St.meld. nr. 9 ( ) Arbeid, velferd og inkludering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "St.meld. nr. 9 (2006 2007) Arbeid, velferd og inkludering"

Transkript

1 St.meld. nr. 9 ( )

2 St.meld. nr.? 2 Om helhetlig forvaltning av det marine miljø i Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten (forvaltningsplan)

3 Innhold Del I Hovedinnhold Hovedinnhold i meldingen Regjeringens utgangspunkt Meldingens plass i regjeringens politikk Regjeringens forslag Konsekvenser av forslagene Gjennomføring av reformen Del II Analysedel Utviklingstrekk i samfunns økonomi, arbeidsmarked og arbeidsliv Samfunnsøkonomiske utviklings trekk og langsiktige utfordringer Utviklingstrekk i arbeidsmarkedet Store bevegelser i arbeidsmarkedet Arbeid og fordeling Samfunnsmessige utviklingstrekk Kunnskap og kompetanse i arbeidslivet Arbeidsliv og familieliv Nærmere om innvandring og arbeidsinnvandring Oppsummering Personer i utkanten av arbeidsmarkedet Innledning Arbeidsledighet utvikling i antall mottakere av dagpenger Mottakere av økonomisk sosialhjelp Mottakere av helserelaterte stønader Sykefravær Rehabiliteringspenger og attføringspenger Uføreytelser Lange og sammensatte stønadsforløp Generelle trekk ved de helserelaterte ordningene Sykefravær og uførepensjonering fordelt på alder Vekst i andel yngre mennesker på helserelaterte ytelser Kjønnsforskjeller i sykefravær og uførepensjonering Diagnoser og sykefravær/uførepensjonering Sykefravær og uførepensjonering næringsvise variasjoner Sykefravær og uførepensjonering geografiske variasjoner Sosial ulikhet og helse Hvilke forhold kan forklare utviklingen i sykefravær og uførepensjonering Familieytelser Ytelser til enslige forsørgere Mottakere av fødsels- og adopsjons penger (foreldrepenger) Forekomst av og utvikling i lavinntekt Oppsummering Nærmere om situasjonen for innvandrere og personer med nedsatt funksjonsevne Nærmere om situasjonen for innvandrere Status i dag Eksisterende ordninger og tiltak Utfordringer Nærmere om situasjonen på arbeidsmarkedet for personer med nedsatt funksjonsevne Begrepsbruk Situasjonen på arbeidsmarkedet for personer med nedsatt funksjonsevne Nærmere om iverksatte strategier og ordninger Utfordringer Et bredt spekter av virkemidler Oppsummering Organisatoriske rammer og samhandling Mål og prinsipper for arbeids- og velferdsforvaltningens organisering og arbeidsmåte Innledning Organisering som virkemiddel i arbeids- og inkluderingspolitikken Ingen nye grensesnitt Ett tilgjengelig kontaktsted Fleksibilitet og stor frihet for lokale tilpasninger Oppgaveorganisering og styringsprinsipper i Arbeids- og velferdsetaten...80

4 5.1.7 Kompetanse i den nye arbeids- og 7 velferdsforvaltningen Arbeidsmåter i den nye arbeids- og 7.2 velferdsforvaltningen Samhandling med arbeidsmiljømyndighetene Legens ansvar og rolle ved tildeling av trygdeytelser Rehabilitering og samhandling 7.3 med den kommunale helsetjenesten og helseforetakene Opptrappingsplanen for psykisk helse Rusmiddelavhengige og samordningsbehov Samhandling med utdanningssektoren Samhandling med kriminalomsorgen Oppsummering Arbeidsrettede tjenester og tiltak Organisasjonsreformen og tiltakene Ulike utfordringer ulike tiltak Sentrale elementer i arbeidssøkerprosessen Formidlings- og rekrutteringsbistand Kvalifisering, arbeidstrening og 7.7 handlingsplaner Nærmere om tiltak for ordinære arbeidssøkere og yrkeshemmede Hovedgrupper av arbeidsmarkedstiltak Tiltakssammensetning for ordinære arbeidssøkere og yrkeshemmede Virkemidler for å forebygge varig avhengighet av stønad Arbeidsrettede tiltak og tjenester 7.9 som kommunene tilbyr Nærmere om arbeidsrettede utdannings- og kompetansetiltak Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv Evalueringer og erfaringer med 7.10 virkningen av arbeidsrettede tiltak Generelt om vurderinger av 8 virkninger av tiltak Effekter og resultat ved bruk av 8.1 arbeidsrettede tiltak Erfaringer med bruk av tiltak for yrkeshemmede og sosialhjelpsmottakere Oppsummering Inntektssikringssystemet Innledning Helserelaterte ytelser Sykepenger Rehabiliteringspenger Ytelser under yrkesrettet attføring Tidsbegrenset uførestønad Uførepensjon Arbeidsrelaterte ytelser Dagpenger under arbeidsløshet Stønad til livsopphold mv. til tiltaksdeltaker (individstønad) Stønad til helt ledige som har avsluttet lang dagpengeperiode (ventestønad) Ventelønn Vartpenger Andre midlertidige ytelser Stønad til enslig mor eller far (overgangsstønad) Ytelser til gjenlevende ektefelle Ytelser til tidligere familiepleier Introduksjonsstønad Økonomisk sosialhjelp Aktivitetskrav Forholdet til tjenestepensjon Behovsprøvde stønader Bostøtte Behovsprøvd forsørgingstillegg Nærmere om skatteregler for de ulike ytelsene Skattebegrensningsregelen Særfradrag for uførhet Særskilte regler for enslige forsørgere Viktige endringer som er gjennom ført i inntektssikringsordningene Endringer i inngangsvilkårene i de helserelaterte ytelsene Endringer i varigheten Styrkede aktivitetskrav i ytelsene Arbeidsretting av ytelsene Oppsummering Økonomiske insentiver i inntektssikringssystemet Innledning Arbeidsgivernes insentiver Forholdet mellom arbeidsgiveres kostnader og de samfunns økonomiske kostnadene Ulike veier fra arbeid til trygd Fra trygd til arbeid Insentiver for den enkelte...134

5 8.3.1 Innledning Nærmere om økonomiske insentiver i inntektssikringssystemet Insentivstrukturens virkning på den enkeltes atferd Veier fra arbeid til trygd Betydningen av tjenestepensjonsordninger Fordeling av populasjonen på de ulike typeeksemplene Virkningen av bostøtte Attføringsstønader Insentivene til å øke arbeidsinnsatsen Oppsummering Aktuelle utviklingstrekk og reformer i andre land Sysselsetting, arbeidsledighet og yrkespassivitet Årsaker til yrkespassivitet Arbeidsmarkedspolitikk Systemer for midlertidig inntektssikring Sosiale overføringer i et fordelingsperspektiv Ordinger og reformer i enkeltland Sysselsettingsstrategier i EU og OECD-området Sverige: Sykepengeordningen og aktiv arbeidsmarkedspolitikk Danmark: Det rommelige arbeidsmarked Nederland: Reformer i stønadssystemet Storbritannia: Arbeids- og aktivitetsplikt Tyskland: Hartz-reformen Finland: Nasjonale program for et inkluderende arbeidsmarked Oppsummering Del III Politikkdel Mål, prinsipper og strategier for å fremme inkludering i arbeidslivet Sammenfatning og forslag Bakgrunn, strategier og samlede grep Kort om bakgrunn Regjeringens hovedgrep Mål og prinsipper for det offentlige stønadssystemet Hovedmål og hovedhensyn Dilemmaer ved avveiing av ulike hensyn Forenkling og bedre arbeidsretting av behovsprøvde ytelser Arbeidsplassen er den viktigste arena for inkludering Utgangspunkt Myndighetenes oppgaver og virkemidler Hva kan virksomheter, arbeids givere og ansatte gjøre bedre? Om tildeling og oppfølging av helserelaterte ytelser i folketrygden Medisinsk diagnose og legens rolle og oppgaver i folketrygden Arbeidsevnevurdering Samordning av helsetjenester og arbeidsrettede tiltak Om velferdskontrakt Velferdskontrakt som begrep Om forholdet mellom forvaltning og bruker individuell plan Egeninnsats med sikte på å komme i arbeid Krav til egeninnsats Om aktivitetsfremmende sanksjoner Om rettssikkerhet Handlingsplaner mot fattigdom og for integrering av innvandrerbefolkningen Handlingsplan mot fattigdom Handlingsplan for integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen Nye arbeidsrettede tiltak og tjenester Sammenfatning og forslag Kjøp av avklarings- og oppfølgingstjenester Avklaringstjenester Formidling, oppfølging og arbeidsmotivering Opplæringstiltak Praksisnær opplæring videreutvikling av arbeidsmarkedsopplæringen Samarbeid og samarbeidsavtaler mellom Arbeids- og velferdsetaten og fylkeskommunene...192

6 Tilbud til voksne som mangler grunnleggende ferdigheter Utdannings- og yrkesveiledning og realkompetansevurdering Forsøk med tidsubestemt lønnstilskudd Eksisterende lønnstilskudds ordninger Gradert uførepensjon kontra bruk av lønnstilskudd Bruk av lønnstilskudd i Sverige og Danmark Kostnadsoverveltning og fortrengning Utprøving av tidsubestemt lønnstilskudd Forsøkets målgruppe Tiltak for personer med nedsatt funksjonsevne Kvoter og kvotering Unge med nedsatt funksjonsevne Kompetanseutvikling og kunnskapsformidling Lovgivning om vern mot diskriminering Tiltak for innvandrerbefolkningen Forsøk med moderat kvotering av personer med innvandrer bakgrunn til statsforvaltningen Aktiv rekruttering av personer med innvandrerbakgrunn til statsforvaltningen og helseforetakene Fortsatt fokus på etablerer virksomhet blant innvandrere Økning av integreringstilskuddet Arbeidsrettet innsats overfor innvandrere Program for basiskompetanse i arbeidslivet Videreføring av Ny sjanse Norskopplæring for asylsøkere Tiltak for oppvekst, utdanning og språk Andre tiltak Varig tilrettelagt arbeid Kommunal medfinansiering Forsøk med differensiert statlig driftsstøtte Målgruppe Bonuslønn Forenkling av regelverket Tjenester og tiltak Stønader Reformert, midlertidig inntektssikring i folketrygden Sammenfatning og forslag Harmonisering, forenkling og sammenslåing Hvilke ytelser og hvorfor Folketrygdens midlertidige ytelser til arbeidssøkere, enslige forsørgere og etterlatte Folketrygdens ytelser til personer som har redusert inntektsevne på grunn av helseplager Nærmere om forslaget om en tidsbegrenset inntektssikring i folketrygden Formål og målgruppe Inntektsgrunnlag Krav til egenaktivitet med sikte på å komme i eller tilbake til arbeid Prinsipper for utmåling Varighet og kontroll- og oppfølgingspunkter Opptjeningsrett til andre ytelser Harmonisering av de midlertidige livsoppholdsytelsene Obligatorisk revurdering av innvilget uførepensjon Samordning med offentlig tjenestepensjon Kvalifiseringsprogram for utsatte grupper med ingen eller svært begrensede ytelser i folketrygden Sammenfatning og forslag Behov for en styrket innsats for utsatte grupper Tidligere utredning av forslag til arbeidssøkerstønad Eksempler fra andre land Bruk av vilkår i tilknytning til økonomisk stønad etter sosialtjenesteloven Forslag til kvalifiseringsprogram og kvalifiseringsstønad Formål og målgruppe Inngangskriterier Ventetid Kartlegging og avklaring Tiltak i kvalifiseringsprogrammet Kvalifiseringsstønaden Avkorting mot arbeidsinntekt Varighet...230

7 Konsekvenser av brudd på vilkårene for stønaden Nærmere om forholdet til økonomisk sosialhjelp Lovforankring av kvalifiserings programmet og stønad Nærmere om forvaltningsansvar, finansiering og forholdet mellom stat og kommune Et forebyggende arbeidsliv Sammenfatning og forslag Dagens roller og strategi i arbeidsmiljøarbeidet Innledning Arbeidsmiljøloven Arbeidstilsynet Petroleumstilsynet Videreutvikling av arbeidsmiljø- og tilretteleggingsarbeidet Utfordringer Samhandlingsprosjektet mer effektiv og samordnet oppfølging av virksomhetenes tilrette leggingsansvar Bransjeprosjektet utprøving av bransjetilpassede og bransjeforankrede tiltak Videreutvikling og styrking av bedriftshelsetjenesten Kunnskapsbehov og kunnskaps utvikling på arbeidslivs- og arbeidsmiljøområdet Pågående arbeid med å forbedre kunnskapsgrunnlaget på arbeidsmiljøområdet Vedlegg 1 2 Ny satsing på kunnskap om årsaker til sykefravær og uførhet og utstøting Arbeidslivet som rusbruks genererende arena Konsekvenser for enkelt mennesker, samfunn, offentlig økonomi og forvaltning Innledning og sammenfatning Forventede virkninger for enkeltmennesker og grupper Virkninger for samfunnet Generelt om virkninger for velferd og samfunnsøkonomi Hva om vi lykkes? Regneeksempler for mulige økonomiske virkninger Virkninger av alternative utviklings baner for antall uførepensjonister Kort om kvalifiseringsprogrammet Virkninger for offentlig økonomi Virkninger for offentlig forvaltning Kunnskapsbehov Gjennomføring av reformen Relevante endringer i regelverket for inntektssikringsordningene de siste årene Oversikt over organisasjoner som har gitt innspill til arbeidet med stortingsmeldingen...265

8

9 St.meld. nr. 9 ( ) Tilråding fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet av 3. november 2006, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Stoltenberg II)

10 10 St.meld. nr

11 Del I Hovedinnhold

12 12 St.meld. nr

13 St.meld. nr Hovedinnhold i meldingen 1.1 Regjeringens utgangspunkt Norge er mulighetenes samfunn. De aller fleste som lever i Norge har en trygg økonomi og en høy materiell velferd. Arbeidsløsheten er lav og yrkesdeltakingen er høy. Vi har et høyt utdanningsnivå, en effektiv økonomi og relativt små forskjeller mellom folk. Rettferdighet, god fordeling og utjamning er grunnleggende verdier for Regjeringen. Likeverdighet og frihet for alle avhenger av viljen til reell omfordeling. Det er behov for en målrettet politikk med satsing på flere tiltak for at flere skal komme i arbeid. Dette gjøres gjennom en videreføring av arbeidslinjen, en generell politikkendring for å skape mindre økonomiske forskjeller og bedring av økonomiske ytelser for mennesker som i dag lever på så lave inntekter at det må betegnes som fattigdom. Regjeringen ønsker å skape flere arbeidsplasser og styrke sentrale velferdstjenester som helse, omsorg og utdanning. Regjeringens oppgave er å styrke, fornye og videreutvikle velferdssamfunnet. Vårt mål er å gi alle mennesker i hele landet mulighet til å utvikle sine evner og leve gode og meningsfylte liv. Grunnlaget for verdiskapingen er høy arbeidsinnsats i samfunnet som helhet. Skal vi sikre høy yrkesdeltakelse, lav ledighet og redusert fattigdom, må det føres en aktiv arbeidslivspolitikk som både legger til rette for at arbeidssøkere kommer i arbeid og motvirker utstøting fra arbeidslivet. I dette inngår tilrettelegging for de som av ulike grunner ikke kan delta i det ordinære arbeidsmarkedet. Å sikre og utvikle velferdssamfunnet er en krevende oppgave. Alderssammensetningen av befolkningen vil endres i årene framover, slik at det blir færre i yrkesaktiv alder som skal finansiere pensjon og trygd til stadig flere. Vi vil sikre et godt og omfattende velferdssamfunn, også på lang sikt, ved å bidra til økt verdiskaping, en ansvarlig økonomisk politikk med en langsiktig forvaltning av petroleumsformuen, et bærekraftig pensjonssystem og en sterk offentlig sektor. Regjeringen vil bygge videre på den nordiske modellen, med godt utbygde og universelle velferdsordninger, nært samarbeid med partene i arbeidslivet og en konkurransedyktig privat sektor. En effektiv og godt utbygd velferdsstat er også med på å sikre verdiskapingen. Vi vil hele tiden forbedre, fornye og omstille offentlig virksomhet i samarbeid med de ansatte, slik at tjenestene tilpasses folks behov. Store deler av velferdsstatens utgifter har sammenheng med mangelfull forebygging av skader og at mange støtes ut av arbeidsliv og samfunn. For at arbeid skal være et gode for den enkelte, må arbeidet utføres under tilfredsstillende vilkår, uten fare for liv og helse, og med muligheter for egenutvikling, læring og sosialt fellesskap. Å kunne arbeide uten helseplager som følge av dårlig sikkerhet og arbeidsmiljø, er et viktig velferdsgode. Velferdsstatens utgifter er også påvirket av utformingen av velferdssystemet og de plikter og rettigheter den enkelte stønadsmottaker har. Regjeringen vil føre en politikk som reduserer forskjellene i samfunnet og motvirker at enkeltpersoner blir isolert og tilsidesatt. Mange ikke-vestlige innvandrere i Norge er ikke godt nok integrert i lokalsamfunn og arbeidsliv. Vi vil avskaffe fattigdom ved å styrke de offentlige sikkerhetsnettene og ved å gi ledige og andre på midlertidige offentlige ytelser mulighet til å komme tilbake i arbeid. Det viktigste vi kan gjøre for å redusere sosiale forskjeller, er å få et reelt mer inkluderende arbeidsliv. Vi vil arbeide for et arbeidsliv med plass til ulike mennesker, der alle gis mulighet til å delta etter evne. Utsiktene for arbeidsmarkedet er positive. Vi har en velfungerende økonomi, hvor omstillinger i arbeidslivet bidrar til økt produktivitet til beste både for samfunnet og det store flertallet av befolkningen. Disse omstillingene er en viktig forutsetning for at vi skal kunne opprettholde vårt høye velstandsnivå. Samtidig er det dokumentert sammenhenger mellom omstillinger/nedbemanninger og økning i sykefravær og utstøting. Det er derfor behov for å vektlegge disse sammenhengene bedre. Regjeringen vil i denne meldingen blant annet gjennomgå virkemidlene rettet mot personer i arbeidsdyktig alder, for å klarlegge

14 14 St.meld. nr hvordan målene om hjelp til selvhjelp, sosial trygghet og inkludering av personer som har problemer på arbeidsmarkedet kan realiseres. Det er viktig å ha målrettede tiltak overfor de med de svakeste kvalifikasjonene i arbeidsmarkedet. Regjeringens arbeidsmarkedspolitikk innebærer en målrettet og forsterket tiltaksinnsats mot blant annet langtidsledige, innvandrere og ungdom. 1.2 Meldingens plass i regjeringens politikk Sysselsettingen er høy i Norge i internasjonal sammenheng. Det tyder på at det samlede norske arbeids- og velferdssystemet fungerer godt. Samtidig er vi et av de landene i OECD-området som har størst andel av befolkningen utenfor arbeidslivet på grunn av sykdom eller uførhet. En sunn økonomi med et velfungerende arbeidsmarked er en forutsetning for å kunne løse de utfordringer denne meldingen trekker opp, jf. Nasjonalbudsjettet Rundt mennesker i yrkesaktiv alder mottar til enhver tid ytelser til livsopphold fra det offentlige. Om lag årsverk går årlig tapt på grunn av sykdom og arbeidsuførhet. Mange av disse kan ikke og skal ikke arbeide. Gjennom midlertidige og permanente ordninger for inntektssikring sørger samfunnet for at den enkelte som kommer i en slik situasjon har en anstendig inntekt. Dette er en viktig del av vårt velferdssamfunn. De siste 20 årene har det imidlertid vært en sterk vekst i antallet som lever på livsoppholdsytelser fra det offentlige. Denne veksten har skjedd til tross for at helsetilstanden i befolkningen samlet har blitt bedre. Mye av veksten har sammenheng med at befolkningen har blitt eldre, men det forklarer langt fra alt. Regjeringen har som mål å snu denne trenden. Økt levealder er et gode for den enkelte. Det bør samtidig ikke være noe automatikk i at økende levealder for den enkelte skal innebære tilsvarende økte offentlige velferdsutgifter. Snarere bør utgangspunktet være at utgiftene for den som lever lengre, skyves lenger ut i tid. Målet om å snu utstøtingen fra arbeidslivet henger nært sammen med målet om å avskaffe fattigdom. Grupper som ikke får fotfeste i yrkeslivet er også de som gjennomgående sliter mest med fattigdom. Denne meldingen inneholder Regjeringens forslag til å styrke sysselsettingen og inkluderingen av personer som har falt ut eller er i ferd med å falle ut av arbeidsmarkedet. Meldingen er ett av flere dokumenter fra Regjeringen som skal bidra til å virkeliggjøre de politiske ambisjonene trukket opp foran. Vi har en ny arbeidsmiljølov hvor arbeidsgivernes ansvar for å forebygge utstøting og tilrettelegge for utsatte arbeidstakere, er løftet fram og tydeliggjort. Arbeidsgiverne skal sørge for at arbeidsmiljøet til enhver tid er fullt forsvarlig. Denne plikten gjelder også under omstillinger. Vi har virkemidler som skal følge opp at arbeidsgiverne oppfyller kravene i arbeidsmiljøloven, for eksempel tilsyn, pålegg og sanksjonsmidler som tvangsmulkt og stansing av virksomheten. Arbeidsgivernes ansvar ligger fast i denne meldingen, men det vises til de foreslåtte endringene i sykepengeregleverket i statsbudsjettet og prosessen med partene i arbeidslivet. Ved etableringen av NAV-kontorene styrkes mulighetene for et bedre samspill mellom den lokale forvaltningen og arbeidsplassene, slik at den enkelte vil kunne følges opp hurtigere og bedre enn i dag. Videre har Regjeringen gjennom en egen handlingsplan sørget for at den arbeidsinnvandringen som er ønskelig for verdiskapingen i samfunnet ikke har uakseptable konsekvenser for den enkeltes arbeidsmiljø og arbeidsvilkår, i form av sosial dumping. Regjeringen la 20. oktober fram stortingsmeldingen om seniorpolitikk i arbeidslivet. Meldingen gir en bred beskrivelse av tiltak som kan bidra til å styrke seniorenes plass i arbeidslivet. Regjeringen la 20. oktober fram stortingsmeldingen om pensjonsreform. Forslagene i meldingen gir et pensjonssystem som kombinerer behovet for økonomisk trygghet for den enkelte og behovet for å sikre en god håndtering av pensjonsutgiftene i fremtiden. Forslagene i meldingen vil legge til rette for at det vil lønne seg for den enkelte å stå lenger i arbeid, noe som i seg selv er avgjørende for å sikre den samlede velferden over tid. Regjeringen la sammen med statsbudsjettet for 2007 fram to handlingsplaner: mot fattigdom og for inkludering og integrering av innvandrerbefolkningen. Kampen mot fattigdom og for inkludering går først og fremst gjennom deltakelse i arbeidsmarkedet. Planene vektlegger tiltak som kan bidra til dette. Dette gjelder også tiltak som ligger utenfor arbeids- og velferdsforvaltningens ansvarsområde, ikke minst i forhold til utdanningssektoren. Handlingsplanene har derfor et bredere perspektiv enn denne meldingen. Samtidig er hovedstrategien for å avskaffe fattigdom

15 St.meld. nr basert på en målrettet politikk for at flest mulig skal kunne leve av arbeidsinntekt. Det er likevel viktig å peke på at fattigdomspolitikken har et bredere perspektiv enn dette, ikke minst gjelder det å skape gode levekår og muligheter for inkludering og deltakelse også for de som av ulike grunner ikke kan delta i arbeidslivet. Ikke-vestlige innvandrerer er en sammensatt gruppe. Mange deltar i samfunnet på lik linje med andre og er yrkesaktive, men sett under ett er situasjonen på arbeidsmarkedet langt dårligere for denne gruppen enn for befolkningen samlet. Dette bidrar til levekårsforskjeller. Det er ofte slik at innvandrere som kommer til Norge som flyktninger eller på familiegjenforening, ikke har de kvalifikasjoner som etterspørres i det norske arbeidsmarkedet. Det er også viktig å vektlegge tiltak som kan fjerne ulike former for bevisst og ubevisst diskriminering i arbeidslivet, ikke minst i rekrutteringspolitikken. En hovedutfordring fremover er å øke yrkesdeltakelsen blant ikke-vestlige innvandrere. Økt kvinnelig yrkesdeltakelse er avgjørende. Det vil også være viktig å sikre at ulikhetene i levekår ikke forplantes til neste generasjon. I handlingsplanen er det lagt fram en rekke forslag med et bredt spekter av virkemidler for å bedre integreringen og inkluderingen av innvandrerbefolkningen. Systemet for uførepensjonering er nært knyttet opp til pensjonsreformen og inntektssikringen som diskuteres i denne meldingen. Uførepensjonens plass og utforming utredes av et offentlig utvalg. Utvalgets anbefalinger vil legges fram 15. mars Av den grunn er ikke uførepensjonssystemet som sådan tema for denne meldingen. På bakgrunn av forslagene i meldingen har imidlertid Arbeids- og inkluderingsdepartementet gitt utvalget noen tilleggsoppdrag. Regjeringen vil legge fram en egen melding om utdanning som verktøy for sosial ujevning. En studie gjennomført av OECD, viser at det i Norge er over voksne i yrkesaktiv alder som har så svake leseferdigheter eller så dårlig tallforståelse at de vil kunne ha store problemer med å fungere i dagens arbeids- og samfunnsliv. Utdanning og gode grunnleggende ferdigheter bidrar til inkludering i arbeidsmarkedet, trygg inntekt, lavere kriminalitet og større samfunnsdeltakelse. Utdanningssystemet er derfor et viktig verktøy for å bekjempe fattigdom og marginalisering. Helse- og omsorgsdepartementet vil i løpet av høsten legge fram nasjonal strategi for habilitering og rehabilitering i helse- og sosialsektoren. Samhandlingen med andre aktører, som arbeidsog velferdsforvaltningen, vil stå sentralt i strategien. De utfordringer samfunnet står overfor i form av veksten i sykefraværet og uføretrygding vil bli vektlagt spesielt. Helse- og omsorgsdepartementet la fram en Nasjonal helseplan samtidig med budsjettet for Regjeringen vil våren 2007 legge fram en stortingsmelding som presenterer en strategi mot sosial ulikhet i helse. Strategien vil legge føringer for arbeidet med å redusere sosialt betingede helseforskjeller det kommende tiåret. Strategien vil baseres på en bred tilnærming til problemet og inkludere virkemidler på en rekke samfunnsområder. Etableringen av den nye arbeids- og velferdsforvaltningen startet 1. juli Dette markerer et viktig tidsskille i forvaltningen av og strategien på dette feltet. Den nye forvaltningen vil i seg selv bidra til et mer helhetlig og samordnet tilbud til dem som av ulike grunner ikke finner sin plass i arbeidsmarkedet. Dette vil kunne sikre arbeid for mange som i dag er ufrivillige trygdemottakere. Målet er en forvaltning som er bedre i stand til å realisere målene om hjelp til selvhjelp, sosial trygghet og inkludering av personer som har problemer i forhold til arbeidsmarkedet. Endret organisering er imidlertid ikke nok alene. I denne meldingen gjennomgår Regjeringen virkemidlene rettet mot personer i yrkesaktiv alder som har problemer med å få innpass i arbeidslivet eller er i ferd med å falle ut. Gjennom de siste 20 årene er det gjennomført store endringer både i inntektssikringssystemet og i systemene for tiltak og tjenester. Endringene har i hovedsak vært knyttet til enkeltordninger, jf. oversikten i vedlegg 1 til meldingen. I meldingen vurderer Regjeringen de relevante virkemidlene samlet. Dette omfatter først og fremst den nye arbeids- og velferdsforvaltningens virkemidler, men også relevante virkemidler i utdannings- og helsesektoren. Ved behandlingen av Stortingsproposisjon nr. 46 ( ) En ny arbeids- og velferdsforvalting, sluttet Stortinget seg til at det skulle legges fram en bred gjennomgang av attføringspolitikken for Stortinget. Meldingen inneholder en oppfølging av dette, sammen med en rekke andre henstillinger/vedtak i Stortinget, jf. boks Regjeringens forslag Regjeringens hovedmål med meldingen er å legge fram forslag til strategier og tiltak for å styrke inkluderingen i arbeidslivet av personer i yrkes

16 16 St.meld. nr Boks 1.1 Sentrale føringer for meldingsarbeidet «Stortinget ber Regjeringa foreta ei samla vurdering av behovet for tiltaksplassar for yrkeshemma. Vurderinga må sjåast i høve til yrkeshemma sine ulike behov for avklaring, arbeidspraksis og opplæring. Stortinget ber Regjeringa kome tilbake med ei slik vurdering av samansetjing av tiltak i samband med statsbudsjettet for 2005.» Vedtatt Jf omtale i St.prp. nr. 1 (ASD) side og Innst S. nr. 5 ( ). Ved neste års budsjettbehandling fattet Stortinget følgende vedtak: «Stortinget ber Regjeringen legge fram en bred og faglig anlagt attføringsmelding etter at forslaget om ny arbeids- og velferdsforvaltning er behandlet av Stortinget.» Vedtatt 15. desember 2004 (nr 173) og 17. mars 2005 (nr 286) «Stortinget ber regjeringen om å presentere et opplegg for evaluering av endringene i regelverket for rehabiliteringspenger i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett 2005.» Vedtatt 25. november 2004, jf Budsjettinnst. S I ( ) (Vedtak IV) «Stortinget ber Regjeringen vurdere ulike modeller som på en bedre måte kan ivareta hensynet til at det alltid skal lønne seg å arbeide mer for personer som mottar tidsbegrenset uførestønad eller uførepensjon, og komme tilbake til Stortinget med dette.» Jf. Innst.O.nr. 86 ( ), jf. Ot.prp.nr. 102 ( ) om tidsbegrenset uførestønad «Stortinget ber Regjeringen gjennomgå og legge frem en oversikt og en evaluering av regelverket for friinntektsordningene knyttet til de ulike trygde- og stønadsordninger basert på folketrygden.» Jf. Innst.O.nr. 80 ( ), jf. Ot.prp.nr. 57 ( ) «Stortinget ber Regjeringen innføre en ungdomsgaranti, slik at alle ungdommer under 25 år sikres rett til arbeid, utdanning eller tiltaksplass.» Inst.S.nr.212 ( ) Innstilling fra kommunalkomiteen om melding om et velfungerende arbeidsmarked. «Stortinget ber Regjeringen innføre en garanti for langtidsledige slik at alle som har vært ledige i to år, skal garanteres et tilbud om enten arbeid, utdanning eller tiltaksplass.» Inst.S.nr.212 ( ) Innstilling fra kommunalkomiteen om melding om et velfungerende arbeidsmarked. «Stortinget ber Regjeringen i løpet av 2004 vurdere å endre folketrygdens regler om stønad til barnetilsyn til enslig mor eller far slik at også uføre aleneforsørgere som på grunn av sin uførhet må overlate nødvendig tilsyn med barn til andre, også omfattes av dette regelverket.» Inst.S.nr.184 ( ) vedrørende St.meld. nr. 6 ( ) Tiltaksplan mot fattigdom. aktiv alder som har problemer med å få innpass i arbeidslivet eller er i ferd med å falle ut av det. Forslagene i meldingen utgjør sammen med endringen i organiseringen av arbeids- og velferdsforvaltningen en omfattende reform av politikken på arbeids- og velferdsområdet. Gjennom de endringer i enkelttiltak og enkeltordninger som foreslås, snus tilnærmingen til den enkelte bruker fra hans eller hennes begrensninger til muligheter. Hovedgrepene i meldingen er: Velferdskontrakter brukes som gjennomgående og systematisk prinsipp for å konkretisere gjensidige forventninger, krav og forpliktelser mellom forvaltning og bruker. Mer arbeidsrettede tiltak og tjenester for å senke tersklene inn i arbeid og heve tersklene ut av arbeidslivet, herunder tilpassede tiltak for personer med nedsatt funksjonsevne og innvandrere. Mer fleksibel og bedre samordnet bruk av virkemidler, slik at virkemidlene skal kunne benyttes ut fra den enkeltes behov for å komme i arbeid. En ny tidsbegrenset inntektssikring i folketrygden som erstatter rehabiliteringspenger, attføringspenger og tidsbegrenset uførestønad. Omleggingen skal bidra til å vri ressursbruk fra stønadsforvaltning til aktive tiltak og oppfølging. Ett nytt kvalifiseringsprogram med tilhørende kvalifiseringsstønad for personer med vesentlig nedsatt arbeids- og inntektsevne og med ingen eller svært begrensede ytelser til livsopphold i folketrygden. Regjeringen vil gjennom bruken av begrepet velferdskontrakt understreke at det skal være en sammenheng mellom rettigheter og plikter, og at det før forvaltningen treffer vedtak skal foregå en prosess som kan sammenlignes med en kontraktsinngåelse. Kontraktsformen blir en beteg

17 St.meld. nr nelse på en pedagogisk framgangsmåte som i lovgivningen kommer til uttrykk gjennom bestemmelser om brukermedvirkning. En kontrakt i juridisk forstand og en velferdskontrakt i velferdspolitisk forstand, har det til felles at de handler om gjensidig forpliktende relasjoner mellom to parter. Rettigheter vil medføre økonomisk sikkerhet, forutsigbarhet og individuelt tilpasset oppfølging. Plikter betyr deltakelse i tilpassede tiltak som både kan motivere for og fremme overgangen til aktivitet og arbeidsliv, og ikke minst ansvar for egen livssituasjon. Pliktene skal også sikre at de som kan arbeide ikke passivt blir gående på stønader. Balanseringen av rettigheter og plikter vil også bidra til økt verdighet og større grad av myndiggjøring. Den enkelte skal i sitt møte med arbeids- og velferdsforvaltningen oppleve reell brukermedvirkning og god individuell oppfølging. Rettsikkerhet og likebehandling tillegges stor vekt. Utvikling av kompetanse i forvaltningen, samarbeidet mellom ulike deler av forvaltningen og hensynet til at den enkeltes rettigheter blir ivaretatt gjennom saksbehandlingsprosedyrer, klageordninger mv. blir av stor betydning i det videre arbeidet. Den enkelte som på grunn av helsemessige eller andre årsaker står uten ordinær arbeidsinntekt skal ha en sikker, trygg og forutsigbar inntektssikring fra det offentlige. Regjeringen bygger videre på, og kommer med forslag til, å utvide systemet for inntektssikringsordninger. Denne meldingen omfatter de midlertidige ytelsene, som i tillegg til å gi mottakerne økonomisk trygghet, skal legge til rette for å få folk inn i aktive, arbeidsrettede løp. Dette i motsetning til de varige ytelsene som gis til de som ikke er, eller forventes å bli i stand til å forsørge seg selv ved eget arbeid. En spesiell utfordring er knyttet til de som ikke har opptjent rettigheter i folketrygden og som har økonomisk sosialhjelp som hovedinntektskilde. Disse har i dag en usikker inntektssikring og i varierende grad tilgang på Arbeids- og velferdsetatens virkemidler. Regjeringen foreslår at det utformes et eget kommunalt kvalifiseringsprogram med tilhørende kvalifiseringsstønad for personer som i dag har ingen, eller svært begrensede rettigheter til statlig inntektssikring. Det gjelder ikke minst de som over lengre tid har hatt økonomisk sosialhjelp som hovedinntektskilde. For den enkelte betyr forslaget at de får en forutsigbar inntekt i en gitt periode, mot at de følger et konkret helhetlig kvalifiseringsprogram. Målet er å gi den enkelte større trygghet og forutsigbarhet, men først og fremst å bidra til at de øker sine formelle og uformelle kvalifikasjoner. Mange som lever på stønader fra det offentlige har gjort det over lengre tid, uten at aktive arbeidsrettede tiltak har vært satt inn. Det skyldes ikke minst at inntektssikringsordningene ofte er knyttet til ulike formål og målgrupper. I mange tilfeller avløser ytelsene hverandre i tid. Tiltak og tjenester er i praksis ofte blitt koblet til hvilken form for ytelse den enkelte har krav på, snarere enn den enkeltes arbeidsevne og behov. De mange ulike ytelsene, og koblingen mellom ytelser og hvilke tiltak og tjenester som er tilgjengelige, kan svekke og forsinke arbeidet med å gjøre stønadsmottakerne i stand til å forsørge seg selv. Forsinkelsene kan i seg selv bidra til å redusere den enkeltes muligheter, ved at båndene til arbeidsmarkedet svekkes over tid. Erfaring tilsier at det er en sammenheng mellom lengden på den passive stønadsperioden og varig utestenging fra arbeidslivet. Regjeringen foreslår at den midlertidige inntektssikringen som gis gjennom folketrygden forenkles betydelig. Dagens inndeling i rehabiliteringspenger, attføringspenger og tidsbegrenset uførestønad foreslås erstattet av en ny tidsbegrenset inntektssikring i folketrygden. Regelverket for ordningen vil i hovedsak følge dagens system for rehabiliteringspenger og attføringspenger. Dette vil for det første frigjøre store ressurser i forvaltningen knyttet til å fastlegge hvilken inntektssikring den enkelte til enhver tid har krav på. For det andre flyttes fokus fra hvilken inntektssikring den enkelte har rett til og over til hvilke tiltak og tjenester de har behov for. Personalressursene i etaten vil derfor frigjøres til å yte brukerne individuell oppfølging og utvikle nødvendig kontakt med arbeidsliv og arbeidsgivere. Erfaringer viser at det er en økning i antallet som går ut i jobb ved utløpet av stønadsperiodene. Når tre ordninger nå erstattes av èn ordning blir det viktig å sikre at de som kan jobbe har et press på seg for å komme ut i jobb. Det er derfor avgjørende at det i forvaltningen av den nye ordningen etableres klare avklarings- og eventuelle stoppunkter for den enkeltes tilgang til stønaden. De nye NAV-kontorene gir helt nye muligheter for tidlig å fange opp og følge opp den enkelte. Dette gjelder ikke minst der det i sykemeldingsperioden ikke er mulig/aktuelt med bedriftsintern oppfølging. Arbeids- og velferdsforvaltningen har en rekke virkemidler, både av kortvarig og mer langvarig karakter, som har som mål å bidra til at den

18 18 St.meld. nr enkelte skal komme inn i, eller tilbake til arbeidslivet. Dagens regelverk sikrer imidlertid ikke brukerne lik tilgang til tjenester og tiltak. Regjeringen foreslår derfor omfattende endringer som gjør at etatens tiltak og tjenester skal kunne tildeles ut fra hvilke behov den enkelte har, ikke hvilken inntektssikring vedkommende har rett på. Dette øker fleksibiliteten i forvaltningen og gir større mulighet for å møte den enkelte med de tiltakene som er mest effektive. Alle personer som henvender seg til arbeids- og velferdsforvaltningen for bistand er i en eller annen forstand arbeidssøkere eller arbeidstakere. Brukerne vil etter de endringer som foreslås deles inn i to grupper; henholdsvis de som har behov og de som ikke har behov for bistand for å komme i arbeid. Målgruppen for de ulike arbeidsmarkedspolitiske virkemidlene blir med dette utvidet. Tjenester som tidligere har vært forbeholdt avgrensede målgrupper blir nå gjort tilgjengelig for flere. Arbeids- og velferdsetaten får bl.a. mulighet til å anskaffe avklarings- og oppfølgingstjenester ut fra den enkelte brukers behov. Dette vil bl.a. komme langtidsarbeidssøkere, ungdom, grupper av innvandrere og sosialhjelpsmottakere til gode. Regjeringen foreslår at det settes i gang forsøk med sikte på økt bruk av lønnstilskudd, også på permanent basis. Lønnstilskudd brukes i dag sjelden, og i svært begrenset grad overfor personer med nedsatt arbeidsevne. Tilskuddet skal også kunne gis for de som er i ferd med å falle ut av arbeidsmarkedet, uten at det samtidig svekker arbeidsgivernes ansvar etter arbeidsmiljøloven. Målet er å sikre at de som i dag vil kvalifisere for varig uførepensjon skal kunne delta i arbeidsmarkedet ut fra de forutsetninger de har. Det eksisterende virkemiddelapparatet mangler et tiltakstilbud for de med kroniske plager eller varige helseproblemer som fører til variabel arbeidsinnsats. Lønnstilskudd vil kunne gjøre det lønnsomt å ansette og beholde personer som av ulike grunner har redusert arbeidsevne på varig basis. Et slikt virkemiddel vil gjøre det lettere å delta i arbeidslivet med redusert arbeidsevne. Mange er avhengige av tiltak og tjenester fra andre instanser enn arbeids- og velferdsforvaltningen, ikke minst helsesektoren, utdanningssektoren og andre kommunale tjenester. En god individuell oppfølging av den enkelte krever en samordnet innsats fra alle instanser på tvers av tradisjonelle etatsgrenser. Det vil bl.a. være behov for tilgang på rehabiliteringsfaglig kompetanse. Det er brukere som må gjennom en lengre avklarings- og mestringsprosess for å komme i arbeid. Berørte departementer vil gå gjennom ansvarsforhold og finansieringsordninger for å videreutvikle rehabiliteringsinstitusjonenes tilbud til brukerne slik at flere kan delta i arbeidslivet. Denne gjennomgangen vil ses i sammenheng med Arbeidsog velferdsetatens adgang til å anskaffe avklarings- og oppfølgingstjenester fra eksterne aktører. Regjeringen vil videre inngå en avtale med KS Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon om samarbeid mellom Arbeids- og velferdsetaten og fylkeskommunene om arbeidssøkere uten fullført videregående opplæring, som trenger dette for å komme i arbeid. I løpet av 2008 vil det bli gjort en evaluering av hvor godt samarbeidet fungerer, og som en del av dette vil det bli vurdert om det er behov for endringer i opplæringslova. Et felles trekk for mange av de som har falt ut, eller står i fare for å falle ut av arbeidsmarkedet, er at de har svak utdanningsbakgrunn og ofte svake grunnleggende ferdigheter innen lesing, skriving og regning. Nyrekrutteringen til denne gruppen, herunder grupper blant ikke-vestlige innvandrere og elever som faller ut av videregående opplæring, er en stor utfordring. Regjeringen vil komme nærmere tilbake til spørsmålet om gjennomføring av videregående opplæring i stortingsmeldingen om utdanning som verktøy for sosial utjamning. Regjeringen foreslår endringer som skal bidra til bedre grunnleggende opplæring hos de som trenger dette for å komme i arbeid. Dette gjelder primært å videreutvikle dagens arbeidsmarkedsopplæring (AMO) til å gi mer tilrettelagt og praksisnær opplæring på arbeidsplass, og mulighet for forlenget varighet for brukere som kan trenge en lengre opplæringsperiode. Regjeringens grunnleggende syn er at det skal lønne seg å gå fra trygd til arbeid. Av den grunn er også nivået i de fleste midlertidige ytelsene til dels betydelig lavere enn tidligere arbeidsinntekt. Sett i sammenheng med skatteregler, tjenestepensjonsordninger og ulike tilleggsytelser, er det imidlertid i enkelte tilfeller slik at gevinsten av å gå fra trygd til arbeid er liten, og i noen tilfeller negativ. Dette gjelder spesielt for de med relativt lav potensiell arbeidsinntekt og flere barn, hvor det er lagt vekt på at ytelsene ikke må bli for lave. Balansen mellom fattigdomsbekjempelse, fordeling og hensynet til at det alltid skal lønne seg å arbeide, er spesielt vanskelig når barn og unge er berørt. Regjeringen foreslår at kompensasjonsni

19 St.meld. nr våene i folketrygdens inntektssikringsordninger generelt holdes på dagens nivå, selv om en reduksjon isolert sett kunne gjøre det mer lønnsomt å arbeide. I den konkrete oppfølgingen med utforming av nødvendige lovendringer, vil det vurderes nærmere om det er behov for tilpasninger i utformingen av enkelte av tilleggsytelsene. Arbeidsgiverne spiller en nøkkelrolle. De er viktige i forhold til både de som står i fare for å slutte og de som skal rekrutteres inn i arbeidslivet. De er også viktige som samarbeidspartnere for forvaltningen. Det er ønskelig at en større del av kvalifiseringen og arbeidstreningen skjer i ordinært arbeidsliv. Regjeringen foreslår en opptrapping av den forebyggende innsatsen rettet mot personer som er i jobb, men som står i fare for å falle ut av arbeidslivet. Regjeringen vil i samarbeid med arbeidslivets parter iverksette prosjekter for å identifisere og videreutvikle gode tiltak og virkemidler knyttet til forebyggende arbeidsmiljøarbeid. Det er et mål å finne en mer hensiktsmessig fordeling mellom virksomhetene og myndighetenes ansvar for forebygging og tilrettelegging. Samtidig ønsker Regjeringen at flere arbeidsgivere i praksis tar et mer omfattende ansvar enn i dag, i tråd med det som er nedfelt i arbeidsmiljøloven. Arbeidsgiverne har beskjedne direkte økonomiske kostnader ved at ansatte går ut i langvarig sykefravær, siden det offentlige dekker alle kostnadene. Dette stiller spørsmål ved balansen mellom det offentlige og de privates ansvar, og hvorvidt den bidrar til de beste løsningene i dag. Ikke minst er det en utfordring å sørge for et bedre samspill på arbeidsplassene som sikrer at den bedriftsinterne forebyggingen fungerer godt. Det vises i denne sammenheng til Regjeringens forslag i Statsbudsjettet om at arbeidsgiverne skal få et medfinansieringsansvar i sykepengeperioden, samt til den pågående prosessen med partene i arbeidslivet. Regjeringen har vurdert ulike endringer i organiseringen av ordningen med varig tilrettelagt arbeid. Etter en samlet vurdering, hvor hensynet til forankringen til resten av arbeidsmarkedstiltakene har veid tyngst, foreslås det ikke endringer i de organisatoriske rammene for tiltaket. Regjeringen tar imidlertid sikte på å sende et forslag til mindre tilpasninger i regelverket for finansiering på høring. 1.4 Konsekvenser av forslagene Regjeringen legger, gjennom de forslagene som er omtalt foran, grunnlaget for å inkludere flere av de som i dag står utenfor arbeidsstyrken i inntektsgivende arbeid. Gevinstene både for den enkelte og for samfunnet vil avhenge av hvor mange flere som kommer i arbeid. Selv beskjedne endringer vil gi store gevinster. Regjeringens ambisjon er at endringene som foreslås skal gi store effekter, og bidra til å virkeliggjøre Regjeringens politiske ambisjoner om hjelp til selvhjelp, et inkluderende samfunn, fortsatt vekst i levestandarden og bærekraftige offentlige finanser. Regjeringens forslag om å utvikle arbeidsmarkedsopplæringen i mer praksisnær retning, sammen med utvidet adgang til kjøp av oppfølgingstjenester, vil bidra til å styrke mulighetene til å realisere Soria Moria-erklæringens løfte om en oppfølgingsgaranti for unge arbeidssøkere i alderen år. Disse tiltakene, sammen med blant annet bruk av langvarig lønnstilskudd, vil også bidra til å dekke tiltaksbehovet for langtidsarbeidssøkere, i tråd med målene i Soria-Moriaerklæringen. Det er vanskelig å anslå de samlede virkningene av forslagene i meldingen. Det skyldes at det foreslås endringer som omfatter en rekke virkemidler samtidig og at konsekvensene i form av resultater og måloppnåelse først vil kunne komme noe fram i tid. Usikkerheten knyttet til de samlede virkningene blir derved stor. Arbeids- og inkluderingsdepartementet vil prioritere resultatoppfølging og analyser av tiltakene som forslås i denne meldingen. Virkninger for enkeltmennesker Hovedgrepene og tiltakene i denne meldingen er alle rettet mot at flere mennesker i utkanten av arbeidsmarkedet skal komme i arbeid, komme tilbake i arbeid og/eller få bedre fotfeste i arbeidslivet. Samlet stønadstid, ventetid osv. vil kunne bli betydelig kortere. Regneeksempler illustrerer at 5 år lengre i arbeid kan bidra til å øke livsinntekten for et individ med ca ½ million kroner, regnet i nåverdi. I tillegg kommer personlige og velferdsmessige effekter av å være i arbeidsfellesskapet og forsørge seg ved eget arbeid. Stønadssystemet for de som omfattes av folketrygdens midlertidige inntektssikring blir enklere og mer forutsigbart, men sentrale forhold som inngangsvilkår og kompensasjonsnivå endres ikke. Det vil være enkelte virkninger knyttet til

20 20 St.meld. nr Boks 1.2 Oversikt over hovedgrep og tiltak som varsles i meldingen Forebyggende og tilretteleggende tiltak mot bedrifter Videreutvikle arbeidsmiljø- og tilretteleggingsarbeidet gjennom bl.a. to utviklingsprosjekter: samarbeid mellom Arbeidstilsynet, Petroleumstilsynet og Arbeids- og velferdsetaten arbeidsmiljø, organisering og tiltak i bransjer med høyt sykefravær, høy uførepensjonering og tidlig avgang Videreutvikle bedriftshelsetjenesten: rolle, ansvar, og samhandling med andre Utvikle bedre kunnskap om årsaker til sykefravær og virkninger av tiltak Videreutvikle og fornye arbeidsrettede tiltak og tjenester Mer fleksibel og individtilpasset bruk av tjenester og tiltak i Arbeids- og velferdsetaten Opprette et nytt avklaringstiltak for brukere som ikke har tilgang på det i dag Tiltak for å forbedre grunnleggende kunnskaper og ferdigheter hos arbeidssøkere som trenger det Opprette et nytt oppfølgingstiltak for brukere som ikke har tilgang på det i dag Øke bruken av lønnstilskudd gjennom bl.a. å sette i gang et forsøk med tidsubestemt lønnstilskudd Utrede bruk av kvoter og moderat kvotering for personer med nedsatt funksjonsevne og bruk av moderat kvotering for personer med innvandrerbakgrunn Særlige tiltak for personer med nedsatt funksjonsevne Lette overgangen mellom skole og arbeidsliv gjennom forsøk med ulike virkemidler, herunder bruk av praksisplasser Drive systematisk informasjons- og kunnskapsformidling rettet mot arbeidsgivere Iverksette et kompetanseutviklingsprogram rettet mot ansatte i Arbeids- og velferdsetaten Trainee-program i sentralforvaltningen for personer med nedsatt funksjonsevne Følge opp Syseutvalgets lovforslag, NOU 2005: 8 Likeverd og tilgjengelighet, gjennom en egen diskriminerings- og tilgjengelighetslov Regjeringen vil oppnevne et nytt lovutvalg som skal utrede en samlet diskrimineringslovgivning Særlige tiltak for innvandrerbefolkningen (jamfør egen handlingsplan) Tiltak for å øke rekrutteringen av personer med innvandrerbakgrunn til statsforvaltningen og helseforetakene Støtte etablerervirksomhet blant innvandrere Styrke arbeidsrettingen av introduksjonsprogrammet Styrke program for basiskompetanse i arbeidslivet Videreføre kvalifiseringsprogrammet Ny sjanse rettet mot innvandrere som etter flere år ikke har kommet inn på arbeidsmarkedet Bedre norskopplæringen for asylsøkere Sette i verk tiltak for inkludering av ungdom med innvandrerbakgrunn Arbeidsrettede tiltak for å motvirke fattigdom (jamfør egen handlingsplan) Styrke arbeidsmarkedssatsingen for å motvirke fattigdom Program for basiskompetanse i arbeidslivet Styrke opplæringen innen kriminalomsorgen Ny tidsbegrenset folketrygdytelse En ny tidsbegrenset folketrygdytelse skal avløse rehabiliteringspenger, attføringspenger og tidsbegrenset uførestønad. Inngangsvilkårene skal fortsatt være vesentlig nedsatt inntektsevne på grunn av helseproblemer. Utmåling, varighet og oppfølging skal støtte opp om arbeid som mål etter en fastsatt omstillingsperiode. Tiltak og tjenester skal tilpasses den enkeltes behov, situasjon og ressurser, uavhengig av behovet for inntektssikring.

St.meld. nr. 9 ( ) Arbeid, velferd og inkludering

St.meld. nr. 9 ( ) Arbeid, velferd og inkludering St.meld. nr. 9 (2006 2007) 2005 2006 St.meld. nr.? 2 Om helhetlig forvaltning av det marine miljø i Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten (forvaltningsplan) Innhold Del I Hovedinnhold... 11 1 Hovedinnhold

Detaljer

Stortingsmelding nr.9 (2006-2007) Arbeid, velferd og inkludering

Stortingsmelding nr.9 (2006-2007) Arbeid, velferd og inkludering Stortingsmelding nr.9 (2006-2007) Arbeid, velferd og inkludering Flere i arbeid, færre på stønad AVI-meldingen er et viktig grep i en helhetlig politikk, og må ses i sammenheng med: NAV-reformen Pensjonsmeldingen

Detaljer

Arbeid, Velferd og Sosial Inkludering i Norge - Om Stortingsmelding (White Paper)nr.9 (2006-2007)

Arbeid, Velferd og Sosial Inkludering i Norge - Om Stortingsmelding (White Paper)nr.9 (2006-2007) Arbeid, Velferd og Sosial Inkludering i Norge - Om Stortingsmelding (White Paper)nr.9 (2006-2007) Statssekretær Laila Gustavsen Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Norge Konferanse - Haldin í Gullhömrum,

Detaljer

En inkluderende arbeids- og velferdspolitikk. Store utfordringer og kraftfulle tiltak

En inkluderende arbeids- og velferdspolitikk. Store utfordringer og kraftfulle tiltak En inkluderende arbeids- og velferdspolitikk. Store utfordringer og kraftfulle tiltak Statssekretær Laila Gustavsen Arbeids- og inkluderingsdepartementet Norges forskningsråds konferanse 6-7 november 2006:

Detaljer

Velferdsmodellens utfordringer erfaringer fra statsadministrasjonen. Assisterende departementsråd Tom Rådahl Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Velferdsmodellens utfordringer erfaringer fra statsadministrasjonen. Assisterende departementsråd Tom Rådahl Arbeids- og inkluderingsdepartementet Velferdsmodellens utfordringer erfaringer fra statsadministrasjonen Assisterende departementsråd Tom Rådahl Arbeids- og inkluderingsdepartementet Viktige trender - utviklingsfaktorer Demografiske faktorer

Detaljer

Arbeid, velferd og inkludering

Arbeid, velferd og inkludering Arbeid, velferd og inkludering Alle skal kunne delta i arbeidslivet etter evne Regjeringens visjon er at Norge skal være verdens mest inkluderende samfunn. Alle skal, uavhengig av økonomisk og sosial bakgrunn,

Detaljer

Vi gir mennesker muligheter

Vi gir mennesker muligheter Møteplass Arbeidsrettet Rehabilitering 10. oktober 2007 Tron Helgaker Arbeids- og velferdsdirektoratet Vi gir mennesker muligheter NAV // 28.10.2011 Side 2 1 Antall mottakere av helserelaterte ytelser

Detaljer

Arbeid, velferd og sosial inkludering i Norge Om Stortingsmelding (White Paper) nr. 9 (2006-2007)

Arbeid, velferd og sosial inkludering i Norge Om Stortingsmelding (White Paper) nr. 9 (2006-2007) Arbeid, velferd og sosial inkludering i Norge Om Stortingsmelding (White Paper) nr. 9 (2006-2007) Statssekretær Laila Gustavsen Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Norge Konferanse - Haldin í Gullhömrum,

Detaljer

Ny arbeids- og velferdsforvaltning Flere i arbeid - færre på stønad

Ny arbeids- og velferdsforvaltning Flere i arbeid - færre på stønad Ny arbeids- og velferdsforvaltning Flere i arbeid - færre på stønad Kortversjon av St.prp. nr. 46 Mål for den nye arbeids- og velferdsforvaltningen Flere i arbeid og aktivitet, færre på stønad Enklere

Detaljer

Regjeringens innsats mot fattigdom

Regjeringens innsats mot fattigdom Regjeringens innsats mot fattigdom 2006 2009 Et inkluderende samfunn Alle skal, uavhengig av økonomisk og sosial bakgrunn, ha like muligheter, rettigheter og plikter til å delta i samfunnet. Kampen mot

Detaljer

Statsbudsjettet Stortingsproposisjon nr. 1 ( ) Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Statsbudsjettet Stortingsproposisjon nr. 1 ( ) Arbeids- og inkluderingsdepartementet Statsbudsjettet 2008 Stortingsproposisjon nr. 1 (2007-2008) Samlede utgifter AIDs budsjettforslag for 2008: 252,8 mrd. kroner Samlet vekst i utgiftene på 4,9 prosent Reell nedgang i bevilgningen: 1 mrd.

Detaljer

Ny kurs nye løsninger. om inkluderingspolitikken for personer i utkanten av arbeidsmarkedet

Ny kurs nye løsninger. om inkluderingspolitikken for personer i utkanten av arbeidsmarkedet Ny kurs nye løsninger om inkluderingspolitikken for personer i utkanten av arbeidsmarkedet Statssekretær Laila Gustavsen Velferdskonferansen 6. mars 2006 Temaer Verdier, bakgrunn og utfordringer Samarbeid

Detaljer

Vekst- og Attføringsbedriftene som ressurs i sykefraværsarbeidet Statssekretær Gina Lund Quality Airport Hotel, Sola 19. mars 2010

Vekst- og Attføringsbedriftene som ressurs i sykefraværsarbeidet Statssekretær Gina Lund Quality Airport Hotel, Sola 19. mars 2010 Vekst- og Attføringsbedriftene som ressurs i sykefraværsarbeidet Statssekretær Gina Lund Quality Airport Hotel, Sola 19. mars 2010 Disposisjon Utfordringer Virkemidler NAV-reform IA-avtalen Vekst- og Attføringsbedriftene

Detaljer

Statsbudsjettet 2009 Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Statsbudsjettet 2009 Arbeids- og inkluderingsdepartementet Statsbudsjettet 2009 Arbeids- og inkluderingsdepartementet Dag Terje Andersen 7. oktober 2008 Arbeid til alle 3. kvartal 2005 3. kvartal 2008 Endring Helt ledige i alt, NAV 86 000 43 500-49 % Helt ledige

Detaljer

Velferdstjenestenes møte med arbeidslinjen. Velferdskonferansen 2. mars

Velferdstjenestenes møte med arbeidslinjen. Velferdskonferansen 2. mars Velferdstjenestenes møte med arbeidslinjen Velferdskonferansen 2. mars Disposisjon Behov for arbeidskraft Velferd og arbeid IA-avtalen Raskere tilbake Arbeidsevnevurdering og møte med brukere Kvalifiseringstiltak

Detaljer

Stortingsmelding om arbeid, velferd og inkludering. Fredag 3. november 2006

Stortingsmelding om arbeid, velferd og inkludering. Fredag 3. november 2006 Stortingsmelding om arbeid, velferd og inkludering Fredag 3. november 2006 Flere i arbeid, færre på stønad fattigdom skal bekjempes AVI-meldingen er et viktig grep i en helhetlig politikk, og må ses i

Detaljer

Utviklingen i NAV. Akademikerne, Arve Kambe, stortingsrepresentant for Høyre Leder av arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget

Utviklingen i NAV. Akademikerne, Arve Kambe, stortingsrepresentant for Høyre Leder av arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget Utviklingen i NAV Akademikerne, Arve Kambe, stortingsrepresentant for Høyre Leder av arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget Satsningsområder for regjeringen Høy sysselsetting og lav arbeidsledighet Flere

Detaljer

Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009

Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009 Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009 1. Innledning Utviklingen de senere årene med stadig flere som går ut av arbeidslivet på langvarige trygdeordninger er problematisk både for

Detaljer

Folketrygden 40 år

Folketrygden 40 år Folketrygden 40 år 1967-2007 Bjarne Håkon Hanssen Arbeids- og inkluderingsminister Jubileumskonferanse 29. november 2007 Dette vil jeg snakke om Folketrygden fra 1967 Hva var nytt? Hva var man opptatt

Detaljer

Sosiale tjenester. Det siste sikkerhetsnettet i samfunnet

Sosiale tjenester. Det siste sikkerhetsnettet i samfunnet Sosiale tjenester Det siste sikkerhetsnettet i samfunnet Nav Ivaretar statlige oppgaver: Arbeidsmarkedsloven «Lovens formål er å bidra til å oppnå et inkluderende arbeidsliv gjennom et velfungerende arbeidsmarked

Detaljer

Magne Søvik, seniorrådgiver, Arbeids- og velferdsdirektoratet. Konferanse om vekst- og attføringsbedrifter

Magne Søvik, seniorrådgiver, Arbeids- og velferdsdirektoratet. Konferanse om vekst- og attføringsbedrifter Magne Søvik, seniorrådgiver, Arbeids- og velferdsdirektoratet Konferanse om vekst- og attføringsbedrifter Quality Airport hotel, Sola 18. 19. mars 2010 Agenda: NAVs hovedutfordringer/ hovedprioriteringer

Detaljer

Jeg tør, jeg vil, jeg kan! Tilbud og virkemidler i NAV

Jeg tør, jeg vil, jeg kan! Tilbud og virkemidler i NAV Jeg tør, jeg vil, jeg kan! Tilbud og virkemidler i NAV Dagens tema Hva er NAV Virkemidler og tiltak Kvalifiseringsprogrammet Aktuelle tiltak NAV, 18.03.2012 Side 2 Hva er NAV? Arbeids- og velferdsetat

Detaljer

Saksframlegg. Forslag til vedtak: Formannskapet støtter rådmannens kommentarer og forslag til høringsuttalelse

Saksframlegg. Forslag til vedtak: Formannskapet støtter rådmannens kommentarer og forslag til høringsuttalelse Saksframlegg HØRING OM LOV OM SOSIALE TJENESTER I ARBEIDS- OG VELFERDSFORVALTNINGEN Arkivsaksnr.: 09/5676 Forslag til vedtak: Formannskapet støtter rådmannens kommentarer og forslag til høringsuttalelse

Detaljer

2 Introduksjon til virksomheten og hovedtall

2 Introduksjon til virksomheten og hovedtall 2 Introduksjon til virksomheten og hovedtall 2.1 NAVs oppgaver Arbeids- og velferdsetaten har ansvaret for gjennomføringen av arbeidsmarkeds-, trygde- og pensjonspolitikken. Etaten skal forvalte arbeidsmarkedsloven,

Detaljer

Arbeidskraftsreserven blant trygdemottakere. Er det mulig å mobilisere denne reserven? Nå? Spesialrådgiver Bjørn Halvorsen

Arbeidskraftsreserven blant trygdemottakere. Er det mulig å mobilisere denne reserven? Nå? Spesialrådgiver Bjørn Halvorsen Arbeidskraftsreserven blant trygdemottakere Er det mulig å mobilisere denne reserven? Nå? Spesialrådgiver Bjørn Halvorsen bjorn.halvorsen@aid.dep.no Arbeidsmarkedet (1) Gullmedaljen i hvert fall forsida:

Detaljer

Attføringsbedriftenes landsmøte 9. juni 2006 Arbeidsdirektør Yngvar Åsholt

Attføringsbedriftenes landsmøte 9. juni 2006 Arbeidsdirektør Yngvar Åsholt Attføringsbedriftenes landsmøte 9. juni 2006 Arbeidsdirektør Yngvar Åsholt Økt etterspørsel etter arbeidskraft Antall registrerte ledige og tilgangen av ledige stillinger i media. Sesongjusterte tall.

Detaljer

Arbeids- og sosialdepartementet juni 2014. Høringsnotat

Arbeids- og sosialdepartementet juni 2014. Høringsnotat Arbeids- og sosialdepartementet juni 2014 Høringsnotat Forslag om innføring av plikt til å stille vilkår om deltakelse i aktivitet ved tildeling av økonomisk stønad til livsopphold med hjemmel i lov om

Detaljer

«Om kunnskaps- og kompetansebehov i førstelinjen i NAV-kontorene, og målene for NAVs satsing på å utvikle NAV-orienterte miljøer i UH-sektoren»

«Om kunnskaps- og kompetansebehov i førstelinjen i NAV-kontorene, og målene for NAVs satsing på å utvikle NAV-orienterte miljøer i UH-sektoren» Oslo 16. oktober 2015 «Om kunnskaps- og kompetansebehov i førstelinjen i NAV-kontorene, og målene for NAVs satsing på å utvikle NAV-orienterte miljøer i UH-sektoren» Per Inge Langeng Kunnskapsstaben Arbeids-

Detaljer

Svar på høring - Innstillingen til utvalget for fag- og yrkesopplæringen Karlsenutvalget

Svar på høring - Innstillingen til utvalget for fag- og yrkesopplæringen Karlsenutvalget Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Deres ref Vår ref Dato 200806239 200805516-/VBS 04.02.2009 Svar på høring - Innstillingen til utvalget for fag- og yrkesopplæringen Karlsenutvalget Vi

Detaljer

Fra trygd til trygg jobb Lovforslag med meldingsdel til Stortinget 5. desember 2014 Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson

Fra trygd til trygg jobb Lovforslag med meldingsdel til Stortinget 5. desember 2014 Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson Fra trygd til trygg jobb Lovforslag med meldingsdel til Stortinget 5. desember 2014 Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson OM PRESENTASJONEN STATUS OG UTFORDRINGER HVORDAN FORBEDRE TILTAKSSYSTEMET

Detaljer

Kvalifiseringsprogrammet

Kvalifiseringsprogrammet Kvalifiseringsprogrammet Inn på tunet konferanse Ta meg på alvor fordi jeg fortjener det! Honne, 25. mars 2009 Anne Helene Toft Rådgiver, Fylkesmannen i Oppland Prosjektmedarbeider KVP NAV Oppland Kvalifiseringsprogrammet

Detaljer

«Arbeidsrettede tilbud til personer med utviklingshemming»

«Arbeidsrettede tilbud til personer med utviklingshemming» «Arbeidsrettede tilbud til personer med utviklingshemming» Tjenestedirektør Bjørn Gudbjørgsrud, Arbeids- og velferdsdirektoratet Mer om de ulike ordningene og henvendelser ved spørsmål: www.nav.no Arbeidslivet

Detaljer

Endringer i NAV Fibromyalgiforbundet 2009. v/ Jarl Jønland, rådgivende overlege NAV Buskerud

Endringer i NAV Fibromyalgiforbundet 2009. v/ Jarl Jønland, rådgivende overlege NAV Buskerud Endringer i NAV Fibromyalgiforbundet 2009 v/ Jarl Jønland, rådgivende overlege NAV Buskerud Hva vi skal snakke om Sykefraværsoppfølging og et inkluderende arbeidsliv Nye sykefraværsregler og ulike roller

Detaljer

Per Brannsten, Arbeids- velferdsdirektoratet. Norsk Arbeidslivsforum, 11. desember 2008

Per Brannsten, Arbeids- velferdsdirektoratet. Norsk Arbeidslivsforum, 11. desember 2008 Per Brannsten, Arbeids- velferdsdirektoratet Arbeidskraftreserven blant trygdede Arbeidskraftreserven blant trygdede Norsk Arbeidslivsforum, 11. desember 2008 AGENDA Omfang av fravær fra arbeidslivet Organisatoriske

Detaljer

Inkludering mellom samfunnsansvar og effektivitet

Inkludering mellom samfunnsansvar og effektivitet Inkludering mellom samfunnsansvar og effektivitet Den nye arbeids- og velferdsetaten - organisatorisk virkemiddel for inkluderende arbeidsliv Direktør Tor Saglie, NAV-interim Formålet med reformen Få flere

Detaljer

Hallgeir Jenssen, EURES rådgiver NAV Troms. NAVs rolle i lokalt integreringsarbeid

Hallgeir Jenssen, EURES rådgiver NAV Troms. NAVs rolle i lokalt integreringsarbeid Hallgeir Jenssen, EURES rådgiver NAV Troms NAVs rolle i lokalt integreringsarbeid Introduksjonsordningen Ordningen er hjemlet i lov om introduksjonsordningen av 1.9.2004. Den pålegger NAV ansvar for å

Detaljer

Fra fengsel til KVP Samordning av tiltak for tilbakeføring Fra fengsel til kvalifiseringsprogram

Fra fengsel til KVP Samordning av tiltak for tilbakeføring Fra fengsel til kvalifiseringsprogram Samordning av tiltak for tilbakeføring Fra fengsel til kvalifiseringsprogram 11.10.2010 Bjørn Jensen 1 Kriterier for utvelgelse av prosjekter Lokale prosjekter Formål Bakgrunn Tilbakeføringsgarantien Kriminalomsorgens

Detaljer

På vei til ett arbeidsrettet NAV

På vei til ett arbeidsrettet NAV Nasjonal konferanse, Bergen 20.april 2015 På vei til ett arbeidsrettet NAV -Bolig i et arbeidsperspektiv Yngvar Åsholt Kunnskapsdirektør Yrkesdeltakelsen i Norge 2 600 000 innmeldte (sysselsatte) 420 000

Detaljer

NAV kontor hva gjør vi. NAV-kontor i Østfold

NAV kontor hva gjør vi. NAV-kontor i Østfold NAV kontor hva gjør vi NAV-kontor i Østfold NAV Østfold Det finnes et Nav kontor i hver kommune Foreløpig NAV Hobøl og Spydeberg som er slått sammen til et kontor. De største kontorene er Fredrikstad,

Detaljer

NAV ansvar, rammevilkår, strategi og virkemidler

NAV ansvar, rammevilkår, strategi og virkemidler NAV ansvar, rammevilkår, strategi og virkemidler SOR-konferanse, Oslo Kongressenter Folkets hus 23. oktober 2015 Anne Kverneland Bogsnes Fylkesdirektør i NAV Hordaland NAVs strategi 2011-2020 Visjon: Vi

Detaljer

IA-avtale 2015-2018. Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo

IA-avtale 2015-2018. Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo IA-avtale 2015-2018 Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo Bakgrunn Basert på intensjonsavtalen mellom Regjeringen og hovedorganisasjonene i arbeidslivet kan den enkelte virksomhet inngå en samarbeidsavtale

Detaljer

Yngvar Åsholt. Perspektivmeldingen og NAV

Yngvar Åsholt. Perspektivmeldingen og NAV Yngvar Åsholt Perspektivmeldingen og NAV NAV, 25.04.2013 Side 2 The Nordic Way Velorganisert arbeidsliv Trepartssamarbeid Aktiv arbeidsmarkedspolitikk Universelle stønadsordninger Omfattende offentlig

Detaljer

Underdirektør Hilde Wessel Clausen Aetat Arbeidsdirektoratet

Underdirektør Hilde Wessel Clausen Aetat Arbeidsdirektoratet Underdirektør Hilde Wessel Clausen Aetat Arbeidsdirektoratet Dette skal jeg snakke om: Dagens arbeidsmarked Inkludering av de med svak tilknytning til arbeidsmarkedet Enkelte innvandrergrupper Hvem er

Detaljer

ARBEIDSLIV SEKTORPROGRAM. Norges formannskap i Nordisk Ministerråd 2012

ARBEIDSLIV SEKTORPROGRAM. Norges formannskap i Nordisk Ministerråd 2012 ARBEIDSLIV SEKTORPROGRAM Norges formannskap i Nordisk Ministerråd 2012 INNLEDNING Velferdsstaten i et nordisk perspektiv er valgt som tema for det norske formannskapet i Nordisk Ministerråd i 2012. De

Detaljer

..og ingen stod igjen Tidlig innsats for livslang læringl

..og ingen stod igjen Tidlig innsats for livslang læringl ..og ingen stod igjen Tidlig innsats for livslang læringl St. meld. Nr 16 Dialogseminar, Åre 13.03-14.03.07-1 Bakgrunnen for meldingen! I alle land er det sosiale forskjeller i deltakelse og i læringsutbytte

Detaljer

Arbeidsevnemetoden i NAV Seminar Attføringsbedriftene

Arbeidsevnemetoden i NAV Seminar Attføringsbedriftene Arbeidsevnemetoden i NAV Seminar Attføringsbedriftene 25.11.2008 Ingar Heum Arbeids- og Velferdsdirektoratet AGENDA 1. ARBEIDSEVNEMETODEN Bakgrunn, prinsipper og metodikk 2. NAV-LOVENS 14a Rettighetsfesting

Detaljer

2 Introduksjon til virksomheten og hovedtall

2 Introduksjon til virksomheten og hovedtall Årsrapport 2015 24. april 2016 2 Introduksjon til virksomheten og hovedtall -4- 2.1 NAVs oppgaver Arbeids- og velferdsetaten har ansvaret for gjennomføringen av sentrale deler av arbeids- og velferdspolitikken.

Detaljer

Fagdag Vilkår om aktivitet for de under 30 år

Fagdag Vilkår om aktivitet for de under 30 år Fagdag Vilkår om aktivitet for de under 30 år Ny 20 a i sosialtjenesteloven 7. og 14. mars 2017 Torunn Salte og Gunn Idland Plan for dagen Om bestemmelsen Når skal det stilles vilkår om aktivitet Om tungtveiende

Detaljer

Innst. S. nr ( ) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen

Innst. S. nr ( ) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen Innst. S. nr. 148 (2006-2007) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen St.meld. nr. 9 (2006-2007) Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om arbeid, velferd og inkludering INNHOLD

Detaljer

Protokoll mellom partene i arbeidslivet og myndighetene om felles innsats for å forebygge og redusere sykefraværet og styrke inkluderingen

Protokoll mellom partene i arbeidslivet og myndighetene om felles innsats for å forebygge og redusere sykefraværet og styrke inkluderingen Protokoll mellom partene i arbeidslivet og myndighetene om felles innsats for å forebygge og redusere sykefraværet og styrke inkluderingen 24. februar 2010 Protokoll mellom partene i arbeidslivet og myndighetene

Detaljer

Fibromyalgipasienter og NAV

Fibromyalgipasienter og NAV Fagkonferanse om fibromyalgi 10. mars 2012 Fibromyalgipasienter og NAV Overlege Anne Haugen, Arbeids- og velferdsdirektoratet Disposisjon Om NAV Hvordan forholder NAV seg til sykdommen fibromyalgi? Hva

Detaljer

Innledende kommentarer

Innledende kommentarer Fra: NAV Skien v/ Avdelingsleder Rita H. Immerstein Gjelder: Høringsuttalelse i forbindelse med NOU 2011:14 Bedre integrering. Mål, strategier, tiltak Innledende kommentarer NOU 2011:14 inneholder svært

Detaljer

NAV Partnerskap. Kommunestyremøte Levanger 21. mai 2008 Jan Arve Strand

NAV Partnerskap. Kommunestyremøte Levanger 21. mai 2008 Jan Arve Strand NAV Partnerskap Kommunestyremøte Levanger 21. mai 2008 Jan Arve Strand Kort om NAV 1. juli 2006 ble Trygdeetaten og Aetat lagt ned Erstattet av en ny arbeids og velferdsetat (NAV) NAV omfatter over 17

Detaljer

EN DØR INN EN VEI UT? - NAVs muligheter og begrensninger i samarbeid med kommunen om kvalifisering av innvandrere

EN DØR INN EN VEI UT? - NAVs muligheter og begrensninger i samarbeid med kommunen om kvalifisering av innvandrere EN DØR INN EN VEI UT? - NAVs muligheter og begrensninger i samarbeid med kommunen om kvalifisering av innvandrere Elisabeth Holen, NAV-direktør i Buskerud NAV, 07.11.2014 Side 1 Utfordringene 2 600 000

Detaljer

Endringer på tiltaksområdet fra 1. januar 2016

Endringer på tiltaksområdet fra 1. januar 2016 Endringer på tiltaksområdet fra 1. januar 2016 Nytt regelverk for arbeidsmarkedstiltakene er foreslått iverksatt fra 1. januar 2016 Regjeringen har i Stortingsprop. 39 L foreslått en rekke endringer i

Detaljer

26. November 2014, Bjørn Gudbjørgsrud. Forventninger IA-arbeidet og Arbeidslivssentrene

26. November 2014, Bjørn Gudbjørgsrud. Forventninger IA-arbeidet og Arbeidslivssentrene 26. November 2014, Bjørn Gudbjørgsrud Forventninger IA-arbeidet og Arbeidslivssentrene Utfordringene 2 600 000 innmeldte (sysselsatte) 420 000 utmeldte (uføre, aap etc.) 220 000 påmeldte (kombinerer arbeid

Detaljer

Mestring gjennom «grønne arbeidstilbud»

Mestring gjennom «grønne arbeidstilbud» Stavanger 2. november 2015 Mestring gjennom «grønne arbeidstilbud» Ulike tiltaksordninger for unge voksne Jan Erik Grundtjernlien Arbeids- og velferdsdirektoratet // Tiltaksseksjonen Ekspertgruppens anbefaling

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK. Statistikknotat Nedsatt arbeidsevne, mars 2014

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK. Statistikknotat Nedsatt arbeidsevne, mars 2014 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK // NOTAT Statistikknotat Nedsatt arbeidsevne, mars 2014 Skrevet av Helene Ytteborg, Ivar Andreas Åsland Lima og Johannes Sørbø 10.04.2014 Ved utgangen

Detaljer

Ny Giv Hvordan jobbe godt med Ungdom på NAV-kontor?

Ny Giv Hvordan jobbe godt med Ungdom på NAV-kontor? Ny Giv Hvordan jobbe godt med Ungdom på NAV-kontor? Disposisjon Sosialtjenestens plass i Ny Giv Hvem ungdommen er Presentasjon av utviklingsarbeidet i NAV Gjennomgang av noen sentrale paragrafer i sosialtjenesteloven

Detaljer

Faksimile av forsiden. Rapport fra Uførepensjonsutvalget Pensjonsforum 4. juni 2007

Faksimile av forsiden. Rapport fra Uførepensjonsutvalget Pensjonsforum 4. juni 2007 Faksimile av forsiden Rapport fra Uførepensjonsutvalget Pensjonsforum 4. juni 2007 1 Disposisjon Uføreytelse Beregningsmodell Tildelingsregler Alderspensjon til uføre Pensjonsgap: Nivået på alderspensjonen

Detaljer

RETTIGHETSSENTERET. Åpent: 10 14, Mandag Torsdag Tlf

RETTIGHETSSENTERET. Åpent: 10 14, Mandag Torsdag Tlf RETTIGHETSSENTERET Åpent: 10 14, Mandag Torsdag Tlf. 23 90 51 55 E-mail: rettighetssenteret@ffo.no Rettigheter som arbeidstaker ved sykdom Diskrimineringsvern Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven

Detaljer

NAV som aktør i videregående opplæring for voksne // Tommy Johansen, ass. fylkesdirektør

NAV som aktør i videregående opplæring for voksne // Tommy Johansen, ass. fylkesdirektør NAV som aktør i videregående opplæring for voksne 03.11.16 // Tommy Johansen, ass. fylkesdirektør Utdanning blir stadig viktigere! 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 100% 90% 80% 70% 60% 50% Ufaglærte i arbeidsstyrken

Detaljer

Hvordan knekke inkluderingskoden?

Hvordan knekke inkluderingskoden? 9 februar, 2015 Hvordan knekke inkluderingskoden? Bjørn Gudbjørgsrud Utfordringene 2 600 000 innmeldte (sysselsatte) 420 000 utmeldte (uføre, aap etc.) 220 000 påmeldte (kombinerer arbeid og trygd) Ambisjonen

Detaljer

Helse-, sosial- og omsorgsutvalget Formannskapet Kommunestyret

Helse-, sosial- og omsorgsutvalget Formannskapet Kommunestyret Lier kommune MELDING Saksmappe nr: 2017/927 Saksbehandler: Trond Larsen Helse-, sosial- og omsorgsutvalget 22.03.2017 Formannskapet 23.03.2017 Kommunestyret 04.04.2017 Prosjekt rettighetsavklaring i NAV

Detaljer

Aktivitetsplikt for hvem?

Aktivitetsplikt for hvem? Foto: Grethe Lindseth Aktivitetsplikt for hvem? Daniel Bergamelli, juridisk rådgiver Fylkesmannen i Sør-Trøndelag 04.04.2017 Kort historikk 05.06.2014 05.12.2014 01.07.2015 04.11.2016 12.12.2016 01.01.2017

Detaljer

2 Folketrygdloven 11-6

2 Folketrygdloven 11-6 Høringsnotat om forslag til endring i regelverket til arbeidsavklaringspenger i folketrygdloven 11-6 som en oppfølging av Sivilombudsmannens uttalelse i sak nr. 2014/1275 av 19. desember 2014 1 Innledning

Detaljer

HØRING OM AKTIVITETSPLIKT FOR SOSIALHJELPSMOTTAKERE

HØRING OM AKTIVITETSPLIKT FOR SOSIALHJELPSMOTTAKERE HØRING OM AKTIVITETSPLIKT FOR SOSIALHJELPSMOTTAKERE RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK: Larvik kommune støtter innføring av aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere. Kommunen forutsetter at den tilføres tilstrekkelige

Detaljer

Innst. 88 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. Sammendrag. Komiteens behandling. Komiteens merknader

Innst. 88 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. Sammendrag. Komiteens behandling. Komiteens merknader Innst. 88 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen Dokument 8:97 S (2013 2014) Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Tromsø kommune støtter Vågeng-utvalgets synspunkter om at arbeidsgivere må prioriteres langt høyere av NAV.

Tromsø kommune støtter Vågeng-utvalgets synspunkter om at arbeidsgivere må prioriteres langt høyere av NAV. NAVs kontakt med arbeidsmarkedet og arbeidsgiver Tromsø kommune støtter Vågeng-utvalgets synspunkter om at arbeidsgivere må prioriteres langt høyere av NAV. NAV er helt avhengig av et godt samarbeid med

Detaljer

tjenestepensjonsordning for hvem? Uførepensjon fra Pensjonsforum 19. mai 2008 Kristin Diserud Mildal, Storebrand

tjenestepensjonsordning for hvem? Uførepensjon fra Pensjonsforum 19. mai 2008 Kristin Diserud Mildal, Storebrand Uførepensjon fra tjenestepensjonsordning for hvem? Pensjonsforum 19. mai 2008 Kristin Diserud Mildal, Storebrand kristin.diserud.mildal@storebrand.no, 92400103 Uførepensjons fra en tjenestepensjonsordning

Detaljer

Ny uføretrygd i folketrygden mulige konsekvenser for tjenestepensjon

Ny uføretrygd i folketrygden mulige konsekvenser for tjenestepensjon Ny uføretrygd i folketrygden mulige konsekvenser for tjenestepensjon Roar Bergan, Aktuarforeningen 29. november 2012 1 Mange på trygd 700 600 500 400 300 200 100 0 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 1998 2000

Detaljer

Ny IA-avtale

Ny IA-avtale Ny IA-avtale 010310. Ny IA-avtale. Regjeringen og partene i arbeidslivet er enige om en omfattende tiltakspakke for å få ned sykefraværet og en ny og mer målrettet IAavtale. Fra pressemelding 240210 fra

Detaljer

AKTIVITETS- OG TRYGDETÅKE

AKTIVITETS- OG TRYGDETÅKE LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 8/14 AKTIVITETS- OG TRYGDETÅKE - Kort om aktivitetsplikt ved trygdeordninger I. De enkelte ordningene Sykepenger Arbeidsavklaringspenger

Detaljer

Ny IA-avtale. Bente Adsen, Rådgiver NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag

Ny IA-avtale. Bente Adsen, Rådgiver NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag Ny IA-avtale. Bente Adsen, Rådgiver NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag Ny IA-avtale. Avtaleperiode: 010310 311213. NB: Avtalen må ses i sammenheng med protokoll mellom partene Avtalen: Protokoll: mål,

Detaljer

"Utenforskap" og inkludering -riktig omfang og riktig målgruppe

Utenforskap og inkludering -riktig omfang og riktig målgruppe LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 3/15 "Utenforskap" og inkludering -riktig omfang og riktig målgruppe 1. Hverken 800 000 eller 650 000 utenfor arbeidslivet 2. Viktig

Detaljer

Felles eierskap til NAV Hva nå? Bjørn Gudbjørgsrud

Felles eierskap til NAV Hva nå? Bjørn Gudbjørgsrud Hedmark, 17.01, 2014 Felles eierskap til NAV Hva nå? Bjørn Gudbjørgsrud NAV, 17.01.2014 Side 2 NAV, 17.01.2014 Side 3 «Baksiden»: 657 000 tapte årsverk 700000 20,0 % 19,5 % 19,7 % 19,7 % 19,2 % 20,0 %

Detaljer

SAMORDNING AV KOMMUNALE TJENESTER INNENFOR INTRODUKSJONSLOVEN

SAMORDNING AV KOMMUNALE TJENESTER INNENFOR INTRODUKSJONSLOVEN SAMORDNING AV KOMMUNALE TJENESTER INNENFOR INTRODUKSJONSLOVEN Regelverksamling 23.april 2015 1 Organisering av introduksjonsprogrammet Introduksjonsprogrammet utfordrer kommunens organisering og samordning

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: F01 &13 Arkivsaksnr.: 14/ Dato:

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: F01 &13 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: F01 &13 Arkivsaksnr.: 14/6415-3 Dato: 15.08.14 HØRING - PLIKT TIL Å STILLE VILKÅR OM AKTIVITET VED TILDELING AV ØKONOMISK STØNAD INNSTILLING TIL: BYSTYREKOMITE

Detaljer

Aktivitetsplikten - sett fra Helsetilsynets ståsted

Aktivitetsplikten - sett fra Helsetilsynets ståsted Aktivitetsplikten - sett fra Helsetilsynets ståsted Beate Fisknes, Statens helsetilsyn Foredrag av Statens helsetilsyn 1 Klage- og tilsynserfaringer Klager på sosiale tjenester gjelder i hovedsak 18. Få

Detaljer

A-27/2007 Samarbeid mellom kommunen og Arbeids- og velferdsetaten om introduksjonsordning for nyankomne innvandrere

A-27/2007 Samarbeid mellom kommunen og Arbeids- og velferdsetaten om introduksjonsordning for nyankomne innvandrere A-27/2007 Samarbeid mellom kommunen og Arbeids- og velferdsetaten om introduksjonsordning for nyankomne innvandrere Rundskriv Dato: 21.04.2008 Nr:A-27/2007 Dette rundskrivet beskriver forpliktelser og

Detaljer

Folketrygdens formål og Pensjonsreform, IA samarbeid og NAV reformer om insentiver til arbeid versus sosial fordeling

Folketrygdens formål og Pensjonsreform, IA samarbeid og NAV reformer om insentiver til arbeid versus sosial fordeling Folketrygdens formål og Pensjonsreform, IA samarbeid og NAV reformer om insentiver til arbeid versus sosial fordeling Bjørn Halvorsen Trygdeforskningsseminaret 2014 Bergen 1 2. desember, Folketrygdens

Detaljer

Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Tillegg av 6. juni 2006

Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Tillegg av 6. juni 2006 Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009. Tillegg av 6. juni 2006 I Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009 punkt 4 Overordnede mål for samarbeidet heter det: "Partene

Detaljer

HMS-konferansen Østfold 21/10 2015 Inkluderende arbeidsliv - en viktig del av NAV sin markedsstrategi.

HMS-konferansen Østfold 21/10 2015 Inkluderende arbeidsliv - en viktig del av NAV sin markedsstrategi. HMS-konferansen Østfold 21/10 2015 Inkluderende arbeidsliv - en viktig del av NAV sin markedsstrategi. Yngvar Åsholt, kunnskapsdirektør, Arbeids- og velferdsdirektorat. Norge akkurat nå Lav oljepris og

Detaljer

Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Tillegg av 6. juni 2006

Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Tillegg av 6. juni 2006 Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009. Tillegg av 6. juni 2006 I Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009 punkt 4 Overordnede mål for samarbeidet heter det: "Partene

Detaljer

Ve ier til arbe id for alle

Ve ier til arbe id for alle Ve ier til arbe id for alle 191051_BR_Veier til arbeid for alle.indd 1 15-10-08 11:43:12 Hvorfor er arbeid viktig? Arbeid er viktig for de fleste voksne mennesker. Arbeidslivet oppfyller mange verdier

Detaljer

LEVEKÅR hvilke virkemidler har vi? Ved avdelingsdirektør Per Ivar Clementsen, Nav Østfold

LEVEKÅR hvilke virkemidler har vi? Ved avdelingsdirektør Per Ivar Clementsen, Nav Østfold Idedugnad Rakkestad, fredag 2.11.2012 LEVEKÅR hvilke virkemidler har vi? Ved avdelingsdirektør Per Ivar Clementsen, Nav Østfold NAV sin HOVEDSTRATEGI: ARBEID FØRST Lykkes med det det inkluderende arbeidsliv

Detaljer

..og ingen stod igjen

..og ingen stod igjen ..og ingen stod igjen Tidlig innsats for livslang læringl St. meld. Nr 16 Bakgrunnen for meldingen! I alle land er det sosiale forskjeller i deltakelse og i læringsutbytte fra utdanningssystemet. Ingen

Detaljer

Et enklere tiltakssystem tilpasset brukernes behov

Et enklere tiltakssystem tilpasset brukernes behov Et enklere tiltakssystem tilpasset brukernes behov 1. Innledning Dagens tiltaksstruktur er komplisert og uoversiktlig. Det er gjennom årenes løp opprettet mange parallelle og overlappende ordninger. Dette

Detaljer

Opplæring i rundskriv til lov om sosiale tjenester i NAV. KVALIFISERINGSPROGRAMMET med tilhørende stønad 29 40

Opplæring i rundskriv til lov om sosiale tjenester i NAV. KVALIFISERINGSPROGRAMMET med tilhørende stønad 29 40 Opplæring i rundskriv til lov om sosiale tjenester i NAV KVALIFISERINGSPROGRAMMET med tilhørende stønad 29 40 Dette skal vi snakke om Kort repetisjon av lovgrunnlag - og litt om opplæringa Kvalifiseringsprogrammet

Detaljer

Arbeidsliv, velferd og integrering. Elisabeth Holen, fylkesdirektør i NAV Buskerud Drammen

Arbeidsliv, velferd og integrering. Elisabeth Holen, fylkesdirektør i NAV Buskerud Drammen Arbeidsliv, velferd og integrering Elisabeth Holen, fylkesdirektør i NAV Buskerud Drammen 24.03.17 NAVs oppdrag Flere i arbeid Bedre brukermøter Økt kompetanse med utgangspunkt i samfunnsoppdraget STATSBUDSJETTET

Detaljer

Meld. St. 46. Flere i arbeid. (2012 2013) Melding til Stortinget. Meld. St. 46 (2012 2013) Flere i arbeid

Meld. St. 46. Flere i arbeid. (2012 2013) Melding til Stortinget. Meld. St. 46 (2012 2013) Flere i arbeid Opplysninger om abonnement, løssalg og pris får man hos: Fagbokforlaget Postboks 6050, Postterminalen 5892 Bergen E-post: offpub@fagbokforlaget.no Telefon: 55 38 66 00 Faks: 55 38 66 01 www.fagbokforlaget.no/offpub

Detaljer

Arbeidsavklaringspenger Inntektssikring i arbeids- og helseaksen Stortingsproposisjon nr 1 (Budsjettprp), og Odelstingsproposisjon nr 4 (2008-2009)

Arbeidsavklaringspenger Inntektssikring i arbeids- og helseaksen Stortingsproposisjon nr 1 (Budsjettprp), og Odelstingsproposisjon nr 4 (2008-2009) 25. nov 2008 Arbeidsavklaringspenger Inntektssikring i arbeids- og helseaksen Stortingsproposisjon nr 1 (Budsjettprp), og Odelstingsproposisjon nr 4 (2008-2009) Øyeblikksbilde Norge Registrerte helt arbeidsledige

Detaljer

Bosetting og kvalifisering av innvandrere - KS interessepolitiske perspektiv

Bosetting og kvalifisering av innvandrere - KS interessepolitiske perspektiv Bosetting og kvalifisering av innvandrere - KS interessepolitiske perspektiv Utviklingsprogram for inkludering av innvandrere, Kongsberg 10.10.16 Audun Kvale, Spesialrådgiver KS 35000 30000 25000 Uforutsigbare

Detaljer

Utenforskap. Et nasjonalt problem som må løses lokalt

Utenforskap. Et nasjonalt problem som må løses lokalt Utenforskap Et nasjonalt problem som må løses lokalt Utenforskap i det norske samfunnet Hva betyr det i stort? 290 000 1 av 3 84 000 barn i Norge har foreldre som har psykiske lidelser eller alkoholmisbruk

Detaljer

Vår ref. Deres ref. Dato: 06/1689-8-KIM 19.06.2007 UTTALELSE I KLAGESAK - ATTFØRINGSPENGER SOM GRUNNLAG FOR RETT TIL FORELDREPENGER

Vår ref. Deres ref. Dato: 06/1689-8-KIM 19.06.2007 UTTALELSE I KLAGESAK - ATTFØRINGSPENGER SOM GRUNNLAG FOR RETT TIL FORELDREPENGER Barne- og likestillingsdepartementet Vår ref. Deres ref. Dato: 06/1689-8-KIM 19.06.2007 UTTALELSE I KLAGESAK - ATTFØRINGSPENGER SOM GRUNNLAG FOR RETT TIL FORELDREPENGER Likestillings- og diskrimineringsombudets

Detaljer

NAV som kjøper av grønne velferdstjenester.

NAV som kjøper av grønne velferdstjenester. NAV som kjøper av grønne velferdstjenester. Mora - 19. mars 2009. Magne Søvik, NAV Hedmark Innhold 1. Kort om NAV Hedmark 2. Innhold/ oppgaver i NAV kontorer 3. Arbeidsrettede tiltak ulike varianter 4.

Detaljer

Hvordan kan reformer og ny IA-avtale bidra til økt sysselsetting? Mo i Rana 5. og 6. mai

Hvordan kan reformer og ny IA-avtale bidra til økt sysselsetting? Mo i Rana 5. og 6. mai Hvordan kan reformer og ny IA-avtale bidra til økt sysselsetting? Mo i Rana 5. og 6. mai Bjørn Gudbjørgsrud, direktør styringsenhet for fylkene i NAV NAV-reformen Et organisasjonsoptimistisk prosjekt Svært

Detaljer

Oslo kommune Byrådsavdeling for eldre, helse og sosiale tjenester

Oslo kommune Byrådsavdeling for eldre, helse og sosiale tjenester Oslo kommune Byrådsavdeling for eldre, helse og sosiale tjenester Arbeids- og sosialdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 OSLO Dato: 27.10.2016 Deres ref: Vår ref (saksnr): Arkivkode: 201603663-9 354 HØRINGSSVAR:

Detaljer

Helse- og omsorgssjef i Namsos. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Oppvekst, omsorg og kultur

Helse- og omsorgssjef i Namsos. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Oppvekst, omsorg og kultur Namsos kommune Helse- og omsorgssjef i Namsos Saksmappe: 2016/3457-9 Saksbehandler: Morten Sommer Saksframlegg Høringsuttalelse Sosialpolitisk plan 2016-2019 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Oppvekst,

Detaljer

HØRING-NOU 2011:7 VELFERDS- OG MIGRASJONSUTVALGET

HØRING-NOU 2011:7 VELFERDS- OG MIGRASJONSUTVALGET Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 Oslo Deres referanse Vår referanse Dato 11/00593-4 01.09.2011 HØRING-NOU 2011:7 VELFERDS- OG MIGRASJONSUTVALGET Fellesorganisasjonen

Detaljer