Førebuing/ Forberedelse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Førebuing/ Forberedelse"

Transkript

1 Førebuing/ Forberedelse SAM3006 Marknadsføring og leiing 2 / Markedsføring og ledelse 2 Nynorsk/Bokmål

2 Nynorsk Informasjon til førebuingsdelen Førebuingstid Hjelpemiddel Bruk av kjelder Vedlegg Andre opplysningar Informasjon om vurderinga Førebuingstida varer éin dag. På førebuingsdagen er alle hjelpemiddel tillatne, inkludert bruk av Internett. På eksamen er alle hjelpemiddel tillatne, bortsett frå Internett og andre verktøy som kan brukast til kommunikasjon. Dersom du bruker kjelder i svaret ditt, skal dei alltid førast opp på ein slik måte at lesaren kan finne fram til dei. Du skal føre opp forfattar og fullstendig tittel på både lærebøker og annan litteratur. Dersom du bruker utskrift eller sitat frå Internett, skal du føre opp nøyaktig nettadresse og nedlastingsdato. Det er ingen vedlegg. Førebuingsdagen er obligatorisk skoledag. I førebuingstida kan du samarbeide med andre, finne informasjon og få rettleiing. Sjå eksamensrettleiinga med kjenneteikn på måloppnåing til sentralt gitt skriftleg eksamen. Eksamensrettleiinga finn du på Førebuing/Forberedelse SAM3006 Marknadsføring og leiing / Markedsføring og ledelse 2 Side 2 av 8

3 Tema: Tweensmarknaden I motebransjen blir uttrykket «tweens» ofte brukt om unge i alderen 8 12 år. Dette er barn som er på eit stadium mellom barndom og ungdom. «Tweensmarknaden» er i konstant vekst, og det kan sjå ut som om det er eit udekt behov her. Aldersgruppa bruker fleire milliardar kroner i året på eige forbruk. Barn har i dag mykje meir å seie enn før når det gjeld ferie, middagar, klede og fritidsaktivitetar. Noko av forklaringa kan liggje i at foreldra har blitt mykje meir merksame på barna sine og derfor oftare legg opp kvardagen etter deira behov framfor å la dei følgje skjemaet til foreldra. I klesbransjen er «tweensmarknaden» omfatta med stor interesse. I ein artikkel i Stavanger Aftenblad ( ) kan vi lese at «Markedet jakter tweensene». I artikkelen blir det referert til eit doktorgradsarbeid av Ingvild Kvale Sørenssen. I dette arbeidet har ho mellom anna sett på korleis marknadsførarane oppfattar «tweensa», og korleis «tweensa» ser på seg sjølve som forbrukarar. «Her er det enormt mykje pengar å hente for kommersielle interesser», seier Sørenssen. Kjelde: «Tweens tvinner foreldrene rundt lillefingeren.» Dagbladet Samarbeid og integrasjon på klesmarknaden Den norske marknaden for moteklede er prega av kjeder. Det er registrert rundt 40 ulike kjeder i den norske klesmarknaden. Kjedene fokuserer på ulike målgrupper og med ulike produkt. Ein av dei store norske aktørane er Varnergruppen, som består av 12 kjeder, mellom andre Cubus, Bik Bok og WOW. I tillegg har H&M introdusert tre nye kjeder i Noreg: COS, Weekday og Monki. Det kan av mange grunnar vere vanskeleg å overleve utan eit kjedesamarbeid. Norske handelsbedrifter opererer i eit stadig tøffare landskap, der dei i tillegg til netthandel blir pressa frå både norske og utanlandske aktørar. Skiljelinjene mellom nettbutikkar og fysiske butikkar er på mange måtar i ferd med å bli viska ut, og for kunden er vegen til kjøp meir komplisert enn nokosinne. Det gir uendeleg mange høve til å lykkast, men også mange utfordringar. Om ein ikkje klarer å henge med på endringane i forbrukaråtferd, samfunn og teknologi, er risikoen for å bli utkonkurrert stor. Digitale medium Dei digitale media er svært viktige arenaer for mange av «tweensa». Når det gjeld bruk av sosiale medium, har vi ulike sjølpålagde aldersgrenser. «Facebook» og «Instagram» har for eksempel 13 års grense, mens «MovieStarPlanet» og «GoSupermodel» rettar seg mot dei som er mellom 8 og 12 år. Mange brukerar av sosiale medium er likevel for unge for den aktuelle aldersgrensa. Medan vaksne ofte oppfattar dei digitale sosiale media som «tidstjuvar», har ungdommane ei anna oppfatning. Dei bruker desse media på sin eigen genuine måte ved å etablere nettverk og nettsamfunn, uttrykkje meiningar og preferansar og ved å skape sin eigen Førebuing/Forberedelse SAM3006 Marknadsføring og leiing / Markedsføring og ledelse 2 Side 3 av 8

4 identitet. Unge blir ofte omtalte som «digitalt innfødde» og skil i mindre grad enn eldre mellom det verkelege og det digitale livet. Når det gjeld «tweensmarknaden» og marknadsføring, ser vi at dei butikkane som «får det til», har det til felles at dei har vore flinke til å inkludere digitale medium i marknadsføringsaktivitetane sine. Etikk og kompetanse I Aftenposten kan vi lese ein artikkel med denne overskrifta og brødteksten: Advarer mot seksualisert klesmote for barn De store motehusene markedsfører bikinier myntet på seks syvåringer. Tidlig kroppsfiksering kan forskyve grensene for hva en uskyldig barndom er, sier forsker. Artikkelen tek mellom anna opp problemstillingar som kjøpepress og kroppsfiksering blant barn, og at barna er i ein sårbar overgangsfase mellom barndom og ungdom. Det å «shoppe» blir sett på som eit slags «sjølvstendeprosjekt». I same artikkel uttrykkjer det danske forfattarparet Pernille W. Lauritzen og Pia Beck Rydahl at dagens unge får eit bevisst forhold til kjønnsrollemønster mykje tidlegare enn før. Resultatet er at «tweens» blir kjønnsmodne mentalt utan at kroppen rekk å henge med. Med uttrykksbehova til ein ungdom og eit påverkeleg barnesinn er dei dermed eit lett bytte for konsumindustrien. Det som blir teke opp i denne Aftenposten-artikkelen, er problemstillingar som både butikkeigarar og tilsette må arbeide bevisst med og ta omsyn til i møte med kundane både barna og foreldra deira Utsegna «Markedet jakter tweensene» har inspirert gründerane Luna Olsson og Sigurd Langaard til å vurdere å etablere seg på denne marknaden. Dei er av den oppfatninga at det er plass til fleire, og har nokre idear om eit nytt konsept. Før dei tek ei endeleg avgjerd, er det nødvendig for dei å skaffe seg meir og detaljert innsikt i denne marknaden. Dei må mellom anna skaffe seg ei oversikt over det som allereie finst av butikkar og kjeder som heilt eller delvis har «tweens» som målgruppe. Her kan vi mellom mange andre nemne WOW, Monki og tilbehøyrskjeda Glitter. I tillegg til å skaffe seg oversikt og informasjon må gründerane tenkje nøye gjennom og vurdere kva strategiske val dei må gjere om dei vil etablere ei butikkjede retta mot «tweensa». Oppdrag: - Førebu deg på aktuelle problemstillingar knytte til teksten ovanfor. Førebuing/Forberedelse SAM3006 Marknadsføring og leiing / Markedsføring og ledelse 2 Side 4 av 8

5 Bokmål Informasjon til forberedelsesdelen Forberedelsestid Hjelpemidler Bruk av kilder Vedlegg Andre opplysninger Informasjon om vurderingen Forberedelsestiden varer én dag. På forberedelsesdagen er alle hjelpemidler tillatt, inkludert bruk av Internett. På eksamen er alle hjelpemidler tillatt, bortsett fra Internett og andre verktøy som kan brukes til kommunikasjon. Hvis du bruker kilder i besvarelsen din, skal disse alltid oppgis på en slik måte at leseren kan finne fram til dem. Du skal oppgi forfatter og fullstendig tittel på både lærebøker og annen litteratur. Hvis du bruker utskrift eller sitat fra Internett, skal du oppgi nøyaktig nettadresse og nedlastingsdato. Det er ingen vedlegg. Forberedelsesdagen er obligatorisk skoledag. I forberedelsestiden kan du samarbeide med andre, finne informasjon og få veiledning. Se eksamensveiledningen med kjennetegn på måloppnåelse til sentralt gitt skriftlig eksamen. Eksamensveiledningen finner du på Førebuing/Forberedelse SAM3006 Marknadsføring og leiing / Markedsføring og ledelse 2 Side 5 av 8

6 Tema: Tweensmarkedet I motebransjen blir uttrykket «tweens» ofte brukt om unge i alderen 8 12 år. Dette er barn som befinner seg på et stadium mellom barndom og ungdom. «Tweensmarkedet» er i konstant vekst, og det kan se ut som om det er et udekket behov her. Aldersgruppen bruker flere milliarder kroner i året på eget forbruk. Barn har i dag mye større innflytelse enn før når det gjelder ferie, middager, klær og fritidsaktiviteter. Noe av forklaringen kan ligge i at foreldrene har blitt mye mer oppmerksomme på barna sine og derfor oftere legger opp hverdagen etter deres behov framfor å la dem følge foreldrenes skjema. I klesbransjen er «tweensmarkedet» omfattet med stor interesse. I en artikkel i Stavanger Aftenblad ( ) kan vi lese at «Markedet jakter tweensene». I artikkelen refereres det til et doktorgradsarbeid av Ingvild Kvale Sørenssen. I dette arbeidet har hun blant annet sett på hvordan markedsførerne oppfatter «tweensene», og hvordan «tweensene» ser på seg selv som forbrukere. «Her er det enormt mye penger å hente for kommersielle interesser», sier Sørenssen. Kilde: «Tweens tvinner foreldrene rundt lillefingeren.» Dagbladet Samarbeid og integrasjon på klesmarkedet Det norske markedet for moteklær er preget av kjeder. Det er registrert rundt 40 ulike kjeder i det norske klesmarkedet. Kjedene fokuserer på ulike målgrupper og med ulike produkter. En av de store norske aktørene er Varnergruppen, som består av 12 kjeder, blant andre Cubus, Bik Bok og WOW. I tillegg har H&M introdusert tre nye kjeder i Norge: COS, Weekday og Monki. Det kan av mange grunner være vanskelig å overleve uten et kjedesamarbeid. Norske handelsbedrifter opererer i et stadig tøffere landskap, der de i tillegg til netthandel presses fra både norske og utenlandske aktører. Skillelinjene mellom nettbutikker og fysiske butikker er på mange måter i ferd med å viskes ut, og kundens vei til kjøp er mer komplisert enn noensinne. Det gir utallige muligheter for å lykkes, men også mange utfordringer. Om man ikke klarer å henge med på endringene i forbrukeratferd, samfunn og teknologi, er risikoen for å bli utkonkurrert stor. Digitale medier De digitale mediene er svært viktige arenaer for mange av «tweensene». Når det gjelder bruk av sosiale medier, finner vi ulike selvpålagte aldersgrenser. «Facebook» og «Instagram» har for eksempel 13 års grense, mens «MovieStarPlanet» og «GoSupermodel» retter seg mot de som er mellom 8 og tolv år. Mange brukere av sosiale medier er likevel for unge for den aktuelle aldersgrensa. Mens voksne ofte oppfatter sosiale medier som «tidstyver», har ungdommene en annen oppfatning. De bruker disse på sin egen genuine måte ved å etablere nettverk og nettsamfunn, uttrykke meninger og preferanser og ved å skape sin egen identitet, Unge betegnes ofte som «digitalt innfødte» og skiller i mindre grad enn eldre mellom det virkelige og det digitale livet. Førebuing/Forberedelse SAM3006 Marknadsføring og leiing / Markedsføring og ledelse 2 Side 6 av 8

7 Når det gjelder «tweensmarkedet» og markedsføring, ser vi at de butikkene som «får det til», har det til felles at de har vært flinke til å inkludere digitale medier i sine markedsføringsaktiviteter. Etikk og kompetanse I Aftenposten kan vi lese en artikkel med følgende overskrift og brødtekst: Advarer mot seksualisert klesmote for barn De store motehusene markedsfører bikinier myntet på seks syvåringer. Tidlig kroppsfiksering kan forskyve grensene for hva en uskyldig barndom er, sier forsker. Artikkelen tar blant annet opp problemstillinger som kjøpepress og kroppsfiksering blant barn, og at barna befinner seg i en sårbar overgangsfase mellom barndom og ungdom. Det å «shoppe» blir sett på som et slags «selvstendighetsprosjekt». I samme artikkel uttrykker det danske forfatterparet Pernille W. Lauritzen og Pia Beck Rydahl at dagens unge får et bevisst forhold til kjønnsrollemønstre mye tidligere enn før. Resultatet er at «tweens» blir kjønnsmodne mentalt uten at kroppen rekker å henge med. Med uttrykksbehovene til en ungdom og påvirkeligheten til et barnesinn er de dermed et lett bytte for konsumindustrien. Det som tas opp i denne Aftenposten-artikkelen, er problemstillinger som både butikkeiere og ansatte må arbeide bevisst med og ta hensyn til i sitt møte med kundene både barna og deres foreldre Utsagnet «Markedet jakter tweensene» har inspirert gründerne Luna Olsson og Sigurd Langaard til å vurdere å etablere seg på dette markedet. De er av den oppfatning at det er plass til flere, og har noen ideer om et nytt konsept. Før de treffer endelige beslutninger, er det nødvendig for dem å skaffe seg mer og detaljert innsikt i dette markedet. De må blant annet skaffe seg en oversikt over det som allerede finnes av butikker og kjeder som helt eller delvis har «tweens» som målgruppe. Her kan vi blant mange andre nevne WOW, Monki og tilbehørskjeden Glitter. I tillegg til å skaffe seg oversikt og informasjon må gründerne tenke nøye gjennom og vurdere hvilke strategiske valg de må foreta om de vil etablere en butikkjede rettet mot «tweensene». Oppdrag: - Forbered deg på aktuelle problemstillinger knyttet til teksten ovenfor. Førebuing/Forberedelse SAM3006 Marknadsføring og leiing / Markedsføring og ledelse 2 Side 7 av 8

8 Schweigaards gate 15 Postboks 9359 Grønland 0135 OSLO Telefon

Førebuing/ Forberedelse

Førebuing/ Forberedelse Førebuing/ Forberedelse 19.11.2014 SAM3006 Marknadsføring og leiing 2 / Markedsføring og ledelse 2 Nynorsk/Bokmål Nynorsk Informasjon til førebuingsdelen Førebuingstid Hjelpemiddel Bruk av kjelder Vedlegg

Detaljer

Førebuing/ Forberedelse

Førebuing/ Forberedelse Førebuing/ Forberedelse 20.05.2015 SAM3035 Økonomi og leiing / Økonomi og ledelse Nynorsk/Bokmål Nynorsk Informasjon til førebuingsdelen Førebuingstid Hjelpemiddel Førebuingstida varer éin dag. På førebuingsdagen

Detaljer

Førebuing/ Forberedelse

Førebuing/ Forberedelse Førebuing/ Forberedelse 20.11.2014 SAM3035 Økonomi og leiing / Økonomi og ledelse Nynorsk/Bokmål Nynorsk Informasjon til førebuingsdelen Førebuingstid Hjelpemiddel Førebuingstida varer éin dag. På førebuingsdagen

Detaljer

Eksamen 06.12.2013. YRK3102 Yrkessjåførfaget. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 06.12.2013. YRK3102 Yrkessjåførfaget. Nynorsk/Bokmål Eksamen 06.12.2013 YRK3102 Yrkessjåførfaget Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemiddel Bruk av kjelder Vedlegg Informasjon om vurderinga Eksamen varer i 5 timar. Alle hjelpemiddel

Detaljer

Eksamen 22.05.2014. Ein smak av Noreg. Theodor Kittelsen: Nøkken, 1892 Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design.

Eksamen 22.05.2014. Ein smak av Noreg. Theodor Kittelsen: Nøkken, 1892 Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design. Eksamen 22.05.2014 NOR0214 norsk hovudmål/hovedmål Sentralt gitt eksamen etter 10. trinn for elevar/elever og for vaksne/voksne deltakarar/deltakere og privatistar/privatister Ein smak av Noreg Nynorsk/Bokmål

Detaljer

Eksamen 06.12.2013. KAD3102 Kontor- og administrasjonsfaget. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 06.12.2013. KAD3102 Kontor- og administrasjonsfaget. Nynorsk/Bokmål Eksamen 06.12.2013 KAD3102 Kontor- og administrasjonsfaget Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemiddel Bruk av kjelder Vedlegg Informasjon om vurderinga Eksamen varer i 5 timar.

Detaljer

Eksamensrettleiing - om vurdering av eksamenssvar

Eksamensrettleiing - om vurdering av eksamenssvar Eksamensrettleiing - om vurdering av eksamenssvar 2015 ENG0012 Engelsk Sentralt gitt skriftleg eksamen etter 10. trinn for elevar og vaksne deltakarar og privatistar Nynorsk Eksamensrettleiing for engelsk

Detaljer

Førebuing/Forberedelse 20.11.2014

Førebuing/Forberedelse 20.11.2014 Førebuing/Forberedelse 20.11.2014 SAM3033 Økonomistyring Nynorsk/Bokmål Nynorsk Informasjon til førebuingsdelen Førebuingstid: Hjelpemiddel: Bruk av kjelder: Vedlegg: Andre opplysningar: Informasjon om

Detaljer

Eksamensrettleiing - om vurdering av eksamenssvar

Eksamensrettleiing - om vurdering av eksamenssvar Eksamensrettleiing - om vurdering av eksamenssvar 2013 Engelsk ENG0012 Sentralt gitt skriftleg eksamen etter 10. trinn for elevar og for vaksne deltakarar og privatistar Nynorsk Eksamensrettleiing for

Detaljer

Vurderingsveiledning 2011

Vurderingsveiledning 2011 Vurderingsveiledning 2011 SAM3026 Samfunnsøkonomi 2 Til sentralt gitt skriftlig eksamen Bokmål Vurderingsveiledning til sentralt gitt skriftlig eksamen 2011 Denne vurderingsveiledningen gir informasjon

Detaljer

Veiledning til sentralt gitt skriftlig eksamen i yrkesfag 2015

Veiledning til sentralt gitt skriftlig eksamen i yrkesfag 2015 Veiledning til sentralt gitt skriftlig eksamen i yrkesfag 2015 For elever, lærlinger, praksiskandidater og sensorer Bokmål Sentralt gitt skriftlig eksamen i yrkesfag 1 2015 Om veiledningen Denne veiledningen

Detaljer

Eksamensveiledning - om vurdering av eksamensbesvarelser

Eksamensveiledning - om vurdering av eksamensbesvarelser Eksamensveiledning - om vurdering av eksamensbesvarelser 2013 Engelsk ENG0012 Sentralt gitt skriftlig eksamen etter 10. trinn for elever og for voksne deltakere og privatister Bokmål Eksamensveiledning

Detaljer

Vurderingsveiledning 2011

Vurderingsveiledning 2011 Vurderingsveiledning 2011 ENG0012 Engelsk 10.trinn Til sentralt gitt skriftlig eksamen Bokmål Vurderingsveiledning til sentralt gitt skriftlig eksamen 2011 Denne vurderingsveiledningen gir informasjon

Detaljer

Vurderingsrettleiing 2011

Vurderingsrettleiing 2011 Vurderingsrettleiing 2011 ENG0012 Engelsk 10.trinn Til sentralt gitt skriftleg eksamen Nynorsk Vurderingsrettleiing til sentralt gitt skriftleg eksamen 2011 Denne vurderingsrettleiinga gir informasjon

Detaljer

Eksamensveiledning - om vurdering av eksamensbesvarelser

Eksamensveiledning - om vurdering av eksamensbesvarelser Eksamensveiledning - om vurdering av eksamensbesvarelser 2014 ENG0012 Engelsk Sentralt gitt skriftlig eksamen etter 10. trinn for elever og for voksne deltakere og privatister Bokmål Eksamensveiledning

Detaljer

Eksamensveiledning. om vurdering av eksamenssvar. Bokmål

Eksamensveiledning. om vurdering av eksamenssvar. Bokmål Eksamensveiledning om vurdering av eksamenssvar 2014 NOR0214 og NOR0215 norsk hovedmål og norsk sidemål Sentralt gitt skriftlig eksamen etter 10. trinn for elever og for voksne deltakere og privatister

Detaljer

Vurderingsveiledning 2010

Vurderingsveiledning 2010 Vurderingsveiledning 2010 Fremmedspråk Elever og privatister Bokmål Vurderingsveiledning til sentralt gitt skriftlig eksamen 2010 Denne veiledningen består av en felles del (Del 1) med informasjon om eksamen

Detaljer

Eksamensveiledning. SAS0012 samisk som andrespråk nordsamisk SAS0038 samisk som andrespråk lulesamisk SAS0025 samisk som andrespråk sørsamisk

Eksamensveiledning. SAS0012 samisk som andrespråk nordsamisk SAS0038 samisk som andrespråk lulesamisk SAS0025 samisk som andrespråk sørsamisk Eksamensveiledning - om vurdering av eksamenssvar 2015 SAS0012 samisk som andrespråk nordsamisk SAS0038 samisk som andrespråk lulesamisk SAS0025 samisk som andrespråk sørsamisk Sentralt gitt skriftlig

Detaljer

Eksamensveiledning - om vurdering av eksamensbesvarelser 2015

Eksamensveiledning - om vurdering av eksamensbesvarelser 2015 Eksamensveiledning - om vurdering av eksamensbesvarelser 2015 ENG1002/ENG1003 Engelsk fellesfag For sentralt gitt skriftlig eksamen Bokmål Eksamensveiledning for engelsk fellesfag Eksamensveiledning til

Detaljer

Eksamensveiledning. NOR0214 og NOR0215 norsk hovedmål og norsk sidemål Sentralt gitt skriftlig eksamen etter 10. trinn elever og voksne

Eksamensveiledning. NOR0214 og NOR0215 norsk hovedmål og norsk sidemål Sentralt gitt skriftlig eksamen etter 10. trinn elever og voksne Eksamensveiledning om vurdering av eksamenssvar 2015 NOR0214 og NOR0215 norsk hovedmål og norsk sidemål Sentralt gitt skriftlig eksamen etter 10. trinn elever og voksne Bokmål Eksamensveiledning for vurdering

Detaljer

Eksamensveiledning. - om vurdering av eksamensbesvarelser. Bokmål

Eksamensveiledning. - om vurdering av eksamensbesvarelser. Bokmål Eksamensveiledning - om vurdering av eksamensbesvarelser 2013 NOR0214 og NOR0215 Norsk hovedmål og norsk sidemål Sentralt gitt skriftlig eksamen etter 10. trinn for elever og for voksne deltakere og privatister

Detaljer

Eksamensveiledning. - om vurdering av eksamensbesvarelser. Bokmål

Eksamensveiledning. - om vurdering av eksamensbesvarelser. Bokmål Eksamensveiledning - om vurdering av eksamensbesvarelser 2013 NOR0214 og NOR0215 Norsk hovedmål og norsk sidemål Sentralt gitt skriftlig eksamen etter 10. trinn for elever og for voksne deltakere og privatister

Detaljer

Skriftlig eksamen. SSS2001 Markedsføring og salg/ Marknadsføring og sal. Våren 2014. Privatister/Privatistar

Skriftlig eksamen. SSS2001 Markedsføring og salg/ Marknadsføring og sal. Våren 2014. Privatister/Privatistar Finnmark fylkeskommune Troms fylkeskommune Nordland fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Skriftlig eksamen SSS2001 Markedsføring og salg/ Marknadsføring

Detaljer

Eksamensveiledning -om vurdering av eksamensbesvarelser

Eksamensveiledning -om vurdering av eksamensbesvarelser Eksamensveiledning -om vurdering av eksamensbesvarelser 2013 ENG1002/ENG1003 Engelsk fellesfag ENG1005/ENG1006 Engelsk for døve og sterkt tunghørte For sentralt gitt skriftlig eksamen Bokmål ENG1002/1003

Detaljer

Skriftlig eksamen. HUD2002 Kommunikasjon og samhandling. Våren 2014. Privatister/Privatistar. VG2 Hudpleier/Hudpleiar

Skriftlig eksamen. HUD2002 Kommunikasjon og samhandling. Våren 2014. Privatister/Privatistar. VG2 Hudpleier/Hudpleiar Finnmark fylkeskommune Troms fylkeskommune Nordland fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Skriftlig eksamen HUD2002 Kommunikasjon og samhandling Våren

Detaljer

Førebuing/ Forberedelse 04.06.2008

Førebuing/ Forberedelse 04.06.2008 Førebuing/ Forberedelse 04.06.2008 SAM3012 Næringslivsøkonomi 2 Elevar og privatistar / Elever og privatister Nynorsk/Bokmål Nynorsk Informasjon til førebuingsdelen Førebuingstid: Hjelpemiddel: Bruk av

Detaljer

Eksamen 26.11.2013. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 26.11.2013. Nynorsk/Bokmål Eksamen 26.11.2013 NOR1211 NOR1231 Norsk hovudmål/hovedmål NOR1218 NOR1238 Norsk for elever med samisk som andrespråk NOR1025 NOR1245 Norsk for elever med samisk som førstespråk Elevar og privatistar /

Detaljer

Førebuing/Forberedelse 24.11.2009

Førebuing/Forberedelse 24.11.2009 Førebuing/Forberedelse 24.11.2009 EL6039 Elektriker maritime elektriske anlegg Nynorsk/Bokmål Nynorsk Informasjon om førebuingstida Førebuingstid: Hjelpemiddel: Vedlegg: Rettleiing om vurderinga: 1 dag

Detaljer

OPPLÆRINGSREGION NORD. Skriftlig eksamen. NOR1206 Norsk Vg2 yrkesfag HØSTEN 2011. Privatister. Yrkesfaglige utdanningsprogram. 9.

OPPLÆRINGSREGION NORD. Skriftlig eksamen. NOR1206 Norsk Vg2 yrkesfag HØSTEN 2011. Privatister. Yrkesfaglige utdanningsprogram. 9. OPPLÆRINGSREGION NORD LK06 Finnmark fylkeskommune Troms fylkeskommune Nordland fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Skriftlig eksamen NOR1206 Norsk

Detaljer

Vurderingsveiledning 2008

Vurderingsveiledning 2008 Vurderingsveiledning 2008 MAT0010 Matematikk Elever i grunnskolen Sentralt gitt skriftlig eksamen etter Kunnskapsløftet Bokmål Denne veiledningen består av en felles del (Del 1) med informasjon om sluttvurdering

Detaljer