Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune"

Transkript

1 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 14:00 TEMA: Informasjon fra turistkontoret Saksbehandlingen starter kl Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf , v/unni Wetlesen. Anser noen at de er inhabile i en sak, må det meldes fra om dette. Utvalget vil ta standpunkt til inhabilitetsspørsmålet, jfr forvaltningsloven. Vararepresentanter møter etter nærmere melding. Nore og Uvdal kommune , Unni Wetlesen politisk sekretær

2 Sakskart: Utvalgs Sakstittel Saksnr: PS 10/11 Sluttbehandling. Reguleringsplan for Rødberg sentrum PS 11/11 Sluttbehandling reguleringsplan Åsen PS 12/11 Klagebehandling av vedtatt tomtedelingsplan på Høk PS 13/11 Reguleringsplan Solli boligfelt - Tunhovd. Ny sluttbehandling. PS 14/11 Søknad om tilskudd til delfinansiering av prosjektet "Liv i Nore og Uvdal". PS 15/11 Søknad om kommunalt lån og tilskudd til utvikling av Rødberg hotell. PS 16/11 Søknad om kommunal tilleggsfinansiering av løypenettet på Dagalifjellet. PS 17/11 Etablerertilskudd og lån til "Ztil design AS" PS 18/11 Behandling av søknad om dispensasjon fra bestemmelsene i reguleringsplan Tallåsen/Hagaset PS 19/11 Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel i forbindelse med oppføring av tilbygg til hytte på Dagalifjell - gnr. 7, bnr. 1, fnr. 53 PS 20/11 Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan Sloko - gnr. 150, bnr. 68, tomt 37 PS 21/11 Søknad om dispensasjon for fradeling av tomt til fritidsformål. Myrset seter, gnr.98, bnr.1. PS 22/11 Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens planformål for tilbygg til hytte på Imingfjell. Gnr. 25, bnr.2, fnr.20. PS 23/11 Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel i forbildelse med tilbygg til driftshusvære/ fiskehytte på ved Småge - gnr. 5, bnr. 1, fnr Nye Småge PS 24/11 Innføring av 50 km fartsgrense på deler av Øygardsgrendvegen. Lukket/åpent

3 Nore og Uvdal kommune Rødberg : Arkiv : 143 Saksmappe : 2004/1180 Avd. : Næring, miljø og kommunalteknikk Saksbehandler : Grete Blørstad Sluttbehandling. Reguleringsplan for Rødberg sentrum MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk /11 Kommunestyret Saken gjelder: Sluttbehandling av forslag til reguleringsplan for Rødberg sentrum. Fakta: Forslag til reguleringsplan for Rødberg sentrum ble lagt ut til offentlig høring og ettersyn av NMK , sak nr.: 70/09. Høringsfristen var Buskerud fylkeskommune fikk forlenget frist til oktober 2010 i forbindelse med arkeologiske undersøkelser. Innsigelsen fra Fylkesmannen i Buskerud er trukket i mail datert Saksbehandlers vurdering: Vurdering av merknadene er gjort ut fra det kartet som var på høring i Kartet som nå ligger til sluttbehandling, er endret etter de vurderinger rådmannen har gjort. Vedlegg 4 gir en oversikt over de endringer som er foreslått på plankart og i bestemmelser. Nore og Uvdal Frp, (04/ ) Høringsuttalelsen består av en 11-punkts liste: 1. Arealet bør utvides til å omfatte område rundt barnehagen. 2. Utvidelse av planområde vestover langs Fv 40 mot Dokkeberg for å innarbeide areal som ikke er avhengig av å være direkte sentrumsnære. 3. Viser til innspill til trafikksikkerhetsplan av Det bør avsettes større areal i skråningen bak Shell for sentrumsnære boliger/ aldersleiligheter.

4 5. Hele området bak Kiwi-bygget mot Tannlegeveien bør reguleres med formål bolig/terasseleilighet. 6. Det bør være enveiskjørt i Liavegen. 7. Planområdet bør utvides til å omfatte området forbi Messa. 8. Pusse opp jernbaneområdet, fjerne lokstallen, legge veien foran stasjonsbygningen med gangvei. 9. Nåværende vegområde ved lokstallen omreguleres til handel/ næringsområde. 10. Det bør ikke være gangvei nederst i Tannlegeveien. Her må det være plass til bedre kryss når veien bygges om. 11. Det er viktig å ha en gjennomtenkt plan for veinettet rundt sentrum. Vurdering Flere av punktene er knyttet til utvidelse av planområdet (1, 2, 4, 7). Dette er punkter som er diskutert grundig underveis i planprosessen, og som resulterte i framlagte forslag til yttergrense. Punktene 5, 6, 8, 10 er også alle moment som har vært oppe som tema gjennom planprosessen. Konklusjon: Foreslår ingen endringer på plankartet. Rødberg Handelstand, (04/ ) Høringsuttalelsen består av en 6-punkts liste 1. Spørsmål om det er plass til fortau gjennom sentrum slik forslaget viser? 2. Ønsker utvidelse av område FT (forretning/tjenesteyting) fra lok-stallen. Bør prioriteres før utbygging av Brugårdsjordet (F4) 3. F4 ved Brugårdsjordet bør ikke ha formål byggeområde for plasskrevende kapitalvarer. Dette område bør ikke taes i bruk før området ved stasjonen er utnyttet. 4. Savner område for større forretning. 5. F3 bør avsettes til bolig/forretning fordi det er bolig i området i dag. F1 bør avsettes til bolig/forretning/kontor fordi Solvang ikke har tatt i bruk 2. etasje, som tidligere var bolig. 6. OP5 bør forlenges langs Uvdalselva for å gi bedre parkeringsmuligheter, bl.a. ved legekontoret. Vurdering Mye av forslaget til fortau, gang/ sykkelvei er eksisterende. Etter en samlet vurdering foreslår rådmannen å ta ut foreslått fortau, gang/ sykkelvei på nedsiden av Kiwi. Her er det dårlig plass. Tilbakemeldinger på bolig/ forretningsbebyggelse i sentrum tyder på at de fleste næringsbygg har hatt eller har en kombinasjon av bolig og forretning i samme bygg. Foreslår derfor at både F1, F2 og F3 endres til kombinasjon bolig/ forretning, BF7, BF8 og BF9. Punktene 2 og 3 er punkter som er diskutert grundig underveis i planprosessen, og som resulterte i framlagt planforslag, men ikke med begrensningen for plasskrevende kapitalvare på Brugardsjordet. Konklusjon: Foreslår følgende endringer på plankartet: Fortau, gang/sykkelveg på nedsiden av Kiwi tas ut. Forretningsområdene F1, F2 og F3 endres til kombinasjon bolig/ forretning, BF7, BF8, og BF9. F4 endres til F1, forretning for detaljhandel.

5 Harald Brugaard, (04/ ) Grunneier på område F4. Stiller seg i utgangspunktet ikke negativ til foreslått formål, men har flere konkrete spørsmål knyttet til gjennomføring av plan. Vurdering Innholdet i høringsuttalelsen er relatert til spørsmål knyttet eventuell gjennomføring av plan. Konklusjon: Foreslår ingen endringer. Statkraft Energi AS eiendom, (04/ ) Ønsker at friområdet OF8 trekkes lenger unna kraftstasjonsområdet ved Nore I. Forslag om å trekke grensa for friområde like øst for gangveien fra Nore I mot fritidsparken. Vurdering Eiendomsgrensa mellom Statkraft og Nore og Uvdal kommune er i 1995 avtalt omtrent der Statkraft foreslår. Rådmannen foreslår å endre yttergrensa for planområde slik at plangrensa følger eiendomsgrensa mellom Statkraft og Nore og Uvdal kommune (slik den er avtalt, men ikke oppmålt enda). Hele gangveien blir liggende innenfor planområde. Konklusjon: Foreslår å endre plangrensa slik at denne følger eiendomsgrensa mellom Statkraft og Nore og Uvdal kommune. Buskerud fylkeskommune, (04/ ) Fylkeskommunen mener det er et godt grep å legge til rette for foretningsområde på Bruflåt. Anbefaler at det blir stilt krav om detaljplan for F4 og for nytt boligområde B11. Ber kommunen vurdere bruk av hensynssone med retningslinjer for bebyggelse fra og 1960-årene for å bevare denne mest mulig intakt. Merknader i forhold til automatisk fredete kulturminner er i dok. nr. 68. Vurdering Det er etter rådmannens vurdering fornuftig å stille krav om detaljplan for F4. Område B11 for boliger er på 2,02 daa. Her er det etter rådmannens vurdering ikke nødvendig med detaljplan før behandling av byggesøknader. Konklusjon: Foreslår krav om detaljplan før utbygging av Brugårdsjordet,( endret fra F4 til F1). Statens vegvesen, region Sør, (04/ ) Statens vegvesen er generelt fornøyd med måten kommunen ønsker å utvikle og regulere Rødberg på. De ber om at det avsettes en større bredde innenfor samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur. Dette for å ta høyde for beplantning og annet utstyr som trenger areal. Planlagt gang- og sykkelveg som kommer ned Tannlegeveien ved stasjonen må ha en sikker avslutning. Statens vegvesen krever at det etableres fortau langs Fv 120 forbi BFK1 slik at det blir sammenhengende fortau. Statens vegvesen krever videre at det kun skal være en avkjøring til F4. Denne skal godkjennes av Statens vegvesen, og også omfatte opprydding i forhold til det gamle jernbanesporet. Vurdering

6 Det er fysisk ikke plass til fortau/ gangvei mellom BFK1 og Fv 120. Det vil være mulig å la gangveien gå gjennom BFK1 og HS-Bevaring av kulturmiljø, og bort til gangveien ved Nore I kraftverk. Dette vil gi en sammenhengende gangvei. Konklusjon: Foreslår å legge gangvei mellom stasjonsbygningene og bort til Nore I. Numedalsbanen AS, (04/ ) Er positive til planforslaget som sikrer vedlikehold av anlegget, som tar hensyn til bevaring av anlegget og som ser anlegget nyttiggjort i turistøyemed. Numedalsbanen mener jernbaneanlegget på Rødberg bør spille en viktig rolle i en fremtidig satsing på Numedalsbanen i geoturismesammenheng. Kommunen bør se sammenhengen med Ver-diprosjektet. Vurdering Innspillet støtter planforslaget. Konklusjon: Foreslår ingen endringer. Fylkesmannen i Buskerud, (04/ ) Fylkesmannen ser det som positivt at det er lagt til rette for store arealer til idrett og lek i Rødberg, og at det er satt krav til opparbeidelse av lekearealer for nye boligområder. Forslaget til reguleringsbestemmelser ivaretar ikke støyforholdene i sentrum på en akseptabel måte og Fylkesmannens miljøvernavdeling har innsigelse på grunn av manglende bestemmelser om maksimalt støynivå utenfor rom med støyfølsom bruk. Fylkesmannen fraråder omdisponering av Nordre Brugård til forretningsvirksomhet. Omdisponering av dyrket mark er en vesentlig endring av arealbruk, og bør fortrinnsvis gjøres i forbindelse med rullering av kommuneplan. Fylkesmannen anbefaler også at det settes byggegrense mot vassdrag i område B12. Vurdering Fylkesmannen har i brev datert, sagt at de kan trekke innsigelsen knyttet til formulering av bestemmelsene om støy i 5. Det må inn et lite tillegg i bestemmelsen. Dette er endret og sendt på nytt til Miljøvernavdelingen, og med nye anmodning. Miljøvernavdelinge har i mail datert trukket innsigelsen knyttet til støy. Det foreligger da ikke lenger innsigelse til planforslaget, og kommunestyret kan egengodkjenne planforslaget. Rødberg sentrum er i dag fullt utbygd, og det er lite reserveareal til utvidelse av forretningsbebyggelse. Brugård (F4) ligger som en naturlig forlengelse av Rødberg sentrum sørover, og er en naturlig utvidelse. Rådmannen vil derfor anbefale at F4 omdisponeres til byggeformål forretning, men med krav om utarbeidelse av detaljplan før utbygging. Rådmannen vil følge anbefalingen til Fylkesmannen og sette en byggegrense mot vassdrag i B12. Samtidig endres B12 fra rent boligområde til kombinert bolig/ forretning fordi det er det som er dagens bruk av området. Konklusjon: Foreslår følgende endringer: B12 endres fra bolig til kombinert bolig/forretning BF10. Byggegrense for BF10 mot Rødbergdammen. 5 Støy endres til: Alle nye boligenheter skal ha privat uteplass med minst 15 m2 oppholdsareal med støy under Lden = 55dB. Alle oppholdsrom i hver boenhet skal ha vindu i fasade med støybelastning Lden = 55dB eller lavere. Bestemmelsen om støygrense gjelder også ved bygging av andre bygg for støyfølsom bruk inkludert uteoppholdsplass. Ved innsendelse av byggesøknad skal det dokumenteres at disse retningslinjene overholdes. NVE, region Sør, (04/ )

7 NVE gir et sterkt faglig råd om å regulere inn alle bekker i plankartet. Både der de går åpne og der de går lukket under bakken. Det bør i utgangspunktet også være byggeforbud til den lukkede delen av vassdraget. Det bør ikke planlegges ny bebyggelse oppe på lukkede bekkestrekninger. Dersom det er fare for at bekkene tar et nytt løp, bør områdene som er utsatt for oversvømmelse avmerkes som hensynssone og tilknyttes bestemmelser. Det bør gjøres en vurdering av risikoen knyttet til at disse bekkeinntakene kan gå fulle eller tettes. Vurdering Det er nå foretatt en vurdering av risikoen knyttet til at bekkeinntakene kan gå fulle eller tettes. Dette gjelder Vikugrendbekken og Thonbekken. Bekkene legges inn som hensynssone faresone flom med bestemmelse om bygge forbud oppe på lukkede bekkestrekninger. Konklusjon: Foreslår følgende endring: Vikugrendbekken og Thonbekken legges inn på plankartet som faresone flom med bestemmelse i 15 om at Det tillates ikke bygg- og anleggstiltak innenfor faresone langs bekkedrag Nore og Uvdal Frp, (04/ ) Brevet er en merknad til organisering av prosessen knyttet til forhandlinger som skal danne grunnlag for at reguleringsplanen skal kunne bli et praktisk arbeidsverktøy for utvikling av Rødberg sentrum. Dette gjelder spesifikt området som i dag er midlertidig vernet av Riksantikvaren (jernbaneområdet). Vurdering Prosessen knyttet til Rødberg sentrum er ikke et enkelt prosjekt, men flere prosjekt uten noen klar overbygning. Denne saken knytter seg til forslag til reguleringsplan for deler av Rødberg sentrum, som igjen skal danne premissene og grunnlag for tettstedsutvikling av Rødberg. Møteinnkalling og referat fra møte synliggjør dette. Konklusjon: Foreslår ingen endringer. Stein Solheim, (04/ ) Innspill på stor vannfontene i Rødbergdammen. Innspill på å gjøre rørgata synlig, eksempelvis ved å male i flere farger. Vurdering Innspill på vannfontene i Rødbergdammen har vært tatt opp flere ganger. Begge forslagene er tiltak det kan søkes om uten at det vil være i strid med reguleringsplan for Rødberg. Konklusjon: Foreslår ingen endringer. Buskerud fylkeskommune, (04/ )- Rapport fra kulturminneregistrering Planområdet er arkeologisk registrert i august 2010, og det er ikke funnet automatisk fredete kulturminner. Utviklingsavdelingen har ingen merknader til planen. Konklusjon: Foreslår ingen endringer. Nasjonal verneplan for kulturminner i jernbanen Formannskapet behandlet i møte forespørsel fra Riksantikvaren om vedtak fra 2004 i forbindelse med høring av forslag til Nasjonal verneplan for kulturminner i jernbanen fortsatt har gyldighet. Enstemmig vedtak i sak nr. 68/10: Nore og Uvdal formannskap ser betydningen av kulturverdiene knyttet til Numedalsbanen og er positive til å gå i dialog med riksantikvaren for å få fortgang i avklaring vern eller ikke vern av hele eller deler av strekningen Rollag (Veggli) Rødberg, samt hvilke andre objekter

8 langs denne strekningen som eventuelt skal vernes. Etter høring av Nasjonal verneplan for kulturminner i jernbanen i 2004, forventer vi nå avklaring gjennom behandling av planen som er varslet i Nore og Uvdal formannskap er spesielt opptatt av å kunne legge til rette for utvikling av stasjonsområdet på Rødberg. Vi ber derfor om å få komme i dialog om stasjonsområdet umiddelbart. Eksisterende bygninger må få et bredere formål enn i dag; f.eks turisme, bolig, forretning, kontor og tjenesteyting. Lokstallen bør fjernes, nye bygg på området må få en utforming som kan gi Rødberg sentrum et estetisk løft. Det er svært viktig at prosessen skjer i nært samarbeid med berørte parter. Kommunen må ha reell medvirkning i utarbeidelse av eventuelle vernebestemmelser og verneform. I den forbindelse vil vi uttrykke sterk undring over at det har foregått kommunikasjon mellom enkelte av aktørene uten at kommunen har fått muligheten til å delta.(jfr brev fra Jernbaneverket datert 17.sept 2010 med vedlegg av og ). Prosessen videre med berørte parter må avklare: eierskap ønske om framtidig bruk fra berørte parter eventuelt verneomfang ansvar for kostnader knyttet til et eventuelt vern nødvendige investeringer sikkerhetstiltak framtidig vedlikehold Ordfører får i oppdrag å sende brev til samferdselsdepartementet med orientering om formannskapets vedtak. I møte med bl.a. Riksantikvaren, Jernbaneverket og Rom Eiendom i Rollag signaliserte Riksantikvaren på vegne av disse tre klart at avklaringer knyttet til vern av Numedalsbanen i medhold av Kulturminneloven ikke lenger skal omfatte stasjonsområdet på Rødberg, men gjelde strekningen sør for brua på Rødberg. Lokstallen kan vurderes flyttet til Vikersund. Dette er bekreftet i referat fra møte. Vurdering Avklaringer i møte endrer etter rådmannens vurdering ikke noe i forhold til plankart eller bestemmelser knyttet til reguleringsplan for Rødberg. Konklusjon: Foreslår ingen endringer. Plankomiteen for tettstedsutvikling Rødberg sentrum, Det ble i møte satt fram forslag om å endre boligområde B9 (ved gamle Shell) til kombinert bolig/ forretning BF med utgangspunkt i skisser drøftet i formannskapet. Det ble også fremmet forslag om å endre boligområde B11 til kombinert bolig/ forretning BF for å legge til rette for en kombinasjon av bolig og forretning i store deler av Rødberg sentrum. Vurdering Dette er forslag til endringer som ikke er kommet fram tidligere i planprosessen, heller ikke gjennom høring. Når det gjelder formannskapets drøftinger av framlagte skisser, er dette dokument som ikke er registrert inn i denne saken. Generelt vurderes endring av boligområdene B9 og B11 til kombinerte formål BF av både rådmannen og Buskerud fylkeskommune (muntlig) til å kunne gjennomføres uten ny høring hvis byggehøydene ikke endres vesentlig. B9 har i dag byggehøyde på 7 meter, og ligger inntil BF1 og BF7 med byggehøyder på 8 meter og 9 meter. B11 har i dag 7 meter, og ligger inntil BF3 med 10 meter og B10 med 7 meter. Konklusjon:

9 Foreslår ingen endringer. Reguleringsplan for Rødberg sentrum vurderes akseptabel i forhold til miljørettslige prinsipper i Naturmangfoldsloven Det ligger til rette for å sluttbehandle og godkjenne reguleringsplan for Rødberg. Rådmannens forslag til innstilling: Med hjemmel i Plan- og bygningslovens godkjenner kommunestyret reguleringsplan for Rødberg. Plankartet er datert Reguleringsbestemmelsene er datert Vedlegg: 1. Plankart, datert Bestemmelser, datert Planbeskrivelse med ROS vurdering, datert Oversikt over endringer på plankart og i bestemmelser, datert Saksdokument 1. NMK-sak nr.: 70/09 2. Nore og Uvdal Frp, og Rødberg handelstand, Harald Brugård, Statkraft Energi AS eiendom, Buskerud fylkeskommune, og Statens vegvesen, region Sør, Numedalsbanen AS, Fylkesmanen i Bukskerud, , og Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE, Region Sør, Stein Solheim, Øvrige dokument i saken

10 Nore og Uvdal kommune Rødberg : Arkiv : 116/1 Saksmappe : 2010/208 Avd. : Næring, miljø og kommunalteknikk Saksbehandler : Målfrid Toeneiet Sluttbehandling reguleringsplan Åsen gnr 116 bnr 1 MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk /11 Kommunestyret Saken gjelder: Sluttbehandling av reguleringsplan Åsen, gnr.116, bnr.1 i Tunhovd. Fakta: Reguleringsplan Åsen omfatter 8 tomter ved Åsen i Tunhovd, ved den vestre enden av vegen Breivik Åsen. Forslag til reguleringsplan Åsen, inkludert forslag til V/A-plan, ble av fagsjefen vedtatt lagt ut til høring og offentlig ettersyn Innenfor høringsfristen kom det inn følgende merknader: Fylkesmannen i Buskerud: Fylkesmannen sluttet seg til kommunens vurdering og ba om endring av reguleringsbestemmelsene, slik at maksimal fyllingshøyde ikke overstiger 1,0 m. Reguleringsbestemmelsene revidert inneholder denne endringen i 3-5. For å forebygge mulige konflikter mellom eier/bruker av fritidsbebyggelsen og beitedyr i umark, mente fylkesmannen at det burde være tillat å gjerde inn et begrenset areal rundt bebyggelsen. Gjerdet burde være sauesikkert. Dette er imidlertid i strid med bestemmelsene i kommunedelplan Tunhovd vedtatt , og er derfor ikke tatt med i forslag til reguleringsbestemmelser. Søren Sommerfelt (eier av naboeiendom 125/5):

11 Eier av naboeiendom hadde behov for oppklaring av ulike aspekter ved planen. Han hadde spørsmål om avtale om bruken av veien til Veslestølen, plassering av felles parkeringsplass, samt en del tekniske spørsmål i forhold til høringsdokumentet. Disse forhold er avklart mellom søker og nabo, og Søren Sommerfelt har ingen protester mot reguleringsplanen. Buskerud Fylkeskommune hadde ingen planfaglige merknader til planforslaget. Kommunedelplan Tunhovd ble vedtatt i I denne planen er det avsatt et byggeområde for hytter ved Åsen, og antallet nye tomter som kan planlegges er 4. I den gamle fjellplanen Hallgrimsfjell fra 1985 er det i samme område et godkjent byggeområde, Åsen 1, med 3 ubebygde tomter og en bebygd tomt. Planforslaget inneholder 8 tomter hvorav en er bebygd. Det er i tillegg avsatt område for felles avløpsanlegg. Antall tomter er i samsvar med godkjent kommunedelplan Tunhovd og fjellplan Hallgrimsfjell. Alle tomtene har adkomst fra den private vegen som tar av fra vegen Breivik-Åsen og som går videre inn i Halgrimsfjell. I reguleringsbestemmelsene er det foreslått at det på hver tomt kan føres opp hovedhytte på 150 m 2 BRA, samt uthus eller anneks på inntil 20 m 2 BRA. Mønehøyden skal være 6m for hovedhytte og 4m for anneks. Takvinkel grader. Det skal være 2 biloppstillingsplasser pr. tomt. Til planforslaget er det også lagt ved et forslag til Vann- og avløpsplan for Åsen hyttefelt (V/A-plan), jfr krav i kommunedelplan Tunhovd og Retningslinjer for kommunal saksbehandling og tekniske krav etter Forurensningsloven. Vannforsyningen i Åsen skal løses ved borebrønner. For avløpet er det foreslått 3 alternative løsninger: 1. Gråvannsrenseanlegg og biologisk toalettløsning 2. Renseanlegg for både gråvann og svartvann, bruk av våtmarksfilter 3. Mekanisk/kjemisk/biologisk renseanlegg Grunnforholdene i området preges av mye blokk, kort avstand til fast fjell, og til dels fast fjell i dagen. Ved oppstart av planarbeidet informerte Buskerud Fylkeskommune om at de ikke kjenner til automatisk fredede kulturminner i området. Dersom det framkommer automatisk fredede kulturminner under anleggsarbeid, skal arbeidet stanses og fylkeskommunen varsles. Plankartet er datert , og reguleringsbestemmelsene er datert V/A-planen er datert mars Saksbehandlers vurdering: Forslag til reguleringsplan Åsen med plassering, antall tomter, størrelse på bygninger mm. er i samsvar med kommuneplan Tunhovd. Planforslaget vil også erstatte tidligere område Åsen 1 i fjellplan Halgrimsfjell fra Merknader mottatt innenfor høringsfristen er etterkommet og avklart. V/A-planen skisserer tre ulike løsninger for avløp. På grunn av mye blokk og kort avstand til fast fjell bør fellesløsninger tilstrebes. Tetthet og plassering av tomter tilsier at gode fellesløsninger kan opparbeides. Enkeltløsninger skissert i V/A planen krever en konkret

12 vurdering av hvilken løsning som er egnet for den enkelte tomt, og kan godtas der grunnforholdene tillater det. Kommunen krever at alle utslipp skal infiltreres i grunnen, og at alle avløpsløsninger/produkter skal være godkjent i Norge og ha produktsertifikat / CEgodkjenning etter EN Disse kravene er tatt inn i forslag til V/A-plan revidert mars Reguleringsplan Åsen vurderes akseptabel i forhold til miljørettslige prinsipper i Naturmangfoldsloven Det ligger til rette for å sluttbehandle og godkjenne reguleringsplan Åsen Rådmannens forslag til vedtak: Med hjemmel i Plan- og bygningslovens godkjenner kommunestyret reguleringsplan Åsen. Plankartet er datert , og reguleringsbestemmelsene er datert Vann- og avløpsplan for Åsen hyttefelt, datert mars 2011, godkjennes sammen med reguleringsplan Åsen. Vedlegg: Planbeskrivelse og reguleringsbestemmelser datert Vann- og avløpsplan for Åsen hyttefelt, datert Plankart datert Delegert vedtak 279/10

13 Nore og Uvdal kommune Rødberg : Arkiv : 5/77 Saksmappe : 2009/599 Avd. : Næring, miljø og kommunalteknikk Saksbehandler : Målfrid Toeneiet Klagebehandling av vedtatt tomtedelingsplan for utleiehytter på Høk-området MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk /11 Saken gjelder: Klage på vedtatt tomtedelingsplan for 4 tomter avsatt til utleieformål på Høk-området, gnr 5 bnr 77. Fakta: Hovedutvalg for næring, miljø og kommunalteknikk (NMK) behandlet i møte søknad om godkjenning av tomtedelingsplan for 4 tomter avsatt til utleieformål på Høkområdet gnr 5 bnr 77. Følgende vedtak ble fattet i sak 90/10: Det omsøkte området kan fradeles i de enkelte leilighetsbygg. Begrunnelsen er: Dette er en mindre endring, området framstår som et vanlig privat hytteområde. Det er positivt å få til en videre utvikling og flere senger i området. Tomtene ligger godt til rette i området. Vedtaket var i strid med rådmannens forslag til vedtak om å avslå søknaden. Begrunnelsen var at en slik deling er i strid med reguleringsbestemmelsene for Høk-området 4, samt at fire utleiehytter med ca 70 senger er et viktig bidrag for å dekke behovet for varme senger i øve Uvdal. Det vises for øvrig til NMK-sak 90/10 for faktaopplysninger og vurderinger i saken. Melding om vedtak og informasjon om klagerett ble sendt ut Vedtaket er påklaget av flere eiere av Høk Hytteforening og følgende eiere av naboeiendommer: Heidi Wataker, gnr 5 bnr 145, tomt nr 105. Benedicte Frydenberg Kjøle, gnr 5 bnr 154, tomt nr 108.

14 Kristin Hobbelstad, gnr 5 bnr 141, tomt nr 93. Erling og Inger-Johanne Aa. Svendsen, gnr 5 bnr 151, tomt nr 103. Klagene ble mottatt innen klagefristens utløp jfr. forvaltningslovens 29. Klagen fra Høk hytteforening ble senere trukket jfr. brev datert Innhold i klage fra eiere av naboeiendommer: Klager på omgjøring av felles friområde til utvidelse av tomter og eventuell vei. Er bekymret for at friområdet mellom hytte 104, 105, 93, 108 og 107 skal omgjøres til vei, og kan derfor ikke inngå i tomtene. Nevnte friområde er i dag brukt som felles lekeområde for barn fra de omkringliggende hyttene. Saksbehandlers vurdering: Klagen skal behandles i henhold til Plan- og bygningslovens (Pbl) 1-9, og Forvaltningslovens (Fvl) kapittel VI. I henhold til Fvl 33 skal kommunen foreta de undersøkelser klagen gir grunn til. Den kan oppheve eller endre vedtaket dersom den finner klagen begrunnet. Tomtedelingsplanen innebærer i realiteten en søknad om en mindre endring av reguleringsplan Høk, jfr. Pbl Det søkes om mindre endring av både reguleringsbestemmelsene og plankartet, og saken kan deles i tre deler: 1. Endring av reguleringsbestemmelsenes 4 Tomtene som på bebyggelsesplanen er avmerket til utleiehytter, skal ikke fradeles eiendommen. NMK-vedtak 90/10 må tolkes til at reguleringsbestemmelsenes 4 strykes. Denne delen av vedtaket er ikke påklaget. 2. Endring av tomtegrenser på plankartet. NMK-vedtak 90/10 må tolkes til at omsøkte endring av tomtegrenser er vedtatt. Denne delen av vedtaket er påklaget, da naboeiendommene er kritiske til at friområdet området mellom tomt 104, 105, 93, 108 og 107 blir lagt til tomten til leilighetsbygg U4. Klager er bekymret for at området på sikt kan omgjøres til adkomstvei til U4. Administrasjonen mener at arronderingen av tomten til leilighetsbygg U4 er svært uheldig, og ser ingen grunn til at friområdet mellom tomt 104, 105 og 93 skal inngå i tomten til U4. Administrasjonen anbefaler at klagen til naboeiendommene etterkommes, og at området mellom tomt 104, 105 og 93 ikke inngår i tomten til leilighetsbygg U4 på plankartet. På sørsiden av bygningene er det vedtatt en grenseendring på 8 meter på plankartet (feilaktig omtalt som 4 meter i sak 90/10). Denne endringen er ikke påklaget. 3. Endring av reguleringsformål på plankartet. Det ble søkt om at den 8 meter brede stripa foran bygningene skulle bli endret fra felles friareal (grønt) til byggeområde (gult). NMK-vedtak 90/10 må tolkes til at dette ble innvilget. Denne delen av vedtaket er ikke påklaget. Plan- og bygningslovens regler om varsling og høring anses oppfylt da berørte parter har mottatt nabovarsel og melding om vedtak i sak 90/10. I følge kommunens delegasjonsreglement (K-sak 63/09) er det NMK som vedtar endringer i reguleringsplaner.

15 Rådmannens forslag til vedtak: Med hjemmel i Plan- og bygningslovens 1-9 og Forvaltningslovens kapittel VI etterkommes klage fra fire naboeiendommer. Friområdet mellom tomt 104, 105 og 93 opprettholdes, og skal ikke inngå i tomten til leilighetsbygg U4, jfr. korrigert kart datert Vedlegg: Søknad, datert Tilleggsopplysninger, datert Tilleggsopplysninger, datert Tilleggsopplysninger, datert Særutskrift sak 90/10 Klage fra eiere av naboeiendommer Revidert kart grensejustering/oppdeling, datert Kopi av reguleringsplan for Høk-området

16 Nore og Uvdal kommune Rødberg : Arkiv : L12 Saksmappe : 2008/163 Avd. : Næring, miljø og kommunalteknikk Saksbehandler : Sverre Heimdal Reguleringsplan Solli boligfelt - Tunhovd. Ny sluttbehandling. MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk /11 Kommunestyret Saken gjelder: Ny sluttbehandling av forslag til reguleringsplan Solli boligfelt i Tunhovd. Fakta: Denne planen ble lagt fram til sluttbehandling i kommunestyret 13/ Pga. uklarheter omkring enkelte pkt. reguleringsbestemmelsene ble sluttbehandlingen utsatt. Forslaget til reguleringsplan ble utlagt til off. ettersyn ved vedtak i hovedutvalget for næring, miljø og kommunalteknikk (NMK) i møte 21/9-09. Den første reguleringsplan for Solli-feltet ble godkjent i Planen omfattet 4 boligtomter. En ny plan/utvidelse av feltet med 9 tomter ble godkjent i Det reviderte forslaget nå kombinerer de to tidligere planene med til sammen 13 tomter og tar opp i seg mindre endringer som tidligere har vært godkjent. De gjenværende 5 ubebygde tomtene gjøres litt større enn tidligere. I høringsrunden fremmet fylkesmannen innsigelse til planforslaget med begrunnelse manglende støyvurdering. Innsigelsen ble trukket med fylkesmannens brev av 25/1-10. Vegvesenet fremmet innsigelse til planen pga forholdet til frisiktsonene. Etter en revisjon av planen er innsigelsen trukket ved vegvesenets brev av 18/ Buskerud Fylkeskommune hadde ingen planfaglige merknader.

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling. Det vil bli befaring samme dag, denne starter kl. 09.00, se neste side.

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling. Det vil bli befaring samme dag, denne starter kl. 09.00, se neste side. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 26-32 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 19.06.2014 Tidspunkt: 09:00 OBS Befaring samme dag. Det

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 8-14 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 05.02.2015 Tidspunkt: 09:00 Sakenes dokumenter ligger til

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 73-77 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 04.10.2010 Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 73-77 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 04.10.2010 Tidspunkt: 13:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 73-77 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 04.10.2010 Tidspunkt: 13:00 13.00 13:30: Informasjon fra Næringsselskapet. Saksbehandlingen

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Klæbu kommune MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: 10.12.2009 Tid: kl. 12.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Møteinnkalling. Det legges ved notat fra kommuneplanlegger Grete Blørstad: Numedalsbanen Rødbergs stasjonsområde avklaringer.

Møteinnkalling. Det legges ved notat fra kommuneplanlegger Grete Blørstad: Numedalsbanen Rødbergs stasjonsområde avklaringer. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 7-16 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 06.02.2012 Tidspunkt: 13:00 Det legges ved notat fra kommuneplanlegger Grete Blørstad: Numedalsbanen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Ås rådhus, Lille sal. 27.04.2006 kl. 18:00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Ås rådhus, Lille sal. 27.04.2006 kl. 18:00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Ås rådhus, Lille sal 27.04.2006 kl. 18:00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet.

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 13.11.2008 17.00 SPØRSMÅL OM NEDLEGGELSE AV SVATSUM SKOLE

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 13.11.2008 17.00 SPØRSMÅL OM NEDLEGGELSE AV SVATSUM SKOLE Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 13.11.2008 17.00 Det innkalles med dette til møte i Kommunestyret. Møtet starter på Aulestad kl. 15.00

Detaljer

MØTEINNKALLING del 1 Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker

MØTEINNKALLING del 1 Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker MØTEINNKALLING del 1 Møtetid: 24.08.2015 kl. 16:30 Møtested: Rådhuset, møterom Fraunar Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Klæbu kommune MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 24.03.2011 Tid: 12:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Ç*À \4IIJ. Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Kommunstyresalen, Rødberg

Ç*À \4IIJ. Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Kommunstyresalen, Rødberg Ç*À \4IIJ Nore og Uvdal kommune NumEDAL fflidoelalderdalen Møteinnkalling Saksnr: 1 - Utvalg: Møtested: 6 Dato: 16.01.2014 Tidspunkt: 09:00 Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Kommunstyresalen,

Detaljer

Saksliste. Møteinnkalling. Kommunestyret 05.05.2015 Kommunestyresalen, Melhus rådhus 16.00

Saksliste. Møteinnkalling. Kommunestyret 05.05.2015 Kommunestyresalen, Melhus rådhus 16.00 Møteinnkalling Kommunestyret 05.05.2015 Kommunestyresalen, Melhus rådhus 16.00 Forfall meldes til telefon 72 85 80 00 eller servicesenteret@melhus.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksliste

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 63-67 Utvalg: Hovedutvalg Næring, miljø og kom.tek Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 26.08.2010 Tidspunkt: 14:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Næring, Miljø, Ressurs Møtested: Møterom 4 Rollag kommunehus Dato: 04.02.2014 Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Næring, Miljø, Ressurs Møtested: Møterom 4 Rollag kommunehus Dato: 04.02.2014 Tidspunkt: 18:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Næring, Miljø, Ressurs Møtested: Møterom 4 Rollag kommunehus Dato: 04.02.2014 Tidspunkt: 18:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt

Detaljer

Saker til behandling. Endring av detaljreguleringsplan for Børtnes-Ødegårdene grunneierlag - tomtene A4, B8 og B9. 2. gangs behandling.

Saker til behandling. Endring av detaljreguleringsplan for Børtnes-Ødegårdene grunneierlag - tomtene A4, B8 og B9. 2. gangs behandling. MØTEINNKALLING Teknisk utvalg Dato: 12.08.2014 kl. 9:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00152 Arkivkode: 030 Forfall meldes snarest til møtesekretær tlf. 32 06 83 00 eller postmottak@nes-bu.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 67-73 Utvalg: Møtested: Formannskap. Kommunestyresalen, Rødberg. Dato: 07.12.2009 Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 67-73 Utvalg: Møtested: Formannskap. Kommunestyresalen, Rødberg. Dato: 07.12.2009 Tidspunkt: 13:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 67-73 Utvalg: Møtested: Formannskap Dato: 07.12.2009 Tidspunkt: 13:00 Kommunestyresalen, Rødberg 11.00 13.00 Politisk administrativ ledergruppe. TEMA: Kommuneplanarbeidet,

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya ONSDAG 30.04.2014 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya ONSDAG 30.04.2014 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya ONSDAG 30.04.2014 10.00 herredshus Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks

Detaljer

Ç*4 Nore og Uvdal kommune

Ç*4 Nore og Uvdal kommune Ç*4 Nore og Uvdal kommune NUmEDAL mdoelalderoaen Møteinnkalling Saksnr: 45-50 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 17.10.2013 Tidspunkt: 09:00

Detaljer

Uten vedlegg. OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

Uten vedlegg. OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Uten vedlegg Utvalg: Plan- og utviklingskomiteen i Levanger Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 21.01.2009 Tid: 14:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. jlltl WiLt- Unni Wetlesen politisk sekretær. Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk.

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. jlltl WiLt- Unni Wetlesen politisk sekretær. Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 9-13 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 07.03.2013 Tidspunkt: 09:00 Sakenes dokumenter ligger til

Detaljer

MØTEINNKALLING. Oppmøte: Karmøy rådhus kl. 13.30 eller Skrekrysset (E134xSkrevegen) kl. 13.50. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Oppmøte: Karmøy rådhus kl. 13.30 eller Skrekrysset (E134xSkrevegen) kl. 13.50. SAKSLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg teknisk Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 23.06.2011 Tid: Kl. 17.00 Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19. Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Statusnotat utskrivningsklare pasienter, korttidsplasser og langtidsplasser pr. februar 2013. Notat fra rådmannen, datert 23.4.2013.

MØTEINNKALLING. Statusnotat utskrivningsklare pasienter, korttidsplasser og langtidsplasser pr. februar 2013. Notat fra rådmannen, datert 23.4.2013. Frogn kommune Frogn kommunes råd for personer med nedsatt funksjonsevne Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse,

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 22-25 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 05.06.2014 Tidspunkt: 09:00 Sakskart: Utvalgs Saksnr:

Detaljer

Møteinnkalling. Muntlig orientering om regnskap 2009 og oppfølging av budsjett 2010. Status og framdrift kommuneplanens arealdel.

Møteinnkalling. Muntlig orientering om regnskap 2009 og oppfølging av budsjett 2010. Status og framdrift kommuneplanens arealdel. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 27 39 Utvalg: Møtested: Formannskap Dato: 19.04.2010 Tidspunkt: Til drøfting: Kommunestyresalen, Rødberg 11:00 OBS merk klokkeslett! Prinsippdiskusjon ekstra

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING SAKSLISTE REGULERINGSPLAN RV34 GRIME - VESLEELVA KLAGEBEHANDLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING SAKSLISTE REGULERINGSPLAN RV34 GRIME - VESLEELVA KLAGEBEHANDLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 12.05.2010 Tid: 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr

Detaljer

3. PLANSYSTEMET PLANSYSTEMET

3. PLANSYSTEMET PLANSYSTEMET 24 3. 3.1 Arealplanlegging Arealer og naturressurser er innsatsfaktorer for matproduksjon og gir råstoff for industrien. Arealtilgang bestemmer fysisk utvikling og byers vekst. Vern av arealer skal sikre

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Kåfjord kommunestyre Møtested: Aja Samisk senter, Manndalen Dato: 02.03.2009 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Utvalg: Kåfjord kommunestyre Møtested: Aja Samisk senter, Manndalen Dato: 02.03.2009 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Utvalg: Kåfjord kommunestyre Møtested: Aja Samisk senter, Manndalen Dato: 02.03.2009 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 71 9 00. Vararepresentanter møter etter

Detaljer

Overhalla kommunestyre

Overhalla kommunestyre Møteinnkalling Utvalg: Overhalla kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg Dato: 24.11.2014 Tidspunkt: 12:00 De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har gyldig forfall, eller

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB!

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB! Sak 1/10 MØTEINNKALLING Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB! Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Bredbånd til alle - Bredbåndsprosjekt 2009

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Bredbånd til alle - Bredbåndsprosjekt 2009 LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Kommunestyret Lunner rådhus, kommunestyresalen 18.12.2008 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 88/08 Sak 47/08 Sak 90/08 Sak 91/08 Sak 92/08 Sak 93/08

Detaljer