Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune"

Transkript

1 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 14:00 TEMA: Informasjon fra turistkontoret Saksbehandlingen starter kl Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf , v/unni Wetlesen. Anser noen at de er inhabile i en sak, må det meldes fra om dette. Utvalget vil ta standpunkt til inhabilitetsspørsmålet, jfr forvaltningsloven. Vararepresentanter møter etter nærmere melding. Nore og Uvdal kommune , Unni Wetlesen politisk sekretær

2 Sakskart: Utvalgs Sakstittel Saksnr: PS 10/11 Sluttbehandling. Reguleringsplan for Rødberg sentrum PS 11/11 Sluttbehandling reguleringsplan Åsen PS 12/11 Klagebehandling av vedtatt tomtedelingsplan på Høk PS 13/11 Reguleringsplan Solli boligfelt - Tunhovd. Ny sluttbehandling. PS 14/11 Søknad om tilskudd til delfinansiering av prosjektet "Liv i Nore og Uvdal". PS 15/11 Søknad om kommunalt lån og tilskudd til utvikling av Rødberg hotell. PS 16/11 Søknad om kommunal tilleggsfinansiering av løypenettet på Dagalifjellet. PS 17/11 Etablerertilskudd og lån til "Ztil design AS" PS 18/11 Behandling av søknad om dispensasjon fra bestemmelsene i reguleringsplan Tallåsen/Hagaset PS 19/11 Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel i forbindelse med oppføring av tilbygg til hytte på Dagalifjell - gnr. 7, bnr. 1, fnr. 53 PS 20/11 Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan Sloko - gnr. 150, bnr. 68, tomt 37 PS 21/11 Søknad om dispensasjon for fradeling av tomt til fritidsformål. Myrset seter, gnr.98, bnr.1. PS 22/11 Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens planformål for tilbygg til hytte på Imingfjell. Gnr. 25, bnr.2, fnr.20. PS 23/11 Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel i forbildelse med tilbygg til driftshusvære/ fiskehytte på ved Småge - gnr. 5, bnr. 1, fnr Nye Småge PS 24/11 Innføring av 50 km fartsgrense på deler av Øygardsgrendvegen. Lukket/åpent

3 Nore og Uvdal kommune Rødberg : Arkiv : 143 Saksmappe : 2004/1180 Avd. : Næring, miljø og kommunalteknikk Saksbehandler : Grete Blørstad Sluttbehandling. Reguleringsplan for Rødberg sentrum MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk /11 Kommunestyret Saken gjelder: Sluttbehandling av forslag til reguleringsplan for Rødberg sentrum. Fakta: Forslag til reguleringsplan for Rødberg sentrum ble lagt ut til offentlig høring og ettersyn av NMK , sak nr.: 70/09. Høringsfristen var Buskerud fylkeskommune fikk forlenget frist til oktober 2010 i forbindelse med arkeologiske undersøkelser. Innsigelsen fra Fylkesmannen i Buskerud er trukket i mail datert Saksbehandlers vurdering: Vurdering av merknadene er gjort ut fra det kartet som var på høring i Kartet som nå ligger til sluttbehandling, er endret etter de vurderinger rådmannen har gjort. Vedlegg 4 gir en oversikt over de endringer som er foreslått på plankart og i bestemmelser. Nore og Uvdal Frp, (04/ ) Høringsuttalelsen består av en 11-punkts liste: 1. Arealet bør utvides til å omfatte område rundt barnehagen. 2. Utvidelse av planområde vestover langs Fv 40 mot Dokkeberg for å innarbeide areal som ikke er avhengig av å være direkte sentrumsnære. 3. Viser til innspill til trafikksikkerhetsplan av Det bør avsettes større areal i skråningen bak Shell for sentrumsnære boliger/ aldersleiligheter.

4 5. Hele området bak Kiwi-bygget mot Tannlegeveien bør reguleres med formål bolig/terasseleilighet. 6. Det bør være enveiskjørt i Liavegen. 7. Planområdet bør utvides til å omfatte området forbi Messa. 8. Pusse opp jernbaneområdet, fjerne lokstallen, legge veien foran stasjonsbygningen med gangvei. 9. Nåværende vegområde ved lokstallen omreguleres til handel/ næringsområde. 10. Det bør ikke være gangvei nederst i Tannlegeveien. Her må det være plass til bedre kryss når veien bygges om. 11. Det er viktig å ha en gjennomtenkt plan for veinettet rundt sentrum. Vurdering Flere av punktene er knyttet til utvidelse av planområdet (1, 2, 4, 7). Dette er punkter som er diskutert grundig underveis i planprosessen, og som resulterte i framlagte forslag til yttergrense. Punktene 5, 6, 8, 10 er også alle moment som har vært oppe som tema gjennom planprosessen. Konklusjon: Foreslår ingen endringer på plankartet. Rødberg Handelstand, (04/ ) Høringsuttalelsen består av en 6-punkts liste 1. Spørsmål om det er plass til fortau gjennom sentrum slik forslaget viser? 2. Ønsker utvidelse av område FT (forretning/tjenesteyting) fra lok-stallen. Bør prioriteres før utbygging av Brugårdsjordet (F4) 3. F4 ved Brugårdsjordet bør ikke ha formål byggeområde for plasskrevende kapitalvarer. Dette område bør ikke taes i bruk før området ved stasjonen er utnyttet. 4. Savner område for større forretning. 5. F3 bør avsettes til bolig/forretning fordi det er bolig i området i dag. F1 bør avsettes til bolig/forretning/kontor fordi Solvang ikke har tatt i bruk 2. etasje, som tidligere var bolig. 6. OP5 bør forlenges langs Uvdalselva for å gi bedre parkeringsmuligheter, bl.a. ved legekontoret. Vurdering Mye av forslaget til fortau, gang/ sykkelvei er eksisterende. Etter en samlet vurdering foreslår rådmannen å ta ut foreslått fortau, gang/ sykkelvei på nedsiden av Kiwi. Her er det dårlig plass. Tilbakemeldinger på bolig/ forretningsbebyggelse i sentrum tyder på at de fleste næringsbygg har hatt eller har en kombinasjon av bolig og forretning i samme bygg. Foreslår derfor at både F1, F2 og F3 endres til kombinasjon bolig/ forretning, BF7, BF8 og BF9. Punktene 2 og 3 er punkter som er diskutert grundig underveis i planprosessen, og som resulterte i framlagt planforslag, men ikke med begrensningen for plasskrevende kapitalvare på Brugardsjordet. Konklusjon: Foreslår følgende endringer på plankartet: Fortau, gang/sykkelveg på nedsiden av Kiwi tas ut. Forretningsområdene F1, F2 og F3 endres til kombinasjon bolig/ forretning, BF7, BF8, og BF9. F4 endres til F1, forretning for detaljhandel.

5 Harald Brugaard, (04/ ) Grunneier på område F4. Stiller seg i utgangspunktet ikke negativ til foreslått formål, men har flere konkrete spørsmål knyttet til gjennomføring av plan. Vurdering Innholdet i høringsuttalelsen er relatert til spørsmål knyttet eventuell gjennomføring av plan. Konklusjon: Foreslår ingen endringer. Statkraft Energi AS eiendom, (04/ ) Ønsker at friområdet OF8 trekkes lenger unna kraftstasjonsområdet ved Nore I. Forslag om å trekke grensa for friområde like øst for gangveien fra Nore I mot fritidsparken. Vurdering Eiendomsgrensa mellom Statkraft og Nore og Uvdal kommune er i 1995 avtalt omtrent der Statkraft foreslår. Rådmannen foreslår å endre yttergrensa for planområde slik at plangrensa følger eiendomsgrensa mellom Statkraft og Nore og Uvdal kommune (slik den er avtalt, men ikke oppmålt enda). Hele gangveien blir liggende innenfor planområde. Konklusjon: Foreslår å endre plangrensa slik at denne følger eiendomsgrensa mellom Statkraft og Nore og Uvdal kommune. Buskerud fylkeskommune, (04/ ) Fylkeskommunen mener det er et godt grep å legge til rette for foretningsområde på Bruflåt. Anbefaler at det blir stilt krav om detaljplan for F4 og for nytt boligområde B11. Ber kommunen vurdere bruk av hensynssone med retningslinjer for bebyggelse fra og 1960-årene for å bevare denne mest mulig intakt. Merknader i forhold til automatisk fredete kulturminner er i dok. nr. 68. Vurdering Det er etter rådmannens vurdering fornuftig å stille krav om detaljplan for F4. Område B11 for boliger er på 2,02 daa. Her er det etter rådmannens vurdering ikke nødvendig med detaljplan før behandling av byggesøknader. Konklusjon: Foreslår krav om detaljplan før utbygging av Brugårdsjordet,( endret fra F4 til F1). Statens vegvesen, region Sør, (04/ ) Statens vegvesen er generelt fornøyd med måten kommunen ønsker å utvikle og regulere Rødberg på. De ber om at det avsettes en større bredde innenfor samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur. Dette for å ta høyde for beplantning og annet utstyr som trenger areal. Planlagt gang- og sykkelveg som kommer ned Tannlegeveien ved stasjonen må ha en sikker avslutning. Statens vegvesen krever at det etableres fortau langs Fv 120 forbi BFK1 slik at det blir sammenhengende fortau. Statens vegvesen krever videre at det kun skal være en avkjøring til F4. Denne skal godkjennes av Statens vegvesen, og også omfatte opprydding i forhold til det gamle jernbanesporet. Vurdering

6 Det er fysisk ikke plass til fortau/ gangvei mellom BFK1 og Fv 120. Det vil være mulig å la gangveien gå gjennom BFK1 og HS-Bevaring av kulturmiljø, og bort til gangveien ved Nore I kraftverk. Dette vil gi en sammenhengende gangvei. Konklusjon: Foreslår å legge gangvei mellom stasjonsbygningene og bort til Nore I. Numedalsbanen AS, (04/ ) Er positive til planforslaget som sikrer vedlikehold av anlegget, som tar hensyn til bevaring av anlegget og som ser anlegget nyttiggjort i turistøyemed. Numedalsbanen mener jernbaneanlegget på Rødberg bør spille en viktig rolle i en fremtidig satsing på Numedalsbanen i geoturismesammenheng. Kommunen bør se sammenhengen med Ver-diprosjektet. Vurdering Innspillet støtter planforslaget. Konklusjon: Foreslår ingen endringer. Fylkesmannen i Buskerud, (04/ ) Fylkesmannen ser det som positivt at det er lagt til rette for store arealer til idrett og lek i Rødberg, og at det er satt krav til opparbeidelse av lekearealer for nye boligområder. Forslaget til reguleringsbestemmelser ivaretar ikke støyforholdene i sentrum på en akseptabel måte og Fylkesmannens miljøvernavdeling har innsigelse på grunn av manglende bestemmelser om maksimalt støynivå utenfor rom med støyfølsom bruk. Fylkesmannen fraråder omdisponering av Nordre Brugård til forretningsvirksomhet. Omdisponering av dyrket mark er en vesentlig endring av arealbruk, og bør fortrinnsvis gjøres i forbindelse med rullering av kommuneplan. Fylkesmannen anbefaler også at det settes byggegrense mot vassdrag i område B12. Vurdering Fylkesmannen har i brev datert, sagt at de kan trekke innsigelsen knyttet til formulering av bestemmelsene om støy i 5. Det må inn et lite tillegg i bestemmelsen. Dette er endret og sendt på nytt til Miljøvernavdelingen, og med nye anmodning. Miljøvernavdelinge har i mail datert trukket innsigelsen knyttet til støy. Det foreligger da ikke lenger innsigelse til planforslaget, og kommunestyret kan egengodkjenne planforslaget. Rødberg sentrum er i dag fullt utbygd, og det er lite reserveareal til utvidelse av forretningsbebyggelse. Brugård (F4) ligger som en naturlig forlengelse av Rødberg sentrum sørover, og er en naturlig utvidelse. Rådmannen vil derfor anbefale at F4 omdisponeres til byggeformål forretning, men med krav om utarbeidelse av detaljplan før utbygging. Rådmannen vil følge anbefalingen til Fylkesmannen og sette en byggegrense mot vassdrag i B12. Samtidig endres B12 fra rent boligområde til kombinert bolig/ forretning fordi det er det som er dagens bruk av området. Konklusjon: Foreslår følgende endringer: B12 endres fra bolig til kombinert bolig/forretning BF10. Byggegrense for BF10 mot Rødbergdammen. 5 Støy endres til: Alle nye boligenheter skal ha privat uteplass med minst 15 m2 oppholdsareal med støy under Lden = 55dB. Alle oppholdsrom i hver boenhet skal ha vindu i fasade med støybelastning Lden = 55dB eller lavere. Bestemmelsen om støygrense gjelder også ved bygging av andre bygg for støyfølsom bruk inkludert uteoppholdsplass. Ved innsendelse av byggesøknad skal det dokumenteres at disse retningslinjene overholdes. NVE, region Sør, (04/ )

7 NVE gir et sterkt faglig råd om å regulere inn alle bekker i plankartet. Både der de går åpne og der de går lukket under bakken. Det bør i utgangspunktet også være byggeforbud til den lukkede delen av vassdraget. Det bør ikke planlegges ny bebyggelse oppe på lukkede bekkestrekninger. Dersom det er fare for at bekkene tar et nytt løp, bør områdene som er utsatt for oversvømmelse avmerkes som hensynssone og tilknyttes bestemmelser. Det bør gjøres en vurdering av risikoen knyttet til at disse bekkeinntakene kan gå fulle eller tettes. Vurdering Det er nå foretatt en vurdering av risikoen knyttet til at bekkeinntakene kan gå fulle eller tettes. Dette gjelder Vikugrendbekken og Thonbekken. Bekkene legges inn som hensynssone faresone flom med bestemmelse om bygge forbud oppe på lukkede bekkestrekninger. Konklusjon: Foreslår følgende endring: Vikugrendbekken og Thonbekken legges inn på plankartet som faresone flom med bestemmelse i 15 om at Det tillates ikke bygg- og anleggstiltak innenfor faresone langs bekkedrag Nore og Uvdal Frp, (04/ ) Brevet er en merknad til organisering av prosessen knyttet til forhandlinger som skal danne grunnlag for at reguleringsplanen skal kunne bli et praktisk arbeidsverktøy for utvikling av Rødberg sentrum. Dette gjelder spesifikt området som i dag er midlertidig vernet av Riksantikvaren (jernbaneområdet). Vurdering Prosessen knyttet til Rødberg sentrum er ikke et enkelt prosjekt, men flere prosjekt uten noen klar overbygning. Denne saken knytter seg til forslag til reguleringsplan for deler av Rødberg sentrum, som igjen skal danne premissene og grunnlag for tettstedsutvikling av Rødberg. Møteinnkalling og referat fra møte synliggjør dette. Konklusjon: Foreslår ingen endringer. Stein Solheim, (04/ ) Innspill på stor vannfontene i Rødbergdammen. Innspill på å gjøre rørgata synlig, eksempelvis ved å male i flere farger. Vurdering Innspill på vannfontene i Rødbergdammen har vært tatt opp flere ganger. Begge forslagene er tiltak det kan søkes om uten at det vil være i strid med reguleringsplan for Rødberg. Konklusjon: Foreslår ingen endringer. Buskerud fylkeskommune, (04/ )- Rapport fra kulturminneregistrering Planområdet er arkeologisk registrert i august 2010, og det er ikke funnet automatisk fredete kulturminner. Utviklingsavdelingen har ingen merknader til planen. Konklusjon: Foreslår ingen endringer. Nasjonal verneplan for kulturminner i jernbanen Formannskapet behandlet i møte forespørsel fra Riksantikvaren om vedtak fra 2004 i forbindelse med høring av forslag til Nasjonal verneplan for kulturminner i jernbanen fortsatt har gyldighet. Enstemmig vedtak i sak nr. 68/10: Nore og Uvdal formannskap ser betydningen av kulturverdiene knyttet til Numedalsbanen og er positive til å gå i dialog med riksantikvaren for å få fortgang i avklaring vern eller ikke vern av hele eller deler av strekningen Rollag (Veggli) Rødberg, samt hvilke andre objekter

8 langs denne strekningen som eventuelt skal vernes. Etter høring av Nasjonal verneplan for kulturminner i jernbanen i 2004, forventer vi nå avklaring gjennom behandling av planen som er varslet i Nore og Uvdal formannskap er spesielt opptatt av å kunne legge til rette for utvikling av stasjonsområdet på Rødberg. Vi ber derfor om å få komme i dialog om stasjonsområdet umiddelbart. Eksisterende bygninger må få et bredere formål enn i dag; f.eks turisme, bolig, forretning, kontor og tjenesteyting. Lokstallen bør fjernes, nye bygg på området må få en utforming som kan gi Rødberg sentrum et estetisk løft. Det er svært viktig at prosessen skjer i nært samarbeid med berørte parter. Kommunen må ha reell medvirkning i utarbeidelse av eventuelle vernebestemmelser og verneform. I den forbindelse vil vi uttrykke sterk undring over at det har foregått kommunikasjon mellom enkelte av aktørene uten at kommunen har fått muligheten til å delta.(jfr brev fra Jernbaneverket datert 17.sept 2010 med vedlegg av og ). Prosessen videre med berørte parter må avklare: eierskap ønske om framtidig bruk fra berørte parter eventuelt verneomfang ansvar for kostnader knyttet til et eventuelt vern nødvendige investeringer sikkerhetstiltak framtidig vedlikehold Ordfører får i oppdrag å sende brev til samferdselsdepartementet med orientering om formannskapets vedtak. I møte med bl.a. Riksantikvaren, Jernbaneverket og Rom Eiendom i Rollag signaliserte Riksantikvaren på vegne av disse tre klart at avklaringer knyttet til vern av Numedalsbanen i medhold av Kulturminneloven ikke lenger skal omfatte stasjonsområdet på Rødberg, men gjelde strekningen sør for brua på Rødberg. Lokstallen kan vurderes flyttet til Vikersund. Dette er bekreftet i referat fra møte. Vurdering Avklaringer i møte endrer etter rådmannens vurdering ikke noe i forhold til plankart eller bestemmelser knyttet til reguleringsplan for Rødberg. Konklusjon: Foreslår ingen endringer. Plankomiteen for tettstedsutvikling Rødberg sentrum, Det ble i møte satt fram forslag om å endre boligområde B9 (ved gamle Shell) til kombinert bolig/ forretning BF med utgangspunkt i skisser drøftet i formannskapet. Det ble også fremmet forslag om å endre boligområde B11 til kombinert bolig/ forretning BF for å legge til rette for en kombinasjon av bolig og forretning i store deler av Rødberg sentrum. Vurdering Dette er forslag til endringer som ikke er kommet fram tidligere i planprosessen, heller ikke gjennom høring. Når det gjelder formannskapets drøftinger av framlagte skisser, er dette dokument som ikke er registrert inn i denne saken. Generelt vurderes endring av boligområdene B9 og B11 til kombinerte formål BF av både rådmannen og Buskerud fylkeskommune (muntlig) til å kunne gjennomføres uten ny høring hvis byggehøydene ikke endres vesentlig. B9 har i dag byggehøyde på 7 meter, og ligger inntil BF1 og BF7 med byggehøyder på 8 meter og 9 meter. B11 har i dag 7 meter, og ligger inntil BF3 med 10 meter og B10 med 7 meter. Konklusjon:

9 Foreslår ingen endringer. Reguleringsplan for Rødberg sentrum vurderes akseptabel i forhold til miljørettslige prinsipper i Naturmangfoldsloven Det ligger til rette for å sluttbehandle og godkjenne reguleringsplan for Rødberg. Rådmannens forslag til innstilling: Med hjemmel i Plan- og bygningslovens godkjenner kommunestyret reguleringsplan for Rødberg. Plankartet er datert Reguleringsbestemmelsene er datert Vedlegg: 1. Plankart, datert Bestemmelser, datert Planbeskrivelse med ROS vurdering, datert Oversikt over endringer på plankart og i bestemmelser, datert Saksdokument 1. NMK-sak nr.: 70/09 2. Nore og Uvdal Frp, og Rødberg handelstand, Harald Brugård, Statkraft Energi AS eiendom, Buskerud fylkeskommune, og Statens vegvesen, region Sør, Numedalsbanen AS, Fylkesmanen i Bukskerud, , og Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE, Region Sør, Stein Solheim, Øvrige dokument i saken

10 Nore og Uvdal kommune Rødberg : Arkiv : 116/1 Saksmappe : 2010/208 Avd. : Næring, miljø og kommunalteknikk Saksbehandler : Målfrid Toeneiet Sluttbehandling reguleringsplan Åsen gnr 116 bnr 1 MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk /11 Kommunestyret Saken gjelder: Sluttbehandling av reguleringsplan Åsen, gnr.116, bnr.1 i Tunhovd. Fakta: Reguleringsplan Åsen omfatter 8 tomter ved Åsen i Tunhovd, ved den vestre enden av vegen Breivik Åsen. Forslag til reguleringsplan Åsen, inkludert forslag til V/A-plan, ble av fagsjefen vedtatt lagt ut til høring og offentlig ettersyn Innenfor høringsfristen kom det inn følgende merknader: Fylkesmannen i Buskerud: Fylkesmannen sluttet seg til kommunens vurdering og ba om endring av reguleringsbestemmelsene, slik at maksimal fyllingshøyde ikke overstiger 1,0 m. Reguleringsbestemmelsene revidert inneholder denne endringen i 3-5. For å forebygge mulige konflikter mellom eier/bruker av fritidsbebyggelsen og beitedyr i umark, mente fylkesmannen at det burde være tillat å gjerde inn et begrenset areal rundt bebyggelsen. Gjerdet burde være sauesikkert. Dette er imidlertid i strid med bestemmelsene i kommunedelplan Tunhovd vedtatt , og er derfor ikke tatt med i forslag til reguleringsbestemmelser. Søren Sommerfelt (eier av naboeiendom 125/5):

11 Eier av naboeiendom hadde behov for oppklaring av ulike aspekter ved planen. Han hadde spørsmål om avtale om bruken av veien til Veslestølen, plassering av felles parkeringsplass, samt en del tekniske spørsmål i forhold til høringsdokumentet. Disse forhold er avklart mellom søker og nabo, og Søren Sommerfelt har ingen protester mot reguleringsplanen. Buskerud Fylkeskommune hadde ingen planfaglige merknader til planforslaget. Kommunedelplan Tunhovd ble vedtatt i I denne planen er det avsatt et byggeområde for hytter ved Åsen, og antallet nye tomter som kan planlegges er 4. I den gamle fjellplanen Hallgrimsfjell fra 1985 er det i samme område et godkjent byggeområde, Åsen 1, med 3 ubebygde tomter og en bebygd tomt. Planforslaget inneholder 8 tomter hvorav en er bebygd. Det er i tillegg avsatt område for felles avløpsanlegg. Antall tomter er i samsvar med godkjent kommunedelplan Tunhovd og fjellplan Hallgrimsfjell. Alle tomtene har adkomst fra den private vegen som tar av fra vegen Breivik-Åsen og som går videre inn i Halgrimsfjell. I reguleringsbestemmelsene er det foreslått at det på hver tomt kan føres opp hovedhytte på 150 m 2 BRA, samt uthus eller anneks på inntil 20 m 2 BRA. Mønehøyden skal være 6m for hovedhytte og 4m for anneks. Takvinkel grader. Det skal være 2 biloppstillingsplasser pr. tomt. Til planforslaget er det også lagt ved et forslag til Vann- og avløpsplan for Åsen hyttefelt (V/A-plan), jfr krav i kommunedelplan Tunhovd og Retningslinjer for kommunal saksbehandling og tekniske krav etter Forurensningsloven. Vannforsyningen i Åsen skal løses ved borebrønner. For avløpet er det foreslått 3 alternative løsninger: 1. Gråvannsrenseanlegg og biologisk toalettløsning 2. Renseanlegg for både gråvann og svartvann, bruk av våtmarksfilter 3. Mekanisk/kjemisk/biologisk renseanlegg Grunnforholdene i området preges av mye blokk, kort avstand til fast fjell, og til dels fast fjell i dagen. Ved oppstart av planarbeidet informerte Buskerud Fylkeskommune om at de ikke kjenner til automatisk fredede kulturminner i området. Dersom det framkommer automatisk fredede kulturminner under anleggsarbeid, skal arbeidet stanses og fylkeskommunen varsles. Plankartet er datert , og reguleringsbestemmelsene er datert V/A-planen er datert mars Saksbehandlers vurdering: Forslag til reguleringsplan Åsen med plassering, antall tomter, størrelse på bygninger mm. er i samsvar med kommuneplan Tunhovd. Planforslaget vil også erstatte tidligere område Åsen 1 i fjellplan Halgrimsfjell fra Merknader mottatt innenfor høringsfristen er etterkommet og avklart. V/A-planen skisserer tre ulike løsninger for avløp. På grunn av mye blokk og kort avstand til fast fjell bør fellesløsninger tilstrebes. Tetthet og plassering av tomter tilsier at gode fellesløsninger kan opparbeides. Enkeltløsninger skissert i V/A planen krever en konkret

12 vurdering av hvilken løsning som er egnet for den enkelte tomt, og kan godtas der grunnforholdene tillater det. Kommunen krever at alle utslipp skal infiltreres i grunnen, og at alle avløpsløsninger/produkter skal være godkjent i Norge og ha produktsertifikat / CEgodkjenning etter EN Disse kravene er tatt inn i forslag til V/A-plan revidert mars Reguleringsplan Åsen vurderes akseptabel i forhold til miljørettslige prinsipper i Naturmangfoldsloven Det ligger til rette for å sluttbehandle og godkjenne reguleringsplan Åsen Rådmannens forslag til vedtak: Med hjemmel i Plan- og bygningslovens godkjenner kommunestyret reguleringsplan Åsen. Plankartet er datert , og reguleringsbestemmelsene er datert Vann- og avløpsplan for Åsen hyttefelt, datert mars 2011, godkjennes sammen med reguleringsplan Åsen. Vedlegg: Planbeskrivelse og reguleringsbestemmelser datert Vann- og avløpsplan for Åsen hyttefelt, datert Plankart datert Delegert vedtak 279/10

13 Nore og Uvdal kommune Rødberg : Arkiv : 5/77 Saksmappe : 2009/599 Avd. : Næring, miljø og kommunalteknikk Saksbehandler : Målfrid Toeneiet Klagebehandling av vedtatt tomtedelingsplan for utleiehytter på Høk-området MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk /11 Saken gjelder: Klage på vedtatt tomtedelingsplan for 4 tomter avsatt til utleieformål på Høk-området, gnr 5 bnr 77. Fakta: Hovedutvalg for næring, miljø og kommunalteknikk (NMK) behandlet i møte søknad om godkjenning av tomtedelingsplan for 4 tomter avsatt til utleieformål på Høkområdet gnr 5 bnr 77. Følgende vedtak ble fattet i sak 90/10: Det omsøkte området kan fradeles i de enkelte leilighetsbygg. Begrunnelsen er: Dette er en mindre endring, området framstår som et vanlig privat hytteområde. Det er positivt å få til en videre utvikling og flere senger i området. Tomtene ligger godt til rette i området. Vedtaket var i strid med rådmannens forslag til vedtak om å avslå søknaden. Begrunnelsen var at en slik deling er i strid med reguleringsbestemmelsene for Høk-området 4, samt at fire utleiehytter med ca 70 senger er et viktig bidrag for å dekke behovet for varme senger i øve Uvdal. Det vises for øvrig til NMK-sak 90/10 for faktaopplysninger og vurderinger i saken. Melding om vedtak og informasjon om klagerett ble sendt ut Vedtaket er påklaget av flere eiere av Høk Hytteforening og følgende eiere av naboeiendommer: Heidi Wataker, gnr 5 bnr 145, tomt nr 105. Benedicte Frydenberg Kjøle, gnr 5 bnr 154, tomt nr 108.

14 Kristin Hobbelstad, gnr 5 bnr 141, tomt nr 93. Erling og Inger-Johanne Aa. Svendsen, gnr 5 bnr 151, tomt nr 103. Klagene ble mottatt innen klagefristens utløp jfr. forvaltningslovens 29. Klagen fra Høk hytteforening ble senere trukket jfr. brev datert Innhold i klage fra eiere av naboeiendommer: Klager på omgjøring av felles friområde til utvidelse av tomter og eventuell vei. Er bekymret for at friområdet mellom hytte 104, 105, 93, 108 og 107 skal omgjøres til vei, og kan derfor ikke inngå i tomtene. Nevnte friområde er i dag brukt som felles lekeområde for barn fra de omkringliggende hyttene. Saksbehandlers vurdering: Klagen skal behandles i henhold til Plan- og bygningslovens (Pbl) 1-9, og Forvaltningslovens (Fvl) kapittel VI. I henhold til Fvl 33 skal kommunen foreta de undersøkelser klagen gir grunn til. Den kan oppheve eller endre vedtaket dersom den finner klagen begrunnet. Tomtedelingsplanen innebærer i realiteten en søknad om en mindre endring av reguleringsplan Høk, jfr. Pbl Det søkes om mindre endring av både reguleringsbestemmelsene og plankartet, og saken kan deles i tre deler: 1. Endring av reguleringsbestemmelsenes 4 Tomtene som på bebyggelsesplanen er avmerket til utleiehytter, skal ikke fradeles eiendommen. NMK-vedtak 90/10 må tolkes til at reguleringsbestemmelsenes 4 strykes. Denne delen av vedtaket er ikke påklaget. 2. Endring av tomtegrenser på plankartet. NMK-vedtak 90/10 må tolkes til at omsøkte endring av tomtegrenser er vedtatt. Denne delen av vedtaket er påklaget, da naboeiendommene er kritiske til at friområdet området mellom tomt 104, 105, 93, 108 og 107 blir lagt til tomten til leilighetsbygg U4. Klager er bekymret for at området på sikt kan omgjøres til adkomstvei til U4. Administrasjonen mener at arronderingen av tomten til leilighetsbygg U4 er svært uheldig, og ser ingen grunn til at friområdet mellom tomt 104, 105 og 93 skal inngå i tomten til U4. Administrasjonen anbefaler at klagen til naboeiendommene etterkommes, og at området mellom tomt 104, 105 og 93 ikke inngår i tomten til leilighetsbygg U4 på plankartet. På sørsiden av bygningene er det vedtatt en grenseendring på 8 meter på plankartet (feilaktig omtalt som 4 meter i sak 90/10). Denne endringen er ikke påklaget. 3. Endring av reguleringsformål på plankartet. Det ble søkt om at den 8 meter brede stripa foran bygningene skulle bli endret fra felles friareal (grønt) til byggeområde (gult). NMK-vedtak 90/10 må tolkes til at dette ble innvilget. Denne delen av vedtaket er ikke påklaget. Plan- og bygningslovens regler om varsling og høring anses oppfylt da berørte parter har mottatt nabovarsel og melding om vedtak i sak 90/10. I følge kommunens delegasjonsreglement (K-sak 63/09) er det NMK som vedtar endringer i reguleringsplaner.

15 Rådmannens forslag til vedtak: Med hjemmel i Plan- og bygningslovens 1-9 og Forvaltningslovens kapittel VI etterkommes klage fra fire naboeiendommer. Friområdet mellom tomt 104, 105 og 93 opprettholdes, og skal ikke inngå i tomten til leilighetsbygg U4, jfr. korrigert kart datert Vedlegg: Søknad, datert Tilleggsopplysninger, datert Tilleggsopplysninger, datert Tilleggsopplysninger, datert Særutskrift sak 90/10 Klage fra eiere av naboeiendommer Revidert kart grensejustering/oppdeling, datert Kopi av reguleringsplan for Høk-området

16 Nore og Uvdal kommune Rødberg : Arkiv : L12 Saksmappe : 2008/163 Avd. : Næring, miljø og kommunalteknikk Saksbehandler : Sverre Heimdal Reguleringsplan Solli boligfelt - Tunhovd. Ny sluttbehandling. MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk /11 Kommunestyret Saken gjelder: Ny sluttbehandling av forslag til reguleringsplan Solli boligfelt i Tunhovd. Fakta: Denne planen ble lagt fram til sluttbehandling i kommunestyret 13/ Pga. uklarheter omkring enkelte pkt. reguleringsbestemmelsene ble sluttbehandlingen utsatt. Forslaget til reguleringsplan ble utlagt til off. ettersyn ved vedtak i hovedutvalget for næring, miljø og kommunalteknikk (NMK) i møte 21/9-09. Den første reguleringsplan for Solli-feltet ble godkjent i Planen omfattet 4 boligtomter. En ny plan/utvidelse av feltet med 9 tomter ble godkjent i Det reviderte forslaget nå kombinerer de to tidligere planene med til sammen 13 tomter og tar opp i seg mindre endringer som tidligere har vært godkjent. De gjenværende 5 ubebygde tomtene gjøres litt større enn tidligere. I høringsrunden fremmet fylkesmannen innsigelse til planforslaget med begrunnelse manglende støyvurdering. Innsigelsen ble trukket med fylkesmannens brev av 25/1-10. Vegvesenet fremmet innsigelse til planen pga forholdet til frisiktsonene. Etter en revisjon av planen er innsigelsen trukket ved vegvesenets brev av 18/ Buskerud Fylkeskommune hadde ingen planfaglige merknader.

17 De nye reguleringsbestemmelsene er i hovedsak lik de gamle mht til størrelsen på boligene, nemlig at de kan være inntil 20% av tomtearealet. Takvinkelen endres fra grader til grader. Dette er i tråd med den bebyggelsen som allerede er i området. Etter kommunestyrets behandling 13/12-10 er reguleringsbestemmelsene endret slik at de nå samsvarer med bestemmelser slik det er vedtatt for bla. Hvaale-feltet i Nore. Etter kommunestyrets behandling er det fra en beboer i området kommet et innspill som generelt går på størrelsen av tomtene, samt plassering og fylling av tomt 12. Innspillet er kommet lenge etter høringsfristens utløp, men i samråd med utvalgsleder Lars Egedahl er det likevel tatt hensyn til det i reviderte reguleringsbestemmelser. Dette gjelder begrensning av fylling på tomt 12, bestemmelsenes 4.1. Plankart er dat. 23/2-10 og reviderte reguleringsbestemmelser er dat. 1/3-11. Saksbehandlers vurdering: Med de endringene som nå er gjort i reguleringsbestemmelsene ligger det til rette for godkjenning av planen. For øvrig vises til de vurderinger som ble gjort ved forrige gangs behandling av saken. Rådmannens forslag til innstilling: Med hjemmel i Plan- og bygningslovens godkjenner kommunestyret reguleringsplan Solli boligfelt i Tunhovd. Plankartet er dat. 23/2-10 og bestemmelser er dat. 1/3-11. Vedlegg. Reguleringsplan 23/2-10 Reguleringsbestemmelser 1/3-11 Buskerud Fylkeskommune, 23/2-09 Fylkesmannen i Buskerud, 25/1-10 Vegvesenet, 18/10-10 Håvard Rotegård, 25/1-11

18 Nore og Uvdal kommune Rødberg : Arkiv : U01 Saksmappe : 2011/246 Avd. : Næring, miljø og kommunalteknikk Saksbehandler : Terje Halland Søknad om tilskudd til delfinansiering av prosjektet "Liv i Nore og Uvdal". MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk /11 Saken gjelder: Søknad fra Nore og Uvdal næringsselskap om kr i kommunal støtte til gjennomføring av arrangementsutviklingsprosjektet Liv i Nore og Uvdal. Fakta: Kvinnenettverket Fentun igangsatte i 2009 et arbeid med å utarbeide en femårig forretningsplan, den har endt opp i følgende hovedmål: Utvikle og sikre et slagkraftig kvinnenettverk innen næringsutvikling i kommunen, åpne opp for at alle kvinner som er opptatt av samfunns og næringsutvikling i kommunen kan delta. Etablere Fentun som et knutepunkt for arrangementer og sikre at arrangementene blir en sentral bidragsyter innen næringsutvikling i kommunen. Utvikle en masterplan for arrangementer i samarbeid med Næringsselskapet sin masterplan Herunder utvikle arrangementer i området, og initiere kontakt mot alle sentrale interessegrupper for å utforske mulige synergier rundt arrangementer. Fentun tok et initiativ til å lage et prosjekt som kan kobles opp mot kommuneplanens satsningsområder for ungdom, folkehelse, utdannelse, mål og drømmer, bolyst, omdømmebygging, næringslivsutvikling og spesielt aktiviteter og arrangementer basert på natur og kultur. Formannskapet er tidligere orientert om prosjektideen. Nore og Uvdal kommune bevilget i NMK-sak 18/10 kr i støtte til utvikling av femårsplanen for Fentun.

19 Prosjektplanen beskriver følgende hovedaktiviteter: 1 Utvikling og test av vinterhelg. 2 Utvikle en drømmeuke. 3 Lage en ABC guide for arrangementer. 4 Arbeide med ungdom og ungt entreprenørskap. 5 Arbeide med å innhente sponsorer til to arrangementer. 6 Utrede mulighetene for å etablere et arrangementskontor i kommunen. Prosjektplanen beskriver omfattende aktiviteter, flere av dem er knyttet opp mot kommuneplanens satsingsområder. Prosjektet planlegges gjennomført innen utgangen av 2012 med en beregnet kostnad på 1.6 mill kr. Planen for finansieringen er fordelt med kr fra Innovasjon Norge, kr i regionale utviklingsmidler fra Fylkeskommunen, kr fra Nore og Uvdal kommune, kr i egenkapital og kr i egeninnsats. Søkerne har gjennomført et felles informasjonsmøte med finansiørene, der prosjektplanen ble gjennomgått og anbefalinger om tilpassinger av søknaden ble gitt. Nore og Næringsselskap har etter anmodning fra idehaverne i Fentun overtatt prosjektansvaret for prosjektet. Saksbehandlers vurdering: Søker er Nore og Uvdal Næringsselskap og det legges opp til at selskapet bidrar til prosjektet med betydelig egeninnsats. Selskapet er organisert som en medlemsorganisasjon for næringslivet i kommunen og Nore og Uvdal kommune utøver ikke styring av selskapet. Slik søknaden er utformet, antas det at næringsselskapet har rollen som formell prosjekteier. Prosjektet oppfattes å ligge godt innenfor vedtatte satsingsområder i nylig vedtatt kommuneplan som blant annet har styrket befolkningsgrunnlag, bolyst, næringsutvikling og folkehelse som viktige mål. Arrangement og festivaler slik de er beskrevet i prosjektplanen kan antakelig bidra til at kommunen kan nå sine mål for en del av disse områdene. Også eksisterende aktiviteter og arrangement antas isolert sett å kunne nyte godt av den utviklende og samlende tanken som ligger i prosjektet. Det bør imidlertid pekes på at det er begrenset hvilke ressurser som kan mobiliseres til frivillighet og dugnad. Kommunen har ikke forsikret seg om hvordan forankringen og utsjekkingen mot øvrige aktører, som næringsliv, sponsorer, frivillige organisasjoner og andre kommuner er foretatt. I forhold til det kommunale tjenesteapparatet har prosjektet god forankring i folkehelsearbeidet, men det er noe mer usikkert om kontakten med skole tilsier et så omfattende prosjekt med så stor innsats som beskrevet. Det er usikkert om det i aktiviteter som omfatter skole også er tatt hensyn til Numedal videregående skole. Prosjektet er omfattende og kostbart, det må stilles klare krav til spesifisering av gevinster og styring for å optimalisere resultatene. Videre konstateres at det legges opp til igangsetting av mange parallelle aktiviteter med hovedfokus tidlig i prosjektet, første og andre halvår 2011, samt i Vi er usikre på om organiseringen er lagt opp til å kunne håndtere situasjoner hvis forutsetningene endres underveis ved at for eksempel sponsorer, støttespillere eller frivillige ikke bidrar som forutsatt. Saksbehandlers konklusjon blir at prosjektet på mange måter kan være et godt svar på en god del av de utfordringene kommunen har, at målsettinger og arbeidsmetodikk synes å stå i et godt forhold til hverandre. Usikkerheten er knyttet til styringen både ved igangsettingen av aktivitetene, underveis i prosjektet og til hvordan eventuelle gevinster kan utnyttes etter at prosjektperioden er omme. Det foreslås derfor at prosjektet utfordres til å beskrive noen

20 klarere faseinndelinger med beslutningspunkter som gjør det mulig å styre framdrift ut fra praktiske erfaringer underveis og eventuelt foreta korrigeringer. En plan for gevinstrealisering bør kunne etterspørres. Det er også et spørsmål om noen av prosjektideene kunne vært tatt ut av søknaden og forsøkt finansiert via andre muligheter, dette gjelder blant annet utviklingen av en Nansenmarsj, den passer godt inn i prosjektplanen til Ver-di prosjektet og burde vært forsøkt finansiert der. Det er også viktig å bemerke at midlene til bruk for næringsutvikling er kraftig beskåret etter at NMK bestemte å fordele kr mer av tilskuddsmidlene til lån. Skulle kommunen fullfinansiere hele sin andel nå, ville det meste av tilskuddsmidlene være oppbrukt. I henhold til vedtatte retningslinjer for bruken av næringsfondsmidlene kan tiltak som er rettet mot kompetanseutvikling og har særlig betydning for kvinner og ungdom ha en samlet offentlig støtteandel på inntil 75 % av kostnadene. I dette tilfellet planlegges det at Fylkeskommunen også skal delta. Prosjektet ansees å ha en betydning for etablering av kvinnearbeidsplasser og ha betydning for ungdom, det anbefales at kommunen dekker inntil 20 % av kostnadene i første fase av prosjektet. Rådmannens forslag til vedtak: Nore og Uvdal kommune ser positivt på gjennomføring av prosjektet Liv i Nore og Uvdal, men prosjekteierne oppfordres til å faseinndele prosjektet med tydelige beslutningspunkter, der første fase blant annet må omfatte forankringsavklaringer med berørte parter, samt synliggjøre beslutningspunkter og gevinster i prosjektgjennomføringen. Kommunen støtter første del av prosjektet med 20 % av kostnadene, oppad begrenset til kr Det forutsettes at fylkeskommunen også yter planlagt andel av finansieringen i denne fasen. Beløpet belastes ansvar 4300 konto prosjekter nye tiltak og utbetales mot dokumentasjon av utgifter. Vedlegg: Søknad med prosjektplan.

Nore og Uvdal kommune

Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune Rødberg : 09.03.2011 Arkiv : 143 Saksmappe : 2004/1180 Avd. : Næring, miljø og kommunalteknikk Saksbehandler : Grete Blørstad Sluttbehandling. Reguleringsplan for Rødberg sentrum

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 10-24 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 17.03.2011 Tidspunkt: 14:00 18:45 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

Møteinnkalling. Det vil bli møte i Valgstyret samme dag kl. 13:00. Se vedlagte innkalling.

Møteinnkalling. Det vil bli møte i Valgstyret samme dag kl. 13:00. Se vedlagte innkalling. Møteinnkalling Saksnr: 20-24 Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 13:30 Orienteringer: Formannskap Kommunestyresalen, Rødberg 12.04.2011 OBS: Merk dato. Tunhovd oppvekstsenter, Leif Ågesen orienterer. Geilo

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Utvalget var på befaring samme dag, til Breiset, Borgegrend og Rustrud i Uvdal

HOVEDUTSKRIFT. Utvalget var på befaring samme dag, til Breiset, Borgegrend og Rustrud i Uvdal Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 64-77 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 22.09.2011 Tidspunkt: 14:00 17:40 Utvalget var på befaring

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Hovedutvalg Næring, miljø og kom.tek Kommunestyresalen, Rødberg

HOVEDUTSKRIFT. Hovedutvalg Næring, miljø og kom.tek Kommunestyresalen, Rødberg Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 32-44 Utvalg: Møtested: Dato: 22.05.2008 Tidspunkt: 14:00 18:00 Hovedutvalg Næring, miljø og kom.tek Kommunestyresalen, Rødberg I starten av møtet, kl. 14.00

Detaljer

Nore og Uvdal kommune

Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune Rødberg Arkiv Saksmappe Avd. Saksbehandler 08.09.2014 L12 2013/813 Næring, miljø og kommunalteknikk Grete Blørstad SÆRUTSKRWT Sluttbehandling. Endring av reguleringsplan ID 1999820

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 26-32 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 19.06.2014 Tidspunkt: 09:00 17:00 Utvalget hadde befaring

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 5-16 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 09.02.2012 Tidspunkt: 09:00 13:15 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 35-51 Utvalg: Hovedutvalg Næring, miljø og kom.tek Møtested: Kommunehuset, Rødberg Dato: 23.04.2009 Tidspunkt: 14:00 18:10 Følgende medlemmer møtte: Lars Egedahl

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 34-38 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 22.08.2013 Tidspunkt: 09:00 11:00 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Kommunestyresalen, Rødberg

HOVEDUTSKRIFT. Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Kommunestyresalen, Rødberg Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 18-23 Utvalg: Møtested: Dato: 23.05.2013 Tidspunkt: 09:00 12:00 Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Kommunestyresalen, Rødberg I forkant av møtebehandlingen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 33-41 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Møterom 2, Rødberg Dato: 21.08.2014 Tidspunkt: 09:00 12:15 Følgende medlemmer møtte: Lars

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 7-9 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 06.02.2014 Tidspunkt: 09:00 11:00 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 36-42 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 14.06.2012 Tidspunkt: 09:00 11:30 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 32-46 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 11.05.2017 Tidspunkt: 09:00 12:30 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 21-25 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 04.06.2015 Tidspunkt: 09:00 11:40 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 29-33 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 27.06.2013 Tidspunkt: 09:00 11:00 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 30-35 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 10.05.2012 Tidspunkt: 09:00 11:30 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 52-56 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 21.11.2013 Tidspunkt: 09:00 12:00 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 77-83 Utvalg: Møtested:

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 77-83 Utvalg: Møtested: Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 77-83 Utvalg: Møtested: Hovedutvalg Næring, miljø og kom.tek Uvdal resort, Uvdal Dato: 10.12.2009 Tidspunkt: 14:00 18:00 Møtet ble avholdt på Uvdal Resort i Uvdal.

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 64-75 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunstyresalen, Rødberg Dato: 18.10.2012 Tidspunkt: 09:00 13:00 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 45-51 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 17.10.2013 Tidspunkt: 09:00 12:00 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Kommunestyresalen, Rødberg

HOVEDUTSKRIFT. Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Kommunestyresalen, Rødberg Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 24-28 Utvalg: Møtested: Dato: 13.06.2013 Tidspunkt: 09:00 16:00 Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Kommunestyresalen, Rødberg Hovedutvalget hadde befaring

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Det ble kommentert at sakslisten var kommet representantene sent i hende.

HOVEDUTSKRIFT. Det ble kommentert at sakslisten var kommet representantene sent i hende. Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 39-44 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 26.09.2013 Tidspunkt: 09:00 12:00 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Hovedutvalget hadde befaring samme dag. Det var til kraftverkene Eidsåen og Juvsgrenda, med prosjektleder Bård Moberg.

HOVEDUTSKRIFT. Hovedutvalget hadde befaring samme dag. Det var til kraftverkene Eidsåen og Juvsgrenda, med prosjektleder Bård Moberg. Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 1-9 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 27.01.2011 Tidspunkt: 14:00 17:00 Hovedutvalget hadde befaring

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Magne Berg meldte forfall sent, det var ikke tid til å kalle inn vara.

HOVEDUTSKRIFT. Magne Berg meldte forfall sent, det var ikke tid til å kalle inn vara. Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 47-51 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Møterom - Nore og Uvdal Næringspark, Uvdal Dato: 08.06.2017 Tidspunkt: 09:00 12:00 Følgende

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 26-38 Utvalg: Hovedutvalg Næring, miljø og kom.tek Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 06.05.2010 Tidspunkt: 14:00 17:00 Følgende medlemmer møtte: Lars

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 84-92 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 09.12.2010 Tidspunkt: 14:00 Hovedutvalgsleder inviterer

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 35-40 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 13.10.2016 Tidspunkt: 09:00 11:00 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 14-17 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 11.04.2013 Tidspunkt: 09:00 11:10 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 25/11 08/769 REVIDERING AV TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR AGDENES KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 25/11 08/769 REVIDERING AV TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR AGDENES KOMMUNE Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 13.04.2011 Tid: Kl. 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr.

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune, 1J2U Terje Halland politisk sekretær

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune, 1J2U Terje Halland politisk sekretær Nore og Uvdal kommune In I) DE LA L DE R DAL E Et Møteinnkalling Saksnr: 3-16 Utvalg: St- og løypenemnd Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 29.06.2016 Tidspunkt: 19:00 Sakenes dokumenter ligger

Detaljer

Nore og Uvdal kommune

Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune Rødberg : 17.02.2016 Arkiv : 143 Saksmappe : 2011/664-162 Avd. : Kommuneplanlegger Saksbehandler : Grete Blørstad Utlegging til høring og offentlig ettersyn. Kommunedelplan for Dagalifjellet

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 56 63/2011 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 25.08.2011 Tidspunkt: 14:00 16:00 Følgende medlemmer

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 15 20 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 09.04.2015 Tidspunkt: 09:00 11:00 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Merknader:

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Merknader: Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 4 8 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 14.02.2013 Tidspunkt: 09:00 12:15 Merknader: Hovedutvalget

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR RØDBERG. PLAN ID: NORE OG UVDAL KOMMUNE.

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR RØDBERG. PLAN ID: NORE OG UVDAL KOMMUNE. REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR RØDBERG. PLAN ID: 0633 2004012 NORE OG UVDAL KOMMUNE. Dato: 06.04.2011 Vedtatt av kommunestyret den 28.03.2011, sak nr.: 12/11 1. Generelt. Planens grenser fremkommer

Detaljer

ARHO/2013/1375-16/504.005.05. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014

ARHO/2013/1375-16/504.005.05. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014 Vår saksbehandler Arild Hoel OPPDAL KOMMUNE Særutskrift Dok 21 Referanse ARHO/2013/1375-16/504.005.05 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014 Detaljreguleringsplan for Aunevegen

Detaljer

Nore og Uvdal kommune

Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune Rødberg : 18.06.2008 Arkiv : 143 Saksmappe : 2004/1864 Avd. : Kommuneplanlegger Saksbehandler : Grete Blørstad Kommunedelplan Myrset - Ånesgården 2008-2019. Utlegging til offentlig

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 6-7 Utvalg: Kulturarvstyret Møtested: Møterom 2, Rødberg Dato: 12.06.2009 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 6-7 Utvalg: Kulturarvstyret Møtested: Møterom 2, Rødberg Dato: 12.06.2009 Tidspunkt: 11:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 6-7 Utvalg: Kulturarvstyret Møtested: Møterom 2, Rødberg Dato: 12.06.2009 Tidspunkt: 11:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt

Detaljer

Nore og Uvdal kommune

Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune Rødberg : 19.01.2017 Arkiv : 143 Saksmappe : 2011/664 Avd. : Næring, miljø og kommunalteknikk Saksbehandler : Grete Blørstad Sluttbehandling. Kommunedelplan ID 2012004 Dagalifjell

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 63-67 Utvalg: Hovedutvalg Næring, miljø og kom.tek Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 26.08.2010 Tidspunkt: 14:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 42-46 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 25.09.2014 Tidspunkt: 09:00 11:00 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Hovedutvalget vil ha heldagsbefaring onsdag 9. mai. Det sendes ut program til dette.

HOVEDUTSKRIFT. Hovedutvalget vil ha heldagsbefaring onsdag 9. mai. Det sendes ut program til dette. Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 25-29 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 12.04.2012 Tidspunkt: 09:00 13:10 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN NATTEN OG TVERRLIE - 3. GANGS BEHANDLING

KOMMUNEDELPLAN NATTEN OG TVERRLIE - 3. GANGS BEHANDLING Arkivsak-dok. 14/01081-108 Saksbehandler Torunn Bekkeseth Saksgang Kommuneplanutvalget Kommunestyret KOMMUNEDELPLAN NATTEN OG TVERRLIE - 3. GANGS BEHANDLING Saken avgjøres av: Kommunestyret Vedlegg: Plankart

Detaljer

Saksbehandler: Anne Ribberud Arkiv: PLA 214 Arkivsaksnr.: 02/ Dato: FJELLSVEIEN 6-10, ENDRET REGULERINGSPLAN - SLUTTBEHANDLING

Saksbehandler: Anne Ribberud Arkiv: PLA 214 Arkivsaksnr.: 02/ Dato: FJELLSVEIEN 6-10, ENDRET REGULERINGSPLAN - SLUTTBEHANDLING SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anne Ribberud Arkiv: PLA 214 Arkivsaksnr.: 02/07903-016 Dato: 18.03.03. UTSATT SAK FJELLSVEIEN 6-10, ENDRET REGULERINGSPLAN - SLUTTBEHANDLING INNSTILLING TIL: FORMANNSKAPET

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 63-67 Utvalg: Hovedutvalg Næring, miljø og kom.tek Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 26.08.2010 Tidspunkt: 14:00 17:00 Følgende medlemmer møtte: Nils

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 05.03.2013 71/13 Kommunestyret 18.03.2013 33/13

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 05.03.2013 71/13 Kommunestyret 18.03.2013 33/13 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 05.03.2013 71/13 Kommunestyret 18.03.2013 33/13 Avgjøres av: Sektor: Plan, miljø- og landbruksenheten Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Heidi

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 74-76 Utvalg: Hovedutvalg Næring, miljø og kom.tek Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 29.10.2009 Tidspunkt: 13.00 16.00 Følgende medlemmer møtte: Lars

Detaljer

* Nore og Uvdal kommune. SÆRUTSKRIFT Saksbehandler : Utlegging til offentlig ettersyn - reguleringsplan ID Hvammen Hyttefelt

* Nore og Uvdal kommune. SÆRUTSKRIFT Saksbehandler : Utlegging til offentlig ettersyn - reguleringsplan ID Hvammen Hyttefelt * Nore og Uvdal kommune Rødberg : 19.01.2012 Arkiv : 197/1 Saksmappe : 2011/327 Avd. : Næring, miljø og SÆRUTSKRIFT Saksbehandler : komm u naltekn ikk Målfrid Toeneiet Utlegging til offentlig ettersyn

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 89 Utvalg: Formannskap Møtested: Møterom 2, Kommunehuset, Rødberg Dato: 03.12.2012 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 89 Utvalg: Formannskap Møtested: Møterom 2, Kommunehuset, Rødberg Dato: 03.12.2012 Tidspunkt: 09:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 89 Utvalg: Formannskap Møtested: Møterom 2, Kommunehuset, Rødberg Dato: 03.12.2012 Tidspunkt: 09:00 OBS: Merk klokkeslett. Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn

Detaljer

Klage på vedtak om fradeling av 4 hyttetomter på eiendommen G/B 73/113 på Mårnes

Klage på vedtak om fradeling av 4 hyttetomter på eiendommen G/B 73/113 på Mårnes Arkivsaknr: 2016/1482 Arkivkode: Saksbehandler: Bjørnar Thoresen Saksgang Møtedato Plan og eiendomsutvalget 04.07.2017 Klage på vedtak om fradeling av 4 hyttetomter på eiendommen G/B 73/113 på Mårnes Rådmannens

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 54-55 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 19.09.2011 Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 54-55 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 19.09.2011 Tidspunkt: 13:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 54-55 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 19.09.2011 Tidspunkt: 13:00 Rådmannen orienterer om: Geilo lufthavn Dagali, framdrift salg

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Søker i sak 32/16 fikk informere til saken til i forkant av saksbehandlingen.

HOVEDUTSKRIFT. Søker i sak 32/16 fikk informere til saken til i forkant av saksbehandlingen. Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 32-34 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 22.09.2016 Tidspunkt: 09:00 11:00 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 8-14 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 05.02.2015 Tidspunkt: 09:00 12:30 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

Nore og Uvdal kommune

Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune Rødberg : 13.12.2016 Arkiv : L12 Saksmappe : 2007/1137 Avd. : Næring, miljø og kommunalteknikk Saksbehandler : Målfrid Toeneiet Sluttbehandling av reguleringsplan ID 2012006 Tunhovdåsen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 78-90 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 24.11.2011 Tidspunkt: 14:00 19:15 * Orientering om rådmannens

Detaljer

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Lier kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. Saksmappe nr: 2013/1458 Arkiv: L12/05 Saksbehandler: Gunhild Løken Dragsund Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Førstegangsbehandling

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 8 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 10/83 GNR.54 BNR.1 KAI - SLOTTET - REGULERINGSPLAN 2.GANGS BEHANDLING Saksbeh.: Lars Å. Arnesen Arkivkode: GNR 54/1 Saksnr.: Utvalg Møtedato 75/11 Utvalg for

Detaljer

Nore og Uvdal kommune

Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune Rødberg : 13.06.2017 Arkiv : 143 Saksmappe : 2011/664 Avd. : Næring, miljø og kommunalteknikk Saksbehandler : Grete Blørstad Ny sluttbehandling. Kommunedelplan for Dagalifjell med

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Merknader: Utvalget mottok informasjon vedr. klagesak v/saksbehandler Kari Huseby.

HOVEDUTSKRIFT. Merknader: Utvalget mottok informasjon vedr. klagesak v/saksbehandler Kari Huseby. Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 10-18 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 02.03.2017 Tidspunkt: 09:00 11:00 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 26 34/2009 Utvalg: Hovedutvalg Næring, miljø og kom.tek Møtested: Kommunehuset, Rødberg Dato: 12.03.2009 Tidspunkt: 14:00 20:00 Følgende medlemmer møtte: Lars

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 22-25 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 05.06.2014 Tidspunkt: 09:00 11:00 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 35 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 22.06.2015 Tidspunkt: 14:30 ekstraordinært møte Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 1-7 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 15.01.2015 Tidspunkt: 09:00 11:30 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

Reguleringsplan for Jekthaugen ( Sandvollan) -behandling etter høring

Reguleringsplan for Jekthaugen ( Sandvollan) -behandling etter høring Arkivsak. Nr.: 2013/2034-19 Saksbehandler: Kristin Volden Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Natur 12/16 07.03.201 6 Kommunestyret 16/16 29.04.201 6 Reguleringsplan for Jekthaugen ( Sandvollan)

Detaljer

Reguleringsplan for Gjøla boligfelt, andre gangs behandling

Reguleringsplan for Gjøla boligfelt, andre gangs behandling Orkdal kommune Plan og forvaltning Saksframlegg Side 1 av 7 Saksbehandler Ingvill Kanestrøm Dato 07.01.2014 Arkivreferanse 2012/7368-25 Saksgang Saknsnr Utvalg Møtedato 1/14 Hovedutvalg forvaltning 15.01.2014

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Det ble gitt informasjon fra fagavdeling for NMK v/fagsjef Oddbjørn Fønnebø. Utvalget mottok folkevalgtopplæring fra avdelingen.

HOVEDUTSKRIFT. Det ble gitt informasjon fra fagavdeling for NMK v/fagsjef Oddbjørn Fønnebø. Utvalget mottok folkevalgtopplæring fra avdelingen. Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 6-8 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 11.02.2016 Tidspunkt: 09:00 12:00 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 9-11 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 21.02.2011 Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 9-11 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 21.02.2011 Tidspunkt: 13:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 9-11 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 21.02.2011 Tidspunkt: 13:00 Orienteringssaker: Foreløpig regnskap Oversikt framdrift plansaker

Detaljer

Reguleringsplan for Gamle Riksvei 127, Shelltomta, - ny 2.gangs behandling etter (PBL1985) 27-2, pkt. 2

Reguleringsplan for Gamle Riksvei 127, Shelltomta, - ny 2.gangs behandling etter (PBL1985) 27-2, pkt. 2 NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Tove Hardangen L.nr.: 14496/2010 Arkivnr.: 20060008/L12 Saksnr.: 2008/822 Utvalgssak Reguleringsplan for Gamle Riksvei 127, Shelltomta, - ny 2.gangs

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 69-73 Utvalg: Hovedutvalg Næring, miljø og kom.tek Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 24.09.2009 Tidspunkt: 14:00 16:30 Følgende medlemmer møtte: Lars

Detaljer

Nedre Myra forslag til regulering 2. gangs behandling

Nedre Myra forslag til regulering 2. gangs behandling ARENDAL KOMMUNE Saksframlegg Vår saksbehandler Barbro Olsen, tlf Referanse: 2010/8719 / 16 Ordningsverdi: 1818pua4 Saksgang: Utvalg Nr. i sakskart Møtedato Planutvalget Bystyret Nedre Myra forslag til

Detaljer

ARHO/2012/194-23/504.083.02. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/128 17.11.2014 Kommunestyret 14/93 26.11.2014

ARHO/2012/194-23/504.083.02. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/128 17.11.2014 Kommunestyret 14/93 26.11.2014 Vår saksbehandler Arild Hoel OPPDAL KOMMUNE Særutskrift Dok 25 Referanse ARHO/2012/194-23/504.083.02 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/128 17.11.2014 Kommunestyret 14/93 26.11.2014 Forslag

Detaljer

Møteinnkalling. Før behandling av sakskart vil det bli befaring på Vegglifjell (Veggli friluftspark). Oppmøte i Veggli sentrum kl. 16:00.

Møteinnkalling. Før behandling av sakskart vil det bli befaring på Vegglifjell (Veggli friluftspark). Oppmøte i Veggli sentrum kl. 16:00. Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Næring, Miljø, Ressurs Møtested: Møterom 4 Rollag kommunehus Dato: 05.11.2013 Tidspunkt: 16:00 MERK TIDEN. Før behandling av sakskart vil det bli befaring på Vegglifjell

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl Fylkesmannen informerer om kommunereformen

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl Fylkesmannen informerer om kommunereformen TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.12.2015 Tid: Kl. 15.00 Fylkesmannen informerer om kommunereformen TILLEGGSSAKLISTE Saksnr. Tittel 143/15 DISPENSASJON

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. 18/15 Åfjord - Det faste planutvalget

SAKSFRAMLEGG. 18/15 Åfjord - Det faste planutvalget ÅFJORD KOMMUNE Arkiv: L12 Dato: 17.08.2015 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato 18/15 Åfjord - Det faste planutvalget 10.09.2015 Saksbehandler: Sverre Fjellheim 1630/67/2 DETALJPLAN LØVØ SØRVEST Vedlegg

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyresalen, Rødberg

Møteinnkalling. Kommunestyresalen, Rødberg Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 49 52 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 31.08.2009 Tidspunkt: 13:00 TEMAMØTE Kommunestyresalen, Rødberg 10.30 12.45 Kommunestyret kalles inn til temamøte.

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/7254-9 Arkiv: GNR/B 32/464 Sakbeh.: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM TYTTEBÆRVEIEN 4

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/7254-9 Arkiv: GNR/B 32/464 Sakbeh.: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM TYTTEBÆRVEIEN 4 SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/7254-9 Arkiv: GNR/B 32/464 Sakbeh.: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM TYTTEBÆRVEIEN 4 Planlagt behandling: Planutvalget Administrasjonens innstilling:

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING. Utvalg Møtedato Saksnr. Lierne formannskap /14

SAMLET SAKSFRAMSTILLING. Utvalg Møtedato Saksnr. Lierne formannskap /14 Lierne kommune Arkiv: GNR 22/67 Arkivsaksnr.: 14/1127 Saksbehandler: Roy Nilsen Dato: 06.02.2014 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Utvalg Møtedato Saksnr. Lierne formannskap 04.02.2014 13/14 SØKNAD OM RIVING AV

Detaljer

Reguleringsplan Åsen Gnr 116 Bnr1, Tunhovd Nore og Uvdal kommune

Reguleringsplan Åsen Gnr 116 Bnr1, Tunhovd Nore og Uvdal kommune Reguleringsplan Åsen Gnr 116 Bnr1, Tunhovd Nore og Uvdal kommune 1 1 INNHOLD 1 INNHOLD... 2 2 INNLEDNING... 3 2.1 Hensikt... 3 2.2 Planstatus... 3 2.3 PLANOMRÅDET, EKSISTERENDE FORHOLD... 3 2.4 Eksisterende

Detaljer

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl.

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl. HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0092/0001 Saksmappe: 2014/2672-25 Saksbehandler: Marit Aune Dato: 31.08.2015 Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 42/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 42/ Side 1 av 5 sider Meråker kommune Arkiv: 2016001 Arkivsaksnr: 2016/98-7 Saksbehandler: Bjørn Gunnarsson Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 42/16 02.06.2016 Planid 2016001 Reguleringsplan

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 18-20 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 09.06.2016 Tidspunkt: 09:00 14:00 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Reguleringsplan for Rotåa hyttefelt på eiendommen 188/2 i Tydal kommune -

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Reguleringsplan for Rotåa hyttefelt på eiendommen 188/2 i Tydal kommune - TYDAL KOMMUNE Arkiv: 188/002 Arkivsaksnr: 2013/990-23 Saksbehandler: Hilde R. Kirkvold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for areal, miljø og teknikk 23/15 05.03.2015 Formannskapet 28/15 23.03.2015

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Jakob Nordstad Arkiv: PLAN 2013p114e05 13/ Dato:

Saksframlegg. Saksb: Jakob Nordstad Arkiv: PLAN 2013p114e05 13/ Dato: Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Jakob Nordstad Arkiv: PLAN 2013p114e05 13/5837-24 Dato: 10.06.2015 REGULERINGSPLAN FOR KANTVEGEN 15 - SKÅRSETSAGA 16 - BEHANDLING AV KLAGE Vedlegg: 1. Klage fra

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Det ble gitt informasjon fra turistkontoret i forkant av møtet. Politikerne mottok opplæring i etterkant av saksbehandlingen.

HOVEDUTSKRIFT. Det ble gitt informasjon fra turistkontoret i forkant av møtet. Politikerne mottok opplæring i etterkant av saksbehandlingen. Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 91-96 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 08.12.2011 Tidspunkt: 14:00 18:00 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR MYRAN II, DEL AV EIENDOMMEN, 10/20 I NORE OG UVDAL KOMMUNE.

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR MYRAN II, DEL AV EIENDOMMEN, 10/20 I NORE OG UVDAL KOMMUNE. PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR MYRAN II, DEL AV EIENDOMMEN, 10/20 I NORE OG UVDAL KOMMUNE. INNHOLD: 1. Bakgrunn. 2. Planprosessen. 3. Planstatus og rammebetingelser. 4. Beskrivelse av Planområdet,

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 1-2 Utvalg: Møtested: Kulturarvstyret Møterom 1, Rødberg Dato: 25.02.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 1-2 Utvalg: Møtested: Kulturarvstyret Møterom 1, Rødberg Dato: 25.02.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Saksnr: 1-2 Utvalg: Møtested: Kulturarvstyret Møterom 1, Rødberg Dato: 25.02.2010 Tidspunkt: 10:00 Britt Guton Halland inviteres til å delta fra kl. 11.00. Informasjon om: Kråkefosskverna

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 7-10 Utvalg: Møtested:

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 7-10 Utvalg: Møtested: Møteinnkalling Saksnr: 7-10 Utvalg: Møtested: Hovedutvalg skole, barnehage og kultur Møterom 2, Rødberg Dato: 16.06.2011 Tidspunkt: 14:00 Sakskart: Utvalgs Saksnr: PS 7/11 PS 8/11 Sakstittel Tertialrapport

Detaljer

Drangedal kommune. Saksgang Møtedato Saknr 1 Stedsutviklingkomite 24.09.2013 17/13 2 Kommunestyret 24.10.2013 60/13

Drangedal kommune. Saksgang Møtedato Saknr 1 Stedsutviklingkomite 24.09.2013 17/13 2 Kommunestyret 24.10.2013 60/13 SAKSUTSKRIFT Drangedal kommune Arkivsak-dok. 12/01128-32 Arkivkode. 44/2 Saksbehandler Mona Stenberg Straume Saksgang Møtedato Saknr 1 Stedsutviklingkomite 24.09.2013 17/13 2 Kommunestyret 24.10.2013 60/13

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 58/ Kommunestyret 47/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 58/ Kommunestyret 47/ Side 1 av 7 sider Meråker kommune Arkiv: 2016004 Arkivsaksnr: 2016/120-14 Saksbehandler: Bjørn Gunnarsson Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 58/17 18.05.2017 Kommunestyret 47/17 29.05.2017

Detaljer

Reguleringsplan. Væktarstuaområdet 190/14 m.fl. Reguleringsbestemmelser

Reguleringsplan. Væktarstuaområdet 190/14 m.fl. Reguleringsbestemmelser Reguleringsplan Væktarstuaområdet 190/14 m.fl Tydal kommune Planident 1665-2014-003 Reguleringsbestemmelser Planforslag 01.13.2017 Telefon 474 16 945 Postboks 4-7591 Tydal E-post: geotydal@tydalsnett.no

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat SAKSMAPPE: 2011/1431 ARKIVKODE: LØPENR.: SAKSBEHANDLER: Sign. 13114/2014 Cathrine Bordvik UTVALG: DATO: SAKSNR: Teknisk styre 11.11.2014 104/14 Kommunestyret 11.12.2014 84/14

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 71/ Kommunestyret 57/ Sametinget eiendommen gnr/bnr 49/87-Løvfall

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 71/ Kommunestyret 57/ Sametinget eiendommen gnr/bnr 49/87-Løvfall 1 Meråker kommune Arkiv: 2009001 Arkivsaksnr: 2009/50-36 Saksbehandler: Bård Øyvind Solberg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 71/13 15.08.2013 Kommunestyret 57/13 26.08.2013 Reguleringsplan

Detaljer

MILJØRINGEN SA LÅN TIL KJØP AV UVDAL ALPINSENTER

MILJØRINGEN SA LÅN TIL KJØP AV UVDAL ALPINSENTER Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 8 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 01.02.2010 Tidspunkt: 13:00 Agenda til informasjon/drøfting: MILJØRINGEN SA LÅN TIL KJØP AV

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 99/179 Arkivsaksnr: 2011/5071-37 Saksbehandler: Anniken Hastadklev Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 99/179 - Stoksandvegen 15A, 7504 Stjørdal - dispensasjon fra

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt Selbu kommune Arkivkode: 1664/131/058 Arkivsaksnr: 2015/924-26 Saksbehandler: Tormod Hagerup Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Det faste utvalg for plansaker Kommunestyret 2.gangs behandling - reguleringsplan

Detaljer

1. gangs behandling av forslag til detaljreguleringsplan for fritidsbolig på Hellestøl, gnr. 257, bnr Hellestøl, planid

1. gangs behandling av forslag til detaljreguleringsplan for fritidsbolig på Hellestøl, gnr. 257, bnr Hellestøl, planid Arkiv: 257/32/L13 Saksmappe: 2015/2001-10045/2016 Saksbehandler: Anne Kristine Lysestøl Dato: 16.06.2016 1. gangs behandling av forslag til detaljreguleringsplan for fritidsbolig på Hellestøl, gnr. 257,

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 16/250 OMREGULERING HEGG II - GNR 9/5 Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: GNR 9/5 Saksnr.: Utvalg Møtedato 22/16 Formannskapet 01.06.2016 42/16 Formannskapet

Detaljer