Markedet for legemidler: Regulering, konkurranse og utgifter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Markedet for legemidler: Regulering, konkurranse og utgifter"

Transkript

1 Markedet for legemidler: Regulering, konkurranse og utgifter 10 Kurt R. Brekke Kapitlet gir først en oversikt over utgiftene til konsum av legemidler, beskriver legemiddelmarkedet og gir en kort innføring i noen reguleringer som er til stede i dette markedet. Deretter ses det nærmere på to studier som har undersøkt effektene av å skifte fra pristaksregulering (basert på internasjonale priser) til referansepris, som er de to mest vanlige reguleringssystemene i denne sektoren. Kapitlet fokuserer på det norske markedet. En viktig konklusjon er at pristaksregulering (slik den praktiseres) ser ut til å være lite effektiv i å redusere priser og utgifter på legemidler i generikasegmentet sammenlignet med referanseprising. 1 Innledning I Norge var det en samlet omsetning av legemidler på anslagsvis 17,2 milliarder kroner i Det har vært en vekst i legemiddelutgiftene de siste ti årene. Veksten har imidlertid avtatt, og det har faktisk vært en svak nedgang på ca. 2 prosent fra 2007 når man justerer for inflasjon. Formålet med kapitlet er å se nærmere på sammenhengen mellom regulering, konkurranse og utgifter til legemidler.

2 208 Et helsevesen uten grenser? Legemidler er en sentral del av helsetilbudet. Utgifter til legemidler utgjør ca. 10 prosent av samlede utgifter til helsetjenester. Likevel skiller denne delen seg fra helsetilbudet for øvrig i den forstand at omsetningen av legemidler er organisert i et marked og de involverte aktørene (legemiddelprodusenter, grossister og apotek) i all hovedsak er kommersielle virksomheter. Det er derfor nødvendig med særskilte analyser av denne sektoren for å forstå hvordan markedet fungerer. Myndighetene har gjennomført en rekke reformer de senere årene for å forbedre effektiviteten i markedet og redusere utgiftene til legemidler. Den mest omfattende reformen er liberaliseringen av apoteksektoren i Det har imidlertid vært flere andre reformer knyttet til priskontroll av resept-pliktige legemidler, generisk bytte på apotek, refusjonssystem osv. Vi vil se nærmere på effektene av flere av reformene. Kapitlet kan ikke omhandle alle aspekter ved legemiddelmarkedet. Vi vil i hovedsak fokusere på forhold som direkte knytter seg til legemiddelutgifter, da særlig priser, volum og markedsandeler. Vi vil også se på hvordan ulike reguleringsregimer kan påvirke disse faktorene. Det er selvfølgelig en rekke andre forhold som også kan påvirke omsetningen av legemidler. Legene spiller en sentral rolle. Det gjør også grossister og apotek. For en bredere diskusjon av disse forholdene, se Brekke et al. (2003), Dalen og Strøm (2006) og Scherer (2000). Det finnes flere artikler og bokkapitler som omhandler legemiddelmarkedet. En sentral internasjonal referanse er Scherer (2000), som gir en god oversikt over legemiddelindustrien, aktuelle problemstillinger og relevant forskning. Artikkelen fokuserer i hovedsak på det amerikanske markedet, der regulering spiller en mindre rolle enn i europeiske markeder. Vårt kapittel fokuserer i større grad på reguleringer og konkurranse i det norske markedet. Dalen og Strøm (2006) ser også på det norske markedet for legemidler og ulike reguleringer. De gir også en analyse av liberaliseringen av apotekmarkedet og mulige effekter av dette. Vi fokuserer mer på sammenhengen mellom regulering, konkurranse og legemiddelutgifter. Det finnes også en rekke andre relevante studier. Disse vil vi komme tilbake til etter hvert. Resten av kapitlet er organisert som følger: I det første avsnittet ser vi nærmere på utgifter til legemidler i Norge. I det neste avsnittet diskuterer vi særtrekk ved markedet for legemidler. Deretter ser vi nærmere på offentlige reguleringer i denne sektoren. I det neste

3 Markedet for legemidler: Kapittel Mill. kr År Tall i faste 2008-kroner Kilde: LMI/Farmastat, SSB Figur 10-1 Legemiddelsalg i Norge, avsnittet fokuserer vi på studier av effektene av ulike reguleringsregimer på det norske markedet. Til slutt oppsummerer vi kapitlet og presenterer noen konkluderende merknader. 2 Legemiddelutgifter Som nevnt innledningsvis var samlet omsetning av legemidler 17,2 milliarder kroner i Figur 10-1 viser veksten i legemiddelutgifter de siste årene i faste (2008) kroner. 1 Tallene i dette avsnittet baserer seg i hovedsak på LMIs publikasjon «Tall og fakta 2009» og Apotekforeningens publikasjon «Apotek og legemidler 2009».

4 210 Et helsevesen uten grenser? År Nye virkestoffer Utgåttevirkestoffer * * * * Kilde: Statens legemiddelverk * Tall ikke tilgjengelig Tabell 10-1: Nye og utgåtte virkestoff i Norge, Vi ser at det er en årlig vekst i (reelle) legemiddelutgifter over perioden, men at veksten har avtatt de senere årene. Faktisk har det vært en svak nedgang i utgiftene fra 2005 til 2006 (0,4 %) og i fra 2007 til 2008 (1,7 %) når man justerer for generell prisstigning. Det er interessant å se nærmere på hva som driver veksten i legemiddelutgifter. I prinsippet er det tre kilder til økte utgifter. For det første kan utgiftsveksten skyldes at det kommer nye og dyrere legemidler på markedet. I 2008 var det 1449 virkestoff 2 med markedsføringstillatelse i Norge. Tabell 10-1 gir en oversikt over nye virkestoff som fikk markedsføringstillatelse for salg på det norske markedet, samt virkestoff som er trukket fra markedet. Fra tabellen ser vi at det har vært en økning de siste årene i antall nye virkestoff med unntak av Det har også vært en økning i antall virkestoff som trekkes fra det norske markedet. I 2007 ble hele 51 nye legemidler lansert i Norge, mens 16 ble trukket fra markedet, noe som gir en netto økning i antall virkestoff på 35. I 2008 er bildet annerledes da det ble lansert 36 nye virkestoff og trukket like mange fra markedet. Siden nye virkestoff typisk er dyrere enn eldre virkestoff, er det grunn til å anta at en (netto) økning i nye virkestoff på markedet ville bidra til økte utgifter. For det andre kan utgiftsveksten skyldes økt konsum av legemidler. Siden legemidler kommer i forskjellige pakningsstørrel- 2 Et virkestoff er definert som den kjemiske eller biologiske forbindelsen som gir den medisinske effekten i et ferdig fremstilt legemiddel.

5 Markedet for legemidler: Kapittel % 8% 7% 8,0 % 7,3 % 7,7 % 6% 6,2 % 5,9 % Omsetningsvekst DDD 5% 4% 3% 3,4 % 4,5 % 4,1 % 4,7 % 3,3 % 2% 1% 0% År Kilde: LMI/Farmastat Figur 10-2 Omsetningsvekst i volum (DDD). ser, styrker, presentasjonsformer (tabletter, væske, etc.), benyttes såkalte definerte døgndoser (DDD) som mål på volum. 3 Figur 10-2 gir en oversikt over endringen i salg av legemidler målt i form av DDD. Vi ser at det har vært en til dels betydelig volumvekst i hele perioden. For hele perioden har det vært en økning i konsum av legemidler på 5,5 prosent per år. Volumveksten har, som utgiftsveksten, avtatt de siste årene til 3,3 prosent i DDD er en gjennomsnittsverdi som indikerer normert inntak av et gitt legemiddel over et døgn. På denne måten kan man sammenligne konsum på tvers av pakninger, styrker og presentasjonsformer.

6 212 Et helsevesen uten grenser? 6% Prisendring % 4% 2% 0% 3,1% ,0% ,3% ,7% 2,5% ,6% 0,4% 0,2% ,3% ,8% ,8% 2008 År -2% -2,3% -2,0% -2,3% -1,6% -2,8% -4% -4,0% -6% -5,3% Konsumprisindeksen Legemidler Kilder: Statistisk sentralbyrå og LMI/Farmastat Figur 10-3 Prisendring på legemidler og generell prisvekst. For det tredje kan utgiftsveksten skyldes økte legemiddelpriser. Figur 10-3 viser årlige nominelle prisendringer for legemidler og generell prisendring målt ved konsumprisindeksen. Figuren viser en gjennomgående nedgang i prisene på legemidler for hele perioden Det har vært en årlig reduksjon i disse prisene på 2,3 prosent i gjennomsnitt for denne perioden. Konsumprisindeksen har imidlertid økt med 2,1 per år for samme periode. Dette gir en årlig prisreduksjon for legemidler på i overkant av 4 prosent de siste ni årene. Legg merke til at prisendringene vist i figur 10-3 ikke tar hensyn til nye og dyrere medikamenter som kommer inn på markedet. Grunnen er at prisendringen måles utelukkende for eksisterende produkter. Det vil si at om det kommer et nytt, dyrt medikament i 2002, vil ikke dette tas med i beregningen av prisendringen fra 2001 til 2002, men kun fra 2002 til 2003, osv.

7 Markedet for legemidler: Kapittel År BNP mill. kr. Offentlige utgifter helsetjeneste Offentlige utgifter legemidler mill. kr. % av BNP mill. kr. % av BNP %av offentlige helseutgifter ,7 % ,6 % 8,2 % ,4 % ,6 % 8,5 % ,6 % ,6 % 8,4 % ,3 % ,6 % 8,7 % ,8 % ,6 % 8,5 % ,5 % ,5 % 8,2 % ,7 % ,5 % 7,7 % Kilder: SSB, NAV og LMI/Farmastat Tabell 10-2: Offentlige utgifter til helsetjenester og legemidler. Oppsummert har vi altså en vekst i legemiddelutgifter i Norge de siste årene. Veksten er imidlertid avtakende, og det var faktisk en nedgang i legemiddelutgifter fra 2007 til 2008 når man justerer for inflasjon. Veksten skyldes ikke økte priser på legemidler. Legemiddelprisene er redusert over hele perioden. Derimot skyldes veksten i hovedsak økt konsum av legemidler og antakelig lansering av nye og dyrere legemidler på det norske markedet. 2.1 Offentlige legemiddelutgifter Ovenfor har vi sett på samlede (private og offentlige) utgifter til legemidder. Tabell 10-2 gir et bilde på omfanget av offentlige utgifter i helsesektoren generelt og for legemidler spesielt. Vi ser at offentlige utgifter til helsetjenester og legemidler som andel av bruttonasjonalprodukt (BNP) har vært relativt stabile for perioden 2000 til BNP har imidlertid økt betydelig i perioden, noe som innebærer at også offentlige helseutgifter har gjort det samme. Mens det har vært en relativt jevn vekst i offentlige utgifter til helsetjenester, har veksten til legemidler flatet ut de senere årene, noe som samsvarer med tallene ovenfor. I 2007 var offentlige utgifter til helsetjenester og legemidler henholdsvis 152,6 og 11,7

8 214 Et helsevesen uten grenser? g g g Pasientegenandel 6,5 % Reseptfrie legemidler 12,8 % Reseptpliktig (hvit-resept) 11,6 % Sykehus 18,1 % Rikstrygdeverket (blå resept) 49,1 % Annet offentlig bidrag til hvit-resept 2,0 % Tall fra 2007 Figuren baseres på tall fra flere kilder, og det knyttes derfor usikkerhet til tallene. Kilde: NAV, SSB,NAF,LMI/Farmastat Figur 10-4 Finansiering av legemiddelforbruket. milliarder kroner. Legemidler utgjør dermed i underkant av 8 prosent av offentlige utgifter til helsetjenester. Utgifter til legemidler finansieres i stor grad av det offentlige, selv om andelen private utgifter er noe høyere enn for helsesektoren for øvrig. Figur 10-4 viser finansieringen av legemiddelutgifter. Vi ser at Rikstrygdeverket finansierer rundt halvparten av samlede legemiddelutgifter. Dette er knyttet til blåreseptordningen som omfatter reseptpliktige legemidler som er refusjonsberettiget (ordinær refusjon). Denne ordningen omfatter i hovedsak legemidler for langvarige eller kroniske sykdommer. Det kreves at behandlingen har en varighet på minst 3 måneder. Figur 10-4 viser også at 18,1 prosent av samlede legemiddelutgifter dekkes over sykehusenes budsjett. Dette omfatter i hovedsak legemidler som brukes i behandling av sykehuspasienter. Her kan legemidlene være rettet mot både akutte behandlinger (f.

9 Markedet for legemidler: Kapittel eks. smertelindring) og mer langvarige behandlinger (f. eks. depresjon). Den resterende andelen av legemiddelutgiftene, dvs. drøyt 30 prosent, dekkes av pasientene selv. De private utgiftene er tredelt. For det første må pasientene betale egenandeler knyttet til refusjonsberettigede legemidler. I 2008 utgjorde dette 12,8 prosent av de samlede legemiddelutgiftene, noe som tilsvarer ca. 2,2 mrd. kroner. Ved kjøp av et refusjonsberettiget legemiddel betaler pasientene 36 prosent av prisen. Egenandelene er begrenset av et utgiftstak per resept og per år. Beløpene for 2008 var kr 450 per resept og kr 1750 per år. Det årlige taket omfatter alle medisinske utgifter (f. eks. egenandel ved konsultasjon av lege). Egenandeler utover utgiftstaket refunderes med 100 prosent av Rikstrygdeverket. For det andre må pasientene selv dekke kostnadene fullt ut for behandling av akutte sykdommer eller skader (smertelindring, antibiotika etc.). Reseptpliktige legemidler for akutte tilstander omfattes av hvitreseptordningen. Her kan man søke individuelt om offentlig refusjon dersom f. eks. utgiftene blir svært store, men som Privat andel NAV Sykehus Mill kroner År Faste priser, 2007 kroner Kilder: SSB, NAV og LMI/Farmastat Figur 10-5 Offentlige og private utgifter til legemidler.

10 216 Et helsevesen uten grenser? vi ser, yter det offentlige begrenset støtte for denne gruppen legemidler (2 % av samlede utgifter). Private utgifter for reseptpliktige legemidler på såkalt hvit resept utgjorde i 2008 ca. 11,6 prosent av samlede utgifter, dvs. nesten 2 mrd. kroner. Til slutt har man reseptfrie legemidler som også fullt ut dekkes av pasientene. I 2008 utgjorde denne delen 6,5 % av den samlede legemiddelomsetningen, noe som tilsvarer 1,1 mrd. kroner. De siste årene har det vært en overføring av finansieringsansvar fra Rikstrygdeverket (NAV) til sykehusene for en del kostbare legemidler. Et eksempel er såkalte TNF-hemmere som benyttes til behandling av blant annet revmatisme. Figuren nedenfor viser utviklingen i legemiddelutgifter i privat og offentlig sektor i faste 2007-kroner. Vi ser at folketrygdens utgifter har blitt redusert betraktelig de siste årene, mens sykehusenes legemiddelutgifter har økt. Private utgifter har hatt en vekst i perioden, men veksten har flatet ut de siste årene, og var på ca. 5,2 mrd. kroner i Markedet for legemidler Markedet for legemidler skiller seg fra andre markeder langs flere dimensjoner. Etterspørselen etter legemidler er relativt prisuelastisk. Flere forhold bidrar til dette. For det første er pasienter i stor grad forsikret mot utgifter knyttet til medisinsk behandling og betaler derfor bare en liten andel av legemiddelutgiftene. Pasientenes egenbetaling c tar ofte følgende form: c = { a p + f hvis c c 0 hvis c > c, der f er en fast avgift (deductible) og a (0, 1) er andelen av prisen p pasienten må betale for legemidlet (coinsurance). I Norge er det ingen fastavgift ved kjøp av legemidler (f =0)i motsetning til svært mange andre land. I stedet betaler man 36 prosent (a = 0,36) av prisen på legemidlet man kjøper. Det er imidlertid et tak c på egenandelene. For 2009 er det fastsatt et tak på kr 520 per resept og

11 Markedet for legemidler: Kapittel kr per år (egenandelstak 1). Egenandelstaket per år omfatter ikke bare legemidler, men alle egenandeler i forbindelse med medisinsk konsultasjon eller behandling. For det andre foretas valg av (reseptpliktig) legemiddel i hovedsak av leger. Legene har typisk bedre informasjon enn pasientene om passende behandling og vil derfor ha avgjørende innflytelse på hvilket legemiddel som forskrives til pasienten. Empiriske studier tyder på at legene i liten grad tar hensyn til pris i sitt valg av legemiddel. For eksempel forskriver legene stort sett originalprodukter selv der billigere kopipreparater finnes (Hellerstein, 1998). Det kan være flere grunner til at legene er lite prisfølsomme. For det første kan det skyldes at det tar tid å orientere seg om priser på relevante legemidler. For det andre kan det være at legene har en større tilbøyelighet til å forskrive originalprodukter på grunn av markedsføring fra legemiddelindustrien. Tilbudssiden av legemiddelmarkedet skiller seg fra andre markeder langs flere dimensjoner. Vi kan klassifisere samlede kostnader C for en legemiddelbedrift på følgende måte C = F + s [c Q + M M N ], der F representerer faste kostnader til forskning og utvikling av legemidler, s ( 0,1) er sannsynligheten for at legemidlet blir suksessfullt utviklet, c er marginalkostnaden (enhetskostnader) i produksjon, Q produsert mengde av legemidlet, og M i er faste kostnader ved å markedsføre produktet i land i, der N er totalt antall land produktet lanseres i. La oss se nærmere på de enkelte kostnadskomponentene. Det er store faste kostnader knyttet til forskning og utvikling (FoU) av nye legemidler (høy F). Disse kostnadene er irreversible (sunkne) og uavhengig av produsert mengde. FoU-kostnadene er også globale i den forstand at de er uavhengig av hvor mange land produktet lanseres i. DiMasi et al. (2003) estimerte at gjennomsnittlig FoU-kostnad per (vellykkede) legemiddel var på 802 millioner US$ i 2000, dvs. ca. 6 milliarder NOK. Selv om tallet kan diskuteres, er det liten tvil om at dette er en svært FoU-intensiv industri. Innovasjon av nye legemidler er forbundet med stor usikkerhet (liten s ). Usikkerheten knytter seg til (i) om forskningen resulterer i en oppdagelse, (ii) om oppdagelsen lar seg utvikle kommersielt, og (iii) om bedriften gjør oppdagelsen før de andre legemiddelfirmaene. Dersom et legemiddel blir oppdaget og utviklet, er imidlertid

12 218 Et helsevesen uten grenser? produksjonen kjennetegnet ved lave, konstante grensekostnader (lav c). Dette betyr at priser betydelig over marginale produksjonskostnader er nødvendig for å dekke inn kostnadene ved FoU. Mer presist innebærer det at markedsprisen må være høyere enn gjennomsnittlige produksjonskostnader, dvs. p > F Q + c, for at legemiddelbedriftene skal ha incentiv til å utvikle nye legemidler. På grunn av høye faste FoU-kostnader er vilkårene for et velfungerende frikonkurransemarked ikke til stede. For å sikre at bedriftene har incentiver til å bruke ressurser på innovasjon av nye legemidler, er disse beskyttet av en patentordning som gir en monopolrett på produksjon og salg for en avgrenset periode. Ordningen gir legemiddelfirmaene mulighet til å ta pris over marginalkostnad i patentperioden for å dekke inn igjen FoU-kostnadene. På denne måten gir man incentiver til å utvikle nye, og kanskje bedre, legemidler. 4 Til slutt har vi kostnader knyttet til å lansere og markedsføre legemidlene globalt (M i ). Disse kostnadene er også irreversible (sunkne) og produksjonsuavhengige, men avhenger av antall land produktet lanseres i. Størrelsen på M i varierer også fra land til land. Vi kan dele markedsføringskostnadene inn i to deler. Den ene delen knytter seg til regulatoriske kostnader ved lansering av et produkt på nasjonale markeder. I Norge krever myndighetene dokumentasjon for at et legemiddel er sikkert (ikke giftig) og har en påvist positiv helseeffekt for å gi markedsføringstillatelse. For at et legemiddel skal bli tatt opp i blåreseptordningen og bli refusjonsberettiget, krever norske myndigheter i tillegg at legemiddelfirmaet kan fremvise en positiv kostnads-gevinst-analyse. Tilsvarende regulatoriske etableringsbarrierer er til stede i de fleste vestlige land. Den andre, og klart største, komponenten av M i knytter seg til markedsføring av legemidlene overfor leger. Først og fremst markedsføres legemidlene ved at legemiddelkonsulenter oppsøker leger for å presentere produktene til bedriften de representerer. Legemidlene markedsføres også ved at legene inviteres til konferanser, gruppemøter, osv., samt at firmaene ofte bidrar med mindre gaver for å opparbeide «goodwill». Selv om legemiddelindustrien ansees for å være svært FoU-intensiv, viser studier at bedriftene 4 Nå er det studier som viser at patentrenten kan benyttes til å beskytte eksisterende produkt fremfor å utvikle nye. Et eksempel er Brekke og Straume (2009) der markedsføring kan benyttes til å påvirke etablering.

13 Markedet for legemidler: Kapittel bruker enda mer på reklame, dvs. at ( M M N ) > F. Ien tverrsnittsundersøkelse av ulike industrier i USA, fant Scherer og Ross (1990) at legemiddelindustrien var den mest markedsføringsintensive industrien. Dette er oppsiktsvekkende når en vet at markedsføring av legemidler til konsumenter er forbudt i de fleste vestlige land, med unntak av USA og New Zealand. 5 For at en bedrift skal ønske å lansere et produkt på et gitt nasjonalt marked, kreves det at prisen den oppnår i markedet er større enn gjennomsnittskostnaden knyttet til markedsføring og salg på det nasjonale markedet. For et gitt land i kan vi skrive denne betingelsen som følger: p i > Mi Q i + c. Merk at FoU-kostnaden ikke inngår i betraktningen for nasjonal lansering. Grunnen er at utgiften F ikke lar seg gjendrive når den først har påløpt. Dette gjør det mulig for land å være gratispassasjerer i den forstand at man ikke bidrar til FoU-kostnadene. Norske myndigheter har i flere sammenhenger uttalt at man ønsker så lave priser som mulig, og ikke ønsker å bidra til FoU av nye legemidler, siden vi selv ikke har noen legemiddelindustri av betydning. Prisene kan imidlertid ikke være nær marginale produksjonskostnader, da dette vil medføre at produsentene ikke ville ønske å selge produktet på det norske markedet. 3.1 Patent- og generikasegmentet Det er vanlig å skille mellom patent- og generikasegmentet. Patentsegmentet består av originalprodukter som har patentbeskyttelse. Patentperioden er normalt 20 år. Den effektive patentperioden er imidlertid kortere ettersom det tar tid fra patentering av et legemiddel til produktet kan lanseres på markedet. Strengere krav til testing før produktene gis markedsføringstillatelse har medført kortere effektiv patenttid, ofte 8 10 år. Når patentet løper ut, kan andre produsenter lansere kopipreparater, også kalt generiske legemidler. Originalprodusenten får da konkurranse fra produsenter av likeverdige produkter. Generiske legemidler har eksakt samme kjemiske sammensetning og skal derfor ha samme terapeutiske effekt som originalproduktene. Figur 5 Det har vært diskutert i EU å tillate reklame direkte til konsument for utvalgte legemidler. Brekke og Kuhn (2006) analyserer ulike effekter av en slik liberalisering av forbudet mot denne typen markedsføring.

14 220 Et helsevesen uten grenser? 50% Andel av totalomsetning 40% 30% 20% 24,0 % 23,6 % 23,3 % 25,1 % 27,8 % 31,8 % 35,4 % 37,2 % 39,8 % 10% 0% År Kilde: LMI/Farmastat Figur 10-6 Omsetning av generiske legemidler (DDD) gir en oversikt over markedsandelen til generiske legemidler (kopipreparat) på det norske markedet. Målt i volum (DDD) har generiske legemidler nesten 40 prosent markedsandel av samlet omsetning. Vanligvis lanseres generikaprodukter av produsenter som ikke driver med innovasjon, men utelukkende driver kopiering av originalprodukter. Det hender imidlertid også at originalprodusenter lanserer generika enten i «konkurranse» med eget originalprodukt eller i konkurranse med en rivals originalprodukt. Generika lanseres typisk med en lavere pris enn originalproduktets pris for å kunne ta markedsandeler. Patent- og generikamarkedet er ikke nødvendigvis to separate markeder. Ofte er det slik at et patentert produkt kan være et substitutt til legemidler utløpt på patent. En robust empirisk regularitet er imidlertid at originalproduktet opprettholder høyere priser enn generika, til tross for at disse produktene objektivt sett er identiske. Noen studier finner faktisk at originalprodusenten øker sin pris når generika går inn på markedet (Grabowski og Vernon, 1992, Frank og Salkever, 1997). Dette fenomenet har blitt kalt det generiske paradoks i litteraturen. Som

15 Markedet for legemidler: Kapittel vi skal se i avsnitt 5, er originalprodukter jevnt over priset høyere enn generika også i Norge (jf. tabell 10-4). Originalprodusentene kan imidlertid ikke respondere på generisk etablering med økt pris på grunn av pristaksregulering. 3.2 Resept og refusjon Det er også vanlig å skille mellom reseptpliktige og reseptfrie legemidler. Sistnevnte kategori består i hovedsak av mildere legemidler som kan omsettes fritt i apotek. Fra 2005 kan man også kjøpe utvalgte reseptfrie legemidler i dagligvareforretninger. For reseptfrie legemidler er det fri prissetting, og konsumenten må bære hele kostnaden selv. Reseptfrie legemidler utgjør en liten andel, ca. 12 prosent, av det totale salget av legemidler. Det største segmentet er helt klart reseptpliktige legemidler. Reseptpliktige legemidler kan være refusjonsberettiget. Dersom legemidlet anvendes i behandlingen av (relativt) kroniske sykdommer, så vil det typisk omfattes av blåreseptordningen. Er derimot legemidlet beregnet på mer akutte sykdommer (f. eks. antibiotika), så vil pasienten selv måtte dekke hele utgiften. Denne kategorien legemidler omfattes av hvitreseptordningen. Alle reseptpliktige legemidler er underlagt priskontroll fra myndighetenes side uavhengig av om de er refusjonsberettiget eller ikke. Vi kommer nærmere tilbake til hvordan reguleringen er utformet. 3.3 Terapeutiske markeder Det er vanlig å dele legemiddelmarkedet inn i terapeutiske delmarkeder. Verdens helseorganisasjon (WHO) har utviklet et anatomisk-terapeutisk-kjemisk legemiddelregister (ATC) som tildeler hvert virkestoff en unik syvsifret kode. ATC-kode-systemet har fem nivå. Først er det etablert 14 terapeutiske hovedgrupper. Tabell 10-3 gir en oversikt over hvordan omsetningen av legemidler i Norge fordeler seg på disse hovedgruppene. Vi ser at ca. 70 prosent av omsetningen er konsentrert innenfor fem terapeutiske hovedgrupper. Innenfor en terapeutisk hovedgruppe er så legemidler videre klassifisert i undergrupper. Ser vi på hovedgruppe C, har denne en underklassifisering fra C01 (hjerteterapi) til C10 (lipidmodifiserende midler). Innenfor gruppen C10 har vi legemiddelgruppen C10A A (HMG-CoA-reduktasehemmere). I denne gruppen har vi for eksempel legemidlet Zocor som

16 222 Et helsevesen uten grenser? Omsetning AIP 2008, mill. kr. Vekst Andel av totalmarkedet 2008 L Antineoplastiske og immunmodulerende ,6 % 19,8 % midler N Sentralnervesystemet ,0 % 18,8 % C Hjerte og kretsløp ,6 % 12,3 % A Fordøyelsesorganer ,4 % 10,2 % og stoffskifte R Respirasjonsorganene ,2 % 10,1 % B Blod og bloddannende 738 9,8 % 6,7 % organer J Systemiske anti-infektia 591 6,0 % 5,3 % G Urogenitalsystemet og 584 0,9 % 5,3 % kjønnshormoner M Muskler og skjelett 286 0,5 % 2,9 % H Hormoner til systemisk bruk, 292 6,2 % 2,6 % ekskl. kjønnshormoner S Sanseorganer (øye- og 252 7,3 % 2,3 % øremidler) D Dermatologiske midler 244 5,2 % 2,2 % V Varia (kontrastmidler, 123 7,6 % 1,1 % allergen-ekstr. etc.) P P Antiparasitære midler 32 1,4 % 0,3 % Total ,8 % 100,0 % Kilder: LMI/Farmastat Tabell 10-3: Omsetning av legemidler fordelt på terapeutiske hovedgrupper (ATC). selges av legemiddelprodusenten MSD. Zocor benyttes mot høyt kolesterol og har et virkestoff som kalles Simvastatin med ATCkode C10A A01. Dette legemidlet er gått av patent og har konkurranse fra tre generiske legemidler; Simvastatin Actavis, Ratiopharm og Arrow. Dette er alle produsenter som ikke driver innovasjon, men har spesialisert seg på produksjon og salg av kopipreparater. Produktet Zocor møter imidlertid også konkurranse fra andre legemidler med tilsvarende terapeutisk effekt. Virkestoffene Lovastatin (C10A A02), Pravastatin (C10A A03), Fluvastatin (C10A A04) og Atorvastatin (C10A A05) har relatert, men ulik kjemisk sammensetning. Alle virkestoffene benyttes i behandling av høyt kolesterol, men vil kunne ha ulik terapeutisk effekt og bivirkninger. Det er ikke noe klart hierarki med hensyn til hvilket legemid-

17 Markedet for legemidler: Kapittel del som er best for den enkelte pasient. Ofte må pasienter prøve flere legemidler med ulike virkestoff for å finne ut hvilket som har best individuell effekt. Disse legemidlene kan derfor betraktes som imperfekte substitutter. Innenfor dette delmarkedet var MSD banebrytende med utviklingen av Zocor med virkestoffet Simvastatin. Den største konkurrenten har i ettertid vist seg å være Lipitor med virkestoffet Atorvastatin som ble utviklet av Pfizer. Oppsummert er det slik at et gitt legemiddel kan ha konkurranse både fra kopipreparater (generisk konkurranse) eller fra kjemisk relaterte produkter (terapeutisk konkurranse). Det er også slik at patent sjelden gir legemiddelprodusenten monopol. Patenterte produkter står ofte overfor konkurranse fra andre terapeutiske substitutter, herunder både originalprodukter og generiske legemidler. 4 Regulering Markedet for legemidler er regulert langs mange dimensjoner. 6 For det første har man patentreguleringen for å stimulere til innovasjon av nye og bedre legemidler. For det andre er det reguleringer knyttet til markedsføringstillatelse for salg av nye legemidler. For å få en slik tillatelse kreves dokumentasjon på at legemidlet ikke er giftig og har en positiv helseeffekt. Disse reguleringene er blitt mer omfattende med årene, særlig pga. erfaringer med godkjente legemidler som viste seg å ha svært negative bivirkninger. Både når det gjelder patentregulering og markedsføringstillatelse, er det stor grad av overnasjonal harmonisering. Norge har i all hovedsak implementert EUs regler på dette området. For det tredje er det reguleringer knyttet til opptak i refusjonssystemene. Disse reglene varierer mellom land. I Norge krever man at legemiddelsselskapene kan fremvise en positiv kostnad-gevinst-analyse for at legemidlet tas opp til vurdering for opptak i blåreseptordningen. Legemidlet må altså ikke bare kunne fremvise en helseeffekt hos pasienten, men 6 Danzon (1997) gir en god oversikt over ulike reguleringer i legemiddelmarkedet. Kanavos (2001) gir en oversikt over ulike regimer i Europa.

18 224 Et helsevesen uten grenser? helsegevinsten må også overstige kostnadene knyttet til bruken av produktet. 7 I dette avsnittet skal vi imidlertid fokusere på reguleringer knyttet til pris og refusjon av legemidler og derigjennom en kontroll med legemiddelutgiftene. 8 Kombinasjonen av sterk markedsmakt på tilbudssiden og prisuelastisk etterspørsel er en viktig forklaring på at de fleste vestlige land, med unntak av USA, utøver en viss kontroll med prisnivået på legemidler. Det er stor variasjon i hvordan reguleringen er utformet i de enkelte landene, men man kan i hovedsak skille mellom to systemer: (i) direkte prisregulering og (ii) indirekte prisregulering. 1. Direkte prisregulering: Myndighetene fastsetter maksimalpriser for et gitt legemiddel. 2. Indirekte prisregulering: Myndighetene fastsetter maksimal refusjon for en gruppe legemidler. Direkte prisregulering innebærer altså at myndighetene fastsetter et pristak på et gitt legemiddel. Dette er tilsynelatende en enkel regulering, men spørsmålet er imidlertid hvordan pristaket skal fastsettes. Ideelt sett burde man forsøkt å beregne den samfunnsøkonomiske gevinsten ved bruk av legemidlet og på bakgrunn av dette fastsatt en optimal pris. Problemet er at dette er vanskelig. Istedet har mange land har innført pristaksregulering i form av internasjonal referanseprising. Dette reguleringsregimet innebærer at maksimalprisen for et legemiddel bestemmes som et veid gjennomsnitt av prisene for det samme legemidlet i en utvalgt gruppe av sammenligningsland. Gruppen av sammenligningsland består vanligvis av land med et noenlunde tilsvarende generelt pris- og inntektsnivå. Internasjonal referanseprising sikrer at landet har et prisnivå på nivå med sammenlignbare land. Systemet overlater imidlertid til andre å sett optimale priser. Den viktigste priseffekten av dette reguleringsregimet er at det bidrar til en økt internasjonal harmonisering av legemiddelpriser. Jo flere land som tar i bruk internasjonal referanseprising, jo sterkere 7 For flere detaljer knyttet til det norske markedet, se på Legemiddelverkets hjemmesider, eller Brekke et al. (2003) og Dalen og Strøm (2006). 8 Brekke og Straume (2003) gir en grundig diskusjon av pris- og avanseregulering både når det gjelder prinsipper for regulering og hvordan denne utøves i ulike land. Se også Dalen og Strøm (2006).

19 Markedet for legemidler: Kapittel vil denne effekten bli. En mulig utilsiktet effekt av denne formen for regulering er imidlertid at legemiddelselskapene kan ha incentiver til å utsette introduksjon av nye legemidler for om mulig å oppnå en høyere pris i introduksjonslandet. Slike incentiver vil oppstå fordi prisen i introduksjonslandet vil «eksporteres» til andre land gjennom internasjonal referanseprising. Jo flere land som anvender denne formen for pristaksregulering, jo viktigere blir det for legemiddelprodusenten å oppnå en «høy» pris i introduksjonslandet, og jo mer villig vil produsenten være til å utsette lanseringen dersom dette kan gi en høyere introduksjonspris. Indirekte prisregulering innebærer typisk at myndighetene fastsetter en maksimal refusjon for en gruppe legemidler. 9 Under et slikt system, som typisk kalles for referanseprising, blir legemidler klassifisert i ulike grupper basert på terapeutisk effekt. For hver referansegruppe bestemmes det en referansepris, som er den maksimale refusjonsprisen for alle legemidler i den aktuelle referansegruppen. En eventuell positiv differanse mellom prisen på et legemiddel og den relevante referanseprisen vil ikke være refusjonsberettiget. For å gi et eksempel, anta at en tenkt referansegruppe består av n forskjellige legemidler, med priser p i = p 1,...,p n. Under et referanseprisingssystem, vil konsumentens egenbetaling ved kjøp av legemiddel i typisk være gitt ved { c i = f + a p i dersom p i p f + a p +(p i p) dersom p i > p, der p er referanseprisen, dvs. maksimal refusjon. Effekten av referanseprising er at etterspørselen blir mer priselastisk for priser høyere enn referanseprisen. Dette vil stimulere til sterkere priskonkurranse og dermed lavere priser. Jo lavere referanseprisen settes, jo sterkere vil denne konkurranseeffekten være. Etter at referanseprising først ble introdusert i Tyskland i 1989, har svært mange land innført denne formen for regulering i en eller annen variant. 10 I Norge anvendes pristaksregulering på legemidler under 9 Lopez-Casasnova og Puig-Junoy (2000) gir en oversikt over litteraturen på referanseprising. Brekke, Königbauer og Straume (2007) presenterer en modell for å analysere to former for referanseprising: terapeutisk og generisk. Se også Brekke, Holmås og Straume (2009) for en modell for pristak og referansepris. 10 For erfaringen med det tyske systemet, se Pavcnik (2002). For erfaringer fra Sverige, se Aronsson et al. (2001) og Bergman og Rudholm (2003).

20 226 Et helsevesen uten grenser? patent, mens man har innført et referanseprissystem, kalt trinnprissystemet, for et utvalg legemidler som er utløpt på patent og har fått generisk konkurranse. Man kombinerer altså disse to systemene. Pristaksreguleringen er basert på priser fra ni referanseland og beregnet som snittet av de tre laveste prisene. Under trinnpris er maksimal refusjon (trinnpris) fastsatt som et prosentvis prisavslag på prisen på originalproduktet før patentutløp. Prisavslaget er progressivt, derav navnet trinnpris. 5 Effekt av regulering på pris og utgifter Et viktig spørsmål er om reguleringene virker etter intensjonene. I Norge har man forsøkt flere tiltak for å redusere priser og utgifter ved legemidler, da særlig for legemidler som er gått av patent. I dette avsnittet skal vi se nærmere på noen studier som analyserer hvordan pristaksregulering og referanseprising (indeksprissystemet) påvirker priser og markedsandeler i generikasegmentet i Norge. Maksimalprisregulering basert på internasjonale priser ble innført i Denne ordningen omfattet alle reseptpliktige legemidler både på og av patent. Myndighetene påla produsenter å rapportere priser på produkt de ønsker å selge i Norge, fra et utvalg på ni «sammenlignbare» land. 11 Maksimalprisen fastsettes som et snitt av de tre laveste innrapporterte prisene. Maksimalprisen oppdateres vanligvis årlig. Generiske legemidler får samme pristak som originalproduktet. Mens pristaket typisk binder for originalprodusenten, vil generika typisk prises under pristaket og dermed originalproduktet. Pristaket fastsettes på AIP-nivå, og så tillegges det maksimal avanse. GIP reguleres ikke. 12 I mars 2003 innførte myndighetene et referanseprissystem, kalt indekspris, for et utvalg originalprodukter som var gått av patent og hadde fått generisk konkurranse. I første omgang omfattet systemet følgende seks virkestoff: Citalopram (Cipramil), Omep- 11 Den norske kurven av land består av Belgia, Danmark, Finland, Irland, Nederland, Storbritannia, Sverige, Tyskland og Østerrike. 12 GIP, AIP og AUP er forkortelser for henholdsvis grossistenes innkjøpspris, apotekenes innkjøpspris og apotekenes utsalgspris.

En prisstudie av det norske legemiddelmarkedet

En prisstudie av det norske legemiddelmarkedet NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, Våren 2013 En prisstudie av det norske legemiddelmarkedet Effekten av konkurranse og reguleringer på originalpreparaters priser Eivind Buajordet Bøe & Trygve Johan Ulvig

Detaljer

Konsekvensanalyse av ulike merverdiavgiftscenarier for bøker

Konsekvensanalyse av ulike merverdiavgiftscenarier for bøker Konsekvensanalyse av ulike merverdiavgiftscenarier for bøker OE-rapport 2014-12 Utarbeidet på oppdrag for Bokhandlerforeningen, Forleggerforeningen, Den norske Forfatterforening, Norsk Oversetterforening,

Detaljer

Det norske drivstoffmarkedet

Det norske drivstoffmarkedet Det norske drivstoffmarkedet Det norske drivstoffmarkedet Innhold Forord 5 1. Innledning 6 2. Det norske drivstoffmarkedet 7 2.1 Markedsaktører og struktur 7 2.2 Produkter og priser 8 3. Konkurransetilsynets

Detaljer

Favorisering basert på eierskap i den norske bokbransjen

Favorisering basert på eierskap i den norske bokbransjen NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, våren 2014 Favorisering basert på eierskap i den norske bokbransjen - Hvilke incitamenter har de vertikalt integrerte aktørene? Av Marita Rolfsen Veileder: Professor Øystein

Detaljer

Når IKEA kommer til by n

Når IKEA kommer til by n Når IKEA kommer til by n en gjennomgang av forskningslitteraturen om big box etableringer Per Egil Pedersen SKRIFT- SERIEN Nr. 1 2014 Når IKEA kommer til by n en gjennomgang av forskningslitteraturen om

Detaljer

Mer FoU for samfunnet. Om bruk av skattesystemet for å få næringslivet til å øke sin forsknings- og utviklingsaktivitet

Mer FoU for samfunnet. Om bruk av skattesystemet for å få næringslivet til å øke sin forsknings- og utviklingsaktivitet Mer FoU for samfunnet Om bruk av skattesystemet for å få næringslivet til å øke sin forsknings- og utviklingsaktivitet Forslag fra en styringsgruppe nedsatt av Norsk Biotekforum, Oslo, mai 2010 Utgiver:

Detaljer

NORSK BOKBRANSJE VED TUSENÅRS- SKIFTET

NORSK BOKBRANSJE VED TUSENÅRS- SKIFTET NORSK BOKBRANSJE VED TUSENÅRS- SKIFTET Endringsprosesser og litteraturpolitiske perspektiver Av Vidar Ringstad og Knut Løyland Rapport nr 197 2002 TELEMARKSFORSKING-BØ Telemarksforsking-Bø 2002 Rapport

Detaljer

R-04. Svein Olav Nås, Tore Sandven, Keith Smith. Innovasjon og ny teknologi i norsk industri: En oversikt. STEP rapport / report ISSN 0804-8185

R-04. Svein Olav Nås, Tore Sandven, Keith Smith. Innovasjon og ny teknologi i norsk industri: En oversikt. STEP rapport / report ISSN 0804-8185 STEP rapport / report ISSN 0804-8185 R-04 1994 Svein Olav Nås, Tore Sandven, Keith Smith Innovasjon og ny teknologi i norsk industri: En oversikt Svein Olav Nås, Tore Sandven, Keith Smith STEP Storgaten

Detaljer

Betydningen av ulike vertikale relasjoner på konkurranseforhold i verdikjeden for mat. Rapport avlevert matkjedeutvalget

Betydningen av ulike vertikale relasjoner på konkurranseforhold i verdikjeden for mat. Rapport avlevert matkjedeutvalget Betydningen av ulike vertikale relasjoner på konkurranseforhold i verdikjeden for mat. Rapport avlevert matkjedeutvalget Professor Tommy Staahl Gabrielsen, Universitetet i Bergen 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Betyr egentlig kvotemarkedet noe for kraftprisene? *

Betyr egentlig kvotemarkedet noe for kraftprisene? * Økonomiske analyser 5/25 * Torstein Bye og Knut Einar Rosendahl Fra nyttår 25 innførte EU og Norge kvotemarked for utslipp av klimagasser. I utgangspunktet skulle en tro, slik mange påstår, at kvoteprisen

Detaljer

Dagligvarehandel og mat 2011

Dagligvarehandel og mat 2011 I V A R P E T T E R s e n O G t o m m y s ta a h l g a b r i e l s e n ( R E D. ) Dagligvarehandel og mat 2011 Perspektiver på verdikjedene for matvarer art i kkelsamli ng NILF utgir en rekke publikasjoner

Detaljer

Bankregulering og konkurranse

Bankregulering og konkurranse Bankregulering og konkurranse - En teoretisk analyse av Gry Høyheim Masteroppgave Masteroppgaven er levert for å fullføre graden Master i samfunnsøkonomi Universitetet i Bergen, Institutt for økonomi September

Detaljer

Fusjonskontroll i Norge: Bør vi fortsatt være anderledeslandet?

Fusjonskontroll i Norge: Bør vi fortsatt være anderledeslandet? Norges Handelshøyskole http://www.nhh.no/sam/debatt/ SAMFUNNSØKONOMISK DEBATT SØD-09/09 Institutt for samfunnsøkonomi Helleveien 30 ISSN: 1502-5683 5045 Bergen 2009 Fusjonskontroll i Norge: Bør vi fortsatt

Detaljer

Fusjonen mellom Gilde og Prior

Fusjonen mellom Gilde og Prior NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, høsten 2013 Fusjonen mellom Gilde og Prior En empirisk analyse av priseffektene Stine Mari Lunde Godeseth Veiledere: Lars Sørgard og Øivind Anti Nilsen Masteroppgave innen

Detaljer

Rapport 2010-016. Ny prisstrategi for sentralnettet

Rapport 2010-016. Ny prisstrategi for sentralnettet Rapport 2010-016 Ny prisstrategi for sentralnettet Econ-rapport nr. 2010-016, Prosjekt nr. 5Z090144.10 ISSN: 0803-5113, ISBN 82-7645-xxx-x ÅJE/CSE, BTE, 25. juni 2010 Offentlig Ny prisstrategi for sentralnettet

Detaljer

99% SMB. Grunnfjell og vekstmotorer i norsk næringsliv. MENON Business Economics www.menon.no

99% SMB. Grunnfjell og vekstmotorer i norsk næringsliv. MENON Business Economics www.menon.no 99% SMB Grunnfjell og vekstmotorer i norsk næringsliv MENON Business Economics www.menon.no 99% SMB Grunnfjell og vekstmotorer i norsk næringsliv MENON-publikasjon nr. 13/2009 August 2009 Av Gjermund Grimsby

Detaljer

Boligtilskudd, bostøtte og ikke-kommersielle utleieboliger

Boligtilskudd, bostøtte og ikke-kommersielle utleieboliger Viggo Nordvik Boligtilskudd, bostøtte og ikke-kommersielle utleieboliger 361 Prosjektrapport 2004 Prosjektrapport 361 Viggo Nordvik Boligtilskudd, bostøtte og ikke-kommersielle utleieboliger Emneord: boligtilskudd,

Detaljer

Evaluering av ny pris- og sonestruktur (NYPS) i Oslo og Akershus

Evaluering av ny pris- og sonestruktur (NYPS) i Oslo og Akershus Ruterrapport 2013:5 Rapport utarbeidet av Urbanet Analyse AS på vegne av NSB AS og Ruter AS Versjon 1.1 16.8.2013 Evaluering av ny pris- og sonestruktur (NYPS) i Oslo og Akershus reduksjon Ruters forord

Detaljer

Forsvarsindustrien i Norge statistikk 2013

Forsvarsindustrien i Norge statistikk 2013 FFI-rapport 2014/02199 Forsvarsindustrien i Norge statistikk 2013 Kari Tvetbråten Forsvarets FFI forskningsinstitutt Norwegian Defence Research Establishment FFI-rapport 2014/02199 Forsvarsindustrien

Detaljer

Henning Finseraas & Axel West Pedersen Den nye gulroten i arbeidslinja? Arbeidsbetingede stønader en kunnskapsoppsummering

Henning Finseraas & Axel West Pedersen Den nye gulroten i arbeidslinja? Arbeidsbetingede stønader en kunnskapsoppsummering Henning Finseraas & Axel West Pedersen Den nye gulroten i arbeidslinja? Arbeidsbetingede stønader en kunnskapsoppsummering Institutt for samfunnsforskning Oslo 2013 ISF 2013 Rapport 2013:2 Institutt for

Detaljer

Det må bli enklere å bidra

Det må bli enklere å bidra Det må bli enklere å bidra Forslag til utvidelse av skattefradragsordningen for gaver til frivillige organisasjoner Frivillighet Norge 20.06.2012 FRIVILLIGHET NORGE DET MÅ BLI ENKLERE Å BIDRA Frivilligheten

Detaljer

Innovative offentlige innkjøp mer produktivitet og bedre tjenester

Innovative offentlige innkjøp mer produktivitet og bedre tjenester Rapport Innovative offentlige innkjøp mer produktivitet og bedre tjenester MENON-PUBLIKASJON 11 2014 av Sveinung Fjose, Leo Grünfeld, Erland Skogli og Øystein S. Sørvig Innhold Forord... 3 Innledning og

Detaljer

Effekter ved en liberalisering av det norske postmarkedet

Effekter ved en liberalisering av det norske postmarkedet Effekter ved en liberalisering av det norske postmarkedet Av Christian Andersen Rune Mjørlund SNF-prosjekt 4540 Konsekvenser ved en liberalisering av postmarkedet Prosjektet er finansiert av Samferdselsdepartementet

Detaljer

Studenters arbeid utenom studiene: Kvalitetsreform uten effekt?

Studenters arbeid utenom studiene: Kvalitetsreform uten effekt? Mina V. Grindland og Arne Mastekaasa Studenters arbeid utenom studiene: Kvalitetsreform uten effekt? Kvalitetsreformen i høyere utdanning som ble gjennomført i 2002 2003, innebar endringer i studieopplegg

Detaljer

Er det behov for endringer i reguleringen av fjernvarme?

Er det behov for endringer i reguleringen av fjernvarme? Offentlig 978-82-93150-35-0 Er det behov for endringer i reguleringen av fjernvarme? På oppdrag fra Olje- og energidepartementet april 2013 THEMA Rapport 2013-18 Om prosjektet Om rapporten: Prosjektnummer:

Detaljer

Hvordan påvirkes reallønnen av makroøkonomiske faktorer og næringstilhørighet?

Hvordan påvirkes reallønnen av makroøkonomiske faktorer og næringstilhørighet? 48/12 Arbeidsnotat Working Paper Hvordan påvirkes reallønnen av makroøkonomiske faktorer og næringstilhørighet? En empirisk analyse av norske lønnsdata for sivilingeniører og siviløkonomer i perioden 1986-2009

Detaljer

Måling av konkurranseevne i norsk industri og næringslivet ellers

Måling av konkurranseevne i norsk industri og næringslivet ellers RAPPORT Måling av konkurranseevne i norsk industri og næringslivet ellers (Revidert versjon 1. des 2013) MENON-PUBLIKASJON NR. 24/2013 September 2013 Av Leo A. Grünfeld, Rasmus Bøgh Holmen, Kristina Wifstad

Detaljer

Den samfunnsmessige avkastning av utdanning Erling Barth, ISF

Den samfunnsmessige avkastning av utdanning Erling Barth, ISF Den samfunnsmessige avkastning av utdanning Erling Barth, ISF Innledning Det er bred politisk enighet om å prioritere utdanning. Vi bruker mer på utdanning enn de fleste andre land i verden. Utgiftene

Detaljer

Investeringer i spesialisthelsetjenesten i Norge

Investeringer i spesialisthelsetjenesten i Norge Investeringer i spesialisthelsetjenesten i Norge Norsk Sykepleierforbund og Den Norske Legeforening 20. desember 2010 KONFIDENSIELT OG RETTIGHETSBESKYTTET Enhver bruk av dette materialet uten særskilt

Detaljer

Innovasjonsvirksomheten Dokumentasjon av innovasjonsundersøkelsen 1993

Innovasjonsvirksomheten Dokumentasjon av innovasjonsundersøkelsen 1993 94/19 Notater 1994 Richard Ragnarson 111111 Innovasjonsvirksomheten Dokumentasjon av innovasjonsundersøkelsen 1993 Avdeling for økonomisk statistikk / Seksjon for industri og utenrikshandel INNHOLD 1 INNLEDNING

Detaljer