Heggedal menighet 2007

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Heggedal menighet 2007"

Transkript

1 Virksomhetsrapport for 2007 Den norske kirke

2

3 Virksomhetsrapport for 2007 Innhold 1 GENERELT INNLEDNING SOKNEPRESTENS TILBAKEBLIKK KIRKESØKNING ORGANISASJON MENIGHETSRÅD OG UTVALG BYGNING Eiendomsutvalget Utvalg for menighetssenter BASISARBEID SPESIELLE GUDSTJENESTER KIRKEMUSIKK, SANG OG KORVIRKSOMHET Kirkemusikk i Heggedal Heggedal Gladsangkor DÅPSOPPLÆRING KONFIRMANTARBEID UNGDOMSARBEID Ten Sing MILK Team Heggedal BARNE- OG FAMILIEARBEID Barnearbeid (BDU) Søndagsskolen Heggetroll (Heggedal barnegospel) Heggedalspeiderne UNDERVISNINGS- OG VOKSENARBEID Bibelgruppe HK-gruppa DIAKONI Diakoniutvalget spleie Kirkens feltarbeid i Asker MISJON Misjonsutvalget SAMARBEIDSPARTNERE ASKER KIRKELIGE FELLESRÅD / ASKER KOMMUNE ASKERMENIGHETENE BARNEHAGE OG SKOLE Samarbeid mellom kirke og barnehage Samarbeid mellom kirke og skole PLEIE- OG OMSORGSINSTITUSJONENE INFORMASJON

4 5.1 MENIGHETSBLAD HEGGEDALSPOSTEN HJEMMESIDE ØKONOMI OFFER GIVERTJENESTE ÅRLIGE INNSAMLINGSTILTAK Fasteaksjonen JULEMARKEDET MEDLEMMER AV MENIGHETSRÅD OG UTVALG HEGGEDAL MENIGHETSRÅD REPRESENTANTER I ASKER KIRKELIGE FELLESRÅD MENIGHETENS UTVALG GUDSTJENESTEMEDARBEIDERE ANSATTE

5 1 GENERELT 1.1 INNLEDNING Årsrapporten for er for 2007 redigert på tilsvarende måte som de to forgående år. Den er nå delt i to: En formell del kaldt Årsrapport 2007 som inneholder regnskapet og del to som er denne rapport. Denne delen er kalt Virksomhetsrapport 2007 og beskriver virksomheten av de ulike aktiviteter og grupper i menigheten. Årsrapporten blir skrevet av menighetsråd og menighetens administrative stab. Virksomhetsrapporten er en sammenstilt rapport av delrapporter fra de ulike grupper, og den enkelte underskriver står derfor for innholdet av sin del. Delingen av rapporteringen i to enheter, skyldes i hovedsak praktiske forhold. Det kan ta noe tid å hente inn bidrag fra de enkelte grupper, samtidig som det er behov for å få regnskapsdelen med formelle bidrag klar t i l s t r e k k e l i g t i d papirkopier skrives ut til møtene. tidlig for at dette kan revideres innen fastsatte frister. Året 2007 er det andre virkeåret for menighetsrådet som begynte sitt fire års virke 1. januar Rådet består av soknepresten og 8 leke medlemmer. I tillegg møter vararepresentantene fast og er gitt talerett. E-post benyttes til distribusjon av sakspapirer til rådets medlemmer, men I følge nåværende reguleringsplan er området hvor det nå er parkeringsplass ved kirken regulert som urnelund. Rådet har bedt om at denne fjernes i fremtidig reguleringsplan. Ny 5

6 kirkegård for hele kommunen er under opparbeidelse ved Østenstad kirke og vil også dekke behovet for Heggedal de nærmeste årene. Heller ikke på lenger sikt mener rådet at det er aktuelt å bruke området til urnelund. Rådet har vedtatt at menigheten skal benytte seg av fair-trade produkter når dett e er tilgjengelig. Dette samsvarer med vedtak gjort av Asker kommune. Rådet har vedtatt å forsette støtten til misjonsprosjektet som menigheten har sammen med Østenstad menighet for en ny periode. Menigheten har de siste årene hatt spesielle arrangementer som også er blitt gjennomført i 2007: Påskemåltid på Skjærtorsdag, Blomstergudstjeneste etter påske, Vårslepp med utegudstjeneste, Countrymesse og Julemarked. Gledelig er det også at 17-mai komiteen innarbeider gudstjeneste på Heggedal hovedgård i sitt program. Bemanningsmessig har det også for 2007 vært utfordringer. Lars Martin Hol begynte som vikar i tjenesten kapellan/kateket i januar, men takket ja til en annen tilbudt stilling i midten av året. Heldigvis ble stillingen relativt raskt igjen bemannet denne gang av Simen Aalvik Simensen. En søkning etter ungdomsarbeider har ikke ført til noen ansettelse. Kirketjeneroppgavene løses nå av et team. Statistikken viser at det er store variasjoner i kirkesøkningen: Overfylt kirke på juleaften og ved dåp- og konfirmasjonsgudstjenester. Fint er det også å se godt frammøte når barnekoret Heggetroll deltar. Dette viser at verdien av et slikt barnearbeid spenner over et vidt felt. For en ordinær høymesse uten spesielt tema, ønsker vi at deltakelsen hadde vært høyere. Generelt må vi konstatere en noe lavere kirkesøkning selv om vi også tidligere har sett svingninger fra år til år. Dette synes å være i samsvar med utviklingen også for andre menigheter i Asker. Vi bør allikevel glede oss over at kirkesøkningen i Asker er høy sett i nasjonal sammenheng. En spesiell utfordring for er å finne hvordan menigheten kan profilere seg uten å bli preget av at menigheten er klart dårligere stilt med hensyn til lokaler og arbeidsforhold enn våre søstermenigheter i kommunen. Nå øyner vi imidlertid håp om at dette forholdet skal bedre seg. Asker kommune har startet arbeidet med å prosjektere et nytt menighetshus i Heggedal. Selv om arbeidet skrider noe langsommere fram enn vi hadde håpet, er prosjekteringsmidler satt av for 2008/2009, og det er håp om byggestart i På informasjonssiden er menigheten med i utgivelsen av det nyetablerte lokalbladet Heggedalsposten. Første nummer ble gitt ut i midten av januar Denne rapporten viser at menigheten har et omfattende arbeid og mange gode medarbeidere både ansatte og frivillige som gjør en enestående innsats. Vi har mye og glede oss over og mye og være takknemmelige for. Takk til alle som deltar for fellesskapet! Ole-Herman Bjor Menighetsrådets leder 6

7 1.2 SOKNEPRESTENS TILBAKEBLIKK Om en liten stund og atter om en liten stund skriver evangelisten Johannes. Det siste året har vi nok lurt på om disse bibelske ord også har funnet veien til Asker rådhus. For ennå er det ikke blitt start på nytt Heggetun, ennå har vi problemer med hvilke grupper som skal være hvor i det gamle huset, ennå sliter vi med alt for liten kontorplass. Ennå kan vi bare drømme om å øke tilbud til barn og unge og eldre. Vi har ikke plass. Og dette med plass til å drive en menighet slik tiden krever blir stadig vanskeligere her i Heggedal. Fremdeles har jeg bare en skuff (selv om den er min egen), fremdeles er det slik at vi ofte må spørre hverandre: Når går du, så jeg kan få pulten din.? Så holder vi det gående, selvfølgelig. Det fins menigheter som har det verre enn oss (tror vi). Men ikke i Asker, og det er nå her vi er. Det er dog en utfordring å holde tak i visjonen om at vi er Kirken midt i bygda. For dette slagordet gjelder ikke bare et lite kirkebygg som er plassert midt i Heggedal sentrum. Det gjelder for oss å være en levende menighet blant de mennesker vi ser daglig. Så flere heggedøler kan oppleve kirkens virksomme positive kraft i nærmiljøet. For ennå fins de som bare kjenner kirkens verden fra tabloidoppslag og får angst når de værer kristenmannsblod. Det merkes også her i Heggedal. Den hellige allmenne kirke er ment å være bygget av levende steiner til hjelp og støtte gjennom livet. Så får vi være det, da. Med det vi har og med de mennesker vi er. Vi spytter i nevene, strammer inn beltet, knyter støvlene og tar kaffen stående. Oppgavene er mange, vi har ikke god tid, og vi kan ikke vente. I er det ikke venterom. Toralf Dehli Sokneprest 7

8 1.3 KIRKESØKNING Gudstjenesterapportering med kirketelling er fast etablert. Resultatene for år 2007 er vist i sammenlikning med 2004, 2005 og Total kirkesøkning søn- og helligdager Antall søn- og helligdager (julaften medregnet) Gjennomsnitt pr. gudstjeneste Kirkesøkning vanlige gudstjenester (Dvs.: Utenom julaften, konfirmasjon, barnegudstj. Ung Messe, kveldsmesser og sommergudstj.) Antall gudstjenester Gjennomsnitt pr. gudstjeneste Kirkesøkning kveldsmesser med Team 202 Heggedal Antall gudstjenester 5 Gjennomsnitt pr. gudstjeneste 40 Kirkesøkning barnegudstj. og Ung Messe Antall gudstjenester (ikke Ung Messe i 2007) Gjennomsnitt pr. gudstjeneste Kirkesøkning julaften Antall gudstjenester Gjennomsnitt pr. gudstjeneste Kirkesøkning konfirmasjonsgudstjenester Antall gudstjenester Gjennomsnitt pr. gudstjeneste Gro Sandal daglig leder 8

9 2 ORGANISASJON 2.1 MENIGHETSRÅD OG UTVALG Soknet er den grunnleggende enhet i Den norske kirke. Menighetsrådet treffer avgjørelser og opptrer på vegne av soknet på de områdene hvor myndigheten ikke er lagt til andre organer. Ansvaret for bygninger og personelladministrasjon med tilhørende økonomi er i hovedsak lagt til det Kirkelige fellesråd. I Asker kommune er det kirkelige fellesråd sammensatt av en representant fra hvert sokn. Kirkeloven sier: Menighetsrådet skal ha sin oppmerksomhet henvendt på alt som kan gjøres for å vekke og nære det kristelige liv i soknet, særlig at Guds ord kan bli rikelig forkynt, syke og døende betjent med det, døpte gis dåpsopplæring, barn og unge samles om gode formål og legemlig og åndelig nød avhjulpet. sråd har i 2007 hatt 8 møter og behandlet 92 saker. Ole-Herman Bjor har vært rådets leder, og Finn Edvin Brøndal har vært rådets nestleder. Rådet var samlet til en week-end på Hudøy i april. Menighetsrådet har i 2007 hatt følgende underutvalg: Arbeidsutvalget Barne- og dåpsopplæringsutvalget Eiendomsutvalget Utvalg for nytt menighetssenter Økonomiutvalget Misjonsutvalget (felles med Østenstad) Ole-Herman Bjor 2.2 BYGNING Eiendomsutvalget Eiendomsutvalget er et lokalt utvalg som fører tilsyn med menighetens eiendom og bygninger. Utvaget ledes av Hallvard Kristiansen. Det har dette året bare vært mindre vedlikeholdsarbeid. Det er behov for å fjerne eksisterende ovner i kirkeskipet. Det elektriske opplegget for ovnene er gammelt og morkent. Eiendomsutvalget ønsker å legge Eswa på eksisterende gulv i kirkeskipet, og deretter nytt tregulv på dette. Ole-Herman Bjor Utvalg for menighetssenter har lenge arbeidet for et nytt menighetssenter og har hatt et utvalg som har arbeidet med dette gjennom mange år. Etter at Asker kommune satte ned et ad hoc utvalg for menighetssenter, har en søkt å koordinere komiteenes virksomhet for å forhindre uønsket dobbeltarbeid. Kommunens Ad hoc-utvalg har i 2007 bestått av Tor Kristian Østeby (H), Svein Hillestad (Ap) og Finn Tellsgård (Krf). På utvalgets samlinger har i tillegg til kirkesjefen, Ole-Herman Bjor og Per Muren møtt som representanter fra Asker kirkelige fellesråd. Hallvard Kristiansen er vara. Ad hoc-utvalget har tatt utgangspunkt i det romprogram som tidligere har utarbeidet, og arbeider med forslag til plassering og eventuelt sambruk med andre 9

10 Fasade av kirke og foreslått menighetshus sett fra sør (Hovedgården skole). Forsamlingssalen er til høyre. Sørsiden av den store salen som vender mot skolen og idrettshallen har en stor, plan vegg. Den bør bygges slik at den lett kan åpnes for et tilbygg til et alterparti og/eller utvidelse av salen, dersom det på sikt blir behov for en enda større sal eller/og bruke den også som del av et kirkerom 10 instanser som skolene, i området. Ad hoc-utvalgets innstilling ble levert Asker formannskap på slutten av vårsemesteret og komiteen ble deretter avviklet i god tid før valg av nytt kommunestyre. Tilrådingen fra ad hoc-utvalget samsvarte i det vesentlige med rapporten fra Asker kirkelige fellesråd/. Formannskapet gjorde vedtak om bygging på sitt møte 4. september, og 20 millioner kroner er innarbeidet i kommunens handlingsplan. Vedtaket var som følger: 1. Formannskapet tar ad hoc-komitéens rapport om nytt menighets-/nærmiljøsenter i Heggedal til orientering. 2. Menighets-/nærmiljøsentret plasseres og organiseres slik at forsamlingslokalet også kan brukes trosnøytralt, og oppfattes som felles av alle brukere. 3. Lokalet skal være kommunalt eid, og forvaltes av menigheten i nært samarbeid med alle aktuelle brukere. 4. Arbeidet med å omregulere området ved kirken der ad hoc-komitéen har foreslått bygget plassert videreføres. 5. Fellesuttalelser fra organisasjoner i Heggedal datert legges til grunn i den videre prosessen. Kommunens administrasjon har startet arbeidet med regulering av området for plassering og med prosjektering av bygget. Menighetsrådet åpnet på sitt møte 21. august for at den planlagte salen utformes slik at den oppfattes som et felleseie for brukerne, det vil si at selve salen gis en nøytral utsmykning og at utstyr for å gjøre om salen til en "reservekirke" samles i et tilstøtende rom. På to møter på Gjellum før kommunestyrevalget, først med organisasjoner i Heggedalsområdet og deretter et åpent møte hvor representanter for de fleste politiske partier var til stede, syntes det å være stor enighet om allbruks-linjen. Selv om bygget nå er vedtatt og innarbeidet i kommunens handlingsplan, er det fremdeles mange utfordringer. En av disse er at det ikke er samsvar mellom de beregnede kostnader for det planlagte bygget, og midlene som er satt av i handlingsplanen. Det arbeides derfor for at de økonomiske rammene for prosjektet kan utvides. Menighetens utvalg for menighetssenter har bestått av Ole-Herman Bjor (leder), Marianne Carlsen, Hallvard Kristiansen, Per Muren (Rep. Fellesrådet), Johan Naterstad, Per Arne Schulstadsveen og Rune Vik. Utvalget har ikke hatt møter i 2007 siden saken har vært behandlet av menighetsråd og ad hoc-komité. For nærmere beskrivelse av det skisserte bygget vises til: Nye Heggetun Plan for menighetssenter i Heggedal Notat fra sråd/asker kirkelige fellesråd 12. oktober 2006 Ole-Herman Bjor

11 3 BASISARBEID 3.1 SPESIELLE GUDSTJENESTER Siste år har vi holdt tradisjonen oppe med noen gudstjenester som har en spesiell ramme. Rett etter påske er det nå fast en familiens påskegudstjeneste siden mange er bortreist i forbindelse med høytidsdagene. Kirken er pyntet med blomster i alle varianter, og gudstjenesten starter med en kirkelig utgave av Easter Parade. Høsten hadde 5 konfirmasjonsgudstjenester og noen uker senere var det Country-messe med Little Country Church Band som spilte. Denne gang var solisten importert fra Karmøy, Synnøve Aanensen sang i gudstjenesten og hadde konsert på puben etterpå. Som sist år var kirkekaffen på Rustad Meieri, vår lokale pub. Fullt hus, stor stemning. Allehelgenssøndag ble feiret på kvelden som minnegudstjeneste sammen med Østenstad menighet. Kirkekaffe på Heggetun etterpå. Nær full kirke. Siste søndag før jul holdt vi adventmeditasjon i kirken i høymessetid. Lesninger, instrumentalmusikk, ikke preken. Meditativ formiddag rett oppunder jul. Toralf Dehli 3.2 KIRKEMUSIKK, SANG OG KORVIRKSOMHET Kirkemusikk i Heggedal Arbeidet som organist i Heggedal har også i 2007 vært delt i tre: Gudstjenester Vielser Bisettelser/begravelser Gudstjenesten Gudstjenesten er et av de største satsningsområdene for meg som organist i Heggedal. Samarbeid med eksterne musikere flere ganger i året er med på å løfte gudstjenesten musikalsk. Som sikkert alle nå vet, er orgelet i Heggedal ingen Rolls Royce, det kan vel heller sammenlignes med en sliten Lada, men med eksterne musikere får vi til det løftet vi trenger. Jeg håper derfor at det fortsatt vil bli bevilget penger til dette. Vielser Heggedal kirke er fremdeles en populær kirke å gifte seg i. Både par innenfor og utenfor menighetsgrensene ønsker stadig å gifte seg i den lille hvite hyggelige kirken. Begravelser/bisettelser Hver tirsdag har Heggedals organist vakt. De fleste seremoniene blir holdt i Asker kapell. Noen ønsker at seremonien skal holdes i en av sognes kirker, eller på Bærum sykehus sitt kapell, da drar vakthavende organist dit. Babysang Nytt i år 2008 er kurs i babysang. På onsdag formiddag ryddes Heggetun for å gjøre plass til barn, mødre og utstyr. Responsen har vært svært god med tanke på at dette er et nyetablert 11

12 tilbud. Pga plassmangel har vi bare plass til 10 babyer med mødre. Til vårens kurs har det meldt seg 10 stykker. Planer fremover Stillingsprosenten i Heggedal blir etter hvert økt, så nå er planen å sette i gang med kor i tillegg til babysang. Nye og gamle medlemmer ønskes velkommen til korøvelse annenhver torsdag i ulike uker på Heggetun. Jeg har fått noen signaler om at det er flere enn meg som ønsker nytt orgel i Heggedal. Hvis menighetsrådet går inn for det, ønsker jeg å danne en orgelkomite som jobber målrettet med det. For at vi skal bli bedre tar jeg fremdeles imot tips om enkeltpersoner eller grupper DU mener ville kunne gjøre en god musikalsk jobb i kirka vår. Jeg har fremdeles et meget godt samarbeid med prostiets organister og håper vi vil fortsette å inspirere hverandre også i året som kommer. Grethe Laugerud Organist Heggedal Gladsangkor I forrige årsrapport skrev vi at koret hadde mistet sin dirigent og at aktiviteten derfor lå nede ved årsskiftet. Dessverre har situasjonen i 2007 vært den samme. Det har vært gjort flere forsøk på å finne ny dirigent, men så langt har anstrengelsene ikke gitt uttelling. Dirigenter er etter hvert blitt ganske dyre å engasjere, og et lite kor som vårt vil måtte stille et stykke bak i køen i så måte. Derfor er det gledelig at Heggedal Menighetsråd har arbeidet med en plan for å få utvidet organiststillingen til også å omfatte noe kor-relatert arbeide. Vi krysser fingrene og håper på en løsning som kan få Heggedal Gladsangkor ut av bakevja. Korets styre i 2007 hadde følgende sammensetning: Gunnar Enga, formann Reidun Bruland, kasserer Marit Vik Andresen, sekretær Marianne Solheim, noteforvalter. Anne Aalerud, styremedlem Gunnar Enga leder 3.3 DÅPSOPPLÆRING Vi har i 2007 ført inn 53 barn i kirkeboka, 35 av disse ble døpt i Heggedal kirke, 13 av disse har adresse i andre sokn, 40 av barna har adresse i Heggedal, og 18 barn i Heggedal sokn ble døpt i en annen kirke. Alle barn som er døpt, og har bostedsadresse i Heggedal blir fulgt opp gjennom hilsener til 1-,2- og 3- års dåpsdag. Vi bruker heftene fra IKO til utsendelse. Til sammen sendte vi ut ca 180 hilsener i Det året barna fyller fire år, blir de invitert til å motta kirkeboka. I 2007 hadde vi to samlinger i forkant av gudstjenesten der selve boka ble delt ut. Det deltok 9 barn på

13 samlingene, og 19 barn fikk boka under gudstjenesten som var 11. november. Samlingen ble ledet av kapellan Simen Simensen og menighetssekretær Lisbeth Dagestad. Vi lagde sommerfugler, sang, hadde høytlesning fra kirkeboka, og omvisning i kirken. Lisbeth Dagestad menighetssekretær 3.4 KONFIRMANTARBEID Vi hadde 47 konfirmanter i 2007, Lars Martin Hol var vikar hos oss fra januar til juli, og hadde ansvar for konfirmantene. De brukte konfirmantbibelen i undervisningen. Vi hadde 4 grupper med undervisning annenhver uke, de var med på Kirkens Nødhjelps fasteaksjon og besøkte varmestua og kapellet i Asker. I begynnelsen av juli var vi på en ukes leir i Allingsås, Sverige. Konfirmantleir er en flott måte å drive undervisning på, men det forutsetter at vi har ungdommer og voksne med som medarbeidere. I 2007 hadde vi en flott gjeng med oss, og vi kan se tilbake på en vel gjennomført leir. Lisbeth Dagestad menighetssekretær 3.5 UNGDOMSARBEID Ten Sing Koret har status hvilende, vi håper å få det opp å gå igjen, men trenger mer bemanning på kontoret, for å kunne drive ungdomsarbeid. Lisbeth Dagestad menighetssekretær MILK Det har vært arrangert MILK (minilederkurs) for årets konfirmanter også høsten Vi har hatt 8 stk med, og har hatt 4 samlinger, og en weekend-tur til Nordmarkskapellet. Lisbeth Dagestad menighetssekretær Team Heggedal Team Heggedal er en gruppe med ungdommer som samarbeider med presten om å lage kveldsmesser den siste søndagen i hver måned. Vi samles en kveld på forhånd, velger ut salmer og snakker om preget på gudstjenesten, lager bønner som ungdommene ber, fordeler oppgaver, kirketjeneroppgaver osv. 13

14 På søndagskvelden samles vi noen timer før gudstjenesten og øver oss på det som skal skje, og noen av ungdommene lager vafler og rundstykker, kaffe og saft, som menigheten kan komme og forsyne seg av på Heggetun etter gudstjenesten. Besøkstallet på gudstjenestene har variert noe, men alt i alt har det vært mange fine søndagskvelder med Team Heggedal i Heggedal kirke. Simen Simensen Kapellan/Kateket 3.6 BARNE- OG FAMILIEARBEID Barnearbeid (BDU) Barne- og dåpsopplæringsutvalget (BDU) hadde 1 møte i Vi arrangerte juletrefest som vanlig på Gjellum grendehus første søndag i januar. Det var sang ved Heggetroll og andakt, bevertning, gang rundt juletreet, loddtrekning og leker. Og tilslutt kom de hellige tre konger og delte ut poser til barna. En vellykket fest som var godt besøkt. Lisbeth Dagestad menighetssekretær Søndagsskolen Søndagsskolen har i 2007 hatt 16 samlinger, 22 barn har vært innom i løpet av året, mens det har vært 13 faste betalende medlemmer. Vi har hatt to frivillige medarbeidere til å lede frem til sommeren, Lena Grønbeck Karlsen og Tor Magne Handeland. Fra høsten av var vi så heldige å få med Kristine P. Lande. Vi bruker søndagsskoleforbundets opplegg sprell levende, vi har også hatt kollekt som går til misjonsprosjektet. Ellers har vi bibelfortellinger, sang og formingsaktivitet. En søndag før påske og jul hadde vi frokost sammen, vi møttes kl. 10, alle hadde med ett påleggsslag, resten ordnet menighetssekretær. Lisbeth Dagestad menighetssekretær 14

15 3.6.3 Heggetroll (Heggedal barnegospel) Året 2007 startet med å synge på juletrefesten på Gjellum. Deretter sang vi på en gudstjeneste i Østenstad i forbindelse med misjonsuka. I februar var vi på Gullhella og sang. Så kom mars måned der vi hadde et samarbeid med Østenstad barnekor, og Geirr Lystrup. Ellers sang Heggetroll 17. mai, og har deltatt på 4 gudstjenester. Medlemstallet varierer litt fra vår til høst, det har ligget på rundt 15 stk. Berit og Per Øystein Funderud er primus motor, og med seg har de en frivillig foreldrerepresentant Randi B. Hognestad og menighetssekretæren. Lisbeth Dagestad menighetssekretær Heggedalspeiderne Året 2007 var et godt år for speidergruppa i Heggedal. Veksten var på 20 personer. Fra 7 til 27. Og det er bra. Æren for dette ligger hos roverlaget. Roveroppgaven var å få vekst i gruppa. De besto oppgaven. Antall i gruppa totalt: 27 Antall under 26 år: 25 Ole Hakon Kolberg gruppeleder 3.7 UNDERVISNINGS- OG VOKSENARBEID Bibelgruppe Det ble startet opp en ny bibelgruppe sommeren 2007 med Per Schulstadsveen og Stein Berge som ledere. Dette er en fortsettelse av gruppa til Hans Høiland. Møter siste tirsdag i måneden med ulikt ukenummer - for ikke å kollidere med HK-møtene. Møtene er vanligvis fra kl til Opplegget er å bruke William Barclay sine kommentarbøker for NT (det finnes ca 20 bøker for NT). Det arbeides fortsatt med den første boka som ser på Markus-evangeliet, og vi er ikke kommet lenger enn til de første kapitlene. Gruppa har fortsatt inn i Stein D Berge HK-gruppa HK-gruppa er en mannsgruppe med ca 15 medlemmer. Vi legger vekt på kameratskap/ vennskap, samtaler og noe turer. Samtalene spenner over de fleste temaer innen kristen tro, og spørsmål knyttet til våre liv og vår hverdag. I tillegg har vi appetitt på lokale, nasjonale og 15

16 internasjonale spørsmål knyttet til dagsaktuelle saker uten at vi har ambisjoner om noe høyt intellektuelt nivå. Vi bruker nesten alltid egne medlemmer som innledere. Trivselsesfaktoren er høy, og det er lett å knytte nærmere bånd mellom gutta også utenom møtene. Klubben bidrar også noe i det praktiske arbeidet i menigheten. Vi samles hver 14.dag, og møtene er fast på tirsdager i uker med like ukenummer når det ikke er ferier. Møtene er vanligvis fra kl til 21.30, og vi møtes privat hos de av oss som har plass og anledning. Hvis du har fylt 18 år, er du velkommen i fellesskapet. Du vil snart oppdage at dette ikke er noen lukket klubb vi er faktisk interessert i nye medlemmer. Ta kontakt med et av medlemmene eller med menighetskontoret. Stein D Berge 3.8 DIAKONI Diakoniutvalget Menigheten har for tiden ikke noe diakoniutvalg. Personer med interesse for dette etterlyses. Ole-Herman Bjor spleie Heggedal/ Østenstad menighetspleie samarbeider om fredagstreff og sommertur. Vi har ett fredagstreff i Heggedal vår og høst- Vi starter året med nyttårsfest på Heggedal hovedgård. Heggedal hovedgård er en fin ramme rundt nyttårsfesten. Pent pyntet og deilige snitter som er laget av menighetspleiens damer, og hjemmebakte bløtkaker. Det smaker godt, og det er stor stemning rundt bordene. I år som i fjor fikk Toralf Dehli ansvaret for festen, og han fikk Halfdan Hegtun til å komme og fortelle fra mennesker han hadde møtt. Erna Dehli leste opp etter bevertningen. Det ble en fin kveld, som ble avsluttet med gang rundt juletreet, og Toralf lyste velsignelsen. På treffet i april hadde vi besøk av Lise Karlsen som fortalte fra sitt liv, og hun hadde med 40 stk fra Evangeliesenteret, og det var fine vitnesbyrd og mye fin sang, og med Toralf ved pianoet, skal si det svingte. Det ble en fin formiddag. Mange kom for å høre disse fra Evangelisenteret. På høsttreffet i Heggedal var vi tilbake på Heggetun, og vi hadde besøk av tidl. sogneprest Magne C. Krohn som fortalte om Lina Sandell og hennes sanger, og vi fikk også være med og synge. Sommerturen dette året gikk til Hurum kirke, hvor det var gudstjeneste ved Toralf Dehli, og etterpå gikk turen til Holmsbu Bad- og Fjordhotell hvor det var deilig middag og kaffe med masse kaker, som menighets-pleiedamene hadde med. En kjempefin tur synes alle som var med. Kirkefrokosten er nå 1 gang pr. mnd. Første mandag i måneden. Vi er ikke så mange lenger, de som har vært trofaste er blitt gamle og syke og klarer ikke lenger å komme. Men vi er en som møtes, og vi har det hyggelig sammen i ca.1 ½ time. Starter med formiddagsmat som vi har med oss, så får vi kaffe/te og en kakebit, Vi deler hverdags-historier, både 16

17 morsomme og alvorlige, synger mye sammen og avslutter med en kort andakt. Vi ønsker at flere ville komme. Det er nå 12 roder i Heggedal, og vi mangler damer til en av rodene. Flere av de som er med, er selv pensjonister, så vi trenger flere nye til å hjelpe oss med innbydelser og blomsterhilsener fra fylte 80 år. Jeg har mange flinke damer til å hjelpe til, men vi trenger flere. Et lite dikt tilslutt som forhåpentligvis kan være et resultat av vårt arbeid. Kan hende ditt varme smil kan smelte den is som er tilfrosset helt inn til sjelen. Kan hende dine milde ord kan bygge broen over den kløft som synes uoverstigelig. Kan hende ditt lyse sinn kan splitte det mørket som omgir et forpint hjerte Randi Fink områdeleder i Heggedal Kirkens feltarbeid i Asker Kirkens Feltarbeid i Asker er et diakonalt omsorgstiltak for rusmisbrukere. Askermenighetene står samlet bak arbeidet. Vi har som mål å formidle nestekjærlighet, utøve sjelesorg, hjelpe i nødssituasjoner, fremme den kristne menneskeverdstanken, evangelisere, gi veiledning og trøst. Virksomheten er delt inn i tre avdelinger. Prestetjenesten, våre to gateprester driver det oppsøkende arbeidet, gir praktisk hjelp, drar på turer, holder gudstjenester, besøker foreninger og lag - og forretter ved kirkelige handlinger. Varmestua er et sosialt samlingssted for våre venner. Åpen mandag til fredag fra til Her kan gjester få mat, prate, vaske klær, dusje, varme seg, låne telefon, få veiledning eller bare være stille. Annenhver torsdag er det gudstjeneste i Varmestua. Herberget tilbyr overnatting og mat for bostedsløse alle netter hele året. Åpningstiden er til Vi tilbyr en seng, samtale, kveldsmat, dusj, vask av klær og frokost. Det har vært et stabilt og godt år for kirkens feltarbeid. Vi har kun hatt to dødsfall blant våre gjester. Prosjekt sysselsetting Kirkens feltarbeid har i samarbeid med offentlige etater jobbet med å planlegge et sysselsettingsprosjekt for rusavhengige i Asker. Mange av de som er i kontakt med Kirkens feltarbeid, er av ulike grunner utenfor arbeidslivet. Vi vet at mange ønsker arbeid/aktivitet i kortere perioder og i mindre forpliktende former. Vi ønsker å starte opp et sysselsettingsprosjekt på dag- til dag basis, hvor arbeidstagerne møter opp om morgenen, påtar seg jobb en dag og får kontant betaling ved arbeidsdagens slutt. På denne måten kan man jobbe når man er i form til det uten å forplikte seg til oppmøte over tid eller neste dag. Arbeidsoppgavene kan være rydding og vasking, vedlikehold eller flytteoppdrag. Prosjektet skal være både for kvinner og menn. Det skal ansettes en arbeidsleder og ha plass til fire-fem arbeidstagere per dag. Kirkens feltarbeid samarbeider med NAV Asker om organisering og finansiering av prosjektet. Vi håper å starte opp våren

18 Nytt i høst Vi har arrangert ikon-malekurs og satt i gang squashtreninger to ganger i uka sammen med gjestene våre. Begge disse aktivitetene har engasjert og aktivisert. Fagutvalget for Kirkens feltarbeid har hatt 5 møter og behandlet 45 saker i Gjennom året har vi hatt 6200 gjester på varmestua og 417 overnattinger på Herberget. Harald Heddan daglig leder 3.9 MISJON Misjonsutvalget Målsettingen for 2007 var: Arrangere misjonsuke i Heggedal og Østenstad i uke 4, i samarbeid med NMS. Misjonsutstilling. Felles misjonsgudstjeneste. Samle inn minimum kr til prosjektet. Informere om misjonsprosjektet ved de gudstjenestene det er offer til prosjektet. Undervise konfirmantene om prosjektet. Vurdere om nåværende prosjekt skal avsluttes eller fortsette. Hvis det skal avsluttes, må forslag til nytt prosjekt jobbes frem. Aktivitetene i 2007 for å gjennomføre målsettingene: Misjonsuka ble gjennomført i uke 4, januar. Se nedenfor. Det var 4 offer i Heggedal og 5 i Østenstad (derav en fellesgudstjeneste) til prosjektet. Prosjektet ble presentert av en fra MU ved alle gudstjenestene. Det ble overført kr til Lovsangshjemmet. Innkomne offer kr ,50, fordelt på kr ,00 i Østenstad og kr 8.951,50,- i Heggedal, pluss kr 949,00 samlet inn på søndagsskolen i Heggedal. I tillegg er et offer fra Østenstad ikke kommet med. Øvrige gaver kr 7.709,70 pluss kr fra barnehagen i Østenstad. Eldbjørg og Geir Magne underviste både vår- og høstkonfirmantgruppene i Østenstad. Etter en nøye vurdering og evaluering av prosjektet i misjonsutvalget i tillegg til et møte med Magne Mjærum hvor vi fikk svar på en del spørsmål, kom vi enstemmig fram til at vi anbefaler å fortsette med Lovsangshjem-prosjektet i 2 år til, ut Menighetsrådene ble tilskrevet om dette, og godkjente forlengelsen av prosjektet. 18 Annet Misjonsuka uke 4: Misjonsutstillingen ble satt opp i menighetssalen i Østenstad lørdag Tema: Thailand. I tillegg gikk vår egen power-point-presentasjon fra Lovsangshjemmet kontinuerlig. Den ble

19 åpnet søndag 21.01, og var åpen hele uken. 8 skoleklasser besøkte utstillingen pluss en gruppe fra barnehagen. Speidere kom også på besøk. Magne Mjærum var til stede på kirkefrokosten mandag. Gui-misjonen hadde misjonskveld på Heggetun samme dag, med Laila Sivertsen som hovedtaler. Geir Magne og Eldbjørg fortalte om prosjektet og viste bilder. Middagsserveringen på tirsdag serverte thaimat. Besøk fra NMS hos Minigospel og Barnegospel. Fortalte fra Thailand og lærte sanger. På Y s-men s møte på onsdag hadde Magne Mjærum og Ola Rypdal hvert sitt innlegg. På tensing s møte torsdag fortalte Geir Magne og Eldbjørg om prosjektet. Magne M. deltok også. Søndag var det stor familie/misjonsgudtjeneste i Østenstad for begge menighetene. Leif Hadland fra NMS talte. Minigospel, Barnegospel og Heggetroll sang. Besøk på søndagsskolen fra NMS. Olav og Jeed Skjærpe pluss Magene deltok på kirkekaffen. Marthe Spilling ble takket for sin mangeårige innsats for misjon i menigheten vår. Ofring til prosjektet. Misjonsuka engasjerte mange grupper i menigheten. Utstillingen vakte stor interesse, og NMS-folkene var meget gode formidlere. Tilbakemeldingene for hele uka var meget positive! Vi takker NMS for alt arbeidet som ble lagt ned og stor takk til staben i Østenstad for innsatsen! Menighetsbarnehagen i Østenstad har, via misjonsutvalget, gitt kr til daghjemmet i Lovsangshjemmet: Barn hjelper barn. Vi ønsker at denne gaven skal brukes til noe spesielt, ikke bare gå rett inn i driften. NMS arbeider med å få dette til. Vi har hvert år til nå overført flere penger enn vi har bundet oss til. Vi ønsker at disse overskytende midlene skal brukes til spesielle formål på daghjemmet, og dette har vi fått inn i den nye avtalen. Søndagsskolen i Østenstad har begynt å støtte prosjektet. Det gjør også søndagsskolen i Heggedal. Elisabeth Brændeland og Inge Westly fra Oslo Bispedømmekontor var på utvalgets møte De ønsket informasjon om våre prosjekter, hvordan vi jobber og resultat-ene vi oppnår. Utvalget vil i 2008: Arrangere misjonssøndag i Heggedal og Østenstad. Samle inn minimum kr til prosjektet. Informere om misjonsprosjektet ved de gudstjenestene det er offer til prosjektet. Undervise konfirmantene om misjon og prosjektet. Lage informasjon til søndagsskolen om prosjektet. Begynne arbeidet med å finne et nytt prosjekt, som skal starte

20 Utvalget har hatt 5 ordinære møter, pluss et som var forberedelsesmøte til misjonsuka. Magne Mjærum, NMS var til stede på 2 ordinære møter. I tillegg var Elisabeth Brændeland og Inge Westly fra Bispedømmekontoret til stede på et møte. Det ble behandlet 22 saker. Utvalget har i 2007 bestått av: Fra Heggedal: Astrid Kruse Andersen og Helge Fink. Fra Østenstad: Astrid Erlandsen (Menighetsrådets representant), Tormod Wien, Geir Magne Merkesvik og Eldbjørg Nåheim Eien (leder). For Heggedal og Østenstad misjonsutvalg Eldbjørg Nåheim Eien 20

ÅRSRAPPORT FOR ØSTENSTAD MENIGHET

ÅRSRAPPORT FOR ØSTENSTAD MENIGHET ÅRSRAPPORT FOR ØSTENSTAD MENIGHET 2014 Foto: Hilde Totland Harket VÅR VISJON TILHØRIGHET * TRO * TJENESTE Østenstad kirke skal være et åpent hus med mange rom hvor alle kan oppleve tilhørighet, få hjelp

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent SAKER Godkjenning av Lund menighets årsmelding for 2014 Lund menighets

Detaljer

Årsmøte søndag 30. mars 2014

Årsmøte søndag 30. mars 2014 2013 Årsmøte søndag 30. mars 2014 2 3 Årsrapport for Kolbotn menighet 2013 Innholdsfortegnelse s. 3 Dagsorden for årsmøtet søndag 30. mars 2014 s. 4 Årsrapporter: - fra Kolbotn menighetsråd s. 5 - fra

Detaljer

Årsmelding 2011. Velkommen til. Årsmøte for Randesund menighet søndag 25. mars 2012 i Søm kirke (rett etter gudstjenesten)

Årsmelding 2011. Velkommen til. Årsmøte for Randesund menighet søndag 25. mars 2012 i Søm kirke (rett etter gudstjenesten) Årsmelding 2011 Velkommen til Årsmøte for Randesund menighet søndag 25. mars 2012 i Søm kirke (rett etter gudstjenesten) Gjennomgang av menighetens årsmelding med foreninger, lag, utvalg Regnskapet for

Detaljer

Årsmelding. Nittedal menighet DEN NORSKE KIRKE

Årsmelding. Nittedal menighet DEN NORSKE KIRKE Årsmelding 2011 Nittedal menighet DEN NORSKE KIRKE Nittedal menighetsråd innkaller medlemmer av Den norske Kirke til Nittedal menighets årsmøte Søndag 18. mars 2012, kl. 12:45 etter gudstjenesten i Nittedal

Detaljer

Årsmelding Modum sokn 2010

Årsmelding Modum sokn 2010 Årsmelding Modum sokn 2010 Årsmelding Modum sokn 2010 1 Modum menighetsråd... 4 1.1 Takk... 4 1.2 Arbeidsområder... 4 1.3 Målsetting... 4 1.4 Rådets sammensetning... 5 1.5 Møter og saker... 5 1.6 Utvalg...

Detaljer

Misjonshuset. NLMs Byforsamling, Kristiansand Årsmelding 2014

Misjonshuset. NLMs Byforsamling, Kristiansand Årsmelding 2014 Misjonshuset NLMs Byforsamling, Kristiansand Årsmelding 2014 Årsmøte i Misjonshuset 22. mars 2015 Årsmøtet vil som vanlig finne sted rett etter et noe kortere formiddagsmøte. I år vil misjonshusets prosjektkor

Detaljer

ÅRSMELDING FOR 2014 Menighetsrådet Samarbeid med prost / kirkeforvalter / fellesråd og biskop / bispedømmeråd.

ÅRSMELDING FOR 2014 Menighetsrådet Samarbeid med prost / kirkeforvalter / fellesråd og biskop / bispedømmeråd. ÅRSMELDING FOR ELLINGSRUD OG FURUSETMENIGHET 2014 1 ÅRSMELDING FOR 2014 Året 2014 var det første «vanlige» året med den nye menighetsstrukturen vår. 2013 gikk stort sett med til å samkjøre oss, mens i

Detaljer

INNHOLD. 1. Menighetsrådets arbeid. 2. Utvalg, råd og tjenester. 3. Gudstjenestelivet. 4. Økonomi og regnskap 2013

INNHOLD. 1. Menighetsrådets arbeid. 2. Utvalg, råd og tjenester. 3. Gudstjenestelivet. 4. Økonomi og regnskap 2013 Årsmelding 2013 Årsmelding 2013. FLEKKERØY MENIGHET 2 INNHOLD 1. Menighetsrådets arbeid A. Menighetens oppdrag, visjon og verdier B. Menighetens struktur C. Menighetsrådet D. Personell E. Barnearbeid F.

Detaljer

Årsmelding Sandnes Menighetråd 2014

Årsmelding Sandnes Menighetråd 2014 Årsmelding Sandnes Menighetråd 2014 Innholdsfortegnelse 2 Oversikt over ansatte pr 31.12.2014 4 Regnskap 2014 5 Kirkelig statistik 6 Detaljerte årsmeldinger for de enkelte avdelinger 7 Byggelklossen åpen

Detaljer

Årsmelding for Olsvik menighetsråd, 2014...3 Kirke syv dager i uken...3 Sammensetning av Menighetsråd og Stab:...6 Nøkkeltall for menigheten...

Årsmelding for Olsvik menighetsråd, 2014...3 Kirke syv dager i uken...3 Sammensetning av Menighetsråd og Stab:...6 Nøkkeltall for menigheten... Årsmelding 2014 Olsvik menighet Innhold Årsmelding for Olsvik menighetsråd, 2014...3 Kirke syv dager i uken...3 Sammensetning av Menighetsråd og Stab:...6 Nøkkeltall for menigheten...7 Trosopplæring i

Detaljer

Årsmelding. Hundvåg sokn

Årsmelding. Hundvåg sokn Årsmelding Hundvåg sokn 2014 Innhold: Side 1 av 40 Ansatte s. 3 Menighetsrådets medlemmer s. 3 Menighetsrådets årsmelding s. 3 Økonomi s. 4 Sokneprestens årsmelding s. 5 Gudstjenesteutvalg s. 5 Trosopplæringsutvalg

Detaljer

Årsmelding for Hisøy menighet 2014. Foto: A.G. Dannevig. ÅRSMØTE TORSDAG 19. MARS 2015 KL 19.30 på Menighetshuset

Årsmelding for Hisøy menighet 2014. Foto: A.G. Dannevig. ÅRSMØTE TORSDAG 19. MARS 2015 KL 19.30 på Menighetshuset Årsmelding for Hisøy menighet 2014 Foto: A.G. Dannevig ÅRSMØTE TORSDAG 19. MARS 2015 KL 19.30 på Menighetshuset A. Statistikk B. Bemanning og frivillige C. Menighetsrådets sammensetning D. Menighetens

Detaljer

DIN KIRKE I NÆRMILJØET. Tilhørighet, tro og tjeneste

DIN KIRKE I NÆRMILJØET. Tilhørighet, tro og tjeneste DIN KIRKE I NÆRMILJØET Tilhørighet, tro og tjeneste ÅRSRAPPORT JAR MENIGHET 2014 Innhold Menighetsrådets arbeid i 2014... 3 Jar menighet - nøkkeltall... 5 Prestetjenesten... 6 Årsrapport kirkeforvalter

Detaljer

Strusshamn menighet. Årsmelding. Visjon. Strusshamn menighet er et felleskap der du møter Jesus og medmennesker

Strusshamn menighet. Årsmelding. Visjon. Strusshamn menighet er et felleskap der du møter Jesus og medmennesker Årsmelding Strusshamn menighet 2013 Visjon Strusshamn menighet er et felleskap der du møter Jesus og medmennesker Strusshamn menighetsråd Menighetsrådet har hatt 11 møter i 2013. 3 av møtene var tilegnet

Detaljer

INNHOLD. 1. Menighetsrådets arbeid. 2. Utvalg, råd og tjenester. 3. Gudstjenestelivet. 4. Økonomi og regnskap 2014

INNHOLD. 1. Menighetsrådets arbeid. 2. Utvalg, råd og tjenester. 3. Gudstjenestelivet. 4. Økonomi og regnskap 2014 Årsmelding 2014 Årsmelding 2014. FLEKKERØY MENIGHET 2 INNHOLD 1. Menighetsrådets arbeid A. Menighetens oppdrag, visjon og verdier B. Menighetens struktur C. Menighetsrådet D. Personell E. Barnearbeid F.

Detaljer

Skårer menighet Årsmelding og regnskap 2014

Skårer menighet Årsmelding og regnskap 2014 Skårer menighet Årsmelding og regnskap 2014 I overensstemmelse med lov om Den norske kirkes ordning og vedtak i menighetsrådet, legges årsmelding og regnskap fram for årsmøtet i Skårer menighet søndag

Detaljer

Ullern menighet. Årsmelding 2008

Ullern menighet. Årsmelding 2008 Ullern menighet Årsmelding 2008 GLIMT FRA ÅRET 2008 Ullern menighet er en aktiv menighet. Kirken og kapellet var i gjennomsnitt i bruk annenhver dag. Tilsvarende er det i snitt 1,5 aktiviteter i Menighetshuset

Detaljer

NR. 2 - SOMMER 2013. ÅRGANG 58 INNHOLD: Beboerne på. Intervju med avtroppende rektorpar, s. 6-7. Fra kirkebygg til fysikalsk, s.

NR. 2 - SOMMER 2013. ÅRGANG 58 INNHOLD: Beboerne på. Intervju med avtroppende rektorpar, s. 6-7. Fra kirkebygg til fysikalsk, s. NR. 2 - SOMMER 2013. ÅRGANG 58 INNHOLD: Beboerne på Smertu Dagsenter, s. 4-5 Intervju med avtroppende rektorpar, s. 6-7 Fra kirkebygg til fysikalsk, s.14-15 Jorden, vårt hjem i kosmos Herre, du har gitt

Detaljer

Årsmelding og regnskap Bekkefaret menighet 2013

Årsmelding og regnskap Bekkefaret menighet 2013 Årsmelding og regnskap Bekkefaret menighet 2013 Årsmøte i Bekkefaret kirke torsdag 27. mars kl 19:00 Sang God mat Drøs om planer, stillingsstruktur med mer. Presentasjon av årsmelding og 1 regnskap. 2

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 VÅGSBYGD MENIGHET

ÅRSMELDING 2013 VÅGSBYGD MENIGHET ÅRSMELDING 2013 ÅRSMELDING 2013 VÅGSBYGD MENIGHET I 2013 behandlet menighetsrådet (MR) 27 saker. Senait Hagos og Ann Kristin Westermoen er av ulike årsaker innvilget permisjon fra MR slik at Frode Kleveland

Detaljer

Metodistkirken i Norge Fredrikstad menighet Rapporthefte til menighetskonferansen 2014

Metodistkirken i Norge Fredrikstad menighet Rapporthefte til menighetskonferansen 2014 1 Metodistkirken i Norge Fredrikstad menighet Rapporthefte til menighetskonferansen 2014 Organisasjonskart for Metodistkirken i Fredrikstad Navn Menighetskonferansen Menighetsrådet Komiteer, ansvar og

Detaljer

Ansatte 2012. Menighetsrådet i 2012

Ansatte 2012. Menighetsrådet i 2012 Ansatte 2012 Sokneprest Ånund Hardang Kapellan Torill Rojahn Søby (fraværende i 2012, stillingen dekket opp med vikarer fra prostiet) Kantor Iver Kleive Kateket Turid Skarbø Ungdomsarbeider Piriyanthy

Detaljer

Menighetens årsmelding s. 5 Menighetens underutvalg s. 7

Menighetens årsmelding s. 5 Menighetens underutvalg s. 7 Innholdsfortegnelse Menighetens årsmelding s. 5 Menighetens underutvalg s. 7 A. Lovpålagte utvalg: 1. Samarbeidsutvalget for Barnehagen s. 7 2. Eiendomsutvalget s. 8 B. Utvalg oppnevnt av Menighetsrådet

Detaljer

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø for Kiberg og Vardø Nr. 1 Sommeren 2006 Årgang 54 Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning Bispevisitas i Vardø k VARDØ MENIGHET Web: www.vardo.kirken.no Organisasjonsnr.: 977

Detaljer

Innholdsfortegnelse Ansatte Side 3

Innholdsfortegnelse Ansatte Side 3 Asker menighet Årsmelding og regnskap 2014 Innholdsfortegnelse Ansatte Side 3 Råd og utvalg Menighetsrådet 4 Eiendomsutvalget 8 Grønt utvalg 8 Diakonatet 9 Internasjonalt utvalg 9 Trosopplæring 10 Barnearbeid

Detaljer

God påske ønskes alle våre lesere

God påske ønskes alle våre lesere Nr. 1 Vinteren 2006 18. årgang God påske ønskes alle våre lesere Påskesalme av Johan Halmrast 1890 1. Å salige stund uten like, 2. Han lever, og jeg skal få bringe 3. Å salige stund uten like, han lever

Detaljer

Årsmelding 2011. Olsvik menighet

Årsmelding 2011. Olsvik menighet Årsmelding 2011 Olsvik menighet Årsmelding for Olsvik menighetsråd, 2011. Menighetsrådet har hatt følgende sammensetning: Faste medlemmer til og med oktober 2011: Lars Kristian Stendahl Gjervik, leder

Detaljer

Kirkeblad for Øyer og Tretten. Mai 2009. Tretten kirke tidlig på 1900-tallet.

Kirkeblad for Øyer og Tretten. Mai 2009. Tretten kirke tidlig på 1900-tallet. Kirkeblad for Øyer og Tretten Nr. 3 Mai 2009 62. årgang Tretten kirke tidlig på 1900-tallet. Redaktørens hjørne Kirkeblad for Øyer og Tretten Utgiver: Øyer og Tretten kirkelige råd Redaksjon: Ole Johs.

Detaljer

Nils-Kristian Møller fra leder til tekstleser side 4 5. Konfirmasjonstanker side 6 7. Kirkejubileet i Strandlykkja side 10 11

Nils-Kristian Møller fra leder til tekstleser side 4 5. Konfirmasjonstanker side 6 7. Kirkejubileet i Strandlykkja side 10 11 www.stangemenighet.no Nr. 2 2015 68. årgang Nils-Kristian Møller fra leder til tekstleser side 4 5 Konfirmasjonstanker side 6 7 Kirkejubileet i Strandlykkja side 10 11 Fellesrådets økonomiplan og kirkevalg

Detaljer