Heggedal menighet 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Heggedal menighet 2007"

Transkript

1 Virksomhetsrapport for 2007 Den norske kirke

2

3 Virksomhetsrapport for 2007 Innhold 1 GENERELT INNLEDNING SOKNEPRESTENS TILBAKEBLIKK KIRKESØKNING ORGANISASJON MENIGHETSRÅD OG UTVALG BYGNING Eiendomsutvalget Utvalg for menighetssenter BASISARBEID SPESIELLE GUDSTJENESTER KIRKEMUSIKK, SANG OG KORVIRKSOMHET Kirkemusikk i Heggedal Heggedal Gladsangkor DÅPSOPPLÆRING KONFIRMANTARBEID UNGDOMSARBEID Ten Sing MILK Team Heggedal BARNE- OG FAMILIEARBEID Barnearbeid (BDU) Søndagsskolen Heggetroll (Heggedal barnegospel) Heggedalspeiderne UNDERVISNINGS- OG VOKSENARBEID Bibelgruppe HK-gruppa DIAKONI Diakoniutvalget spleie Kirkens feltarbeid i Asker MISJON Misjonsutvalget SAMARBEIDSPARTNERE ASKER KIRKELIGE FELLESRÅD / ASKER KOMMUNE ASKERMENIGHETENE BARNEHAGE OG SKOLE Samarbeid mellom kirke og barnehage Samarbeid mellom kirke og skole PLEIE- OG OMSORGSINSTITUSJONENE INFORMASJON

4 5.1 MENIGHETSBLAD HEGGEDALSPOSTEN HJEMMESIDE ØKONOMI OFFER GIVERTJENESTE ÅRLIGE INNSAMLINGSTILTAK Fasteaksjonen JULEMARKEDET MEDLEMMER AV MENIGHETSRÅD OG UTVALG HEGGEDAL MENIGHETSRÅD REPRESENTANTER I ASKER KIRKELIGE FELLESRÅD MENIGHETENS UTVALG GUDSTJENESTEMEDARBEIDERE ANSATTE

5 1 GENERELT 1.1 INNLEDNING Årsrapporten for er for 2007 redigert på tilsvarende måte som de to forgående år. Den er nå delt i to: En formell del kaldt Årsrapport 2007 som inneholder regnskapet og del to som er denne rapport. Denne delen er kalt Virksomhetsrapport 2007 og beskriver virksomheten av de ulike aktiviteter og grupper i menigheten. Årsrapporten blir skrevet av menighetsråd og menighetens administrative stab. Virksomhetsrapporten er en sammenstilt rapport av delrapporter fra de ulike grupper, og den enkelte underskriver står derfor for innholdet av sin del. Delingen av rapporteringen i to enheter, skyldes i hovedsak praktiske forhold. Det kan ta noe tid å hente inn bidrag fra de enkelte grupper, samtidig som det er behov for å få regnskapsdelen med formelle bidrag klar t i l s t r e k k e l i g t i d papirkopier skrives ut til møtene. tidlig for at dette kan revideres innen fastsatte frister. Året 2007 er det andre virkeåret for menighetsrådet som begynte sitt fire års virke 1. januar Rådet består av soknepresten og 8 leke medlemmer. I tillegg møter vararepresentantene fast og er gitt talerett. E-post benyttes til distribusjon av sakspapirer til rådets medlemmer, men I følge nåværende reguleringsplan er området hvor det nå er parkeringsplass ved kirken regulert som urnelund. Rådet har bedt om at denne fjernes i fremtidig reguleringsplan. Ny 5

6 kirkegård for hele kommunen er under opparbeidelse ved Østenstad kirke og vil også dekke behovet for Heggedal de nærmeste årene. Heller ikke på lenger sikt mener rådet at det er aktuelt å bruke området til urnelund. Rådet har vedtatt at menigheten skal benytte seg av fair-trade produkter når dett e er tilgjengelig. Dette samsvarer med vedtak gjort av Asker kommune. Rådet har vedtatt å forsette støtten til misjonsprosjektet som menigheten har sammen med Østenstad menighet for en ny periode. Menigheten har de siste årene hatt spesielle arrangementer som også er blitt gjennomført i 2007: Påskemåltid på Skjærtorsdag, Blomstergudstjeneste etter påske, Vårslepp med utegudstjeneste, Countrymesse og Julemarked. Gledelig er det også at 17-mai komiteen innarbeider gudstjeneste på Heggedal hovedgård i sitt program. Bemanningsmessig har det også for 2007 vært utfordringer. Lars Martin Hol begynte som vikar i tjenesten kapellan/kateket i januar, men takket ja til en annen tilbudt stilling i midten av året. Heldigvis ble stillingen relativt raskt igjen bemannet denne gang av Simen Aalvik Simensen. En søkning etter ungdomsarbeider har ikke ført til noen ansettelse. Kirketjeneroppgavene løses nå av et team. Statistikken viser at det er store variasjoner i kirkesøkningen: Overfylt kirke på juleaften og ved dåp- og konfirmasjonsgudstjenester. Fint er det også å se godt frammøte når barnekoret Heggetroll deltar. Dette viser at verdien av et slikt barnearbeid spenner over et vidt felt. For en ordinær høymesse uten spesielt tema, ønsker vi at deltakelsen hadde vært høyere. Generelt må vi konstatere en noe lavere kirkesøkning selv om vi også tidligere har sett svingninger fra år til år. Dette synes å være i samsvar med utviklingen også for andre menigheter i Asker. Vi bør allikevel glede oss over at kirkesøkningen i Asker er høy sett i nasjonal sammenheng. En spesiell utfordring for er å finne hvordan menigheten kan profilere seg uten å bli preget av at menigheten er klart dårligere stilt med hensyn til lokaler og arbeidsforhold enn våre søstermenigheter i kommunen. Nå øyner vi imidlertid håp om at dette forholdet skal bedre seg. Asker kommune har startet arbeidet med å prosjektere et nytt menighetshus i Heggedal. Selv om arbeidet skrider noe langsommere fram enn vi hadde håpet, er prosjekteringsmidler satt av for 2008/2009, og det er håp om byggestart i På informasjonssiden er menigheten med i utgivelsen av det nyetablerte lokalbladet Heggedalsposten. Første nummer ble gitt ut i midten av januar Denne rapporten viser at menigheten har et omfattende arbeid og mange gode medarbeidere både ansatte og frivillige som gjør en enestående innsats. Vi har mye og glede oss over og mye og være takknemmelige for. Takk til alle som deltar for fellesskapet! Ole-Herman Bjor Menighetsrådets leder 6

7 1.2 SOKNEPRESTENS TILBAKEBLIKK Om en liten stund og atter om en liten stund skriver evangelisten Johannes. Det siste året har vi nok lurt på om disse bibelske ord også har funnet veien til Asker rådhus. For ennå er det ikke blitt start på nytt Heggetun, ennå har vi problemer med hvilke grupper som skal være hvor i det gamle huset, ennå sliter vi med alt for liten kontorplass. Ennå kan vi bare drømme om å øke tilbud til barn og unge og eldre. Vi har ikke plass. Og dette med plass til å drive en menighet slik tiden krever blir stadig vanskeligere her i Heggedal. Fremdeles har jeg bare en skuff (selv om den er min egen), fremdeles er det slik at vi ofte må spørre hverandre: Når går du, så jeg kan få pulten din.? Så holder vi det gående, selvfølgelig. Det fins menigheter som har det verre enn oss (tror vi). Men ikke i Asker, og det er nå her vi er. Det er dog en utfordring å holde tak i visjonen om at vi er Kirken midt i bygda. For dette slagordet gjelder ikke bare et lite kirkebygg som er plassert midt i Heggedal sentrum. Det gjelder for oss å være en levende menighet blant de mennesker vi ser daglig. Så flere heggedøler kan oppleve kirkens virksomme positive kraft i nærmiljøet. For ennå fins de som bare kjenner kirkens verden fra tabloidoppslag og får angst når de værer kristenmannsblod. Det merkes også her i Heggedal. Den hellige allmenne kirke er ment å være bygget av levende steiner til hjelp og støtte gjennom livet. Så får vi være det, da. Med det vi har og med de mennesker vi er. Vi spytter i nevene, strammer inn beltet, knyter støvlene og tar kaffen stående. Oppgavene er mange, vi har ikke god tid, og vi kan ikke vente. I er det ikke venterom. Toralf Dehli Sokneprest 7

8 1.3 KIRKESØKNING Gudstjenesterapportering med kirketelling er fast etablert. Resultatene for år 2007 er vist i sammenlikning med 2004, 2005 og Total kirkesøkning søn- og helligdager Antall søn- og helligdager (julaften medregnet) Gjennomsnitt pr. gudstjeneste Kirkesøkning vanlige gudstjenester (Dvs.: Utenom julaften, konfirmasjon, barnegudstj. Ung Messe, kveldsmesser og sommergudstj.) Antall gudstjenester Gjennomsnitt pr. gudstjeneste Kirkesøkning kveldsmesser med Team 202 Heggedal Antall gudstjenester 5 Gjennomsnitt pr. gudstjeneste 40 Kirkesøkning barnegudstj. og Ung Messe Antall gudstjenester (ikke Ung Messe i 2007) Gjennomsnitt pr. gudstjeneste Kirkesøkning julaften Antall gudstjenester Gjennomsnitt pr. gudstjeneste Kirkesøkning konfirmasjonsgudstjenester Antall gudstjenester Gjennomsnitt pr. gudstjeneste Gro Sandal daglig leder 8

9 2 ORGANISASJON 2.1 MENIGHETSRÅD OG UTVALG Soknet er den grunnleggende enhet i Den norske kirke. Menighetsrådet treffer avgjørelser og opptrer på vegne av soknet på de områdene hvor myndigheten ikke er lagt til andre organer. Ansvaret for bygninger og personelladministrasjon med tilhørende økonomi er i hovedsak lagt til det Kirkelige fellesråd. I Asker kommune er det kirkelige fellesråd sammensatt av en representant fra hvert sokn. Kirkeloven sier: Menighetsrådet skal ha sin oppmerksomhet henvendt på alt som kan gjøres for å vekke og nære det kristelige liv i soknet, særlig at Guds ord kan bli rikelig forkynt, syke og døende betjent med det, døpte gis dåpsopplæring, barn og unge samles om gode formål og legemlig og åndelig nød avhjulpet. sråd har i 2007 hatt 8 møter og behandlet 92 saker. Ole-Herman Bjor har vært rådets leder, og Finn Edvin Brøndal har vært rådets nestleder. Rådet var samlet til en week-end på Hudøy i april. Menighetsrådet har i 2007 hatt følgende underutvalg: Arbeidsutvalget Barne- og dåpsopplæringsutvalget Eiendomsutvalget Utvalg for nytt menighetssenter Økonomiutvalget Misjonsutvalget (felles med Østenstad) Ole-Herman Bjor 2.2 BYGNING Eiendomsutvalget Eiendomsutvalget er et lokalt utvalg som fører tilsyn med menighetens eiendom og bygninger. Utvaget ledes av Hallvard Kristiansen. Det har dette året bare vært mindre vedlikeholdsarbeid. Det er behov for å fjerne eksisterende ovner i kirkeskipet. Det elektriske opplegget for ovnene er gammelt og morkent. Eiendomsutvalget ønsker å legge Eswa på eksisterende gulv i kirkeskipet, og deretter nytt tregulv på dette. Ole-Herman Bjor Utvalg for menighetssenter har lenge arbeidet for et nytt menighetssenter og har hatt et utvalg som har arbeidet med dette gjennom mange år. Etter at Asker kommune satte ned et ad hoc utvalg for menighetssenter, har en søkt å koordinere komiteenes virksomhet for å forhindre uønsket dobbeltarbeid. Kommunens Ad hoc-utvalg har i 2007 bestått av Tor Kristian Østeby (H), Svein Hillestad (Ap) og Finn Tellsgård (Krf). På utvalgets samlinger har i tillegg til kirkesjefen, Ole-Herman Bjor og Per Muren møtt som representanter fra Asker kirkelige fellesråd. Hallvard Kristiansen er vara. Ad hoc-utvalget har tatt utgangspunkt i det romprogram som tidligere har utarbeidet, og arbeider med forslag til plassering og eventuelt sambruk med andre 9

10 Fasade av kirke og foreslått menighetshus sett fra sør (Hovedgården skole). Forsamlingssalen er til høyre. Sørsiden av den store salen som vender mot skolen og idrettshallen har en stor, plan vegg. Den bør bygges slik at den lett kan åpnes for et tilbygg til et alterparti og/eller utvidelse av salen, dersom det på sikt blir behov for en enda større sal eller/og bruke den også som del av et kirkerom 10 instanser som skolene, i området. Ad hoc-utvalgets innstilling ble levert Asker formannskap på slutten av vårsemesteret og komiteen ble deretter avviklet i god tid før valg av nytt kommunestyre. Tilrådingen fra ad hoc-utvalget samsvarte i det vesentlige med rapporten fra Asker kirkelige fellesråd/. Formannskapet gjorde vedtak om bygging på sitt møte 4. september, og 20 millioner kroner er innarbeidet i kommunens handlingsplan. Vedtaket var som følger: 1. Formannskapet tar ad hoc-komitéens rapport om nytt menighets-/nærmiljøsenter i Heggedal til orientering. 2. Menighets-/nærmiljøsentret plasseres og organiseres slik at forsamlingslokalet også kan brukes trosnøytralt, og oppfattes som felles av alle brukere. 3. Lokalet skal være kommunalt eid, og forvaltes av menigheten i nært samarbeid med alle aktuelle brukere. 4. Arbeidet med å omregulere området ved kirken der ad hoc-komitéen har foreslått bygget plassert videreføres. 5. Fellesuttalelser fra organisasjoner i Heggedal datert legges til grunn i den videre prosessen. Kommunens administrasjon har startet arbeidet med regulering av området for plassering og med prosjektering av bygget. Menighetsrådet åpnet på sitt møte 21. august for at den planlagte salen utformes slik at den oppfattes som et felleseie for brukerne, det vil si at selve salen gis en nøytral utsmykning og at utstyr for å gjøre om salen til en "reservekirke" samles i et tilstøtende rom. På to møter på Gjellum før kommunestyrevalget, først med organisasjoner i Heggedalsområdet og deretter et åpent møte hvor representanter for de fleste politiske partier var til stede, syntes det å være stor enighet om allbruks-linjen. Selv om bygget nå er vedtatt og innarbeidet i kommunens handlingsplan, er det fremdeles mange utfordringer. En av disse er at det ikke er samsvar mellom de beregnede kostnader for det planlagte bygget, og midlene som er satt av i handlingsplanen. Det arbeides derfor for at de økonomiske rammene for prosjektet kan utvides. Menighetens utvalg for menighetssenter har bestått av Ole-Herman Bjor (leder), Marianne Carlsen, Hallvard Kristiansen, Per Muren (Rep. Fellesrådet), Johan Naterstad, Per Arne Schulstadsveen og Rune Vik. Utvalget har ikke hatt møter i 2007 siden saken har vært behandlet av menighetsråd og ad hoc-komité. For nærmere beskrivelse av det skisserte bygget vises til: Nye Heggetun Plan for menighetssenter i Heggedal Notat fra sråd/asker kirkelige fellesråd 12. oktober 2006 Ole-Herman Bjor

11 3 BASISARBEID 3.1 SPESIELLE GUDSTJENESTER Siste år har vi holdt tradisjonen oppe med noen gudstjenester som har en spesiell ramme. Rett etter påske er det nå fast en familiens påskegudstjeneste siden mange er bortreist i forbindelse med høytidsdagene. Kirken er pyntet med blomster i alle varianter, og gudstjenesten starter med en kirkelig utgave av Easter Parade. Høsten hadde 5 konfirmasjonsgudstjenester og noen uker senere var det Country-messe med Little Country Church Band som spilte. Denne gang var solisten importert fra Karmøy, Synnøve Aanensen sang i gudstjenesten og hadde konsert på puben etterpå. Som sist år var kirkekaffen på Rustad Meieri, vår lokale pub. Fullt hus, stor stemning. Allehelgenssøndag ble feiret på kvelden som minnegudstjeneste sammen med Østenstad menighet. Kirkekaffe på Heggetun etterpå. Nær full kirke. Siste søndag før jul holdt vi adventmeditasjon i kirken i høymessetid. Lesninger, instrumentalmusikk, ikke preken. Meditativ formiddag rett oppunder jul. Toralf Dehli 3.2 KIRKEMUSIKK, SANG OG KORVIRKSOMHET Kirkemusikk i Heggedal Arbeidet som organist i Heggedal har også i 2007 vært delt i tre: Gudstjenester Vielser Bisettelser/begravelser Gudstjenesten Gudstjenesten er et av de største satsningsområdene for meg som organist i Heggedal. Samarbeid med eksterne musikere flere ganger i året er med på å løfte gudstjenesten musikalsk. Som sikkert alle nå vet, er orgelet i Heggedal ingen Rolls Royce, det kan vel heller sammenlignes med en sliten Lada, men med eksterne musikere får vi til det løftet vi trenger. Jeg håper derfor at det fortsatt vil bli bevilget penger til dette. Vielser Heggedal kirke er fremdeles en populær kirke å gifte seg i. Både par innenfor og utenfor menighetsgrensene ønsker stadig å gifte seg i den lille hvite hyggelige kirken. Begravelser/bisettelser Hver tirsdag har Heggedals organist vakt. De fleste seremoniene blir holdt i Asker kapell. Noen ønsker at seremonien skal holdes i en av sognes kirker, eller på Bærum sykehus sitt kapell, da drar vakthavende organist dit. Babysang Nytt i år 2008 er kurs i babysang. På onsdag formiddag ryddes Heggetun for å gjøre plass til barn, mødre og utstyr. Responsen har vært svært god med tanke på at dette er et nyetablert 11

12 tilbud. Pga plassmangel har vi bare plass til 10 babyer med mødre. Til vårens kurs har det meldt seg 10 stykker. Planer fremover Stillingsprosenten i Heggedal blir etter hvert økt, så nå er planen å sette i gang med kor i tillegg til babysang. Nye og gamle medlemmer ønskes velkommen til korøvelse annenhver torsdag i ulike uker på Heggetun. Jeg har fått noen signaler om at det er flere enn meg som ønsker nytt orgel i Heggedal. Hvis menighetsrådet går inn for det, ønsker jeg å danne en orgelkomite som jobber målrettet med det. For at vi skal bli bedre tar jeg fremdeles imot tips om enkeltpersoner eller grupper DU mener ville kunne gjøre en god musikalsk jobb i kirka vår. Jeg har fremdeles et meget godt samarbeid med prostiets organister og håper vi vil fortsette å inspirere hverandre også i året som kommer. Grethe Laugerud Organist Heggedal Gladsangkor I forrige årsrapport skrev vi at koret hadde mistet sin dirigent og at aktiviteten derfor lå nede ved årsskiftet. Dessverre har situasjonen i 2007 vært den samme. Det har vært gjort flere forsøk på å finne ny dirigent, men så langt har anstrengelsene ikke gitt uttelling. Dirigenter er etter hvert blitt ganske dyre å engasjere, og et lite kor som vårt vil måtte stille et stykke bak i køen i så måte. Derfor er det gledelig at Heggedal Menighetsråd har arbeidet med en plan for å få utvidet organiststillingen til også å omfatte noe kor-relatert arbeide. Vi krysser fingrene og håper på en løsning som kan få Heggedal Gladsangkor ut av bakevja. Korets styre i 2007 hadde følgende sammensetning: Gunnar Enga, formann Reidun Bruland, kasserer Marit Vik Andresen, sekretær Marianne Solheim, noteforvalter. Anne Aalerud, styremedlem Gunnar Enga leder 3.3 DÅPSOPPLÆRING Vi har i 2007 ført inn 53 barn i kirkeboka, 35 av disse ble døpt i Heggedal kirke, 13 av disse har adresse i andre sokn, 40 av barna har adresse i Heggedal, og 18 barn i Heggedal sokn ble døpt i en annen kirke. Alle barn som er døpt, og har bostedsadresse i Heggedal blir fulgt opp gjennom hilsener til 1-,2- og 3- års dåpsdag. Vi bruker heftene fra IKO til utsendelse. Til sammen sendte vi ut ca 180 hilsener i Det året barna fyller fire år, blir de invitert til å motta kirkeboka. I 2007 hadde vi to samlinger i forkant av gudstjenesten der selve boka ble delt ut. Det deltok 9 barn på

13 samlingene, og 19 barn fikk boka under gudstjenesten som var 11. november. Samlingen ble ledet av kapellan Simen Simensen og menighetssekretær Lisbeth Dagestad. Vi lagde sommerfugler, sang, hadde høytlesning fra kirkeboka, og omvisning i kirken. Lisbeth Dagestad menighetssekretær 3.4 KONFIRMANTARBEID Vi hadde 47 konfirmanter i 2007, Lars Martin Hol var vikar hos oss fra januar til juli, og hadde ansvar for konfirmantene. De brukte konfirmantbibelen i undervisningen. Vi hadde 4 grupper med undervisning annenhver uke, de var med på Kirkens Nødhjelps fasteaksjon og besøkte varmestua og kapellet i Asker. I begynnelsen av juli var vi på en ukes leir i Allingsås, Sverige. Konfirmantleir er en flott måte å drive undervisning på, men det forutsetter at vi har ungdommer og voksne med som medarbeidere. I 2007 hadde vi en flott gjeng med oss, og vi kan se tilbake på en vel gjennomført leir. Lisbeth Dagestad menighetssekretær 3.5 UNGDOMSARBEID Ten Sing Koret har status hvilende, vi håper å få det opp å gå igjen, men trenger mer bemanning på kontoret, for å kunne drive ungdomsarbeid. Lisbeth Dagestad menighetssekretær MILK Det har vært arrangert MILK (minilederkurs) for årets konfirmanter også høsten Vi har hatt 8 stk med, og har hatt 4 samlinger, og en weekend-tur til Nordmarkskapellet. Lisbeth Dagestad menighetssekretær Team Heggedal Team Heggedal er en gruppe med ungdommer som samarbeider med presten om å lage kveldsmesser den siste søndagen i hver måned. Vi samles en kveld på forhånd, velger ut salmer og snakker om preget på gudstjenesten, lager bønner som ungdommene ber, fordeler oppgaver, kirketjeneroppgaver osv. 13

14 På søndagskvelden samles vi noen timer før gudstjenesten og øver oss på det som skal skje, og noen av ungdommene lager vafler og rundstykker, kaffe og saft, som menigheten kan komme og forsyne seg av på Heggetun etter gudstjenesten. Besøkstallet på gudstjenestene har variert noe, men alt i alt har det vært mange fine søndagskvelder med Team Heggedal i Heggedal kirke. Simen Simensen Kapellan/Kateket 3.6 BARNE- OG FAMILIEARBEID Barnearbeid (BDU) Barne- og dåpsopplæringsutvalget (BDU) hadde 1 møte i Vi arrangerte juletrefest som vanlig på Gjellum grendehus første søndag i januar. Det var sang ved Heggetroll og andakt, bevertning, gang rundt juletreet, loddtrekning og leker. Og tilslutt kom de hellige tre konger og delte ut poser til barna. En vellykket fest som var godt besøkt. Lisbeth Dagestad menighetssekretær Søndagsskolen Søndagsskolen har i 2007 hatt 16 samlinger, 22 barn har vært innom i løpet av året, mens det har vært 13 faste betalende medlemmer. Vi har hatt to frivillige medarbeidere til å lede frem til sommeren, Lena Grønbeck Karlsen og Tor Magne Handeland. Fra høsten av var vi så heldige å få med Kristine P. Lande. Vi bruker søndagsskoleforbundets opplegg sprell levende, vi har også hatt kollekt som går til misjonsprosjektet. Ellers har vi bibelfortellinger, sang og formingsaktivitet. En søndag før påske og jul hadde vi frokost sammen, vi møttes kl. 10, alle hadde med ett påleggsslag, resten ordnet menighetssekretær. Lisbeth Dagestad menighetssekretær 14

15 3.6.3 Heggetroll (Heggedal barnegospel) Året 2007 startet med å synge på juletrefesten på Gjellum. Deretter sang vi på en gudstjeneste i Østenstad i forbindelse med misjonsuka. I februar var vi på Gullhella og sang. Så kom mars måned der vi hadde et samarbeid med Østenstad barnekor, og Geirr Lystrup. Ellers sang Heggetroll 17. mai, og har deltatt på 4 gudstjenester. Medlemstallet varierer litt fra vår til høst, det har ligget på rundt 15 stk. Berit og Per Øystein Funderud er primus motor, og med seg har de en frivillig foreldrerepresentant Randi B. Hognestad og menighetssekretæren. Lisbeth Dagestad menighetssekretær Heggedalspeiderne Året 2007 var et godt år for speidergruppa i Heggedal. Veksten var på 20 personer. Fra 7 til 27. Og det er bra. Æren for dette ligger hos roverlaget. Roveroppgaven var å få vekst i gruppa. De besto oppgaven. Antall i gruppa totalt: 27 Antall under 26 år: 25 Ole Hakon Kolberg gruppeleder 3.7 UNDERVISNINGS- OG VOKSENARBEID Bibelgruppe Det ble startet opp en ny bibelgruppe sommeren 2007 med Per Schulstadsveen og Stein Berge som ledere. Dette er en fortsettelse av gruppa til Hans Høiland. Møter siste tirsdag i måneden med ulikt ukenummer - for ikke å kollidere med HK-møtene. Møtene er vanligvis fra kl til Opplegget er å bruke William Barclay sine kommentarbøker for NT (det finnes ca 20 bøker for NT). Det arbeides fortsatt med den første boka som ser på Markus-evangeliet, og vi er ikke kommet lenger enn til de første kapitlene. Gruppa har fortsatt inn i Stein D Berge HK-gruppa HK-gruppa er en mannsgruppe med ca 15 medlemmer. Vi legger vekt på kameratskap/ vennskap, samtaler og noe turer. Samtalene spenner over de fleste temaer innen kristen tro, og spørsmål knyttet til våre liv og vår hverdag. I tillegg har vi appetitt på lokale, nasjonale og 15

16 internasjonale spørsmål knyttet til dagsaktuelle saker uten at vi har ambisjoner om noe høyt intellektuelt nivå. Vi bruker nesten alltid egne medlemmer som innledere. Trivselsesfaktoren er høy, og det er lett å knytte nærmere bånd mellom gutta også utenom møtene. Klubben bidrar også noe i det praktiske arbeidet i menigheten. Vi samles hver 14.dag, og møtene er fast på tirsdager i uker med like ukenummer når det ikke er ferier. Møtene er vanligvis fra kl til 21.30, og vi møtes privat hos de av oss som har plass og anledning. Hvis du har fylt 18 år, er du velkommen i fellesskapet. Du vil snart oppdage at dette ikke er noen lukket klubb vi er faktisk interessert i nye medlemmer. Ta kontakt med et av medlemmene eller med menighetskontoret. Stein D Berge 3.8 DIAKONI Diakoniutvalget Menigheten har for tiden ikke noe diakoniutvalg. Personer med interesse for dette etterlyses. Ole-Herman Bjor spleie Heggedal/ Østenstad menighetspleie samarbeider om fredagstreff og sommertur. Vi har ett fredagstreff i Heggedal vår og høst- Vi starter året med nyttårsfest på Heggedal hovedgård. Heggedal hovedgård er en fin ramme rundt nyttårsfesten. Pent pyntet og deilige snitter som er laget av menighetspleiens damer, og hjemmebakte bløtkaker. Det smaker godt, og det er stor stemning rundt bordene. I år som i fjor fikk Toralf Dehli ansvaret for festen, og han fikk Halfdan Hegtun til å komme og fortelle fra mennesker han hadde møtt. Erna Dehli leste opp etter bevertningen. Det ble en fin kveld, som ble avsluttet med gang rundt juletreet, og Toralf lyste velsignelsen. På treffet i april hadde vi besøk av Lise Karlsen som fortalte fra sitt liv, og hun hadde med 40 stk fra Evangeliesenteret, og det var fine vitnesbyrd og mye fin sang, og med Toralf ved pianoet, skal si det svingte. Det ble en fin formiddag. Mange kom for å høre disse fra Evangelisenteret. På høsttreffet i Heggedal var vi tilbake på Heggetun, og vi hadde besøk av tidl. sogneprest Magne C. Krohn som fortalte om Lina Sandell og hennes sanger, og vi fikk også være med og synge. Sommerturen dette året gikk til Hurum kirke, hvor det var gudstjeneste ved Toralf Dehli, og etterpå gikk turen til Holmsbu Bad- og Fjordhotell hvor det var deilig middag og kaffe med masse kaker, som menighets-pleiedamene hadde med. En kjempefin tur synes alle som var med. Kirkefrokosten er nå 1 gang pr. mnd. Første mandag i måneden. Vi er ikke så mange lenger, de som har vært trofaste er blitt gamle og syke og klarer ikke lenger å komme. Men vi er en som møtes, og vi har det hyggelig sammen i ca.1 ½ time. Starter med formiddagsmat som vi har med oss, så får vi kaffe/te og en kakebit, Vi deler hverdags-historier, både 16

17 morsomme og alvorlige, synger mye sammen og avslutter med en kort andakt. Vi ønsker at flere ville komme. Det er nå 12 roder i Heggedal, og vi mangler damer til en av rodene. Flere av de som er med, er selv pensjonister, så vi trenger flere nye til å hjelpe oss med innbydelser og blomsterhilsener fra fylte 80 år. Jeg har mange flinke damer til å hjelpe til, men vi trenger flere. Et lite dikt tilslutt som forhåpentligvis kan være et resultat av vårt arbeid. Kan hende ditt varme smil kan smelte den is som er tilfrosset helt inn til sjelen. Kan hende dine milde ord kan bygge broen over den kløft som synes uoverstigelig. Kan hende ditt lyse sinn kan splitte det mørket som omgir et forpint hjerte Randi Fink områdeleder i Heggedal Kirkens feltarbeid i Asker Kirkens Feltarbeid i Asker er et diakonalt omsorgstiltak for rusmisbrukere. Askermenighetene står samlet bak arbeidet. Vi har som mål å formidle nestekjærlighet, utøve sjelesorg, hjelpe i nødssituasjoner, fremme den kristne menneskeverdstanken, evangelisere, gi veiledning og trøst. Virksomheten er delt inn i tre avdelinger. Prestetjenesten, våre to gateprester driver det oppsøkende arbeidet, gir praktisk hjelp, drar på turer, holder gudstjenester, besøker foreninger og lag - og forretter ved kirkelige handlinger. Varmestua er et sosialt samlingssted for våre venner. Åpen mandag til fredag fra til Her kan gjester få mat, prate, vaske klær, dusje, varme seg, låne telefon, få veiledning eller bare være stille. Annenhver torsdag er det gudstjeneste i Varmestua. Herberget tilbyr overnatting og mat for bostedsløse alle netter hele året. Åpningstiden er til Vi tilbyr en seng, samtale, kveldsmat, dusj, vask av klær og frokost. Det har vært et stabilt og godt år for kirkens feltarbeid. Vi har kun hatt to dødsfall blant våre gjester. Prosjekt sysselsetting Kirkens feltarbeid har i samarbeid med offentlige etater jobbet med å planlegge et sysselsettingsprosjekt for rusavhengige i Asker. Mange av de som er i kontakt med Kirkens feltarbeid, er av ulike grunner utenfor arbeidslivet. Vi vet at mange ønsker arbeid/aktivitet i kortere perioder og i mindre forpliktende former. Vi ønsker å starte opp et sysselsettingsprosjekt på dag- til dag basis, hvor arbeidstagerne møter opp om morgenen, påtar seg jobb en dag og får kontant betaling ved arbeidsdagens slutt. På denne måten kan man jobbe når man er i form til det uten å forplikte seg til oppmøte over tid eller neste dag. Arbeidsoppgavene kan være rydding og vasking, vedlikehold eller flytteoppdrag. Prosjektet skal være både for kvinner og menn. Det skal ansettes en arbeidsleder og ha plass til fire-fem arbeidstagere per dag. Kirkens feltarbeid samarbeider med NAV Asker om organisering og finansiering av prosjektet. Vi håper å starte opp våren

18 Nytt i høst Vi har arrangert ikon-malekurs og satt i gang squashtreninger to ganger i uka sammen med gjestene våre. Begge disse aktivitetene har engasjert og aktivisert. Fagutvalget for Kirkens feltarbeid har hatt 5 møter og behandlet 45 saker i Gjennom året har vi hatt 6200 gjester på varmestua og 417 overnattinger på Herberget. Harald Heddan daglig leder 3.9 MISJON Misjonsutvalget Målsettingen for 2007 var: Arrangere misjonsuke i Heggedal og Østenstad i uke 4, i samarbeid med NMS. Misjonsutstilling. Felles misjonsgudstjeneste. Samle inn minimum kr til prosjektet. Informere om misjonsprosjektet ved de gudstjenestene det er offer til prosjektet. Undervise konfirmantene om prosjektet. Vurdere om nåværende prosjekt skal avsluttes eller fortsette. Hvis det skal avsluttes, må forslag til nytt prosjekt jobbes frem. Aktivitetene i 2007 for å gjennomføre målsettingene: Misjonsuka ble gjennomført i uke 4, januar. Se nedenfor. Det var 4 offer i Heggedal og 5 i Østenstad (derav en fellesgudstjeneste) til prosjektet. Prosjektet ble presentert av en fra MU ved alle gudstjenestene. Det ble overført kr til Lovsangshjemmet. Innkomne offer kr ,50, fordelt på kr ,00 i Østenstad og kr 8.951,50,- i Heggedal, pluss kr 949,00 samlet inn på søndagsskolen i Heggedal. I tillegg er et offer fra Østenstad ikke kommet med. Øvrige gaver kr 7.709,70 pluss kr fra barnehagen i Østenstad. Eldbjørg og Geir Magne underviste både vår- og høstkonfirmantgruppene i Østenstad. Etter en nøye vurdering og evaluering av prosjektet i misjonsutvalget i tillegg til et møte med Magne Mjærum hvor vi fikk svar på en del spørsmål, kom vi enstemmig fram til at vi anbefaler å fortsette med Lovsangshjem-prosjektet i 2 år til, ut Menighetsrådene ble tilskrevet om dette, og godkjente forlengelsen av prosjektet. 18 Annet Misjonsuka uke 4: Misjonsutstillingen ble satt opp i menighetssalen i Østenstad lørdag Tema: Thailand. I tillegg gikk vår egen power-point-presentasjon fra Lovsangshjemmet kontinuerlig. Den ble

19 åpnet søndag 21.01, og var åpen hele uken. 8 skoleklasser besøkte utstillingen pluss en gruppe fra barnehagen. Speidere kom også på besøk. Magne Mjærum var til stede på kirkefrokosten mandag. Gui-misjonen hadde misjonskveld på Heggetun samme dag, med Laila Sivertsen som hovedtaler. Geir Magne og Eldbjørg fortalte om prosjektet og viste bilder. Middagsserveringen på tirsdag serverte thaimat. Besøk fra NMS hos Minigospel og Barnegospel. Fortalte fra Thailand og lærte sanger. På Y s-men s møte på onsdag hadde Magne Mjærum og Ola Rypdal hvert sitt innlegg. På tensing s møte torsdag fortalte Geir Magne og Eldbjørg om prosjektet. Magne M. deltok også. Søndag var det stor familie/misjonsgudtjeneste i Østenstad for begge menighetene. Leif Hadland fra NMS talte. Minigospel, Barnegospel og Heggetroll sang. Besøk på søndagsskolen fra NMS. Olav og Jeed Skjærpe pluss Magene deltok på kirkekaffen. Marthe Spilling ble takket for sin mangeårige innsats for misjon i menigheten vår. Ofring til prosjektet. Misjonsuka engasjerte mange grupper i menigheten. Utstillingen vakte stor interesse, og NMS-folkene var meget gode formidlere. Tilbakemeldingene for hele uka var meget positive! Vi takker NMS for alt arbeidet som ble lagt ned og stor takk til staben i Østenstad for innsatsen! Menighetsbarnehagen i Østenstad har, via misjonsutvalget, gitt kr til daghjemmet i Lovsangshjemmet: Barn hjelper barn. Vi ønsker at denne gaven skal brukes til noe spesielt, ikke bare gå rett inn i driften. NMS arbeider med å få dette til. Vi har hvert år til nå overført flere penger enn vi har bundet oss til. Vi ønsker at disse overskytende midlene skal brukes til spesielle formål på daghjemmet, og dette har vi fått inn i den nye avtalen. Søndagsskolen i Østenstad har begynt å støtte prosjektet. Det gjør også søndagsskolen i Heggedal. Elisabeth Brændeland og Inge Westly fra Oslo Bispedømmekontor var på utvalgets møte De ønsket informasjon om våre prosjekter, hvordan vi jobber og resultat-ene vi oppnår. Utvalget vil i 2008: Arrangere misjonssøndag i Heggedal og Østenstad. Samle inn minimum kr til prosjektet. Informere om misjonsprosjektet ved de gudstjenestene det er offer til prosjektet. Undervise konfirmantene om misjon og prosjektet. Lage informasjon til søndagsskolen om prosjektet. Begynne arbeidet med å finne et nytt prosjekt, som skal starte

20 Utvalget har hatt 5 ordinære møter, pluss et som var forberedelsesmøte til misjonsuka. Magne Mjærum, NMS var til stede på 2 ordinære møter. I tillegg var Elisabeth Brændeland og Inge Westly fra Bispedømmekontoret til stede på et møte. Det ble behandlet 22 saker. Utvalget har i 2007 bestått av: Fra Heggedal: Astrid Kruse Andersen og Helge Fink. Fra Østenstad: Astrid Erlandsen (Menighetsrådets representant), Tormod Wien, Geir Magne Merkesvik og Eldbjørg Nåheim Eien (leder). For Heggedal og Østenstad misjonsutvalg Eldbjørg Nåheim Eien 20

Heggedal menighet 2006

Heggedal menighet 2006 Virksomhetsrapport for 2006 Den norske kirke Virksomhetsrapport for 2006 Innhold 1 GENERELT... 5 1.1 INNLEDNING... 5 1.2 SOKNEPRESTENS TILBAKEBLIKK... 7 1.3 KIRKESØKNING... 8 2 ORGANISASJON... 9 2.1 MENIGHETSRÅD

Detaljer

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015.

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015. iplan for Misvær menighet, 2012-2015. Innledning: ien i Misvær Menighet har som mål å skape fellesskap, slik at mennesker kan føle seg inkludert og kjenne en tilhørighet som gjenspeiler Guds kjærlighet.

Detaljer

Overordnede utfordringer i perioden

Overordnede utfordringer i perioden Heggedal menighets Strategiplan 2014-2017 1. Innledning Heggedal menighet er en av fem menigheter i Asker prosti, med drøyt 4000 medlemmer i soknet. Menighetsrådet treffer avgjørelser og opptrer på vegne

Detaljer

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet.

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet. Diakoniplan for Sandefjord menighet Diakoni beskrives i Plan for i for Den Norske kirke som kirkens omsorgstjeneste, evangeliet i handling. Planen har fire hovedområder: Nestekjærlighet, Inkluderende fellesskap,

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september

Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september Sak 1: Virksomhetsplan kapittel 2.2: Diakoni omsorg og samfunnsengasjement Innspill som fremkom under behandling

Detaljer

Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede.

Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede. Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede.» Først vil vi takke alle medarbeidere, frivillige og ansatte, som

Detaljer

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke.

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Å konfirmere seg i kirken betyr at du deltar i et konfirmantprogram som varer fra november 2010 til juni 2011. I løpet av 8

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Søndag 08. Februar kl. 11.00 Uke: 7 Gudstjeneste med nattverd. (Sneltorp. Johansen) Vi er kommet fram til Kristi Forklarelsesdag på søndag som kommer. Det er

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 10 Lødag 28. februar kl. 11.00 15:00 Søndag 1.mars kl.11.00 Kreativ lørdag i menighetssalen. Bymisjonsgudstjeneste med nattverd. (Per Christian Skauen. B.A.Sneltorp)

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

Diakoniplan for Ask menighet

Diakoniplan for Ask menighet Diakoniplan for Ask menighet 2013-2016. Planen er utarbeidet av diakoniutvalget og godkjent i Menighetsrådet 1 DIAKONIPLAN FOR ASK MENIGHET Innledning: I 2007 vedtok Kirkerådet en ny plan for diakoni.

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 38 KOMMENDE UKE Søndag 13. september kl. 11.00 Søndag 13. september kl. 11.00 på Ambjørnrød senter Mandag 14. september kl. 19:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd.

Detaljer

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL Vi vil med denne brosjyren invitere deg til å bli med på vårt konfirmantopplegg i Sviland kapell. Vi kan tilby et spennende og lærerikt år med mange

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2011

Barn og ungdom i kirken Høsten 2011 Barn og ungdom i kirken Høsten 2011 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Babysang Barnesanger, rim, regler, sangleker og små danser. Etter sangstunden er det tid for stell, mat og prat. Fredager

Detaljer

HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014

HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014 HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014 PRESENTERES PÅ MENIGHETSMØTE 22. februar 2015. RÅD OG UTVALG Sammensetningen av menighetsrådet i år 2011: Medlemmer: Medlemmer: Brigt Inge Lie Anne Mette Strand Jorunn Eldbjørg

Detaljer

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Snillfjord kirke er et vakkert samlingspunkt Oppussing av kirkens kunstmaling Lys våken deltakere lager engler Konfirmert 2014(men presentert høsten 2013) Vi

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 50 KOMMENDE UKE Søndag 6. desember kl. 11.00: Søndag 6. desember kl. 11.00 Søndag 06. desember Kl. 19:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Sneltorp) Offer til: Kirkens

Detaljer

Kalender desember 2015 - januar 2016

Kalender desember 2015 - januar 2016 Søndag 29. november kl. 18.00 Gudstjeneste 1. søndag i advent Tale: Tove Sæhle Uke 49 Kalender desember 2015 - januar 2016 Tirs. 01.des.- Tirs. 20.des Settes Julegrytene ved Kløverhuset, på Torgalmenningen

Detaljer

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2016

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2016 Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2016 Medarbeidere Hege Kateket Elise Trosopplæringsmedarbeider Birgitte Ungdomsleder Benedicte Diakon Per Kristian Kapellan Thomas Sokneprest + en hel

Detaljer

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Les om aktiviteter og arrangementer for barn og ungdom i din menighet 0 7 år Miniklubben Mandager kl 17.15 til 18.30. For gutter og jenter fra 4-8

Detaljer

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2012. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2012. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2012 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjonen er en festdag! Du kan ta og føle på spenningen. Det er som om forventningene dirrer i luften. Du står der

Detaljer

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet På grunnlag av situasjonsanalyse, formulering av mål og prioritering av tiltak, utfordres menigheten til å beskrive sin profil. Dette er ment som et relativt

Detaljer

Informasjon fra Olsvik menighet

Informasjon fra Olsvik menighet Informasjon fra Olsvik menighet Velkommen! Vi i Olsvik menighet vil med dette invitere alle som skal opp i 9. klasse, og som bor innenfor Olsvik menighet sine grenser, til konfirmasjon. I løpet av konfirmasjonstiden

Detaljer

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2015

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2015 Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2015 Medarbeidere Hege Kateket Birgitte Ungdomsleder Bente Diakon (vikar) Benedicte Diakon Per Kristian Kapellan Thomas Sokneprest + en hel gjeng frivillige

Detaljer

Konfirmanthefte for Søndre Land 2017/18 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte

Konfirmanthefte for Søndre Land 2017/18 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte Konfirmanthefte for Søndre Land 2017/18 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte «En gang før du selv kan minnes, ble du møtt av gledens bud: at du alltid kan få leve som et elsket barn hos Gud.Han

Detaljer

Diakoniplan for Ask menighet

Diakoniplan for Ask menighet Diakoniplan for Ask menighet 2011 2013. Planen er utarbeidet av diakoniutvalget og godkjent i Menighetsrådet 1 DIAKONIPLAN FOR ASK MENIGHET Innledning: I 2007 vedtok Kirkerådet en ny plan for diakoni.

Detaljer

Den norske kirke Måsøy Sokn. Årsmelding 2014

Den norske kirke Måsøy Sokn. Årsmelding 2014 Den norske kirke Måsøy Sokn Årsmelding 2014 Innledning Kirkesektorens overordnede målsetting: Menighetsrådets målsetning er å vekke og nære det kristelige liv i soknet, særlig at Guds ord kan bli rikelig

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Lørdag 31. januar kl. 11:00-14:00 Uke: 6 Kreativ lørdag Diakoniutvalget i Glemmen og Gamle Glemmen inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine

Detaljer

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 Konfirmant 2013 -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 KONFIRMANTÅRET 2012/2013 VELKOMMEN TIL ETT SPENNENDE ÅR! Kristen tro og kirken

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Søndagsskolen Sprell Levende søndagsskole på søndager samtidig med gudstjenesten i Nanset kirke (bortsett fra i skolens ferier

Detaljer

Visitasforedrag ved bispevisitas i Nygård 19. juni Kjære menighet!

Visitasforedrag ved bispevisitas i Nygård 19. juni Kjære menighet! Visitasforedrag ved bispevisitas i Nygård 19. juni 2016 Kjære menighet! Takk for en flott og inspirerende visitas! Jeg gleder meg over alt jeg har sett av godt arbeid for Guds rike i Nygård! Det har vært

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2014

Barn og ungdom i kirken Høsten 2014 Barn og ungdom i kirken Høsten 2014 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Søndagsskolen Sprell Levende søndagsskole på søndager samtidig med gudstjenesten i Nanset kirke (bortsett fra i skolens ferier

Detaljer

Stavern menighetsråd REFERAT

Stavern menighetsråd REFERAT Stavern menighetsråd REFERAT Møtested: Trollvn 9 Møtedato: TIRSDAG 040613 Møtetid: Kl. 1800 Saksliste 05/13 Til stede på møtet: Kari Dahle Halvorsen, Hanne Bustnes, Nils Bondevik Haga, Kristi Marie Hilde,

Detaljer

Program for Berg menighet HØSTEN 2016

Program for Berg menighet HØSTEN 2016 Program for Berg menighet HØSTEN 2016 Velkommen til oss! I tillegg til Gudstjenester inviterer vi til; August og September Ons 17/08 14:30: Superonsdag Lør 27/08 10:00: Loppeposesalg med mange nye lopper,

Detaljer

Saker. Møtebok for Hakadal menighetsråd. Møtedato: 12.11.2012 Møtetid: kl. 19:00 Møtested: Hakadal kirkestue

Saker. Møtebok for Hakadal menighetsråd. Møtedato: 12.11.2012 Møtetid: kl. 19:00 Møtested: Hakadal kirkestue Møtebok for Hakadal menighetsråd Møtedato: 12.11.2012 Møtetid: kl. 19:00 Møtested: Hakadal kirkestue Tilstede: Anne Hammer, Ingvar Jostein Svegården, Trine Nickoline Rogne Møller, Gunvor Støle Melsom,

Detaljer

STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET

STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET 2015-2018 MER HIMMEL MER JORD Kirken på Frogner - Rom for tro og tilhørighet Vedtatt på MR-møte 11/10-16 1. FLERE DELTAR I GUDSTJENESTEN OG MØTER GUD I FELLESSKAPET Høymessen

Detaljer

TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!!

TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!! TIL deg som er eller fyller det GANSKE SÅ snart!! BLIR DU MED?? Natt til 1. søndag i advent har du muligheten til å overnatte i Sentrumskirken sammen med mange andre 11- åringer. Har du en venn som har

Detaljer

Konfirmanthefte. Bugården menighet 2013-14

Konfirmanthefte. Bugården menighet 2013-14 Konfirmanthefte Bugården menighet 2013-14 1 Kjære konfirmanter, foreldre og foresatte! Velkommen til konfirmantåret 2013-14 i Bugården menighet! Her har vi samlet en del nyttig informasjon om året som

Detaljer

Diakoniplan for Tveit menighet

Diakoniplan for Tveit menighet Diakoniplan for Tveit menighet Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet"

Detaljer

Kirke. flere. for. Den norske kirke Greverud menighet

Kirke. flere. for. Den norske kirke Greverud menighet Kirke for flere Den norske kirke Greverud menighet Kirke for flere Greverud kirke har en ny visjon: «Kirke for flere». På en måte er denne visjonen allerede virkeliggjort. De senere årene har stadig flere

Detaljer

ÅRSBERETNING PFN REGION ØSTFOLD 2008 STYREMØTER... 2 MØTER ARRANGERT AV PFN... 2 AKTIVITET SENTRALT... 2 REGNSKAP 2008... 3 RESULTAT... 3 BALANSE...

ÅRSBERETNING PFN REGION ØSTFOLD 2008 STYREMØTER... 2 MØTER ARRANGERT AV PFN... 2 AKTIVITET SENTRALT... 2 REGNSKAP 2008... 3 RESULTAT... 3 BALANSE... STYREMØTER... 2 MØTER ARRANGERT AV PFN... 2 AKTIVITET SENTRALT... 2 REGNSKAP 2008... 3 RESULTAT... 3 BALANSE... 3 ARBEID I FENGSLENE... 3 ARBEID I FENGSLENE... 4 INDRE ØSTFOLD FENGSEL AVD. MYSEN... 4 INDRE

Detaljer

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET I HØYLAND KIRKE OG SVILAND KAPELL

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET I HØYLAND KIRKE OG SVILAND KAPELL INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2017-2018 I HØYLAND KIRKE OG SVILAND KAPELL Vi vil med denne brosjyren invitere deg til å bli med på vårt konfirmantopplegg i Høyland menigheter. Vi kan tilby et spennende

Detaljer

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET I HØYLAND KIRKE OG SVILAND KAPELL

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET I HØYLAND KIRKE OG SVILAND KAPELL INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2016-2017 I HØYLAND KIRKE OG SVILAND KAPELL Vi vil med denne brosjyren invitere deg til å bli med på vårt konfirmantopplegg i Høyland menigheter. Vi kan tilby et spennende

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Fore og Meløy menighetsråd

DEN NORSKE KIRKE Fore og Meløy menighetsråd DEN NORSKE KIRKE Fore og Meløy menighetsråd Ørnes, 14.10.2014 J.nr.: / Arkiv: Protokoll fra Fore og Meløy menighetsråd Onsdag 8.10.14 kl 15.30 på Ørnes menighetshus Tilstede: Faste medlemmer: Gunnlaug

Detaljer

Vardåsen menighetsråd

Vardåsen menighetsråd PROTOKOLL FRA MENIGHETSRÅDSMØTE NR. 03/2008 Møtetid: onsdag 5.03.07 kl 19.00 Tilstede: Heming Olsen Bergem (leder), Anfin Skaaheim (nestleder), Dag Håland (sokneprest), Johanna Ferstad Økland, Brit Næss-Andresen,

Detaljer

28. Årsstatistikk for Den norske kirke 2009

28. Årsstatistikk for Den norske kirke 2009 8. Årsstatistikk for Den norske kirke 009 Opplysninger om soknet. Kommunenummer 00 Fellesrådets navn ASKER KIRKELIGE FELLES. Soknets navn ØSTENSTAD SOKN Organisasjonsnummer 976986458.3 Soknets adresse

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 16.året 2015 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 16.året 2015 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 FJELLVOLLPOSTEN Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 16.året 2015 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

28. Årsstatistikk for Den norske kirke 2011

28. Årsstatistikk for Den norske kirke 2011 28. Årsstatistikk for Den norske kirke 20 Opplysninger om soknet. Kommunenummer 2 Fellesrådets navn SOLA KIRKELIGE FELLES Soknets navn.2 TANANGER SOKN Soknets adresse.3 Postboks 20 Navn skjemaansvarlig.

Detaljer

Konfirmanthefte for Søndre Land 2016/17 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte

Konfirmanthefte for Søndre Land 2016/17 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte Konfirmanthefte for Søndre Land 2016/17 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte «En gang før du selv kan minnes, ble du møtt av gledens bud: at du alltid kan få leve som et elsket barn hos Gud.Han

Detaljer

KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN. Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse!

KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN. Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse! KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse! Har du tenkt på konfirmasjon?! Ett år igjen Noen har kanskje bestemt seg for lenge siden? Andre synes

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD

INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD Tid: Torsdag 16. februar 2017, kl. 19.00-22.00 Sted: Fjellhamar kirke, sal F Innkalles: Alle faste medlemmer, varamedlem Bjørn Solheim, og varamedlem Reidar

Detaljer

Velkommen som konfirmant i Høvik!

Velkommen som konfirmant i Høvik! Velkommen som konfirmant i Høvik! Medarbeidere Leir Miks Tilr MØRK, ANJA Ungdomsleder RØ, TRYGVE Sokneprest Hvorfor konfirmasjon? Tradisjon Jeg vil finne ut mer om troen og livet Jeg vil vite mer om kirken

Detaljer

Møtebok for Asker kirkelige fellesråd

Møtebok for Asker kirkelige fellesråd Møtebok for Asker kirkelige fellesråd Tid: 17. oktober 2013 kl. 19:00 Sted: Heggetun Fremmøtte: ANNEMOR ONARHEIM INGRID RAUSTØL TELLSGÅRD NILS INGE HAUS BJØRN ANDREAS SCHWENSEN KJELL VIDAR JØRGENSEN BERIT

Detaljer

Heggedal menighet. Din kirke ditt valg Informasjon om kirkevalget Kandidater til menighetsrådsvalg

Heggedal menighet. Din kirke ditt valg Informasjon om kirkevalget Kandidater til menighetsrådsvalg Layout Siv Lakou / Trykk Jans Trykkeri Heggedal_Layout 1 22.07.11 19.46 Side 3 Heggedal menighet Din kirke ditt valg Informasjon om kirkevalget Kandidater til menighetsrådsvalg Kandidatene til Heggedal

Detaljer

Protokoll for Mari menighetsråd 11. mai 2016 i Mari kapell kl. 19-21

Protokoll for Mari menighetsråd 11. mai 2016 i Mari kapell kl. 19-21 Protokoll for Mari menighetsråd 11. mai 2016 i Mari kapell kl. 19-21 Behandlede saker: Innkallingen og dagsorden ble godkjent samt protokollen fra 13. april 2016. MMR Sak 15.16 Elektronisk innsamling MMR

Detaljer

Plan for diakoni Orkanger menighet. Tiltak Målsetting Gjennomføring Evaluering Ressurser Samarbeid med Ansvarlig

Plan for diakoni Orkanger menighet. Tiltak Målsetting Gjennomføring Evaluering Ressurser Samarbeid med Ansvarlig NESTEKJÆRLIGHET Hilsen til jubilanter på 75-, 80-, 85-, 90-, 95-årsdag og alle dager deretter. Vise omsorg og omtanke. Bokgave ved: - 75: Gode ord på vandringen - 80: Syng Med - deretter blomster Til åremålsdager

Detaljer

NANSET MENIGHETSRÅD. Vikingveien 9, 3274 LARVIK Tlf.: (Nanset kirke) Møtebok SAKSLISTE NR: SAKSNUMMER... SIDE

NANSET MENIGHETSRÅD. Vikingveien 9, 3274 LARVIK Tlf.: (Nanset kirke) Møtebok SAKSLISTE NR: SAKSNUMMER... SIDE NANSET MENIGHETSRÅD Vikingveien 9, 3274 LARVIK Tlf.: 33 13 16 60 (Nanset kirke) Møtebok NANSET KIRKE Møtested: Nanset kirke, Vikingveien 9 Møtedato: 16.10.14 Tid: Kl. 19-23 SAKSLISTE NR: 8-2014 SAKSNUMMER...

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Uke: 13 Lørdag 21. mars kl. 16.00 Søndag 22.mars kl.11.00 Konsert i Glemmen kirke. «Vi synger med Maria» Glemmen kirkes kor. NMS-Gudstjeneste. (Knut Hallen.

Detaljer

Fokusområder: Inkluderende fellesskap Nestekjærlighet Vern om skaperverket Kamp for rettferdighet

Fokusområder: Inkluderende fellesskap Nestekjærlighet Vern om skaperverket Kamp for rettferdighet DEN NORSKE KIRKE Erdal menighet Diakoniutvalget Kirkemøtet har vedtatt en definisjon på diakoni: Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende

Detaljer

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l.

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. vi må vite om) Fars fulle navn Adresse Postnr. Poststed Konfirmant 2013 Mobil Fasttlf. Epost (viktig!) Mors fulle navn Adresse Postnr.

Detaljer

Kalender desember 2014 - januar 2015

Kalender desember 2014 - januar 2015 Søndag 30. november 1. søndag i advent Uke 49 Kalender desember 2014 - januar 2015 Man.01.des.-Fre.22.des Settes Julegrytene ut. Grytene står på Kløverhuset og på Torgalmenningen Mandag 01.des. spiller

Detaljer

Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2013 Spørsmål og svar for deg som vurderer å konfirmeres i kirken

Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2013 Spørsmål og svar for deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2013 Spørsmål og svar for deg som vurderer å konfirmeres i kirken I denne brosjyren håper vi å gi deg svar på noen av de spørsmålene du har om konfirmasjon i kirken. 1

Detaljer

Den norske kirke Måsøy Sokn. Årsmelding 2013

Den norske kirke Måsøy Sokn. Årsmelding 2013 Den norske kirke Måsøy Sokn Årsmelding 2013 Innledning Kirkesektorens overordnede målsetting: Menighetsrådets målsetning er å vekke og nære det kristelige liv i soknet, særlig at Guds ord kan bli rikelig

Detaljer

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD Foto Jon Asdal ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD TID: FREDAG 28. MARS 2008 KL. 18:00 STED: HVITSTEN GRENDEHUS 1545 HVITSTEN Hvitsten, 17. februar 2008 Berit Helleve Asdal Leder DAGSORDEN ÅRSMØTET 28. mars

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 FJELLVOLLPOSTEN Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

Velkommen til Sandefjord Døvekirke

Velkommen til Sandefjord Døvekirke Velkommen til Sandefjord Døvekirke - et kirkelig tilbud for tegnspråkbrukere BARN, UNGE og VOKSNE i Buskerud, Telemark og Vestfold Program for VINTEREN og VÅREN 2017 - men blir ikke klar til bruk denne

Detaljer

Konfirmantåret 2015/2016

Konfirmantåret 2015/2016 Konfirmantåret 2015/2016 Skjold menighet Hvem er jeg? Er det som skjer bare tilfeldigheter? Har noen skapt jorden? Finnes det en Gud? Men hvorfor skjer det så mye vondt da? Hva er egentlig konfirmasjon?

Detaljer

BARN, UNGE og VOKSNE

BARN, UNGE og VOKSNE Velkommen til Sandefjord Døvekirke - et kirkelig tilbud for tegnspråkbrukere BARN, UNGE og VOKSNE i Buskerud, Telemark og Vestfold Høst - advent - jul 2016 DØVEKIRKE - men blir ikke klar til bruk denne

Detaljer

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2017

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2017 Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2017 Medarbeidere Anne Karen Kateket Maya Trosopplæringsmedarbeider Birgitte Ungdomsleder Gunnel Diakon Josva Prest Thomas Sokneprest Medarbeidere + en

Detaljer

Referat fra valg- og menighetsmøte, 2. juni 2015.

Referat fra valg- og menighetsmøte, 2. juni 2015. 1 Referat fra valg- og menighetsmøte, 2. juni 2015. Sted: Underetg, Skien baptistkirke. Tidspunkt: 19.00 21.10 Antall fremmøtte: 40 Kaffe fra klokken 18.45. Harald Dønnestad innledet kvelden. Harald takker

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 9 KOMMENDE UKE Søndag 28. februar kl 11.00 Misjonsgudstjeneste med dåp og nattverd (Sneltorp) Predikant Bjørn Sverre Lie. Offerformål: Misjonsprosjektet vårt:vorehe

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR AVERØYKONFIRMANTER

INFORMASJONSHEFTE FOR AVERØYKONFIRMANTER INFORMASJONSHEFTE FOR AVERØYKONFIRMANTER Velkommen som konfirmant! Å bli konfirmert betyr å bekrefte eller stadfeste noe. Du får lov til å stadfeste dåpen din og bekrefte tilhørighet til Gud eller kirken,

Detaljer

Menighetsrådets adresse Postnr Poststed

Menighetsrådets adresse Postnr Poststed Kirkelig årsstatistikk for 2006 Skjemanummer 28 Skjemanavn Årsstatistikk for Den norske kirke Skjemaet omfatter virksomhet i soknet kalenderåret 2006. Skjemaet sendes direkte til SSB. Kopi skal sendes

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 SIDE 2 HVA SKJER I MISJONSKIRKA? NR.2-5. APRIL 2015 OPPSLAGSTAVLA Liv og vekst i Nord 2015 Liv og vekst i Nord på Soltun folkehøgskole fra fredag 22. til mandag

Detaljer

REFERATER Godkjenning av referat fra forrige møte, 07.02.2012 Vedlegg: Referat fra møte 07.02.2012. Vedtak: Referatene tas til orientering

REFERATER Godkjenning av referat fra forrige møte, 07.02.2012 Vedlegg: Referat fra møte 07.02.2012. Vedtak: Referatene tas til orientering MODUM MENIGHETSRÅD Referat fra møte i Modum menighetsråd Tid: tirsdag 13.03.12 kl. 18.00-22.15. Åmot, 13.03.12 Sted: Åmot kirke, skolestua Tilstede: Menighetsrådets medlemmer: Terje Enger Gulbrandsen (leder),

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 12 KOMMENDE UKE Velkommen til Påskefeiring i kirka vår! Vi starter nå på Palmesøndag hvor barne og ungdomskorene er med med palmegrener og hosiannarop. Salmer vi skal

Detaljer

Velkommen til konfirmasjon i Nordby Kirke

Velkommen til konfirmasjon i Nordby Kirke Velkommen til konfirmasjon i Nordby Kirke 2018 Lurer du? Året sommerferie er over og du har akkurat startet i 9.klasse. Du er i en alder hvor du blir religiøst myndig, og du er kanskje litt usikker på

Detaljer

Hva er din drøm? Degernes 4-6.9.15

Hva er din drøm? Degernes 4-6.9.15 Hva er din drøm? Degernes 4-6.9.15 "Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler" "For så høyt har Gud elsket verden" 1 2 3 Ut på fredagskvelder - Tilby kaffe/te/vaffel i gågata. Spesielt rettet mot

Detaljer

2. Vi har hatt tre familiegudstjenester og flere nye foreldre har deltatt der sammen med barna. Noen av dem hadde aldri vært i kirken før de kom til

2. Vi har hatt tre familiegudstjenester og flere nye foreldre har deltatt der sammen med barna. Noen av dem hadde aldri vært i kirken før de kom til Nyttårsbrev 2013. Godt Nytt År! Her kommer det første nyhetsbrev fra Mustamäe i 2013. I senhøst og jula 2012 skjedde det mye bra og spennende hos oss. Jeg vil trekke fram spesielt tre ting som har lykkes

Detaljer

KONFIRMANT 2015-16. Onsdag 10. juni kl. 18.00 blir det. kirke. Til ungdommer i Frogn som fyller 14 år i år samt foreldre og foresatte.

KONFIRMANT 2015-16. Onsdag 10. juni kl. 18.00 blir det. kirke. Til ungdommer i Frogn som fyller 14 år i år samt foreldre og foresatte. KONFIRMANT 2015-16 Til ungdommer i Frogn som fyller 14 år i år samt foreldre og foresatte. Dere skal ha mottatt informasjon om konfirmasjon fra Den norske kirke sentralt i posten. Her kommer litt mer informasjon

Detaljer

Om arbeidet i 2013. Styret. Styrets sammensetning: Styrets arbeid. Hjemmeside. Aktiviteter. Julemesse

Om arbeidet i 2013. Styret. Styrets sammensetning: Styrets arbeid. Hjemmeside. Aktiviteter. Julemesse Årsmelding for 2013 Bakgrunn Før jul i 2010 vedtok menighetsrådet i Øvre Rælingen Menighet å legge ned alt arbeidet i Blystadlia, og å si opp leien av lokalet Kirkestua i sokkelen til høyblokka i Blystadlia.

Detaljer

RANDABERG MENIGHETSRÅD MØTEPROTOKOLL Møtedato: Tirsdag kl.19.30

RANDABERG MENIGHETSRÅD MØTEPROTOKOLL Møtedato: Tirsdag kl.19.30 Styre, råd, utvalg: Randaberg menighetsråd RANDABERG MENIGHETSRÅD MØTEPROTOKOLL Møtedato: Tirsdag 03.01 kl.19.30 Arkiv MR Møte nr. 01/2017 Tilstede: :Dan Frode Bø :Thor Ove Vistnes :Eivind Emmerhoff :

Detaljer

Diakoniplan for Tveit menighet 2012 2015.

Diakoniplan for Tveit menighet 2012 2015. Diakoniplan for Tveit menighet 2012 2015. Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for

Detaljer

Vi kan tilby et spennende opplegg som vi tror vil falle i smak hos de fleste. Ta en kikk og se om dette er noe for deg.

Vi kan tilby et spennende opplegg som vi tror vil falle i smak hos de fleste. Ta en kikk og se om dette er noe for deg. Kan du tenke deg å være konftrrnanc i Loddefjord menighet! Vi kan tilby et spennende opplegg som vi tror vil falle i smak hos de fleste. Ta en kikk og se om dette er noe for deg. HVORFOR KONFIRMANT? Det

Detaljer

Vil du være konfirmant i Førresfjorden menighet?

Vil du være konfirmant i Førresfjorden menighet? Vil du være konfirmant i Førresfjorden menighet? Til deg! Vi håper du vil velge konfirmasjon i kirken. For at du skal få et fint og lærerikt år, er det viktig at du er motivert og har lyst til å konfirmere

Detaljer

ØSTENSTAD MENIGHETSRÅD

ØSTENSTAD MENIGHETSRÅD TILSTEDE FRAVÆREN DE ORIENTERI NG ØSTENSTAD MENIGHETSRÅD M Ø T E R E F E R A T GRUPPE, SAK, FORMÅL Østenstad menighetsråd DEN NORSKE KIRKE Østenstad menighet Gudolf Blakstadsvei 40, 1392 Vettre ostenstad.menighet@asker.kirken.no

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Hu og hei, du og jeg danser dagen lang. Januar og februar har fest og bjelleklang. Snø og sno har vi to, hvis du liker det. Vil du heller ha litt sol, så vent på

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Sola menighet

DEN NORSKE KIRKE Sola menighet DEN NORSKE KIRKE Sola menighet INNKALLING SOLA MENIGHETSRÅD TID: Onsdag 16.03.2016 kl. 19.00 22.00 STED: Menighetsenteret TIL: Faste medlemmer: Tone Meling Lauvvik leder Laila Bergo Jardar Lindøe Linn

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 Sykkylven sokneråd

ÅRSMELDING 2013 Sykkylven sokneråd ÅRSMELDING 2013 Sykkylven sokneråd ÅRSMELDING 2013 SYKKYLVEN SOKNERÅD Sykkylven sokneråd bestod av følgende: Sokneprest: Helge Standal Leder: Svein Erik Kampenes Nestleder: Tove Aarsnes Skauvik Sekretær:

Detaljer

Velkommen til infomøte konfirmasjon 2017

Velkommen til infomøte konfirmasjon 2017 Velkommen til infomøte konfirmasjon 2017 Konfirmant 2017? Hva er kirkelig konfirmasjon? Konfirmasjon = confirmare = styrke, bekrefte, stadfeste «Målet for konfirmasjonstiden er å vekke og styrke troens

Detaljer

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpsnytt Januar, Februar og Mars 2014 «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpslederen har ordet.. Det er kun en måned siden jeg skrev noen refleksjoner

Detaljer

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO Men Jesus kalte dem til seg og sa: «La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike tilhører slike som dem». LUKAS 18,16 VÅR VISJON: Vi ønsker å se mennesker

Detaljer

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 ORIENTERING OM KONFIRMASJONSTIDA SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 Hva - og for hvem? De som er født i 1999, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2011 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

REFERATER Godkjenning av referat fra foregående møte, 21.10.2014 Vedlegg: Referat fra 21.10.2014. Vedtak: Referatet fra 21.10.2014 godkjennes.

REFERATER Godkjenning av referat fra foregående møte, 21.10.2014 Vedlegg: Referat fra 21.10.2014. Vedtak: Referatet fra 21.10.2014 godkjennes. MODUM MENIGHETSRÅD Åmot, 18.11.14 Referat fra møte i Modum menighetsråd Tid: tirsdag 18.11.14 kl. 19.00-21.00. Sted: Åmot kirke, skolestua Tilstede: Menighetsrådets medlemmer: Eirik Roness (leder), Terje

Detaljer

Velkommen! Nå er det din tur til å bli konfirmant i Førresfjorden menighet

Velkommen! Nå er det din tur til å bli konfirmant i Førresfjorden menighet Velkommen! Nå er det din tur til å bli konfirmant i Førresfjorden menighet En viktig tid et viktig valg! Du er bare et år unna en høytidelig dag i livet ditt. Velkommen som konfirmant i Førresfjorden menighet!

Detaljer

Fellesråd og Menighetsrådets sammensetning fra 27 oktober 2011:

Fellesråd og Menighetsrådets sammensetning fra 27 oktober 2011: Årsmelding Måsøy Menighet 2011 Innledning Kirkesektorens overordnede målsetting: Menighetsrådets målsetning er å vekke og nære det kristelige liv i soknet, særlig at Guds ord kan bli rikelig forkynt, syke

Detaljer