De konfesjonelle tradisjonenes betydning for menighetsutvikling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "De konfesjonelle tradisjonenes betydning for menighetsutvikling"

Transkript

1 De konfesjonelle tradisjonenes betydning for menighetsutvikling Lars Råmunddal Innhold INNLEDNING... 2 BEGREPET TRADISJON OG ULIKE MÅTER Å FORHOLDE SEG TIL TRADISJON PÅ.. 3 HVA ER TRADISJON OG HVORFOR ER TRADISJONER VIKTIGE?... 3 MELLOM TRADISJONALISME OG HISTORIELØSHET... 6 DETRADISJONALISERING OG RETRADISJONALISERING... 8 DE KONFESJONELLE TRADISJONENES VERDI FOR MENIGHETSUTVIKLING OG VEKST I HISTORISK BELYSNING UTVIKLINGEN AV ET KONFESJONELT MANGFOLD VEKKELSESTRADISJONEN, FORENINGSFORMEN OG AKTIVITETSMENIGHETEN VEKKELSESTRADISJONENS BETYDNING OG VERDI FOR MENIGHETSUTVIKLING I DAG KONFESJONELLE TRADISJONER SOM PROBLEM OG RESSURS: SAMMENFATTENDE SYNSPUNKTER HVORDAN KAN DE KONFESJONELLE TRADISJONENE SPILLE EN POSITIV ROLLE I MENIGHETSUTVIKLING OG ENDRING? NÅR BLIR KONFESJONELLE TRADISJONER ET PROBLEM FOR MENIGHETSUTVIKLING OG ENDRING? KONKLUSJON SPØRSMÅL TIL REFLEKSJON LITTERATUR

2 Innledning De spørsmål vi søker svar på i dette kapitlet er følgende: 1) Hvordan kan vi unngå at konfesjonelle tradisjoner blir et problem og en hindring menighetsutvikling og vekstarbeid. 2) Hvordan kan slike tradisjoner spille en positiv rolle i utviklings- og endringsprosesser i menigheter? Hva er med andre ord forholdet mellom menighetsutvikling/endring/vekst og konfesjonelle tradisjoner? For å gi svar på de to spørsmålene, vil det være nødvendig først å klargjøre hva som menes med tradisjon generelt og med konfesjonelle tradisjoner spesielt. Dessuten vil det være viktig å få kartlagt ulike måter vi forholder oss til tradisjoner på. For å få innsyn i hvordan konfesjonelle konfesjoner har virket i forhold til menighetsutvikling og vekst, vil vi foreta et lite historisk tilbakeblikk med vekt på norsk lavkirkelighet og frikirkelighet. I den sammenheng spør vi spesielt hva vi i dag har å hente fra det vi her kaller vekkelsestradisjonen. Til slutt vil vi foreta en sammenfatning av synspunkter som svar på spørsmålene om når og hvordan de konfesjonelle tradisjonene kan spille en positiv rolle for menighetsutvikling og vekst og når og hvordan de ikke gjør det og tvert imot blir en hindring for nyutvikling og vekst i menigheter. Vi har registrert at det er skrevet relativt lite om dette kapitlets tematikk både i kirkevekstlitteraturen og nyere framstillinger om menighetsutvikling. Det som finnes har lett for å bli vinklet ut fra det syn at kirkelige tradisjoner kun er til hinder for nyutvikling og vest i menigheter. Schwarz snakker for eksempel om tradisjoner som kan bli skorpedannelser som hindrer utvikling og vekst, (jf. Schwarz 1996:29 [i dansk utgave]). Som framstillingen vil vise, har vi imidlertid hos Carroll (2000) og Bass (2004) funnet mer ballanserte framstillinger av det som også er hovedsaken med dette kapitlet, nemlig å vise at konfesjonelle tradisjoner ikke bare representerer et problem for menighetsutvikling, men at de også kan utnyttes positivt og kreativt med tanke på utvikling og vekst i menigheter. Tematikken om tradisjoners funksjon og verdi i forhold til menighetsutvikling, behandles også av Skjevesland (1993). Han bygger sin tenkning om menighetsutvikling i folkekirken på det han kaller en pastoralteologisk modell med tre sentrale faktorer: Normen (dvs. bibelske kriterier for menighetsutvikling), tradisjonen og endelig den situasjon menighetsbygging gjelder. Tradisjonen i Skjeveslands bok handler om internasjonale og nasjonale impulser som kan påvirke menighetsutvikling i folkekirken og dessuten om folkekirkens lange og tunge tradisjon i det norske folk. Om viktigheten av å ta tradisjonsfaktoren på alvor i menighetsutviklende tenkning og arbeid, sier Skjevesland: Det er umulig å utarbeide en pastoralteologi bare ved å føre sammen den aktuelle sosio-kulturelle situasjonen og de bibelske kriterier. Vi står under tradisjonens trykk. Og hele denne tradisjonsmasse medbestemmer trolig mer enn vi er klar over. (Skjevesland 1993:31). 1 At tradisjonsfaktoren 1 Nevens må også at i en bok om menighetsutvikling i folkekirken basert primært på et menighetsutviklende forskningsprosjekt, er den bestemte og aktuelle kirkelige kontekst og tradisjon hele tiden med som en del av refleksjonsgrunnlaget, jf. Birkedal m.fl. (red):

3 bestemmer mer enn det vi trolig er klar over, gjelder selvfølgelig også for andre kirkelige tradisjoner enn den norske folkekirken og som Skjevesland behandler. Begrepet tradisjon og ulike måter å forholde seg til tradisjon på Hva er tradisjon og hvorfor er tradisjoner viktige? Historien er viktig for nasjoner og folk, for kirker og menigheter og for den enkelte av oss. Og historien avleirer seg i tradisjoner, sier vi gjerne. Og tradisjonenes funksjon er både å lagre en felles hukommelse av felles erfaring og å videreføre slik hukommelse til nye generasjoner. Ordet tradere har jo med overlevering å gjøre, (Carroll 2000:10). Det gjelder å overlevering, mottakning og konservering av grunnleggende verdier som styrer/regulerer en gruppe av menneskers holdning, oppførsel og handlinger i en bestemt kulturell kontekst. Tradisjonens oppgave er altså å binde sammen det gamle og det nye for å skape historisk kontinuitet for enkeltpersoner, grupper, menigheter, osv. Innholdet i tradisjonen er ofte forbundet med religiøse og/eller kulturelle elementer som en mener er spesielt verdifulle fordi de utgjør en viktig verdi og er en vesentlig del av den sosiale og/eller religiøse arv. Tradisjoner finnes beskrevet, nedskrevet og ikke nedskrevet, uttrykt og usagt, de kan være sterke og svake, osv. Man kan også si at tradisjoner er viktig fordi de er et uttrykk for vår identitet nasjonalt, kulturelt, religiøst, kirkelig, personlig, osv., men de er også viktige fordi de på ulikt vis markerer at vi står i en kontinuitet med fortiden og at de dermed sementerer vår kulturelle og/eller religiøse identitet som jo delvis er et historisk fenomen. Fortiden representerer med andre ord verdier som vi ønsker å videreføre. Alle må vi på en eller annen måte forholde oss til historien og tradisjonen. At det finnes ulike måter å forholde seg til historien og tradisjonen på, får altså konsekvenser for hvilken innflytelse fortida får på framtida vår. Oppsummerende sier Carroll (2000:12-13) om hva det er som gjør tradisjoner så viktige: For det første hjelper de oss til å plassere oss selv innenfor en bestemt kontekst familie, stamme og/eller fellesskap. For det andre utgjør de en slags tolkningsramme for hvordan vi ser på verden. For det tredje hjelper de oss til å lære hva som er forventet av oss i den sammenhengen vi befinner oss i. Og for det fjerde er de en hjelp ikke bare til å orientere oss i forhold til fortid og nåtid, men de kan også hjelpe oss til å orientere oss i framtiden. Konfesjonelle eller kirkelige skiller seg egentlig ikke fra andre typer tradisjoner ut over dette at dette at de har å gjøre med kristne kirkers- og/eller menigheters opprinnelse, deres trosmessige og kulturelle innhold samt deres historiske utvikling. I dette kapitlet kommer vi til å bruke tradisjonsbegrepet på ulike nivåer: Det første nivået er det vi kan kalle det typologiske med bakgrunn i det faktum at det har utviklet seg ulike måter å betrakte tradisjonens verdi på i lys av den kristne kirkes utvikling gjennom historien og i lys av ulike måter å tolke opprinnelsen på, dvs. NTs beskrivelse av den kristne kirkes 3

4 start og tidligste utvikling. 2 Vår framstilling av ulike typer tradisjonstenkning (jf. fig. XX) representerer en forståelse av tradisjonsbegrepet på dette nivået. Det andre nivået tradisjonsbegrepet brukes på, er det vi her kaller det kollektive. Med dette menes her tenkning, holdninger og arbeidsmetoder som ulike menigheter, kirkesamfunn og bevegelser kan ha felles over tid slik at en kan si at det er mer eller mindre faste tradisjoner som etableres. Det som i dette kapitlet kalles vekkelsestradisjonen er eksempel på en slik bruk av tradisjonsbegrepet. Det tredje nivået er det konfesjonelle. Her knyttes tradisjonsbegrepet til de historiske begivenheter og tradisjonsfaktorer som er med på å forme ulike kristne konfesjoner eller kirkesamfunn. Vi snakker gjerne om luthersk tradisjon, pentekostal tradisjon, baptistisk tradisjon, osv. Går en inn i disse konfesjonelle tradisjonene, vil en oppdage flere fellestrekk mellom dem og trekk som er mer eller mindre særegne. Det vi her kaller vekkelsestradisjonen kan være eksempel på et tradisjonselement som flere kirkesamfunn og bevegelser har felles, mens pinsevennenes forståelse av åndsdåp og tungetale kan være eksempel på et tradisjonselement som er mer særegent. Selvfølgelig er det også forbindelseslinjer og berøringspunkter mellom den mer spesifikke konfesjonelle bruk av tradisjonsbegrepet og den typologiske. Den lutherske kirkelige tradisjon vil for eksempel være preget av den type tradisjonsforståelse som framkommer under beskrivelsen av typen reformasjon i tabellen som finnes nedenfor, jf. fig. XX. Det fjerde nivået som begrepet tradisjon brukes på er det lokale. De konfesjonelle tradisjonene representeres ikke bare på kirkesamfunnsnivå, men også i lokale forsamlinger som den katolske menighet, pinsemenigheten, osv i for eksempel i Oslo. En slik lokal forsamling representerer selvfølgelig den konfesjonelle tradisjon den tilhører (inklusivt den tilhørende forståelse av den kirkelige tradisjon og dens betydning) samtidig som den har sine lokale særtrekk som er skapt gjennom dens særegne lokale historie og lokale kultur. Frie forsamlinger som ikke ønsker å representere noen kjent kristen konfesjon, vil også være konfesjonelt gjenkjennbar da den som regel inneholder flere standpunkt, verdier og praksiser som stammer fra en eller flere tradisjonsstrømninger innenfor den kristne kirke. I den følgende kapitteltekst vil de ulike nevnte nivåene som begrepet tradisjons vil kunne relateres til, opptre mer eller mindre samtidig nærmest som ulike dimensjoner ved tradisjonsbegrepet. Dette innebærer at når vi for eksempel snakker om pinsevenner, er dette en konfesjonell bruk av begrepet samtidig som det er en retning/kirkesamfunn som i tradisjonstypologien vil falle inn under typen radikal reformasjon og samtidig som denne tradisjonen får sitt særegne lokale uttrykk i stedegne forsamlinger. Hensikten med å lage det vi her kaller en tradisjonstypologi, vil være todelt: For det første vil en med en slik framstilling kunne tydeliggjøre hvordan en i ulike kirkelige sammenhenger forholder seg til opprinnelsen, dvs. de nytestamentlige forsamlingene og deres bakgrunn i Jesu og apostlenes forkynnelse og praksis. Alle kristne kirker og menigheter har nemlig på 2 Som eksempel på typologisering innenfor ekklesiologien, se A.C. Dulles: Models of the Church (1978/2003). 4

5 en eller annen måte denne opprinnelsen som et slags normativt ideal. For det andre kan en typologi som vi her framstiller (jf. fig. XX) si noe om hvordan den mellomliggende historie, dvs. den kirkelige tradisjon og historie som ligger mellom aposteltiden og vår situasjon i dag, er blitt og kan bli vurdert og verdsatt. Tradisjon(-er) kan nemlig vektlegges og vurderes på ulikt vis. Innen konfesjonskunnskapen framstiller en og sorterer kirkesamfunn/konfesjoner ut fra deres lærestandpunkt (som: katolsk, luthersk, reformert, o.a.), ulike typer forfatningsformer (som: episkopal, presbyteriansk, kongregasjonalisktisk, o.a.), ulik kirkelig praksis eller kultus (som: dåp, nattverd, gudstjeneste, osv.) og endelig - etter ethos (dvs. den karakteristiske livsholdning som ofte er forbundet med en konfesjon), (jf. Borgen/Haralsø 1993, Sødal 200x.) Et vanlig kriterium for å typologisere kirkesamfunn/konfesjoner er den såkalte høyrevenstre-aksen, (jf. Molland 1961:17-18). Samfunn på den konfesjonelle høyresiden, er samfunn som har bevart mye av den kirkelige tradisjon fra oldtiden og middelalderen i lære, forfatningsformer og kultus, mens samfunn på venstresiden har forkastet eller tapt mye av denne tradisjonen, sier Molland (1961:18). Den katolske og ortodokse kirker vil etter en slik tankegang måtte plasseres på høyresiden, mens adventister, kongregasjonalister, baptister, o.a. kommer på den såkalte venstrefløyen i kristenheten. Og det finnes selvfølgelig samfunn som plasserer seg mer i sentrum i en slik tenkning, for eksempel reformasjonskirkene. Tenkningen i høyre-venstre-aksen i konfesjonskunnskapen, gjenspeiles også i tabellen nedenfor, jf. figur X, men her spesifisert som typer tradisjonstenkning. Typer kirkelig tradisjonstenkning Anliggende (Hva knytter dagens menighet til urkirken?) Representanter Sentralt for menighetsutvikling TRADISJON En ubrutt kirkelig tradisjon tilbake til apostlene sikret gjennom apostolisk suksesjon Katolske og ortodokse kirkesamfunn Deltakelse i kirkens liturgiske og sakramentale praksis REFORMASJON Sola Scriptura, det apostoliske ord er normativt, ikke den kirkelige tradisjon Lutherske/reformerte kirkesamfunn Forkynnelse og formidling av Guds ord (Ordet og sakramentene) RADIKAL REFORMASJON Som typen reformasjon, men i tillegg: bibelsk dåpsform/menighetsordning, karismatiske ytringer, o.a. Retninger på reformasjonens venstreving (døperne, og etter hvert: kongregasjonalister, pinsevenner, osv.) Virkeliggjøring av Bibelens konkrete ord (i menighetsordning, dåpspraksis, o.a.) og frihet for Åndens virke RESTAURASJON De fem åndelige embetene gjenopprettet i endens tid, jf. Ef 4:11 (ellers som radikal reformasjon ) Ytterliggående karismatiske retninger, (eks. husmenighets-bevegelsen i England) Som radikal reformasjon + gjenoppdagelse av de åndelige embetenes funksjon og rolle Figur X: Typer tradisjonstenkning 5

6 På høyresiden vil da klart typen tradisjon ligge med sin vektlegging av den ubrutte kirkelige tradisjon tilbake til apostlene. Med tradisjon mener en da gjerne summen av læresetninger og kirkeskikker som er nådd vår tid gjennom overlevering fra person til person og fra generasjon til generasjon, (Molland 1964:85). Sentralt i denne tradisjonstenkningen står læren om den apostoliske suksesjon som innebærer at tradisjonen fra apostlene er sikret gjennom den ubrutte rekken av biskoper der hver biskop er ordinert av en annen biskop slik at det går en rekke fra den nåværende paven tilbake til apostlene/peter. Slik tradisjonsforståelse står sentralt i ulike katolske og ortodokse kirkesamfunn og dessuten i noen kirker som kan regnes som reformasjonskirker, eksempelvis Svenska kyrkan og i den anglikanske kirke. Om en spør om hva som blir sentralt i menighetsutviklende tenkning, vil svaret helt klart måtte bli deltakelse i kirkens-/menighetens liturgiske og sakramentale praksis. Den neste tradisjonstypen på fig. XX kaller vi reformasjon. Som kjent hadde Luther hadde ikke som intensjon å bryte med den katolske kirkelige og gudstjenestefeirende tradisjon, men å reformere den læremessige delen av den. Ikke minst representerte Luther en alternativ måte å se tradisjonen på, ved at han innførte prinsippet om Sola scriptura prinsippet, dvs. Skriften alene som autoritativ norm for lære og liv i kirken. Nå kan en si at dette prinsippet ble litt ulikt praktisert hos de tre ulike reformatorene Luther, Calvin og Zwingli, noe som bl.a. har resultert i noe ulik vektlegging i sakramentforståelsen, (jf. Segler&Bradley 2006:36ff.). Men felles er allikevel at en i kirkelig praksis og dermed i menighetsutviklende tenkning, vektlegger formidlingen av Guds ord i forkynnelse og i sakramentforvaltning. De to neste typene tradisjonsforståelse kaller vi radikal reformasjon og restaurasjon og da befinner vi oss på venstresiden av den såkalte høyre-venstre-aksen. Disse to måtene å tenke menighet/tradisjon på, har vi egentlig redegjort for i kap. XX der vi skriver om ulike strategiske tilnærminger til menighetsutvikling. Uten å gjenta det som der sies, kan vi her presisere hva det er som skiller typene radikal reformasjon og restaurasjon fra de andre måtene å tenke tradisjon på. Til forskjell fra Luther og reformatorene, hadde jo de såkalte radikale under reformasjonstiden nettopp til intensjon å bryte med ikke bare den katolske og middelalderske læretradisjon, men med alt hva den rådende/etablerte kirken stod for, deriblant dens gudstjenestefeiring, for så å gjenopprette en ny identitets- eller kontinuitetslinje tilbake til de nytestamentlige forsamlingene. Sentralt i denne tenkningen har to ting stått sentralt; nemlig etterlevelsen av Guds ord (gjerne bokstavelig tolket) og åpenhet og frihet for Åndens spontane og nyskapende gjerning. I tenkningen som vi her kaller restaurasjon, legger en gjerne til at et avgjørende kjennetegn på identiteten med de nytestamentlige forsamlingene er gjenopprettelsen eller restaurasjonen av det en kaller de fem åndelige embetene (apostel, profet, lærer, hyrde og evangelist) som en finner omtalt i Ef 4:11. Mellom tradisjonalisme og historieløshet Foregående redegjørelse for bruk av tradisjonsbegrepet og av ulike tradisjonstyper og hva som særpreger disse, viser som vi foran også har nevnt at type tradisjonsforståelse har konsekvenser for hva som betones og vektlegges i menighetsutviklende arbeid i dag. Dette viser bl.a. at vi som menighetsbyggere forholder oss til tradisjon(-er) etter en oppfatning av 6

7 deres verdi og betydning. Generelt sett kan en si at det finnes minst tre ulike måter å forholde seg til tradisjon på: For det første kan en ha overfokus på tradisjonen og ende opp i det vi gjerne kaller tradisjonalisme. Og dette er et fenomen som kan ramme alle uavhengig av plassering i tradisjonstypologien. For det andre kan en ha underfokus på tradisjonen og ende opp i det man kan kalle historieløshet. Og for det tredje kan en velge en strategi der en både tar vare på verdifulle elementer i den aktuelle tradisjon samtidig som man åpner opp for fornyelse og nyutvikling. Først noen ord om tradisjonalismen som er det fenomen Carroll kaller tradisjonenes skyggeside, (2000:15). Tradisjonalisme handler om at man kan bli så rotfestet og faststøpt i den tradisjonelle måten å se verden på og tilpasse seg denne på, at man mister evnen ti å tilpasse seg nye omstendigheter og utfordringer. Tradisjonalisme har gjerne også det med seg at man fort blir ut av stand til å leve seg inn i andres oppfatninger av verden og i andres tradisjoner og historie. Og dette kan jo hindre oss fra å verdsette tradisjonene. Og i verste fall kan dette lede til tanker om at andre må endre seg å bli som meg. Det finnes historiske eksempler på at dette har ledet til vold/rasisme sier Carroll (ibid.). Tradisjon brukt på denne måten, har selvfølgelig det positive i seg at de forenkler spørsmålet om hvordan vi bør tenke og handle i dag, men samtidig er det flere grunner til at man bør advare mot tradisjonalismen. Man kan bli så rotfestet i en tradisjons måte å betrakte verden på, at man får skylapper i forhold til å kunne tilpasse seg nye forhold. Det er nok også rett det mange påstår at ingenting kan forhindre fornyelse, nyutvikling og vekst slik som tradisjonalisme i den betydning vi har forsøkt å definere fenomenet her. Dessuten er det grunner til å advare mot tendensen til å markere grenser mot omverden slik at man kan få problemer med å eksistere sammen med andre. Økumenikkens historie er jo full av eksempler på nettopp dette. Den motsatte ytterlighet i forhold til tradisjonalismen og det vi her har kalt underfokus på tradisjonen. Fenomenet vi da snakker om er historieløshet. Og historieløshet foreligger når det som har skjedd i historien ikke får noen betydning for hvordan man innretter sitt liv nå og for framtida. Som fenomen er dette ikke ukjent i det moderne og på mange måter rotløse samfunn. I kristen sammenheng er det et eksempel på historieløshet når man tror at det som skjer det er vekkelsesbevegelser eller nyinnsatser i kirkehistorien, er direkte fra Gud uten at man tillegger fortidens forutsetninger for det som skjer noen særlig betydning. Enkelte ganger har det framstått personer og oppstått retninger i kristen sammenheng som kommer med sterke påstander om at det som nå skjer er noe helt nytt som Gud gjør i vår tid. Og man bryter gjerne med etablerte menigheter/kirkesamfunn og starter noe nytt og noe for seg selv, som man gjerne oppfatter som Guds sanne menighet eller kirke. Fenomenet kjenner vi til ikke minst i frikirkeligheten og i bevegelser og menigheter som betoner Åndens kraftfulle fornyergjerning og det karismatiske liv. Konsekvensene blir, som for tradisjonalismens del, skylapper og isolasjon i forhold til Guds allsidige handlemåte og det store Guds rike. Fortidas rikdom på sann menneskelig og sann åndelig erfaring oversees, med 7

8 fare for at en må gjøre det hele om igjen på sin egen måte. Man underkjenner dermed at Gud også handler i andre sammenhenger enn sin egen. Som for tradisjonalismens del, er det grunn til å advare mot historieløsheten som grunnholdning til forståelsen av hvordan vi i dag skal forholde oss til fortid, framtid og det Gud gjør og vil gjøre. Historieløsheten taler ikke sant om historien. Man henter nemlig bare ut av historien det som passer med vårt eget syn på virkeligheten. Historieløsheten taler heller ikke sant om den situasjon vi befinner oss i i dag. Det at Gud gjør nye ting i vår tid og i dag, betyr ikke at det Gud har gjort tidligere ikke har noen betydning. Men den viktigste grunnen til at man bør advare mot historieløsheten er, at den ikke taler sant om Gud og Guds måte å handle på. Historieløsheten står nemlig i fare for å gjøre Gud svært liten. Men det finnes en måte å forholde seg til det som har skjedd i fortid på (også for en menighet) som gjør at man verken blir styrt av den på en usunn måte (jf. tradisjonalismen) eller at man ser på den som betydningsløs (jf. historieløsheten). Og det aller viktigste i den sammenheng er at vi er villige til å lære av historien. Det gjør vi først og fremst ved at vi begynner å forstå at historien alltid er større en vår bit av den. Slik erkjennelse gjør at vi kan holdes relativt ydmyke i forhold til vår egen plass og betydning i historien. For det andre bør en unngå å glorifisere historien, eller vår lille del av den. Ikke minst i vekkelseshistorien har man nok hatt en tendens til å gjøre nettopp det. Dette gjør at vi kan falle for fristelsen til å ønske oss en reprise på gamle tiders vekkelse. Guds handlingsmønster i tidligere tider blir da lett det mønster vi forventer at Gud skal handle etter på nytt. Endelig og for det tredje er det viktig å huske at vi kan gjøre noe med fortidens vonde og vanskelige erfaringer, før denne delen av historien gjør noe med oss om vi ikke bearbeider den. På menighetsplan som på personlig plan, er det jo slik at fortidas negative erfaringer fort kan innhente oss og gjøre noe med oss. Mange menigheter har opplevd og opplever at en ubearbeidet fortid skaper forviklinger og handlingsbegrensninger for nåtid og framtid. Og moralen må derfor være: La oss forholde oss ærlig og oppriktig til fortiden, verken dyrke den, eller på en eller annen måte fornekte den. Oppsummerende kan sies at den måten å forholde seg til tradisjon på som vi ønsker å gjøre oss til talsmenn for her, er en tradisjonsbevissthet som gjør at vi verken overser tradisjonen (jf. historieløsheten) eller at vi blir styrt og bundet av den (jf. tradisjonalismen). I forhold til utfordringene vi står overfor i det tidsskifte vi nå er inne i ( fra modernisme til postmodernisme), er det også en utfordring å kunne forholde seg til tradisjon på en ny måte. I dag ønsker nemlig mange mennesker ikke å følge tradisjoner ukritisk, men man tester tradisjonenes sannhet mot dagens kunnskap og egen erfaring. Sosiologene kaller dette fenomenet de- og/eller re-tradisjonalisering, og her kan det være nyttig lærdom for dem som ønsker å bygge tidsrelevante menigheter. Detradisjonalisering og retradisjonalisering Carroll (jf. Carroll 2000) ønsker å svare på spørsmålet om hvordan man kan bygge tidsrelevante menigheter i dag. Og i den sammenheng undersøker han spesielt hva det er som 8

9 preger menigheter/kirker som forsøker å tilpasse seg en ny tid som Carroll kaller posttradisjonell. I denne sammenheng ser Carroll først på hvordan kirkene i USA forandres i et samfunn som er i forandring. Dernest beskriver han ulike strategier som menigheter og kirker velger for å møte utfordringene i et posttradisjonelt samfunn og han beskriver også hva som særpreger posttradisjonelle menigheter. Endelig skisserer Carroll hva man i den etablerte/tradisjonelle del av kirkelandskapet kan lære av de nye ekklesiologiske formene. Et posttradisjonelt samfunn og posttradisjonelle kirker og menigheter er altså sentrale begreper for Carroll. Han velger, sier han, å bruke begrepet posttradisjonelt framfor andre varianter av post-begreper, som post-industrielt, post-kristent, post-moderne, osv. (2000:9). Grunnen er at begrepet posttradisjonelt egner seg bedre enn de andre begrepene for å betegne de kirkelige endringer og utfordringer vi står overfor i dag. Og det er flere tradisjoner som utfordres i dag; som liturgiske former, kirkearkitektur, musikkformer, organisatoriske strukturer, osv. Carroll sier om det som skjer i dag: It implies that something has occurred or is occurring in Western and in many cases global society that is transforming previously taken-for-granted social and cultural patterns, including ecclesial traditions. (2000a:10) Carroll bruker begrepet detradisjonalisering for å markere at vi i dagens samfunn ikke er helt post-tradisjonelle, eller uberørt av tradisjoner. Det karakteristiske for dagens situasjon er nemlig ikke at tradisjonene har utspilt sin rolle eller at de ikke har noen betydning, men at tradisjonene spiller en mindre rolle enn tidligere. Mennesker i dag velger nemlig ut hvilke tradisjoner de ønsker å ta med seg og de vil være fri til å tolke hvilken betydning tradisjonene skal ha (2000:10). Den store utfordringen kristne forsamlinger og kirker står overfor i dag er, ifølge Carroll, hvordan man skal forholde seg til tradisjonene og den pågående detradisjonalisering. Med eksempler fra den amerikanske kirkevirkelighet, viser Carroll til tre hovedstrategier: Motstand (resistance), tilpasning (accommodation) og både motstand og tilpasning (2000:29-53). Motstandsstrategien går ut på at man vil bevare de gamle tradisjonene og formene og motstå detradisjonaliseringen. Tilpasningsstrategien går ut på at man tilpasser seg helt og fullt detradisjonaliseringsprosessen i samfunnet. Den tredje strategien handler om at man kombinerer begge de foregående, ved at man gjerne (ofte ut fra konservative teologiske standpunkt) motstår liberalisering av teologi og etikk og ved at man tilpasser ulike kirkelige former og praksiser vår tids behov. Begrepet posttradisjonelle kirker eller new style churches knytter Carroll spesielt til den siste strategien (Carroll 2000:37-52). Dette er ofte menigheter/kirker som er teologisk konservative, uten at de er blitt fundamentalistiske. Tilknytningen til kirkesamfunn er ofte løs, eller mangler helt. Ofte er menighetene hensikts- eller målorienterte. De er gjerne overgitt til å gjøre medlemmene til Fully Devoted Followers of Christ, for å bruke Willow Creekmenighetens målformulering. Disse menighetene er preget av et sterkt og entreprenørisk lederskap som ofte er utviklet i den lokale menigheten. Man vektlegger å minimalisere 9

10 hierarkiske strukturer og avstanden mellom lekfolket og prest/pastor. I tillegg er man opptatt av å hjelpe medlemmene til å finne sine nådegaver og hjelpe dem inn i tjeneste. Man legger stor vekt på lavterskel, men også på profesjonelle gudstjenester og på smågrupper. Musikkformen er gjerne moderne og kleskoden er uformell. Carroll oppsummerer på følgende måte: Taken together, this list of characteristics and practices signals a distinctive ecclesial style; multiple and innovative strategies of action that have emerged as an adaptive response to the challenges of a detraditionalizing society. They stand in rather striking contrast to conventional, mainstream congregations. (Carroll 2000a:52) Også i det norske kirkelandskapet har man de siste årene kunnet registrere mange av de samme utviklingstrekkene som Carroll beskriver med utgangspunkt i amerikansk kirkeliv. Det er blant annet ikke vanskelig å se parallellene mellom hva Carroll beskriver som karakteristiske trekk ved new style churches, og sentrale elementer i den nye menighetstenkning og strategi som utvikles i mange menigheter andre steder enn i USA. Og mange norske menigheters engasjement for fornyelse og vitalisering av menigheten kan på mange måter sies å være i tråd med det Carroll mener man i den etablerte del av kirkebildet kan lære av posttradisjonelle forsamlinger, som for eksempel Willow Creek og Saddleback Church. Det kan være nødvendig, sier Carroll, å bryte med slik-har-vi-alltid-gjort-det - mentaliteten for å finne nye veier å presentere og leve ut evangeliet på i vår tid. Carroll sier det slik: Such discernment involves seeking guidance of the Holy Spirit as we adapt old ways and shape new practices, new ways of being church, some of which are suggested by the ecclesiologies of the new-style churches. (2000:81) Som vi har sett er begrepet detradisjonalisering sentralt for Carroll. Hos en annen amerikanske menighetsforsker, Diana Butler Bass, står begrepet retradisjonalisering sentralt, (jf. Bass 2004 og Hegstad 2007). Retradisjonalisering handler om at tradisjoner og praksiser som regel har et fornyelses- eller gjenbrukspotensial som vi gjør klokt i å oppdage om vi ønsker å lage samlende og godt fungerende strategier som både tar hensyn til menighetens historiske identitet og dagens behov. Viktige begreper for Bass er intensjonalitet, (eller intentional congregations ) og kristne praksiser (eller practicing congregations ). Og hennes anliggende er at menighetsarbeid i form av ulike praksiser (som igjen er historisk betingede) ikke må utføres bare av vane eller tradisjon, men fordi man har en bestemt hensikt eller intensjon. Det er med andre ord for henne snakk om en kreativ og kritisk bruk av kirkelige tradisjoner. Den menighetsmessige fornyelse knyttes til en bevisst retradisjonalisering av menighetslivet der tradisjon får en fornyet mening og der elementer fra tradisjonen gjenoppdages og gis en fornyet bruk. På mange måter kan man også si at detradisjonalisering og retradisjonalisering skjer samtidig, påpeker Bass (2004:32). Tradisjon er ikke bare noe man arver, men det dreier seg om en bevegelse fra mer formell holdning til tradisjoner til det Bass kaller fluid retraditioning, (2004:42). Den aktuelle kirkes eller menighets tradisjon vil da bli sett på ikke som død, men som en levende kapital som fornyelse og nyutvikling kan springe ut fra. 10

MENIGHETSUTVIKLING SOM PRAKTISK-TEOLOGISK FAG

MENIGHETSUTVIKLING SOM PRAKTISK-TEOLOGISK FAG MENIGHETSUTVIKLING SOM PRAKTISK-TEOLOGISK FAG Av Lars Råmunddal Innhold Innledning... 2 Litt om praktisk teologi og fagbetegnelsen menighetsutvikling... 2 Hva er praktisk teologi?... 2 Menighetsutvikling

Detaljer

Hva gjør forkynnelsen menighetsbyggende?

Hva gjør forkynnelsen menighetsbyggende? 1 Hva gjør forkynnelsen menighetsbyggende? En praktisk-teologisk drøfting av forkynnelsens funksjon i en menighetsutviklende kontekst Lars Råmunddal Innledning... 2 Menighetsbyggende forkynnelse mellom

Detaljer

DERE VET HVILKEN TID DET NÅ ER

DERE VET HVILKEN TID DET NÅ ER Knut Refsdal DERE VET HVILKEN TID DET NÅ ER TEOLOGI POSTMODERNITET SUBJEKTIVISME Avhandling i Master i teologi Det Teologiske Menighetsfakultet - 2006 Innhold Innledning 3 Problemstilling og presiseringer

Detaljer

Endringsledelse og menighetsutvikling

Endringsledelse og menighetsutvikling Endringsledelse og menighetsutvikling - noen utvalgte perspektiv Dag-Håkon Eriksen daghakon@gmail.com Dette essayet beskriver og drøfter ulike endringsprosesser og forholdet mellom ledelse og endring i

Detaljer

TILHØRIGHET TIL EN VALGMENIGHET En empirisk undersøkelse i ByMenigheten - Sandnes ( tidligere Lundehaugen menighet )

TILHØRIGHET TIL EN VALGMENIGHET En empirisk undersøkelse i ByMenigheten - Sandnes ( tidligere Lundehaugen menighet ) TILHØRIGHET TIL EN VALGMENIGHET En empirisk undersøkelse i ByMenigheten - Sandnes ( tidligere Lundehaugen menighet ) Innholdsfortegnelse Forord...2 Kapittel 1. Innledning...3 Bakgrunn for oppgaven...3

Detaljer

Det teologiske Menighetsfakultet. Spesialavhandling Cand. Theol. Dåpssamtalen det viktige første møte mellom foreldre og kirke.

Det teologiske Menighetsfakultet. Spesialavhandling Cand. Theol. Dåpssamtalen det viktige første møte mellom foreldre og kirke. Det teologiske Menighetsfakultet Spesialavhandling Cand. Theol. Dåpssamtalen det viktige første møte mellom foreldre og kirke Eva Marie Jansvik Veileder Heid Leganger - Krogstad En avhandling i religionspedagogikk

Detaljer

Hva er kirken? - To økumeniske bidrag

Hva er kirken? - To økumeniske bidrag Hva er kirken? - To økumeniske bidrag Norges kristne råds skriftserie - nr. 15 Hva er kirken? - To økumeniske bidrag Norges kristne råds skriftserie - nr. 15 Norges Kristne Råd Rådhusgt. 1-3, 0151 Oslo

Detaljer

Nådens fellesskap. Rapport fra samtalen mellom Metodistkirken i Norge og Den norske kirke

Nådens fellesskap. Rapport fra samtalen mellom Metodistkirken i Norge og Den norske kirke Nådens fellesskap Rapport fra samtalen mellom Metodistkirken i Norge og Den norske kirke Sluttrapport med forslag til avtale Oslo 1994 INNHOLD FORORD I. INNLEDNING A. Gruppens sammensetning og mandat B.

Detaljer

TEMA: Misjonsstrategi

TEMA: Misjonsstrategi Innsyn: Utgitt av Fjellhaug Skoler, Sinsenveien 15, N-0572 Oslo. Tlf 23 23 24 00. Telefaks 23 23 24 10. Bankgiro: 8220.02.90549 Redaktør: Dagfinn Solheim, dsolheim@nlm.no Redaksjonsråd: Mona Bø, Øyvind

Detaljer

- en analyse av kirkevekstteoriens innpass i Frelsesarmeen.

- en analyse av kirkevekstteoriens innpass i Frelsesarmeen. Gjør noe - en analyse av kirkevekstteoriens innpass i Frelsesarmeen. Hvorfor denne oppgaven? Det har vært naturlig for meg å velge denne oppgaven p.g.a. min bakgrunn i Frelsesarmeen. Jeg er ikke bare "født

Detaljer

Hvordan forstår man diakoni i Metodistkirken i Norge, og hva kan det bety for metodistkirkens barne- og ungdomsarbeid i praksis?

Hvordan forstår man diakoni i Metodistkirken i Norge, og hva kan det bety for metodistkirkens barne- og ungdomsarbeid i praksis? 1 MGD 300 Masteroppgave i diakoni Hvordan forstår man diakoni i Metodistkirken i Norge, og hva kan det bety for metodistkirkens barne- og ungdomsarbeid i praksis? Student: Marit Kristine Hanssen Veileder:

Detaljer

Steinar Hjerpseth. Veileder. Professor Gunnar Heiene. Masteroppgaven er gjennomført som ledd i utdanningen ved

Steinar Hjerpseth. Veileder. Professor Gunnar Heiene. Masteroppgaven er gjennomført som ledd i utdanningen ved Hvilken betydning har fokus på en åndelig dimensjon for mennesker som går inn i en prosess med AAs tolvtrinnsprogram, sett i lys av metodistisk helliggjørelseslære? Steinar Hjerpseth Veileder Professor

Detaljer

Samliv i lys av Bibelen Veiledning om aktuelle spørsmål knyttet til ekteskap, samboerskap, skilsmisse, gjengifte og homofilt samliv

Samliv i lys av Bibelen Veiledning om aktuelle spørsmål knyttet til ekteskap, samboerskap, skilsmisse, gjengifte og homofilt samliv Samliv i lys av Bibelen Veiledning om aktuelle spørsmål knyttet til ekteskap, samboerskap, skilsmisse, gjengifte og homofilt samliv Godkjent i NLMs hovedstyre 2. desember 2011 1 Innhold Innledning s 3

Detaljer

Erling Birkedal. Rapport fra et utvikingsprosjekt ved IKO - Kirkelig pedagogisk senter. Juni 2008

Erling Birkedal. Rapport fra et utvikingsprosjekt ved IKO - Kirkelig pedagogisk senter. Juni 2008 Erling Birkedal Erfaringsbasert didaktikk Plattform for planutvikling i trosopplæring for ungdom et refleksjonsnotat Rapport fra et utvikingsprosjekt ved IKO - Kirkelig pedagogisk senter Juni 2008 In n

Detaljer

Presentasjon av Den katolske kirkes sosiallære

Presentasjon av Den katolske kirkes sosiallære Presentasjon av Den katolske kirkes sosiallære Oslo, August 1998 Caritas Norge 1998. Innholdsfortegnelse: Innledning Bruksanvisning Del I Guds rike, verden og Kirken Del II Å reflektere over troen Del

Detaljer

Indremisjonsforbundet (ImF) Håndbok for Bedehuset En ressurs for misjonsarbeidet i ImF Oppdatert mars 14

Indremisjonsforbundet (ImF) Håndbok for Bedehuset En ressurs for misjonsarbeidet i ImF Oppdatert mars 14 (ImF) Håndbok for Bedehuset En ressurs for misjonsarbeidet i ImF Oppdatert mars 14 Innhold INNHOLD FORORD 5 BRUKERVEILEDNING 6 STIKKORDREGISTER 8 1 INDREMISJONEN I BEDEHUSET 19 1.1 Misjonsperspektivet

Detaljer

Strategiformulering ti ulike skoler

Strategiformulering ti ulike skoler 0000 Strategi.book Page 285 Thursday, July 7, 2005 10:29 AM TILLEGG A Strategiformulering ti ulike skoler De ulike skolene representerer hver for seg sentrale elementer i formuleringsprosessen. Hensikten

Detaljer

Når troen tar Nye veier

Når troen tar Nye veier Pål Ketil Botvar og Ann Kristin Gresaker Når troen tar Nye veier En studie av pendling mellom kristne og nyåndelige miljøer KIFO Rapport 2013: 1 Pål Ketil Botvar og Ann Kristin Gresaker NÅR TROEN TAR NYE

Detaljer

En analyse av læringssyn i faglitteraturen som omhandler konfirmasjonsarbeid

En analyse av læringssyn i faglitteraturen som omhandler konfirmasjonsarbeid En analyse av læringssyn i faglitteraturen som omhandler konfirmasjonsarbeid Navn: Sarah Johanne Olsson AVH 504- Spesialavhandling med metode (30 ECTS) Studieprogram: Cand.theol. Hovedveileder: Professor

Detaljer

Innholdsfortegnelse: En fremmed skal du ikke plage og ikke undertrykke; for dere har selv vært fremmede i Egypt (2. Mosebok 22:21)

Innholdsfortegnelse: En fremmed skal du ikke plage og ikke undertrykke; for dere har selv vært fremmede i Egypt (2. Mosebok 22:21) 1 Legenden forteller at Abraham en dag gjennom døråpningen fikk se en gammel mann som kom gående langs veien. Mannen virket sliten og så ut til å ha reist langt klærne var støvete og føttene fulle av sår.

Detaljer

Politiske reformer og frivillige organisasjoner

Politiske reformer og frivillige organisasjoner HANDELSHØGSKOLEN I TROMSØ OG INSTITUTT FOR SOSIOLOGI, STATSVITENSKAP OG SAMFUNNSPLANLEGGING Politiske reformer og frivillige organisasjoner Samhandlingsreformens reise inn i Diabetesforbundet Ida Trældal

Detaljer

Konfirmasjonstiden har vært bra - jeg har fått litt mer kunnskap og hatt det fint sammen med de andre konfirmantene

Konfirmasjonstiden har vært bra - jeg har fått litt mer kunnskap og hatt det fint sammen med de andre konfirmantene Ida Marie Høeg (ida.marie.hoeg@kifo.no) KIFO Stiftelsen kirkeforskning Konfirmasjonstiden har vært bra - jeg har fått litt mer kunnskap og hatt det fint sammen med de andre konfirmantene Innledning Tidligere,

Detaljer

SYNLIG, MEN IKKE SETT?

SYNLIG, MEN IKKE SETT? SYNLIG, MEN IKKE SETT? Masteroppgave i teologi Det teologiske Menighetsfakultet, Oslo Vår 2009 AVH 502 - Masteravhandling (55 Ects) Johanne Garmann Gullaksen Veileder: Prof. Harald Hegstad Sider inkludert

Detaljer

PÅ VEI MOT ET INKLUDERENDE SAMFUNN

PÅ VEI MOT ET INKLUDERENDE SAMFUNN PÅ VEI MOT ET INKLUDERENDE SAMFUNN NY VE RS JO N 20 12 Ressursmateriell for menigheter og organisasjoner: HVORDAN SKAPE FLERKULTURELLE FELLESSKAP? 1 PÅ VEI MOT ET INKLUDERENDE SAMFUNN FORORD Hvordan tar

Detaljer

LIVSNÆR RELEVANT TILGJENGELIG. Antologi 2013, Den norske kirke

LIVSNÆR RELEVANT TILGJENGELIG. Antologi 2013, Den norske kirke ÆR RELEVANT Antologi 2013, Den norske kirke LIVSNÆR ANT TILGJENGELIG GELIG Antologi 2013, Den norske kirke LIVSNÆR RELEVANT TILGJENGELIG Innhold ISBN: 978-82-7454-115-4 Kirkerådet, Oslo 2013 Bestilles

Detaljer

KRISTNE MIGRANTMENIGHETER I OSLO

KRISTNE MIGRANTMENIGHETER I OSLO Ronald M. Synnes KRISTNE MIGRANTMENIGHETER I OSLO KIFO Rapport 2012: 1 Ronald M. Synnes KRISTNE MIGRANTMENIGHETER I OSLO KIFO Rapport 2012: 1 KIFO Rapport 2012: 1 Rapporten er utgitt av KIFO Stiftelsen

Detaljer

Menigheten i Det nye testamente

Menigheten i Det nye testamente Menigheten i Det nye testamente Artikkel i Misjonsforbundets menighetshåndbok, 2000 Av Lars Råmunddal I denne artikkelen vil det bli anlagt to perspektiv på presentasjonen av det nytestamentlige materialet:

Detaljer

Tekster og tolkninger

Tekster og tolkninger Notat 1/2005 Torrey Seland Tekster og tolkninger Arbeidshefte i bibeltolking VOLDA 2005 Forfattar Ansvarleg utgjevar ISSN Sats Distribusjon Torrey Seland Høgskulen i Volda 0805-8075 Torrey Seland http://www.hivolda.no/fou

Detaljer

Nyhetsbrev nr. 1/2008 La flere få høre hva du mener Innlegg til Nyhetsbrevet sendes til red@ogsavierkirken.no. Vi ønsker dialog og ytringer! samtid?

Nyhetsbrev nr. 1/2008 La flere få høre hva du mener Innlegg til Nyhetsbrevet sendes til red@ogsavierkirken.no. Vi ønsker dialog og ytringer! samtid? Les i dette nummer: - Leders innspill s. 2 - Rapport fra høst-seminar s. 5 - Dialog i Danmark s. 9 - For ulydighet s. 10 - Reformer, ikke rasering s. 11 Nyhetsbrev nr. 1/2008 La flere få høre hva du mener

Detaljer

DÅP OG PARAKLESE. med basis i Kristus, i relasjon til dåpen.

DÅP OG PARAKLESE. med basis i Kristus, i relasjon til dåpen. DÅP OG PARAKLESE. En struktur for formaningen i Det nye testamente, med basis i Kristus, og i relasjon til dåpen. Roald Kvam. Hovedfagsoppgave i Kristendom ved Norsk Lærerakademi. Bergen 1996. Forord I

Detaljer