ØSTRE PORSGRUNN KIRKE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ØSTRE PORSGRUNN KIRKE"

Transkript

1 KONKURRANSEGRUNNLAG ØSTRE PORSGRUNN KIRKE Plan- og designkonkurranse PLAN- OG DESIGNKONKURRANSE med begrenset deltakelse Anskaffelse over EØS-terskelverdi for bygge og anleggskontrakter etter forskriftets del I og IV

2 INNHOLD 1. FORESPØRSEL Innledning Konkurransemål Gjeldende framdriftsplan for konkurransen Informasjonsmøte Spørsmål og avklaringer Deltakere Forslagets form Dokumenter Anonymitet Avvik fra konkurranseprogrammet Informasjon og publisering Bedømmelse, premiering og honorar Juryrapport Eiendomsrett og opphavsrett Konkurranseform og Lovgrunnlag Avlysning Vedståelsesfrist Valg av deltakere Tilbakekallelse og endring av forslagene GENERELL BESKRIVELSE Orientering om prosjektet Kirkens historie Prosjektmål Prosjektets suksesskriterier Kunstnerisk utsmykking Byggherreorganisasjonen Prosjektforutsetninger Tentativ milepælsplan for prosjektet Evalueringsprosess KONTRAKTBETINGELSER Generelle kontraktbestemmelser og avtaledokument Tiltransport av arkitekt og landskapsarkitekt KRAVSPESIFIKASJON Prosjektets visjon Absolutte minstekrav Krav til ivaretagelse av retningslinjer Romskjema med veiledende arealer Side 1

3 4.5 Eksisterende arealer i kirkestua Funksjonskrav Generelt Bruk av Kirkestua Inngangsparti Den gjenstående grunnmuren Romfunksjoner beskrivelse Hovedrom Møterom Birom Funksjonskrav Utendørsanlegg Adkomst Parkering Kirkegård og graver Grunnmuren til den gamle kirken Tekniske funksjonskrav med skjematisk beskrivelse av bruk og utstyr Akustikk Kirkeorgel Klokketårn og klokker Lys, lyd og bilde Mikseplass - kirkerom IKT-rom/AV-utstyr Varmeanlegg Ventilasjon Spinkelanlegg Belysning Brann og sikkerhetsanlegg Funksjonskrav Miljø Energi Miljø Ventilasjon og materialer med gode inneklimaegenskaper JURYERING Generelt Vinner Levering KRITERIER FOR JURYENS VURDERING HONORAR Honorar for de ulike prosjektfasene Timepriser Reisekostnader Prosjektteam Forpliktelse og signatur Side 2

4 DEL A GENERELL DEL 1. FORESPØRSEL 1.1. INNLEDNING Porsgrunn Kirkelige Fellesråd innbyr til plan- og designkonkurranse for oppføring av Østre Porsgrunn kirke. Det er per dags dato ikke avklart hvilken gjennomføringsmodell som skal benyttes i prosjektet. Det er diskutert om prosjektet skal gjennomføres som en samspillsmodell hvor entreprenør trekkes inn i prosjektutviklingen på et tidlig tidspunkt. Dette vil avklares før plan- og designkonkurransen avsluttes. Porsgrunn Kirkelige Fellesråd har som målsetning at denne plan- og designkonkurransen skal gi Fellesrådet et godt konsept som kan bearbeides videre, og et godt beslutningsgrunnlag for videreføring av prosjektet. Det vil i plan- og designkonkurransen bli lagt vekt på å velge et prosjekt som på den beste måten tilfredsstiller de krav som er beskrevet i konkurransegrunnlaget. Konkurransen er kunngjort på DOFFIN tirsdag 10. januar 2015 som en begrenset plan- og designkonkurranse (prekvalifisering). Prekvalifiseringen ble avsluttet 4. mars Innleveringsfrist for konkurransen er satt til tirsdag 26.mai 2015 kl Åpning av forslag vil bli foretatt samme dag som innlevering. Komplett forslag i henhold til konkurranseprogrammet skal leveres til: Porsgrunn Kirkelige Fellesråd v. kirkesjefen Winthers gate Porsgrunn Forslaget skal leveres i lukket anonymt pakke og merkes: «Østre Porsgrunn kirke Plan- og designkonkurranse» Side 3

5 Forslaget skal være oppdragsgiver i hende innen fristen. Deltakerne har ansvaret for at forslaget er levert i henhold til fristen. Forslag som er innlevert/mottatt etter fristens utløp vil bli avvist. Det gjøres spesielt oppmerksom på at e-post, faks eller lignende ikke vil bli godtatt som leveringsmåte. Tilbudsbrev og tilbudsskjema (Del D) med dokumenter skal være undertegnet av person som har signaturrett i foretaket. Alle eventuelle forbehold og avvik fra konkurransegrunnlaget skal være gjort rede for i eget søknadsbrev slik at oppdragsgiver kan ta det med i evalueringen. Alle kostnader forbundet med forslaget og arbeid fram til kontraktsinngåelse skal dekkes av tilbyder KONKURRANSEMÅL Kirkebygget skal løse menighetens behov for de funksjoner som er beskrevet, med stor fokus på generalitet og fleksibilitet over tid. Kirkebygg med 500 sitteplasser og innenfor en arealramme på 1425 m2. Kirkebygget skal fremstå som et symbolbygg, slik den gamle kirken gjorde. Kirkebygget skal fremstå som et solid bygg med minst 250 års forventet levetid. Kirkebygg som ivaretar krav i vedtatt reguleringsplan 1.3. GJELDENDE FRAMDRIFTSPLAN FOR KONKURRANSEN Oppdragsgiver har planlagt følgende tentative tidsrammer for anbudsprosessen: Utlysning i DOFFIN Oppstart plan- og designkonkurranse Innlevering av forslag i plan- og designkonkurranse kl Kåring av vinner i plan og designkonkurransen Kontrakt arkitekt Oppstart skisseprosjekt INFORMASJONSMØTE De utvalgte arkitekter med sine samarbeidspartnere blir invitert til et oppstartsmøte etter at prekvalifiseringen er avsluttet. Møtet er foreløpig planlagt til fredag 13. mars kl i Porsgrunn SPØRSMÅL OG AVKLARINGER Spørsmål vedrørende konkurransegrunnlaget skal rettes skriftlig per e-post til oppdragsgiver angitte kontaktperson. Eventuelle spørsmål, tilleggsopplysninger, avklaringer og svar som foreligger vil bli lagt ut på eget prosjekthotell tilgjengelig for deltakere i konkurranseperioden. Deltakerne er selv ansvarlig for å distribuere utsendte svar til sine samarbeidspartnere. Side 4

6 Kontaktperson i konkurranseperioden (prosjektleder): Måns Davidson Faveo Prosjektledelse AS. E-post: Det skal ikke være kontakt/kommunikasjon med andre personer hos oppdragsgiveren hva gjelder plan- og designkonkurransen enn overnevnte kontaktperson. Siste frist for å stille spørsmål er 10 dager før innleveringsfrist (se punkt 1.3) 1.6. DELTAKERE Det er prekvalifisert følgende deltakere: Gruppe 1 (etablerte kontorer) ARKITEKTGRUPPEN LILLE FRØEN AS BJØRBEKK & LINDHEIM AS LINK ARKITEKTUR AS ASPLAN VIAK LUND+SLAATO ARKITEKTER AS LUND+SLAATO ARKITEKTER AS REIULF RAMSTAD ARKITEKTER AS BJARNE AASEN STEIN HALVORSEN ARKITEKTER AS IN`BY LANDSKAPSARKITEKTER AS TRODAHL ARKITEKTER / SIVILARKITEKT ESPEN SURNEVIK AS TRODAHL ARKITEKTER Gruppe 2 (nyetablerte kontorer-yngre enn 8 år) ROZZ BAR ARCHITECTS LATZ + PARTNER 1.7. FORSLAGETS FORM Den etterspurte dokumentasjonen skal leveres som 1 sett med plansjer limt på stiv kartong, og i PDFformat på 1 stk. USB-stikk. I tillegg skal det leveres 8 sett med en forminsket innbundet versjon av plansjene innbundet til juryens medlemmer. Utkastene vil ikke bli returnert. Leveransen skal følge den inndeling som er oppgitt i del C. Tilbudsbrev og tilbudsskjema skal leveres utfylt og signert. Alt innlevert materiale skal være på norsk! Oppdragsgiver vil ikke forsikre de mottatte utkastene. De er deltakernes plikt å sørge for å ha egne kopier av alt innlevert materiale DOKUMENTER Konkurransegrunnlaget består av følgende dokumenter: Konkurransegrunnlaget (dette dokumentet) Med følgende vedlegg: Reguleringsplan Side 5

7 Digitalt kart i dwg-format KVU Gjenstandsliste etter kirkebrannen Tegninger over kirkestua 1.9. ANONYMITET Innleverte utkast skal være anonyme. Det er deltakernes plikt å sørge for å ivareta sin anonymitet inntil juryens avgjørelse foreligger. Bruk av annet språk enn norsk vil føre til at forslagene ikke blir vurdert og honorar ikke utbetalt. Ubetydelig språkfeil kan aksepteres uten diskvalifikasjon. Tilbudsskjema (Del D) skal leveres i en nøytral, lukket og ugjennomsiktig konvolutt og være påført utkastets motto. Konvolutten skal legges i samme pakning som konkurranseutkastet for øvrig. Denne delen inneholder navn og kontaktadresse på utkastets forfatter, samt navn på øvrige deltagere i teamet AVVIK FRA KONKURRANSEPROGRAMMET Utkast hvor det er gjort brudd på anonymiteten, eller vesentlige brudd på bestemmelsene om innlevert materiale, utelukkes fra bedømmelsen. Juryen kan, ved enstemmig og protokollført vedtak, premiere eller utpeke som vinner utkast som i enkelte deler avviker fra programmet, hvis juryen finner at avviket er uten betydning, eller til fordel for løsning av oppgaven INFORMASJON OG PUBLISERING Innbyderen har rett til å publisere og stille ut alle innkomne utkast og juryens kritikk, med navngivelse av deltagende team. Juryrapport og utkastene planlegges publisert i Norske Arkitektkonkurranser (NAK) BEDØMMELSE, PREMIERING OG HONORAR Juryen vil bedømme de innleverte utkast på bakgrunn av de krav, forutsetninger og opplysninger som fremkommer i konkurranseprogrammet, samt spørsmål- og svar-prosedyren. Hvert team blir honorert med kr ,- + mva. for sin deltagelse i konkurransen så fremt besvarelsen er i tråd med de krav som er satt i konkurranseprogrammet. Juryen vil kåre konkurransens vinner og gi en innstilling til Fellesrådet om som tar den endelige beslutning om hvordan prosjektet skal videreføres. Hvis ikke det kan oppnås enighet i forhandlinger om en kontrakt for oppdraget står oppdragsgiver fritt til å forhandle videre med de andre deltakerne i rangert rekkefølge til kontrakt er inngått JURYRAPPORT Juryen vil utarbeide en rapport som viser resultatet av konkurransen. Rapporten skal inneholde: - Fortegnelse over alle innkomne utkast. Side 6

8 - Begrunnet vedtak dersom noen er avvist fra bedømmelse. - Kritikk av de premierte utkast basert på oppsatte kriterier - Generell redegjørelse for konkurransens samlede erfaringer og konklusjoner. - Innstilling om valg av vinner og råd for videre arbeid med oppgaven Juryens rapport vil bli offentliggjort samtidig som juryens avgjørelse offentliggjøres EIENDOMSRETT OG OPPHAVSRETT Oppdragsgiver har den materielle eiendomsrett til de premierte utkast, men konkurransedeltakerne beholder selv opphavsretten til sine utkast. Oppdragsgiver har likevel rett til å benytte ideer og momenter fra alle innkomne honorerte utkast i det videre arbeid med det aktuelle prosjektet KONKURRANSEFORM OG LOVGRUNNLAG Konkurransen gjennomføres i henhold til Lov 16. juli 1999 nr. 69 om offentlige anskaffelser (LOA), ajourført med sist vedtatte endringer og Forskrift om offentlige anskaffelser (FOA) av 7. april 2006 nr. 402 med sist vedtatte endringer, og er basert på det tilbudsgrunnlag som fremkommer av dette dokumentet. Anskaffelsen gjennomføres iht. Del IV Øvrige prosedyrer, kapittel 23. Plan og design konkurranse. Konkurransen gjennomføres i nært samarbeid med Konkurransesekretariatet i Norske Arkitekters Landsforbund (NAL) AVLYSNING Oppdragsgiver har rett til å avlyse konkurransen på et hvilket som helst tidspunkt i anskaffelsesprosessen, jf. FOA Oppdragsgiver gjør oppmerksom på at konkurransen er avhengig av vedtak i Fellesrådet. Hvis Fellesrådet ikke beslutter å videreføre vinnerforslaget vil konkurransen bli avlyst. Deltakerne må akseptere at det foreligger saklig grunn dersom Fellesrådet ikke fatter dette vedtaket VEDSTÅELSESFRIST Vedståelsesperioden er 90 dager regnet fra innleveringsfristen VALG AV DELTAKERE Juryens valg av vinner i konkurransen vil skriftlig bli meddelt samtidig til alle søkere. Meddelelsen vil inneholde en begrunnelse for oppdragsgivers valg samt angi en klagefrist TILBAKEKALLELSE OG ENDRING AV FORSLAGENE Innleverte forslag kan tilbakekalles eller endres inntil innleveringsfristens utløp. Tilbakekallelse av forslag skal skje skriftlig. Endringer av søknad er å betrakte som en ny søknad og må tilfredsstille samtlige formalkrav. Side 7

9 2. GENERELL BESKRIVELSE 2.1. ORIENTERING OM PROSJEKTET Østre Porsgrunn kirke, også kalt Jesu kirke, var en barokk korskirke fra 1760 i Porsgrunn kommune i Telemark fylke. Kirken ble natt til 11. april 2011 totalskadet i brann. Trekirken med laftekonstruksjon hadde 400 sitteplasser og var en av landets største trekirker. Kirken var ikke fredet, men listeført som verneverdig. Fellesrådet har besluttet å reise en ny kirke på branntomten der Østre Porsgrunn kirke lå. Det har vært en lokal diskusjon i distriktets aviser om kirken skal etableres i en ny arkitektonisk form eller om den skal rekonstrueres utvendig som historisk replika. Fellesrådet har i utredningsfasen besluttet at det skal bygges en kirke med et større romprogram enn den opprinnelige kirken. Fellesrådet har også besluttet at menighetens funksjonskrav skal være styrende for det konsept som velges for det nye kirkebygget, slik at det også ivaretar menighetens behov for flerfunksjonalitet framover KIRKENS HISTORIE Her er en meget smuk Kors-Kirke med et zirligt Taarn opført efter den nyeste Bygnings-Maade, den haver smukke Ornamenter og blev indviet 10de Juli 1760 af Doctor og Biskop Nannestad, Jesu Kirke kallet. Den er den anseerligste Kirke som af Træe er bygget i det hele Amt, og mangler nu intet uden et Seier-Værk 4. Bartholomeus Herman von Løvenskiold; Christiania 1784: Angaaende Østre Porsgrund Det hadde mot midten av 1700-tallet vært spredte forsøk for å få bygget en kirke i Østre Porsgrunn. Saken skjøt fart da de fire herrer Carl og Wilhelm Deichman, Ulrich Fredrik Schnell og Thomas Lange sendte ut et skrift med innbydelse til å delta i en innsamling til en ny kirke. Det ble sendt et andragende til kongen rundt årsskiftet Allerede 17. februar 1759 kom anbefaling fra biskop og stattholder, og kongen gav sin approbasjon 16. mars samme år og byggingen kunne begynne. Side 8

10 10. juli 1760 etter litt over ett års byggetid ble den nye kirken innviet av biskop Frederik Nannestad. Da hadde den kosten i alt riksdaler. Gavene som ble samlet inn etter de nevnte herrers initiativ og skriv, hadde gitt riksdaler; det gjensto altså 431 riksdaler. Kammerråd Ulrich Schnell var kirkebyggets kasserer; han hadde selv gitt daler til kirken tidligere, men avslutter byggeregnskapet slik: Balansen bliver, Kirken til mig underskrevne Ulrich Schnell skyldig den Summa 431 Rdl. 2 Mark 7 skl., som jeg herved til Kirken forærer. Porsgrunn den 26de july U. Schnell. Om vi et øyeblikk tenker oss at kostnadene til slik kirke, ferdig bygget og utsmykket, i dag ville ha vært kroner, hadde den godeste Schnell først gitt 10 mill. i gave, for så senere å ettergi restgjelden på kroner. Ikke dårlig! Vestre Porsgrunn kirke sto ferdig i 1758, to år senere er Østre Porsgrunn kirke innviet, og byen som den gang ikke var by hadde fått to flotte kirker. Stedet Porsgrunn var delt i tre sogn; Osebakken hørte til Gjerpen kirke, Vestsiden til Solum kirke og Østsiden til Eidanger. Østre Porsgrunn kirke var i begynnelsen en annekskirke til Eidanger, men bare fire år senere, fra 1764 ble Porsgrunn eget prestegjeld og Østre Porsgrunn kirke ble stedets hovedkirke. Fremveksten av stedets befolkning fremmet ønske og behov for ny kirke, samtidig som nye kirker fremmet ytterligere økning av stedets befolkning. I 1807 får Porsgrunn bystatus, men først i 1842 får byen og menigheten også tillagt Osebakken. Gjennom alle år har kirken vært en vesentlig del av byen, og alle Porsgrunns innbyggere har hatt et forhold til kirken: Her er jeg selv både døpt og konfirmert, her har mor og far giftet seg, her ligger bestefar og bestemor begravet! 2.3. PROSJEKTMÅL Følgende prosjektmål gjelder for prosjektet: Et kirkebygg i Porsgrunn menighet som skal dekke en rekke kirkelige og kulturelle funksjoner av stor verdi for lokalsamfunnet, herunder en rekke lovpålagte, obligatoriske oppgaver. Et kirkebygg på Kirkehaugen som blir en berikelse for byen. Disse mål nåes ved at ny kirke er: Et gudstjenestested for tro og trosopplæring. Et kirkebygg med klart sakralt preg. Et godt møtested. Et godt lokale for kirkelige handlinger, kirkekonserter og ulike arrangement. Et sted som inkluderer alle og som ivaretar alle aktuelle former for kommunikasjon. Et kirkebygg som tar hensyn til omkringliggende bebyggelse og anlegg PROSJEKTETS SUKSESSKRITERIER Det nye kirkebygget skal fremstå som et signalbygg med høy kvalitet og funksjonalitet basert på følgende suksesskriterier: At kirken dekker viktige funksjoner iht. programmet på en fullgod måte. Side 9

11 At kirkens hovedrom får et tydelig sakralt preg, godt tilpasset utøvelse av de kirkelige funksjoner. At kirken blir estetisk vellykket både interiørmessig og eksteriørmessig. At kirken er blitt ferdig med riktig kvalitet, til riktig pris og rett tid. At kirken oppfyller alle krav til godt arbeidsmiljø. At kirken tilfredsstiller høye miljøkrav. At Kirkebygget oppføres i bærekraftige, klima- og energivennlige materialer KUNSTNERISK UTSMYKKING Kunstnerisk utsmykking er ikke en del av konkurransen, men det er ønskelig at arkitekturen utformes med tanke på bruk av utsmykking og kunst i de ulike rommene Arkitektonisk utforming og kunstnerisk utsmykking skal ha felles meningsbærende funksjoner i kirkerommet. Samvirket mellom kunst og arkitektur skal gis en bevisst utforming. Når vinner av konkurransen er kåret, skal arkitekten komme med innspill på hvor grensesnittet mellom kunstner og arkitekt/interiørarkitekt skal gå. Det forventes et tett samarbeid mellom kunstner og valgt arkitekt. 2.4 BYGGHERREORGANISASJONEN BK PS PE PL BK BR EPO Prosjektstyret Prosjekteier Prosjektleder Byggekomité Brukerorganisasjon Ekstern prosjektorganisasjon NB! Organisasjonsmodellen over viser kun et generelt prinsipp. Følgende har deltatt i tidligere arbeid med prosjektet: - Rambøll KVU og reguleringsplan Side 10

12 - Faveo prosjektledelse AS prosjektledelse 2.5 PROSJEKTFORUTSETNINGER Tomten er regulert til bebyggelse og anlegg (PBL ), samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL ) og grønnstruktur (PBL ). Gjeldende reguleringsplan plan ID. 337 godkjent , skal følges for å unngå vesentlige avvik som kan kreve en omregulering av eiendommen. 2.6 TENTATIV MILEPÆLSPLAN FOR PROSJEKTET Oppdragsgiver har planlagt følgende tentative tidsramme for prosjektet: Oppstart skisseprosjekt Endelig forprosjekt med kalkyle Oppstart utførelsesfase Forventet overlevering EVALUERINGSPROSESS Evalueringen av forslagene vil bli gjort av en jury med 6 medlemmer: Leder av Fellesrådet, Ole Jonny Dahle Leder av Menighetsrådet, Gjertrud Eide Geistlig representant fra menigheten, Per Johan Wiig Kirkesjefen, Johannes Sørhaug 2 oppnevnte arkitekter fra NAL (ikke oppnevnt ennå) Faveo Prosjektledelse AS vil fungere som juryens sekretær, ev. annen ekstern jurysekretær. Det er valgt en evalueringsmodell hvor det forslag som best oppfyller kriteriene velges. 3 KONTRAKTBETINGELSER 3.1 GENERELLE KONTRAKTBESTEMMELSER OG AVTALEDOKUMENT Prinsippene i NS 8401:2011, Alminnelige kontraktbestemmelser for prosjekteringsoppdrag, gjøres gjeldende. Det vil bli benyttet standard kontaktformular NS TILTRANSPORT AV ARKITEKT OG LANDSKAPSARKITEKT Porsgrunn kirkelige fellesråd vurderer å gjennomføre prosjektet i en samspillsmodell. Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å tiltransportere kontrakten med den valgte arkitekten til en entreprenør på et senere tidspunkt i prosessen, uten at det kan rettes tilleggskrav mot oppdragsgiver. Side 11

13 4 KRAVSPESIFIKASJON DEL B FUNKSJONSKRAV 4.1 PROSJEKTETS VISJON super hanc petram Gudshus i Porsgrunn i et halvt millennium En evig aktuell kirke, med kultur- og arkitekturhistoriske verdier, ; super hanc petram På denne klippen vil jeg bygge min kirke.» Det skal på ny reises en kirke på Kirkehaugen i Porsgrunn. Østre Porsgrunn Kirke skal fortsette å være et symbolbygg, som peker ikke bare på nåtid men også på tidligere og kommende tider. Selv om den gamle kirken er brent ned, skal denne kirken gjenskape den posisjonen kirken har hatt i byen som Porsgrunns hovedkirke. Gudshus i Porsgrunn i et halvt millennium Slik den gamle kirken var det, skal også den nye bli et symbol for sognet - et symbolbygg som er synlig fra mange himmelretninger når man kommer til eller reiser fra Porsgrunn. Kirken må være tydelig, og samtidig ydmyk, med sin høyde, sine materialer og sin farge en høyreist kirke med et vakkert tårn. Folkekirken har levd et millennium og det nye kirkebygget skal være godt forankret i denne tidslinjen. Minnene etter kirkebygget som brant skal være en del av den grunnmur vi på ny bygger vår kirke over. Kirkebygget skal romme det tidløse og historiske hvor menneskelivets viktige øyeblikk markeres. Menighetens medlemmer skal velge dette sted, og dette rom, for alle livets og dødens seremonier. En evig aktuell kirke En evig aktuell kirke skal løse menighetens behov nå, og i fremtiden, og like ønskelig om 250 år. Det evig aktuelle må kunne fanges i det universelle og sakrale rom. Et rom som over lang tid kan møte behovet for utøvelse av liturgisk tradisjon som er gitt av rituelle bevegelse i kirkerommet. Krav til rommets form, romhøyder og romklang styres av liturgi og estetisk opplevelse, men også av det Side 12

14 praktiske som danner rammen rundt det høytidelige. Kirken og kirkerommet skal kommunisere med de dypere delene av vår bevissthet, og være et ønsket sted for kommunikasjon mellom mennesker og med Gud. Religiøse opplevelser og menneskeskapt form skaper meningsfulle verdier i en kirke. Verdier bygget på tradisjon, og på samme tid enestående for Østre Porsgrunn kirke. Det er at lyset former kirkerommet og hvordan daglyset treffer alterområdet og deltakerne i de kirkelige handlingene. Det viktig at bevegelser og linjer mellom sakristier, alteret og prosesjonsaksen viser stor forståelse for det liturgiske. Generalitet og flerfunksjonalitet i bruk er noen av de viktigste endringene i kirken de siste tiårene; en åpning av kirken for mange kulturuttrykk uten religiøst innhold; kirken som et moderne samfunnshus. Med kultur- og arkitekturhistoriske verdier Fellesrådet ønsker ikke en arbeidskirke, som kun er formgitt av funksjon og det alminnelige. Kirkebygget skal være det som er annerledes og høystemt. Østre Porsgrunn kirke skal være et symbolbygg, i tillegg til å møte målet om gode løsninger for utvendig og innvendig arkitektur. En kirke vil for alltid være et bygget symbol og kan ikke være uten symbolikk. Kirken vil bli oppfattet som et symbol for hellig tilstedeværelse, uansett hvilken arkitektonisk form den gis. Uenigheten om arkitektur og bruken av bilder og symboler i kirkebygg har lange tradisjoner. Det gjelder i like stor grad moderne arkitektur. Spørsmålet om hva som er klassisk kirke er interessant, men uten et endelig svar. Konkurranseoppgaven er vanskelig fordi den krever av man tør å gå inn i diskusjonen om hva som er moderne symbolikk, og hvordan denne forholder seg til fortid, nåtid og framtid. Kirkebyggets sakrale verdier må veies mot dagens rasjonelle og effektive produksjon av bygg, og tørre å utfordrende det modernistisk ideal. Kanskje det uventede er svaret på konkurransens gåte; svaret som møter sorgen etter den kirken som brant, og framtidens håp? Det massive, ekte, bestandige, den høye kvaliteten i materialer og detaljer, er en del av forventningen til sakral arkitektur. Det er ikke bare bilder eller tradisjonelle uttrykk som gir rom for undring og religiøs kontemplasjon, det er opplevelsen av lys, materialer, ornamentikk, stofflighet og farger. Kirken og kirkerommet skal bli en del av vår nye bevissthet og skape nye kulturhistoriske og arkitekturhistoriske verdier i Porsgrunn ; Bestandighet handler om enkelthet, materialbruk, detaljering og vedlikehold. Den gamle kirken har vært en del av Porsgrunns bevissthet i mange generasjoner; og den nye kirken må være like varig og holdbar. Hvordan kirkebygget tåler tidens tann påvirkes av universelle løsninger for kommende generasjoner. De estetiske og tekniske valgene må tas med 250 års ny bevissthet, og gis en form som tar opp i seg dette tidsperspektivet og utfordrer kortsiktig tenking. Side 13

15 4.2 ABSOLUTTE MINSTEKRAV Det er et krav at Kirkeloven skal følges. Det er krav at TEK 10 og NS3420 skal ligge til grunn for leveransen. Det er et krav at Lov om tilgjengelighet og diskriminering skal følges. Det er et krav at vedtatt reguleringsplan med bestemmelser skal følges. 4.3 KRAV TIL IVARETAGELSE AV RETNINGSLINJER Kirkebygg og eiendomsforvaltning Veileder for tilgjengelighet til kirkebygg NS Akustiske kriterier for musikkrom Side 14

16 4.4 ROMSKJEMA MED VEILEDENDE AREALER Det skal beskrives hvordan funksjonskravene er tenkt løst, og eventuell innvirkning på pris ønskes også beskrevet. Rombenevnelse Veiledende areal Kommentar Kirkerom med birom Kirkerom /med alle funksjoner plasser totalt hvorav Kirketorv (= kirkerom) 100 kan plasseres i «Kirketorvet» Stol-/instrumentlager 50 Viktig! Sakristi 15 Toalett 3 Dåpsrom 20 Vigsels og bønnekapell 20 Kantor - lager Del av andre lagerarealer IKT-rom/AV-rom 8 HC toalett 4 SUM 700 Møterom Ungdomsrom 60 kan henge Møterom 1 50 sammen med Møterom 2 30 skillevegger Øvelsesrom /lydmixrom 25 Kontor frivillige 45 Kopirom 10 Kjøkken 20 Lager kjøkken 8 Garderobe 25 Toaletter 20 Lager 30 SUM 323 Birom Teknisk rom 90 Kirketjenerrom/verksted/utstyr 15 Teknisk sentral 20 Beredskapsrom 3 Ved hovedinngang Rengjøringssentral 15 Lager 40 2 stk SUM 183 SUM NETTOAREALER SUM BRUTTOAREALER (x 1,2) Side 15

17 4.5 EKSISTERENDE AREALER I KIRKESTUA Kirken skal fungere sammen med den eksisterende kirkestua som er plassert i øst for byggeområdet. Rombenevnelse Areal (m2) Kommentar Første etasje Stor møtesal 105 Avdelt med foldevegger Liten møtesal 45 Avdelt med foldevegger Kirketorg 60 Avdelt med foldevegger Kjøkken 15 Garderobe 10 Toaletter 25 Tekniske rom 30 SUM 290 Andre etasje Stort møterom 60 Lite møterom Kontor Dusj/Toalett 10 Tekniske rom 35 SUM 185 SUM NETTOAREALER FUNKSJONSKRAV GENERELT Kirken skal være et gudstjenestested for tro og trosopplæring og kunne brukes til kirkelige handlinger så vel som kirkekonserter og ulike arrangement. Kirken skal være et godt møtested enten man er to eller femhundre. BRUK AV KIRKESTUA Konkurransen forutsetter sambruk med kirkestua. Kirkestua hører i dag til en egen stiftelse men vil bli overført til Porsgrunn kirkelige fellesråd før oppstart av byggearbeidene. Det er en viktig del av konkurranseoppgaven å finne en god løsning for den funksjonelle sammenhengen mellom kirken og kirkestua, både utvendig og innvendig. Det er målsetning at kirken og kirkestua skal fungere godt som en enhet. INNGANGSPARTI Kirken skal ha et tydelig inngangsparti som leder veien ved sitt uttrykk, hvor man ikke må se etter skilt for å skjønne hvordan man kommer videre inn i selve kirkerommet. DEN GJENSTÅENDE GRUNNMUREN Grunnmuren står igjen etter kirkebrannen. Det er et ønske om at steiner fra den gamle grunnmuren blir integrert kunstnerisk og symbolsk i den nye kirken. I konkurransen skal det tas som forutsetning Side 16

18 at denne er kondemnabel og ikke lengre har de konstruktive egenskaper som er nødvendig som fundament for nye konstruksjoner. 4.7 ROMFUNKSJONER BESKRIVELSE HOVEDROM KIRKEROM Kirken skal være høyreist og dette skal avspeiles i kirkerommet som skal ha et klart sakralt preg med volum og vakkert utformet dagslys og elektrisk belysning. Kirken er Porsgrunns hovedkirke og kirkerommet skal kunne romme de store høytidene og seremoniene i rommet. Det skal ha 500 sitteplasser men kunne reduseres til 400 plasser ved å begrense rommets størrelse. Alle 500 plassene skal ha samme kvalitet, tilgang og synlighet til de handlinger som skjer i kirkerommet. Samtidig er det viktig at rommet utformes slik at det ikke oppleves tomt ved arrangementer eller kirkelige handlinger som har færre deltakere. Det bør ha høye dører som ønsker velkommen inn fra kirketorget. Kirkerommet må ha en retning; helst mot øst. Alle tilstedeværende skal kunne ha felles retning og fokus. Samtidig skal rommet understreke og støtte opp under felleskapet som gudstjenestereformen legger vekt på. Det skal brukes stoler, ikke benker, for å oppnå fleksibilitet i bruk av kirkerommet. Det er viktig at det er plass til rullestolbrukere, og at disse integreres blant de øvrige sitteplassene og ikke opplever å sitte på siden av forsamlingen. Korpartiet må være hevet 3 trinn over kirkegulvet ellers. Koret må ha tilstrekkelig bredde og dybde. I nyere kirkebygg er størrelsen ca m2 avhengig av utformingen. Foruten sitteplasser skal det settes av god plass til koret, både alterparti og åpen plass til utstyr og aktiviteter. Her må det være god plass til: alter knefall døpefont prekestol lesepult klokkerplass lysglobe kirkeskip (2 meter langt) prosesjonskors flygel Kirkerommet skal designes slik at en moderne konsertscene med ca. mål 7x5 meter kan settes opp uten at det kommer i konflikt med alter-partiet. Scenen skal plasseres slik at den fungerer godt sammen med andre tekniske installasjoner IKT-rom, og for å unngå at ledninger og kabler blir liggende synlig på gulvet. Scenen må ha direkte tilgang til kraftig dimensjonerte strømuttak. Side 17

19 KIRKETORG Dette er kirkefolkets samlingspunkt før og etter gudstjenesten og erstatter tidligere tiders våpenhus. Sammen med kirkebakken og Kirkestua, må dette være en integrert del av menighetens samlingssted. Kirketorget kan eventuelt benyttes for å begrense kirkerommet størrelse med 100 sitteplasser. Kirketorget bør være romslig og ha inngang(er) til kirkerommet og naturlige forbindelser til øvrige deler av de andre funksjonene i kirken og lett tilgang til garderobe og toaletter. SAKRISTI Sakristiets hensikt er, foruten rom for liturgisk utstyr og skifterom for presten, å være et samlingssted for dem som har tjeneste i gudstjenesten. Rommets kontemplative funksjon bør understrekes. Sakristiet må plasseres i direkte tilknytting til alter-partiet/koret DÅPS-ROM Dette bør plasseres nær sakristiet, slik at det er lett med kontakt før gudstjenesten og hvor kirkelig betjening kan være til hjelp for dåpsforeldre. Dåpsrommet må ha lett tilgang til toalett og mulighet for skiftning/stell. Rommet bør kunne gi plass til minst tre dåpsfølger (barn, foreldre og en ledsager), rundt personer og stoler til de fleste av disse. Lagring av kirkesølv (safe), tekstiler og plass til vask av nattverdskalker må gis tilstrekkelig plass i dåps-rommet. VIGSELS- OG BØNNEKAPELL Det bør være et lite kapell eller stille rom til vielse og bønn og samtale. Dette bør være i umiddelbar nærhet til kirkerommet, enten som et separat rom med visuell kontakt, eller som en absid, til kirkerommet STOL-/INSTRUMENTLAGER Viktig å ha nært og enkelt tilgjengelig slik at antall sitteplasser enkelt kan justere etter behov. Det er viktig at 100 av stolene har romslig plass, i tillegg til musikkinstrumenter. KANTOR Kantor skal ha et romslig lagerrom i nærhet til kirkerom og orgel. TEKNISK SENTRAL/AV-ROM Tekniske sentral må plasseres hensiktsmessig, slik at det er enkelt å komme til, lett å få tak i innhold og nær der innholdet skal anvendes. Det skal være visuell kontakt mellom teknisk sentral og kirkerommet. Alle tekniske framføringer til lyd, lys og bilde skal gå skjult. Dette skal være fleksibelt og fremtidsrettet, og vil sannsynligvis bety at det legges trekkerør. TOALETTER Det må være toaletter flere steder i kirkens hovedetasje. Et personal-toalett i tilknytning til sakristiet og dåpsrommet og i forbindelse med garderobe/kirketorg. En HC-toalett skal være tilgjengelig fra kirketorget. Det kan være aktuelt å kombinere en HC-toalett med stellerom, tilknyttet dåps-rommet. Side 18

20 MØTEROM UNGDOMS-ROM Anlegget for barn og unge må være fleksibelt, dvs. gjerne rom som kan kombineres og deles av med lydtett vegger. Her skal det drives: Trosopplæring Barnekor Band Speider Andre barne- og ungdomsaktiviteter Det er viktig med gode anlegg for lys, lyd og bilde i disse rommene. Møterom 1 og 2 vil også kunne benyttes for barne- og ungdomsformål. Nærhet til kjøkken er fornuftig. MØTEROM 1 Møterommene skal kunne brukes til forskjellige små og store arrangement (f.eks. korøvelser, søndagsskole, barnemøter, basar etc.) og være delbar med lydtette skyvedører/skillevegger. MØTEROM 2 Samme som for møterom 1. ØVELSESROM/LYDMIXROM Det skal være to øvelsesrom for bandøvelser og lignende med et mellomliggende lydmixrom KJØKKEN Kjøkkenet bør ligge sentralt slik at det er enkelt å servere i alle møterom Det må være gode kjølemuligheter og lager i tilknytning til kjøkkenet. KONTOR FRIVILLIGE Det skal være tre kontorplasser for frivillige i nærhet til kopirom. KOPI-ROM Kopirommet skal plasseres sammen med kontorer og møterom og ha plass til kopimaskin, papirlager og et lite arbeidsbord. BIROM KIRKETJENERROM/VERKSTED/UTSTYR Kirketjener må ha arbeidsrom kombinert med verksted og lager. 4.8 FUNKSJONSKRAV UTENDØRSANLEGG Mesteparten av uteområdet rundt byggeområdet utgjøres av kirkegård. Utformingen av kirken må gjøres i respekt for dette. Det skal legges vekt på å utforme et godt uteareal og finne gode løsning på Side 19

PREKVALIFISERINGS GRUNNLAG Østre Porsgrunn kirke

PREKVALIFISERINGS GRUNNLAG Østre Porsgrunn kirke PREKVALIFISERINGS GRUNNLAG Østre Porsgrunn kirke Utlysning 20.01.15 PLAN- OG DESIGNKONKURRANSE med begrenset deltakelse Anskaffelse over EØS-terskelverdi for bygge- og anleggskontrakter etter forskriftets

Detaljer

Invitasjon til prekvalifisering for begrenset prosjektkonkurranse om nytt bygg for Lyse konsernet på Mariero, Stavanger.

Invitasjon til prekvalifisering for begrenset prosjektkonkurranse om nytt bygg for Lyse konsernet på Mariero, Stavanger. Invitasjon til prekvalifisering for begrenset prosjektkonkurranse om nytt bygg for Lyse konsernet på Mariero, Stavanger. Invitasjon Lyse inviterer arkitektfirma til prekvalifisering for deltakelse i en

Detaljer

Ny fiskerikai i Kjøllefjord

Ny fiskerikai i Kjøllefjord Lebesby kommune Ny fiskerikai i Kjøllefjord Totalentreprise Instruks til tilbyder 2014-03-20 Oppdragsnr.: 5140677 01 2014-03-20 Tilbudsutsending SiSan PM Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE ETAT TEKNISK DRIFT ENHET EIENDOM TOTALENTREPRISE

STJØRDAL KOMMUNE ETAT TEKNISK DRIFT ENHET EIENDOM TOTALENTREPRISE Stjørdal kommune 1 STJØRDAL KOMMUNE ETAT TEKNISK DRIFT ENHET EIENDOM TOTALENTREPRISE Halsen Sykehjem ANBUDSKONKURRANSE TILBUDSINNBYDELSE Stjørdal kommune 2 INNBYDELSE Stjørdal Kommune ved Etat Teknisk

Detaljer

NY KIRKE PÅ FLEKKERØY

NY KIRKE PÅ FLEKKERØY NY KIRKE PÅ FLEKKERØY Invitasjon til prekvalifisering Foto: Wikimedia Commons Begrenset plan- og designkonkurranse NY KIRKE PÅ FLEKKERØY Den aktive menigheten på Flekkerøy utenfor Kristiansand, har vokst

Detaljer

Langøyåsen Barnehage

Langøyåsen Barnehage Fredrikstad kommune, Teknisk drift, Bygg og Eiendom Postboks 1405 1602 Fredrikstad Langøyåsen Barnehage TILBUDSKONKURRANSE - ANSKAFFELSE AV INTERIØRARKITEKT FREDRIKSTAD KOMMUNE TD, Bygg og Eiendomsavdelingen,

Detaljer

Prekvalifiseringsgrunnlag NB! NORDAHL BRUNS ARKITEKTURKONKURRANSE PREKVALIFISERINGSGRUNNLAG

Prekvalifiseringsgrunnlag NB! NORDAHL BRUNS ARKITEKTURKONKURRANSE PREKVALIFISERINGSGRUNNLAG 1 NB! NORDAHL BRUNS ARKITEKTURKONKURRANSE PREKVALIFISERINGSGRUNNLAG 2 Prekvalifiseringsgrunnlag NorgesEiendom og Skanska Norge inviterer til en begrenset plan og designkonkurranse som skal gjennomføres

Detaljer

Ny Baksalen skole, Hammerfest kommune.

Ny Baksalen skole, Hammerfest kommune. 1 Ny Baksalen skole, Hammerfest kommune. Forprosjekt detaljprosjektering Konkurransegrunnlag for prosjekteringsoppdrag etter NS 8402 Alminnelige kontraktsbestemmelser for prosjekteringsoppdrag etter medgått

Detaljer

- Materialbruk, både i forhold til miljøaspekt og drift/vedlikehold - Arkitektonisk form og detaljering - Konstruktiv realisme og byggbarhet - Økonomi

- Materialbruk, både i forhold til miljøaspekt og drift/vedlikehold - Arkitektonisk form og detaljering - Konstruktiv realisme og byggbarhet - Økonomi KONKURRANSEPROGRAM ÅPEN PLAN- OG DESIGNKONKURRANSE FOR NYE NEDSTIGNINGSTÅRN Innbydelse Oslo kommune v/ Samferdselsetaten inviterer til designkonkurranse for nye nedstigningstårn i Oslo sentrum. Konkurransen

Detaljer

LEVERING AV UTSMYKNING AV AKUTTBYGG SANDERUD

LEVERING AV UTSMYKNING AV AKUTTBYGG SANDERUD INVITASJON TIL DELTAGELSE I KONKURRANSE OM LEVERING AV UTSMYKNING AV AKUTTBYGG SANDERUD KVALIFIKASJONSGRUNNLAG SAK NR. 2009002264 Grunnlag for prekvalifisering i sak nr 200902264 Utsmykning av Akuttbygg

Detaljer

GSPublisherEngine 346.61.63.100

GSPublisherEngine 346.61.63.100 U N D E R V E I S Selve kirkebygget bar også preg av å vokse videre inn i himmelen der det høyreiste tårnet strekte seg mot lyset. Tårnet og spiret i den gamle kirken var i realiteten nesten altfor høyt

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG 1 INVITASJON

KONKURRANSEGRUNNLAG 1 INVITASJON KONKURRANSEGRUNNLAG 1 INVITASJON 1.1 Oppdragsgiver Husbanken region Midt-Norge heretter kalt oppdragsgiver, innbyr til åpen anbudskonkurranse i forbindelse med anskaffelse av «Følgeevaluering av forsøksordning

Detaljer

KONNERUD SKOLE KONKURRANSEGRUNNLAG KONNERUD SKOLE - UTELEKER. Tilbudsfrist: 11.06.2015 klokken 14.00

KONNERUD SKOLE KONKURRANSEGRUNNLAG KONNERUD SKOLE - UTELEKER. Tilbudsfrist: 11.06.2015 klokken 14.00 KONNERUD SKOLE KONKURRANSEGRUNNLAG KONNERUD SKOLE - UTELEKER Tilbudsfrist: 11.06.2015 klokken 14.00 Innhold 1 Generell informasjon... 4 1.1 Oppdragsgiver... 4 1.2 Informasjon om regelverket... 4 1.3 Offentlig

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE PORSGRUNN KIRKELIGE

INNKALLING TIL MØTE PORSGRUNN KIRKELIGE Møte 02/2015 INNKALLING TIL MØTE PORSGRUNN KIRKELIGE FELLESRÅD Fredag 16. januar kl 15.00 i Winthersgt 8 Innkalling til møte Du innkalles med dette til møte i Utvalg Møtedato 16.01.2015 Møtetid kl. 15:00

Detaljer

TILBUDSINVITASJON. Konkurranse med forhandling etter forskriftens del I. (Konkurransen gjennomføres i ett trinn, uten prekvalifisering.

TILBUDSINVITASJON. Konkurranse med forhandling etter forskriftens del I. (Konkurransen gjennomføres i ett trinn, uten prekvalifisering. TILBUDSINVITASJON Konkurranse med forhandling etter forskriftens del I (Konkurransen gjennomføres i ett trinn, uten prekvalifisering.) for anskaffelse av nettsider for Krødsherad kommune Tilbudsfrist:

Detaljer

LUX ØSTRE PORSGRUNN KIRKE

LUX ØSTRE PORSGRUNN KIRKE LUX ØSTRE PORSGRU KIRKE 1 BESKRIVELSE ØSTRE PORSGRU KIRKE 1. Prosjektets visjon Østre Porsgrunns nye kirke skal fremstå som et moderne og velfungerende kirkebygg.- Et sted som ivaretar menighetens behov

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG 1 INVITASJON

KONKURRANSEGRUNNLAG 1 INVITASJON KONKURRANSEGRUNNLAG 1 INVITASJON 1.1 Oppdragsgiver Husbanken region Midt-Norge heretter kalt oppdragsgiver, innbyr til åpen anbudskonkurranse i forbindelse med anskaffelse av «Framtidens leiemarked i et

Detaljer

Son Havn Katodisk beskyttelse. Konkurransegrunnlag Del I - Tilbudsbestemmelser DEL I Tilbudsbestemmelser

Son Havn Katodisk beskyttelse. Konkurransegrunnlag Del I - Tilbudsbestemmelser DEL I Tilbudsbestemmelser DEL I Tilbudsbestemmelser 06.11.2014 Side 1 av 6 DEL I Tilbudsbestemmelser Innholdsfortegnelse 1. GENERELT... 3 1.1 Konkurransegrunnlaget... 3 1.2 Tilbudsbefaring... 3 1.3 Tilleggsopplysninger oppdragsgivers

Detaljer

SVALBARD FORSKNINGSPARK, LONGYEARBYEN UTSKIFTING AV VANNLEDNINGER TILBUDSINNBYDELSE HOVEDENTREPRISE ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE MED FORHANDLING

SVALBARD FORSKNINGSPARK, LONGYEARBYEN UTSKIFTING AV VANNLEDNINGER TILBUDSINNBYDELSE HOVEDENTREPRISE ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE MED FORHANDLING SVALBARD FORSKNINGSPARK, LONGYEARBYEN UTSKIFTING AV VANNLEDNINGER TILBUDSINNBYDELSE HOVEDENTREPRISE ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE MED FORHANDLING 30.04.2013 Innhold 1 Innledning... 2 1.1 Innbydelse... 2 1.2 Lov

Detaljer

ØSTRE PORSGRUNN KIRKE

ØSTRE PORSGRUNN KIRKE BEGRENSET PLAN- OG DESIGNKONKURRANSE ØSTRE PORSGRUNN KIRKE JURYRAPPORT 1. KONKURRANSENS GJENNOMFØRING Porsgrunn Kirkelige Fellesråd har invitert til plan- og designkonkurranse for oppføring av Østre Porsgrunn

Detaljer

Invitasjon til prekvalifisering for begrenset prosjektkonkurranse om nytt bygg for SpareBank 1 SR-Bank i Bjergsted, Stavanger

Invitasjon til prekvalifisering for begrenset prosjektkonkurranse om nytt bygg for SpareBank 1 SR-Bank i Bjergsted, Stavanger Invitasjon til prekvalifisering for begrenset prosjektkonkurranse om nytt bygg for SpareBank 1 SR-Bank i Bjergsted, Stavanger Invitasjon SpareBank 1 SR-Bank (heretter kalt SR-Bank) inviterer arkitektfirma

Detaljer

Konkurranseregler: Prekvalifisering arkitekt-tjenester - Alta omsorgssenter. Konkurransedokument

Konkurranseregler: Prekvalifisering arkitekt-tjenester - Alta omsorgssenter. Konkurransedokument Konkurransedokument Konkurranse for kjøp av tjenester jf- forskriftens del IV Søknad om prekvalifisering for Plan- og designerkonkurranse Alta Omsorgssenter INNHOLDSFORTEGNELSE 1. KORT OM ANSKAFFELSEN

Detaljer

Ny Østre Porsgrunn kirke

Ny Østre Porsgrunn kirke Ny Østre Porsgrunn kirke 1 Funksjons - og romprogram Stipulert arealbehov Planutvalg oppnevnt av Porsgrunn kirkelige fellesråd Rapporten levert 24. april 2012 for videre behandling Kristus, konge, du regjerer,

Detaljer

Konkurransegrunnlag. for anskaffelse av. Rapporteringsverktøy til Energiselskapet Buskerud AS. Ref. nr: (2)

Konkurransegrunnlag. for anskaffelse av. Rapporteringsverktøy til Energiselskapet Buskerud AS. Ref. nr: (2) Konkurransegrunnlag for anskaffelse av Rapporteringsverktøy til Energiselskapet Buskerud AS Ref. nr: 1431374 (2) Tilbudsfrist: Mandag 20. august 2012, kl 12:00 Konkurransegrunnlag - Rapporteringsverktøy

Detaljer

Trådløst nett Andenes skole

Trådløst nett Andenes skole Tilbudsinnbydelse Trådløst nett Andenes skole Åpen anbudskonkurranse Etter forskrift til lov om off. anskaffelser del I November 2016 Andøy kommune INNHOLD 1. OM ANSKAFFELSEN 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Leie av lokaler til SLI og Flyktningetjenesten

Konkurransegrunnlag. Leie av lokaler til SLI og Flyktningetjenesten Innhold 1 Informasjon om anskaffelsen... 3 1.1 Regler og prosedyrer for konkurransen... 3 1.2 Presentasjon av oppdragsgiver... 3 1.2.1 Oppdragsgivers kontaktinformasjon... 3 1.3 Kommunikasjon... 3 1.4

Detaljer

BEDRIFTSHELSETJENESTE

BEDRIFTSHELSETJENESTE 15/1866-1 H08 ANSKAFFELSE AV BEDRIFTSHELSETJENESTE 2016-2019 Konkurransegrunnlag Oktober 2015 Vedlegg: - Vektingsskjema tildelingskriterier - Tilbudsskjema - Kravspesifikasjon - Kontraktsbestemmelser 1.1

Detaljer

Pilotprosjekt i Nasjonalt program for leverandørutvikling. Plan- og designkonkurranse Konkurransegrunnlag. Innleveringsfrist 21. juni 2013 kl. 12.

Pilotprosjekt i Nasjonalt program for leverandørutvikling. Plan- og designkonkurranse Konkurransegrunnlag. Innleveringsfrist 21. juni 2013 kl. 12. Pilotprosjekt i Nasjonalt program for leverandørutvikling Plan- og designkonkurranse Konkurransegrunnlag Innleveringsfrist 21. juni 2013 kl. 12.00 Konkurranseinnbydelse Direktoratet for byggkvalitet, heretter

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Anskaffelse av ny traktor, alternativt nyere brukt traktor, til Kommuneentreprenøren, Hamar kommune

Konkurransegrunnlag. Anskaffelse av ny traktor, alternativt nyere brukt traktor, til Kommuneentreprenøren, Hamar kommune Konkurransegrunnlag Anskaffelse av ny traktor, alternativt nyere brukt traktor, til Kommuneentreprenøren, Hamar kommune Åpen anbudskonkurranse Sak: 16/5834 Tilbudsfrist: mandag 12.09.2016, 12:00 1 Oppdragsgiver

Detaljer

NY KIRKE I SOLA SENTRUM

NY KIRKE I SOLA SENTRUM NY KIRKE I SOLA SENTRUM Invitasjon til prekvalifisering Begrenset plan- og designkonkurranse Kirketomten. Foto: Sola kirkelige fellesråd DEN NORSKE KIRKEN SOLA KIRKELIGE FELLESRÅD SOLA KOMMUNE NY KIRKE

Detaljer

Innbydelse til. anbudskonkurranse. for kjøp av. Glassfelter til Dal skole, i Eidsvoll kommune

Innbydelse til. anbudskonkurranse. for kjøp av. Glassfelter til Dal skole, i Eidsvoll kommune Innbydelse til anbudskonkurranse for kjøp av Glassfelter til Dal skole, i Eidsvoll kommune Innholdsfortegnelse: INNBYDELSE...3 1. OPPDRAGSGIVERS REPRESENTANT...3 2. LEVERANSENS OMFANG...3 3. LEVERINGSTIDSPUNKT...3

Detaljer

INVITASJON TIL PREKVALIFISERING: Begrenset plan- og designkonkurranse for utvikling av del av Varatunområdet i Sandnes kommune

INVITASJON TIL PREKVALIFISERING: Begrenset plan- og designkonkurranse for utvikling av del av Varatunområdet i Sandnes kommune Sandnes tomteselskap KF Tlf: 51 33 50 00 Org. nr.: 993 360 198 www.sandnes-tomteselskap.no Besøksadresse: Havnegata 15, 4306 Sandnes Postadresse: Postboks 583, 4305 Sandnes INVITASJON TIL PREKVALIFISERING:

Detaljer

Jernbaneverket. Kapittel B 1. Regler for gjennomføring av konkurransen

Jernbaneverket. Kapittel B 1. Regler for gjennomføring av konkurransen Jernbaneverket Kapittel B 1 Regler for gjennomføring av konkurransen Side: 1 av 6 Innhold Innledning... 3 1.1. Konkurranseform... 3 1.2. Kunngjøring... 3 1.3. Regelverk... 3 1.4. Tilbudsbefaring / - konferanse...

Detaljer

Øygarden kommune. Boliger for vanskeligstilte, Rongøy - Totalentreprise. Utgave: 0 Dato:

Øygarden kommune. Boliger for vanskeligstilte, Rongøy - Totalentreprise. Utgave: 0 Dato: Boliger for vanskeligstilte, Rongøy - Totalentreprise Utgave: 0 Dato: 2012-08-31 Boliger for vanskeligstilte, Rongøy - Totalentreprise 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Tilbudsinnbydelse... 3 2 Orientering om prosjektet...

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Anskaffelse av veghøvel. Tilbudsfrist: onsdag ,kl.12:00

Konkurransegrunnlag. Anskaffelse av veghøvel. Tilbudsfrist: onsdag ,kl.12:00 Konkurransegrunnlag Anskaffelse av veghøvel Åpen anbudskonkurranse Sak: 16/4357 Tilbudsfrist: onsdag 01.02.2017,kl.12:00 1 Oppdragsgiver Oppdraget 1.1 Oppdragsgiver Hamar kommune, Postboks 4063, 2306 Hamar

Detaljer

ANSKAFFELSESPROTOKOLL - for anskaffelser etter forskriftens del III (over EØS-terskelverdi)

ANSKAFFELSESPROTOKOLL - for anskaffelser etter forskriftens del III (over EØS-terskelverdi) ANSKAFFELSESPROTOKOLL - for anskaffelser etter forskriftens del III (over EØS-terskelverdi) Gjelder anskaffelse nummer: Oppdragsgivers navn og adresse: Protokollfører/saksbehandler: Saksnr. 14/646 (Nesodden

Detaljer

Konkurranse kjøp under. terskelverdi. kjøp av rehabilitering bad

Konkurranse kjøp under. terskelverdi. kjøp av rehabilitering bad Konkurranse kjøp under terskelverdi kjøp av rehabilitering bad 1. Innledning Bardu kommune ønsker tilbud på rehabilitering av 3 bad som i Åsveien 56. Det skal oppgis fast pris inkludert alle utgifter som

Detaljer

NRK B-fløy. Fasaderehabilitering Fuger og vinduer. Konkurransegrunnlag Del I Prekvalifisering. Rambøll Norge AS

NRK B-fløy. Fasaderehabilitering Fuger og vinduer. Konkurransegrunnlag Del I Prekvalifisering. Rambøll Norge AS NRK B-fløy Fasaderehabilitering Fuger og vinduer Konkurransegrunnlag Del I Prekvalifisering NRK Rambøll Norge AS januar 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innbydelse... 3 2. Anskaffelsesprosedyre... 3 3. Orientering

Detaljer

MIDLERTIDIG SKOLEBYGG VASSHAUG. Salangen kommune KONKURRANSEGRUNNLAG FOR TOTALENTREPRISE. Salangen Kommune Sentraladministrasjonen

MIDLERTIDIG SKOLEBYGG VASSHAUG. Salangen kommune KONKURRANSEGRUNNLAG FOR TOTALENTREPRISE. Salangen Kommune Sentraladministrasjonen 1 Salangen kommune MIDLERTIDIG SKOLEBYGG VASSHAUG KONKURRANSEGRUNNLAG FOR TOTALENTREPRISE Salangen Kommune Sentraladministrasjonen Tore Ratkje prosjektleder Sjøvegan 22. Februar 2012 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Følgende tekniske anlegg er medtatt i prosjekteringsoppdraget og skal vurderes:

Følgende tekniske anlegg er medtatt i prosjekteringsoppdraget og skal vurderes: Følgende tekniske anlegg er medtatt i prosjekteringsoppdraget og skal vurderes: Sanitæranlegg Ventilasjonsanlegg Varmeanlegg: varmepumpe, EL/olje - kjel med vannbåren oppvarming av bygget via radiator-

Detaljer

Østre Porsgrunn Kirke Overordnet samspillsavtale Overordnet samspillsavtale gjelder foran NS 8401 med særbestemmelser

Østre Porsgrunn Kirke Overordnet samspillsavtale Overordnet samspillsavtale gjelder foran NS 8401 med særbestemmelser Østre Porsgrunn Kirke Overordnet samspillsavtale Overordnet samspillsavtale gjelder foran NS 8401 med særbestemmelser 1 Avtalens gyldighet 1.1 Den overordnete samspillavtalen gjelder for hele prosjektet.

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Rådgiverbistand for planlegging av ny skole for Bjørnevatn og Sandnes

KONKURRANSEGRUNNLAG. Rådgiverbistand for planlegging av ny skole for Bjørnevatn og Sandnes KONKURRANSEGRUNNLAG Rådgiverbistand for planlegging av ny skole for Bjørnevatn og Sandnes Kirkenes, 16.02.2016 Teknisk drift INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning/Orientering av prosjektet... 2 1.1 Framdrift...

Detaljer

HVA SLAGS KIRKE ØNSKER VÅLER? Soseikan-Yamaguchi House, Hyogo Prefecture (Tadao Ando, 1975)

HVA SLAGS KIRKE ØNSKER VÅLER? Soseikan-Yamaguchi House, Hyogo Prefecture (Tadao Ando, 1975) HVA SLAGS KIRKE ØNSKER VÅLER? Soseikan-Yamaguchi House, Hyogo Prefecture (Tadao Ando, 1975) 29. MAI 2009... NY KIRKE - HVA NÅ? 1806 BRANN BYGG OPP DEN GAMLE! ET ANNET STED I BYGDA? NY KIRKE PÅ GAMMEL TOMT?

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: Sted, Dato Rørvik, 20.11.2014

Deres ref.: Vår ref.: Sted, Dato Rørvik, 20.11.2014 Kulturdepartementet Akers gt 59 (R5) Kirkeavdeling Postboks 8030 Dep 0030 Oslo postmottak@kud.dep.no Deres ref.: Vår ref.: Sted, Dato Rørvik, 20.11.2014 SØKNAD OM GODKJENNING AV NY KIRKE I RØRVIK. Det

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG BYGGHERRESTYRT DELENTREPRISE

KONKURRANSEGRUNNLAG BYGGHERRESTYRT DELENTREPRISE 1 LAVANGEN KOMMUNE NY FLØY LAVANGEN SKOLE ENTREPRISE E01 - BYGG KONKURRANSEGRUNNLAG BYGGHERRESTYRT DELENTREPRISE Plan-Evo AS Bård Hammarstrøm prosjekteringsleder Sjøvegan 15. Februar 2015 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

KVALIFIKASJONSGRUNNLAG. Rammeavtale for kommunikasjons- og medietrening til Utenriksdepartementet. Saksnr. 12/00258

KVALIFIKASJONSGRUNNLAG. Rammeavtale for kommunikasjons- og medietrening til Utenriksdepartementet. Saksnr. 12/00258 KVALIFIKASJONSGRUNNLAG Rammeavtale for kommunikasjons- og medietrening til Utenriksdepartementet Saksnr. 12/00258 Konkurranse med forhandling FOA del I og II Kommunikasjons- og medietrening Side 1 av 8

Detaljer

Nittedal-eiendom KF. Prekvalifiseringsgrunnlag. Plan- og designkonkurranse Nittedal kommune Sørli skole

Nittedal-eiendom KF. Prekvalifiseringsgrunnlag. Plan- og designkonkurranse Nittedal kommune Sørli skole Nittedal-eiendom KF Prekvalifiseringsgrunnlag Plan- og designkonkurranse Nittedal kommune Sørli skole 14 Desember 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 1.1 Prekvalifiseringsgrunnlagets oppbygging...

Detaljer

Konkurransegrunnlag for. Bygningsmessige arbeider for Utvidelse av port Skoletomten

Konkurransegrunnlag for. Bygningsmessige arbeider for Utvidelse av port Skoletomten Konkurransegrunnlag for Bygningsmessige arbeider for Utvidelse av port Skoletomten For levering til Skoletomten på Bardufoss Saksnummer: 1/2015 Konkurransegrunnlag Utvidelse av port 1 1 OPPDRAGET OG ADMINISTRATIVE

Detaljer

AVTALEDOKUMENT OM SAMSPILLFASEN

AVTALEDOKUMENT OM SAMSPILLFASEN AVTALEDOKUMENT OM SAMSPILLFASEN mellom som byggherre og foretaks.nr. som entreprenør vedrørende Bilag 1: Avtaledokument om samspillfasen 2 1 PARTENE Med utgangspunkt i tilbud av er det inngått følgende

Detaljer

Lokaldemokratiet må få siste ord om ny Østre Porsgrunn kirke.

Lokaldemokratiet må få siste ord om ny Østre Porsgrunn kirke. Nyhetsbrev 8/2014 Lokaldemokratiet må få siste ord om ny Østre Porsgrunn kirke. Det er flott at bystyret utsatte saken om støtte til ny Østre Porsgrunn kirke. Neste skritt bør være å gi utsettelsen mening

Detaljer

AURSKOG HØLAND KOMMUNE BRÅTE SKOLE TILBYGG INNBYDELSE TIL KONKURRANSE OM PROSJEKTERING

AURSKOG HØLAND KOMMUNE BRÅTE SKOLE TILBYGG INNBYDELSE TIL KONKURRANSE OM PROSJEKTERING AURSKOG HØLAND KOMMUNE BRÅTE SKOLE TILBYGG INNBYDELSE TIL KONKURRANSE OM PROSJEKTERING Barnetrinnet Ungdomstrinnet 1. INNLEDNING 1.1 Orientering Bråte skole er en 1-10 skole med ca. 400 elever fordelt

Detaljer

1. CUMULUS Individuell kritikk

1. CUMULUS Individuell kritikk 1 1. CUMULUS Individuell kritikk 1. Organisering av bebyggelsen, utearealer og trafikk Cumulus foreslår 2 alternative måter å videreutvikle eksisterende fylkeshus, uten å disponere parkareal eller eksisterende

Detaljer

Sør-Trøndelag Politidistrikt Videovegg Operasjonssentral

Sør-Trøndelag Politidistrikt Videovegg Operasjonssentral Grunnlag Prekvalifisering for begrenset anbudskonkurranse med forhandling under EØS-terskel ved anskaffelse av: Sør-Trøndelag Politidistrikt Videovegg Operasjonssentral Innholdsfortegnelse 1. Innledning...

Detaljer

Tilbudsinnbydelse Begrenset anbudskonkurranse Sandaker 1-10 skole og barnehage Konkurransegrunnlag

Tilbudsinnbydelse Begrenset anbudskonkurranse Sandaker 1-10 skole og barnehage Konkurransegrunnlag Tilbudsinnbydelsee Begrenset anbudskonkurranse Sandaker 1-10 skole og barnehage Konkurransegrunnlag 27.01.2009 (08/691) Tilbudsinnbydelse 1. Innbydelse Oslo kommune, v/undervisningsbygg Oslo KF viser til

Detaljer

TILBUDSFORESPØRSEL. Oppføring av garasje og brannstasjon UNJÀRGGA GIELDA / NESSEBY KOMMUNE 9840 VARANGERBOTN UNJÀRGGA GIELDA / NESSEBY KOMMUNE

TILBUDSFORESPØRSEL. Oppføring av garasje og brannstasjon UNJÀRGGA GIELDA / NESSEBY KOMMUNE 9840 VARANGERBOTN UNJÀRGGA GIELDA / NESSEBY KOMMUNE 9840 VARANGERBOTN TILBUDSFORESPØRSEL Oppføring av garasje og brannstasjon 1 Innholdsfortegnelse 1. Tilbudsinnbydelse...3 1.1 Innbydelse... 3 1.2 Orientering om prosjektet... 3 1.3 Entrepriseform... 3 1.4

Detaljer

Alta kommune Kommunale bygg TILBUDSINNBYDELSE FOR: SENTRUM BARNEHAGE NY ADKOMST OG PARKERING. PROSJEKT NR: Alta

Alta kommune Kommunale bygg TILBUDSINNBYDELSE FOR: SENTRUM BARNEHAGE NY ADKOMST OG PARKERING. PROSJEKT NR: Alta Alta kommune Kommunale bygg TILBUDSINNBYDELSE FOR: SENTRUM BARNEHAGE NY ADKOMST OG PARKERING PROSJEKT NR: 11038 Alta 28.05.14 RIB inord as RIB inord as 11038 Sentrum barnehage. Utomhusarbeider Side 1 Innhold

Detaljer

Vågsøy kommune. Konkurransegrunnlag

Vågsøy kommune. Konkurransegrunnlag Vågsøy kommune Konkurransegrunnlag IKT senter i rådhus - Skramsheim Tilbudsfrist: 11.mar.13 kl. 12.00 INNHOLDSFORTEGNELSE I KONKURRANSEGRUNNLAGET... 3 1 OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Kunngjøring...

Detaljer

Grimstad Kommune BYGG- OG EIENDOMSTJENESTEN

Grimstad Kommune BYGG- OG EIENDOMSTJENESTEN Prosjekt : Bibliotek Vedlegg 2 Prosjektnr. : 69042 Side 1 av 1 KARTUTSNITT Postgården Rives Plassering nytt bibliotekbygg Bibliotektomta Møteplass anbudsbefaring Prosjekt : Bibliotek Vedlegg 3 Prosjektnr.

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING " Evaluering av Husbankens grunnlån til oppføring"

KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING  Evaluering av Husbankens grunnlån til oppføring KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING " Evaluering av Husbankens grunnlån til oppføring" INVITASJON 1.1 Oppdragsgiver Husbanken region Midt-Norge heretter kalt oppdragsgiver, innbyr til

Detaljer

Tilbudsinnbydelse UNN Harstad sykehus - Ombygging kjøkken, tilbygg.

Tilbudsinnbydelse UNN Harstad sykehus - Ombygging kjøkken, tilbygg. UNN Harstad sykehus - Ombygging kjøkken, tilbygg. Tilbudsinnbydelse for entrepriser: Entreprise E1 Bygningsmessig Entreprise E2 Lufthandlingsanlegg Entreprise E3 Sanitær- og varmeanlegg Entreprise E4 Elkraft

Detaljer

Vennesla kommune KONKURRANSEGRUNNLAG FOR

Vennesla kommune KONKURRANSEGRUNNLAG FOR 1 KONKURRANSEGRUNNLAG FOR KONKURRANSE OM AVTALE FOR RAMMEAVTALE PÅ FEIING AV VEGER April 2015 Saksnr. 15/00053 2 1. INFORMASJON OM KONKURRANSEN 1.1. Oppdragsgiver Oppdragsgiver for konkurransen er, heretter

Detaljer

Hvem definerer menighetens behov for endring av kirkebygget?

Hvem definerer menighetens behov for endring av kirkebygget? Hvem definerer menighetens behov for endring av kirkebygget? Hva er behovet? Hva ønsker menigheten å endre og hvorfor? Hva er mulig? Hva er begrensningene? (selve bygget, konstruksjonen, aktuelle rom,

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I NS 8405 INNBYDELSE TIL KONKURRANSE

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I NS 8405 INNBYDELSE TIL KONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I NS 8405 INNBYDELSE TIL KONKURRANSE 1 INNLEDNING Forsvarsbygg inviterer leverandøren til alene, eller i samarbeid, å inngi tilbud i en: åpen anbudskonkurranse uten forhandlingsadgang

Detaljer

Innkjøp av rådgivningstjenester - Offentlige anskaffelser -

Innkjøp av rådgivningstjenester - Offentlige anskaffelser - Innkjøp av rådgivningstjenester - Offentlige anskaffelser - 2014 Offentlige anskaffelser Hvilke regler gjelder? Hvem Hva Terskelverdiene Valg av anskaffelsesmodell Alminnelige regler Vedståelsesfrist Konkurransegrunnlaget

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1. Innbydelse Innledning Oppdragsgiver Konkurranseform og gjennomføring Aktuelle tilbydere...

Innholdsfortegnelse 1. Innbydelse Innledning Oppdragsgiver Konkurranseform og gjennomføring Aktuelle tilbydere... KVALIFIKASJONSGRUNNLAG OPPFØRING AV FORBRENNINGSANLEGG FOR RESTAVFALL ENTREPRISE B03-06 Maler og belegg 15.10.2008 Innholdsfortegnelse 1. Innbydelse... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Oppdragsgiver... 3 1.3

Detaljer

Konkurransebeskrivelsen

Konkurransebeskrivelsen Konkurransebeskrivelsen Rammeavtale 14/4159 Snørydding, brøyting og strøtjenester CPV 90620000 Snørydding og brøyting Innholdsoversikt 1 Innledning... 3 2 Generelt om anskaffelsen... 3 3 Regler for gjennomføring

Detaljer

Kommunedelplan for Dagalifjellet

Kommunedelplan for Dagalifjellet Kommunedelplan for Dagalifjellet KONKURRANSEGRUNNLAG Frist for innlevering av tilbud 30.09.2011 kl. 12.00 NORE OG UVDAL SEPTEMBER 2011 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2

Detaljer

Anbudsinnbydelse. Steinkjer Rådhus detaljprosjektering ventilasjon og varme RÅDGIVERTJENESTER. Åpen anbudskonkurranse

Anbudsinnbydelse. Steinkjer Rådhus detaljprosjektering ventilasjon og varme RÅDGIVERTJENESTER. Åpen anbudskonkurranse Anbudsinnbydelse Steinkjer Rådhus detaljprosjektering ventilasjon og varme RÅDGIVERTJENESTER Åpen anbudskonkurranse Detaljprosjektering ved rehabilitering ventilasjonsanlegg, Detaljprosjektering kjøleanlegg

Detaljer

Grunnundersøkelser for Moss Havn KF og Høegh Eiendom AS

Grunnundersøkelser for Moss Havn KF og Høegh Eiendom AS Moss Havn KF Grunnundersøkelser for Moss Havn KF og Høegh Eiendom AS Instruks til tilbyder Oppdragsnr.: Innhold 1 Innledning 4 1.1 Anskaffelsen 4 1.2 Konkurransegrunnlaget 4 1.3 Alminnelige regler for

Detaljer

Konkurransegrunnlag - Drift og support av IT-systemer

Konkurransegrunnlag - Drift og support av IT-systemer Konkurransegrunnlag - Drift og support av IT-systemer 1 1 Innledning 1.1 Formålet med anskaffelsen Stiftelsen Nasjonalmuseet for kunst (heretter kalt Nasjonalmuseet) ønsker med dette å invitere til konkurranse

Detaljer

Anbud tilsyn med miljøstasjoner

Anbud tilsyn med miljøstasjoner Renovasjon i Grenland Anbud tilsyn med miljøstasjoner Tilbudsfrist 29.01.2015, kl. 12.00 Innholdsfortegnelse 1 GENERELLE OPPLYSNINGER OM KONKURRANSEN... 1 1.1 Konkurransens tjenester og omfang... 1 1.2

Detaljer

Jernbaneverket. Kapittel B. Regler for gjennomføring av konkurransen

Jernbaneverket. Kapittel B. Regler for gjennomføring av konkurransen Jernbaneverket Kapittel B Regler for gjennomføring av konkurransen Innhold Jernbaneverket... 1 Kapittel B... 1 Regler for gjennomføring av konkurransen... 1 Innhold... 2 1. Innledning... 4 1.1 Konkurranseform...

Detaljer

Rehabilitering av boligblokk med ZEB-ambisjoner

Rehabilitering av boligblokk med ZEB-ambisjoner Rehabilitering av boligblokk med ZEB-ambisjoner Seniorrådgiver energi Marit Thyholt, Skanska Norge 1 Skanska Teknikk - Miljøriktig bygging Innhold Om Nordahl Bruns gate 2 og arkitektkonkurransen Hvordan

Detaljer

Konkurransegrunnlag. 2/ Rammeavtale for besiktigelse av gategrunn og fasader, samt oppsett av rystelsesmålere med mer R352

Konkurransegrunnlag. 2/ Rammeavtale for besiktigelse av gategrunn og fasader, samt oppsett av rystelsesmålere med mer R352 Konkurransegrunnlag 2/2017 - Rammeavtale for besiktigelse av gategrunn og fasader, samt oppsett av rystelsesmålere med mer R352 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens

Detaljer

INVITASJON TIL: PREKVALIFISERING FOR KONKURRANSE MED FORHANDLING - FOR ANSKAFFELSE AV KUNSTNERISK UTSMYKNING

INVITASJON TIL: PREKVALIFISERING FOR KONKURRANSE MED FORHANDLING - FOR ANSKAFFELSE AV KUNSTNERISK UTSMYKNING 1 DEN NORSKE KIRKE Karmøy INVITASJON TIL: PREKVALIFISERING FOR KONKURRANSE MED FORHANDLING - FOR ANSKAFFELSE AV KUNSTNERISK UTSMYKNING I Nye Kopervik kirke SØKNADSFRIST: Tirsdag 26. mai 2015, kl 12.00.

Detaljer

To nye sykehjem i Porsgrunn

To nye sykehjem i Porsgrunn Eiendomsforvaltningen To nye sykehjem i Porsgrunn Åpen anbudskonkurranse Gjennomgående samspill med insitament Informasjonsmøte - 28. juni 2013 Program: 1. Orientere om prosjektet, bakgrunn, mål og innhold

Detaljer

Veidekke Entreprenør AS vant anbudskonkurransen om bygging av ny Horten videregående skole

Veidekke Entreprenør AS vant anbudskonkurransen om bygging av ny Horten videregående skole Vestfold fylkeskommune Svend Foynsgate 9 3126 Tønsberg 33 34 40 00 www.vfk.no Pressemelding 7. juli 2016 Veidekke Entreprenør AS vant anbudskonkurransen om bygging av ny Horten videregående skole Vestfold

Detaljer

SKIEN BRYGGE. Arkitektkonkurranse for Skien Brygge Invitasjon til prekvalifisering

SKIEN BRYGGE. Arkitektkonkurranse for Skien Brygge Invitasjon til prekvalifisering SKIEN BRYGGE Arkitektkonkurranse for Skien Brygge Invitasjon til prekvalifisering Skien Brygge er et utviklingsprosjekt fra Rom Eiendom og Grenland Havn Arkitektkonkurranse for Skien Brygge Invitasjon

Detaljer

Konkurransedokument. KONKURRANSE for kjøp under NOK 1 600.000 eks. mva., jf. forskriftens del I og II. Engangskjøp

Konkurransedokument. KONKURRANSE for kjøp under NOK 1 600.000 eks. mva., jf. forskriftens del I og II. Engangskjøp ANDEBU KOMMUNE I hjerte av Vestfold Konkurransedokument KONKURRANSE for kjøp under NOK 1 600.000 eks. mva., jf. forskriftens del I og II Anskaffelsen gjennomføres som konkurranse med forhandling. Inventar

Detaljer

Konkurransegrunnlag for anskaffelse av: Røyke-, salgs- og skjenkekontrolltjenester i Hammerfest kommune. Kunngjort i DOFFIN-basen

Konkurransegrunnlag for anskaffelse av: Røyke-, salgs- og skjenkekontrolltjenester i Hammerfest kommune. Kunngjort i DOFFIN-basen Konkurransegrunnlag for anskaffelse av: Røyke-, salgs- og skjenkekontrolltjenester i Hammerfest kommune Kunngjort i DOFFIN-basen 15.10.07 1 Regler og prosedyrer for leveransen Anskaffelsen er omfattet

Detaljer

Tilbudsforespørsel. Bygningsmessige arbeider

Tilbudsforespørsel. Bygningsmessige arbeider 2015 Tilbudsforespørsel. OPPGRADERING AV MEKANISK VERKSTED RJUKAN VIDEREGÅENDE SKOLE Versjon 1.0 Innhold Tilbudsforespørsel 1 Tilbudsinnbydelse... 2 2 Tilbudsbrev... 3 2.1 Timepriser... 3 3 Opplysninger

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I NS 8405 INNBYDELSE TIL KONKURRANSE

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I NS 8405 INNBYDELSE TIL KONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I NS 8405 INNBYDELSE TIL KONKURRANSE 1 INNLEDNING Bodø kommune inviterer leverandøren til alene, eller i samarbeid, å inngi tilbud i en: Åpen anbudskonkurranse uten forhandlingsadgang.

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Leie av IKT-utstyr for grunnskolen i Hemne

Konkurransegrunnlag. Leie av IKT-utstyr for grunnskolen i Hemne Konkurransegrunnlag Leie av IKT-utstyr for grunnskolen i Hemne Utsendt: 27.02.2014 Fra: Hemne kommune INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 3 1.1 OPPDRAGSGIVER... 3 1.2 PROSEDYRE OG REGLER FOR GJENNOMFØRING...

Detaljer

Åsnes Kommune. Konkurransegrunnlag RAMMEAVTALER HÅNDVERKERTJENESTER FOR ELEKTRO, VARME/SANITÆR/RØRLEGGER,

Åsnes Kommune. Konkurransegrunnlag RAMMEAVTALER HÅNDVERKERTJENESTER FOR ELEKTRO, VARME/SANITÆR/RØRLEGGER, Åsnes Kommune Konkurransegrunnlag RAMMEAVTALER HÅNDVERKERTJENESTER FOR ELEKTRO, VARME/SANITÆR/RØRLEGGER, For vedlikeholdstiltak, mindre ombygginger og installasjoner, samt middels store oppdrag i Åsnes

Detaljer

Kommunedelplan for Nore og Uvdal vest

Kommunedelplan for Nore og Uvdal vest VERSJON 1.0 Kommunedelplan for Nore og Uvdal vest KONKURRANSEGRUNNLAG Frist for forespørsel om deltakelse 10.11.2009, kl. 12.00 NORE OG UVDAL - OKTOBER 2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. OPPDRAGET...3 1.1 Oppdragsgiver...3

Detaljer

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG MELHUS KOMMUNE. Begrenset anbudskonkurranse totalentreprise inkl. plan- og design.

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG MELHUS KOMMUNE. Begrenset anbudskonkurranse totalentreprise inkl. plan- og design. KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG MELHUS KOMMUNE Begrenset anbudskonkurranse totalentreprise inkl. plan- og design. Ny Lundamo skole og barnehage med idrettsanlegg. INNHOLDSFORTEGNELSE Punkt Beskrivelse Side 1

Detaljer

Prekvalifiseringsgrunnlag

Prekvalifiseringsgrunnlag Evenes kommune Midt i opplevelsen Prekvalifiseringsgrunnlag Plan- og designkonkurranse Evenes kommune Liland skole, flerbrukshall og svømmehall 23. MAI 2016 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 1.1 Prekvalifiseringsgrunnlagets

Detaljer

Alstahaug kommune. Konkurransegrunnlag Tilbud på innleie av maskiner/utstyr og Mannskap. for levering til Alstahaug kommune. Saksnummer:14/1207

Alstahaug kommune. Konkurransegrunnlag Tilbud på innleie av maskiner/utstyr og Mannskap. for levering til Alstahaug kommune. Saksnummer:14/1207 Alstahaug kommune Konkurransegrunnlag Tilbud på innleie av maskiner/utstyr og Mannskap. for levering til Alstahaug kommune Saksnummer:14/1207 1 OPPDRAGET OG ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER... 3 1.1 Om Oppdragsgiver...

Detaljer

Inn-Trøndelag helse- og beredskapshus KONKURRANSEGRUNNLAG FOR UAVHENGIG KONTROLL I HHT PBL. ÅPEN KONKURRANSE I HHT FOA DEL I og II

Inn-Trøndelag helse- og beredskapshus KONKURRANSEGRUNNLAG FOR UAVHENGIG KONTROLL I HHT PBL. ÅPEN KONKURRANSE I HHT FOA DEL I og II Inn-Trøndelag helse- og beredskapshus KONKURRANSEGRUNNLAG FOR UAVHENGIG KONTROLL I HHT PBL ÅPEN KONKURRANSE I HHT FOA DEL I og II 1.Bakgrunn. Inn-Trøndelag helse- og beredskapshus er et bygg på totalt

Detaljer

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING I TO TRINN FOR INNLEIE AV LASTEBIL MED ELLER UTEN TILHENGER INKL. FØRER Anskaffelse 114/2014 1 OPPDRAGET 1.1 Oppdragsgiver Oslo kommune v/ Vann- og

Detaljer

Kartapplikasjon i Skrednett Anbudskonkurranse om avtale

Kartapplikasjon i Skrednett Anbudskonkurranse om avtale Kunngjøring Kartapplikasjon i Skrednett Anbudskonkurranse om avtale 1. Oppdraget 1.1 Oppdragsgiver Norges vassdrags- og energidirektorat er oppdragsgiver. NVE er underlagt Olje- og energidepartementet

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale Levering av telefonitrafikk

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale Levering av telefonitrafikk KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale Levering av telefonitrafikk KONKURANSEGRUNNLAG 1 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OM ANSKAFFELSEN... 3 1.1 Anskaffelsens omfang... 3 1.2 Anskaffelsens oppdragsgivere...

Detaljer

Prekvalifisering til parallelloppdrag

Prekvalifisering til parallelloppdrag Fjell 2020 - Områdeutvikling Fjell Prekvalifisering til parallelloppdrag datert Januar 2012 byplan OMRÅDEUTVIKLING FJELL FJELL 2020 PREKVALIFISERING TIL PARALLELLOPPDRAG DRAMMEN 2011 INVITASJON HENSIKTEN

Detaljer

Tilbudsinnbydelse. Arkitekttjenester. Tarzanskogen barnehage og ressurssenter

Tilbudsinnbydelse. Arkitekttjenester. Tarzanskogen barnehage og ressurssenter Tilbudsinnbydelse Arkitekttjenester Tarzanskogen barnehage og ressurssenter Innholdsfortegnelse 1 Orientering om oppdraget... 3 1.1 Prosjektets innhold... 3 1.2 Beliggenhet og planstatus... 3 1.3 Oppdrag

Detaljer

Tilbudsinnbydelse Åpen anbudskonkurranse etter forskrift til lov om off. anskaffelser del I og II for kjøp av 1 stk. Traktor Saksnr.

Tilbudsinnbydelse Åpen anbudskonkurranse etter forskrift til lov om off. anskaffelser del I og II for kjøp av 1 stk. Traktor Saksnr. Tilbudsinnbydelse Åpen anbudskonkurranse etter forskrift til lov om off. anskaffelser del I og II for kjøp av 1 stk. Traktor Saksnr. 2013/919 Tilbudsfrist: Torsdag 17. mars 2014 kl. 12.00 1 OM ANSKAFFELSEN

Detaljer

Rapport etter befaring i Voie og Flekkerøy menigheter forut for bispevisitas 19. 23. februar 2014

Rapport etter befaring i Voie og Flekkerøy menigheter forut for bispevisitas 19. 23. februar 2014 Rapport etter befaring i Voie og Flekkerøy menigheter forut for bispevisitas 19. 23. februar 2014 Altertavle i keramikk av Kari Christensen i Voie kirke 1 BEFARING VOIE OG FLEKKERØY Området ved Voie og

Detaljer

Forespørsel om deltakelse

Forespørsel om deltakelse Forespørsel om deltakelse Begrenset anbudskonkurranse for kjøp av elektronisk spørreskjemaverktøy for Politidirektoratet Søknadsfrist: 4. juni 2009 Innholdsfortegnelse 1 Innbydelse til å delta i anbudskonkurranse...

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Avtale om kjøp av konsulenttjenester vedrørende tilstand på dreneringsanlegg for veger

Konkurransegrunnlag. Avtale om kjøp av konsulenttjenester vedrørende tilstand på dreneringsanlegg for veger Konkurransegrunnlag Avtale om kjøp av konsulenttjenester vedrørende tilstand på dreneringsanlegg for veger Dokumentets dato: 01.03.2014 Saksnummer: 2014/023942 01.03.2014 Side 2 Avtale om kjøp av konsulenttjenester

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG RANA TINGRETT

KONKURRANSEGRUNNLAG RANA TINGRETT Side 1 av 1 KONKURRANSEGRUNNLAG 2010 Innkjøp av løst inventar RANA TINGRETT Side 2 av 2 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 GENERELT OM KONKURRANSEN... 3 1.1 ORIENTERING OM OPPDRAGSGIVER... 3 1.2 ORIENTERING OM KONKURRANSEN...

Detaljer

KONGSBERG KOMMUNALE EIENDOM KF -en profesjonell eiendomsforvalter som sikrer kommunens verdier TJENESTEKONTRAKT. Tilstandsanalyser

KONGSBERG KOMMUNALE EIENDOM KF -en profesjonell eiendomsforvalter som sikrer kommunens verdier TJENESTEKONTRAKT. Tilstandsanalyser -en profesjonell eiendomsforvalter som sikrer kommunens verdier KONKURRANSEGRUNNLAG TJENESTEKONTRAKT Tilstandsanalyser Som del av konkurransegrunnlaget inngår følgende: Vedlegg 1: Kravspesifikasjon/ Tilbudsskjema

Detaljer