ØSTRE PORSGRUNN KIRKE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ØSTRE PORSGRUNN KIRKE"

Transkript

1 KONKURRANSEGRUNNLAG ØSTRE PORSGRUNN KIRKE Plan- og designkonkurranse PLAN- OG DESIGNKONKURRANSE med begrenset deltakelse Anskaffelse over EØS-terskelverdi for bygge og anleggskontrakter etter forskriftets del I og IV

2 INNHOLD 1. FORESPØRSEL Innledning Konkurransemål Gjeldende framdriftsplan for konkurransen Informasjonsmøte Spørsmål og avklaringer Deltakere Forslagets form Dokumenter Anonymitet Avvik fra konkurranseprogrammet Informasjon og publisering Bedømmelse, premiering og honorar Juryrapport Eiendomsrett og opphavsrett Konkurranseform og Lovgrunnlag Avlysning Vedståelsesfrist Valg av deltakere Tilbakekallelse og endring av forslagene GENERELL BESKRIVELSE Orientering om prosjektet Kirkens historie Prosjektmål Prosjektets suksesskriterier Kunstnerisk utsmykking Byggherreorganisasjonen Prosjektforutsetninger Tentativ milepælsplan for prosjektet Evalueringsprosess KONTRAKTBETINGELSER Generelle kontraktbestemmelser og avtaledokument Tiltransport av arkitekt og landskapsarkitekt KRAVSPESIFIKASJON Prosjektets visjon Absolutte minstekrav Krav til ivaretagelse av retningslinjer Romskjema med veiledende arealer Side 1

3 4.5 Eksisterende arealer i kirkestua Funksjonskrav Generelt Bruk av Kirkestua Inngangsparti Den gjenstående grunnmuren Romfunksjoner beskrivelse Hovedrom Møterom Birom Funksjonskrav Utendørsanlegg Adkomst Parkering Kirkegård og graver Grunnmuren til den gamle kirken Tekniske funksjonskrav med skjematisk beskrivelse av bruk og utstyr Akustikk Kirkeorgel Klokketårn og klokker Lys, lyd og bilde Mikseplass - kirkerom IKT-rom/AV-utstyr Varmeanlegg Ventilasjon Spinkelanlegg Belysning Brann og sikkerhetsanlegg Funksjonskrav Miljø Energi Miljø Ventilasjon og materialer med gode inneklimaegenskaper JURYERING Generelt Vinner Levering KRITERIER FOR JURYENS VURDERING HONORAR Honorar for de ulike prosjektfasene Timepriser Reisekostnader Prosjektteam Forpliktelse og signatur Side 2

4 DEL A GENERELL DEL 1. FORESPØRSEL 1.1. INNLEDNING Porsgrunn Kirkelige Fellesråd innbyr til plan- og designkonkurranse for oppføring av Østre Porsgrunn kirke. Det er per dags dato ikke avklart hvilken gjennomføringsmodell som skal benyttes i prosjektet. Det er diskutert om prosjektet skal gjennomføres som en samspillsmodell hvor entreprenør trekkes inn i prosjektutviklingen på et tidlig tidspunkt. Dette vil avklares før plan- og designkonkurransen avsluttes. Porsgrunn Kirkelige Fellesråd har som målsetning at denne plan- og designkonkurransen skal gi Fellesrådet et godt konsept som kan bearbeides videre, og et godt beslutningsgrunnlag for videreføring av prosjektet. Det vil i plan- og designkonkurransen bli lagt vekt på å velge et prosjekt som på den beste måten tilfredsstiller de krav som er beskrevet i konkurransegrunnlaget. Konkurransen er kunngjort på DOFFIN tirsdag 10. januar 2015 som en begrenset plan- og designkonkurranse (prekvalifisering). Prekvalifiseringen ble avsluttet 4. mars Innleveringsfrist for konkurransen er satt til tirsdag 26.mai 2015 kl Åpning av forslag vil bli foretatt samme dag som innlevering. Komplett forslag i henhold til konkurranseprogrammet skal leveres til: Porsgrunn Kirkelige Fellesråd v. kirkesjefen Winthers gate Porsgrunn Forslaget skal leveres i lukket anonymt pakke og merkes: «Østre Porsgrunn kirke Plan- og designkonkurranse» Side 3

5 Forslaget skal være oppdragsgiver i hende innen fristen. Deltakerne har ansvaret for at forslaget er levert i henhold til fristen. Forslag som er innlevert/mottatt etter fristens utløp vil bli avvist. Det gjøres spesielt oppmerksom på at e-post, faks eller lignende ikke vil bli godtatt som leveringsmåte. Tilbudsbrev og tilbudsskjema (Del D) med dokumenter skal være undertegnet av person som har signaturrett i foretaket. Alle eventuelle forbehold og avvik fra konkurransegrunnlaget skal være gjort rede for i eget søknadsbrev slik at oppdragsgiver kan ta det med i evalueringen. Alle kostnader forbundet med forslaget og arbeid fram til kontraktsinngåelse skal dekkes av tilbyder KONKURRANSEMÅL Kirkebygget skal løse menighetens behov for de funksjoner som er beskrevet, med stor fokus på generalitet og fleksibilitet over tid. Kirkebygg med 500 sitteplasser og innenfor en arealramme på 1425 m2. Kirkebygget skal fremstå som et symbolbygg, slik den gamle kirken gjorde. Kirkebygget skal fremstå som et solid bygg med minst 250 års forventet levetid. Kirkebygg som ivaretar krav i vedtatt reguleringsplan 1.3. GJELDENDE FRAMDRIFTSPLAN FOR KONKURRANSEN Oppdragsgiver har planlagt følgende tentative tidsrammer for anbudsprosessen: Utlysning i DOFFIN Oppstart plan- og designkonkurranse Innlevering av forslag i plan- og designkonkurranse kl Kåring av vinner i plan og designkonkurransen Kontrakt arkitekt Oppstart skisseprosjekt INFORMASJONSMØTE De utvalgte arkitekter med sine samarbeidspartnere blir invitert til et oppstartsmøte etter at prekvalifiseringen er avsluttet. Møtet er foreløpig planlagt til fredag 13. mars kl i Porsgrunn SPØRSMÅL OG AVKLARINGER Spørsmål vedrørende konkurransegrunnlaget skal rettes skriftlig per e-post til oppdragsgiver angitte kontaktperson. Eventuelle spørsmål, tilleggsopplysninger, avklaringer og svar som foreligger vil bli lagt ut på eget prosjekthotell tilgjengelig for deltakere i konkurranseperioden. Deltakerne er selv ansvarlig for å distribuere utsendte svar til sine samarbeidspartnere. Side 4

6 Kontaktperson i konkurranseperioden (prosjektleder): Måns Davidson Faveo Prosjektledelse AS. E-post: Det skal ikke være kontakt/kommunikasjon med andre personer hos oppdragsgiveren hva gjelder plan- og designkonkurransen enn overnevnte kontaktperson. Siste frist for å stille spørsmål er 10 dager før innleveringsfrist (se punkt 1.3) 1.6. DELTAKERE Det er prekvalifisert følgende deltakere: Gruppe 1 (etablerte kontorer) ARKITEKTGRUPPEN LILLE FRØEN AS BJØRBEKK & LINDHEIM AS LINK ARKITEKTUR AS ASPLAN VIAK LUND+SLAATO ARKITEKTER AS LUND+SLAATO ARKITEKTER AS REIULF RAMSTAD ARKITEKTER AS BJARNE AASEN STEIN HALVORSEN ARKITEKTER AS IN`BY LANDSKAPSARKITEKTER AS TRODAHL ARKITEKTER / SIVILARKITEKT ESPEN SURNEVIK AS TRODAHL ARKITEKTER Gruppe 2 (nyetablerte kontorer-yngre enn 8 år) ROZZ BAR ARCHITECTS LATZ + PARTNER 1.7. FORSLAGETS FORM Den etterspurte dokumentasjonen skal leveres som 1 sett med plansjer limt på stiv kartong, og i PDFformat på 1 stk. USB-stikk. I tillegg skal det leveres 8 sett med en forminsket innbundet versjon av plansjene innbundet til juryens medlemmer. Utkastene vil ikke bli returnert. Leveransen skal følge den inndeling som er oppgitt i del C. Tilbudsbrev og tilbudsskjema skal leveres utfylt og signert. Alt innlevert materiale skal være på norsk! Oppdragsgiver vil ikke forsikre de mottatte utkastene. De er deltakernes plikt å sørge for å ha egne kopier av alt innlevert materiale DOKUMENTER Konkurransegrunnlaget består av følgende dokumenter: Konkurransegrunnlaget (dette dokumentet) Med følgende vedlegg: Reguleringsplan Side 5

7 Digitalt kart i dwg-format KVU Gjenstandsliste etter kirkebrannen Tegninger over kirkestua 1.9. ANONYMITET Innleverte utkast skal være anonyme. Det er deltakernes plikt å sørge for å ivareta sin anonymitet inntil juryens avgjørelse foreligger. Bruk av annet språk enn norsk vil føre til at forslagene ikke blir vurdert og honorar ikke utbetalt. Ubetydelig språkfeil kan aksepteres uten diskvalifikasjon. Tilbudsskjema (Del D) skal leveres i en nøytral, lukket og ugjennomsiktig konvolutt og være påført utkastets motto. Konvolutten skal legges i samme pakning som konkurranseutkastet for øvrig. Denne delen inneholder navn og kontaktadresse på utkastets forfatter, samt navn på øvrige deltagere i teamet AVVIK FRA KONKURRANSEPROGRAMMET Utkast hvor det er gjort brudd på anonymiteten, eller vesentlige brudd på bestemmelsene om innlevert materiale, utelukkes fra bedømmelsen. Juryen kan, ved enstemmig og protokollført vedtak, premiere eller utpeke som vinner utkast som i enkelte deler avviker fra programmet, hvis juryen finner at avviket er uten betydning, eller til fordel for løsning av oppgaven INFORMASJON OG PUBLISERING Innbyderen har rett til å publisere og stille ut alle innkomne utkast og juryens kritikk, med navngivelse av deltagende team. Juryrapport og utkastene planlegges publisert i Norske Arkitektkonkurranser (NAK) BEDØMMELSE, PREMIERING OG HONORAR Juryen vil bedømme de innleverte utkast på bakgrunn av de krav, forutsetninger og opplysninger som fremkommer i konkurranseprogrammet, samt spørsmål- og svar-prosedyren. Hvert team blir honorert med kr ,- + mva. for sin deltagelse i konkurransen så fremt besvarelsen er i tråd med de krav som er satt i konkurranseprogrammet. Juryen vil kåre konkurransens vinner og gi en innstilling til Fellesrådet om som tar den endelige beslutning om hvordan prosjektet skal videreføres. Hvis ikke det kan oppnås enighet i forhandlinger om en kontrakt for oppdraget står oppdragsgiver fritt til å forhandle videre med de andre deltakerne i rangert rekkefølge til kontrakt er inngått JURYRAPPORT Juryen vil utarbeide en rapport som viser resultatet av konkurransen. Rapporten skal inneholde: - Fortegnelse over alle innkomne utkast. Side 6

8 - Begrunnet vedtak dersom noen er avvist fra bedømmelse. - Kritikk av de premierte utkast basert på oppsatte kriterier - Generell redegjørelse for konkurransens samlede erfaringer og konklusjoner. - Innstilling om valg av vinner og råd for videre arbeid med oppgaven Juryens rapport vil bli offentliggjort samtidig som juryens avgjørelse offentliggjøres EIENDOMSRETT OG OPPHAVSRETT Oppdragsgiver har den materielle eiendomsrett til de premierte utkast, men konkurransedeltakerne beholder selv opphavsretten til sine utkast. Oppdragsgiver har likevel rett til å benytte ideer og momenter fra alle innkomne honorerte utkast i det videre arbeid med det aktuelle prosjektet KONKURRANSEFORM OG LOVGRUNNLAG Konkurransen gjennomføres i henhold til Lov 16. juli 1999 nr. 69 om offentlige anskaffelser (LOA), ajourført med sist vedtatte endringer og Forskrift om offentlige anskaffelser (FOA) av 7. april 2006 nr. 402 med sist vedtatte endringer, og er basert på det tilbudsgrunnlag som fremkommer av dette dokumentet. Anskaffelsen gjennomføres iht. Del IV Øvrige prosedyrer, kapittel 23. Plan og design konkurranse. Konkurransen gjennomføres i nært samarbeid med Konkurransesekretariatet i Norske Arkitekters Landsforbund (NAL) AVLYSNING Oppdragsgiver har rett til å avlyse konkurransen på et hvilket som helst tidspunkt i anskaffelsesprosessen, jf. FOA Oppdragsgiver gjør oppmerksom på at konkurransen er avhengig av vedtak i Fellesrådet. Hvis Fellesrådet ikke beslutter å videreføre vinnerforslaget vil konkurransen bli avlyst. Deltakerne må akseptere at det foreligger saklig grunn dersom Fellesrådet ikke fatter dette vedtaket VEDSTÅELSESFRIST Vedståelsesperioden er 90 dager regnet fra innleveringsfristen VALG AV DELTAKERE Juryens valg av vinner i konkurransen vil skriftlig bli meddelt samtidig til alle søkere. Meddelelsen vil inneholde en begrunnelse for oppdragsgivers valg samt angi en klagefrist TILBAKEKALLELSE OG ENDRING AV FORSLAGENE Innleverte forslag kan tilbakekalles eller endres inntil innleveringsfristens utløp. Tilbakekallelse av forslag skal skje skriftlig. Endringer av søknad er å betrakte som en ny søknad og må tilfredsstille samtlige formalkrav. Side 7

9 2. GENERELL BESKRIVELSE 2.1. ORIENTERING OM PROSJEKTET Østre Porsgrunn kirke, også kalt Jesu kirke, var en barokk korskirke fra 1760 i Porsgrunn kommune i Telemark fylke. Kirken ble natt til 11. april 2011 totalskadet i brann. Trekirken med laftekonstruksjon hadde 400 sitteplasser og var en av landets største trekirker. Kirken var ikke fredet, men listeført som verneverdig. Fellesrådet har besluttet å reise en ny kirke på branntomten der Østre Porsgrunn kirke lå. Det har vært en lokal diskusjon i distriktets aviser om kirken skal etableres i en ny arkitektonisk form eller om den skal rekonstrueres utvendig som historisk replika. Fellesrådet har i utredningsfasen besluttet at det skal bygges en kirke med et større romprogram enn den opprinnelige kirken. Fellesrådet har også besluttet at menighetens funksjonskrav skal være styrende for det konsept som velges for det nye kirkebygget, slik at det også ivaretar menighetens behov for flerfunksjonalitet framover KIRKENS HISTORIE Her er en meget smuk Kors-Kirke med et zirligt Taarn opført efter den nyeste Bygnings-Maade, den haver smukke Ornamenter og blev indviet 10de Juli 1760 af Doctor og Biskop Nannestad, Jesu Kirke kallet. Den er den anseerligste Kirke som af Træe er bygget i det hele Amt, og mangler nu intet uden et Seier-Værk 4. Bartholomeus Herman von Løvenskiold; Christiania 1784: Angaaende Østre Porsgrund Det hadde mot midten av 1700-tallet vært spredte forsøk for å få bygget en kirke i Østre Porsgrunn. Saken skjøt fart da de fire herrer Carl og Wilhelm Deichman, Ulrich Fredrik Schnell og Thomas Lange sendte ut et skrift med innbydelse til å delta i en innsamling til en ny kirke. Det ble sendt et andragende til kongen rundt årsskiftet Allerede 17. februar 1759 kom anbefaling fra biskop og stattholder, og kongen gav sin approbasjon 16. mars samme år og byggingen kunne begynne. Side 8

10 10. juli 1760 etter litt over ett års byggetid ble den nye kirken innviet av biskop Frederik Nannestad. Da hadde den kosten i alt riksdaler. Gavene som ble samlet inn etter de nevnte herrers initiativ og skriv, hadde gitt riksdaler; det gjensto altså 431 riksdaler. Kammerråd Ulrich Schnell var kirkebyggets kasserer; han hadde selv gitt daler til kirken tidligere, men avslutter byggeregnskapet slik: Balansen bliver, Kirken til mig underskrevne Ulrich Schnell skyldig den Summa 431 Rdl. 2 Mark 7 skl., som jeg herved til Kirken forærer. Porsgrunn den 26de july U. Schnell. Om vi et øyeblikk tenker oss at kostnadene til slik kirke, ferdig bygget og utsmykket, i dag ville ha vært kroner, hadde den godeste Schnell først gitt 10 mill. i gave, for så senere å ettergi restgjelden på kroner. Ikke dårlig! Vestre Porsgrunn kirke sto ferdig i 1758, to år senere er Østre Porsgrunn kirke innviet, og byen som den gang ikke var by hadde fått to flotte kirker. Stedet Porsgrunn var delt i tre sogn; Osebakken hørte til Gjerpen kirke, Vestsiden til Solum kirke og Østsiden til Eidanger. Østre Porsgrunn kirke var i begynnelsen en annekskirke til Eidanger, men bare fire år senere, fra 1764 ble Porsgrunn eget prestegjeld og Østre Porsgrunn kirke ble stedets hovedkirke. Fremveksten av stedets befolkning fremmet ønske og behov for ny kirke, samtidig som nye kirker fremmet ytterligere økning av stedets befolkning. I 1807 får Porsgrunn bystatus, men først i 1842 får byen og menigheten også tillagt Osebakken. Gjennom alle år har kirken vært en vesentlig del av byen, og alle Porsgrunns innbyggere har hatt et forhold til kirken: Her er jeg selv både døpt og konfirmert, her har mor og far giftet seg, her ligger bestefar og bestemor begravet! 2.3. PROSJEKTMÅL Følgende prosjektmål gjelder for prosjektet: Et kirkebygg i Porsgrunn menighet som skal dekke en rekke kirkelige og kulturelle funksjoner av stor verdi for lokalsamfunnet, herunder en rekke lovpålagte, obligatoriske oppgaver. Et kirkebygg på Kirkehaugen som blir en berikelse for byen. Disse mål nåes ved at ny kirke er: Et gudstjenestested for tro og trosopplæring. Et kirkebygg med klart sakralt preg. Et godt møtested. Et godt lokale for kirkelige handlinger, kirkekonserter og ulike arrangement. Et sted som inkluderer alle og som ivaretar alle aktuelle former for kommunikasjon. Et kirkebygg som tar hensyn til omkringliggende bebyggelse og anlegg PROSJEKTETS SUKSESSKRITERIER Det nye kirkebygget skal fremstå som et signalbygg med høy kvalitet og funksjonalitet basert på følgende suksesskriterier: At kirken dekker viktige funksjoner iht. programmet på en fullgod måte. Side 9

11 At kirkens hovedrom får et tydelig sakralt preg, godt tilpasset utøvelse av de kirkelige funksjoner. At kirken blir estetisk vellykket både interiørmessig og eksteriørmessig. At kirken er blitt ferdig med riktig kvalitet, til riktig pris og rett tid. At kirken oppfyller alle krav til godt arbeidsmiljø. At kirken tilfredsstiller høye miljøkrav. At Kirkebygget oppføres i bærekraftige, klima- og energivennlige materialer KUNSTNERISK UTSMYKKING Kunstnerisk utsmykking er ikke en del av konkurransen, men det er ønskelig at arkitekturen utformes med tanke på bruk av utsmykking og kunst i de ulike rommene Arkitektonisk utforming og kunstnerisk utsmykking skal ha felles meningsbærende funksjoner i kirkerommet. Samvirket mellom kunst og arkitektur skal gis en bevisst utforming. Når vinner av konkurransen er kåret, skal arkitekten komme med innspill på hvor grensesnittet mellom kunstner og arkitekt/interiørarkitekt skal gå. Det forventes et tett samarbeid mellom kunstner og valgt arkitekt. 2.4 BYGGHERREORGANISASJONEN BK PS PE PL BK BR EPO Prosjektstyret Prosjekteier Prosjektleder Byggekomité Brukerorganisasjon Ekstern prosjektorganisasjon NB! Organisasjonsmodellen over viser kun et generelt prinsipp. Følgende har deltatt i tidligere arbeid med prosjektet: - Rambøll KVU og reguleringsplan Side 10

12 - Faveo prosjektledelse AS prosjektledelse 2.5 PROSJEKTFORUTSETNINGER Tomten er regulert til bebyggelse og anlegg (PBL ), samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL ) og grønnstruktur (PBL ). Gjeldende reguleringsplan plan ID. 337 godkjent , skal følges for å unngå vesentlige avvik som kan kreve en omregulering av eiendommen. 2.6 TENTATIV MILEPÆLSPLAN FOR PROSJEKTET Oppdragsgiver har planlagt følgende tentative tidsramme for prosjektet: Oppstart skisseprosjekt Endelig forprosjekt med kalkyle Oppstart utførelsesfase Forventet overlevering EVALUERINGSPROSESS Evalueringen av forslagene vil bli gjort av en jury med 6 medlemmer: Leder av Fellesrådet, Ole Jonny Dahle Leder av Menighetsrådet, Gjertrud Eide Geistlig representant fra menigheten, Per Johan Wiig Kirkesjefen, Johannes Sørhaug 2 oppnevnte arkitekter fra NAL (ikke oppnevnt ennå) Faveo Prosjektledelse AS vil fungere som juryens sekretær, ev. annen ekstern jurysekretær. Det er valgt en evalueringsmodell hvor det forslag som best oppfyller kriteriene velges. 3 KONTRAKTBETINGELSER 3.1 GENERELLE KONTRAKTBESTEMMELSER OG AVTALEDOKUMENT Prinsippene i NS 8401:2011, Alminnelige kontraktbestemmelser for prosjekteringsoppdrag, gjøres gjeldende. Det vil bli benyttet standard kontaktformular NS TILTRANSPORT AV ARKITEKT OG LANDSKAPSARKITEKT Porsgrunn kirkelige fellesråd vurderer å gjennomføre prosjektet i en samspillsmodell. Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å tiltransportere kontrakten med den valgte arkitekten til en entreprenør på et senere tidspunkt i prosessen, uten at det kan rettes tilleggskrav mot oppdragsgiver. Side 11

13 4 KRAVSPESIFIKASJON DEL B FUNKSJONSKRAV 4.1 PROSJEKTETS VISJON super hanc petram Gudshus i Porsgrunn i et halvt millennium En evig aktuell kirke, med kultur- og arkitekturhistoriske verdier, ; super hanc petram På denne klippen vil jeg bygge min kirke.» Det skal på ny reises en kirke på Kirkehaugen i Porsgrunn. Østre Porsgrunn Kirke skal fortsette å være et symbolbygg, som peker ikke bare på nåtid men også på tidligere og kommende tider. Selv om den gamle kirken er brent ned, skal denne kirken gjenskape den posisjonen kirken har hatt i byen som Porsgrunns hovedkirke. Gudshus i Porsgrunn i et halvt millennium Slik den gamle kirken var det, skal også den nye bli et symbol for sognet - et symbolbygg som er synlig fra mange himmelretninger når man kommer til eller reiser fra Porsgrunn. Kirken må være tydelig, og samtidig ydmyk, med sin høyde, sine materialer og sin farge en høyreist kirke med et vakkert tårn. Folkekirken har levd et millennium og det nye kirkebygget skal være godt forankret i denne tidslinjen. Minnene etter kirkebygget som brant skal være en del av den grunnmur vi på ny bygger vår kirke over. Kirkebygget skal romme det tidløse og historiske hvor menneskelivets viktige øyeblikk markeres. Menighetens medlemmer skal velge dette sted, og dette rom, for alle livets og dødens seremonier. En evig aktuell kirke En evig aktuell kirke skal løse menighetens behov nå, og i fremtiden, og like ønskelig om 250 år. Det evig aktuelle må kunne fanges i det universelle og sakrale rom. Et rom som over lang tid kan møte behovet for utøvelse av liturgisk tradisjon som er gitt av rituelle bevegelse i kirkerommet. Krav til rommets form, romhøyder og romklang styres av liturgi og estetisk opplevelse, men også av det Side 12

14 praktiske som danner rammen rundt det høytidelige. Kirken og kirkerommet skal kommunisere med de dypere delene av vår bevissthet, og være et ønsket sted for kommunikasjon mellom mennesker og med Gud. Religiøse opplevelser og menneskeskapt form skaper meningsfulle verdier i en kirke. Verdier bygget på tradisjon, og på samme tid enestående for Østre Porsgrunn kirke. Det er at lyset former kirkerommet og hvordan daglyset treffer alterområdet og deltakerne i de kirkelige handlingene. Det viktig at bevegelser og linjer mellom sakristier, alteret og prosesjonsaksen viser stor forståelse for det liturgiske. Generalitet og flerfunksjonalitet i bruk er noen av de viktigste endringene i kirken de siste tiårene; en åpning av kirken for mange kulturuttrykk uten religiøst innhold; kirken som et moderne samfunnshus. Med kultur- og arkitekturhistoriske verdier Fellesrådet ønsker ikke en arbeidskirke, som kun er formgitt av funksjon og det alminnelige. Kirkebygget skal være det som er annerledes og høystemt. Østre Porsgrunn kirke skal være et symbolbygg, i tillegg til å møte målet om gode løsninger for utvendig og innvendig arkitektur. En kirke vil for alltid være et bygget symbol og kan ikke være uten symbolikk. Kirken vil bli oppfattet som et symbol for hellig tilstedeværelse, uansett hvilken arkitektonisk form den gis. Uenigheten om arkitektur og bruken av bilder og symboler i kirkebygg har lange tradisjoner. Det gjelder i like stor grad moderne arkitektur. Spørsmålet om hva som er klassisk kirke er interessant, men uten et endelig svar. Konkurranseoppgaven er vanskelig fordi den krever av man tør å gå inn i diskusjonen om hva som er moderne symbolikk, og hvordan denne forholder seg til fortid, nåtid og framtid. Kirkebyggets sakrale verdier må veies mot dagens rasjonelle og effektive produksjon av bygg, og tørre å utfordrende det modernistisk ideal. Kanskje det uventede er svaret på konkurransens gåte; svaret som møter sorgen etter den kirken som brant, og framtidens håp? Det massive, ekte, bestandige, den høye kvaliteten i materialer og detaljer, er en del av forventningen til sakral arkitektur. Det er ikke bare bilder eller tradisjonelle uttrykk som gir rom for undring og religiøs kontemplasjon, det er opplevelsen av lys, materialer, ornamentikk, stofflighet og farger. Kirken og kirkerommet skal bli en del av vår nye bevissthet og skape nye kulturhistoriske og arkitekturhistoriske verdier i Porsgrunn ; Bestandighet handler om enkelthet, materialbruk, detaljering og vedlikehold. Den gamle kirken har vært en del av Porsgrunns bevissthet i mange generasjoner; og den nye kirken må være like varig og holdbar. Hvordan kirkebygget tåler tidens tann påvirkes av universelle løsninger for kommende generasjoner. De estetiske og tekniske valgene må tas med 250 års ny bevissthet, og gis en form som tar opp i seg dette tidsperspektivet og utfordrer kortsiktig tenking. Side 13

15 4.2 ABSOLUTTE MINSTEKRAV Det er et krav at Kirkeloven skal følges. Det er krav at TEK 10 og NS3420 skal ligge til grunn for leveransen. Det er et krav at Lov om tilgjengelighet og diskriminering skal følges. Det er et krav at vedtatt reguleringsplan med bestemmelser skal følges. 4.3 KRAV TIL IVARETAGELSE AV RETNINGSLINJER Kirkebygg og eiendomsforvaltning Veileder for tilgjengelighet til kirkebygg NS Akustiske kriterier for musikkrom Side 14

16 4.4 ROMSKJEMA MED VEILEDENDE AREALER Det skal beskrives hvordan funksjonskravene er tenkt løst, og eventuell innvirkning på pris ønskes også beskrevet. Rombenevnelse Veiledende areal Kommentar Kirkerom med birom Kirkerom /med alle funksjoner plasser totalt hvorav Kirketorv (= kirkerom) 100 kan plasseres i «Kirketorvet» Stol-/instrumentlager 50 Viktig! Sakristi 15 Toalett 3 Dåpsrom 20 Vigsels og bønnekapell 20 Kantor - lager Del av andre lagerarealer IKT-rom/AV-rom 8 HC toalett 4 SUM 700 Møterom Ungdomsrom 60 kan henge Møterom 1 50 sammen med Møterom 2 30 skillevegger Øvelsesrom /lydmixrom 25 Kontor frivillige 45 Kopirom 10 Kjøkken 20 Lager kjøkken 8 Garderobe 25 Toaletter 20 Lager 30 SUM 323 Birom Teknisk rom 90 Kirketjenerrom/verksted/utstyr 15 Teknisk sentral 20 Beredskapsrom 3 Ved hovedinngang Rengjøringssentral 15 Lager 40 2 stk SUM 183 SUM NETTOAREALER SUM BRUTTOAREALER (x 1,2) Side 15

17 4.5 EKSISTERENDE AREALER I KIRKESTUA Kirken skal fungere sammen med den eksisterende kirkestua som er plassert i øst for byggeområdet. Rombenevnelse Areal (m2) Kommentar Første etasje Stor møtesal 105 Avdelt med foldevegger Liten møtesal 45 Avdelt med foldevegger Kirketorg 60 Avdelt med foldevegger Kjøkken 15 Garderobe 10 Toaletter 25 Tekniske rom 30 SUM 290 Andre etasje Stort møterom 60 Lite møterom Kontor Dusj/Toalett 10 Tekniske rom 35 SUM 185 SUM NETTOAREALER FUNKSJONSKRAV GENERELT Kirken skal være et gudstjenestested for tro og trosopplæring og kunne brukes til kirkelige handlinger så vel som kirkekonserter og ulike arrangement. Kirken skal være et godt møtested enten man er to eller femhundre. BRUK AV KIRKESTUA Konkurransen forutsetter sambruk med kirkestua. Kirkestua hører i dag til en egen stiftelse men vil bli overført til Porsgrunn kirkelige fellesråd før oppstart av byggearbeidene. Det er en viktig del av konkurranseoppgaven å finne en god løsning for den funksjonelle sammenhengen mellom kirken og kirkestua, både utvendig og innvendig. Det er målsetning at kirken og kirkestua skal fungere godt som en enhet. INNGANGSPARTI Kirken skal ha et tydelig inngangsparti som leder veien ved sitt uttrykk, hvor man ikke må se etter skilt for å skjønne hvordan man kommer videre inn i selve kirkerommet. DEN GJENSTÅENDE GRUNNMUREN Grunnmuren står igjen etter kirkebrannen. Det er et ønske om at steiner fra den gamle grunnmuren blir integrert kunstnerisk og symbolsk i den nye kirken. I konkurransen skal det tas som forutsetning Side 16

18 at denne er kondemnabel og ikke lengre har de konstruktive egenskaper som er nødvendig som fundament for nye konstruksjoner. 4.7 ROMFUNKSJONER BESKRIVELSE HOVEDROM KIRKEROM Kirken skal være høyreist og dette skal avspeiles i kirkerommet som skal ha et klart sakralt preg med volum og vakkert utformet dagslys og elektrisk belysning. Kirken er Porsgrunns hovedkirke og kirkerommet skal kunne romme de store høytidene og seremoniene i rommet. Det skal ha 500 sitteplasser men kunne reduseres til 400 plasser ved å begrense rommets størrelse. Alle 500 plassene skal ha samme kvalitet, tilgang og synlighet til de handlinger som skjer i kirkerommet. Samtidig er det viktig at rommet utformes slik at det ikke oppleves tomt ved arrangementer eller kirkelige handlinger som har færre deltakere. Det bør ha høye dører som ønsker velkommen inn fra kirketorget. Kirkerommet må ha en retning; helst mot øst. Alle tilstedeværende skal kunne ha felles retning og fokus. Samtidig skal rommet understreke og støtte opp under felleskapet som gudstjenestereformen legger vekt på. Det skal brukes stoler, ikke benker, for å oppnå fleksibilitet i bruk av kirkerommet. Det er viktig at det er plass til rullestolbrukere, og at disse integreres blant de øvrige sitteplassene og ikke opplever å sitte på siden av forsamlingen. Korpartiet må være hevet 3 trinn over kirkegulvet ellers. Koret må ha tilstrekkelig bredde og dybde. I nyere kirkebygg er størrelsen ca m2 avhengig av utformingen. Foruten sitteplasser skal det settes av god plass til koret, både alterparti og åpen plass til utstyr og aktiviteter. Her må det være god plass til: alter knefall døpefont prekestol lesepult klokkerplass lysglobe kirkeskip (2 meter langt) prosesjonskors flygel Kirkerommet skal designes slik at en moderne konsertscene med ca. mål 7x5 meter kan settes opp uten at det kommer i konflikt med alter-partiet. Scenen skal plasseres slik at den fungerer godt sammen med andre tekniske installasjoner IKT-rom, og for å unngå at ledninger og kabler blir liggende synlig på gulvet. Scenen må ha direkte tilgang til kraftig dimensjonerte strømuttak. Side 17

19 KIRKETORG Dette er kirkefolkets samlingspunkt før og etter gudstjenesten og erstatter tidligere tiders våpenhus. Sammen med kirkebakken og Kirkestua, må dette være en integrert del av menighetens samlingssted. Kirketorget kan eventuelt benyttes for å begrense kirkerommet størrelse med 100 sitteplasser. Kirketorget bør være romslig og ha inngang(er) til kirkerommet og naturlige forbindelser til øvrige deler av de andre funksjonene i kirken og lett tilgang til garderobe og toaletter. SAKRISTI Sakristiets hensikt er, foruten rom for liturgisk utstyr og skifterom for presten, å være et samlingssted for dem som har tjeneste i gudstjenesten. Rommets kontemplative funksjon bør understrekes. Sakristiet må plasseres i direkte tilknytting til alter-partiet/koret DÅPS-ROM Dette bør plasseres nær sakristiet, slik at det er lett med kontakt før gudstjenesten og hvor kirkelig betjening kan være til hjelp for dåpsforeldre. Dåpsrommet må ha lett tilgang til toalett og mulighet for skiftning/stell. Rommet bør kunne gi plass til minst tre dåpsfølger (barn, foreldre og en ledsager), rundt personer og stoler til de fleste av disse. Lagring av kirkesølv (safe), tekstiler og plass til vask av nattverdskalker må gis tilstrekkelig plass i dåps-rommet. VIGSELS- OG BØNNEKAPELL Det bør være et lite kapell eller stille rom til vielse og bønn og samtale. Dette bør være i umiddelbar nærhet til kirkerommet, enten som et separat rom med visuell kontakt, eller som en absid, til kirkerommet STOL-/INSTRUMENTLAGER Viktig å ha nært og enkelt tilgjengelig slik at antall sitteplasser enkelt kan justere etter behov. Det er viktig at 100 av stolene har romslig plass, i tillegg til musikkinstrumenter. KANTOR Kantor skal ha et romslig lagerrom i nærhet til kirkerom og orgel. TEKNISK SENTRAL/AV-ROM Tekniske sentral må plasseres hensiktsmessig, slik at det er enkelt å komme til, lett å få tak i innhold og nær der innholdet skal anvendes. Det skal være visuell kontakt mellom teknisk sentral og kirkerommet. Alle tekniske framføringer til lyd, lys og bilde skal gå skjult. Dette skal være fleksibelt og fremtidsrettet, og vil sannsynligvis bety at det legges trekkerør. TOALETTER Det må være toaletter flere steder i kirkens hovedetasje. Et personal-toalett i tilknytning til sakristiet og dåpsrommet og i forbindelse med garderobe/kirketorg. En HC-toalett skal være tilgjengelig fra kirketorget. Det kan være aktuelt å kombinere en HC-toalett med stellerom, tilknyttet dåps-rommet. Side 18

20 MØTEROM UNGDOMS-ROM Anlegget for barn og unge må være fleksibelt, dvs. gjerne rom som kan kombineres og deles av med lydtett vegger. Her skal det drives: Trosopplæring Barnekor Band Speider Andre barne- og ungdomsaktiviteter Det er viktig med gode anlegg for lys, lyd og bilde i disse rommene. Møterom 1 og 2 vil også kunne benyttes for barne- og ungdomsformål. Nærhet til kjøkken er fornuftig. MØTEROM 1 Møterommene skal kunne brukes til forskjellige små og store arrangement (f.eks. korøvelser, søndagsskole, barnemøter, basar etc.) og være delbar med lydtette skyvedører/skillevegger. MØTEROM 2 Samme som for møterom 1. ØVELSESROM/LYDMIXROM Det skal være to øvelsesrom for bandøvelser og lignende med et mellomliggende lydmixrom KJØKKEN Kjøkkenet bør ligge sentralt slik at det er enkelt å servere i alle møterom Det må være gode kjølemuligheter og lager i tilknytning til kjøkkenet. KONTOR FRIVILLIGE Det skal være tre kontorplasser for frivillige i nærhet til kopirom. KOPI-ROM Kopirommet skal plasseres sammen med kontorer og møterom og ha plass til kopimaskin, papirlager og et lite arbeidsbord. BIROM KIRKETJENERROM/VERKSTED/UTSTYR Kirketjener må ha arbeidsrom kombinert med verksted og lager. 4.8 FUNKSJONSKRAV UTENDØRSANLEGG Mesteparten av uteområdet rundt byggeområdet utgjøres av kirkegård. Utformingen av kirken må gjøres i respekt for dette. Det skal legges vekt på å utforme et godt uteareal og finne gode løsning på Side 19

PREKVALIFISERINGS GRUNNLAG Østre Porsgrunn kirke

PREKVALIFISERINGS GRUNNLAG Østre Porsgrunn kirke PREKVALIFISERINGS GRUNNLAG Østre Porsgrunn kirke Utlysning 20.01.15 PLAN- OG DESIGNKONKURRANSE med begrenset deltakelse Anskaffelse over EØS-terskelverdi for bygge- og anleggskontrakter etter forskriftets

Detaljer

Prekvalifiseringsgrunnlag NB! NORDAHL BRUNS ARKITEKTURKONKURRANSE PREKVALIFISERINGSGRUNNLAG

Prekvalifiseringsgrunnlag NB! NORDAHL BRUNS ARKITEKTURKONKURRANSE PREKVALIFISERINGSGRUNNLAG 1 NB! NORDAHL BRUNS ARKITEKTURKONKURRANSE PREKVALIFISERINGSGRUNNLAG 2 Prekvalifiseringsgrunnlag NorgesEiendom og Skanska Norge inviterer til en begrenset plan og designkonkurranse som skal gjennomføres

Detaljer

Langøyåsen Barnehage

Langøyåsen Barnehage Fredrikstad kommune, Teknisk drift, Bygg og Eiendom Postboks 1405 1602 Fredrikstad Langøyåsen Barnehage TILBUDSKONKURRANSE - ANSKAFFELSE AV INTERIØRARKITEKT FREDRIKSTAD KOMMUNE TD, Bygg og Eiendomsavdelingen,

Detaljer

GSPublisherEngine 346.61.63.100

GSPublisherEngine 346.61.63.100 U N D E R V E I S Selve kirkebygget bar også preg av å vokse videre inn i himmelen der det høyreiste tårnet strekte seg mot lyset. Tårnet og spiret i den gamle kirken var i realiteten nesten altfor høyt

Detaljer

Ny Baksalen skole, Hammerfest kommune.

Ny Baksalen skole, Hammerfest kommune. 1 Ny Baksalen skole, Hammerfest kommune. Forprosjekt detaljprosjektering Konkurransegrunnlag for prosjekteringsoppdrag etter NS 8402 Alminnelige kontraktsbestemmelser for prosjekteringsoppdrag etter medgått

Detaljer

- Materialbruk, både i forhold til miljøaspekt og drift/vedlikehold - Arkitektonisk form og detaljering - Konstruktiv realisme og byggbarhet - Økonomi

- Materialbruk, både i forhold til miljøaspekt og drift/vedlikehold - Arkitektonisk form og detaljering - Konstruktiv realisme og byggbarhet - Økonomi KONKURRANSEPROGRAM ÅPEN PLAN- OG DESIGNKONKURRANSE FOR NYE NEDSTIGNINGSTÅRN Innbydelse Oslo kommune v/ Samferdselsetaten inviterer til designkonkurranse for nye nedstigningstårn i Oslo sentrum. Konkurransen

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE PORSGRUNN KIRKELIGE

INNKALLING TIL MØTE PORSGRUNN KIRKELIGE Møte 02/2015 INNKALLING TIL MØTE PORSGRUNN KIRKELIGE FELLESRÅD Fredag 16. januar kl 15.00 i Winthersgt 8 Innkalling til møte Du innkalles med dette til møte i Utvalg Møtedato 16.01.2015 Møtetid kl. 15:00

Detaljer

KONNERUD SKOLE KONKURRANSEGRUNNLAG KONNERUD SKOLE - UTELEKER. Tilbudsfrist: 11.06.2015 klokken 14.00

KONNERUD SKOLE KONKURRANSEGRUNNLAG KONNERUD SKOLE - UTELEKER. Tilbudsfrist: 11.06.2015 klokken 14.00 KONNERUD SKOLE KONKURRANSEGRUNNLAG KONNERUD SKOLE - UTELEKER Tilbudsfrist: 11.06.2015 klokken 14.00 Innhold 1 Generell informasjon... 4 1.1 Oppdragsgiver... 4 1.2 Informasjon om regelverket... 4 1.3 Offentlig

Detaljer

NY KIRKE I SOLA SENTRUM

NY KIRKE I SOLA SENTRUM NY KIRKE I SOLA SENTRUM Invitasjon til prekvalifisering Begrenset plan- og designkonkurranse Kirketomten. Foto: Sola kirkelige fellesråd DEN NORSKE KIRKEN SOLA KIRKELIGE FELLESRÅD SOLA KOMMUNE NY KIRKE

Detaljer

ØSTRE PORSGRUNN KIRKE

ØSTRE PORSGRUNN KIRKE BEGRENSET PLAN- OG DESIGNKONKURRANSE ØSTRE PORSGRUNN KIRKE JURYRAPPORT 1. KONKURRANSENS GJENNOMFØRING Porsgrunn Kirkelige Fellesråd har invitert til plan- og designkonkurranse for oppføring av Østre Porsgrunn

Detaljer

Pilotprosjekt i Nasjonalt program for leverandørutvikling. Plan- og designkonkurranse Konkurransegrunnlag. Innleveringsfrist 21. juni 2013 kl. 12.

Pilotprosjekt i Nasjonalt program for leverandørutvikling. Plan- og designkonkurranse Konkurransegrunnlag. Innleveringsfrist 21. juni 2013 kl. 12. Pilotprosjekt i Nasjonalt program for leverandørutvikling Plan- og designkonkurranse Konkurransegrunnlag Innleveringsfrist 21. juni 2013 kl. 12.00 Konkurranseinnbydelse Direktoratet for byggkvalitet, heretter

Detaljer

Invitasjon til prekvalifisering for begrenset prosjektkonkurranse om nytt bygg for SpareBank 1 SR-Bank i Bjergsted, Stavanger

Invitasjon til prekvalifisering for begrenset prosjektkonkurranse om nytt bygg for SpareBank 1 SR-Bank i Bjergsted, Stavanger Invitasjon til prekvalifisering for begrenset prosjektkonkurranse om nytt bygg for SpareBank 1 SR-Bank i Bjergsted, Stavanger Invitasjon SpareBank 1 SR-Bank (heretter kalt SR-Bank) inviterer arkitektfirma

Detaljer

SKIEN BRYGGE. Arkitektkonkurranse for Skien Brygge Invitasjon til prekvalifisering

SKIEN BRYGGE. Arkitektkonkurranse for Skien Brygge Invitasjon til prekvalifisering SKIEN BRYGGE Arkitektkonkurranse for Skien Brygge Invitasjon til prekvalifisering Skien Brygge er et utviklingsprosjekt fra Rom Eiendom og Grenland Havn Arkitektkonkurranse for Skien Brygge Invitasjon

Detaljer

NRK B-fløy. Fasaderehabilitering Fuger og vinduer. Konkurransegrunnlag Del I Prekvalifisering. Rambøll Norge AS

NRK B-fløy. Fasaderehabilitering Fuger og vinduer. Konkurransegrunnlag Del I Prekvalifisering. Rambøll Norge AS NRK B-fløy Fasaderehabilitering Fuger og vinduer Konkurransegrunnlag Del I Prekvalifisering NRK Rambøll Norge AS januar 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innbydelse... 3 2. Anskaffelsesprosedyre... 3 3. Orientering

Detaljer

HVA SLAGS KIRKE ØNSKER VÅLER? Soseikan-Yamaguchi House, Hyogo Prefecture (Tadao Ando, 1975)

HVA SLAGS KIRKE ØNSKER VÅLER? Soseikan-Yamaguchi House, Hyogo Prefecture (Tadao Ando, 1975) HVA SLAGS KIRKE ØNSKER VÅLER? Soseikan-Yamaguchi House, Hyogo Prefecture (Tadao Ando, 1975) 29. MAI 2009... NY KIRKE - HVA NÅ? 1806 BRANN BYGG OPP DEN GAMLE! ET ANNET STED I BYGDA? NY KIRKE PÅ GAMMEL TOMT?

Detaljer

Ny Østre Porsgrunn kirke

Ny Østre Porsgrunn kirke Ny Østre Porsgrunn kirke 1 Funksjons - og romprogram Stipulert arealbehov Planutvalg oppnevnt av Porsgrunn kirkelige fellesråd Rapporten levert 24. april 2012 for videre behandling Kristus, konge, du regjerer,

Detaljer

Kommunedelplan for Dagalifjellet

Kommunedelplan for Dagalifjellet Kommunedelplan for Dagalifjellet KONKURRANSEGRUNNLAG Frist for innlevering av tilbud 30.09.2011 kl. 12.00 NORE OG UVDAL SEPTEMBER 2011 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2

Detaljer

Lokaldemokratiet må få siste ord om ny Østre Porsgrunn kirke.

Lokaldemokratiet må få siste ord om ny Østre Porsgrunn kirke. Nyhetsbrev 8/2014 Lokaldemokratiet må få siste ord om ny Østre Porsgrunn kirke. Det er flott at bystyret utsatte saken om støtte til ny Østre Porsgrunn kirke. Neste skritt bør være å gi utsettelsen mening

Detaljer

ANSKAFFELSESPROTOKOLL - for anskaffelser etter forskriftens del III (over EØS-terskelverdi)

ANSKAFFELSESPROTOKOLL - for anskaffelser etter forskriftens del III (over EØS-terskelverdi) ANSKAFFELSESPROTOKOLL - for anskaffelser etter forskriftens del III (over EØS-terskelverdi) Gjelder anskaffelse nummer: Oppdragsgivers navn og adresse: Protokollfører/saksbehandler: Saksnr. 14/646 (Nesodden

Detaljer

AVTALEDOKUMENT OM SAMSPILLFASEN

AVTALEDOKUMENT OM SAMSPILLFASEN AVTALEDOKUMENT OM SAMSPILLFASEN mellom som byggherre og foretaks.nr. som entreprenør vedrørende Bilag 1: Avtaledokument om samspillfasen 2 1 PARTENE Med utgangspunkt i tilbud av er det inngått følgende

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Leie av IKT-utstyr for grunnskolen i Hemne

Konkurransegrunnlag. Leie av IKT-utstyr for grunnskolen i Hemne Konkurransegrunnlag Leie av IKT-utstyr for grunnskolen i Hemne Utsendt: 27.02.2014 Fra: Hemne kommune INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 3 1.1 OPPDRAGSGIVER... 3 1.2 PROSEDYRE OG REGLER FOR GJENNOMFØRING...

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: Sted, Dato Rørvik, 20.11.2014

Deres ref.: Vår ref.: Sted, Dato Rørvik, 20.11.2014 Kulturdepartementet Akers gt 59 (R5) Kirkeavdeling Postboks 8030 Dep 0030 Oslo postmottak@kud.dep.no Deres ref.: Vår ref.: Sted, Dato Rørvik, 20.11.2014 SØKNAD OM GODKJENNING AV NY KIRKE I RØRVIK. Det

Detaljer

TILBUDSFORESPØRSEL. Oppføring av garasje og brannstasjon UNJÀRGGA GIELDA / NESSEBY KOMMUNE 9840 VARANGERBOTN UNJÀRGGA GIELDA / NESSEBY KOMMUNE

TILBUDSFORESPØRSEL. Oppføring av garasje og brannstasjon UNJÀRGGA GIELDA / NESSEBY KOMMUNE 9840 VARANGERBOTN UNJÀRGGA GIELDA / NESSEBY KOMMUNE 9840 VARANGERBOTN TILBUDSFORESPØRSEL Oppføring av garasje og brannstasjon 1 Innholdsfortegnelse 1. Tilbudsinnbydelse...3 1.1 Innbydelse... 3 1.2 Orientering om prosjektet... 3 1.3 Entrepriseform... 3 1.4

Detaljer

Konkurranse kjøp under. terskelverdi. kjøp av rehabilitering bad

Konkurranse kjøp under. terskelverdi. kjøp av rehabilitering bad Konkurranse kjøp under terskelverdi kjøp av rehabilitering bad 1. Innledning Bardu kommune ønsker tilbud på rehabilitering av 3 bad som i Åsveien 56. Det skal oppgis fast pris inkludert alle utgifter som

Detaljer

Tilbudsinnbydelse Begrenset anbudskonkurranse Sandaker 1-10 skole og barnehage Konkurransegrunnlag

Tilbudsinnbydelse Begrenset anbudskonkurranse Sandaker 1-10 skole og barnehage Konkurransegrunnlag Tilbudsinnbydelsee Begrenset anbudskonkurranse Sandaker 1-10 skole og barnehage Konkurransegrunnlag 27.01.2009 (08/691) Tilbudsinnbydelse 1. Innbydelse Oslo kommune, v/undervisningsbygg Oslo KF viser til

Detaljer

Innbydelse til. anbudskonkurranse. for kjøp av. Glassfelter til Dal skole, i Eidsvoll kommune

Innbydelse til. anbudskonkurranse. for kjøp av. Glassfelter til Dal skole, i Eidsvoll kommune Innbydelse til anbudskonkurranse for kjøp av Glassfelter til Dal skole, i Eidsvoll kommune Innholdsfortegnelse: INNBYDELSE...3 1. OPPDRAGSGIVERS REPRESENTANT...3 2. LEVERANSENS OMFANG...3 3. LEVERINGSTIDSPUNKT...3

Detaljer

Kommunedelplan for Nore og Uvdal vest

Kommunedelplan for Nore og Uvdal vest VERSJON 1.0 Kommunedelplan for Nore og Uvdal vest KONKURRANSEGRUNNLAG Frist for forespørsel om deltakelse 10.11.2009, kl. 12.00 NORE OG UVDAL - OKTOBER 2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. OPPDRAGET...3 1.1 Oppdragsgiver...3

Detaljer

Konkurransebeskrivelsen

Konkurransebeskrivelsen Konkurransebeskrivelsen Rammeavtale 14/4159 Snørydding, brøyting og strøtjenester CPV 90620000 Snørydding og brøyting Innholdsoversikt 1 Innledning... 3 2 Generelt om anskaffelsen... 3 3 Regler for gjennomføring

Detaljer

Følgende tekniske anlegg er medtatt i prosjekteringsoppdraget og skal vurderes:

Følgende tekniske anlegg er medtatt i prosjekteringsoppdraget og skal vurderes: Følgende tekniske anlegg er medtatt i prosjekteringsoppdraget og skal vurderes: Sanitæranlegg Ventilasjonsanlegg Varmeanlegg: varmepumpe, EL/olje - kjel med vannbåren oppvarming av bygget via radiator-

Detaljer

Konkurransedokument. KONKURRANSE for kjøp under NOK 1 600.000 eks. mva., jf. forskriftens del I og II. Engangskjøp

Konkurransedokument. KONKURRANSE for kjøp under NOK 1 600.000 eks. mva., jf. forskriftens del I og II. Engangskjøp ANDEBU KOMMUNE I hjerte av Vestfold Konkurransedokument KONKURRANSE for kjøp under NOK 1 600.000 eks. mva., jf. forskriftens del I og II Anskaffelsen gjennomføres som konkurranse med forhandling. Inventar

Detaljer

Innkjøp av rådgivningstjenester - Offentlige anskaffelser -

Innkjøp av rådgivningstjenester - Offentlige anskaffelser - Innkjøp av rådgivningstjenester - Offentlige anskaffelser - 2014 Offentlige anskaffelser Hvilke regler gjelder? Hvem Hva Terskelverdiene Valg av anskaffelsesmodell Alminnelige regler Vedståelsesfrist Konkurransegrunnlaget

Detaljer

Konkurransegrunnlag For Forprosjekt og kravspesifikasjon Nytt Pasienthotell UNN HF Tromsø

Konkurransegrunnlag For Forprosjekt og kravspesifikasjon Nytt Pasienthotell UNN HF Tromsø Konkurransegrunnlag For Forprosjekt og kravspesifikasjon Nytt Pasienthotell UNN HF Tromsø 1. TILBUDSINNBYDELSE 1.1 INNBYDELSE Det vises til utlysning i Doffin og TED. Universitetssykehuset i Nord Norge

Detaljer

To nye sykehjem i Porsgrunn

To nye sykehjem i Porsgrunn Eiendomsforvaltningen To nye sykehjem i Porsgrunn Åpen anbudskonkurranse Gjennomgående samspill med insitament Informasjonsmøte - 28. juni 2013 Program: 1. Orientere om prosjektet, bakgrunn, mål og innhold

Detaljer

INVITASJON TIL STUDENTKONKURRANSE VED LADEMOEN STASJON, 2016

INVITASJON TIL STUDENTKONKURRANSE VED LADEMOEN STASJON, 2016 Foto: Privat INVITASJON TIL STUDENTKONKURRANSE VED LADEMOEN STASJON, 2016 Innledning Norsk landskapsarkitekters forening, NLA, inviterer med dette til designkonkurranse for studenter i forbindelse med

Detaljer

Rapport etter befaring i Voie og Flekkerøy menigheter forut for bispevisitas 19. 23. februar 2014

Rapport etter befaring i Voie og Flekkerøy menigheter forut for bispevisitas 19. 23. februar 2014 Rapport etter befaring i Voie og Flekkerøy menigheter forut for bispevisitas 19. 23. februar 2014 Altertavle i keramikk av Kari Christensen i Voie kirke 1 BEFARING VOIE OG FLEKKERØY Området ved Voie og

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. fra Lillehammer Olympiapark AS. Åpen anbudskonkurranse for levering av: Materiell for plastdekke Materiell for snøforankring

KONKURRANSEGRUNNLAG. fra Lillehammer Olympiapark AS. Åpen anbudskonkurranse for levering av: Materiell for plastdekke Materiell for snøforankring Lillehammer Ringebu Øyer Sør-Fron Nord-Fron Gausdal Innkjøpssamarbeidet INNOFF I denne konkurransen deltar: Lillehammer v/ Lillehammer Olympiapark AS KONKURRANSEGRUNNLAG fra Lillehammer Olympiapark AS

Detaljer

KONTRAHERING AV ARKITEKTER TIL OFFENTLIGE OPPDRAG

KONTRAHERING AV ARKITEKTER TIL OFFENTLIGE OPPDRAG KONTRAHERING AV ARKITEKTER TIL OFFENTLIGE OPPDRAG - Eller: Kjøpes arkitektur i meter og kilo? Foredrag ved Difi-konferansen 2. november 2010 ved Konkurransesjef Per Rygh Norske Arkitekters Landsforbund

Detaljer

Alstahaug kommune. Konkurransegrunnlag Tilbud på innleie av maskiner/utstyr og Mannskap. for levering til Alstahaug kommune. Saksnummer:14/1207

Alstahaug kommune. Konkurransegrunnlag Tilbud på innleie av maskiner/utstyr og Mannskap. for levering til Alstahaug kommune. Saksnummer:14/1207 Alstahaug kommune Konkurransegrunnlag Tilbud på innleie av maskiner/utstyr og Mannskap. for levering til Alstahaug kommune Saksnummer:14/1207 1 OPPDRAGET OG ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER... 3 1.1 Om Oppdragsgiver...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING

KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING INVITASJON 1.1 Oppdragsgiver Husbanken region Midt-Norge heretter kalt oppdragsgiver, innbyr til åpen konkurranse med forhandling i forbindelse med

Detaljer

Grunnforsterkning i Verlebukta

Grunnforsterkning i Verlebukta Moss Havn KF Grunnforsterkning i Verlebukta Vertikaldrenering Del I - Konkurransebeskrivelse 2016-01-29 Oppdragsnr.: 5125291 00 29.01.2016 Konkurransebeskrivelse BF SS Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet

Detaljer

Rehabilitering av boligblokk med ZEB-ambisjoner

Rehabilitering av boligblokk med ZEB-ambisjoner Rehabilitering av boligblokk med ZEB-ambisjoner Seniorrådgiver energi Marit Thyholt, Skanska Norge 1 Skanska Teknikk - Miljøriktig bygging Innhold Om Nordahl Bruns gate 2 og arkitektkonkurransen Hvordan

Detaljer

Invitasjon til prekvalifisering «Pass, ID og Design» utarbeidelse av design på norske pass og nytt nasjonalt ID-kort IDeALT programmet

Invitasjon til prekvalifisering «Pass, ID og Design» utarbeidelse av design på norske pass og nytt nasjonalt ID-kort IDeALT programmet Invitasjon til prekvalifisering «Pass, ID og Design» utarbeidelse av design på norske pass og nytt nasjonalt ID-kort IDeALT programmet Politidirektoratet 201400457 2/8 1. Bakgrunn Norsk nasjonalpass er

Detaljer

Konkurransegrunnlag del I

Konkurransegrunnlag del I Konkurransegrunnlag del I Tilbudsforespørsel KT 1309 VA-sanering Åstadveien Sanering VA-ledninger Asker 24.02.2014 Konkurransegrunnlag del I - Tilbudsforespørsel KT 1309 Åstadveien Side 2 av 10 Innholdsfortegnelse

Detaljer

På begynnelsen av 1990-tallet ble det utlyst en arkitektkonkurranse som ble vunnet av Lund og Slaatto Arkitekter AS.

På begynnelsen av 1990-tallet ble det utlyst en arkitektkonkurranse som ble vunnet av Lund og Slaatto Arkitekter AS. Funksjons- og romprogram Rotnes kirke 9.9.2013 1. Innledning Det har i mange år vært et sterkt ønske i Nittedal menighet om å bygge kirke på Rotnes. Allerede i 1966 ble det opprettet en komite som hadde

Detaljer

I det videre arbeid foreslår bystyret at parkeringsbehovet søkes løst etter grunnundersøkelsene nå i vår.

I det videre arbeid foreslår bystyret at parkeringsbehovet søkes løst etter grunnundersøkelsene nå i vår. Arkivsak-dok. Sak 49-14 Saksbehandler: Oddgeir Tørset Saksbehandler: Behandles av: Møtedato: Sandnes Eiendomsselskap KF 06.06.2014 NYTT RÅDHUS, ARKITEKTKONKURRANSE Saken gjelder: Nytt rådhus i kvartalet

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG. Utblokking av vannledninger i Oberst Rodes vei. Konkurranse 104/2014

KONKURRANSE- GRUNNLAG. Utblokking av vannledninger i Oberst Rodes vei. Konkurranse 104/2014 KONKURRANSE- GRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV Utblokking av vannledninger i Oberst Rodes vei Konkurranse 104/2014 Oslo kommune Vann- og avløpsetaten August 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET...3

Detaljer

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av juridisk bistand

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av juridisk bistand Konkurransegrunnlag for for kjøp av juridisk bistand vedrørende interne rettighetsspørsmål i reindriften For levering til Finnmarkskommisjonen Konkurransegrunnlag anskaffelser under kr 500 000 ekskl. mva.

Detaljer

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING I TO TRINN FOR INNLEIE AV LASTEBIL MED ELLER UTEN TILHENGER INKL. FØRER Anskaffelse 114/2014 1 OPPDRAGET 1.1 Oppdragsgiver Oslo kommune v/ Vann- og

Detaljer

Tilbudsforespørsel. Bygningsmessige arbeider

Tilbudsforespørsel. Bygningsmessige arbeider 2015 Tilbudsforespørsel. OPPGRADERING AV MEKANISK VERKSTED RJUKAN VIDEREGÅENDE SKOLE Versjon 1.0 Innhold Tilbudsforespørsel 1 Tilbudsinnbydelse... 2 2 Tilbudsbrev... 3 2.1 Timepriser... 3 3 Opplysninger

Detaljer

øst vest aktivitetsdel kirken kirketorg kirkebakken kirkegård MENIGHETSHUS kirkerommet inngang torget tårnet apsisen overdekket uteplass SNITT A

øst vest aktivitetsdel kirken kirketorg kirkebakken kirkegård MENIGHETSHUS kirkerommet inngang torget tårnet apsisen overdekket uteplass SNITT A KIRKE P MENIHETSHUS Menighetshuset har fått egen inngang også fra vest til side for kirkeadkomsten Den henvender seg på lik linje til den gamle kirkegården De to likeverdige inngangene er innvendig knyttet

Detaljer

Rammeavtale Nedgraving og montering av delvis nedgravde avfallsløsninger

Rammeavtale Nedgraving og montering av delvis nedgravde avfallsløsninger Konkurransegrunnlag Rammeavtale om Nedgraving og montering av delvis nedgravde avfallsløsninger Konkurransegrunnlag 1. Generelt om innlevering av tilbud Det bes om at leverandørene besvarer alle punkter

Detaljer

Hovedprosess for investeringsprosjekt - Bygg

Hovedprosess for investeringsprosjekt - Bygg Hovedprosess for investeringsprosjekt - Bygg Mulighetsstudie Programfase Forprosjektfase Detaljprosjektfase Byggefase Bruks og drfitsfase Politisk nivå Handlings program PS1 Politisk sak PS2 Politisk sak

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Konkurransegrunnlag. Saksnummer 11/1011, rammeavtale om kjøp av møbler til HELFO

Konkurransegrunnlag. Konkurransegrunnlag. Saksnummer 11/1011, rammeavtale om kjøp av møbler til HELFO Konkurransegrunnlag Saksnummer 11/1011, rammeavtale om kjøp av møbler til HELFO 1 Innholdsfortegnelse 1 Om oppdragsgiver... 3 2 Om anskaffelsen... 3 3 Kontaktperson og kommunikasjon... 3 4 Konkurransegrunnlagets

Detaljer

Nye Vardheim. Begrenset plan- og designkonkurranse for utforming av fremtidens helse- og velferdsbygg i Randaberg.

Nye Vardheim. Begrenset plan- og designkonkurranse for utforming av fremtidens helse- og velferdsbygg i Randaberg. Nye Vardheim Begrenset plan- og designkonkurranse for utforming av fremtidens helse- og velferdsbygg i Randaberg. KONKURRANSEPROGRAM 19.10.2012 INNHOLD 1 Invitasjon... 3 2 Oppgave og utfordring... 3 2.1

Detaljer

Anskaffelsesregelverket Erfaring fra en offentlig anskaffelse med laveste pris som kriteringsvalg ANNE METTE E. RENSVIK, XYLEM I TRONDHEIM

Anskaffelsesregelverket Erfaring fra en offentlig anskaffelse med laveste pris som kriteringsvalg ANNE METTE E. RENSVIK, XYLEM I TRONDHEIM Anskaffelsesregelverket Erfaring fra en offentlig anskaffelse med laveste pris som kriteringsvalg ANNE METTE E. RENSVIK, XYLEM I TRONDHEIM Erfaring fra et spesielt tilfelle Anbudsinnbydelse fra en kommune

Detaljer

KONKURRANSE for kjøp under NOK 500.000 eks. mva., jf. forskriftens del I. Brannvarslingsanlegg - Tunet. Konkurransegrunnlag.

KONKURRANSE for kjøp under NOK 500.000 eks. mva., jf. forskriftens del I. Brannvarslingsanlegg - Tunet. Konkurransegrunnlag. KONKURRANSE for kjøp under NOK 500.000 eks. mva., jf. forskriftens del I Brannvarslingsanlegg - Tunet Konkurransegrunnlag For levering til KARLSØY KOMMUNE Innhold 1 GENERELL BESKRIVELSE...3 1.1 Oppdragsgiver...3

Detaljer

Anbudsinnbydelse SD-anlegg

Anbudsinnbydelse SD-anlegg Anbud 31/08 Anbudsinnbydelse SD-anlegg Steinkjer kommune Konkurranse med forhandlinger SD-anlegg Egge barneskole og Mære skole 1. trinn i utbygging av SDanlegg for hele bygningsmassen Utarbeidet i samarbeid

Detaljer

Arbeids- og sosialdepartementet. Omlegging av AFP og tilpasninger i tjenestepensjonsordningene i privat sektor. Konkurransegrunnlag

Arbeids- og sosialdepartementet. Omlegging av AFP og tilpasninger i tjenestepensjonsordningene i privat sektor. Konkurransegrunnlag Til tilbydere Vår dato 04.05.2015 Omlegging av AFP og tilpasninger i tjenestepensjonsordningene i privat sektor Konkurransegrunnlag Anskaffelse iht. FOA del I Sak 15/1485 Innholdsfortegnelse Konkurransegrunnlag...

Detaljer

Klagenemnda kan ikke se at det foreliggende materialet gir grunnlag for å ta stilling til denne anførselen. Erstatningsspørsmålet

Klagenemnda kan ikke se at det foreliggende materialet gir grunnlag for å ta stilling til denne anførselen. Erstatningsspørsmålet KOFA-2003-74 INSTANS: Klagenemnda for offentlige anskaffelser DATO: 2003-06-05 DOKNR/PUBLISERT: KOFA-2003-74 STIKKORD: Forskrift om offentlige anskaffelser 3-8. SAMMENDRAG: Tildelingskriterier, plikten

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune Innholdsfortegnelse 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6.10 6.11 6.12 6.13

Detaljer

Forhandlinger ved offentlige anskaffelser

Forhandlinger ved offentlige anskaffelser Forhandlinger ved offentlige anskaffelser Thomas G. Naalsund Bygg- og anleggsanskaffelser, 16. oktober 2014 Introduksjon Dagens temaer 3 Generelt om forhandlingsadgang ved offentlige anskaffelser Grensen

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Tilbud på Masseleveranser og transporttjenester for sesongen 2014. for levering til. Vefsn kommune.

Konkurransegrunnlag. Tilbud på Masseleveranser og transporttjenester for sesongen 2014. for levering til. Vefsn kommune. Konkurransegrunnlag Tilbud på Masseleveranser og transporttjenester for sesongen 2014 for levering til Vefsn kommune Saksnummer:14/716 1 1 OPPDRAGET OG ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER... 3 1.1 Om Oppdragsgiver...

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Tipskanal

Konkurransegrunnlag. Tipskanal Konkurransegrunnlag Tipskanal Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. OPPLYSNINGER OM ANSKAFFELSEN 3 1.1 OPPDRAGSGIVER 3 1.2 KUNNGJØRING 3 1.3 BESKRIVELSE AV ANSKAFFELSEN 3 1.3.1 Bakgrunn for anskaffelsen

Detaljer

Arkitektkonkurranse Bodø Rådhus. Opplegg for gjennomføring. Etablering av jury.

Arkitektkonkurranse Bodø Rådhus. Opplegg for gjennomføring. Etablering av jury. Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 14.02.2013 11037/2013 2012/6849 614 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/18 Komite for plan, næring og miljø 07.03.2013 13/32 Bystyret 21.03.2013 Arkitektkonkurranse

Detaljer

SPIKKESTAD Kirke- og Kultursenter Motto: TRIANGEL

SPIKKESTAD Kirke- og Kultursenter Motto: TRIANGEL SIKKESTAD Kirke- og Kultursenter Motto: TRIANGEL TRIANGEL Spikkestad kirke- og kultursenter vil bli det nye midtpunktet i Spikkestad sentrum. Det planlagte sentrumsområdet på Spikkestad er plassert over

Detaljer

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG. Konkurranse med forhandling for kjøp av 50 % avlastning og 100 % etterskoletilbud

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG. Konkurranse med forhandling for kjøp av 50 % avlastning og 100 % etterskoletilbud Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsdirektøren KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG Konkurranse med forhandling for kjøp av 50 % avlastning og 100 % etterskoletilbud Saksnr.: 1952 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Konkurranse med forhandling (ett-trinn) etter Forskrift om offentlige anskaffelser del I

KONKURRANSEGRUNNLAG. Konkurranse med forhandling (ett-trinn) etter Forskrift om offentlige anskaffelser del I KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling (ett-trinn) etter Forskrift om offentlige anskaffelser del I for kjøp av Bruksrett til rekrutteringsverktøy Innleveringsfrist: 08.02.2012 kl. 12.00 Saksnr.

Detaljer

Klæbu Kommune. Klæbu - Omsorgsboliger sentrum Del 0.3 Tilbudsskjema. TILBUDSSKJEMA TOTALENTREPRISE Rev 1.0 02.10.2014. Tilbud fra: Side 1 av 8

Klæbu Kommune. Klæbu - Omsorgsboliger sentrum Del 0.3 Tilbudsskjema. TILBUDSSKJEMA TOTALENTREPRISE Rev 1.0 02.10.2014. Tilbud fra: Side 1 av 8 Klæbu - Omsorgsboliger sentrum TILBUDSSKJEMA TOTALENTREPRISE Rev 1.0 02.10.2014 Tilbud fra: Side 1 av 8 1. Innholdsfortegnelse 1. Innholdsfortegnelse... 2 2. TILBUDSSKJEMA... 3 2.1. HOVEDSAMMENDRAG (NIVÅ

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Tomt for bemannet bolig for mennesker med rusproblemer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Tomt for bemannet bolig for mennesker med rusproblemer Tomt for bemannet bolig for mennesker med rusproblemer GRIMSTAD KOMMUNE SIDE 2 AV 10 Innholdsfortegnelse 1 GENERELL INFORMASJON... 3 1.1 KUNNGJØRING... 3 1.2 OPPDRAGSGIVER... 3 1.3 KONTAKTPUNKT HOS OPPDRAGSGIVER

Detaljer

Invitasjon. Bakgrunn. souvenirer fortellingene om Norge og nordmenn? Konkurransen arrangeres i samarbeide med Utenriksdepartementet.

Invitasjon. Bakgrunn. souvenirer fortellingene om Norge og nordmenn? Konkurransen arrangeres i samarbeide med Utenriksdepartementet. >>> 1 Invitasjon Bakgrunn Norsk Form inviterer til deltakelse i Statens Designkonkurranse 2005. Temaet er souvenirer, et begrep som brukes om mye forskjellig som kjøpes eller samles som et minne om en

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Anbudskonkurranse. Levering av bilder og bildedatabase til Norsk Tipping AS

KONKURRANSEGRUNNLAG. Anbudskonkurranse. Levering av bilder og bildedatabase til Norsk Tipping AS KONKURRANSEGRUNNLAG Referanse: SALG-090-2007 Anbudskonkurranse Anskaffelser under nasjonal terskelverdi Levering av bilder og bildedatabase til Norsk Tipping AS Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING...3

Detaljer

Nye Ahus 5142 EKG APPARATER. Konkurransegrunnlag

Nye Ahus 5142 EKG APPARATER. Konkurransegrunnlag Prosjekt: Nye Ahus Tittel: 5142 EKG APPARATER Konkurransegrunnlag 01 For tilbud 27.09.10 KHN AM TORØ Rev. Beskrivelse Rev. Dato Utarbeidet Kontroll Godkjent Kontraktor/leverandørs logo: Bygg nr: Etasje

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Arkiv: 614 Arkivsaksnr: 2013/1442-29 Saksbehandler: Wolfram Pretzsch Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Sandfjæra barnehage - valg av entreprenør Vedlegg: 1. Sandfjæra barnehage Tilbudsinnstilling

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE- GRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV ENTREPRISER: Akerselva nedre del 5 med flere Rehabilitering av avløpsledninger Anskaffelse 2/2014 1 OPPDRAGET 1.1 Oppdragsgiver Oslo kommune v/

Detaljer

Tilbudsforespørsel. vedrørende. entreprenør-/gravetjenester. Eidsiva Anlegg AS. Lokal samarbeidsavtale Lillehammer driftsområde, Ref.

Tilbudsforespørsel. vedrørende. entreprenør-/gravetjenester. Eidsiva Anlegg AS. Lokal samarbeidsavtale Lillehammer driftsområde, Ref. Tilbudsforespørsel vedrørende entreprenør-/gravetjenester Lokal samarbeidsavtale Lillehammer driftsområde, Ref. 2011-0029 1 1 INNLEDNING... 3 1.1 KORT OM OPPDRAGSGIVER... 3 1.2 KONKURRANSEN... 3 1.3 KONFIDENSIALITET...

Detaljer

Veileder i kontrahering av byggeledere. Hvordan unngå byggeskandaler?

Veileder i kontrahering av byggeledere. Hvordan unngå byggeskandaler? Veileder i kontrahering av byggeledere. Hvordan unngå byggeskandaler? Sivilingeniør Erling Malm NKF - Bygg og eiendom Norsk Kommunalteknisk Forening Ideell medlemsforening ingen eiere MÅL : Informasjons-

Detaljer

MØTEREFERAT MØTEDELTAKERE

MØTEREFERAT MØTEDELTAKERE MØTEREFERAT DEN NORSKE KIRKE Karmøy kirkelig fellesråd PROSJEKT: KOPERVIK KIRKE PROSJEKTNR.: 13009 MØTETS ART: Byggekomitèmøte nr. 06 MØTESTED: Kopervik videregående skole DATO: 30.10.14 VÅR REF.: MR-13009-1239

Detaljer

Oppgradering av rådhus Aurskog Høland kommune KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL A PROSJEKTINFORMASJON

Oppgradering av rådhus Aurskog Høland kommune KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL A PROSJEKTINFORMASJON Oppgradering av rådhus Aurskog Høland kommune KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL A PROSJEKTINFORMASJON 3 Dato revidert 05.03.2014 CD RL CD 2 Konkurransegrunnlag revidert 28.02.2014 CD RL CD 1 Konkurransegrunnlag

Detaljer

MØTEREFERAT MØTEDELTAKERE

MØTEREFERAT MØTEDELTAKERE MØTEREFERAT DEN NORSKE KIRKE Karmøy kirkelig fellesråd PROSJEKT: KOPERVIK KIRKE PROSJEKTNR.: 13009 MØTETS ART: Byggekomitèmøte nr. 04 MØTESTED: Kopervik videregående skole DATO: 24.09.14 VÅR REF.: MR-13009-1234

Detaljer

OPPDRAGET OG ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER...

OPPDRAGET OG ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER... Konkurransegrunnlag Tilbud på innleie av maskiner/utstyr og mannskap for sesongen 2014 for levering til Vefsn kommune Saksnummer:14/ 716 1 OPPDRAGET OG ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER... 2 1 1.1 Om Oppdragsgiver...

Detaljer

Kristiansund kommune Byingeniøren KONKURRANSEGRUNNLAG

Kristiansund kommune Byingeniøren KONKURRANSEGRUNNLAG Kristiansund kommune Byingeniøren KONKURRANSEGRUNNLAG Fjellboring Folkeparken Saksnr. 2014/96487 Tilbudsfrist: 26/05/2014 kl.14:00 Kristiansund april 2014 1 Innhold 1 GENERELL BESKRIVELSE... 3 1.1 Oppdragsgiver...

Detaljer

Fem ulike oppgaver én konkurranse

Fem ulike oppgaver én konkurranse Fem ulike oppgaver én konkurranse Bicycle Open Pimp my bike Drammen Bike n ride Asker Cycle freeway Bærum Cycling city centre Oslo Ellen Haug, Civitas Tenk utenfor boksen! Kan levere forslag til deler

Detaljer

Invitasjon til prekvalifisering ved begrenset anbudskonkurranse, om "Lån til kjøp av fast eiendom 2015"

Invitasjon til prekvalifisering ved begrenset anbudskonkurranse, om Lån til kjøp av fast eiendom 2015 Invitasjon til prekvalifisering ved begrenset anbudskonkurranse, om "Lån til kjøp av fast eiendom 2015" Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 2 2 Om oppdragsgiver... 2 3 Tidsfrister... 2 4 Offentlighet og

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. E6 Biri-Otta, Innleie av kontraktsingeniør. Dokumentets dato: 01.02.2012. Saksnummer: 2011/189908

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. E6 Biri-Otta, Innleie av kontraktsingeniør. Dokumentets dato: 01.02.2012. Saksnummer: 2011/189908 Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen E6 Biri-Otta, Innleie av kontraktsingeniør Dokumentets dato: 01.02.2012 Saksnummer: 2011/189908 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:... 2 A.1. Tilbudsinnbydelse...

Detaljer

Konkurransegrunnlag. for kjøp av

Konkurransegrunnlag. for kjøp av Konkurransegrunnlag for kjøp av Kartlegging og bekjempelse av fremmede og skadelige arter i Meråker kommune For levering til Meråker kommune, v/utmarkskonsulent Anne Haneborg Saksnummer: 2010/449 Konkurransegrunnlag

Detaljer

Veileder i kontrahering av byggeledere. Hvordan unngå byggeskandaler?

Veileder i kontrahering av byggeledere. Hvordan unngå byggeskandaler? Veileder i kontrahering av byggeledere. Hvordan unngå byggeskandaler? Sivilingeniør Erling Malm NKF - Bygg og eiendom Norsk Kommunalteknisk Forening Ideell medlemsforening ingen eiere MÅL : Informasjons-

Detaljer

Etterfølgende avsnitt gir en kortfattet beskrivelse av prosjektet og denne entreprisen.

Etterfølgende avsnitt gir en kortfattet beskrivelse av prosjektet og denne entreprisen. notat revidert 10.10.2012 PAL/pal Veiledende kunngjøring K301 oktober 2012: Denne veiledende kunngjøringen er knyttet til Statsbyggs pågående planlegging for nytt utstillingsveksthus for Universitetet

Detaljer

OSL A121280 SAS Lounge innland. Tilbudsinnbydelse. Minikonkurranse bygningsmessige arbeider. B01 27.09.13 For tilbud GMRBN GMRBN GMAMA

OSL A121280 SAS Lounge innland. Tilbudsinnbydelse. Minikonkurranse bygningsmessige arbeider. B01 27.09.13 For tilbud GMRBN GMRBN GMAMA Prosjekttittel: OSL A121280 SAS Lounge innland Tittel: Tilbudsinnbydelse Minikonkurranse bygningsmessige arbeider B01 27.09.13 For tilbud GMRBN GMRBN GMAMA Revisjon Dato Tekst Laget Kontrollert Godkjent

Detaljer

Prosjekt Ramstad barnehage

Prosjekt Ramstad barnehage Konkurransegrunnlagets del 1 Tilbudsinnbydelse og konkurranseregler Prosjekt Ramstad barnehage Anskaffelse av Sanitær- og varmeinstallasjon NS8406 Innholdsfortegnelse 1 Innledning generelt... 4 1.1 Oppdragsgiver...

Detaljer

Klagenemndas avgjørelse 6. desember 2004 i sak 2004/150

Klagenemndas avgjørelse 6. desember 2004 i sak 2004/150 Klagenemnda for offentlige anskaffelser Selbu kommune arrangerte plan- og designkonkurranse i forbindelse med om- og utbygging av Mebond skole. En evalueringskomité bestående av seks personer bedømte tilbudene

Detaljer

Konkurransegrunnlag - Film til basisutstilling arkitektur

Konkurransegrunnlag - Film til basisutstilling arkitektur Konkurransegrunnlag - Film til basisutstilling arkitektur INNHOLD 1 INNLEDNING 3 1.1 GENERELL BESKRIVELSE AV OPPDRAGSGIVER 3 2 ADMINISTRATIV INFORMASJON I FBM KONKURRANSEN 3 2.1 KUNNGJØRING 3 2.2 TILLEGGSOPPLYSNINGER

Detaljer

INVITASJON TIL PREKVALIFISERING FOR PROSJEKTKONKURRANSE FESTPLASS OG HØYHUS STRAUME SENTRUM, FJELL KOMMUNE

INVITASJON TIL PREKVALIFISERING FOR PROSJEKTKONKURRANSE FESTPLASS OG HØYHUS STRAUME SENTRUM, FJELL KOMMUNE INVITASJON TIL PREKVALIFISERING FOR PROSJEKTKONKURRANSE FESTPLASS OG HØYHUS STRAUME SENTRUM, FJELL KOMMUNE Innledning Straume sentrum er i transformasjon under mottoet «fra kjøpesenter til by». Som et

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I RÅDGIVNINGSTJENETSE FAST PRIS INNBYDELSE TIL KONKURRANSE

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I RÅDGIVNINGSTJENETSE FAST PRIS INNBYDELSE TIL KONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I RÅDGIVNINGSTJENETSE FAST PRIS INNBYDELSE TIL KONKURRANSE 1 INNLEDNING Vadsø Kommune inviterer leverandøren til alene, eller i samarbeid, å inngi tilbud i en: åpen anbudskonkurranse

Detaljer

Rapport fra akustikkmåling Dale Kyrkje, Kyrkjerommet Vaksdal kommune i Hordaland

Rapport fra akustikkmåling Dale Kyrkje, Kyrkjerommet Vaksdal kommune i Hordaland Utvalg for musikklokaler Rapport fra akustikkmåling Dale Kyrkje, Kyrkjerommet Vaksdal kommune i Hordaland Akershus musikkråd, rapport dato: 30.08.2013 Dale kirke er en steinkirke fra 1956 i gotisk stil

Detaljer

Begrunnelser for oppsigelser i leieforhold og bruk av korttidskontrakter

Begrunnelser for oppsigelser i leieforhold og bruk av korttidskontrakter KONKURRANSEGRUNNLAG Begrunnelser for oppsigelser i leieforhold og bruk av korttidskontrakter Sak HTU/001 Tilbudsfrist: 28.10.15 Kl. 12:00 Side 1 av 7 Leverandøren skal fylle ut tabellen og signere under

Detaljer

Integrerte bygg= sunn fornuft Samspillmodell= hvordan trekke i felles retning

Integrerte bygg= sunn fornuft Samspillmodell= hvordan trekke i felles retning Integrerte bygg= sunn fornuft Samspillmodell= hvordan trekke i felles retning Siv.ing ing.. Erik A. Hammer hambra Integrerte bygg= sunn fornuft - prosess, fag, bygning (1) Mål l og strategi for det integrerte

Detaljer

LEBESBY KOMMUNE BYGGING AV OMSORGSBOLIGER I KJØLLEFJORD 2014-2015. Innbydelse og konkurransegrunnlag for BYGGELEDELSE

LEBESBY KOMMUNE BYGGING AV OMSORGSBOLIGER I KJØLLEFJORD 2014-2015. Innbydelse og konkurransegrunnlag for BYGGELEDELSE LEBESBY KOMMUNE BYGGING AV OMSORGSBOLIGER I KJØLLEFJORD 2014-2015 Innbydelse og konkurransegrunnlag for BYGGELEDELSE ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FORSKRIFT OM OFF. ANSKAFFELSER DEL 1 1. Innbydelse Lebesby kommune,

Detaljer

INSTRUKS FOR ARKITEKT (ARK). GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER

INSTRUKS FOR ARKITEKT (ARK). GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER INSTRUKS FOR ARKITEKT (ARK). GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER For prosjekt: Dato: Arkitekts hovedoppgaver: Arkitekt (ARK.) skal forestå de arbeider som normalt tillegges arkitektrollen i en byggesak

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE 1 INNLEDNING Forsvarsbygg inviterer leverandøren til alene, eller i samarbeid, å inngi tilbud i en: åpen anbudskonkurranse uten forhandlingsadgang

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Stavanger biskop

DEN NORSKE KIRKE Stavanger biskop DEN NORSKE KIRKE Stavanger biskop Kirkelige fellesråd Menighetsrådene Prostene Dato: 15.04.05 Vår ref.: 04/35-16 GR Deres ref.: Saksbehandler: Gunnar Rønnestad Prosedyre for behandling av godkjenningssaker

Detaljer