Masteroppgave ved Handelshøyskolen BI. Low-balling Reduseres revisjonshonoraret som følge av et revisorbytte?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Masteroppgave ved Handelshøyskolen BI. Low-balling Reduseres revisjonshonoraret som følge av et revisorbytte?"

Transkript

1 Kjell-Richard Finnemann Alexander Hanevold Masteroppgave ved Handelshøyskolen BI Low-balling Reduseres revisjonshonoraret som følge av et revisorbytte? Eksamenskode og navn: GRA Masteroppgave i Regnskap og Revisjon Innleveringsdato: Veileder: John Christian Langli Studiested: BI Oslo This thesis is a part of the MSc programme at BI Norwegian Business School. The school takes no responsibility for the methods used, results found and conclusions drawn.

2 INNHOLDSFORTEGNELSE LISTE OVER TABELLER OG FIGURER...I SAMMENDRAG....II 1 Innledning Revisjon i et historisk perspektiv Situasjonen i dag og fremtidsutsiktene Revisjonsplikt Krav til revisor mm Regnskapsskandaler Presentasjon av revisjonshonorar Forskningsspørsmål Utvikling av forskningsspørsmål Tidligere studier Innledning Sammendrag tidligere studier Mer om emner tidligere studier har tatt for seg Forskningsmetode Innledning Forskningsdesign Kvalitativ og kvantitativ metode Datakilder Reliabilitet og Validitet Ulike analysemetoder Tverrsnitt (Cross-sectional) Tidsserie (Time-series) Paneldata (Longitudinal) Regresjonsanalyse Fast effekt og tilfeldig effekt modell Korrelasjon mellom grupper i panelet Datainnsamlingen Presentasjon av variabler som er benyttet i tidligere studier Avhengig variabel Uavhengige variabler Variabler som kan knyttes til et selskaps størrelse Variabler som kan knyttes til et selskaps kompleksitet Variabler som kan knyttes til et selskaps risiko Indikatorvariabler... 30

3 3.8 Valg av variabler Mål på størrelse Mål på kompleksitet Mål på risiko Indikatorvariabler Presentasjon av modellen vår Korrelasjonsanalyse med valgte variabler Mulige feilkilder Andre revisorer for datterselskap Periodisering av revisjonshonorar Lang tidshorisont Bransjekoder i analysen Analysen Innledning Utvalg Tilpasninger Deskriptiv statistikk Regresjonsanalyse Innledning Forutsetninger for en lineær regresjonsmodell Regresjonsanalysene Tidsperioder Revisjonsbytter Analyse av revisorbytter uten Arthur Andersen til E&Y Videre analyse av revisorbytter Oppsummering og konklusjon Litteraturliste Vedlegg... 68

4 Liste over tabeller og figurer Tabell 1 Oversikt over utviklingen for de store revisjonsselskapene... 2 Tabell 2 Overordnet oversikt over omsetningstall og omsetningsvekst... 6 Tabell 3 Totalomsetning og omsetning fra revisjon for de fem store... 7 Tabell 4 Fordeling børsnoterte selskap... 7 Tabell 5 Oversikt over studier som har tatt for seg eksistens av Big N premie Tabell 6 Oversikt over valgte variabler Tabell 7 Korrelasjonsmatrise for de valgte variablene Tabell 8 Utvalgets fordeling Tabell 9 Fordeling relatert til revisjonsbytter Tabell 10 Deskriptiv statistikk av variablene Tabell 11 Gruppering av revisorbytter Figur 1 Logartimetransformasjon av revisjonshonorar Figur 2 Logaritmetransformasjon av totale eiendeler Figur 3 Residualleddenes fordeling fra regresjonsanalysen med logaritmen til revisjonshonorar Figur 4 VIF-test Figur 5 Wooldridge test av autokorrelasjon (seriekorrelasjon) Figur 6 White- og Cameron & Trivedi test av heteroskedastisitet Figur 7 Spredningsplott for de uavhengige variablene Figur 8 Hausmann test Figur 9 Klassisk regresjonsmodell med faste effekter og cluster for hele utvalget Figur 10 Fast effekt regresjonsmodell med cluster for hele utvalget Figur 11 Klassisk regresjonsmodell med faste effekter og cluster for årene 2006 til Figur 12 Fast effekt regresjonsmodell med cluster for årene 2006 til Figur 13 Klassisk regresjonsmodell med faste effekter og cluster uten bytter fra Arthur Andersen til Ernst & Young Figur 14 Fast effekt modell med cluster uten bytter fra Arthur Andersen til Ernst & Young Figur 15 Analyse av bytter fra henholdsvis BIG4 til ikke-big4 selskaper og ikke- BIG4 til BIG4 selskaper Figur 16 Analyse av bytte fra alle typer selskap til ett av BIG4 selskapene I

5 Sammendrag Vi har i denne oppgaven studert sammenhengen mellom revisorskifte og revisjonshonorar, spesielt rettet mot om det er slik at revisjonshonoraret reduseres som følge av bytte av revisor. Bakgrunnen for dette er den senere tids større anbudsprosesser på lovpålagt revisjonstjeneste til store børsnoterte selskaper som Norsk Hydro i 2010 og Statoil i 2012, der konkurransen blant de store revisjonsselskapene kanskje aldri har vært hardere (E ). Normalt vil økt konkurranse føre til en lavere pris, men vi er av den oppfatning av at dette ikke nødvendigvis er eller bør være tilfellet innenfor revisjonsbransjen. Dette skyldes at tjenestene som leveres i all hovedsak er lovpålagte samt utallige reguleringer bransjen er underlagt. Studien tar for seg selskap notert på Oslo børs i årene , med unntak av finansierings- og forsikringsvirksomhet. Av totalt mulige observasjoner i perioden, tar studien for seg av disse. Regnskapet har stor betydning i samfunnet, og tidligere års regnskapsskandaler har vist konsekvensene av at avgitte regnskap ikke har gitt det reelle bildet av et selskaps økonomiske situasjon. I de fleste av disse skandalene har revisor hatt en eller annen form for tilknytning. Dersom det er en tendens til at levering av tjenesten lovpålagt revisjon presses på pris vil det være en rimelig antakelse at det i mange tilfeller vil kunne få konsekvenser for hvor grundig revisjon som gjennomføres. Dette vil igjen i verste fall kunne medføre at feil og eventuelle misligheter ikke avdekkes, og nye regnskapsskandaler kommer for dagen. Analysene våre viser i hovedsak at et revisorskifte ikke har en signifikant påvirkning på revisjonshonoraret. I de få tilfellene der det er funnet en signifikant påvirkning, har denne vært positiv, noe som tilsier en økning i revisjonshonoraret, ikke en reduksjon som vår studie hadde som formål å undersøke regnskap publisert pr. 1. mai 2013 II

6 Vi vil også benytte anledningen til å takke vår veileder, John Christian Langli, for gode innspill underveis i prosessen. III

7 1 Innledning Revisjonsbransjen i Norge i dag er dominert av fem aktører (Big 4 + BDO), men kan likevel sies å være preget av stor konkurranse totalt sett. Per oktober 2011 var 745 revisjonsselskaper registrert i Revisorregisteret, og per var det rundt revisjonsoppdrag. De fire største revisjonsselskapene sto for 51,6 % av inntektene relatert til lovpålagt revisjon i 2010, mens tallet var 62,2 % dersom man inkluderer BDO AS (Finanstilsynet 2012). Når det gjelder foretak av allmenn interesse, sto de fire største revisjonsselskapene for revisjonen av 81,4 %, tar man med BDO AS var tallet 89,2 %. Med andre ord er det i hovedsak kun fem aktører som konkurrerer om å levere revisjonstjenester til disse selskapene. Konkurransen er derfor størst når det gjelder å levere revisjonstjenester til private selskap, da både de store og de mange mindre revisjonsselskapene her konkurrerer mer på lik linje. Normalt vil en økt konkurranse føre til lavere pris, men siden revisjonsmarkedet er underlagt utallige lover og reguleringer ønsker vi å undersøke nærmere om sammenhengen også finnes her. Vi har valgt å ta for oss selskap notert på Oslo børs, særlig grunnet viktigheten selskapene har i samfunnet samt at børsnoterte selskap gjerne har en innarbeidet praksis der det ved eventuelle skifter av revisor gjennomføres en anbudsprosess. Dette åpner gjerne for en klarere konkurransesituasjon om å vinne oppdraget, enn hos mange selskap som ikke er notert på Oslo børs, som etter vår oppfatning ofte ikke har like mye fokus rundt valg av revisor. 1.1 Revisjon i et historisk perspektiv Internasjonalt kan revisjonsbransjen i dag sies å være sterkt dominert av det som gjerne omtales som de fire store eller «Big Four», og som utgjøres av PricewaterhouseCoopers, Deloitte, Ernst & Young og KPMG. Det er derfor liten tvil om at disse selskapenes dominans, i det minste i deler av revisjonsmarkedet, fører til en ufullstendig konkurranse og at det på mange måter hersker et oligopol (Ghosh and Lustgarden 2006). Disse selskapene står igjen etter et antall fusjoner opp igjennom årene. Tilbake til 1980-tallet var det åtte store selskap som dominerte internasjonalt, som så ble redusert til seks mot slutten av 80-tallet da Ernst & Whinney fusjonerte med Arthur Young & Co. og ble Ernst & Young, og 1

8 Deloitte Haskins & Sells og Touche Ross dannet Deloitte & Touche. Dette tallet ble redusert videre ned til fem mot slutten av 1990-tallet da Price Waterhouse fusjonerte med Coopers & Lybrand, og dannet selskapet PricewaterhouseCoopers. I 2002 etter Arthur Andersens kollaps sto vi, som vi fortsatt gjør i dag, igjen med det som omtales som «Big Four». Tabell 1 Oversikt over utviklingen for de store revisjonsselskapene BIG 8 (-1989) BIG 6 ( ) BIG 5 ( ) BIG 4 (2002-) Arthur Andersen Arthur Andersen Arthur Andersen Ernst & Young Arthur Young & Co. Ernst & Young Ernst & Young PricewaterhouseCoopers Coopers & Lybrand Coopers & Lybrand PricewaterhouseCoopers Deloitte & Touche Ernst & Whinney Deloitte & Touche Deloitte & Touche KPMG Deloitte Haskins & Sells KPMG KPMG Peat Marvick Mitchell Price Waterhouse (KPMG) Price Waterhouse Touche Ross (Wikipedia) 1.2 Situasjonen i dag og fremtidsutsiktene Helt tilbake til 1970-tallet ble allerede det som da ble omtalt som «Big Eight» beskyldt for å monopolisere revisjonsmarkedet (Simunic 1980), og det at markedet konsentreres ytterligere gir liten grunn til å hevde at konkurranseforholdene bedres. Det er gjennomført flere studier fra ulike myndigheters side, for både å kartlegge situasjonen og for å finne fram til mulige tiltak for å redusere barrierene som hindrer de såkalte «Second-tier» revisjonsselskapene (som BDO, Grant Thornton gjerne går under) å få betydelige markedsandeler. Et av de siste bidragene på blant annet dette området er EUkommisjonen (2010) «Green Paper, Audit Policy: Lessons from the Crisis» som ble lagt fram i oktober Her utrykker kommisjonen bekymring over flere sider ved revisjonsmarkedet: - Hvordan kunne revisor avgi rene revisjonsberetninger til utallige banker, når det ble avdekket store tap for disse i perioden 2007 til Er det juridiske rammeverket som revisorene er underlagt tilstrekkelig og godt nok tilpasset 2

9 - Har de få store globale revisjonsselskapene blitt så store at en potensiell kollaps av en av disse ikke bare vil redusere tilgjengeligheten av selskap som kan revidere de virkelig store selskapene, men også skade investorenes tillit og også ha innvirkning stabiliteten til det finansielle systemet i sin helhet - Burde det være restriksjoner i forhold til hvor viktig et revisjonsselskap skulle kunne få bli, i forhold til at et eventuelt bortfall av selskapet vil medføre uante konsekvenser i markedet - Bør og hva er mulighetene for å redusere barrierene som vanskeliggjør inntreden i revisjonsmarkedet, og er reglene for eierskap og modellen for partnerskap som benyttes i fleste revisjonsselskapene noe som bør endres Det framkommer videre at markedsandelen til de fire store revisjonsselskapene overstiger 90 % av børsnoterte selskap i de aller fleste medlemsstatene i EU. EUkommisjonen (2010) har videre foreslått følgende tiltak: - Felles revisjon («Joint audits», revisjon der to eller flere revisjonsselskap engasjeres for å gjennomføre revisjonen) - Obligatorisk rotasjon av revisor og anbud med full åpenhet - Adressering av oppfattelsen at «Big 4 er best» - Utarbeide en beredskapsplan i tilfelle bortfall av et av de betydelige revisjonsselskapene - Revurdering av om tidligere konsolideringer har gitt de resultatene som var ønsket I relasjon til punktet om felles revisjon, vil EU-kommisjonen kunne vurdere en obligatorisk ordning der minst det ene revisjonsselskapet ikke er ett av de fire store. Når det gjelder å adressere samfunnets oppfattelse av at det er tryggere og bedre å velge ett av de fire store revisjonsselskapene som revisor, skyldes dette en formening om at dette kan i stor grad skyldes persepsjon framfor at det faktisk er slik. EU-kommisjonen ønsker også å klarlegge det som gjerne blir kalt «kun fire store klausuler» (Big Four only clauses), som dreier seg om klausuler særlig relatert til lånebetingelser, som stiller som krav at selskapet revideres av ett av de fire store revisjonsselskapene (Christodoulou 2010). 3

10 I november 2011 la EU-Kommisjonen (2011) fram sitt forslag til nye regler for revisjon og revisorer, i etterkant av at «Green Paper, Audit Policy: Lessons from the Crisis» hadde vært igjennom en konsultasjonsfase. Kommisjonen uttaler at tiltakene samlet skal bidra til å styrke den lovpålagte revisjonen i EU og gjenopprette tilliten til reviderte årsregnskap, spesielt bankenes, forsikringsselskap og store børsnoterte selskap. Forslagene som er fremmet går i korte trekk ut på: Obligatorisk rotasjon av revisjonsselskap En maksimal engasjementsperiode på 6 år (med noen unntak), etterfulgt av en periode på 4 år før den samme revisoren kan engasjeres på nytt av den samme klienten. Ved en såkalt felles revisjon («joint audit») kan den maksimale engasjementsperioden økes til 9 år. Obligatorisk anbud Selskap av allmenn interesse får krav om å gjennomføre en åpen og gjennomsiktig anbudsprosess når en ny revisor skal velges. Videre skal selskapets revisjonskomitè være nært involvert i denne prosessen. Tjenester som ikke er revisjonsrelaterte Revisjonsselskapene gis forbud mot å yte tjenester som ikke faller innenfor revisjon (typisk rådgivning). I tillegg må store revisjonsselskap skille revisjonsvirksomheten fra den ikke-revisjonsrelaterte virksomheten for å unngå interessekonflikt. Revisjonsrelaterte tjenester Adgangen til å yte revisjonsrelaterte tjenester til revisjonsklienter begrenses til 10 % av revisjonshonoraret. Europeisk tilsyn av revisjonssektoren Tilsynet av revisjonssektoren sikres i rammeverket til European Securities and Markets Authority (ESMA), som er EUs felles tilsynsmyndighet for verdipapirmarkedet. Dette skal sikre koordinering og samarbeid når det gjelder revisortilsyn innen EU og internasjonalt. 4

11 Gjøre det mulig for revisorer å praktisere på tvers av grenser innenfor Europa Det foreslås å introdusere et europeisk pass for revisjonsyrket, og på den måten danne et enkeltmarked for lovpålagt revisjon innenfor Europa. Det vil bety at revisjonsselskap kan tilby tjenester på tvers av EU, forutsatt at de internasjonale revisjonsstandardene (ISA`ene) overholdes ved utføringen av den lovpålagte revisjonen. Minimere byråkratiet for de mindre revisjonsselskapene Dette vil blant annet bety muligheten for at kun en andel av revisjonsstandardene må hensynstas for små og mellomstore selskap. Det har blitt rettet mye kritikk til disse forslagene fra ulike hold i etterkant, og denne kritikken går gjerne på at reguleringen er for omfattende og at enkelte forslag kan virke mot sin hensikt. Deler av denne kritikken ser ut til å bli hensyntatt, da det i april i år har kommet signaler om ett ikke fullt så rigid regelverk fra den ansvarlige komitè for saken i Parlamentet (JURI). De vesentligste endringene i forhold til EU-kommisjonens forslag, som ser ut til å bli hensyntatt er: - Utvidelse av den foreslåtte maksimale engasjementsperioden på 6 år, til 14 år, og med en mulig forlengelse til 25 år dersom dette anbefales av revisjonskomiteen eller styret overfor generalforsamlingen - Begrensningen på å kunne maksimalt yte revisjonsrelaterte tjenester tilsvarende 10 % av revisjonshonoraret fjernes - Forbudet mot å yte ikke-revisjonsrelaterte tjenester til revisjonsklienter, erstattes av forbud og begrensninger i tråd med IESBA (International Ethics Standards Board for Accountants) Code of Ethics (non-audit services) - For foretak av allmenn interesse må eventuelle rådgivningstjenester godkjennes av revisjonskomiteen etter retningslinjer fra generalforsamlingen Per dags dato er det ikke tatt noen endelig avgjørelse, men det er signalisert at nye regler innen EU kan bli vedtatt i løpet av 2013 eller tidlig i 2014 (Den norske Revisorforening 2013). 5

12 I Norge er selvfølgelig de fire store dominerende, men her er som nevnt også BDO fremtredende. Selskapet har i den siste tiden styrket sin posisjon ytterligere gjennom fusjonen med Inter Revisjon i 2011 og Crowe Horwath i 2012 (BDO 2012, 2011). Revisjonsmarkedet i Norge skiller seg derfor ikke i stort fra revisjonsmarkedene ellers i verden. Videre følger en oversikt over omsetningstall og omsetningsvekst for revisjonsbransjen i Norge, omsetningstall for de fem største revisjonsselskapene i Norge samt en fordeling av børsnoterte selskap på revisjonsselskap basert på vårt utvalg. Disse illustrerer i stor grad den samme dominansen de store revisjonsselskapene har internasjonalt. Tabell 2 Overordnet oversikt over omsetningstall og omsetningsvekst Regnskapsåret 2011 Endring i % Regnskapsåret 2010 Endring I % Regnskapsåret 2009 Alle revisjonsselskap tilknyttet Revisorforeningen ,65 % ,54 % Herav de fem største revisjonsselskapene ,88 % ,42 % Tabellen viser kun omsetning innen revisjonsselskapene, omsetning innen andre forretningsområder organisert i egne selskap, er ikke medtatt De fem største revisjonsselskapene er PwC, Ernst & Young, Deloitte, KPMG og BDO (Den norske Revisorforening 2012) Tabell 2 viser at de fem største revisjonsselskapene i Norge basert på totalomsetning (i revisjonsselskapene), hadde en markedsandel på 70,5 % for regnskapsåret 2011, en økning på 2,7 % fra 2010 (67,8 %). 6

13 Tabell 3 Totalomsetning og omsetning fra revisjon for de fem store Regnskapsår Selskap Totalomsetning (MNOK) Omsetning fra revisjon (MNOK) Omsetning fra revisjonstjenester i prosentandel av totalomsetning PwC % Ernst & Young % Deloitte % KPMG % 2011 BDO % Pwc, Ernst & Young, Deloitte og KPMG har avvikende regnskapsår (Hentet fra selskapenes åpenhetsrapporter/årsregnskap, (Den norske Revisorforening 2012)) Tabell 3 viser at PwC og Ernst & Young dominerer revisjonsmarkedet, og at faktisk BDO er fjerde og tredje størst målt etter henholdsvis totalomsetning og omsetning fra revisjon for regnskapsåret Tabell 4 Fordeling børsnoterte selskap Selskap Antall I % av total Antall I % av total Antall I % av total PwC % % % Ernst & Young % % % Deloitte 6 6 % 11 8 % 10 8 % KPMG % % % BDO 5 5 % 10 8 % 11 8 % Øvrige 1 1 % 1 1 % 3 2 % Totalt % % % 2012-tall er basert på tilgjengelige årsrapporter pr I følge Oslo Børs var det notert 194, 198 og 206 i henholdsvis 2012, 2011 og 2010 Utvalget vårt består derfor av henholdsvis 56 %, 66 % og 64 %, og vil derfor ikke nødvendigvis representere det totale bildet Tabell 4 viser at Ernst & Young reviderer klart flest av selskapene i utvalget vårt, med en andel på 45 % i Vi ser også at Deloitte sin andel av børsnoterte er relativt lav i forhold til de tre andre store revisjonsselskapenes andel. 7

14 1.3 Revisjonsplikt Inntil regnskapsåret 2010 forelå det revisjonsplikt for alle norske aksjeselskap. Fra og med regnskapsåret 2011 kan aksjeselskap som faller inn under regnskapslovens regler for små foretak fritas fra revisjonsplikten. For børsnoterte selskap er dette ikke aktuelt, da slike selskap ikke kan fritas fra revisjonsplikt (revisorloven 2-1). 1.4 Krav til revisor mm. Periodisk kvalitetskontroll Revisorloven 5b-2 krever at revisor som reviderer revisjonspliktiges årsregnskap skal underlegges kvalitetskontroll minst hvert sjette år, og minst hvert tredje år dersom det gjelder revisjon av foretak av allmenn interesse. Denne kvalitetskontrollen skal blant annet omfatte en vurdering av revisjonshonorarer (revisorloven 4-6). Dette innebærer i stor grad å forsikre seg om at ikke revisors uavhengighet og objektivitet påvirkes eller betviles, grunnet et høyt honorar fra en klient, en gruppe samarbeidende klienter eller fra en og samme kilde relativt til revisors samlede honorar. Det er likevel ikke fastsatt en bestemt prosentgrense i forhold til dette, da ikke effekten for et revisjonsselskap kan sies å være lik ved et eventuelt bortfall av en revisjonsklient med et betydelig honorar. I noen tilfeller vil for eksempel oppdrag lett kunne erstattes, mens i andre tilfeller vil det å miste en revisjonsklient kunne medføre tvungne organisasjonsendringer i revisjonsselskapet. Spørsmålet om det foreligger «honorarmessig uavhengighet» vil derfor bære preg av skjønn i hver situasjon (Cordt-Hansen, Siebke, and Knudsen 2010 ). Det foreligger også en trussel i forhold til eventuelle lave honorarer, da dette kan medføre en egeninteressetrussel der ikke revisjonsoppdraget utføres med den kvalitet lov, forskrift og faglige standarder krever jf. DnRs regler om etikk pkt (Den norske Revisorforening 2009). Videre må det heller ikke foreligge avtaler om betinget honorar, eller revisjonshonorar som på noen måte bestemmes eller er påvirket av levering av andre tjenester. Revisjonshonoraret skal representere det faktiske forbruket av ressurser som behøves for å foreta revisjonen i henhold til god revisjonsskikk. Det skal derfor ikke være anledning til å tilby revisjonen på billigsalg (low-balling), for å nyte godt av andre lukrative oppdrag for revisjonsklienten (Gulden 2012). 8

15 Forholdene som er nevnt over må for øvrig revisor hensynta både ved nye revisjonsoppdrag og for eksisterende revisjonsoppdrag. Skifte av revisor (oppdragsvurdering) Det følger av aksjeloven og allmennaksjeloven ( ledd) at revisor tjenestegjør inntil en annen revisor er valgt. Dersom revisors oppdrag opphører før utløpet av tjenestetiden, altså ikke ved ordinær generalforsamling, skal ny revisor velges av styret uten opphold (asa/asal ledd). I alle tilfeller skal forespurt revisor be om en uttalelse fra forrige revisor om det foreligger forhold som tilsier at ikke oppdraget bør aksepteres (revisorloven ledd). Det er viktig her å nevne at det ved anbud ikke utløses en plikt til å kontakte tidligere revisor, og at det for tidligere revisor ikke vil være anledning til å gi opplysninger til flere revisorer, da dette er avskåret i reglene om taushetsplikt (revisorloven kapittel 6). Dette medfører jo gjerne at deltagerne i en anbudsprosess ikke har den samme informasjonen som revisjonsselskapet som nå reviderer klient innehar. Dette kan jo nødvendigvis vanskeliggjøre estimering av kostnadene revisjonsselskapet vil pådra seg som følge av en revisjon, og i verste fall medføre at eventuelle anbud gis på feil grunnlag. Valg av revisor Revisors godtgjørelse skal godkjennes av generalforsamlingen (asl/asal ledd). Anbud på revisjon Revisorforeningens regler for god revisorskikk inneholdt for en stund tilbake forbud mot å gi anbud på revisjon da man mente at dette lett kunne få uheldige konsekvenser for den faglige utførelsen av revisjonen. Etter påbud fra Konkurransetilsynet ble imidlertid forbudet mot anbud fjernet. Det har i ettertid vært enkelte som har ment at opphevingen av forbudet er uheldig, nettopp fordi det ved avgivelsen av anbudet er vanskelig, hvis ikke umulig, å forutse omfanget av revisjonsarbeidet. Dette kan igjen påvirke kvaliteten på revisjonen som gjennomføres (Finansdepartementet 1997). 9

16 Øvrig Revisorene har gjennom nye lover og bestemmelser fått redusert sin adgang til å gjennomføre rådgivning og andre tjenester (revisorloven 4-5), særlig i etterkant av de store regnskapsskandalene tidlig på 2000-tallet. I tillegg er revisjonsplikten opphevet for små aksjeselskap, noe som er med på å forsterke viktigheten av å holde på og å ha tilflyt av nye revisjonsoppdrag. 1.5 Regnskapsskandaler Mot slutten av 2001 ble det i selskapet Enron avdekket en rekke uvanlige regnskapsprosedyrer som kunne spores tilbake til 90-tallet. Det dreide seg i stor grad om skjulte tap og forpliktelser, som ble rullet opp i etterkant av at blant annet administrerende direktør trakk seg fra sin stilling, en aksjekurs i stadig fall og negativt resultat etter aldri tidligere å ha rapportert tap. Dette førte til at det en gang syvende største selskapet ifølge Forbes, erklærte seg konkurs i desember I etterkant ble det klart at selskapets revisor Arthur Andersen, som både hadde vært rådgiver og selskapets revisor hadde vært delaktig i skandalen. I 2002 ble som følge av dette Arthur Andersen oppløst. Enron-skandalen bidro til at regnskapssvindelen hos Worldcom ble avslørt, og som endte med den til da største konkursen i amerikansk historie i Andre store internasjonale regnskapsskandaler som kan nevnes er Tyco International i 2002 og Parmalat i 2003, som fortsatt står igjen som den største konkursen i Europa. Nasjonalt står Finance Credit (2002) og Sponsor Service (2003) igjen som de største regnskapsskandalene. Sarbanes-Oxley Act er en lov som trådte i kraft i 2002 som følge av disse regnskapsskandalene, og har medført innskjerpede regulatoriske krav som selskap må hensynta (Berger 2004). 10

17 1.6 Presentasjon av revisjonshonorar Ved revisjonen av revisorloven i 1989 ble det for første gang tatt inn en bestemmelse om splitting av revisors honorar. Dette hadde en klar sammenheng med uavhengighetsreglene, og spesielt rettet mot at ytelse av tjenester som ikke er en del av arbeidet revisor utfører som valgt revisor etter lov, kan true revisors uavhengighet («11-12 annet ledd, Det skal gis opplysning om selskapets godtgjørelse til revisor og hvordan godtgjørelsen er fordelt på godtgjørelse for revisjon og rådgivning»). I Perioden 1999 til 2005 sa regnskapslovens 7-31 og 7-44 første ledd annet punktum at «Det skal opplyses om godtgjørelse til revisor og hvordan godtgjørelsen er fordelt på revisjon og andre tjenester», der «andre tjenester» i regnskapsloven må forstås som det samme som «rådgivning og andre tjenester» i revisorlovens 5-3 tredje ledd (Den norske Revisorforening 2003). I 2005 ble regnskapslovens 7-31 første ledd annet punktum opphevet og regnskapslovens 7-31a ble tilføyet: «Det skal opplyses om godtgjørelse til revisor og hvordan godtgjørelsen er fordelt på lovpålagt revisjon, andre attestasjonstjenester, skatterådgivning og andre tjenester utenfor revisjonen». Med andre ord gjelder en firedeling for selskap som ikke regnes som små foretak etter regnskapsloven: - Lovpålagt revisjon - Andre attestasjonstjenester - Skatterådgivning - Andre tjenester utenfor revisjonen For små foretak etter regnskapslovens 7-44, er det kun krav om en todeling: - Revisjon - Andre tjenester 11

18 2 Forskningsspørsmål 2.1 Utvikling av forskningsspørsmål Vårt forskningsspørsmål har sitt utspring i den senere tids større anbudsprosesser på lovpålagt revisjonstjeneste til større børsnoterte selskap, der konkurransen blant revisjonsselskapene kanskje aldri har vært hardere. Normalt vil økt konkurranse føre til en lavere pris, og vi er interessert i undersøke om dette også gjelder innenfor revisjonsbransjen (en bransje med lovpålagte tjenester og mange reguleringer sett i forhold til de typiske bransjene der det leveres tjenester). I tillegg vil selskapenes økte fokus på kostnadskontroll, særlig under den senere tids finanskrise, også kunne gjelde kostnader knyttet til revisjon. Dette kan være med på at det også fra revisjonsklientenes side er en sterkere tendens til at revisjonshonoraret «presses» ned i pris. Enkelte børsnoterte selskap har en innarbeidet praksis der revisor velges over en periode, for så å gjennomføre en anbudsprosess (rotasjonspolitikk). Selskap vil også av andre årsaker foreta skifte av revisor uten at det har vært forutbestemt. Vi har ikke til hensikt å se på de ulike årsakene til at selskap velger å skifte revisor, men heller å se på tendenser i revisjonshonoraret som følge av et revisorskifte. Når vi bruker begrepet revisjonshonorar, menes honoraret som svarer til lovpålagt revisjon. Vårt forskningsspørsmål er derfor: «Reduseres revisjonshonoraret som følge av et revisorbytte?». 12

19 2.2 Tidligere studier Innledning Det har vært gjennomført flere studier som har hatt revisjonshonorar som hovedfokus siden Under følger en «Litterature review» av tidligere studier som vi har ansett som relevante for vår studie Sammendrag tidligere studier Simunic kan på mange måter sies å ha startet den mest anerkjente forskningen da han i 1980 tok for seg prising av revisjonstjenester i forbindelse med en hypotese om at revisjonsmarkedet for børsnoterte selskap var monopolisert (Simunic 1980). De fleste etterfølgende studier på området har basert seg på metodene og modellene som Simunic benyttet, dog i ulik grad. Flere studier har sett på om det ligger en premie i revisjonshonoraret til de store revisjonsselskapene (tidligere «Big Eight», nå «Big Four») (Simon and Francis 1988; Chan, Ezzamel, and Gwilliam 1993; Craswell, Francis, and Taylor 1995). Videre har flere studier koblet en eventuell premie sammen med en økt kvalitet på tjenestene som leveres av de store revisjonsselskapene. Revisjonskvalitet defineres av DeAngelo (1981) som sannsynligheten for at revisor avdekker feilinformasjon i revisjonsklientens regnskapssystem, og at denne feilinformasjonen rapporteres. Effekten av samlede honorarer til revisor på revisors uavhengighet, har også vært mye undersøkt i tidligere studier innen revisjon. Dersom revisor som står for den lovpålagte revisjon også har levert en stor andel andre typer rådgivningstjenester, er det reist spørsmål om mulige uavhengighetsproblemer. Dette skyldes både i forhold til at revisor ikke oppfattes å være uavhengig utad («independence in appearance») og at revisor faktisk opptrer som en uavhengig part da revisor har blitt økonomisk avhengig av klienten («independence in fact») jf. DnRs regler om etikk pkt (Den norske Revisorforening 2009). DeAngelo (1981) har argumentert for at det nettopp er økt sannsynlighet for at revisor ikke vil opptre uavhengig dersom det eksisterer et økonomisk bånd til revisjonsklienten. Dette argumentet får støtte av en studie gjennomført av (Nelson, Elliott, and Tarpley 2002), der det fremkommer at desto mer økonomisk avhengig revisor er av en 2 Vi har benyttet databasene Bibsys Ask, Business Source Complete og Web of Science via Handelshøyskolen Bis nettilgang, i tillegg til Google Scholar i vårt søk etter tidligere publiserte studier på området. Nøkkelord som er benyttet i søket både på norsk og engelsk er revisjon, revisorbytte, revisjonshonorar, prising, low-balling, anbud, premium. 13

20 klient, desto mer sannsynlig er det at revisor gir etter for press fra klienten. Det er også argumentert for forhold som taler mot at revisor ikke vil opptre uavhengig, DeAngelo (1981) og Simunic (1984) nevner at slike forhold er risikoen for tap av renommè og eventuelle søksmål. Forskning som har omhandlet revisors uavhengighet i forhold til et eventuelt avhengighetsforhold til klienter, har i denne sammenheng også vist seg å gi blandede resultater. Andre studier har tatt for seg spørsmålet om det i praksis ikke har vært noen reell konkurranse mellom revisjonsselskapene og at det derfor har blitt praktisert monopolprising (Simunic 1980; Firth 1985). Endelig har mange av studiene konsentrert seg rundt «low-balling/price-cutting» (DeAngelo 1981; Francis 1984; Elitzur and Falk 1996; Lee and Gu 1998; Chan 1999; Ghosh and Lustgarden 2006). Felles for alle studiene er at de forsøker å forklare variasjonen i revisjonshonoraret som betales av selskap, men vinklingen kan være noe forskjellige i de ulike studiene. Videre følger en gruppering av disse vinklingene, i tillegg til en studie gjennomført på selskap notert på Oslo Børs utgitt av Michael Firth i Mer om emner tidligere studier har tatt for seg Low-balling (Price cutting) En revisor blir sagt å praktisere low-balling når revisjonshonoraret for første revisjonsår settes lavere enn de totale uunngåelige kostnadene revisjonsselskapet har ved gjennomføringen av revisjonen (DeAngelo 1981). Da et revisjonsselskaps kostnader knyttet til et revisjonsoppdrag ikke er offentlig kjent, vil ikke lowballing kunne observeres direkte. Det som vil være observerbart og som har blitt brukt for indirekte å teste for low-balling, er det man kaller «price-cutting», og det vil man kunne påvise ved å sammenligne første års revisjonshonorar mot: den tidligere revisors honorar, ny revisors andre års revisjonshonorar, eller et revisjonshonorar for en sammenlignbar revisjon der det ikke har vært et skifte av revisor (Francis 1984). Det er videre hevdet at såkalt low-balling budgivning representerer en innledende investering fra revisjonsselskapets side for å oppnå fremtidig fortjeneste på revisjonene i etterfølgende år, grunnet revisors læringskurve samt kostnadene som er forbundet med å bytte revisor for revisjonsklienten (DeAngelo 1981). Denne fremtidige fortjenesten blir av DeAngelo omtalt som «quasi-rents» og utgjør differansen mellom 14

Utkast til høringsnotat om revisorlovens anvendelse på andre tjenester enn revisjon Finanstilsynet 4. november 2011

Utkast til høringsnotat om revisorlovens anvendelse på andre tjenester enn revisjon Finanstilsynet 4. november 2011 Utkast til høringsnotat om revisorlovens anvendelse på andre tjenester enn revisjon Finanstilsynet 4. november 2011 1. INNLEDNING Forslaget til endring av lov om revisjon og revisorer av 15. januar 1999

Detaljer

Revisjon av norske og utenlandske noterte foretak konsekvenser for norske revisjonsselskaper

Revisjon av norske og utenlandske noterte foretak konsekvenser for norske revisjonsselskaper Revisjon av norske og utenlandske noterte foretak konsekvenser for norske revisjonsselskaper Anne Merethe Bellamy Direktør regnskaps- og revisortilsyn 4. mai 2010 Oversikt over informasjonsflyt i markedet

Detaljer

Rapport etter dokumentbasert tilsyn med revisorer og revisjonsselskaper

Rapport etter dokumentbasert tilsyn med revisorer og revisjonsselskaper Rapport etter dokumentbasert tilsyn med revisorer og revisjonsselskaper DATO: 17.03.2015 SEKSJON FOR REVISJON OG REGNSKAPSFØRING Innhold I INNLEDNING OG OPPSUMMERING 3 1.1 DOKUMENTBASERT TILSYN MED REVISORER

Detaljer

HØringsuttalelse- Implementering av EU-kommisjonens rekommandasjon 5. juni 2008 om begrensning av revisorers erstatningsansvar.

HØringsuttalelse- Implementering av EU-kommisjonens rekommandasjon 5. juni 2008 om begrensning av revisorers erstatningsansvar. HANDELSHØYSKOLEN Telefon 06600 www.bi.no Nydalsveien 37, 0484 Oslo Telefaks 21 04 80 00 info@bi.no Postadresse 0442 Oslo Studieinfo. tlf. 810 00 500 Org. nr. 971 22 8865 Det Kongelige Finansdepartement

Detaljer

Profil Lavpris Supermarked Hypermarked Totalt. Coop Prix 4 4. Coop Extra 13 5. Coop Mega 7 7. Coop Obs 5 13. Rimi 24 24. Ica Supermarked 7 7

Profil Lavpris Supermarked Hypermarked Totalt. Coop Prix 4 4. Coop Extra 13 5. Coop Mega 7 7. Coop Obs 5 13. Rimi 24 24. Ica Supermarked 7 7 Vedlegg 1 - Regresjonsanalyser 1 Innledning og formål (1) Konkurransetilsynet har i forbindelse med Vedtak 2015-24, (heretter "Vedtaket") utført kvantitative analyser på data fra kundeundersøkelsen. I

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE - NYE REVISJONSSTANDARDER: RS 700, 705, 706, 710 OG 720

HØRINGSUTTALELSE - NYE REVISJONSSTANDARDER: RS 700, 705, 706, 710 OG 720 Den norske Revisorforening Postboks 5864 Majorstuen 0308 OSLO Saksbehandler: Jo-Kolbjørn Hamborg Dir. tlf.: 22 93 99 06 Vår referanse: 09/6967 Deres referanse: Arkivkode: 620.1 Dato: 22.09.2009 HØRINGSUTTALELSE

Detaljer

SA 3801 Revisors kontroll av og rapportering om grunnlag for skatter og avgifter

SA 3801 Revisors kontroll av og rapportering om grunnlag for skatter og avgifter SA 3801 Revisors kontroll av og rapportering om grunnlag for skatter og avgifter (Vedtatt av DnRs styre 4. desember 2007 med virkning for attestasjon av ligningspapirer for perioder som begynner 1. januar

Detaljer

REVISJON AV KOMMUNALT EIDE AKSJESELSKAP

REVISJON AV KOMMUNALT EIDE AKSJESELSKAP FINANSTILSYNET THE FINANCIAL SUPERVISORY AUTHORITY OF NORWAY KS Bedrift Postboks 1378 Vika 0114 OSLO 02.07.2010 SAKSBEHANDLER: Tore Johan Berg VÅR REFERANSE: 10/3057 DERES REFERANSE: 10/00479-1 DIR.TLF;

Detaljer

Appendiks 5 Forutsetninger for lineær regresjonsanalyse

Appendiks 5 Forutsetninger for lineær regresjonsanalyse Appendiks 5 Forutsetninger for lineær regresjonsanalyse Det er flere krav til årsaksslutninger i regresjonsanalyse. En naturlig forutsetning er tidsrekkefølge og i andre rekke spiller variabeltype inn.

Detaljer

RS 701 Modifikasjoner i den uavhengige revisors beretning

RS 701 Modifikasjoner i den uavhengige revisors beretning RS 701 Side 1 RS 701 Modifikasjoner i den uavhengige revisors beretning (Gjelder for revisjonsberetninger datert 31. desember 2006 eller senere) Innhold Punkt Innledning 1-4 Forhold som ikke påvirker revisors

Detaljer

Veiledning for utarbeidelsen av økonomiske analyser som fremlegges for Konkurransetilsynet

Veiledning for utarbeidelsen av økonomiske analyser som fremlegges for Konkurransetilsynet Rev.dato: 16.12.2009 Utarbeidet av: Konkurransetilsynet Side: 1 av 5 Innhold 1 BAKGRUNN OG FORMÅL... 2 2 GENERELLE PRINSIPPER... 2 2.1 KLARHET OG TRANSPARENS... 2 2.2 KOMPLETTHET... 2 2.3 ETTERPRØVING

Detaljer

Aktuelt fra Kredittilsynet. v/anne Merethe Bellamy 18. september 2007

Aktuelt fra Kredittilsynet. v/anne Merethe Bellamy 18. september 2007 Aktuelt fra Kredittilsynet v/anne Merethe Bellamy 18. september 2007 Regnskap Regnskapsregler konsernregnskap Selskap Full IFRS Nasjonal IFRS NGAAP Børsnoterte, inkl finans PLIKT (RSKL 3-9) -----------

Detaljer

Revisjon av foretak med klientmidler

Revisjon av foretak med klientmidler Tematilsyn 2013 Revisjon av foretak med klientmidler AVDELING FOR MARKEDSTILSYN SEKSJON FOR REVISJON OG REGNSKAPSFØRING 13/11012 Innhold 1 Bakgrunn og formål 3 2 Gjennomføring av tematilsynet 3 3 Foretakets

Detaljer

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 710 SAMMENLIGNBAR INFORMASJON TILSVARENDE TALL OG SAMMENLIGNBARE REGNSKAPER INNHOLD

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 710 SAMMENLIGNBAR INFORMASJON TILSVARENDE TALL OG SAMMENLIGNBARE REGNSKAPER INNHOLD 2 ISA 710 INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 710 SAMMENLIGNBAR INFORMASJON TILSVARENDE TALL OG SAMMENLIGNBARE REGNSKAPER (Gjelder for revisjon av regnskaper for perioder som begynner 1. januar 2010 eller

Detaljer

Derfor skifter selskap revisor

Derfor skifter selskap revisor Ole Kristian Nordengen Masteroppgave ved Handelshøyskolen BI Derfor skifter selskap revisor - en studie av revisorskifter blant norske aksjeselskap Eksamenskode og -navn: GRA 1920 Masteroppgave i regnskap

Detaljer

Intern kontroll i finansiell rapportering

Intern kontroll i finansiell rapportering Intern kontroll i finansiell rapportering EBL Spesialistseminar i økonomi 22. oktober 2008 Margrete Guthus, Deloitte Temaer Regelsett som omhandler intern kontroll Styrets ansvar for intern kontroll med

Detaljer

Forskningsopplegg og metoder. Pensum: Dag Ingvar Jacobsen (2005): Hvordan gjennomføre undersøkelser?, s. 13-124.

Forskningsopplegg og metoder. Pensum: Dag Ingvar Jacobsen (2005): Hvordan gjennomføre undersøkelser?, s. 13-124. Forskningsopplegg og metoder Pensum: Dag Ingvar Jacobsen (2005): Hvordan gjennomføre undersøkelser?, s. 13-124. Tematikk: Vitenskap og metode Problemstilling Ulike typer forskningsopplegg (design) Metodekombinasjon

Detaljer

Verktøy for design av forvaltningsrevisjonsprosjekter

Verktøy for design av forvaltningsrevisjonsprosjekter Verktøy for design av forvaltningsrevisjonsprosjekter Nasjonal fagkonferanse i offentlig revisjon 17-18 oktober 2006 Lillin Cathrine Knudtzon og Kristin Amundsen DESIGNMATRISE HVA HVOR- DAN GJENNOMFØR-

Detaljer

Innholdet i oppdragsansvaret - fellesrapport

Innholdet i oppdragsansvaret - fellesrapport Innholdet i oppdragsansvaret - fellesrapport Tematilsyn 2009 DATO: 23. desember 2009 SEKSJON/AVDELING: TILSYN MED REVISORER OG REGNSKAPSFØRERE / AVDELING FOR REGNSKAPS- OG REVISORTILSYN Innhold 1 Bakgrunn

Detaljer

Sendes til klienter og forretningsforbindelser hos

Sendes til klienter og forretningsforbindelser hos Informasjon fra Revisor nr 1/2011 Sendes til klienter og forretningsforbindelser hos Revisorkompaniet Tromsø AS www.revisorkompaniet.no Innhold: Diverse frister 2011: Frister for endringer til Foretaksregisteret

Detaljer

Ressurs Aktivitet Resultat Effekt

Ressurs Aktivitet Resultat Effekt Vedlegg 3 til internmelding om arbeidet med evaluering i UDI Hvordan utforme en evaluering? I dette vedlegget gir vi en beskrivelse av en evaluering kan utformes og planlegges. Dette kan benyttes uavhengig

Detaljer

Dokumentbasert tilsyn med revisorer og revisjonsselskap i 2007

Dokumentbasert tilsyn med revisorer og revisjonsselskap i 2007 Dokumentbasert tilsyn med revisorer og revisjonsselskap i 2007 Rapport april 2008 Rapport Dokumentbasert tilsyn 2007 2 I INNLEDNING OG OPPSUMMERING... 3 1.1 Dokumentbasert tilsyn med revisorer og revisjonsselskap...

Detaljer

Forskningsmetode for sykepleierutdanningene

Forskningsmetode for sykepleierutdanningene Forskningsmetode for sykepleierutdanningene Boken har mange relevante, og i hovedsak norske eksempler på sykepleieforskning og gir en introduksjon til forskningsmetode for sykepleierutdanninger. Vurdering:

Detaljer

19.9.2002 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSREKOMMANDASJON. av 15. november 2000

19.9.2002 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSREKOMMANDASJON. av 15. november 2000 Nr. 47/215 KOMMISJONSREKOMMANDASJON 2002/EØS/47/28 av 15. november 2000 om minstekrav til kvalitetssikring av lovfestet revisjon i Den europeiske union(*) [meddelt under nummer K(2000) 3304] (2001/256/EF)

Detaljer

Sensorveiledning praktisk prøve 2010

Sensorveiledning praktisk prøve 2010 Sensorveiledning praktisk prøve 2010 Det forventes at kandidatene i første rekke demonstrerer kunnskap om regelverket og trekker riktige konklusjoner basert på dette kun gjennom korte poengterte drøftelser.

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Pareto Securities AS REVISORS

Detaljer

God kommunal revisjonsskikk NKRF Fagkonferanse 09.06.2015

God kommunal revisjonsskikk NKRF Fagkonferanse 09.06.2015 God kommunal revisjonsskikk NKRF Fagkonferanse 09.06.2015 Bjørg Hagen Daglig leder 1 Innhold Infoskriv bakgrunn Kommunal virksomhet Overordna notat God kommunal revisjonsskikk Sentrale lover, forskrifter

Detaljer

ÅPENHETSRAPPORT 2015

ÅPENHETSRAPPORT 2015 ÅPENHETSRAPPORT 2015 1. Organisasjonsform og eierskap 2. Samarbeidsavtaler, eierandeler med videre 3. Styringsstruktur 4. Interne kvalitetskontrollsystemer og retningslinjer for uavhengighet 5. Periodisk

Detaljer

Høring - Advokatlovutvalgets utredning NOU 2015: 3 Advokaten i samfunnet

Høring - Advokatlovutvalgets utredning NOU 2015: 3 Advokaten i samfunnet Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep. 0030 OSLO Att: Deres ref. Vår ref. Dato: 15/3004 15/1190-16 692/NIKR Oslo, 10.12.2015 Høring - Advokatlovutvalgets utredning NOU 2015: 3 Advokaten

Detaljer

Rapport etter dokumentbasert tilsyn for revisorer og revisjonsselskaper

Rapport etter dokumentbasert tilsyn for revisorer og revisjonsselskaper Rapport etter dokumentbasert tilsyn for revisorer og revisjonsselskaper 4. mai 2010 AVDELING FOR REGNSKAPS- OG REVISORTILSYN OFFENTLIG VERSJON Innhold I INNLEDNING OG OPPSUMMERING 4 1.1 DOKUMENTBASERT

Detaljer

Eksamen i. MAT110 Statistikk 1

Eksamen i. MAT110 Statistikk 1 Avdeling for logistikk Eksamen i MAT110 Statistikk 1 Eksamensdag : Torsdag 28. mai 2015 Tid : 09:00 13:00 (4 timer) Faglærer/telefonnummer : Molde: Per Kristian Rekdal / 924 97 051 Kristiansund: Terje

Detaljer

Besl. O. nr. 133. (2008 2009) Odelstingsbeslutning nr. 133. Jf. Innst. O. nr. 101 (2008 2009) og Ot.prp. nr. 78 (2008 2009)

Besl. O. nr. 133. (2008 2009) Odelstingsbeslutning nr. 133. Jf. Innst. O. nr. 101 (2008 2009) og Ot.prp. nr. 78 (2008 2009) Besl. O. nr. 133 (2008 2009) Odelstingsbeslutning nr. 133 Jf. Innst. O. nr. 101 (2008 2009) og Ot.prp. nr. 78 (2008 2009) År 2009 den 15. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-Ol03 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Berner Gruppen AS REVISORS

Detaljer

EKSAMEN I REVISJON R - i henhold til rammeplan for treårig revisorutdanning av 1.12.2005. Mandag21. mai2012. kl. 09.00 15.00

EKSAMEN I REVISJON R - i henhold til rammeplan for treårig revisorutdanning av 1.12.2005. Mandag21. mai2012. kl. 09.00 15.00 EKSAMEN I REVISJON R - 3o o i henhold til rammeplan for treårig revisorutdanning av 1.12.2005 Mandag21. mai2012 kl. 09.00 15.00 Oppgavesettet består av i alt 5 oppgaver på 6 sider, inklusive denne siden

Detaljer

Kvalitetskontrollen av revisorer 2014

Kvalitetskontrollen av revisorer 2014 Kvalitetskontrollen av revisorer 2014 Artikkelen er forfattet av: Statsautorisert revisor Barbro Bruu Revisorgruppen Mæland & Østbye Tidligere fagsjef kvalitetssikring, Revisorforeningen. Resultater fra

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA Det vil bli avholdt ordinær generalforsamling i Oslo Børs VPS Holding ASA den 26. mai 2008 kl 16.00 i Oslo Børs ASAs lokaler i Tollbugata

Detaljer

Årsrapport 2014. www.hitecvision.com

Årsrapport 2014. www.hitecvision.com Årsrapport 2014 www.hitecvision.com Deloitte. DeloitteAS Strandsvingen 14 A Postboks 287 Forus NO-4066 Stavanger Norway Tlf.: +4751 81 5600 Faks: +47 51 81 5601 www.deloitte.no Til generalforsamlingen

Detaljer

Årsrapport 2014 KPMG AS Telephone +47 04063 P.O. Box 7000 Majorstuen Fax +47 22 60 96 01 Sørkedalsveien 6 Internet www.kpmg.no N-0306 Oslo Enterprise 935 174 627 MVA Til Representantskapet

Detaljer

NKRF Årsmøte 2009 Revisors vurdering av internkontroll

NKRF Årsmøte 2009 Revisors vurdering av internkontroll NKRF Årsmøte 2009 Revisors vurdering av internkontroll Jonas Gaudernack, juni 2009 *connectedthinking P w C Begrepsavklaringer Risikostyring vs risikovurdering Internkontroll vs kontrolltiltak Risiko Tiltak?

Detaljer

Dokumentbasert tilsyn med revisorer og revisjonsselskap i 2007

Dokumentbasert tilsyn med revisorer og revisjonsselskap i 2007 Dokumentbasert tilsyn med revisorer og revisjonsselskap i 2007 Rapport april 2008 Rapport Dokumentbasert tilsyn 2007 2 I INNLEDNING OG OPPSUMMERING... 3 1.1 Dokumentbasert tilsyn med revisorer og revisjonsselskap...

Detaljer

Undersøkelse om utdanning

Undersøkelse om utdanning Undersøkelse om utdanning I dag er det flere som lurer på om det er en sammenheng mellom barn og foreldre når det kommer til valg av utdanningsnivå. Vi er veldig nysgjerrige på dette emnet, og har derfor

Detaljer

2. Former for avvikende revisjonsberetninger

2. Former for avvikende revisjonsberetninger NKRFs REVISJONSKOMITÉ Til NKRFs medlemmer Oslo, den 18. februar 2011 INFORMASJONSSKRIV 03/2011 BERETNINGER FOR KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER MED AVVIK FRA NORMALBERETNINGEN 1. Innledning Det vises til informasjonsskriv

Detaljer

HØRING - ENKELTE ENDRINGER I SENTRALBANKLOVEN

HØRING - ENKELTE ENDRINGER I SENTRALBANKLOVEN 0* o',4nt3 %P NORGES BANK Representantskapet Finansdepartementet FINANSDEPARTEMEN 0 i. JUL 2008 Sakw 0}i 3("11 - " Arkitmr, Oslo, 19. juni 2008 HØRING - ENKELTE ENDRINGER I SENTRALBANKLOVEN Det vises til

Detaljer

6.2 Signifikanstester

6.2 Signifikanstester 6.2 Signifikanstester Konfidensintervaller er nyttige når vi ønsker å estimere en populasjonsparameter Signifikanstester er nyttige dersom vi ønsker å teste en hypotese om en parameter i en populasjon

Detaljer

ETISKE NORMER FOR BERGEN CAPITAL MANAGEMENT AS. (Basert på standard utarbeidet av Verdipapirforetakenes forbund)

ETISKE NORMER FOR BERGEN CAPITAL MANAGEMENT AS. (Basert på standard utarbeidet av Verdipapirforetakenes forbund) ETISKE NORMER FOR BERGEN CAPITAL MANAGEMENT AS (Basert på standard utarbeidet av Verdipapirforetakenes forbund) 1 Formål De etiske normene har som formål å bidra til at rådgivning og omsetning av finansielle

Detaljer

INFORMASJONSSKRIV 4/2016 BERETNINGER FOR KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER MED AVVIK FRA NORMALBERETNINGEN

INFORMASJONSSKRIV 4/2016 BERETNINGER FOR KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER MED AVVIK FRA NORMALBERETNINGEN NKRFs REVISJONSKOMITÉ Til NKRFs medlemmer Oslo, 17. februar 2016 INFORMASJONSSKRIV 4/2016 BERETNINGER FOR KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER MED AVVIK FRA NORMALBERETNINGEN 1. Innledning Det vises til informasjonsskriv

Detaljer

Veiledning Revisors vurderinger av forsvarlig likviditet og forsvarlig egenkapital

Veiledning Revisors vurderinger av forsvarlig likviditet og forsvarlig egenkapital Veiledning Revisors vurderinger av forsvarlig likviditet og forsvarlig egenkapital Innledning Endringene i aksjeloven og allmennaksjeloven fra juli 2013 endret reglene for beregninger av utbytte. En viktig

Detaljer

STATKRAFTS PENSJONSKASSE

STATKRAFTS PENSJONSKASSE STATKRAFTS PENSJONSKASSE ÅRSRAPPORT 2014 Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no

Detaljer

Styring og intern kontroll.

Styring og intern kontroll. Styring og intern kontroll. 8. november 2007 Eli Skrøvset Leiv L. Nergaard Margrete Guthus May-Kirsti Enger Temaer Regelsett som omhandler intern kontroll Foreslåtte lovendringer om pliktig revisjonsutvalg

Detaljer

Vi vil i dette notatet gi en oppsummering av de rettslige spørsmålene som har betydning for valget av organiseringsform i NDLA.

Vi vil i dette notatet gi en oppsummering av de rettslige spørsmålene som har betydning for valget av organiseringsform i NDLA. NOTAT Advokatfirma DLA Piper Norway DA Torgallmenningen 3 B P.O.Box 1150 Sentrum N-5811 Bergen Tel: +47 5530 1000 Fax: +47 5530 1001 Web: www.dlapiper.com NO 982 216 060 MVA Til: NDLA v/ Øivind Høines

Detaljer

Masteroppgave ved Handelshøyskolen BI

Masteroppgave ved Handelshøyskolen BI Jan Thore Guren André Moe Bakke Masteroppgave ved Handelshøyskolen BI - Avdekker revisor risiko som gjør at aksjeselskap ikke kan avlegge årsregnskap i samsvar med forutsetning om fortsatt drift? - GRA

Detaljer

Revisjonsutvalg. Årlig evaluering av eksternrevisor. Audit Committee Institute

Revisjonsutvalg. Årlig evaluering av eksternrevisor. Audit Committee Institute Revisjonsutvalg Årlig evaluering av eksternrevisor Audit Committee Institute Etter KPMGs erfaring har styrer og revisjonsutvalg i de aller fleste tilfeller et samarbeid med revisor som sikrer dem den nødvendige

Detaljer

Vedlegg: Notat Spesifikasjon av revisjonshonorar lovgivningens krav

Vedlegg: Notat Spesifikasjon av revisjonshonorar lovgivningens krav Vedlegg: Notat Spesifikasjon av revisjonshonorar lovgivningens krav I. Generelt. Lovgivningen, jf nedenfor, krever at det skal gis informasjon om revisors honorar, fordelt på revisjon og andre tjenester.

Detaljer

Inntektsrevisjon og virksomhetsforståelse

Inntektsrevisjon og virksomhetsforståelse Fellesrapport Inntektsrevisjon og virksomhetsforståelse Tematilsyn 2012 DATO: 22. mars 2013 SEKSJON/AVDELING: TILSYN MED REVISORER OG REGNSKAPSFØRERE/ AVDELING FOR REGNSKAPS- OG REVISORTILSYN 2 Finanstilsynet

Detaljer

KJELSTRUP & WIGGEN. Engasjementsbrev. Revisjonens formål og innhold

KJELSTRUP & WIGGEN. Engasjementsbrev. Revisjonens formål og innhold Styret i Rogaland Legeforening Postboks 3049 Hillevåg 4095 STAVANGER Vidar Haugen Eystein O. Hjelme Per-Henning Lie Erik Olsen Paul G.M.Thomassen Cecilie Tronstad Oslo, 3. februar 2011 Engasjementsbrev

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 3. Hendelser etter balansedagen

Norsk RegnskapsStandard 3. Hendelser etter balansedagen Norsk RegnskapsStandard 3 (Oktober 1992, revidert november 2000, november 2003, august 2007, juni 2008 1 og januar 2014) Virkeområde 1. Denne standarden beskriver hvordan hendelser etter balansedagen skal

Detaljer

Revisors rådgivning til revisjonsklienter

Revisors rådgivning til revisjonsklienter I I Fellesrapport Revisors rådgivning til revisjonsklienter Tematilsyn 2011 DATO: 06.02.2012 SEKSJON/AVDELING: TILSYN MED REVISORER OG REGNSKAPSFØRERE / AVDELING FOR REGNSKAPS- OG REVISORTILSYN 1 Innledning

Detaljer

Rapport for Difi: Krav til lønns- og arbeidsvilkår i offentlige anskaffelser kunngjort i Doffin i 2015

Rapport for Difi: Krav til lønns- og arbeidsvilkår i offentlige anskaffelser kunngjort i Doffin i 2015 Rapport for Difi: Krav til lønns- og arbeidsvilkår i offentlige anskaffelser kunngjort i Doffin i 2015 MAI 2015 Bergen: Spelhaugen 22, 5147 Fyllingsdalen Oslo: Karl Johans gate 12J, 0154 Oslo Stavanger:

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BEGRENSNING AV INTERESSEKONFLIKTER

RETNINGSLINJER FOR BEGRENSNING AV INTERESSEKONFLIKTER RETNINGSLINJER FOR BEGRENSNING AV INTERESSEKONFLIKTER Apollo Markets AS driver virksomhet etter en forretningsmodell som har innebygget potensiale for interessekonflikter. Dette vil kunne oppstå enten

Detaljer

RS 700 (revidert) Uavhengig revisors beretning til et fullstendig regnskap med generelt formål

RS 700 (revidert) Uavhengig revisors beretning til et fullstendig regnskap med generelt formål RS 700 Side 1 RS 700 (revidert) Uavhengig revisors beretning til et fullstendig regnskap med generelt formål (Gjelder for revisjonsberetninger datert 31. desember 2006 eller senere) Innhold Punkt Innledning

Detaljer

Utbyttegrunnlaget når selskapsregnskapet avlegges etter IFRS

Utbyttegrunnlaget når selskapsregnskapet avlegges etter IFRS Utbyttegrunnlaget når selskapsregnskapet avlegges etter IFRS Forfattere: Anne-Cathrine Bernhoft, Anfinn Fardal Publisert: 2/2007 - Høringsutkast til veiledning for fond for urealiserte gevinster Norsk

Detaljer

Lovvedtak 47. (2010 2011) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 235 L (2010 2011), jf. Prop. 51 L (2010 2011)

Lovvedtak 47. (2010 2011) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 235 L (2010 2011), jf. Prop. 51 L (2010 2011) Lovvedtak 47 (2010 2011) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 235 L (2010 2011), jf. Prop. 51 L (2010 2011) I Stortingets møte 5. april 2011 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer i revisorloven

Detaljer

Forskningsmetoder i informatikk

Forskningsmetoder i informatikk Forskningsmetoder i informatikk Forskning; Masteroppgave + Essay Forskning er fokus for Essay og Masteroppgave Forskning er ulike måter å vite / finne ut av noe på Forskning er å vise HVORDAN du vet/ har

Detaljer

Metodisk arbeid. Strukturert arbeidsmåte for å nå et bestemt mål

Metodisk arbeid. Strukturert arbeidsmåte for å nå et bestemt mål Metodisk arbeid Strukturert arbeidsmåte for å nå et bestemt mål Hva er en metode? En metode er et redskap, en fremgangsmåte for å løse utfordringer og finne ny kunnskap Metode kommer fra gresk, methodos:

Detaljer

Rotasjon i revisjonsbransjen

Rotasjon i revisjonsbransjen NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, Vår 2014 Rotasjon i revisjonsbransjen Hvordan påvirker firma- og partnerrotasjon revisjonskvalitet og revisors uavhengighet? Av Ingrid Rossnes og Renate Torgersen Veileder:

Detaljer

Karl Henrik Sivesind, Instititt for samfunnsforskning, Oslo

Karl Henrik Sivesind, Instititt for samfunnsforskning, Oslo Karl Henrik Sivesind, Instititt for samfunnsforskning, Oslo Velferd uten stat: Ikke-kommersielle velferdstjenesters omfang og rolle Presentasjon på jubileumsseminar for Ann-Helén Bay: Velferd uten stat.

Detaljer

Revisjon av deler av regnskap

Revisjon av deler av regnskap Revisjon av deler av regnskap Revisjon av deler av regnskap Små aksjeselskap kan velge om de vil ha revisjon av årsregnskapet. Det er en viktig beslutning for deg som eier, styreleder eller daglig leder.

Detaljer

nmlkji nmlkji nmlkji nmlkji

nmlkji nmlkji nmlkji nmlkji Rapportering for Forsikringsformidlere Eiendomsmeglere Forvaltningsselskap Verdipapirforetak 1. Generelle opplysninger Rapporteringen gjelder 1.1 Organisasjonsnummer 1.2 Foretakets navn 1.3 Adresse 1.4

Detaljer

A1999-07 29.06.99 Scan Foto og NTB Pluss - ikke grunnlag for inngrep etter konkurranseloven 3-11

A1999-07 29.06.99 Scan Foto og NTB Pluss - ikke grunnlag for inngrep etter konkurranseloven 3-11 A1999-07 29.06.99 Scan Foto og NTB Pluss - ikke grunnlag for inngrep etter konkurranseloven 3-11 Sammendrag: Konkurransetilsynet griper ikke inn mot fusjonen mellom Scan Foto AS og NTB Pluss AS. Tilsynet

Detaljer

Høringsnotat om endringer i årsregnskapsforskriften forsikringsselskaper

Høringsnotat om endringer i årsregnskapsforskriften forsikringsselskaper ø FINANSTILSYNET THE FINANCIAL SUPERVISORY AUTHORITY OF NORWAY Høringsnotat Høringsnotat om endringer i årsregnskapsforskriften forsikringsselskaper Små skadeforsikringsselskaper mv enkelte lettelser fra

Detaljer

Valg av revisor og effekt på klientselskapets skattebelastning

Valg av revisor og effekt på klientselskapets skattebelastning NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, Høst 2013 Valg av revisor og effekt på klientselskapets skattebelastning Ingrid Breivik Veileder: Jarle Møen Selvstendig arbeid i økonomisk styring NORGES HANDELSHØYSKOLE

Detaljer

Åpenhetsrapport 2014 RSM Hasner Kjelstrup & Wiggen AS

Åpenhetsrapport 2014 RSM Hasner Kjelstrup & Wiggen AS Åpenhetsrapport 2014 RSM Hasner Kjelstrup & Wiggen AS Innhold 1 Innledning... 3 2 Vår visjon... 3 3 Organisering, eierskap og styringsstruktur... 3 4 RSM International... 3 5 RSM HKWs kvalitetskontrollsystem...

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 AVGJØRELSE FRA NORGES FONDSMEGLERFORBUNDs ETISKE RÅD SAK NR. 1/1992 Klager: A Innklaget: N. A. Jensen

Detaljer

DATO: 15. juni 2015. NUMMER: 14/8978 m.fl. markedstilsyn

DATO: 15. juni 2015. NUMMER: 14/8978 m.fl. markedstilsyn Fellesrapport Tilsyn med regnskapsførerselskaper som utfører regnskapstjenester for foretak av allmenn interesse Tematilsyn 2014 DATO: 15. juni 2015 NUMMER: 14/8978 m.fl. Seksjon/avdeling: Revisjon og

Detaljer

Samfunnsvitenskapelig metode. SOS1120 Kvantitativ metode. Teori data - virkelighet. Forelesningsnotater 1. forelesning høsten 2005

Samfunnsvitenskapelig metode. SOS1120 Kvantitativ metode. Teori data - virkelighet. Forelesningsnotater 1. forelesning høsten 2005 SOS1120 Kvantitativ metode Forelesningsnotater 1. forelesning høsten 2005 Per Arne Tufte Samfunnsvitenskapelig metode Introduksjon (Ringdal kap. 1, 3 og 4) Samfunnsvitenskapelig metode Forskningsspørsmål

Detaljer

Høringsinnspill fra PWYP Norge med merknader om land for land rapportering

Høringsinnspill fra PWYP Norge med merknader om land for land rapportering Det Kongelige Finansdepartement. v/ekspedisjonssjef Geir Åvitsland. Sendt per epost til: postmottak@fin.dep.no, Deres ref. 13/2146 Vår ref. 2001/123 Dato: 31. juli 2013 Høringsinnspill fra PWYP Norge med

Detaljer

Forord Del1 Innledning 1 Om revisjon, god revisjonsskikk og revisjonsstandarder 2 Behovet for revisjon og revisors rammebetingelser

Forord Del1 Innledning 1 Om revisjon, god revisjonsskikk og revisjonsstandarder 2 Behovet for revisjon og revisors rammebetingelser Forord Del1 Innledning 1 Om revisjon, god revisjonsskikk og revisjonsstandarder 1.1 Ulike former for revisjon og avgrensing av hva boken dekker 1.2 Kort historisk oversikt over finansiell revisjon og ekstern

Detaljer

EN PROFIL AV SPANSKLÆRERE I NORSK SKOLE: HVA MENER ELEVENE? HVORDAN PÅVIRKER LÆREREN ELEVENES MOTIVASJON?

EN PROFIL AV SPANSKLÆRERE I NORSK SKOLE: HVA MENER ELEVENE? HVORDAN PÅVIRKER LÆREREN ELEVENES MOTIVASJON? EN PROFIL AV SPANSKLÆRERE I NORSK SKOLE: HVA MENER ELEVENE? HVORDAN PÅVIRKER LÆREREN ELEVENES MOTIVASJON? Debora Carrai Høgskolen i Østfold ILS, Universitetet i Oslo Hva er elevenes mening om lærerens

Detaljer

ISAE 3000 (revidert) Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon

ISAE 3000 (revidert) Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon IFAC Board Endelig versjon Desember 2013 Internasjonal standard for attestasjonsoppdrag ISAE 3000 (revidert) Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell

Detaljer

Kontroll av bremser på tyngre kjøretøy ved teknisk utekontroll

Kontroll av bremser på tyngre kjøretøy ved teknisk utekontroll Sammendrag: TØI-rapport 701/2004 Forfatter(e): Per G Karlsen Oslo 2004, 52 sider Kontroll av bremser på tyngre kjøretøy ved teknisk utekontroll Med hensyn på trafikksikkerhet er det viktig at kjøretøy

Detaljer

Instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS. Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, 12.12.2012

Instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS. Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, 12.12.2012 Instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, 12.12.2012 Innhold 1. Internrevisjonens formål... 3 2. Organisering, ansvar og myndighet... 3 3. Oppgaver... 3

Detaljer

Makroøkonomiske utsikter drivkrefter for varehandelen. Juni 2015 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom

Makroøkonomiske utsikter drivkrefter for varehandelen. Juni 2015 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom Makroøkonomiske utsikter drivkrefter for varehandelen Juni 2015 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom DN med ny # Det går bedre i verden lav oljepris hjelper godt for mange Verdensøkonomien støttes av oljeprisnedgang

Detaljer

Allmenndel - Oppgave 2

Allmenndel - Oppgave 2 Allmenndel - Oppgave 2 Gjør rede for kvalitativ og kvantitativ metode, med vekt på hvordan disse metodene brukes innen samfunnsvitenskapene. Sammenlign deretter disse to metodene med det som kalles metodologisk

Detaljer

Erfaringer årsoppgjøret 2009 Nytt på regnskapsområdet og tilhørende fagområder. Høstkonferansen 2010 Bergen, 20. - 21. september.

Erfaringer årsoppgjøret 2009 Nytt på regnskapsområdet og tilhørende fagområder. Høstkonferansen 2010 Bergen, 20. - 21. september. Erfaringer årsoppgjøret 2009 Nytt på regnskapsområdet og tilhørende fagområder Høstkonferansen 2010 Bergen, 20. - 21. september Kari Fallmyr Disposisjon Erfaringer årsoppgjøret 2009 - Noteopplysninger

Detaljer

Kommunelovens forskrift om revisjon

Kommunelovens forskrift om revisjon Kommunelovens forskrift om revisjon Kap. 1. Virkeområde 1.Virkeområde Denne forskrift gjelder ved a) revisjon av kommuners og fylkeskommuners årsregnskap. b) revisjon av kommunale og fylkeskommunale foretaks

Detaljer

Verdens statistikk-dag. Signifikanstester. Eksempel studentlån. http://unstats.un.org/unsd/wsd/

Verdens statistikk-dag. Signifikanstester. Eksempel studentlån. http://unstats.un.org/unsd/wsd/ Verdens statistikk-dag http://unstats.un.org/unsd/wsd/ Signifikanstester Ønsker å teste hypotese om populasjon Bruker data til å teste hypotese Typisk prosedyre Beregn sannsynlighet for utfall av observator

Detaljer

STUDIEÅRET 2013/2014. Individuell skriftlig eksamen. VTM 200- Vitenskapsteori og metode. Fredag 25. april 2014 kl. 10.00-12.00.

STUDIEÅRET 2013/2014. Individuell skriftlig eksamen. VTM 200- Vitenskapsteori og metode. Fredag 25. april 2014 kl. 10.00-12.00. STUDIEÅRET 2013/2014 Individuell skriftlig eksamen i VTM 200- Vitenskapsteori og metode Fredag 25. april 2014 kl. 10.00-12.00 Hjelpemidler: ingen Eksamensoppgaven består av 5 sider inkludert forsiden Sensurfrist:

Detaljer

Regnskap og Revisjon 2015

Regnskap og Revisjon 2015 EPSI Rating om Regnskap og Revisjon 2015 Sammendrag EPSI Rating www.epsi-norway.org Om EPSI Rating EPSI Rating en ledende leverandør av uavhengige kundetilfredshetsanalyser, og er å anse som en ekstern

Detaljer

Oppgave 1. Det oppgis at dersom y ij er observasjon nummer j fra laboratorium i så er SSA = (y ij ȳ i ) 2 = 3.6080.

Oppgave 1. Det oppgis at dersom y ij er observasjon nummer j fra laboratorium i så er SSA = (y ij ȳ i ) 2 = 3.6080. EKSAMEN I: MOT310 STATISTISKE METODER 1 VARIGHET: 4 TIMER DATO: 28. FEBRUAR 2005 TILLATTE HJELPEMIDLER: KALKULATOR, TABELLER OG FORMLER I STATISTIKK (TAPIR FORLAG) OPPGAVESETTET BESTÅR AV 4 OPPGAVER PÅ

Detaljer

Referansegruppen for Solvens II. Møte i Finanstilsynet 8. januar 2015

Referansegruppen for Solvens II. Møte i Finanstilsynet 8. januar 2015 Referansegruppen for Solvens II Møte i Finanstilsynet 8. januar 2015 Agenda Status i Solvens II-prosessen internasjonalt og i Norge Forslaget til forskrift om gjennomføring av Solvens II Kommisjonens forordning

Detaljer

Russisk fiske av torsk og hyse 2006. Statusrapport

Russisk fiske av torsk og hyse 2006. Statusrapport Russisk fiske av torsk og hyse 2006 Statusrapport Mars 2007 INNHOLD 1 Innledning 2 Aktiviteten 2.1 Antall turer 3 Metode 3.1 Klassifisering 3.2 Registrert kvantum 3.3 Beregnet uttak 3.3.1 Beregning nr

Detaljer

Forbud mot utilbørlig utnyttelse av dominerende stilling Utarbeidet 8. november 2007, oppdatert 1. januar 2014.

Forbud mot utilbørlig utnyttelse av dominerende stilling Utarbeidet 8. november 2007, oppdatert 1. januar 2014. Konkurranseloven 11: Forbud mot utilbørlig utnyttelse av dominerende stilling Utarbeidet 8. november 2007, oppdatert 1. januar 2014. Det følger av konkurranseloven 11 at et eller flere foretaks utilbørlige

Detaljer

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Postboks 8004 Dep 0030 OSLO

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Postboks 8004 Dep 0030 OSLO DET KONGELIGE FINANSDEPARTEMENT Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Postboks 8004 Dep 0030 OSLO Deres ref Vår ref 09/4156 Dato 1504.2011 Revisjon av partiloven høring om forslag til endringer

Detaljer

HØRINGSNOTAT: FORSLAG TIL ENDRINGER I FORSKRIFT OM EIENDOMSMEGLING

HØRINGSNOTAT: FORSLAG TIL ENDRINGER I FORSKRIFT OM EIENDOMSMEGLING HØRINGSNOTAT: FORSLAG TIL ENDRINGER I FORSKRIFT OM EIENDOMSMEGLING VEDLEGG 1 Egenhandelsforbudet Ved lovendring 13. desember 2002 nr. 76 ble det i lov 16. juni 1989 nr. 53 om eiendomsmegling (emgll.) vedtatt

Detaljer

Bachelorgradsoppgave

Bachelorgradsoppgave Bachelorgradsoppgave Bortfall av revisjonsplikt for små foretak En undersøkelse av hva som kjennetegner aksjeselskap innen bygge- og transportbransjen i Midt-Norge som fravelger revisor Removal of audit

Detaljer

Forhandlinger ved offentlige anskaffelser

Forhandlinger ved offentlige anskaffelser Forhandlinger ved offentlige anskaffelser Thomas G. Naalsund Bygg- og anleggsanskaffelser, 16. oktober 2014 Introduksjon Dagens temaer 3 Generelt om forhandlingsadgang ved offentlige anskaffelser Grensen

Detaljer

Den norske Revisorforenings regler om etikk. Den norske Revisorforening

Den norske Revisorforenings regler om etikk. Den norske Revisorforening Den norske Revisorforenings regler om etikk Den norske Revisorforening DEN NORSKE REVISORFORENINGS REGLER OM ETIKK INNHOLD Side FORORD... 2 DEL A: GENERELLE REGLER FOR ALLE REVISORER 100 Innledning og

Detaljer

NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for sosiologi og statsvitenskap

NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for sosiologi og statsvitenskap NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for sosiologi og statsvitenskap SENSORVEILEDNING SOS1002 SAMFUNNSVITENSKAPELIG FORSKNINGSMETODE Eksamensdato: 29. mai 2009 Eksamenstid: 5 timer

Detaljer

Trygt eller truende? Opplevelse av risiko på reisen

Trygt eller truende? Opplevelse av risiko på reisen TØI-rapport 913/2007 Forfattere: Agathe Backer-Grøndahl, Astrid Amundsen, Aslak Fyhri og Pål Ulleberg Oslo 2007, 77 sider Sammendrag: Trygt eller truende? Opplevelse av risiko på reisen Bakgrunn og formål

Detaljer

Spørreundersøkelsen om PISA blant Utdanningsforbundets medlemmer

Spørreundersøkelsen om PISA blant Utdanningsforbundets medlemmer Spørreundersøkelsen om PISA blant Utdanningsforbundets medlemmer Utdanningsforbundet har ønsket å gi medlemmene anledning til å gi uttrykk for synspunkter på OECDs PISA-undersøkelser spesielt og internasjonale

Detaljer