KRISTIANSUND KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KRISTIANSUND KOMMUNE"

Transkript

1 KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 6 MØTE NR.: 04/2 TID: :00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Utviklingsutvalget SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL PS 04/2 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA UTVIKLINGSUTVALGETS MØTE REFERANSE 033 PS 04/3 ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN PS 04/4 LOKAL RAMMEPLAN FOR BARNEHAGENE I KRISTIANSUND 144 A10 PS 04/5 PLAN FOR SKOLEHELSETJENESTEN. G12 PS 04/6 PLAN FOR HELSESTASJONEN. PS 04/7 REFERATSAKER LISTE OVER REFERATSAKER OS 04 1 ORIENTERINGSSAKER(framdrift og prosess løpende planarbeid) 1.1 Drøfting av møteopplegg med faste programposter 1.2 Oversikt over planer og større utredningsarbeid presentasjon, drøfting, prioritering 1.3 Revisjon av arealdelen av kommuneplanen presentasjon og drøfting av skisser til løsning av arealbruken langs sjøfronten i havnebassenget 2 Åpen post innspill fra utviklingsutvalgets medlemmer (meldes av medlemmene ved møtestart) 3 Innlegg fra innbudte

2 Side 2 av 29 Til pkt 1.1 på sakslista - Orienteringssaker Møteopplegg for utviklingsutvalget i Kristiansund Erik Aasprong har som utvalgsleder tatt initiativ til at det etableres et opplegg med faste programposter for gjennomføring av møtene i utviklingsutvalget. Nedenstående opplegg er drøftet med nestleder i utvalget Anne Elisabeth Nilsen og administrasjonen i et uformelt møte 5. mars Godkjenning av innkalling gjennomgang av saksliste Lederen i utvalget er etter reglementet den som formelt er tillagt myndighet til å innkalle til møte og bestemme dagsorden. Det kan imidlertid være merknader til tidspunkt for innkalling, innkalling av varamedlemm m.m som tilsier at utviklingsutvalget på linje med andre utvalg har dettte som fast og første post på møtene. I tilknytning til forslaget om Åpen post (se pkt. 6) vil det under denne posten være hensiktsmessig at saker under pkt. 6 meldes i starten av møtet i tilknytning til innkallingsgodkjenningen. 2. Godkjenning av møteprotokollen for forrige møte Dette er en ordinær post som også bystyret og driftsutvalget har fast på sin saksliste. 3. Innlegg fra innbudte I tilknytning til saker som utvalget skal behandle, kan det være aktuelt at folk utenfor kommuneorganisasjonen ber om å få komme å presentere sin sak eller sitt syn på en sak de er involvert i. Utvalget selv kan også være interessert i å invitere folk til å holde innlegg om et tema som ikke nødvendigvis står på dagsorden, men som som er aktuelt og faller innenfor utvalgets arbeidsfelt. Slike innlegg kan det være hensiktsmessig å samle i en egen post på møteprogrammet. 4. Beslutningssaker Under denne posten vil utvalget behandle alle saker som enten skal realitetsbehandles, hva enten det gjelder endelig vedtak (herunder vedtak om offentlig høring i en sak) eller innstilling til bystyret. 5. Orienteringssaker Etablering av utviklingsutvalget som et eget utvalg for å behandle saker som gjelder overordnet planlegging og utredninger av strategisk, prinsippiell eller utviklingsorientert karakter betød ikke bare en større vektlegging av denne sakstypen, men poenget var vel også å legge til rette for mer involvering av politikerne underveis i planprosessen. For alle planer der utviklingsutvalget er beslutningsorgan eller innstillende organ til bystyret, skal involvering av utvalget i planprosessen planlegges og drøftes ved oppstart av planarbeidet. Denne programposten kan gi rom ikke bare for orienteringer og debatt, men også for andre kommunikasjonsformer enn møteformen, for eksempel av typen politisk verksted, miniseminar og lignende. 6. Åpen post innspill fra utviklingsutvalgets medlemmer Utvalgsleder ønsker at det skal være en mulighet for medlemmene til å ta opp saker utenom den annonserte sakslista. I prinsippet vil medlemmene stå fritt til å ta opp saker eller sakstema, men det er naturlig at sakene avgrenses til det som er utviklingsutvalgets anliggende (jfr. 1 i reglementet for utviklingsutvalget), og at saker som har karakter av å være beslutningssaker, kun tas opp til foreløpig drøfting.

3 Side 3 av 29 Til pkt 1.2 på sakslista Status og framdrift for planer og større utredningsarbeid Den vedlagte oversikten viser hvilke planer som er startet opp eller skal startes opp i 2004, deres planlagte framdrift og ferdigstilling og hvem som vedtar planen til slutt. For de tilfeller planene forutsettes behandlet av politisk organ våren 2004 er dato påført. Det vil bli gitt en nærmere presentasjon på møtet 16. mars. Det som ikke er vist, er hvilke planer og på hvilken måte det kan være aktuelt å involvere utviklingsutvalget og andre berørte i planprosessene. Dette kan utvalget drøfte og evt. ta stilling til på møtet. Det kan også være aktuelt å vurdere en annen prioritering/framdrift enn det som er vist på oversikten.

4 Side 4 av 29 KRISTIANSUND KOMMUNE Saksmappe: Arkiv: Saksbehandler: Dato: 04/604/2322/ Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr Utviklingsutvalget /2 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA UTVIKLINGSUTVALGETS MØTE KRISTIANSUND KOMMUNE MØTEPROTOKOLL UTVALG: UTVIKLINGSUTVALGET MØTENR.: 04/1 MØTEDATO: MØTESTED: FORMANNSKAPSSALEN, FRA SAKNR.: PS 04/1 TIL SAKNR.: PS 04/1 AV UTVALGETS MEDLEMMER/VARAMEDLEMMER MØTTE 11. FØLGENDE MEDLEMMER MØTTE : Erik Aasprong, leder, Kari Kvisvik Megaard, Hilde Ripnes, Ove Todal, Roger Hagen, Kari Hjelkrem, Anne Elisabeth Nilssen, Sven Erik Olsen, Lisa Skaret, Alv Jakob Fostervoll, Andreas Sandvik FØLGENDE VARAMEDLEMMER MØTTE : FRA ADMINISTRASJONEN MØTTE: Kommunalsjef Helge A. Carlsen, kommunalsjef Just Ingebrigtsen, plansjef Geir Aakvik, formannskapssekretær Eldbjørg Hogstad SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL REFERANSE PS 04/1 PRIORITERING AV INNKOMNE SØKNADER OM SPILLEMIDLER 2004 C20

5 Side 5 av 29 O-Saker 1. Presentasjon av ønsker/planer om Nonshaugen v/peder Semundseth/Edvin Bakken 2. Presentasjon/drøfting av aktuelle planer for oppvekst-, kultur- og teknisk sektor v/just Ingebrigtsen 3. Drøfting/avklaring(?) av noen overordnede/generelle problemstillinger knyttet til arealdelen av KP (jfr. utsendt notat etter møtet ) v/geir Aakvik Konferanse Innbydelse til nasjonal innovasjonskonferanse, i Oslo. Innbydelsesnotat er vedlagt. Møteprotokoll fra møte ble enstemmig godkjent. PS 04/1 PRIORITERING AV INNKOMNE SØKNADER OM SPILLEMIDLER 2004 UTVIKLINGSUTVALGET Saknr: PS 04/1 Saksbeh: Georg Hammer Arkivsaknr: 04/89- Møtedato: Arkivkode: C20 Brev av: Rådmannen har redegjort for saken i skriv av I samsvar med rådmannens innstilling gjorde utviklingsutvalget følgende enstemmige VEDTAK: Utviklingsutvalget vedtar ovennevnte reviderte forslag til prioritering av spillemiddelsøknader for ORIENTERINGSSAKER O-SAK 1. PLANER OM UTBYGGING AV NONSHAUGEN Peder Semundseth og Edvin Bakken presenterte planer og ønsker om utbygging av Nonshaugen. Området kan, om ønskelig, reguleres for utbygging av 50 boliger i området. Nødvendig med ny veiføring i området. O-SAK 2. PRESENTASJON/DRØFTING AV AKTUELLE PLANER FOR OPPVEKST-, KULTUR- OG TEKNISK SEKTOR v/just Ingebrigtsen De enkelte planene ble gjennomgått. Kopi av transparentene ble delt ut på møtet. Plansje 3. Behovsplan for barnehagene. Medvirkning: 2 repr. velges fra utviklingsutvalget.

6 Side 6 av 29 Plansje 4. Bryggeplan. En ambisiøs plan, kostnadsregnet til 1,4 mill. kroner (bare planen ikke tiltakene). Planen må begrenses/avgrenses. Kompetanse må til. Plansje 7. Voksenopplæring. Viktig at alle tiltak vedr. voksenopplæring samles under samme ledelse. Plansje 8. Barne- og ungdomsplan. Medvirkning: 1 repr. velges fra utviklingsutvalget. Plansje 12. Trafikksikkerhetsplan. Medvirkning: 2 repr. velges fra utviklingsutvalget. Plansje 20. Plan for samordnet opptak til barnehagene. Felles informasjonsbrosjyre ble delt ut til utviklingsutvalgets medlemmer. Utviklingsutvalget ønsker en samlet oversikt over hvilke planutvalg det skal velges medlemmer til og hvilken fremdriftsplan det legges opp til. O-SAK 3. DRØFTING/AVKLARING(?) AV NOEN OVERORDNEDE/GENERELLE PROBLEMSTILLINGER KNYTTET TIL AREALDELEN AV KP v/geir Aakvik (jfr. utsendt notat etter møtet ) Kopi av transparentene ble delt ut på møtet. Plansje 5. Næringsutviking. Under muligheter må utdannelse/kompetanseheving med. Plansje 8 og 9. Utbygging innenfor kommunen og Beregning av arealbehov. Spørsmålene som reises her må vurderes! Vurdere den infrastruktur man har. Evt. behov for skoleutbygging ved å ta i bruk nye områder til boligbygging. Utvalget må i denne forbindelse ta konkret stilling til evt. utbygging på Skorpa, Nonshaugen (som er helt avhengig av kommunal medvirkning), Hagelin, Bjønnahaugen øst, Sterkoder. Innbydelse til nasjonal innovasjonskonferanse Leder, evt. nestleder bør ta sikte på å delta. Kristiansund utviklingsutvalg, Erik Aasprong leder Kari Kvisvik Megaard Anne Elisabeth Nilssen Eldbjørg Hogstad formannskapssekr. Forslag til VEDTAK: Møteprotokoll fra utviklingsutvalgets møte godkjennes.

7 Side 7 av 29 KRISTIANSUND KOMMUNE Saksmappe: Arkiv: Saksbehandler: Dato: 04/587/2240/ Svein Heggem Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr Utviklingsutvalget /3 ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN INNLEDNING 1.1 Tidligere planarbeid Gjeldende alkoholpolitiske handlingsplan ble vedtatt i bystyrets møte Målsettingen i planen er å oppfylle hovedintensjonen i alkoholloven ved å redusere alkoholens skadevirkninger gjennom å redusere alkoholbruket opprettholde ro og orden i sentrumsområdet ivareta næringens behov utarbeide en plan over hvilke tiltak som skal rettes mot barn og andre innen det rusforebyggende arbeidet Videre er det i planen fastsatt retningslinjer for bevillingsmønsteret i kommunen retningslinjer for kontroll av salgs- og skjenkestedene retningslinjer for inndragning av salgs- og skjenkebevillinger ved brudd på alkohollovens bestemmelser. Gjeldende plan følger vedlagt. 1.2 Evaluering av handlingsplanen I bystyrets møte ble det vedtatt å be rådmannen foreta en evaluering av kommunens bevillingspolitikk i forhold til retningslinjene i alkoholpolitisk handlingsplan I møte ble bystyret forelagt en sak om evaluering av kommunens alkoholpolitiske handlingsplan hvor bystyret tok rådmannens evaluering av planen til etterretning. Under samme sak ble det i tillegg vedtatt at det nedsettes en tverrpolitisk gruppe som skal arbeide med en ruspolitisk handlingsplan for perioden Denne planen er nå igangsatt.

8 Side 8 av 29 Konklusjonen var at målsettingene og retningslinjene i kommunens alkoholpolitiske handlingsplan stort sett har vært fulgt gjennom de vedtak og tiltak knyttet til planen. I noen tilfeller er intensjonene i planen ikke oppfylt. Dette gjelder : Målsettingen om å opprettholde ro og orden i sentrumsområdet da en har vesentlige ordensproblemer i Kristiansund sentrum i helgene, særlig i området Hydrostasjonen/drosjeholdeplass. Innvilge skjenkebevilling til spiserestauranter og kafeer hvor en kanskje i enkelte tilfeller har fortolket retningslinjene ganske liberalt. Dette gjelder særlig kravet til eget kjøkken samt mattilbudet på stedet. Videre er det gitt tre brennevinsbevillinger knyttet til utendørs servering av alkohol. Dette bryter med retningslinjene som gir anledning til kun å skjenke øl og vin. Planen har likevel vært et godt redskap for administrasjonen da den gir klare retningslinjer og føringer når det gjelder bevillingsmønster og reaksjoner for brudd på alkohollovens bestemmelser. Bystyresak 51/03 Evaluering av kommunens alkoholpolitiske handlingsplan følger vedlagt. 1.3 Dagens bevillingssituasjon En har i dag følgende antall bevillinger for salg og skjenking av alkoholdige drikkevarer: Salgsbevillinger: - 1 salgsbevilling for øl, sterkøl, vin og brennevin (Vinmonopolet) - 20 salgsbevillinger for øl/rusbrus inntil 4,75% Skjenkebevillinger: - 1 alminnelig bevilling for bare øl - 7 alminnelig bevillinger for øl og vin - 33 alminnelig bevilling for øl, vin og brennevin - 2 bevillinger til sluttet selskap for øl, vin og brennevin Totalt 43 skjenkebevillinger 2 LOVGRUNNLAG 2.1 Lovens formål Omsetning av alkoholholdige drikkevarer reguleres i Alkoholloven av med senere endringer. Videre er det gitt forskrift til alkoholloven av med senere endringer. Loven tar utgangspunkt i at alkohol er en legitim vare som er lovlig å omsette og bruke samtidig som at bruk av alkohol kan medføre skade både samfunnsmessig og individuelt. Utgangspunktet er videre at økende forbruk av alkohol gir økende skadevirkninger. Loven skal bidra med at skadevirkningene av alkoholbruk blir så små som mulig dels ved å begrense tilgjengeligheten, dels ved at omsetningsformene er betryggende. De konkrete virkemidlene for å oppnå dette ligger da i lovens bestemmelser. 2.2 Alkoholpolitisk handlingsplan

9 Side 9 av 29 Alkohollovens 1-7d Kommunal alkoholpolitisk handlingsplan har følgende bestemmelse: Kommunen skal utarbeide en alkoholpolitisk handlingsplan. Departementet kan gi forskrifter om innholdet av alkoholpolitisk handlingsplan. Loven gir ingen direkte anvisninger på hva planen skal inneholde, men den bør angi de alkoholpolitiske hovedmål og delmål kommunen legger til grunn for sin alkoholpolitikk, og de virkemidlene som vil tas i bruk for å nå målene. Slike virkemidler som antall tak på salgs- og skjenkesteder, åpningstider og kontrolltiltak kan nedfelles i planen. Planen bør konkretisere hvilke tiltak kommunen vil satse på for å nå den landsomfattende målsettingen om å redusere alkoholforbruket. Planen bør behandles i hver kommunestyreperiode. Det er ikke utarbeidet nærmere forskrifter til bestemmelsen. 2.3 Alkoholholdig drikk Alkoholloven bruker alkoholholdig drikk som en fellesbetegnelse på drikker som inneholder mer enn 2,50 volumprosent alkohol. Drikk med alkoholinnhold mellom 0,7 og 2,5 volumprosent alkohol (eks. lettøl) blir etter loven ikke regnet som alkoholholdig drikk, men med det unntak at slike varer ikke kan selges til personer under 18 år. Øl Med øl forstås gjæret, udestillert drikk som er laget med tørket eller ristet malt som hovedsakelig ekstraktgivende emne. Vanlig øl er inntil 4,75 volumprosent alkohol og sterkøl er inntil 7 volumprosent alkohol. Likstilt med øl er alkoholholdig drikk (rusbrus) i med lavere alkoholinnhold enn 4,75 volumprosent. Vin Med vin forstås drikke som er laget av druesaft ved alkoholgjæring, herunder vin tilsatt tilvirket alkohol (sterkvin). Likt med vin regnes også annen alkoholholdig drikk under 22 volumprosent som ikke regnes som øl eller brennevin. Brennevin Med brennevin forstås drikk som inneholder tilvirket alkohol ublandet eller i blanding med andre produkter, og som ikke er vin. Enhver drikk over 22 volumprosent alkohol regnes som brennevin. 2.4 Bevillingstyper Bevilling for salg Med salg forstås overdragelse av alkoholholdig drikk til forbruker mot vederlag for drikking utenfor salgsstedet. Salgsbevilling for vin, brennevin og sterkøl kan bare gis til Vinmonopolet Salgsbevilling for vanlig øl og rusbrus kan gis til den for hvis regning drives (driftsselskapet), for et bestemt lokale og bestemt type virksomhet. Bevilling for skjenking

10 Side 10 av 29 Med skjenking forstås salg for drikking på stedet og kan gis til den for hvis regning drives (driftsselskapet), for et bestemt lokale og bestemt type virksomhet. Det kan være alminnelig bevilling som gir adgang til skjenking av alle kategorier mennesker som oppfyller lovens aldersgrenser og bevilling til sluttet selskap hvor personene tilhører en sluttet krets av personer som samles for et bestemt formål (bryllup, konfirmasjon, jubileum osv). 2.5 Aldersgrenser Salg, skjenking og utlevering av brennevin må ikke skje til noen som er under 20 år. For annen alkoholholdig drikk er aldersgrensen 18 år. 2.6 Bevillingsperioden Salgsbevillinger Bevilling til salg av sterkøl, vin og brennevin (Vinmonopolet) kan gis 4 år av gangen med opphør senest 30. juni året etter at nytt kommunestyre tiltrer. Bevilling til salg av vanlig øl kan gis for perioder inntil 4 år med opphør senest 30. juni etter at nytt kommunestyre tiltrer. Bevilling til salg av vanlig øl kan også gis for en bestemt del av året, og for en enkelt bestemt anledning Skjenkebevillinger Bevilling til skjenking av alkoholholdig drikk kan gis for perioder inntil 4 år med opphør senest 30. juni etter at nytt kommunestyre tiltrer. Bevilling til skjenking av alkoholholdig drikk kan også gis for en bestemt del av året, og for en enkelt bestemt anledning 2.7 Krav til bevillingshaver samt styrer/stedfortreder Bevillingshaver Bevillingshaver vil være den for hvis regning virksomheten drives. Det kan være både aksjeselskap og personlig firma/enmannsbedrift. Kravet er at bevillingshaver eller person som eier en vesentlig del av virksomheten må ha vist uklanderlig vandel i forhold til alkohollovgivningen, bestemmelser i annen lovgivning samt skatte-, avgifts- og regnskapslovgivningen. Styrer/stedfortreder For hver bevilling skal det være en styrer og stedfortreder som må være ansatt på salgs- eller skjenkestedet eller arbeide i virksomheten i kraft av eierstilling. De har ansvaret for den faktiske utøvelsen av bevillingen og sørge for at virksomheten er organisert slik at det ikke skjer brudd på alkohollovgivningen. Det kan gis unntak for kravet om stedfortreder når det vil virke urimelig sette i forhold til skjenke- eller salgsstedet størrelse. Styrer og stedfortreder må ha vist uklanderlig vandel i forhold til alkohollovgivningen og bestemmelser i annen lovgivning som har sammenheng med alkohollovens formål. Styrer og stedfortreder må være over 20 år og ha dokumentert kunnskap om alkohollovens bestemmelser gjennom å ha avlagt en kunnskapsprøve om alkoholloven.

11 Side 11 av Salgs- og skjenketider Salgstider Salgstiden for vanlig øl fra utsalgssteder kan skje fra kl til kl og til kl på dager før søn- og helligdager. Dette gjelder ikke dagen før Kristi Himmelfartsdag. Salg er forbudt på søn- og helligdager, 1. og 17. mai og på stemmedager for stortingsvalg, fylkestingsvalg, kommunestyrevalg og folkeavstemminger vedtatt ved lov. Skjenketider Skjenking av brennevin kan skje fra kl til kl og skjenking av øl og vin fra kl til kl Konsum av utskjenket alkoholholdig drikk må opphøre senest 30 minutter etter skjenketidens utløp. Skjenking av brennevin er forbudt på stemmedager for stortingsvalg, fylkestingsvalg, kommunestyrevalg og folkeavstemminger vedtatt ved lov. På overnattingssteder kan det skjenkes øl og vin til overnattingsgjester uten hensyn til alkohollovens tidsbegrensninger. Forskrifter for salgs- og skjenketider Den enkelte kommune kan innføre forskrifter som regulerer salgs- og skjenketidene. Kristiansund bystyre vedtok i møte følgende Forskrift om lukketidspunkt i serveringssteder og om tidsrammer for salg av øl og skjenking av alkoholholdige drikkevarer : 1. Salgsbevillinger Salg og utlevering av øl under 4,76 volumprosent kan skje mellom kl og kl mandag til fredag og kl og dager før søn- og helligdager. 2. Skjenketid Skjenkesteder med alminnelig bevilling Søndag torsdag: Brennevin kl Øl og vin kl Fredag lørdag: Brennevin kl Øl og vin kl Det gjøres unntak for 2., 3., 4., 5. og 6. juledag, nyttårsaften, onsdag før skjærtorsdag, skjærtorsdag og 1. påskedag hvor det gis adgang til å skjenke øl, vin og brennevin til kl i de tilfellene disse dagene ikke faller på en fredag eller lørdag Skjenkesteder med bevilling for sluttet selskap Brennevin fra kl til kl og øl og vin fra kl til kl Gjelder alle ukedager 3. Åpningstid Serveringssteder med skjenkebevilling Åpningstiden følger skjenketiden med tillegg av 30 minutter etter skjenketidens slutt. Andre serveringssteder Åpningstid fra kl til kl

12 Side 12 av 29 Gatekjøkken kan holde åpent til kl natt til lørdag og natt til søndag. Med gatekjøkken menes serveringssted uten skjenkebevilling som tradisjonelt frambyr enkle, varme retter gjennom luke eller over disk. 4. Dispensasjon Det kan gis dispensasjon for utvidet åpnings- og skjenketid for skjenkesteder i forbindelse med noen få årlige store arrangementer av overordnet betydning når det gjelder profileringen av Kristiansund by. Søknad om slik dispensasjon sendes rådmannen til avgjørelse. 2.9 Kontroll med salg og skjenking Ansvaret med kontroll med utøvelsen av kommunale salgs- og skjenkebevillinger er tillagt kommunen. Vinmonopolets utsalg omfattes ikke av kontrollordningen. I hver kommune skal det være et utvalg som har ansvaret for en slik kontroll. I Kristiansund kommune er funksjonen som kontrollutvalg tillagt driftsutvalget. I henhold til loven skal det avholdes 3 kontroller pr. år i de forskjellige bevillingssteder og ellers ved påkommende behov Inndragning av salgs- og skjenkebevillinger En bevilling kan inndras for resten av bevillingsperioden eller for en kortere tid ved overtredelse av alkohollovens bestemmelser. Ved vurdering om bevillingen skal inndras og hvor lenge, kan det legges vekt på overtredelsens grovhet, om bevillingshaveren kan klandres for overtredelsen og hva som er gjort for å rette opp i forholdet. Gjentatte overtredelser kan derfor føre til en skjerpelse av hvilke reaksjoner man legger til grunn. Alkoholloven har også straffebestemmelser som kan legges til grunn ved overtredelse av loven Delegering av myndighet I henhold til alkohollovens 1-7 er bevillingsmyndigheten for kommunale salgs- og skjenkebevillinger i utgangspunktet lagt til kommunestyret. Bestemmelser om delegering av myndighet er inntatt i lovens I henhold til delegasjonsreglementet for Kristiansund kommune har en følgende delegasjon av alkohollovens bestemmelser: Driftsutvalget Tildeling av bevilling herunder tildeling av bevilling for en bestemt del av året. Permanent utvidelse av salgs- og skjenkeområdet (vesentlig utvidelse) Ilegge advarsel og inndragning av salgs- og skjenkebevillinger i forbindelse med brudd på alkohollovens bestemmelser Rådmannen Skifte av styrer og stedfortreder for bevillingen

13 Side 13 av 29 Tildeling av ambulerende bevilling Tildeling av bevilling for enkelt anledning for en varighet på inntil 14 dager Utvidelse av skjenketid for en enkelt anledning Utvidelse og flytting av skjenkelokale for en enkelt anledning Fastsettelse av bevillingsgebyr i samsvar med alkohollovens satser Vedta å avslå søknad om bevilling dersom bystyret har vedtatt at det ikke skal gis mer enn et bestemt antall bevillinger (tak) og søknaden er mottatt etter at dette antallet er tildelt. 3. REVISJON AV ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN 3.1 Endringer i forhold til gjeldende plan På bakgrunn av evaluering av gjeldende plan som ble forlagt bystyret i møte , har rådmannen ingen ytterliggående forslag til endringer i det reviderte planforslaget. Ut fra dagens situasjon vil en ikke legge til grunn en vesentlig endring av bevillingsmønsteret i de neste 4 årene. Rådmannen vil her gi en kommentar og eventuelt forslag til endring knyttet til de enkelte punktene i planen. Kommunal målsetting oppfylle hovedintensjonen i alkohollovens ved å redusere alkoholens skadevirkninger gjennom å redusere alkoholbruket opprettholde ro og orden i sentrumsområdet ivareta næringens behov utarbeide en plan over hvilke tiltak som skal rettes mot barn og andre innen det rusforebyggende arbeidet Kommunen har lagt til grunn alkohollovens hovedformål om å begrense alkoholforbruket til grunn ved utformingen av kommunens alkoholpolitikk. Bevillingspolitikken skal være et virkemiddel for å oppnå dette. I en slik vurdering kan begrensing av tilgjengligheten til skjenkestedene ved bruk av skjenke/åpningstider og tak på antall salgs- og skjenkestedene være relevant her. Sterkere kontrolltiltak mot bevillingsstedene kan også være et virkemiddel. En vil foreslå at målsettingen om å utarbeide en ruspolitisk handlingsplan, utgår da dette planarbeidet nå er startet opp. Bevillingsmønster Med utgangspunkt i gjeldende plan samt foreliggende evalueringsrapport, vil en anta at man i hovedtrekk har et bevillingsmønster som samsvarer med den rådende politiske oppfatning i kommunen. I den gjeldende plan er det fastsatt at det skal være 18 års aldersgrense på puber/barer og diskotek hvor alkoholservering er og vil utgjøre hovedtilbudet. Aldersgrensen gjelder ikke ved rusfrie arrangement. En vil foreslå at dette endres slik at aldersgrensen blir absolutt da både politiet og kommunen har dårlige erfaringer med slike såkalte rusfrie arrangement. Selv om det ikke serveres alkohol

14 Side 14 av 29 på serveringsstedet, har en erfaring med at en stor del av besøkende både under og over 18 år er beruset under slike arrangementet på skjenkestedene. Det finnes også steder hvor driftskonseptet kan være forskjellig på dag og kveldstid og i slike tilfeller kan det være aktuelt med innføring av 18 års aldergrense kun på kveldstid. Det finnes skjenkesteder i kommunen med brennevinsbevilling som i stor grad markedsfører seg i mot ungdom under 20 år og hvor størstedelen av besøkende er under denne alder. Spørsmålet er om en bør sette begrensninger i forhold til brennevinsbevilling mot slike skjenkesteder. Da det i praksis er vanskelig å overholde skjenkebestemmelsene på slike steder i forhold til ulike aldersgrenser for brennevin og øl/vin, vil rådmannen foreslå at det ikke bør gis skjenkebevilling for brennevin til steder som særlig markedsfører seg i mot ungdom. I fjor ble det gitt tre brennevinsbevillinger knyttet til utendørs servering av alkohol som ikke samsvarer med eksisterende handlingsplan som fastsetter at dette kun skal gjelde øl og vin. Rådmannen tolker dette dit hen at dette er den rådende politiske oppfatningen i kommunen. En vil da ut fra likhetsprinsippet foreslå at man endrer dette i den reviderte planen ved at man gir anledning for skjenking av brennevin utendørs. En vil da foreslå følgende endringer i kommunens bevillingsmønster: Det innføres en aldersgrense på 18 år på skjenkesteder hvor alkoholservering er og vil utgjøre hovedtilbudet. En kan også ha en aldersgrense på 18 år på forskjellige tidspunkt på døgnet på steder hvor driftskonseptet endres mellom dag og kveldstid. Det bør ikke gis skjenkebevilling for brennevin på steder som i særlig grad markedsfører seg i mot ungdom Utendørs servering av øl, vin og brennevin kan gis til steder med tilsvarende skjenkebevilling Salgs- og skjenketider Rådmannen har ingen kommentarer til de gjeldende salgs- og skjenketider da disse i stor grad imøtekommer næringens behov. Videre skjermes også til en viss grad beboerne i sentrum ved at skjenkingen avsluttes en time tidligere fra søndag til og med torsdag. Kontroll av salgs- og skjenkebevillinger I henhold til den nye politiske strukturen i kommunen, er kommunens rusmiddelnemnd lagt ned og oppgavene tillagt kommunens driftsutvalg. Retningslinjer for inndragning Iflg. retningslinjene for reaksjonsmønster ved overtredelse av alkohollovens bestemmelse er det fastsatt at reaksjonen ved 1. gangs overtredelse av skal være en advarsel til bevillingshaveren. Det har i løpet av planperioden vært avdekket at bevillingshavere har skjenket ulovlig over tid i lokaler uten skjenkebevilling og hvor reaksjonen fra kommunen kun har vært en advarsel i samsvar med retningslinjene i handlingsplanen. Slike grove brudd på alkohollovens bestemmelser som også reguleres av lovens straffebestemmelser, bør etter rådmannens mening avstedkomme med noe mer enn en advarsel.

15 Side 15 av 29 Rådmannen vil da foreslå at man ved særs grove overtredelser av alkohollovens bestemmelser kan inndra en bevillingen også ved 1. gangs overtredelse. Delegasjon Den revidere handlingsplan korrigeres i forhold til det nylig vedtatte delegasjonsreglement for kommunen. 3.2 Oppsummering av foreslåtte endringer Følgende endringer er foreslått av rådmannen i forhold til nåværende alkoholpolitisk handlingsplan : Kap. 3 Kommunal målsetting Utarbeide en plan over hvilke tiltak som skal rettes mot barn og andre innen det rusforebyggende arbeidet utgår Kap 4.1 Generelle retningslinjer 2. avsnitt: Aldersgrensen gjelder ikke ved rusfrie arrangement på stedet. Ved rusfrie arrangement for ungdom skal det ikke parallelt skjenkes noen form for alkohol utgår 2. avsnitt: På steder hvor driftskonseptet kan være forskjellig på dag og kveldstid, kan det være aktuelt med innføring av 18 års aldergrense kun på kveldstid legges til Kap. 4.4 Skjenkebevillinger Pkt. a) Det bør ikke gis skjenkebevilling for brennevin på steder som i særlig grad markedsfører seg mot ungdom og hvor en stor del av de besøkende er under 20 år legges til Pkt. d) 1. punktum: Utendørs servering av øl, vin og brennevin kan gis til steder med tilsvarende skjenkebevilling - endres 3.3 Saksgang Den reviderte handlingsplanen skal danne grunnlaget for bevillingsmønsteret i kommunen slik at kommunens arbeid med bevillingssaker får en profil som er ønskelig sett i forhold til målsettingene i alkoholloven og kommunens bevillingspolitikk. Videre skal planen være retningsgivende for behandling av samtlige salgs- og skjenkebevillinger i kommunen som opphører den og som skal videreføres i de neste 4 år. En har da lagt opp til følgende saksgang for den alkoholpolitiske handlingsplanen samt fornyelse at de eksisterende salgs- og skjenkebevillingene: 1. Utkast til revisjon av planen Utviklingsutvalget 16. mars 2. Planen til ettersyn To uker 3. Ny behandling Utviklingsutvalget 11. mai 4. Sluttbehandling Bystyret 25. mai 5. Fornyelse av bevillingssaker Driftsutvalget 15. juni Vedlagt saken følger: Alkoholpolitisk handlingsplan Evaluering av kommunens alkoholpolitiske handlingsplan, bystyresak 51/03

16 Side 16 av 29 Forslag til VEDTAK: Utviklingsutvalget slutter seg til rådmannens forslag til ny Alkoholpolitisk handlingsplan for Kristiansund kommune Planen legges ut til offentlig ettersyn. Rådmannen i Kristiansund Anton Monge Saksbehandler: Svein Heggem Helge Carlsen kommunalsjef

17 Side 17 av 29 KRISTIANSUND KOMMUNE Saksmappe: Arkiv: Saksbehandler: Dato: 04/204/692/04 144/A10 Petter Ingeberg Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr Utviklingsutvalget /4 LOKAL RAMMEPLAN FOR BARNEHAGENE I KRISTIANSUND Nasjonal rammeplan for barnehagen er en forskrift til barnehageloven og ble gjort gjeldende i Man fikk da for første gang nasjonale retningslinjer for barnehagens pedagogiske innhold. I følge barnehageloven kan barnehagens eier tilpasse den nasjonale planen til lokale forhold. Som følge av dette ble det i 1999 vedtatt en lokal rammeplan for de kommunale barnehagene i Kristiansund for perioden Etter drøfting i barnehagenettverket, som omfatter alle barnehagene i Kristiansund (15 stk), ble man våren 2003 enige om å rullere den lokale rammeplanen slik at den nå blir et pedagogisk styringsdokument for samtlige barnehager uavhengig av eierforhold. Intensjonen med dette er: En mer helhetlig og felles satsing i forhold til alle barnehagebarn i Kristiansund Økt samarbeid og tilhørighet i barnehagesektoren for foreldre, ansatte og politikere Bedre styring og prioritering av ressurser Forenkling av barnehagens årlige planarbeid på områder som er felles for alle barnehager. En arbeidsgruppe med representanter fra barnehagenettverket og utviklingsseksjonen laget et utkast som høsten 2003 var på høring i samtlige barnehager. Utkastet var tilpasset vedtakene i Småspor. Det endelige forslag til lokal rammeplan som nå legges fram er et omforent forsag som alle barnehagene i Kristiansund har sluttet seg til. Den lokale rammeplanen som nå foreligger er: En lokal tilpasning av den nasjonale rammeplanen til lokale forhold En informasjonskilde for foreldre som vil ha mer kunnskap om innholdet barnehagen Et styringsredskap for barnehagene ved utarbeidelse av årsplan og ved planlegging av innhold og oppgaver. Rådmannen slutter seg til det arbeidet som er utført og rår til at følgende vedtak blir fattet: Utviklingsutvalget godkjenner lokal rammeplan for barnehagene i Kristiansund Anton Monge rådmann

18 Just Ingebrigtsen kommunalsjef

19 KRISTIANSUND KOMMUNE Saksmappe: Arkiv: Saksbehandler: Dato: 04/569/2165/04 G12 Stein Kulø Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr Utviklingsutvalget /5 PLAN FOR SKOLEHELSETJENESTEN. Som eget mangfoldiggjort vedlegg følger Plan for skolehelsetjenesten, datert februar Planen er 2-delt, og i del 1 (den generelle del) beskrives bl.a. plangrunnlag, barn og unges helsesituasjon, nasjonale innsatsområder, skolehelsetjenestens formål, oppgaver, hovedarbeidsområder og kommunale mål for helsetjenesten. Metoder og tiltak blir også nærmere vurdert i del 1. I del 2 av planen framkommer en systematisk oversikt over metoder, tiltak og konkrete innsatser som gjøres på det enkelte klassetrinn. Alle ansatte ved helsestasjons- og skolehelsetjenesten har vært involvert i arbeidet med utarbeidelse av planen, med innspill fra øvrige samarbeidspartnere. Planen har også vært forelagt statlig tilsynsmyndighet Fylkesmannen ved Fylkeslegen. I metodeoversikten (kapittel 13) framgår hvilke avvik som framkommer fra den generelle veileder for skolehelsetjenesten. Planen fremmes for Utviklingsutvalget fordi man: Ønsker å holde politikerne oppdatert på de faglige utfordringer i de ulike tjenestene. Fra sentrale myndigheter er det fremhevet at det er sterkt ønskelig at planer for de ulike helsetjenester er politisk forankret. Som vedlegg til dette saksframlegg følger den konkrete handlingsplanen for skolehelsetjenesten for På bakgrunn av ovenstående, fremmer rådmannen følgende forslag til VEDTAK: Utviklingsutvalget vedtar Plan for skolehelsetjenesten datert februar Anton Monge rådmann Helge A. Carlsen kommunalsjef

20 VEDLEGG 1. HANDLINGSPLAN SKOLEHELSETJENESTEN Utvikle en skolehelsetjeneste som tilstreber at eleven går ut av skolen med en så god helse som mulig, og med en adferd som påvirker helse, livsstil og livskvalitet i positiv retning Stimulere elevene til positiv livsutfoldelse, og bidra til et godt lærings- og arbeidsmiljø for elevene Veiledning med fokus på mestringsstrategier og elevens ressurser Selvhevdelsesgrupper Helseundersøkelser, helseopplysning og vaksinasjon kont. 2.Alle elevene skal ha et minimum av likt tilbud fra skolehelsetjenesten. 3.De elevene som trenger ekstra oppfølging, skal være sikret dette Trekke elevene selv med i utviklingen av skolehelsetilbudet Brukerus Jevnlige møter m. elevråd og organisasjoner. 3.år kont Metodeoversikten gjennomføres Se ellers kont Nært samarbeid med andre samarbeidsparter Etablere gode, formelle samarbeidsrutiner med skolen, PPT,fastlegene, b.vern, BUP og andre Deltagelse i basisteam Deltagelse på planleggingsdager Deltagelse på rektormøter v. behov kont årlig 3.2. Samarbeid med foreldrene og elevorganisasjonene Jevnlige møter m. elevråd og elevorganisasjonene Deltakelse på foreldremøter Økt bruk av hjembesøk som metode. årlig årlig Bidra til samordning av tjenestetilbud til elever m. spes. behov Deltakelse i ansvarsgrupper Deltakelse i utarbeidelse av Individuelle Planer. kont. kont. 4. Skolehelsetjenesten skal gi tilbud til elever i videregående skole 4.1. Helsetjeneste med flere faggrupper 4.2. Videreutvikle samarbeid med Vurdere økte/nye stillings ressurser Felles treffetider

KRISTIANSUND KOMMUNE ALKOHOLPOLITISK BEVILLINGSPLAN 2004 2008. Vedtatt av Kristiansund bystyre 25.05.04, sak 44/04.

KRISTIANSUND KOMMUNE ALKOHOLPOLITISK BEVILLINGSPLAN 2004 2008. Vedtatt av Kristiansund bystyre 25.05.04, sak 44/04. KRISTIANSUND KOMMUNE ALKOHOLPOLITISK BEVILLINGSPLAN 2004 2008 Vedtatt av Kristiansund bystyre 25.05.04, sak 44/04. INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING 1.1 Lovens bestemmelse 1.2 Tidligere planarbeid 1.3 Planens

Detaljer

MELØY KOMMUNE ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR MED RETNINGSLINJER FOR MELØY KOMMUNENS BEVILLINGSPOLITIKK

MELØY KOMMUNE ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR MED RETNINGSLINJER FOR MELØY KOMMUNENS BEVILLINGSPOLITIKK Vår ref. 08/651-6682/08 MELØY KOMMUNE ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR 2012 2016 MED RETNINGSLINJER FOR MELØY KOMMUNENS BEVILLINGSPOLITIKK Vedtatt av kommunestyret 21.juni 2012 under sak nr. 62/12 Postadresse

Detaljer

Høring Alkoholpolitisk handlingsplan for Sør-Fron kommune.

Høring Alkoholpolitisk handlingsplan for Sør-Fron kommune. Høring Alkoholpolitisk handlingsplan for Sør-Fron kommune. Bakgrunn. Etter Alkohollovens 1-7d skal kommunen utarbeide en alkoholpolitisk handlingsplan. Planen angir de alkoholpolitiske hovedmål og delmål

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer for Kongsvinger kommune perioden

Alkoholpolitiske retningslinjer for Kongsvinger kommune perioden Alkoholpolitiske retningslinjer for Kongsvinger kommune perioden 01.03.08 30.06.12. Kap. 1 Alminnelige bestemmelser. 1. 1. Alkoholpolitiske retningslinjer inngår som en del av Kongsvinger kommunens rusmiddelpolitiske

Detaljer

Alkoholpolitisk handlingsplan

Alkoholpolitisk handlingsplan Alkoholpolitisk handlingsplan 2016-2020 Med retningslinjer for Meløy kommunes bevillingspolitikk Vedtatt av kommunestyret 31. mars 2016 i sak 19/16 Innhold 1. Planområde... 3 2. Målsetting... 3 3. Bevillingsperiode...

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer. for. Nord-Odal kommune

Alkoholpolitiske retningslinjer. for. Nord-Odal kommune Alkoholpolitiske retningslinjer for Nord-Odal kommune i perioden 01.07.2012 til 30.06.2016 1 Alminnelige bestemmelser 1.1 Formål 1.2 Definisjoner 1.3 Bevillingsperiode 1.4 Krav til styrer og stedfortreder

Detaljer

Alkoholpolitisk Bevillingsreglement. for. Gausdal kommune 2008 2012

Alkoholpolitisk Bevillingsreglement. for. Gausdal kommune 2008 2012 Alkoholpolitisk Bevillingsreglement for Gausdal kommune 2008 2012 Vedtatt av Kommunestyret 13.11.2008 BAKGRUNN. Etter Alkohollovens 1-7d skal kommunen utarbeide en alkoholpolitisk handlingsplan. Planen

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer. Kongsvinger kommune. perioden 01.07.12 30.06.16.

Alkoholpolitiske retningslinjer. Kongsvinger kommune. perioden 01.07.12 30.06.16. Alkoholpolitiske retningslinjer Kongsvinger kommune perioden 01.07.12 30.06.16. 1 Innholdsfortegnelse Kap. 1 Alminnelige bestemmelser... Feil! Bokmerke er ikke definert. Kap. 2 Salgs- og skjenkebevillinger...

Detaljer

ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN

ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN 2014-2015 Osen kommune Innhold Formål Innholdsfortegnelse 1. Alkoholpolitiske målsetninger 2. Definisjon av alkoholholdig drikk 3. Avgjørelsesmyndighet 4. Behandlingstid 5.

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNALE SALGS OG SKJENKEBEVILLINGER I MELHUS KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNALE SALGS OG SKJENKEBEVILLINGER I MELHUS KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNALE SALGS OG SKJENKEBEVILLINGER I MELHUS KOMMUNE (Etter lov om omsetning av alkoholholdig drikk (alkoholloven) av 2. Juni 1989 nr. 27.) Vedtatt i Kommunestyrets møte

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer

Alkoholpolitiske retningslinjer Alkoholpolitiske retningslinjer Lunner kommune 2012 2016 Side 2 Innhold Innhold... 2 1 Retningslinjenes formål... 3 2 Bevillinger... 3 2.1 Bevilling for salg av øl... 4 2.2 Bevilling for skjenking av øl,

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer

Alkoholpolitiske retningslinjer Alkoholpolitiske retningslinjer Kongsvinger kommune perioden 18.06.15 30.06.16. Redigerte retningslinjer vedtatt i kommunestyret 18.06.15 sak 051/15 1 Innholdsfortegnelse Kap. 1 Alminnelige bestemmelser...

Detaljer

Alkoholpolitisk handlingsplan

Alkoholpolitisk handlingsplan Alkoholpolitisk handlingsplan 2016-2020 Kommunestyrets vedtak (Ksak 031/17) 25.04.2017 Innholdsfortegnelse... 1 MÅLSETTINGER:... 3 GENERELLE RETNINGSLINJER:... 4 Delegasjon:... 4 Bevillingsgebyr:... 5

Detaljer

Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk (alkoholforskriften) legger følgende definisjoner til grunn:

Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk (alkoholforskriften) legger følgende definisjoner til grunn: ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR VESTBY KOMMUNE Innledning Vestby kommunes alkoholpolitiske retningslinjer er utformet på grunnlag av gjeldende lover og forskrifter og gir de alkoholpolitiske føringer

Detaljer

Alkoholpolitisk handlingsplan. for. Hamarøy kommune

Alkoholpolitisk handlingsplan. for. Hamarøy kommune Alkoholpolitisk handlingsplan for Hamarøy kommune 2008 2012 Vedtatt av Hamarøy kommunestyre 29.04.2008 Side 2 av 8 Innhold: 1. Lovgivning 3 2. Målsettinger.. 3 2.1. Nasjonale mål 3 2.2. Kommunale mål 3

Detaljer

NORE OG UVDAL KOMMUNE. Alkoholpolitiske retningslinjer. Vedtatt i kommunestyret 15.12.2014. 1. Generelt

NORE OG UVDAL KOMMUNE. Alkoholpolitiske retningslinjer. Vedtatt i kommunestyret 15.12.2014. 1. Generelt NORE OG UVDAL KOMMUNE Alkoholpolitiske retningslinjer Vedtatt i kommunestyret 15.12.2014. 1. Generelt Retningslinjene bygger på rusmiddelpolitisk handlingsplan for 2014 2018. De enkelte søknader om salgs-

Detaljer

Balsfjord kommune for framtida

Balsfjord kommune for framtida Balsfjord kommune for framtida Alkoholpolitiske retningslinjer for 2012-2016 INNHOLD 1. Mål for Balsfjord kommunes alkoholpolitikk 2. Alminnelige bestemmelser 2.1 Definisjon av alkoholholdige drikker 2.2

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer for Songdalen kommune. Vedtatt av kommunestyret sak 20/16

Alkoholpolitiske retningslinjer for Songdalen kommune. Vedtatt av kommunestyret sak 20/16 Alkoholpolitiske retningslinjer for Songdalen kommune Vedtatt av kommunestyret 27.04.2016 sak 20/16 1. Innledning ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR SONGDALEN KOMMUNE 2016-2020 Planen skal være retningsgivende

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer for Songdalen kommune. Vedtatt av kommunestyret 21.03.12 sak 19/12

Alkoholpolitiske retningslinjer for Songdalen kommune. Vedtatt av kommunestyret 21.03.12 sak 19/12 Alkoholpolitiske retningslinjer for Songdalen kommune Vedtatt av kommunestyret 21.03.12 sak 19/12 1. Innledning ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR SONGDALEN KOMMUNE 2012-2016 Planen skal være retningsgivende

Detaljer

Forskrift om salgs- og skjenkebevillinger for alkohol, Storfjord kommune, Troms.

Forskrift om salgs- og skjenkebevillinger for alkohol, Storfjord kommune, Troms. Forskrift om salgs- og skjenkebevillinger for alkohol, Storfjord kommune, Troms Innhold: Forskrift om salgs- og skjenkebevillinger for alkohol, Storfjord kommune, Troms. 1. Forskriften regulerer 2. Åpningstider

Detaljer

HOLE KOMMUNE. Alkoholpolitisk handlingsplan. Vedtatt i Hole kommunestyre sak 066/12, 05.11.2012.

HOLE KOMMUNE. Alkoholpolitisk handlingsplan. Vedtatt i Hole kommunestyre sak 066/12, 05.11.2012. HOLE KOMMUNE Alkoholpolitisk handlingsplan 2012 2016 Vedtatt i Hole kommunestyre sak 066/12, 05.11.2012. INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 3 1.1. LOVENS BESTEMMELSE... 3 1.2. TIDLIGERE PLANARBEID...

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer. Lunner kommune

Alkoholpolitiske retningslinjer. Lunner kommune Alkoholpolitiske retningslinjer Lunner kommune 2016 2020 Side 2 Innhold Alkoholpolitiske retningslinjer... 1 1 Retningslinjenes formål... 3 2 Bevillinger... 3 2.1 Bevilling for salg av øl... 4 2.2 Bevilling

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer for Gol kommune 2016-2020

Alkoholpolitiske retningslinjer for Gol kommune 2016-2020 Alkoholpolitiske retningslinjer for Gol kommune 2016-2020 Innhold 1. Generelt... 2 2. Skjenkebevilling... 3 3. Tidsbegrensning for skjenking av alkohol... 3 4. Salgsbevilling... 4 5. Ansvar og myndighet...

Detaljer

Alkoholpolitiske retnings- linjer 2012-2016

Alkoholpolitiske retnings- linjer 2012-2016 RANDABERG KOMMUNE GYLDIGE FRA 1.4.2012 OG VEDTATT I KOMMUNESTYRET 16.02.2012 ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER Alkoholpolitiske retnings- linjer 2012-2016 Randaberg kommune Alkoholpolitiske retningslinjer

Detaljer

Siljan kommune. Alkoholpolitikk 2006-08

Siljan kommune. Alkoholpolitikk 2006-08 Siljan kommune Alkoholpolitikk 2006-08 Alkoholpolitisk handlingsplan 2006 2008 0. Innledning Nåværende alkoholpolitiske handlingsplan ble vedtatt i jun 1999 og er senere ikke revurdert. Planen revideres

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer

Alkoholpolitiske retningslinjer ROAN KOMMUNE Alkoholpolitiske retningslinjer Roan kommune 2015-2016 Behandlet i HSOK 07.05.2015, sak 10/15 Vedtatt i Roan kommunestyre 28.05.2015, sak 37/15 1. Innledning Retningslinjene bygger på rusmiddelpolitisk

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer for Gildeskål kommune 2012 2016

Alkoholpolitiske retningslinjer for Gildeskål kommune 2012 2016 Alkoholpolitiske retningslinjer for Gildeskål kommune 2012 2016 Retningslinjene gir føringer for Gildeskål kommunes alkoholpolitikk i tidsrommet 2012-2016. De enkelte søknader om salgs- og skjenkebevillinger

Detaljer

Alkoholpolitisk handlingsplan

Alkoholpolitisk handlingsplan Alkoholpolitisk handlingsplan 2016-2020 Kommunestyrets vedtak (Ksak 002/16) 02.02.2016 Innholdsfortegnelse... 1 MÅLSETTINGER:... 3 GENERELLE RETNINGSLINJER:... 4 Delegasjon:... 5 Bevillingsgebyr:... 5

Detaljer

Nord-Aurdal kommune. Alkoholpolitisk handlingsplan Retningslinjer for tildeling/utøvelse av salgs- og skjenkebevilling

Nord-Aurdal kommune. Alkoholpolitisk handlingsplan Retningslinjer for tildeling/utøvelse av salgs- og skjenkebevilling Nord-Aurdal kommune Alkoholpolitisk handlingsplan 2016-2020 Retningslinjer for tildeling/utøvelse av salgs- og skjenkebevilling 1 Alkoholpolitisk handlingsplan for Nord-Aurdal kommune Formål I henhold

Detaljer

DEL B. BEVILLINGSREGLEMENT FOR ALKOHOLSAKER Vedtatt av kommunestyret

DEL B. BEVILLINGSREGLEMENT FOR ALKOHOLSAKER Vedtatt av kommunestyret DEL B. BEVILLINGSREGLEMENT FOR ALKOHOLSAKER Vedtatt av kommunestyret 08.12.16 Kap 1. Generelle bestemmelser 1 Bevillingsreglementet til Bø kommune skal bidra til å oppfylle alkohollovens formål om å begrense

Detaljer

ALKOHOLPOLITISK BEVILLINGSPLAN

ALKOHOLPOLITISK BEVILLINGSPLAN ALKOHOLPOLITISK BEVILLINGSPLAN 2016 2020 1 Mål for Alkoholpolitisk bevilgningsplan Omsetning av alkoholholdig drikk etter denne alkoholpolitisk bevilgningsplan har som mål å begrense i størst mulig utstrekning

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer for Nes kommune

Alkoholpolitiske retningslinjer for Nes kommune Alkoholpolitiske retningslinjer for Nes kommune 2016-2020 Innhold: 1. Generelt 2. Skjenkebevilling 3. Tidsbegrensning for skjenking av alkohol 4. Salgsbevilling 5. Ansvar og myndighet 6. Andre forhold

Detaljer

Retningslinjer og prinsipper for Namsos kommunes bevillingspolitikk, 2008-2012

Retningslinjer og prinsipper for Namsos kommunes bevillingspolitikk, 2008-2012 Retningslinjer og prinsipper for Namsos kommunes bevillingspolitikk, 2008-2012 Vedtatt av Namsos kommunestyre 29.5.2008 1. Innledning Det påligger så vel bevillingsinnehavere og det offentlige et stort

Detaljer

SAKSFRAMLEGG ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR RAKKESTAD KOMMUNE

SAKSFRAMLEGG ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR RAKKESTAD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ranveig Hansen Arkiv: U60 Arkivsaksnr.: 15/2389 Saksnr.: Utvalg Helse og omsorgsutvalget Kommunestyret Møtedato ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR RAKKESTAD KOMMUNE 20162020

Detaljer

ALKOHOLPOLITISK HANDLINGPLAN

ALKOHOLPOLITISK HANDLINGPLAN ALKOHOLPOLITISK HANDLINGPLAN 2012 2016 Vedtatt av Leka kommunestyre 7994 Leka Telefon 74 38 70 00 Telefaks 74 38 70 10 1 Innledning: Alle kommuner er pålagt å utarbeide en alkoholpolitisk handlingsplan

Detaljer

ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR TOLGA KOMMUNE

ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR TOLGA KOMMUNE ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR TOLGA KOMMUNE 2016-2020 I henhold til alkohollovens 1-7d Kommunestyrets vedtak i sak 94/16 15.12.2016 Handlingsplanen revideres ved behov og senest innen 01.04.2020 1

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Alkoholpolitisk handlingsplan 2016-2020. Vedtatt: Bystyret 27.04.16. BS-sak 048/16

LILLESAND KOMMUNE Alkoholpolitisk handlingsplan 2016-2020. Vedtatt: Bystyret 27.04.16. BS-sak 048/16 LILLESAND KOMMUNE Alkoholpolitisk handlingsplan 2016-2020 Vedtatt: Bystyret 27.04.16. BS-sak 048/16 Alkoholpolitisk handlingsplan Innhold 1.0 Hovedmål... 3 2.0 Innledning/bakgrunn... 3 3.0 Salgs- og skjenkebevillinger...

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Alkoholpolitiske retningslinjer. Vedtatt i K-sak 21/

Nore og Uvdal kommune. Alkoholpolitiske retningslinjer. Vedtatt i K-sak 21/ Nore og Uvdal kommune Alkoholpolitiske retningslinjer Vedtatt i K-sak 21/16 2016-2020 Innhold 1. Generelt... 2 2. Skjenkebevilling... 2 2.8 Tidsbegrensning for skjenking av alkohol... 3 3. Salgsbevilling...

Detaljer

Fellestjenester / Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Siv Hansen, tlf.

Fellestjenester / Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Siv Hansen, tlf. Rennesøy kommune 1 av 1 Vår dato Vår referanse Fellestjenester 28.06.2016 15/01162-24 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Siv Hansen, tlf. Rogaland Brann og Redning IKS Jærveien 107 4318 SANDNES

Detaljer

1. Alkoholpolitisk handlingsplan Herøy kommune

1. Alkoholpolitisk handlingsplan Herøy kommune 1. Alkoholpolitisk handlingsplan Herøy kommune 2016-2019 1.1. Innledning Alkoholpolitisk handlingsplan er en del av en helhetlig rusmiddelpolitisk handlingsplan. Lov av 23. juni 1989 nr. 27 om omsetning

Detaljer

ALKOHOLFORSKRIFTEN RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN Vedtatt av Kommunestyret Sak 16/894. Rådmann med stab

ALKOHOLFORSKRIFTEN RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN Vedtatt av Kommunestyret Sak 16/894. Rådmann med stab Rådmann med stab RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN 2016-2020 ALKOHOLFORSKRIFTEN Vedtatt av Kommunestyret 21.6.16 Sak 16/894 Gjeldende i Røros og Holtålen kommuner. Saksnr. L.nr. Arkivkode Dato 16/894-12

Detaljer

Alkoholpolitisk handlingsplan Vedtatt 27.febr 2017 K. sak 9/17

Alkoholpolitisk handlingsplan Vedtatt 27.febr 2017 K. sak 9/17 Alkoholpolitisk handlingsplan 2016 2024 Vedtatt 27.febr 2017 K. sak 9/17 - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet 1 INNLEDNING... 2 2 MÅLSETTING... 2 3 RETNINGSLINJER FOR BEVILLINGSPOLITIKKEN I FET

Detaljer

ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR RINGEBU KOMMUNE FOR PERIODEN 1. JULI 2012 TIL 30. JUNI 2016.

ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR RINGEBU KOMMUNE FOR PERIODEN 1. JULI 2012 TIL 30. JUNI 2016. ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR RINGEBU KOMMUNE FOR PERIODEN 1. JULI 2012 TIL 30. JUNI 2016. MÅLSETTINGER: 1. Planen gir retningslinjer for Ringebu kommunes salgs- og skjenkepolitikk for tidsrommet 1.

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side 2

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 3 1.1. LOVENS BESTEMMELSE... 3 1.2. TIDLIGERE PLANARBEID... 3 1.3. PLANENS INNHOLD... 3 2. ALKOHOLLOVENS MÅLSETNING... 4 3. KOMMUNAL MÅLSETTING... 4 4. DEFINISJON AV

Detaljer

Utskrift av møtebok. Dato: Arkivsak: 2012/ Saksbehandler: Steinar Løsnesløkken

Utskrift av møtebok. Dato: Arkivsak: 2012/ Saksbehandler: Steinar Løsnesløkken Utskrift av møtebok Dato: 02.05.2016 Arkivsak: 2012/1245-28 Saksbehandler: Steinar Løsnesløkken 61700745 Utv.saksnr. Utvalg Møtedato 51/16 Formannskapet 10.05.2016 32/16 Kommunestyret 30.05.2016 Alkoholpolitiske

Detaljer

Nordreisa kommune HØRINGSUTKAST. Forskrift salgs- og skjenkebevilling for alkohol

Nordreisa kommune HØRINGSUTKAST. Forskrift salgs- og skjenkebevilling for alkohol Nordreisa kommune HØRINGSUTKAST Forskrift salgs- og skjenkebevilling for alkohol INNHOLD 1 Forskriften regulerer 2 Åpnings- og skjenketider for serveringssteder 3 Salgstider for salg av øl 4 Åpningstider

Detaljer

Alkoholpolitisk handlingsplan for Rygge kommune. Vedtatt i Kommunestyret 20. april 2016.

Alkoholpolitisk handlingsplan for Rygge kommune. Vedtatt i Kommunestyret 20. april 2016. Alkoholpolitisk handlingsplan for Rygge kommune Vedtatt i Kommunestyret 20. april 2016. 1 Innhold Kommunens kontroll og bevillingspolitikk... 3 Generelt om salgs- og skjenkebevillinger... 3 Definisjon

Detaljer

Forskrift salgs- og skjenkebevilling for alkohol

Forskrift salgs- og skjenkebevilling for alkohol Nordreisa kommune utkast Forskrift salgs- og skjenkebevilling for alkohol INNHOLD 1 Forskriften regulerer 2 Åpnings- og skjenketider for serveringssteder 3 Salgstider for salg av øl 4 Åpningstider for

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMITÉ FOR HELSE- OG OMSORG

MØTEINNKALLING FOR KOMITÉ FOR HELSE- OG OMSORG KONGSVINGER KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR KOMITÉ FOR HELSE- OG OMSORG Møtedato: 14.04.2010 Møtested: Rådhuset - Rådstua Møtetid: Kl. 18:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 62 80 80 36. Varamedlemmer møter

Detaljer

BEVILLINGSPOLITISK HANDLINGSPROGRAM 2004 2008

BEVILLINGSPOLITISK HANDLINGSPROGRAM 2004 2008 BEVILLINGSPOLITISK HANDLINGSPROGRAM 2004 2008 Vedtatt i Tromsø kommunestyre 31. mars 2004 BEVILLINGSPOLITISK HANDLINGSPROGRAM 2004 2008 Retningslinjer for salgs- og skjenkebevillinger og kontrolltiltak

Detaljer

60/08 ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER

60/08 ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER 60/08 ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER 2008-2012 Kommunestyret behandlet i møte 23.04.2008 Kommunestyret vedtak: Følgende alkoholpolitiske retningslinjer gjelder fra 1. juli 2008 Alkoholpolitiske retningslinjer

Detaljer

Alkoholpolitisk Bevillingsreglement. for. Gausdal kommune

Alkoholpolitisk Bevillingsreglement. for. Gausdal kommune Alkoholpolitisk Bevillingsreglement for Gausdal kommune 2012-2016 Vedtatt av Kommunestyret 21.06.2012 BAKGRUNN. Etter Alkohollovens 1-7d skal kommunen utarbeide en alkoholpolitisk handlingsplan. Planen

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE: side 2

INNHOLDSFORTEGNELSE: side 2 Vedtatt av kommunestyret sak 21/12, 28.06.2012 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: side 2 1. Definisjoner 1.1 Definisjon av alkoholfri/alkoholsvak og alkoholholdig drikk side 3 1.2 Definisjon av salg, skjenking og

Detaljer

Alkoholpolitiske. retningslinjer. Randaberg kommune. Retningslinjer for alkoholpolitikken. bevillingsperioden 1. april 2008 31. mars 2012.

Alkoholpolitiske. retningslinjer. Randaberg kommune. Retningslinjer for alkoholpolitikken. bevillingsperioden 1. april 2008 31. mars 2012. Randaberg kommune Retningslinjer for alkoholpolitikken. bevillingsperioden 1. april 2008 31. mars 2012. retningslinjer Alkoholpolitiske retningslinjer Randaberg kommune Foto: Anne Lise Norheim Retningslinjer

Detaljer

Alkoholpolitisk handlingsplan for Lesja kommune

Alkoholpolitisk handlingsplan for Lesja kommune Alkoholpolitisk handlingsplan for Lesja kommune 2016-2020 Kommunestyrets vedtak K-sak 68/16 08.09.2016 1 Innholdsfortegnelse MÅL:.2 GENERELLE RETNINGSLINJER:. 3 Delegasjon:.. 4 Bevillingsgebyr:.. 4 Definisjoner:

Detaljer

SORTLAND KOMMUNE. SORTLAND KOMMUNE «Soa_Navn» BEVILLINGSREGLEMENT FOR ALKOHOLSAKER Vedtatt av kommunestyret: 14. juni 2012 (sak 18/12 )

SORTLAND KOMMUNE. SORTLAND KOMMUNE «Soa_Navn» BEVILLINGSREGLEMENT FOR ALKOHOLSAKER Vedtatt av kommunestyret: 14. juni 2012 (sak 18/12 ) SORTLAND KOMMUNE «Soa_Navn» Dato: «Sdo_DokDato» Sbh.: «Sbr_Navn» Direkte tlf.: «Sbr_Tlf» Ref.: «Sdo_DokID» Dok.nr: «Sdo_DokNr» SORTLAND KOMMUNE BEVILLINGSREGLEMENT FOR ALKOHOLSAKER 2012-2016 Vedtatt av

Detaljer

Alkoholpolitisk handlingsplan gjelder for hver kommunestyreperiode. Rullering/fornyelse av planen følger kommunestyreperioden.

Alkoholpolitisk handlingsplan gjelder for hver kommunestyreperiode. Rullering/fornyelse av planen følger kommunestyreperioden. Alkoholpolitisk handlingsplan Fauske kommune 2008 2012 Alkoholpolitisk handlingsplan gjelder for hver kommunestyreperiode. Rullering/fornyelse av planen følger kommunestyreperioden. Innhold 1. Bakgrunn,

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunehuset møterom Dønnamannen. Møtedato: 17.03.2009 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22

Detaljer

Retningslinjer for Salgs- og skjenkebevillinger

Retningslinjer for Salgs- og skjenkebevillinger Retningslinjer for Salgs- og skjenkebevillinger 2016-2020 Rauma kommune Vedtatt av Rauma kommunestyre den 08.03.16 i sak 25/16 1 Generelle bestemmelser: 1.1 Retningslinjer for Rauma kommunes alkoholpolitikk

Detaljer

Retningslinjer for bevilling etter alkoholloven. Skiptvet kommune

Retningslinjer for bevilling etter alkoholloven. Skiptvet kommune Retningslinjer for bevilling etter alkoholloven Skiptvet kommune 2016 2019 Vedtatt av kommunestyret xxxxx i sak xxx kjell/rådmann/alkoholloven/retningslinjer for bevillinger 1 Vedtatt av kommunestyret

Detaljer

Saksnr Løpenr Arkivkode Avd/Sek/Saksh Dykkar ref 12/80-1 81/12 U63 &00 HSO/HSO/FK RETNINGSLINJER - OMSETNING AV ALKOHOLHOLDIG DRIKK 2012-2016

Saksnr Løpenr Arkivkode Avd/Sek/Saksh Dykkar ref 12/80-1 81/12 U63 &00 HSO/HSO/FK RETNINGSLINJER - OMSETNING AV ALKOHOLHOLDIG DRIKK 2012-2016 Klepp kommune HELSE, SOSIAL OG OMSORG Postboks 25 4358 Kleppe Tlf 51429800 Org.nr.: 00864969682 Saksnr Løpenr Arkivkode Avd/Sek/Saksh Dykkar ref 12/80-1 81/12 U63 &00 HSO/HSO/FK RETNINGSLINJER - OMSETNING

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer

Alkoholpolitiske retningslinjer RANDABERG KOMMUNE ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER 2016-2020 VEDTATT AV KOMMUNESTYRET 22.06.2016 RETNINGSLINJER Alkoholpolitiske retningslinjer 2016-2020 Randaberg kommune Alkoholpolitiske retningslinjer

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg for helse og omsorg Møtested: Skriftlig møte/e-postmøte Dato: 06.12.2011 Tid: 12:00 Side 1 Saksnr. PS 39/11 Innhold SØKNAD OM SALGSBEVILLING - VINMONOPOLET Enebakk,

Detaljer

Åfjord kommune Sektorsjef Helse/sosial

Åfjord kommune Sektorsjef Helse/sosial Åfjord kommune Sektorsjef Helse/sosial Vår ref. Dato 4195/2016/U31/8EBR 07.02.2016 RETNINGSLINJER FOR SALGS- OG SKJENKEBEVILLING I ÅFJORD KOMMUNE Vedtatt i Åfjord kommunestyre 13.12.2006. Revidert 1. gang

Detaljer

ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER EIDE KOMMUNE 2013-2016

ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER EIDE KOMMUNE 2013-2016 ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER EIDE KOMMUNE 2013-2016 Gjelder for perioden 4.4.2013 30.6.2016 Behandlet i Komité for helse og omsorg 11.3.2013, sak 13/5 Eide kommunestyre vedtok Alkoholpolitiske retningslinjer

Detaljer

4.0. Gjennomgang av gjeldende målsetning og retningslinjer og forslag til ny målsetning og retningslinjer.

4.0. Gjennomgang av gjeldende målsetning og retningslinjer og forslag til ny målsetning og retningslinjer. 4.0. Gjennomgang av gjeldende målsetning og retningslinjer og forslag til ny målsetning og retningslinjer. 4.0.a. Målsetting for perioden 2012 2016 og forslag til ny målsetting for 2016 2020. Endringene

Detaljer

ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER 01.07.2012 30.06.2016. Vedtatt av kommunestyret 26.04.2012 Endret av kommunestyret 29.05.2013 og 26.03.

ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER 01.07.2012 30.06.2016. Vedtatt av kommunestyret 26.04.2012 Endret av kommunestyret 29.05.2013 og 26.03. SØR-VARANGER KOMMUNE ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER 01.07.2012 30.06.2016 Vedtatt av kommunestyret 26.04.2012 Endret av kommunestyret 29.05.2013 og 26.03.2014 Med oppdaterte gebyrsatser for 2015 ALKOHOLPOLITISKE

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 11.10.2016 Referanse: 22589/2016 Arkiv: U62 Vår saksbehandler: Line Menes Trysilmatleveranse.no v/ Storsnes - salgsbevilling Saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for forvaltning

Detaljer

HAUGESUND KOMMUNE Postboks 2160, 5504 HAUGESUND Telefon: E-post:

HAUGESUND KOMMUNE Postboks 2160, 5504 HAUGESUND Telefon: E-post: HAUGESUND KOMMUNE Postboks 2160, 5504 HAUGESUND Telefon: 52 74 30 00 E-post: postmottak@haugesund.kommune.no ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER 2016-2020 ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR BEVILLINGSPERIODEN

Detaljer

ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR GJERSTAD KOMMUNE

ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR GJERSTAD KOMMUNE ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR GJERSTAD KOMMUNE 2016 2020 Vedtatt av kommunestyret den 26.5.16 i sak 16/53. 1. Formål Gjerstad kommune sitt overordnede mål med alkoholpolitiske retningslinjer er at

Detaljer

Gjelder for perioden

Gjelder for perioden Gjelder for perioden 2016-2020 Vedtatt av kommunestyret den.. (arkivsak.) 1 Om planen Alkoholpolitisk handlingsplan gir retningslinjer for Dønna kommunes alkoholpolitikk i tidsrommet 2016 til 2020. De

Detaljer

HOVEDUTVALG FOR FORVALTNING Møtested: Møtedato: Kl. Møterom teknisk, Frøya herredshus 11.06.2015 09.00. Tilleggspapirer

HOVEDUTVALG FOR FORVALTNING Møtested: Møtedato: Kl. Møterom teknisk, Frøya herredshus 11.06.2015 09.00. Tilleggspapirer FRØYA KOMMUNE HOVEDUTVALG FOR FORVALTNING Møtested: Møtedato: Kl. Møterom teknisk, Frøya herredshus 11.06.2015 09.00 Tilleggspapirer Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må

Detaljer

Arbeidsgruppens forslag ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER EIDE KOMMUNE 2016-2020

Arbeidsgruppens forslag ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER EIDE KOMMUNE 2016-2020 Arbeidsgruppens forslag ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER EIDE KOMMUNE 2016-2020 Gjelder for perioden 30.6.2016 30.9.2020 Eide kommunestyre vedtok Alkoholpolitiske retningslinjer 2016 2020 dato og saksnummer

Detaljer

Gjelder for perioden 2012-2016

Gjelder for perioden 2012-2016 Gjelder for perioden 2012-2016 Vedtatt av kommunestyret den xxxxx (arkivsak 12/435) 1 Om planen Alkoholpolitisk handlingsplan gir retningslinjer for Dønna kommunes alkoholpolitikk i tidsrommet 2012 til

Detaljer

Alkoholpolitisk handlingsplan for Hamaroy kommune

Alkoholpolitisk handlingsplan for Hamaroy kommune Alkoholpolitisk handlingsplan for Hamaroy kommune 2012-2016 Handlingsplanen godkjent i kommunestyret 3.5.2012 sak 36/12 Innhold 1. Lovgivning... 2 2. Målsetninger... 2 2.1 Nasjonale mål... 2 2.2 Kommunale

Detaljer

ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR NORDKAPP KOMMUNE

ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR NORDKAPP KOMMUNE ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR NORDKAPP KOMMUNE 2015 2019 Korrigerte retningslinjer. Behandles i avdelingsstyret for helse, omsorg og sosiale tjenester 16. mars 2016. Endelig vedtak ble fattet i kommunestyret

Detaljer

Kapittel 1 Forskrift om lukketidspunkt 3. Kapittel 2 Delegasjonsreglement i henhold til 14.5 4

Kapittel 1 Forskrift om lukketidspunkt 3. Kapittel 2 Delegasjonsreglement i henhold til 14.5 4 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Kapittel 1 Forskrift om lukketidspunkt 3 Kapittel 2 Delegasjonsreglement i henhold til 14.5 4 Kapittel 3 Alkoholpolitiske retningslinjer for Røyken kommune 5 2 KAPITTEL 1 - FORSKRIFT

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Vilkår knyttet til alkoholbevillinger og salgs- og skjenketider for bevillingsperioden 2012-2016 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Line Therese Ertsås line.ertsaas@verdal.kommune.no

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER I RAUMA KOMMUNE 2012-2016

RETNINGSLINJER FOR SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER I RAUMA KOMMUNE 2012-2016 Rauma kommune RETNINGSLINJER FOR SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER I RAUMA KOMMUNE 2012-2016 Vedtatt av kommunestyret i K-sak 018/12 av 28.02.12 RETNINGSLINJER FOR SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER I RAUMA KOMMUNE

Detaljer

1. JULI 2012-30. JUNI 2016

1. JULI 2012-30. JUNI 2016 ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN 1. JULI 2012-30. JUNI 2016 Vedtatt av kommunestyret i møte 6. mars 2012 sak 15/12 Endret av kommunestyret i møte 18. juni 2013 sak 51/13 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELLE BESTEMMELSER.....

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR SALGS OG SKJENKEBEVILLINGER I MANDAL KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR SALGS OG SKJENKEBEVILLINGER I MANDAL KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR SALGS OG SKJENKEBEVILLINGER I MANDAL KOMMUNE 01.07.16-30.9.20 1.MÅLSETTING Målsettingen med disse retningslinjene er i størst mulig grad å redusere fysiske, psykiske og sosiale helseskader,

Detaljer

Alkoholpolitisk handlingsplan

Alkoholpolitisk handlingsplan RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR ASKIM KOMMUNE Del 2 Alkoholpolitisk handlingsplan 2011-2015 1 INNHOLD Side I Askim Bystyres vedtak til Alkoholpolitisk handlingsplan for Askim kommune 2011. 2015 3 II

Detaljer

ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR LINDESNES KOMMUNE. Gjeldende fra , rev

ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR LINDESNES KOMMUNE. Gjeldende fra , rev ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR LINDESNES KOMMUNE Gjeldende fra 14.02.2013, rev. 16.02.2016 1. Innledning... 3 2. Aktuelt lovverk... 3 3. Definisjoner... 3 5. Søknadsprosedyre... 4 6. Gebyr og omsetningsavgift...

Detaljer

Alkoholpolitisk handlingsplan for Larvik kommune 2008-2011

Alkoholpolitisk handlingsplan for Larvik kommune 2008-2011 Alkoholpolitisk handlingsplan for Larvik kommune 2008-2011 Behandlet i kommunestyret 18.06.08 med tillegg vedtatt i kommunestyret 17.09.08. Revidert i kommunestyret den 27.10.10. FORSKRIFT SALGS- OG SKJENKETIDER

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer for Rissa kommune 2013-2016

Alkoholpolitiske retningslinjer for Rissa kommune 2013-2016 Alkoholpolitiske retningslinjer for Rissa kommune 2013-2016 Alle innbyggere i Rissa kommune skal få tilbud tilpasset egne forutsetninger og behov. Kommuneplanen 2007 2019 MÅL for kommunens rusmiddelpolitiske

Detaljer

Reglementet skal sørge for at Hadsel kommune behandler søknader om salg og skjenking av alkohol:

Reglementet skal sørge for at Hadsel kommune behandler søknader om salg og skjenking av alkohol: REGLEMENT FOR TILDELING AV KOMMUNALE SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER 2012-2016 1. Innledning Reglementet skal sørge for at Hadsel kommune behandler søknader om salg og skjenking av alkohol: - på en mest mulig

Detaljer

Alkoholpolitisk handlingsplan for Arendal kommune. Vedtatt av Arendal bystyre i møte..sak..

Alkoholpolitisk handlingsplan for Arendal kommune. Vedtatt av Arendal bystyre i møte..sak.. Alkoholpolitisk handlingsplan for Arendal kommune Vedtatt av Arendal bystyre i møte..sak.. 1 Del 1 - Målsetting generelle og spesielle bestemmelser. Innledning. Alkohollovens 1-7d pålegger kommunen å utarbeide

Detaljer

Vedlegg 1. ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR PERIODEN 2012 2015 LISTER REGIONEN Farsund, Flekkefjord, Lyngdal, Kvinesdal, Sirdal og Hægebostad

Vedlegg 1. ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR PERIODEN 2012 2015 LISTER REGIONEN Farsund, Flekkefjord, Lyngdal, Kvinesdal, Sirdal og Hægebostad Vedlegg 1 ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR PERIODEN 2012 2015 LISTER REGIONEN Farsund, Flekkefjord, Lyngdal, Kvinesdal, Sirdal og Hægebostad Pkt 1. Formål Alkoholpolitiske retningslinjer for Lister

Detaljer

Alkoholpolitisk handlingsplan for Tvedestrand kommune 30.06.2016-30.06.2020

Alkoholpolitisk handlingsplan for Tvedestrand kommune 30.06.2016-30.06.2020 Tvedestrand kommune Alkoholpolitisk handlingsplan for Tvedestrand kommune 30.06.2016-30.06.2020 1. Innledning I henhold til alkoholloven plikter alle kommuner å utarbeide en handlingsplan. Dette dokumentet

Detaljer

Saksområdet bevillinger - alkoholloven - serveringsloven

Saksområdet bevillinger - alkoholloven - serveringsloven Saksområdet bevillinger - alkoholloven - serveringsloven Temaer Formål Noen sentrale bestemmelser Lovendringer Handlingsrom for utforming av alkoholpolitikken 2016-2020 Alkohollovens og serveringslovens

Detaljer

Alkoholpolitisk handlingsplan 2012-2015. Vedtatt av kommunestyret den 23.05.12, sak 080/12.

Alkoholpolitisk handlingsplan 2012-2015. Vedtatt av kommunestyret den 23.05.12, sak 080/12. Alkoholpolitisk handlingsplan 2012-2015 Vedtatt av kommunestyret den 23.05.12, sak 080/12. Innhold FORSKRIFT... 3 1. Salgssteder... 3 2. Serveringssteder... 3 2.1 Skjenketider... 3 2.2. Åpnings/lukningstider...

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer for Våler kommune. Vedtatt i kommunestyret

Alkoholpolitiske retningslinjer for Våler kommune. Vedtatt i kommunestyret Alkoholpolitiske retningslinjer for Våler kommune 2016 2020 Vedtatt i kommunestyret 20.06.2016. 1 Innhold 1. Målsettingen for kommunens alkoholpolitikk... 3 1.1 Hensikten med alkoholpolitiske retningslinjer:...

Detaljer

Grue Kommune. Alkoholpolitiske retningslinjer. Del av rusmiddelpolitisk handlingsplan

Grue Kommune. Alkoholpolitiske retningslinjer. Del av rusmiddelpolitisk handlingsplan Grue Kommune Alkoholpolitiske retningslinjer Del av rusmiddelpolitisk handlingsplan Vedtatt av Kommunestyret 23.11.09 sak 062/09 Videreført av Kommunestyret 21.05.12 sak 025/12 og gjort gjeldende frem

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMITÉ FOR HELSE- OG OMSORG

MØTEINNKALLING FOR KOMITÉ FOR HELSE- OG OMSORG MØTEINNKALLING FOR KOMITÉ FOR HELSE- OG OMSORG Møtedato: 04.03.2009 Møtested: Rådhuset lille festsal Møtetid: Kl. 18:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 62 80 80 12. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer Audnedal kommune

Alkoholpolitiske retningslinjer Audnedal kommune Alkoholpolitiske retningslinjer Audnedal kommune 2016-2020 Vedtatt Kommunestyret 15.9.2016 sak 59/16 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Aktuelt lovverk... 2 3. Definisjoner... 2 4. Målsetting...

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /15 Kommunestyret /15

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /15 Kommunestyret /15 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 6 FA-U60, TI-&18 14/1191 15/1904 Anne-Margrethe Simonsen 19.03.2015 Alminnelig skjenkebevilling - Go biten kafé Utvalg

Detaljer

SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR SALG AV ALKOHOLHOLDIG DRIKK GRUPPE 1 (2.50-4.7 volumprosent alkohol) 01.07.2012-30.06.2016

SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR SALG AV ALKOHOLHOLDIG DRIKK GRUPPE 1 (2.50-4.7 volumprosent alkohol) 01.07.2012-30.06.2016 SALGSSTEDET SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR SALG AV ALKOHOLHOLDIG DRIKK GRUPPE 1 (2.50-4.7 volumprosent alkohol) 01.07.2012-30.06.2016 Butikkens navn... Adresse:...Postnr:...Poststed:... Telefonnr.:... Telefaksnr.:...

Detaljer

Tilleggsinnkalling Tenesteutvalet

Tilleggsinnkalling Tenesteutvalet Austevoll kommune Tilleggsinnkalling Tenesteutvalet Møtestad: Globen Møtedato: 17.01.2017 Møtetid: 15.00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 5508 10 00 servicekontoret eller til postmottak@austevoll.kommune.no.

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer for Sirdal kommune for perioden LØPENR/SAKSNR: SAKSBEHANDLER: DATO:

Alkoholpolitiske retningslinjer for Sirdal kommune for perioden LØPENR/SAKSNR: SAKSBEHANDLER: DATO: Sirdal kommune Alkoholpolitiske retningslinjer for Sirdal kommune for perioden 2016-2020 LØPENR/SAKSNR: SAKSBEHANDLER: DATO: 1060/2016-2011/692 Maria Tamasi 22.01.2016 UTV.SAKSNR: UTVALG: MØTEDATO: 16/16

Detaljer

ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR SIRDAL KOMMUNE

ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR SIRDAL KOMMUNE ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR SIRDAL KOMMUNE 2012 2016 1 Pkt. 1 Formål Alkoholpolitiske retningslinjer for Sirdal kommune bygger på alkohollovens målformulering i 1-1: 1-1. Lovens formål. Reguleringen

Detaljer