Nordea*^ ARBEIDERBLAD

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nordea*^ ARBEIDERBLAD"

Transkript

1 spesiac Nr argang hvem hva hvor ndr Nordea*^ OL Toten-Trolls hovedsponsor: ARBEIDERBLAD

2 1 Innholdsfortegnelse: Vartur til Moss 2 Styret og komiteer i Toten-TroU 3 Idrettsskoler 3 Treningskp 3 AUidrett pa treningskp 4 TT karusellen 4 Turorientering 4 Kart/teknisk utstyr 4 Rausteinshytta 4 L0ypeki0ring 5 Totenasl^yper 5 Finansiering 5 Medlemskontingent 5 Pamelding og avreise til O-l0p 5 Startkontingent 6 Reiseutgifter 6 Ranking 7 Toten-TrolFs sponsorer 8 Klubbutstyr 8 Trenuigsl0p Rausteinshyttesamling 10 Hyggekveld H Toten-Trolls kart 12 Aktiviteter I Toten-TroU Varonnl0pet MannskapsUste - varonnl0pet 15 Veterarunesterskapet VARTUR til moss MAI 2003 Lordag; Lordagskjappen. Kart: Mossemarka. Normale loypelengder. Start kl S0ndag: Indre 0stfold OK. Kart: Askim. Kortdistanse. Start kl Vi reiser nedover i privatbiler l0rdag morgen og ovematter sammen med Gj0-vard pa Moss vandrerhjem i 4 mannsrom, der ovemattet vi ogsa i fjor. Det foregar konfirmasjon pa vandrerhjemmet bade l0rdag og S0ndag sa vi kan ikke bruke TV stua. Vi kan bruke et rom i andre etasjen som oppholdsrom. All mat ma inntas enten pa et lite kj0kken med sitteplass til 10 eller pa rommene der det er 4 stoler og et bord. Etter l0pet l0rdag reiser vi til Moss og spiser middag sammen pa klubbens regning. Ta med: Dusj: Egenandel: Pamelding: T0rrmat til alt annet enn middag l0rdag. St0vler, senget0y eller lakenpose (sovepose ikke tillat), o-utstyr og l0perbrikke. Finnes pa vandrerhj emmet. Vatklutmetoden pa l0pene. Kr. 100,-. Kr. 300,- pr. familie. Innen tirsdag 22. april til oppmann Ola Brox tlf eller Vanja Staff tlf

3 I styret og komiteer i Toten-TroU Leder Nestleder/sekreter Kasserer Hege Soler0d Terje Ruttenborg Nils Harald Staff Komiteer: Komiteleder: Trenings- og Vanja Staff Sjur Gjestvang, Ola Brox instruksj onskomite Trimkomite Torfinn Staff Anne Staff, Simen Bleken, Arne Aas, Haldis Soler0d, Inger Kj0ler Fodstad Hyttekomite Arild Wed0e Torfinn Staff, Hans Stabbetorp, Arne Aas, Knut Br0ste, Mona Wed0e Finanskomite Per Y. Steinsholt Svanhild Steinsholt Teknisk komite Svein Soler0d Jens Olav Hveem, Harald Rognlien, Brling Egge PR komite Arne Aas Torfinn Staff Oppmann Ola Brox Rankingf0rer Ungdomsrepresentanter Vegard Ruttenborg Eirik Ravnan Materialforvalter Gaute Glemmestad Toten-Troll Totenasen Leder Sekretaer Kasserer Trening/instru. Hytte Finans Teknisk Troll-Tidende Oppmann DIVERSE AKTIVITETER I TOTEN-TROLL Idrettsskolene: Toten-TroU deltar med orientering/uteliv pa idrettsskoler der deltageme er 6-10 ar Ansvarlig: Vanja Staff tlf Treningslop: Det arrangeres treningskp pa tirsdager i sommerhalvaret. Se egen liste. Ansvarlig: Vanja Staff tlf

4 1 AUidrett pa treningsl0p. Vi slcal ikke ha det tradisjonelle nybegynnerkurset i ar. I stedet drar vi allidretten med pa treningsl0pene vare. Da kommer ungene til oss i store mengder. Allidretten pa Skreia kommer pa de 3 f0rste treningsl0pene og Lena pa de 2 neste. Hvilket betyr at klubben ma stille med noen som kan f0lge unger rundt pa nybegynnerkypa pa de 5 f0rste treningstepene. Haper dere som blir spurt er positive. Allidretten stiller ogsa med noen voksne. Det kan bli ca. 20 ekstra unger hver kveld. Treningskomiteen va'' anja TT-karusellen: 8 av treningsl0pene er lagt opp mer likt et ordinsrt l0p og utgi0r TT-karusellen. Her er det premiering for 5 fullf0rte l0p og en st0rre premie for a ha fullfizfrt alle 7 eller 8 av l0pene. Se lista over treningsl0p. Ansvarlig: Vanja Staff tlf Turorientering: Arets turorientering har som vanlig 60 poster fordelt pa kartene: Hveemsasen, Stenberg, Skjellungsh0gda, Torseterkampen og Laupen. Pose med kart og annet materiell koster kr og faes kj0pt hos Totens Bokhandel, Staff & S0nner, G-Sport Toresen, Hagebruksutsalget pa Valle vdg. skole, Skramstad Bok og Papirhandel, MX Sport Skreia, Kiwi Kapp og Tors^tra Kafe Sesongstart med ekstraposter, instruksjon og servering i Karidalen skisenter, l0rdag 10. mai kl Kaffepost pa kartet Laupen, S0ndag den 17. august, kl Hyggekveld med vanlig avslutning for arets 0-sesong pa Valle, S0ndag den 19. oktober, kl Ansvarlig: Torfmn Staff tlf Kart/teknisk utstyr: Vare idrettsanlegg er kart. Det trenges stadig nye eller oppdaterte kart og dette pagar kontinuerlig. Vare idrettsanlegg er kartene. Toten-Troll har ogsa utstyr for elektronisk kontrou og tidtaking, EKT. Det meste av Toten-Trolls utstyr er lagret pa vart nye lager pa Skreia stasjon. Ansvarlig: Svein Soler0d tlf Rausteinshytta: A/L Rausteinshytta er et andelslag som har overlatt driften av Rausteinshytta til Toten-Troll. Hytta er apen S0ndager f0r nyttar og terdager og S0ndager resten av vinteren. Tjenesten som vertskap skjer pa dugnad av Toten-TroU's medlemmer og styres av hyttekomiteen. Det selges bl. a. varmt og kaldt drikke forskjellig bakervare og sjokolade. Hytta kan leies ut til skoleklasser/treningssamlinger ol. Det er liggeplass til i alt 25 i senger og pa madrasser. Toten-Troll betaler br0yting av veien og parkeringsplass pa Oksbakken og har inntekten av br0yte/parkeringsavgiften. Ansvarlig. Arild Wedoe tlf

5 J Loypekjoring: Toten-Troll har egen sn0scooter som brukes til br0yting av noen av de mindre l0ypene samt til varekj0ring. Nytt er at vi na har en bandvogn som kan nyttes til vare- og persontransport nar den blir klar. Totenasloyper: Sammen med Lensbygda Sportsklubb og 0. Toten Skiklubb er Toten-Troll eier av Totenasl0yper AS. Formalet er l0ypekj0ring for turskil0pere og det er kypene fra Lensbygda om Rausteinshytta - Torsstra til HersJ0en som blir kj0rt. Finansiering: Det trenges en del penger til drift av et orienteringslag og hovedinntektskildene er: Tilskudd fra kommunen Sponsorer Annonser/reklame Drift av Rausteinshytta Dugnad ved kartproduksjon Ansvarlig: PerY. Steinsholt tlf Medlemskontingent: Medlem under 17 ar kr Medlem 17 ar og eldre kr St0ttemedlem kr Regler for PAmELDIN(^ OG avreise til O-L0P Innbydelser Irmbydelser med opplysninger om intemasjonale l0p, nasjonale l0p og kretsl0p... - finnes i oppmannspermen/pameldingspermen (bla perm), som er med pa alle vanlige o-l0p, treningsl0p og TT-karuseller (henges opp pa den transportable tavla eller ligger i/ved pameldingsteltet). - fmnes ofte pa arrang0rens nettside; ga inn pa NOFs nettside - - og videre inn pa terminlista. Pamelding Pamelding til l0pene skjer til oppmannen - ved a... - skrive seg pa i pameldingspermen. - sende e-post ('mailto:olabrox.frisurfno). - ringe (tlf , mobil ). 5

6 Pameldingen ma skje senest kvelden f0r pameldingsfristen for hvert l0p. I motsatt fall ma en selv S0rge for a melde seg pa og dekke evt. etterpameldingsgebyr. Hver l0per er selv ansvarlig for a skrive seg opp i riktig aldersklasse. Vsr n0ye med at klassebetegnelsen stemmer med innbydelsen. For a gi oppmannen best mulig oversikt, f0rer hver enkelt opp i h0yre kolonne om en disponerer bil og kan kj0re - eller om en trenger skyss. Her kan en ogsa f0re opp spesielt behov for o-camp e.l. Avreise til l0p Det blir arrangert felles avreise til o-l0p. I utgangspunktet gjelder dette til alle l0p. Til enkelte l0p blir det satt opp en plan for kj0ring - med avtale med den enkelte. I andre l0p, der endelig plan for kj0ring ikke er satt opp, m0ter en opp enten pa Lena eller pa Skreia innen avtalt avreisetidspunkt. Dette tidspunktet blir i tilfelle f0rt opp pa pameldingsskjemaene i permen. Regler for DEKNIN(5 AV STARTKONTINi^ENT OG REISEUTGIFTER startkontingent Laget dekker ordin^r startkontingent nar pameldingen skjer til oppmannen innen pameldingsfristen. Ved pamelding etter fristen ma teperen selv melde seg pa og dekke eventuelt etterpameldingsgebyr. En l0per som har meldt seg pa til l0p og ikke m0ter fram, ma selv dekke startkontingenten hvis frav^ret fra l0pet ikke skyldes sykdom/skade eller andre belt spesielle grunner. Reiseutgifter (satserfo.m. sesongen 1998) Laget dekker bilgodtgi0relse med 30 0re per km for bil/sjaf0r og for hver l0per som sitter pa, minus innsamlet egenandel. Egenandelen betales ved hver tur direkte til sjaf0ren og f0lger disse satsene: - Bam, skoleungdom og studenter betaler kr. 10,- for inntil 120 km reisestrekning tur/retur og kr. 20,- ved lengre reiser. - Voksne betaler 30 0re per km. Til stafetter beregnes ingen egenandel. Kjoring til kurs, kretssamlinger og kretsm0ter (palagt kj0ring) dekkes med kr. 1,- per km re per km for hver passasjer. Laget dekker ogsa bom- og parkeringsutgifter. Laget dekker ikke reiseutgifter til og fra fleredagersl0p (feriel0p) langt unna, men reiser mellom o-camp og hvert l0p dekkes pa vanlig mate. Laget dekker heller ikke reiseutgifter til trenings l0p/karusell0p. 6

7 Ved spesielt lange reiser ma sp0rsmal om dekning av reiseutgifter tas opp med arbeidsutvalget/ styret pa forhand. (Send S0knad.) Reiseregnskap f0res pa eget reiseregnskapsskjema (bak i pameldingspermen) og retumeres til oppmannen innen 15. oktober. Regning for reiser etter denne dato f0res opp pa neste ars skjema. Regler for UTREGNING AV RANKINGPOENG For hver sesong deles det ut rankingpremier i A-klasser etterfizflgenderegler: Poengene regnes ut etter formelen: (vinnertidregen tid)-100. De 5 beste l0pene for hver l0per teller. Den l0peren i hver A-klasse som har h0yest poengsum og samtidig minst 400 poeng, er vinner av rankingen i klassa og far rankingpremie. For a fa rankingpoeng ma det vsre minst 3 startende l0pere i klassa. En l0per som stiller i en mer krevende klasse, far rankingpoengene godskrevet i sin egen aldersklasse. Ved deltakelse i E-klasser, i hovedl0p og i offisielle nasjonale og intemasjonale mesterskap, ganges poengene med en faktor 1,1. Ved deltakelse i AK-klasser ganges poengene med en faktor 0,9. Det deles ikke ut rankingpremier i N-, C- og B-klasser.

8 Toten-Trolls sponsorer Toten-TroU har sponsoravtale med Oppland Arbeiderblad og Nordea Bank Toten. det bestar i at Toten-TrolUs aktive medlemmer skal ha OA^s merke pa l0psdrakt og overtrekksjakke. EUers skal OA's merke v^re pa kart, start- og malseil, program, Troll-Tidende og telt. Nordea s merke skal vsre med pa overtrekksjakke, program, Troll-Tidende og telt. PrisUste klubbutstyr: Overtrekksdress: Jakke u/for kr. 200,- Bukse u/for kr Jakke m/for kr. 300,- Bukse m/for kr. 150,- L0psdrakter: L0pstr0ye, bla kr. 110,- L0pstr0ye, hvit kr. 130,- L0psbukse, knekort eller lang kr. 100,- Legger, voksen kr. 150,- Legger bam kr. 100,- Idrettstape kr. 5,- Bla lue med Toten-Troll pa kr. 30,- Bilstreamer "Fot og knoll i Toten-TroU"kr. 0,- Er noe av dette interessant, ring: VANJA STAFF, LENA - TLF eller send e-post til vstaff(glonline.no

9 TT-karusell og treningslop 2003 Dato L0p Ansvarlig Kart Merket fra 29. april Treningsl0p Harald Staff Starum 6. mai Trenings l0p Anne Lovise Lauvdal Enge Store Kihle skole 13. mai TT-karusell Arne Wedding Stenberg Karidalen 20. mai Treningsl0p Vanja Staff Stenberg Gr0nlandsletta 27. mai TT-karusell Per Y. Steinsholt Hveemsasen Skreia ungd. 3. juni TT-karusell Onno Verb erne Skumsj0en/Skyteb. Raufoss 10. juni Klubbstafett Terje Ruttenborg Starum 17. juni TT-karusell Sjur Gjestvang Fodstadvollen/Oksb. Olterud 24. juni Trenings l0p Gaute Glemmestad Laupen Lindholm 5. august Treningsl0p Torfmn Staff Laupen/Jubileumsp Lindholm 12. august TT-karusell Anders Sollien FodstadvoUen Olterud 19. august 26. august 2. sept. 9. sept. 16. sept. 23. sept. TT-karusell Klubbmesterskap TT-karusell TT-karusell/Kortdist Treningsl0p Treningsl0p Hege Soler0d Treningskomiteen Svein Soler0d Ola Brox Arne Aas Arvid Midthus Hveemsasen Laupen FodstadvoUen Starum SkjeUungsh0gda Enge Store Bilitt Lindholm Olterud Torsetra Kihle skole Start fra kl TT-karusell giennomf0res med EKT. Husk a ta med toperbrikke. De som ikke har far lane pa l0pet. Sp0rsmal? Kontakt Vanja Staff, tlf epost:

10 Rausteinshyttesamlinga Deltakere: 0ivind Aim, Eirik og Sigurd Ravnan, Sara og Lillian Lindstad, Marius og Anders Staff. Voksne: Ingrid Ravnan og Vanja Staff. L0rdag 15. feb. m0tte 7 unge opp pa Oksbakken med sovepose og ryggsekk. Den minste var 8 og den eldste 19 ar. Vsret var stralende akkurat da og Arne Aas sto klar med scooteren for a frakte bagasjen til Rausteinshytta. Oivind og Eirik tok raskeste veien opp og de 5 yngste og sprekeste gikk turen over Tjuvasen. Lillian, Sara og Anders hadde aldri gatt om Tjuvasen f0r, sa dette var en seier. Sola ble borte i take f0r vi kom opp og dukket ikke fram f0r neste dag. Etter nistematen pa hytta ble Gaute med pa myra bak hytta og insfruerte i skiteknikk. Dette var l^rerikt da mange o-l0pere ikke er sa veldig gode pa ski. Etterpa gikk vi opp pa ryggen, satte fra oss skiene der og akte pa rumpa og hoppet nedover lia mot Torsetra. Det var mye sn0 og bade morsomt og slitsomt (vi matte ogsa opp igjen). Eirik, Oivind, Sigurd og Sara viste et imponerende mot da de hoppet utfor en skrent og landet 6-7 meter lenger ned. Jeg begynner nok a bli gammel for jeg hadde aldri i verden turt a hoppe. Etter middagen som besto av Pitabr0d m/fyll ordnet Eirik opp med konkurranse. Det ble ogsa tid til l0rdagsgodt og litt TV. Ettersom vi var sa fa kunne nesten alle sove i seng. Bare Oivind og Eirik ordnet seg til inne i stua pa 7 madrasser til sammen og "kilovis" med godteri mellom seg. Etter en god natt s0vn vaknet vi til skyfri himmel. Vi startet med skiorientering der de fulgte ei l0ype og matte tegne inn postene de kom til. Sa gikk vi skitur til Hjemmefrontshytta. Tilbake gikk vi l0ssn0en oppover ryggen forbi tamet. Etter nistematen gikk turen ned til Oksbakken og hjemreise. Alle synes det hadde v^rt ei fm samling selv om det ble fa deltakere. Vanja

11 HYGGEKVELD FOR BARN OG UNGE I TOTEN-TROLL Alle under 20 ar som har lopt litt eller mye orientering er velkommen til meg pa Lena TORSDAG 24. APRIL KL Jeg serverer PIZZA ogbrus. Vi spiller o-spill, lager o-fortelling, far informasjon om l0p til sommeren, pameldingsrutiner, skyssordning m.m. Ta gjeme med mor eller far. P.g.a. innkj0p av mat og drikke ma jeg ha pamelding innen tirsdag 22. april. Hilsen Vanja Staff Trening og instruksj onskomiteen Tlf Rjadt hus avkjmng fra rv. 33 0st for Lillo

12 i OL TOTEN-TROLLS KART Nr. Kartnavn Utgitt E/M Bruk A-km^ Merknad Pris 1 Gransmarka -66,-68 5/20-9/17 Utgatt - 2 Hveemsasen -70 5/10-6 Utgatt. Se Tjuvasen -73 5/20-13 Utgatt Se 17, 21-4 Kronborgseter -75 5/ Torseterkampen -76 5/15-19 Utgatt. Se Stenberg D 77,78,84,95,00, 02 5/10 K-I-Tur Stenberg -89,-91 5/15 T-Tur 10 Gml. utg. 10 (n.del) 7 Starum D 78, 88, 94, 98, 01 5/5 K-I-Tur Skreia S0r -79 5/10-4 Oppbrukt - 9 Fredrikstad -80 5/15-12 Utgatt Sel9, 22, Herva D -82,-96 5/15 T-Tur Hveemsasen D 83, 91,(94), 97, 00 5/10 K-I-Tur 6 Rev. hogst Gr0na-Fiskelausen D -84 5/15 T-Tur Krabyskogen -82? 5/10 T Kiseskogen D -87,-02 5/10-15 T Vinsasen -86 5/15-14 Utgatt Se 19, 20, - 22, Enge Store D -87,-95,-99 5/5 K-I-Tur Oksbakken -88 5/15 T-Tur Skjellungsh0gda -90 5/15 K-Tur 9 Opptrykk Lensbygda -93 5/15 T-Tur R0yse -93 5/10 T-Tur Torseterkampen D -93,-00 5/15 T-Tur 24, Myrsj0en D -97 5/15 K-Tur 13, Lena D -97 5/10 T-I-Tur Laupen D -98 5/10 K-Tur 11, FodstadvoUen D -2 5/10 K-Tur 7 15 Skolegardskart over alle skoler kommer i tillegg. K=konkurranse og trening, T=trening, I=instruksjon, Tur=turorientering D=digitalisert. Revidert liste mars

13 TERMINLISTE FOR L0P, TRENINGSL0P OG ANDRE AKTIVITETER I TOTEN-TROLL Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag L0rdag S0ndag Apr Vestfold 2-dagers 6 Vestfold 2-dagers SOLrenningen 13 VSrstafetten Austmarka Tr Starum 30 Mai 1 Kolbotn 2 3 L0rdagskjappen 4 Indre 0stfold 5 6 Tr Enge Store VSrorml0pet TT Stenberg ISBffikkelaget Tr Stenberg GJ0vard 2-dag. 25 GJ0vard 2-dag TT Hveemsasen Biker Skumsj0stafetten Juni TT Skumsj0en L0vsprinten 8 Elgdilten 9 10 klstafett Starum Ringsakersprinten 15 H0sbj0rstafetten Lavspretten TT FodstadvoUen land 21 O-Iand 22 0-land Trlaupen Festival 28 O-Festival 29 O-Festival 30 Juli 1 Midnattsolgalopp 2 Midnattsolg 3 D0lauka 4 Midnattsolg D0lauka 5 S0rlandsgaloppen Midnattsolgalopp D0lauka 6 Serlandsgaloppen D0lauka Sarlandsgal. 10 Sarlandsgal. lls0rlandsgal Sarlandsgal. 14 WMOC 15 WMOC WMOC dagars 21 5-dagars 22 5-dagars dagars 25 5-dagars Aug. 1 2 Tyrifjord 2-dagers 3 Tyrifjord 2-dagers 4 5 Tr Laupen landsleir 9Randsfjord2d. 10Randsgord2d. Sept TT FodstadvoUen LiUehammersp. 17 Kaffepost Fjelldilten TTHvems&sen KM individuelt 24 KM staffet Klubbm. Laupen Veteranmesterskap Myrsprinten 31 Veteranmesters. Myrtrampen 1 2 TT FodstadvoUen Nattmestem 6 7 MJ0lnerl0pet 8 9 TT kort Starum Mann-kone-lap? 14 Hadelandsl0pet 15 16TrSkjellungsh Langtrampen Tr Enge Store Finn Skedsmos. 28 Furugampen Okt Ringreven stafett ISBIodslitet 19 Trimavslutning Nov. 1 2 Frostsprinten

14 INNBYR TIL KRETSL0P L0RDAG 10. MAI 2003 KLASSER OG L0YPELENGDER. Klasse: Klasse: H ,5 km D ,5 km H ,0 km D ,0 km H ,0 km D ,0 km H17-K 5,0 km D 17-K 4,0 km H ,0 km D ,0 km H19-7,0 km D 19-6,0 km H40-6,0 km D40-4,0 km H50-5,0 km D50-3,0 km H60-3,0 km D60-3,0 km H70-2,5 km D70-2,5 km H17-C 3,0 km D 17-C 3,0 km H13-16C 3,0 km D 13-16C 3,0 km H17-N 3,0 km D 17-N 3,0 km H13-16N 2,5 km D 13-16N 2,5 km H11-12N 2,0 km D 11-12N 2,0 km N-apen 2,0 km PAMELDING: Sendes lagvis pa vedlagte pameldingsskjema til Harald Rognlien 2848 SKREIA. Tlf Fax Poststemplet senest mandag 5. mai, eller ro gnli en(g),p ost. com STARTKONTINGENT: L0pere til og med 16 &r: kr Lepere fra og med 17 ar: kr Det vil bli bnikt elektronisk kontrou og tidtaking EKT ETTERANMELDING: Pr. tlf til Harald Rognlien, /fax , pr rqgnlien(a)post.com eller inntil 1 time f0r Start mot tillegg i startkontingenten, til og med 16 ar kr 20.- fra og med 17 ar kr 40.- PREMIERING: Etter NOFs reglement. TotentroUet som skal vinnes 3 ganger-deles ut til beste l0per i D19- og HI 9-. KART: Stenberg: 1:10000 ekv. 5 mrev TERRENG: Stifylt terreng. Bade meget lettlopte partier og omrader med hogstflater med varierende alder og l0pbarhet. FRAMM0TE: 0TS Skisenter, Karidalen. Merket fra rv. 33, Nord for Lillo. PARKERING: Nsr samlingsplass kr.20,- START: Forste start kl Start nser samlingsplass. VASK: Dusj kr 5.- SMATROLL: Ved samlingsplass BARNEPARKERING: Ved samlingsplass L0PSLEDER: Hege Soler0d L0YPELEGGERE: Arvid Midthus og Ame Wedding KONTROLL0R: Ola Brox OL Tolen-Tfdlsbovedsporison [4

15

16 Returadresse Arne Aas, Rute Oil, 2848 SKREIA Veteranmesterskap et 2003 i Kristiansand august Hei alle o-veteran-vermer! 26. mars 2003 Det blir feues tur fra Oppland til arets Veteranmesterskap i Kristiansand. Vi reiser nedover med buss (Mj0sreiser) fra Toten pa fredag ettermiddag. Dersom vi skuue bli rimdt 30 deltakere, skulle likevel 500 kr per person holde. Ovematting blir pa Hamresanden i leiligheter med 4-6 personer fordelt pa 2-3 rom. Prisen blir 500 kr. per person - inkl. senget0y og frokost. Prison sktxlle da bli 1000 kr per person for hele opplegget + maten utenom frokosten, bl.a. pa turen nedover og tilbake og evt. banketten l0rdag kveld. Dette skjer ved a betale inn 1000 kr til en egen konto for turen: O-tur, v/ola Brox, Tallsletta 4, 2848 SKREIA, konto nr Hilsen Ola TLf.: mobil: e-post: risurf.no (Innlegget er forkortet) 16

TIL DEG FRA NOL 200 HOVEDSAMARBEIDSPARTNER. Årgang 16. Treningsløp Oversikten finner du på midtsiden. Stafetter Se side 11.

TIL DEG FRA NOL 200 HOVEDSAMARBEIDSPARTNER. Årgang 16. Treningsløp Oversikten finner du på midtsiden. Stafetter Se side 11. Spesialutgave av Notodden Orienteringslags informasjonsblad Sjekk KODEN TIL DEG FRA NOL 200 2006 Årgang 16 Treningsløp Oversikten finner du på midtsiden. Stafetter Se side 11. Sprintcup Informasjon på

Detaljer

Organ for Eiker o - lag 1-2013. Hanna E. Andersen, Vegard Myklemyr og Kristine Berglia Foto: Hans Roar Bakken

Organ for Eiker o - lag 1-2013. Hanna E. Andersen, Vegard Myklemyr og Kristine Berglia Foto: Hans Roar Bakken Organ for Eiker o - lag 1-2013 Hanna E. Andersen, Vegard Myklemyr og Kristine Berglia Foto: Hans Roar Bakken INNHOLDSFORTEGNELSE 1.& LEDER FOR 2013... 3& 2.& TRENINGSLØP 2013... 4& 3.& OVERSIKT FREMMØTESTEDER

Detaljer

T I L D E G F R A NO L 2008

T I L D E G F R A NO L 2008 Spesialutgave av Notodden Orienteringslags informasjonsblad Sjekk KODEN T I L D E G F R A NO L 2008 Årgang 18 Treningsløp Oversikten finner du på midtsiden. Stafetter Se side 11. O-karusell side 31-34.

Detaljer

God Jul. Godt nytt O-år. Innhold: Marsipanløpet Om jeg kunne treffe Julekryssord Totenåsløyper Ranking2006 Rausteinshytta O-sudoku.

God Jul. Godt nytt O-år. Innhold: Marsipanløpet Om jeg kunne treffe Julekryssord Totenåsløyper Ranking2006 Rausteinshytta O-sudoku. B Returadresse Arne Aas, Rute 011, 2848 SKREIA Nr. 4 2006 44. årg O-soduko Innhold: Marsipanløpet Om jeg kunne treffe Julekryssord Totenåsløyper Ranking2006 Rausteinshytta O-sudoku God Jul Godt nytt O-år

Detaljer

Organ for. Eiker o-lag 1-2015. Minne fra 2014 KLUBBKALENDER 2015. WWW.eikerol.no. Eiker o - lag. side 1

Organ for. Eiker o-lag 1-2015. Minne fra 2014 KLUBBKALENDER 2015. WWW.eikerol.no. Eiker o - lag. side 1 Organ for Eiker o - lag 1-2015 Minne fra 2014 KLUBBKALENDER 2015 WWW.eikerol.no side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. LEDER FOR 2015... 3 2. TRENINGSLØP 2015... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 3. OVERSIKT FREMMØTESTEDER

Detaljer

Årsmeldingsutgave 1/04 HOVEDSAMARBEIDSPARTNER. Årsmøte mandag 26. Januar kl. 18.30 på klubbhytta. Informasjon Jukola. Årsmeldingen for 2003

Årsmeldingsutgave 1/04 HOVEDSAMARBEIDSPARTNER. Årsmøte mandag 26. Januar kl. 18.30 på klubbhytta. Informasjon Jukola. Årsmeldingen for 2003 Informasjonsblad utgitt av Notodden Orienteringslag Årgang 14 1/04 Årsmeldingsutgave Årsmøte mandag 26. Januar kl. 18.30 på klubbhytta Årsmeldingen for 2003 Se s. 5-15 Informasjon Jukola Se s. 24 Påmelding

Detaljer

T I L D E G F R A NO L 2007

T I L D E G F R A NO L 2007 Spesialutgave av Notodden Orienteringslags informasjonsblad Sjekk KODEN T I L D E G F R A NO L 2007 Fra startfeltet på Blodslitet høsten 2006 Årgang 17 Treningsløp Oversikten finner du på midtsiden. Stafetter

Detaljer

Organ for Eiker o - lag 1-2014

Organ for Eiker o - lag 1-2014 Organ for Eiker o - lag 1-2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. LEDER FOR 2014... 3 2. TRENINGSLØP 2014... 4 3. OVERSIKT FREMMØTESTEDER FOR TRENINGSLØP... 5 4. PREMIERING TRENINGSLØP... 5 5. TRENINGSLØP RETNINGSLINJER...

Detaljer

Ord fra leder i Alta o- lag

Ord fra leder i Alta o- lag Nr 1 / 2015 34. Årgang Noen av deltakerne etter Råtasscup 2014 Ord fra leder i Alta o- lag Sesongen er allerede godt i gang. Første store arrangement er Alta 2-dagers Arvid er allerede i gang med planlegging.

Detaljer

4/00 2.5< 5<66(76(7 " 6 7 8 9 HOVEDSAMARBEIDSPARTNER. Vinnerlaget fra Notodden OL i KM-stafett veteran Se side 6 ! 10 11 12

4/00 2.5< 5<66(76(7  6 7 8 9 HOVEDSAMARBEIDSPARTNER. Vinnerlaget fra Notodden OL i KM-stafett veteran Se side 6 ! 10 11 12 B Informasjonsblad utgitt av Notodden Orienteringslag Årgang 10 4/00 AVS.: Notodden O-lag v/kasserer Svein Amundsen, Heimdalsvn.17, 3218 Sandefjord Vinnerlaget fra Notodden OL i KM-stafett veteran Se side

Detaljer

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. BIL-postens 1.utgave i 1977. Desember 2011 - Nr. 1-35. Årgang. www.bergeril.no

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. BIL-postens 1.utgave i 1977. Desember 2011 - Nr. 1-35. Årgang. www.bergeril.no BIL-posten Medlemsblad for Berger I.L Desember 2011 - Nr. 1-35. Årgang BIL-postens 1.utgave i 1977 www.bergeril.no Lederen har ordet Nå har julefreden senket seg over Berger og et nytt år står for døren.

Detaljer

Nr. 1 April 2007 37. ÅRG

Nr. 1 April 2007 37. ÅRG Nr. 1 April 2007 37. ÅRG Innholdsfortegnelse Leder'n har ordet...3 Aktivitetskalender...5 Påmelding til løp...6 UK uttakingskomitéen informerer...8 O-Troll leir 10-13 år... 10 Gildesprint 5.- 7. trinn...

Detaljer

ÅRSMØTE FOR 2014 28. januar 2015 kl. 19:00 i KLUBBHYTTA

ÅRSMØTE FOR 2014 28. januar 2015 kl. 19:00 i KLUBBHYTTA ÅRSMØTE FOR 2014 28. januar 2015 kl. 19:00 i KLUBBHYTTA DAGSORDEN: 1. Valg av ordstyrer, referent, protokollunderskrivere 2. Godkjenning av dagsorden 3. Årsmelding 4. Regnskap 2014 5. Innkomne forslag

Detaljer

Gjø-Vard Orienteringslag Sesongen 2011

Gjø-Vard Orienteringslag Sesongen 2011 Gjø-Vard Orienteringslag Sesongen 2011 www.gjovard.no Hovedsponsor: Gjø-Vards sponsorer 2011 Hovedsponsor: Andre sponsorer: Kontaktinformasjon Styret Leder Bjørn Godager 412 52 468 bjoern.godager@hotmail.com

Detaljer

www.roterud.no Med ønske om en riktig god jul! 72 ivrige skiløpere var på miljøsamling på Venabygdsfjellet helga 14.-16. november

www.roterud.no Med ønske om en riktig god jul! 72 ivrige skiløpere var på miljøsamling på Venabygdsfjellet helga 14.-16. november DESEMBER 2008 Klubbavis for Roterud Idrettslag Med ønske om en riktig god jul! SKISESONGEN ER I GANG side 6 FOTBALL side 5 72 ivrige skiløpere var på miljøsamling på Venabygdsfjellet helga 14.-16. november

Detaljer

1 Innholdsfortegnelse

1 Innholdsfortegnelse 1 Innholdsfortegnelse Stokke IL Skigruppe... 1 Sesongen 2008 / 2009... 1 1 Innholdsfortegnelse... 2 1.1 Adresseliste styret... 3 1.2 Kontingenter sesongen 2008/09... 3 1.3 Ansvarlige for treningene...

Detaljer

Friluft Organ for Friluftsklubben i Oslo nr. 1 2008 11. årgang

Friluft Organ for Friluftsklubben i Oslo nr. 1 2008 11. årgang Friluft Organ for Friluftsklubben i Oslo nr. 1 2008 11. årgang Friluftsklubben i Oslo Leder n Foreningen vil ha flere ut på tur, og vi legger vekt på det enkle friluftsliv. Vi ønsker å skape et godt sosialt

Detaljer

BUDSTIKKEN. Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen. Nr. 6 Torsdag 1. juli 2004 44. år gang

BUDSTIKKEN. Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen. Nr. 6 Torsdag 1. juli 2004 44. år gang BUDSTIKKEN Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen Nr. 6 Torsdag 1. juli 2004 44. år gang 2 Informasjonsblad for Bergen Døvesenter Døvestevne 2004 i samarbeid med Møre og Romsdal

Detaljer

ÅRSMØTE FOR 2011 30. januar 2012 kl. 19:00 i KLUBBHYTTA

ÅRSMØTE FOR 2011 30. januar 2012 kl. 19:00 i KLUBBHYTTA ÅRSMØTE FOR 2011 30. januar 2012 kl. 19:00 i KLUBBHYTTA DAGSORDEN: 1.Valg av ordstyrer, referent, protokollunderskrivere 2.Godkjenning av dagsorden 3.Årsmelding 4.Regnskap 2011 5.Innkomne forslag 6.Budsjett

Detaljer

Innhold nr. 1-2008. Risør II-nytt

Innhold nr. 1-2008. Risør II-nytt RISØR II - nytt Medlemsblad for Risør IIs Venner Nr. 1-2008 Innhold nr. 1-2008 Lederen har ordet... s 3 Canal Street... s 4 Seiltrening... s 5 Nye hjemmesider... s 6 "Onsdagsklubben" - Gjengangeren...

Detaljer

Referat trener og lagledermøte 11.03.2015

Referat trener og lagledermøte 11.03.2015 Referat trener og lagledermøte 11.03.2015 1: Trener og lagledermøte. Trener og lagledermøte ble avholdt i festsalen på klubbhuset onsdag 11.03.2015 Tilstede var ca. 20 trenere og lagledere samt medlemmer

Detaljer

Velkommen til Bakkebygrenda barnehage. Tilvenning og informasjon til nye foreldre 2014/2015

Velkommen til Bakkebygrenda barnehage. Tilvenning og informasjon til nye foreldre 2014/2015 Velkommen til Bakkebygrenda barnehage Tilvenning og informasjon til nye foreldre 2014/2015 Innholdsfortegnelse Velkommen, side 3 Vår visjon, side 3 En hilsen fra oss, side 4 Åpningstider, side 5 Kontaktliste,

Detaljer

Raumar-info 1-2003 5. april

Raumar-info 1-2003 5. april Raumar-info 1-2003 5. april Innhold: Nytt styre/treningskomite 2003 Retningslinjer for drift av Raumar O-lag Medlemslister Trener gruppe 13 20 O-karusellen Sommerkarusellen O-teknisk trening Klubbmesterskap

Detaljer

Sp.kl. Freidig O-avdelings interne organ Februar 2013 Nr. 1 35. årgang

Sp.kl. Freidig O-avdelings interne organ Februar 2013 Nr. 1 35. årgang Sp.kl. Freidig O-avdelings interne organ Februar 2013 Nr. 1 35. årgang HU & HEI -Årsmelding - Ungdomsløp -Samlinger - Vintertrening -Store bommer - mm M N M M O L D E Ungdomsløp 2012 (..og 2013..) Som

Detaljer

DRØBAKS STØRSTE SPEIDERAVIS

DRØBAKS STØRSTE SPEIDERAVIS FEBRUAR 2008 Inneholder bla: Side 2: foreldremøte Side 3: Hyttetur Side 5: Portrettet Side 8-10: Flokkens sider Side 11: Nytt fra Foreldreforening Midten : Terminliste for hele gruppa Siste side: Dette

Detaljer

ÅRSBERETNING 01.01.14-31.12.14

ÅRSBERETNING 01.01.14-31.12.14 VANG ORIENTERINGSLAG ÅRSBERETNING 010114-311214 2 Framsida: Vår Hovedløpsvinner Eskil Frøisland i fint driv 3 Å R S M Ø T E 2014 SAKSLISTE 1 Åpning Onsdag 25 Februar 2015 kl 2000 Ingeberg skole 2 Konstituering

Detaljer

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Berger ILs nye hjemmeside. Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang. www.bergeril.no

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Berger ILs nye hjemmeside. Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang. www.bergeril.no BIL-posten Medlemsblad for Berger I.L Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang Berger ILs nye hjemmeside www.bergeril.no Lederen har ordet Nå er snart nok et år til ende og et nytt år står for døren. I Berger

Detaljer

Årsmelding for Løten O-lag 2012

Årsmelding for Løten O-lag 2012 Årsmelding for Løten O-lag 2012 Årsmøtet avholdes i kommunestyresalen på Tingberg mandag 04.02.2012 kl. 19.00 Våre hovedsponsorer i 2012 Side 2 av 23 Innholdsfortegnelse årsmøtedokumenter 2012 LØTEN O-LAG

Detaljer

Parkinson. bladet. God sommer. LSVT big på Kastvollen. MEDLEMSBLAD FOR Namdal og Nord-Trøndelag Parkinsonforeninger. Nr 2-2013 årgang 13

Parkinson. bladet. God sommer. LSVT big på Kastvollen. MEDLEMSBLAD FOR Namdal og Nord-Trøndelag Parkinsonforeninger. Nr 2-2013 årgang 13 Parkinson Nr 2-2013 årgang 13 bladet LSVT big på Kastvollen MEDLEMSBLAD FOR Namdal og Nord-Trøndelag Parkinsonforeninger www.parkinson.no God sommer Side 2 Parkinsonbladet Innhold Nr 2-2013 Trøndersk seminar,

Detaljer

Juleutgave Vestfold Nytt. Nr 3/4-2008 Årgang 46 Medlemsblad for Vestfold Døveforening. God Jul & Godt Nytt år til dere alle.

Juleutgave Vestfold Nytt. Nr 3/4-2008 Årgang 46 Medlemsblad for Vestfold Døveforening. God Jul & Godt Nytt år til dere alle. Juleutgave Vestfold Nytt Nr 3/4-2008 Årgang 46 Medlemsblad for Vestfold Døveforening. God Jul & Godt Nytt år til dere alle. VESTFOLD DØVEFORENING 2008/09: Vestfold Nytt blad nr. 3 og 4-2008 Innholdsfortegnelse:

Detaljer