Nordea*^ ARBEIDERBLAD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nordea*^ ARBEIDERBLAD"

Transkript

1 spesiac Nr argang hvem hva hvor ndr Nordea*^ OL Toten-Trolls hovedsponsor: ARBEIDERBLAD

2 1 Innholdsfortegnelse: Vartur til Moss 2 Styret og komiteer i Toten-TroU 3 Idrettsskoler 3 Treningskp 3 AUidrett pa treningskp 4 TT karusellen 4 Turorientering 4 Kart/teknisk utstyr 4 Rausteinshytta 4 L0ypeki0ring 5 Totenasl^yper 5 Finansiering 5 Medlemskontingent 5 Pamelding og avreise til O-l0p 5 Startkontingent 6 Reiseutgifter 6 Ranking 7 Toten-TrolFs sponsorer 8 Klubbutstyr 8 Trenuigsl0p Rausteinshyttesamling 10 Hyggekveld H Toten-Trolls kart 12 Aktiviteter I Toten-TroU Varonnl0pet MannskapsUste - varonnl0pet 15 Veterarunesterskapet VARTUR til moss MAI 2003 Lordag; Lordagskjappen. Kart: Mossemarka. Normale loypelengder. Start kl S0ndag: Indre 0stfold OK. Kart: Askim. Kortdistanse. Start kl Vi reiser nedover i privatbiler l0rdag morgen og ovematter sammen med Gj0-vard pa Moss vandrerhjem i 4 mannsrom, der ovemattet vi ogsa i fjor. Det foregar konfirmasjon pa vandrerhjemmet bade l0rdag og S0ndag sa vi kan ikke bruke TV stua. Vi kan bruke et rom i andre etasjen som oppholdsrom. All mat ma inntas enten pa et lite kj0kken med sitteplass til 10 eller pa rommene der det er 4 stoler og et bord. Etter l0pet l0rdag reiser vi til Moss og spiser middag sammen pa klubbens regning. Ta med: Dusj: Egenandel: Pamelding: T0rrmat til alt annet enn middag l0rdag. St0vler, senget0y eller lakenpose (sovepose ikke tillat), o-utstyr og l0perbrikke. Finnes pa vandrerhj emmet. Vatklutmetoden pa l0pene. Kr. 100,-. Kr. 300,- pr. familie. Innen tirsdag 22. april til oppmann Ola Brox tlf eller Vanja Staff tlf

3 I styret og komiteer i Toten-TroU Leder Nestleder/sekreter Kasserer Hege Soler0d Terje Ruttenborg Nils Harald Staff Komiteer: Komiteleder: Trenings- og Vanja Staff Sjur Gjestvang, Ola Brox instruksj onskomite Trimkomite Torfinn Staff Anne Staff, Simen Bleken, Arne Aas, Haldis Soler0d, Inger Kj0ler Fodstad Hyttekomite Arild Wed0e Torfinn Staff, Hans Stabbetorp, Arne Aas, Knut Br0ste, Mona Wed0e Finanskomite Per Y. Steinsholt Svanhild Steinsholt Teknisk komite Svein Soler0d Jens Olav Hveem, Harald Rognlien, Brling Egge PR komite Arne Aas Torfinn Staff Oppmann Ola Brox Rankingf0rer Ungdomsrepresentanter Vegard Ruttenborg Eirik Ravnan Materialforvalter Gaute Glemmestad Toten-Troll Totenasen Leder Sekretaer Kasserer Trening/instru. Hytte Finans Teknisk Troll-Tidende Oppmann DIVERSE AKTIVITETER I TOTEN-TROLL Idrettsskolene: Toten-TroU deltar med orientering/uteliv pa idrettsskoler der deltageme er 6-10 ar Ansvarlig: Vanja Staff tlf Treningslop: Det arrangeres treningskp pa tirsdager i sommerhalvaret. Se egen liste. Ansvarlig: Vanja Staff tlf

4 1 AUidrett pa treningsl0p. Vi slcal ikke ha det tradisjonelle nybegynnerkurset i ar. I stedet drar vi allidretten med pa treningsl0pene vare. Da kommer ungene til oss i store mengder. Allidretten pa Skreia kommer pa de 3 f0rste treningsl0pene og Lena pa de 2 neste. Hvilket betyr at klubben ma stille med noen som kan f0lge unger rundt pa nybegynnerkypa pa de 5 f0rste treningstepene. Haper dere som blir spurt er positive. Allidretten stiller ogsa med noen voksne. Det kan bli ca. 20 ekstra unger hver kveld. Treningskomiteen va'' anja TT-karusellen: 8 av treningsl0pene er lagt opp mer likt et ordinsrt l0p og utgi0r TT-karusellen. Her er det premiering for 5 fullf0rte l0p og en st0rre premie for a ha fullfizfrt alle 7 eller 8 av l0pene. Se lista over treningsl0p. Ansvarlig: Vanja Staff tlf Turorientering: Arets turorientering har som vanlig 60 poster fordelt pa kartene: Hveemsasen, Stenberg, Skjellungsh0gda, Torseterkampen og Laupen. Pose med kart og annet materiell koster kr og faes kj0pt hos Totens Bokhandel, Staff & S0nner, G-Sport Toresen, Hagebruksutsalget pa Valle vdg. skole, Skramstad Bok og Papirhandel, MX Sport Skreia, Kiwi Kapp og Tors^tra Kafe Sesongstart med ekstraposter, instruksjon og servering i Karidalen skisenter, l0rdag 10. mai kl Kaffepost pa kartet Laupen, S0ndag den 17. august, kl Hyggekveld med vanlig avslutning for arets 0-sesong pa Valle, S0ndag den 19. oktober, kl Ansvarlig: Torfmn Staff tlf Kart/teknisk utstyr: Vare idrettsanlegg er kart. Det trenges stadig nye eller oppdaterte kart og dette pagar kontinuerlig. Vare idrettsanlegg er kartene. Toten-Troll har ogsa utstyr for elektronisk kontrou og tidtaking, EKT. Det meste av Toten-Trolls utstyr er lagret pa vart nye lager pa Skreia stasjon. Ansvarlig: Svein Soler0d tlf Rausteinshytta: A/L Rausteinshytta er et andelslag som har overlatt driften av Rausteinshytta til Toten-Troll. Hytta er apen S0ndager f0r nyttar og terdager og S0ndager resten av vinteren. Tjenesten som vertskap skjer pa dugnad av Toten-TroU's medlemmer og styres av hyttekomiteen. Det selges bl. a. varmt og kaldt drikke forskjellig bakervare og sjokolade. Hytta kan leies ut til skoleklasser/treningssamlinger ol. Det er liggeplass til i alt 25 i senger og pa madrasser. Toten-Troll betaler br0yting av veien og parkeringsplass pa Oksbakken og har inntekten av br0yte/parkeringsavgiften. Ansvarlig. Arild Wedoe tlf

5 J Loypekjoring: Toten-Troll har egen sn0scooter som brukes til br0yting av noen av de mindre l0ypene samt til varekj0ring. Nytt er at vi na har en bandvogn som kan nyttes til vare- og persontransport nar den blir klar. Totenasloyper: Sammen med Lensbygda Sportsklubb og 0. Toten Skiklubb er Toten-Troll eier av Totenasl0yper AS. Formalet er l0ypekj0ring for turskil0pere og det er kypene fra Lensbygda om Rausteinshytta - Torsstra til HersJ0en som blir kj0rt. Finansiering: Det trenges en del penger til drift av et orienteringslag og hovedinntektskildene er: Tilskudd fra kommunen Sponsorer Annonser/reklame Drift av Rausteinshytta Dugnad ved kartproduksjon Ansvarlig: PerY. Steinsholt tlf Medlemskontingent: Medlem under 17 ar kr Medlem 17 ar og eldre kr St0ttemedlem kr Regler for PAmELDIN(^ OG avreise til O-L0P Innbydelser Irmbydelser med opplysninger om intemasjonale l0p, nasjonale l0p og kretsl0p... - finnes i oppmannspermen/pameldingspermen (bla perm), som er med pa alle vanlige o-l0p, treningsl0p og TT-karuseller (henges opp pa den transportable tavla eller ligger i/ved pameldingsteltet). - fmnes ofte pa arrang0rens nettside; ga inn pa NOFs nettside - - og videre inn pa terminlista. Pamelding Pamelding til l0pene skjer til oppmannen - ved a... - skrive seg pa i pameldingspermen. - sende e-post ('mailto:olabrox.frisurfno). - ringe (tlf , mobil ). 5

6 Pameldingen ma skje senest kvelden f0r pameldingsfristen for hvert l0p. I motsatt fall ma en selv S0rge for a melde seg pa og dekke evt. etterpameldingsgebyr. Hver l0per er selv ansvarlig for a skrive seg opp i riktig aldersklasse. Vsr n0ye med at klassebetegnelsen stemmer med innbydelsen. For a gi oppmannen best mulig oversikt, f0rer hver enkelt opp i h0yre kolonne om en disponerer bil og kan kj0re - eller om en trenger skyss. Her kan en ogsa f0re opp spesielt behov for o-camp e.l. Avreise til l0p Det blir arrangert felles avreise til o-l0p. I utgangspunktet gjelder dette til alle l0p. Til enkelte l0p blir det satt opp en plan for kj0ring - med avtale med den enkelte. I andre l0p, der endelig plan for kj0ring ikke er satt opp, m0ter en opp enten pa Lena eller pa Skreia innen avtalt avreisetidspunkt. Dette tidspunktet blir i tilfelle f0rt opp pa pameldingsskjemaene i permen. Regler for DEKNIN(5 AV STARTKONTINi^ENT OG REISEUTGIFTER startkontingent Laget dekker ordin^r startkontingent nar pameldingen skjer til oppmannen innen pameldingsfristen. Ved pamelding etter fristen ma teperen selv melde seg pa og dekke eventuelt etterpameldingsgebyr. En l0per som har meldt seg pa til l0p og ikke m0ter fram, ma selv dekke startkontingenten hvis frav^ret fra l0pet ikke skyldes sykdom/skade eller andre belt spesielle grunner. Reiseutgifter (satserfo.m. sesongen 1998) Laget dekker bilgodtgi0relse med 30 0re per km for bil/sjaf0r og for hver l0per som sitter pa, minus innsamlet egenandel. Egenandelen betales ved hver tur direkte til sjaf0ren og f0lger disse satsene: - Bam, skoleungdom og studenter betaler kr. 10,- for inntil 120 km reisestrekning tur/retur og kr. 20,- ved lengre reiser. - Voksne betaler 30 0re per km. Til stafetter beregnes ingen egenandel. Kjoring til kurs, kretssamlinger og kretsm0ter (palagt kj0ring) dekkes med kr. 1,- per km re per km for hver passasjer. Laget dekker ogsa bom- og parkeringsutgifter. Laget dekker ikke reiseutgifter til og fra fleredagersl0p (feriel0p) langt unna, men reiser mellom o-camp og hvert l0p dekkes pa vanlig mate. Laget dekker heller ikke reiseutgifter til trenings l0p/karusell0p. 6

7 Ved spesielt lange reiser ma sp0rsmal om dekning av reiseutgifter tas opp med arbeidsutvalget/ styret pa forhand. (Send S0knad.) Reiseregnskap f0res pa eget reiseregnskapsskjema (bak i pameldingspermen) og retumeres til oppmannen innen 15. oktober. Regning for reiser etter denne dato f0res opp pa neste ars skjema. Regler for UTREGNING AV RANKINGPOENG For hver sesong deles det ut rankingpremier i A-klasser etterfizflgenderegler: Poengene regnes ut etter formelen: (vinnertidregen tid)-100. De 5 beste l0pene for hver l0per teller. Den l0peren i hver A-klasse som har h0yest poengsum og samtidig minst 400 poeng, er vinner av rankingen i klassa og far rankingpremie. For a fa rankingpoeng ma det vsre minst 3 startende l0pere i klassa. En l0per som stiller i en mer krevende klasse, far rankingpoengene godskrevet i sin egen aldersklasse. Ved deltakelse i E-klasser, i hovedl0p og i offisielle nasjonale og intemasjonale mesterskap, ganges poengene med en faktor 1,1. Ved deltakelse i AK-klasser ganges poengene med en faktor 0,9. Det deles ikke ut rankingpremier i N-, C- og B-klasser.

8 Toten-Trolls sponsorer Toten-TroU har sponsoravtale med Oppland Arbeiderblad og Nordea Bank Toten. det bestar i at Toten-TrolUs aktive medlemmer skal ha OA^s merke pa l0psdrakt og overtrekksjakke. EUers skal OA's merke v^re pa kart, start- og malseil, program, Troll-Tidende og telt. Nordea s merke skal vsre med pa overtrekksjakke, program, Troll-Tidende og telt. PrisUste klubbutstyr: Overtrekksdress: Jakke u/for kr. 200,- Bukse u/for kr Jakke m/for kr. 300,- Bukse m/for kr. 150,- L0psdrakter: L0pstr0ye, bla kr. 110,- L0pstr0ye, hvit kr. 130,- L0psbukse, knekort eller lang kr. 100,- Legger, voksen kr. 150,- Legger bam kr. 100,- Idrettstape kr. 5,- Bla lue med Toten-Troll pa kr. 30,- Bilstreamer "Fot og knoll i Toten-TroU"kr. 0,- Er noe av dette interessant, ring: VANJA STAFF, LENA - TLF eller send e-post til vstaff(glonline.no

9 TT-karusell og treningslop 2003 Dato L0p Ansvarlig Kart Merket fra 29. april Treningsl0p Harald Staff Starum 6. mai Trenings l0p Anne Lovise Lauvdal Enge Store Kihle skole 13. mai TT-karusell Arne Wedding Stenberg Karidalen 20. mai Treningsl0p Vanja Staff Stenberg Gr0nlandsletta 27. mai TT-karusell Per Y. Steinsholt Hveemsasen Skreia ungd. 3. juni TT-karusell Onno Verb erne Skumsj0en/Skyteb. Raufoss 10. juni Klubbstafett Terje Ruttenborg Starum 17. juni TT-karusell Sjur Gjestvang Fodstadvollen/Oksb. Olterud 24. juni Trenings l0p Gaute Glemmestad Laupen Lindholm 5. august Treningsl0p Torfmn Staff Laupen/Jubileumsp Lindholm 12. august TT-karusell Anders Sollien FodstadvoUen Olterud 19. august 26. august 2. sept. 9. sept. 16. sept. 23. sept. TT-karusell Klubbmesterskap TT-karusell TT-karusell/Kortdist Treningsl0p Treningsl0p Hege Soler0d Treningskomiteen Svein Soler0d Ola Brox Arne Aas Arvid Midthus Hveemsasen Laupen FodstadvoUen Starum SkjeUungsh0gda Enge Store Bilitt Lindholm Olterud Torsetra Kihle skole Start fra kl TT-karusell giennomf0res med EKT. Husk a ta med toperbrikke. De som ikke har far lane pa l0pet. Sp0rsmal? Kontakt Vanja Staff, tlf epost:

10 Rausteinshyttesamlinga Deltakere: 0ivind Aim, Eirik og Sigurd Ravnan, Sara og Lillian Lindstad, Marius og Anders Staff. Voksne: Ingrid Ravnan og Vanja Staff. L0rdag 15. feb. m0tte 7 unge opp pa Oksbakken med sovepose og ryggsekk. Den minste var 8 og den eldste 19 ar. Vsret var stralende akkurat da og Arne Aas sto klar med scooteren for a frakte bagasjen til Rausteinshytta. Oivind og Eirik tok raskeste veien opp og de 5 yngste og sprekeste gikk turen over Tjuvasen. Lillian, Sara og Anders hadde aldri gatt om Tjuvasen f0r, sa dette var en seier. Sola ble borte i take f0r vi kom opp og dukket ikke fram f0r neste dag. Etter nistematen pa hytta ble Gaute med pa myra bak hytta og insfruerte i skiteknikk. Dette var l^rerikt da mange o-l0pere ikke er sa veldig gode pa ski. Etterpa gikk vi opp pa ryggen, satte fra oss skiene der og akte pa rumpa og hoppet nedover lia mot Torsetra. Det var mye sn0 og bade morsomt og slitsomt (vi matte ogsa opp igjen). Eirik, Oivind, Sigurd og Sara viste et imponerende mot da de hoppet utfor en skrent og landet 6-7 meter lenger ned. Jeg begynner nok a bli gammel for jeg hadde aldri i verden turt a hoppe. Etter middagen som besto av Pitabr0d m/fyll ordnet Eirik opp med konkurranse. Det ble ogsa tid til l0rdagsgodt og litt TV. Ettersom vi var sa fa kunne nesten alle sove i seng. Bare Oivind og Eirik ordnet seg til inne i stua pa 7 madrasser til sammen og "kilovis" med godteri mellom seg. Etter en god natt s0vn vaknet vi til skyfri himmel. Vi startet med skiorientering der de fulgte ei l0ype og matte tegne inn postene de kom til. Sa gikk vi skitur til Hjemmefrontshytta. Tilbake gikk vi l0ssn0en oppover ryggen forbi tamet. Etter nistematen gikk turen ned til Oksbakken og hjemreise. Alle synes det hadde v^rt ei fm samling selv om det ble fa deltakere. Vanja

11 HYGGEKVELD FOR BARN OG UNGE I TOTEN-TROLL Alle under 20 ar som har lopt litt eller mye orientering er velkommen til meg pa Lena TORSDAG 24. APRIL KL Jeg serverer PIZZA ogbrus. Vi spiller o-spill, lager o-fortelling, far informasjon om l0p til sommeren, pameldingsrutiner, skyssordning m.m. Ta gjeme med mor eller far. P.g.a. innkj0p av mat og drikke ma jeg ha pamelding innen tirsdag 22. april. Hilsen Vanja Staff Trening og instruksj onskomiteen Tlf Rjadt hus avkjmng fra rv. 33 0st for Lillo

12 i OL TOTEN-TROLLS KART Nr. Kartnavn Utgitt E/M Bruk A-km^ Merknad Pris 1 Gransmarka -66,-68 5/20-9/17 Utgatt - 2 Hveemsasen -70 5/10-6 Utgatt. Se Tjuvasen -73 5/20-13 Utgatt Se 17, 21-4 Kronborgseter -75 5/ Torseterkampen -76 5/15-19 Utgatt. Se Stenberg D 77,78,84,95,00, 02 5/10 K-I-Tur Stenberg -89,-91 5/15 T-Tur 10 Gml. utg. 10 (n.del) 7 Starum D 78, 88, 94, 98, 01 5/5 K-I-Tur Skreia S0r -79 5/10-4 Oppbrukt - 9 Fredrikstad -80 5/15-12 Utgatt Sel9, 22, Herva D -82,-96 5/15 T-Tur Hveemsasen D 83, 91,(94), 97, 00 5/10 K-I-Tur 6 Rev. hogst Gr0na-Fiskelausen D -84 5/15 T-Tur Krabyskogen -82? 5/10 T Kiseskogen D -87,-02 5/10-15 T Vinsasen -86 5/15-14 Utgatt Se 19, 20, - 22, Enge Store D -87,-95,-99 5/5 K-I-Tur Oksbakken -88 5/15 T-Tur Skjellungsh0gda -90 5/15 K-Tur 9 Opptrykk Lensbygda -93 5/15 T-Tur R0yse -93 5/10 T-Tur Torseterkampen D -93,-00 5/15 T-Tur 24, Myrsj0en D -97 5/15 K-Tur 13, Lena D -97 5/10 T-I-Tur Laupen D -98 5/10 K-Tur 11, FodstadvoUen D -2 5/10 K-Tur 7 15 Skolegardskart over alle skoler kommer i tillegg. K=konkurranse og trening, T=trening, I=instruksjon, Tur=turorientering D=digitalisert. Revidert liste mars

13 TERMINLISTE FOR L0P, TRENINGSL0P OG ANDRE AKTIVITETER I TOTEN-TROLL Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag L0rdag S0ndag Apr Vestfold 2-dagers 6 Vestfold 2-dagers SOLrenningen 13 VSrstafetten Austmarka Tr Starum 30 Mai 1 Kolbotn 2 3 L0rdagskjappen 4 Indre 0stfold 5 6 Tr Enge Store VSrorml0pet TT Stenberg ISBffikkelaget Tr Stenberg GJ0vard 2-dag. 25 GJ0vard 2-dag TT Hveemsasen Biker Skumsj0stafetten Juni TT Skumsj0en L0vsprinten 8 Elgdilten 9 10 klstafett Starum Ringsakersprinten 15 H0sbj0rstafetten Lavspretten TT FodstadvoUen land 21 O-Iand 22 0-land Trlaupen Festival 28 O-Festival 29 O-Festival 30 Juli 1 Midnattsolgalopp 2 Midnattsolg 3 D0lauka 4 Midnattsolg D0lauka 5 S0rlandsgaloppen Midnattsolgalopp D0lauka 6 Serlandsgaloppen D0lauka Sarlandsgal. 10 Sarlandsgal. lls0rlandsgal Sarlandsgal. 14 WMOC 15 WMOC WMOC dagars 21 5-dagars 22 5-dagars dagars 25 5-dagars Aug. 1 2 Tyrifjord 2-dagers 3 Tyrifjord 2-dagers 4 5 Tr Laupen landsleir 9Randsfjord2d. 10Randsgord2d. Sept TT FodstadvoUen LiUehammersp. 17 Kaffepost Fjelldilten TTHvems&sen KM individuelt 24 KM staffet Klubbm. Laupen Veteranmesterskap Myrsprinten 31 Veteranmesters. Myrtrampen 1 2 TT FodstadvoUen Nattmestem 6 7 MJ0lnerl0pet 8 9 TT kort Starum Mann-kone-lap? 14 Hadelandsl0pet 15 16TrSkjellungsh Langtrampen Tr Enge Store Finn Skedsmos. 28 Furugampen Okt Ringreven stafett ISBIodslitet 19 Trimavslutning Nov. 1 2 Frostsprinten

14 INNBYR TIL KRETSL0P L0RDAG 10. MAI 2003 KLASSER OG L0YPELENGDER. Klasse: Klasse: H ,5 km D ,5 km H ,0 km D ,0 km H ,0 km D ,0 km H17-K 5,0 km D 17-K 4,0 km H ,0 km D ,0 km H19-7,0 km D 19-6,0 km H40-6,0 km D40-4,0 km H50-5,0 km D50-3,0 km H60-3,0 km D60-3,0 km H70-2,5 km D70-2,5 km H17-C 3,0 km D 17-C 3,0 km H13-16C 3,0 km D 13-16C 3,0 km H17-N 3,0 km D 17-N 3,0 km H13-16N 2,5 km D 13-16N 2,5 km H11-12N 2,0 km D 11-12N 2,0 km N-apen 2,0 km PAMELDING: Sendes lagvis pa vedlagte pameldingsskjema til Harald Rognlien 2848 SKREIA. Tlf Fax Poststemplet senest mandag 5. mai, eller ro gnli en(g),p ost. com STARTKONTINGENT: L0pere til og med 16 &r: kr Lepere fra og med 17 ar: kr Det vil bli bnikt elektronisk kontrou og tidtaking EKT ETTERANMELDING: Pr. tlf til Harald Rognlien, /fax , pr rqgnlien(a)post.com eller inntil 1 time f0r Start mot tillegg i startkontingenten, til og med 16 ar kr 20.- fra og med 17 ar kr 40.- PREMIERING: Etter NOFs reglement. TotentroUet som skal vinnes 3 ganger-deles ut til beste l0per i D19- og HI 9-. KART: Stenberg: 1:10000 ekv. 5 mrev TERRENG: Stifylt terreng. Bade meget lettlopte partier og omrader med hogstflater med varierende alder og l0pbarhet. FRAMM0TE: 0TS Skisenter, Karidalen. Merket fra rv. 33, Nord for Lillo. PARKERING: Nsr samlingsplass kr.20,- START: Forste start kl Start nser samlingsplass. VASK: Dusj kr 5.- SMATROLL: Ved samlingsplass BARNEPARKERING: Ved samlingsplass L0PSLEDER: Hege Soler0d L0YPELEGGERE: Arvid Midthus og Ame Wedding KONTROLL0R: Ola Brox OL Tolen-Tfdlsbovedsporison [4

15

16 Returadresse Arne Aas, Rute Oil, 2848 SKREIA Veteranmesterskap et 2003 i Kristiansand august Hei alle o-veteran-vermer! 26. mars 2003 Det blir feues tur fra Oppland til arets Veteranmesterskap i Kristiansand. Vi reiser nedover med buss (Mj0sreiser) fra Toten pa fredag ettermiddag. Dersom vi skuue bli rimdt 30 deltakere, skulle likevel 500 kr per person holde. Ovematting blir pa Hamresanden i leiligheter med 4-6 personer fordelt pa 2-3 rom. Prisen blir 500 kr. per person - inkl. senget0y og frokost. Prison sktxlle da bli 1000 kr per person for hele opplegget + maten utenom frokosten, bl.a. pa turen nedover og tilbake og evt. banketten l0rdag kveld. Dette skjer ved a betale inn 1000 kr til en egen konto for turen: O-tur, v/ola Brox, Tallsletta 4, 2848 SKREIA, konto nr Hilsen Ola TLf.: mobil: e-post: risurf.no (Innlegget er forkortet) 16

Nr. 2 1999 37. Srgang. /ivor war

Nr. 2 1999 37. Srgang. /ivor war Nr. 2 1999 37. Srgang /ivor war 1999 1 Innhold: Hilsen fra leder Styre og koroiteer Lynget Nybegynnerkurs Idrettsskolen Vintertrening Treningsl0p TT-karusellen Turorientering Kart/teknisk utstyr Rausteinshytta

Detaljer

spesial hvem hva hvor når i http://www.toten-troll.no/ Nr. 1 2007 45. årgang

spesial hvem hva hvor når i http://www.toten-troll.no/ Nr. 1 2007 45. årgang spesial Nr. 1 2007 45. årgang hvem hva hvor når i http://www.toten-troll.no/ 2007 Innholdsfortegnelse: Styret og komiteer i Toten-Troll Treningsløp TT karusellen Turorientering Kart/teknisk utstyr Rausteinshytta

Detaljer

spesiac Nr. 2 2001 39. argang hvem hva hvor ndr

spesiac Nr. 2 2001 39. argang hvem hva hvor ndr spesiac Nr. 2 2001 39. argang hvem hva hvor ndr I Innholdsfortegnelse: 2 Styret og komiteer 4 Finansiering Nybegynnerkurs 4 Bushmenngampen Idrettsskoler 5 Pamelding - avreise til lop Vintertrening 5 Startkontingent

Detaljer

spesiaf Nr. 2 2002 40. argang hvem hva hvor ndr Nordea ARBEIDERBLAD

spesiaf Nr. 2 2002 40. argang hvem hva hvor ndr Nordea ARBEIDERBLAD spesiaf Nr. 2 2002 40. argang hvem hva hvor ndr 2002 Nordea OL Toten-Trolls hovedsponsor: ARBEIDERBLAD Innholdsfortegnelse: Styret og komiteer i Toten-Troll 3 Medlemskontingent 5 Nyb egyimerkurs 4 Lynget

Detaljer

TTlDEry/DE. Nr. 2 2000 38. argang. hvem hva hvor nar. ^ ml ARBEIDERBLAD

TTlDEry/DE. Nr. 2 2000 38. argang. hvem hva hvor nar. ^ ml ARBEIDERBLAD TTlDEry/DE Nr. 2 2000 38. argang hvem hva hvor nar 2000 OL Toten-Trolls hovedspoosor. ^ ml ARBEIDERBLAD Innhold: Hilsen Ira leder 2 Finansiering 5 Styre og komiteer J Lynget 6 Medlemskontingent 3 Pamelding

Detaljer

O-sesong-start. Treningsløpsliste Årets første treningsløp tirsdag 26. april

O-sesong-start. Treningsløpsliste Årets første treningsløp tirsdag 26. april Nr. 1-2011 49. årgang O-sesong-start Treningsløpsliste Årets første treningsløp tirsdag 26. april Våronnløpet lørdag 14. mai Med mannskapsliste Historikk Toten-Trimmen Siste side Ny hovedsponsor: OL Toten-Troll

Detaljer

Innhold: Vertskap Rausteinshytta. Innbydelse skisamling. V&rtur 0stfold. Etterlysning. Julekryssord

Innhold: Vertskap Rausteinshytta. Innbydelse skisamling. V&rtur 0stfold. Etterlysning. Julekryssord Nr. 1 1999 37. arg Innhold: Vertskap Rausteinshytta Innbydelse skisamling V&rtur 0stfold Etterlysning Julekryssord MEDLEMSBLAD FOR OG LIGNENDE TOTEN-TROLL RED. ARNE AAS 2857 SKREIA LEVER INNLEGO TIL NESTE

Detaljer

Nr. 3 2000 38. arg. Innhold: TT-KaruseU Hyggekveld InnkaUing til Arsmote Klubbmesterskap Bushmenngampen Gratulerer

Nr. 3 2000 38. arg. Innhold: TT-KaruseU Hyggekveld InnkaUing til Arsmote Klubbmesterskap Bushmenngampen Gratulerer Nr. 3 2000 38. arg Innhold: TT-KaruseU Hyggekveld InnkaUing til Arsmote Klubbmesterskap Bushmenngampen Gratulerer MEDLEMSBLAD FOR TOTEN-TROLL RED. ARNE AAS 2857 SKREIA aas-ame@online.no NESTE UTGAVEAV

Detaljer

Nr ars. Innhold:

Nr ars. Innhold: Nr. 1 2004 42. ars Innhold: Vartur til Moss Vdronnlepet Mannskapsliste Nybegynnerkurs Leypeleggerkurs-smerekveld Treningslep Aktuelle vdrlep Gratulerer - Gratulerer - Gratulerer NordeQ t^^de^?d^ MEDLEMSBLAD

Detaljer

Årsmøte og årsfest i OL Toten-Troll

Årsmøte og årsfest i OL Toten-Troll Nr. 2-2009 47. årgang Årsmøte og årsfest i OL Toten-Troll Fredag 20. november kl. 18.30 i Karidalen skisenter Årsmøte Vanlige årsmøtesaker Årsmeldingen er vedlagt til gjennomlesing, så hele styrets beretning

Detaljer

ADRESSER OG TELEFONLISTE

ADRESSER OG TELEFONLISTE Nr. 3 2001 39. arg Innhold: Leder World Masters Kj0p/Salg Frostsprinten Hyggekveld Arsmote/Arsfest TIO-mila/TVA-mila Husrom Postbeskrivelse TT-karusell Klubbmesterskap Bushmenngamp en mm MEDLEMSBLAD FOR

Detaljer

KREOITiCASSEN VESTOPPLAND

KREOITiCASSEN VESTOPPLAND KREOITiCASSEN VESTOPPLAND STOFF TIL NESTE NUIVIMER LEVERES REDAKT0REN Innen 1. oktober MEDLEMSBLAD FOR OL TOTEN-TROLL RED: ARNE AAS 2857 SKREIA Ti-olltidende er til medlemmer fra medlemmer ADRESSER OG

Detaljer

Nr. 3 2002 40. arg. Innhold:

Nr. 3 2002 40. arg. Innhold: Nr. 3 2002 40. arg Innhold: Trening i vinter Tusen takk Vdronnlopet 2003 Treningstips Minneord TT-karusell 2002 Rausteinshytta Toten-Troll ruster opp Materiallageret Terminlisteskjelett Gratulerer Nordea

Detaljer

Årsmøte og årsfest i OL Toten-Troll

Årsmøte og årsfest i OL Toten-Troll Nr. 2-2008 46. årgang Årsmøte og årsfest i OL Toten-Troll Fredag 21. november kl. 19.00 i Karidalen skisenter Årsmøte Vanlige årsmøtesaker Årsmelding blir sendt ut på forhånd til gjennomlesning, så hele

Detaljer

VÅRSLEPPET 2004 BJUGN 17. OG 18. APRIL

VÅRSLEPPET 2004 BJUGN 17. OG 18. APRIL VÅRSLEPPET 2004 BJUGN 17. OG 18. APRIL Vi kan tilby: To dager i (rimelig) flatt og relativt åpent terreng. Mellomdistanse lørdag, mellomdistanse pluss på søndag. Pakketilbud for Ungdom: Transport tur retur

Detaljer

Årsmøte og årsfest i OL Toten-Troll

Årsmøte og årsfest i OL Toten-Troll Nr. 2-2012 50. årgang Årsmøte og årsfest i OL Toten-Troll Søndag 25. november kl. 18.00 på Bygdestua, Hoffsvangen Aktiviteter for ungdommene mens årsmøte pågår Årsmøte Vanlige årsmøtesaker (se under) Årsmelding

Detaljer

ABRESSER OG TELEFONLISTE

ABRESSER OG TELEFONLISTE Nr. 1 2005 43. ars Innhold: Hei smd og store lopere Pamelding Rausteinshytta Aktuelle lop 2005 Vdronnlopet mannkapsliste Mjos-O noe for deg Nowegian spring Klubbutstyr Marsipan Gratulerer NordeQ NESTE

Detaljer

Innbydelse Midt Norsk Mesterskap 2013

Innbydelse Midt Norsk Mesterskap 2013 Innbydelse Midt Norsk Mesterskap 2013 Os IL og Røros IL ønsker løpere, ledere, presse og publikum velkommen til Midt Norsk Mesterskap i Orientering på Røros og Os. Vi håper på tre flotte orienteringsdager

Detaljer

Retningslinjer for Raumar orientering

Retningslinjer for Raumar orientering Retningslinjer for Raumar orientering Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 13. mars 2012 1. Medlemskap Alle som representerer Raumar orientering skal være medlem av klubben. Som medlem regnes alle som har

Detaljer

Retningslinjer for Raumar orientering

Retningslinjer for Raumar orientering Retningslinjer for Raumar orientering 05.02.2013 Årsmøte Raumar Endret 13.03.2012 Årsmøte Raumar Vedtatt 06.03.2012 Styre i Raumar 29.02.2012 Treningskomiteen i Raumar E01 29.02.2012 Til godkjenning på

Detaljer

B&OI Orientering og Valnesfjord IL ønsker velkommen til Midnattsolgaloppen 2009

B&OI Orientering og Valnesfjord IL ønsker velkommen til Midnattsolgaloppen 2009 B&OI Orientering og Valnesfjord IL ønsker velkommen til Midnattsolgaloppen 2009 Kart og terreng Løp 1 Løypelegger: Carl Henrik Bjørseth Løp 2 Løypelegger: Carl Henrik Bjørseth Løp 3 Løypelegger: Arild

Detaljer

Innbydelse. Velkommen til Sørlandsgaloppen 7.-10.juli 2011 i. Skien Fritidspark og Drangedal Bygdetun. Program for Sørlandsgaloppen 2011

Innbydelse. Velkommen til Sørlandsgaloppen 7.-10.juli 2011 i. Skien Fritidspark og Drangedal Bygdetun. Program for Sørlandsgaloppen 2011 Innbydelse Velkommen til Sørlandsgaloppen 7.-10.juli 2011 i Skien Fritidspark og Drangedal Bygdetun Sørlandsgaloppen 2011 er igjen tilbake i Telemark. Arrangørklubbene; OK Skeidi, Skien OK, Drangdal o-lag

Detaljer

Stevnesenter Stevnesenteret vil være mobilt og følge løpsarenaene, med en filial på O-campen.

Stevnesenter Stevnesenteret vil være mobilt og følge løpsarenaene, med en filial på O-campen. Sørlandsgaloppen 7. - 12. juli 2002 Vegårshei IL, Gjerstad IL, Laget IL og IK Grane ønsker velkommen til 5 dager med orienteringsløp på Vegårshei og i Arendal. Årets galoppkomite vil prøve ut en modell

Detaljer

Nr. 4 2002 40. arg. Innhold: Julehilsen Arsmetet Kryssord Materialf01^ alter Ranking 0-kretsen Rausteinshytta Resultater 2002 Gratulerer

Nr. 4 2002 40. arg. Innhold: Julehilsen Arsmetet Kryssord Materialf01^ alter Ranking 0-kretsen Rausteinshytta Resultater 2002 Gratulerer Nr. 4 2002 40. arg Innhold: Julehilsen Arsmetet Kryssord Materialf01^ alter Ranking 0-kretsen Rausteinshytta Resultater 2002 Gratulerer MEDLEMSBLAD FOR TOTEN-TROLL RED. ARNE AAS 2848 SKREIA aas-ame@oiiline.iio

Detaljer

TERMINLISTE SKISESONGEN

TERMINLISTE SKISESONGEN TERMINLISTE SKISESONGEN 2012 www.stormfjell.no I.L. STORMFJELL LYSLØYPA I LARSOSLIA Vi ønsker alle velkommen til å benytte lysløypa. Vi har 3 forskjellige løypelengder. 400 m, 1,5 km og 2,5 km Vi har også

Detaljer

TERMINLISTE SKISESONGEN

TERMINLISTE SKISESONGEN TERMINLISTE SKISESONGEN 2011 www.stormfjell.no I.L. STORMFJELL LYSLØYPA I LARSOSLIA Vi ønsker alle velkommen til å benytte lysløypa. Vi har 3 forskjellige løypelengder. 400m, 1,5 km og 2,5 km Vi har også

Detaljer

spesial Nr årgang hvem hva hvor når i

spesial Nr årgang hvem hva hvor når i spesial Nr. 1 2006 44. årgang hvem hva hvor når i http://www.toten-troll.no/ 2006 Innholdsfortegnelse: Styret og komiteer i Toten-Troll Treningsløp Nybegynnerkurs TT karusellen Turorientering Kart/teknisk

Detaljer

INDRE ØSTFOLD OK og OK MOSS inviterer til. Østfold O-weekend. 26. april 28. april 2013

INDRE ØSTFOLD OK og OK MOSS inviterer til. Østfold O-weekend. 26. april 28. april 2013 INDRE ØSTFOLD OK og OK MOSS inviterer til Østfold O-weekend 26. april 28. april 2013 26. APRIL Norgescup sprint jr. og sr. /world Rank Event 27. APRIL Lørdagskjappen,, inkl. norgescup jr. og sr. mellomdistanse

Detaljer

Nr. 1 2001 39. arg. Innhold:

Nr. 1 2001 39. arg. Innhold: Nr. 1 2001 39. arg Innhold: Til medlemmene fra Hege Klubb utstyr Totendsen pa sitt teste Nyttforsokpa kryssord Referat fra Tur-O-seminar Miljosamlingpa Rausteinshytta Treningslop 2001 Vdrtur til Ostfold

Detaljer

ARIES-Cupen 2008 Trøyevinnerne i ARIES-cupen 2007 og Anne Margrethe Hausken fotografert etter finalen på Biri Travbane.

ARIES-Cupen 2008 Trøyevinnerne i ARIES-cupen 2007 og Anne Margrethe Hausken fotografert etter finalen på Biri Travbane. inviterer til ARIES-Cupen 2008 Trøyevinnerne i ARIES-cupen 2007 og Anne Margrethe Hausken fotografert etter finalen på Biri Travbane. 23. april - Mellomdistanse 21. mai - Sprint 11. juni - Fjelletappen

Detaljer

Fageråsen, Trysil, fredag 8. søndag 10. januar 2010

Fageråsen, Trysil, fredag 8. søndag 10. januar 2010 Fageråsen, Trysil, fredag 8. søndag 10. januar 2010 Nytt fantastisk terreng i Trysil Lørdag 9. januar Hovedløpet for 14 16 år Norgesmesterskap langdistanse senior + junior og uttaksløp til EM og jrvm.

Detaljer

Innhold: Nr. 4 1998 36. arg

Innhold: Nr. 4 1998 36. arg Nr. 4 1998 36. arg Innhold: KLUBBMESTERSKAP TAKK FRA L0PSLEDER ARSM0TE VETERANMESTERSKAP HYGGEKVELD R0DE T-SKJORTER FURUGAMPEN WORLD MASTERS INFO. FRA MATERIALFORV ALTER 1 NESTE UTGAVE AV TROLL-TIDENDE

Detaljer

Østfold O-weekend 21. - 22. april 2007. På plass begge dager

Østfold O-weekend 21. - 22. april 2007. På plass begge dager Innbydelse 2007 Østfold O-weekend 21. - 22. april 2007 Lørdagskjappen 21. april Smaaleneneløpet 22. april På plass begge dager VELKOMMEN TIL LØRDAGSKJAPPEN Lørdag 21. april 2007 TRIMTEX ER SOM VANLIG PÅ

Detaljer

Fjelløpet i Vinje. & Sommerløpet. 11-13 juli 2014. - Rauland. - i Øyfjell

Fjelløpet i Vinje. & Sommerløpet. 11-13 juli 2014. - Rauland. - i Øyfjell 11-13 juli 2014 Fjelløpet i Vinje - Rauland & Sommerløpet - i Øyfjell JWOC 2015 Rauland - Norway Flott natur og ekte fjellorientering Naturskjønne opplevelser ved foten av Hardangervidda Gode overnattingsmuligheter

Detaljer

Nr. 4 2000 38. ar. Innhold: Arsmotet 2000 Resultater Ranking Kryssord Minneord Rausteinshytta Samling Brennabu

Nr. 4 2000 38. ar. Innhold: Arsmotet 2000 Resultater Ranking Kryssord Minneord Rausteinshytta Samling Brennabu Nr. 4 2000 38. ar Innhold: Arsmotet 2000 Resultater Ranking Kryssord Minneord Rausteinshytta Samling Brennabu NESTE UTGAVE AV TROLL-TIDENDE ER MEDLEMSBLAD FOR TOTEN-TROLL RED. ARNE AAS 2848 SKREIA aas-ame@oriline.no

Detaljer

Lillomarka O-lag inviterer til Gromløpet og KM langdistanse 29. august og KM-stafett 30. august Felles informasjon begge dager

Lillomarka O-lag inviterer til Gromløpet og KM langdistanse 29. august og KM-stafett 30. august Felles informasjon begge dager Lillomarka O-lag inviterer til Gromløpet og KM langdistanse 29. august og KM-stafett 30. august 2015 Samlingsplass: Merket fra: Parkering: Offentlig transport: Felles informasjon begge dager Idrettsplassen

Detaljer

MIDTSOMMERSPRINTEN MIDTSOMMERLØPET CAMP STOKKE CAMP OSLOFJORD 16, 17. OG 18. JUNI 2017 MIDT I VESTFOLD

MIDTSOMMERSPRINTEN MIDTSOMMERLØPET CAMP STOKKE CAMP OSLOFJORD 16, 17. OG 18. JUNI 2017 MIDT I VESTFOLD Stokke IL MIDTSOMMERSPRINTEN MIDTSOMMERLØPET CAMP STOKKE CAMP OSLOFJORD 16, 17. OG 18. JUNI 2017 MIDT I VESTFOLD Stokke IL arrangerer Midtsommerløpene 17. og 18. juni. I år arrangeres løpene på nye kart

Detaljer

Til alle nye(og gamle) medlemmer i Halden Skiklubb som ønsker å starte i et orienteringsløp.

Til alle nye(og gamle) medlemmer i Halden Skiklubb som ønsker å starte i et orienteringsløp. Til alle nye(og gamle) medlemmer i Halden Skiklubb som ønsker å starte i et orienteringsløp. Når skal du begynne å løpe o-løp (=konkurranser)? Når du føler deg klar for det, er det akkurat på tide å begynne

Detaljer

INVITASJON NORGESCUP 3 UNGDOMSMESTERSKAP K1 SOMMERLEIR LAKSEVÅG KAJAKKLUBB

INVITASJON NORGESCUP 3 UNGDOMSMESTERSKAP K1 SOMMERLEIR LAKSEVÅG KAJAKKLUBB INVITASJON NORGESCUP 3 UNGDOMSMESTERSKAP K1 SOMMERLEIR 2015 LAKSEVÅG KAJAKKLUBB INVITASJON UM K1 og NORGESCUP 3 27-28. juni 2015 Laksevåg Kajakklubb har med dette gleden av å invitere til Ungdomsmesterskap

Detaljer

8. 9. april Merket fra E6 ved Sykehuset i Østfold på Kalnes (Avkjørsel nr. 8 fra E6). 5 km nordøst for Sarpsborg.

8. 9. april Merket fra E6 ved Sykehuset i Østfold på Kalnes (Avkjørsel nr. 8 fra E6). 5 km nordøst for Sarpsborg. 8. 9. april 2017 Halden SK og Sarpsborg OL innbyr til nasjonale løp med Vårspretten (mellomdistanse) og Vårstafetten (ungdomsstafett) lørdag 8. april og SOLrenningen (langdistanse) søndag 9. april. Det

Detaljer

LØRDAGSKJAPPEN Lørdag 22. April 2006

LØRDAGSKJAPPEN Lørdag 22. April 2006 LØRDAGSKJAPPEN 2006 LØRDAGSKJAPPEN Lørdag 22. April 2006 TRIMTEX ER SOM VANLIG PÅ KJAPPEN FREMMØTE(hyperlink): Merket fra avkjøring E6 Moss / Rv. 120 ved Mosseporten. ( Innbydelse i pdf-format) PARKERING:

Detaljer

NORSK O-FESTIVAL 2015

NORSK O-FESTIVAL 2015 INNBYDELSE NORSK O-FESTIVAL 2015 Nydalens SK Orientering ønsker velkommen til Norsk O-festival ved Sognsvann i Oslo 26-28. juni 2015. For mer detaljert og oppdatert informasjon: www.o-festivalen.no PROGRAM

Detaljer

Innbydelse Midt-Norsk Mesterskap Orkdal fredag 28.-søndag 30. august 2015 www.mnm2015.no

Innbydelse Midt-Norsk Mesterskap Orkdal fredag 28.-søndag 30. august 2015 www.mnm2015.no Innbydelse Midt-Norsk Mesterskap Orkdal fredag 28.-søndag 30. august 2015 www.mnm2015.no Orkanger IF og Byåsen IL ønsker velkommen til Midt-Norsk Mesterskap i orientering. Vi håper på tre flotte konkurransedager

Detaljer

Vidar på målpost i Renåmarka

Vidar på målpost i Renåmarka Vidar på målpost i Renåmarka Styret 2015: Leder: Øivind Aunøien oivindaun@hotmail.com 98440439 Nestleder: Vidar Tronsaune v_aidar@hotmail.com 98670492 Kasserer: Eivind Langseth eivind.langseth@smn.no 95155545

Detaljer

Sarpsborg OL og Halden SK innbyr til Nasjonale løp Vårspretten, Vårstafetten og SOLRenningen. 18.-19. april 2015

Sarpsborg OL og Halden SK innbyr til Nasjonale løp Vårspretten, Vårstafetten og SOLRenningen. 18.-19. april 2015 Sarpsborg OL og Halden SK innbyr til Nasjonale løp Vårspretten, Vårstafetten og SOLRenningen 18.-19. april 2015 FRAMMØTE: Merket avkjøring #10 på E6. Derfra ca 1km. 20 km sør for Rygge flyplass. PARKERING:

Detaljer

Hei alle Tiomiladeltakere!

Hei alle Tiomiladeltakere! Hei alle Tiomiladeltakere! Her kommer informasjon vedrørende kommende helgs Tiomilatur. Ledere på turen: Telefonnummer Ungdomsledere: Stein H. Hagen +47 99 16 08 10 Harald Bakke +47 48 08 85 77 Erling

Detaljer

Innbydelse. Grue IL orientering inviterer til O- helg på Finnskogen. 20. - 22. september 2013.

Innbydelse. Grue IL orientering inviterer til O- helg på Finnskogen. 20. - 22. september 2013. Innbydelse. Grue IL orientering inviterer til O- helg på Finnskogen 20. - 22. september 2013. Program: Fredag 20. september Norgescup Sprint Finale, junior D/H 16 løper sprint i samme løype som D/H17-18

Detaljer

Grue IL orientering inviterer til Veteranmesterskap 11-13. september 2015.

Grue IL orientering inviterer til Veteranmesterskap 11-13. september 2015. Grue IL orientering inviterer til Veteranmesterskap 11-13. september 2015. Program Fredag 11. sept: Lørdag 12. sept: Søndag 13. sept: Sprint Langdistanse Mellomdistanse Informasjon på www.grue-o.no/veteranmesterskapet

Detaljer

Informasjon Lånke ski

Informasjon Lånke ski Informasjon Lånke ski Styret i Lånke ski: Erik Bjørgum - kasserer Eskil Bjørgum - nest leder Ann Kristin Hoås- leder tlf 97162512 Yngve Hognes- styresmedlem Bård Kjesbu- Sekretær Arvid Myren- Styresmedlem

Detaljer

Midt Norsk Mesterskap Levanger

Midt Norsk Mesterskap Levanger Midt Norsk Mesterskap 2017 25.08.17-27.08.17 Levanger Frol IL Orientering ønsker alle o-interesserte velkommen til Midt Norsk Mesterskap i Orientering på Levanger 25.-27. august 2017. Som et godt gammelt

Detaljer

INVITASJON UM K1 og NORGESCUP 3 21-22. juni 2014!

INVITASJON UM K1 og NORGESCUP 3 21-22. juni 2014! INVITASJON UM K1 og NORGESCUP 3 21-22. juni 2014 Laksevåg Kajakklubb har med dette gleden av å invitere til Ungdomsmesterskap i K1 og Norges Cup 3 på Gravdalsvannet 21 juni 22 juni 2014. Sommerleiren blir

Detaljer

Til topps på Norges tak, Galdhøpiggen 2 469 moh, med Hamar Skiklubb

Til topps på Norges tak, Galdhøpiggen 2 469 moh, med Hamar Skiklubb Til topps på Norges tak, Galdhøpiggen 2 469 moh, med Hamar Skiklubb Fredag 29. juni søndag 1. juli Fredag 29. juni Fra kl 15.00: Avreise fra Hamar. Vi kjører privatbiler, og det oppfordres til at dere

Detaljer

Innbydelse. Generell informasjon. Program: Påmelding: Etteranmelding. Frol IL innbyr til løpshelg i Levanger 13. 16. mai 2010.

Innbydelse. Generell informasjon. Program: Påmelding: Etteranmelding. Frol IL innbyr til løpshelg i Levanger 13. 16. mai 2010. Innbydelse Frol IL innbyr til løpshelg i Levanger 13. 16. mai 2010. Generell informasjon Program: Torsdag 13. mai NM-sprint: 1. start kvalifisering kl 12.00 1. start finale kl 17.00 Publikumsløp: Mulig

Detaljer

SKISKYTING, Sommer, SOL, Telemark og Sørlandet 25-30/7-2014

SKISKYTING, Sommer, SOL, Telemark og Sørlandet 25-30/7-2014 SKISKYTING, Sommer, SOL, Telemark og Sørlandet 25-30/7-2014 Samlingen blir arrangert på 2 lokasjoner Birkeland Del en på Gautefall og del to på Birkeland. Primært er samlingen for utøvere fra 13-70 år,

Detaljer

SMAALENENELØPET SØNDAG 3. MAI 2009 SPYDEBERG - BARE 45 KM FRA OSLO

SMAALENENELØPET SØNDAG 3. MAI 2009 SPYDEBERG - BARE 45 KM FRA OSLO Velkommen til Østfold O-weekend 2009 i innbydende o- terreng LØRDAGSKJAPPEN LØRDAG 2. MAI 2009 SON - BARE 45 KM FRA OSLO SMAALENENELØPET SØNDAG 3. MAI 2009 SPYDEBERG - BARE 45 KM FRA OSLO L Ø R D A G S

Detaljer

Innbydelse. Midt-Norsk Mesterskap og. Norgescup i orientering Stjørdal og Meråker august 2014

Innbydelse. Midt-Norsk Mesterskap og. Norgescup i orientering Stjørdal og Meråker august 2014 Innbydelse Midt-Norsk Mesterskap og Norgescup i orientering Stjørdal og Meråker 15.-17. august 2014 IL Varden Ski og Stjørdals-Blink Orientering ønsker velkommen til Midt-Norsk Mesterskap og Norgescup

Detaljer

STYREMØTE LØTEN O-LAG

STYREMØTE LØTEN O-LAG STYREMØTE LØTEN O-LAG MANDAG 14. OKTOBER 2013 KL 18.00 HOS KRISTIAN Tilstede: Tove Kristin, Emilie, Bjørnar, Sigurd, Kristian, Steinar, Ola, Sak 38/2013 Godkjenning av referat fra styremøtet 26.08.13 Leif

Detaljer

Velkommen til Arendal! Grane Orientering inviterer til orienteringsløp i Arendal 28. og 29. mai 2011:

Velkommen til Arendal! Grane Orientering inviterer til orienteringsløp i Arendal 28. og 29. mai 2011: Innbydelse Velkommen til Arendal! Grane Orientering inviterer til orienteringsløp i Arendal 28. og 29. mai 2011: Program: Lørdag 28. mai Kl. 10.00 - NM Sprint 2011 Kvalifisering. K. 12.00 Publikumsløpet,

Detaljer

Innbydelse O Festivalen 2012

Innbydelse O Festivalen 2012 Innbydelse O Festivalen 2012 Øystre Slidre IL og Norsk O Festivalallianse ønsker velkommen til Norsk O Festival på Beitostølen 22. 24.juni 2012 For mer detaljert og oppdatert informasjon: www.o festivalen.com

Detaljer

Kristiansand Orienteringsklubb ønsker velkommen til NM-natt, NC-mellomdistanse og KOK-2-dagers i Kristiansand 31/3-2/4 2017

Kristiansand Orienteringsklubb ønsker velkommen til NM-natt, NC-mellomdistanse og KOK-2-dagers i Kristiansand 31/3-2/4 2017 Kristiansand Orienteringsklubb ønsker velkommen til NM-natt, NC-mellomdistanse og KOK-2-dagers i Kristiansand 31/3-2/4 2017 Fredag 31. mars: NM Natt for junior og senior. Publikumsløp. Lørdag 1. april:

Detaljer

Retningslinjer for Raumar orientering

Retningslinjer for Raumar orientering Retningslinjer for Raumar orientering 10.02.2015 Årsmøte Raumar Vedtatt 13.01.2015 Styret i Raumar Forslag til endring behandles på årsmøtet 2015 05.03.2014 Årsmøte Raumar Vedtatt 20.11.2013 Styret i Raumar

Detaljer

Invitasjon til Sykkelenern 2013

Invitasjon til Sykkelenern 2013 Invitasjon til Sykkelenern 2013 enern SYKKELENERN Velkommen til Sykkelenern 10. august 2013, Oppdal Lørdag 10. august arrangerer Oppdal Sykkelklubb (OSK) og Enern Oppdal Sykkelenern for 7. gang! I fjor

Detaljer

PROGRAM. NNM i orientering 10. 12. august 2012. www.onnm.no

PROGRAM. NNM i orientering 10. 12. august 2012. www.onnm.no PROGRAM NNM i orientering 10. 12. august 2012 www.onnm.no Program NNM Fredag 10. august: NNM sprint 1500-2000 Løpskontor åpent (Fiskerihøyskolen) 2100-2200 Løpskontor åpent (Skihuset Storelva) 1500-1800

Detaljer

NORSK O-FESTIVAL 2015

NORSK O-FESTIVAL 2015 INNBYDELSE NORSK O-FESTIVAL 2015 Nydalens SK Orientering ønsker velkommen til Norsk O-festival ved Sognsvann i Oslo 26-28. juni 2015. For mer detaljert og oppdatert informasjon: www.o-festivalen.no PROGRAM

Detaljer

Asterix, Obelix og småspeiderne kommer til Pernes!

Asterix, Obelix og småspeiderne kommer til Pernes! Asterix, Obelix og småspeiderne kommer til Pernes! Side 1 av 7 INFORMASJON: KRETSLEIR SMÅSPEIDERE Tid: Sted: Avreise: Hjemreise: Transport: Fredag 7. søndag 9. juni Pernes, Østsiden, Fredrikstad. Se kart

Detaljer

KM mellomdistanse og KM stafett

KM mellomdistanse og KM stafett Haugesund IL Orientering har gleden av å invitere til spennende KM mellomdistanse og KM stafett Lørdag 27. og søndag 28. august 2016 Frammøte Haugaland Golfklubb, Leiteveien Sveio. 1 km nord for Sveio

Detaljer

SPECIAL OLYMPICS NM I LANGRENN OG TRUGER 2014

SPECIAL OLYMPICS NM I LANGRENN OG TRUGER 2014 INNBYDELSE SPECIAL OLYMPICS NM I LANGRENN OG TRUGER 2014 BIRKEBEINEREN SKISTADION, LILLEHAMMER 28. februar 2. ars Idrettsglede arrangert av: Sponsorer: Norge Arrangør: Special Olypics og Civitan Norge

Detaljer

Innbydelse til alle svømmere med utviklingshemming, klasse S 14

Innbydelse til alle svømmere med utviklingshemming, klasse S 14 Innbydelse til alle svømmere med utviklingshemming, klasse S 14 til Landsstevnet i svømming på Lambertseter 4.-7. oktober 2007 Det eneste landsdekkende stevnet kun for S14-klassen og med tilknyttet rekruttstevne

Detaljer

Lyngdal Cup 2013. Til foreldre/foresatte: J01, J02, J03, J99, G01, G02, G99

Lyngdal Cup 2013. Til foreldre/foresatte: J01, J02, J03, J99, G01, G02, G99 Lyngdal Cup 2013 Til foreldre/foresatte: J01, J02, J03, J99, G01, G02, G99 Nå er det i underkant av 2 måneder vi møtes til ett av sommerens, forhåpentligvis, hyggeligste eventyr i et strålende sørlandsvær.

Detaljer

FRIIDRETT 2016 BANESTEVNER TERRENGLØP TRENINGER

FRIIDRETT 2016 BANESTEVNER TERRENGLØP TRENINGER FRIIDRETT 2016 BANESTEVNER TERRENGLØP TRENINGER Side 2 ADRESSER I FRIIDRETTSGRUPPA 2016 Leder: Heidi Bekken heidi.bekken@hebb.no 91798676 Kasserer/ Odd Hovi odd.hovi@hebb.no 99387495 «kiosk Einar Teslo

Detaljer

Årsberetning 2013 for Rond O-lag

Årsberetning 2013 for Rond O-lag Årsberetning 2013 for Rond O-lag STYRETS VIRKSOMHET Styret har i 2013 hatt følgende sammensetning: Leder: Thorstein Fretheim Nestleder: Bjørn Myhrmoen Sekretær: Turid Giil Kasserer: Tea Forberg Leder trimkomite:

Detaljer

TRENINGSSAMLING 13-15.MAI 2015 UTSKARPEN V4

TRENINGSSAMLING 13-15.MAI 2015 UTSKARPEN V4 TRENINGSSAMLING 13-15.MAI 2015 UTSKARPEN V4 Da er vi klare for en ny orienteringssesong. Og for å forberede oss arrangerer vi som alltid en egen vårsamling. Årets kretssamling er lagt til Utskarpen, 30

Detaljer

MÅNEDSPLAN FOR STJERNESKUDDET JUNI 2016

MÅNEDSPLAN FOR STJERNESKUDDET JUNI 2016 UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG MERKNADER 22. 30. 31. 1. Tur til gammel skolen på Spongdal 3. 2. KASPER 6 ÅR MAT smøremåltid matpakke tursekk smøremåltid varmmat 23. 6. Tur i nærområdet 7. 8.

Detaljer

NB! Du får fradrag for deltagelse i bla. nisseorkesteret, se vedlagte excel-ark for ditt fradrag.

NB! Du får fradrag for deltagelse i bla. nisseorkesteret, se vedlagte excel-ark for ditt fradrag. Årets sommertur går til vårt vennskapsland Danmark, nærmere bestemt Blokhus. Vi har meldt oss på en korpsfestival som vil vare hele tiden vi skal være her. Før avreise skal vi ha en siste øvelse onsdag

Detaljer

Lillehammer orienteringsklubb ønsker velkommen til veteranmesterskapet, og til Fjelldilten og Lillehammersprinten, helga den 5. 7. september.

Lillehammer orienteringsklubb ønsker velkommen til veteranmesterskapet, og til Fjelldilten og Lillehammersprinten, helga den 5. 7. september. Lillehammer orienteringsklubb ønsker velkommen til veteranmesterskapet, og til Fjelldilten og Lillehammersprinten, helga den 5. 7. september. Veteranmesterskapet 2014 arrangeres av Lillehammer OK med mellom-

Detaljer

Keum Gang Taekwondo - Norge : Sommerleir 2013 14.-16.juni Slåtthaughallen, Nesttun

Keum Gang Taekwondo - Norge : Sommerleir 2013 14.-16.juni Slåtthaughallen, Nesttun Keum Gang Taekwondo - Norge : Sommerleir 2013 14.-16.juni Slåtthaughallen, Nesttun Vi har herved gleden av å invitere dere til sommerleir på vestlandet; i Slåtthaughallen på Nesttun. Her kommer alle praktiske

Detaljer

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel nord 2013

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel nord 2013 Landsdel Årsklassemønstring Landsdel nord 2013 Tromsø 8. 10.februar 2013 Innbydelse Landsdel Årsklassemønstring 2013 - side 2 Som teknisk arrangør har Tromsø Svømmeklubb, på vegne av Norges Svømmeforbund,

Detaljer

Hovedlandsrennet Fauske 24. 28. februar 2016

Hovedlandsrennet Fauske 24. 28. februar 2016 Hovedlandsrennet Fauske 24. 28. februar 2016 Informasjon til utøvere og foresatte tilknyttet Nord-Trøndelag skikrets Innledning 26 utøvere og 18 voksne har meldt seg på hele eller deler av fellesopplegget

Detaljer

Hovedlandsrennet i alpint 2016, Bjorli. Oslo, januar 2016

Hovedlandsrennet i alpint 2016, Bjorli. Oslo, januar 2016 Hovedlandsrennet i alpint 2016, Bjorli Oslo, januar 2016 Hovedlands 2016 - Oppsummering Hovedlandsfinale i alpint 2016 arrangeres på Bjorli av Rauma Alpin (www.raumaalpin.no) Både fartsfinale og tekniske

Detaljer

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel Nord 2014

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel Nord 2014 Landsdel Årsklassemønstring 2014 Alta 7.-9. februar 2014 Innbydelse Landsdel Årsklassemønstring 2014 - side 2 Som teknisk arrangør har Alta Svømmeklubb, på vegne av Norges Svømmeforbund, gleden av å invitere

Detaljer

Innbydelse. OL Trollelg inviterer til NM helg i Trøndelag.

Innbydelse. OL Trollelg inviterer til NM helg i Trøndelag. OL Trollelg inviterer til NM helg i Trøndelag. Fredag 5. september NM i nattorientering. Kart: Skjøla 1: 10 000, 5m ekv. Revidert 2013/2014. Arena: Tanem oppvekstsenter, Klæbu. Merket fra kryss E6/Rv704

Detaljer

BANESTEVNER TERRENGLØP TRENINGER

BANESTEVNER TERRENGLØP TRENINGER FRIIDRETT 2015 BANESTEVNER TERRENGLØP TRENINGER Guro Bakken Andresen Ungdomsmester høyde innendørs 2015 Pers 1.72 Tlf 61395000 Side 2 ADRESSER I FRIIDRETTSGRUPPA 2015 Leder: Heidi Bekken heidi.bekken@hebb.no

Detaljer

Har du en aktuell aktivitet? Meld den inn til: ove.haugrud@verdal.kommune.no. Friluftslivets år 2015 Verdal kommune rev. 24.03.

Har du en aktuell aktivitet? Meld den inn til: ove.haugrud@verdal.kommune.no. Friluftslivets år 2015 Verdal kommune rev. 24.03. Friluftslivets år 2015 Verdal kommune rev. 24.03.15 Side 1 av 10 Har du en aktuell aktivitet? Meld den inn til: ove.haugrud@verdal.kommune.no AKTUELLE AKTIVITETER I VERDAL KOMMUNE Oktober Gjennomførte

Detaljer

Å L E N HELSESPORTSLAG

Å L E N HELSESPORTSLAG Å L E N HELSESPORTSLAG INNBYDELSE TIL ÅLENTREFFEN Lagspill 15. 16. JUNI 2013 STEVNET ER TELLENDE I NORGESSERIEN STED: HOVET FLERBRUKSHALL I ÅLEN VELKOMMEN TIL BOCCIA STEVNET DEN 15. og 16. JUNI 2013 Ålen

Detaljer

VELKOMMEN TIL HOPPSKOLE 28. 30. SEPT. 2007 / PLASTRENN SØNDAG 30. SEPT.

VELKOMMEN TIL HOPPSKOLE 28. 30. SEPT. 2007 / PLASTRENN SØNDAG 30. SEPT. K-25 K-15 VIKERSUND IF PLASTHOPPSKOLE 5 ÅR 2003-2007 VELKOMMEN TIL HOPPSKOLE 28. 30. SEPT. 2007 / PLASTRENN SØNDAG 30. SEPT. Arr: Vikersund IF Hoppgruppe i samarbeid med: Flying Team Vikersund VIKERSUND

Detaljer

GUIDEBOK TIL LARVIK S HÅNDBALLSKOLE 2013

GUIDEBOK TIL LARVIK S HÅNDBALLSKOLE 2013 GUIDEBOK TIL LARVIK S HÅNDBALLSKOLE 2013 www.larvikhk.no Innhold Velkommen til Larvik Håndballskole 2013.... 2 Fremmøte, bosted og bespisning... 3 Program og instruktører... 4 Dagsaktiviteter... 5 Kveldsaktiviteter...

Detaljer

Invitasjon til STAVANGER OPEN. Hovedsponsor for Stavanger Open:

Invitasjon til STAVANGER OPEN. Hovedsponsor for Stavanger Open: Invitasjon til STAVANGER OPEN Hovedsponsor for Stavanger Open: Fredag 12. juni Søndag 14. juni 2015 På vegne av Madla Svømmeklubb inviterer vi til Stavanger Open i Stavanger Svømmehall 12. juni - 14. juni

Detaljer

O trening Nydalens Skiklub (NSK) for 8-12 år Våren 2014

O trening Nydalens Skiklub (NSK) for 8-12 år Våren 2014 Dato / tid Sted Aktivitet / Opplegg Mandag 7.april Frysja Sandvolleyball-banen på vestsiden av Akerselva (ved Sagadammen 26) Ansvar: 2003 - Torunn/ Maiken Veivalg for de øvede Karttilvenning for de nye

Detaljer

O-klubbene i Tynset, Os og Røros inviterer til følgende:

O-klubbene i Tynset, Os og Røros inviterer til følgende: O-klubbene i Tynset, Os og Røros inviterer til følgende: WORLD CUP 2002 Røros, Os, Tynset 30. juni - 3.juli Sprint, Klassisk, Stafett DØLAUKA Røros, Tynset, Tolga 29. juni - 3. juli 5 løp NOF s JUNIORLEIR

Detaljer

og Craft-cup mai

og Craft-cup mai og Craft-cup 19. - 20. mai IL Tyrving inviterer til NM sprint med publikumsløp Sandvika 19.mai 2007 Lørdag 19. mai arrangeres NM sprint i Sandvika med tre løps arrangement gjennom dagen. Finalene følger

Detaljer

Raumar-info 1-2003 5. april

Raumar-info 1-2003 5. april Raumar-info 1-2003 5. april Innhold: Nytt styre/treningskomite 2003 Retningslinjer for drift av Raumar O-lag Medlemslister Trener gruppe 13 20 O-karusellen Sommerkarusellen O-teknisk trening Klubbmesterskap

Detaljer

INSTRUKSER, STATUTTER OG RETNINGSLINJER FOR HEDRUM ORIENTERINGSLAG. GODKJENT AV STYRET 3. FEBRUAR 2014.

INSTRUKSER, STATUTTER OG RETNINGSLINJER FOR HEDRUM ORIENTERINGSLAG. GODKJENT AV STYRET 3. FEBRUAR 2014. 1 INSTRUKSER, STATUTTER OG RETNINGSLINJER FOR HEDRUM ORIENTERINGSLAG. GODKJENT AV STYRET 3. FEBRUAR 2014. INSTRUKS FOR STYRETS ARBEID LEDEREN Lederen har den daglige ledelse av idrettslaget. Lederen skal

Detaljer

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel nord 2016

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel nord 2016 Landsdel Årsklassemønstring Landsdel nord 2016 Harstad 5.-7. februar Innbydelse Landsdel Årsklassemønstring 2016 - side 2 Som teknisk arrangør har Harstad Svømmeklubb, på vegne av Norges Svømmeforbund,

Detaljer

Prisen for leiren er ennå ikke helt klar. Men prisen blir utregnet ved selvkost prinsippet. KSK håper at en pris på ca 2.500,-.

Prisen for leiren er ennå ikke helt klar. Men prisen blir utregnet ved selvkost prinsippet. KSK håper at en pris på ca 2.500,-. Program til sommerleir 2017 Tidspunkt fredag 4 august til søndag 13 august Vi bor samme alle utøvere på Hesseng flerbrukssenter. (også utøvere fra Kirkenes). Hesseng ligger ca 5 km fra Kirkenes sentrum.

Detaljer

INNBYDELSE til NM BOCCIA Individuelt 2015 Moss og Omegn Boccia og Teppecurling klubb I Samarbeid med

INNBYDELSE til NM BOCCIA Individuelt 2015 Moss og Omegn Boccia og Teppecurling klubb I Samarbeid med INNBYDELSE til NM BOCCIA Individuelt 2015 Moss og Omegn Boccia og Teppecurling klubb I Samarbeid med 20.-21 November Mossehallen, Moss Kontaktpersoner: Egil Olsen Vålervegen 109 1599 Moss Tlf. 90 11 98

Detaljer

Ullensaker/Kisa Idrettslag friidrett inviterer til løps- og mosjonskarusell for 47. året på rad.

Ullensaker/Kisa Idrettslag friidrett inviterer til løps- og mosjonskarusell for 47. året på rad. INNBYDELSE UKI-KARUSELLEN 2012 Ullensaker/Kisa Idrettslag friidrett inviterer til løps- og mosjonskarusell for 47. året på rad. UKI-karusellen er et arrangement for hele familien. Bli deltager i Norges

Detaljer

Innbydelse Løp 1 og løp 2 Sommerløpene i Nord-Østerdal 2016

Innbydelse Løp 1 og løp 2 Sommerløpene i Nord-Østerdal 2016 Innbydelse Løp 1 og løp 2 Sommerløpene i Nord-Østerdal 2016 Røros IL - Orientering ønsker velkommen til løp 1 og løp 2 i Sommerløpene i Nord-Østerdal 2016. LØPSPROGRAM SOMMERLØPENE I NORD-ØSTERDAL 2016

Detaljer

Night Hawk Sosialt og Prestisjefylt 9.- 10. August 2013 Vestmarksetra - 7 km vest for Sandvika

Night Hawk Sosialt og Prestisjefylt 9.- 10. August 2013 Vestmarksetra - 7 km vest for Sandvika Night Hawk Sosialt og Prestisjefylt 9.- 10. August 2013 Vestmarksetra - 7 km vest for Sandvika IL Tyrving og Night Hawk IL inviterer til en stafettopplevelse for hele O- Norge. Alle over 15 år kan løpe

Detaljer