Åsgårdstrand menighet - Årsmelding 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Åsgårdstrand menighet - Årsmelding 2011"

Transkript

1 Åsgårdstrand menighet - Årsmelding Menighetsrådet 1. Dennis Larsen, leder 2. Sten Lundbo, nestleder 3. Hege Brun Gullaker, sekretær 4. Erik Gjeruldsen, kasserer 5. Anne Mette Jonstang Eckbo 6. Gunnar Hovland 7. Svein Skalvik, sogneprest Varamedlemmer 1. Elisabeth Baltzer 2. Ann Kristin Lysgård Horten Kirkelige fellesråd: Sten Lundbo Gunnar Hovland Vara: Anne Mette Jonstang Eckbo Vara: Erik Gjeruldsen Menighetsrådet frem til høstens valg: Dennis Larsen (leder) Anne Beste Bakker Waalengen (nestleder) Erik Gjeruldsen (kasserer) Aud Kari Østerholt Poulsen Nina Berg Elisabeth Balster (permitert) Svein Skalvik (sogneprest) Horten kirkelig fellesråd: Nina Berg Anne Beate Bakker Waalengen Aud Kari Østerholt Poulsen (vara) Erik Gjeruldsen (vara) Der har i løpet av året vært 8 møter i menighetsrådet og 43 saker er behandlet. 1.2 Valg nytt menighetsråd Nominasjonskomiteen besto av følgende personer 1. Hans Erik Vatne 2. Jørn Fladberg 3. Bente Mari Hovland 4. Heddi Innerdal Det ble utført et solid arbeid i komiteen som utfordret svært mange til å stille til valg. Det var ikke mulig å få flere kandidater enn de som ble valgt. Selve valget ble gjennomført i 1

2 forbindelse med kommunestyrevalget og ble organisert og ledet av Arne Samuelsen. Ca. 220 personer stemte ved valget. 1.3 Ansatte Sogneprest Svein Skalvik har gjennomført sitt siste år som prest i sognet og blir pensjonist fra 15. april. Han deler prestetjenesten med sogneprest Nils Magnus Hovland. Kantor knyttet til Åsgårdstrand kirke er Eli Rudland Næss. Mona Samuelsen avsluttet sin tjeneste som kirketjener og ble erstattet av Bjørnar Myrheim. Klokkertjenesten har blitt utført av Karin Marøy o Sonja Teien på frivillig basis. Knut Nåtedal var kateket i halv stilling frem til sommeren. 1. august ble Hilde Haug Larsen ansatt som 60% kateket. Margareth Horn er konsulent ved prestekontoret og Maria Bjørnestad er kontorsekretær. Guri Skøre Solberg er ansatt som trosopplærer hvor arbeidet vesentlig består i å drive Åsgårdstrand kirkes barnekor. Tonje Folkestad Gonzalez ble trosopplærer etter at Merete Haugland sluttet til sommeren. 2. Statistikk og regnskap Hovedgudstjenester Herav familiegudstjenester Skolegudstjenester Andre gudstjenester og familiesøndagsskoler Vigsler Antall arrangementer for barnehager Antall deltakere ved alle gudstjenester Antall nattverdgjester Antall konfirmanter Antall døpte Kirkeoffer i alt Kr Kr Kr Kr Kr Herav til egen virksomhet Kr Kr Kr Kr Kr Antall møter i menighetsrådet Regnskap 2011 Regnskapet for 2011 er avsluttet. Det er ført driftsregnskap for 5 avdelinger. Samlet resultat er et mindreforbruk på kr. 222,21 Resultater: Avdeling 2420 Men.råd Merforbruk 12888,93 Mindreforbr 13024,88 Avdeling 2421 Men.hus Mindreforb -2947,60 Merforbruk -5503,47 Avdeling 2422 Kulturkrk Merforbruk 1406,05 0 Avdeling 2423 Fond Arb Avsatt b.fond Avsatt b.fond Avdeling 2424 Barnekor Mindreforbr -7657,73 Merforbruk -7299,20 Avdeling 2425 Trosopplæring Avsatt fond Avsatt b.fond Sum samlet resultat Merforbru 3689,65 Mindreforbr 222,21 2

3 Kommentarer til resultatet for hver avdeling: Avd menighetsråd: Flere mindre faktorer, men bl.a. større offer til egen virksomhet enn budsjettert er med på å gi et mindreforbruk på kr ,88. Avd menighetshus: Netto driftsresultat har et mindreforbruk på kr ,93, men det var budsjettert med kr (inkl årsresultatet 2010) som avsetning til disposisjonsfond, dermed blir differansen et merforbruk for avdelingen på kr. 5503,47. Avd kulturkirken: Her er ikke ført eget regnskap i Avdelingens resultat i 2010 er kun ført ved å dekke merforbruket fra disposisjonsfond. Derfor ikke noe resultat for avdelingen for Avd fond Arbeidskirken: Øremerkede gaver og renter kr ,78 er avsatt til bundet fond Arbeidskirken direkte. Avd Åsgårdstrand barnekor: Koret har i 2011 spilt inn CD og hatt forholdsvis høye utgifter i den forbindelse. Inntektene har også vært litt lavere enn budsjettert. Dette til sammen gir et merforbruk på kr. 7299,20. Avd trosopplæring: Tilskudd fra fellesrådet og bruk av avsetninger fra 2010 gir et mindreforbruk på kr. 4652,05 som avsettes direkte til bundet fond siden dette er øremerkede midler. Totalt resultat for hele menighetsrådets virksomhet under ett gir et mindreforbruk på kr 222, Utvidelse av kirken Prosjektutvalget under ledelse av Karl Marøy, avsluttet sitt arbeid med forprosjektet i mars 2011 og sendte saken til Horten kirkelig fellesråd v/ kirkevergen som har det kommunale ansvar for kirkebygg. Byggesaker som angår kirkebygg må dessuten framlegges for godkjennelse hos biskop og vårt prosjekt for utvidelse ble videresendt Tunsberg biskop. Grunnet ulike omstendigheter med flytting av kirkekontorene i Horten ble saken forsinket og bekreftelse fra biskop forelå under bispevisitas i november Formell godkjennelse av planer for utvidelse er mottatt i brev 26. januar Det er i godkjennelsen gjort noen mindre merknader til arkitektens utførelse. Merknadene blir fulgt opp mot arkitekt når prosjektet tas opp som byggesak senere i Kirkevergen har etter sine prioriteringer antydet å ta opp saken i mai For videre engasjement i prosjektet oppnevnte menighetsrådet i mars 2011 et økonomiutvalg med mandat til å arbeide med finansplanen og salgsplan for Menighetshuset. Økonomiutvalget er Bjørn Gullaker, Dennis Larsen ( MR ) Randi Moskvil Letmoli og Erik Gundersen og Erik Gjeruldsen. Hans Chr. Auensen valgte å trekke ut seg etter kommunevalget i 2011 for ikke å blande roller. En plan for strategi ble trukket opp. Salg av Menighetshuset kan ikke realiseres før det foreligger en byggeplan for utvidelsen. Egenkapitalen i finansgrunnlaget må forbedres. Det har vært sporadisk forespørsel vedr. salg av Menighetshuset gjennom 2011 og bl.a. var Kiwanis i dialog, men så seg ikke i stand til å gå videre med saken. Horten kommune har i 2011 justert noe i reguleringsplanen for Åsgårdstrand og endret noe på premissene for eiendommen nå avsatt til boligformål. Dette åpner for et annet marked når salg skal behandles. Økonomiutvalget har i 2011 arbeidet med søknad om legatmidler og forslag til giveraksjon. Legatmidler har vist seg vanskelig når prosjektet ikke er kommet lenger, men dette blir fulgt opp videre. 3

4 Opplegg til giveraksjon er blitt formalisert og er klar for trykkeriet. Etter arbeidsplanen skal giveraksjonen lanseres i mars Det blir avgjørende å få nok faste givere for å vise fellesrådet at vi kan finansiere det nødvendige byggelånet. Økonomiutvalget vil også i 2012 arbeide videre med finansgrunnlaget i prosjektet. 3.2 Åsgårdstrand Menighetshus Det har vært et stort bruk av Menighetshuset det siste året. Utleie har gitt et godt driftsgrunnlag for Stifinneren Barnehage har leiet huset gjennom hele året som følge av deres forsinkede planer i Damgata. For øvrig har malekurset leiet seks helgesamlinger. Hagelaget har hatt syv møter og andre faste brukere har vært konfirmanter, fritidsklubben, øvelser for barnekoret og hyggetreff. I mai var det to konfirmasjoner og flere har funnet huset populært til barnebursdager. TV-aksjonen 2011 har også i år hatt Menighetshuset som rodesenter for innsamling i Åsgårdstrand. Dette har vært lånt vederlagsfritt til formålet. Sponsorpenger og kostnader for planlagte Giveraksjon ble besluttet ført over husets regnskap. Det er således blitt inntektsført kr fra Meny pr og avsatt til dekning av utgifter i Driftstilskuddet fra FR/MR iht. budsjett 2011, kr ble i år sløyfet sett i lys av gode leieinntekter mer enn budsjettert. Utleieprisene for 2011 var de samme som i Totale inntekter utgjør kr mot budsjett kr Driftskostnader til vedlikehold i 2011 har vært begrenset. Et nytt kjøleskap og nytt blandebatteri til kjøkken er anskaffet. For øvrig utgjør kostnadene dekning av strøm, forsikring og snørydding som de store poster. Noe øket rennovasjon har sammenheng med helårs bruk av barnehagen. Totale kostnader beløper seg til kr mot budsjett kr Drifstregnskapet ballanser med et overskudd, kr og som er akkumulert til kapitalreserven Utleieprisene for 2012 er besluttet uendret. Vedr. planlagt salg av Menighetshuset så har det ikke vært aktivt arbeide med dette i Horten Kommune har endret noe i reguleringsplanen for Åsgårdstrand og kan bekrefte at eiendommen har nå status boligformål Dette åpner for et helt annet marked mht. salgsverdi. Husstyret i 2011 har vært - Erik Gjeruldsen og Erik Gundersen 4.1 Gudstjenesten Vi ser en gledelig økning i deltakelse på gudstjenestene, fra 2300 til Det jobbes godt og systematisk med gudstjenesten av både prester og kantor. Dette er menighetens hovedsamling i løpet av uka. Gudstjenestene på 17. mai og julaften er godt innarbeidet i lokalmiljøet og samler fulle hus. Ved siden av gudstjenestene utføres det også 30 andakter på institusjon i vår menighet, og det er et høyt antall. Aldri har det blitt gitt mer i kirkeoffer enn i 2011, en økning fra kr til kr Det ble gitt kr til egen virksomhet, tilsvarende som i fjor. Det er en gledelig økning i antall nattverdgjester fra 225 til

5 Kirkekaffe er et fast opplegg etter hver gudstjeneste. Ansvaret har gått på omgang blant bibelgruppene, organisert av Nina Berg. Kari Hansen overtok ansvaret på slutten av året. Familiegudstjenester og familiemesse er godt innarbeidet. Barnekoret er et viktig bidrag på disse gudstjenestene. Det fungerer også godt med konfirmantene som ministranter. 4.2 Kirkemusikalsk arbeid Kulturkirken: Kulturkomitéen for Åsgårdstrand kirke (KÅK) kom på plass, og jobber godt og planmessig. Nye medlemmer foruten kantoren er Mette Eckbo og Liv-Synnøve Moskvil Myrheim. Komitéen stod for to arrangementer: I mars: «Det synger i stein» med nyarrangerte vestfoldske folketoner ved Tone Krohn og Borre Vocale og i november: Folkekirkekveld med mange lokale utøvere i forbindelse med bispevisitasen. PLANER: KÅK utvider til 4 konserter i 2012: Borre Vocale og Camilla Jonstang i mars, menighetens barnekor og kulturskoleelever i mai, jazz-konsert og Folkekirkekveld på høsten. Kulturarbeidet i kirken er viktig som en portåpner. UTFORDRINGEN for kulturarbeidet er først og fremst økonomien. Bortsett fra litt tilskudd fra Anders Jahres stiftelse til kommende jazzkonsert, må vi greie oss med egne midler. Kirken tar få publikumere og inntjeningen blir svak. Urframføring av Musikkspillet»En prinsesse to land» om prinsesse Kristina av Ivar Skippervold var et stort løft. Kantoren var prosjektleder i et meget vellykket samarbeid mellom korledere og våre menigheters 4 barnekor. Det ble i tillegg holdt skolekonserter og cd ble spilt inn med 60 flinke barn. Vi søkte og fikk kr. fra Opplysningsvesenets fond til dette prosjektet. Ra sanglag arrangerte sine to tradisjonelle korkonserter og deltok som vanlig på gudstjenesten 2. juledag. Kirken har et utmerket samarbeid med koret, og det er til gjensidig glede. Åsgårdstrand kirkes barnekor holdt julekonsert i kirken og sang fast ved familiegudstjenestene. Kantoren akkompagnerer koret på gudstjenestene. Det veldrevne koret betyr enormt mye for menighetens musikkliv! (egen rapport fra koret). Bruk av solister i gudstjenestene: Solister deltok på spesielle gudstjenester. Byen har mange dyktige solister! Aktiviteten her begrenses mye av midlene som bevilges til formålet. Kveldsgudstjeneste etter keltisk tradisjon ble videreført også dette året. En kunne ønske at flere oppdaget rikdommen i denne jordnære og samtidig meditative formen for gudstjeneste! Forsangerkor ble benyttet ved noen gudstjenester. Kantor ønsker å videreutvikle dette arbeidet ikke minst med tanke på innføring av ny gudstjenesteordning og ny salmebok. Orgelet: Menigheten har fått midlertidig tillatelse fra biskopen til å bruke det digitale Ahlborn-orglet i kirken. Det må på sikt anskaffes nytt pipeorgel, og dette må meldes inn i kommunens økonomiplan. Ny gudstjenesteordning vil kreve mye av kantor, prest og menighet i de kommende år. Arbeidet i nyopprettet gudstjenesteutvalg er allerede i gang. 5.1 Trosopplæring Utførte tiltak Dato Tiltak Kommentar Alderstrinn januar Tårnagent-helg i Felles for Borre, Nykirke 7-8 år Åsgårdstrand kirke og Åsgårdstrand sokn 30. mars Kirkekino i Skoppum Felles for Borre, Nykirke 5-6 år 5

6 kirke september Bo hjemme-leir i Skoppum kirke 24. og 25. september Fireårssamling og utdeling av fireårsbok 19. november Juleverksted på søndagsskolen i Borre og Åsgårdstrand sokn Felles for Borre, Nykirke og Åsgårdstrand sokn Samarbeid mellom søndagsskolen i Borre og familietreff i Åsgårdstrand november LysVåken i Horten kirke Felles for Borre, Nykirke, Horten og Åsgårdstrand sokn Høsten 2011 Ledertreningskurs i Åsgårdstrand Felles for Borre, Nykirke og Åsgårdstrand sokn 7-10 år 4-åringer 11-åringer Etter konfirmasjon I tillegg har det vært kontinuerlige tiltak: barnekor, familietreff, søndagsskole og ungdomsklubben RUST. Vi har noen utfordringer siden det er flere små menigheter og stillingen min er så liten at tiltakene må kjøres felles. Det kommer ikke like mange når man må skysse barna et stykke, og man skal til en «ukjent» kirke. Men når tiltakene blir innarbeidet i menighetene, og man har fulgt løpet fra babysang og oppover blir det nok lettere. Dersom vi får flere frivillige engasjert kan man arrangere tiltakene lokalt, men det er jo et tilbakevendende problem at det er få frivillige å spille på. Det har vært store ønsker om å få foreldre mer engasjert, og de stiller gjerne opp med kake til kirkekaffe, men det å være med å arrangere et tiltak blir en for stor jobb for noen. Her har vi en jobb å gjøre. I 2012 er det planlagt følgende tiltak i tillegg til de som ble gjennomført i 2011: Agent for rettferdighet (for 10-åringer, felles i Horten kommune) Utdeling av seksårsbok, med samling for seksåringer i forkant og invitasjon til kontinuerlig arbeid i etterkant. (Samlingen blir felles for alle seksåringene i Borre, Nykirke og Åsgårdstrand sokn, utdeling av bok blir i lokal kirke) Babysang arrangeres på Borre menighetshus, invitasjon sendes til alle døpte i Borre, Nykirke og Åsgårdstrand sokn. Åse Kristine Søvde har vært menighetens representant i trosopplæringsutvalget. Påskeverkstedet med Antje Hausmann som ansvarlig har blitt en tradisjon på menighetshuset med meget god oppslutning. 5.2 Familietreff på tvers av generasjoner Familietreff har i vår hatt 3 samlinger. I mars oppfordret vi alle «familietreffere» til å møte opp på gudstjeneste med påfølgende karneval på menighetshuset. Sommeravslutningen ble utsatt pga. vansker med å finne egnet dag, og ble istedenfor en høst-start for menigheten og familietreff sammen på Knattholmen i august. I høstsemesteret har vi hatt 3 vanlige samlinger. Vårens tema har fulgt DVD-er fra Acta/ Fribu om sentrale sannheter i kristen tro. Vi har hatt om Jesus som sann Gud og sant menneske, og om Den Hellige Ånd. Høstens tema har vært hentet fra Gal. 4, 22 om Åndens frukter. Vi har tatt for oss noen av fruktene som blir nevnt i dette verset, bl.a. tålmodighet, glede og kjærlighet. Vi har også her hatt stor nytte og glede av DVD-er til visning for skolebarn-gruppen. Den yngste gruppen har hatt søndagsskole-liknende samling, mens de voksne har hatt andakt og samtale. Alle barna har hatt formingsaktiviteter, dette blir satt stor pris på. 6

7 Samlingene avsluttes med felles lystenning, bønn og kveldsmat. Vi har hatt en egen gruppe med 2-3 store gutter, som har laget film om familietreff. Det har vært en fin aktivitet for å få dem til å kjenne tilhørighet i familietreff. Oppmøtet i år har variert fra 19 til 38. Det er stort sett en fast kjerne som kommer, og det er også disse som trofast bidrar i forskjellige roller som lede, spille, ha samling for de minste osv. Vi har bl.a. hatt besøk fra staben til andakt, det er vi veldig glad for. Planleggingskomiteen består fortsatt av Antje Hausmann, Aud Kari Poulsen og Åse Kristine Søvde. Trosopplæringsmidler har blitt brukt til innkjøp av materiell til aktiviteter, samt innkjøp av fjernstyring til prosjektor, høyttalere, programvare for powerpoint og lerret (til menighetshuset). Vi er blitt veldig glad i familietreff, og tror det fyller et behov i menigheten. Spesielt barna får et nært og personlig forhold til kirken og menigheten. Dette ser vi som veldig viktig. Samtidig merker vi at det er få personer å spille på, det er ofte de samme som bidrar, bare i forskjellige roller. Dessuten har vi etter hvert barn i ungdomsskolealder som vi ønsker å ta vare på. Et forslag er å starte en Robotixklubb inn i familietreff (dette er en slags blanding av teknikk-lego og dataprogrammering, det finnes en slik klubb i Horten). Vi ønsker å vokse, men er usikre på hvor veien går videre. Vi ønsker at dere tar med familietreff i forbønn, og ber om at vi må få se hvordan vi skal fortsette i dette arbeidet. 5.3 Åsgårdstrand kirkes barnekor Etter skolebrannen i Åsgårdstrand har barnekoret hatt sine øvelser på Menighetshuset i Åsgårdstrand. Fra å være et tilbud i SFO tiden er nå øvelsene lagt til ettermiddag, Dette har medført at medlemstallet har gått ned. I vårsemesteret hadde koret 21 medlemmer og ved årsskiftet 2011/2012 var det 15 medlemmer i koret. Koret har gjennom hele året vært delt i to aldersdelte grupper. Guri Skøre Solberg har ledet koret gjennom hele 2011 Den store happeningen i 2011 for den eldste gruppa var konsert og CD innspilling av «syngespillet Kristina av Tunsberg» skrevet av Ivar Skippervold. Dette sammen med barnekorene i Borre, Nykirke og Skoppum. Gjennomførte arrangementer hvor koret har sunget: o Tre gudstjenester i vårhalvåret. o Tre gudstjenester i høsthalvåret 25. september, lysmesse 27. november sammen med konfirmantene og på julaften o Deltagelse på Seven konsert i Horten Kirke. o Konsert «syngespillet Kristina av Tunsberg» 12. mai eldste gruppe o Skolekonsert «syngespillet Kristina av Tunsberg» 20. mai o CD opptak 26. og 27. mai o Foreldrekaffe på Menighetshuset, september o Deltakelse på kulturkirkekveld ifm besøk av biskopen 10. november o Deltagelse på Kiwanis adventsarrangement på Åsgårdstrand sykehjem 12. desember. o Julekonsert i Åsgårdstrand kirke 18.desember Sosiale arrangementer: 7

8 o Karneval 6. mars o Sommeravslutning: o Eldste gruppe hjemme hos Sunniva, 27.mai o Yngstegruppe hjemme hos Johanne med minikonsert i kirken 23. mai. o Eldste gruppe seminar og konsert med PUST 23. oktober o Teatertur «Pippi» på Bakkenteigen 26. oktober o Bowling kveld 14. november Foreldregruppa består også i år av Pernille Astrup, Lise Fladberg og Ann-Kristin Lysgård. Ann Kristin Lysgård har ansvaret for korkassa. Det er god stemning på øvelsene og koret har vist stor musikalsk fremgang i året som har gått. Koret er en sosialarena der alle trives. 6. Kirkelig undervisning 6.1 KONFIRMANTER Det ble konfirmert 17 ungdommer i kirken våren Kullet fra høsten er nå på 26 konfirmanter. Det er kateketen som har ansvaret for undervisningen. Konfirmantene samles annenhver uke til undervisning/fellessamlinger. Fellessamlinger med alle konfirmanter: - Pilgrimsvandring - Roadservice (også felles med Horten) - Besøk fra Kirkens nødhjelp - Besøk fra Horten begravelsesbyrå - Leir på Solåsen leirsted utenfor Sandefjord - Sjømannskirkekonfirmanter med obligatoriske samlinger i løpet av året + leir til sjømannskirken i London. Ministranttjeneste/ tjenesteoppgaver: - Konfirmantene er med som medhjelpere på en gudstjeneste. Prosesjon - assistanse ved dåp - dele ut salmebøker samle inn kollekt.. - Diakonigruppe. Konfirmantene har ett besøk på Åsgårdstrand sykehjem hvor de samtaler går tur leser for beboerne. - Kirkens nødhjelps fasteakson Ungdomsarbeid LEDERKURS. MILK er et minilederkurs. 2 av fjorårets konfirmanter tar dette kurset. Ledere: Gunnar Hovland, Ingvild Skjæveland og kateketen. Ved siden av å ta lederkurset planlegges og driftes ungdomsklubben RUST. RUST. Ungdomsklubb på Åsgårdstrand menighetshus en gang i måneden deltakere. Sjømannskirkekonfirmantene har dette som en obligatorisk del av sitt opplegg. 8

9 Den nye kateket har brukt mye tid på å sette seg inn i arbeidet og gjennomføre det som allerede var planlagt. Etter konfirmasjonen blir det evaluering av konfirmantåret sammen med menighetsrådet og planlegging av nytt konfirmantår. Pilgrimsvandringen vil bli fornyet. Ellers er det planer om å utvide diakonigruppene til også å gjelde konfirmantene på Borre/Skoppum. Ungdomsklubben med de 2 ungdomslederne bør utvikles mer. Årets konfirmanter får tilbud om ledertrening for å ruste seg til videre drift av klubben. 7.1 Grønn menighet Det ble sendt et rundskriv til alle frivillige/ansatte og menighetsråd med en påminnelse om hva Åsgårdstrand menighet har forpliktet seg på når det gjelder å være en grønn menighet. Hilde Haug Larsen er menighetens grønne kontakt, men denne oppgaven har Gunnar Hovland overtatt på slutten av året. 7.2 Kirkens SOS Etter en lengre pause er nå Kirkens SOS i Vestfold igjen oppe og går. Her har vi som menighet et medansvar for driften. Hege Gullaker er vår utsending i representantskapet til Kirkens SOS. 7.3 Hyggetreff Åsgårdstrand Menighets hyggetreff har også dette året gjennomført sin tradisjonelle virksomhet med samlinger på Menighetshuset en mandag i måneden. Møter med program og ca. antall deltagere: 17 jan, Erik Gundersen: Bildekåseri Med barn på fjelltur (13) 21 febr. Anne-Beate Backer Wålengen: En musikalsk vandring gjennom tsjekkisk, morsk og engelsk landskap Guri Skøre Solberg - Sang og piano (30) 21 mars: Nils Magnus Hovland: Om Bjørnsons liv og diktning. (15) 11 april: Roar Hansen: Bildekåseri, Våren på kyststien. (18) 21 juni Fellestur med Åsgårdstrand eldresenter Gladbussen til Hvasser og Verdens Ende. Middag på Eidene senter (21) 18 sept.: Erik Gundersen og Thoralf Holt: Årstidene i ord og toner. (16) 17 okt,: Ambassadør Sten Lundbo, Polen Nær samarbeidspartner for Norge (26) 21 nov,: Dennis Larsen: Kåseri, Når jeg så skal ut i verden (20) 19 des,: Erling Dittmann: Barndomsminner fra Åsgårdstrand Svein Skalvik: Gitar, Andakt, Viser. (27) Liv Flåtten, Alf R. Braathen har betjent pianoet. Bevertning og utlodning er fortsatt like populært og denne tjenesten har vært betjent av Berit Gundersen, Margurithe Nicolaisen og Lillegunn Syvertsen, samt med god assistanse fra Erik Gundersen og Karl Marøy. Arrangementskomiteen har som tidligere vært Thoralf Holt, Berit Gundersen og Karin Marøy. Vi registrerer en noe synkende oppslutning tross omfattende annonsering med plakater, innbydelser i postkasser, omtaler i avisene etc. 9

10 REGNSKAP 2011 viser en omsetning på ca. kr , et resultat nærmest i ballanse og med en beholdning på kr Bibelgrupper Det er 4 bibelgrupper med over 30 deltakere i menigheten. Den siste gruppa ble til siste året. 7.5 Årsmøte Utbyggingskomiteen orienterte og la fram skisser. Anne Beate Bakker Wålengen hadde dagens tema og sammen med sognepresten bidro hun med musikk. Årsmeldingen ble fremlagt og det ble delt ut priser (se under). 7.6 Juletrefest En av bibelgruppene i menigheten har de siste årene tatt ansvaret for å arrangere familiens juletrefest på menighetshuset. Fremmøte er bra og det viser seg at tradisjonen med juletrefest holdes i hevd i mange familier. Festen ble ledet av Hege Gullaker. 7.7 Prisutdeling Årets frivillige: Erik Gundersen, leder av husstyret for menighetshuset og utbyggingskomiteen. Trosopplæringsprisen: Antje Hausmann for påskeverksted og familie treff. Hedersprisen: Erik Gjeruldsen, kasserer i menighetsrådet, kulturkirken, husstyret, flere perioder i menighetsrådet og utbyggingskomiteen. 7.8 Informasjonsarbeid Anne Beate Bakker Waalengen har vært ansvarlig for å henge opp plakater om gudstjenester og andre arrangementer. Sten Lundbo har nå overtatt. Menigheten blir også profilert med flere sider i Åsgårdstrand på tvers. Ulike deler ved menighetens arbeid blir her presentert. Dennis Larsen er ansvarlig for dette. 8. Bispevisitas I november var det bispevisitas i vår menighet ved biskop Laila Riksaasen Dahl. Det ble i den anledning arrangert næringslivslunch på Åsgårdstrand hotell hvor biskopen hadde temaet «er etikk lønnsomt?» Litt over 20 personer fra det lokale næringsliv møtte opp. Folkekirke kvelden i kirken samlet fullt hus. Her var det mange lokale kulturelle innslag. Biskopen besøkte også Åsgårdstrand sykehjem hvor hun hilste på beboerne og hadde samtale med de ansatte. Biskopen hadde samtale med de ansatte i menigheten og leder i Åsgårdstrand menighetsråd var med biskopen på møte hos rådmann og ordfører. Fra biskopens visitasforedrag nevner vi: Åsgårdstrand assosieres av mange som stedet med kunst og kultur. Her er antall kirkemedlemmer Åsgårdstrand kirke har, i tillegg til å være et samlingsted for gudstjenester, vektlagt å ha en åpen dør for byens kulturliv. Planene om å samle det organiserte kirkelivet på ett sted, er strategisk viktig. Å selge menighetshuset og bygge ut kirken, tror jeg er et framtidsrettet valg. Jeg håper stedets befolkning får øynene opp for dette viktige tiltaket og gir så det virkelig monner. 10

11 Møte med menighetsrådene har gjort meg optimistisk med tanke på fremtiden for menighetslivet i de tre soknene. Rådenes oppgave er å tenke nytt om hva som må gjøres for å nære og styrke de kristne liv i menighetene. Menighetsrådene fortalte at de satte pris på felles møte mellom de tre menighetsrådene. Jeg oppfordrer dere til å ha flere slike møtepunkter. Da kan dere lære av hverandre, effektivisere arbeidet og gjennom helhetlig tenkning finne fram felles målsettinger og strategier. Videre vil jeg be menighetsrådene vurdere om det er mulig å etablere samtalegrupper for ungdom og voksne. Vi trenger steder hvor vi kan samtale om livet og troen. Slike grupper kan også ta på seg noen avgrensede oppgaver i forbindelse med menighetens gudstjenester, tiltak i trosopplæringen og oppgaver i det diakonale arbeidet i soknene. I løpet av denne menighetsrådsperioden vil det vært flott og fått merket pilegrimsleden fra Tønsberg til Borre, og fra Borre til Løvøy. Pilegrimer går i dag på de gamle stiene. Noen av dem kommer helt fra Nidaros og skal helt til Santiago de Compostela. Som menighetsråd har dere mye å ta tak i, men ved å samarbeide med ulike foreninger i lokalmiljøet og på tvers av sokn og kommunegrenser, tror jeg dette er mulig å få til. 9. Oppsummering Bispevisitasen var til stor inspirasjon. Her ble vi som menighet både sett og utfordret. - Det er oppmuntrende med en solid økning i det totale besøk på gudstjenester - Kulturlivet blomstrer. Det ble gjennomført 9 konserter i kirken med 1050 til stede. - Det jobbes aktivt med utvidelse av kirken og med salg av menighetshuset. - De mange frivillige gjør arbeidet i vår menighet mulig. - Menighetshuset har større leieinntekter enn noen gang. - Barnekoret jobber solid og har en svært aktiv foreldregruppe. - Trosopplæringen utvikles stadig med nye tiltak. - Familietreff på tvers av generasjoner når nye solid og trofast innsats av frivillige. - Hyggetreffet har et imponerende program. - Det jobbes godt med konfirmanter og ungdom/ledertrening. Menighetsrådet takker alle fast ansatte og frivillige som har bidratt til arbeidet i Åsgårdstrand mars Sten Lundbo Erik Gjeruldsen Hege Gullaker Gunnar Hovland Anne Mette Jonstang Eckbo Ann Kristin Lysgård Svein Skalvik (sogneprest) Dennis Larsen 11

Hva betyr kirken for deg?

Hva betyr kirken for deg? Hva betyr kirken for deg? Kirken/menigheten på Nykirke finner du: I kirken (selvsagt!), på bedehuset og i kirkestua. Noen ganger også på skøytebanen, i akebakken eller ved bålplassen.. Vi ønsker at kirken

Detaljer

Åsgårdstrand menighet - Årsmelding 2014

Åsgårdstrand menighet - Årsmelding 2014 Åsgårdstrand menighet - Årsmelding 2014 1.1 Menighetsrådet 1. Dennis Larsen, leder 2. Anne Mette Jonstang Eckbo, nestleder 3. Hege Brun Gullaker, sekretær 4. Erik Gjeruldsen, kasserer 5. Sten Lundbo 6.

Detaljer

Velkommen til konfirmasjon!

Velkommen til konfirmasjon! Velkommen til konfirmasjon! KONFIRMANTÅRET 2012-2013 Borre, Åsgårdstrand og Nykirke sokn KONFIRMASJONSDAGENE I 2013 Søndag 5. mai Nykirke kirke og Åsgårdstrand kirke Søndag 12. mai Borre kirke og Skoppum

Detaljer

Velkommen til konfirmasjon!

Velkommen til konfirmasjon! Velkommen til konfirmasjon! KONFIRMANTÅRET 2016-2017 Borre, Åsgårdstrand og Nykirke sokn KONFIRMASJONSDAGENE I 2017: Søndag 7. mai Skoppum kirke og Åsgårdstrand kirke Søndag 14. mai Borre kirke og Nykirke

Detaljer

Velkommen til konfirmasjon!

Velkommen til konfirmasjon! Velkommen til konfirmasjon! KONFIRMANTÅRET 2015-2016 Borre, Åsgårdstrand og Nykirke sokn KONFIRMASJONSDAGENE I 2016: Søndag 8. mai Skoppum kirke og Åsgårdstrand kirke Søndag 15. mai Borre kirke og Nykirke

Detaljer

Velkommen til konfirmasjon!

Velkommen til konfirmasjon! Velkommen til konfirmasjon! KONFIRMANTÅRET 2017-2018 Borre,Skoppum, Åsgårdstrand og Nykirke KONFIRMASJONSDAGENE I 2018: Søndag 6. mai Skoppum kirke og Åsgårdstrand kirke Søndag 13. mai Borre kirke og Nykirke

Detaljer

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet.

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet. Diakoniplan for Sandefjord menighet Diakoni beskrives i Plan for i for Den Norske kirke som kirkens omsorgstjeneste, evangeliet i handling. Planen har fire hovedområder: Nestekjærlighet, Inkluderende fellesskap,

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Åsgårdstrand menighet

DEN NORSKE KIRKE Åsgårdstrand menighet Møtebok for sråd Møtedato: 15.01.2013 Møtetid: kl. 18:30 Møtested: shus (Lite møterom) Til stede: Dennis Larsen, Sten Lundbo, Hege B. Gullaker, Mette J. Eckbo, Gunnar Hovland, Ann-Kristin Lysgård og Nils

Detaljer

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet På grunnlag av situasjonsanalyse, formulering av mål og prioritering av tiltak, utfordres menigheten til å beskrive sin profil. Dette er ment som et relativt

Detaljer

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD Foto Jon Asdal ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD TID: FREDAG 28. MARS 2008 KL. 18:00 STED: HVITSTEN GRENDEHUS 1545 HVITSTEN Hvitsten, 17. februar 2008 Berit Helleve Asdal Leder DAGSORDEN ÅRSMØTET 28. mars

Detaljer

HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014

HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014 HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014 PRESENTERES PÅ MENIGHETSMØTE 22. februar 2015. RÅD OG UTVALG Sammensetningen av menighetsrådet i år 2011: Medlemmer: Medlemmer: Brigt Inge Lie Anne Mette Strand Jorunn Eldbjørg

Detaljer

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 Konfirmant 2013 -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 KONFIRMANTÅRET 2012/2013 VELKOMMEN TIL ETT SPENNENDE ÅR! Kristen tro og kirken

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2016 NYKIRKE SOGN

ÅRSRAPPORT 2016 NYKIRKE SOGN ÅRSRAPPORT 2016 NYKIRKE SOGN Årsrapporten er behandlet av Nykirke menighetsråd 10/17 Godkjent via mail av medlemmene i rådet etter at rapporten ble ferdigstilt. Leders underskrift: Menighetsrådet har hatt

Detaljer

STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET

STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET 2015-2018 MER HIMMEL MER JORD Kirken på Frogner - Rom for tro og tilhørighet Vedtatt på MR-møte 11/10-16 1. FLERE DELTAR I GUDSTJENESTEN OG MØTER GUD I FELLESSKAPET Høymessen

Detaljer

Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september

Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september Sak 1: Virksomhetsplan kapittel 2.2: Diakoni omsorg og samfunnsengasjement Innspill som fremkom under behandling

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2016 BORRE MENIGHETSRÅD

ÅRSRAPPORT 2016 BORRE MENIGHETSRÅD ÅRSRAPPORT 2016 BORRE MENIGHETSRÅD Årsrapporten er behandlet av Borre menighetsråd, 14. mars 2017,sak 11/17 Leders underskrift:. 1 Årsrapport Borre menighetsråd 2016 Menighetsrådets sammensetning Lena

Detaljer

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD Foto Jon Asdal ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD TID: TORSDAG 26. MARS 2009 KL. 18:30 STED: HVITSTEN KIRKE 1545 HVITSTEN Hvitsten, 20. februar 2009 Berit Helleve Asdal Leder DAGSORDEN ÅRSMØTET 26. mars 2009

Detaljer

28. Årsstatistikk for Den norske kirke 2011

28. Årsstatistikk for Den norske kirke 2011 28. Årsstatistikk for Den norske kirke 20 Opplysninger om soknet. Kommunenummer 2 Fellesrådets navn SOLA KIRKELIGE FELLES Soknets navn.2 TANANGER SOKN Soknets adresse.3 Postboks 20 Navn skjemaansvarlig.

Detaljer

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke.

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Å konfirmere seg i kirken betyr at du deltar i et konfirmantprogram som varer fra november 2010 til juni 2011. I løpet av 8

Detaljer

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Snillfjord kirke er et vakkert samlingspunkt Oppussing av kirkens kunstmaling Lys våken deltakere lager engler Konfirmert 2014(men presentert høsten 2013) Vi

Detaljer

Årsrapport Trosopplæringen i Sandar menighet 2016

Årsrapport Trosopplæringen i Sandar menighet 2016 Årsrapport Trosopplæringen i Sandar menighet 2016 Vår 2016. Trosopplærer Wenche Moe Aasmundtveit. Her er bare tall på antall oppmøtte. Høst 2016. Trosopplærer Randi-Elizabeth Withbro Trosopplæringen i

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 50 KOMMENDE UKE Søndag 6. desember kl. 11.00: Søndag 6. desember kl. 11.00 Søndag 06. desember Kl. 19:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Sneltorp) Offer til: Kirkens

Detaljer

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015.

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015. iplan for Misvær menighet, 2012-2015. Innledning: ien i Misvær Menighet har som mål å skape fellesskap, slik at mennesker kan føle seg inkludert og kjenne en tilhørighet som gjenspeiler Guds kjærlighet.

Detaljer

MENIGHETPROFIL / PLAN Strusshamn menighet

MENIGHETPROFIL / PLAN Strusshamn menighet ÅRSMELDING - VEDLEGG I MENIGHETPROFIL / PLAN 2017 - Strusshamn menighet På grunnlag av situasjonsanalyse, formulering av mål og prioritering av tiltak, utfordres menigheten til å beskrive sin profil. Dette

Detaljer

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Les om aktiviteter og arrangementer for barn og ungdom i din menighet 0 7 år Miniklubben Mandager kl 17.15 til 18.30. For gutter og jenter fra 4-8

Detaljer

Innkalling: Det innkalles til med Flakstad kirkelige fellesråd /menighetsråd Torsdag 31.03.11, kl. 13.30, på kirkekontoret

Innkalling: Det innkalles til med Flakstad kirkelige fellesråd /menighetsråd Torsdag 31.03.11, kl. 13.30, på kirkekontoret DEN NORSKE KIRKE Flakstad og Moskenes menigheter Anne-Britt Hagen Lunde Kirkeverge POST TLF. MOBIL E-POST 8387 Fredvang 76093 145 980 17 630 90197 340 kirkeverge@fmkirken.no Anne-Britt Hagen Lunde (kirkeverge)

Detaljer

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2015

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2015 Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2015 Medarbeidere Hege Kateket Birgitte Ungdomsleder Bente Diakon (vikar) Benedicte Diakon Per Kristian Kapellan Thomas Sokneprest + en hel gjeng frivillige

Detaljer

Den norske kirke Måsøy Sokn. Årsmelding 2013

Den norske kirke Måsøy Sokn. Årsmelding 2013 Den norske kirke Måsøy Sokn Årsmelding 2013 Innledning Kirkesektorens overordnede målsetting: Menighetsrådets målsetning er å vekke og nære det kristelige liv i soknet, særlig at Guds ord kan bli rikelig

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Feda Menighet

DEN NORSKE KIRKE Feda Menighet Møtebok for sråd Møtedato: 05.04.2017 Møtetid: kl. 20:00 Møtested: Huset på Feda Tilstede: Åse Tønnessen Sæbø, Kari Mathilde Netland, Christa Van Den Hooven, Elin Anette Omland, Marit Granlund, Anita Egeland,

Detaljer

Informasjon fra Olsvik menighet

Informasjon fra Olsvik menighet Informasjon fra Olsvik menighet Velkommen! Vi i Olsvik menighet vil med dette invitere alle som skal opp i 9. klasse, og som bor innenfor Olsvik menighet sine grenser, til konfirmasjon. I løpet av konfirmasjonstiden

Detaljer

DU er med dette invitert til å være konfirmant i Skårer kirke! DU er med dette invitert til å være konfirmant i Skårer kirke

DU er med dette invitert til å være konfirmant i Skårer kirke! DU er med dette invitert til å være konfirmant i Skårer kirke DU er med dette invitert til å være konfirmant i Skårer kirke! DU er med dette invitert til å være konfirmant i Skårer kirke 1 2 Hva er konfirmasjon? Konfirmasjon er et undervisningstilbud om avsluttes

Detaljer

Årsmelding for Gyland Menighetsråd 2016 Skrevet av Sverre Hjelleset

Årsmelding for Gyland Menighetsråd 2016 Skrevet av Sverre Hjelleset Menighetsråd. Årsmelding for Gyland Menighetsråd 2016 Skrevet av Sverre Hjelleset Gyland menighetsråd var slik sammensatt: Sverre Hjelleset, leder Mona Tollefsen, nestleder Turid Tesaker Belland, sekretær

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 38 KOMMENDE UKE Søndag 13. september kl. 11.00 Søndag 13. september kl. 11.00 på Ambjørnrød senter Mandag 14. september kl. 19:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd.

Detaljer

DIAKONIPLAN FOR STAVERN MENIGHET

DIAKONIPLAN FOR STAVERN MENIGHET DIAKONIPLAN FOR STAVERN MENIGHET Planen legger følgende definisjon til grunn: Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og utttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap,

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 10 Lødag 28. februar kl. 11.00 15:00 Søndag 1.mars kl.11.00 Kreativ lørdag i menighetssalen. Bymisjonsgudstjeneste med nattverd. (Per Christian Skauen. B.A.Sneltorp)

Detaljer

Årsstatistikk for Den norske kirke 2012

Årsstatistikk for Den norske kirke 2012 Årsstatistikk for Den norske kirke 2012 1 Opplysninger om soknet 1.1 Kommunenummer Fellesrådets navn 1.2 Soknets navn Organisasjonsnummer 1.3 Soknets adresse Postnummer Poststed 1.4 Navn skjemaansvarlig

Detaljer

28. Årsstatistikk for Den norske kirke 2013

28. Årsstatistikk for Den norske kirke 2013 28. Årsstatistikk for Den norske kirke 213 1 Opplysninger om soknet Soknets kommunenummer 1.1 723 1.2 Fellesrådets navn TJØME KIRKELIGE FELLESRÅD Fellesrådets organisasjonsnummer 9798431 1.3 Soknets navn

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Hva - og for hvem? De som er født i 2000, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2014 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 ORIENTERING OM KONFIRMASJONSTIDA SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 Hva - og for hvem? De som er født i 1999, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2011 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Dokument: Menighetsrådets tiltaksplan for Østenstad Menighet 2013-2015

Dokument: Menighetsrådets tiltaksplan for Østenstad Menighet 2013-2015 Dokument: Menighetsrådets tiltaksplan for Østenstad Menighet 2013-2015 Overordnet mål / visjon: Tilhørighet, tro og tjeneste Østenstad menighet har vedtatt følgende som sine overeordnede mål/ visjoner

Detaljer

Diakoniplan for Tveit menighet

Diakoniplan for Tveit menighet Diakoniplan for Tveit menighet Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet"

Detaljer

Tveit menighetsråd. Råd Møtedato Tidspunkt Tveit menighetsråd Kl Møtested: Haugland Bedehus

Tveit menighetsråd. Råd Møtedato Tidspunkt Tveit menighetsråd Kl Møtested: Haugland Bedehus Møteprotokoll Tveit menighetsråd Råd Møtedato Tidspunkt Tveit menighetsråd 18.05.2016 Kl.19.00-21.30 Møtested: Haugland Bedehus Neste Menighetsrådsmøte blir onsdag 22.juni kl.1900 på Haugland bedehus Tilstede:

Detaljer

Årsrapport Barn og Unge i Sandar menighet 2016

Årsrapport Barn og Unge i Sandar menighet 2016 Årsrapport Barn og Unge i Sandar menighet 2016 Rødt = Høst 2016, ny kateket eller vikar må føre inn i årsrapporten. Vår 2016: Kateket Randi Withbro Høst 2016: Randi Withbro har vikariert mye for kateketens

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Hva - og for hvem? De som er født i 2001, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2015 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Kopervik menighet

DEN NORSKE KIRKE Kopervik menighet DEN NORSKE KIRKE Kopervik menighet Lokal plan for kirkemusikk i Kopervik menighet Innledning I følge Kirkeloven 9, 2.ledd, er det nå pålagt at hver menighet har en egen lokal plan for kirkemusikk. Med

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Åsgårdstrand menighet

DEN NORSKE KIRKE Åsgårdstrand menighet Møtebok for sråd Møtedato: 14.01.2015 Møtetid: kl. 18:30 Møtested: shus (Lite møterom) Tilstede: Dennis Larsen, Sten Lundbo, Nils Magnus Hovland (sokneprest), Erik Gjeruldsen, Mette J. Eckbo, Hege B. Gullaker

Detaljer

Trosopplæring Olsvik menighet

Trosopplæring Olsvik menighet Trosopplæring Olsvik menighet Arbeidsmåter 0-4 år Trygghet og tro 4-6 år Tro og opplevelse 7-9 år Opplevelse og kunnskap 10-13 år Kunnskap og fellesskap 14 år KonQirmasjon Mitt valg og min vei 15-18 år

Detaljer

Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede.

Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede. Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede.» Først vil vi takke alle medarbeidere, frivillige og ansatte, som

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Søndag 08. Februar kl. 11.00 Uke: 7 Gudstjeneste med nattverd. (Sneltorp. Johansen) Vi er kommet fram til Kristi Forklarelsesdag på søndag som kommer. Det er

Detaljer

Forfall fra vara: Linda Røed, Sverre Følstad, Torill Korsvik og Aina Sørlie Grimnes.

Forfall fra vara: Linda Røed, Sverre Følstad, Torill Korsvik og Aina Sørlie Grimnes. MODUM MENIGHETSRÅD Åmot, 19.06.13 Referat fra møte i Modum menighetsråd Tid: onsdag 19.06.13 kl. 19.00-22.00. Sted: Åmot kirke, skolestua Tilstede: Menighetsrådets medlemmer: Terje Enger Gulbrandsen (leder),

Detaljer

Et inkluderende fellesskap i tro, med håp og av kjærlighet.

Et inkluderende fellesskap i tro, med håp og av kjærlighet. DEN NORSKE KIRKE Hedalen menighetsråd Et inkluderende fellesskap i tro, med håp og av kjærlighet. Dato : 26.03.15 Arkiv : Deres ref. : Vår ref. : LISTE OVER SAKER BEHANDLET I MENIGHETSRÅDET I 2014: 16.01.2014:

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Fore og Meløy menighetsråd

DEN NORSKE KIRKE Fore og Meløy menighetsråd DEN NORSKE KIRKE Fore og Meløy menighetsråd Ørnes, 14.10.2014 J.nr.: / Arkiv: Protokoll fra Fore og Meløy menighetsråd Onsdag 8.10.14 kl 15.30 på Ørnes menighetshus Tilstede: Faste medlemmer: Gunnlaug

Detaljer

Den norske kirke Måsøy Sokn. Årsmelding 2014

Den norske kirke Måsøy Sokn. Årsmelding 2014 Den norske kirke Måsøy Sokn Årsmelding 2014 Innledning Kirkesektorens overordnede målsetting: Menighetsrådets målsetning er å vekke og nære det kristelige liv i soknet, særlig at Guds ord kan bli rikelig

Detaljer

Gudstjenester i Norheim menighet:

Gudstjenester i Norheim menighet: MENIGHETSKONTOR Dovamyrsvegen 24c, 5542 Karmsund Postadresse: Pb 1230, 5508 Karmsund Epost: norheim@ STAB: Sokneprest: Sigve H. Clementsen sigve.clementsen@ Daglig leder: Hege Bergtun Hamre hege.hamre@

Detaljer

ÅRSBERETNING PFN REGION ØSTFOLD 2008 STYREMØTER... 2 MØTER ARRANGERT AV PFN... 2 AKTIVITET SENTRALT... 2 REGNSKAP 2008... 3 RESULTAT... 3 BALANSE...

ÅRSBERETNING PFN REGION ØSTFOLD 2008 STYREMØTER... 2 MØTER ARRANGERT AV PFN... 2 AKTIVITET SENTRALT... 2 REGNSKAP 2008... 3 RESULTAT... 3 BALANSE... STYREMØTER... 2 MØTER ARRANGERT AV PFN... 2 AKTIVITET SENTRALT... 2 REGNSKAP 2008... 3 RESULTAT... 3 BALANSE... 3 ARBEID I FENGSLENE... 3 ARBEID I FENGSLENE... 4 INDRE ØSTFOLD FENGSEL AVD. MYSEN... 4 INDRE

Detaljer

Møteprotokoll. Hinna menighetsråd. Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 12.06.2014 14/507-15 1569/14 012.1 Katrine Pedersen, 51 90 57 72

Møteprotokoll. Hinna menighetsråd. Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 12.06.2014 14/507-15 1569/14 012.1 Katrine Pedersen, 51 90 57 72 Den norske kirke Hinna menighet Møteprotokoll Hinna menighetsråd Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 12.06.2014 14/507-15 1569/14 012.1 Katrine Pedersen, 51 90 57 72 Møtested: Møterom i underetasje i

Detaljer

Strategi Østre Aker og Haugerud sokn. Handlingsplan 2016

Strategi Østre Aker og Haugerud sokn. Handlingsplan 2016 Strategi 2015 2018 Østre Aker og Haugerud sokn Handlingsplan 2016 Med Jesus Kristus i sentrum vil kirka spre håp, kjempe for rettferdighet og fremme respekt i den flerkulturelle og mangfoldige Groruddalen.

Detaljer

28. Årsstatistikk for Den norske kirke 2015

28. Årsstatistikk for Den norske kirke 2015 8. Årsstatistikk for Den norske kirke Opplysninger om et Soknets kommunenummer. 73. Fellesrådets navn TJØME KIRKELIGE FELLESRÅD Fellesrådets organisasjonsnummer 979843.3 Soknets navn TJØME SOKN Soknets

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Lørdag 31. januar kl. 11:00-14:00 Uke: 6 Kreativ lørdag Diakoniutvalget i Glemmen og Gamle Glemmen inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

Årsstatistikk for Den norske kirke 2009 Veiledning til utfylling av skjemaet

Årsstatistikk for Den norske kirke 2009 Veiledning til utfylling av skjemaet Årsstatistikk for Den norske kirke 2009 Veiledning til utfylling av skjemaet Skjemaet fokuserer på kirkelig tjenesteproduksjon og aktivitet i soknet. Opplysninger om årsstatistikken fylles ut av menighetsrådets

Detaljer

Forsidebilde: Julekrybben i Domkirken

Forsidebilde: Julekrybben i Domkirken Forsidebilde: Julekrybben i Domkirken gudstjenester desember 2009 Tirsdag 1. desember Vandregudstjeneste Søndag 6. desember 17.00 Markering av verdens HIV/AIDS dag. Fakkeltog fra Rådhuset til Domkirken.

Detaljer

Årsstatistikk for Den norske kirke 2015

Årsstatistikk for Den norske kirke 2015 Årsstatistikk for Den norske kirke 201 1 Opplysninger om soknet 1.1 Soknets kommunenummer 1.2 1.3 1.4 1. Fellesrådets navn Fellesrådets organisasjonsnummer Soknets navn Soknets organisasjonsnummer Soknets

Detaljer

Velkommen som konfirmant!

Velkommen som konfirmant! Velkommen som konfirmant! Kirkene på Nesodden Høsten 2014 Våren 2015 Silde 1 Om Konfirmasjon: Konfirmasjon er en forbønnshandling og en fest for dem som er døpt og har fått opplæring i den kristne tro.

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2016

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2016 Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2016 Medarbeidere Hege Kateket Elise Trosopplæringsmedarbeider Birgitte Ungdomsleder Benedicte Diakon Per Kristian Kapellan Thomas Sokneprest + en hel

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2014

Barn og ungdom i kirken Høsten 2014 Barn og ungdom i kirken Høsten 2014 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Søndagsskolen Sprell Levende søndagsskole på søndager samtidig med gudstjenesten i Nanset kirke (bortsett fra i skolens ferier

Detaljer

Velkommen til konfirmasjon i Nordby Kirke

Velkommen til konfirmasjon i Nordby Kirke Velkommen til konfirmasjon i Nordby Kirke 2018 Lurer du? Året sommerferie er over og du har akkurat startet i 9.klasse. Du er i en alder hvor du blir religiøst myndig, og du er kanskje litt usikker på

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Sola menighet

DEN NORSKE KIRKE Sola menighet DEN NORSKE KIRKE Sola menighet INNKALLING SOLA MENIGHETSRÅD TID: Torsdag 14.03.2013 kl. 19.00 22.00 STED: Menighetssenteret Til: Hovedmedlemmer: Turid Tjora Anne Abrahamsen Marianne Hovland Svein Inge

Detaljer

Informasjon fra Olsvik menighet

Informasjon fra Olsvik menighet Informasjon fra Olsvik menighet Velkommen! Vi i Olsvik menighet vil med dette invitere alle som skal opp i 9. klasse, og som bor innenfor Olsvik menighet sine grenser, til konfirmasjon. I løpet av konfirmasjonstiden

Detaljer

Plan for diakoni Orkanger menighet. Tiltak Målsetting Gjennomføring Evaluering Ressurser Samarbeid med Ansvarlig

Plan for diakoni Orkanger menighet. Tiltak Målsetting Gjennomføring Evaluering Ressurser Samarbeid med Ansvarlig NESTEKJÆRLIGHET Hilsen til jubilanter på 75-, 80-, 85-, 90-, 95-årsdag og alle dager deretter. Vise omsorg og omtanke. Bokgave ved: - 75: Gode ord på vandringen - 80: Syng Med - deretter blomster Til åremålsdager

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

KONFIRMANT DU er med dette invitert til å være konfirmant i Skårer menighet.

KONFIRMANT DU er med dette invitert til å være konfirmant i Skårer menighet. KONFIRMANT 2018 DU er med dette invitert til å være konfirmant i Skårer menighet. med invitert være firmant rer kir- DU er dette til å koni Skåke Hva er konfirmasjonen? Konfirmasjonen er et undervisningstilbud

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Søndagsskolen Sprell Levende søndagsskole på søndager samtidig med gudstjenesten i Nanset kirke (bortsett fra i skolens ferier

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: Journalnr.:24 / 2010 Arkivsaksnr.: 10/1 Arkivkode.: 012.1. PROTOKOLL FRA MØTE I FJELL MENIGHETSRÅD 7. DES.

Deres ref.: Vår ref.: Journalnr.:24 / 2010 Arkivsaksnr.: 10/1 Arkivkode.: 012.1. PROTOKOLL FRA MØTE I FJELL MENIGHETSRÅD 7. DES. . DEN NORSKE KIRKE Drammen, 14. desember 2010 Deres ref.: Vår ref.: Journalnr.:24 / 2010 Arkivsaksnr.: 10/1 Arkivkode.: 012.1. PROTOKOLL FRA MØTE I FJELL MENIGHETSRÅD 7. DES. 2010 Til stede: Per Erik Marheim,

Detaljer

Tilstede: Mona Kolberg, Torbjørn Olsen, Ivar Østby, Jorunn Selnes, Merete Wilskog, Trine Nickoline Rogne Møller, Ingvar Jostein Svegården.

Tilstede: Mona Kolberg, Torbjørn Olsen, Ivar Østby, Jorunn Selnes, Merete Wilskog, Trine Nickoline Rogne Møller, Ingvar Jostein Svegården. Møtebok for Hakadal menighetsråd Møtedato: 13.04.2015 Møtetid: kl. 19:00 Møtested: Hakadal kirkestue Tilstede: Mona Kolberg, Torbjørn Olsen, Ivar Østby, Jorunn Selnes, Merete Wilskog, Trine Nickoline Rogne

Detaljer

Forfall: Stine Buxrud, Berger Hareide, Lena Grøtterud, Sigve Gjermundbo, Torill Korsvik, og Marianne Kaldestad

Forfall: Stine Buxrud, Berger Hareide, Lena Grøtterud, Sigve Gjermundbo, Torill Korsvik, og Marianne Kaldestad MODUM MENIGHETSRÅD Åmot, 20.03.13 Referat fra møte i Modum menighetsråd Tid: onsdag 20.03.13 kl. 19.00-21.15. Sted: Åmot kirke, skolestua Tilstede: Menighetsrådets medlemmer: Terje Enger Gulbrandsen (leder,

Detaljer

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2012. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2012. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2012 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjonen er en festdag! Du kan ta og føle på spenningen. Det er som om forventningene dirrer i luften. Du står der

Detaljer

Diakoniplan for Ask menighet

Diakoniplan for Ask menighet Diakoniplan for Ask menighet 2011 2013. Planen er utarbeidet av diakoniutvalget og godkjent i Menighetsrådet 1 DIAKONIPLAN FOR ASK MENIGHET Innledning: I 2007 vedtok Kirkerådet en ny plan for diakoni.

Detaljer

Kirkelig årsstatistikk for 2005

Kirkelig årsstatistikk for 2005 Page 1 of 7 Kirkelig årsstatistikk for 2005 Skjemanummer Skjema navn Veiledning... 28 Årsstatistikk for Den norske kirke Skjemaet omfatter virksomhet i soknet kalenderåret 2005 Hjemmel og funksjon: Fra

Detaljer

Menighetsrådets adresse Postnr Poststed

Menighetsrådets adresse Postnr Poststed Kirkelig årsstatistikk for 2006 Skjemanummer 28 Skjemanavn Årsstatistikk for Den norske kirke Skjemaet omfatter virksomhet i soknet kalenderåret 2006. Skjemaet sendes direkte til SSB. Kopi skal sendes

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2011

Barn og ungdom i kirken Høsten 2011 Barn og ungdom i kirken Høsten 2011 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Babysang Barnesanger, rim, regler, sangleker og små danser. Etter sangstunden er det tid for stell, mat og prat. Fredager

Detaljer

Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2013 Spørsmål og svar for deg som vurderer å konfirmeres i kirken

Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2013 Spørsmål og svar for deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2013 Spørsmål og svar for deg som vurderer å konfirmeres i kirken I denne brosjyren håper vi å gi deg svar på noen av de spørsmålene du har om konfirmasjon i kirken. 1

Detaljer

Visitasforedrag ved bispevisitas i Nygård 19. juni Kjære menighet!

Visitasforedrag ved bispevisitas i Nygård 19. juni Kjære menighet! Visitasforedrag ved bispevisitas i Nygård 19. juni 2016 Kjære menighet! Takk for en flott og inspirerende visitas! Jeg gleder meg over alt jeg har sett av godt arbeid for Guds rike i Nygård! Det har vært

Detaljer

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO Men Jesus kalte dem til seg og sa: «La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike tilhører slike som dem». LUKAS 18,16 VÅR VISJON: Vi ønsker å se mennesker

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2009

VIRKSOMHETSPLAN 2009 . VIRKSOMHETSPLAN 2009 Fjell menighet www.fjellkirke.no Virksomhetsplan for Den norske kirke på Fjell 2009 side 1 av 8 Visjon for Fjell menighet Fjell kirke er et hellig sted som er åpent for alle. Et

Detaljer

Overskriften i visitasmeldingen er: Hva er det å være kirke på Askøy? Og her kommer altså fasiten.

Overskriften i visitasmeldingen er: Hva er det å være kirke på Askøy? Og her kommer altså fasiten. VISITASFOREDRAG PÅ ASKØY 10. MAI 2015 Kjære menigheter! Takk for flotte dager her på Askøy. Jeg er imponert over det jeg har sett og hørt om arbeidet i Strusshamn, Erdal, Tveit, Ask og Herdla. Jeg er stolt

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 RISKA MENIGHET

ÅRSMELDING 2014 RISKA MENIGHET DEN NORSKE KIRKE Riska menighet Amboltvn 2, 4311 Hommersåk ÅRSMELDING 2014 RISKA MENIGHET Visjon Vår visjon: Å vinne for Jesus og vokse i tro - er den røde tråden for alt arbeidet som drives i menigheten.

Detaljer

T. leser K. vert Medhj

T. leser K. vert Medhj Powerpoint, Kirkekaffe,, Dåp frihelg/permisjon 8. jan 15. jan 22. jan 29. jan Kristi åpenbaringsdag, Luk 2,40-52 (F: Matt 2, 1 12) 2. søndag i åpenbaringstiden, Mark 1, 3 11(F: Matt 3, 13 4, 11) 3. søndag

Detaljer

Diakoniplan for Ask menighet

Diakoniplan for Ask menighet Diakoniplan for Ask menighet 2013-2016. Planen er utarbeidet av diakoniutvalget og godkjent i Menighetsrådet 1 DIAKONIPLAN FOR ASK MENIGHET Innledning: I 2007 vedtok Kirkerådet en ny plan for diakoni.

Detaljer

Rønvik menighetsråd Møteprotokoll

Rønvik menighetsråd Møteprotokoll DEN NORSKE KIRKE Rønvik menighet Rønvik menighetsråd Møteprotokoll Dato: torsdag 3. november Til stede: Margrethe Lundgård Riibe (leder), Ståle Sårheim (nestleder), Monica Nilsen, Kristine Edvardsen, Benedikte

Detaljer

BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI

BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD 2 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 S 7 LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI AT NYE MENNESKER SKAL KOMME TIL

Detaljer

Velkommen til Sandefjord Døvekirke

Velkommen til Sandefjord Døvekirke Velkommen til Sandefjord Døvekirke - et kirkelig tilbud for tegnspråkbrukere BARN, UNGE og VOKSNE i Buskerud, Telemark og Vestfold Program for VINTEREN og VÅREN 2017 - men blir ikke klar til bruk denne

Detaljer

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO TROSOPPLÆRINGEN I NITTEDAL OG HAKADAL MENIGHETER ALLTID ELSKET ALLTID SETT WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO ALLTID ELSKET ALLTID SETT -Det er vår nye visjon for trosopplæringen i Nittedal og Hakadal. Vi vil at barn

Detaljer

REFERATER Godkjenning av referat fra forrige møte, 07.02.2012 Vedlegg: Referat fra møte 07.02.2012. Vedtak: Referatene tas til orientering

REFERATER Godkjenning av referat fra forrige møte, 07.02.2012 Vedlegg: Referat fra møte 07.02.2012. Vedtak: Referatene tas til orientering MODUM MENIGHETSRÅD Referat fra møte i Modum menighetsråd Tid: tirsdag 13.03.12 kl. 18.00-22.15. Åmot, 13.03.12 Sted: Åmot kirke, skolestua Tilstede: Menighetsrådets medlemmer: Terje Enger Gulbrandsen (leder),

Detaljer

Lokal plan for InTro: trosopplæringen i Nittedal og Hakadal menighet (0-18 år)

Lokal plan for InTro: trosopplæringen i Nittedal og Hakadal menighet (0-18 år) Lokal plan for InTro: trosopplæringen i Nittedal og Hakadal menighet (0-18 år) Visjon: Den kristne tro som orienteringspunkt og ressurs i livet, i møte med naturen, og i fellesskap med andre. Øvre målsetninger:

Detaljer

Kandidater til Fana sokneråd 2015

Kandidater til Fana sokneråd 2015 Kandidater til Fana sokneråd 2015 Fire spørsmål til kandidatene: 1. Hvorfor vil du bli medlem av Fana sokneråd? 2. Hva mener du er det viktigste for soknerådet i de neste fire årene? 3. Hvilke områder

Detaljer

RANDABERG MENIGHETSRÅD MØTEPROTOKOLL Møtedato: Tirsdag kl.19.30

RANDABERG MENIGHETSRÅD MØTEPROTOKOLL Møtedato: Tirsdag kl.19.30 Styre, råd, utvalg: Randaberg menighetsråd RANDABERG MENIGHETSRÅD MØTEPROTOKOLL Møtedato: Tirsdag 07.03 kl.19.30 Arkiv MR Møte nr. 03/2017 Tilstede: (1.vara) (2.vara) Sokneprest Daglig leder :Thor Ove

Detaljer

Informasjon fra Olsvik menighet

Informasjon fra Olsvik menighet Informasjon fra Olsvik menighet Velkommen! Vi i Olsvik menighet vil med dette invitere alle som skal opp i 9. klasse, og som bor innenfor Olsvik menighet sine grenser, til konfirmasjon. I løpet av konfirmasjonstiden

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 HARSTAD NORMISJON BETHEL

ÅRSMELDING 2014 HARSTAD NORMISJON BETHEL ÅRSMELDING 2014 HARSTAD NORMISJON BETHEL 10. februar 2015 Årsmelding Harstad Normisjon 2014 Dette er styrets årsmelding for 2014 for Harstad Normisjon, men dekker også andre nærstående organisasjoners

Detaljer