Åsgårdstrand menighet - Årsmelding 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Åsgårdstrand menighet - Årsmelding 2011"

Transkript

1 Åsgårdstrand menighet - Årsmelding Menighetsrådet 1. Dennis Larsen, leder 2. Sten Lundbo, nestleder 3. Hege Brun Gullaker, sekretær 4. Erik Gjeruldsen, kasserer 5. Anne Mette Jonstang Eckbo 6. Gunnar Hovland 7. Svein Skalvik, sogneprest Varamedlemmer 1. Elisabeth Baltzer 2. Ann Kristin Lysgård Horten Kirkelige fellesråd: Sten Lundbo Gunnar Hovland Vara: Anne Mette Jonstang Eckbo Vara: Erik Gjeruldsen Menighetsrådet frem til høstens valg: Dennis Larsen (leder) Anne Beste Bakker Waalengen (nestleder) Erik Gjeruldsen (kasserer) Aud Kari Østerholt Poulsen Nina Berg Elisabeth Balster (permitert) Svein Skalvik (sogneprest) Horten kirkelig fellesråd: Nina Berg Anne Beate Bakker Waalengen Aud Kari Østerholt Poulsen (vara) Erik Gjeruldsen (vara) Der har i løpet av året vært 8 møter i menighetsrådet og 43 saker er behandlet. 1.2 Valg nytt menighetsråd Nominasjonskomiteen besto av følgende personer 1. Hans Erik Vatne 2. Jørn Fladberg 3. Bente Mari Hovland 4. Heddi Innerdal Det ble utført et solid arbeid i komiteen som utfordret svært mange til å stille til valg. Det var ikke mulig å få flere kandidater enn de som ble valgt. Selve valget ble gjennomført i 1

2 forbindelse med kommunestyrevalget og ble organisert og ledet av Arne Samuelsen. Ca. 220 personer stemte ved valget. 1.3 Ansatte Sogneprest Svein Skalvik har gjennomført sitt siste år som prest i sognet og blir pensjonist fra 15. april. Han deler prestetjenesten med sogneprest Nils Magnus Hovland. Kantor knyttet til Åsgårdstrand kirke er Eli Rudland Næss. Mona Samuelsen avsluttet sin tjeneste som kirketjener og ble erstattet av Bjørnar Myrheim. Klokkertjenesten har blitt utført av Karin Marøy o Sonja Teien på frivillig basis. Knut Nåtedal var kateket i halv stilling frem til sommeren. 1. august ble Hilde Haug Larsen ansatt som 60% kateket. Margareth Horn er konsulent ved prestekontoret og Maria Bjørnestad er kontorsekretær. Guri Skøre Solberg er ansatt som trosopplærer hvor arbeidet vesentlig består i å drive Åsgårdstrand kirkes barnekor. Tonje Folkestad Gonzalez ble trosopplærer etter at Merete Haugland sluttet til sommeren. 2. Statistikk og regnskap Hovedgudstjenester Herav familiegudstjenester Skolegudstjenester Andre gudstjenester og familiesøndagsskoler Vigsler Antall arrangementer for barnehager Antall deltakere ved alle gudstjenester Antall nattverdgjester Antall konfirmanter Antall døpte Kirkeoffer i alt Kr Kr Kr Kr Kr Herav til egen virksomhet Kr Kr Kr Kr Kr Antall møter i menighetsrådet Regnskap 2011 Regnskapet for 2011 er avsluttet. Det er ført driftsregnskap for 5 avdelinger. Samlet resultat er et mindreforbruk på kr. 222,21 Resultater: Avdeling 2420 Men.råd Merforbruk 12888,93 Mindreforbr 13024,88 Avdeling 2421 Men.hus Mindreforb -2947,60 Merforbruk -5503,47 Avdeling 2422 Kulturkrk Merforbruk 1406,05 0 Avdeling 2423 Fond Arb Avsatt b.fond Avsatt b.fond Avdeling 2424 Barnekor Mindreforbr -7657,73 Merforbruk -7299,20 Avdeling 2425 Trosopplæring Avsatt fond Avsatt b.fond Sum samlet resultat Merforbru 3689,65 Mindreforbr 222,21 2

3 Kommentarer til resultatet for hver avdeling: Avd menighetsråd: Flere mindre faktorer, men bl.a. større offer til egen virksomhet enn budsjettert er med på å gi et mindreforbruk på kr ,88. Avd menighetshus: Netto driftsresultat har et mindreforbruk på kr ,93, men det var budsjettert med kr (inkl årsresultatet 2010) som avsetning til disposisjonsfond, dermed blir differansen et merforbruk for avdelingen på kr. 5503,47. Avd kulturkirken: Her er ikke ført eget regnskap i Avdelingens resultat i 2010 er kun ført ved å dekke merforbruket fra disposisjonsfond. Derfor ikke noe resultat for avdelingen for Avd fond Arbeidskirken: Øremerkede gaver og renter kr ,78 er avsatt til bundet fond Arbeidskirken direkte. Avd Åsgårdstrand barnekor: Koret har i 2011 spilt inn CD og hatt forholdsvis høye utgifter i den forbindelse. Inntektene har også vært litt lavere enn budsjettert. Dette til sammen gir et merforbruk på kr. 7299,20. Avd trosopplæring: Tilskudd fra fellesrådet og bruk av avsetninger fra 2010 gir et mindreforbruk på kr. 4652,05 som avsettes direkte til bundet fond siden dette er øremerkede midler. Totalt resultat for hele menighetsrådets virksomhet under ett gir et mindreforbruk på kr 222, Utvidelse av kirken Prosjektutvalget under ledelse av Karl Marøy, avsluttet sitt arbeid med forprosjektet i mars 2011 og sendte saken til Horten kirkelig fellesråd v/ kirkevergen som har det kommunale ansvar for kirkebygg. Byggesaker som angår kirkebygg må dessuten framlegges for godkjennelse hos biskop og vårt prosjekt for utvidelse ble videresendt Tunsberg biskop. Grunnet ulike omstendigheter med flytting av kirkekontorene i Horten ble saken forsinket og bekreftelse fra biskop forelå under bispevisitas i november Formell godkjennelse av planer for utvidelse er mottatt i brev 26. januar Det er i godkjennelsen gjort noen mindre merknader til arkitektens utførelse. Merknadene blir fulgt opp mot arkitekt når prosjektet tas opp som byggesak senere i Kirkevergen har etter sine prioriteringer antydet å ta opp saken i mai For videre engasjement i prosjektet oppnevnte menighetsrådet i mars 2011 et økonomiutvalg med mandat til å arbeide med finansplanen og salgsplan for Menighetshuset. Økonomiutvalget er Bjørn Gullaker, Dennis Larsen ( MR ) Randi Moskvil Letmoli og Erik Gundersen og Erik Gjeruldsen. Hans Chr. Auensen valgte å trekke ut seg etter kommunevalget i 2011 for ikke å blande roller. En plan for strategi ble trukket opp. Salg av Menighetshuset kan ikke realiseres før det foreligger en byggeplan for utvidelsen. Egenkapitalen i finansgrunnlaget må forbedres. Det har vært sporadisk forespørsel vedr. salg av Menighetshuset gjennom 2011 og bl.a. var Kiwanis i dialog, men så seg ikke i stand til å gå videre med saken. Horten kommune har i 2011 justert noe i reguleringsplanen for Åsgårdstrand og endret noe på premissene for eiendommen nå avsatt til boligformål. Dette åpner for et annet marked når salg skal behandles. Økonomiutvalget har i 2011 arbeidet med søknad om legatmidler og forslag til giveraksjon. Legatmidler har vist seg vanskelig når prosjektet ikke er kommet lenger, men dette blir fulgt opp videre. 3

4 Opplegg til giveraksjon er blitt formalisert og er klar for trykkeriet. Etter arbeidsplanen skal giveraksjonen lanseres i mars Det blir avgjørende å få nok faste givere for å vise fellesrådet at vi kan finansiere det nødvendige byggelånet. Økonomiutvalget vil også i 2012 arbeide videre med finansgrunnlaget i prosjektet. 3.2 Åsgårdstrand Menighetshus Det har vært et stort bruk av Menighetshuset det siste året. Utleie har gitt et godt driftsgrunnlag for Stifinneren Barnehage har leiet huset gjennom hele året som følge av deres forsinkede planer i Damgata. For øvrig har malekurset leiet seks helgesamlinger. Hagelaget har hatt syv møter og andre faste brukere har vært konfirmanter, fritidsklubben, øvelser for barnekoret og hyggetreff. I mai var det to konfirmasjoner og flere har funnet huset populært til barnebursdager. TV-aksjonen 2011 har også i år hatt Menighetshuset som rodesenter for innsamling i Åsgårdstrand. Dette har vært lånt vederlagsfritt til formålet. Sponsorpenger og kostnader for planlagte Giveraksjon ble besluttet ført over husets regnskap. Det er således blitt inntektsført kr fra Meny pr og avsatt til dekning av utgifter i Driftstilskuddet fra FR/MR iht. budsjett 2011, kr ble i år sløyfet sett i lys av gode leieinntekter mer enn budsjettert. Utleieprisene for 2011 var de samme som i Totale inntekter utgjør kr mot budsjett kr Driftskostnader til vedlikehold i 2011 har vært begrenset. Et nytt kjøleskap og nytt blandebatteri til kjøkken er anskaffet. For øvrig utgjør kostnadene dekning av strøm, forsikring og snørydding som de store poster. Noe øket rennovasjon har sammenheng med helårs bruk av barnehagen. Totale kostnader beløper seg til kr mot budsjett kr Drifstregnskapet ballanser med et overskudd, kr og som er akkumulert til kapitalreserven Utleieprisene for 2012 er besluttet uendret. Vedr. planlagt salg av Menighetshuset så har det ikke vært aktivt arbeide med dette i Horten Kommune har endret noe i reguleringsplanen for Åsgårdstrand og kan bekrefte at eiendommen har nå status boligformål Dette åpner for et helt annet marked mht. salgsverdi. Husstyret i 2011 har vært - Erik Gjeruldsen og Erik Gundersen 4.1 Gudstjenesten Vi ser en gledelig økning i deltakelse på gudstjenestene, fra 2300 til Det jobbes godt og systematisk med gudstjenesten av både prester og kantor. Dette er menighetens hovedsamling i løpet av uka. Gudstjenestene på 17. mai og julaften er godt innarbeidet i lokalmiljøet og samler fulle hus. Ved siden av gudstjenestene utføres det også 30 andakter på institusjon i vår menighet, og det er et høyt antall. Aldri har det blitt gitt mer i kirkeoffer enn i 2011, en økning fra kr til kr Det ble gitt kr til egen virksomhet, tilsvarende som i fjor. Det er en gledelig økning i antall nattverdgjester fra 225 til

5 Kirkekaffe er et fast opplegg etter hver gudstjeneste. Ansvaret har gått på omgang blant bibelgruppene, organisert av Nina Berg. Kari Hansen overtok ansvaret på slutten av året. Familiegudstjenester og familiemesse er godt innarbeidet. Barnekoret er et viktig bidrag på disse gudstjenestene. Det fungerer også godt med konfirmantene som ministranter. 4.2 Kirkemusikalsk arbeid Kulturkirken: Kulturkomitéen for Åsgårdstrand kirke (KÅK) kom på plass, og jobber godt og planmessig. Nye medlemmer foruten kantoren er Mette Eckbo og Liv-Synnøve Moskvil Myrheim. Komitéen stod for to arrangementer: I mars: «Det synger i stein» med nyarrangerte vestfoldske folketoner ved Tone Krohn og Borre Vocale og i november: Folkekirkekveld med mange lokale utøvere i forbindelse med bispevisitasen. PLANER: KÅK utvider til 4 konserter i 2012: Borre Vocale og Camilla Jonstang i mars, menighetens barnekor og kulturskoleelever i mai, jazz-konsert og Folkekirkekveld på høsten. Kulturarbeidet i kirken er viktig som en portåpner. UTFORDRINGEN for kulturarbeidet er først og fremst økonomien. Bortsett fra litt tilskudd fra Anders Jahres stiftelse til kommende jazzkonsert, må vi greie oss med egne midler. Kirken tar få publikumere og inntjeningen blir svak. Urframføring av Musikkspillet»En prinsesse to land» om prinsesse Kristina av Ivar Skippervold var et stort løft. Kantoren var prosjektleder i et meget vellykket samarbeid mellom korledere og våre menigheters 4 barnekor. Det ble i tillegg holdt skolekonserter og cd ble spilt inn med 60 flinke barn. Vi søkte og fikk kr. fra Opplysningsvesenets fond til dette prosjektet. Ra sanglag arrangerte sine to tradisjonelle korkonserter og deltok som vanlig på gudstjenesten 2. juledag. Kirken har et utmerket samarbeid med koret, og det er til gjensidig glede. Åsgårdstrand kirkes barnekor holdt julekonsert i kirken og sang fast ved familiegudstjenestene. Kantoren akkompagnerer koret på gudstjenestene. Det veldrevne koret betyr enormt mye for menighetens musikkliv! (egen rapport fra koret). Bruk av solister i gudstjenestene: Solister deltok på spesielle gudstjenester. Byen har mange dyktige solister! Aktiviteten her begrenses mye av midlene som bevilges til formålet. Kveldsgudstjeneste etter keltisk tradisjon ble videreført også dette året. En kunne ønske at flere oppdaget rikdommen i denne jordnære og samtidig meditative formen for gudstjeneste! Forsangerkor ble benyttet ved noen gudstjenester. Kantor ønsker å videreutvikle dette arbeidet ikke minst med tanke på innføring av ny gudstjenesteordning og ny salmebok. Orgelet: Menigheten har fått midlertidig tillatelse fra biskopen til å bruke det digitale Ahlborn-orglet i kirken. Det må på sikt anskaffes nytt pipeorgel, og dette må meldes inn i kommunens økonomiplan. Ny gudstjenesteordning vil kreve mye av kantor, prest og menighet i de kommende år. Arbeidet i nyopprettet gudstjenesteutvalg er allerede i gang. 5.1 Trosopplæring Utførte tiltak Dato Tiltak Kommentar Alderstrinn januar Tårnagent-helg i Felles for Borre, Nykirke 7-8 år Åsgårdstrand kirke og Åsgårdstrand sokn 30. mars Kirkekino i Skoppum Felles for Borre, Nykirke 5-6 år 5

6 kirke september Bo hjemme-leir i Skoppum kirke 24. og 25. september Fireårssamling og utdeling av fireårsbok 19. november Juleverksted på søndagsskolen i Borre og Åsgårdstrand sokn Felles for Borre, Nykirke og Åsgårdstrand sokn Samarbeid mellom søndagsskolen i Borre og familietreff i Åsgårdstrand november LysVåken i Horten kirke Felles for Borre, Nykirke, Horten og Åsgårdstrand sokn Høsten 2011 Ledertreningskurs i Åsgårdstrand Felles for Borre, Nykirke og Åsgårdstrand sokn 7-10 år 4-åringer 11-åringer Etter konfirmasjon I tillegg har det vært kontinuerlige tiltak: barnekor, familietreff, søndagsskole og ungdomsklubben RUST. Vi har noen utfordringer siden det er flere små menigheter og stillingen min er så liten at tiltakene må kjøres felles. Det kommer ikke like mange når man må skysse barna et stykke, og man skal til en «ukjent» kirke. Men når tiltakene blir innarbeidet i menighetene, og man har fulgt løpet fra babysang og oppover blir det nok lettere. Dersom vi får flere frivillige engasjert kan man arrangere tiltakene lokalt, men det er jo et tilbakevendende problem at det er få frivillige å spille på. Det har vært store ønsker om å få foreldre mer engasjert, og de stiller gjerne opp med kake til kirkekaffe, men det å være med å arrangere et tiltak blir en for stor jobb for noen. Her har vi en jobb å gjøre. I 2012 er det planlagt følgende tiltak i tillegg til de som ble gjennomført i 2011: Agent for rettferdighet (for 10-åringer, felles i Horten kommune) Utdeling av seksårsbok, med samling for seksåringer i forkant og invitasjon til kontinuerlig arbeid i etterkant. (Samlingen blir felles for alle seksåringene i Borre, Nykirke og Åsgårdstrand sokn, utdeling av bok blir i lokal kirke) Babysang arrangeres på Borre menighetshus, invitasjon sendes til alle døpte i Borre, Nykirke og Åsgårdstrand sokn. Åse Kristine Søvde har vært menighetens representant i trosopplæringsutvalget. Påskeverkstedet med Antje Hausmann som ansvarlig har blitt en tradisjon på menighetshuset med meget god oppslutning. 5.2 Familietreff på tvers av generasjoner Familietreff har i vår hatt 3 samlinger. I mars oppfordret vi alle «familietreffere» til å møte opp på gudstjeneste med påfølgende karneval på menighetshuset. Sommeravslutningen ble utsatt pga. vansker med å finne egnet dag, og ble istedenfor en høst-start for menigheten og familietreff sammen på Knattholmen i august. I høstsemesteret har vi hatt 3 vanlige samlinger. Vårens tema har fulgt DVD-er fra Acta/ Fribu om sentrale sannheter i kristen tro. Vi har hatt om Jesus som sann Gud og sant menneske, og om Den Hellige Ånd. Høstens tema har vært hentet fra Gal. 4, 22 om Åndens frukter. Vi har tatt for oss noen av fruktene som blir nevnt i dette verset, bl.a. tålmodighet, glede og kjærlighet. Vi har også her hatt stor nytte og glede av DVD-er til visning for skolebarn-gruppen. Den yngste gruppen har hatt søndagsskole-liknende samling, mens de voksne har hatt andakt og samtale. Alle barna har hatt formingsaktiviteter, dette blir satt stor pris på. 6

7 Samlingene avsluttes med felles lystenning, bønn og kveldsmat. Vi har hatt en egen gruppe med 2-3 store gutter, som har laget film om familietreff. Det har vært en fin aktivitet for å få dem til å kjenne tilhørighet i familietreff. Oppmøtet i år har variert fra 19 til 38. Det er stort sett en fast kjerne som kommer, og det er også disse som trofast bidrar i forskjellige roller som lede, spille, ha samling for de minste osv. Vi har bl.a. hatt besøk fra staben til andakt, det er vi veldig glad for. Planleggingskomiteen består fortsatt av Antje Hausmann, Aud Kari Poulsen og Åse Kristine Søvde. Trosopplæringsmidler har blitt brukt til innkjøp av materiell til aktiviteter, samt innkjøp av fjernstyring til prosjektor, høyttalere, programvare for powerpoint og lerret (til menighetshuset). Vi er blitt veldig glad i familietreff, og tror det fyller et behov i menigheten. Spesielt barna får et nært og personlig forhold til kirken og menigheten. Dette ser vi som veldig viktig. Samtidig merker vi at det er få personer å spille på, det er ofte de samme som bidrar, bare i forskjellige roller. Dessuten har vi etter hvert barn i ungdomsskolealder som vi ønsker å ta vare på. Et forslag er å starte en Robotixklubb inn i familietreff (dette er en slags blanding av teknikk-lego og dataprogrammering, det finnes en slik klubb i Horten). Vi ønsker å vokse, men er usikre på hvor veien går videre. Vi ønsker at dere tar med familietreff i forbønn, og ber om at vi må få se hvordan vi skal fortsette i dette arbeidet. 5.3 Åsgårdstrand kirkes barnekor Etter skolebrannen i Åsgårdstrand har barnekoret hatt sine øvelser på Menighetshuset i Åsgårdstrand. Fra å være et tilbud i SFO tiden er nå øvelsene lagt til ettermiddag, Dette har medført at medlemstallet har gått ned. I vårsemesteret hadde koret 21 medlemmer og ved årsskiftet 2011/2012 var det 15 medlemmer i koret. Koret har gjennom hele året vært delt i to aldersdelte grupper. Guri Skøre Solberg har ledet koret gjennom hele 2011 Den store happeningen i 2011 for den eldste gruppa var konsert og CD innspilling av «syngespillet Kristina av Tunsberg» skrevet av Ivar Skippervold. Dette sammen med barnekorene i Borre, Nykirke og Skoppum. Gjennomførte arrangementer hvor koret har sunget: o Tre gudstjenester i vårhalvåret. o Tre gudstjenester i høsthalvåret 25. september, lysmesse 27. november sammen med konfirmantene og på julaften o Deltagelse på Seven konsert i Horten Kirke. o Konsert «syngespillet Kristina av Tunsberg» 12. mai eldste gruppe o Skolekonsert «syngespillet Kristina av Tunsberg» 20. mai o CD opptak 26. og 27. mai o Foreldrekaffe på Menighetshuset, september o Deltakelse på kulturkirkekveld ifm besøk av biskopen 10. november o Deltagelse på Kiwanis adventsarrangement på Åsgårdstrand sykehjem 12. desember. o Julekonsert i Åsgårdstrand kirke 18.desember Sosiale arrangementer: 7

8 o Karneval 6. mars o Sommeravslutning: o Eldste gruppe hjemme hos Sunniva, 27.mai o Yngstegruppe hjemme hos Johanne med minikonsert i kirken 23. mai. o Eldste gruppe seminar og konsert med PUST 23. oktober o Teatertur «Pippi» på Bakkenteigen 26. oktober o Bowling kveld 14. november Foreldregruppa består også i år av Pernille Astrup, Lise Fladberg og Ann-Kristin Lysgård. Ann Kristin Lysgård har ansvaret for korkassa. Det er god stemning på øvelsene og koret har vist stor musikalsk fremgang i året som har gått. Koret er en sosialarena der alle trives. 6. Kirkelig undervisning 6.1 KONFIRMANTER Det ble konfirmert 17 ungdommer i kirken våren Kullet fra høsten er nå på 26 konfirmanter. Det er kateketen som har ansvaret for undervisningen. Konfirmantene samles annenhver uke til undervisning/fellessamlinger. Fellessamlinger med alle konfirmanter: - Pilgrimsvandring - Roadservice (også felles med Horten) - Besøk fra Kirkens nødhjelp - Besøk fra Horten begravelsesbyrå - Leir på Solåsen leirsted utenfor Sandefjord - Sjømannskirkekonfirmanter med obligatoriske samlinger i løpet av året + leir til sjømannskirken i London. Ministranttjeneste/ tjenesteoppgaver: - Konfirmantene er med som medhjelpere på en gudstjeneste. Prosesjon - assistanse ved dåp - dele ut salmebøker samle inn kollekt.. - Diakonigruppe. Konfirmantene har ett besøk på Åsgårdstrand sykehjem hvor de samtaler går tur leser for beboerne. - Kirkens nødhjelps fasteakson Ungdomsarbeid LEDERKURS. MILK er et minilederkurs. 2 av fjorårets konfirmanter tar dette kurset. Ledere: Gunnar Hovland, Ingvild Skjæveland og kateketen. Ved siden av å ta lederkurset planlegges og driftes ungdomsklubben RUST. RUST. Ungdomsklubb på Åsgårdstrand menighetshus en gang i måneden deltakere. Sjømannskirkekonfirmantene har dette som en obligatorisk del av sitt opplegg. 8

9 Den nye kateket har brukt mye tid på å sette seg inn i arbeidet og gjennomføre det som allerede var planlagt. Etter konfirmasjonen blir det evaluering av konfirmantåret sammen med menighetsrådet og planlegging av nytt konfirmantår. Pilgrimsvandringen vil bli fornyet. Ellers er det planer om å utvide diakonigruppene til også å gjelde konfirmantene på Borre/Skoppum. Ungdomsklubben med de 2 ungdomslederne bør utvikles mer. Årets konfirmanter får tilbud om ledertrening for å ruste seg til videre drift av klubben. 7.1 Grønn menighet Det ble sendt et rundskriv til alle frivillige/ansatte og menighetsråd med en påminnelse om hva Åsgårdstrand menighet har forpliktet seg på når det gjelder å være en grønn menighet. Hilde Haug Larsen er menighetens grønne kontakt, men denne oppgaven har Gunnar Hovland overtatt på slutten av året. 7.2 Kirkens SOS Etter en lengre pause er nå Kirkens SOS i Vestfold igjen oppe og går. Her har vi som menighet et medansvar for driften. Hege Gullaker er vår utsending i representantskapet til Kirkens SOS. 7.3 Hyggetreff Åsgårdstrand Menighets hyggetreff har også dette året gjennomført sin tradisjonelle virksomhet med samlinger på Menighetshuset en mandag i måneden. Møter med program og ca. antall deltagere: 17 jan, Erik Gundersen: Bildekåseri Med barn på fjelltur (13) 21 febr. Anne-Beate Backer Wålengen: En musikalsk vandring gjennom tsjekkisk, morsk og engelsk landskap Guri Skøre Solberg - Sang og piano (30) 21 mars: Nils Magnus Hovland: Om Bjørnsons liv og diktning. (15) 11 april: Roar Hansen: Bildekåseri, Våren på kyststien. (18) 21 juni Fellestur med Åsgårdstrand eldresenter Gladbussen til Hvasser og Verdens Ende. Middag på Eidene senter (21) 18 sept.: Erik Gundersen og Thoralf Holt: Årstidene i ord og toner. (16) 17 okt,: Ambassadør Sten Lundbo, Polen Nær samarbeidspartner for Norge (26) 21 nov,: Dennis Larsen: Kåseri, Når jeg så skal ut i verden (20) 19 des,: Erling Dittmann: Barndomsminner fra Åsgårdstrand Svein Skalvik: Gitar, Andakt, Viser. (27) Liv Flåtten, Alf R. Braathen har betjent pianoet. Bevertning og utlodning er fortsatt like populært og denne tjenesten har vært betjent av Berit Gundersen, Margurithe Nicolaisen og Lillegunn Syvertsen, samt med god assistanse fra Erik Gundersen og Karl Marøy. Arrangementskomiteen har som tidligere vært Thoralf Holt, Berit Gundersen og Karin Marøy. Vi registrerer en noe synkende oppslutning tross omfattende annonsering med plakater, innbydelser i postkasser, omtaler i avisene etc. 9

10 REGNSKAP 2011 viser en omsetning på ca. kr , et resultat nærmest i ballanse og med en beholdning på kr Bibelgrupper Det er 4 bibelgrupper med over 30 deltakere i menigheten. Den siste gruppa ble til siste året. 7.5 Årsmøte Utbyggingskomiteen orienterte og la fram skisser. Anne Beate Bakker Wålengen hadde dagens tema og sammen med sognepresten bidro hun med musikk. Årsmeldingen ble fremlagt og det ble delt ut priser (se under). 7.6 Juletrefest En av bibelgruppene i menigheten har de siste årene tatt ansvaret for å arrangere familiens juletrefest på menighetshuset. Fremmøte er bra og det viser seg at tradisjonen med juletrefest holdes i hevd i mange familier. Festen ble ledet av Hege Gullaker. 7.7 Prisutdeling Årets frivillige: Erik Gundersen, leder av husstyret for menighetshuset og utbyggingskomiteen. Trosopplæringsprisen: Antje Hausmann for påskeverksted og familie treff. Hedersprisen: Erik Gjeruldsen, kasserer i menighetsrådet, kulturkirken, husstyret, flere perioder i menighetsrådet og utbyggingskomiteen. 7.8 Informasjonsarbeid Anne Beate Bakker Waalengen har vært ansvarlig for å henge opp plakater om gudstjenester og andre arrangementer. Sten Lundbo har nå overtatt. Menigheten blir også profilert med flere sider i Åsgårdstrand på tvers. Ulike deler ved menighetens arbeid blir her presentert. Dennis Larsen er ansvarlig for dette. 8. Bispevisitas I november var det bispevisitas i vår menighet ved biskop Laila Riksaasen Dahl. Det ble i den anledning arrangert næringslivslunch på Åsgårdstrand hotell hvor biskopen hadde temaet «er etikk lønnsomt?» Litt over 20 personer fra det lokale næringsliv møtte opp. Folkekirke kvelden i kirken samlet fullt hus. Her var det mange lokale kulturelle innslag. Biskopen besøkte også Åsgårdstrand sykehjem hvor hun hilste på beboerne og hadde samtale med de ansatte. Biskopen hadde samtale med de ansatte i menigheten og leder i Åsgårdstrand menighetsråd var med biskopen på møte hos rådmann og ordfører. Fra biskopens visitasforedrag nevner vi: Åsgårdstrand assosieres av mange som stedet med kunst og kultur. Her er antall kirkemedlemmer Åsgårdstrand kirke har, i tillegg til å være et samlingsted for gudstjenester, vektlagt å ha en åpen dør for byens kulturliv. Planene om å samle det organiserte kirkelivet på ett sted, er strategisk viktig. Å selge menighetshuset og bygge ut kirken, tror jeg er et framtidsrettet valg. Jeg håper stedets befolkning får øynene opp for dette viktige tiltaket og gir så det virkelig monner. 10

11 Møte med menighetsrådene har gjort meg optimistisk med tanke på fremtiden for menighetslivet i de tre soknene. Rådenes oppgave er å tenke nytt om hva som må gjøres for å nære og styrke de kristne liv i menighetene. Menighetsrådene fortalte at de satte pris på felles møte mellom de tre menighetsrådene. Jeg oppfordrer dere til å ha flere slike møtepunkter. Da kan dere lære av hverandre, effektivisere arbeidet og gjennom helhetlig tenkning finne fram felles målsettinger og strategier. Videre vil jeg be menighetsrådene vurdere om det er mulig å etablere samtalegrupper for ungdom og voksne. Vi trenger steder hvor vi kan samtale om livet og troen. Slike grupper kan også ta på seg noen avgrensede oppgaver i forbindelse med menighetens gudstjenester, tiltak i trosopplæringen og oppgaver i det diakonale arbeidet i soknene. I løpet av denne menighetsrådsperioden vil det vært flott og fått merket pilegrimsleden fra Tønsberg til Borre, og fra Borre til Løvøy. Pilegrimer går i dag på de gamle stiene. Noen av dem kommer helt fra Nidaros og skal helt til Santiago de Compostela. Som menighetsråd har dere mye å ta tak i, men ved å samarbeide med ulike foreninger i lokalmiljøet og på tvers av sokn og kommunegrenser, tror jeg dette er mulig å få til. 9. Oppsummering Bispevisitasen var til stor inspirasjon. Her ble vi som menighet både sett og utfordret. - Det er oppmuntrende med en solid økning i det totale besøk på gudstjenester - Kulturlivet blomstrer. Det ble gjennomført 9 konserter i kirken med 1050 til stede. - Det jobbes aktivt med utvidelse av kirken og med salg av menighetshuset. - De mange frivillige gjør arbeidet i vår menighet mulig. - Menighetshuset har større leieinntekter enn noen gang. - Barnekoret jobber solid og har en svært aktiv foreldregruppe. - Trosopplæringen utvikles stadig med nye tiltak. - Familietreff på tvers av generasjoner når nye solid og trofast innsats av frivillige. - Hyggetreffet har et imponerende program. - Det jobbes godt med konfirmanter og ungdom/ledertrening. Menighetsrådet takker alle fast ansatte og frivillige som har bidratt til arbeidet i Åsgårdstrand mars Sten Lundbo Erik Gjeruldsen Hege Gullaker Gunnar Hovland Anne Mette Jonstang Eckbo Ann Kristin Lysgård Svein Skalvik (sogneprest) Dennis Larsen 11

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent SAKER Godkjenning av Lund menighets årsmelding for 2014 Lund menighets

Detaljer

Årsmøte søndag 30. mars 2014

Årsmøte søndag 30. mars 2014 2013 Årsmøte søndag 30. mars 2014 2 3 Årsrapport for Kolbotn menighet 2013 Innholdsfortegnelse s. 3 Dagsorden for årsmøtet søndag 30. mars 2014 s. 4 Årsrapporter: - fra Kolbotn menighetsråd s. 5 - fra

Detaljer

DIN KIRKE I NÆRMILJØET. Tilhørighet, tro og tjeneste

DIN KIRKE I NÆRMILJØET. Tilhørighet, tro og tjeneste DIN KIRKE I NÆRMILJØET Tilhørighet, tro og tjeneste ÅRSRAPPORT JAR MENIGHET 2014 Innhold Menighetsrådets arbeid i 2014... 3 Jar menighet - nøkkeltall... 5 Prestetjenesten... 6 Årsrapport kirkeforvalter

Detaljer

Årsmelding. Nittedal menighet DEN NORSKE KIRKE

Årsmelding. Nittedal menighet DEN NORSKE KIRKE Årsmelding 2011 Nittedal menighet DEN NORSKE KIRKE Nittedal menighetsråd innkaller medlemmer av Den norske Kirke til Nittedal menighets årsmøte Søndag 18. mars 2012, kl. 12:45 etter gudstjenesten i Nittedal

Detaljer

Årsmelding for Olsvik menighetsråd, 2014...3 Kirke syv dager i uken...3 Sammensetning av Menighetsråd og Stab:...6 Nøkkeltall for menigheten...

Årsmelding for Olsvik menighetsråd, 2014...3 Kirke syv dager i uken...3 Sammensetning av Menighetsråd og Stab:...6 Nøkkeltall for menigheten... Årsmelding 2014 Olsvik menighet Innhold Årsmelding for Olsvik menighetsråd, 2014...3 Kirke syv dager i uken...3 Sammensetning av Menighetsråd og Stab:...6 Nøkkeltall for menigheten...7 Trosopplæring i

Detaljer

Skårer menighet Årsmelding og regnskap 2014

Skårer menighet Årsmelding og regnskap 2014 Skårer menighet Årsmelding og regnskap 2014 I overensstemmelse med lov om Den norske kirkes ordning og vedtak i menighetsrådet, legges årsmelding og regnskap fram for årsmøtet i Skårer menighet søndag

Detaljer

ÅRSMELDING FOR BERGEN DOMKIRKE MENIGHET «ET HJEM MED MANGE ROM»

ÅRSMELDING FOR BERGEN DOMKIRKE MENIGHET «ET HJEM MED MANGE ROM» DEN NORSKE KIRKE Bergen domkirke menighet Menighetsrådet Domkirken Mariakirken Johanneskirken Nykirken St. Jakob kirke 2013 ÅRSMELDING FOR BERGEN DOMKIRKE MENIGHET «ET HJEM MED MANGE ROM» Bergen domkirke

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. 4 1. Innledning til Årsmelding 2013. 5 2. Ansatte, råd og utvalg 2013

INNHOLDSFORTEGNELSE. 4 1. Innledning til Årsmelding 2013. 5 2. Ansatte, råd og utvalg 2013 Stokka: 30. mars 2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Tema 4 1. Innledning til Årsmelding 2013 5 2. Ansatte, råd og utvalg 2013 5 Menighetsrådet 6 Menighetens ansatte 6 Utvalg oppnevnt av menighetsrådet 8 Menighetens

Detaljer

ÅRSMELDINGER FOR DEN NORSKE KIRKE PÅ NØTTERØY 2012

ÅRSMELDINGER FOR DEN NORSKE KIRKE PÅ NØTTERØY 2012 ÅRSMELDINGER FOR DEN NORSKE KIRKE PÅ NØTTERØY 2012 Torød kirke Innhold ÅRSMELDINGER 2012 ÅRSMELDINGER FOR DEN NORSKE KIRKE PÅ NØTTERØY 2012... 1 ANSATTE I NØTTERØY PRESTEGJELD 31.12.2012... 3 ÅRSMELDING

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 VÅGSBYGD MENIGHET

ÅRSMELDING 2013 VÅGSBYGD MENIGHET ÅRSMELDING 2013 ÅRSMELDING 2013 VÅGSBYGD MENIGHET I 2013 behandlet menighetsrådet (MR) 27 saker. Senait Hagos og Ann Kristin Westermoen er av ulike årsaker innvilget permisjon fra MR slik at Frode Kleveland

Detaljer

Årsmelding og regnskap Bekkefaret menighet 2013

Årsmelding og regnskap Bekkefaret menighet 2013 Årsmelding og regnskap Bekkefaret menighet 2013 Årsmøte i Bekkefaret kirke torsdag 27. mars kl 19:00 Sang God mat Drøs om planer, stillingsstruktur med mer. Presentasjon av årsmelding og 1 regnskap. 2

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE. ÅS MENIGHET Årsmelding 2014. Ås menighets årsmøte 12. april 2015. Ås Barnekantori under Karnevalsgudstjeneste

DEN NORSKE KIRKE. ÅS MENIGHET Årsmelding 2014. Ås menighets årsmøte 12. april 2015. Ås Barnekantori under Karnevalsgudstjeneste DEN NORSKE KIRKE ÅS MENIGHET Årsmelding 2014 Ås menighets årsmøte 12. april 2015 Ås Barnekantori under Karnevalsgudstjeneste foto: Jon Kristian Øiestad Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Tillitsvalgte

Detaljer

INNHOLD. 1. Menighetsrådets arbeid. 2. Utvalg, råd og tjenester. 3. Gudstjenestelivet. 4. Økonomi og regnskap 2013

INNHOLD. 1. Menighetsrådets arbeid. 2. Utvalg, råd og tjenester. 3. Gudstjenestelivet. 4. Økonomi og regnskap 2013 Årsmelding 2013 Årsmelding 2013. FLEKKERØY MENIGHET 2 INNHOLD 1. Menighetsrådets arbeid A. Menighetens oppdrag, visjon og verdier B. Menighetens struktur C. Menighetsrådet D. Personell E. Barnearbeid F.

Detaljer

Årsmelding Modum sokn 2010

Årsmelding Modum sokn 2010 Årsmelding Modum sokn 2010 Årsmelding Modum sokn 2010 1 Modum menighetsråd... 4 1.1 Takk... 4 1.2 Arbeidsområder... 4 1.3 Målsetting... 4 1.4 Rådets sammensetning... 5 1.5 Møter og saker... 5 1.6 Utvalg...

Detaljer

Strusshamn menighet. Årsmelding. Visjon. Strusshamn menighet er et felleskap der du møter Jesus og medmennesker

Strusshamn menighet. Årsmelding. Visjon. Strusshamn menighet er et felleskap der du møter Jesus og medmennesker Årsmelding Strusshamn menighet 2013 Visjon Strusshamn menighet er et felleskap der du møter Jesus og medmennesker Strusshamn menighetsråd Menighetsrådet har hatt 11 møter i 2013. 3 av møtene var tilegnet

Detaljer

Årsmelding for Hisøy menighet 2014. Foto: A.G. Dannevig. ÅRSMØTE TORSDAG 19. MARS 2015 KL 19.30 på Menighetshuset

Årsmelding for Hisøy menighet 2014. Foto: A.G. Dannevig. ÅRSMØTE TORSDAG 19. MARS 2015 KL 19.30 på Menighetshuset Årsmelding for Hisøy menighet 2014 Foto: A.G. Dannevig ÅRSMØTE TORSDAG 19. MARS 2015 KL 19.30 på Menighetshuset A. Statistikk B. Bemanning og frivillige C. Menighetsrådets sammensetning D. Menighetens

Detaljer

INNHOLD. 1. Menighetsrådets arbeid. 2. Utvalg, råd og tjenester. 3. Gudstjenestelivet. 4. Økonomi og regnskap 2014

INNHOLD. 1. Menighetsrådets arbeid. 2. Utvalg, råd og tjenester. 3. Gudstjenestelivet. 4. Økonomi og regnskap 2014 Årsmelding 2014 Årsmelding 2014. FLEKKERØY MENIGHET 2 INNHOLD 1. Menighetsrådets arbeid A. Menighetens oppdrag, visjon og verdier B. Menighetens struktur C. Menighetsrådet D. Personell E. Barnearbeid F.

Detaljer

Innholdsfortegnelse Ansatte Side 3

Innholdsfortegnelse Ansatte Side 3 Asker menighet Årsmelding og regnskap 2014 Innholdsfortegnelse Ansatte Side 3 Råd og utvalg Menighetsrådet 4 Eiendomsutvalget 8 Grønt utvalg 8 Diakonatet 9 Internasjonalt utvalg 9 Trosopplæring 10 Barnearbeid

Detaljer

ÅRSMELDING 2011 STOKKA MENIGHET

ÅRSMELDING 2011 STOKKA MENIGHET ÅRSMELDING 2011 STOKKA MENIGHET 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Tema 4 I. Innledning til Årsmelding 2011 5 Menighetsrådet 6 Menighetens ansatte 6 Utvalg oppnevnt av menighetsrådet 8 Menighetens strategiplan

Detaljer

ÅRSMELDING FOR 2014 Menighetsrådet Samarbeid med prost / kirkeforvalter / fellesråd og biskop / bispedømmeråd.

ÅRSMELDING FOR 2014 Menighetsrådet Samarbeid med prost / kirkeforvalter / fellesråd og biskop / bispedømmeråd. ÅRSMELDING FOR ELLINGSRUD OG FURUSETMENIGHET 2014 1 ÅRSMELDING FOR 2014 Året 2014 var det første «vanlige» året med den nye menighetsstrukturen vår. 2013 gikk stort sett med til å samkjøre oss, mens i

Detaljer

Årsmelding. Hundvåg sokn

Årsmelding. Hundvåg sokn Årsmelding Hundvåg sokn 2014 Innhold: Side 1 av 40 Ansatte s. 3 Menighetsrådets medlemmer s. 3 Menighetsrådets årsmelding s. 3 Økonomi s. 4 Sokneprestens årsmelding s. 5 Gudstjenesteutvalg s. 5 Trosopplæringsutvalg

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 STOKKA MENIGHET

ÅRSMELDING 2012 STOKKA MENIGHET ÅRSMELDING 2012 STOKKA MENIGHET Stokka 17.03.2013 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Tema 4 I. Innledning til Årsmelding 2012 5 Menighetsrådet 6 Menighetens ansatte 6 Utvalg oppnevnt av menighetsrådet 8 Menighetens

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR ØSTENSTAD MENIGHET

ÅRSRAPPORT FOR ØSTENSTAD MENIGHET ÅRSRAPPORT FOR ØSTENSTAD MENIGHET 2014 Foto: Hilde Totland Harket VÅR VISJON TILHØRIGHET * TRO * TJENESTE Østenstad kirke skal være et åpent hus med mange rom hvor alle kan oppleve tilhørighet, få hjelp

Detaljer

Ullern menighet. Årsmelding 2008

Ullern menighet. Årsmelding 2008 Ullern menighet Årsmelding 2008 GLIMT FRA ÅRET 2008 Ullern menighet er en aktiv menighet. Kirken og kapellet var i gjennomsnitt i bruk annenhver dag. Tilsvarende er det i snitt 1,5 aktiviteter i Menighetshuset

Detaljer

ST. JOHANNES MENIGHET Å R S M E L D I N G. St. Johannes menighet - Årsmelding 2014 1

ST. JOHANNES MENIGHET Å R S M E L D I N G. St. Johannes menighet - Årsmelding 2014 1 ST. JOHANNES MENIGHET Å R S M E L D I N G 2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Navn Nr. Årsmeld. nr. sidenr. Barne- og Ungdomsutvalget.. 2.1 6 Babysang 2.2 7 Bibelgruppe 4.6 14 Diakoniutvalget.. 3.1 11 Fredagsklubben..

Detaljer

Årsmelding 2010. Olsvik menighet

Årsmelding 2010. Olsvik menighet Årsmelding 2010 Olsvik menighet Årsmelding for Olsvik menighetsråd, 2010. Menighetsrådet har hatt følgende sammensetning: Lars Kristian Stendahl Gjervik, leder Ida Doksæter, nestleder Øyvind Eide medlem

Detaljer

Årsmelding 2011. Velkommen til. Årsmøte for Randesund menighet søndag 25. mars 2012 i Søm kirke (rett etter gudstjenesten)

Årsmelding 2011. Velkommen til. Årsmøte for Randesund menighet søndag 25. mars 2012 i Søm kirke (rett etter gudstjenesten) Årsmelding 2011 Velkommen til Årsmøte for Randesund menighet søndag 25. mars 2012 i Søm kirke (rett etter gudstjenesten) Gjennomgang av menighetens årsmelding med foreninger, lag, utvalg Regnskapet for

Detaljer

Menighetens årsmelding s. 5 Menighetens underutvalg s. 7

Menighetens årsmelding s. 5 Menighetens underutvalg s. 7 Innholdsfortegnelse Menighetens årsmelding s. 5 Menighetens underutvalg s. 7 A. Lovpålagte utvalg: 1. Samarbeidsutvalget for Barnehagen s. 7 2. Eiendomsutvalget s. 8 B. Utvalg oppnevnt av Menighetsrådet

Detaljer

Årsmelding 2011. Olsvik menighet

Årsmelding 2011. Olsvik menighet Årsmelding 2011 Olsvik menighet Årsmelding for Olsvik menighetsråd, 2011. Menighetsrådet har hatt følgende sammensetning: Faste medlemmer til og med oktober 2011: Lars Kristian Stendahl Gjervik, leder

Detaljer

Årsmelding Sandnes Menighetråd 2014

Årsmelding Sandnes Menighetråd 2014 Årsmelding Sandnes Menighetråd 2014 Innholdsfortegnelse 2 Oversikt over ansatte pr 31.12.2014 4 Regnskap 2014 5 Kirkelig statistik 6 Detaljerte årsmeldinger for de enkelte avdelinger 7 Byggelklossen åpen

Detaljer