Trosopplæring som fornyelse av kirken som fellesskap

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Trosopplæring som fornyelse av kirken som fellesskap"

Transkript

1 Trosopplæring som fornyelse av kirken som fellesskap Seminar om menighetsutvikling MF 17. mars 2015 Heid Leganger-Krogstad Professor i religionspedagogikk, MF

2 Målsetting: Ta tak i to utfordringer som begge har med forståelse av hvem kirken er: 1. Trosfellesskap folkekirke = ofte oppfattet som en konfliktlinje, men er en mulighet 2. Overbevisningsfellesskap religions- og kulturfellesskap = behovet for å presentere kirke/kristendom inn i en flerreligiøs virkelighet Heid Leganger-Krogstad

3 Kirke - teologisk forstått - ideal Er et fellesskap skapt gjennom dåpen Allmenne prestedømme Alle medlemmene nødvendige for kroppen: 1 Kor 12 Likeverdige medlemmer uavhengig av funksjonsevne uavhengig av grad av tro - åndelig temperatur uavhengig av religiøs praksis og moralsk standard Geografisk forankret, - ikke interesse-bestemt Menigheten i Korint, Efesos, Galatia osv.. Aldersblandet, klasseblandet, etnisk blandet osv. Norsk språk/samisk felles kode Heid Leganger-Krogstad

4 Virkeligheten om fellesskapet? Alderssegregert Kom som du er bli som oss!! Voksne, åndelig modne har makten, barn tar seg til rette Søndagskristendom og særkristne praksiser har rang over hverdagskristendom og verdslig kall til å gjøre viktige oppgaver i samfunnet «Enda en trosopplæringsgudstjeneste - Ingen åndelig mat for utvikling av oss!» Jfr Elisabet Tveito Johnsen (2008): «Barn og unges deltakelse i gudstjenesten som ekklesiologisk utfordring ( )». Evalueringen av trosopplæringsreformen: Uenighet om målgruppe og hvem en satser på: bygge gode fellesskap eller nå bredden? (Hauglin 2008) Trosfellesskapet eller folkekirken La oss ta et lite historisk tilbakeblikk: Heid Leganger-Krogstad

5 Aktualiserer en kjent konflikt Oskar Skarsaune (1992): Fra sekt til kirke fra synagoge til tempel Jødisk tid Tempelreligion Folkekirkemenigheten 5 Synagogemenigheten Trosfellesskapet

6 6 De første kristne Jødisk/Romersk tid Tempelfunksjonene utenom synagogen Synagogegudstjenesten var forbilde Ideal: bekjennende kristne

7 Konstantins tid Kirken overtok flere tempelfunksjoner 7

8 Middelalderen Tempelreligion dominerende Messeofferet i kirkene individuelle besøk 8

9 9 Luther Avviste messeofferet Kirken fikk begge funksjoner samtidig, tempel og synagoge, dvs. trosfellesskap med folkekirkefunksjon

10 10 Nåtid: tempelet etterspørres Individuell bruk: Større krav og ønske om åpne kirker i kriser Pilegrimstradisjonen og åpne veikirker Kirkens lokalsamfunnsfunksjon identitetsmarkør, kulturell interesse, slektsgranskning Familiære begivenheter overgangsriter med klare ønsker om selvstendig utforming Nasjonal funksjon: 22. juli åpne kirker domkirkene Rom for kulturarrangementer 2009: deltakere på konserter (like stort som Riksteateret)

11 11 Mulig å forene de to sosiale formene? Skarsaune advarer mot å bruke politisk makt til å forene de to ble prøvd i statspietismens tid Vanskelig for tempelbesøkerne (folkekirkemedlemmene) å bli del av synagogemenigheten (trosfellesskapet) Må leve med at det er to syn, to målgrupper Nyttig spenning gjensidig avhengighet

12 12

13 13 Samspill dåp i året setter trosfellesskapet på prøve I all hovedsak i hovedgudstjenesten viser barneteologi og folkekirketeologi Familie- og menighetstilhørighet knyttes sammen Vs. Hjemmedåp - Finland Vs. Særskilte dåpsseremonier Sverige Barn/konfirmanter/trosopplæring nærkontakt med foreldre, faddere, besteforeldre Bekrefter luthersk forståelse av foreldreoppgaven, Omsorg og oppdragelse

14 Trosopplæring er menighetsutvikling Heid Leganger-Krogstad

15 15 Trosopplæring er menighetsutvikling Trosopplæring preger alle norske menigheter allerede før tildeling av trosopplæringsmidler Babysang 6-årstilbud Nye landsomfattende tiltak: Tårnagenter, Lys Våken, Kode B omfatter etter ganske kort tid 30 % av alle barn Kravet om å nå bredden av alle døpte uavhengig av funksjonsdyktighet = utvikling Trosopplæring er et sted å holde reformene sammen: Gudstjenestereformen nattverdpraksis ny salmebok Demokratireformen Diakonireformen Heid Leganger-Krogstad

16 Selvpresentasjon i en flerreligiøs virkelighet Islam = religionen Moskeen = huset Ummah = fellesskapet Muhammed = religionsstifter Imam = åndelig leder Koranen = kildeskriftet Trosbekjennelsen i øret = innvielsesritualet = RLE-språket?? Kirke = huset, fellesskapet, organisasjonen Jesus =? Prest =? Bibelen =? Dåpen = frelse? = Manglende utenfraspråk? Heid Leganger-Krogstad

17 Kirken i en flerreligiøs virkelighet 17 Kristendom som religionsog kulturfellesskap Folkekirken Trosfellesskapet Heid Leganger-Krogstad

18 Kirke / kristendom Barn og unge kommer til konfirmasjon for å lære om..?? Unge kaller seg kulturkristne hvilket svar får de på sitt ønske om å forstå kristendommens betydning for individer, fellesskap og samfunn? De ønsker bekreftelse på sin tilhørighet og hjemmets forvaltning av kristne etiske verdier De ønsker å tilhøre et fellesskap De ønsker å lære hva kristendommen står for De ønsker å lære å praktisere kristendom De søker «vurderingsfrie» fellesskap, dvs, et sted der det ikke stilles krav hele tiden, men der de kan få bidra med den de er. Heid Leganger-Krogstad

19 Læringsbaner Barn og voksne trenger å se sammenhenger i det de lærer, møte det samme i ulike sammenhenger ellers er det ikke gjenkjennbart Hjem, besteforeldre, faddere, barnehage, skole, fritid og media må presentere noe av det samme Hvor er kristendom synlig i samfunnet? Hvor er kristen virkningshistorie, spor av kristendom i samfunnet: bygg, institusjoner, kalender, ukerytme, høytider, markeringer, navnetradisjoner, språk, litteratur, sang og musikk, teater, film, media, verdier, holdninger, tradisjoner, skikk og bruk, symboler, kulturlandskapet, hjemmet, lover, bud og regler, konvensjoner, symboler, gjenstander, religiøse praksiser, samværsformer, menneskesyn, syn på arbeid, syn på svake og utsatte, syn på barn, syn på gamle, syn på fødsel og død, fellesskap osv. Heid Leganger-Krogstad

20 Læringen er situert innebærer at læringen/forståelsen er knyttet så nær opp til praksisfellesskapet at den er vanskelig å anvende i andre sammenhenger. barnehage, skole- og arbeidsplassens grunnleggende sekulære og tolerante tenkning dominerer menneskers så mye at kirkens språk blir vanskelig å forstå Hvorfor skal jeg velge kristendommen når det er så mange ulike religioner? Tanken om at noe er sant er relativt ukjent. Kristendom er bare ett av mange alternativ og å plukke element fra flere religioner er vanlig (Hybridisering) Innbydelse via praksis, deltakelse og bekreftelse, dvs.: erfaring fellesskap og inkludering. Erfaringens og ikke logikkens vei inn i religion. Smake og kjenne Ikke grader av overbevisning, men grader av praktisering Mange ønsker mer kunnskap om kristendom som religion i samfunnet og kulturen Heid Leganger-Krogstad

21 Sosiokulturell læring Kirken som et lærende fellesskap - livslang Læring ved hjelp av redskaper Læring som sosial aktivitet Læring mellom mennesker alle behøver ikke kunne det samme Samarbeid Nyskaping Læring avhengig av sammenheng til levd liv/verden/erfaringen Heid Leganger-Krogstad

22 Heid Leganger-Krogstad

23

24

25 25

26 26 Involvering av barn og unge Anny Holiens masteravhandling 2010 Gudstjenesten - «Et sted å være et sted å lære» & Prismet 3/2011 Tre krav må oppfylles for at barn og unge skal kunne lære gjennom deltakelse: Eie, forstå, bli fortrolig Eie: uttrykke noe ekte, noe eget dvs. få medvirke til innholdet eller uttrykket Forstå: Bli forklart hensikten med delen i helheten Bli fortrolig: tid til øving i rommet der det skal skje

27 Informerte praksiser Lystenning, bønn, bordbønn, bønnesedler, dåp, nattverd, gudstjeneste, tro, tvil, dele mat og penger og gleder, rose, støtte, trøste, be om tilgivelse, takke, dele tanker, gjestfrihet, likebehandle mennesker, feire søndag, feire høytider, advent, påske, leke, gjøre lekser, hjelpe de som er mindre, bidra hjemme, velsigne, respektere voksne, kjempe mot urettferdighet, passe på naturen, være tålmodig, skape fred, være eksempel osv. Hvilke fortellinger/begrunnelser gjør praksisene informerte?

28 28

29 Kirke i en flerreligiøs virkelighet Det individuelle valg Sekulært samfunn grunninnstilling: Jeg er min egen herre Kristendom en blant mange muligheter for religiøs/åndelig ramme Religiøs på min egen måte - synkretisme Den norske kirke representerer kristendom, historisk tradisjon, kulturarv Lokalsamfunn kirke nøye sammenvevet kulturfellesskap Velferdsgode: Kirken tilbyr tjenester som helsevesenet Være der når individet trenger det Individuelle behov individuelle valg Livsriter familiære begivenheter som trenger et større rom høytidspreg Høytidsmarkeringer Nasjonal funksjon Heid Leganger-Krogstad

30 30

31 Formål med planen Heid Leganger-Krogstad

32 Størst av alt - trosopplæringens innhold LIVSTOLKNING OG LIVSMESTRING Trosopplæringen skal fremme opplevelsen av egenverd og legge til rette for at barn og unge kan se seg selv og tolke sin verden som skapt, elsket og holdt oppe ved Guds kjærlighet. KIRKENS TRO OG TRADISJON Gjennom trosopplæringen skal barn og unge lære å kjenne den treenige Gud gjennom Bibelen som Guds ord, trosbekjennelsen, sakramentene og andre sentrale uttrykk for kirkens tro. Barn og unge skal bli kjent med de kristne høytidene og kirken de tilhører. KRISTEN TRO I PRAKSIS Gjennom trosopplæringen skal barn og unge arbeide med hva det vil si å elske Gud, seg selv og sin neste. Barn og unge skal lære å be, lese Bibelen, feire gudstjeneste og vise nestekjærlighet i praktisk solidaritet. Barn og unge skal få uttrykke seg selv, sin tro og sin skaperevne Heid Leganger-Krogstad 32

33 33

34 34

35 35

36 Heid Leganger-Krogstad

37 Trosopplæring handler om valg/vektlegging: Syn på barnet på vent eller Jesusnært, troende subjekt eller objekt for læring Livslang læring ruste foreldre Syn på læring skolsk pedagogikk eller informert deltakelse, kunnskaping Vekt på ord eller gjøringer barn elsker gjentakelsen riten forstår rom og stemning Syn på menigheten bekreftelse av folkekirken eller trosfellesskapet Syn på kristendom søndagskristendom eller hverdagskristendom kristendom som sannhet i et religionsmangfold, religion som ramme for kulturtilhørighet og praksis Heid Leganger-Krogstad

38 Uten opplæring skjer nedbygging Trosopplæringsreformen sammenholder reformene Geografisk forankring tilhørighet Senke terskler gi alibi for deltakelse Invitere «den tapte generasjon» med barna Demonstrere eiendomsrett til bygg, praksiser og symboler Aldersblanding ikke valgt fellesskap Forkynnelse som inkluderer sammenhengen mellom hverdagsliv og kristen virkningshistorie/kulturarv Tenke læring i alt vi gjør, bekrefte foreldre, Uten basiskunnskap har forkynnelsen intet festepunkt Skape sammenhengende læringsbaner mellom kirke, hjem, barnehage, skole, fritid og lokalsamfunn Heid Leganger-Krogstad

39 Kilder Afdal, G. (2008). Menigheten som lærende fellesskap? Sosiokulturell læringsteoris muligheter og begrensninger som perspektiv på kirkelig læring. Prismet, 59(4), Afdal, Geir 2013: Religion som bevegelse: læring, kunnskap og mediering. Oslo: Universitetsforlaget. Everist, Norma Cook (2002), The church as learning community : a comprehensive guide to Christian education (Nashville, Tenn.: Abingdon Press) 391 s. Fuglseth, Kåre, Haakedal, Elisabet and Schmidt, Ulla 2012: Lokale trusopplæringsplanar : innhald og prosess. Oslo: Stiftelsen kirkeforskning. Hauglin, Otto, Lorentzen, Håkon, and Mogstad, Sverre Dag (eds.) (2008), Kunnskap, opplevelse og tilhørighet : Evaluering av forsøksfasen i Den norske kirkes trosopplæring (Bergen: Fagbokforlaget). Høeg, I. M., & Trysnes, I. (2012). Menighetenes samvirke med hjemmet : Evalueringsforskning på Trosopplæringsreformen. KIFO Notat nr 1/ Johnsen, Elisabeth Tveito (2008), 'Barneteologi møter trosopplæring til gjensidig kritisk dialog', in Sturla Sagberg (ed.), Barnet i trosopplæringen : Pedagogiske og teologiske refleksjoner over barneteologi, spiritualitet og livssyn (Oslo: IKO-forlaget), Johnsen, E. T. (2008) Barn og unges deltakelse i gudstjenesten som ekklesiologisk utfordring : En diskursanalytisk refleksjon med utgangspunkt i to praksisfortellinger. Prismet, 59(4), Leganger-Krogstad, H. (2007). Babysangen i pedagogisk lys. In E. T. Johnsen (Ed.), Barneteologi og kirkens ritualer. Perspektiver på trosopplæring, barn og konfirmanter (pp ). Oslo: Det praktisk-teologiske seminars skriftserie 14. Leganger-Krogstad, H. (2010) Kristen teologi i et mulitreligiøst perspektiv, in: J.-O. Henriksen & A. O. Søvik (Eds) Livstolkning i skole, kultur og kirke: Festskrift til peder gravem. Trondheim, Tapir Akademisk), Leganger-Krogstad, H. (2012). Trosopplæringen som drivhjul i menighetsutvikling? : Fellesskapslæring i kirken. In E. Birkedal, H. Hegstad & T. S. Lannem (Eds.), Menighetsutvikling i folkekirken : Erfaringer og muligheter (pp ). Oslo: IKO-forlaget. Skarsaune, O. (1992) Fra sekt til kirke - fra synagoge til tempel : Noen synspunkter på kirken som menighet og folkekirke. Religion og livssyn. Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge, 4(4), Heid Leganger-Krogstad

Plan for trosopplæring GUD GIR VI DELER

Plan for trosopplæring GUD GIR VI DELER Plan for trosopplæring GUD GIR VI DELER Gud gir vi deler Plan for trosopplæring i Den norske kirke ISBN: 987-82-7545-092-8 Kirkerådet, Den norske kirke 2010 Bestilles fra www.kirken.no/materiell eller

Detaljer

Plan for trosopplæring GUD GIR VI DELER

Plan for trosopplæring GUD GIR VI DELER Plan for trosopplæring GUD GIR VI DELER NORDISK MILJØMÆRKNING Gud gir vi deler Plan for trosopplæring i Den norske kirke 3. opplag ISBN: 987-82-7545-092-8 Kirkerådet, Den norske kirke 2010 Bestilles fra

Detaljer

f t e n e Ve M g t i l t ro Foto: Istock Inkludering Gud gir - vi deler med absolutt alle tema nr Av Tor Ivar Torgauten

f t e n e Ve M g t i l t ro Foto: Istock Inkludering Gud gir - vi deler med absolutt alle tema nr Av Tor Ivar Torgauten O f t e n e Ve il ed M e -h nin g t i l t ro s o pp lær eren tema nr 11 Foto: Istock Inkludering Av Tor Ivar Torgauten Gud gir - vi deler med absolutt alle 1 VISJON: Barn og unge, uavhengig av funksjonsevne,

Detaljer

Troverdig kirke. i godt samarbeid

Troverdig kirke. i godt samarbeid Troverdig kirke i godt samarbeid Troverdighet Lokalsamfunn Gode møter Kunnskap Kirken som ressurs Bygge relasjon Trosopplæring og samarbeid med skole og barnehage Likt Religionspedagogikk Kunnskapsinnhold

Detaljer

Tema: Kristen trosopplæring. aktuelle tanker om en gammel sak. Innhold

Tema: Kristen trosopplæring. aktuelle tanker om en gammel sak. Innhold Utgitt av Redaktør: Redaksjonsråd: Sekretær: Fjellhaug Misjonshøgskole Sinsenveien 15, N-0572 Oslo Tlf 23 23 24 00. Telefaks 23 23 24 10 Bankgiro: 8220.02.90549 Arne Redse Anne Marit Riste, Øyvind Åsland

Detaljer

En analyse av læringssyn i faglitteraturen som omhandler konfirmasjonsarbeid

En analyse av læringssyn i faglitteraturen som omhandler konfirmasjonsarbeid En analyse av læringssyn i faglitteraturen som omhandler konfirmasjonsarbeid Navn: Sarah Johanne Olsson AVH 504- Spesialavhandling med metode (30 ECTS) Studieprogram: Cand.theol. Hovedveileder: Professor

Detaljer

LIVSNÆR RELEVANT TILGJENGELIG. Antologi 2013, Den norske kirke

LIVSNÆR RELEVANT TILGJENGELIG. Antologi 2013, Den norske kirke ÆR RELEVANT Antologi 2013, Den norske kirke LIVSNÆR ANT TILGJENGELIG GELIG Antologi 2013, Den norske kirke LIVSNÆR RELEVANT TILGJENGELIG Innhold ISBN: 978-82-7454-115-4 Kirkerådet, Oslo 2013 Bestilles

Detaljer

Konfirmasjonstiden har vært bra - jeg har fått litt mer kunnskap og hatt det fint sammen med de andre konfirmantene

Konfirmasjonstiden har vært bra - jeg har fått litt mer kunnskap og hatt det fint sammen med de andre konfirmantene Ida Marie Høeg (ida.marie.hoeg@kifo.no) KIFO Stiftelsen kirkeforskning Konfirmasjonstiden har vært bra - jeg har fått litt mer kunnskap og hatt det fint sammen med de andre konfirmantene Innledning Tidligere,

Detaljer

Erling Birkedal. Rapport fra et utvikingsprosjekt ved IKO - Kirkelig pedagogisk senter. Juni 2008

Erling Birkedal. Rapport fra et utvikingsprosjekt ved IKO - Kirkelig pedagogisk senter. Juni 2008 Erling Birkedal Erfaringsbasert didaktikk Plattform for planutvikling i trosopplæring for ungdom et refleksjonsnotat Rapport fra et utvikingsprosjekt ved IKO - Kirkelig pedagogisk senter Juni 2008 In n

Detaljer

Barns tro og lek i sanden dialog i og rundt sandkassen

Barns tro og lek i sanden dialog i og rundt sandkassen Prismet refleksjon Barns tro og lek i sanden dialog i og rundt sandkassen Artikkelen er et bidrag til å reflektere teologisk og religionsteologisk om spillerommet barna får i utviklingen av tro og identitet.

Detaljer

teol4514 2013 h Ingvild Osberg lilla gruppe

teol4514 2013 h Ingvild Osberg lilla gruppe teol4514 2013 h Ingvild Osberg lilla gruppe Fylt av glede over livets under, med et nyfødt barn i våre hender, kommer vi til deg som gav oss livet. DÅPSSAMTALEN INNHOLD: 0. INNLEDNING:. 3 1. HVA VIL JEG

Detaljer

RAMMEPLAN. for barnehagens innhold. og oppgaver

RAMMEPLAN. for barnehagens innhold. og oppgaver RAMMEPLAN for barnehagens innhold og oppgaver Innledning 4 DEL 1 Barnehagens samfunnsmandat 7 Kapittel 1 Barnehagens formål, verdigrunnlag og oppgaver 8 1.1 Barnehagens formålsbestemmelse 9 1.2 Barnehager

Detaljer

NÅR PORTEN GJØRES VID

NÅR PORTEN GJØRES VID Pål Ketil Botvar, Elisabet Haakedal, Frode Kinserdal NÅR PORTEN GJØRES VID Evaluering av trosopplæringens breddetiltak KIFO Rapport 2013:2 Pål Ketil Botvar, Elisabet Haakedal, Frode Kinserdal NÅR PORTEN

Detaljer

RAMMEPLAN. for barnehagens innhold. og oppgaver

RAMMEPLAN. for barnehagens innhold. og oppgaver RAMMEPLAN for barnehagens innhold og oppgaver Innledning 4 DEL 1 BARNEHAGENS SAMFUNNSMANDAT 7 KAPITTEL 1 Barnehagens formål, verdigrunnlag og oppgaver 10 1.1 Barnehagens verdigrunnlag 11 1.2 Barnehager

Detaljer

Det teologiske Menighetsfakultet. Spesialavhandling Cand. Theol. Dåpssamtalen det viktige første møte mellom foreldre og kirke.

Det teologiske Menighetsfakultet. Spesialavhandling Cand. Theol. Dåpssamtalen det viktige første møte mellom foreldre og kirke. Det teologiske Menighetsfakultet Spesialavhandling Cand. Theol. Dåpssamtalen det viktige første møte mellom foreldre og kirke Eva Marie Jansvik Veileder Heid Leganger - Krogstad En avhandling i religionspedagogikk

Detaljer

Læreplan, grunnskolen 1.-7. trinn, «Danielsen-planen»

Læreplan, grunnskolen 1.-7. trinn, «Danielsen-planen» Læreplan, grunnskolen 1.-7. trinn, «Danielsen-planen» Endringer av «Danielsen-planen» basert på Rundskriv Udir-02-2011 Krav til læreplaner for private skoler. Oktober 2012 I det følgende viser vi hvilke

Detaljer

Innholdsfortegnelse: En fremmed skal du ikke plage og ikke undertrykke; for dere har selv vært fremmede i Egypt (2. Mosebok 22:21)

Innholdsfortegnelse: En fremmed skal du ikke plage og ikke undertrykke; for dere har selv vært fremmede i Egypt (2. Mosebok 22:21) 1 Legenden forteller at Abraham en dag gjennom døråpningen fikk se en gammel mann som kom gående langs veien. Mannen virket sliten og så ut til å ha reist langt klærne var støvete og føttene fulle av sår.

Detaljer

Side 1 av 19 - Plan for trosopplæring i RISKA MENIGHET - Guds barn hele livet. Skisse til lokal plan: Guds barn hele livet Sokn.

Side 1 av 19 - Plan for trosopplæring i RISKA MENIGHET - Guds barn hele livet. Skisse til lokal plan: Guds barn hele livet Sokn. Skisse til lokal plan: Guds barn hele livet Sokn Riska Hva er menighetens hovedmål for trosopplæring? Barn og unge i Riska skal få lære mer om den troen de er døpt til. De skal, i en livslang prosess,

Detaljer

TREKLANGER. Å vokse inn i gudstjenesten. Kjell Arne Morland

TREKLANGER. Å vokse inn i gudstjenesten. Kjell Arne Morland TREKLANGER Å vokse inn i gudstjenesten Kjell Arne Morland Å vokse i kristen tro Den kristne tro er fullverdig som barnetro! Det sentrale innholdet i kristendommen er så enkelt at man kan forstå det og

Detaljer

Presentasjon av Den katolske kirkes sosiallære

Presentasjon av Den katolske kirkes sosiallære Presentasjon av Den katolske kirkes sosiallære Oslo, August 1998 Caritas Norge 1998. Innholdsfortegnelse: Innledning Bruksanvisning Del I Guds rike, verden og Kirken Del II Å reflektere over troen Del

Detaljer

Veiledning om ulike sider ved gudstjenesten Viktige hensyn i utforming av gudstjenester. Utarbeidet av Kirkerådets sekretariat.

Veiledning om ulike sider ved gudstjenesten Viktige hensyn i utforming av gudstjenester. Utarbeidet av Kirkerådets sekretariat. Fra Gudstjenesteboken 2011 Veiledning om ulike sider ved gudstjenesten Viktige hensyn i utforming av gudstjenester. Utarbeidet av Kirkerådets sekretariat. Innhold: Noen hovedbegreper i ordningen s. 02

Detaljer

NOE FALT I GOD JORD. Pål Ke l Botvar og Hallvard Olavson Mosdøl. Den norske kirkes gudstjenestereform sett fra menighetsnivå. KIFO Rapport 2014: 2

NOE FALT I GOD JORD. Pål Ke l Botvar og Hallvard Olavson Mosdøl. Den norske kirkes gudstjenestereform sett fra menighetsnivå. KIFO Rapport 2014: 2 Pål Ke l Botvar og Hallvard Olavson Mosdøl NOE FALT I GOD JORD Den norske kirkes gudstjenestereform sett fra menighetsnivå KIFO Rapport 2014: 2 K II IFOI INSTITUTT FOR Pål Ketil Botvar og Hallvard Olavson

Detaljer

Sårbarhetsanalyse. En gjennomgang av trosopplæringens faser med utgangspunkt i sårbarhet. Sårbarhet og Plan for trosopplæring

Sårbarhetsanalyse. En gjennomgang av trosopplæringens faser med utgangspunkt i sårbarhet. Sårbarhet og Plan for trosopplæring Sårbarhetsanalyse En gjennomgang av trosopplæringens faser med utgangspunkt i sårbarhet Gaute Brækken og Elisabeth Torp Sårbarhet og Plan for trosopplæring Tematikken i boken ses i denne artikkelen i sammenheng

Detaljer

MER OM DÅPEN: Hvem skal være faddere? Gaven

MER OM DÅPEN: Hvem skal være faddere? Gaven MER OM DÅPEN: Hvem skal være faddere? Når et barn under 15 år skal døpes, velger foreldrene faddere. De fleste foreldre er nøye med hvem de velger. De vil gjerne ha faddere som kan bety noe positivt for

Detaljer

BARNEHAGE MØTER KIRKE samarbeid kirke og barnehage Kari Lilleaasen, 2002

BARNEHAGE MØTER KIRKE samarbeid kirke og barnehage Kari Lilleaasen, 2002 BARNEHAGE MØTER KIRKE samarbeid kirke og barnehage Kari Lilleaasen, 2002 Redigert av Anne Aicher, 2011 INNHOLD Innledning 1. Barnehagen i dagens samfunn 2. Kirken og barnehagen i historisk lys 3. Offentlig

Detaljer

Lover, regler og rettigheter

Lover, regler og rettigheter Innhold: Innledning side 2 Lover, regler og rettigheter side 4 Forpliktende praksis side 9 Et likeverdig fellesskap side 10 Bygge fellesskap side 11 Usikkerhet side 12 Trå varsomt side 13 Holdninger side

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE Forord Østerås barnehage åpnet høsten 2008. Vi er litt annerledes, en blanding av basebarnehage og tradisjonelle avdelinger. Barnetallet varierer fra 130 til 140 avhengig

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLDSFORTEGNELSE s. 1: Forord s. 2: Tyholttunet barnehage s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring s. 9: Inkludering, likeverd og likestilling s. 10: Barns medvirkning s. 12: Arbeid med fagområder

Detaljer

Hvordan forstår man diakoni i Metodistkirken i Norge, og hva kan det bety for metodistkirkens barne- og ungdomsarbeid i praksis?

Hvordan forstår man diakoni i Metodistkirken i Norge, og hva kan det bety for metodistkirkens barne- og ungdomsarbeid i praksis? 1 MGD 300 Masteroppgave i diakoni Hvordan forstår man diakoni i Metodistkirken i Norge, og hva kan det bety for metodistkirkens barne- og ungdomsarbeid i praksis? Student: Marit Kristine Hanssen Veileder:

Detaljer