Boligsosial handlingsplan

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Boligsosial handlingsplan"

Transkript

1 Boligsosial handlingsplan

2 Innledning Sammendrag Evaluering av boligsosial handlingsplan fra Bakgrunnsdata Befolkningen i Stange Levekår i Stange Bolig i Stange Oversikt over kommunale utleieboliger Stange sammenlignet med noen andre kommuner Oversikt over tildelte leiligheter Boligsosial kartlegging Boligbehov registrert pr. august Oppsummering /analyse av tallene Nåværende kriterier for tildeling av leiligheter Beskrivelse av saksutredningen ved tildeling av omsorgsbolig Tildeling av leiligheter til flyktninger Tildeling av leilighet i NAV Vedrørende kontrakter Kommunens og husbankens virkemidler Stange kommunes mål og strategi med boligsosial handlingsplan Strategi ved tildeling av kommunal leilighet / bolig Følgende strategier legges tilgrunn for tildeling av omsorgsboliger for eldre Følgende strategier legges til grunn for omsorgsboliger for andre med ulike behov, det kan f. eks være funksjonshemminger, ungdom med liten eller manglende boevne, psykiske problemer eller rus Følgende strategier legges til grunn for tildeling av boliger til flyktninger Følgende strategier legges til grunn for tildeling av boliger til økonomisk vanskeligstilte Følgende prinsipper har vært lagt til grunn for tildeling av boliger i Ungbo Geografi Om boligforetaket Ønsket standard på utleieleilighetene Tiltaksområder Brukerperspektiv brukerens opplevelser Resultatperspektivet hva skal resultatet være for kommunen Interne prosesser for å nå målene Oppsummering og tiltaksliste Økonomi Prioritert tiltaksliste

3 Innledning Arbeidet med å revidere boligsosial handlingsplan er hjemlet i Kommunedelplan for folkehelse, vedtatt i Kommunestyre sak 7/09. Et av tiltakene i kommunedelplanen for å utjevne sosial ulikhet er å utarbeide en strategiplan for sosial boligbygging. Dette arbeidet vil være en evaluering og rullering av gjeldende boligsosial handlingsplan fra 2002 til Boligsosialt arbeid omfatter alle tiltak og tjenester som skal til for at vanskeligstilte skal kunne bosette seg i en bolig og bli boende I henhold til Husbankens definisjon omfatter boligsosialt arbeid alt fra kommunens innsats for å framskaffe og tildele boliger, til tjenester og enkelttiltak som kan bedre den enkeltes forutsetning for å mestre sin bo- og livssituasjon. I denne planen begrenser vi arbeidet til å framskaffe og tildele boliger. Tjenestetilbud med ulike vedtak vil bli beskrevet i andre sammenhenger. Målet med boligsosial handlingsplan er å: Oppdatere kunnskap om boligbehovet i kommunen Oppdatere kunnskap om statlige virkemidler Utarbeide mål og strategier Videreføre en samkjørt boligpolitikk mellom de enkelte virksomheter Rådmannen har gitt følgende mandat for arbeidet: Gi en beskrivelse av generelle befolknings- og boforhold i kommunen Utarbeide en oversikt over ulike typer boliger og andre boligtiltak til vanskeligstilte grupper på boligmarkedet. Vurdere hvordan den kommunale boligmassen utnyttes Evaluere og oppdatere kommunens bruk av Husbankens låne- og tilskuddsordninger Lage en plan for framskaffelse av boliger. Utredningen inkluderer forholdet mellom sosiale hjelpestønader og bokostnader, avklare offentlig ansvar og offentlig lån/tilskuddsrammer. Utredningen må ses i sammenheng med utredningen som er ferdig vedrørende boliger til funksjonshemmede (unge i etableringsfasen) og de konklusjoner/anbefalinger som har kommet fram her. 2

4 1 Sammendrag Stange kommune ønsker å legge slik forståelse i begrepet bolig: En god bolig er en bolig som ivaretar behov for trygghet, deltakelse og inkludering i samfunnet. Boligene utgjør et fundament i menneskers livskvalitet. Et godt bomiljø innebærer et godt miljø for den enkelte, trygghet og verdige levekår. Stange kommune mener at det å eie egen bolig, er en god investering og en god måte å forvalte egen økonomi på. Dette er i tråd med en generell oppfatning i Norge og Husbankens satsing på stimuleringsmidler, uten at det derfor skal være noen ulempe å leie bolig. For Stange betyr dette at det gjøres en helhetlig vurdering om den enkelte leietaker har mulighet til selv å kunne kjøpe bolig og at det arbeides systematisk med dette også etter innflytting i kommunal bolig. Utredningen har vist at det fremdeles er behov for boliger. Det må imidlertid foretas en gjennomgang av eksisterende boliger før vedtak fattes om evt. nybygg. Når strategien som legges til grunn er gjennomført, vil kommunen ha bedre oversikt over hva som er det reelle behov for boliger. Rådmannen viser til at Kommunestyret i sak 83/08, jfr. Saksutredning nr. 08/102, allerede har fattet vedtak om bygging av 10 leiligheter for yngre funksjonshemmede med behov for bistand, uten økonomisk avklaring. 3

5 2 Evaluering av boligsosial handlingsplan fra Hovedutfordring 1 Bygge 10 psykiatrileiligheter med heldøgnsbemanning Bygge/ombygge 4 boenheter med bemanning for psykisk utviklingshemmede Bygge omsorgsleiligheter Bygge/kjøpe ordinære utleieboliger Tilrettelegge tomter for boligsosiale formål, få utbyggere til å bygge rimelige boliger Hovedutfordring 2: Utarbeide lokal brosjyre med informasjon om boligvirkemidlene som sendes en nærmere bestemt målgruppe, f. eks alle over 70 år Drive opplæring/informasjon til alle ansatte innen sosialtjeneste, servicetjeneste og hjemmebasert omsorg Økt satsing på publikumsmottak og saksbehandling boligsekretær plasseres i servicekontoret Vurdere behovet for å samordne og styrke booppfølging Utarbeide en tilstandsrapport over kommunens boligmasse med en vurdering av behov for tilrettelegging/heis etc. for å gi boligen livsløpsstandard. Gi støtte til borettslag for å bygge heis Hovedutfordring 3 Samordne boligtildelingen i kommunen ved å lage klare samarbeidsrutiner Avklare ansvarsforhold mellom samarbeidende virksomheter i saker som medfører store utgifter Utarbeide retningslinjer for leie av kommunal bolig Situasjon pr. i dag Er gjennomført Er gjennomført Er gjennomført i stor grad Gjennomført i liten grad Ikke gjennomført Ikke gjennomført Gjennomføres fortløpende Er gjennomført Er gjennomført. Gjennomgående representasjon i fora med tildelingsmyndighet til leiligheter/boliger. Det er så langt ikke utarbeidet skriftlig tilstandsrapport. Boligforetaket har god oversikt over tilstanden i de kommunale leilighetene Husbanken har gitt tilskudd. Utover det ikke noe kommunalt tilskudd. Er gjennomført Er gjennomført. Kontinuerlig arbeid Er gjennomført. Kontinuerlig arbeid. Mange av tiltakene besluttet i forrige plan er gjennomført. Følgende tiltak gjenstår: Det er i perioden ikke bygget ordinære utleieboliger. Denne planen legger opp til en ny strategi framover. Det er ikke gjennomført tilrettelegging av tomter for boligsosiale formål. Dvs at private utbyggere i samarbeid med ikke har tilrettelagt for rimeligere boligløsninger. Dette bør fortsatt være et mål, men kan være lite realsistisk å få gjennomført. Informasjonsbrosjyre om husbankens virkemidler er ikke laget. 4

6 3 Bakgrunnsdata 3.1 Befolkningen i Stange Tallgrunnlag for hele Norge Levealder Menn 78, ,9 Kvinner 82,7 87,7-92,7 En dobling av personer over 67 år fram mot 2060, fra i 2008 til 1,6 mill. i 2060 For Stange: Stange MMMM HHMH Prognose med MMMM = mellomnivået på fruktbarhet, levealder, innenlands mobilitet og netto innvandring Prognose HHMH= høy befolkningsvekst Aldersfordeling i Stange , framskrevne tall hentet fra helse- og sosialplanen, samt lagt inn fakta tall fra og år 7-15 år år år år år år 90+ år Pr Tils Pr Tils år år år år år år + Ved framskriving av innbyggere i de enkelte årsklassene pr er det en endring: veksten i andel eldre 80 til 89 år er på nivå med forventet vekst mellom 2020 og 2025, og for eldre over 90 år, er andelen på forventet vekst mellom 2010 og Tallene viser konsekvensene av forlenget levealder, store fødselskull fra 1945 til 1960 og tilflytting, noe som fører til at antall eldre vil bli betydelig høyere i årene som kommer. 5

7 Tabellen viser at veksten i antall eldre over 70 år blir sterk fra 2015 mot Det betyr at veksten i antall eldre over 80 og 90 år vil bli tilsvarende sterk etter Med de nye tallene, som er reelle tall, kan det anslås at denne veksten vil bli enda høyere og viser en sterkere utvikling enn forutsatt. Tilretteleggingen for dette må gjøres i god tid. På landsbasis vil antall eldre over 67 år nesten fordobles fra 2000 til De fleste eldre er ved god helse og har egnet bolig. Det blir bygget utleieboliger som er tilrettelagt for funksjonshemmede. Utfordringen er at stadig flere blir demente og får behov for heldøgnsbemannet bolig. 3.2 Levekår i Stange Tall hentet fra KOSTRA rapport 2009 Stange Hamar Løten Gj.snitt Hedmark Landet utenom Oslo Andel skilte og separerte år 11,3 14;1 12,4 12,4 11,2 Andel enslige innbyggere 80 år og 65,8 67, ,7 over Andel av befolkningen som bor i 59,3 86, ,2 75,1 tettsteder Andel arbeidsledige år 1,3 1,8 3,8 2,5 2,2 Andel arbeidsledige år 2,1 1,9 2,0 2,1 2,0 Andelen sosialhjelpsmottakere 20 4,4 5,0 5,5 4,9 3,8 66 år, av innbyggere år Andelen sosialhjelpsmottakere i forhold til innbyggere 2,9 3,2 3,6 3,2 2,5 Nyeste tall for arbeidsledige i Stange er pr. desember 2009: 278 personer. 6

8 3.3 Bolig i Stange Oversikt over kommunale utleieboliger Betegnelse Type bolig Sted Antall Presteboliger/turnuslege Enebolig Hele kommunen 4 enheter Boliger disponert i samarbeid eiendomsavdeling og NAV. Eneboliger, leiligheter, ulik størrelse. NAV har inntaksmyndighet Hele kommunen 46 enheter Leiligheter til flyktninger Leiligheter og hus. Flyktning tjenesten har inntaksmyndigheten Stange, Ottestad, Ilseng og Tangen 50 enheter Ungdomsboliger Leiligheter 45 65m2 Stange / Ottestad 59 leiligheter Utleieboliger / hybler/hybelleiligheter for vanskeligstilte Blokkleiligheter, eneboliger, hybler/hybelleiligheter på ca kvm. Ottestad 103 leiligheter Omsorgsboliger Ulike grupper funksjonshemmede Eldre Aldersboliger Disponerer leiligheter på Kolstad Ulike typer boligløsninger: med eller uten fellesarealer, med eller uten bemanning. Inkludert bo- og servicesentrene og Lille Kjonerud. Stange, Ottestad, Romedal, Ilseng, Tangen, Vallset 261 leiligheter, inkludert 26 2-roms leiligheter Tatt over fra stiftelser, ubemannet Romedal og Ilseng 6 uten fellesareal Fram til 2020 Stange 11 leiligheter 540 leiligheter Stange kommune skal i 2010 ferdigstille 16 leiligheter. Disse bygges sentralt i Stange som 4 mannsboliger i toetasjer. Av disse er 12 av leilighetene 2-roms og 4 er 3-roms. Ingen av disse er planlagt for personal tilknyttet boligene. Utover dette har ulike lokale private foreninger bygget boliger / leiligheter som først og fremst tildeles eldre, til sammen ca. 100 leiligheter i hele Stange kommune. De som tildeles leilighet her, er relativt selvhjulpne ved tildeling. 7

9 3.3.2 Stange sammenlignet med noen andre kommuner Det er foretatt en sammenligning med kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere med følgende kommuner, i 2009: Stange Hamar Eidsvoll Ringsaker Elverum Gj. Snitt Hedmark Tallene er hentet fra KOSTRA, som sier slik om tallene: Indikatoren sier noe om dekningsgard. Datakvaliteten anses som god og indikatoren er pålitelig Oversikt over tildelte leiligheter Tall fra 2008 og 2009 Totalt antall søknader Totalt tildelte leiligheter Bevegelseshemmet eldre fysisk funksj. Utviklingshemmet Personer med psykiske lidelser Rusmiddel misbruker Rus/ og psykiske lidelser Flyktninger 1. gangsetabl. Flyktninger 2. gangsstab. Sosialt/økonomisk vanskeligstilte Uten behovsprøving, disse inkluderer ungbo., ansatte etc Antall vedtak * / tildelte boliger 2009 Antall vedtak / tildelte boliger * Av 106 leiligheter i 2008 ble 50 tildelt personer mellom år. Tallene inkluderer tildeling av omsorgsleiligheter innenfor de ulike kategoriene. Årsaken til gapet mellom søknader og tildelte er: Mange ordner selv leilighet, de kontakter kommunen som en sikkerhet for å få et sted. Mange har allerede et leieforhold de ønsker å avslutte Noen ønsker å flytte hjemmefra. Noen som søker omsorgsbolig har allerede en bolig og ønsker en endret bosituasjon. Noen ønsker endret kommunal bolig for eksempel fra omsorgsbolig til bo- og servicesenter. Pr. i dag skrives ikke avslag. Det kan se ut som om alle vurderes til å være berettiget til bolig. 8

10 3.4 Boligsosial kartlegging I arbeidet med boligsosialhandlingsplan for 2002 til 2007, ble det gjennomført en meget grundig kartlegging. Arbeidsgruppen har vurdert om det skal gjennomføres en ny grundig kartlegging og har kommet til at vi gjør en behovskartlegging ut fra kjente behov innenfor hvert enkelt tjenesteområde. De ulike tjenesteområdene mener de har oversikt over de vanskeligstilte i Stange som denne planen omhandler Boligbehov registrert pr. august 09 Stange kommunale boligforetak har registrert ca 90 reelle boligsøkere med varierende behov i tillegg til behovene fra flyktningtjenesten og NAV. Dette omfatter da alle typer boligsøkere til vanlige utleieboliger og ungdomsboliger. Mange har ordnet bolig selv, innen de får tilbud fra boligforetaket. I den følgende registrering er grupper av boligsøkere med mer omfattende utfordringer og tallene som oppgis er omtrentlige og varierer: Økonomisk vanskeligstilte personer. Dette er enslige med og uten barn og personer i overgang mellom institusjon/fengsel og kommunen og som er uten fast bolig. Sosialøkonomisk vanskeligstilte, rusmisbrukere, behov for tiden ca. 5 enheter med bemanning. Her bør det vurderes en hybel tilsvarende som ved Høgmyr, jfr. punkt Brukere med rusrelaterte problemer personer. Mange lever under vanskelige, uverdige forhold, noen er på institusjon/fengsel, noen mangler helt bolig Flyktningtjenesten har 11 familier som kan få familiegjenforening. Mange familier vil da ha behov for større leiligheter med opp til 3 4 soverom. Det er også ungdommer i deres familier som vil få behov for hybler og for å kunne flytte hjemmefra. I tillegg til dette kommer nye flyktninger. Stange kommune har vedtak på 30 personer i året. Det antas at de fleste vil ha behov for leiligheter med ett soverom. Andre med behov for tilrettelagt leiligheter o Framskrivning viser økt andel eldre. o Tjenesten for funksjonshemmede har en oversikt over 39 personer over 16 år som har behov for bolig med mer eller mindre bemanning. 10 av disse går i dag på videregående skole. o Avdeling for psykisk helse har vurdert at 16 personer har behov for annen tilrettelagt bolig med bemanning. Av disse vil 10 personer komme inn under betegnelsen unge i etableringsfasen. o Midlertidige boliger. Boliger ved akutte behov. 9

11 3.5 Oppsummering /analyse av tallene Vi ser følgende ut av tallmaterialet vårt: Mange av boligsøkerne er flyktninger som ønsker seg en annen bolig (større eller annen beliggenhet) ofte p.g.a. endret familiesituasjon. Disse blir i svært liten grad prioritert hos boligforetaket da kommunen i liten grad har mulighet til å etterkomme slike ønsker. Det kan være vanskelig for mange flyktninger å selv skaffe seg bolig i det private marked og at mange av den grunn blir boende lenge i kommunal bolig. Det er registrert at pr. august 2009 bebos mellom av våre 206 utleieboliger (uten særlige vilkår) av personer av utenlandsk opprinnelse. Dette inkluderer de 50 boligene som er øremerket flytninger. Slik situasjonen er nå så er det mest enslige i mottak, noe som tilsier at vi kan få mange bofellesskap fremover. I tillegg er det stort behov for boliger ved familiegjenforening. Virksomhetene har god oversikt over de personer med spesielle behov som har behov for bistand i bolig. Mange leietakere blir boende svært lenge i kommunal bolig p.g.a.: o Manglende økonomisk evne til å skaffe seg egen bolig o Manglende oversikt over andre virkemidler. o Tilgang på kommunal vaktmestertjenester for vedlikehold på huset. Dette gis etter en behovsvurdering ved hver forespørsel. Enslige med svak økonomi. Noen søkere og beboere har rusproblemer. Stange kommune mangler pr. i dag et tilfredsstillende botilbud til denne gruppen hvor det gis trygge rammer og opplæring i boevne. En del førstegangsetablerere har behov for tilrettelagte tilbud med opplæring i dagliglivets aktiviteter. Det kan være ungdom med manglende boevne og sammensatte lidelser/diagnoser. Det er indikasjon på å gjøre en grundigere analyse om våre tilbud til unge er hensiktsmessige. Stange kommune har ingen midlertidige boliger. Dette er boliger som kan tilbys i en akutt situasjon. Stange har mange leiligheter uten fast bemanning, med et lite fellesareal / eller uten fellesareal. Det er mange, særlig eldre, som har store hus og store hager, noe som ofte blir for komplisert å holde i orden. Det kan se ut som det er en økende tendens at eldre av forskjellige årsaker avvikler egen bolig og søker kommunal omsorgsbolig. At eldre avvikler uhensiktsmessig boligeiendom til fordel for et bedre tilrettelagt boalternativ, er for så vidt en boligpolitisk ønsket utvikling. Det er imidlertid grunn til å stille spørsmål ved en utvikling der det forventes at kommunen skal ha alternativ tilrettelagt bolig, særlig der søker har kapital til egenervervelse. Det er nå mange muligheter til å kjøpe hensiktsmessige leiligheter mange steder i nærområdene. Omsorgsleiligheter skal prioriteres til de med behov utover det å ha mindre og tilrettelagt bolig. Det er grunn til å anta at det tilbudet Stange kommune har med omsorgsboliger med et lite fellesareal, men uten heldøgnsbemanning, kan være mer enn tilstrekkelig. 10

12 3.6 Nåværende kriterier for tildeling av leiligheter Beskrivelse av saksutredningen ved tildeling av omsorgsbolig Eiendomsavdelingen har ansvar for snarlig å melde ifra til vedtaksansvarlig når det er mottatt oppsigelse fra leilighet. Saksutredningsfasen gjelder fra et boligbehov er meldt og til det skal fattes et enkeltvedtak. Søknader legges fram i tildelingsutvalgets møte. De som er med i utvalget er: virksomhetslederne i pleie- og omsorgsdistriktene, helse/rehabilitering, tjenesten for funksjonshemmede, Lille Kjonerud bofellesskap og representant fra NAV og boligforetaket. Krav til dokumentasjon i hver søknad: Søknad underskrevet av boligsøker Beskrivelse av funksjonsnivå og hjelpetiltak i hjemmet Tverrfaglig vurdering fra hjemmebesøk Relevante medisinske opplysninger og evt. vurdering av prognose der det er behov for det. Tilrettelegging av egen bolig må være vurdert evt. utprøvd. Tildelingsutvalget skal vurdere søknader etter følgende kriterier: 1. Befolkningen har selv ansvar for å skaffe seg bolig tilpasset alder og funksjonsnivå 2. Alder i seg selv er ikke kriterium for tildeling av omsorgsbolig. 3. Omsorgsbolig skal være et tilbud til mennesker med særlig behov for bistand og som kommunen har et særskilt ansvar for. 4. Søkerens helsetilstand/funksjonsnivå muligheten til å opprettholde/høyne funksjonsnivået fysisk, psykisk og sosialt. 5. Søkerens boligstandard uhensiktsmessig bolig i forhold til funksjonsnivå 6. Tildeling av omsorgsbolig skal øke den enkeltes mulighet til å greie seg selv og utsette behov for tjenester på et høyere nivå 7. Søkeren må som hovedregel allerede motta tjenester fra kommunen Tildeling av leiligheter til flyktninger Leiligheter tildeles i et 3-part samarbeid mellom IMDI (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet), boligkontoret og flyktningtjenesten. Flyktningtjenesten har hele tiden behov for leiligheter/boliger, jfr. Kommunestyrevedtak om bosetting. Omgående etter beskjed om ledig bolig fra boligkontoret, gis det melding fra flyktningtjenesten til IMDI om boligens størrelse og hvem/hvilke personer/nasjonaliteter/kjønn etc. som kan passe der. Kartleggingen foretas etter en helhetlig vurdering ut fra beliggenhet/naboer/offentlig transportforbindelse/funksjonsnivå m.m. på den/de som kommer. 11

13 3.6.3 Tildeling av leilighet i NAV Tildeling av bolig for vanskeligstilte skjer etter mottatt søknad enten direkte til boligforetaket eller gjennom NAV. Leiligheter tildeles i et boligteam, bestående av eiendomsavdelingen, fagansvarlig for økonomisk sosialhjelp, ansatte fra rus/psykiatri team. De har møte hver 14. dag. Søkers behov blir vurdert i forhold til nåværende boligstandard evt. bostedsløshet, funksjons- og boevne og søkers egne muligheter til å skaffe bolig på privat leiemarked. Når det er ledighet i boligmassen blir det foretatt en helhetsvurdering. Leilighetens størrelse i forhold til behov/familieforhold blir også vurdert. Det gjøres ikke enkeltvedtak ved tildeling Vedrørende kontrakter Eiendomsavdelingen skriver kontrakter med alle beboerne i omsorgsleilighetene og alle andre kommunale leiligheter. Det kan være ulik tidsfastsettelse for revurdering/opphør av leiekontrakten: Ungdomsboligene er for maks 5 år. For ordinære utleieboliger er det 3 år. For omsorgsboligene er de ikke tidsfestet kontraktsfornyelse. For tjenestene som evt. ytes hos den enkelte, er det fattet egne enkeltvedtak. 3.7 Kommunens og husbankens virkemidler Husbankens viktigste oppgave er å bidra til at vanskeligstilte kan etablere seg og bli boende i egnet bolig. I tillegg til de økonomiske virkemidlene er samarbeid, veiledning og kompetansehevende tiltak viktige virkemidler. Nedenfor er en oversikt over de ulike låne- og tilskuddsordningene: Lån: Startlån Skal bidra til at husstander med etableringsproblemer skal få mulighet til å etablere seg eller bli boende i nøkterne og gode boliger. Kjøp Etablering Utbedring og refinansiering Grunnlån Skal fremme universell utforming og miljø i nye og eksisterende boliger, finansiere boliger til vanskeligstilte og husstander i etableringsfasen 12

14 Tilskudd Boligtilskudd Behovsprøvd tilskudd som tildeles av kommunen. Skal medvirke til at vanskeligstilte på boligmarkedet kan få egne nøkterne boliger. Kan brukes sammen med startlån for å finansiere boligprosjekter. Anvendelse: Etablering i egen brukt bolig Utbedring/tilpasning for eks. funksjonshemmede Refinansiering av boliggjeld Faglig hjelp til prosjektering Investeringstilskudd til omsorgsboliger og sykehjem Til bygging og fornying av sykehjem og omsorgsboliger. Forvaltes av Husbanken i samarbeid med fylkesmannen. Tilskudd til oppføring eller kjøp av utleieboliger Kommuner og andre juridiske personer kan søke om tilskudd til oppføring eller kjøp av utleieboliger til husstander med svak økonomi. Bostøtte Kan gis til dekning av boutgifter for eldre, trygdede eller personer med svak økonomi og høye boutgifter. Bostøtten er behovsprøvd og administreres av Husbanken. Forberedende saksbehandling skjer i kommunen. Husbankens låne- og tilskuddsordninger er både person- og prosjektrettede. Kommunens bruk av disse ordninger på en helhetlig måte er avgjørende for en god boligpolitikk overfor vanskeligstilte på boligmarkedet. Tildelte midler i 2009: Utbedringslån kr ,- Etableringslån kr ,-. Ett avslag Startlån kr ,-. To avslag. Boligtilskudd kr ,-. Tre avslag. Utbedringstilskudd kr I bostøtte ble det utbetalt fra Husbanken: År Antall husstander som mottok bostøtte Til sammen beløp pr. år personer / husstander personer / husstander Bostøtte vurderes ut fra søkers økonomi, og ikke ut fra eierforhold. Gjennom NAV er det innført utvidet tilsuddsordning for tilrettelegging av bolig i stedet for hjelpemidler til brukere med forflytningsproblemer. 13

15 4.0 Stange kommunes mål og strategi med boligsosial handlingsplan Stange kommunes verdi Åpenhet, trygghet og mangfold er et viktig utgangspunkt for boligsosial handlingsplan. Stange skal være en god kommune å bo i, og det skal gis et variert botilbud. Stange kommune ønsker et integrert botilbud det vil si at vi ønsker et mangfold i boligområdene Nasjonal boligpolitikk er en strategi for å utjevne sosiale helseforskjeller. Det er et overordnet mål i boligpolitikken at alle skal kunne bo trygt og godt. Bolig utgjør sammen med arbeid, helse og utdanning sentrale elementer i velferdssamfunnet. En god bolig kan være avgjørende for innbyggernes helse og deltakelse i arbeidslivet. Regjeringen legger til grunn forståelsen at alle har boevne og at oppfølgingstilbudet må stå i forhold til den enkeltes utfordringer og ressurser. Stange kommune mener at det å eie egen bolig, er en god investering og en god måte å forvalte egen økonomi på. Dette er i tråd med en generell oppfatning i Norge og Husbankens satsing på stimuleringsmidler, uten at det derfor skal være noen ulempe å leie bolig. 1. Det primære for kommunen er å søke å legge til rette for at innbyggerne kan eie sin egen bolig. 2. Om en ikke velger å eie egen bolig, må det søkes å leie bolig i det private marked. 3. Noen har behov for kommunens bistand gjennom for eksempel veiledning og Husbankens virkemidler for å skaffe seg egen bolig, eid eller leid på det private marked. 4. Noen har behov for bistand for å leie bolig. 5. Noen har behov for bistand til å kunne skaffe bolig og kunne bo selvstendig, og må være prioritert målgruppe i oppfølgingen av denne planen. For Stange betyr dette at det gjøres en helhetlig vurdering om den enkelte leietaker har mulighet til selv å kunne kjøpe bolig og at det arbeides systematisk med dette også etter innflytting i kommunal bolig. Ved behov for medisinsk rehabilitering vil kommunen legge vekt på størst mulig grad av medisinsk rehabilitering og tilrettelegging i eget hjem. Kommunen bør gi råd/veiledning slik at tilrettelegging i bolig danner grunnlag for å yte gode tjenester. Plikten til å tilrettelegge boliger for vanskeligstilte er hjemlet i Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen kap 3: Generelle oppgaver, nærmere bestemt i 15: Boliger til vanskeligstilte. Kommunen i arbeids- og velferdsforvaltningen skal medvirke til å skaffe boliger til vanskeligstilte personer som ikke selv kan ivareta sine interesser på boligmarkedet. Plikten til å skaffe midlertidig bolig er hjemlet i Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen kap 4: Individuelle tjenester. 27: Midlertidig bolig. Kommunen er forpliktet til å finne midlertidig botilbud for den som ikke klarer det selv. 14

16 I Stange forståes kriteriet for vanskeligstilt slik: At husstanden er uten egen eid eller leid bolig At husstanden har bistands- og/eller oppfølgingsbehov, med behov for en annen bolig, eller særlig oppfølging i nåværende bolig. Dette er en endring i forhold til foregående plan, en presisering av målgruppen for hvem som skal ha bistand fra kommunen og den enkeltes eget ansvar i å legge til rette for en passende og egnet bolig. Stange kommune ønsker å legge slik forståelse i begrepet bolig: En god bolig er en bolig som ivaretar behov for trygghet, deltakelse og inkludering i samfunnet. Boligene utgjør et fundament i menneskers livskvalitet. Et godt bomiljø innebærer et godt miljø for den enkelte, trygghet og verdige levekår. Framskaffelse av bolig kan være alt fra nybygging og utbedring av kommunale boliger, til bistand til å skaffe boliger på det private markedet. Bistand til å mestre bo- og livssituasjonen kan være: Veiledning, Opplæring og bistand til praktiske gjøremål i boligen, Overholde sine økonomiske forpliktelser Plikter knyttet opp mot boforholdet og til naboer. Mange trenger bistand til å nyttiggjøre seg andre tiltak og tjenester for å ivareta egen helse, forebygge isolasjon og bidra til en meningsfull tilværelse i fellesskap med andre. 4.1 Strategi ved tildeling av kommunal leilighet / bolig Et overordnet mål er å eie sin egen bolig eller leie i det private marked. Men det vil allikevel være mennesker som vil måtte ha tilpasset bolig og bistand, jfr, kap. 3,4, boligsosial kartlegging Følgende strategier legges tilgrunn for tildeling av omsorgsboliger for eldre I denne planen omtales eldre som en egen gruppe i forhold til omsorgsboliger. Dette begrunnes med at de eldre ofte har kapital bundet i egen eid bolig og som oftest også noe oppsparte midler. Det er en forutsetning at befolkningen selv har ansvar for å skaffe seg bolig tilpasset alder og funksjonsnivå. Tilrettelegging av egen bolig må være vurdert evt. utprøvd. Før søknad blir vurdert i tildelingsutvalget skal tilrettelegging av egen bolig være vurdert, eventuelt utprøvd på eget initiativ. Tildelingsutvalget vil vurdere søknader etter følgende kriterier: 1. Søkeren må som hovedregel allerede motta tjenester fra kommunen 2. Søkeren tildeles leilighet for å forebygge behov for tjenester på et høyere omsorgsnivå. 3. Omsorgsbolig skal være et tilbud til mennesker med særlig behov for bistand og som kommunen har et særskilt ansvar for. 4. Alder er ikke et kriterium for tildeling av omsorgsbolig. 15

17 4.1.2 Følgende strategier legges til grunn for omsorgsboliger for andre med ulike behov, det kan f. eks være funksjonshemminger, ungdom med liten eller manglende boevne, psykiske problemer eller rus Ut fra funksjonshemming og grad av hjelpebehov kan det være nødvendig å vurdere å tilby leilighet i bofellesskap eller lignende. Det kan være gjennom å leie eller eie. En mulighet for å eie kan være et samarbeid med kommunen og vurdere ulike finansieringsmåter, f. eks at kommunen finansierer areal for bemanning og den enkelte beboer finansierer egen leilighet. Stange kommune har ikke tidligere vurdert et slik samarbeid, så det må evt. utredes videre. Samlokalisering begrunnes med at det kan være best å bo i et fellesskap, mindre risiko for ensomhet. For ungdom med behov for læring av boevne kan boligen være midlertidig med oppfølging for å lære mestring av egen bosituasjon og for å bygge nettverk. Kommunen må ha som mål å sikre at mennesker med rusproblemer har et tilfredsstillende tilbud om bolig. De har behov for bolig i ulike faser av livet, både leiligheter og midlertidige boliger. En mulighet kan være tilsvarende hybel som ved Høgmyr, tilknyttet et annet bokonsept. Dette er trygghetsplasser tilknyttet heldøgnsbemannet bofellesskap. Kommunen bør ha et mangfold av tilpassede leiligheter for å kunne tilby egnet leilighet for de med behov for tilpassede individuelle tjenester. Dette kan være leiligheter/bofellesskap planlagt med bemanning som tilsier større eller mindre arealer for ansatte. Det er viktig at planer for bemanning er besluttet når bygging igangsettes. For mange er boligen et viktig tiltak for å kunne gi tilfredsstillende tjenester. Utredningen viser en mangel av slike tilrettelagte boliger med mulighet for tilstedeværende bemanning. Det vil ikke være aktuelt å selge enkeltleiligheter i et kommunalt bofellesskap Følgende strategier legges til grunn for tildeling av boliger til flyktninger Stange kommune må ha utleieboliger tilgjengelig i en periode. Integreringstilskuddet varer i 5 år, etter dette tidspunkt skal flyktningene være inkludert i det ordinære tjenestetilbud i kommunen. Senest etter 3 år i kommunen må det gis egen oppfølging fra flyktningtjenesten for å vurderes å kunne flytte til egen bolig, eid eller leid, i løpet av de neste 2 år Følgende strategier legges til grunn for tildeling av boliger til økonomisk vanskeligstilte Målet er at økonomisk vanskeligstilte skal eie egen bolig, evt på egenhånd leie bolig. Søkere skal ha en individuell vurdering og evt. tilbys hjelp til leie av bolig Følgende prinsipper har vært lagt til grunn for tildeling av boliger i Ungbo Det er ingen kommunal plikt å ha boligtilbud til ungdom i en etableringsfase. Dette er et tilbud til ungdom som innen 3 maks 5 år skal etablere seg i egne eide leiligheter. Det gis mulighet for en frivillig sparing i samarbeid med kommunen. 16

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2008-2011

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2008-2011 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2008-2011 Alle skal kunne disponere en god bolig uavhengig av økonomiske, fysiske, helsemessige eller sosiale utfordringer En god bolig er en bolig som fyller de nødvendige forutsetningene

Detaljer

Boligsosial handlingsplan. for. Os kommune. (utkast) Boligsosial handlingsplan for Os kommune 2011-2020

Boligsosial handlingsplan. for. Os kommune. (utkast) Boligsosial handlingsplan for Os kommune 2011-2020 Boligsosial handlingsplan for Os kommune 2011 2020 (utkast) 1 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. FORMÅLET MED EN BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN... 3 2.1. Kommunens mål for god boligpolitikk... 4 2.2. Organisering

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN NAV Tinn 2012-2016 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning. s.2 2 Generelle forhold.. s.4 3 Bomiljø i Tinn kommune..... s.4 4 Hva er en boligsosial handlingsplan?... s.5 5 Formålet

Detaljer

Boligsosial handlingsplan for perioden 2013 2018. Opprinnelig plan, «Boligsosial handlingsplan 2012 2017», vedtatt i kommunestyret 8.

Boligsosial handlingsplan for perioden 2013 2018. Opprinnelig plan, «Boligsosial handlingsplan 2012 2017», vedtatt i kommunestyret 8. Boligsosial handlingsplan for perioden 2013 2018 Opprinnelig plan, «Boligsosial handlingsplan 2012 2017», vedtatt i kommunestyret 8. desember 2011 Vedtatt i kommunestyret 17. oktober 2013 Saksnummer ephorte:

Detaljer

Boligsosial handlingsplan

Boligsosial handlingsplan Ringerike kommune Boligsosial handlingsplan 2014-2022 16.9.2014 Saksprotokoll Arkivsaksnr.: 14/823-4 Arkiv: F17 &30 Sak: 133/14 Boligsosial hendlingsplan 2015-2022 Vedtak i Kommunestyret: 1. Ringerike

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2009 2014

Boligsosial handlingsplan 2009 2014 1 Boligsosial handlingsplan 2009 2014 Boligsosial handlingsplan 2009 2014 Side 2 Innholdsfortegnelse: Sammendrag 3 1. Innledning 5 1.1. Hva er boligsosial handlingsplan 5 1.2. Relevant lovverk 6 1.3. Statlige

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2014-2020

Boligsosial handlingsplan 2014-2020 Boligsosial handlingsplan 2014-2020 Vedtatt 19.juni 2014 Boligsosial handlingsplan ble behandlet i Kommunestyret 19. juni 2014 sak 14/44 Kommunestyrets enstemmige vedtak: 1. Kommunestyret vedtar boligsosial

Detaljer

Boligsosial handlingsplan. Steinkjer kommune 2011-2014

Boligsosial handlingsplan. Steinkjer kommune 2011-2014 Boligsosial handlingsplan Steinkjer kommune 2011-2014 Innhold Boligsosial handlingsplan...1 Steinkjer kommune 2011-2014...1 Boligsosial handlingsplan 2011 2014...4 0 Forord...4 1.0 Innledning...6 1.1Type

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2015-2025

Boligsosial handlingsplan 2015-2025 Løten kommune Boligsosial handlingsplan 2015-2025 Vedtatt av kommunestyret 26.11.2014, K-sak 64/14 Innhold 1.1 INNLEDNING:... 3 1.2 MANDAT:... 3 1.3 HVA ER BOLIGSOSIAL POLITIKK:... 4 1.4 VANSKELIGSTILTE

Detaljer

BOLIGPOLITISK PLAN FOR HATTFJELLDAL KOMMUNE 2013-2015

BOLIGPOLITISK PLAN FOR HATTFJELLDAL KOMMUNE 2013-2015 BOLIGPOLITISK PLAN FOR HATTFJELLDAL KOMMUNE 2013-2015 Planforslag av 25.10.12. 1 INNHOLD 1. FORORD... 3 1.1 HVA ER EN BOLIGPOLITISK PLAN... 3 1.2 HVA ER BOLIGPOLITISK ARBEID?... 3 2. INNLEDNING... 3 2.1.

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2011-2014

Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Innhold 1. Innledning... 4 1.1. Inkluderende, tradisjonsrik og nytenkende... 4 1.2. Raus, proff og praktisk... 4 1.3. Samhandlingsreformen... 5 1.4. Hva er en boligsosial

Detaljer

Boligsosial handlingsplan Askim kommune 2012-2017 (Høringsutkast)

Boligsosial handlingsplan Askim kommune 2012-2017 (Høringsutkast) (Høringsutkast) Boligsosial handlingsplan Askim kommune 2012-2017 Sammendrag: Boligen er et sted å bo. Den er et sted for rekreasjon, sosialt samvær og minner. Boligen er viktig for vår identitet og selvfølelse,

Detaljer

2012-2016. Boligsosial handlingsplan. Aurskog-Høland kommune . 11. Vedtatt av kommunestyret 17.12.12. Foto: Sten Ivar Tønsberg

2012-2016. Boligsosial handlingsplan. Aurskog-Høland kommune . 11. Vedtatt av kommunestyret 17.12.12. Foto: Sten Ivar Tønsberg Foto: Sten Ivar Tønsberg 2012-2016 Boligsosial handlingsplan Aurskog-Høland kommune Vedtatt av kommunestyret 17.12.12. 11 Innholdsfortegnelse Del Kapitel side Del 1. Bakgrunn 3 Del 2. Boligpolitiske føringer

Detaljer

BOLIGSOSIALHANDLINGSPLAN

BOLIGSOSIALHANDLINGSPLAN 2 0 BOLIGSOSIALHANDLINGSPLAN 1 1-2 0 1 8 Rygge kommune Boligsosial handlingsplan for Rygge kommune 2011-2018 1 Innholdsfortegnelse: Sammendrag 3 1 Innledning 5 1.1 Mandat 6 1.2 Prosjektgruppe 6 1.3 Referansegruppe

Detaljer

STOKKE KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013. Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1

STOKKE KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013. Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013 Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1 VISJON: BOLIGEN UTGJØR ET FUNDAMENT I MENNESKERS LIVSKVALITET ALLE SKAL HA EN TRYGG OG TILSTREKKELIG BOLIG Boligsosial

Detaljer

Boligsosial handlingsplan

Boligsosial handlingsplan Boligsosial handlingsplan 2014-2017 Vedtatt i Bystyret mars 2014 Kortversjon Forsidefoto: Bilde 1, 4, 5, 6: Bilde 2 og 3 Fredrikstad kommune Flickr.com Produsert av kommunikasjonsenheten, Fredrikstad kommune,

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN NES KOMMUNE

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN NES KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN NES KOMMUNE 2011-2014 Vedtatt i Nes kommunestyr 15.02.11, sak 11/6 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 1.1 Hva er boligsosial handlingsplan... 3 1.2 Formål og målgrupper...

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN OVERHALLA KOMMUNE

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN OVERHALLA KOMMUNE Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN OVERHALLA KOMMUNE 2008-2020 Foto: Nils Vestgøte Boligsosial handlingsplan Overhalla kommune 2008-2020 1 2 Forord Utarbeiding av

Detaljer

BoligSosial handlingsplan 2011-2025

BoligSosial handlingsplan 2011-2025 Levanger kommune Temaplan: BoligSosial handlingsplan 2011-2025 Visjon: Livskvalitet og vekst Alle skal kunne bo trygt og godt. Levanger 10.05.2011 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 Livskvalitet

Detaljer

Datagrunnlag for Boligsosial handlingsplan 2011-2015. Vedtatt i kommunestyret 29.mars 2012

Datagrunnlag for Boligsosial handlingsplan 2011-2015. Vedtatt i kommunestyret 29.mars 2012 Datagrunnlag for Boligsosial handlingsplan 2011-2015 Vedtatt i kommunestyret 29.mars 2012 1 Innhold Forord... 4 1. Sammendrag.... 5 1.0 Sammendrag.... 5 1.1. Konkrete tiltak - vedtatte og andre.... 5 2.

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR STOKKE KOMMUNE

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR STOKKE KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR STOKKE KOMMUNE VISJON: BOLIGEN UTGJØR ET FUNDAMENT I MENNESKERS LIVSKVALITET ALLE SKAL HA EN TRYGG OG TILSTREKKELIG BOLIG VERSJON PR. 03.10.02 1 1. FORORD s. 4 1.1 Hva er

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2009-2012

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2009-2012 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2009-2012 Innholdsfortegnelse: 0. Sammendrag side 4 1.0 Innledning side.. 1.1 Bakgrunn og mandat 1.2 Organisering 1.3 Målsetning med boligsosial handlingsplan ut fra mandat 1.4

Detaljer

Boligsosial handlingsplan. for. Ibestad kommune 2014-2017

Boligsosial handlingsplan. for. Ibestad kommune 2014-2017 Boligsosial handlingsplan for Ibestad kommune 2014-2017 1 INNHOLD 1. INNLEDNING... 4 2. FORMÅLET MED BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN... 5 2.1. Kommunens mål for boligpolitikken... 7 2.2. Organisering av planarbeidet...

Detaljer

Boligsosial handlingsplan

Boligsosial handlingsplan 2013 SLUTTRAPPORT 2025 Boligsosial handlingsplan Foto: Fred Christensen «Det er bare ett sted som er et virkelig hjem. Og det er der hvor et menneske føler seg helt trygg» Peter Egge Bamble kommune 2013

Detaljer

Hvaler kommune Boligsosial handlingsplan 2013 2016

Hvaler kommune Boligsosial handlingsplan 2013 2016 Hvaler kommune Boligsosial handlingsplan 2013 2016 Versjon 0.5 ephorte 2012/1105 Innhold:... 1 Del I Beskrivelse av planprosessen og grunnlaget for denne... 3 1. Innledning... 3 1.1 Grunnlaget for planen

Detaljer

STOKKE KOMMUNE Virksomhet eiendom og kommunalteknikk BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2006 2009

STOKKE KOMMUNE Virksomhet eiendom og kommunalteknikk BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2006 2009 Virksomhet eiendom og kommunalteknikk BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2006 2009 Revidert 15.02.2006 VISJON: BOLIGEN UTGJØR ET FUNDAMENT I MENNESKERS LIVSKVALITET ALLE SKAL HA EN TRYGG OG TILSTREKKELIG BOLIG

Detaljer

Ringsaker kommune 2008-2011

Ringsaker kommune 2008-2011 Ringsaker kommune 2008-2011 04.01.2010 Boligsosial handlingsplan 2 Innholdsfortegnelse: 1 Sammenfattende del 1.1 Innledning. 5 1.2 Organisering av planarbeidet. 5 1.3 Boligbehov for målgruppa. 6 1.4 Hovedutfordringer.

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Boligsosial handlingsplan 2012-2018

LILLESAND KOMMUNE Boligsosial handlingsplan 2012-2018 LILLESAND KOMMUNE Boligsosial handlingsplan 2012-2018 1 KAPITTEL 1 INNLEDNING...3 1.1. Hva er boligsosial handlingsplan... 3 1.2 Målgruppe... 3 1.3. Relevant lovverk... 4 1.4 Statlige og kommunale føringer...

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR BRØNNØY KOMMUNE 2012 2015 TRYGGHET TRIVSEL UTVIKLING

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR BRØNNØY KOMMUNE 2012 2015 TRYGGHET TRIVSEL UTVIKLING 3 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR BRØNNØY KOMMUNE 2012 2015 TRYGGHET TRIVSEL UTVIKLING Innholdsfortegnelse: 1 INNLEDNING 3 1.1 Leseveiledning 4 1.2 Sammendrag 4 1.3 Mål 5 2 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 6 2.1

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2011-2014

Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Rullering boligsosial handlingsplan 2011-2014 Kommunestyrets vedtak: Boligsosial handlingsplan for perioden 2012 2014 vedtas som retningsgivende for det boligpolitiske

Detaljer