Boligsosial handlingsplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Boligsosial handlingsplan"

Transkript

1 Boligsosial handlingsplan

2 Innledning Sammendrag Evaluering av boligsosial handlingsplan fra Bakgrunnsdata Befolkningen i Stange Levekår i Stange Bolig i Stange Oversikt over kommunale utleieboliger Stange sammenlignet med noen andre kommuner Oversikt over tildelte leiligheter Boligsosial kartlegging Boligbehov registrert pr. august Oppsummering /analyse av tallene Nåværende kriterier for tildeling av leiligheter Beskrivelse av saksutredningen ved tildeling av omsorgsbolig Tildeling av leiligheter til flyktninger Tildeling av leilighet i NAV Vedrørende kontrakter Kommunens og husbankens virkemidler Stange kommunes mål og strategi med boligsosial handlingsplan Strategi ved tildeling av kommunal leilighet / bolig Følgende strategier legges tilgrunn for tildeling av omsorgsboliger for eldre Følgende strategier legges til grunn for omsorgsboliger for andre med ulike behov, det kan f. eks være funksjonshemminger, ungdom med liten eller manglende boevne, psykiske problemer eller rus Følgende strategier legges til grunn for tildeling av boliger til flyktninger Følgende strategier legges til grunn for tildeling av boliger til økonomisk vanskeligstilte Følgende prinsipper har vært lagt til grunn for tildeling av boliger i Ungbo Geografi Om boligforetaket Ønsket standard på utleieleilighetene Tiltaksområder Brukerperspektiv brukerens opplevelser Resultatperspektivet hva skal resultatet være for kommunen Interne prosesser for å nå målene Oppsummering og tiltaksliste Økonomi Prioritert tiltaksliste

3 Innledning Arbeidet med å revidere boligsosial handlingsplan er hjemlet i Kommunedelplan for folkehelse, vedtatt i Kommunestyre sak 7/09. Et av tiltakene i kommunedelplanen for å utjevne sosial ulikhet er å utarbeide en strategiplan for sosial boligbygging. Dette arbeidet vil være en evaluering og rullering av gjeldende boligsosial handlingsplan fra 2002 til Boligsosialt arbeid omfatter alle tiltak og tjenester som skal til for at vanskeligstilte skal kunne bosette seg i en bolig og bli boende I henhold til Husbankens definisjon omfatter boligsosialt arbeid alt fra kommunens innsats for å framskaffe og tildele boliger, til tjenester og enkelttiltak som kan bedre den enkeltes forutsetning for å mestre sin bo- og livssituasjon. I denne planen begrenser vi arbeidet til å framskaffe og tildele boliger. Tjenestetilbud med ulike vedtak vil bli beskrevet i andre sammenhenger. Målet med boligsosial handlingsplan er å: Oppdatere kunnskap om boligbehovet i kommunen Oppdatere kunnskap om statlige virkemidler Utarbeide mål og strategier Videreføre en samkjørt boligpolitikk mellom de enkelte virksomheter Rådmannen har gitt følgende mandat for arbeidet: Gi en beskrivelse av generelle befolknings- og boforhold i kommunen Utarbeide en oversikt over ulike typer boliger og andre boligtiltak til vanskeligstilte grupper på boligmarkedet. Vurdere hvordan den kommunale boligmassen utnyttes Evaluere og oppdatere kommunens bruk av Husbankens låne- og tilskuddsordninger Lage en plan for framskaffelse av boliger. Utredningen inkluderer forholdet mellom sosiale hjelpestønader og bokostnader, avklare offentlig ansvar og offentlig lån/tilskuddsrammer. Utredningen må ses i sammenheng med utredningen som er ferdig vedrørende boliger til funksjonshemmede (unge i etableringsfasen) og de konklusjoner/anbefalinger som har kommet fram her. 2

4 1 Sammendrag Stange kommune ønsker å legge slik forståelse i begrepet bolig: En god bolig er en bolig som ivaretar behov for trygghet, deltakelse og inkludering i samfunnet. Boligene utgjør et fundament i menneskers livskvalitet. Et godt bomiljø innebærer et godt miljø for den enkelte, trygghet og verdige levekår. Stange kommune mener at det å eie egen bolig, er en god investering og en god måte å forvalte egen økonomi på. Dette er i tråd med en generell oppfatning i Norge og Husbankens satsing på stimuleringsmidler, uten at det derfor skal være noen ulempe å leie bolig. For Stange betyr dette at det gjøres en helhetlig vurdering om den enkelte leietaker har mulighet til selv å kunne kjøpe bolig og at det arbeides systematisk med dette også etter innflytting i kommunal bolig. Utredningen har vist at det fremdeles er behov for boliger. Det må imidlertid foretas en gjennomgang av eksisterende boliger før vedtak fattes om evt. nybygg. Når strategien som legges til grunn er gjennomført, vil kommunen ha bedre oversikt over hva som er det reelle behov for boliger. Rådmannen viser til at Kommunestyret i sak 83/08, jfr. Saksutredning nr. 08/102, allerede har fattet vedtak om bygging av 10 leiligheter for yngre funksjonshemmede med behov for bistand, uten økonomisk avklaring. 3

5 2 Evaluering av boligsosial handlingsplan fra Hovedutfordring 1 Bygge 10 psykiatrileiligheter med heldøgnsbemanning Bygge/ombygge 4 boenheter med bemanning for psykisk utviklingshemmede Bygge omsorgsleiligheter Bygge/kjøpe ordinære utleieboliger Tilrettelegge tomter for boligsosiale formål, få utbyggere til å bygge rimelige boliger Hovedutfordring 2: Utarbeide lokal brosjyre med informasjon om boligvirkemidlene som sendes en nærmere bestemt målgruppe, f. eks alle over 70 år Drive opplæring/informasjon til alle ansatte innen sosialtjeneste, servicetjeneste og hjemmebasert omsorg Økt satsing på publikumsmottak og saksbehandling boligsekretær plasseres i servicekontoret Vurdere behovet for å samordne og styrke booppfølging Utarbeide en tilstandsrapport over kommunens boligmasse med en vurdering av behov for tilrettelegging/heis etc. for å gi boligen livsløpsstandard. Gi støtte til borettslag for å bygge heis Hovedutfordring 3 Samordne boligtildelingen i kommunen ved å lage klare samarbeidsrutiner Avklare ansvarsforhold mellom samarbeidende virksomheter i saker som medfører store utgifter Utarbeide retningslinjer for leie av kommunal bolig Situasjon pr. i dag Er gjennomført Er gjennomført Er gjennomført i stor grad Gjennomført i liten grad Ikke gjennomført Ikke gjennomført Gjennomføres fortløpende Er gjennomført Er gjennomført. Gjennomgående representasjon i fora med tildelingsmyndighet til leiligheter/boliger. Det er så langt ikke utarbeidet skriftlig tilstandsrapport. Boligforetaket har god oversikt over tilstanden i de kommunale leilighetene Husbanken har gitt tilskudd. Utover det ikke noe kommunalt tilskudd. Er gjennomført Er gjennomført. Kontinuerlig arbeid Er gjennomført. Kontinuerlig arbeid. Mange av tiltakene besluttet i forrige plan er gjennomført. Følgende tiltak gjenstår: Det er i perioden ikke bygget ordinære utleieboliger. Denne planen legger opp til en ny strategi framover. Det er ikke gjennomført tilrettelegging av tomter for boligsosiale formål. Dvs at private utbyggere i samarbeid med ikke har tilrettelagt for rimeligere boligløsninger. Dette bør fortsatt være et mål, men kan være lite realsistisk å få gjennomført. Informasjonsbrosjyre om husbankens virkemidler er ikke laget. 4

6 3 Bakgrunnsdata 3.1 Befolkningen i Stange Tallgrunnlag for hele Norge Levealder Menn 78, ,9 Kvinner 82,7 87,7-92,7 En dobling av personer over 67 år fram mot 2060, fra i 2008 til 1,6 mill. i 2060 For Stange: Stange MMMM HHMH Prognose med MMMM = mellomnivået på fruktbarhet, levealder, innenlands mobilitet og netto innvandring Prognose HHMH= høy befolkningsvekst Aldersfordeling i Stange , framskrevne tall hentet fra helse- og sosialplanen, samt lagt inn fakta tall fra og år 7-15 år år år år år år 90+ år Pr Tils Pr Tils år år år år år år + Ved framskriving av innbyggere i de enkelte årsklassene pr er det en endring: veksten i andel eldre 80 til 89 år er på nivå med forventet vekst mellom 2020 og 2025, og for eldre over 90 år, er andelen på forventet vekst mellom 2010 og Tallene viser konsekvensene av forlenget levealder, store fødselskull fra 1945 til 1960 og tilflytting, noe som fører til at antall eldre vil bli betydelig høyere i årene som kommer. 5

7 Tabellen viser at veksten i antall eldre over 70 år blir sterk fra 2015 mot Det betyr at veksten i antall eldre over 80 og 90 år vil bli tilsvarende sterk etter Med de nye tallene, som er reelle tall, kan det anslås at denne veksten vil bli enda høyere og viser en sterkere utvikling enn forutsatt. Tilretteleggingen for dette må gjøres i god tid. På landsbasis vil antall eldre over 67 år nesten fordobles fra 2000 til De fleste eldre er ved god helse og har egnet bolig. Det blir bygget utleieboliger som er tilrettelagt for funksjonshemmede. Utfordringen er at stadig flere blir demente og får behov for heldøgnsbemannet bolig. 3.2 Levekår i Stange Tall hentet fra KOSTRA rapport 2009 Stange Hamar Løten Gj.snitt Hedmark Landet utenom Oslo Andel skilte og separerte år 11,3 14;1 12,4 12,4 11,2 Andel enslige innbyggere 80 år og 65,8 67, ,7 over Andel av befolkningen som bor i 59,3 86, ,2 75,1 tettsteder Andel arbeidsledige år 1,3 1,8 3,8 2,5 2,2 Andel arbeidsledige år 2,1 1,9 2,0 2,1 2,0 Andelen sosialhjelpsmottakere 20 4,4 5,0 5,5 4,9 3,8 66 år, av innbyggere år Andelen sosialhjelpsmottakere i forhold til innbyggere 2,9 3,2 3,6 3,2 2,5 Nyeste tall for arbeidsledige i Stange er pr. desember 2009: 278 personer. 6

8 3.3 Bolig i Stange Oversikt over kommunale utleieboliger Betegnelse Type bolig Sted Antall Presteboliger/turnuslege Enebolig Hele kommunen 4 enheter Boliger disponert i samarbeid eiendomsavdeling og NAV. Eneboliger, leiligheter, ulik størrelse. NAV har inntaksmyndighet Hele kommunen 46 enheter Leiligheter til flyktninger Leiligheter og hus. Flyktning tjenesten har inntaksmyndigheten Stange, Ottestad, Ilseng og Tangen 50 enheter Ungdomsboliger Leiligheter 45 65m2 Stange / Ottestad 59 leiligheter Utleieboliger / hybler/hybelleiligheter for vanskeligstilte Blokkleiligheter, eneboliger, hybler/hybelleiligheter på ca kvm. Ottestad 103 leiligheter Omsorgsboliger Ulike grupper funksjonshemmede Eldre Aldersboliger Disponerer leiligheter på Kolstad Ulike typer boligløsninger: med eller uten fellesarealer, med eller uten bemanning. Inkludert bo- og servicesentrene og Lille Kjonerud. Stange, Ottestad, Romedal, Ilseng, Tangen, Vallset 261 leiligheter, inkludert 26 2-roms leiligheter Tatt over fra stiftelser, ubemannet Romedal og Ilseng 6 uten fellesareal Fram til 2020 Stange 11 leiligheter 540 leiligheter Stange kommune skal i 2010 ferdigstille 16 leiligheter. Disse bygges sentralt i Stange som 4 mannsboliger i toetasjer. Av disse er 12 av leilighetene 2-roms og 4 er 3-roms. Ingen av disse er planlagt for personal tilknyttet boligene. Utover dette har ulike lokale private foreninger bygget boliger / leiligheter som først og fremst tildeles eldre, til sammen ca. 100 leiligheter i hele Stange kommune. De som tildeles leilighet her, er relativt selvhjulpne ved tildeling. 7

9 3.3.2 Stange sammenlignet med noen andre kommuner Det er foretatt en sammenligning med kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere med følgende kommuner, i 2009: Stange Hamar Eidsvoll Ringsaker Elverum Gj. Snitt Hedmark Tallene er hentet fra KOSTRA, som sier slik om tallene: Indikatoren sier noe om dekningsgard. Datakvaliteten anses som god og indikatoren er pålitelig Oversikt over tildelte leiligheter Tall fra 2008 og 2009 Totalt antall søknader Totalt tildelte leiligheter Bevegelseshemmet eldre fysisk funksj. Utviklingshemmet Personer med psykiske lidelser Rusmiddel misbruker Rus/ og psykiske lidelser Flyktninger 1. gangsetabl. Flyktninger 2. gangsstab. Sosialt/økonomisk vanskeligstilte Uten behovsprøving, disse inkluderer ungbo., ansatte etc Antall vedtak * / tildelte boliger 2009 Antall vedtak / tildelte boliger * Av 106 leiligheter i 2008 ble 50 tildelt personer mellom år. Tallene inkluderer tildeling av omsorgsleiligheter innenfor de ulike kategoriene. Årsaken til gapet mellom søknader og tildelte er: Mange ordner selv leilighet, de kontakter kommunen som en sikkerhet for å få et sted. Mange har allerede et leieforhold de ønsker å avslutte Noen ønsker å flytte hjemmefra. Noen som søker omsorgsbolig har allerede en bolig og ønsker en endret bosituasjon. Noen ønsker endret kommunal bolig for eksempel fra omsorgsbolig til bo- og servicesenter. Pr. i dag skrives ikke avslag. Det kan se ut som om alle vurderes til å være berettiget til bolig. 8

10 3.4 Boligsosial kartlegging I arbeidet med boligsosialhandlingsplan for 2002 til 2007, ble det gjennomført en meget grundig kartlegging. Arbeidsgruppen har vurdert om det skal gjennomføres en ny grundig kartlegging og har kommet til at vi gjør en behovskartlegging ut fra kjente behov innenfor hvert enkelt tjenesteområde. De ulike tjenesteområdene mener de har oversikt over de vanskeligstilte i Stange som denne planen omhandler Boligbehov registrert pr. august 09 Stange kommunale boligforetak har registrert ca 90 reelle boligsøkere med varierende behov i tillegg til behovene fra flyktningtjenesten og NAV. Dette omfatter da alle typer boligsøkere til vanlige utleieboliger og ungdomsboliger. Mange har ordnet bolig selv, innen de får tilbud fra boligforetaket. I den følgende registrering er grupper av boligsøkere med mer omfattende utfordringer og tallene som oppgis er omtrentlige og varierer: Økonomisk vanskeligstilte personer. Dette er enslige med og uten barn og personer i overgang mellom institusjon/fengsel og kommunen og som er uten fast bolig. Sosialøkonomisk vanskeligstilte, rusmisbrukere, behov for tiden ca. 5 enheter med bemanning. Her bør det vurderes en hybel tilsvarende som ved Høgmyr, jfr. punkt Brukere med rusrelaterte problemer personer. Mange lever under vanskelige, uverdige forhold, noen er på institusjon/fengsel, noen mangler helt bolig Flyktningtjenesten har 11 familier som kan få familiegjenforening. Mange familier vil da ha behov for større leiligheter med opp til 3 4 soverom. Det er også ungdommer i deres familier som vil få behov for hybler og for å kunne flytte hjemmefra. I tillegg til dette kommer nye flyktninger. Stange kommune har vedtak på 30 personer i året. Det antas at de fleste vil ha behov for leiligheter med ett soverom. Andre med behov for tilrettelagt leiligheter o Framskrivning viser økt andel eldre. o Tjenesten for funksjonshemmede har en oversikt over 39 personer over 16 år som har behov for bolig med mer eller mindre bemanning. 10 av disse går i dag på videregående skole. o Avdeling for psykisk helse har vurdert at 16 personer har behov for annen tilrettelagt bolig med bemanning. Av disse vil 10 personer komme inn under betegnelsen unge i etableringsfasen. o Midlertidige boliger. Boliger ved akutte behov. 9

11 3.5 Oppsummering /analyse av tallene Vi ser følgende ut av tallmaterialet vårt: Mange av boligsøkerne er flyktninger som ønsker seg en annen bolig (større eller annen beliggenhet) ofte p.g.a. endret familiesituasjon. Disse blir i svært liten grad prioritert hos boligforetaket da kommunen i liten grad har mulighet til å etterkomme slike ønsker. Det kan være vanskelig for mange flyktninger å selv skaffe seg bolig i det private marked og at mange av den grunn blir boende lenge i kommunal bolig. Det er registrert at pr. august 2009 bebos mellom av våre 206 utleieboliger (uten særlige vilkår) av personer av utenlandsk opprinnelse. Dette inkluderer de 50 boligene som er øremerket flytninger. Slik situasjonen er nå så er det mest enslige i mottak, noe som tilsier at vi kan få mange bofellesskap fremover. I tillegg er det stort behov for boliger ved familiegjenforening. Virksomhetene har god oversikt over de personer med spesielle behov som har behov for bistand i bolig. Mange leietakere blir boende svært lenge i kommunal bolig p.g.a.: o Manglende økonomisk evne til å skaffe seg egen bolig o Manglende oversikt over andre virkemidler. o Tilgang på kommunal vaktmestertjenester for vedlikehold på huset. Dette gis etter en behovsvurdering ved hver forespørsel. Enslige med svak økonomi. Noen søkere og beboere har rusproblemer. Stange kommune mangler pr. i dag et tilfredsstillende botilbud til denne gruppen hvor det gis trygge rammer og opplæring i boevne. En del førstegangsetablerere har behov for tilrettelagte tilbud med opplæring i dagliglivets aktiviteter. Det kan være ungdom med manglende boevne og sammensatte lidelser/diagnoser. Det er indikasjon på å gjøre en grundigere analyse om våre tilbud til unge er hensiktsmessige. Stange kommune har ingen midlertidige boliger. Dette er boliger som kan tilbys i en akutt situasjon. Stange har mange leiligheter uten fast bemanning, med et lite fellesareal / eller uten fellesareal. Det er mange, særlig eldre, som har store hus og store hager, noe som ofte blir for komplisert å holde i orden. Det kan se ut som det er en økende tendens at eldre av forskjellige årsaker avvikler egen bolig og søker kommunal omsorgsbolig. At eldre avvikler uhensiktsmessig boligeiendom til fordel for et bedre tilrettelagt boalternativ, er for så vidt en boligpolitisk ønsket utvikling. Det er imidlertid grunn til å stille spørsmål ved en utvikling der det forventes at kommunen skal ha alternativ tilrettelagt bolig, særlig der søker har kapital til egenervervelse. Det er nå mange muligheter til å kjøpe hensiktsmessige leiligheter mange steder i nærområdene. Omsorgsleiligheter skal prioriteres til de med behov utover det å ha mindre og tilrettelagt bolig. Det er grunn til å anta at det tilbudet Stange kommune har med omsorgsboliger med et lite fellesareal, men uten heldøgnsbemanning, kan være mer enn tilstrekkelig. 10

12 3.6 Nåværende kriterier for tildeling av leiligheter Beskrivelse av saksutredningen ved tildeling av omsorgsbolig Eiendomsavdelingen har ansvar for snarlig å melde ifra til vedtaksansvarlig når det er mottatt oppsigelse fra leilighet. Saksutredningsfasen gjelder fra et boligbehov er meldt og til det skal fattes et enkeltvedtak. Søknader legges fram i tildelingsutvalgets møte. De som er med i utvalget er: virksomhetslederne i pleie- og omsorgsdistriktene, helse/rehabilitering, tjenesten for funksjonshemmede, Lille Kjonerud bofellesskap og representant fra NAV og boligforetaket. Krav til dokumentasjon i hver søknad: Søknad underskrevet av boligsøker Beskrivelse av funksjonsnivå og hjelpetiltak i hjemmet Tverrfaglig vurdering fra hjemmebesøk Relevante medisinske opplysninger og evt. vurdering av prognose der det er behov for det. Tilrettelegging av egen bolig må være vurdert evt. utprøvd. Tildelingsutvalget skal vurdere søknader etter følgende kriterier: 1. Befolkningen har selv ansvar for å skaffe seg bolig tilpasset alder og funksjonsnivå 2. Alder i seg selv er ikke kriterium for tildeling av omsorgsbolig. 3. Omsorgsbolig skal være et tilbud til mennesker med særlig behov for bistand og som kommunen har et særskilt ansvar for. 4. Søkerens helsetilstand/funksjonsnivå muligheten til å opprettholde/høyne funksjonsnivået fysisk, psykisk og sosialt. 5. Søkerens boligstandard uhensiktsmessig bolig i forhold til funksjonsnivå 6. Tildeling av omsorgsbolig skal øke den enkeltes mulighet til å greie seg selv og utsette behov for tjenester på et høyere nivå 7. Søkeren må som hovedregel allerede motta tjenester fra kommunen Tildeling av leiligheter til flyktninger Leiligheter tildeles i et 3-part samarbeid mellom IMDI (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet), boligkontoret og flyktningtjenesten. Flyktningtjenesten har hele tiden behov for leiligheter/boliger, jfr. Kommunestyrevedtak om bosetting. Omgående etter beskjed om ledig bolig fra boligkontoret, gis det melding fra flyktningtjenesten til IMDI om boligens størrelse og hvem/hvilke personer/nasjonaliteter/kjønn etc. som kan passe der. Kartleggingen foretas etter en helhetlig vurdering ut fra beliggenhet/naboer/offentlig transportforbindelse/funksjonsnivå m.m. på den/de som kommer. 11

13 3.6.3 Tildeling av leilighet i NAV Tildeling av bolig for vanskeligstilte skjer etter mottatt søknad enten direkte til boligforetaket eller gjennom NAV. Leiligheter tildeles i et boligteam, bestående av eiendomsavdelingen, fagansvarlig for økonomisk sosialhjelp, ansatte fra rus/psykiatri team. De har møte hver 14. dag. Søkers behov blir vurdert i forhold til nåværende boligstandard evt. bostedsløshet, funksjons- og boevne og søkers egne muligheter til å skaffe bolig på privat leiemarked. Når det er ledighet i boligmassen blir det foretatt en helhetsvurdering. Leilighetens størrelse i forhold til behov/familieforhold blir også vurdert. Det gjøres ikke enkeltvedtak ved tildeling Vedrørende kontrakter Eiendomsavdelingen skriver kontrakter med alle beboerne i omsorgsleilighetene og alle andre kommunale leiligheter. Det kan være ulik tidsfastsettelse for revurdering/opphør av leiekontrakten: Ungdomsboligene er for maks 5 år. For ordinære utleieboliger er det 3 år. For omsorgsboligene er de ikke tidsfestet kontraktsfornyelse. For tjenestene som evt. ytes hos den enkelte, er det fattet egne enkeltvedtak. 3.7 Kommunens og husbankens virkemidler Husbankens viktigste oppgave er å bidra til at vanskeligstilte kan etablere seg og bli boende i egnet bolig. I tillegg til de økonomiske virkemidlene er samarbeid, veiledning og kompetansehevende tiltak viktige virkemidler. Nedenfor er en oversikt over de ulike låne- og tilskuddsordningene: Lån: Startlån Skal bidra til at husstander med etableringsproblemer skal få mulighet til å etablere seg eller bli boende i nøkterne og gode boliger. Kjøp Etablering Utbedring og refinansiering Grunnlån Skal fremme universell utforming og miljø i nye og eksisterende boliger, finansiere boliger til vanskeligstilte og husstander i etableringsfasen 12

14 Tilskudd Boligtilskudd Behovsprøvd tilskudd som tildeles av kommunen. Skal medvirke til at vanskeligstilte på boligmarkedet kan få egne nøkterne boliger. Kan brukes sammen med startlån for å finansiere boligprosjekter. Anvendelse: Etablering i egen brukt bolig Utbedring/tilpasning for eks. funksjonshemmede Refinansiering av boliggjeld Faglig hjelp til prosjektering Investeringstilskudd til omsorgsboliger og sykehjem Til bygging og fornying av sykehjem og omsorgsboliger. Forvaltes av Husbanken i samarbeid med fylkesmannen. Tilskudd til oppføring eller kjøp av utleieboliger Kommuner og andre juridiske personer kan søke om tilskudd til oppføring eller kjøp av utleieboliger til husstander med svak økonomi. Bostøtte Kan gis til dekning av boutgifter for eldre, trygdede eller personer med svak økonomi og høye boutgifter. Bostøtten er behovsprøvd og administreres av Husbanken. Forberedende saksbehandling skjer i kommunen. Husbankens låne- og tilskuddsordninger er både person- og prosjektrettede. Kommunens bruk av disse ordninger på en helhetlig måte er avgjørende for en god boligpolitikk overfor vanskeligstilte på boligmarkedet. Tildelte midler i 2009: Utbedringslån kr ,- Etableringslån kr ,-. Ett avslag Startlån kr ,-. To avslag. Boligtilskudd kr ,-. Tre avslag. Utbedringstilskudd kr I bostøtte ble det utbetalt fra Husbanken: År Antall husstander som mottok bostøtte Til sammen beløp pr. år personer / husstander personer / husstander Bostøtte vurderes ut fra søkers økonomi, og ikke ut fra eierforhold. Gjennom NAV er det innført utvidet tilsuddsordning for tilrettelegging av bolig i stedet for hjelpemidler til brukere med forflytningsproblemer. 13

15 4.0 Stange kommunes mål og strategi med boligsosial handlingsplan Stange kommunes verdi Åpenhet, trygghet og mangfold er et viktig utgangspunkt for boligsosial handlingsplan. Stange skal være en god kommune å bo i, og det skal gis et variert botilbud. Stange kommune ønsker et integrert botilbud det vil si at vi ønsker et mangfold i boligområdene Nasjonal boligpolitikk er en strategi for å utjevne sosiale helseforskjeller. Det er et overordnet mål i boligpolitikken at alle skal kunne bo trygt og godt. Bolig utgjør sammen med arbeid, helse og utdanning sentrale elementer i velferdssamfunnet. En god bolig kan være avgjørende for innbyggernes helse og deltakelse i arbeidslivet. Regjeringen legger til grunn forståelsen at alle har boevne og at oppfølgingstilbudet må stå i forhold til den enkeltes utfordringer og ressurser. Stange kommune mener at det å eie egen bolig, er en god investering og en god måte å forvalte egen økonomi på. Dette er i tråd med en generell oppfatning i Norge og Husbankens satsing på stimuleringsmidler, uten at det derfor skal være noen ulempe å leie bolig. 1. Det primære for kommunen er å søke å legge til rette for at innbyggerne kan eie sin egen bolig. 2. Om en ikke velger å eie egen bolig, må det søkes å leie bolig i det private marked. 3. Noen har behov for kommunens bistand gjennom for eksempel veiledning og Husbankens virkemidler for å skaffe seg egen bolig, eid eller leid på det private marked. 4. Noen har behov for bistand for å leie bolig. 5. Noen har behov for bistand til å kunne skaffe bolig og kunne bo selvstendig, og må være prioritert målgruppe i oppfølgingen av denne planen. For Stange betyr dette at det gjøres en helhetlig vurdering om den enkelte leietaker har mulighet til selv å kunne kjøpe bolig og at det arbeides systematisk med dette også etter innflytting i kommunal bolig. Ved behov for medisinsk rehabilitering vil kommunen legge vekt på størst mulig grad av medisinsk rehabilitering og tilrettelegging i eget hjem. Kommunen bør gi råd/veiledning slik at tilrettelegging i bolig danner grunnlag for å yte gode tjenester. Plikten til å tilrettelegge boliger for vanskeligstilte er hjemlet i Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen kap 3: Generelle oppgaver, nærmere bestemt i 15: Boliger til vanskeligstilte. Kommunen i arbeids- og velferdsforvaltningen skal medvirke til å skaffe boliger til vanskeligstilte personer som ikke selv kan ivareta sine interesser på boligmarkedet. Plikten til å skaffe midlertidig bolig er hjemlet i Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen kap 4: Individuelle tjenester. 27: Midlertidig bolig. Kommunen er forpliktet til å finne midlertidig botilbud for den som ikke klarer det selv. 14

16 I Stange forståes kriteriet for vanskeligstilt slik: At husstanden er uten egen eid eller leid bolig At husstanden har bistands- og/eller oppfølgingsbehov, med behov for en annen bolig, eller særlig oppfølging i nåværende bolig. Dette er en endring i forhold til foregående plan, en presisering av målgruppen for hvem som skal ha bistand fra kommunen og den enkeltes eget ansvar i å legge til rette for en passende og egnet bolig. Stange kommune ønsker å legge slik forståelse i begrepet bolig: En god bolig er en bolig som ivaretar behov for trygghet, deltakelse og inkludering i samfunnet. Boligene utgjør et fundament i menneskers livskvalitet. Et godt bomiljø innebærer et godt miljø for den enkelte, trygghet og verdige levekår. Framskaffelse av bolig kan være alt fra nybygging og utbedring av kommunale boliger, til bistand til å skaffe boliger på det private markedet. Bistand til å mestre bo- og livssituasjonen kan være: Veiledning, Opplæring og bistand til praktiske gjøremål i boligen, Overholde sine økonomiske forpliktelser Plikter knyttet opp mot boforholdet og til naboer. Mange trenger bistand til å nyttiggjøre seg andre tiltak og tjenester for å ivareta egen helse, forebygge isolasjon og bidra til en meningsfull tilværelse i fellesskap med andre. 4.1 Strategi ved tildeling av kommunal leilighet / bolig Et overordnet mål er å eie sin egen bolig eller leie i det private marked. Men det vil allikevel være mennesker som vil måtte ha tilpasset bolig og bistand, jfr, kap. 3,4, boligsosial kartlegging Følgende strategier legges tilgrunn for tildeling av omsorgsboliger for eldre I denne planen omtales eldre som en egen gruppe i forhold til omsorgsboliger. Dette begrunnes med at de eldre ofte har kapital bundet i egen eid bolig og som oftest også noe oppsparte midler. Det er en forutsetning at befolkningen selv har ansvar for å skaffe seg bolig tilpasset alder og funksjonsnivå. Tilrettelegging av egen bolig må være vurdert evt. utprøvd. Før søknad blir vurdert i tildelingsutvalget skal tilrettelegging av egen bolig være vurdert, eventuelt utprøvd på eget initiativ. Tildelingsutvalget vil vurdere søknader etter følgende kriterier: 1. Søkeren må som hovedregel allerede motta tjenester fra kommunen 2. Søkeren tildeles leilighet for å forebygge behov for tjenester på et høyere omsorgsnivå. 3. Omsorgsbolig skal være et tilbud til mennesker med særlig behov for bistand og som kommunen har et særskilt ansvar for. 4. Alder er ikke et kriterium for tildeling av omsorgsbolig. 15

17 4.1.2 Følgende strategier legges til grunn for omsorgsboliger for andre med ulike behov, det kan f. eks være funksjonshemminger, ungdom med liten eller manglende boevne, psykiske problemer eller rus Ut fra funksjonshemming og grad av hjelpebehov kan det være nødvendig å vurdere å tilby leilighet i bofellesskap eller lignende. Det kan være gjennom å leie eller eie. En mulighet for å eie kan være et samarbeid med kommunen og vurdere ulike finansieringsmåter, f. eks at kommunen finansierer areal for bemanning og den enkelte beboer finansierer egen leilighet. Stange kommune har ikke tidligere vurdert et slik samarbeid, så det må evt. utredes videre. Samlokalisering begrunnes med at det kan være best å bo i et fellesskap, mindre risiko for ensomhet. For ungdom med behov for læring av boevne kan boligen være midlertidig med oppfølging for å lære mestring av egen bosituasjon og for å bygge nettverk. Kommunen må ha som mål å sikre at mennesker med rusproblemer har et tilfredsstillende tilbud om bolig. De har behov for bolig i ulike faser av livet, både leiligheter og midlertidige boliger. En mulighet kan være tilsvarende hybel som ved Høgmyr, tilknyttet et annet bokonsept. Dette er trygghetsplasser tilknyttet heldøgnsbemannet bofellesskap. Kommunen bør ha et mangfold av tilpassede leiligheter for å kunne tilby egnet leilighet for de med behov for tilpassede individuelle tjenester. Dette kan være leiligheter/bofellesskap planlagt med bemanning som tilsier større eller mindre arealer for ansatte. Det er viktig at planer for bemanning er besluttet når bygging igangsettes. For mange er boligen et viktig tiltak for å kunne gi tilfredsstillende tjenester. Utredningen viser en mangel av slike tilrettelagte boliger med mulighet for tilstedeværende bemanning. Det vil ikke være aktuelt å selge enkeltleiligheter i et kommunalt bofellesskap Følgende strategier legges til grunn for tildeling av boliger til flyktninger Stange kommune må ha utleieboliger tilgjengelig i en periode. Integreringstilskuddet varer i 5 år, etter dette tidspunkt skal flyktningene være inkludert i det ordinære tjenestetilbud i kommunen. Senest etter 3 år i kommunen må det gis egen oppfølging fra flyktningtjenesten for å vurderes å kunne flytte til egen bolig, eid eller leid, i løpet av de neste 2 år Følgende strategier legges til grunn for tildeling av boliger til økonomisk vanskeligstilte Målet er at økonomisk vanskeligstilte skal eie egen bolig, evt på egenhånd leie bolig. Søkere skal ha en individuell vurdering og evt. tilbys hjelp til leie av bolig Følgende prinsipper har vært lagt til grunn for tildeling av boliger i Ungbo Det er ingen kommunal plikt å ha boligtilbud til ungdom i en etableringsfase. Dette er et tilbud til ungdom som innen 3 maks 5 år skal etablere seg i egne eide leiligheter. Det gis mulighet for en frivillig sparing i samarbeid med kommunen. 16

18 Tilbudet med ungdomsboliger har avdekket et behov for tilrettelagte leiligheter for ungdom som har hjelpebehov som ikke kan imøtekommes i Ungbo som konsept. Det er derfor ønskelig å følge opp med en nærmere vurdering av Ungbo som konsept. 4.2 Geografi De fleste kommunale boliger er sentrumsnært i Ottestad og Stange. Det er få tilbud om kommunale leiligheter i Romedal, Vallset, Ilseng og Tangen, bortsett fra noen omsorgsleiligheter. Det er i hovedsak nærhet til bymessige strøk og infrastruktur, slik som buss og tog som har medvirket til dette. Husbanken omtaler i sine retningslinjer betydningen av sentral beliggenhet slik at beboerne har lett tilgang til serviceinstitusjoner, butikker, kafeer, bibliotek etc. er viktig for å opprettholde egne funksjoner. Samtidig peker husbanken på betydningen av lett tilgang til uteområder tilrettelagt for beboerne i f.eks. omsorgsboliger. Det kan være en utfordring å finne arealer som både er sentrale og som har muligheter for tilrettelagt uteareal. Når det planlegges nye boligprosjekter bør det legges til rette for ivaretakelse av et mangfold av beboere. For å få tilskudd til omsorgsbolig eller institusjon, må det være tilrettelagt for personer med orienteringsvansker. 4.3 Om boligforetaket Stange kommunale boligforetaks formål er å eie og drive kommunale eiendommer. I tillegg skal foretaket forestå bygging av nye boliger, samt kjøp og salg av brukte boliger i henhold til kommunestyrets godkjente budsjettrammer. Strategiske mål: Stange kommunale boligforetak skal: Ivareta realkapitalen med godt vedlikehold, og rasjonell og effektiv drift av boligeiendommene. Bygge og forvalte tilrettelagte boliger og bofellesskap for virksomhetene etter vedtak i kommunestyret. Gi et tilfredsstillende boligtilbud til kommunens innbyggere med spesiell vekt på boligsøkere som har et særskilt behov. 4.4 Ønsket standard på utleieleilighetene Det visuelle uttrykk betyr mye for oss mennesker. Det er viktig for selvoppfatning og andres oppfatning av oss at vi har det rimelig innbydende rundt oss. Det er derfor viktig å legge en rimelig standard både på interiør og eksteriør på kommunale boliger. 17

19 4.5 Tiltaksområder Mål og tiltaksområder er delt i de perspektivene som brukes i styringsdokumenter. Det er; Brukerperspektiv hvordan brukerne oppfatter våre tjenester Resultatperspektiv hva skal resultatet av boligpolitikken være i Stange Interne prosesser - hvilke prosesser som må gjennomføres for å nå resultatet Brukerperspektiv brukerens opplevelser Mål: 1. Boligsøkerne opplever å bli godt ivaretatt og får riktige råd fra kommunen ved henvendelser om eie/leie. 2. Beboerne opplever trygghet i bosituasjonen 3. Kunne tilby omsorgsbolig i henhold til tildelingskriterier Mål 1. Boligsøkerne opplever å bli godt ivaretatt og får riktige råd fra kommunen ved henvendelser om eie/leie 2. Beboerne opplever trygghet i bosituasjonen 3. Tilby omsorgsbolig i henhold til tildelingskriterier Tiltak Sikre kompetanse hos saksbehandlerne. Holde seg oppdatert på virkemidler, statlige og kommunale. Inngå samarbeid med aktuelle banker for raskt å komme i kontakt med aktuelle boliglånssøkere med behov for bistand. Boligsøkerne skal tilbys råd, veiledning og hjelp for å vurdere å selv kunne kjøpe bolig. Få tilsagn på ramme på startlån som løses ut når evt. bolig er kjøpt. Tilby praktisk hjelp ved kjøp av bolig for de som trenger det. Informasjon om kriterier for tildeling av kommunale boliger, muligheter og begrensinger. Ha tydelige kontrakter med forutsigbar botid Ha tilpasset oppfølging. Veiledning for å bedre boevnen Det gjøres avtaler om forventninger til beboer og til kommunen om vedlikehold og ivaretakelse av bolig, jfr. Husleieloven. Tilby omsorgsboliger til mennesker med særlig behov for bistand og som kommunen har et særskilt ansvar for. Det skrives vedtak ved tildeling av bolig og avslag på søknader som ikke er innenfor kriteriene 18

20 4.5.2 Resultatperspektivet hva skal resultatet være for kommunen 1. Sikre at boligsøkerne gis mulighet til å skaffe seg egen bolig. 2. Sikre at kommunen har tilfredsstillende og funksjonelle boliger til de som har behov for å leie av kommunen. 3. Sikre at beboer har forutsigbar botid. 4. Legge til rette for en variert boligsammensetning og integrering av ulike brukergrupper i boligområdene Mål 1. Sikre at flest mulig boligsøkerne gis mulighet til å skaffe seg egen bolig. Tiltak suksessfaktorer for å nå målet Ha samarbeid med aktuelle banker ved tilsagn på lån etc. Lage retningslinjer for startlån som er i henhold til utviklingen i markedet. Lånegrensen for startlån vurderes individuelt. Sikre at kommunen har nok midler til utlån til startlån og boligtilskudd Gi avslag til de som ikke fyller kriteriene 2. Sikre at kommunen har tilfredsstillende og funksjonelle boliger til de som har behov for å leie av kommunen vurdert etter kommunale kriterier. 3. Sikre at beboeren har forutsigbar botid 4. Legge til rette for en variert boligsammensetning og integrering av ulike brukergrupper i boligområdene Ha oversikt over behov og ha en tilfredsstillende organisering for å hjelpe de vanskeligstilte. Fortsette etablert samarbeid i tildelingsutvalgene. Tydelige kontrakter, med tydelige fastsettelse om botid, jfr. Husleieloven. Være tydelige på kriterier for tildeling av kommunal bolig Under prosessen med å få egen bolig, skrives midlertidige kontrakter på 3.mnd. I ethvert boligprosjekt eller utviklingsområde, skal boligbehov for vanskeligstilte bli vurdert I ethvert boligprosjekt skal det vurderes behov for type boform, bofellesskap eller annet Arbeide for samarbeid og utbyggingsavtaler med private aktører, evt. boligbyggelag. Sikre at det drives planmessig tilrettelegging av tomter og utbyggingsarealer gjennom utbyggingsavtaler. Universell utforming og miljøhensyn skal være gjeldende i alle nye byggeprosjekter 19

BOLIGLAGET Arbeidslag nr 4. Status pr. 31.12 2012. Oversikt over vanskeligstiltes boligbehov

BOLIGLAGET Arbeidslag nr 4. Status pr. 31.12 2012. Oversikt over vanskeligstiltes boligbehov BOLIGLAGET Arbeidslag nr Status pr. 31.1 1. Oversikt over vanskeligstiltes boligbehov IS/AM 1.3 13 Arbeidslag nr. skal samordne kommunens tjenester som arbeider med boligsaker. Lov: Forvaltningsloven Lov

Detaljer

NOTAT uten oppfølging

NOTAT uten oppfølging Levanger kommune NOTAT uten oppfølging Deres ref: Vår ref: Dato: 31.03.2011 Vedlegg 5: FORSLAG RETNINGSLINJER FOR SØKNADSBEHANDLING OG TILDELING AV KOMMUNALT DISPONERTE BOLIGER 1. Virkeområde Retningslinjene

Detaljer

Startlån og muligheter for vanskeligstilte til å skaffe seg egen bolig. Boligsosial konferanse Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Startlån og muligheter for vanskeligstilte til å skaffe seg egen bolig. Boligsosial konferanse Fylkesmannen i Oslo og Akershus Startlån og muligheter for vanskeligstilte til å skaffe seg egen bolig Boligsosial konferanse Fylkesmannen i Oslo og Akershus Sosialtjenesten i Asker Er utenfor NAV, men samlokalisert Sosialtjenesten >

Detaljer

Alle skal bo godt og trygt

Alle skal bo godt og trygt Alle skal bo godt og trygt Presentasjon av Husbankens virkemidler Geir Aasgaard 24. okt. 2013 1 Husbanken er underlagt KRD - Kommunal og regional Departementet Regjeringens viktigste boligpolitiske verktøy

Detaljer

Kriterier for tildeling av bolig

Kriterier for tildeling av bolig Kriterier for tildeling av bolig Kriteriene er administrativt vedtatt av rådmannen 6. juni 2014 og gjelder fra 1. september 2014. Dokumentet er sist redigert 12. juni 2014. Dokumentets virkeområde og formål

Detaljer

Stiftelsen Bolig Bygg

Stiftelsen Bolig Bygg 1-1 TILDELINGSREGLER 1.0 Generelt Stiftelsen Bolig Bygg (SBB) er en selvstendig boligstiftelse og skal være en aktiv og synlig aktør innen boligmarkedet i Sør-Varanger kommune (SVK). Boligene skal være

Detaljer

Vedtatt i kommunestyret 26.06.13 sak 2013/4549

Vedtatt i kommunestyret 26.06.13 sak 2013/4549 Vedtatt i kommunestyret 26.06.13 sak 2013/4549 - Innhold 1 Innledning... 3 2 Lovgivning og sentrale føringer... 3 OVERORDNET MÅL I NORSK BOLIGPOLITIKK ER: 3 PLAN- OG BYGNINGSLOVEN: 3 STATEN V/KOMMUNAL-

Detaljer

Overhalla kommune. - Positiv, frisk og framsynt - TILDELINGSKRITERIER FOR KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER

Overhalla kommune. - Positiv, frisk og framsynt - TILDELINGSKRITERIER FOR KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - TILDELINGSKRITERIER FOR KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER Boligsosial handlingsplan for Overhalla kommune 2008 2020 Foto: Nils Vestgøte Boligsosial handlingsplan

Detaljer

Tilrettelegging for hjemmeboende eldre Drammen Eldreråds konferanse 9. juni 2015. v/birgit C Huse, Husbanken sør

Tilrettelegging for hjemmeboende eldre Drammen Eldreråds konferanse 9. juni 2015. v/birgit C Huse, Husbanken sør Tilrettelegging for hjemmeboende eldre Drammen Eldreråds konferanse 9. juni 2015 v/birgit C Huse, Husbanken sør Husbanken`s visjon Alle skal bo godt og trygd Bo i egen bolig så lenge som mulig Bo i trygge

Detaljer

Averøy kommune - NAV Averøy BOLIGSOSIALT ARBEID I AVERØY KOMMUNE

Averøy kommune - NAV Averøy BOLIGSOSIALT ARBEID I AVERØY KOMMUNE Averøy kommune - NAV Averøy BOLIGSOSIALT ARBEID I AVERØY KOMMUNE 2010 2014 Averøy kommune - NAV Averøy BOLIGSOSIALT ARBEID I AVERØY KOMMUNE 2010 2014 Små hus som betyr mye I. OM AVERØY KOMMUNE En kommune

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR OVERHALLA KOMMUNE 2012-2020

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR OVERHALLA KOMMUNE 2012-2020 Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR OVERHALLA KOMMUNE 2012-2020 TILDELINGSKRITERIER FOR KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER Boligsosial handlingsplan Overhalla kommune 2012-2020

Detaljer

Bosetting av flyktninger Husbankens tilbud

Bosetting av flyktninger Husbankens tilbud Bosetting av flyktninger Husbankens tilbud Fagdag Bosetting av flyktninger, Drammen 22.10.14 Birgit C Huse, Husbanken Region Sør Forslag til statsbudsjett 2015 Strategier og tiltak Flere vanskeligstilte

Detaljer

Programansvarlig : Heidi Nordermoen

Programansvarlig : Heidi Nordermoen 2012 2015 Boligsosialt arbeid er kommunenes samlede innsats for å framskaffe og tildele boliger, yte tjenester og iverksette tiltak som kan bedre den enkeltes forutsetning for å mestre sin bo- og livssituasjon.

Detaljer

Kristiansund kommune

Kristiansund kommune Kristiansund kommune Målsetninger for programperioden 2013 2016 Planlegging og organisering Boligsosial arbeidsgruppe er kommunens ressursteam i forbindelse med gjennomføring av programarbeidet. Kommunen

Detaljer

Alle skal bo godt og trygt

Alle skal bo godt og trygt Alle skal bo godt og trygt Husbankens økonomiske virkemidler Britt-Nina Borge Ane Brorstad Mengshoel Husbanken en velferdsaktør på boligområdet 1. Vanskeligstilte på boligmarkedet skal kunne skaffe seg

Detaljer

-RAPPORT- «Utvikle og styrke arbeidet i nyetablert boligsosialt team, i Balsfjord kommune.» Perioden år 2010 2012.

-RAPPORT- «Utvikle og styrke arbeidet i nyetablert boligsosialt team, i Balsfjord kommune.» Perioden år 2010 2012. 1 -RAPPORT- «Utvikle og styrke arbeidet i nyetablert boligsosialt team, i Balsfjord kommune.» Perioden år 2010 2012. På vegne av Bolig sosialt team, Balsfjord kommune v/ Rigmor Hamnvik November 2012 2

Detaljer

Bolig for (økt ) velferd. Januarmøte fylkesmannen i Troms og KS strategikonferanse 2017 Bente Bergheim Husbanken

Bolig for (økt ) velferd. Januarmøte fylkesmannen i Troms og KS strategikonferanse 2017 Bente Bergheim Husbanken Bolig for (økt ) velferd Januarmøte fylkesmannen i Troms og KS strategikonferanse 2017 Bente Bergheim Husbanken Visjon: Alle skal bo godt & trygt Nasjonale mål & innsatsområder En særlig innsats mot barnefamilier

Detaljer

Hvordan skal kommunen som boligeier møte framtiden? BÆRUM KOMMUNE

Hvordan skal kommunen som boligeier møte framtiden? BÆRUM KOMMUNE Hvordan skal kommunen som boligeier møte framtiden? BÆRUM KOMMUNE 12. februar 2014 Agenda Gjennomgang av følgende områder: Utgangspunktet for arbeidet Noen fakta Utfordringer og tiltak Fremdrift Hva skal

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av kommunalt disponerte boliger

Retningslinjer for tildeling av kommunalt disponerte boliger Retningslinjer for tildeling av kommunalt disponerte boliger Vedtatt av rådmannen 17.01.2013 Innledende bestemmelser. 1 Virkeområde Disse retningslinjene skal legges til grunn for søknadsbehandling og

Detaljer

Vedlegg 1: Samlet oversikt over tiltak for perioden 2013-2018

Vedlegg 1: Samlet oversikt over tiltak for perioden 2013-2018 9. Vedlegg 1: Samlet oversikt over tiltak for perioden 2013-2018 Realisering Pri. Kap. Tiltak Ansvarlig 2013 2014 2015 2016 2017 2018 4.6 1 Det utarbeides en elektronisk boligoversikt som er Eiendom oppdatert

Detaljer

Kriterier for tildeling av kommunal bolig i Verdal kommune. Kap 1:Innledende bestemmelser

Kriterier for tildeling av kommunal bolig i Verdal kommune. Kap 1:Innledende bestemmelser Kriterier for tildeling av kommunal bolig i Verdal kommune. Å skaffe seg bolig i Verdal kommune er i all i hovedsak en privat sak. Det er i særlige tilfeller at kommunen kan bidra med offentlig bolig.

Detaljer

Erfaringer fra tre år som programkommune i Boligsosialt utviklingsprogram

Erfaringer fra tre år som programkommune i Boligsosialt utviklingsprogram Erfaringer fra tre år som programkommune i Boligsosialt utviklingsprogram Bergen, 15. mai 2013 Mariann Dannevig, programleder i Lillehammer kommune Jeg skal snakke om: Hvorfor kommunen søkte om deltakelse

Detaljer

Forskrift om tildeling av kommunal bolig for vanskeligstilte samt tilrettelagt bolig i Kongsvinger kommune

Forskrift om tildeling av kommunal bolig for vanskeligstilte samt tilrettelagt bolig i Kongsvinger kommune Forskrift om tildeling av kommunal bolig for vanskeligstilte samt tilrettelagt bolig i Kongsvinger kommune Fastsatt av kommunestyret den 10.02.2011 med hjemmel i Lov av 25. september 1992 nr 107 om kommuner

Detaljer

Boligsosial handlingsplan Revidering av planen for perioden 2004-2009

Boligsosial handlingsplan Revidering av planen for perioden 2004-2009 Boligsosial handlingsplan Revidering av planen for perioden 2004-2009 Vi lever ikke for å bo. Vi bor for å leve. Det viktige med å bo er hvordan det lar oss leve, hvordan det påvirker rekken av hverdager

Detaljer

INFORMASJON TIL STYRENE I BORETTSLAG OG SAMEIER OM KOMMUNALE BOLIGER

INFORMASJON TIL STYRENE I BORETTSLAG OG SAMEIER OM KOMMUNALE BOLIGER Lørenskog kommune INFORMASJON TIL STYRENE I BORETTSLAG OG SAMEIER OM KOMMUNALE BOLIGER Foto: Vidar Bjørnsrud Kommunale boliger i borettslag og sameier Boligkontoret får fra tid til annen henvendelser og

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: SLUTTRAPPORT BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010-2015

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: SLUTTRAPPORT BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010-2015 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO LOW-14/14007-1 67486/14 29.09.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Innvandrerrådet 22.10.2014 Funksjonshemmedes

Detaljer

1. INNLEDNING...2 2. SITUASJONSBESKRIVELSE OG VURDERING AV DAGENS SITUASJON...2

1. INNLEDNING...2 2. SITUASJONSBESKRIVELSE OG VURDERING AV DAGENS SITUASJON...2 1. INNLEDNING...2 2. SITUASJONSBESKRIVELSE OG VURDERING AV DAGENS SITUASJON...2 2.1 Befolkning og bosetting...2 2.2 Befolkningsframskrivning...2 2.3 Kommunale utleieboliger...3 2.3.1 Andre boliger i kommunen...3

Detaljer

Boligsosial handlingsplan Vadsø kommune

Boligsosial handlingsplan Vadsø kommune Boligsosial handlingsplan Vadsø kommune 2004 Side 1 av 7 Bakgrunn: Stortingsmelding nr 49 (1997 98): Om boligetablering for unge og vanskeligstilte anbefaler kommunene å ha en helhetlig boligpolitikk som

Detaljer

Bosetting av flyktninger

Bosetting av flyktninger Bosetting av flyktninger Hva kan Husbanken bidra med? Morten Sandvold avdelingsdirektør «Bolig er roten til alt godt» Bolig som den fjerde velferdspilaren Boligøkonomi, boligstandard og bomiljøkvalitet

Detaljer

Kristin Myraunet Hals og Ingrid Lindebø Knutsen Husbanken Midt-Norge 26.11.15

Kristin Myraunet Hals og Ingrid Lindebø Knutsen Husbanken Midt-Norge 26.11.15 Kristin Myraunet Hals og Ingrid Lindebø Knutsen Husbanken Midt-Norge 26.11.15 1. des. 2015 1 1 Hva skal vi snakke om? 1. Husbanken og hvordan vi jobber 2. Bolig for velferd 2014-2020 3. En særlig innsats

Detaljer

Frokostmøte Husbanken Sør

Frokostmøte Husbanken Sør Hvordan lykkes i det boligsosiale arbeidet? Frokostmøte Husbanken Sør 14. mai 2013 Boligsosiale utfordringer - 2010 Mange fattige Høye utleiepriser Mange bostedsløse Mange truet av utkastelse Boligløft

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av kommunal bolig

Retningslinjer for tildeling av kommunal bolig NAV STRAND STRAND KOMMUNE Retningslinjer for tildeling av kommunal bolig Vedtatt av Strand kommunestyre 28.10.2009 sak 47/09 Utleiebolig retningslinjer Retningslinjer om søknadsbehandling ved tildeling

Detaljer

Tilskudd og lån til kommunale boliger. v/seniorrådgiver Lene L. Vikøren

Tilskudd og lån til kommunale boliger. v/seniorrådgiver Lene L. Vikøren Tilskudd og lån til kommunale boliger v/seniorrådgiver Lene L. Vikøren Finansiering av kommunale boliger 1. Investeringstilskudd (ikke lån) Til omsorgsboliger og sykehjem mm Gjelder tiltak for personer

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNAL OMSORGSBOLIG

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNAL OMSORGSBOLIG Gjeldende fra 01.11.17 RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNAL OMSORGSBOLIG Kommunen kan tilby kommunal omsorgsbolig til personer som har behov for en tilpasset bolig grunnet sykdom, alder eller funksjonshemming,

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: H00 Arkivsaksnr.: 12/5089-1 Dato: 30.03.2012

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: H00 Arkivsaksnr.: 12/5089-1 Dato: 30.03.2012 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: H00 Arkivsaksnr.: 12/5089-1 Dato: 30.03.2012 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2012-2014 INNSTILLING TIL: BYSTYREKOMITÉ HELSE, SOSIAL OG OMSORG / FORMANNSKAP/

Detaljer

Elverum har hjerterom! Bærekraftige boliganskaffelser! Hans Erik Skari

Elverum har hjerterom! Bærekraftige boliganskaffelser! Hans Erik Skari Elverum har hjerterom! Bærekraftige boliganskaffelser! 07.02.17 Hans Erik Skari Dagsorden 1. Bærekraftige boliganskaffelser. «Elverum har hjerterom» 2. Byutvikling. «Ydalir - bærekraftig bydel med 800

Detaljer

BOSETTING AV FLYKTNINGER GOD BRUK AV HUSBANKENS VIRKEMIDLER

BOSETTING AV FLYKTNINGER GOD BRUK AV HUSBANKENS VIRKEMIDLER BOSETTING AV FLYKTNINGER GOD BRUK AV HUSBANKENS VIRKEMIDLER Utfordringer i bosettingsarbeidet Tilgang på egnet bolig 80,7 Senere familiegjenforening Integrering i lokalsamfunnet Økonomiske rammer Sekundærflytting

Detaljer

Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune Formalia

Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune Formalia Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune 19.12.2014 1. Formalia Kommunens navn: Tønsberg kommune Programleder: Sten F. Gurrik Programstart: April 2014 Rapporteringsdato: 19.12.2014 Behandlet i

Detaljer

3. Kriterier som legges til grunn ved søknadsbehandling

3. Kriterier som legges til grunn ved søknadsbehandling TRONDHEIM KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR SØKNADSBEHANDLING OG TILDELING AV KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER Vedtatt av Trondheim bystyre 15.12.2011 1. Virkeområde Retningslinjene skal legges til grunn ved søknadsbehandling

Detaljer

Veien til egen bolig

Veien til egen bolig Veien til egen bolig Sortland kommune er deltaker i prosjektet Ungdom i Svevet, sosialt arbeid rettet mot ungdom i lokale samfunn 2007-2010. Prosjektet er finansiert av Arbeids- og velferdsdirektoratet,

Detaljer

MAL SLUTTRAPPORT (ÅRSTALL) Juni 2015 KOMMUNE: SLUTTRAPPORTERING I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM

MAL SLUTTRAPPORT (ÅRSTALL) Juni 2015 KOMMUNE: SLUTTRAPPORTERING I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM SLUTTRAPPORTERING I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM MAL SLUTTRAPPORT (ÅRSTALL) Juni 2015 KOMMUNE: 1 Formål med sluttrapport: Dokumentere mål- og resultatoppnåelse i Boligsosialt utviklingsprogram med vekt

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO LOW-15/7427-2 60718/15 12.06.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Funksjonshemmedes råd / 03.09.2015 Innvandrerrådet

Detaljer

Bustadsosial konferanse 2014 i Hordaland

Bustadsosial konferanse 2014 i Hordaland Bustadsosial konferanse 2014 i Hordaland Bergen kommune - Byrådsavdeling for sosial, bolig og områdesatsing Ved seksjonssjef Trond Stigen, 3. april Utgangspunktet for kommunens tilnærming til boligpolitikken:

Detaljer

Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune Formalia

Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune Formalia Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune 19.06. 1. Formalia Kommunens navn: Tønsberg kommune Programleder: Sten F. Gurrik Programstart: April 2014 Rapporteringsdato: 19.06. Behandlet i styringsgruppen:

Detaljer

Dialogmøte 7. mars 2016 Ny boligsosial satsing. Drammen kommune

Dialogmøte 7. mars 2016 Ny boligsosial satsing. Drammen kommune Dialogmøte 7. mars 2016 Ny boligsosial satsing Drammen kommune 16.03.2016 Drammen kommunes forventninger til storbysatsingen Utvikling og kompetanse Gjennom satsingen og nettverksarbeid ønsker vi å få

Detaljer

Boligplanen er utarbeidet av Kongsberg kommune i samarbeid med Rambøll som har vært benyttet som eksternt miljø i planarbeidet.

Boligplanen er utarbeidet av Kongsberg kommune i samarbeid med Rambøll som har vært benyttet som eksternt miljø i planarbeidet. Boligplanen er utarbeidet av Kongsberg kommune i samarbeid med Rambøll som har vært benyttet som eksternt miljø i planarbeidet. Sentrale aktører og tjenester i kommunen har vært involvert i planarbeidet.

Detaljer

Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Salten

Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Salten Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Salten - Effekter og muligheter Husbanken Region Bodø Hamarøy 17.09.2009 25. sep. 2009 1 Stortingsmelding nr 23 Om boligpolitikken Et godt sted

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av kommunale boliger

Retningslinjer for tildeling av kommunale boliger Retningslinjer for tildeling av kommunale boliger Vedtatt i Skaun kommunestyre 21.03.07, sak 26/07 ESA: 07/135 Utleiebolig - retningslinjer Retningslinjer om søknadsbehandling ved tildeling av kommunale

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2002-2007

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2002-2007 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2002-2007 INNHOLD BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR STANGE KOMMUNE 2002-2007 INNLEDNING... s.4 1. SAMMENDRAG... s.4 2. BEFOLKNING I STANGE... s.6 2.1 Folkemengdens bevegelser... s.6

Detaljer

Boligstrategi for Orkdal kommune 2016 2019

Boligstrategi for Orkdal kommune 2016 2019 Boligstrategi for Orkdal kommune 2016 2019 Orkdal kommune etter tredje kvartal 2014 1 Innholdsfortegnelse 1 Boligutvikling... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Status... 3 1.2.1 Fakta om tjenesteområdet... 3 1.3

Detaljer

Bolig for velferd Felles ansvar felles mål. Programkommunesamling, Værnes Inger Lise Skog Hansen, Husbanken

Bolig for velferd Felles ansvar felles mål. Programkommunesamling, Værnes Inger Lise Skog Hansen, Husbanken Bolig for velferd Felles ansvar felles mål Programkommunesamling, Værnes 14.10.15 Inger Lise Skog Hansen, Husbanken 2 «Bolig er roten til alt godt» - Vi har flyttet mye etter at vi kom til Norge. Barna

Detaljer

3.0 HOVEDUTFORDRINGER Det er totalt registrert 28 personer i Eide som har det vanskelig på boligmarkedet.

3.0 HOVEDUTFORDRINGER Det er totalt registrert 28 personer i Eide som har det vanskelig på boligmarkedet. 1.0 INNLEDNING MANDAT Det skal utarbeides boligsosial og boligstrategisk handlingsplan for flyktninger, funksjonshemmede, unge og vanskeligstilte i n. Planen skal legges frem for politisk behandling innen

Detaljer

Rutinebeskrivelse for utleieboliger i

Rutinebeskrivelse for utleieboliger i Rutinebeskrivelse for utleieboliger i Målselv kommune 1 Innholdsfortegnelse 1. Virkeområde... 3 har ansvar for utleie av kommunale boliger.... 3 består av følgende medlemmer:... 3 2. Lovgrunnlag... 3 3.

Detaljer

- må vi vente på stortingsmeldingen? Roar Stangnes enhetsleder boligkontoret

- må vi vente på stortingsmeldingen? Roar Stangnes enhetsleder boligkontoret 1 - må vi vente på stortingsmeldingen? Roar Stangnes enhetsleder boligkontoret 2 Hovedkonklusjoner Boligen som 4. velferdspilar på lik linje med helse, utdanning og inntektssikring Eierlinja videreføres

Detaljer

Økonomiske virkemidler fra Husbanken. v/fagdirektør Roar Sand

Økonomiske virkemidler fra Husbanken. v/fagdirektør Roar Sand Økonomiske virkemidler fra Husbanken v/fagdirektør Roar Sand Kommunen kan spare millioner Utredning og prosjekteringstilskudd Boligtilskudd til tilpassing Statlig boligtilskudd Startlån/boligtilskudd Investeringstilskuddet

Detaljer

Bård Misund Morten Myking

Bård Misund Morten Myking Bård Misund Morten Myking Stjørdal 19.10.2016 Boligsosial arbeid og planlegging Molde kommune fra 2009 1. Plan- og utviklingsstyret oppnevnt som styringsgruppe i møte 03.11.09. 3b. Kommunale boliger Antall:

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SØKNAD OG TILDELING AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG

RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SØKNAD OG TILDELING AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SØKNAD OG TILDELING AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG Vedtatt i Hovedutvalg for helse-, omsorg og sosial, sak nr. 014/15 den 13.04.2015. Vedtatt i HHOS, den 28.11.16. Horten kommune

Detaljer

Bolig sosial handlingsplan

Bolig sosial handlingsplan Bolig sosial handlingsplan Driftskomiteen 15.02.12 - Bolig sosial handlingsplan - Lars Kverkild 1 Målgrupper Personer som ikke selv kan ivareta sine interesser på boligmarkedet, herunder boliger med særlig

Detaljer

MÅLSELV KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN

MÅLSELV KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN INNHOLD: SIDE 1. Bakgrunn/ generelt. 3 1.1 Hva er en Boligsosial handlingsplan. 3 1.2 Brukere av planen. 3 1.3 Bakgrunn for planen. 3 1.4 Planomfang og hvilke behov planen fokuserer på er begrenset. 4

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG I KVALSUND KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG I KVALSUND KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG I KVALSUND KOMMUNE Generelt Det er den enkelte innbyggers ansvar å skaffe bolig, men kommunen kan i noen tilfeller tilby kommunal utleiebolig til vanskeligstilte

Detaljer

KARTLEGGING AV PROGRAMKOMMUNENE 2013

KARTLEGGING AV PROGRAMKOMMUNENE 2013 KARTLEGGING AV PROGRAMKOMMUNENE 2013 Metode og gjennomføring Målgruppe: Husbanken Region Midt Norges programkommuner Metode: webundersøkelse Tema for undersøkelsen: prioriterte boligsosiale oppgaver Gjennomføring:

Detaljer

Bolig som forutsetning for god rehabilitering

Bolig som forutsetning for god rehabilitering Bolig som forutsetning for god rehabilitering Rusforum 2011 Bente Bergheim, Husbanken region Hammerfest 7. nov. 2011 1 Husbankens utvikling Fra generell boligforsyning til særlige boligsosiale utfordringer

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Kommunal boligrådgivning Arkivsaksnr.: 10/39972

Saksframlegg. Trondheim kommune. Kommunal boligrådgivning Arkivsaksnr.: 10/39972 Saksframlegg Kommunal boligrådgivning Arkivsaksnr.: 10/39972 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak/innstilling: Formannskapet tar saken om kommunens satsning på boligrådgivning

Detaljer

Kap. Tiltak Ansvarlig Statusoppdatering våren 2013

Kap. Tiltak Ansvarlig Statusoppdatering våren 2013 9. Vedlegg 2: Statusoppdatering på tiltak fra 2011 Status Kap. Tiltak Ansvarlig Statusoppdatering våren 2013 Videreført 5.4 1 Det må utarbeides en elektronisk boligoversikt som er oppdatert til enhver

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av startlån, samt tilskudd til etablering og tilpasning av bolig m.m.

Retningslinjer for tildeling av startlån, samt tilskudd til etablering og tilpasning av bolig m.m. Nannestad kommune Retningslinjer for tildeling av startlån, samt tilskudd til etablering og tilpasning av bolig m.m. Vedtatt av kommunestyret 17.3.2010, k-sak 9/10, revidert av Kommunestyret den 18.03.2014,

Detaljer

Utfordringer i Vesterålen og bruken av boligvirkemidler

Utfordringer i Vesterålen og bruken av boligvirkemidler Utfordringer i Vesterålen og bruken av boligvirkemidler - effekter og muligheter Mona Liss Paulsen og Linn Edvardsen Møte i Vesterålen regionråd 21. november 2008 25-Nov-08 1 Boligen er et sted vi trekker

Detaljer

Bolig og helhetlig oppfølging til ungdom

Bolig og helhetlig oppfølging til ungdom Bolig og helhetlig oppfølging til ungdom Barn, ungdom, familier fattigdom sosial inkludering Nettverkskonferanse 12. og 13. november 2009 Karin Lindgård ass.regiondirektør Husbanken Region øst 20. nov.

Detaljer

Boligsosial handlingsplan samlet oversikt av tiltakene

Boligsosial handlingsplan samlet oversikt av tiltakene Vedlegg 2 21.10.2011 Pri Boligsosial handlingsplan samlet oversikt av tiltakene Realisering Kap Tiltak Ansvarlig 2012 2013 2014 2015 2016 2017 5.4 1 Det må utarbeides en elektronisk boligoversikt som er

Detaljer

GOD OG MÅLRETTET BRUK AV HUSBANKENS VIRKEMIDLER MÅLGRUPPESATSING 18. OG 19. MARS TORHILD SKJETNE

GOD OG MÅLRETTET BRUK AV HUSBANKENS VIRKEMIDLER MÅLGRUPPESATSING 18. OG 19. MARS TORHILD SKJETNE GOD OG MÅLRETTET BRUK AV HUSBANKENS VIRKEMIDLER MÅLGRUPPESATSING 18. OG 19. MARS 2014 - TORHILD SKJETNE En god bolig er en generell forutsetning for å kunne delta i samfunnet Alle skal bo godt og trygt

Detaljer

Bolig for velferd. Røroskonferansen rus og boligsosialt arbeid Røros Inger Lise Skog Hansen, prosjektleder

Bolig for velferd. Røroskonferansen rus og boligsosialt arbeid Røros Inger Lise Skog Hansen, prosjektleder Bolig for velferd Røroskonferansen rus og boligsosialt arbeid Røros 20.5.2015 Inger Lise Skog Hansen, prosjektleder 2 «Bolig er roten til alt godt» 3 Marsjordre Alle skal bo trygt og godt. Alle må bo Med

Detaljer

HUSBANKENS VIRKEMIDLER

HUSBANKENS VIRKEMIDLER Kongsvinger 03.10.2014 HUSBANKENS VIRKEMIDLER Seniorrådgiver Geir Aasgaard Husbanken er underlagt Kommunal og moderniseringsdpt. Regjeringens viktigste boligpolitiske verktøy 10. okt. 2014 2 Organisasjonskart

Detaljer

Boligpolitiske virkemidler for å gjennomføre godt boligarbeid i kommunene

Boligpolitiske virkemidler for å gjennomføre godt boligarbeid i kommunene Boligpolitiske virkemidler for å gjennomføre godt boligarbeid i kommunene - Hva gir best effekt? Karin Lindgård assisterende direktør Husbanken, region øst 15. sep. 2009 1 Husbanken fra statsbank til forvaltningsorgan

Detaljer

Bosetting av flyktninger - og hvordan planlegge en boligkarriere. Slik gjør vi det i Drammen!

Bosetting av flyktninger - og hvordan planlegge en boligkarriere. Slik gjør vi det i Drammen! Bosetting av flyktninger - og hvordan planlegge en boligkarriere Slik gjør vi det i Drammen! Mål 2013-2016 Vedtak: Årlig bosetting av inntil 130 flyktninger Mål: Flere av kommunens innbyggere er i arbeid

Detaljer

Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Ofoten

Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Ofoten Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Ofoten - effekter og muligheter Husbanken Region Bodø 30-Mar-09 1 1 Stortingsmelding nr 23 Om boligpolitikken Et godt sted å bo er en viktig

Detaljer

Tilpasning av bolig. Finansieringsmuligheter

Tilpasning av bolig. Finansieringsmuligheter Tilpasning av bolig Finansieringsmuligheter Alle skal bo godt og trygt 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Tilskudd til tilpasning av bolig side 3 Tilskudd (NAV hjelpemiddelsentralen) side 3 Prosjekteringstilskudd side

Detaljer

Startlån. en gunstig låneordning fra kommunen

Startlån. en gunstig låneordning fra kommunen Startlån en gunstig låneordning fra kommunen Startlån Her finner du informasjon om kommunens startlån. Du finner også kortfattet informasjon om andre ordninger som kan være aktuelle i forbindelse med boligsituasjonen

Detaljer

Tilrettelagte boliger for alle «Kan jeg bli boende i min bolig livet ut»

Tilrettelagte boliger for alle «Kan jeg bli boende i min bolig livet ut» Tilrettelagte boliger for alle «Kan jeg bli boende i min bolig livet ut» Husbankens virkemidler Birgit C Huse, Region Sør Husbanken`s visjon Alle skal bo godt og trygd Bo i egen bolig så lenge som mulig

Detaljer

Helhetlig boligplanlegging fra boligsosial til boligpolitisk plan. Plankonferansen i Hordaland 2017 Marit Iversen Seniorrådgiver Husbanken

Helhetlig boligplanlegging fra boligsosial til boligpolitisk plan. Plankonferansen i Hordaland 2017 Marit Iversen Seniorrådgiver Husbanken Helhetlig boligplanlegging fra boligsosial til boligpolitisk plan Plankonferansen i Hordaland 2017 Marit Iversen Seniorrådgiver Husbanken Hvorfor boligsosial planlegging? 2 Behov for planlegging av botilbud

Detaljer

7. Boligsosiale utfordringer og tiltak i Tromsø kommune

7. Boligsosiale utfordringer og tiltak i Tromsø kommune 7. Boligsosiale utfordringer og tiltak i Tromsø kommune I de foregående kapitlene er det samlet beskrivelser og analyser over ulike områder som er sentrale faktorer i boligpolitikken. Det er videre framskaffet

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2011-2014. Frivolltun bo- og omsorgssenter

Boligsosial handlingsplan 2011-2014. Frivolltun bo- og omsorgssenter Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Frivolltun bo- og omsorgssenter 1 1. Innholdsfortegnelse 1. Innholdsfortegnelse... 2 2. Innledning... 2 3. Hva har skjedd siden forrige boligsosiale handlingsplan?...

Detaljer

Prosjektrapport Barn og unge i kommunale utleieboliger

Prosjektrapport Barn og unge i kommunale utleieboliger Prosjektrapport Barn og unge i kommunale utleieboliger 2016 2017 Sak nr. 2016/1905 1 Innhold 1. Innledning..Side 3 2. Organisering, målgruppe og mål Side 4 3. Trygghet i de kommunale utleieboligene...side

Detaljer

Utfordringer i kommunene: Bergen kommune. KBL-konferansen 08.05.2007 Direktør Audun Øiestad, Bergen Bolig og Byfornyelse KF

Utfordringer i kommunene: Bergen kommune. KBL-konferansen 08.05.2007 Direktør Audun Øiestad, Bergen Bolig og Byfornyelse KF Utfordringer i kommunene: Bergen kommune KBL-konferansen 08.05.2007 Direktør Audun Øiestad, Bergen Bolig og Byfornyelse KF Behovet for tilrettelagte boliger På tross av de statlige programmer som HVPU-reformen,

Detaljer

Retten til å velge hvor man vil bo et hjem Juridisk rådgiver Hedvig Ekberg Norge

Retten til å velge hvor man vil bo et hjem Juridisk rådgiver Hedvig Ekberg Norge Retten til å velge hvor man vil bo et hjem Juridisk rådgiver Hedvig Ekberg Norge 19 fylker (len) 428 kommuner 1 Historikk Ca 1850 Uføre fikk spesielt jakkemerke som ga rett til å tigge 1885 vedtas fattigloven.

Detaljer

Retten til å velge hvor man vil bo et hjem. Juridisk rådgiver Hedvig Ekberg

Retten til å velge hvor man vil bo et hjem. Juridisk rådgiver Hedvig Ekberg Retten til å velge hvor man vil bo et hjem Juridisk rådgiver Hedvig Ekberg Norge 19 fylker (len) 428 kommuner Historikk Ca 1850 Uføre fikk spesielt jakkemerke som ga rett til å tigge 1885 vedtas fattigloven.

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014. INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014. INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014 SLUTTRAPPORT - BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM â INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret

Detaljer

NOU 2011:15 Rom for alle

NOU 2011:15 Rom for alle NOU 2011:15 Rom for alle Mariann Jodis Blomli, fagdirektør Gardermoen 5. mai 2012 Boligutvalget Bolig gir mer velferd Et boligsosialt løft i kommunene Boligeie for flere vanskeligstilte Et mer velfungerende

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: H00 Arkivsaksnr.: 12/ Dato:

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: H00 Arkivsaksnr.: 12/ Dato: DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: H00 Arkivsaksnr.: 12/5089-10 Dato: 25.05.16 Husleiefastsetting i kommunale utleieboliger - erfaringer etter implementering av kostnadsdekkende

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN VADSØ KOMMUNE ORDFØREREN Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 12.10.2004 Klokkeslett: 1000 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes

Detaljer

Husbanken og helhetlig boligplanlegging erfaringer, virkemidler og anbefalinger. Svein Hoelseth, sjefarkitekt, Husbanken sør

Husbanken og helhetlig boligplanlegging erfaringer, virkemidler og anbefalinger. Svein Hoelseth, sjefarkitekt, Husbanken sør Husbanken og helhetlig boligplanlegging erfaringer, virkemidler og anbefalinger Svein Hoelseth, sjefarkitekt, Husbanken sør Husbankens rolle i norsk boligpolitikk Statens viktigste virkemiddel mht. gjennomføring

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram (2010 2014) Sluttrapport

Boligsosialt utviklingsprogram (2010 2014) Sluttrapport Boligsosialt utviklingsprogram (2010 2014) Sluttrapport 2010: Søknad om kompetansetilskudd 2011 : Boligløft 2012: Boligsosial handlingsplan Boligløft vedtatt av Bystyret i juni 2011 1. Utvide investeringsrammen

Detaljer

Startlån. en gunstig låneordning fra kommunen

Startlån. en gunstig låneordning fra kommunen Startlån en gunstig låneordning fra kommunen Startlån Her finner du informasjon om kommunens startlån. Du finner også kortfattet informasjon om andre ordninger som kan være aktuelle i forbindelse med boligsituasjonen

Detaljer

Klæbu kommune BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2008-11

Klæbu kommune BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2008-11 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2008-11 Vedtatt av kommunestyret 02.11.2006 Revidert forslag vedtatt av kommunestyret 11.09.2008 INNHOLD 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4. 4.1

Detaljer

Boligkartlegging i Sandefjord kommune

Boligkartlegging i Sandefjord kommune Boligkartlegging i Sandefjord kommune Hva har vi hva trenger vi hvordan dekke det vi ikke har? Bakgrunn: Sandefjord er en av kommunene i sør som har inngått et partnerskap med Husbanken i forhold til vanskeligstilte

Detaljer

Behovsmelding til Husbanken 2017

Behovsmelding til Husbanken 2017 Behovsmelding til Husbanken 2017 Kommuner i Husbankens Storbyprogram og By- og tettstedsprogram har prioritet ved tildeling av Husbankens lån og tilskudd. Kommunene har i år anledning til å dokumentere

Detaljer

GODE BOLIGER FOR ALLE

GODE BOLIGER FOR ALLE En fremtidsrettet boligpolitikk: GODE BOLIGER FOR ALLE Politisk notat nr. 05/14 Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon 1 Brukeren i sentrum Å ha et godt sted og bo er grunnleggende for trygghet og tilhørighet.

Detaljer

Søknadsbehandling og kriterier for tildeling av kommunale boliger

Søknadsbehandling og kriterier for tildeling av kommunale boliger Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 06.01.2012 1553/2012 2011/2133 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/2 Eldrerådet 23.01.2012 12/2 Råd for funksjonshemmede 24.01.2012 12/2

Detaljer

Retningslinjer for boligtilskudd fra Husbanken

Retningslinjer for boligtilskudd fra Husbanken HB 8.B.1 - Retningslinjer for boligtilskudd fra Husbanken - Side 1 av 4 HB 8.B.1 06.2008 Retningslinjer for boligtilskudd fra Husbanken Innhold: 1 Formål 2 Hva kan det gis tilskudd til 3 Hvem kan det gis

Detaljer

Urban boligplanlegging for alle

Urban boligplanlegging for alle Urban boligplanlegging for alle Virkemidler for en god boligplanlegging Seminar, Fylkesmannen i Oslo og Akershus Karin Lindgård Konst. Regiondirektør Husbanken øst «Bolig er på en måte alt men det er vanskelig

Detaljer

Oslo kommune Bydel Bjerke Bydel Alna Bydel Stovner, Bydel Grorud. Utarbeidelse av boligsosiale planer i Groruddalen

Oslo kommune Bydel Bjerke Bydel Alna Bydel Stovner, Bydel Grorud. Utarbeidelse av boligsosiale planer i Groruddalen Oslo kommune Bydel Bjerke Bydel Alna Bydel Stovner, Bydel Grorud Utarbeidelse av boligsosiale planer i Groruddalen 2007 2009 Prosjektarbeid Klar begynnelse Klart mandat Klar slutt Forankring Forankring

Detaljer

Boligens betydning for folkehelsen. Bente Bergheim, avdelingsdirektør Husbanken Alta 01.09.15

Boligens betydning for folkehelsen. Bente Bergheim, avdelingsdirektør Husbanken Alta 01.09.15 Boligens betydning for folkehelsen Bente Bergheim, avdelingsdirektør Husbanken Alta 01.09.15 Mål for bolig og bygningspolitikken Boliger for alle i gode bomiljøer Trygg etablering i eid og leid bolig Boforhold

Detaljer