Strategidokument

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Strategidokument 2012-2015"

Transkript

1 Del 3 Strategidokument Vedlegg Tjenestebeskrivelser og brukergarantier 2012 Forslag fra Larvik kirkelige fellesråd Forslag fra Kontrollutvalget i Larvik kommune Økonomiske oversikter Foto: Gunnar Berven

2 Innholdsfortegnelse TJENESTEBESKRIVELSER OG BRUKERGARANTIER... 3 LARVIK KIRKELIGE FELLESRÅD HANDLINGSPLAN VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT HOVEDOVERSIKTER Strategidokument Del 3 Side 1

3 Strategidokument Del 3 Side 2

4 Tjenestebeskrivelser og brukergarantier Strategidokument Del 3 Side 3

5 Strategidokument Del 3 Side 4

6 Tjenestebeskrivelser og brukergarantier 2012 Tjenestebeskrivelsene er tilgjengelig på Larvik kommunes nettsted og kan trykkes ut i utskriftsvennlig format. Du kan få hjelp til dette på Servicesenteret eller på biblioteket. Tjenestebeskrivelsene og brukergarantiene gir informasjon om og legger til rette for dialog og tilpasning av kommunale tjenester. De skal bidra til å klargjøre tjenestens innhold og utførelse, gi brukerne realistiske forventninger og tilrettelegge for at hun/han skal kunne ivareta egne interesser. Alle tjenestebeskrivelsene inneholder informasjon om: Tjenestens formål Hvem skal få tjenesten Tjenestens innhold Hva brukerne kan forvente seg av Larvik kommune Hva Larvik kommune forventer seg av brukeren Praktiske opplysninger, som klageadgang, hvem som er ansvarlig for tjenesten og tilgjengelighet Garantibrudd: Dersom enkelte tjenester ikke leveres i samsvar med det som er beskrevet, garanteres brukeren en kompensasjon. DU FINNER ALLE TJENESTEBESKRIVELSENE OG BRUKERGARANTIENE PÅ: SERVICESENTERET KAN GI DEG FLERE OPPLYSNINGER: Åpningstider: , mandag fredag Besøksadresse: Feyersgate 7 (1. etasje) Postadresse: Larvik kommune, Postboks 2020, 3255 Larvik Sentralbord: Servicesenteret: Telefaks: e-post: Chat-tjeneste: SMS: Send din melding til MELDEKORT: Har du spørsmål, forslag til forbedringer, kommentarer, ris, ros eller klager? Da kan du benytte et meldekort. Oppgir du telefonnummer eller e-post, vil den som er ansvarlig for saksområdet kontakte deg innen to uker. Mer informasjon finner du på Servicesenteret bistår deg gjerne med å registrere meldingen din. Her finner du mer informasjon: Strategidokument Del 3 Side 5

7 Tjenestebeskrivelser og brukergarantier 2012 Tjenestebeskrivelse Ambulerende og oppsøkende fysioterapitjenester Arbeid og kvalifisering Avlastning på avlastningssenter Barne- og ungdomsskoler Barnehageplass - Kommunale barnehager Barneverntjenester Bolig med tjenesteoppfølging Bosetting og kvalifisering av nyankomne flyktninger Byggesaker Detaljerte reguleringsplaner Eierseksjoneringssaker Ergoterapitjenester for barn og unge Ergoterapitjenester for voksne Farris Naturskole Feiertjenesten Helsestasjon for ungdom Helsesøstertjenester Hjelpemiddelformidling i Larvik kommune Hjemmesykepleie Individuelle planer Innkreving av skatt Jordmortjenester Kommunale lokaler, idretts- og svømmehaller Kommunefysioterapitjeneste for barn og unge Kulturskolen Larvik bibliotek Larvik kommunes nettsted Larvik overformynderi Lavterskel helsetiltak Legemiddelassistert rehabilitering Legevakta Logopedtjenester Middag til hjemmeboende Miljø og bærekraftig utvikling Mødregrupper Omsorg og ettervern Omsorgsbolig Omsorgslønn Opphold på trygghetsavdelingen Gyda på Furuheim Oppmålingssaker Pedagogisk psykologisk tjeneste Praktisk bistand og opplæring Praktisk bistand til rengjøring i hjemmet Privat avlastning Privatpraktiserende fysioterapeuter med avtaleforhold til Larvik kommune Psykisk helsearbeid Med brukergaranti Strategidokument Del 3 Side 6

8 Tjenestebeskrivelse Psykisk helsearbeid hjemmetjenester Psykologtilbud i familiesentrene Rehabilitering ved Presteløkka rehabiliteringssenter Renovasjon Ressursteamet for elever i grunnskolen RUS-kontakt Salgs-, skjenke- og serveringsbevilling Sammenføying av grunneiendom Servicesenter og Boligkontor Skolefritidsordningen Sommervedlikehold av kommunale veier Støttekontakt Sykehjemsopphold - Avlastning Sykehjemsopphold Korttidsopphold Sykehjemsopphold Langtidsopphold Tilrettelagt kulturtilbud til mennesker med fysisk/psykisk funksjonshemming Tilrettelagt kulturtilbud til mennesker med psykiske lidelser Tilskudd til kulturformål Tilsyn med piper og ildsteder Tjenestetilbud til rusmiddelavhengige Tolketjenesten muntlig tolking og skriftlig oversettelse Trygghetsalarm Undervisning ved Norskskolen Vann og avløp Vedlikehold av parker og friområder Vintervedlikehold av kommunale veier Voksenopplæring Økonomisk sosialhjelp Åpen barnehage Med brukergaranti Strategidokument Del 3 Side 7

9 Strategidokument Del 3 Side 8

10 Larvik kirkelige fellesråd Handlingsplan U N D E R S B O K A P E L L O G D R I F T S B Y G N I N G Strategidokument Del 3 Side 9

11 LKFRS handlingsplan for perioden (Vedtatt i LKFR møte ) LKFRs mål med kirkelig administrasjon er å: 1. Sikre at kirkens utøvende tjenester styrkes og er tilgjengelige i nærmiljøet. 2. Bidra til at kirken i Larvik er lokaldemokratisk styrt. 3. Være et serviceorgan for kirkens råd og legge til rette for at de best mulig kan ivareta sitt ansvar. 4. Være en profesjonell, helsefremmende, verdifokusert og god arbeidsgiver. 5. Være en profesjonell offentlig forvalter som støtter de lokale menigheter i deres arbeid. LKFRs mål med kirker og kirkelige tjenester er at: 1. Kirkebyggene er funksjonelle og riktig vedlikeholdte og tilrettelagt for bevegelseshemmede. 2. Gudstjenester og kirkelige tjenester gjenspeiler prestetjenestens og menighetsrådenes vedtatte strategi. 3. Menighetsrådenes planer for diakoni, kirkemusikk og trosopplæring kan realiseres. LKFRs mål med gravferd og kirkegårder er at: 1. Kirkegårdene fungerer som en del av vår kollektive hukommelse, og levende kulturminne. 2. Gravferdsforvaltningen gjenspeiler og har fokus på etikk, estetikk, respekt og verdighet. 3. Det er tilstrekkelig gravplassbehov for 3 % av sognets innbyggere. 4. Gravsted og gravferd forvaltes med orden og verdighet. LKFRs mål i 2012 er å: 1. Ha god økonomisk styring. 2. Akselerere vedlikeholdet av kirkene i henhold til fellesrådets vedlikeholdsplan. 3. Ha fokus på HMS og helsefremmende internt arbeidsmiljø for å opprettholde lavt sykefravær i henhold til HMS handlingsplan. 4. Ha fokus på likestilling mellom kjønnene. Strategidokument Del 3 Side 10

12 Forslag til rammeoverføring fra Larvik kommune Driftsramme Med tanke på at vi i 2013 og 2014 vil få en betydelig nedgang i festeinntektene, vil vi ha et fokus på å finne løsninger for å redusere kostnadene for fortsatt å kunne drifte med økonomisk balanse. Tiltakene vil i hovedsak være som i 2011, innstramming på lønnskostnadene ved vakanser i stillinger samt reduksjon av forbruk der det er mulig. Kremasjonsavgiften Styret i Vestfold Krematorium har foreslått å øke kremasjonsavgiften. LKFR har ikke foreslått å øke kremasjonsavgiften som belastes pårørende utover generell prisstigning. Konsekvensen av dette vil i tilfelle være en årlig økning i overføringen til LKFR på kr , dersom denne økningen blir vedtatt av kommunestyret. LKFR mener det er viktig at de pårørende ikke må betale en så høy pris for kremasjon, at dette blir utslagsgivende for valget mellom kremasjon og kistegravlegging. Økt andel av kistegravlegging vil medføre at behovet for kirkegårdsutvidelser eskalerer vesentlig, hvilket på lang sikt vil være en stor økonomisk og arealmessig utfordring for kommunen. Vedlikeholdsbehovet for kirkene Det totale vedlikeholdsbehovet for kirkene i Larvik er i henhold til vedlikeholdsplanen 1.5 mill kr hvert år i planperioden. Det har de siste årene vært gjort et godt arbeid med vedlikeholdet av våre kirker. Men vi ser nå ifølge en oppgradert vedlikeholdsplan at trykket i de neste årene vil bli større på renovering/investeringer. For å kunne planlegge, og gjennomføre store og krevende renoveringsprosjekter, er det nødvendig med forutsigbarhet med hensyn til bevilgninger. Mange av prosjektene er omfattende og vil gå over mer enn ett budsjettår. Det er grunn til å minne om at vi i Larvik Fellesrådsområde har 14 kirker og 3 kapell (Øvre Langestrand, Stavern og Undersbo). I tillegg kommer Undersbo krematorium og Menighetshuset Volds Minde. LKFR har ansatt en byggkonsulent/snekker som følger opp alt kirkevedlikehold, noe som er uvurderlig for å sikre en fagmessig og effektiv utnyttelse av vedlikeholdsmidlene. Denne stillingen lønnes over ekstrabevilgninger som blir gitt til kirkevedlikehold da stillingen ikke er inkludert i driftsbudsjettet. Det hadde vært ønskelig å få økt rammeoverføring til drift på kr for å dekke denne stillingen for å slippe å belaste tilleggsbevilgningene til kirkevedlikehold til lønn for byggkonsulenten. Kirkemusikk I Langestrand og Kjose kirker har det ikke vært egne organister i faste stillinger på 4 år. Spilling til gudstjenester og begravelser har vært utført av tilgjengelige vikarer og det er et stort savn i menighetene å ikke ha en fast organist som er tilstede for å bygge opp sang- og musikklivet i menighetene. LKFR oppnår her ikke sitt mål om musikkressurser til å realisere menighetsrådenes kirkemusikalske planer. Stillingsstørrelsene her er henholdsvis 45 % og 40 %. LKFR søker derfor om å få økt overføringsrammen med kr for å kunne ansette organister til Langestrand og Kjose kirker. Strategidokument Del 3 Side 11

13 Investeringsramme Kommunestyret har vedtatt en investeringsramme på 3 mill. hvert år til LKFR for planperioden 2012 til Kirkebygginvestering: Vi fastholder vår søknad om ekstraordinære investeringsmidler til utvidelse av Nanset kirke på 5 mill kr. Utvidelsesplanene omfatter HC toalett, rullestolnedgang til underetasje, utvidelse av kontorfløy, lager, samt nytt ventilasjonsanlegg. Aktiviteten for barn og unge i Nanset kirke har utviklet seg slik at det i dag er et stort behov for denne utvidelsen. Underetasjen er renovert for barne- og ungdomsaktiviteter, men er ikke tilrettelagt slik at rullestolbrukere kan komme ned på en tilfredsstillende måte. Det er i snitt ca 800 personer innom Nanset kirke pr uke. Soknepresten benytter i dag dåpssakristiet til kontor og dette er verken miljømessig forsvarlig eller akseptabelt som kontor/møterom for fortrolige samtaler. Kirkegårdene Vi minner om følgende bestemmelser i gravferdsloven: 2. Krav til kirkegårder I hver kommune skal det være en eller flere kirkegårder av slik størrelse at det til enhver tid er ledige graver for minst 3 % av kommunens befolkning. Kirkegård skal i alminnelighet anlegges i hvert sokn og i nærheten av en kirke. 3. Kirkelig fellesråds og kommunens ansvar Kirkelig fellesråd har ansvaret for at kirkegårder og bygninger på kirkegårder forvaltes med orden og verdighet og i samsvar med gjeldende bestemmelser. Utgifter til anlegg, drift og forvaltning av kirkegårder utredes av kommunen etter budsjettforslag fra fellesrådet. Tall i Kirkegård Tanum Undersbo Muslimsk felt på Torsrød Kvelde Langestrand øvre Totalt Totalt behov for bevilgning til kirkegårdsutvidelser i planperioden er 16,5 mill. Vi ber Larvik kommune budsjettere med nødvendige midler til kirkegårds-/gravlundutvidelser i henhold til ovennevnte forslag. Tanum kirkegård Her venter vi nå på at kommunen skal få ervervet grunnen fra OVF. Reguleringsplanen er vedtatt, så vi er nå klar til sette i gang med prosjektbeskrivelse og påfølgende anbudsrunde slik at arbeidet kan komme i gang. Utvidelsen av kirkegårdsarealet ved Tanum kirke vil skje i løpet av Etter utførte grunnundersøkelser må vi regne med et større arbeid for å få gjennomført arbeidet forskriftsmessig. Det betyr at vi må påregne en tilleggsbevilgning til utvidelsen her. Det vurderes som kritisk at utvidelsen blir fullført i løpet av Prognosen tilsier at det vil være behov for 30 nye graver i året. Pr i dag er det kun 24 ledige graver igjen. Strategidokument Del 3 Side 12

14 Undersbo gravlund: Dersom Undersbo kirkegård skal opprettholdes som Larviks hovedgravplass, må det etableres et tilfredsstillende driftsområde. Dette forefinnes ikke i dag. Funksjonen er delt mellom flere ulike lokaler og plasser. Det gamle gravkapellet som ligger i sentrum av kirkegården brukes som driftsbygg og lager for utstyr. Det finnes imidlertid ikke utvendige lagringsmuligheter på stedet. Et annet forhold er at gravfelt ligger tett inn til bygget på alle kanter. Dette innebærer at arbeidsforholdene for de ansatte er under enhver kritikk og skaper også uverdige forhold under gravferdsseremonier. Ny parkeringsplass og driftsbygning bør realiseres på arealer som ligger på utsiden av kirkegårdens nåværende grenser (Sikatomta). Vi har i 2011 vært i dialog med både Havnedirektør og kommunen med tanke på å få avsatt et område her til driftsbygning og driftsplass. Vi har bedt om at dette arbeidet fremskyndes og at dette formålet sees uavhengig av en helhetlig plan for hele dette området. Vi må nå gjøre et nødvendig arbeid på gamle gravfelt, i første omgang rammegravfelt, for å ta disse områdene i bruk til nye graver. Dette er et nødvendig og viktig arbeid for å benytte arealene på en effektiv måte. Muslimsk gravfelt på Torsrød gravlund: Larvik kommune kan i dag ikke tilby eget gravfelt for muslimer. Muslimer har egne skikker og gravordninger som tilsier at det bør være eget gravfelt som er tilrettelagt for muslimsk begravelse. Et muslimsk gravfelt bør ligge utenfor felter som er tilrettelagt for mennesker med et annet livssyn. Det er grunn til å minne om følgende: Gjennom vedtak 8.juni 2011 ble Gravferdsloven endret av Stortinget. Dette har sin rot i det såkalte kirkeforliket der det ble bestemt at gravferdsloven skulle revideres av hensyn til livssynsminoritetene. Det tyder på at disse endringene blir gjort gjeldende fra 1.januar Dette vil da bety at det kan kreves at den avdøde skal bli gravlagt i spesielt tilrettelagt grav. Dersom slik grav ikke finnes i bostedskommunen, skal Kirkelig fellesråd dekke kostnadene ved gravlegging i tilrettelagt grav i en annen kommune. Torsrød gravlund ved Stavern er et godt egnet sted for nytt muslimsk gravfelt der dette kan tilrettelegges med egen inngang. Vi avventer en avgjørelse i kommunen med tildeling av midler til et eget muslimsk gravfelt før vi kan starte denne prosessen. Vi vil uansett ikke få anlagt et slikt gravfelt til Det betyr at vi må påregne utgifter for begravelser for de av kommunens innbyggere som har en muslimsk tro. Kostnaden er beregnet til kr pr år inntil Larvik kommune har eget tilrettelagt gravfelt. Imidlertid er det en utfordring å finne kommuner som er villige til å ta imot fra andre kommuner. Oslo har sluttet å gravlegge for andre kommuner, og Skien vurderer å gjøre det samme. Kvelde kirkegård: Prognosen tilsier at det er ledige graver i 4-5 år til. Erfaringen tilsier at det tar minst 2 år fra beslutning om utvidelse er tatt og penger bevilget frem til kirkegården kan tas i bruk. På denne bakgrunn er det viktig å få tatt en rask beslutning. Langestrand øvre kirkegård: Prognosen tilsier at det er ledige graver i inntil 10 år til. Imidlertid er det bare 60 ledige graver, og det forventes at behovet vil øke markant i de nærmeste årene på grunn av demografiske forhold. LKFR vurderer det til å være viktig å sette i gang med denne utvidelsen i løpet av den kommende 4-års perioden på grunn av den langvarige prosessen. Strategidokument Del 3 Side 13

15 Kirkegårdsmateriellet: Vi har fortsatt et etterslep på behov for utskifting av kirkegårdsmateriellet. Det er behov for kr pr år i planperioden for utskifting av kirkegårdsmateriell. Gravemaskin 300 Tall i Klipper/kombimaskin Traktor 300 Varebil 300 Lastebil 500 Sum Orgelparken i kirkene: Orgelet i Tjølling ble ferdigstilt i 2010 med prislapp på 6,7 mill. kr. En nødvendig ombygging av galleriet i Tjølling kirke medførte en betydelig overskridelse av budsjettert beløp. Overskridelsen ble midlertidig finansiert av midler avsatt til andre investeringer. Nå står orgelet i Tanum for tur. Dette er ikke i bruk under vanlige gudstjenester p.g.a. tilstanden det er i. Det er ikke anbefalt reparert av fagkyndige. Nå benyttes det et midlertidig elektronisk orgel. Det må nevnes at menigheten i Tanum selv bidrar med 1 mill kr til nytt orgel. Vi vet at også orgelet i Stavern kirke er i svært dårlig forfatning, noen mener verre enn det i Tanum. Dette betyr at vi vil måtte opprettholde et trykk på orgelinvesteringer i mange år fremover. Det er svært vanskelig å få aksept for permanente digitale orgelløsninger i noen av våre kirker selv om dette naturlig nok er en mye rimeligere løsning. Biskopen aksepterer ikke digitale orgler i våre middelalderkirker. Tall i Orgler Tjølling Tanum Stavern Strategidokument Del 3 Side 14

16 Oppsummering av behov for økt drifts- og investeringsramme Tall i Drift - rammeøkning 1 Tilskudd etter økning av kremasjonsavgift Tilskudd til begravelser for muslimer * Vedlikehold bygg Byggkonsulent Organister Langestrand og Kjose Sum drift - rammeøkning Investering 1 Renovering kirkebygg Kirkegårdsprosjektering/regulering, gjennomgraving etc Utvidelse/opparbeidelse gravlund kirkegårder (Larvik kommune) Utskifting av kirkegårdsmateriell Utvidelse av Nanset kirke Orgel Tjølling/Tanum/Stavern Sum investering * Ekstra overføring er satt opp kun i 2012 under forutsetning av at opparbeidelsen av muslimsk gravlund blir gjennomført i Samlet investeringsbehov for LKFR er på 45,5 mill kr i planperioden mens Larvik kommune har bevilget 3 mill kr pr år, det vil si 12 mill kr. Av de 45,5 mill kr er 16,5 mill kr direkte knyttet til kirkegårdsutvidelser som altså ifølge Gravferdsloven er Larvik kommunes ansvar. Strategidokument Del 3 Side 15

17 Strategidokument Del 3 Side 16

18 Vestfold Interkommunale KontrollutvalgsSekretariat Strategidokument Del 3 Side 17

19 Strategidokument Del 3 Side 18

20 Kontrollutvalget i Larvik kommune Saksgang: Møtedato: Kontrollutvalget Formannskapet Kommunestyret Saksnummer 031/11 BUDSJETT 2012 Tilsyn og kontroll i Larvik kommune VEDTAK: Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å bevilge kr i budsjett 2012 til tilsyn og kontroll i Larvik kommune. Revisjonstjenester Sekretariatstjenester fra VIKS Selskapskontroll Til Kontrollutvalgets disposisjon inkl møtegodtgjørelse Opplæring nytt kontrollutvalget Saksopplysninger: Utgifter til tilsyn og kontroll kan deles på følgende kostnadselementer: Regnskapsrevisjon Aktiviteter etter plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll aktuelt år Sekretariatstjenester til kontrollutvalget Møtegodtgjørelser og øvrige utgifter som følge av kontrollutvalgets aktivitet I avtalen fra 2007 mellom kontrollutvalget i Larvik kommune og Telemark kommunerevisjon IKS (TKR) som omhandler driftstilskudd, er det avtalt at beløpet fastsettes årlig. Utgiftene for Larvik kommune skal det første året 2007 være på nivå med Larvik kommunes 2006-budsjett til revisjonen, justert med den kommunale deflator 4,2 % i 2008 og 4.9 % i 2009 og beregnet til 4 % i I 2011 videreførte revisjonen kostnadene i samme størrelsesorden som i Driftstilskuddet utgjør for 2007 kr Larvik kommunes årlige driftstilskudd faktureres forskuddsvis med like store beløp hvert kvartal. Videre er det beregnet kr for andre oppdrag som kommer i tillegg. For budsjettåret 2012 er det i skrivende stund blitt opplyst at Telemark kommunerevisjon IKS øker kostnadene til revisjon med 3,5 %. Styret i VIKS behandlet driftsbudsjettet for 2012 i møte Fordelingen av utgifter mellom deltakerne i VIKS er regulert i selskapets vedtekter. Alle deltakerkommunene skal betale et årlig grunnbeløp på kr Videre legges innbyggertallet i den enkelte kommune til grunn for fordelingen av kostnadene. Styret vedtok et totalbudsjett 2012 på kr Larvik kommunes andel er oppført med kr av de totale driftsutgifter. Strategidokument Del 3 Side 19

21 Forslaget til budsjett for 2012 for tilsyns- og kontrollfunksjonen i Larvik kommune blir som følger: Totale revisjonstjenester, kr , fordelt: - Regnskapsrevisjon - Andre oppdrag Sekretariatstjenester fra VIKS Selskapskontroll Drift av kontrollutvalget: - Møtegodtgjørelse - Andre driftsutgifter Sum tilsyn og kontroll i Larvik kommune Saken oversendes til videre behandling til formannskapet og kommunestyret. Budsjettoppstilling VIKS Inntekter Regnskap 2010 Vedtatt budsjett 2011 Budsjett 2012 Overføringer Andebu kommune Hof kommune Holmestrand kommune Horten kommune Lardal kommune Larvik kommune Nøtterøy kommue Re kommune Sande kommune Tjøme kommune Tønsberg kommune Vestfold fylkeskommune Sum overføringer Andre driftsintekter Renter Bruk av disposisjonsfond Sum inntekter Strategidokument Del 3 Side 20

22 Utgifter Lønn Regnskap 2010 Vedtatt budsjett 2011 Budsjett 2012 Fast lønn Andre lønnskostnader. pensjon Avgiftspliktig Telefongodtgjørelse Yrkesskadeforsikring Arbeidsgiveravgift Sum lønn Andre driftsutgifter Kontorrekvisita Andre driftsutgifter Utgifter som ikke er oppgavepliktig Gaver og påskjønninger Porto Diverse abonnement Betalingsformidling 107 Telefon- og kommunikasjon Representasjon Kurs og annen opplæring Skyss- og kostgodtgjørelse Forsikringer Husleie,renhold,strøm Avgifter, gebyrer, lisenser Inventar og utstyr Service og driftsavtaler Konsulenttjeneser Revisjon Kjøp av regnskapsføring Øredifferanser -261 Sum andre driftsutgifter Styreutgifter Godtgjørelse leder Skyss og kostgodtgjørelse Møtegodtgjørelse medl Juridisk bistand styret Sum styreutgifter Sum utgifter Overskudd Strategidokument Del 3 Side 21

23 Strategidokument Del 3 Side 22

24 Hovedoversikter Strategidokument Del 3 Side 23

25 Strategidokument Del 3 Side 24

26 Hovedoversikt drift Driftsinntekter Tall i Regnskap Budsjett Budsjett Økonomiplan Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Rammetilskudd Andre statlige overføringer Andre overføringer Inntekts- og formuesskatt Eiendomsskatt Andre direkte og indirekte skatter Sum driftsinntekter Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Varer og tjenester i kommunens tjenesteprod Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat Eksterne finansinntekter Renteinntekter og utbytte Gevinst finansielle instrumenter Mottatte avdrag på lån Sum eksterne finansinntekter Eksterne finansutgifter Renteutgifter og låneomkostninger Tap finansielle instrumenter Avdrag på lån Utlån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finanstransaksjoner Motpost avskrivninger Netto driftsresultat Bruk av avsetninger Bruk av tidligere års regnskapsm mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserven Sum bruk av avsetninger Avsetninger Overført til investeringsregnskapet Avs til dekn tidl års regnskapsmessige merforbruk Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til bundne fond Avsatt til likviditetsreserven Sum avsetninger Regnskapsmessig mer- / mindreforbruk Strategidokument Del 3 Side 25

27 Hovedoversikt investering Inntekter Tall i Regnskap Budsjett Budsjett Økonomiplan Salg av driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter Overføringer med krav til motytelse Statlige overføringer Andre overføringer Renteinntekter, utbytte og eieruttak Sum inntekter Utgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Varer og tjenester i kommunal egenproduksjon Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon Overføringer Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter Fordelte utgifter Sum utgifter Finansieringstransaksjoner Avdragsutgifter Utlån Kjøp av aksjer og andeler Dekning av tidligere års udekket Avsatt til ubundne investeringsfond Avsetning til ubundne fond Avsetning til likviditetsreserve Sum finansieringstransaksjoner Finansieringsbehov Finansiering Bruk av lån Mottatte avdrag på utlån Salg av aksjer og andeler Bruk av tidligere års udisponert Overføringer fra driftsregnskapet Bruk av disposisjonsfond Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserve Sum finansiering Udekket / Udisponert Strategidokument Del 3 Side 26

28 Oversikt Arbeidskapital Langsiktig gjeld Fondsmidler Regnskap Budsjett Budsjett Økonomiplan Tall i Arbeidskapital Langsiktig gjeld Langsiktig finansieringslån Pensjonsforpliktelser (+5 %) Formidlingslån Sum langsiktig gjeld Kommunekassas fondsmidler Disposisjonsfondet Disposisjonsfondet - POF Bundet driftsfond Ubundet Investeringsfond Ubundet Investeringsfond - POF Lån av POF-fondet Bundet investeringsfond Sum fondsmidler Arbeidskapitalen er lik omløpsmidler fratrukket kortsiktig gjeld. Strategidokument Del 3 Side 27

29 Finansieringslån Renter og avdrag eksisterende lån Lånenum mer Beskrivelse Rentesats Lånegjeld pr Renter Avdrag Renter Avdrag Renter Avdrag Renter Avdrag Felleslån 2004 Flyt+0,85/ Nytt lån 2011 Flyt+0,85/ Sum DnB Innløsn.Husb ,29/ Sum Kommunekreditt Felleslån ,35/ KLP Div prosjekter 1997 (+0,05) Flyt/ Felleslån 2005 (+0,5) swap 5,0/ Obligasjonslån (-0,15)swap 4,89/ Obligasjonslån (-0,15)swap 5,75/ Felleslån 2011 (+0,10)swap 3,315/ Sum Kommunalbanken NO Obligasjonslån ,08/ NO Obligasjonslån 2009(+0,28) Flyt/ NO Obligasjonslån 2011(+0,45) 4,485/ Sum Obligasjonslån 2011/flyt Forutsetninger: 3 måneder NIBOR: 3,50 % i 2012, 4,00 % i 2013, 4,50 % i 2014 og 4,75 % i 2015 Lånegjelden nedbetales over 30 år. Refinansiering av lån med lang rente: 4,75 % Strategidokument Del 3 Side 28

Del 3 Vedlegg til Strategidokumentet 2011-2014. Innholdsfortegnelse

Del 3 Vedlegg til Strategidokumentet 2011-2014. Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse TJENESTEBESKRIVELSER OG BRUKERGARANTIER... 3 LARVIK KIRKELIGE FELLESRÅD HANDLINGSPLAN 2011 2014... 9 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT... 15 HOVEDOVERSIKTER... 21 Strategidokument

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 BALANSEREGNSKAPET Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 Eiendeler A. Anleggsmidler 2.2 425 761 730 404 712 637 Faste eiendommer og anlegg 2.27 188 472 204 185 302 657 Utstyr, maskiner og transportmidler

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS REGNSKAP 2016 1. 2. - Økonomisk oversikt drift INNHOLDSFORTEGNELSE - Regnskapssjema 2a- Investering 3. - Oversikt - balanse - Balanseregnskapet detaljert

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 Økonomisk oversikt Stord Vatn og Avlaup KF (frå 1.7.2009) Tekst Regnskap Budsjett Budsjett Regnskap Driftsinntekter Bruker betalinger 0 0 0 0 Andre salgs og leieinntekter

Detaljer

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

Vedlegg Forskriftsrapporter

Vedlegg Forskriftsrapporter Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 613 484-1 703 700-1 805 500-1 829 000-1 853 400-1 879 000 Ordinært rammetilskudd -1

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

Årsregnskap Kommentartilregnskapet -Hovedoversikter -Driftsregnskap -Investeringsregnskap -Balanseregnskap -Notertilregnskapet

Årsregnskap Kommentartilregnskapet -Hovedoversikter -Driftsregnskap -Investeringsregnskap -Balanseregnskap -Notertilregnskapet Årsregnskap 2009 -Kommentartilregnskapet -Hovedoversikter -Driftsregnskap -Investeringsregnskap -Balanseregnskap -Notertilregnskapet INNHOLDSFORTEGNELSE KOMMENTARER TIL REGNSKAPET...3 DRIFTSREGNSKAP...3

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

BRUTTO DRIFTSRESULTAT

BRUTTO DRIFTSRESULTAT Økonomisk oversikt drift 2014 - Ørland kultursenter KF Regnskap Budsjett Rev. Budsj. Regnskap Driftsinntekter: 2 014 2 014 2 014 2 013 Brukterbetalinger - kontingenter avg.fri 1 002 055 1 050 000 1 050

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2016 Driftsregnskap 2016 DRIFTSINNTEKTER Note Regnskap 2016 Budsjett 2016 Regnskap 2015 Andre salgs- og leieinntekter -117 371-105

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013 Regnskap Budsjett Budsjett 2011 2012 2013 Driftsinntekter Brukerbetalinger 85 950 985 88 900 000 90 979 000 Andre salgs- og leieinntekter 179 069 462 192 178

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD DOLSTAD MENIGHETSRÅD ÅRSREGNSKAP 2016 1 Innholdsfortegnelse: Driftsregnskap 2016... 3 Investeringsregnskap 2016... 4 Balansen 2016... 5 Note 1 Regnskapsprinsipper... 6 Note 2 Bruk og avsetning fond...

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note 2014 2014 2014 2013 36100 Betaling fra deltakere 47 205 61 050 109 800 84 870 36110 Deltakerbetaling

Detaljer

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2015 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2015 budsjett budsjett 2014 2015 2015 Driftsinntekter

Detaljer

Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak

Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den 28.09.17 - sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet Vedlegg 1 Regnskap Regnskap Regnskap Rammer Rammer Brukerbetaling

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015 16/55?- lb Høgskolen i Hedmark SREV34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 215 Eksamenssted: Studiesenteret.no / Campus Rena Eksamensdato: 15. desember 215 Eksamenstid: 9. - 13. Sensurfrlst: 8. januar

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -679 590 739-713 199 000-748 703 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -911 998 905-931 207 000-948 538 000 3 Skatt på eiendom -100 061

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Hovudoversikter Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 574 5 528 5 789 5 789 5 789 5 789 Andre salgs-

Detaljer

Årsbudsjett 2012 DEL II

Årsbudsjett 2012 DEL II Årsbudsjett 2012 DEL II Innhold Generelle forutsetninger for årsbudsjettet 51 Årsbudsjett drift 2012 53 Årsbudsjett investeringer 2012 55 Øvrige obligatoriske skjemaer 57 Vest-Agder fylkeskommune 50 Generelle

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -639 220 171-679 866 000-713 199 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -906 375 606-904 883 000-931 207 000 3 Skatt på eiendom -93 889

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Økonomiplan 2015-2018 Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Innholdsfortegnelse Organisasjon... 1 Innledning... 2 Drift og innvestering... 3 Budsjettet... 4 Oppsett budsjett... 5 Oppsummering... 6 1 1

Detaljer

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Budsjettskjema 1A Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Konto 2012 2013 2014 Skatt på inntekt og formue -65 540 472-75 866 000-79 667 000 Inntektsutjamning -2 071 112 1 667 000 2 173 000 Eigedomsskatt -6 317

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00 Tjeldsund kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: 31.10.2016 Tid: 12:30 14:00 Forfall meldes til sentraladministrasjonen, på telefon 76 91 91 00 eller

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -594 965 855-613 491 000-648 606 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -828 779 877-879 576 000-921 926 000 3 Skatt på eiendom -60 776

Detaljer

â Høgskolen i Hedmark

â Høgskolen i Hedmark 19 /22% es â Høgskolen i Hedmark Campus Rena Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: Eksamenstid: 8. juni 215 O9.-13. Sensurfrist: 29.juni 215 Tillatte hjelpemidler: Kalkulator Kompendium «Regnskap

Detaljer

3. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

3. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 3. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF Innholdsfortegnelse 3. kvartal 2014... Feil! Bokmerke er ikke definert. Driftsregnskapet... 3 Drift og vedlikehold... 4 Renhold... 5 Utleieboliger... 4 Sykefravær...

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE Versjon 214 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Saksframlegg. Arkiv: K Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /11 Kommunestyret /11

Saksframlegg. Arkiv: K Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /11 Kommunestyret /11 Saksframlegg REGNSKAP 2010 FOR RINDAL KOMMUNE Arkivsaknr: Saksbehandler: 11/372 Harry Figenschau Arkiv: K1-210 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 27.04.2011 016/11 Kommunestyret 04.05.2011 018/11

Detaljer

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Hovedoversikter Driftsbudsjett Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 955 5 928 5 698 5 698 5 698 5 698 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

BOGAFJELL Sokn. Årsregnskap 2016

BOGAFJELL Sokn. Årsregnskap 2016 BOGAFJELL Sokn Årsregnskap DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 1 268 451 1 227 300 1 376 867 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT DRIFT OG INVESTERING - ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING

LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT DRIFT OG INVESTERING - ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT 2017 DRIFT OG INVESTERING ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING Administrasjonssjefens innstilling budsjett 2016 drift og investering 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Drift Hovedoversikt pr

Detaljer

Vedtatt budsjett 2010

Vedtatt budsjett 2010 Budsjettskjema 1A 2010 2009 Regnskap 2008 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 528 246 700-6 168 640 000-5 684 942 861 Ordinært rammetilskudd 1) -1 890 202 400-1 777 383 000-1 662

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

Årsbudsjett Kommunestyrets bevilgningsvedtak og obligatoriske rapporter. Vedtatt av Sørum kommunestyre i møte , sak 84, 85, 86 og 87/06

Årsbudsjett Kommunestyrets bevilgningsvedtak og obligatoriske rapporter. Vedtatt av Sørum kommunestyre i møte , sak 84, 85, 86 og 87/06 Årsbudsjett 2007 Kommunestyrets bevilgningsvedtak og obligatoriske rapporter Vedtatt av Sørum kommunestyre i møte 13.12.06, sak 84, 85, 86 og 87/06 0 Innholdsfortegnelse Innledning...2 Intern kontoplan...3

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER BUDSJETTSKJEMA 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Skatt på inntekt og formue -85 730 240-86 200 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000 Ordinært

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering V3-5 skjema 1 B - Drift

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014 @ Høgskolen i Hedmark BREV 34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høsten 214 Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: 8. desember 214 Eksamenstid: 9.-13. Sensurfrist: 31. desember 214 Tillatte

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -547 849 286-602 552 000-613 491 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -759 680 525-798 308 000-879 576 000 3 Skatt på eiendom -37 234

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: 13:30

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: 13:30 Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.06.2013 Tid: 13:30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

Petter Dass Eiendom KF

Petter Dass Eiendom KF rcn-3 PE Petter Dass Eiendom KF Regnskap 2011 Økonomisk oversikt - drift 10 PETTER DASS EIENDOM KF - 2011 Regnska0 Reg budsjett Opprbudsjett Regnskap I fjor DrIftsinntekter Brukerbetalinger Andre salgs-

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kv 2013. Hammerfest Parkering KF

Kvartalsrapport 2. kv 2013. Hammerfest Parkering KF Kvartalsrapport 2. kv 2013 Innhold 2 Hovedoversikt drift 2. kvartal... 2 4 Sykefravær... 4 5 Kontrollvirksomhet.... 4 6 Klagebehandling og hc behandling... 5 1 Organisasjon. Hovedmål Drift og kundeservice

Detaljer

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 , REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 I I I I I. Driftsinntekter I I i., Bruker betalinger 0 Andre salgs og leieinntekter -6 767 813-6 184 149-6 184 149-7 229 552 Overføringer med krav til motytelse

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Utgangspunktet Strategi for økonomisk balanse Et regnskapsmessig underskudd i 2011 på 52,4 mill kr Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Et høyere driftsnivå enn sammenlignbare kommuner,

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg

Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering

Detaljer

Premieavvik «Det nye driftslånet» 3. mai 2013 Spesialrådgiver analyseenheten - Dag Sagafos

Premieavvik «Det nye driftslånet» 3. mai 2013 Spesialrådgiver analyseenheten - Dag Sagafos Premieavvik «Det nye driftslånet» 3. mai 2013 Spesialrådgiver analyseenheten - Dag Sagafos DS analyse Skien kommune - mai 2013 1 Driftsregnskapet KOSTRA Skien kommune DRIFTSREGNSKAPET Tall i hele 1000

Detaljer

Foto: Jan Hansen. Årsbudsjett 2015 og. økonomiplan

Foto: Jan Hansen. Årsbudsjett 2015 og. økonomiplan Foto: Jan Hansen Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015 2018 Frie inntekter Frie inntekter består av rammetilskudd, skatteinntekter og andre ikke øremerkede statlige tilskudd. Dette er hovedfinansieringskilden

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2012

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2012 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2012 Regnskap Budsjett Budsjett 2010 2011 2012 Driftsinntekter Brukerbetalinger 82 922 409 83 984 000 88 900 000 Andre salgs- og leieinntekter 150 162 986 177 065

Detaljer

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan 1 INNHOLD INNHOLD... 2 1. INNLEDNING:... 5 1.2 Prosess:... 5 1.3 Organisasjon:... 5 1.3.2 Politisk struktur: (Org.kart)... 5 1.3.3 Administrativ struktur: (Org kart)... 5 2. RAMMEBETINGELSER... 8 2.2 Befolkningsutvikling...

Detaljer

høyland Sokn Årsregnskap 2015

høyland Sokn Årsregnskap 2015 høyland Sokn Årsregnskap 2015 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 2015 2014 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 775 938 859 500 861 417 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Tranby Menighetsråd. Regnskap 2015

Tranby Menighetsråd. Regnskap 2015 Tranby Menighetsråd Regnskap 2015 Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet Note Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 272 560,00

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Regnskapsheftet. Regnskap 2006

Regnskapsheftet. Regnskap 2006 Regnskapsheftet Regnskap 2006 ÅRSREGNSKAP 2006 - INNHOLD Side Innholdsfortegnelse 3 Innledning 7 Økonomiske oversikter i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning Regnskapsskjema 1A, Driftsregnskapet

Detaljer

FORMANNSKAPET

FORMANNSKAPET Saknr. 065/12 ØKONOMIPLAN 2013-2016 06.11.2012 FORMANNSKAPET Handsaming i møtet: Økonomisjefen gjekk igjennom Budsjettskjema A1, A2 og drifts- og investeringsoversikten for økonomiplanperioden 2013-2016.

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012 BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT bud. 1 Frie inntekter (rammetilskudd/skatteinntekt) -650 000 000-650 000 000-650 000 000-603 719 000-288 117 795 2 Ordinært rammetilskudd 0 0 0 0-204 267 665 Samhandlingsrefonmen

Detaljer

Lista sokn. Årsregnskap 2016

Lista sokn. Årsregnskap 2016 Årsregnskap 2016 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Revidert Opprinn. Regnskap Budsjett budsjett Regnskap Note 2016 2016 2016 2015 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 313 336

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL.

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kv 2014. Hammerfest Parkering KF

Kvartalsrapport 2. kv 2014. Hammerfest Parkering KF Kvartalsrapport 2. kv 2014 Hammerfest Parkering KF Innholdsfortegnelse 2 Hovedoversikt drift 2. kvartal... 2 3 Drift... 3 4 Sykefravær... 4 5 Kontrollvirksomhet.... 4 6 Klagebehandling og HC behandling...

Detaljer

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET...

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP... 3 BALANSEREGNSKAP... 3 HOVEDOVERSIKTER... 6 ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT... 6 ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERING... 7 ANSKAFFELSE

Detaljer

Råde Kommune. Årsbudsjett 2015. Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14. Talldelen

Råde Kommune. Årsbudsjett 2015. Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14. Talldelen Råde Kommune Kyststien, Tasken ved Kurefjorden 2014 Foto Nina Løkkevik Årsbudsjett 2015 Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14 Talldelen 1 INNHOLD: 1. Investeringsbudsjettet Budsjettskjema

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Bogafjell sokn

DRIFTSREGNSKAP. Bogafjell sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2016 2016 2015 36000 Brukerbetaling for kirkelige tjenester - - - 36100 Betaling fra deltakere 658 908 733 300 722 533

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap

Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap Møtested: Rakkestad kommune, Herredshuset Tidspunkt: 28.10.2016 kl. 09:00-09:30 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon

Detaljer