Nore og Uvdal kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nore og Uvdal kommune"

Transkript

1 Nore og Uvdal kommune Kommunestyrets vedtak til Handlingsprogram Budsjett 2015 K-sak 74/2014 behandlet 15.desember 2014

2 Innhold Vedtak Kommunestyret :... 3 Kommuneplanen og prioriterte mål for perioden... 4 Folkehelse og bolyst... 4 Næringsutvikling og arbeidsplasser Kommuneorganisasjonen som forvalter, tilrettelegger og tjenesteyter Helse, miljø og sikkerhet Tjenesteområdene rammer og handlingsplaner Sentrale styringsorganer og fellesfunksjoner Fagavdeling skole, barnehage og kultur Fagavdeling for helse, sosial og barnevern NAV Numedal Fagavdeling pleie rehabilitering og omsorg Fagavdeling for næring, miljø og kommunalteknikk Kulturarvstyret Kommunale avgifter og gebyrer Intern oversikter Nye driftstiltak: Investeringstiltak: Fondsmidler Langsiktig gjeld Obligatoriske oversikter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Regnskapskjema 1B - driftsregnskapet Økonomisk oversikt - Drift Budsjettskjema 2A - Investeringsbudsjettet Budsjettskjema 2 B - Investeringsbudsjettet Økonomisk oversikt - Investering Side 2

3 Vedtak Kommunestyret : 1. Det fremlagte forslag til årsbudsjett for 2015 og handlingsprogram, økonomiplan for for Nore og Uvdal kommune vedtas med endringer gjort i k-sak 74/ Hovedutvalgene gis fullmakt til å foreta en videre fordeling av netto rammer etter fullmakter gitt av kommunestyret i eget økonomireglement. 3. Forslag til avgifter, gebyrer og egenbetalinger for år 2015 vedtas. 4. Skatt på formue og inntekt for år 2015 skrives ut etter de høyeste satser som gjelder. 5. For eiendomsskatteåret 2015 skal det skrives ut eiendomsskatt på «verk og bruk» jf. eigedomsskattelova (esktl.) 3 første ledd bokstav c. Den alminnelige eiendomsskattesatsen for skatteåret 2015 er 7 promille, jf. esktl. 11 første ledd. Eiendomsskatten skal betales i to terminer jf. Eskl 25. Første termin er og andre termin er Utskriving av eiendomsskatt for skatteåret 2015 er basert på takster fastsatt ved siste alminnelige taksering gjennomført i år Takstvedtekter for eiendomsskatt i Nore og Uvdal kommune vedtatt i kommunestyret skal gjelde for eiendomsskatteåret 2015, jf. esktl Det foretas låneopptak på kroner i 2015 som nedbetales over 20 år. Rådmannen gis fullmakt til å foreta låneopptaket i henhold til kommunens finansreglement. 7. Administrasjonen gis fullmakt til å sette i gang arbeider etter vedtatt budsjett for de prosjekter som er finansiert. 8. Ordførerens godtgjørelse fastsettes i tråd med reglement vedtatt av kommunestyre i sak 106/2011 Reglement for godtgjøring og arbeidsvilkår for folkevalgte i Nore og Uvdal kommune. På grunn av svikt i eiendomsskatt må rådmannens forslag til budsjett for 2015 reduseres med 1,2 millioner kr. Dette i tråd med rådmannens forslag i notat av Ved ledighet i stillinger skal det gjennomføres en grundig vurdering av muligheter for å overføre oppgaver til andre tilsatte, evt ta med aktivitet på ikke lovpålagte oppgaver. Side 3

4 Kommuneplanen og prioriterte mål for perioden Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt av kommunestyret og har som satsingsområder satt 1)Folkehelse og bolyst og 2) Næringsutvikling og arbeidsplasser. Nedenfor er satt opp mål, strategier og tiltak slik de er vedtatt i planen og det er gjort kommentarer under hvert hovedpunkt. Folkehelse og bolyst Mål, strategier og tiltak Mål 1. Oppvekst- og levevilkårene i Nore og Uvdal skal være så gode at de skaper økt bolyst for innbyggere og potensielle innflyttere i alle aldre Strategier og tiltak a. Legge til rette for bolyst og trivsel blant kommunens innbyggere slik at kommunens attraktivitet økes Tiltak Sikre fortsatt attraktive fritidstilbud som skaper nettverk, identitet og tilhørighet Legge til rette for videreutvikling av fellesarrangement og tilrettelegge arealer/egnede steder for dette Tilrettelegge for innsyn, deltakelse og et aktivt lokaldemokrati Bidra til å videreutvikle tilbud ved Numedal videregående skole. Kommentarer budsjett 2015: Målt i innflytting er det få tegn til at en har lyktes til fulle med å nå målet, men det arbeides stadig med aktiviteter og tiltak for å nå målsetningene. Bygdetunet bidrar til identitet og trivsel. Rødberg Fritidspark fanger mange aktiviteter. Det samme gjelder for nye Rødberg idrettspark og et oppgradert Norefjord stadion, der allsidige muligheter for aktiviteter og fysisk utfoldelse nå er etablert. Forslaget for inneholder fortsatt satsing på investeringstiltak og prioritering i driften som vil forsterke arbeidet, herunder fokus på brukervennlighet gjennom universell utforming i planprosesser og byggesaksbehandling. Nore og Uvdal kommune har for skoleåret 2014/15 samarbeid Side 4

5 med Numedal videregående skole om introduksjonsprogram og språkopplæring. Det tas sikte på å gjennomføre en ny yrkesmesse i januar Suksessen fra 2013 viser at slike arrangementer motiverer ungdommen til yrkesvalg som kan gi utsikter til en fremtid i bygda. b. Legge til rette for økt tilflytting til kommunen ved å profilere kommunen som attraktivt bo- og arbeidssted Tiltak Økt informasjon om og profilering av Nore og Uvdal som attraktivt arbeids- og bosted Opprettelse, drift og videreutvikling av Flytte til Nore og Uvdal portal Videreutvikle vertskapsfunksjoner overfor potensielle innflyttere Kommentarer budsjett 2015: Tiltakene går i hovedsak inn som del av det løpende arbeidet. Samtidig jobbes det med å øke profileringen av botiltak i kommunen. Nore og Uvdal kommune markedsfører både boligfeltet Skogen Vest og Hvaale 2. Det skal tilrettelegges for etableringer gjennom satsning på etableringslån og utbedringstilskudd. Det er en målsetning å sluttføre utbyggingen på Hvaale 2 i Kommunen videreutvikler vertskapsfunksjoner gjennom samarbeidet med næringslivet. Samarbeidet fungerer godt og søkes videreutviklet i c. Bygge omdømme, identitet og stolthet Tiltak Snakke bygda god Ivareta estetiske kvaliteter og forbedre kommunens utseende Etablere to årlige ryddeaksjoner med levering av avfall vår og høst Kommentarer budsjett 2015: Gjennom lederopplæring og løpende arbeid blir det lagt vekt på at alle ledere i kommunen har et særlig ansvar som samfunnsutviklere. Kommunehuset har fått et tiltrengt ansiktsløft og fremstår nå som en tilvekst i Rødberg sentrum. Nye planer for uteareal og parkering vil prioriteres. Arbeidet med en renere og ryddigere kommune videreføres. d. Videreutvikling av Rødberg som handels-, kultur- og servicesenter i Numedal Tiltak Sluttføring av reguleringsplan/tettstedsplan for Rødberg Iverksetting av tiltak iht. reguleringsplanen/tettstedsplan: Utvikle jernbanetomta og forbindelse mellom stasjonsområdet, damanlegget og fritidsparken Forskjønnelse av Rødberg sentrum; grøntarealer, ny beplantning, belysning og skilting. Ny sykkel- og gangsti i tilknytning til boligfelt ovenfor Rødberg i retning Uvdal Utarbeide plan for framtidig trafikkavvikling i Rødberg sentrum Kommentarer budsjett 2015: Reguleringsplan Rødberg sentrum er sluttført, herunder plan for fremtidig trafikkutvikling i området. Kommunen skal i 2015 samarbeide videre med handelsstanden for å øke trivselen i Rødberg sentrum. Arbeidet er i en positiv utvikling der partene har gjensidige forventninger til økt samarbeid. Det jobbes med skiltprogram til fritidsparken. Utvikling av jernbanetomten er stilt i bero i påvente av Jernbaneverkets forvaltningsplan for Numedalsbanen som ventelig er ferdig ved inngangen til Lokstallen vurderes som nytt turistkontor i kommunen. Næringsselskapet og næringshagen har prosess Side 5

6 med JBV og fylkeskonservatoren om en evt. avtale og utforming, kommunen bidrar som bisitter i en samarbeidsgruppe opprettet til formålet. e. Videreutvikling av Rødberg, Tunhovd, Uvdal og Nore som attraktive bosteder og gode oppvekstmiljøer Tiltak Legge til rette for utvikling av bygdene som fremmer positive særtrekk og kvaliteter gjennom en aktiv steds- og områdeutvikling der god byggeskikk vektlegges Tilrettelegge for tomter tilpasset ulike ønsker og behov; tuntomter, spredt boligbygging, utsiktstomter Tilrettelegge for ulike typer boliger; boligbyggerlag med mindre boenheter, ungdomsboliger, seniorboliger Utvikle møteplasser og steder tilrettelagt for fysisk aktivitet i nærmiljøet der universell utforming er ivaretatt Ivareta trafikksikkerhet for barn og unge, herunder sikker skoleveg og gode arealer for lek og fysisk aktivitet Kommentarer budsjett 2015: Det foreligger vedtak som stimulerer til utvikling av steds- og områdeutvikling, herværende forslag legger ikke opp til særegne satsinger. Derimot vil det i 2015 bli informert om de muligheter som ligger i kommunens arealdel. Kommunen planlegger boliger som skal kunne dekke innbyggernes behov, jfr. Boligpolitisk plan, som er til politisk behandling høsten Tunhovd familiebarnehage er i 2014 definert som kommunal barnehage med økt belegg og styrket drift i barnehageåret 2014/15. Vedtatt trafikksikkerhetsplan følges opp i f. Alle innbyggere med særskilte behov skal få et tilpasset tilbud som forebygger og utvikler egen mestringsevne. Hjelpen skal gis på laveste effektive nivå Tiltak Påse at de overordnede og tverrfaglige føringene legges til grunn for sektorplaner, kommunale prioriteringer og bruk av virkemidler Kommentarer budsjett 2015: Arbeidet foregår som en del av alt løpende arbeid som er knyttet til denne gruppen og individuell veiledning er utvidet til også å omfatte grupper før behovet oppstår. Det er mye fokus på det forebyggende arbeidet. 2. Alle innbyggerne i kommunen skal få mulighet til å delta aktivt i et inkluderende samfunn der alle får oppleve sosial tilhørighet Strategier og tiltak a. Økt satsing på tilgjengelighet, forebyggende arbeid, tverrfaglig og i samarbeid med frivillige lag / foreninger Tiltak Intern samordning og tilrettelegging overfor personer med særskilte og sammensatte behov Side 6

7 Stimulere lag og foreninger til å jobbe aktivt for å gi et bredt og godt tilbud som fremmer inkludering og sosial tilhørighet Sikre universell utforming og muligheter for fysisk aktivitet/møteplasser for alle aldersgrupper ved planlegging og utbygging Kommentarer budsjett 2015: Brukere får det man har krav på, men det kan antakelig oppnås enda mer, særlig på forebygging ved bede samordning. Dette må styrkes. Det er en utfordring å få med lag og foreninger til inkludering og integrering av nye brukergrupper. Kommunen jobber med et særlig fokus på flyktninger her. Universell utforming følges opp på generelt grunnlag i forhold til gjeldende lovverk. b. Legge til rette for at alle innbyggere i kommunen skal få mulighet til å delta i tilpassede fritidsaktiviteter Tiltak Legge til rette for høy aktivitet og god kvalitet i tilbudet fra frivillige lag og organisasjoner. Bruk av kommunale tilskudd til opplæring av trenere/instruktører og kompetanseoverføring mellom trenere/instruktører i frivillige lag og foreninger Stimulere til at frivillige lag og foreninger får anledning til å markedsføre seg på ulike fellesarrangement, som for eksempel bygdedagene, for å synliggjøre tilbudene bedre, og rekruttere flere ildsjeler Tilrettelegge for en felles hjemmeside for lag og foreninger Tilrettelegge for fysisk aktivitet/aktiviteter i naturen som bruk av sti- og løypenett og utmarksopplevelser generelt Legge til rette for og profilere muligheter for jakt og fiske Kommentarer budsjett 2015: Lag og foreninger må søke sikret opplæring og kompetanseoverføring gjennom den regulære tilskuddsordningen i kommunen. Den foreslåtte ruslebussen kan gi mange en mulighet å kunne delta på ulike aktiviteter. Arbeidet med å få på plass tilbudet er utfordrende økonomisk og praktisk. Kommunen har tilrettelagt for Numedalsnett slik at lag og foreninger kan ha en felles hjemmeside. Kommunen legger også opp til å profilere muligheter for jakt og fiske. Kommunen har med sti og løypeplaner i nye utbyggingsavtaler knyttet reguleringsplaner som er under revisjon. 3. Innbyggerne skal tilbys veiledning om sunn livsstil Strategier og tiltak a. Vurdere kostholdsprosjekt tilpasset alle aldersgrupper i kommunen Tiltak Sette fokus på sunt kosthold som fremmer friske og opplagte barn som er mer mottakelige for læring Utrede og eventuelt innføre et organisert måltid på skolene Fokus på kosthold ved helseinstitusjonene som forebyggende tiltak overfor eldre, aktivt opplysningsarbeid for helselag, pensjonistforeninger Tilby frukt og grønt på offentlige arrangement Kommentarer budsjett 2015: Som tiltak anses aktivitetene som innført/gjennomført. Side 7

8 Kostholdsprosjektet er et ubetinget positivt tiltak. Det satses på et tverrfaglig samarbeid for barn med overvektproblematikk. Det er høyt fokus på kosthold ved helseinstitusjonene som forebyggende tiltak overfor eldre, aktivt opplysningsarbeid for helselag, pensjonistforeninger. Fagavdeling PRO har fokus på behandling av sykdommer og senkomplikasjoner, og jobber med en rekke forebyggende lavterskeltilbud i forhold til kosthold og ernæring. Blant annet satses det på tilstrekkelig kompetanse i kjøkkentjenesten på Bergtun for å sikre at blant annet brukerens matinntak blir ivaretatt. I samarbeid med øvrig personell i tjenesten blir det iverksatt tiltak for å unngå feilernæring og underernæring. 4. Alle barn i barnehager og elever i grunnskolen skal ha et godt faglig, fysisk og sosialt tilbud som fremmer læring, trivsel og god helse Strategier og tiltak a. Legge til rette for å utvikle fysisk og mentalt robuste og lærende barn og unge Tiltak Utarbeide og vedta forpliktende plan for fysisk aktivitet Utvikle kreative og utfordrende ute- og innearealer som stimulerer til fysisk aktivitet, og som ivaretar kravet om universell utforming Kompetanseheving og bevisstgjøring i bruka av dataverktøy i undervisningen og kontakt skole/hjem Sikre ressurser til drift av dataverktøy Skape gode læringsforhold for alle gjennom å arbeide aktivt mot mobbing. Kommentarer budsjett 2015: Prosjektering ombygging av Rødberghallen er påbegynt som et virkemiddel til fysisk aktivitet. Arbeidet med å lage plan for å bedre utelekearealet ved Rødberg skole er i gang. Begge skolene og alle barnehagene signaliserer behov for å ruste opp uteområdene og å skifte ut lekeutstyr /fallunderlag. Planlegging og prosjektering av dette fortsetter i Alle elever bruker plattformen Fronter fagsider er under utarbeidelse utstyrstettheten er i fylkestoppen. Det jobbes kontinuerlig med gode læringsforhold. Ved inngangen til 2015 er kompetansen innen skole meget godt ivaretatt. Elevenes trivsel ved skolene er høy, og forekomsten av mobbing er av de laveste i fylket. b. Utvikle en skole som fremmer læring, trivsel og helse Tiltak Utarbeide plan for rekruttering og faglært kompetanse Tilrettelegge for stipend/etterutdanning og kompetanseheving Utvikle kvalitet og kompetanse for å heve det faglige nivået blant elevene Gjennomføre et prosjekt om framtidig skole som ivaretar de ovennevnte punkter. Kommentarer budsjett 2015: Rådmannen viser til at forslaget i foreliggende plan vil innebære styrking av elevenes sosiale og faglige miljø. Fra og med skoleåret 2014/15 er alle lærere i Nore og Uvdal kommune med godkjent utdanning. Det betyr flere faglærte lærere til å undervise og dermed styrket grunnlag for gode resultater innen skolen. Tendensen i 2014 viser økt trivsel, motivasjon og mestring hos elevene. Det vil i denne sammenheng legges økt vekt på kvalitet og samarbeid mellom hjem og skole i Side 8

9 På bakgrunn av at kommunen har et høyt nivå på spesialundervisning og bruk av personlig assistent, arbeider en kontinuerlig for å ta ned dette nivået og vri ressursene over på forebyggende arbeid. Tilsetting av sosiallærer er ett eksempel på ei slik omlegging. Stipendtildelinger for å sikre nødvendig kompetanse videreføres i Det intensiverte samarbeidet i Numedal har gitt god avkastning i sær på skoleområdet. Samarbeidet på barnehageområdet er under oppbygging. Felles kompetanseplan er under utvikling, og en arrangerer nå felles kursdager for alle ansatte. I 2014 har en skolert flere lærere til å bli ressurspersoner i verktøyet SOL et verktøy for leseutvikling. Skolering av andre lærere starter opp på nyåret c. Legge til rette for gode overganger mellom barnehage og barneskole, barneskole og ungdomsskole, ungdomsskole og videregående skole Tiltak Utarbeide og gjennomføre plan for gode overganger Holdningsarbeid med fokus på verdier, valg og tro på egne krefter hos barn og unge. Innføre og utvikle metoder på alle alderstrinn som kan bidra til å nå målet. Av tiltak som er i gang nevnes: Foreldreveiledning i regi av helsestasjon Satsning på Regnbueprosjektet i 5-7 klasser Satsning på MOT som modell for hvordan lokalsamfunn kan jobbe sammen med ungdom Rett førstevalg Kommentarer budsjett 2015: Verktøyet kommunen kjøpte ifbm. tilknytning til et prosjekt man deltok i 2011/12 benyttes som kartleggingsverktøy i overgangen barnehage /skole og barnetrinn /ungdomstrinn. En har også området «overganger sammenhenger» som ett av tiltakene en vil arbeide med i «dalsamarbeidet». Målet her er å videreutvikle de verktøyene er bruker, men også utvide bruksområdet. Økt fokus på kompetanseheving i forebyggende arbeid innen skolen. Team for rus og psykisk helse deltar aktivt i det forebyggende arbeid rettet mot barn og unge, gjennom bl.a. trefftider på NVS, koordinatoransvar for forebyggende rusteam, hvor vi samarbeider med både ungdom, foreldre, skolen, politiet, NAV m.m., og det tilbys gode helsetjenester. Det satses på MOT-arbeidet med styrking av ressurser innen ungdomsarbeidet, og det jobbes godt med tiltak innen helse Side 9

10 Næringsutvikling og arbeidsplasser Mål, strategier og tiltak Mål Kommunen skal være en aktiv tilrettelegger, forvalter og pådriver for næringsutvikling, etablering av nye virksomheter og sikring av eksisterende arbeidsplasser i privat næringsliv Strategier og tiltak a. Legge til rette for et aktivt næringsapparat, i samarbeid med private aktører, som kan støtte og veilede bedrifter i oppstarts- og videreutviklingsfaser Tiltak Veiledning og vertskap overfor primær-, sekundær og tertiærnæringene Utvikle tilrettelagte tomter og lokaler for næringslivet Kommunale tilskuddsordninger ved nyetableringer og videreutvikling Kommunale lån ved investeringer Videreføring av tilskuddsordning til å ta inn lærlinger Kommentarer budsjett 2015: Det vil i 2015 bli bedre oppfølging fra næringsfondet til å følge opp veiledning og vertskap for primær-, sekundær og tertiærnæringene. Det skal jobbes aktivt med tilrettelegging for tomter og arealer ved Stormogen, Dokkeberg og Grønneflåta, samt næringsområdet på Tunhovd. Kommunale lån og tilskuddsordninger er på plass i 2015 ihht. Næringsfondet. Lærlinger hilses velkommen i kommunen, tilskuddsordningen videreføres i b. Legge til rette for tilgang på relevante og oppdaterte kompetansemiljø i regionen Tiltak Fortsatt stimulere til økt samarbeid og videreutvikling av lokale, regionale, nasjonale og internasjonale næringslivsbaserte nettverk Jobbe aktivt for opprettholdelse av Numedal videregående skole som viktig arena for rekruttering av arbeidskraft til kommunen, som en viktig arbeidsplass og som et viktig tilbud til ungdom Stimulere til økt samarbeid mellom private bedrifter og Numedal videregående skole, inkludert å videreutvikle tilbud for lærlinger og evt. etablere en årlig arbeidslivsmesse Legge til rette for etterutdanning, kompetanseheving i bedriftene og generell voksenopplæring, gjennom å stimulere kurstilbud i regi av Numedal videregående skole, distriktskurs i regi av Høyskolen i Buskerud og andre kompetansemiljøer. Kommentarer budsjett 2015: I de større nettverkene vil det i all hovedsak være arbeidet som utføres i regi av Kongsbergregionen og Numedalsutvikling, kommunen henter kompetanse og nettverkstilkoblinger fra. I andre nettverk deltar fag- og næringsmedarbeidere. I Kongsbergregionen er det opprettet er prosjekt Kompetanseregionen som vil bli videreført i Forholdet til Numedal videregående skole foregår på ulike områder og fungerer på mange måter etter hensikten. I 2015 vil kommunen planlegge nærmere et prosjekt knyttet hybelhus ved Norefjord for elevene ved skolen. Arbeidet kan sees i sammenheng med signaler om samarbeid fra det private, næringslivet og det offentlige. Etterbruk av Nore skole som hybelhus er relevant. Side 10

11 c. Bidra til forbedret infrastruktur og kommunikasjon Tiltak Stimulere til tilbud om bredbånd til alle, også i ADSL områdene Være pådriver for å få bedret dekningsforhold for mobiltelefoni Heving av vegstandard og vegvedlikehold Arbeide for helårsveg over Imingfjell Stimulere til økt kollektivtilbud, tilpasset både innbyggere, næringsliv og tilreisende Kommentarer budsjett 2015: Kommunen er ute av eierforholdet i det tidligere Numedal Bredbånd. Utviklingen føres nå videre i Numedal Fiber der blant annet de to e-verkene i kommunen deltar på eiersiden. Arbeidet med vegvedlikehold og vegstandard foreslås styrket i Kommunen har et ønske om et forpliktende samarbeid med Statkraft vedr. Øygardsgrendvegen i forbindelse med varslet Nore 1 utbygging. 1. Nore og Uvdal skal være et attraktivt reisemål med vekst i hele planperioden Strategier og tiltak a. Ta grep og støtte opp under utviklingen av Nore og Uvdal som reisemål Tiltak Bidra i utvikling av Nore og Uvdal som reisemål gjennom ulike kommunale virkemidler Bidra i utviklingen av Rødberg sentrum og tettstedene i kommunen som reisemål, handels- og kultur- og stoppesteder Bidra i utviklingen av vertskapstjenestene overfor gjester, innbyggere og næringsliv. Bidra i utviklingen av reiselivsnæringen, og næringsliv som støtter opp om dette. Koordinert med blant annet den regionale reiselivsstrategien, og som sikrer at kravet til bærekraft for bransjen oppfylles Sikre fortsatt utsiktsrydding langs fylkesveiene og aktuelle kommunale veier og utvikle et utvalg attraktive rasteplasser Støtte tiltak som fremmer økt og bærekraftig bruk av Numedalsruta, Numedalslågen, Hardangervidda og øvrige fjellområder i kommunen Legge til rette for traseer for motorisert ferdsel. Kommentarer budsjett 2015: Tiltak for å støtte reisemålsutviklingen må støttes gjennom det generelle næringsarbeidet og deltakelse fra næringen selv samt opparbeiding av infrastruktur. Det vil i 2015 arbeides videre med en reiselivsstrategi i kommunen. Aktiviteten ved bygdetunet søkes økt gjennom bedret samarbeid og videreutvikling av bygdetunets hjemmeside. Samhandling mellom Fortidsminneforeningen og vegvesenet er påkrevet for oppsett av severdighetsskilt/brune skilt. Det vil i 2015 bli økt fokus på etterskjøtsel og rydding av fv. 40. Det er ikke lagt til rette for snøscooterløype i kommunen. Forslaget om rekreasjonsløyper for snøscooter ble trukket. Det er i stedet kommet forslag til endringer i motorferdselloven. Kommunen v/motorferdselsutvalget har avgitt høringsuttalelse. Side 11

12 Strategier og tiltak b. Fremme finansiering av fellesgoder Tiltak Bruk av kommunale virkemidler som bidrar til varig finansiering av fellesgoder Stimulere til frivillige og forpliktende avtaler Kommentarer budsjett 2015: Forslaget innebærer videreføring av dagens driftsnivå. Avtaleverket er på plass for infrastrukturfondet. c. Fremme videreutvikling og salg/formidling av lokalt produserte produkter, lokal kultur- og kulturhistorie og kunnskap Tiltak Bidra i kunnskapsutvikling, produktutvikling og kommersialisering av: Matproduksjon, -foredling og -tradisjon og kortreist mat Utmarksnæringer Jakt og fiske Industrihistorie knyttet til kraftverksutbyggingen og Numedalsbanen. Kommentarer budsjett 2015: Forslaget innebærer videreføring av dagens nivå på de fleste områdene og en styrking av arbeidet med immateriell kulturarv. Kommunen jobber målrettet på en rekke kulturfelt. Ny kulturplan er på gang, og det er gode samarbeidsflater med eksterne ressurser. Etterbruk av gamle Nore 1 når den fases ut omkring 2020 vil være et viktig satsningsområde for kommunen. Det er viktig å bevare den funksjonelle sammenhengen mellom bygninger, rørgate og tekniske installasjoner. Det arkitektoniske/ industrielle utrykket er en viktig markør i lokalmiljøet, også sett i forhold til det fredete jernbaneanlegget. 2. Nore og Uvdal kommune skal forvalte sine arealer og naturressurser på en aktiv og bærekraftig måte Strategier og tiltak a. Forvalte ressursene i tråd med lokale, nasjonale og internasjonale føringer, og på en slik måte at det også kan gavne kommunens innbyggere, næringsliv og gjester Tiltak Fullføre kommuneplanens arealdel, og utvikle en langsiktig arealstrategi som ivaretar samordning, utbygging, vern mot uønskede hendelser, vern av dyrket mark og øvrige verdifulle områder Utarbeide og gjennomføre tiltak i henhold til framtidig klima- og energiplan Utvikle nye og framtidsrettede løsninger for avfallshåndtering Legge til rette for at videre utbygging i fjell- og hytteområdene er bærekraftig Videreføre det flerkommunale Grønn Dal-samarbeidet med bevaring av Numedalslågens vann- og miljøkvaliteter Kommentarer budsjett 2015: Fylkesmannen har trukket innsigelsen til kommunedelplanen for Nore Øst og planen vil bli sluttbehandlet i løpet av høsten Delplan for Nore og Uvdal Vest er ute på 2.gangs høring og Side 12

13 forventes sluttbehandlet i løpet av vinteren 2014/15. Kommunedelplan for Dagalifjellet m/rødberg har innsigelser fra Fylkesmannen og sluttbehandling kan påregnes i løpet av Det skal i 2015 iverksettes tiltak i tråd med vedtatt «Energi- og Klimaplan». Renovasjonsordningen skal ut på anbud i b. Utarbeide en strategi og tilrettelegging for primærnæringene som sikrer bærekraftig utvikling for bransjen og et levende kulturlandskap Tiltak Opprettholdelse av dyrket mark på dagens nivå Stimulere til økt husdyrproduksjon Stimulere til fortsatt aktiv skogskjøtsel, tilpasset avvirkning og ny avsetning av biomasse. Kommentarer budsjett 2015: Lite av dyrkbar jord er tatt ut av produksjon, og antall aktive foretak med husdyr er uendret fra 2013 til Det forventes en forsiktig optimisme i næringen i 2015, der kommunen bidrar som en god støttespiller. Husdyrproduksjonen, samt skogskjøtsel og økt avvirkning søkes styrket gjennom «Prosjekt Fremtidslandbruk i Numedal» i d. Aktiv forvaltning, utløse økt verdiskaping og økt attraksjon i krysningspunktet bruk og vern Tiltak Tilrettelegge og bidra til økt verdiskaping med utgangspunkt i verneområdene Hardangervidda og Trillemarka Rollagsfjell Bidra til å opprettholde en livskraftig villreinstamme på Hardangervidda, bla gjennom arbeidet med en felles fylkesdelplan for Hardangervidda. Kommentarer budsjett 2015: På begge områdene er det avsluttet en del arbeid. Forslaget legger opp til å følge oppsatt progresjon. Staten har innfridd sin betalingsforpliktelse til Utviklingsfond Trillemarka-Rollagsfjell. Fra 2015 vil avkastning av fondet gå til næringsrettede tiltak til det beste for befolkningen i kommunene Nore og Uvdal, Rollag og Sigdal. Sekretariatfunksjonen ivaretas i Sigdal kommune. Kommuneorganisasjonen som forvalter, tilrettelegger og tjenesteyter Mål, strategier og tiltak Mål 1.Nore og Uvdal skal være en kommune med et levende og aktivt lokaldemokrati Strategier og tiltak Gjennom åpne prosesser legge til rette for deltakelse, frie diskusjoner og mulighet for å påvirke. Tiltak Etablere gode informasjonsrutiner knyttet til politisk arbeid Ha tidlig fokus på opplæring i demokratiske prosesser Opprette ungdomsråd. Kommentarer budsjett 2014: Side 13

14 Arbeidet antas å bli ivaretatt gjennom løpende arbeid og blant annet har Norsk Presseforbunds åpenhetsindeks blitt lagt til grunn for en del av arbeidet. Delegeringsreglementet skal fullføres i løpet av våren Ungdomsarbeidet følges opp. 2.Nore og Uvdal skal være en kommune med en effektiv kommuneorganisasjon Brukere av kommunale tjenester skal møte en organisasjon preget av kompetanse, service og evne til gjennomføring. Kommuneorganisasjonen skal vektlegge prosjekt- og programorganisering Kommuneorganisasjonen skal ha fokus på tverrfaglig samarbeid. Kommentarer budsjett 2015: Kommunen arbeider fortløpende med å styrke organisasjonsarbeidet til det beste for kommunens innbyggere. Side 14

15 Helse, miljø og sikkerhet Nore og Uvdal kommune har ansvaret for at kommunale virksomheter drives i samsvar med lover som regulerer forhold knyttet til helse, miljø og sikkerhet (HMS). Nore og Uvdal kommune har fortsatt et lavt sykefravær sammenlignet med kommunesektoren sett under ett. Som en IA-bedrift er kommunen særskilt forpliktet til dette. Målindikatorer: Helse, miljø og sikkerhet Samlet sykefravær i kommunen 3,91 %* 5 % 5 % 5 % 5 % Vernerunderapporter 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % HMS-grunnkurs for nyvalgt AMU og Vår Vår Vår verneombud Samhandlingsmøter med vernetjenesten og bedriftshelsetjenesten (BHT) Vår Høst Vår Høst Vår Høst Vår Høst Vår Høst Planlegging- og oppfølgingsmøter for arbeidsgiver og bedriftshelsetjenesten (BHT) Vår Høst Vår Høst Vår Høst Vår Høst Vår Høst Inkluderende arbeidsliv: partsmøte med Arbeidslivssenteret, Nav Numedal, bedriftshelsetjenesten, arbeidsgiver (*) Tall pr. 2. tertial En gang i året En gang i året En gang i året En gang i året En gang i året Arbeidsprogram Mål Tiltak Inkluder-ende arbeidsliv Systematisk HMS-arbeid Ny IA-avtale inngås ift. fokus på forebygging Oppfølging forebygging Oppfølging forebygging Oppfølging forebygging Systematisk HMS-arbeid Systematisk HMS-arbeid HMS-planer og oppfølging i hele organisasjonen Digitalt HMSsystem i Agresso HMS-planer og oppfølging i hele organisasjonen Oppfølging i alle avdelingene forankret i handlingsplaner Oppfølging i alle avdelingene forankret i handlings-planer Implementering Vedlikehold Vedlikehold og kompetansebygging Oppfølging i alle avdelingene forankret i handlings-planer Vedlikehold Likestilling Nore og Uvdal kommune har som mål at likestilling skal være integrert i alle prosesser i kommunens virksomhet. Kommunen er sterkt kvinnedominert med tradisjonelle delinger ved at de fleste innen områdene pleie og omsorg, barnehage, undervisning og renhold er kvinner. Derimot er hovedvekten menn innen kommunaltekniske tjeneste. Av de som er fast ansatt i kommunen er 79 % kvinner, jfr. årsmelding for Øverste administrative ledernivå i Nore og Uvdal består av rådmann, fire fagsjefer og økonomisjef. I tillegg er leder for NAV Numedal i rådmannens ledergruppe. Fordelingen i ledergruppen blir dermed 4 kvinner og 4 menn. Side 15

16 Internkontroll Kommunen skal ha internkontroll og arbeide systematisk for å sikre at regelverket følges. Internkontroll er systematiske tiltak som skal sikre at virksomheten planlegger, organiserer, utfører og vedlikeholder sine aktiviteter i samsvar med gjeldende regelverkskrav. Krav om internkontroll finnes på en rekke områder, f.eks. etter HMS-lovgivningen, helse- og omsorgslovgivningen, barnevernloven og etter lovgivning om personvern og informasjonssikkerhet. Med forankring i rådmannsutvalget i Kongsbergregionen gjennomfører nå kommunen implementeringen av kvalitetsstyringssystemet Kvalitetslosen. Internkontrollen gjelder alle ansatte. Beredskap Nore og Uvdal kommune har et ansvar for beredskap og samfunnssikkerhet for innbyggere og personer som oppholder seg i kommunen. Beredskapen gjelder ved alvorlige hendelser som ikke håndteres i den daglige driften, og ansvaret er tydeliggjort i Beredskapsplanen. Planens innhold er definering av mål, roller og ansvar. Ved alvorlige ulykker og hendelser som rammer enkeltpersoner kan kommunen sette inn kommunens kriseteam som kan bistå enkeltmennesker eller grupper av personer. Kriseteamet ledes av kommunelege I. Nore og Uvdal kommune har gjennomført risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) i deler av organisasjonen, som ble vedtatt i kommunestyret , sak 49. Intensjonen er en rullering hvert 4. år. Målet med en ROS-analyse er å sette inn forebyggende tiltak eller lage handlingsplaner for hva som skal skje dersom en bestemt situasjon inntreffer. Rådmannen jobber systematisk med en kvalitetsheving på fagområdets innhold, roller, ansvar og systematikk/metodikk for planrullering. Målindikatorer: Beredskap Kompetanseheving av kommunens beredskapsledelse, deltakelse på kurs innen 2 pers på kurs 2 pers. på kurs 2 pers. på kurs 2 pers. på kurs beredskap og samfunnssikkerhet Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) Rulleres Rulleres Hovedrullering Rulleres Statusmelding til kommunestyret om beredskap Side 16

17 Tjenesteområdene rammer og handlingsplaner Sentrale styringsorganer og fellesfunksjoner Handlingsprogram : Henvisning til satsingsområde i kommuneplan Mål Tiltak Periode Pkt. 3.3 Kommuneorganisasjonen Fullelektronisk arkiv Kan gjennomføres i løpet av 2015, men vil kreve mye jobb både for saksbehandlere og arkivet. I tillegg en kostnad i størrelsesorden kroner i forbindelse med å lage arkivutttrekk av data fra systemet. Det anbefales å vente til prosjektet med felles anskaffelse av sak- arkivsystem i Kongsbergregionen er avsluttet Ombygging sentralarkiv Utvikling av servicetjenestene Sentralarkivet må bygges om for å få et godkjent arkivrom. Fram til våren 2015 har kommunen dispensasjon fra arkivverket med hensyn til godkjente lokaler (det er ikke tillatt å bruke bomberommet til arkiv). Ombyggingen vil gi et arkivrom godkjent for bortsettingsarkiv. Lokalene vil fortsatt romme 2-3 arbeidsstasjoner. Overføring av oppgaver, tjenester til publikum fra fagavdelingene til servicekontoret. Videreføres i Videre utvikling av internettsidene til kommunen Videre utvikling av kommunens intranettsider Personalseksjonen IKT-drift i Kongsbergregionen Fønk Fønk/personal Nye nettsider ble ferdigstilt våren 2014 Kontinuerlig utvikling og oppdatering av intranettsidene. Det jobbes med et nytt system for avviksrapportering (Kvalitetslosen), som må ses i sammenheng med intranettet. Mye av innholdet som tidligere har hatt sin naturlige plass på intranettet vil bli å finne i Kvalitetslosen framover. Personalseksjonen, fullverdig implementering i forhold til myndighet, rolle og ansvar. IKT-drift i Kongsbergregionen samordnes under felles ledelse i en organisasjon. A-melding. Tilretteleggingen skjer høst 2014 og skal være ferdig implimentert fra januar 2015 i 8 firmaer som Fønk har ansvaret for. Implementere elektroniske lønnsmeldinger i tre kommuner Side 17

18 Fagavdeling skole, barnehage og kultur Målindikatorer: Økonomi: Avvik (merforbruk +, mindreforbruk -) 0,- 0,- 0,- 0.- Medarbeidere: Gjennomførte medarbeidersamtaler 100 % 100 % 100 % 100 % Sykefravær mål om at øvre nivå ikke overstiger 4.0 % 4.0 % 4.0 % 4.0 % Oppfølging i h.h.til IA`s retningslinjer ja ja ja ja Produksjonsfaktor/tjeneste: Leseferdigheter i grunnskolen Nasjonale prøver som målindikator snittall for kommunen de siste 4 årene -1,82 # Stabilisere nivået på 2.0 Løfte andelen elever som ligger under kritisk grense i lesing 3 trinn med en årlig % - ## - dagens fordeling: % % % % Kulturskolen: Antall positive presseoppslag pr år Kulturskolebrosjyre 10 ja 10 ja 10 ja 10 ja Stabilt antall elever (justert etter nedgang i samlet barnetall) Biblioteket: Stabile utlånstall samlet alle media Stabile besøkstall Være aktiv arrangør / medarrangør av ulike kulturtilstelninger ja ja ja Informasjon: Aktiv bruker av kommunens nettside ja ja ja ja Aktiv bruker av kommunens FB side ja ja ja ja Brukerperspektiv (kvalitet i tjenesten) Barnehageundersøkelsen (Udir) Barns medvirkning barneintervju ja ja ja ja ja ja Lærerundersøkelsen grunnskole (Udir) ja ja Foreldreundersøkelsen grunnskole (Udir) ja ja Ståstedsanalysen grunnskole (Udir) ja ja Respondere raskt på henvendelser fra brukere og publikum styrke omdømmet ja ja ja ja ja # Elevenes resultater på nasjonale prøver 5. trinn presenteres ved en skala med tre mestringsnivåer på, hvor mestringsnivå 1 er lavest og 3 er høyest. 2 representerer snittet. ## Middelen er trinnet over kritisk grense og er området de fleste elevene havner på. Handlingsprogram Arbeidsområde Realisering av ny barnehage i Uvdal jfr. vedtak Prosjekte Ferdig Se investeringsoversikt. ring Økt satsing på kompetanse for alle ansatte - - Læringsledelse (i regi av Udir og HBV) x x - - Videreutdanning for lærere jfr. nasjonal satsing; Kompetanse x x x for kvalitet Innføring av leseutviklingsverktøyet SOL x x Økt fokus på Hjem skole foreldreskolering x x x x Etablere «Forskerfabrikken» som sommertilbud til grunnskoleelevene x Side 18

19 Arbeidsområde Kulturplan for kommunene i Numedal x Utrede etablering av et tverrfaglig prosjekt på gjenbruk og kreativitet Med bakgrunn i REMIDA ideen ** x Kommunestyrets tillegg Vurdering av å flytte ungdomsskolen til Norefjord utredes. K-sak 56/2013 følges opp og legges i handlingsplanen for 2015 X Side 19

20 Fagavdeling for helse, sosial og barnevern Handlingsprogram Det er viktig å kunne se satsingsområdene utfra kommuneplan og dermed mål og tiltak innenfor de forskjellige fagavdelinger i sammenheng. Større utredninger/ arbeider Planarbeid Mål Tiltak Periode Oppfølging og evaluering Interkommunal plan rus og psykisk helse Utnytte felles ressurser i Numedal rutiner felles vedtaksteam Integrere rusarbeidet Satsing på forebygging Oppfølging flyktningplan Utarbeide tiltak utfra vedtatt plan Interkommunalt samarbeid Internkontroll Nye reformer, lovendringer av betydning Felles barneverntjeneste i Numedal Styrke legevakten Krisesentertilbud Styrke arbeidet med rus og psykisk helse IK-system på avdelingen med felles struktur Intern arkiv Samhandlingsreformen integrering i eksisterende tjenester/samarbeid med andre kommuner Rutiner felles barnevern inngå avtale om samarbeid med Kongsberg interkommunal legevaktsentral Vurdere endelig løsning for Krisesentertilbudet for Kongsberg og Numedal Samarbeid i Numedal innen psykisk helse og rus innføre Kvalitetslos utarbeide og ta i bruk rutiner i samarbeid arkiv utredning akuttplasser/ observasjonsplasser lokalmedisinske tjenester forebyggende helsetiltak Kvalitetslos innføres og tas i bruk Satsingsområder Mål Tiltak Periode utfra kommuneplan Bolyst: profilere kommunen som attraktivt bo- og arbeidssted Tilrettelegge for ny etableringer satsing på etableringslån og utbedringstilskudd utarbeide rutiner/ tiltak etter vedtatt boligpolitisk plan i samarbeid med alle fagavdelinger Gode oppvekstvilkår for barn og unge; Holdningsskapende arbeid arbeide MOT verdiene inn i alle arenaer hvor barn og ungdom er styrke samarbeid med andre for å implementert grunnverdiene i MOT Side 20

21 Styrke holdnings-skapende arbeid i barnehage og skole for både fysisk og psykisk helse, inkluderende miljø og kosthold Bruke resultatene fra Ungdata til å bedre samarbeid hjem-skole-helse Tverrfaglig satsing på tiltak for barn med overvektproblematikk Utvikle samarbeid helsestasjon/psykisk helse på forebyggende arbeid på skolen gode tiltak rundt barn med nedsatt funksjon Et inkluderende samfunn der alle får oppleve sosial tilhørighet 1.Integrering av flyktninger i lokalsamfunnet tverrfaglig samarbeid med både PRO og SBK for avlastning, tilrettelegging av bolig, fritidsaktiviteter osv. et god faglig introduksjonsprogram, som vektlegger integrering gjennom språk-og arbeidspraksis -samarbeid med frivilligsentral og lag og foreninger Integrering av personer med særskilte og sammensatte behov aktiv bruk av tverrfaglige team, lage rutiner, prosjekter rundt den enkelte bruker ved behov Helsefremmende arbeid: den prosess som gjør folk i stand til å bedre og bevare sin helse gjøre innbyggere kjent med rettighetene sine når det Koordinerende enhet:øke gjelder kompetanse i teamet, - Koordinerende enhet, formalisert ansvar - individuell plan informasjon/motivasjon til - Psykisk helse rus aktuelle brukere om å lage IP øke bevisstheten og kunnskap hos innbyggere om psykisk helse og rus En effektiv kommuneorganisasjon vektlegge prosjekt- og programorganisering fokus på tverrfaglig samarbeid /utarbeide felles handlingsprogram Nettsider om psykisk helse Markere verdensdag for psykisk helse implementere PLP som prosjektverktøy i hele organisasjonen innføring tverrfaglig boligkontor etablerte rutiner mellom faggrupper skal gi forutsigbare vedtak Målindikatorer Økonomi: Avvik 0 % 0 % 0 % 0% 0 % Medarbeidere: Gjennomførte 100 % 100 % 100 % 100% 100 % medarbeidersamtaler Sykefravær i % Under 3 % Under 3 % Under 3 % Under 3% 3 % Side 21

22 Tjenester: Øke tilgjengelighet på legekontoret Andel beståtte norskprøver flyktninger Utvikle MOT / utvide samarbeid rundt MOT m/ lag og foreninger Brukerperspektiv (kvalitet i tjenesten) Brukerundersøkelser på 2 tjenester årlig Innføre tiltak som: - elektronisk timebestilling - e- resept Forpliktende avtaler med lag/ foreninger - Innføre elektronisk timebestilling - Faste dager for vaksiner m.m. Innføre flere tiltak ihht intensjonen i samhandlingsrefo rmen Innføre flere tiltak ihht intensjonen i samhandlings reformen Innføre flere tiltak ihht intensjonen i samhandlings reformen 40 % 50% 50% 50% 50 % Økt profilering av N&U som MOT kommune Forpliktende avtaler med lag/ foreninger Økt profilering av N&U som MOT kommune Økt profilering av N&U som MOT kommune Ja ja Ja ja Ja Økt profilering av N&U som MOT kommune Interkommunalt funksjon hvor Nore og Uvdal kommune er vertskommune: Barneverntjenesten i Numedal Resultat av 1.halvårsrapportering 2014 til fylkesmannen i Buskerud: Rapport fra Fylkesmannen Pr Nore og Uvdal Rollag Flesberg Antall bekymringsmeldinger Antall undersøkelser Antall barn med tiltak innen familien/hjemmet Antall barn med tiltak utenfor familien (fosterhjem/institusjon) Handlingsprogram Det er viktig å kunne se satsingsområdene utfra kommuneplan Større utredninger/ arbeider Planarbeid Mål Tiltak Periode Gjennomgang av gamle planer for å evaluere og evt utarbeide nye planer. Utarbeide felles fosterhjemsplan for Numedal. Utarbeide organisasjon og utviklingsplan for Numedal barneverntjeneste. Innen juni 2015 Innen mai 2015 Internkontroll Kvaliteteslosen skal være styringsverktøy for internkontrollsystem til samtlige tjenester. Innføre Kvalitetslos; samtlige ansatte skal få opplæring Satsingsområder utfra kommuneplan Mål Tiltak Periode Side 22

23 Gode oppvekstvilkår for barn og unge; Holdningsskapende arbeid Styrke holdnings-skapende arbeid i barnehage og skole for både fysisk og psykisk helse, inkluderende miljø og kosthold styrke ungdomsmiljøet i hele Numedal Bruke resultatene fra Ungdata til å få til holdningsendringer hos undommen og foreldrene tverrfaglig satsing på tiltak for barn med overvektproblematikk implementere konsultasjonsteam både i barnehagene og skolene i hele Numedal Gjennomføring av ungdata i Numedal og utarbeide felles tiltak interkommunalt og tverrfalig for å styrke ungdoms Helsefremmende arbeid: den prosess som gjør folk i stand til å bedre og bevare sin helse : Styrke familiene til å kunne ivareta egen helse og utvikling Deltagelse i Folkehelseprosjektet i Flesberg Bruke erfaringer fra folkehelseprosjektet i hele Numedal En effektiv kommuneorganisasjon fokus på tverrfaglig samarbeid /utarbeide felles handlingsprogram etablerte rutiner mellom faggrupper skal gi forutsigbare vedtak Side 23

24 NAV Numedal Vertskommune: Rollag Handlingsprogram 2015 til 2018: Satsingsområde i kommuneplan Tjenesteutvikling generelt NAV Omdømmebygging Tiltak ensikt Periode Utvikle kvaliteten i tjenesten videre. Alle ansatte skal møte brukere og arbeidsgivere som profesjonelle veiledere og bistå med behovsavklaringer. Være en synlig samfunnsaktør Brukerne skal oppleve å få rett tjeneste til rett tid og med god kvalitet Tjenesteutvikling generelt Målindikator: Målekort og brukerundersøkelser Satse videre på veilederkompetanse. Dette gjøres gjennom videreføring av opplæring i veiledningsmetodikk.(mi-metodikk, motiverende intervju). Sikre kvalitet i brukeroppfølgingen NAV Folkehelse Målindikator: Alle veiledere jobber etter MI, deltar i kollegaveiledningsgrupper Satse videre å bygge opp ressurser og kompetanse rundt økonomisk råd og veiledning/gjeldsrådgivning Samarbeide med frivillige og private om forebyggende aktiviteter Målindikator: Faste samarbeidsarenaer Tilbud om økonomisk veiledning til de som har behov for det Fremme inkludering og god helse for våre brukere. Kan også brukes til å forebygge fattigdom og sosiale problemer Målindikatorer: Faktisk 2013 Buds 2014 Planperioden Økonomi: Avvik i % (merforbruk +, mindreforbruk -) Medarbeidere: Sykefravær i % 3,25 <4 <4 <4 <4 <4 Medarbeiderundersøkelse / HKI* 23, Brukere: Brukerundersøkelse brukertilfredshet i NAV, kvalitet på tjenestene (karakter 1-6) 4,9 4 >4 >4 >4 >4 Andel mottaker som forsørger barn under 18 år <30 <30 <30 <30 <30 Snitt antall måneder stønadslengde for 4,6 <4 <4 <4 <4 <4 økonomisk sosialhjelp år Andel i % som går over 6 måneder på stønad 20 <30 <30 <30 <30 <30 * Humankapitalindeks, medarbeiderundersøkelse i NAV hvor energiscore bør være over 24 Side 24

25 Fagavdeling pleie rehabilitering og omsorg Målindikatorer Økonomi: % avvik regnskap/budsjett Tjeneste: Forvaltning - saksbehandlingstid. 14 dager Primærkontakter og individuell tjenesteplan til brukere. Innen tre uker etter at vedtaket er fattet Medarbeidere: 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Sykefravær i % 7 % 7 % 7 % 7 % Tilbud medarbeidersamtaler i % 100 % 100 % 100 % 100 % Andel årsverk i brukerrettet tjeneste med fagutdanning fra høyskole/universitet(kostratall) Handlingsprogram Kommune-organisasjonen Medarbeidere 1. Kommuneorganisasjonen må til enhver tid være tilpasset samfunnets behov. Det forutsetter en omstillingsdyktig organisasjon med en tydelig, robust og målrettet ledelse som tenker og handler helhetlig og sektorovergripende. Organisasjonen må være i stand til å følge politiske prioriteringer og vedtak og til å forholde seg til endringer i samfunnet og de oppgavene som blir pålagt. Kommune-organisasjonen Internkontroll Mål Tiltak Periode 1 A. utviklings- og planarbeid 1 A. - Tiltak for å møte samhandlingsreformen - Tiltak for å møte smertelindring/palliasjon - Tiltak for å møte behov i alle aldersgrupper - Tiltak for å dreie tjenester i henhold til forebygging og mestring, med økt fokus på hjemmerehabilitering, dagtilbud - Tiltak for å skille mellom bruk av tvang og ikke bruk av tvang i forhold til personer med demens - Utrede kompetansebehov og hvordan kompetansen i ulike faggrupper kan benyttes - Utvikle felles forståelse for arbeidsgivers styringsrett - Videreføre tiltak for utvikling og bruk av IKT-system 1 A Mål Tiltak Periode 2. Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenesten 3 pålegger kommunene å etablere et system som skal søke å sikre kvalitet på pleie- og omsorgstjenestene. Dette er et viktig element i et internkontrollsystem.. Enhver som yter helsetjenester skal etablere internkontrollsystem for virksomheten (Lov om statlig tilsyn med helsetjenesten 3). Internkontrollsystematikken er et styringsverktøy for å sikre at man etterlever de krav som er satt til en virksomhet. 2 A. Forsvarlig internkontroll. 2 A. Innføring Kvalitetslosen 2 A Side 25

26 Folkehelse og bolyst Mål Tiltak Periode 3. Folkehelsearbeid innebærer å svekke det som medfører helserisiko, og styrke det som bidrar til bedre helse. Det er to perspektiver i folkehelsearbeidet det helsefremmende og det som forebygger sykdom og skader. 3 A. Helsefremmende arbeid 3 B. Sikre universell utforming og muligheter for fysisk aktivitet/møteplasser for alle aldersgrupper ved planlegging og utbygging 3 A. Innbyggere med rettslige krav tilbys tjenester ut fra individuelle behov 3 B. Kartlegging av behov for omsorgsteknologi, hjelpemidler. 3 A B Nye reformer, lovendringer av betydning 4. Samhandlingsreformen. Øyeblikkelig hjelp/observasjonsplasser Mål Tiltak Periode 4A. Rett behandling på rett sted til rett tid. 4 A. Utredning akuttplasser/ observasjonsplasser i 4 A Telemedisin 4 A Side 26

27 Fagavdeling for næring, miljø og kommunalteknikk Målindikatorer: Økonomi: Netto avvik -2,9 % % 0,- 0,- 0,- 0,- Medarbeidere: Gjennomførte Ca. 80 % Ca. 50 % 100 % 100 % 100 % 100 % medarbeidersamtaler Sykefravær i % 7,84 % 5,93 % Maks 5,5 % Maks 5 % Maks 5 % Maks 5 % Oppfølging av IA s retningslinjer Ok Ok Ja Ja Ja Ja Produksjonsfaktor: Saksbehandlingstid reguleringsplaner innenfor frister for å kreve gebyr Ja Ja Ja Ja Saksbehandlingstid byggesaker innenfor 2/3 av fristen for å kreve gebyr Ok. En del planer på vent bl.a. med innsigelser. Ok. En del planer på vent bl.a. med innsigelser. Ok Ok Ja Ja Ja Ja Tilsyn byggesaker 0,5 % 0 % 10 % 15 % 15 % 15 % Brannsyn Ca. 90 % Ca. 90 % 100 % 100 % 100 % 100 % Informasjon: Aktiv bruk av kommunens nettside Ok Ok Ja Ja Ja Ja Bedre mottakskontrollen på søknader og gi raske tilbakemeldinger til søker Ok Ok Ja Ja Ja Ja Handlingsprogram Henvisning til satsingsområde i kommuneplan Folkehelse og bolyst Mål Tiltak Periode Gode boligforhold Økt vedlikehold i kommunale boliger Videreutvikle Rødberg sentrum Videreføre tiltak på bakgrunn av prosjektet Tettstedsutvikling Rødberg sentrum Store boligtomter Informere om de muligheter som ligger i kommuneplanens arealdel 2015 Boligfelt Sluttføre utbygging av Hvaale Lokaldemokrati og inkluderende Sikre universell utforming gjennom planprosesser og byggesaksbehandling Side 27

28 samfunn Næringsutvikling og arbeidsplasser Tilrettelegge for næringsutvikling Videreføre muligheter for støtte fra Næringsfondet Bedre oppfølgingen der det er gitt støtte fra næringsfondet 2015 Videreføre en årlig jobbmesse for næringslivet rettet spesielt mot ungdom 2015 Stimulere til skogskjøtsel og økt avvirkning, jfr. Prosjekt Fremtidslandbruk i Numedal Stimulere til økt husdyrproduksjon, jfr. Prosjekt Fremtidslandbruk i Numedal Profilere muligheter for jakt og fiske Etterskjøtsel av rydding langs fv Kommunestyrets tillegg Kommunestyrets tillegg Forvalte arealer og naturressurser på en aktiv og bærekraftig måte Etablere ny renovasjonsordningen. Videreføre arbeidet med en reinere og ryddigere kommune Iverksette tiltak i tråd med vedtatt Energi- og Klimaplan Det skal framlegges konkret dokumentasjon ved første tertialrapport som inneholder: Etterslep vedlikehold Videreutlån fra kommune Tilkoblingsavgifter vann/avløp Forprosjekt Samfunnshus Norefjord, behov og kostnader utredes Tertialrapport Side 28

29 Kulturarvstyret Mål indikatorer: Tjeneste Samarbeid Videreføre samarbeidet med barnehagene og skolene. Videreføre samarbeidet med Fortidsminneforeningen. Elektroniske tjenester Videreutvikle Bygdetunets hjemmeside. Være synlig på facebook. Arbeidsprogram 2015: Mål Tiltak Økt aktivitet/besøk bygdetun Samhandle med Fortidsminneforeningen og vegvesenet om oppsett av severdighetsskilt/brune skilt. Videreutvikle bygdetunets hjemmeside Legge til rette for at lag og foreninger kan delta på flere arrangement Videreføre og utvikle samarbeidet med Fortidsminneforeningen Periode Økt vedlikehold og tilrettelegging bygdetun Museumsplan Utarbeide vedlikeholdsoversikt for bygdetunets bygningsmasse. Utarbeide museumsplan og avklare videre utvikling, investering og drift av Rødungsaga, Mølla Øktodden, Kråkefosskverna, samt smia etter Hans Aas og Granhaugs fotosamling Side 29

30 Kommunale avgifter og gebyrer Kommunale avgifter og gebyrer for 2015 Side 30

Nore og Uvdal kommune. Rådmannens årsrapport 2015

Nore og Uvdal kommune. Rådmannens årsrapport 2015 Nore og Uvdal kommune Rådmannens årsrapport 2015 Mars 2016 INNHOLD Side Rådmannens forord... 3 Kommuneplanen og prioriterte mål for perioden... 5 Betryggende egenkontroll og etikk... 18 Planstrategi status...

Detaljer

Nore og Uvdal kommune

Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune Foto: Jon Brun Rådmannens forslag Handlingsprogram 2016 2019 Budsjett 2016 26. oktober 2015 Rådmannens forslag til handlingsprogram 2016-2019 og budsjett 2016 Side2 Nore og Uvdal

Detaljer

Planstrategi Nore og Uvdal 2013-2016

Planstrategi Nore og Uvdal 2013-2016 Vedtatt i kommunestyret 04.02.2013 Planstrategi Nore og Uvdal 2013-2016 Innhold 1. Formål med kommunal planstrategi... 1 2. Kommunens plansystem... 2 3. Overordna føringer som har betydning for kommunens

Detaljer

Nore og Uvdal kommune

Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune Rådmannens forslag Handlingsprogram 2015 2018 Budsjett 2015 20. oktober 2014 Rådmannens forslag til handlingsprogram 2015-2018 og budsjett 2015 Side2 Nore og Uvdal kommune Rådmannens

Detaljer

NORE OG UVDAL KOMMUNE. Tertialrapport 1-2015

NORE OG UVDAL KOMMUNE. Tertialrapport 1-2015 NORE OG UVDAL KOMMUNE Tertialrapport 1 - Tertialrapport 1 - Nore og Uvdal kommune INNHOLD: Side Hovedoversikter/sammendrag... 3 Pleie, rehabilitering og omsorg... 5 Helse, sosial og barnevern... 9 NAV

Detaljer

NORE OG UVDAL KOMMUNE. Tertialrapport 2-2015

NORE OG UVDAL KOMMUNE. Tertialrapport 2-2015 NORE OG UVDAL KOMMUNE Tertialrapport 2 - INNHOLD: Side Kommuneplanen og prioriterte mål for perioden... 3 Hovedoversikter/sammendrag... 23 Sentrale styringsorganer og fellestjenester... 25 Pleie, rehabilitering

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel. for Eidskog 2014-2027

Kommuneplanens samfunnsdel. for Eidskog 2014-2027 Kommuneplanens samfunnsdel for Eidskog 2014-2027 Innholdsfortegnelse Hilsen fra ordføreren...5 Innledning...6 Levekår...9 Barn og ungdom...13 Folkehelse... 17 Samfunnssikkerhet og beredskap...21 Arbeidsliv

Detaljer

Nore og Uvdal kommune

Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune Fra fotokonkurransen i 2012 Foto: Knut Deinboll Rådmannens årsrapport 2014 Mars 2015 INNHOLD Side Innledning...3 Kommuneplanen og prioriterte mål for perioden...5 Betryggende egenkontroll

Detaljer

Tertialrapport 1-2016

Tertialrapport 1-2016 NORE OG UVDAL KOMMUNE Foto: Guillermo Aguilar Tertialrapport 1-2016 INNHOLD: Side Kommuneplanen og prioriterte mål for perioden... 3 Rapport til kommunestyret på vedtak til oppfølging... 22 Hovedoversikter/sammendrag...

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel 2010-2021

Kommuneplanens samfunnsdel 2010-2021 Kommuneplanens samfunnsdel 2010-2021 Vekst og trivsel i Nore og Uvdal 22.12.2010 Vedtatt i kommunestyret 01.11.2010, sak nr. 81/10 1 Innhold 1. Planbeskrivelse... 3 2. Innledning... 4 2.1 Bakgrunn... 4

Detaljer

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe!

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Programutkast perioden 2011-2015 Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Tysvær Høyre sitt mål: Vi vil bygge samfunnet nedenfra og opp og være en pådriver for et godt, sterkt og levende lokalsamfunn.

Detaljer

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve.

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. RINDAL kommune -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! Senterpartiet vil at Norge skal bygge et samfunn på de kristne grunnverdiene og med et levende folkestyre.

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 79-88 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 26.11.2012 Tidspunkt: 13:00 17:30

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 79-88 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 26.11.2012 Tidspunkt: 13:00 17:30 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 79-88 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 26.11.2012 Tidspunkt: 13:00 17:30 Møtet startet med en dialog formannskapet, fagavdeling

Detaljer

Ny lov nye muligheter!

Ny lov nye muligheter! Ny lov nye muligheter! 1 Litt om hva jeg skal si. Folkehelseloven 5 og 6 Hvordan tenker vi å gripe det an i Oppegård Folkehelse i ulike deler av kommunens planprosesser Folkehelsetiltak i alle virksomheter

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot 2013-2025 Kommuneplanen viser kommunestyrets visjoner om strategier for utvikling av Orkdal kommune. Kommuneplanens langsiktige del består av denne samfunnsdelen

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 89 Utvalg: Formannskap Møtested: Møterom 2, Kommunehuset, Rødberg Dato: 03.12.2012 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 89 Utvalg: Formannskap Møtested: Møterom 2, Kommunehuset, Rødberg Dato: 03.12.2012 Tidspunkt: 09:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 89 Utvalg: Formannskap Møtested: Møterom 2, Kommunehuset, Rødberg Dato: 03.12.2012 Tidspunkt: 09:00 OBS: Merk klokkeslett. Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn

Detaljer

Nore og Uvdal kommune

Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune Fra fotokonkurransen i 2012 Foto: Knut Deinboll Rådmannens forslag Handlingsprogram 2014 2017 Budsjett 2014 21. oktober 2013 Rådmannens forslag til handlingsprogram 2014-2017 og budsjett

Detaljer

Rådmannen har tiltro til, og en klar forventning om, at alle ansatte i Verran kommune bidrar til at vi når våre mål.

Rådmannen har tiltro til, og en klar forventning om, at alle ansatte i Verran kommune bidrar til at vi når våre mål. Til ansatte i Verran kommune Rådmannen ønsker å tydeliggjøre sine forventninger til det arbeidet som skal gjøres i 2012. Dette blant annet gjennom et forventningsbrev. Forventningsbrevet er innrettet slik

Detaljer

Folkehelse i planleggingen

Folkehelse i planleggingen Folkehelse i planleggingen v/ Arild Øien Tromsø 8. februar 2011 1 25 000 innbyggere 36 km 2 2 1 Helse i plan i Oppegård kommune Hvilke grep vi har tatt Hvordan vi er organisert Hva vi ønsker å få til Hvordan

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR REGION MIDT-BUSKERUD 2012-2015

HANDLINGSPLAN FOR REGION MIDT-BUSKERUD 2012-2015 HANDLINGSPLAN FOR REGION MIDT-BUSKERUD 2012-2015 Vedtatt: Regionrådet for Midt-Buskerud 23.11.2012 Kommunestyret i Modum 14.12.2012, sak 109/12 Kommunestyret i Sigdal 21.12.2012, sak 124/12 Kommunestyret

Detaljer

Vedtak med endringer etter kommunestyrets vedtak i pkt. 1 18:

Vedtak med endringer etter kommunestyrets vedtak i pkt. 1 18: Forslag til vedtak: 1. De strategiske prioriteringene knyttet til samfunnsområdene vedtas i samsvar med vedtakene 1-8 i saksframlegget. 2. Arealstrategiene vedtas i samsvar med vedtak 9 i saksframlegget.

Detaljer

Vedlegg. Planstrategi for Hitra Kommune 2012-2015

Vedlegg. Planstrategi for Hitra Kommune 2012-2015 Vedlegg Planstrategi for Hitra Kommune 2012-2015 Figur 1. Oversikt over nivåene i planene i kommunen Figur 2. Arbeidsinndelingen mellom planene i plansystemet Kommuneplanen «Utviklingsmål og satsingsområder»

Detaljer

Kommunedelplan for folkehelse og forebygging. «Folkehelse er vinneren på strategikonfer anser, men ikke til stede på budsjettkonferanser» 16.06.

Kommunedelplan for folkehelse og forebygging. «Folkehelse er vinneren på strategikonfer anser, men ikke til stede på budsjettkonferanser» 16.06. Kommunedelplan for folkehelse og forebygging «Folkehelse er vinneren på strategikonfer anser, men ikke til stede på budsjettkonferanser» 16.06.14 1 Innhold Innhold... 2 FORORD... 3 INNLEDNING... 4 Regional

Detaljer

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14. Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.april 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. GJENNOMFØRING... 4 3. SATSINGSOMRÅDER...

Detaljer

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN 1 INNHOLD 1. HVORFOR MEDVIRKNING? 2. HVA ER KOMMUNEPLANEN OG KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL? 3.

Detaljer

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17 Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17 Planprogram vedtatt av kommunestyret 23. april 2013 Planprogrammet inneholder tema som belyses i planarbeidet, planprosessen med frister

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Handlingsplan for næringsarbeid 2013-2014. Næringsplan 2011-2021.

Nore og Uvdal kommune. Handlingsplan for næringsarbeid 2013-2014. Næringsplan 2011-2021. Nore og Uvdal kommune Handlingsplan for næringsarbeid 2013-2014. Næringsplan 2011-2021. 1 Innledning. Formålet med næringsplanen for Nore og Uvdal kommune er å synliggjøre hva man fra kommunens side vil

Detaljer

Handlingsplan for psykososialt oppvekstmiljø Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16.

Handlingsplan for psykososialt oppvekstmiljø Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16. Handlingsplan for psykososialt oppvekstmiljø Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16. Ressursgruppen har bestått av 15 personer fra regionalt og kommunalt nivå i Telemark, Høgskolen i Telemark

Detaljer

Kommunedelplan helse og omsorg, «Mestring for alle». Høringsforslag. Driftskomiteen 20.08.14

Kommunedelplan helse og omsorg, «Mestring for alle». Høringsforslag. Driftskomiteen 20.08.14 Kommunedelplan helse og omsorg, «Mestring for alle». Høringsforslag. Driftskomiteen 20.08.14 Bakgrunn OU-prosess i kommunen i 2012 Prosjektplan vedtatt i Driftskomiteen 2.10.13: Det foreslåtte mandatet

Detaljer

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI Foto: Gary John Norman, NTB/Scanpix Innholdsfortegnelse Program for Birkenes Arbeiderparti Kommunestyreperioden 2015 2019 Vår politikk bygger på Det norske Arbeiderpartis

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 67-70 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 28.11.2011 Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 67-70 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 28.11.2011 Tidspunkt: 13:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 67-70 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 28.11.2011 Tidspunkt: 13:00 Sakskart: Utvalgs Sakstittel Saksnr: PS 67/11 Innløsning av

Detaljer

Årsbudsjett 2015, handlingsprogram og økonomiplan 2016-2018. MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak. Formannskapet 13.11.2014 53/14 Kommunestyre

Årsbudsjett 2015, handlingsprogram og økonomiplan 2016-2018. MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak. Formannskapet 13.11.2014 53/14 Kommunestyre ROLLAG KOMMUNE Rollag : 11.11.2014 Arkiv : 150 Saksmappe : 2014/513 Avd. : Rådmann Saksbehandl er : Hans Henrik Thune Årsbudsjett 2015, handlingsprogram og økonomiplan 2016-2018 MØTEBEHANDLING: Utvalg

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

Rådmannens forslag til vedtak:

Rådmannens forslag til vedtak: PS 70/11 Økonomiplan 2012-2015 og budsjettrammer for 2012. Rådmannens forslag til vedtak: 1. Forslag til økonomiplan for Nore og Uvdal kommune for perioden 2012 til 2015 godkjennes. 2. Forslag til budsjettrammer

Detaljer

Intensjonsavtalen trår i kraft når begge kommuner har vedtatt likelydende avtaler i sine respektive kommunestyrer.

Intensjonsavtalen trår i kraft når begge kommuner har vedtatt likelydende avtaler i sine respektive kommunestyrer. Utkast per 06.01.2016 K2 prosessen: Intensjonsavtale. Innledning Søgne kommune og Songdalen kommune har en intensjon om å slå seg sammen. Kommunene har forhandlet frem en felles plattform for en ny kommune

Detaljer

1. Bidra til at flere fullfører videregående skole, for å starte på høyere utdanning og/eller kommer i arbeid:

1. Bidra til at flere fullfører videregående skole, for å starte på høyere utdanning og/eller kommer i arbeid: 1 FOLKEHELSESTRATEGI STOKKE KOMMUNE 2012-2016. I tråd med mandat fra rådmannen har folkehelseutvalget, i samarbeid med alle kommunens seksjoner, utarbeidet følgende forslag til folkehelsestrategi for Stokke

Detaljer

Plan 2011 Plan- og planprosess i Gjerdrum kommune

Plan 2011 Plan- og planprosess i Gjerdrum kommune Plan 2011 Plan- og planprosess i Gjerdrum kommune 16.nov. 2011 Ole Magnus Huser kommunalsjef Hvorfor planlegge? Kommuneplanen skal samordne samfunnsutviklingen, økonomi og tjenesteutviklingen i et langsiktig

Detaljer

Inkluderende arbeidsliv i Nordland fylkeskommune

Inkluderende arbeidsliv i Nordland fylkeskommune Inkluderende arbeidsliv i Nordland ID Nfk.HMS.4.3.3 Gyldig fra 2015-2018 Forfatter Anniken Beate Solheim Verifisert HR Side 1 av5 Fylkestinget har vedtatt at alle driftsenheter i Nordland skal inngå samarbeidsavtale

Detaljer

Kunnskap skal styra. Basis: Regional planstrategi fram til 2016 som bør ha et perspektiv fram mot 2025

Kunnskap skal styra. Basis: Regional planstrategi fram til 2016 som bør ha et perspektiv fram mot 2025 TELEMARK FYLKESKOMMUNE Kunnskap skal styra Basis: Regional planstrategi fram til 2016 som bør ha et perspektiv fram mot 2025 Vedtatt i fylkestinget i oktober Hovedoverskrift: BÆREKRAFTIG UTVIKLING AV FYLKET

Detaljer

KOMMUNEREFORMEN INDRE ØSTFOLD

KOMMUNEREFORMEN INDRE ØSTFOLD KOMMUNEREFORMEN INDRE ØSTFOLD ARBEIDSBOK FOR VURDERING AV STATUS OG MULIGHETER KOMMUNE: Januar 2015 TEMA 1: Demokratisk arena Reformens mål: Styrket lokaldemokrati Hva er status i egen kommune? Hva kunne

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Foto Emilie Bølviken. Rådmannens forslag. Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013

Nore og Uvdal kommune. Foto Emilie Bølviken. Rådmannens forslag. Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Nore og Uvdal kommune Foto Emilie Bølviken Rådmannens forslag Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 29. oktober 2012 Rådmannens forslag til handlingsprogram 2013-2016 og budsjett 2013 Innhold Innledning/sammendrag...

Detaljer

Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune

Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE VEDTATT I KOMMUNESTYRET 19.12.2013, SAK 76/13. PLANSTRATEGI RANDABERG KOMMUNE Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune 1. FORMÅL Formålet med kommunal planstrategi er å klargjøre

Detaljer

Satsingsområder/hovedtema mål og strategier

Satsingsområder/hovedtema mål og strategier Satsingsområder/hovedtema mål og strategier (Oppsummering fra gruppearbeid 12.05.15 og 01.06.15) Satsingsområde: Befolkningsutvikling/bosetting Gruppe 1 (12.05.15: Mål: Ha en positiv befolkningsutvikling

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2014. Sandvollan skole og barnehage

VIRKSOMHETSPLAN 2014. Sandvollan skole og barnehage VIRKSOMHETSPLAN 2014 Sandvollan skole og barnehage 1. Om resultatenheten Sandvollan skole og barnehage Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Thomas Herstad Barnehage Bodil Myhr

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2012-2015. Lyngstad skole og barnehage

VIRKSOMHETSPLAN 2012-2015. Lyngstad skole og barnehage VIRKSOMHETSPLAN 2012-2015 Lyngstad skole og barnehage 1. Om resultatenheten Lyngstad skole og barnehage ansvar 215 Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Olaug Vang (inntil K.

Detaljer

KOMMUNEANALYSEN 2012. Steg 1 medbestemmelse (art. 12)

KOMMUNEANALYSEN 2012. Steg 1 medbestemmelse (art. 12) KOMMUNEANALYSEN 2012 Steg 1 medbestemmelse (art. 12) 1. Hvilke organer og systemer har kommunen etablert der barn kan utøve medbestemmelse Hvem foreslår saker og hvilke saker behandles der? Årsplaner for

Detaljer

Oppfølging egenkontroll i kommunene v/ rådmann Kari Andreassen

Oppfølging egenkontroll i kommunene v/ rådmann Kari Andreassen Oppfølging egenkontroll i kommunene v/ rådmann Kari Andreassen Skal jeg nåigjen ståskolerett for kontrollutvalget? 85 tilrådingerfor styrket egenkontroll.. Men vi er jo godt i gang.. Hvorfor egenkontroll?

Detaljer

Kommunedelplan kultur

Kommunedelplan kultur Kommunedelplan kultur Presentasjon av utfordringer og målbilde i enhetsledermøte 23. mai 2014. Kommunedelplan kultur En annen måte å jobbe på: Mer kunnskapsbasert i tråd med intensjoner i alt plan- og

Detaljer

Høringsuttalelse Åmot kommunes samfunnsdel for perioden 2015-2030

Høringsuttalelse Åmot kommunes samfunnsdel for perioden 2015-2030 Saknr. 14/11941-2 Saksbehandler: Lisa Moan Høringsuttalelse Åmot kommunes samfunnsdel for perioden 2015-2030 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet gir følgende høringsinnspill til kommuneplanens samfunnsdel:

Detaljer

Innstilling i Formannskapet - 30.11.2009:

Innstilling i Formannskapet - 30.11.2009: Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 30.11.2009 Sak: 102/09 SAK NR. 102/09. BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2010 2013 Innstilling i Formannskapet - 30.11.2009: 1. Inderøy kommunes budsjett for år 2010

Detaljer

Kompetanseplan for undervisningspersonalet i grunnskolen i Røyken Tiltak 2009-2010

Kompetanseplan for undervisningspersonalet i grunnskolen i Røyken Tiltak 2009-2010 Kompetanseplan for undervisningspersonalet i grunnskolen i Røyken Tiltak 2009-2010 Kompetanseplan for lærere og skoleledere i grunnskolen skal ivareta nasjonale og kommunale satsingsområder i den hensikt

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 1-3 Utvalg: Kulturarvstyret Møtested: Nore og Uvdal Bygdetun, Grønneflåtastua Dato: 16.06.2011 Tidspunkt: 11:00 Informasjon om Sesongstart sommersesongen Status Kråkefoss Eventuelt

Detaljer

Bø kommune Sauherad kommune. Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2016-2028 Planprogram

Bø kommune Sauherad kommune. Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2016-2028 Planprogram Bø kommune Sauherad kommune Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2016-2028 Planprogram 1.0 Innledning... 3 2.0 Hensikt med planprogrammet... 4 3.0 Rammer og føringer... 5 3.1 Statlige føringer...

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2012-2015. Sandvollan skole og barnehage

VIRKSOMHETSPLAN 2012-2015. Sandvollan skole og barnehage VIRKSOMHETSPLAN -2015 Sandvollan skole og barnehage 1. Om resultatenheten Sandvollan skole og barnehage ansvar 216 Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Thomas Herstad Skole Thomas Herstad

Detaljer

Nore og Uvdal. Alle skal med. Nore og Uvdal Arbeiderparti

Nore og Uvdal. Alle skal med. Nore og Uvdal Arbeiderparti Nore og Uvdal Alle skal med Nore og Uvdal Arbeiderparti Kommunevalgprogram 2011-2015 Nore og Uvdal kommune er og skal fortsatt være en flott kommune å bo i. I tillegg til naturgitte ressurser, er det menneskene

Detaljer

Inderøy kommune. Saksframlegg. Budsjett og økonomiplan 2011-2014. Rådmannens forslag til vedtak

Inderøy kommune. Saksframlegg. Budsjett og økonomiplan 2011-2014. Rådmannens forslag til vedtak Inderøy kommune Arkivsak. Nr.: 2010/1504-5 Saksbehandler: Jon Arve Hollekim Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldres Råd 14/10 11.11.2010 Rådet for funksjonshemmede 5/10 11.11.2010 Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

Sør-Varanger kommune Kommunedelplan habilitering og rehabilitering 2008-2011. Virksomhetenes oppfølging TILTAKSPLAN

Sør-Varanger kommune Kommunedelplan habilitering og rehabilitering 2008-2011. Virksomhetenes oppfølging TILTAKSPLAN TILTAKSPLAN Rulleres hvert år i sammenheng med økonomiplanen SMIL BAK HVER SKRANKE HOVEDMÅL 1 KOMMUNENS BEFOLKNING SKAL MØTE ET HELHETLIG OG SAMORDNET TJENESTETILBUD DELMÅL 1.1 BRUKERNE SKAL VITE HVOR

Detaljer

Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010.

Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010. Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010. Vedtak: Fremlagt Handlingsprogram/økonomiplan 2011 2014 og Årsbudsjett 2011 vedtas med følgende presiseringer: 1. Handlingsprogram 20112014

Detaljer

Arbeids- og velferdsetatens personalpolitiske føringer for perioden 2010 2012

Arbeids- og velferdsetatens personalpolitiske føringer for perioden 2010 2012 Arbeids- og velferdsetatens personalpolitiske føringer for perioden 2010 2012 PERSONALPOLITISKE FØRINGER FORMÅL Etatens oppgave er å realisere arbeids- og velferdspolitikken. Personalpolitiske føringer

Detaljer

KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR GRUNNSKOLEN I KONGSBERG 2009-2013

KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR GRUNNSKOLEN I KONGSBERG 2009-2013 KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR GRUNNSKOLEN I KONGSBERG 2009-2013 KONGSBERG KOMMUNES VISJON Vi skaper verdier - i samspillet mellom teknologi, natur og kultur. HOVEDMÅL 2009-2013: Kongsbergskolen - høyt kunnskapsnivå

Detaljer

VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE

VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE DIN KOMMUNE DITT VALG VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE Ordførerkandidat, Ingolf Paller PROGRAM FOR ASKIM 2015-2019 INNHOLD PROGRAM FOR ASKIM FRP 2011 2015...S 3 SKOLE...S 3 OMSORGSTJENESTER...S 4 NÆRING

Detaljer

1 Om Kommuneplanens arealdel

1 Om Kommuneplanens arealdel 1 Om Kommuneplanens arealdel 1. 1 Planens dokumenter Kommuneplanens arealdel 2013-2022 består av tre dokumenter. Figuren beskriver hvordan de virker og sammenhengen mellom dem. Planbeskrivelse Plankart

Detaljer

Forslag til planprogram. Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020

Forslag til planprogram. Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020 Forslag til planprogram Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020 1 Bakgrunn og formål Kommunene har vært pålagt å utarbeide planer for idrett og fysisk aktivitet fra 1998. I 1993 utvidet

Detaljer

NÆRINGSPLAN 2011-2021

NÆRINGSPLAN 2011-2021 NÆRINGSPLAN 2011-2021 KORTVERSJON Vedtatt i kommunestyremøte 20. februar 2012 K-sak 19/12 NORE OG UVDAL KOMMUNE Dette er kortversjonen av næringsplan for Nore og Uvdal kommune 2011-2021. Et fullstendig

Detaljer

16.4. Medarbeiderperspektivet

16.4. Medarbeiderperspektivet 16.4. Medarbeiderperspektivet Bystyret har det øverste arbeidsgiveransvaret for kommunens vel 3000 medarbeidere. Bystyret ønsker at arbeidet med en helhetlig arbeidsgiverstrategi samsvarer med kommunens

Detaljer

NORE OG UVDAL KOMMUNE

NORE OG UVDAL KOMMUNE NORE OG UVDAL KOMMUNE Broderlenke Tertialrapport 1 - INNHOLD: Side Hovedoversikter/sammendrag... 3 Pleie, rehabilitering og omsorg... 5 Helse, sosial og barnevern... 12 NAV Numedal (Nore og Uvdal)... 21

Detaljer

NEDRE EIKER KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak av 28.03.07 (PS 24/07) Kommuneplan 2007 2018. SAMFUNNSDEL Mål

NEDRE EIKER KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak av 28.03.07 (PS 24/07) Kommuneplan 2007 2018. SAMFUNNSDEL Mål NEDRE EIKER KOMMUNE Kommunestyrets vedtak av 28.03.07 (PS 24/07) Kommuneplan 2007 2018 SAMFUNNSDEL Mål Samfunnsutvikling Saksbehandler: Anette Bastnes Direkte tlf.: 32 23 26 23 Dato: 26.01.2007 L.nr. 2074/2007

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg Arkivsaksnr: 2014/5707 Klassering: F03 Saksbehandler: May Beate Haugan PROSJEKT «UNG I AKTIVT LIV» Rådmannens forslag til

Detaljer

Helsehensyn i planprosesser Hvorfor og hvordan? Kurs for leger under spesialisering i samfunnsmedisin

Helsehensyn i planprosesser Hvorfor og hvordan? Kurs for leger under spesialisering i samfunnsmedisin Helsehensyn i planprosesser Hvorfor og hvordan? Kurs for leger under spesialisering i samfunnsmedisin Anne Kari Thomassen Seniorrådgiver Fylkesmannen i Aust-Agder HVORFOR HELSE I PLAN? Mennesket er samfunnets

Detaljer

Handlingsprogram 2014-2015

Handlingsprogram 2014-2015 Opplagt i Oppland Regional plan for folkehelse i Oppland 2012-2016 Handlingsprogram 2014-2015 Hovedmål 1: Opplagt i Oppland med folkehelse på dagsorden Strategi Delmål Tiltak Ansvarlig Samarbeidspart 1.1

Detaljer

Hattfjelldal kommune v/ Steinar Lund 16.01.2015 O T Olsens vei 3a 8690 Hattfjelldal

Hattfjelldal kommune v/ Steinar Lund 16.01.2015 O T Olsens vei 3a 8690 Hattfjelldal Hattfjelldal kommune v/ Steinar Lund 16.01.2015 O T Olsens vei 3a 8690 Hattfjelldal Høring trafikksikkerhetsplan 2014-2017 Vi takker for tilsendt forslag til trafikksikkerhetsplan for Hattfjelldal kommune.

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

Kommuneplanens strategidel

Kommuneplanens strategidel Kommuneplanens strategidel Forslag til mål-og rapporteringssystem Definisjoner Visjon Overordnede mål Hovedmål Tiltak Et omforent framtidsbilde som kommunen ønsker å bli identifisert med Ikke konkretiserte

Detaljer

Innspill fra idretten og friluftsliv til samfunnsdelen, Hemne kommune.

Innspill fra idretten og friluftsliv til samfunnsdelen, Hemne kommune. Innspill fra idretten og friluftsliv til samfunnsdelen, Hemne kommune. Vi har gjennomført en bred prosess, der det har vært avholdt møter om temaet i Idrettsrådet og i hovedstyret i Kyrksæterøra I.L. KIL/Hemne,

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2013-2030

Kommuneplanens arealdel 2013-2030 Kommuneplanens arealdel 2013-2030 Føringer fra samfunnsdelen/andre vedtatte planer og øvrige føringer Viktige temaer Medvirkning og videre prosess Kommuneplan for Nes Planprogram Samfunnsdel Arealdel Formålet

Detaljer

Lederavtale. inngått mellom: (navn) (navn) Dato. Denne avtalen erstatter tidligere inngått avtale og gjelder inntil ny inngås.

Lederavtale. inngått mellom: (navn) (navn) Dato. Denne avtalen erstatter tidligere inngått avtale og gjelder inntil ny inngås. Lederavtale inngått mellom: (navn) (navn) Dato Enhetsleder (enhetsnavn) Overordnet leder Denne avtalen erstatter tidligere inngått avtale og gjelder inntil ny inngås. LEDERE SOM LYKKES HAR EVNE TIL: å

Detaljer

PROGRAM FOR HÅ ARBEIDERPARTI KOMMUNEVALGET 2015

PROGRAM FOR HÅ ARBEIDERPARTI KOMMUNEVALGET 2015 PROGRAM FOR HÅ ARBEIDERPARTI KOMMUNEVALGET 2015 De viktigste sakene for Hå Arbeiderparti fremover vil være: Sikre at det er nok kommunale boliger og tomter At alle tilsette blir tilbudt hele faste stillinger

Detaljer

FORORD... 3. 2. POSITIV BEFOLKNINGSUTVIKLING... 7 Mål - Næringsutvikling... 7

FORORD... 3. 2. POSITIV BEFOLKNINGSUTVIKLING... 7 Mål - Næringsutvikling... 7 Pr. juni 2005 Sel kommune INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 VISJON OG HOVEDMÅL... 4 VISJON... 4 HOVEDMÅL... 4 HOVEDUTFORDRINGER... 5 1. VIDEREUTVIKLE OTTA SOM BY, KOMMUNE- OG REGIONSENTER... 5 Mål - Næringsutvikling...

Detaljer

Hovedrullering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020. Planprogram

Hovedrullering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020. Planprogram Hovedrullering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020 Planprogram Innhold Hovedrullering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet... 1 1 Innledning... 3 1.2 Plankrav... 3 1.3

Detaljer

Referanser i saken Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester med mer. Vedtatt 24.06.2011 Lov om folkehelsearbeid. Vedtatt 24.06.

Referanser i saken Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester med mer. Vedtatt 24.06.2011 Lov om folkehelsearbeid. Vedtatt 24.06. Arkivsak-dok. 12/00285-1 Saksbehandler Hilde Molberg Saksgang Kommunestyret Møtedato HANDLINGSPLAN MOT BARNEFATTIGDOM Rådmannens innstilling Kommunestyret går inn for at Handlingsplan mot barnefattigdom

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15 Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må

Detaljer

Kompetanse og rekrutteringsplan Berlevåg kommune

Kompetanse og rekrutteringsplan Berlevåg kommune 2013 Kompetanse og rekrutteringsplan Berlevåg kommune Plan- og utviklingsavdelingen 03.05.2013 Innhold Innledning... 3 Målsetning... 3 Nøkkeltall... 3 Kompetanse... 4 Finansiering... 4 Intern/eksternopplæring...

Detaljer

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2009/8518-12 Arkiv: C10 Saksbehandler: Gerd Steinnes Nilsen Dato: 24.09.2012 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato Kåfjord Kommunestyre Sjumilssteget

Detaljer

Handlingsplan for kosthold Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16. pr. 18.11.14

Handlingsplan for kosthold Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16. pr. 18.11.14 Handlingsplan for kosthold Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16. pr. 18.11.14 Ressursgruppa har bestått av 14 personer fra regionalt og kommunalt nivå i Telemark, og representerer et samlet

Detaljer

Kommunikasjonspolitikk for Hamar kommune 2011 2014

Kommunikasjonspolitikk for Hamar kommune 2011 2014 Kommunikasjonspolitikk for Hamar kommune 2011 2014 Utarbeidet av Servicekontoret 2010/2011 Orienteringssak i formannskapet 30.03.2011 Innhold 1. Innledning...3 Målgrupper... 4 2. Mål for kommunikasjonspolitikken...5

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12 Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12 Delavtale nr. 10 Samarbeid om forebygging Side 1 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er Sørlandet sykehus HF

Detaljer

Samhandlingsreformen Roger Rasmussen Planlegger helse og omsorg Harstad kommune. Samhandlingsreformen! Sammen for et friskere Norge

Samhandlingsreformen Roger Rasmussen Planlegger helse og omsorg Harstad kommune. Samhandlingsreformen! Sammen for et friskere Norge Samhandlingsreformen Roger Rasmussen Planlegger helse og omsorg Harstad kommune Samhandlingsreformen! Sammen for et friskere Norge 1 Samhandlingsreformen Samfunnsreform Ikke bare en helsereform Alle sektorer

Detaljer

Nord-Aurdal kommune Utvalgssak

Nord-Aurdal kommune Utvalgssak Nord-Aurdal kommune Utvalgssak JournalID: 16/428 Behandlet av Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 28.01.2016 001/16 KAMKAT Formannskapet 07.04.2016 006/16 KAMKAT Kommunestyret 18.04.2016 024/16

Detaljer

Boligplanen er utarbeidet av Kongsberg kommune i samarbeid med Rambøll som har vært benyttet som eksternt miljø i planarbeidet.

Boligplanen er utarbeidet av Kongsberg kommune i samarbeid med Rambøll som har vært benyttet som eksternt miljø i planarbeidet. Boligplanen er utarbeidet av Kongsberg kommune i samarbeid med Rambøll som har vært benyttet som eksternt miljø i planarbeidet. Sentrale aktører og tjenester i kommunen har vært involvert i planarbeidet.

Detaljer

Det lokalpolitiske handlingsrommet Folkehelse er politikk

Det lokalpolitiske handlingsrommet Folkehelse er politikk Det lokalpolitiske handlingsrommet Folkehelse er politikk Sunne kommuners nettverkskonferanse 2013 1 «Sunne kommuner» - 30. mai 2013. Ordfører i Levanger Robert Svarva & Ordfører i Verdal, Bjørn Iversen

Detaljer

Barnehage, skole, oppvekst og integrering 13.10.2015

Barnehage, skole, oppvekst og integrering 13.10.2015 Barnehage, skole, oppvekst og integrering 13.10.2015 Utdanningsdirektør Jan Sivert Jøsendal, 13. oktober 2015 Utdanningsdirektørens ansvarsområde Utdanningsdirektør 24 (+1) virksomhetsledere Budsjett 2015:

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE VEKST-UTFORDRINGER OG MULIGHETER. Forprosjekt for RRB og E16, møte 5.11.2015

ULLENSAKER KOMMUNE VEKST-UTFORDRINGER OG MULIGHETER. Forprosjekt for RRB og E16, møte 5.11.2015 VEKST-UTFORDRINGER OG MULIGHETER Forprosjekt for RRB og E16, møte 5.11.2015 Kommuneplanens arealdel 2015-2030 Vedtatt av kommunestyret 07.09.2015 Ullensaker i 2015 Ca. 34.000 innbyggere og i sterk vekst

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR RENNEBU - SAMFUNNSDEL 2013-2025 MÅL OG STRATEGIER

KOMMUNEPLAN FOR RENNEBU - SAMFUNNSDEL 2013-2025 MÅL OG STRATEGIER KOMMUNEPLAN FOR RENNEBU - SAMFUNNSDEL 2013-2025 MÅL OG STRATEGIER Rennebu et godt sted å være! Vedtak i kommunestyret sak 24/13 den 20.6.2013 om høring og offentlig ettersyn i perioden 24.6.2013 13.9.2013

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 10-13 Utvalg: Hovedutvalg helse, sosial og omsorg Møtested: Bergtun Omsorgssenter, Rødberg Dato: 16.06.2011 Tidspunkt: 14:00 Sakskart: Utvalgs Sakstittel Saksnr: PS 10/11 Samhandlingsreformen

Detaljer

Skatteanslag vedtakspunkt 4 endres til 206 868 000 (fra 211 686 000)

Skatteanslag vedtakspunkt 4 endres til 206 868 000 (fra 211 686 000) Lunner kommune 1 av 5 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Anne Grønvold, 61 32 40 41 12.12.2013 13/1779 ssaksnummer 13/1779-23 17436/13 RÅD/PUF/ANG 145 Handlingsprogram/økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett

Detaljer

Rammeavtale for samarbeid om folkehelsearbeid Vestre Viken HF og Buskerud fylkeskommune

Rammeavtale for samarbeid om folkehelsearbeid Vestre Viken HF og Buskerud fylkeskommune Rammeavtale for samarbeid om folkehelsearbeid Vestre Viken HF og Buskerud fylkeskommune Rammeavtale folkehelse Vestre Viken HF og Buskerud Fylkeskommune Side 1 av 5 Formål og ønsket effekt For å møte fremtidens

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Protokollen godkjent:

HOVEDUTSKRIFT. Protokollen godkjent: Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 1 2/2009 Utvalg: Hovedutvalg Skole, barnehage og kultur Møtested: Rødberg skole, Rødberg Dato: 29.01.2009 Tidspunkt: 13:00 17:00 Følgende medlemmer møtte: Anne

Detaljer

Strategidokument 2014-2017

Strategidokument 2014-2017 Rådmannens forslag Strategidokument 2014-2017 Inger Anne Speilberg Rådmann Strategidokument 2014 2017 Rullering av Strategidokument 2013 2016 Sentralt styringsdokument for 4 årsperioden Helhetlig prioritering

Detaljer

Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025 vår/høst 2013

Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025 vår/høst 2013 Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025 vår/høst 2013 Hva skal jeg snakken om Planhierarkiet i kommunen Hva er samfunnsdelen Planprogrammet for kommuneplanens samfunnsdel verktøyet vårt i revisjonsarbeidet

Detaljer

Midtre Gauldal kommune PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2013-2014

Midtre Gauldal kommune PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2013-2014 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2013-2014 Midtre Gauldal kommune (Behandlet i kontrollutvalget i sak 30/2012 Plan for forvaltningsrevisjon for 2013-2014, på møte den 11. oktober). Vedtatt av kommunestyret

Detaljer