Nore og Uvdal kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nore og Uvdal kommune"

Transkript

1 Nore og Uvdal kommune Kommunestyrets vedtak til Handlingsprogram Budsjett 2015 K-sak 74/2014 behandlet 15.desember 2014

2 Innhold Vedtak Kommunestyret :... 3 Kommuneplanen og prioriterte mål for perioden... 4 Folkehelse og bolyst... 4 Næringsutvikling og arbeidsplasser Kommuneorganisasjonen som forvalter, tilrettelegger og tjenesteyter Helse, miljø og sikkerhet Tjenesteområdene rammer og handlingsplaner Sentrale styringsorganer og fellesfunksjoner Fagavdeling skole, barnehage og kultur Fagavdeling for helse, sosial og barnevern NAV Numedal Fagavdeling pleie rehabilitering og omsorg Fagavdeling for næring, miljø og kommunalteknikk Kulturarvstyret Kommunale avgifter og gebyrer Intern oversikter Nye driftstiltak: Investeringstiltak: Fondsmidler Langsiktig gjeld Obligatoriske oversikter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Regnskapskjema 1B - driftsregnskapet Økonomisk oversikt - Drift Budsjettskjema 2A - Investeringsbudsjettet Budsjettskjema 2 B - Investeringsbudsjettet Økonomisk oversikt - Investering Side 2

3 Vedtak Kommunestyret : 1. Det fremlagte forslag til årsbudsjett for 2015 og handlingsprogram, økonomiplan for for Nore og Uvdal kommune vedtas med endringer gjort i k-sak 74/ Hovedutvalgene gis fullmakt til å foreta en videre fordeling av netto rammer etter fullmakter gitt av kommunestyret i eget økonomireglement. 3. Forslag til avgifter, gebyrer og egenbetalinger for år 2015 vedtas. 4. Skatt på formue og inntekt for år 2015 skrives ut etter de høyeste satser som gjelder. 5. For eiendomsskatteåret 2015 skal det skrives ut eiendomsskatt på «verk og bruk» jf. eigedomsskattelova (esktl.) 3 første ledd bokstav c. Den alminnelige eiendomsskattesatsen for skatteåret 2015 er 7 promille, jf. esktl. 11 første ledd. Eiendomsskatten skal betales i to terminer jf. Eskl 25. Første termin er og andre termin er Utskriving av eiendomsskatt for skatteåret 2015 er basert på takster fastsatt ved siste alminnelige taksering gjennomført i år Takstvedtekter for eiendomsskatt i Nore og Uvdal kommune vedtatt i kommunestyret skal gjelde for eiendomsskatteåret 2015, jf. esktl Det foretas låneopptak på kroner i 2015 som nedbetales over 20 år. Rådmannen gis fullmakt til å foreta låneopptaket i henhold til kommunens finansreglement. 7. Administrasjonen gis fullmakt til å sette i gang arbeider etter vedtatt budsjett for de prosjekter som er finansiert. 8. Ordførerens godtgjørelse fastsettes i tråd med reglement vedtatt av kommunestyre i sak 106/2011 Reglement for godtgjøring og arbeidsvilkår for folkevalgte i Nore og Uvdal kommune. På grunn av svikt i eiendomsskatt må rådmannens forslag til budsjett for 2015 reduseres med 1,2 millioner kr. Dette i tråd med rådmannens forslag i notat av Ved ledighet i stillinger skal det gjennomføres en grundig vurdering av muligheter for å overføre oppgaver til andre tilsatte, evt ta med aktivitet på ikke lovpålagte oppgaver. Side 3

4 Kommuneplanen og prioriterte mål for perioden Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt av kommunestyret og har som satsingsområder satt 1)Folkehelse og bolyst og 2) Næringsutvikling og arbeidsplasser. Nedenfor er satt opp mål, strategier og tiltak slik de er vedtatt i planen og det er gjort kommentarer under hvert hovedpunkt. Folkehelse og bolyst Mål, strategier og tiltak Mål 1. Oppvekst- og levevilkårene i Nore og Uvdal skal være så gode at de skaper økt bolyst for innbyggere og potensielle innflyttere i alle aldre Strategier og tiltak a. Legge til rette for bolyst og trivsel blant kommunens innbyggere slik at kommunens attraktivitet økes Tiltak Sikre fortsatt attraktive fritidstilbud som skaper nettverk, identitet og tilhørighet Legge til rette for videreutvikling av fellesarrangement og tilrettelegge arealer/egnede steder for dette Tilrettelegge for innsyn, deltakelse og et aktivt lokaldemokrati Bidra til å videreutvikle tilbud ved Numedal videregående skole. Kommentarer budsjett 2015: Målt i innflytting er det få tegn til at en har lyktes til fulle med å nå målet, men det arbeides stadig med aktiviteter og tiltak for å nå målsetningene. Bygdetunet bidrar til identitet og trivsel. Rødberg Fritidspark fanger mange aktiviteter. Det samme gjelder for nye Rødberg idrettspark og et oppgradert Norefjord stadion, der allsidige muligheter for aktiviteter og fysisk utfoldelse nå er etablert. Forslaget for inneholder fortsatt satsing på investeringstiltak og prioritering i driften som vil forsterke arbeidet, herunder fokus på brukervennlighet gjennom universell utforming i planprosesser og byggesaksbehandling. Nore og Uvdal kommune har for skoleåret 2014/15 samarbeid Side 4

5 med Numedal videregående skole om introduksjonsprogram og språkopplæring. Det tas sikte på å gjennomføre en ny yrkesmesse i januar Suksessen fra 2013 viser at slike arrangementer motiverer ungdommen til yrkesvalg som kan gi utsikter til en fremtid i bygda. b. Legge til rette for økt tilflytting til kommunen ved å profilere kommunen som attraktivt bo- og arbeidssted Tiltak Økt informasjon om og profilering av Nore og Uvdal som attraktivt arbeids- og bosted Opprettelse, drift og videreutvikling av Flytte til Nore og Uvdal portal Videreutvikle vertskapsfunksjoner overfor potensielle innflyttere Kommentarer budsjett 2015: Tiltakene går i hovedsak inn som del av det løpende arbeidet. Samtidig jobbes det med å øke profileringen av botiltak i kommunen. Nore og Uvdal kommune markedsfører både boligfeltet Skogen Vest og Hvaale 2. Det skal tilrettelegges for etableringer gjennom satsning på etableringslån og utbedringstilskudd. Det er en målsetning å sluttføre utbyggingen på Hvaale 2 i Kommunen videreutvikler vertskapsfunksjoner gjennom samarbeidet med næringslivet. Samarbeidet fungerer godt og søkes videreutviklet i c. Bygge omdømme, identitet og stolthet Tiltak Snakke bygda god Ivareta estetiske kvaliteter og forbedre kommunens utseende Etablere to årlige ryddeaksjoner med levering av avfall vår og høst Kommentarer budsjett 2015: Gjennom lederopplæring og løpende arbeid blir det lagt vekt på at alle ledere i kommunen har et særlig ansvar som samfunnsutviklere. Kommunehuset har fått et tiltrengt ansiktsløft og fremstår nå som en tilvekst i Rødberg sentrum. Nye planer for uteareal og parkering vil prioriteres. Arbeidet med en renere og ryddigere kommune videreføres. d. Videreutvikling av Rødberg som handels-, kultur- og servicesenter i Numedal Tiltak Sluttføring av reguleringsplan/tettstedsplan for Rødberg Iverksetting av tiltak iht. reguleringsplanen/tettstedsplan: Utvikle jernbanetomta og forbindelse mellom stasjonsområdet, damanlegget og fritidsparken Forskjønnelse av Rødberg sentrum; grøntarealer, ny beplantning, belysning og skilting. Ny sykkel- og gangsti i tilknytning til boligfelt ovenfor Rødberg i retning Uvdal Utarbeide plan for framtidig trafikkavvikling i Rødberg sentrum Kommentarer budsjett 2015: Reguleringsplan Rødberg sentrum er sluttført, herunder plan for fremtidig trafikkutvikling i området. Kommunen skal i 2015 samarbeide videre med handelsstanden for å øke trivselen i Rødberg sentrum. Arbeidet er i en positiv utvikling der partene har gjensidige forventninger til økt samarbeid. Det jobbes med skiltprogram til fritidsparken. Utvikling av jernbanetomten er stilt i bero i påvente av Jernbaneverkets forvaltningsplan for Numedalsbanen som ventelig er ferdig ved inngangen til Lokstallen vurderes som nytt turistkontor i kommunen. Næringsselskapet og næringshagen har prosess Side 5

6 med JBV og fylkeskonservatoren om en evt. avtale og utforming, kommunen bidrar som bisitter i en samarbeidsgruppe opprettet til formålet. e. Videreutvikling av Rødberg, Tunhovd, Uvdal og Nore som attraktive bosteder og gode oppvekstmiljøer Tiltak Legge til rette for utvikling av bygdene som fremmer positive særtrekk og kvaliteter gjennom en aktiv steds- og områdeutvikling der god byggeskikk vektlegges Tilrettelegge for tomter tilpasset ulike ønsker og behov; tuntomter, spredt boligbygging, utsiktstomter Tilrettelegge for ulike typer boliger; boligbyggerlag med mindre boenheter, ungdomsboliger, seniorboliger Utvikle møteplasser og steder tilrettelagt for fysisk aktivitet i nærmiljøet der universell utforming er ivaretatt Ivareta trafikksikkerhet for barn og unge, herunder sikker skoleveg og gode arealer for lek og fysisk aktivitet Kommentarer budsjett 2015: Det foreligger vedtak som stimulerer til utvikling av steds- og områdeutvikling, herværende forslag legger ikke opp til særegne satsinger. Derimot vil det i 2015 bli informert om de muligheter som ligger i kommunens arealdel. Kommunen planlegger boliger som skal kunne dekke innbyggernes behov, jfr. Boligpolitisk plan, som er til politisk behandling høsten Tunhovd familiebarnehage er i 2014 definert som kommunal barnehage med økt belegg og styrket drift i barnehageåret 2014/15. Vedtatt trafikksikkerhetsplan følges opp i f. Alle innbyggere med særskilte behov skal få et tilpasset tilbud som forebygger og utvikler egen mestringsevne. Hjelpen skal gis på laveste effektive nivå Tiltak Påse at de overordnede og tverrfaglige føringene legges til grunn for sektorplaner, kommunale prioriteringer og bruk av virkemidler Kommentarer budsjett 2015: Arbeidet foregår som en del av alt løpende arbeid som er knyttet til denne gruppen og individuell veiledning er utvidet til også å omfatte grupper før behovet oppstår. Det er mye fokus på det forebyggende arbeidet. 2. Alle innbyggerne i kommunen skal få mulighet til å delta aktivt i et inkluderende samfunn der alle får oppleve sosial tilhørighet Strategier og tiltak a. Økt satsing på tilgjengelighet, forebyggende arbeid, tverrfaglig og i samarbeid med frivillige lag / foreninger Tiltak Intern samordning og tilrettelegging overfor personer med særskilte og sammensatte behov Side 6

7 Stimulere lag og foreninger til å jobbe aktivt for å gi et bredt og godt tilbud som fremmer inkludering og sosial tilhørighet Sikre universell utforming og muligheter for fysisk aktivitet/møteplasser for alle aldersgrupper ved planlegging og utbygging Kommentarer budsjett 2015: Brukere får det man har krav på, men det kan antakelig oppnås enda mer, særlig på forebygging ved bede samordning. Dette må styrkes. Det er en utfordring å få med lag og foreninger til inkludering og integrering av nye brukergrupper. Kommunen jobber med et særlig fokus på flyktninger her. Universell utforming følges opp på generelt grunnlag i forhold til gjeldende lovverk. b. Legge til rette for at alle innbyggere i kommunen skal få mulighet til å delta i tilpassede fritidsaktiviteter Tiltak Legge til rette for høy aktivitet og god kvalitet i tilbudet fra frivillige lag og organisasjoner. Bruk av kommunale tilskudd til opplæring av trenere/instruktører og kompetanseoverføring mellom trenere/instruktører i frivillige lag og foreninger Stimulere til at frivillige lag og foreninger får anledning til å markedsføre seg på ulike fellesarrangement, som for eksempel bygdedagene, for å synliggjøre tilbudene bedre, og rekruttere flere ildsjeler Tilrettelegge for en felles hjemmeside for lag og foreninger Tilrettelegge for fysisk aktivitet/aktiviteter i naturen som bruk av sti- og løypenett og utmarksopplevelser generelt Legge til rette for og profilere muligheter for jakt og fiske Kommentarer budsjett 2015: Lag og foreninger må søke sikret opplæring og kompetanseoverføring gjennom den regulære tilskuddsordningen i kommunen. Den foreslåtte ruslebussen kan gi mange en mulighet å kunne delta på ulike aktiviteter. Arbeidet med å få på plass tilbudet er utfordrende økonomisk og praktisk. Kommunen har tilrettelagt for Numedalsnett slik at lag og foreninger kan ha en felles hjemmeside. Kommunen legger også opp til å profilere muligheter for jakt og fiske. Kommunen har med sti og løypeplaner i nye utbyggingsavtaler knyttet reguleringsplaner som er under revisjon. 3. Innbyggerne skal tilbys veiledning om sunn livsstil Strategier og tiltak a. Vurdere kostholdsprosjekt tilpasset alle aldersgrupper i kommunen Tiltak Sette fokus på sunt kosthold som fremmer friske og opplagte barn som er mer mottakelige for læring Utrede og eventuelt innføre et organisert måltid på skolene Fokus på kosthold ved helseinstitusjonene som forebyggende tiltak overfor eldre, aktivt opplysningsarbeid for helselag, pensjonistforeninger Tilby frukt og grønt på offentlige arrangement Kommentarer budsjett 2015: Som tiltak anses aktivitetene som innført/gjennomført. Side 7

8 Kostholdsprosjektet er et ubetinget positivt tiltak. Det satses på et tverrfaglig samarbeid for barn med overvektproblematikk. Det er høyt fokus på kosthold ved helseinstitusjonene som forebyggende tiltak overfor eldre, aktivt opplysningsarbeid for helselag, pensjonistforeninger. Fagavdeling PRO har fokus på behandling av sykdommer og senkomplikasjoner, og jobber med en rekke forebyggende lavterskeltilbud i forhold til kosthold og ernæring. Blant annet satses det på tilstrekkelig kompetanse i kjøkkentjenesten på Bergtun for å sikre at blant annet brukerens matinntak blir ivaretatt. I samarbeid med øvrig personell i tjenesten blir det iverksatt tiltak for å unngå feilernæring og underernæring. 4. Alle barn i barnehager og elever i grunnskolen skal ha et godt faglig, fysisk og sosialt tilbud som fremmer læring, trivsel og god helse Strategier og tiltak a. Legge til rette for å utvikle fysisk og mentalt robuste og lærende barn og unge Tiltak Utarbeide og vedta forpliktende plan for fysisk aktivitet Utvikle kreative og utfordrende ute- og innearealer som stimulerer til fysisk aktivitet, og som ivaretar kravet om universell utforming Kompetanseheving og bevisstgjøring i bruka av dataverktøy i undervisningen og kontakt skole/hjem Sikre ressurser til drift av dataverktøy Skape gode læringsforhold for alle gjennom å arbeide aktivt mot mobbing. Kommentarer budsjett 2015: Prosjektering ombygging av Rødberghallen er påbegynt som et virkemiddel til fysisk aktivitet. Arbeidet med å lage plan for å bedre utelekearealet ved Rødberg skole er i gang. Begge skolene og alle barnehagene signaliserer behov for å ruste opp uteområdene og å skifte ut lekeutstyr /fallunderlag. Planlegging og prosjektering av dette fortsetter i Alle elever bruker plattformen Fronter fagsider er under utarbeidelse utstyrstettheten er i fylkestoppen. Det jobbes kontinuerlig med gode læringsforhold. Ved inngangen til 2015 er kompetansen innen skole meget godt ivaretatt. Elevenes trivsel ved skolene er høy, og forekomsten av mobbing er av de laveste i fylket. b. Utvikle en skole som fremmer læring, trivsel og helse Tiltak Utarbeide plan for rekruttering og faglært kompetanse Tilrettelegge for stipend/etterutdanning og kompetanseheving Utvikle kvalitet og kompetanse for å heve det faglige nivået blant elevene Gjennomføre et prosjekt om framtidig skole som ivaretar de ovennevnte punkter. Kommentarer budsjett 2015: Rådmannen viser til at forslaget i foreliggende plan vil innebære styrking av elevenes sosiale og faglige miljø. Fra og med skoleåret 2014/15 er alle lærere i Nore og Uvdal kommune med godkjent utdanning. Det betyr flere faglærte lærere til å undervise og dermed styrket grunnlag for gode resultater innen skolen. Tendensen i 2014 viser økt trivsel, motivasjon og mestring hos elevene. Det vil i denne sammenheng legges økt vekt på kvalitet og samarbeid mellom hjem og skole i Side 8

9 På bakgrunn av at kommunen har et høyt nivå på spesialundervisning og bruk av personlig assistent, arbeider en kontinuerlig for å ta ned dette nivået og vri ressursene over på forebyggende arbeid. Tilsetting av sosiallærer er ett eksempel på ei slik omlegging. Stipendtildelinger for å sikre nødvendig kompetanse videreføres i Det intensiverte samarbeidet i Numedal har gitt god avkastning i sær på skoleområdet. Samarbeidet på barnehageområdet er under oppbygging. Felles kompetanseplan er under utvikling, og en arrangerer nå felles kursdager for alle ansatte. I 2014 har en skolert flere lærere til å bli ressurspersoner i verktøyet SOL et verktøy for leseutvikling. Skolering av andre lærere starter opp på nyåret c. Legge til rette for gode overganger mellom barnehage og barneskole, barneskole og ungdomsskole, ungdomsskole og videregående skole Tiltak Utarbeide og gjennomføre plan for gode overganger Holdningsarbeid med fokus på verdier, valg og tro på egne krefter hos barn og unge. Innføre og utvikle metoder på alle alderstrinn som kan bidra til å nå målet. Av tiltak som er i gang nevnes: Foreldreveiledning i regi av helsestasjon Satsning på Regnbueprosjektet i 5-7 klasser Satsning på MOT som modell for hvordan lokalsamfunn kan jobbe sammen med ungdom Rett førstevalg Kommentarer budsjett 2015: Verktøyet kommunen kjøpte ifbm. tilknytning til et prosjekt man deltok i 2011/12 benyttes som kartleggingsverktøy i overgangen barnehage /skole og barnetrinn /ungdomstrinn. En har også området «overganger sammenhenger» som ett av tiltakene en vil arbeide med i «dalsamarbeidet». Målet her er å videreutvikle de verktøyene er bruker, men også utvide bruksområdet. Økt fokus på kompetanseheving i forebyggende arbeid innen skolen. Team for rus og psykisk helse deltar aktivt i det forebyggende arbeid rettet mot barn og unge, gjennom bl.a. trefftider på NVS, koordinatoransvar for forebyggende rusteam, hvor vi samarbeider med både ungdom, foreldre, skolen, politiet, NAV m.m., og det tilbys gode helsetjenester. Det satses på MOT-arbeidet med styrking av ressurser innen ungdomsarbeidet, og det jobbes godt med tiltak innen helse Side 9

10 Næringsutvikling og arbeidsplasser Mål, strategier og tiltak Mål Kommunen skal være en aktiv tilrettelegger, forvalter og pådriver for næringsutvikling, etablering av nye virksomheter og sikring av eksisterende arbeidsplasser i privat næringsliv Strategier og tiltak a. Legge til rette for et aktivt næringsapparat, i samarbeid med private aktører, som kan støtte og veilede bedrifter i oppstarts- og videreutviklingsfaser Tiltak Veiledning og vertskap overfor primær-, sekundær og tertiærnæringene Utvikle tilrettelagte tomter og lokaler for næringslivet Kommunale tilskuddsordninger ved nyetableringer og videreutvikling Kommunale lån ved investeringer Videreføring av tilskuddsordning til å ta inn lærlinger Kommentarer budsjett 2015: Det vil i 2015 bli bedre oppfølging fra næringsfondet til å følge opp veiledning og vertskap for primær-, sekundær og tertiærnæringene. Det skal jobbes aktivt med tilrettelegging for tomter og arealer ved Stormogen, Dokkeberg og Grønneflåta, samt næringsområdet på Tunhovd. Kommunale lån og tilskuddsordninger er på plass i 2015 ihht. Næringsfondet. Lærlinger hilses velkommen i kommunen, tilskuddsordningen videreføres i b. Legge til rette for tilgang på relevante og oppdaterte kompetansemiljø i regionen Tiltak Fortsatt stimulere til økt samarbeid og videreutvikling av lokale, regionale, nasjonale og internasjonale næringslivsbaserte nettverk Jobbe aktivt for opprettholdelse av Numedal videregående skole som viktig arena for rekruttering av arbeidskraft til kommunen, som en viktig arbeidsplass og som et viktig tilbud til ungdom Stimulere til økt samarbeid mellom private bedrifter og Numedal videregående skole, inkludert å videreutvikle tilbud for lærlinger og evt. etablere en årlig arbeidslivsmesse Legge til rette for etterutdanning, kompetanseheving i bedriftene og generell voksenopplæring, gjennom å stimulere kurstilbud i regi av Numedal videregående skole, distriktskurs i regi av Høyskolen i Buskerud og andre kompetansemiljøer. Kommentarer budsjett 2015: I de større nettverkene vil det i all hovedsak være arbeidet som utføres i regi av Kongsbergregionen og Numedalsutvikling, kommunen henter kompetanse og nettverkstilkoblinger fra. I andre nettverk deltar fag- og næringsmedarbeidere. I Kongsbergregionen er det opprettet er prosjekt Kompetanseregionen som vil bli videreført i Forholdet til Numedal videregående skole foregår på ulike områder og fungerer på mange måter etter hensikten. I 2015 vil kommunen planlegge nærmere et prosjekt knyttet hybelhus ved Norefjord for elevene ved skolen. Arbeidet kan sees i sammenheng med signaler om samarbeid fra det private, næringslivet og det offentlige. Etterbruk av Nore skole som hybelhus er relevant. Side 10

11 c. Bidra til forbedret infrastruktur og kommunikasjon Tiltak Stimulere til tilbud om bredbånd til alle, også i ADSL områdene Være pådriver for å få bedret dekningsforhold for mobiltelefoni Heving av vegstandard og vegvedlikehold Arbeide for helårsveg over Imingfjell Stimulere til økt kollektivtilbud, tilpasset både innbyggere, næringsliv og tilreisende Kommentarer budsjett 2015: Kommunen er ute av eierforholdet i det tidligere Numedal Bredbånd. Utviklingen føres nå videre i Numedal Fiber der blant annet de to e-verkene i kommunen deltar på eiersiden. Arbeidet med vegvedlikehold og vegstandard foreslås styrket i Kommunen har et ønske om et forpliktende samarbeid med Statkraft vedr. Øygardsgrendvegen i forbindelse med varslet Nore 1 utbygging. 1. Nore og Uvdal skal være et attraktivt reisemål med vekst i hele planperioden Strategier og tiltak a. Ta grep og støtte opp under utviklingen av Nore og Uvdal som reisemål Tiltak Bidra i utvikling av Nore og Uvdal som reisemål gjennom ulike kommunale virkemidler Bidra i utviklingen av Rødberg sentrum og tettstedene i kommunen som reisemål, handels- og kultur- og stoppesteder Bidra i utviklingen av vertskapstjenestene overfor gjester, innbyggere og næringsliv. Bidra i utviklingen av reiselivsnæringen, og næringsliv som støtter opp om dette. Koordinert med blant annet den regionale reiselivsstrategien, og som sikrer at kravet til bærekraft for bransjen oppfylles Sikre fortsatt utsiktsrydding langs fylkesveiene og aktuelle kommunale veier og utvikle et utvalg attraktive rasteplasser Støtte tiltak som fremmer økt og bærekraftig bruk av Numedalsruta, Numedalslågen, Hardangervidda og øvrige fjellområder i kommunen Legge til rette for traseer for motorisert ferdsel. Kommentarer budsjett 2015: Tiltak for å støtte reisemålsutviklingen må støttes gjennom det generelle næringsarbeidet og deltakelse fra næringen selv samt opparbeiding av infrastruktur. Det vil i 2015 arbeides videre med en reiselivsstrategi i kommunen. Aktiviteten ved bygdetunet søkes økt gjennom bedret samarbeid og videreutvikling av bygdetunets hjemmeside. Samhandling mellom Fortidsminneforeningen og vegvesenet er påkrevet for oppsett av severdighetsskilt/brune skilt. Det vil i 2015 bli økt fokus på etterskjøtsel og rydding av fv. 40. Det er ikke lagt til rette for snøscooterløype i kommunen. Forslaget om rekreasjonsløyper for snøscooter ble trukket. Det er i stedet kommet forslag til endringer i motorferdselloven. Kommunen v/motorferdselsutvalget har avgitt høringsuttalelse. Side 11

12 Strategier og tiltak b. Fremme finansiering av fellesgoder Tiltak Bruk av kommunale virkemidler som bidrar til varig finansiering av fellesgoder Stimulere til frivillige og forpliktende avtaler Kommentarer budsjett 2015: Forslaget innebærer videreføring av dagens driftsnivå. Avtaleverket er på plass for infrastrukturfondet. c. Fremme videreutvikling og salg/formidling av lokalt produserte produkter, lokal kultur- og kulturhistorie og kunnskap Tiltak Bidra i kunnskapsutvikling, produktutvikling og kommersialisering av: Matproduksjon, -foredling og -tradisjon og kortreist mat Utmarksnæringer Jakt og fiske Industrihistorie knyttet til kraftverksutbyggingen og Numedalsbanen. Kommentarer budsjett 2015: Forslaget innebærer videreføring av dagens nivå på de fleste områdene og en styrking av arbeidet med immateriell kulturarv. Kommunen jobber målrettet på en rekke kulturfelt. Ny kulturplan er på gang, og det er gode samarbeidsflater med eksterne ressurser. Etterbruk av gamle Nore 1 når den fases ut omkring 2020 vil være et viktig satsningsområde for kommunen. Det er viktig å bevare den funksjonelle sammenhengen mellom bygninger, rørgate og tekniske installasjoner. Det arkitektoniske/ industrielle utrykket er en viktig markør i lokalmiljøet, også sett i forhold til det fredete jernbaneanlegget. 2. Nore og Uvdal kommune skal forvalte sine arealer og naturressurser på en aktiv og bærekraftig måte Strategier og tiltak a. Forvalte ressursene i tråd med lokale, nasjonale og internasjonale føringer, og på en slik måte at det også kan gavne kommunens innbyggere, næringsliv og gjester Tiltak Fullføre kommuneplanens arealdel, og utvikle en langsiktig arealstrategi som ivaretar samordning, utbygging, vern mot uønskede hendelser, vern av dyrket mark og øvrige verdifulle områder Utarbeide og gjennomføre tiltak i henhold til framtidig klima- og energiplan Utvikle nye og framtidsrettede løsninger for avfallshåndtering Legge til rette for at videre utbygging i fjell- og hytteområdene er bærekraftig Videreføre det flerkommunale Grønn Dal-samarbeidet med bevaring av Numedalslågens vann- og miljøkvaliteter Kommentarer budsjett 2015: Fylkesmannen har trukket innsigelsen til kommunedelplanen for Nore Øst og planen vil bli sluttbehandlet i løpet av høsten Delplan for Nore og Uvdal Vest er ute på 2.gangs høring og Side 12

13 forventes sluttbehandlet i løpet av vinteren 2014/15. Kommunedelplan for Dagalifjellet m/rødberg har innsigelser fra Fylkesmannen og sluttbehandling kan påregnes i løpet av Det skal i 2015 iverksettes tiltak i tråd med vedtatt «Energi- og Klimaplan». Renovasjonsordningen skal ut på anbud i b. Utarbeide en strategi og tilrettelegging for primærnæringene som sikrer bærekraftig utvikling for bransjen og et levende kulturlandskap Tiltak Opprettholdelse av dyrket mark på dagens nivå Stimulere til økt husdyrproduksjon Stimulere til fortsatt aktiv skogskjøtsel, tilpasset avvirkning og ny avsetning av biomasse. Kommentarer budsjett 2015: Lite av dyrkbar jord er tatt ut av produksjon, og antall aktive foretak med husdyr er uendret fra 2013 til Det forventes en forsiktig optimisme i næringen i 2015, der kommunen bidrar som en god støttespiller. Husdyrproduksjonen, samt skogskjøtsel og økt avvirkning søkes styrket gjennom «Prosjekt Fremtidslandbruk i Numedal» i d. Aktiv forvaltning, utløse økt verdiskaping og økt attraksjon i krysningspunktet bruk og vern Tiltak Tilrettelegge og bidra til økt verdiskaping med utgangspunkt i verneområdene Hardangervidda og Trillemarka Rollagsfjell Bidra til å opprettholde en livskraftig villreinstamme på Hardangervidda, bla gjennom arbeidet med en felles fylkesdelplan for Hardangervidda. Kommentarer budsjett 2015: På begge områdene er det avsluttet en del arbeid. Forslaget legger opp til å følge oppsatt progresjon. Staten har innfridd sin betalingsforpliktelse til Utviklingsfond Trillemarka-Rollagsfjell. Fra 2015 vil avkastning av fondet gå til næringsrettede tiltak til det beste for befolkningen i kommunene Nore og Uvdal, Rollag og Sigdal. Sekretariatfunksjonen ivaretas i Sigdal kommune. Kommuneorganisasjonen som forvalter, tilrettelegger og tjenesteyter Mål, strategier og tiltak Mål 1.Nore og Uvdal skal være en kommune med et levende og aktivt lokaldemokrati Strategier og tiltak Gjennom åpne prosesser legge til rette for deltakelse, frie diskusjoner og mulighet for å påvirke. Tiltak Etablere gode informasjonsrutiner knyttet til politisk arbeid Ha tidlig fokus på opplæring i demokratiske prosesser Opprette ungdomsråd. Kommentarer budsjett 2014: Side 13

14 Arbeidet antas å bli ivaretatt gjennom løpende arbeid og blant annet har Norsk Presseforbunds åpenhetsindeks blitt lagt til grunn for en del av arbeidet. Delegeringsreglementet skal fullføres i løpet av våren Ungdomsarbeidet følges opp. 2.Nore og Uvdal skal være en kommune med en effektiv kommuneorganisasjon Brukere av kommunale tjenester skal møte en organisasjon preget av kompetanse, service og evne til gjennomføring. Kommuneorganisasjonen skal vektlegge prosjekt- og programorganisering Kommuneorganisasjonen skal ha fokus på tverrfaglig samarbeid. Kommentarer budsjett 2015: Kommunen arbeider fortløpende med å styrke organisasjonsarbeidet til det beste for kommunens innbyggere. Side 14

15 Helse, miljø og sikkerhet Nore og Uvdal kommune har ansvaret for at kommunale virksomheter drives i samsvar med lover som regulerer forhold knyttet til helse, miljø og sikkerhet (HMS). Nore og Uvdal kommune har fortsatt et lavt sykefravær sammenlignet med kommunesektoren sett under ett. Som en IA-bedrift er kommunen særskilt forpliktet til dette. Målindikatorer: Helse, miljø og sikkerhet Samlet sykefravær i kommunen 3,91 %* 5 % 5 % 5 % 5 % Vernerunderapporter 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % HMS-grunnkurs for nyvalgt AMU og Vår Vår Vår verneombud Samhandlingsmøter med vernetjenesten og bedriftshelsetjenesten (BHT) Vår Høst Vår Høst Vår Høst Vår Høst Vår Høst Planlegging- og oppfølgingsmøter for arbeidsgiver og bedriftshelsetjenesten (BHT) Vår Høst Vår Høst Vår Høst Vår Høst Vår Høst Inkluderende arbeidsliv: partsmøte med Arbeidslivssenteret, Nav Numedal, bedriftshelsetjenesten, arbeidsgiver (*) Tall pr. 2. tertial En gang i året En gang i året En gang i året En gang i året En gang i året Arbeidsprogram Mål Tiltak Inkluder-ende arbeidsliv Systematisk HMS-arbeid Ny IA-avtale inngås ift. fokus på forebygging Oppfølging forebygging Oppfølging forebygging Oppfølging forebygging Systematisk HMS-arbeid Systematisk HMS-arbeid HMS-planer og oppfølging i hele organisasjonen Digitalt HMSsystem i Agresso HMS-planer og oppfølging i hele organisasjonen Oppfølging i alle avdelingene forankret i handlingsplaner Oppfølging i alle avdelingene forankret i handlings-planer Implementering Vedlikehold Vedlikehold og kompetansebygging Oppfølging i alle avdelingene forankret i handlings-planer Vedlikehold Likestilling Nore og Uvdal kommune har som mål at likestilling skal være integrert i alle prosesser i kommunens virksomhet. Kommunen er sterkt kvinnedominert med tradisjonelle delinger ved at de fleste innen områdene pleie og omsorg, barnehage, undervisning og renhold er kvinner. Derimot er hovedvekten menn innen kommunaltekniske tjeneste. Av de som er fast ansatt i kommunen er 79 % kvinner, jfr. årsmelding for Øverste administrative ledernivå i Nore og Uvdal består av rådmann, fire fagsjefer og økonomisjef. I tillegg er leder for NAV Numedal i rådmannens ledergruppe. Fordelingen i ledergruppen blir dermed 4 kvinner og 4 menn. Side 15

16 Internkontroll Kommunen skal ha internkontroll og arbeide systematisk for å sikre at regelverket følges. Internkontroll er systematiske tiltak som skal sikre at virksomheten planlegger, organiserer, utfører og vedlikeholder sine aktiviteter i samsvar med gjeldende regelverkskrav. Krav om internkontroll finnes på en rekke områder, f.eks. etter HMS-lovgivningen, helse- og omsorgslovgivningen, barnevernloven og etter lovgivning om personvern og informasjonssikkerhet. Med forankring i rådmannsutvalget i Kongsbergregionen gjennomfører nå kommunen implementeringen av kvalitetsstyringssystemet Kvalitetslosen. Internkontrollen gjelder alle ansatte. Beredskap Nore og Uvdal kommune har et ansvar for beredskap og samfunnssikkerhet for innbyggere og personer som oppholder seg i kommunen. Beredskapen gjelder ved alvorlige hendelser som ikke håndteres i den daglige driften, og ansvaret er tydeliggjort i Beredskapsplanen. Planens innhold er definering av mål, roller og ansvar. Ved alvorlige ulykker og hendelser som rammer enkeltpersoner kan kommunen sette inn kommunens kriseteam som kan bistå enkeltmennesker eller grupper av personer. Kriseteamet ledes av kommunelege I. Nore og Uvdal kommune har gjennomført risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) i deler av organisasjonen, som ble vedtatt i kommunestyret , sak 49. Intensjonen er en rullering hvert 4. år. Målet med en ROS-analyse er å sette inn forebyggende tiltak eller lage handlingsplaner for hva som skal skje dersom en bestemt situasjon inntreffer. Rådmannen jobber systematisk med en kvalitetsheving på fagområdets innhold, roller, ansvar og systematikk/metodikk for planrullering. Målindikatorer: Beredskap Kompetanseheving av kommunens beredskapsledelse, deltakelse på kurs innen 2 pers på kurs 2 pers. på kurs 2 pers. på kurs 2 pers. på kurs beredskap og samfunnssikkerhet Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) Rulleres Rulleres Hovedrullering Rulleres Statusmelding til kommunestyret om beredskap Side 16

17 Tjenesteområdene rammer og handlingsplaner Sentrale styringsorganer og fellesfunksjoner Handlingsprogram : Henvisning til satsingsområde i kommuneplan Mål Tiltak Periode Pkt. 3.3 Kommuneorganisasjonen Fullelektronisk arkiv Kan gjennomføres i løpet av 2015, men vil kreve mye jobb både for saksbehandlere og arkivet. I tillegg en kostnad i størrelsesorden kroner i forbindelse med å lage arkivutttrekk av data fra systemet. Det anbefales å vente til prosjektet med felles anskaffelse av sak- arkivsystem i Kongsbergregionen er avsluttet Ombygging sentralarkiv Utvikling av servicetjenestene Sentralarkivet må bygges om for å få et godkjent arkivrom. Fram til våren 2015 har kommunen dispensasjon fra arkivverket med hensyn til godkjente lokaler (det er ikke tillatt å bruke bomberommet til arkiv). Ombyggingen vil gi et arkivrom godkjent for bortsettingsarkiv. Lokalene vil fortsatt romme 2-3 arbeidsstasjoner. Overføring av oppgaver, tjenester til publikum fra fagavdelingene til servicekontoret. Videreføres i Videre utvikling av internettsidene til kommunen Videre utvikling av kommunens intranettsider Personalseksjonen IKT-drift i Kongsbergregionen Fønk Fønk/personal Nye nettsider ble ferdigstilt våren 2014 Kontinuerlig utvikling og oppdatering av intranettsidene. Det jobbes med et nytt system for avviksrapportering (Kvalitetslosen), som må ses i sammenheng med intranettet. Mye av innholdet som tidligere har hatt sin naturlige plass på intranettet vil bli å finne i Kvalitetslosen framover. Personalseksjonen, fullverdig implementering i forhold til myndighet, rolle og ansvar. IKT-drift i Kongsbergregionen samordnes under felles ledelse i en organisasjon. A-melding. Tilretteleggingen skjer høst 2014 og skal være ferdig implimentert fra januar 2015 i 8 firmaer som Fønk har ansvaret for. Implementere elektroniske lønnsmeldinger i tre kommuner Side 17

18 Fagavdeling skole, barnehage og kultur Målindikatorer: Økonomi: Avvik (merforbruk +, mindreforbruk -) 0,- 0,- 0,- 0.- Medarbeidere: Gjennomførte medarbeidersamtaler 100 % 100 % 100 % 100 % Sykefravær mål om at øvre nivå ikke overstiger 4.0 % 4.0 % 4.0 % 4.0 % Oppfølging i h.h.til IA`s retningslinjer ja ja ja ja Produksjonsfaktor/tjeneste: Leseferdigheter i grunnskolen Nasjonale prøver som målindikator snittall for kommunen de siste 4 årene -1,82 # Stabilisere nivået på 2.0 Løfte andelen elever som ligger under kritisk grense i lesing 3 trinn med en årlig % - ## - dagens fordeling: % % % % Kulturskolen: Antall positive presseoppslag pr år Kulturskolebrosjyre 10 ja 10 ja 10 ja 10 ja Stabilt antall elever (justert etter nedgang i samlet barnetall) Biblioteket: Stabile utlånstall samlet alle media Stabile besøkstall Være aktiv arrangør / medarrangør av ulike kulturtilstelninger ja ja ja Informasjon: Aktiv bruker av kommunens nettside ja ja ja ja Aktiv bruker av kommunens FB side ja ja ja ja Brukerperspektiv (kvalitet i tjenesten) Barnehageundersøkelsen (Udir) Barns medvirkning barneintervju ja ja ja ja ja ja Lærerundersøkelsen grunnskole (Udir) ja ja Foreldreundersøkelsen grunnskole (Udir) ja ja Ståstedsanalysen grunnskole (Udir) ja ja Respondere raskt på henvendelser fra brukere og publikum styrke omdømmet ja ja ja ja ja # Elevenes resultater på nasjonale prøver 5. trinn presenteres ved en skala med tre mestringsnivåer på, hvor mestringsnivå 1 er lavest og 3 er høyest. 2 representerer snittet. ## Middelen er trinnet over kritisk grense og er området de fleste elevene havner på. Handlingsprogram Arbeidsområde Realisering av ny barnehage i Uvdal jfr. vedtak Prosjekte Ferdig Se investeringsoversikt. ring Økt satsing på kompetanse for alle ansatte - - Læringsledelse (i regi av Udir og HBV) x x - - Videreutdanning for lærere jfr. nasjonal satsing; Kompetanse x x x for kvalitet Innføring av leseutviklingsverktøyet SOL x x Økt fokus på Hjem skole foreldreskolering x x x x Etablere «Forskerfabrikken» som sommertilbud til grunnskoleelevene x Side 18

19 Arbeidsområde Kulturplan for kommunene i Numedal x Utrede etablering av et tverrfaglig prosjekt på gjenbruk og kreativitet Med bakgrunn i REMIDA ideen ** x Kommunestyrets tillegg Vurdering av å flytte ungdomsskolen til Norefjord utredes. K-sak 56/2013 følges opp og legges i handlingsplanen for 2015 X Side 19

20 Fagavdeling for helse, sosial og barnevern Handlingsprogram Det er viktig å kunne se satsingsområdene utfra kommuneplan og dermed mål og tiltak innenfor de forskjellige fagavdelinger i sammenheng. Større utredninger/ arbeider Planarbeid Mål Tiltak Periode Oppfølging og evaluering Interkommunal plan rus og psykisk helse Utnytte felles ressurser i Numedal rutiner felles vedtaksteam Integrere rusarbeidet Satsing på forebygging Oppfølging flyktningplan Utarbeide tiltak utfra vedtatt plan Interkommunalt samarbeid Internkontroll Nye reformer, lovendringer av betydning Felles barneverntjeneste i Numedal Styrke legevakten Krisesentertilbud Styrke arbeidet med rus og psykisk helse IK-system på avdelingen med felles struktur Intern arkiv Samhandlingsreformen integrering i eksisterende tjenester/samarbeid med andre kommuner Rutiner felles barnevern inngå avtale om samarbeid med Kongsberg interkommunal legevaktsentral Vurdere endelig løsning for Krisesentertilbudet for Kongsberg og Numedal Samarbeid i Numedal innen psykisk helse og rus innføre Kvalitetslos utarbeide og ta i bruk rutiner i samarbeid arkiv utredning akuttplasser/ observasjonsplasser lokalmedisinske tjenester forebyggende helsetiltak Kvalitetslos innføres og tas i bruk Satsingsområder Mål Tiltak Periode utfra kommuneplan Bolyst: profilere kommunen som attraktivt bo- og arbeidssted Tilrettelegge for ny etableringer satsing på etableringslån og utbedringstilskudd utarbeide rutiner/ tiltak etter vedtatt boligpolitisk plan i samarbeid med alle fagavdelinger Gode oppvekstvilkår for barn og unge; Holdningsskapende arbeid arbeide MOT verdiene inn i alle arenaer hvor barn og ungdom er styrke samarbeid med andre for å implementert grunnverdiene i MOT Side 20

21 Styrke holdnings-skapende arbeid i barnehage og skole for både fysisk og psykisk helse, inkluderende miljø og kosthold Bruke resultatene fra Ungdata til å bedre samarbeid hjem-skole-helse Tverrfaglig satsing på tiltak for barn med overvektproblematikk Utvikle samarbeid helsestasjon/psykisk helse på forebyggende arbeid på skolen gode tiltak rundt barn med nedsatt funksjon Et inkluderende samfunn der alle får oppleve sosial tilhørighet 1.Integrering av flyktninger i lokalsamfunnet tverrfaglig samarbeid med både PRO og SBK for avlastning, tilrettelegging av bolig, fritidsaktiviteter osv. et god faglig introduksjonsprogram, som vektlegger integrering gjennom språk-og arbeidspraksis -samarbeid med frivilligsentral og lag og foreninger Integrering av personer med særskilte og sammensatte behov aktiv bruk av tverrfaglige team, lage rutiner, prosjekter rundt den enkelte bruker ved behov Helsefremmende arbeid: den prosess som gjør folk i stand til å bedre og bevare sin helse gjøre innbyggere kjent med rettighetene sine når det Koordinerende enhet:øke gjelder kompetanse i teamet, - Koordinerende enhet, formalisert ansvar - individuell plan informasjon/motivasjon til - Psykisk helse rus aktuelle brukere om å lage IP øke bevisstheten og kunnskap hos innbyggere om psykisk helse og rus En effektiv kommuneorganisasjon vektlegge prosjekt- og programorganisering fokus på tverrfaglig samarbeid /utarbeide felles handlingsprogram Nettsider om psykisk helse Markere verdensdag for psykisk helse implementere PLP som prosjektverktøy i hele organisasjonen innføring tverrfaglig boligkontor etablerte rutiner mellom faggrupper skal gi forutsigbare vedtak Målindikatorer Økonomi: Avvik 0 % 0 % 0 % 0% 0 % Medarbeidere: Gjennomførte 100 % 100 % 100 % 100% 100 % medarbeidersamtaler Sykefravær i % Under 3 % Under 3 % Under 3 % Under 3% 3 % Side 21

22 Tjenester: Øke tilgjengelighet på legekontoret Andel beståtte norskprøver flyktninger Utvikle MOT / utvide samarbeid rundt MOT m/ lag og foreninger Brukerperspektiv (kvalitet i tjenesten) Brukerundersøkelser på 2 tjenester årlig Innføre tiltak som: - elektronisk timebestilling - e- resept Forpliktende avtaler med lag/ foreninger - Innføre elektronisk timebestilling - Faste dager for vaksiner m.m. Innføre flere tiltak ihht intensjonen i samhandlingsrefo rmen Innføre flere tiltak ihht intensjonen i samhandlings reformen Innføre flere tiltak ihht intensjonen i samhandlings reformen 40 % 50% 50% 50% 50 % Økt profilering av N&U som MOT kommune Forpliktende avtaler med lag/ foreninger Økt profilering av N&U som MOT kommune Økt profilering av N&U som MOT kommune Ja ja Ja ja Ja Økt profilering av N&U som MOT kommune Interkommunalt funksjon hvor Nore og Uvdal kommune er vertskommune: Barneverntjenesten i Numedal Resultat av 1.halvårsrapportering 2014 til fylkesmannen i Buskerud: Rapport fra Fylkesmannen Pr Nore og Uvdal Rollag Flesberg Antall bekymringsmeldinger Antall undersøkelser Antall barn med tiltak innen familien/hjemmet Antall barn med tiltak utenfor familien (fosterhjem/institusjon) Handlingsprogram Det er viktig å kunne se satsingsområdene utfra kommuneplan Større utredninger/ arbeider Planarbeid Mål Tiltak Periode Gjennomgang av gamle planer for å evaluere og evt utarbeide nye planer. Utarbeide felles fosterhjemsplan for Numedal. Utarbeide organisasjon og utviklingsplan for Numedal barneverntjeneste. Innen juni 2015 Innen mai 2015 Internkontroll Kvaliteteslosen skal være styringsverktøy for internkontrollsystem til samtlige tjenester. Innføre Kvalitetslos; samtlige ansatte skal få opplæring Satsingsområder utfra kommuneplan Mål Tiltak Periode Side 22

23 Gode oppvekstvilkår for barn og unge; Holdningsskapende arbeid Styrke holdnings-skapende arbeid i barnehage og skole for både fysisk og psykisk helse, inkluderende miljø og kosthold styrke ungdomsmiljøet i hele Numedal Bruke resultatene fra Ungdata til å få til holdningsendringer hos undommen og foreldrene tverrfaglig satsing på tiltak for barn med overvektproblematikk implementere konsultasjonsteam både i barnehagene og skolene i hele Numedal Gjennomføring av ungdata i Numedal og utarbeide felles tiltak interkommunalt og tverrfalig for å styrke ungdoms Helsefremmende arbeid: den prosess som gjør folk i stand til å bedre og bevare sin helse : Styrke familiene til å kunne ivareta egen helse og utvikling Deltagelse i Folkehelseprosjektet i Flesberg Bruke erfaringer fra folkehelseprosjektet i hele Numedal En effektiv kommuneorganisasjon fokus på tverrfaglig samarbeid /utarbeide felles handlingsprogram etablerte rutiner mellom faggrupper skal gi forutsigbare vedtak Side 23

24 NAV Numedal Vertskommune: Rollag Handlingsprogram 2015 til 2018: Satsingsområde i kommuneplan Tjenesteutvikling generelt NAV Omdømmebygging Tiltak ensikt Periode Utvikle kvaliteten i tjenesten videre. Alle ansatte skal møte brukere og arbeidsgivere som profesjonelle veiledere og bistå med behovsavklaringer. Være en synlig samfunnsaktør Brukerne skal oppleve å få rett tjeneste til rett tid og med god kvalitet Tjenesteutvikling generelt Målindikator: Målekort og brukerundersøkelser Satse videre på veilederkompetanse. Dette gjøres gjennom videreføring av opplæring i veiledningsmetodikk.(mi-metodikk, motiverende intervju). Sikre kvalitet i brukeroppfølgingen NAV Folkehelse Målindikator: Alle veiledere jobber etter MI, deltar i kollegaveiledningsgrupper Satse videre å bygge opp ressurser og kompetanse rundt økonomisk råd og veiledning/gjeldsrådgivning Samarbeide med frivillige og private om forebyggende aktiviteter Målindikator: Faste samarbeidsarenaer Tilbud om økonomisk veiledning til de som har behov for det Fremme inkludering og god helse for våre brukere. Kan også brukes til å forebygge fattigdom og sosiale problemer Målindikatorer: Faktisk 2013 Buds 2014 Planperioden Økonomi: Avvik i % (merforbruk +, mindreforbruk -) Medarbeidere: Sykefravær i % 3,25 <4 <4 <4 <4 <4 Medarbeiderundersøkelse / HKI* 23, Brukere: Brukerundersøkelse brukertilfredshet i NAV, kvalitet på tjenestene (karakter 1-6) 4,9 4 >4 >4 >4 >4 Andel mottaker som forsørger barn under 18 år <30 <30 <30 <30 <30 Snitt antall måneder stønadslengde for 4,6 <4 <4 <4 <4 <4 økonomisk sosialhjelp år Andel i % som går over 6 måneder på stønad 20 <30 <30 <30 <30 <30 * Humankapitalindeks, medarbeiderundersøkelse i NAV hvor energiscore bør være over 24 Side 24

25 Fagavdeling pleie rehabilitering og omsorg Målindikatorer Økonomi: % avvik regnskap/budsjett Tjeneste: Forvaltning - saksbehandlingstid. 14 dager Primærkontakter og individuell tjenesteplan til brukere. Innen tre uker etter at vedtaket er fattet Medarbeidere: 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Sykefravær i % 7 % 7 % 7 % 7 % Tilbud medarbeidersamtaler i % 100 % 100 % 100 % 100 % Andel årsverk i brukerrettet tjeneste med fagutdanning fra høyskole/universitet(kostratall) Handlingsprogram Kommune-organisasjonen Medarbeidere 1. Kommuneorganisasjonen må til enhver tid være tilpasset samfunnets behov. Det forutsetter en omstillingsdyktig organisasjon med en tydelig, robust og målrettet ledelse som tenker og handler helhetlig og sektorovergripende. Organisasjonen må være i stand til å følge politiske prioriteringer og vedtak og til å forholde seg til endringer i samfunnet og de oppgavene som blir pålagt. Kommune-organisasjonen Internkontroll Mål Tiltak Periode 1 A. utviklings- og planarbeid 1 A. - Tiltak for å møte samhandlingsreformen - Tiltak for å møte smertelindring/palliasjon - Tiltak for å møte behov i alle aldersgrupper - Tiltak for å dreie tjenester i henhold til forebygging og mestring, med økt fokus på hjemmerehabilitering, dagtilbud - Tiltak for å skille mellom bruk av tvang og ikke bruk av tvang i forhold til personer med demens - Utrede kompetansebehov og hvordan kompetansen i ulike faggrupper kan benyttes - Utvikle felles forståelse for arbeidsgivers styringsrett - Videreføre tiltak for utvikling og bruk av IKT-system 1 A Mål Tiltak Periode 2. Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenesten 3 pålegger kommunene å etablere et system som skal søke å sikre kvalitet på pleie- og omsorgstjenestene. Dette er et viktig element i et internkontrollsystem.. Enhver som yter helsetjenester skal etablere internkontrollsystem for virksomheten (Lov om statlig tilsyn med helsetjenesten 3). Internkontrollsystematikken er et styringsverktøy for å sikre at man etterlever de krav som er satt til en virksomhet. 2 A. Forsvarlig internkontroll. 2 A. Innføring Kvalitetslosen 2 A Side 25

26 Folkehelse og bolyst Mål Tiltak Periode 3. Folkehelsearbeid innebærer å svekke det som medfører helserisiko, og styrke det som bidrar til bedre helse. Det er to perspektiver i folkehelsearbeidet det helsefremmende og det som forebygger sykdom og skader. 3 A. Helsefremmende arbeid 3 B. Sikre universell utforming og muligheter for fysisk aktivitet/møteplasser for alle aldersgrupper ved planlegging og utbygging 3 A. Innbyggere med rettslige krav tilbys tjenester ut fra individuelle behov 3 B. Kartlegging av behov for omsorgsteknologi, hjelpemidler. 3 A B Nye reformer, lovendringer av betydning 4. Samhandlingsreformen. Øyeblikkelig hjelp/observasjonsplasser Mål Tiltak Periode 4A. Rett behandling på rett sted til rett tid. 4 A. Utredning akuttplasser/ observasjonsplasser i 4 A Telemedisin 4 A Side 26

27 Fagavdeling for næring, miljø og kommunalteknikk Målindikatorer: Økonomi: Netto avvik -2,9 % % 0,- 0,- 0,- 0,- Medarbeidere: Gjennomførte Ca. 80 % Ca. 50 % 100 % 100 % 100 % 100 % medarbeidersamtaler Sykefravær i % 7,84 % 5,93 % Maks 5,5 % Maks 5 % Maks 5 % Maks 5 % Oppfølging av IA s retningslinjer Ok Ok Ja Ja Ja Ja Produksjonsfaktor: Saksbehandlingstid reguleringsplaner innenfor frister for å kreve gebyr Ja Ja Ja Ja Saksbehandlingstid byggesaker innenfor 2/3 av fristen for å kreve gebyr Ok. En del planer på vent bl.a. med innsigelser. Ok. En del planer på vent bl.a. med innsigelser. Ok Ok Ja Ja Ja Ja Tilsyn byggesaker 0,5 % 0 % 10 % 15 % 15 % 15 % Brannsyn Ca. 90 % Ca. 90 % 100 % 100 % 100 % 100 % Informasjon: Aktiv bruk av kommunens nettside Ok Ok Ja Ja Ja Ja Bedre mottakskontrollen på søknader og gi raske tilbakemeldinger til søker Ok Ok Ja Ja Ja Ja Handlingsprogram Henvisning til satsingsområde i kommuneplan Folkehelse og bolyst Mål Tiltak Periode Gode boligforhold Økt vedlikehold i kommunale boliger Videreutvikle Rødberg sentrum Videreføre tiltak på bakgrunn av prosjektet Tettstedsutvikling Rødberg sentrum Store boligtomter Informere om de muligheter som ligger i kommuneplanens arealdel 2015 Boligfelt Sluttføre utbygging av Hvaale Lokaldemokrati og inkluderende Sikre universell utforming gjennom planprosesser og byggesaksbehandling Side 27

28 samfunn Næringsutvikling og arbeidsplasser Tilrettelegge for næringsutvikling Videreføre muligheter for støtte fra Næringsfondet Bedre oppfølgingen der det er gitt støtte fra næringsfondet 2015 Videreføre en årlig jobbmesse for næringslivet rettet spesielt mot ungdom 2015 Stimulere til skogskjøtsel og økt avvirkning, jfr. Prosjekt Fremtidslandbruk i Numedal Stimulere til økt husdyrproduksjon, jfr. Prosjekt Fremtidslandbruk i Numedal Profilere muligheter for jakt og fiske Etterskjøtsel av rydding langs fv Kommunestyrets tillegg Kommunestyrets tillegg Forvalte arealer og naturressurser på en aktiv og bærekraftig måte Etablere ny renovasjonsordningen. Videreføre arbeidet med en reinere og ryddigere kommune Iverksette tiltak i tråd med vedtatt Energi- og Klimaplan Det skal framlegges konkret dokumentasjon ved første tertialrapport som inneholder: Etterslep vedlikehold Videreutlån fra kommune Tilkoblingsavgifter vann/avløp Forprosjekt Samfunnshus Norefjord, behov og kostnader utredes Tertialrapport Side 28

29 Kulturarvstyret Mål indikatorer: Tjeneste Samarbeid Videreføre samarbeidet med barnehagene og skolene. Videreføre samarbeidet med Fortidsminneforeningen. Elektroniske tjenester Videreutvikle Bygdetunets hjemmeside. Være synlig på facebook. Arbeidsprogram 2015: Mål Tiltak Økt aktivitet/besøk bygdetun Samhandle med Fortidsminneforeningen og vegvesenet om oppsett av severdighetsskilt/brune skilt. Videreutvikle bygdetunets hjemmeside Legge til rette for at lag og foreninger kan delta på flere arrangement Videreføre og utvikle samarbeidet med Fortidsminneforeningen Periode Økt vedlikehold og tilrettelegging bygdetun Museumsplan Utarbeide vedlikeholdsoversikt for bygdetunets bygningsmasse. Utarbeide museumsplan og avklare videre utvikling, investering og drift av Rødungsaga, Mølla Øktodden, Kråkefosskverna, samt smia etter Hans Aas og Granhaugs fotosamling Side 29

30 Kommunale avgifter og gebyrer Kommunale avgifter og gebyrer for 2015 Side 30

NORE OG UVDAL KOMMUNE. Tertialrapport 1-2015

NORE OG UVDAL KOMMUNE. Tertialrapport 1-2015 NORE OG UVDAL KOMMUNE Tertialrapport 1 - Tertialrapport 1 - Nore og Uvdal kommune INNHOLD: Side Hovedoversikter/sammendrag... 3 Pleie, rehabilitering og omsorg... 5 Helse, sosial og barnevern... 9 NAV

Detaljer

Kommunestyrets vedtak til

Kommunestyrets vedtak til Nore og Uvdal kommune Foto Emilie Bølviken Kommunestyrets vedtak til Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 K-sak 115/2012 behandlet 17. desember 2012 INNHOLD SIDE Kommunestyrets vedtak: 3 Hovedoversikt

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Sakskart: Utvalgs Saksnr: PS 53/13 PS 54/13 PS 55/13 PS 56/13 PS 57/13

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Sakskart: Utvalgs Saksnr: PS 53/13 PS 54/13 PS 55/13 PS 56/13 PS 57/13 4b Nore og Uvdal kommune N um E DAL mddelalderdalen Møteinnkalling Saksnr: 53-59 Utvalg: Formannskap Møtested: Brøstrud gård og pensjonat, Uvdal Dato: 07.10.2013 Tidspunkt: 13:30 Sakskart: Utvalgs Saksnr:

Detaljer

Økonomiplan 2012 2015. Budsjettrammer for 2012 ROLLAG KOMMUNE

Økonomiplan 2012 2015. Budsjettrammer for 2012 ROLLAG KOMMUNE Økonomiplan 2012 2015 Budsjettrammer for 2012 ROLLAG KOMMUNE Kommunestyrets vedtak K-sak 66/2011 16. desember 2011 INNHOLD SIDE Kommunestyrets protokoll (vedtak): K-sak 66/2011 Økonomiplan 2012-2015, Budsjettrammer

Detaljer

Rollag kommune. Fotokonkurransen 2012, bildet fikk publikumprisen. Rådmannens årsrapport 2014

Rollag kommune. Fotokonkurransen 2012, bildet fikk publikumprisen. Rådmannens årsrapport 2014 Rollag kommune Fotokonkurransen 2012, bildet fikk publikumprisen Foto: Solfrid Holtan Rådmannens årsrapport 2014 Mars 2015 Innhold Rådmannens innledning... 2 Det kommunale styringssystem... 4 Utviklingstrender

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak. Handlingsprogram og økonomiplan 2014-2017 Budsjettrammer 2014. K- sak 55/13. Blefjell

FLESBERG KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak. Handlingsprogram og økonomiplan 2014-2017 Budsjettrammer 2014. K- sak 55/13. Blefjell FLESBERG KOMMUNE Blefjell Kommunestyrets vedtak Handlingsprogram og økonomiplan 2014-2017 Budsjettrammer 2014 K- sak 55/13 INNHOLD SIDE K-sak 55/13 av 12.desember 2013 Vedtak... 2 Hovedoversikt driftsrammer

Detaljer

Rullering 2012 Rollag kommune pr 10.04.2012

Rullering 2012 Rollag kommune pr 10.04.2012 Planstrategi Rullering 2012 Rollag kommune pr 10.04.2012 Innhold 1. Innledning... 3 2. Planprosessen for rullering av planstrategi... 4 3. Overordna rammer og føringer... 4 3.1 Nasjonale føringer... 4

Detaljer

Overordnet analyse 2012. Nannestad kommune

Overordnet analyse 2012. Nannestad kommune Overordnet analyse 2012 Nannestad kommune Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 5 1.1 Metode 5 1.2 Analyse av folketall, næringsutvikling og sysselsetning 6 1.2.1 Folketallsutviklingen 6 1.2.2 Næringsstruktur

Detaljer

ØKONOMIPLAN OG HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014

ØKONOMIPLAN OG HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN OG HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 Vedtatt i kommunestyret 12.12.2013 Innholdsfortegnelse 1 GENERELL DEL... 3 2 HANDLINGSPROGRAMMET... 4 ANSVARSOMRÅDE 1 SENTRALE STYRINGSORGANER

Detaljer

ASKIM KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2012-2015 SIDE 2

ASKIM KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2012-2015 SIDE 2 BUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015 SIDE 2 INNHOLD RÅDMANNENS FORORD... 4 OVERORDNET MÅLKART FOR 2012... 6 UTVIKLINGSTREKK OG STRATEGISKE GREP... 8 GENERELL DEL... 8 SAMFUNN... 13 BRUKERE... 14 MEDARBEIDERE...

Detaljer

Budsjett og Økonomiplan 2015-2018. Handlingsdel 2015-2018. Andebu kommune. Rådmannens forslag

Budsjett og Økonomiplan 2015-2018. Handlingsdel 2015-2018. Andebu kommune. Rådmannens forslag Handlingsdel 2015-2018 Budsjett og Økonomiplan 2015-2018 Andebu kommune Rådmannens forslag 1 Innhold 1. Sammendrag... 4 2. Handlingsdel... 6 2.1 Bakgrunn... 6 2.2 Status Andebusamfunnet... 7 2.3 Status

Detaljer

Gjerdrum kommune Rådmannens forslag til Budsjett 2015 Økonomiplan 2016 2021

Gjerdrum kommune Rådmannens forslag til Budsjett 2015 Økonomiplan 2016 2021 Gjerdrum kommune Rådmannens forslag til Budsjett 2015 Økonomiplan 2016 2021 Innholdsfortegnelse Gjerdrum kommune 1 Budsjett 2015 1 Rådmannens kommentarer 1 2. Overordnet del 3 2.1Gjerdrum kommunes organisering

Detaljer

FLÅ KOMMUNE Kommuneplan for Flå kommune Samfunnsdelen 2011-2023 Vedtatt av Flå kommunestyre den 31.03.2011, sak 26/11

FLÅ KOMMUNE Kommuneplan for Flå kommune Samfunnsdelen 2011-2023 Vedtatt av Flå kommunestyre den 31.03.2011, sak 26/11 FLÅ KOMMUNE Kommuneplan for Flå kommune Samfunnsdelen 2011-2023 Vedtatt av Flå kommunestyre den 31.03.2011, sak 26/11 1 Innhold 1 Innledning...5 2 Rammer for kommuneplanarbeidet...5 2.1 Lovgrunnlaget...6

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Blefjell. Rådmannens årsrapport 2014

FLESBERG KOMMUNE. Blefjell. Rådmannens årsrapport 2014 FLESBERG KOMMUNE Blefjell Rådmannens årsrapport 2014 Mars 2015 INNHOLD Rådmannens innledning... 3 Sentrale utviklingstrekk... 4 Oversikt planarbeider... 6 Internkontroll og kvalitet... 7 Økonomisk analyse

Detaljer

14/1142-28 145. Handlingsplan for perioden 2015-2018 Årsbudsjett 2015

14/1142-28 145. Handlingsplan for perioden 2015-2018 Årsbudsjett 2015 14/1142 28 145 Handlingsplan for perioden 20152018 Årsbudsjett 2015 Vedtatt av kommunestyret i sak 86/14 i møte 09.12.2014 Innhold I INNLEDNING... 5 Mål og resultatstyringsprosessen i Hemne kommune...

Detaljer

HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2015 2018 ÅRSBUDSJETT 2015. Kommunestyrets vedtak 15.12.2014, sak 080/14

HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2015 2018 ÅRSBUDSJETT 2015. Kommunestyrets vedtak 15.12.2014, sak 080/14 HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2015 2018 ÅRSBUDSJETT 2015 Kommunestyrets vedtak 15.12.2014, sak 080/14 INNHOLDSFORTEGNELSE Vedtak... 3 Forord... 5 1. Utfordringer og mål for økonomiplan 2015-2018... 6 1.1 Befolkningsvekst

Detaljer

Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016

Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016 REVIDERT UTGAVE ETTER BYSTYREBEHANDLING 13.12.2012 SAKSPROTOKOLL BYSTYRET Møtedato: 13.12.2012 Sak: 58/12 Arkivsak: 12/574 Tittel: SAKSPROTOKOLL: ÅRSBUDSJETT 2013 OG

Detaljer

KOMMUNEPLAN Samfunnsdelen

KOMMUNEPLAN Samfunnsdelen Kommuneplan for Lierne kommune 2010-2021 1 LIERNE KOMMUNE KOMMUNEPLAN Samfunnsdelen 2010-2021 Vedtatt av Lierne kommunestyre 17.12.09 1 Kommuneplan for Lierne kommune 2010-2021 2 1 FORUTSETNINGER 4 1.1

Detaljer

PROFIL OG PRIORITERINGER...

PROFIL OG PRIORITERINGER... Innholdsfortegnelse 1 PROFIL OG PRIORITERINGER... 5 1.01 Hovedutfordringer...7 1.02 Fire målområder... 11 1.03 Effektmål... 15 1.04 Styring og utvikling... 16 1.05 Planstrategi 2014-2017... 18 2 RAPPORTERINGSOMRÅDER...

Detaljer

AREMARK KOMMUNE Økonomiplan 2016 2019 VEDTATT I KOMMUNESTYRET 18.06.15, SAK 17/15

AREMARK KOMMUNE Økonomiplan 2016 2019 VEDTATT I KOMMUNESTYRET 18.06.15, SAK 17/15 AREMARK KOMMUNE Økonomiplan 2016 2019 VEDTATT I KOMMUNESTYRET 18.06.15, SAK 17/15 FORSIDE... 1 RÅDMANNENS FORORD... 4 ØKONOMISKE UTSIKTER 2016-2019... 6 Forventet utvikling i frie inntekter, netto finansutgifter

Detaljer

Nordre Land kommune Ekte landsbyliv og levende grender med åpenhet, nærhet og skaperglede

Nordre Land kommune Ekte landsbyliv og levende grender med åpenhet, nærhet og skaperglede Nordre Land kommune Ekte landsbyliv og levende grender med åpenhet, nærhet og skaperglede Handlings- og økonomiplan 2015-2018 med budsjett 2015 Dokksfløydammen, skjeggklokke og Dokkadelta. Forslag til

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel

Kommuneplanens samfunnsdel Kommuneplanens samfunnsdel Lardal kommune 2014-2024 Vedtatt av Lardal kommunestyre 11.11.2014 Sak 064/14 Innhold 1. Innledning... 2 1.1. Om kommuneplanen... 3 1.2. Samfunnsdelen... 3 1.3. Mål og strategier...

Detaljer

HANDLINGPROGRAM 2013-16, ØKONOMIPLAN 2013-16 OG

HANDLINGPROGRAM 2013-16, ØKONOMIPLAN 2013-16 OG 1 Handlingprogram 2013-16, Økonomiplan 2013-16 og budsjett 2013 HANDLINGPROGRAM 2013-16, ØKONOMIPLAN 2013-16 OG BUDSJETT 2013 Rådmannensforslag Korrigert 31.10.2012 Klæbu kommune 25.10.2012 2 Handlingprogram

Detaljer

Lardal kommune. Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016. Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12

Lardal kommune. Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016. Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12 Lardal kommune Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016 Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12 Innholdsfortegnelse Kap side 1 Sammendrag 3 1.1 Kommunestyrets vedtak

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR JEVNAKER 2009-2021 2009-2021. Ei levende bygd. På landet nær byen. Vedtatt av kommunestyret 10.12.09 sak 107/09 saknr 08/576

KOMMUNEPLAN FOR JEVNAKER 2009-2021 2009-2021. Ei levende bygd. På landet nær byen. Vedtatt av kommunestyret 10.12.09 sak 107/09 saknr 08/576 2009-2021 KOMMUNEPLAN FOR JEVNAKER 2009-2021 Ei levende bygd. På landet nær byen Vedtatt av kommunestyret 10.12.09 sak 107/09 saknr 08/576 Innholdsfortegnelse 1 Planens hovedfokus...3 1.1 Inkluderende

Detaljer

Herfra til 2025. Kommuneplanens samfunnsdel. med arealstrategier 2013 2025. Vedtatt i kommunestyret 31.10.2013 - sak 61/13

Herfra til 2025. Kommuneplanens samfunnsdel. med arealstrategier 2013 2025. Vedtatt i kommunestyret 31.10.2013 - sak 61/13 Herfra til 2025 Kommuneplanens samfunnsdel med arealstrategier 2013 2025 Vedtatt i kommunestyret 31.10.2013 - sak 61/13 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 3 2 HVILKE FORVENTNINGER HAR VI FRAM MOT 2025? 4

Detaljer

6.2.7 Helse og omsorg... 48 6.2.4 Plan og samfunn... 49 6.2.5 Ansvar 170 overordnet økonomi... 50 6.3 Finans... 50 6.3.1 Nøkkeltall for finansiell

6.2.7 Helse og omsorg... 48 6.2.4 Plan og samfunn... 49 6.2.5 Ansvar 170 overordnet økonomi... 50 6.3 Finans... 50 6.3.1 Nøkkeltall for finansiell ÅRSMELDING 2013 Innhold 1 Rådmannens innledning... 4 2 Mål og resultater... 7 2.1 Kommentar til måloppnåelsen... 14 3 Kommunen som organisasjon... 18 4 Områdene... 22 4.1 Sentral stab... 22 4.2 Oppvekst

Detaljer

Økonomiplan 2012-2015 / Budsjett 2012. Økonomiplan - 2012-2015. Budsjett 2012. Rådmannens forslag. Sortland kommune. Side 1

Økonomiplan 2012-2015 / Budsjett 2012. Økonomiplan - 2012-2015. Budsjett 2012. Rådmannens forslag. Sortland kommune. Side 1 Økonomiplan 2012-2015 / Budsjett 2012 Økonomiplan - 2012-2015 Budsjett 2012 Rådmannens forslag Sortland kommune Side 1 Forord I henhold til økonomireglementet presenterte rådmannen en strategisk analyse

Detaljer

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL FOR NORDRE LAND KOMMUNE

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL FOR NORDRE LAND KOMMUNE Nordre Land kommune Ekte landsbyliv og levende grender med åpenhet, nærhet og skaperglede KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL FOR NORDRE LAND KOMMUNE 04-07 Furulund barnehage FORSLAG TIL FORMANNSKAPET NOVEMBER

Detaljer

Kommuneplan for Lyngdal 2014 2025

Kommuneplan for Lyngdal 2014 2025 Kommuneplan for Lyngdal 2014 2025 Del 1: Samfunnsdel Del 2: Arealdel planbeskrivelse Del 3: Arealdel bestemmelser og retningslinjer DEL 1 Samfunnsdel Innhold Innledning...3 Om kommuneplanen...4 En kommune

Detaljer