Bergen Høyres program. Programkomiteens endelige innstilling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bergen Høyres program. Programkomiteens endelige innstilling 2015-2019"

Transkript

1 Bergen Høyres program Programkomiteens endelige innstilling Behandlet og vedtatt i Bergen Høyres Representantskap

2 Innholdsfortegnelse Kapittel 1. God styring, bedre by... 3 En effektiv kommune... 3 Eiendom... 3 Fremtidens kommune... 4 Kapittel 2. Oppvekst, barnehage og skole... 4 Oppvekst... 4 Barnehage... 5 Skole... 5 Kapittel 3. Helse, sosial og aktive eldre... 6 En god by for alle... 6 Psykisk helse... 7 Aktive Eldre... 7 Valgfrihet og private løsninger... 7 En god by, uavhengig av livssituasjon Mennesker med nedsatt funksjonsevne... 8 Rus... 8 Kapittel 4. Miljø, klima og urban utvikling... 9 Mer by... 9 Bedre kollektivtransport og mer baneløsninger Mer sykkel Vei, jernbane og forurensning fra havn Bergen sentrum Kapittel 5. Byen der alle vil bo og jobbe Kunnskapsbyen Vekstregionen Bergen Nordens mest spennende kulturby Kulturarenaer En kulturby for alle Idrett Friluftsliv Integrering Lov og orden Kirke og andre trossamfunn... 16

3 Kapittel 1. God styring, bedre by Politikk handler om å prioritere. Gode resultater oppnås ikke kun ved økt pengebruk. De oppnår vi gjennom god ressursutnyttelse og krav til resultater. Dette krever en effektiv kommune, en fornuftig forvaltet kommunal eiendomsmasse og fremtidsrettede løsninger. Bergen Høyre skal fremme en ansvarlig styringspolitikk som gir bergenserne et best mulig tilbud. Det er de riktige prioriteringene som gir oss de resultatene vi ønsker. En effektiv kommune Bergen kommune skal tilby sine innbyggere mest mulig i retur for skattepengene. Dette forutsetter en effektiv kommune som prioriterer fornuftig. De riktige tiltakene er basert på kompetansen bak beslutningene. En evaluering av dagens kommune og gjennomsiktige kommunale prosesser vil styrke kommunens beslutningskompetanse. Dette vil gi Bergen kommune større rom for å fokusere på sine kjerneoppgaver. : Effektivisere kommunen for å frigjøre ressurser til kjerneoppgaver. Gjennomføre en større ekstern evaluering av Bergen kommune for å identifisere nye muligheter for effektivisering, kutt og samvirke i virksomheten. Etablere klare kommunale effektiviseringsmål, slik at Bergen kommune kan yte mer og bedre tjenester for sine innbyggere. At Bergen kommune skal være en attraktiv arbeidsgiver som motiverer sine ansatte til å gjøre en best mulig jobb for kommunens innbyggere. Ha en åpen kommune, hvor prosessene er gjennomsiktige alle steder det lar seg gjøre. Sikre at Bergen kommune har høy kompetanse i forbindelse med innkjøp og anskaffelser. At Bergen kommune i større grad skal tilby heltidsstillinger til de som jobber ufrivillig deltid der dette er mulig, blant annet ved hjelp av alternative arbeidstidsordninger og en ny vikarpoolordning. Konkurranseutsette flere tjenester til private og ideelle aktører. Trappe ned og på sikt avvikle eiendomsskatten på boliger. Arbeide for at Bergen kommune velger godkjente lærebedrifter som oppdragsgiver. Eiendom Bergen kommune skal forvalte sine eiendommer på best mulig måte. Dette innebærer en vurdering av den kommunale bygningsmassens verdi, bruksområder og driftsformer. Planer for energi- og miljøeffektiviseringstiltak for kommunens bygningsmasse skal videreføres. Opprette eiendomsselskaper som skal forvalte kommunens eiendommer på best mulig måte etter modell fra andre offentlige eide selskapsetableringer. Alltid vurdere gunstigheten av å eie kontra å leie bygningsmasse. Videreføre prosessen med å kartlegge tilstand, verdi og utviklingspotensialet til kommunale eiendommer, og vurdere om kommunen er tjent med fortsatt å stå som eier. Selge eiendommer der det ikke er hensiktsmessig at kommunen er eier.

4 I større grad bruke private aktører også til drift av kommunale bygg, der det er hensiktsmessig Fremtidens kommune Fremtidens kommune er en kommune som er rettet mot brukernes behov og som er tilgjengelig for innbyggerne døgnet rundt. Teknologiske løsninger og brukernes tilbakemeldinger skal styre tjenesteutviklingen. Bergen Høyre ønsker en mer effektiv kommunestruktur og større kommuner, og gjerne at kommuner slås sammen med Bergen. En storkommune med flere oppgaver og et større ansvarsområde vil gi bedre ressursutnyttelse og bedre tjenester for innbyggerne. Det vil også gi grunnlag for en mer desentralisert beslutningsstruktur i kommunen, med etablering av politisk oppnevnte lokalutvalg (bydelsutvalg). Samarbeidet mellom kommuner i bergensområdet må være «som om det var én kommune». Skape en 24/7-kommune, der innbyggerne i størst mulig grad kan henvende seg via nettbaserte ordninger. Vi ønsker å innføre en utadrettet tjenesteavdeling i kommunen, slik at innbyggere kun trenger å henvende seg ett sted når de oppsøker kommunens tjenester. At Bergen kommune skal ta i bruk ny teknologi som effektiviserer arbeidet for medarbeiderne og gir befolkningen bedre tilgang til kommunen. At innbyggerne skal få evaluere kommunens tjenester gjennom tilbakemeldinger. Jobbe for en raskere saksbehandlingstid. Dette gjelder spesielt behandling av byggesaker. Bergen kommune skal være en Ja-kommune i møte med innbyggerne. Forenkle og fornye plankrav i arealdelen av ny kommuneplan, og derved legge til rette for at plan- og bygningsetaten utvikler en raskere og mer effektiv saksbehandling og kan samhandle bedre med sine innbyggere. Ha en åpen og konstruktiv dialog om kommunestruktur. En ny kommunestruktur skal være tjenlig for hele Bergensområdet. Kapittel 2. Oppvekst, barnehage og skole legge til rette for livslang læring. De gode forutsetningene skaper vi gjennom tidlig innsats, god faglig kvalitet, skole-hjem-samarbeid, tiltak som fremmer lærelyst og trygge omgivelser. Vi skal arbeide for læring fra ung alder og en faglig sterk bergensskole som ruster de unge for fremtidige samfunnsutfordringer. Oppvekst Vi ønsker at Bergen skal være en god og trygg by for barn og unge. En satsing på faglig kompetanse, god fysisk infrastruktur og tilgjengelighet vil gjøre oss i stand til å møte morgendagens utfordringer. Kommunen skal bidra til en målbevisst satsing på barn og unge gjennom en helhetlig oppvekstpolitikk. Vi skal ha nulltoleranse for mobbing, og i samarbeid med frivillige skal vi legge til rette for lek og læring. Jobbe for at forebyggende tiltak skal øke mer enn andre tiltak. Styrke det forebyggende helsearbeidet for barn og unge. Dette innebærer økt kompetanse og tilgjengelighet på helsestasjonene, herunder utvidede åpningstider.

5 Styrke helsestasjons- og skolehelsetjenesten med flere årsverk. Heve kunnskapen til barnehagepersonell, lærere og andre yrkesgrupper i barnehage og skole slik at de tidlig kan identifisere og hjelpe barn og unge med utfordringer. Vri en større andel kommunale tilskudd til fritidstilbud til områder med levekårsutfordringer. Ha et fortsatt godt og profesjonelt barnevern som setter barnas behov først. Arbeide for at Bergen kommune overtar det statlige barnevernets ansvar. At alle skoler skal ha en strategi for å forebygge og bekjempe mobbing. Der en mobbesituasjon ikke blir løst i samarbeid mellom skole, elever og foreldre, er det mobberen som skal skifte skole ikke offeret. Jobbe for å involvere hjemmet i barnas skolehverdag på en best mulig måte. Støtte opp om frivillighet, som åpner for økt bruk av organisert leksehjelp i samarbeid med organisasjoner. Sikre et høyt aktivitetsnivå og god kvalitet i SFO-ordningen, bl.a. gjennom samarbeid med lokale idrettslag. Barnehage Barnehagen er det første trinnet i det helhetlige læringsløpet og danner grunnlaget for den livslange læringen. Bergen kommune skal ha barnehager som kjennetegnes av høy faglig kvalitet og av varm omsorg for barna. Barnehagen er en viktig arena for utvikling av språklige ferdigheter, sosial kompetanse og vennskapsbånd. Barnehagen bidrar også til integrering både for foreldre og barn. For å sikre en best mulig barnehage må det være rom for faglig utvikling for de ansatte. For mange familier er det viktig å ha en barnehage i nærheten av hjemmet eller arbeid-/studiested. Øke andelen nærbarnehager i pressområder i sentrale deler av Bergen ved å bygge barnehager i bybarnehagestandard med endrede krav til uteareal og parkeringsplasser. Innfri førsteprioriteten i barnahageopptaket til flest mulig foreldre. Utvikle den pedagogiske kompetansen i de kommunale barnehagene ved å tilby videreutdanning som barnehagelærer eller relevant fagbrev. Sikre at alle barnehagebarn gjennom lek og utforskning får lære, med en særlig satsning på språk og matematisk forståelse. Sikre at alle barn får god språkopplæring i barnehagen, med særskilt vekt på å gi ekstra støtte til de barna som har behov for det. Oppfordre til frivillighet gjennom å etablere en dugnadspott med midler for oppgradering av barnehagenes uteareal, som de med ønske om å bedre barnas uteområder kan søke fra. Alle ansatte uten tilstrekkelig språkkompetanse i norsk må bestå norskprøve 2 eller gjennomføre relevant norskopplæring for å få fast ansettelse. Utvide gratis kjernetid i barnehagen for flere levekårsområder i løpet av perioden. Skole Alle elever skal få de mulighetene de behøver for å lære under best mulige forhold, uavhengig av elevens bakgrunn, geografiske tilhørighet og kunnskapsnivå. Kommunen skal sikre kvalitet i skolen, tiltak som øker elevens læringsvilje og skolebygg med god standard. Dette krever økt tillit til de ansatte ved den enkelte skole. Det er ledelsen ved de enkelte skolene som best kjenner de lokale utfordringene og disse må gis mulighet til å prøve ut de tiltakene de ser behov for.

6 Fortsette satsingen på kunnskap og prioritere de grunnleggende ferdighetene lesing, regning og kommunikasjon. Gi undervisning tilpasset den enkelte elevs evner og behov. At det skal være et strengt ordensreglement i bergensskolen og læreren skal gis mulighet til å håndheve det. Iverksette tiltak mot digital mobbing, gjennom bl.a. å øke kunnskapen om hvordan informasjon på nett kan misbrukes. Overføre ansvaret for videregående utdanning fra fylkeskommunen til kommunen for å sikre kontinuitet gjennom hele skoleløpet. Innføre et lokalt kompetanseløft ved å øke andelen lærere i etter- og videreutdanning. Gi skolenes ledelse handlingsrom til å drive skoleutvikling gjennom ulike forsøksprosjekt. Innføre forsøksordninger med fremmedspråk fra femte trinn. Innføre flere prøveordninger med nivådifferensiert undervisning fra førsteklasse. Øke oppmerksomheten rundt tiltak som kan forebygge det store frafallet blant gutter i skolen. I bransjer hvor det er behov for læreplasser skal bedrifter som gjør oppdrag for Bergen kommune ha lærlinger. Fortsette å gi ungdomsskoleelever som ønsker det tilbud om opplæring i fag fra videregående skole. Bergen Høyre ønsker dessuten å utvide antall fag som kan tas på et høyere nivå. Gjennom tidlig innsats redusere antall enkeltvedtak om spesialundervisning. Innføre en Bergensprøve i svømmeferdigheter som en del av kroppsøvingsfaget blant elevene på fjerde, syvende og tiende trinn. Det skal tilbys ekstra opplæring i etterkant til de elevene som ikke når fjerdeklassekravet. Innføre anonym retting av større prøver og tentamener på ungdomstrinnet. Jobbe for et utvidet sommerskoletilbud med et akademisk innhold. Opprette utvekslingsprogrammer mellom skole og næringsliv etter modell fra den sveitsiske «Fremtidsdagen». I et slikt program får elever på femte til syvende trinn være med et familiemedlem på jobb en fastsatt dag i året. Stille seg positiv til foreldrefinansiert skolemat. Søke om forsøksordning med karakterer fra 7. trinn. Innføre en ekstern rådgivningstjeneste i ungdomskolen, hvor vi åpner for anbud på rådgivere for å få de beste. Opprette en kvalitetsportal hvor lærerevalueringer, grunnskolepoeng og nasjonale prøver blir offentliggjort for allmennheten på lik linje med høyere utdanningsinstitusjoner. Kapittel 3. Helse, sosial og aktive eldre Helsesektoren er et av kommunens viktigste tjenesteområder, og er et område som vil stille økte krav til kommunal innsats etter hvert som andelen eldre tiltar. møte fremtidens utfordringer i helsesektoren ved å satse på forebyggende tiltak, engasjere eldre til en aktiv alderdom og påse at det finnes et godt tjenestetilbud for alle pleie- og omsorgstrengende. Vi skal legge til rette for en god by for alle, uavhengig av helse, alder og livsfasesituasjon. En god by for alle Bergen Høyre skal arbeide for at det finnes et godt tjenestetilbud til alle som trenger det. Kommunen har ansvar for at det bygges boliger etter samfunnets behov, slik som Omsorg Plussboliger, samt tilrettelegge for at eldre kan bo hjemme. Sammen med besøksvenner og andre frivillige skal vi bidra til aktivitet og redusere ensomhet blant de eldre.

7 Fortsette satsningen på kompetanseutvikling av ansatte i helsesektoren i Bergen kommune. Sikre at Bergen Legevakt har et tilrettelagt tilbud for syke barn. Fortsette å utvikle samarbeidet mellom primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Ta i bruk velferdsteknologi for en trygg og god alderdom. Tekniske virkemidler gjør det mulig å bo hjemme lenger. Bygge flere Omsorg Pluss-boliger. Dette er boliger med døgnbemanning, og er en fremtidsrettet boform som fremmer sosiale relasjoner, trygghet og god helse. Styrke rehabiliteringen av eldre med hjelpebehov, slik at de som ønsker det kan bo hjemme lenger. Innføre hverdagsrehabilitering for eldre i alle bydeler. Utvide de fallforebyggende kursene i bydelene. Psykisk helse Psykisk helse er noe som angår oss alle, enten personlig eller gjennom familie og venner. Andelen av befolkningen som får en eller annen form for psykisk lidelse i løpet av livet har økt fra 25 prosent til 52 prosent. En tydelig satsing på psykisk helse er en viktig investering i folkehelsen. Videreutvikle lavterskeltilbudet innen psykiatrien, og være åpne for samarbeid med frivillige organisasjoner. Styrke alderspsykiatrien ved å blant annet tilby kompetanseheving til helsepersonell. Forebygge ensomhet ved hjelp av økt satsing på støttekontakter og samarbeid med frivillige. Aktive Eldre De eldre har en kompetanse og livserfaring som gjør hver og en av dem til en verdifull samfunnsressurs. Det er vårt mål at de eldre skal være en aktiv del av samfunnslivet. Det krever at Bergen kommune legger til rette for gode sosiale forhold og aktivitet. Arbeide for at alle skal kunne ha en aktiv og sosial alderdom. Vi ønsker å skape sosiale aktiviteter gjennom et tettere samarbeid med frivillige organisasjoner. Etablere møteplasser hvor eldre kan møtes, blant annet ved at Bergen kommune stiller med kommunale lokaler til rådighet for aktivitetene. Opprette en ny stilling som frivillighetskoordinator innen helse og omsorg. Koordinatoren skal bedre samarbeidet mellom helse- og omsorgstjenestene og frivillige. Kjempe for en høyere pensjonsalder for de som ønsker det. Valgfrihet og private løsninger Eldre i Bergen skal ha valgmuligheter som fremmer frihet og trygghet. De skal kunne velge mellom tjenester og boform av høy kvalitet. Det skal tilrettelegges for å bo hjemme for de som ønsker det. Tjenestene kommunen tilbyr skal ha en moderne form som er tilpasset samfunnets utfordringer. Vi har en positiv holdning til private løsninger som gir de eldre flere valgmuligheter.

8 At eldre med hjelpebehov kan bo hjemme eller i moderne bofellesskap med tilsyn, så lenge de ønsker og kan. Bedre omsorgen for mennesker som lider av demens, blant annet ved å utrede muligheten for å bygge en demenslandsby etter modell av De Hogeweyk i Nederland. Opprettholde og utvide fritt brukervalg innen hjemmetjenestene. Ha en åpen holdning til privat drift av sykehjem, samt vurdere å konkurranseutsette nye sykehjem. Sikre flere moderne sykehjemsplasser. Sørge for at alle som ønsker det får enerom på sykehjem. Det skal tilrettelegges for privat bygging og drifting av sykehjem og omsorgsboliger. Aktivt benytte avtaler om omsorgslønn. En god by, uavhengig av livssituasjon. En sterk sosialtjeneste skal gjøre Bergen til en god by for alle, uavhengig av livssituasjon. Kommunen skal i første rekke gi mennesker muligheten til å klare seg selv. Å bidra etter arbeidsevne er verdifullt både for samfunnet og individet. Sysselsetting og sosiale tilbud blant de som mottar sosialhjelp skal derfor prioriteres. Redusere antall unge på sosialhjelp. Vi skal opprettholde aktivitetsplikten for mottagere av sosialhjelp. Det skal lønne seg å arbeide. Gjennomgå det kommunale støtteapparatet for å fjerne eventuelle fattigdomsfeller, hvor det er økonomisk lønnsomt å la være å arbeide. Hjelpe unge på sosialhjelp raskt over i arbeid, opplæring eller utdanning. Bruke tilrettelagte arbeidstiltak i større grad for å få mennesker med psykiske lidelser inn i eller tilbake til arbeid. Mennesker med nedsatt funksjonsevne Alle mennesker skal kunne delta aktivt på alle samfunnsarenaer uavhengig av funksjonsevne. Det fordrer at kommunen sikrer fremkommelighet og funksjonelle boforhold. ha en by som er tilgjengelig for alle. Sikre alle mennesker tilgang til offentlige bygg, servicetjenester og kulturinstitusjoner, uavhengig av funksjonsevne. Bygge flere bofellesskap for utviklingshemmede. Sørge for at mennesker med nedsatt funksjonsevne kan få tilrettelegging i sine eksisterende hjem. Bygge flere avlastningsplasser for utviklingshemmede. Vurdere kjøp av tjenester eller tilskuddsordninger til treningssentre som er tilrettelagt for funksjonshemmede, samt videreutvikle samarbeidet med aktører som tilbyr dette. Styrke avlastningsordninger og øke bruken av fritidsassistenter. At frivillige lag og organisasjoner som tilbyr aktiviteter til mennesker med nedsatt funksjonsevne premieres gjennom kommunens eksisterende tilskuddsordninger. Rusmiddelavhengighet Å leve med rusmiddelavhengighet er utfordrende både for den avhengige og de pårørende. Forebyggende arbeid er viktig for å unngå at unge blir rusmiddelavhengige. Det krever en

9 fellesinnsats, hvor alle er med på laget. For dem som lever med rusmisbruket skal kommunen tilby omsorg og muligheter. Tjenester skal samordnes for å gi dem et best mulig tilbud. Ha et tettere samarbeid mellom skole, foreldre og politi i bekjempelsen av rusmisbruk blant unge. Arbeide for et styrket nærpoliti i bydeler og områder med høyest kriminalitet og størst levekårsutfordringer. Stimulere til arbeidstrening og livsmestring gjennom etablering av praksisplasser i ordinære virksomheter, som en del av det forebyggende arbeidet. Drive Samordnede Lokale rus- og kriminalitetsforebyggende Tiltak(SLT)resultatorientert i bydelene. Standarden skal utvikles deretter. At MO-sentrene og andre organisasjoner, som f.eks. Albatrossen, skal legge til rette for arbeidsplasser til rusmiddelavhengige. Det skal stilles krav om oppmøte og at medisinering foregår under tilsyn i lukket rom. At de forskjellige tiltakene i offentlig, privat og ideell regi skal ha en klart definert rolle i behandlingskjeden. Stimulere til bruk av behandlingsplasser. Jobbe for at rusmiddelavhengige skal behandles og hjelpes, fremfor å straffes for rusmiddelrelaterte forbrytelser. Bedre samarbeidet mellom kommunen og spesialhelsetjenesten for å skape et godt og differensiert tilbud til brukerne før, under og etter behandlingsopphold. Fortsatt støtte frivillige og offentlig drevne tiltak som gir rusmiddelavhengige et sammenhengende tilbud før, under og etter soning. Invitere flere frivillige organisasjoner til å bidra for å gi de rusmiddelavhengige et alternativt sosialt miljø. Opprette ett eller flere sprøyterom for rusavhengige i Bergen. Kapittel 4. Miljø, klima og urban utvikling Høyre vil ha en tettere og mer klima- og miljøvennlig by. Høyres mål er at boliger og arbeidsplasser i stor grad skal komme i sentrale deler av byen og i områder med god kollektivdekning. Bergen skal vokse, og samtidig skal byen bli mer klimavennlig og mer miljøvennlig. Som storby i et rikt vestlig land, er det viktig at Bergen gjennomfører alle realistiske og kostnadseffektive endringer som gir mindre klimautslipp. Byens topografi gjør Bergen ekstra sårbar for miljøskadelig forurensing. Lokal forurensning må avhjelpes med en langsiktig og god miljøpolitikk. Samtidig må der være beredskapstiltak for situasjoner der forurensningen blir for høy. Mer by Den urbane utviklingen i Bergen skal preges av funksjonell fortetting som tar høyde for de klima- og miljøutfordringene vi står ovenfor, slik at flere kan bo i byen vår. For å håndtere befolkningsveksten og utvikle byen på bærekraftig vis, vil Høyre fortette etter følgende strategi: Sentrum kan fortettes der dette ikke forringer etablert bystruktur. I randsonen av dagens sentrum og sentrale områder i bydelene vil Høyre ha høyere hus og større utnyttelse av tomter. Eksempelvis i området rundt Marineholmen, Media City Bergen Bystasjonen hovedbrannstasjonen.

10 Sentrum av Bergen utvides. Sentrumsbebyggelse med høy tomteutnyttelse skal tillates i Mindedalen, fra Nygårdstangen til Kristianborg, fra Puddefjorden til Haukeland og på terminalområdet til NSB og Jernbaneverket på Nygårdstangen. Utrede å etablere en større øy med kanaler i Store Lungegårdsvann og la dette binde sammen Nygårdstangen og Danmarksplass/Møllendal. Havneområder i Dokken utvikles urbant når havnen ikke lenger trenger å benytte området. Fortsatt fortetting langs eksisterende og fremtidige bybanetraseer og hovedtraséene for kollektivtrafikk. Skape bydeler med god fordeling av arbeidsplasser og boliger. Boligene må være for alle aldersgrupper. Gi mulighet for bedre utnyttelse av strandsonene gjennom kommunale planer. Dette skal ikke gå utover f.eks. regulerte friområder. Bedre kollektivtransport og mer baneløsninger Høyre vil ha mer utbygging av skinnegående kollektivtransport og flere busser. Høyre vil utrede et raskere banealternativ enn dagens bybane. Et raskere banealternativ kan være mer egnet til persontransport over lengre avstander. Dagens bybane er ideell for kortere avstander med flere stopp og høyt byutviklingspotensiale langs traséene. Bygge bybane til Fyllingsdalen fra sentrum, via Haukeland sykehus og Mindedalen. At baneløsning mot Åsane avklares og reguleringsarbeider starter opp. Ikke ha banetrase for Åsanebanen over Bryggen. At det utarbeides en offensiv plan for videre utbygging av baneløsninger i Bergen. Arbeide for å utvide park & ride-løsninger og busstilbudet for å dekke etterspørselen. I samarbeid med nabokommuner legge til rette for mer kollektivtrafikk til sjøs basert på elektriske nullutslippsfartøy. Satse på Intelligente TransportSystemer (ITS). Mer sykkel Overgang fra bil til sykkel bidrar til en renere byluft, en bedre folkehelse og reduserer kapasitets- og parkeringsutfordringer i trafikken. Sykkelbruken i Bergen, som andel av trafikken, har stagnert og ligger i dag på rundt 3,5 prosent. Høyre vil gjennom en offensiv satsning, øke andelen av reiser på sykkel til 10 prosent. Etablere og vedlikeholde gode sammenhengende sykkelveier på alle viktige innfartsårer. Sykkelveier skal være adskilt fra fotgjengere. La syklister ha prioritert fremkommelighet i veikryss. Lage sykkeltunnel til Mindedalen fra Fyllingsdalen parallelt med tunnel for bybane. Det lages sykkeltunnel fra Olsvik til Liavannet under Lyderhorn sammen med kollektivtrase. Flere sykkeltunneler vurderes. Etablere separate sykkelveier i Bergen sentrum. Bymiljøtunnel i Bergen sentrum vil fristille nødvendig areal for sykkelveier gjennom sentrum. At sykkelveier skal ha minst mulig høydeforskjeller, gode siktlinjer, ingen skarpe svinger og være best mulig tilrettelagt for sikker og effektiv sykling. At bysykkelordningen etableres som vedtatt og utvides, samt påse at bysykkelstasjoner også plasseres ved de ulike høyere utdanningsinstitusjonene i Bergen. Etablere flere gang- og sykkelveier (evt. sykkelveier) og sykkelparkeringer ved skoler.

11 Prioritere sykkelparkering i aktuelle områder. Utrede muligheten for separat sykkel- og gangsti i tilknytning til Puddefjordsbroen. Vei, jernbane og forurensning fra havn Trafikkveksten skal komme i form av kollektivtransport, bruk av sykkel og gange. Samtidig er det behov for å bygge ut viktige veier. Høyre vil satse på de veiprosjektene som gir avlastning av forurensede områder og som gir et bedre bymiljø. Høyre vil også prioritere veiprosjekter som gir mer effektiv transport, og lavere kostnader og færre ulemper for innbyggere og næringsliv. Planlegge ringveisystem fra Åsane via Arna til Fjøsanger, og derfra videre mot Ringvei Vest. At bygging av Nyborgtunnelen fremskyndes, som en videreføring av E39. Innføre miljø- og tidsdifferensierte bompenger, slik at trafikken spres bedre utover døgnet og det blir mindre køer og forurensning i rushtiden. Kapasiteten på buss- og banetilbud må økes når biltrafikken reduseres. Omgjøre kollektivfelt til miljøfelt tilgjengelig for samkjøring, kollektivtransport og nullutslippsbiler, der det er kapasitet. At elbil fremdeles skal ha gratis eller gunstige betingelser når det gjelder bompenger. Jobbe for fergefrie kyststamvei mellom Bergen og Stavanger, som er det viktigste prosjektet for å styrke næringslivet på Vestlandet. Jobbe for at det bygges ny vei E16 Bergen-Voss, kombinert med ny jernbanelinje, for å gi sikrere trafikk, raskere transport fra Østlandet, samt kutte ned avstander mellom Voss og Bergen. Jobbe for at de to hovedveiene mellom øst og vest skal være Riksvei 7 og E134. Arbeide for en raskere Bergensbane. Arbeide for at nasjonale myndigheter tillater lavutslippssone i Bergen sentrum, inkludert havnen, med mulighet for å avgiftsbelegge all veitransport, og at det kan innføres miljødifferensierte havneavgifter og etableres en avvisningsrett mot særlig forurensende skip. Arbeide for at full utbygging av landstrøm blir gjennomført i løpet av valgperioden. Legge til rette for bildeleordninger. Bygge ut ladepunkter for elbiler på gateplan i boligsonen og i bynære strøk der parkering langs offentlig vei er vanlig. Ordningen bør i startfasen være gratis, men bør på sikt finansieres av brukerne. Arbeide med Avinor for å redusere støybelastningen fra fly- og helikoptertrafikk gjennom operative og andre relevante tiltak. Bergen sentrum Det er potensiale for å gjøre Bergen sentrum til et enda mer attraktivt og spennende. For å oppnå dette må det bygges en bymiljøtunnel som fjerner gjennomgangstrafikk av biler og lastebiler, og som gir større rom for syklister og gående. Styrke Bryggen, Torget og Vågsbunnensom et sammenhengende historisk byområde, ved å fjerne gjennomgangstrafikk. Gjenskape Torgalmenningen og Torget som en sammenhengende plass, ved å fjerne gjennomgangstrafikk. La Bryggen bli fri for gjennomgangstrafikk og forbeholdt sykler og gående. Byrommet foran de historiske bygningene skal kunne brukes til

12 kulturarrangementer. Det åpnes for flere restauranter og mer torghandel, og det tilrettelegges bedre for småbåter. Fisketorget og torghallen som åpnet i 2012 skal være en markedsplass for fersk fisk og lokalt produsert mat som fungerer både i turistsesongen og året for øvrig. Utvide den allment tilgjengelige sjølinjen for på sikt å oppnå en sammenhengende Bergenspromenade langs hele sjølinjen i sentrum. Legge til rette for at gamle kystbåter og andre båter av historisk verdi kan ligge fast til kai i Vågen. Utrede et parkeringsanlegg for biler under Lille Lungegårdsvann, slik at Bygarasjen kan rives og transformeres til ny urban byutvikling. Utvikle et effektivt kollektivknutepunkt i sentrum, for eksempel i tilknytning til Rådhuskvartalet. Utrede muligheten for å bygge en åpen kanal fra Lille Lungegårdsvann til Store Lungegårdsvann. Hjelpe Teknisk Museum i sitt arbeid med å fullføre veterantrikken mellom Møhlenpris og sentrum. Bygge reklamefinansierte offentlige toaletter. Kapittel 5. Byen der alle vil bo og jobbe Kunnskap, kultur og næringsliv gir gode forutsetninger for et Bergen i vekst. Nye arbeidsplasser lokaliseres i større grad der hvor arbeidskraften finnes. Et attraktivt bosted er derfor en attraktiv lokalisering for næringslivet. Kommunen skal legge til rette for at Bergen er det beste stedet å etablere seg, både for innbyggere og for næringsliv. Kunnskapsbyen skape et levende utdannings- og forskningsmiljø som tiltrekker seg både studenter, akademikere og næringsliv. Kommunen skal fremme tiltak som styrker Bergen som en attraktiv kunnskapsby. Utviklingen skal skje i dialog med studentene, utdanningsinstitusjonene og næringslivet. Gjennom et tett og godt samarbeid med byens utdanningsinstitusjoner, sikre at Bergen fortsatt har et av de beste utdanningsmiljøene i Norden. Jobbe målrettet for å sikre finansieringen og gjennomføringen av nye prosjekter for utdannings- og forskningsinstitusjoner i byen, blant annet gjennom å bidra til utviklingen av nærings- og forskningsklynger som Bergen Media City, Science City Bergen og Bergen Marine Forskningsklynge. Beholde Universitetet i Bergen sin posisjon som landets fremste sentrumsuniversitet. Legge til rette for samarbeid mellom næringslivet, høyere utdanning og studenter. Bidra til tomtearealer for studentboliger. Fortsette å ha faste kontaktmøter med studentrepresentanter og representanter fra universitetet og høyskolene. Gi studenter muligheter for kommunale praksisstillinger og til å skrive masteroppgave for kommunen. Vekstregionen Bergen Vår region har særlig sterke miljøer innen maritim virksomhet, olje og gass, kultur, medisin, media, finans og ikke minst havbruk - der kompetansen i Bergensområdet er ledende. Det er av stor betydning for byens fremtidige utvikling at disse bransjene får de beste

13 videreutviklingsmulighetene her. Bergen skal oppleves å være det foretrukne miljøet å drive forretning fra. Regionens infrastruktur skal videreutvikles. Sammen med de høyere forskningsog utdanningsinstitusjonene, kulturlivet, skole og nærmiljø av høy kvalitet, stabil arbeidskraft og etablerte næringsklynger, vil dette gi bedriftene et konkurransefortrinn. Arbeide for en mer effektiv og tilgjengelig kommune med kortere saksbehandlingstid. Videreutvikle næringspolitikken, bl.a. gjennom Business Region Bergen. Legge til rette for næringsareal og god infrastruktur. Stille seg positiv til mer bruk av offentlig-privat samarbeid (OPS). Fjerne unødvendige krav i kommunens anbuds- og innkjøpsprosesser, slik at også gründerbedrifter kan delta. Arbeide for bedre fly- og togforbindelser til de viktigste byene i Norge og i Europa. Relokalisere den internasjonale skolen i moderne og attraktive lokaler. Legge til rette for en velfungerende og bærekraftig utelivsbransje. Kommunens skjenkepolitikk revideres slik at seriøs drift vektlegges mer. Det skal, etter modell fra Salutt-prosjektet i Oslo, gis en raskere og mer målrettet reaksjon på regelbrudd, men det skal ikke være like lett å miste skjenkebevillingen. Arbeide for å få flyttet og etablert flere av de statlige arbeidsplassene til Bergensregionen. Dette vil gi næringslivet på Vestlandet ekstra impulser og verdifull kompetanse. Jobbe for å tilføre mer kapital til oppstart av teknologibaserte gründerbedrifter og kommersialisering av forskning ved å opprette et såkornfond i Bergen. Opprettholde et livskraftig bynært landbruk. Bergen har et stort marked for kortreist og lokalprodusert mat. Nordens mest spennende kulturby En spennende kulturby er attraktiv for turister, studenter, næringslivet og byens befolkning. føre en kulturpolitikk som legger til rette for et rikholdig kulturtilbud for publikum. Vår kulturpolitikk skal favne både de profesjonelle og de frivillige kulturaktørene, samt fremme nye talenter. Støtte profesjonalisering og internasjonalisering av kunst- og kulturlivet. Øke ressursene til kommunens egen internasjonale kulturstrategi. Støtte opp om bransjeorganisasjonene innenfor musikk, visuell kunst, scenekunst, film og media, og jobbe for økt profesjonalisering med mål om at flere utøvere skal kunne leve av kunsten sin i Bergen. Sikre at stat og fylkeskommune gir støtte til byens profesjonelle kulturinstitusjoner i tråd med deres status og funksjon. Satse på nyutdannete og etablerte kunstnere ved å fortsette tildelingen av kunstnerstipend. Bidra til å utvikle byens buekorps som bærere av byens unike kultur og tradisjon. Stimulere frivillige organisasjoner og aktører innen amatørkulturfeltet. Skape en internasjonal søkeportal for kulturtilbud i Bergen, f.eks. i regi av Kultur Vest. Gjøre Bergen attraktiv for nasjonale og internasjonale filmprodusenter. Kulturarenaer Bergen skal ha gode kulturarenaer som er velegnet for byens kulturliv og for forskjellige former for kunst- og kulturuttrykk. Scener for profesjonelle institusjoner skal ligge i sentrum og være

14 fullt ut tilpasset sitt formål. Det satses videre på godekulturarenaer i bydelene. Gode kulturarenaer bidrar til fellesskap. Høyre er opptatt av at kultur skal være lett tilgjengelig og synlig for alle. Sikre tilgjengelighet til gode kulturarenaer i alle bydeler, blant annet ved å realisere kulturhus i Åsane og Fyllingsdalen. Bidra til å utvikle byens fremste profesjonelle kulturscener, som for eksempel BIT Teatergarasjen og Carte Blanche. Sikre kapasiteten på produksjons- og visningslokaler for musikk og scenekunst. Sette opp veiviserskilt til severdigheter i byen, slik at kultur blir en enda mer naturlig del av bybildet. Fortsette tilretteleggingen av frivegger for grafittikunst. Støtte oppstart av forprosjekt for en fremtidig musikkteaterbygning for opera, musikaler og klassisk ballett, og arbeide for å finne en egnet lokalisering av en slik arena. Sikre videreutviklingen av det unike kystkultursenteret i Sandviken og stimulere til at dette kan få større internasjonal anerkjennelse, f.eks. som kandidat til verdensarvslisten. Utarbeide en mulighetsstudie for lokalisering og realisering av en byarena som kan romme minst personer. En kulturby for alle Vår politikk skal aktivt bidra til kulturformidlingen. En god kulturby tilbyr et mangfold av kultur til alle aldersgrupper. Ved å gi barn og unge kulturopplevelser tidlig promoterer vi en livslang interesse for kultur. Arbeide for en aktiv kulturformidling til mennesker i alle aldersgrupper. Sikre at nye talent inviteres inn i vårt mangfoldige kulturliv. Tilby alle elever på andre trinn i Bergensskolen gratis prøvetimer ved Bergen kulturskole. Styrke tilbudet til barn og unge ved Bergen Kulturskole. Vi skal jobbe for at flere av grunnskoleelevene i Bergen skal få plass. Vurdere søndagsåpne biblioteker og bruken av dem, med tanke på utvidelse av et søndagsåpent tilbud. At "Gamle brannstasjon" skal disponeres av frivillige, som arbeider for etableringen av et brannmuseum i Bergen. Støtte Bergen døvesenters arbeid med å sikre og videreutvikle en døvekulturarena. Idrett Fysisk aktivitet er viktig for helse og trivsel. Idretten skal være en inkluderingsarena. Bergen Høyre vil være en aktiv bidragsyter som støtter opp om bredden, mangfoldet og kvaliteten i idretten. Vårt mål er at flest mulig skal få muligheten til å være del av den. Høyre vil støtte opp om idrettens uavhengige rolle, og bygge videre på den gjeldende prioriteringslisten for idrettsanlegg. Etablere flere idrettsanlegg i samarbeid med idretten og private aktører. Satse på samlokalisering av idrettsanlegg, for eksempel ved å videreutvikle Myrdalsområdet i Åsane til en idrettspark.

15 Legge til rette for offentlig-privat samarbeid og privat eierskap med offentlig støtte, ved nybygg. Opprettholde kommunens tilskudd og stipendordninger. Videreføre og utvide ordningen åpen idrettshall i bydelene. Legge til rette for toppidretten. Stimulere til fysisk aktivitet blant eldre og funksjonshemmede i regi av idretten og frivillige. Ta i bruk FYSAK-konseptet i flere bydeler. Bygge flere ishaller og arbeide for å legge tak over Slåtthaug isbane. Forberede Bergen som vertsby for sykkel-vm. Friluftsliv Bergen har en unik tilgang til natur og friluftsliv. For å utnytte potensialet skal kommunen sørge for å vedlikeholde friluftsområder og gjøre dem tilgjengelige. Bergen Høyre ønsker å stimulere til fysisk aktivitet i samarbeid med friluftsorganisasjonene, idretten og andre frivillige organisasjoner. Sikre gode og tilgjengelige grøntområder. Etablere en sammenhengende fjellvei rundt Løvstakken. Bruke frivillige, lag og organisasjoner til vedlikehold og utvikling av friluftsområder, slik som Bergens Skog- og Træplantningsselskap. Inngå avtaler med grunneiere for etablering, drift og vedlikehold av stier og veier. Integrering Bergen vokser og vi kan forvente en tilvekst av forskjellige kulturer. Bergen Høyre ønsker at alle skal være i stand til å bidra til fellesskapet og derved utvikle et dynamisk samfunn. Integrering går begge veier. Hver enkelt borger har et egenansvar for å delta i det samfunnet de har blitt en del av. Kommunen skal veilede og bidra. Gjennom integreringstiltak og nulltoleranse for rasisme, skal Bergen Høyre bidra til en by der alle vil bo. Bruke barnehagen og skolen aktivt som en integreringsarena. Styrke språkkompetansen hos minoritetsspråklige barn ved å tilby gratis kjernetid i barnehagen. Ha et kompetanseløft i migrasjonspedagogikk til de ansatte i barnehager og skoler. Gjøre introduksjonsprogrammet mer jobb- og arbeidsrettet ved å knytte bånd med næringslivet i Bergen. Vurdere tiltak som kan stimulere til entreprenørskap og nettverksbygging mellom innvandrere og nordmenn. Vi vil støtte frivillige organisasjoner som legger til rette for integrering. At flere familier med innvandrerbakgrunn skal bli i stand til å eie sin egen bolig, fremfor å leie kommunale boliger. Informasjon om kommunale etableringslån gjøres bedre kjent. Legge opp til mer spredt bosetning av innvandrere og flyktninger for bedre og hurtigere integrering i lokalmiljø. Kreve en nulltoleranse for rasisme. Bistå i kampen mot politisk ekstreme ytringer og handlinger. Samarbeide mer med frivillige organisasjoner og trossamfunn i nærmiljøene for å bekjempe radikaliseringen. Utnytte det mulighetsrommet mangfold utgjør til ytterligere å styrke Bergen som en internasjonal og vekstfremmende by.

16 Lov og orden Bergen skal være en trygg by. På et overordnet nivå krever dette en sterk organisering av beredskapen. På lokalt plan forutsetter det forebyggende arbeid og et synlig politi. Bergen kommune skal opprettholde samarbeidet med politiet for å forhindre årsakene til kriminalitet, så vel som å bekjempe kriminaliteten selv. Videreføre samarbeidet med politiet med fokus på synlig politi og forebyggende arbeid. Ikke ha åpne russcener i Bergen og bekjempe narkotikaomsetning. Vi skal ha nulltoleranse for forsøpling, tagging og hærverk. Dette skal bøtelegges på stedet. I de tilfellene hvor det foreligger kjent gjerningsperson, skal alle utgifter for hærverket kreves erstattet gjennom rettslige skritt. Sikre god belysning i byparkene. Arbeide for et sterkt politidistrikt og etablering av en ny politistasjon i Bergen. Jobbe for å skape en unik regional beredskapsklynge i Bergen, basert på brann- og redningstjenesten, helsetjenesten, politi og militære ressurser fra Haakonsvern og Heimevernet. Kirke og andre trossamfunn Det er viktig at mennesker har muligheten til å finne en verdimessig forankring i noe større enn det dagligdagse. Den norske kirke er en betydningsfull verdibærer og dens kulturarv skal bevares. Bergen Høyre ønsker å støtte opp om samholdet og frivilligheten i tros- og livssamfunnene. Vi skal skape rom for et mangfold av trossamfunn i byen vår. Sikre en anerkjennende og rettferdig behandling av tros- og livssynssamfunnene i Bergen. Støtte og legge til rette for det frivillige arbeidet som tros- og livssynsorganisasjonene gjør rettet mot barn og unge. Støtte Den norske kirke som en viktig bærer av vår kulturarv.

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot 2013-2025 Kommuneplanen viser kommunestyrets visjoner om strategier for utvikling av Orkdal kommune. Kommuneplanens langsiktige del består av denne samfunnsdelen

Detaljer

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI Foto: Gary John Norman, NTB/Scanpix Innholdsfortegnelse Program for Birkenes Arbeiderparti Kommunestyreperioden 2015 2019 Vår politikk bygger på Det norske Arbeiderpartis

Detaljer

Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019

Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019 Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019 Skoler Skolen skal gi våre unge det beste utgangspunktet i livet. Det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å satse på barn og unge. Skolen er samfunnets viktigste

Detaljer

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 FRIHET RETTFERDIGHET FELLESSKAP VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 DETTE HAR VI OPPNÅDD I PERIODEN 2011-2015: Fortsatt full barnehagedekning Oppvekstsenter på Hægeland Flere korttidsplasser

Detaljer

Program for Måsøy Høyre. Måsøy opp og fram!

Program for Måsøy Høyre. Måsøy opp og fram! Program for Måsøy Høyre Måsøy opp og fram! Valgperioden 2007-2011 Verdigrunnlag: Høyres politikk bygger på troen på enkeltmenneskets evne og vilje til å ta ansvar, og at et godt samfunn bygges nedenfra;

Detaljer

Program 2015-2019 Brønnøy Venstre.

Program 2015-2019 Brønnøy Venstre. ! Folk først. Brønnøy Venstre (http://www.venstre.no/lokal/nordland/bronnoy/). Program 2015-2019 Brønnøy Venstre. Kommunestyreperioden 2015-2019 vil bli preget av hardt og målrettet arbeid for alle ansatte

Detaljer

Meløy SV. Valgprogram 2014 2018. Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund

Meløy SV. Valgprogram 2014 2018. Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund Meløy SV Valgprogram 2014 2018 Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund 1. kandidat Meløy SV Reinert Aarseth, Ørnes Markedssjef Meløy Energi 2. kandidat Meløy SV Beate Henningsen, Reipå Adjunkt Meløy Videregående

Detaljer

Programmet består av sju temaområder:

Programmet består av sju temaområder: Program 2015-20192019 Gjerdrum Arbeiderparti Programmet består av sju temaområder: 1) Gjerdrum en god kommune å vokse opp i! 2) Gjerdrum gode helsetjenester når du trenger det! 3) Gjerdrum rik på kultur,

Detaljer

ARBEID HELSE KUNNSKAP MILJØ

ARBEID HELSE KUNNSKAP MILJØ Partiprogram for Porsgrunn Arbeiderparti 2015-2019 Porsgrunn AP ønsker å videreutvikle kommunen vår basert på grunnverdiene frihet, fellesskap og rettferdighet. Historien har vist at vi oppnår mer når

Detaljer

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti VALGPROGRAM 2015 2019 Kristiansund Arbeiderparti VI ER KLARE FOR FIRE NYE ÅR Kjære velger: Vi er stolte av Kristiansund. Midt i den flotte og kontrastfylte naturen vi omgir oss med her ute ved havet, har

Detaljer

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe!

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Programutkast perioden 2011-2015 Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Tysvær Høyre sitt mål: Vi vil bygge samfunnet nedenfra og opp og være en pådriver for et godt, sterkt og levende lokalsamfunn.

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran sak 114/16

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran sak 114/16 KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2017 2020 Vedtatt av kommunestyret i Gran 13.10.16 sak 114/16 INNHOLD INNLEDNING... 3 KVALITETSPLANEN: ET DOKUMENT FOR KOMMUNENS AMBISJONER OG MÅLSETTINGER FOR ELEVENES LÆRING

Detaljer

NEDRE EIKER KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak av 28.03.07 (PS 24/07) Kommuneplan 2007 2018. SAMFUNNSDEL Mål

NEDRE EIKER KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak av 28.03.07 (PS 24/07) Kommuneplan 2007 2018. SAMFUNNSDEL Mål NEDRE EIKER KOMMUNE Kommunestyrets vedtak av 28.03.07 (PS 24/07) Kommuneplan 2007 2018 SAMFUNNSDEL Mål Samfunnsutvikling Saksbehandler: Anette Bastnes Direkte tlf.: 32 23 26 23 Dato: 26.01.2007 L.nr. 2074/2007

Detaljer

Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019

Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019 Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019 Et aktivt og inkluderende lokalsamfunn gir trygghet og trivsel, og mulighet for et godt liv for den enkelte. Lørenskog er en flott kommune å bo

Detaljer

Innstilling fra redaksjonskomiteen for kommunevalget mv.

Innstilling fra redaksjonskomiteen for kommunevalget mv. Innstilling fra redaksjonskomiteen for kommunevalget mv. Storbydokumentet Linje 8 De større norske byene Linje 49:..i Stavanger-Sandnes, T-banetunnelen Linje 55: styrke arbeidet med bymiljøavtaler til

Detaljer

Frogn kommune Handlingsprogram

Frogn kommune Handlingsprogram Frogn kommune Handlingsprogram 2017-2020 Rådmannens forslag 27. oktober 2016 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer

Detaljer

PROGRAM FOR HÅ ARBEIDERPARTI KOMMUNEVALGET 2015

PROGRAM FOR HÅ ARBEIDERPARTI KOMMUNEVALGET 2015 PROGRAM FOR HÅ ARBEIDERPARTI KOMMUNEVALGET 2015 De viktigste sakene for Hå Arbeiderparti fremover vil være: Sikre at det er nok kommunale boliger og tomter At alle tilsette blir tilbudt hele faste stillinger

Detaljer

Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019

Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019 Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019 Froland SV skal være en sterk pådriver for politisk samfunnsendring og arbeider langsiktig for et sosialistisk folkestyre. Vi ønsker et samfunn som

Detaljer

Ringsaker Senterparti VALGPROGRAM

Ringsaker Senterparti VALGPROGRAM Ringsaker Senterparti VALGPROGRAM 2011-2015 RINGSAKER SENTERPARTIS VALGPROGRAM Senterpartiets politikk bygger på Frihet for enkeltmennesket, med ansvar for seg sjøl og fellesskapet, der hjem og familie

Detaljer

VEDTATT 06.05.2015. Stjørdal Høyres program. for perioden 2015-2019. 1 [Type text] [Type text] [Type text]

VEDTATT 06.05.2015. Stjørdal Høyres program. for perioden 2015-2019. 1 [Type text] [Type text] [Type text] VEDTATT 06.05.2015 Stjørdal Høyres program for perioden 2015-2019 1 [Type text] [Type text] [Type text] Innhold STJØRDAL HØYRES PROGRAM 1 KJÆRE VELGER 3 KUNNSKAP I SKOLEN 4 BARNEHAGE 4 TRYGGE ARBEIDSPLASSER

Detaljer

Program kommunevalg Rakkestad

Program kommunevalg Rakkestad d a t s ar kke Program kommunevalg 2015-2019 Rakkestad Vår visjon Høyre vil bygge samfunnet på tillit til enkeltmennesket. Hver enkelt skal ha størst mulig frihet til og ansvar for å forme sitt eget liv

Detaljer

Med hjerte for Iveland Program 2015 2019 for Iveland Høyre

Med hjerte for Iveland Program 2015 2019 for Iveland Høyre Med hjerte for Iveland Program 2015 2019 for Iveland Høyre MULIGHETER FOR ALLE Høyres prinsipper. «Høyre vil føre en konservativ fremskrittspolitikk, bygget på det kristne kulturgrunnlag, rettsstaten og

Detaljer

Partiprogram Sande KrF 2015-2019

Partiprogram Sande KrF 2015-2019 Partiprogram Sande KrF 2015-2019 Vedtatt av styret 27.5.15 KrFs verdigrunnlag er hentet fra Bibelen, den kristne kulturarven og grunnleggende menneskerettigheter og har sin forankring i det kristne menneskesynet,

Detaljer

Trygg økonomisk styring

Trygg økonomisk styring Trygg økonomisk styring God kostnadskontroll har ikke gått med underskudd på ti år. Norges minst byråkratiske storby. Styrket driftsfinansiering av investeringer Byrådet vil føre en fortsatt ansvarlig

Detaljer

Kommunevalgprogram for Ås Senterparti 2011-2015

Kommunevalgprogram for Ås Senterparti 2011-2015 Kommunevalgprogram for Ås Senterparti 2011-2015 Alle har et medansvar for å skape gode lokalsamfunn gjennom arbeidsliv, kultur, organisasjonsliv og det sosiale fellesskapet. Senterpartiets ideologi bygger

Detaljer

Modellen vår. Jens Stoltenberg

Modellen vår. Jens Stoltenberg Modellen vår Sterke fellesskap og rettferdig fordeling har gjort Norge til et godt land å bo i. Derfor er vi bedre rustet enn de fleste andre til å håndtere den internasjonale økonomiske krisen vi er inne

Detaljer

En fremtidsrettet kommune

En fremtidsrettet kommune Nærøy Program for Nærøy Høyre 2015-2019 En fremtidsrettet kommune Nærøy Høyre går inn for en storkommune med Ytre-Namdal og Bindal, som sikrer et godt desentralisert tjenestetilbud og demokratisk kontroll

Detaljer

Valgprogram 2015-2019 ALSTAHAUG HØYRE

Valgprogram 2015-2019 ALSTAHAUG HØYRE Valgprogram 2015-2019 ALSTAHAUG HØYRE Alstahaug Høyres viktigste satsningsområder er : «HER VELL VI BO!» Alstahaug Kommune er en god arbeids- og bostedsregion «HER VELL VI TRIVES!» Helse, trygghet og

Detaljer

Partiprogram for Miljøpartiet De Grønne Tønsberg 2015-2019

Partiprogram for Miljøpartiet De Grønne Tønsberg 2015-2019 Partiprogram for Miljøpartiet De Grønne Tønsberg 2015-2019 Miljøpartiet De Grønnes formålsparagraf: Miljøpartiet De Grønnes mål er et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse. Økonomien skal underordnes

Detaljer

Valgprogram For Hole Arbeiderparti 2015 2019

Valgprogram For Hole Arbeiderparti 2015 2019 Valgprogram For Hole Arbeiderparti 2015 2019 Hole Arbeiderparti Partiprogram 2015 2019 Hole Arbeiderparti vil i denne perioden arbeide målrettet med følgende mål: Sikre at barnehage, skole og SFO opprettholder

Detaljer

Oppvekstmanifest. Trondheim SV

Oppvekstmanifest. Trondheim SV Oppvekstmanifest Trondheim SV Læring for livet Trondheim kommune ble i 2010 kåra til årets barne- og ungdomskommune. For å leve opp til denne tittelen mener sv at det må satses videre på gode tiltak for

Detaljer

MULIGHETER OG PROGNOSER. Muligheter og prognoser Krister Hoaas 22.10.13

MULIGHETER OG PROGNOSER. Muligheter og prognoser Krister Hoaas 22.10.13 MULIGHETER OG PROGNOSER Hva er Bergen Næringsråd 3000 medlemmer Representerer over 125.000 ansatte Over 200 deltar i ressursgrupper og styrer / utvalg Chamber of Commerce Næringsalliansen 2500 berifter

Detaljer

Sentrum-venstre. samarbeidet i Trondheim - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Samarbeidsplattform for det nye. Lerkendal-erklæringen 2011

Sentrum-venstre. samarbeidet i Trondheim - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Samarbeidsplattform for det nye. Lerkendal-erklæringen 2011 Samarbeidsplattform for det nye Sentrum-venstre samarbeidet i Trondheim - - - - - - - - - - Lerkendal-erklæringen 2011 - - - - - - - - - - DET NYE SENTRUM-VENSTRESAMARBEIDET Arbeiderpartiet, Sosialistisk

Detaljer

Hovedmål 1: I Hemne vil vi legge til rette for at alle opplever god

Hovedmål 1: I Hemne vil vi legge til rette for at alle opplever god 12/1742-87 140 Gruppe 2 Sekretær: Egon Ringseth DEL 1: Livskvalitet og attraktivitet Livskvalitet Hovedmål 1: I Hemne vil vi legge til rette for at alle opplever god livskvalitet og mestrer sitt eget liv.

Detaljer

Kultur og miljø STRATEGIER

Kultur og miljø STRATEGIER Kultur og miljø STRATEGIER Bydelen skal: Strategi 1: Bidra til at Bydel Groruds historie og mangfoldige kulturarv dokumenteres, formidles og holdes levende. Dette for å styrke befolkningens tilhørighet

Detaljer

Valgprogram. for kommunestyreperioden 2016 2019. Sosialistisk Venstreparti i Nedre Eiker

Valgprogram. for kommunestyreperioden 2016 2019. Sosialistisk Venstreparti i Nedre Eiker Valgprogram for kommunestyreperioden 2016 2019 Sosialistisk Venstreparti i Nedre Eiker Overordna målsetting Nedre Eiker SV ønsker å føre en sosialistisk kommunepolitikk der rettferdig fordeling og et godt

Detaljer

Valgprogram 2015 2019 Andebu Høyre

Valgprogram 2015 2019 Andebu Høyre Valgprogram 2015 2019 Andebu Høyre Program 2015 2019 Høyres ideologi går ut på å ta vare på de konservative løsningene og grunnverdiene, samtidig som vi tilrettelegger politikken etter hvert som samfunnet

Detaljer

Ta kampen for et varmt samfunn

Ta kampen for et varmt samfunn Ta kampen for et varmt samfunn 1 Kommunevalgprogram 2015 2019 Klimakrisen er her nå et grønt Vestby Den største utfordringen verden står overfor er klima- og miljøspørsmålet. Vi ser mange steder tydelig

Detaljer

Medlemsmøte Frogner Høyre. Smart og Skapende bydel 11. September 2014

Medlemsmøte Frogner Høyre. Smart og Skapende bydel 11. September 2014 Medlemsmøte Frogner Høyre Smart og Skapende bydel 11. September 2014 Kveldens program Smart og Skapende by 11.sep 2014 19.00 Velkommen med kort om opplegget for møtet 19.10-19.30 Kort innledning om smart

Detaljer

I byrådets politiske plattform slår vi fast hva byrådet skal jobbe for de neste fire årene.

I byrådets politiske plattform slår vi fast hva byrådet skal jobbe for de neste fire årene. 1 Byrådsleder Monica Mæland (H) Byrådets tiltredelseserklæring Bergen bystyre, mandag 31. november 2011 Etter kommunevalget den 12. september ble det et klart borgerlig flertall i bystyret og fortsatt

Detaljer

MOBILITET OG AREALPLANLEGGING. 1.november Kommunaldirektør for byutvikling Anne Iren Fagerbakke

MOBILITET OG AREALPLANLEGGING. 1.november Kommunaldirektør for byutvikling Anne Iren Fagerbakke MOBILITET OG AREALPLANLEGGING 1.november 2016 Kommunaldirektør for byutvikling Anne Iren Fagerbakke KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT Høna eller egget? Hva kom først? Tilfeldig eller styrt? Arealplanlegging

Detaljer

VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE

VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE DIN KOMMUNE DITT VALG VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE Ordførerkandidat, Ingolf Paller PROGRAM FOR ASKIM 2015-2019 INNHOLD PROGRAM FOR ASKIM FRP 2011 2015...S 3 SKOLE...S 3 OMSORGSTJENESTER...S 4 NÆRING

Detaljer

Grønn vekst og kultur.

Grønn vekst og kultur. Kristiansund[...] Grønn vekst og kultur. Det er i Kristiansund det skjer. Vi ser mange nye muligheter for Kristiansund og Nordmøre med godt oppvekstmiljø, bredt kulturliv og omstillingsdyktig næringsliv.

Detaljer

Storbyundersøkelse 2011. Næringslivets utfordringer

Storbyundersøkelse 2011. Næringslivets utfordringer Storbyundersøkelse 2011 Næringslivets utfordringer Næringsforeningene i storbyene i Norge 6.800 bedrifter 378.000 arbeidstakere Medlemsbedrifter Ansatte Tromsø 750 15.000 Trondheim 1000 40.000 Bergen (Nær.alliansen)

Detaljer

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER. Bydelsprogram 2015-2019. Valgprogram 2015-2019 Stavanger SV.

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER. Bydelsprogram 2015-2019. Valgprogram 2015-2019 Stavanger SV. TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER Bydelsprogram 2015-2019 Valgprogram 2015-2019 Stavanger SV Grorud SV Ta kampen for et varmt samfunn GRORUD SOM MILJØBY Grorud bydel vil i

Detaljer

SKAUN En kommune med utfordringer og muligheter

SKAUN En kommune med utfordringer og muligheter SKAUN En kommune med utfordringer og muligheter Program for Skaun Arbeiderparti Innhold Skaun Arbeiderparti vil 3 Hovedområder 3 Helse 4 Kunnskap 4 Klima / Miljø 4 Andre saker 5 Ung i Skaun 5 Eldre 5 Kultur

Detaljer

Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling

Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling I korte trekk Antall innbyggere ca 13800 Areal 74 km 2 Strandlinje 34 km Tettsteder Ekholt, Øreåsen og Halmstad Sentral beliggenhet Perfekt for deg som ønsker

Detaljer

NSH Helsetjenester til eldre 2009

NSH Helsetjenester til eldre 2009 NSH Helsetjenester til eldre 2009 Sammenhengen mellom omgivelser livskvalitet og helse utvikling av av omsorgsboliger for morgendagens eldre. Tverretatlig kommunenettverk omsorgssektoren - Kultur utvikling

Detaljer

Meløy SV. Valgprogram (dette første side ev. med bilde av svartisen på første side, Logo SV nederst)

Meløy SV. Valgprogram (dette første side ev. med bilde av svartisen på første side, Logo SV nederst) Meløy SV Valgprogram 2011-2015 (dette første side ev. med bilde av svartisen på første side, Logo SV nederst) (Side 2 presentasjon av 3 listetoppene i Meløy med bilde) 1. kandidat Meløy SV Reinert Aarseth,

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE

KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE Vedtatt i Nome kommunestyre 16.04.09 KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE 2009 2018 SAMFUNNSDELEN Visjon, mål og retningslinjer for langsiktig samfunnsutvikling i Nome Grunnleggende forutsetning: Nome kommune

Detaljer

HOLMESTRAND ARBEIDERPARTI PARTIPROGRAM FOR PERIODEN 2015 2019

HOLMESTRAND ARBEIDERPARTI PARTIPROGRAM FOR PERIODEN 2015 2019 HOLMESTRAND ARBEIDERPARTI PARTIPROGRAM FOR PERIODEN 2015 2019 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Oppvekst og utdanning... 2 Holmestrand Arbeiderparti vil... 3 Helse og omsorg... 3 Holmestrand Arbeiderparti

Detaljer

FORORD... 3. 2. POSITIV BEFOLKNINGSUTVIKLING... 7 Mål - Næringsutvikling... 7

FORORD... 3. 2. POSITIV BEFOLKNINGSUTVIKLING... 7 Mål - Næringsutvikling... 7 Pr. juni 2005 Sel kommune INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 VISJON OG HOVEDMÅL... 4 VISJON... 4 HOVEDMÅL... 4 HOVEDUTFORDRINGER... 5 1. VIDEREUTVIKLE OTTA SOM BY, KOMMUNE- OG REGIONSENTER... 5 Mål - Næringsutvikling...

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2015 18 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2014

STRATEGISK PLAN 2015 18 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2014 STRATEGISK PLAN 2015 18 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2014 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN SANDEFJORD KOMMMUNE 1 HANDLINGSPLAN Hovedmål: Sandefjord kommunes helse- og omsorgstilbud skal være tilpasset

Detaljer

KRF - Kristelig folkeparti

KRF - Kristelig folkeparti KRF - Kristelig folkeparti KrF vil arbeide for: full dekning med nærbarnehager og med et kontinuerlig opptak økt voksentetthet, og minst 50 prosent barnehagelærerutdannede i barnehagene en målrettet utvidelse

Detaljer

Høyres valgprogram 2015 Nord-Aurdal

Høyres valgprogram 2015 Nord-Aurdal Nord- Aurdal Høyres valgprogram 2015 Nord-Aurdal Ja, vi vil og vi kan! Høyres overordnede mål for kommunestyreperioden 2015-2019: Gode kommunale tjenester for alle Orden i økonomien Ryddig gjennomføring

Detaljer

Valgprogram. Molde Venstre 2015-2019

Valgprogram. Molde Venstre 2015-2019 Valgprogram Molde Venstre 2015-2019 Folk først. Mennesker er viktigere enn systemer! Samfunnet utvikles gjennom å satse på menneskene. Derfor setter Venstre folk først! 1. Kandidater Vårt program for perioden

Detaljer

Nesna Arbeiderparti Program

Nesna Arbeiderparti Program Nesna Arbeiderparti Program 2011-2015 2 Nesna Arbeiderparti Kommunevalget 2011 INNLEDNING Nesna AP ønsker at Nesna skal være en god og trygg kommune å bo i, og vil legge til rette for at alle skal få et

Detaljer

Frogn kommune Handlingsprogram 2016-2019

Frogn kommune Handlingsprogram 2016-2019 Frogn kommune Handlingsprogram 2016-2019 Rådmannens forslag 21. oktober 2015 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer

Detaljer

Ny kurs for Nedre Eiker: Kommuneplan for 2015-2026

Ny kurs for Nedre Eiker: Kommuneplan for 2015-2026 Ny kurs for Nedre Eiker: Kommuneplan for 2015-2026 Foto: Torbjørn Tandberg 2012 Hva skjer på møtet? Hva er en kommuneplan? Hva er kommuneplanens samfunnsdel? Hvordan komme med innspill i høringsperioden?

Detaljer

Venstre gjør Gjesdal grønnere.

Venstre gjør Gjesdal grønnere. Gjesdal Venstre Venstre gjør Gjesdal grønnere. Om 30 år kan hun være en av verdens fremste klimaforskere......om hun får noen av verdens beste lærere Politikk handler om å prioritere, og Venstre prioriterer

Detaljer

Kommunevalgprogram. i Trondheim 2015 2019 FOR ALLE!

Kommunevalgprogram. i Trondheim 2015 2019 FOR ALLE! Kommunevalgprogram i Trondheim 2015 2019 Kjære velger Hvilken by vil du at Trondheim skal være? Stemmer du Pensjonistpartiet ved dette valget, gir du et klart svar. Trondheim skal være en variert kommune,

Detaljer

KOMMUNEPROGRAM NANNESTAD ARBEIDERPARTI

KOMMUNEPROGRAM NANNESTAD ARBEIDERPARTI KOMMUNEPROGRAM NANNESTAD ARBEIDERPARTI Program for valgperioden 2015-2019 Foto: Gary John Norman, NTB/Scanpix Foto:Colourbox.com Til innbyggerne i Nannestad Kommunevalget står for døren. Dette programmet

Detaljer

UTKAST TIL PARTIPROGRAM, NANNESTAD ARBEIDERPARTI. for perioden 2015-2019

UTKAST TIL PARTIPROGRAM, NANNESTAD ARBEIDERPARTI. for perioden 2015-2019 UTKAST TIL PARTIPROGRAM, NANNESTAD ARBEIDERPARTI for perioden 2015-2019 BARN OG UNGE Fortsette å tilby sommerjobb til ungdom Fortsatt satsing på lærlingordningen i samarbeid med bl.a. Nannestad videregående

Detaljer

Politikk noe for meg? Grønn samferdsel der du bor

Politikk noe for meg? Grønn samferdsel der du bor V-A:Layout 1 01-07-09 10:26 Side 1 Politikk noe for meg? Den offentlige sektor, både stat, fylke og kommune, har en større plass i vår hverdag enn vi ofte kommer på. Hver dag benytter vi oss av ulike offentlige

Detaljer

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve.

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. RINDAL kommune -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! Senterpartiet vil at Norge skal bygge et samfunn på de kristne grunnverdiene og med et levende folkestyre.

Detaljer

Ansvar, åpenhet og troverdighet. Halden Høyres program

Ansvar, åpenhet og troverdighet. Halden Høyres program Ansvar, åpenhet og troverdighet Halden Høyres program 2015 2019 Fortsatt stø kurs HALDEN HØYRES PROGRAM 2015 2019 Ved valget i 2011 fikk Høyre et klart mandat fra velgerne til å overta styringen og starte

Detaljer

Attraktivitet Hovedmål 2: I Hemne skal vi aktivt legge til rette for næringsliv gjennom tydelig satsning på kompetanseutvikling og omdømmebygging

Attraktivitet Hovedmål 2: I Hemne skal vi aktivt legge til rette for næringsliv gjennom tydelig satsning på kompetanseutvikling og omdømmebygging Gruppe 3: Sekretær: Torill Myklebust 12/1742-88 140 OPPGAVE 1: Attraktivitet Hovedmål 2: I Hemne skal vi aktivt legge til rette for næringsliv gjennom tydelig satsning på kompetanseutvikling og omdømmebygging

Detaljer

Boligplanen er utarbeidet av Kongsberg kommune i samarbeid med Rambøll som har vært benyttet som eksternt miljø i planarbeidet.

Boligplanen er utarbeidet av Kongsberg kommune i samarbeid med Rambøll som har vært benyttet som eksternt miljø i planarbeidet. Boligplanen er utarbeidet av Kongsberg kommune i samarbeid med Rambøll som har vært benyttet som eksternt miljø i planarbeidet. Sentrale aktører og tjenester i kommunen har vært involvert i planarbeidet.

Detaljer

Valg 2011. Lokalprogram for Meløy FrP

Valg 2011. Lokalprogram for Meløy FrP Valg 2011 FrP er et liberalistisk parti som bygger på norsk grunnlov, norsk og vestlig tradisjon og kulturarv med basis i det kristne livssyn. FrP's politikk bygger på folkestyre med desentralisert politisk

Detaljer

Kronen på verket tannhelsetjenesten som del av den kommunale helsetjenesten

Kronen på verket tannhelsetjenesten som del av den kommunale helsetjenesten Kronen på verket tannhelsetjenesten som del av den kommunale helsetjenesten Wenche P. Dehli, helse- og sosial direktør 16.06.2015 Hva vil møte dere i den kommunale verden? Kunnskap om utviklingen hva blir

Detaljer

Høyre vil gjøre Gran til en nyskapende kommune, basert på kunnskap, ideer og skaperkraft.

Høyre vil gjøre Gran til en nyskapende kommune, basert på kunnskap, ideer og skaperkraft. Visjon for Gran gjøre Gran til en nyskapende kommune, basert på kunnskap, ideer og skaperkraft. Kommunen skal ta vare på de som trenger det og sikre et verdig og godt tilbud til hele befolkningen. føre

Detaljer

Program for Lund Venstre for perioden 2011 2015

Program for Lund Venstre for perioden 2011 2015 Program for Lund Venstre for perioden 2011 2015-1 - Et liberalt Lund Lund Venstre ønsker en liberal kommune som fokuserer på kunnskap, like muligheter, verdiskapning, velferd og miljø. 3 Heldigvis lever

Detaljer

Miljøpartiet De Grønne er et friskt pust i politikken som skal jobbe for et grønt og mangfoldig Hordaland.

Miljøpartiet De Grønne er et friskt pust i politikken som skal jobbe for et grønt og mangfoldig Hordaland. Miljøpartiet De Grønne er et friskt pust i politikken som skal jobbe for et grønt og mangfoldig Hordaland. Partiet er i kraftig vekst. I år stiller vi til valg i 55 kommuner, samtlige bydeler i Oslo og

Detaljer

Rakkestad Senterparti... nær deg

Rakkestad Senterparti... nær deg Rakkestad Rakkestad Senterparti... nær deg Trygge oppvekstsvilkår, gode skoler, et levende lokalsamfunn og en verdig alderdom 1. kandidat Peder Harlem Ordførerkandidat 2. kandidat Karoline Fjeldstad Våre

Detaljer

Rennesøy Arbeiderparti

Rennesøy Arbeiderparti Rennesøy Arbeiderparti Program 2011-2015 Program for Rennesøy Arbeiderparti 2011 2015 INNHOLD : Våre viktigste saker 2011-15 side 2 Vi vil gjøre Rennesøy bedre 2 En trygg oppvekst 3 Skole - kunnskap for

Detaljer

Utkast til program. Tromsø SV 2011-2013

Utkast til program. Tromsø SV 2011-2013 Utkast til program Tromsø SV 2011-2013 Programkomiteen Pål Julius Skogholt, leiar Gunhild Johansen Ingrid Kielland Ida Killie Kristian Mørkved Det er ingen dissensar i utkastet Hovudtema Kommunevalgkampen

Detaljer

Valgprogram. Lier Arbeiderparti

Valgprogram. Lier Arbeiderparti Valgprogram 2015 2019 Lier Arbeiderparti Ny giv! Lier en flott bygd med alle muligheter, og har viktige landlige og grønne verdier som vi vil ta vare på for kommende generasjoner. I Lier kan vi like det

Detaljer

Strategisk plan 2011-2015

Strategisk plan 2011-2015 Strategisk plan 2011-2015 Strategisk Plan 2011-2015 Hvorfor NIH? Idrett og fysisk aktivitet har stort omfang i norsk samfunns- og kulturliv. Alle barn møter kroppsøvingsfaget i skolen. Tre av fire barn

Detaljer

Folkemøte 24.november. Sammenstilling av gruppearbeid

Folkemøte 24.november. Sammenstilling av gruppearbeid Folkemøte 24.november Sammenstilling av gruppearbeid 1. Drømmekommune Gode eldre, helse- og oppvekstsvilkår Idretts - og kulturtilbud, gode møtearenaer Tilrettelagt for godt næringsliv Barnehage, skole

Detaljer

Partiprogram Nedre Eiker Venstre

Partiprogram Nedre Eiker Venstre Partiprogram Nedre Eiker Venstre Kommunevalget 2011 Folk først Venstre er Norges liberale parti. Venstre vil ha et sosialt og liberalt kunnskapssamfunn hvor folk har frihet og mulighet til å skape sin

Detaljer

Kommunestyrevalget 2007

Kommunestyrevalget 2007 Kommunestyrevalget 2007 Vi vil gjøre Rauma bedre. Rauma er en flott kommune som vi alle er stolte av. Det er en god kommune å bo i for de fleste av oss. Men mye kan bli bedre. Skolen har forsatt mangler.

Detaljer

KOMMUNEVALGPROGRAM 2015-2019. Åmli Arbeiderparti

KOMMUNEVALGPROGRAM 2015-2019. Åmli Arbeiderparti KOMMUNEVALGPROGRAM 2015-2019 Åmli Arbeiderparti Best mulig skole og barnehage Arbeid til alle - arbeid gir veldferd God eldreomsorg er vår hjertesak Vi skal kjempe for å beholde VGS i bygda Åmli Arbeiderparti

Detaljer

POLITISK PLATTFORM HADSEL ARBEIDERPARTI, SENTERPARTI OG SOSIALISTISK VENSTREPARTI

POLITISK PLATTFORM HADSEL ARBEIDERPARTI, SENTERPARTI OG SOSIALISTISK VENSTREPARTI POLITISK PLATTFORM HADSEL ARBEIDERPARTI, SENTERPARTI OG SOSIALISTISK VENSTREPARTI Innledning Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk venstreparti er enige om å samarbeide om den politiske styringen

Detaljer

PLAN FOR LURØY-SEKKEN

PLAN FOR LURØY-SEKKEN PLAN FOR LURØY-SEKKEN Den kulturelle skolesekken i Lurøy 2012-2016 Der hav og himmel møtes, flyter tankene fritt Vedtatt i sak 29/12 Tilsyns- og rettighetsstyre 04.06.2012 1 1 Innholdsfortegnelse 2 2 Innledning

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2015 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2015

STRATEGISK PLAN 2015 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2015 STRATEGISK PLAN 2015 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2015 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN SANDEFJORD KOMMMUNE 1 HANDLINGSPLAN Hovedmål: Sandefjord kommunes helse- og omsorgstilbud skal være tilpasset

Detaljer

Vestby Senterparti 2015-2019

Vestby Senterparti 2015-2019 Vestby Senterparti 2015-2019 Våre hovedsaker er: Vestby lokalsamfunnenes kommune Våre lokalsamfunn skal få utvikle seg basert på egne premisser og særtrekk. Kommunens skal være en aktiv deltaker i lokalsamfunnsutviklingen.

Detaljer

Omsorgsplan 2015 hva nå? Husbanken Midt-Norge Randi Selseth

Omsorgsplan 2015 hva nå? Husbanken Midt-Norge Randi Selseth Omsorgsplan 2015 hva nå? Husbanken Midt-Norge Randi Selseth Investeringstilskudd Alle skal bo godt og trygt Tilskuddet er Husbankens oppdrag ifm. Omsorgsplan 2015 og Omsorg 2020: Det skal bidra til å fornye

Detaljer

Kommuneplan for Vadsø

Kommuneplan for Vadsø Kommuneplan for Vadsø 2006-2017 STRATEGIDEL Visjon, mål og strategier PÅ HØYDE MED TIDEN STRATEGI 1 Vadsø er et naturlig senter i Varangerregionen 1.1. Kompetanseutvikling Vadsø kommune skal være det sterkeste

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2016 Prioritert tiltaksliste

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2016 Prioritert tiltaksliste KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2016 Prioritert tiltaksliste Kortsiktige tiltak (2012-2013) 2.1.2 Det legges til rette for et bredt spekter av tilbud rettet mot barn og unge Videreutvikling av gode bibliotektjenester

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel. for Eidskog 2014-2027

Kommuneplanens samfunnsdel. for Eidskog 2014-2027 Kommuneplanens samfunnsdel for Eidskog 2014-2027 Innholdsfortegnelse Hilsen fra ordføreren...5 Innledning...6 Levekår...9 Barn og ungdom...13 Folkehelse... 17 Samfunnssikkerhet og beredskap...21 Arbeidsliv

Detaljer

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Hvem er eiendomsbransjen og hva ønsker vi å fortelle Gammel virksomhet, tung næring, ung historikk Virkeliggjør idéer Skaper, former og forvalter kulturhistorie

Detaljer

INTENSJONSAVTALE MELLOM KOMMUNENE FINNØY, RENNESØY OG STAVANGER

INTENSJONSAVTALE MELLOM KOMMUNENE FINNØY, RENNESØY OG STAVANGER INTENSJONSAVTALE MELLOM KOMMUNENE FINNØY, RENNESØY OG STAVANGER Intensjonsavtalen er utarbeidet i 4 dialogmøter mellom kommunene Finnøy, Rennesøy og Stavanger våren 2016. Rennesøy kommune har deltatt fra

Detaljer

FYLKESTINGPROGRAMMET 2015-2019 VESTFOLD ARBEIDERPARTI

FYLKESTINGPROGRAMMET 2015-2019 VESTFOLD ARBEIDERPARTI FYLKESTINGPROGRAMMET 2015-2019 VESTFOLD ARBEIDERPARTI Vestfold Arbeiderparti - Fylkestingsprogram 2015-2019 Vestfold Arbeiderparti vil gå i spissen for å skape et nytt Vestfold med egen, bærekraftig vekst

Detaljer

Program for Løten Venstre[.]

Program for Løten Venstre[.] Program for Løten Venstre[.] for perioden 2015-2019 Best for barna[.] En stor del av barns hverdag består av barnehage, skole og SFO. Venstre tror på løsninger som gir den enkelte familie mer fleksibilitet

Detaljer

SENTERPARTIET I sandnes

SENTERPARTIET I sandnes SENTERPARTIET i Sandnes Program 2011 Vi vil gjøre en god jobb for innbyggerne i Sandnes kommune. STEM PÅ SENTERPARTIET! Ordførerkandidat ved kommunevalget i Sandnes 2011 Martin S. Håland Alder: 61 år Sivil

Detaljer

Bærum KrF. Program. Bærum KrF s visjon er: Bærum KrF program for perioden 2015 2019. for. KrF grunnverdier

Bærum KrF. Program. Bærum KrF s visjon er: Bærum KrF program for perioden 2015 2019. for. KrF grunnverdier Program for Bærum KrF 2015 2019 KrF grunnverdier For øvrig vises til Krf s hovedprogram, www.krf.no Bærum KrF har i kommunestyreperioden 2011 2014 bl.a. bidratt til : skolen har et høyt faglig nivå og

Detaljer

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Strategiske mål BRANSJEMÅL Norsk Eiendom skal arbeide for at eiendomsbransjen blir mer synlig og oppfattes som kunnskapsbasert og seriøs ORGANISASJONSMÅL

Detaljer

Valgprogram for Molde Venstre

Valgprogram for Molde Venstre Folk først! Mennesker er viktigere enn systemer! Samfunnet utvikles gjennom å satse på menneskene. Derfor setter Venstre folk først! Valgprogram for Molde Venstre 2011-2015 Vårt program for perioden 2011-2015

Detaljer

Skoleverket. Introduseres i 2012

Skoleverket. Introduseres i 2012 Skoleverket Introduseres i 2012 Vi ønsker oss en skole som henter det beste ut av lærere, elever, foreldre og besteforeldre, kunstnere, næringslivsledere, helsearbeidere... Nesten uansett hvor i all verden

Detaljer