Arkivnr.: K1- Saksbehandler: Marianne Tovsen Dok.dato: Arkivsaksnr.: 12/ Tittel: Stabsleder for økonomi

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Arkivnr.: K1- Saksbehandler: Marianne Tovsen Dok.dato: 13.11.2012 Arkivsaksnr.: 12/3391-1 Tittel: Stabsleder for økonomi"

Transkript

1 Behandles av: Møtedato: Utv. saksnr: Sakstype: Arbeidsmiljøutvalget /12 Å P Administrasjonsutvalget /12 Tjenesteutvalget /12 Formannskapet /12 Bystyret /12 Arkivnr.: K1- Saksbehandler: Marianne Tovsen Dok.dato: Arkivsaksnr.: 12/ Tittel: Stabsleder for økonomi Budsjett og økonomiplan Administrasjonens forslag: 1. Rådmannens forslag til årsbudsjett 2013 for drift og investering vedtas. 2. Økonomiplan vedtas. 3. Lillesand kommune utskriver eiendomsskatt på faste eiendommer i hele kommunen i Skattesatsen på næring, verker og bruk beholdes på 3 promille regnet av takstverdien. For helårs- og fritidsboliger er taksten 2 promille. 4. I 2013 beholdes et bunnfradrag på kr for alle selvstendige og godkjente boenheter i helårs - og fritidsboliger som ikke brukes i næringsvirksomhet. 5. Eiendommer til stiftelser eller institusjoner som tar sikte på å gagne kommunen, og som ikke er organisert som aksjeselskap, fritas for eiendomsskatt. 6. Eiendommer som er automatisk fredet eller underlagt fredningsvedtak av riksantikvaren, fritas for eiendomsskatt. 7. Gebyrregulativet for teknisk sektor og betalinger innenfor øvrig virksomhet vedtas. 8. Lillesand kommune tar opp kr 15 mill. i etableringslån i Husbanken. 9. Et evt. utbytte fra Agder Energi ut over budsjettert brukes til å redusere fondsbruk i Ved evt. kortsiktig underdekning av likviditet gis rådmannen fullmakt til å ta opp likviditetslån. Det forutsettes at evt. likviditetslån gjøres opp innen Behandling i Administrasjonsutvalget AU-012/12 Vedtak: Rådmannens forslag til årsbudsjett 2013 for drift og investering tas til etterretning Behandling i Tjenesteutvalget Leder for stab økonomi presenterte budsjettet, og svarte på spørsmål sammen med Rådmann og sektorledelsen. Utvidet forslag til vedtak fra Rådmannen med følgende punkter, ble sendt ut på e-post til medlemmene : 11. Bystyret ber administrasjonen om å utrede mulig salg av aksjer i Agder Energi.

2 12. Bystyret ber administrasjonen om å utrede mulighet for å skille ut kommunens tomter og annen fast eiendom i et eget eiendomsselskap. 13. Bystyret ber administrasjonen om å utrede muligheten for alternativ plassering av likviditet. Forslag fra Tor Olav Tønnessen Pp: 1. Rådmannens forslag til årsbudsjett 2013 og økonomiplan for tas til orientering. 2. Tjenesteutvalget ønsker sak om utvidelse av Tingsaker skole fremlagt til politisk behandling. 3. Tjenesteutvalget ønsker sak om utvidelse av Høvåg skole fremlagt til politisk behandling. Votering: Forslaget fra Tor Olav Tønnessen stemmes på punktvis: Punkt 1 vedtas Punkt 2 Forslaget falt med 8 mot 1 stemme. Flertallet var: Andreas Brovig Krf, Heidi M. Oftedal H, Lars Gunnar Nag H, Anne Rød Moen H, Preben Værholm A, Kay G. Arntzen Frp, Thor-Erling Engemyr A og Nils M. Justvik SV. Mindretallet var: Tor Olav Tønnessen Pp Punkt 3 Forslaget falt med 8 mot 1 stemme. Flertallet var: Andreas Brovig Krf, Heidi M. Oftedal H, Lars Gunnar Nag H, Anne Rød Moen H, Preben Værholm A, Kay G. Arntzen Frp, Thor-Erling Engemyr A og Nils M. Justvik SV. Mindretallet var: Tor Olav Tønnessen Pp TU-074/12 Innstilling fra Tjenesteutvalget: Forslaget fra Tor Olav Tønnessen punkt 1 vedtas. Rådmannens forslag til årsbudsjett 2013 og økonomiplan for tas til orientering Behandling i Formannskapet Før møtet ble satt fikk alle partiene mulighet til å presentere egne forslag til budsjett og økonomiplan. Presentasjonsrekkefølge: Frp, KrF, SV, Sp, H, V, A og Pp. Rådmannens tilleggsforslag til eget forslag var sendt ut på forhånd. Rådmann og øvrig administrasjon besvarte spørsmål.

3 Ordfører innledet om budsjettet. Fellesforslag fra Einar Holmer-Hoven H pva H, KrF og Frp: Tekstdel: Gamle Møglestu Gamle Møglestu ligger i tilknytning til andre boligområder. Bystyret ber om at kommunens eiendom omreguleres til boligområde. Hele eiendommen kan på den måten selges som ferdig regulert til gunstigere betingelser. Det skal søkes å ivareta nåværende leietakere i uthusbygningen på en tilfredsstillende måte. Samlokalisering av Sjømannshjemmet og Sjømannshaven med LBA på Dovreområdet. Administrasjonen bes foreta en vurdering av mulighetene for samlokalisering med hensyn på tilpasning av drift i et større miljø. Samtidig må det sikres at det opprettholdes den gode kompetansen hos ansatte og kvaliteten på tjenestene som nåværende beboere har. Bygningsmassen på Brentemoen omdisponeres til boenheter/leiligheter eller annet formål. Saken ønskes fremmet for Formannskap og Bystyre før sommeren Samordning av Plan- og byggavdelingen Teknisk avd bes fremme en sak om samordning av Plan- og byggavdeling med andre kommuner i KNPS regionen. Dette er for å ivareta stabil fremtidig kompetanse i et større miljø. Saken presenteres for politisk behandling før sommeren Kommunens oppmålingstjeneste Bystyret ber administrasjonen om å vurdere og presentere sammenlignende kostnadsnivå for dette tjenesteområdet i forhold til private aktører. Saken ønskes fremlagt politisk våren Fylkesvei 402 forbi Husmorskolen Finansiering av denne forutsettes gjort av midler fra fylkeskommunen/atp/ eller annen privat-offentlig løsning. Morgen-SFO For å sikre likt tilbud for alle foreldre i kommunen uavhengig hvor i kommunen man bor, ønsker bystyret å få opp vedtektene for SFO i løpet av våren. Rådmannens forslag til vedtak 1. Rådmannens forslag til årsbudsjett 2013 for drift og investering vedtas. 2. Økonomiplan vedtas. 3. Lillesand kommune utskriver eiendomsskatt på faste eiendommer i hele kommunen i Skattesatsen på næring, verker og bruk beholdes på 3 promille regnet av takstverdien. For helårs- og fritidsboliger er taksten 2 promille. 4. I 2013 beholdes et bunnfradrag på kr for alle selvstendige og godkjente boenheter i helårs - og fritidsboliger som ikke brukes i næringsvirksomhet. 5. Eiendommer til stiftelser eller institusjoner som tar sikte på å gagne kommunen, og som ikke er organisert som aksjeselskap, fritas for eiendomsskatt. 6. Eiendommer som er automatisk fredet eller underlagt fredningsvedtak av riksantikvaren, fritas for eiendomsskatt. 7. Gebyrregulativet for teknisk sektor og betalinger innenfor øvrig virksomhet vedtas. 8. Lillesand kommune tar opp kr 15 mill. i etableringslån i Husbanken. 9. Et evt. utbytte fra Agder Energi ut over budsjettert brukes til å redusere fondsbruk i 2013.

4 10. Ved evt. kortsiktig underdekning av likviditet gis rådmannen fullmakt til å ta opp likviditetslån. Det forutsettes at evt. likviditetslån gjøres opp innen Bystyret ber administrasjonen om å utrede mulig salg av aksjer i Agder Energi. 12. Bystyret ber administrasjonen om å utrede mulighet for å skille ut kommunens tomter og annen fast eiendom i et eget eiendomsselskap. 13. Bystyret ber administrasjonen om å utrede muligheten for alternativ plassering av likviditet Økte rammer til enheter/sektorer og finansiering av disse Sum økte inntekter Sum økte utgifter Mangler inndekning (-)/Til overs (+) Inntekter (finansiering av økte rammer) EnhetS/sektor Beskrivelse Beløp Felles Økt grunnlag Agder Energi til 900 mill. Økt skatteinngang Vi beregner en befolkningsvekst på 1,9 % Rådmann stab Reduserte kostnader Teknisk avd Reduserte kostnader Investeringer Sektor for helse og kultur Redusert rente og avskrivning 10 % ** Statlig tilskudd til lærlinger Sum inntekter **10 % av3,6 mill redusert med momskomp 20 % Utgifter (økte rammer til enheter/sektorer/prosjekter) Enhet/sektor Beskrivelse Beløp Skole 1. klasse ekstra *** Tingsaker skole 3. klasse fortsatt delt Skole Videreutdanning totalt 5 ( tillegg til budsjett) Skole Høvåg Ressursprosjekt Morgen-SFO Sikre likt tilbud i hele kommunen Skole/Barnehage Generell styrking Helse Omsorg Sentrum Kultur Skolemusikk 20' - Brassband 20' Familie og oppvekst 40% helsesøster på Møglestu vgs. Sektor for helse og Flere lærlinger til kultur helsesektoren Sum utgifter Investering ***5 klasser på 1. trinn i sentrum Ta ut Møglestu - rive murbygg

5 Utsette investeringer i skolesektoren Sum Utbytte Agder Energi Eierandel: 2,27 % Gunnlag i rådm. forslag for 2013: 800 mill Søgne kommune har lagt inn i sitt forslag et grunnlag på kr 900 mill. Grunnlag i budsjett 2012 var kr 700 mill. Økt grunnlag med kr: (kan endres) Gir økt utbytte til Lillesand med kr: (formel for å vise effekt) Eiendomsskatt Eiendomsskatt på næring, verker og bruk Sats Beløp Endring Dagens 3 promille Økning med 1 promille 4 promille Økning med 2 promille 5 promille Økning med 3 promille 6 promille Økning med 4 promille 7 promille Eiendomsskatt på bolig og fritidseiendom Sats Beløp Endring Dagens 2 promille Økning med 1 promille 3 promille Økning med 2 promille 4 promille Økning med 3 promille 5 promille Økning med 4 promille 6 promille Økning med 5 promille 7 promille Tilleggsforslag fra Andreas Brovig KrF: Reduksjon eiendomsskatt (mail) Reduksjon eiendomsskatt, økt bunnfradrag tkr Innsparinger/inndekning: Økt utbytte Agder Energi Forslag fra Jens Olai Justvik V: I korte trekk: Eiendomsskatten holdes uendret Ift. rådmannens forslag prioriterer Sp og V kommunens kjerneoppgaver

6 Ift. rådmannens forslag styrker vi skolesektoren med to millioner kroner, og helsesektoren styrkes med tre millioner kroner. Opptrappingen mot seks studieplasser for lærerne i Lillesands-skolen fortsetter Inntekter Enhet/sektor Beskrivelse Beløp Felles Økt grunnlag Agder Energi til 900 mill Felles Kutt i administrasjon (ekskl. tjenesteproduksjon) Plan/byggesak Opptrapping mot selvkost IKT Reduksjon låneopptak (IKT hovedprosjekt fryses) Sum inntekter Utgifter Enhet/sektor Beskrivelse Beløp Tingsaker skole Ekstra klasse Skole Reduksjon kutt Skole Tre ekstra plasser, videreutdanning Omsorg Reduksjon kutt Sum utgifter Iverksette samarbeid med Knutepunkt Sørlandet eller Grimstad kommune om lønn, fakturering og andre fellestjenester. 2. IKT hovedprosjekt reduseres til helt nødvendige investeringer, og Lillesand kommune starter opp prosjekt for å se hvilke besparelser som kan gjøres ved omlegging til nettsky. o En omlegging til nettskyløsning vil gi større besparelser i økonomiplanperioden o Nettskyløsning frigir tid for IT-medarbeidere o Ønsker utredning av dette som alternativ til dagens løsning o Datatilsynet har endelig godkjent en slik løsning i november i år. 3. Administrasjonen utarbeider sak våren 2013 med forslag om å etablere et eiendomsselskap for kommunens næringsarealer. 4. Formannskapets- og tjenesteutvalgets frie midler overføres til posten for kulturmidler. 5. Alle bevilgninger skal i hovedsak behandles i forbindelse med økonomi og budsjettplan. Vedtas det bevilgninger utenom budsjett og økonomiplanbehandling skal det i vedtaket fremkomme inndekning. 6. Legge til rette for større politisk kontroll over prioriteringer i VA. Forslag fra Leif Vagle A: Inntekter Enhet/sektor: Beskrivelse: Beløp: Felles Økt grunnlag Agder Energi til 850 mill Rådm.stb./felles Kutt administrasjon ekskl. tjeneste Felles Økt e-skatt verker/bruk/nær. 1 promille Felles Økt skatteanslag pga. befolkningsvekst Teknisk-drift/forv. Kutt i teknisk - drift - vedlikehold Sum

7 Utgifter Enheter/sektor: Beskrivelse: Beløp: Skole redusere kutt i skole/pri: Tingsaker Helse og omsorg redusere kutt i helse/omsorg pri: sentrum Skole Utviklingsprosjekt - læremiljø/mobbing Helse og omsorg Utviklingsprosjekt - åpne omsorgen Helse og omsorg Kyststi Barnehage Redusere kutt i barnehage Sum Utviklingsprogram for Lillesandskolen med sikte på bedre kvalitet i skoleresultatene og læringsmiljøet/mobbing. 2. Utviklingsprogram for de hjemmebaserte tjenestene med sikt på at tjenestene skal være mest mulig bærekraftige når de store kullene har behov for omsorgstjenester. Det må omfatte mobilisering av frivillige i eldreomsorgen, gode teknologiske løsninger og gode botilbud for eldre. 3. Lillesand kommune må ta initiativ overfor Knutepunkt Sørlandet for å etablere felles tjenester på områder der det er åpenbart at samarbeid kan gi større produktivitet eller kvalitet på tjenestene. De mest aktuelle områder er, administrative tjenester som lønn, fakturering og it, der det trolig er stordriftsfordeler. Det bør også vurderes om barnevernet kan bli bedre innenfor rammen av et større og bedre fagmiljø. Også innenfor plan og byggesak bør det jobbes for et felles fagmiljø i Knutepuktet. 4. De frie midlene som tjenesteutvalget og formannskapet disponerer i dag overføres i sin helhet til sektor for kultur. Dette for å sikre en mer rettferdig/ryddig fordeling etter søknad av disse midlene. 5. Alle nye kostnadskrevende tiltak som kommer i løpet av budsjettåret skal i hovedsak vedtas i forbindelse med budsjett og økonomiplan. Ved evt. vedtak utenom budsjett/øk.plan skal det i vedtaket fremkomme inndekning. Voteringer: Vedtak med 6 mot 3 stemmer: Forslag fra Einar Holmer-Hoven pva H, KrF og Frp vedtas. Flertallet var: Arne Thomassen H, Hege Marie Holthe H, Einar Holmer-Hoven H, Dina Helen Stendal H, Kay Georg Arntzen Frp, Andreas Brovig KrF. Mindretallet som stemte for administrasjonens forslag var: Leif Vagle A, Abel Cecilie Knibe Hanssen A, Jens Olai Justvik V Forslag fra Leif Vagle A falt med 7 mot 2 stemmer. Flertallet var: Arne Thomassen H, Hege Marie Holthe H, Einar Holmer-Hoven H, Dina Helen Stendal H, Kay Georg Arntzen Frp, Andreas Brovig KrF, Jens Olai Justvik V. Mindretallet var: Leif Vagle A, Abel Cecilie Knibe Hanssen A.

8 Forslag fra Jens Olai Justvik V falt med 8 mot 1 stemme: Flertallet var: Arne Thomassen H, Hege Marie Holthe H, Einar Holmer-Hoven H, Dina Helen Stendal H, Kay Georg Arntzen Frp, Andreas Brovig KrF, Leif Vagle A, Abel Cecilie Knibe Hanssen A. Mindretallet var: Jens Olai Justvik V. Tilleggsforslag fra Andreas Brovig V falt med 7 mot 2 stemmer: Flertallet var: Arne Thomassen H, Hege Marie Holthe H, Einar Holmer-Hoven H, Dina Helen Stendal H, Leif Vagle A, Abel Cecilie Knibe Hanssen A, Jens Olai Justvik V. Mindretallet var: Andreas Brovig KrF, Kay Georg Arntzen Frp. FS-106/12 Innstilling fra formannskapet er dermed: Fellesforslag Einar Holmer-Hoven pva H, KrF og Frp vedtas. Gamle Møglestu Gamle Møglestu ligger i tilknytning til andre boligområder. Bystyret ber om at kommunens eiendom omreguleres til boligområde. Hele eiendommen kan på den måten selges som ferdig regulert til gunstigere betingelser. Det skal søkes å ivareta nåværende leietakere i uthusbygningen på en tilfredsstillende måte. Samlokalisering av Sjømannshjemmet og Sjømannshaven med LBA på Dovreområdet. Administrasjonen bes foreta en vurdering av mulighetene for samlokalisering med hensyn på tilpasning av drift i et større miljø. Samtidig må det sikres at det opprettholdes den gode kompetansen hos ansatte og kvaliteten på tjenestene som nåværende beboere har. Bygningsmassen på Brentemoen omdisponeres til boenheter/leiligheter eller annet formål. Saken ønskes fremmet for Formannskap og Bystyre før sommeren Samordning av Plan- og byggavdelingen Teknisk avd bes fremme en sak om samordning av Plan- og byggavdeling med andre kommuner i KNPS regionen. Dette er for å ivareta stabil fremtidig kompetanse i et større miljø. Saken presenteres for politisk behandling før sommeren Kommunens oppmålingstjeneste Bystyret ber administrasjonen om å vurdere og presentere sammenlignende kostnadsnivå for dette tjenesteområdet i forhold til private aktører. Saken ønskes fremlagt politisk våren Fylkesvei 402 forbi Husmorskolen Finansiering av denne forutsettes gjort av midler fra fylkeskommunen/atp/ eller annen privat-offentlig løsning. Morgen-SFO For å sikre likt tilbud for alle foreldre i kommunen uavhengig hvor i kommunen man bor, ønsker bystyret å få opp vedtektene for SFO i løpet av våren. Rådmannens forslag til vedtak 1 Rådmannens forslag til årsbudsjett 2013 for drift og investering vedtas.

9 2 Økonomiplan vedtas. 3 Lillesand kommune utskriver eiendomsskatt på faste eiendommer i hele kommunen i Skattesatsen på næring, verker og bruk beholdes på 3 promille regnet av takstverdien. For helårs- og fritidsboliger er taksten 2 promille. 4 I 2013 beholdes et bunnfradrag på kr for alle selvstendige og godkjente boenheter i helårs - og fritidsboliger som ikke brukes i næringsvirksomhet. 5 Eiendommer til stiftelser eller institusjoner som tar sikte på å gagne kommunen, og som ikke er organisert som aksjeselskap, fritas for eiendomsskatt. 6 Eiendommer som er automatisk fredet eller underlagt fredningsvedtak av riksantikvaren, fritas for eiendomsskatt. 7 Gebyrregulativet for teknisk sektor og betalinger innenfor øvrig virksomhet vedtas. 8 Lillesand kommune tar opp kr 15 mill. i etableringslån i Husbanken. 9 Et evt. utbytte fra Agder Energi ut over budsjettert brukes til å redusere fondsbruk i Ved evt. kortsiktig underdekning av likviditet gis rådmannen fullmakt til å ta opp likviditetslån. Det forutsettes at evt. likviditetslån gjøres opp innen Bystyret ber administrasjonen om å utrede mulig salg av aksjer i Agder Energi. 12 Bystyret ber administrasjonen om å utrede mulighet for å skille ut kommunens tomter og annen fast eiendom i et eget eiendomsselskap. 13 Bystyret ber administrasjonen om å utrede muligheten for alternativ plassering av likviditet Økte rammer til enheter/sektorer og finansiering av disse Sum økte inntekter Sum økte utgifter Mangler inndekning (-)/Til overs (+) Inntekter (finansiering av økte rammer) EnhetS/sektor Beskrivelse Beløp Felles Økt grunnlag Agder Energi til 900 mill. Økt skatteinngang Vi beregner en befolkningsvekst på 1,9 % Rådmann stab Reduserte kostnader Teknisk avd Reduserte kostnader Investeringer Sektor for helse og kultur Redusert rente og avskrivning 10 % ** Statlig tilskudd til lærlinger Sum inntekter **10 % av3,6 mill redusert med momskomp 20 % Utgifter (økte rammer til enheter/sektorer/prosjekter) Enhet/sektor Beskrivelse Beløp Skole 1. klasse ekstra *** Tingsaker skole 3. klasse fortsatt delt Skole Videreutdanning totalt 5 ( tillegg til budsjett) Skole Høvåg Ressursprosjekt Morgen-SFO Sikre likt tilbud i hele kommunen

10 Skole/Barnehage Generell styrking Helse Omsorg Sentrum Kultur Skolemusikk 20' - Brassband 20' Familie og oppvekst 40% helsesøster på Møglestu vgs. Sektor for helse og Flere lærlinger til kultur helsesektoren Sum utgifter Investering ***5 klasser på 1. trinn i sentrum Ta ut Møglestu - rive murbygg Utsette investeringer i skolesektoren Sum Utbytte Agder Energi Eierandel: 2,27 % Gunnlag i rådm. forslag for 2013: 800 mill Søgne kommune har lagt inn i sitt forslag et grunnlag på kr 900 mill. Grunnlag i budsjett 2012 var kr 700 mill. Økt grunnlag med kr: (kan endres) Gir økt utbytte til Lillesand med kr: (formel for å vise effekt) Eiendomsskatt Eiendomsskatt på næring, verker og bruk Sats Beløp Endring Dagens 3 promille Økning med 1 promille 4 promille Økning med 2 promille 5 promille Økning med 3 promille 6 promille Økning med 4 promille 7 promille Eiendomsskatt på bolig og fritidseiendom Sats Beløp Endring Dagens 2 promille Økning med 1 promille 3 promille Økning med 2 promille 4 promille Økning med 3 promille 5 promille Økning med 4 promille 6 promille Økning med 5 promille 7 promille Saksopplysninger: Jfr. Kommuneloven 44 skal bystyret en gang i året vedta en rullerende økonomiplan. Økonomiplanen skal omfatte minst de fire neste budsjettår. Den skal omfatte hele kommunens virksomhet og gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede

11 utgifter og prioriterte oppgaver i planperioden. Økonomiplanen skal gå i balanse hvert enkelt år, noe som betyr at det må finnes dekning for de utgifter og oppgaver som er planlagt gjennomført. Evt. endringer som gjøres må også finansieres. Økonomiplan for perioden 2013 til 2016 er kommuneplanens handlingsdel. Det vil si at den skal uttrykke de økonomiske konsekvensene av kommuneplanen for de neste fire årene. Vi har derfor valgt å ikke gjenta kommuneplanens tekst i økonomiplanen, men oppfordrer til å se de to dokumentene i sammenheng. Bestemmelsene om årsbudsjett finner vi Kommuneloven 45. Bystyret skal innen årets utgang vedta budsjett for det kommende kalenderår. Årsbudsjettet skal være realistisk, og fastsettes på grunnlag av de inntekter og utgifter kommunen kan forvente i budsjettåret. Budsjettet skal være i balanse, men det kan avsettes midler til bruk i senere budsjettår. Det kan også finnes dekning for årets utgifter ved bruk av tidligere års avsetninger I Lillesand kommune er det bestemt at budsjett og økonomiplan presenteres som ett dokument, hvorav årsbudsjettet tilsvarer økonomiplanens år 1. Dokumentet Budsjett og økonomiplan er rådmannens forslag til årsbudsjett for 2013, samt økonomiplan for årene Saksdokumenter: Rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan Rådmannens forslag til gebyrregulativ og betalingssatser 2013 Budsjett for den samlede kontrollvirksomheten

ÅRSBUDSJETT og ØKONOMIPLAN 2010-2013. Lillesand kommune

ÅRSBUDSJETT og ØKONOMIPLAN 2010-2013. Lillesand kommune ÅRSBUDSJETT og ØKONOMIPLAN 2010-2013 Lillesand kommune Visjon: Lillesand unik, trygg og skapende! Hovedmål: Sikre en bærekraftig utvikling og ressursforvaltning Sikre trygghet, livskvalitet og gode oppvekstvilkår

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2012-2015

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2012-2015 LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2012-2015 1 RÅDMANNENS FORORD Lillesand kommune er i vekst, noe som isolert sett er svært gledelig. Dog er det viktig å være oppmerksom

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling til ekstraordinært møte Utvalg: Havnestyret Møtedato: 09.12.2014

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2014-2017

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2014-2017 LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2014-2017 Rådmannens forslag Til behandling i bystyret den 11. desember 2013 Vedlegg: Gebyrregulativ og betalingssatser 2014 Budsjett

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 50/13 19.11.2013 Kommunestyret 70/13 16.12.2013

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 50/13 19.11.2013 Kommunestyret 70/13 16.12.2013 Arkiv: Arkivsaksnr: 2013/3266-2 Saksbehandler: Roar Størset Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 50/13 19.11.2013 Kommunestyret 70/13 16.12.2013 Malvik kommune budsjett 2014 Vedlegg: Budsjettdokument

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus. Dato: 20.12.2012 Tidspunkt: 17:30

Møteinnkalling. Halden kommune. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus. Dato: 20.12.2012 Tidspunkt: 17:30 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 20.12.2012 Tidspunkt: 17:30 Kommunestyresalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 Vedtatt av bystyret den 10. desember 2014 Vedlegg: Gebyrregulativ og betalingssatser 2015 Budsjett for den samlede kontrollvirksomheten

Detaljer

Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra formannskapet 03.12.14

Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra formannskapet 03.12.14 Søgne kommune Arkiv: 033 Saksmappe: 2012/2494-1339/2015 Saksbehandler: Camilla Erland Aarnes Dato: 12.01.2015 Saksframlegg Godkjenning av protokoll fra formannskapet 03.12.14 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom 113 09.12.2013 11.00-13.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom 113 09.12.2013 11.00-13.00 Sakliste STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom 113 09.12.2013 11.00-13.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 37/13 Sak 38/13 ELDRERÅDET - REFERATER OG ORIENTERINGER

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 10.12.2012 kl. 10:00. i Kommunestyresalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 10.12.2012 kl. 10:00. i Kommunestyresalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte den 10.12.2012 kl. 10:00 i Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter

Detaljer

SAKSPAPIRER Formannskapet

SAKSPAPIRER Formannskapet SAKSPAPIRER Formannskapet Saksbehandler: Åsmund Rådahl Arkiv: 151 &75 Arkivsaksnr.: 10/2310 Saksprotokoll: ØKONOMIPLAN 2011-2014 Sak nr.: Utvalg Møtedato 40/10 Arbeidsmiljøutvalget 22.11.2010 23/10 Eldrerådet

Detaljer

SONGDALEN KOMMUNE. Møtebok. Formannskapet 20.11.2013 084/13 SLO Formannskapet 27.11.2013 086/13 SLO Kommunestyret 11.12.2013 SLO

SONGDALEN KOMMUNE. Møtebok. Formannskapet 20.11.2013 084/13 SLO Formannskapet 27.11.2013 086/13 SLO Kommunestyret 11.12.2013 SLO SONGDALEN KOMMUNE Møtebok SAKSGANG Styre, utvalg, komitè Møtedato Saksnr Saksbeh. m.m. Formannskapet 20.11.2013 084/13 SLO Formannskapet 27.11.2013 086/13 SLO Kommunestyret 11.12.2013 SLO Saksansv.: Svein

Detaljer

Samlet saksframstilling

Samlet saksframstilling Samlet saksframstilling Arkivsak: 13/794-15 Arknr.: 145 Saksbehandler: Inger-Lise Klevset BEHANDLING: SAKNR. DATO Eldrerådet 21/13 11.11.2013 Rådet for likestilling av funksjonshemmede 30/13 12.11.2013

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen Kongsberg kommune Utvalg: Kongsberg kommunestyre Møtested: Betania MØTEINNKALLING Møtedato: 4.12.213 Tid: 16: (Merk tiden) SAKSLISTE Protokoll fra møtet 14.11.213 Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 116/13 13/5194

Detaljer

Handlingsprogram med økonomiplan 2015-2018

Handlingsprogram med økonomiplan 2015-2018 Ås kommune www.as.kommune.no Handlingsprogram med økonomiplan 2015-2018 Vedtatt av kommunestyret 10. desember 2014 Ås kommune Miljø, mangfold og muligheter INNHOLD 1. Hovedtrekk og profil i handlingsprogrammet

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for oppvekst og kultur

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for oppvekst og kultur Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for oppvekst og kultur Møtested: Lille Haldde Møtedato: 13.11.2014 Tid: 10:00 14:45 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall UAV Nestleder Pedersen Arnt Ivar H Medlem

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås kulturhus, Lille sal

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås kulturhus, Lille sal ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Ås kulturhus, Lille sal 21.11.2012 kl. 16.30 NB! Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet lukkes

Detaljer

Økonomiplan 2014-2017. Årsbudsjett 2014. Budsjett vedtatt i fylkestinget - sak 95/13

Økonomiplan 2014-2017. Årsbudsjett 2014. Budsjett vedtatt i fylkestinget - sak 95/13 Økonomiplan 2014-2017 Årsbudsjett 2014 Budsjett vedtatt i fylkestinget - sak 95/13 INNHOLD Vedtak i FT-sak 95/13 Økonomiplan 2014-2017 Årsbudsjett 2014... 1 Vedtatt investeringsbudsjett 2014-2017... 7

Detaljer

Saksframlegg. Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 13/186 Formannskapet 26.11.2013 Administrasjonsutvalget Kommunestyret

Saksframlegg. Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 13/186 Formannskapet 26.11.2013 Administrasjonsutvalget Kommunestyret Engerdal kommune Saksmappe: 2013/643-7563/2013 Saksbehandler: Gunn Vesterheim Arkivkode: 151 Engerdal kommune - årsbudsjett Saksframlegg Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 13/186 Formannskapet 26.11.2013

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu kommune - kommunestyresalen Møtedato: 15.12.2011 Tid: 16:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Økonomiplan. Aurskog-Høland kommune. Vedtatt i kommunestyret 17.12.2012 . 11

Økonomiplan. Aurskog-Høland kommune. Vedtatt i kommunestyret 17.12.2012 . 11 Økonomiplan Aurskog-Høland kommune Vedtatt i kommunestyret 17.12.2012 2013. 11-2016 1 Innhold 0. Vedtatt økonomiplan 2013-2016... 6 0.1 Kommunestyrets vedtak... 6 0.2 Vedtatt hovedoversikt drift... 18

Detaljer

1. Rådmannens innledning

1. Rådmannens innledning Års 2015 Økonomiplan med handlingsdel 2015-2018 Innhold 1. Rådmannens innledning... 4 2. Kommunestyrets vedtak... 9 3. Organisering... 16 4. Økonomiske rammer og forutsetninger... 19 Driftset... 21 Investeringset...

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/2985 Tittel: Saksprotokoll - Budsjett 2015 og handlingsprogram 2015-2018

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/2985 Tittel: Saksprotokoll - Budsjett 2015 og handlingsprogram 2015-2018 Saksprotokoll Utvalg: Kongsberg kommunestyre Møtedato: 03.12.2014 Sak: 95/14 Resultat: Arkivsak: 14/2985 Tittel: Saksprotokoll - Budsjett 2015 og handlingsprogram 2015-2018 Behandling: Laila Irene Johansen

Detaljer

Økonomiplan 2014-2017

Økonomiplan 2014-2017 Økonomiplan 2014-2017 Innholdsfortegnelse: Saksframlegg til F-sak 80/13 - side 2 Saksprotokoll F-sak 80/13 den 11.06.13 - side 5 Saksprotokoll F-sak 103/13 den 20.08.13 - side 6 Saksprotokoll K-sak 47/13

Detaljer

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr. saksnr PS 12/85 Betalingsssatser 2013 2012/2405 PS 12/86 Budsjett og handlingsplan IKT Orkidé 2013-2016

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr. saksnr PS 12/85 Betalingsssatser 2013 2012/2405 PS 12/86 Budsjett og handlingsplan IKT Orkidé 2013-2016 Saksprotokoll Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 12/85 Betalingsssatser 2013 2012/2405 PS 12/86 Budsjett og handlingsplan IKT Orkidé 2013-2016 2012/230 PS 12/87 Økonomiplan

Detaljer

Saksframlegg. Rådmannens forslag til økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett 2014 (oppdatert)

Saksframlegg. Rådmannens forslag til økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett 2014 (oppdatert) Søgne kommune Arkiv: 145 Saksmappe: 2013/1668-36972/2013 Saksbehandler: Ståle Øverland Dato: 15.11.2013 Saksframlegg Rådmannens forslag til økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett 2014 (oppdatert) Utv.saksnr

Detaljer

Rådmann Bodil Sivertsen.

Rådmann Bodil Sivertsen. Protokoll fra møtet i formannskapet Dato: 26.11.2013 kl. 13:25 Sted: i formannskapssalen i Sandnes rådhus Arkivsak: 13/01167 Tilstede: Norunn Østråt Koksvik (H), Thor Magne Seland (H), Olav Birkeland (H),

Detaljer

HANDLINGPROGRAM 2013-16, ØKONOMIPLAN 2013-16 OG

HANDLINGPROGRAM 2013-16, ØKONOMIPLAN 2013-16 OG 1 Handlingprogram 2013-16, Økonomiplan 2013-16 og budsjett 2013 HANDLINGPROGRAM 2013-16, ØKONOMIPLAN 2013-16 OG BUDSJETT 2013 Rådmannensforslag Korrigert 31.10.2012 Klæbu kommune 25.10.2012 2 Handlingprogram

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Eldrerådet har møte den 25.11.2013 kl. 10:00 i møterom Vertshuset

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Eldrerådet har møte den 25.11.2013 kl. 10:00 i møterom Vertshuset SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Eldrerådet har møte den 25.11.2013 kl. 10:00 i møterom Vertshuset Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Molde kommune Budsjett og økonomiplan 2006-2009

Molde kommune Budsjett og økonomiplan 2006-2009 Molde kommune Budsjett og økonomiplan 2006-2009 K-sak: 78/05 F-sak:139/05 Vedtatt av Molde kommunestyre 15 desember 2005 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Behandling av budsjett og økonomiplan 2006 2009 5 RÅDMANNENS

Detaljer