2. Anskaffelse av tjenester innenfor rusområdet(tsb)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2. Anskaffelse av tjenester innenfor rusområdet(tsb)"

Transkript

1 Styremøte i Helse Sør-Øst RHF 21. september 2012 DRIFTSORIENTERINGER FRA ADMINISTRERENDE DIREKTØR 1. Oppfølging etter Det er utarbeidet flere rapporter etter 22/7, nå sist rapporten fra 22. julikommisjonen som ble lagt frem 13. august. Det foreligger en rekke anbefalinger og konklusjoner som må gjennomgås, prioriteres og undergis nødvendig oppfølging. Det er viktig at dette skjer samordnet og i tråd med ansvarsprinsippet. Som et initiativ i denne sammenheng har Helse- og omsorgsdepartementet i brev av konkretisert oppdrag til bl.a. Helsedirektoratet og de regionale helseforetakene. Det ble også avholdt et første møte om dette i departementets regi Det vises til vedlagte foilpresentasjon der status og videre oppfølging beskrives. 2. Anskaffelse av tjenester innenfor rusområdet(tsb) Styret ble i styremøtet 21. juni orientert om den videre prosessen rundt inngåelse av avtaler innenfor rusområdet (TSB). Resultatet av anskaffelsen var at det kom inn to nye tilbydere, Manifestsenteret og Frelsesarmeen, mens to tidligere avtaleparter, Kirkens bymisjon NyBøle og Phoenix Haga, ikke fikk ny kontrakt. Begge institusjonene som ikke fikk ny kontrakt klaget på tildelingen. Resultat av klagebehandlingen var at Kirkens Bymisjon NyBøle ikke gikk videre med klagen. Det ble derfor inngått avviklingsavtale med Kirkens Bymisjon NyBøle før sommeren. Phoenix Haga begjærte midlertidig forføyning, noe som gjorde at avtalene innenfor langtidsbehandling ikke kunne skrives før etter at saken var behandlet av retten. Tingretten behandlet saken 26. juni, og ga i sin kjennelse Helse Sør-Øst RHF medhold. Avtalene innenfor langtidsbehandling ble deretter underskrevet. Phoenix Haga anket videre til Lagmannsretten, som avviste anken. Det er nå også inngått avviklingsavtale med Phoenix Haga. Hovedinnholdet i avtalen er at alle inneliggende pasienter får gjennomført sin behandling på Phoenix Haga. Dette sikrer ivaretakelsen av pasientene og vil også skje innenfor den samlede økonomiske ramme man har blitt enige om. Avtalen er også gitt en slik konstruksjon at den skal kunne ivareta de forpliktelser som ligger i lov- og avtaleverk hva gjelder de ansatte. Anskaffelsen er med dette avsluttet. Side 1 av 7

2 3. Anskaffelse av radiologiske tjenester gjennomført konkurranse Styret ble i møtet 24. mai 2012 orientert om at Helse Sør-Øst RHF skulle utlyse konkurranse for leveranse av radiologiske tjenester, etter en periode med midlertidige avtaler etter en hasteanskaffelse i Konkurransen, som hadde tilbudsfrist , har vært inndelt geografisk i sykehusområder. Tilbyderne kunne tilby sine tjenester innenfor ett eller flere sykehusområder, men tilbudet innen det enkelte sykehusområdet måtte dekke undersøkelser innenfor alle de fire definerte modalitetene (MR, CT, ultralyd og konvensjonell røntgen). For å opprettholde konkurransen i markedet ble det lagt opp til at den enkelte tilbyder maksimalt kunne bli tildelt kontrakt for 60 % av det utlyste volumet innenfor ett sykehusområde, med unntak dersom det kun var en tilbyder i et område. Det utlyste volum av radiologiundersøkelser har vært presentert og diskutert i flere møter med fagdirektører i foretaksgruppen. I tillegg har RHFet vært aktiv dialog med fagpersoner fra HF under utarbeidelse av kravspesifikasjonen. Prosjektgruppen for anskaffelsen har bestått av personer fra Sykehuspartner, Avdeling for eksterne helsetjenester og Avdeling for medisin og helsefag. Fagpersoner fra Oslo universitetssykehus HF og Vestre Viken HF har bistått i evaluering av tilbudene. I anbudsdokumentene har det vært satt omfattende krav til kvaliteten ved de tilbudte volumene bl.a. til bemanning, tekniske løsninger, serviceløsninger, etikk, lønns- og arbeidsforhold, HMS, soliditet og avvikshåndtering. Alle kvalitetskrav må være oppfylt for å delta i konkurransen. Dette gjør at de ulike leverandørene leverer tjenester av god kvalitet og at kvalitetskravene er oppfylt ved de ulike instituttene. Konkurransen er deretter gjennomført med pris som endelig tildelingskriterium. Fem leverandører leverte tilbud, av disse fikk følgende fire kontrakter: Aleris Helse tildeles kontrakt i Oslo Curato Røntgen tildeles kontrakt i Østfold, Akershus, Innlandet, Vestre Viken og Telemark/Vestfold Røntgensenteret AS tildeles kontrakt på Sørlandet Unilabs Norge tildeles i Østfold, Akershus, Oslo, Innlandet, Vestre Viken, Telemark/Vestfold og Sørlandet Det har vært en målsetting å øke konkurransen i markedet og legge til rette for nyetablering, og dette var grunnlaget for bestemmelsen om at et en leverandør ikke kunne få mer enn 60% av det totale volumet i et sykehusområde, forutsatt at det var flere enn en tilbyder. Vi har lykkes i dette; det blir to leverandører av polikliniske tjenester i alle sykehusområder, noe som innebærer endringer for sykehusområdene Sørlandet, Østfold og Akershus hvor det tidligere kun har vært en leverandør. Den geografiske tilgjengeligheten øker etter denne anskaffelsen ved at det i Østfold etableres et radiologisk tilbud i Sarpsborg i tillegg til Fredrikstad, videre i Akershus der det etableres tilbud i Lørenskog i tillegg til Lillestrøm. Konkurransen har også hatt en gunstig effekt på prisene. Ved klagefristens utløp er det ikke kommet klager og kontrakter er nå signert. De nye kontraktene gjelder fra Side 2 av 7

3 Kostnaden ved de inngåtte kontraktene er lavere enn hva som ble estimert i anbudsdokumentene. Det er flere faktorer som kan ha bidratt til dette. En av disse er at det i tidligere konkurranser har vært utlyst et økonomisk volum slik at leverandørenes priser har vært avgjørende for hvilket volum av radiologiske tjenester vi har fått levert. I denne konkurransen har vi utlyst et definert volum av radiologitjenester per sykehusområde. Fordi vi ikke hadde oversikt over leverandørenes priser estimerte vi et kostnadsanslag basert på en antagelse om maksimale priser. I tillegg er det innført et nytt kodeverk med bestemte sett av undersøkelser innenfor hver modalitet mot det gamle systemet som i stor grad var påvirket av leverandørenes registrering. Nytt kodeverk gir mindre muligheter for å manipulere takstene, men vi er usikker på om konverteringen kan gi en volumeffekt. Situasjonen fremover skal overvåkes nøye, bl.a. gjennom oppfølgingsenheten som nå etableres innenfor dette området, bestående av representanter fra Medisin og helsefag og Eksterne helsetjenester. 4. Avviklingsavtale Phoenix Haga Brev fra FO Østfold adressert til styret i Helse Sør-Øst RHF ble sendt styret i e-post 30. august FO Østfold ber i brevet styret å sikre en faglig god avviklingsavtale som ivaretar både pasienter og ansatte. Administrerende direktør vil i tilknytning til dette orientere styret om følgende: Phoenix Haga og Nybøle var de to rusinstitusjonene som ikke ble tildelt avtale i den nylig gjennomførte konkurranse. Avviklingsavtale med Nybøle ble inngått før sommeren. I forhandlingsmøte 29. august ble det også oppnådd enighet med Phoenix Haga om innholdet i en avviklingsavtale. Det gjenstår kun noen mindre tekstlige formuleringer før avtalen er klar til underskrift. Hovedinnholdet i avtalen er at alle inneliggende pasienter får gjennomført sin behandling på Phoenix Haga. Alle pasientforløp vil da være avsluttet 31. mars Dette sikrer ivaretakelsen av pasientene og vil også skje innenfor den samlede økonomiske ramme man har blitt enige om. Avtalen er også gitt en slik konstruksjon at den skal kunne ivareta de forpliktelser som ligger i lov- og avtaleverk hva gjelder de ansatte. I forhandlingsmøtet har man gitt uttrykk for en felles oppfatning om at man har kommet fram til en avtale som er akseptabel for begge parter. 5. Helse Sør-Øst RHF - Status vedrørende ny meldeplikt i spesialisthelsetjenesteloven 3-3 Meldeplikt etter ny 3-3 i spesialisthelsetjenesteloven trådde i kraft 1.juli Lovpålegget krever en utvikling av alle de elektroniske avvikssystemene i regionen for å imøtekomme kravet om elektronisk melding fra virksomhet (helseforetakene) til Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten. Tidligere ble disse meldingene om alvorlige pasientskade sendt til Fylkesmannen/Helsetilsynet. Nå skal meldinger om uønskede hendelser som førte til betydelig pasientskade eller kunne ført til pasientskade meldes til Kunnskapssenteret straks (innen 24 timer) etter at hendelsen er oppdaget. Side 3 av 7

4 Prosjektet er etablert i Medisin- og helsefag og har en koordinerende/understøttende funksjon i forhold til helseforetakene. Målet er å bidra til at det for avvikssystemene utvikles en funksjonalitet som muliggjør elektronisk melding av pasientrelaterte hendelser til Kunnskapssenteret. Løsningen skal være i overensstemmelse med eksisterende lovvedtak Status i Helse Sør-Øst RHF er at det per dags dato er fem (5) forskjellige elektroniske avvikssystemer, hvorav et, som er implementert ved fem (5) helseforetak, kun har en nødvedlikeholdsavtale. Alle helseforetak/sykehus vil inntil etablert elektronisk løsning er tilgjengelig fra virksomhetens avvikssystem, benytte webløsning tilgjengelig fra for innmelding av meldepliktige pasienthendelser til Kunnskapssenteret. Innmelding skjer fra virksomhetsressurser i helseforetak/sykehus da det er virksomheten som er meldepliktig. Arbeidet er per dags dato ikke sluttført, da meldingssløyfen fra virksomhetene/sykehuspartner til Kunnskapssenteret ikke er klar. Implementeringsplan forelå medio august 2012 som viste at implementering av elektronisk løsning (basismelding) i virksomhetenes avvikssystemer vil være klar medio september Videre implementerting av meldingssløyfe vil bli faseinndelt høst Etter at meldeordningen ble etablert, har Kunnskapssenteret mottatt 500 meldinger i juli. Omtrent 300 av meldingene (juli og starten av august) er sendt fra Helse Sør-Øst RHF. Grunnlaget for økt antall meldinger fra Helse Sør-Øst RHF sammenlignet med tidligere 3-3 meldinger sendt Helsetilsynet er et utvidet skadebegrep som er inkludert i den nye meldepliktordningen. 6. Nye samhandlingsmillioner til kommunene Pressemelding fra Helse- og omsorgsdepartementet 5. september 2012: 123,7 millioner kroner er fordelt til etablering av øyeblikkelig hjelp døgntilbud i til sammen 112 kommuner. Et slikt tilbud kan fange opp pasienter med en kjent lidelse som trenger tilsyn hele døgnet, men som ikke behøver innleggelse på sykehus. Disse kan få et tilbud som kommunen har kompetanse til å gi, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm- Erichsen. Øyeblikkelig hjelp døgntilbud er et viktig steg i samhandlingsreformen. Kommunene tilføres mer enn 1 milliard over fire år, og tilbudet skal være på plass i hele landet innen Kommuner som har søkt uten å få tilskudd i denne runden, vil få det i Det har kommet inn mange søknader, og det viser at kommunene er ivrige etter å styrke sitt tilbud. Det lover godt at så mange kommuner og helseforetak har klart å bli enige om hvordan dette tilbudet skal etableres allerede i 2012, sier Strøm-Erichsen. Se tilskuddslisten på Helsedirektoratets nettsider Side 4 av 7

5 7. Prosjekt Likeverdig og integrerende helsetjeneste for minoritetsbefolkning i hovedstadsområdet orientering om plan for videre arbeid med tolketjenester Likeverdsprosjektet som ble etablert basert på vedtak i styresak , har i 2012 gjennomført en analyse av kvaliteten i tolketjenesten og hvilke kvalifikasjoner de anvendte tolker har hatt. Styringsgruppen for prosjektet som er Oslo kommune og Helse Sør-Øst RHF, fikk 15. juni 2012 oversendt statusrapporten om tolkefeltet i helsevesenet Ikke lenger en tjeneste av ukjent kvalitet. Dette var en del -leveranse fra Samhandlingsprosjektet Styrking av likeverdig og integrerende helsetjeneste for minoritetsbefolkning i Hovedstadsområdet (Likeverdsprosjektet). På bakgrunn av funnene i denne rapporten, har Likeverdsprosjektet fått eget mandat om å følge opp tolkearbeidet med fokus på hvordan man skal øke bruk av tolk der det er behov, og hvordan vi bedre kan sikre kvaliteten av de tolketjenestene som leveres. Mandatet er vedtatt av styringsgruppen 29. juni 2012 (rapport og mandat vedlagt). Bakgrunn og gjennomført analyse i regi av Likeverdsprosjektet - Gode tolketjenester er viktig for å ivareta pasientsikkerheten til fremmedspråklige. Målet er å ha god tolking i helsesektoren, utført av høyt kvalifiserte og kompetente tolker. - Helse Sør-Øst RHF har gjennom prosjektperioden fått innrapporterte tall på bruk av tolk i helsetjenesten og har fulgt denne utviklingen nøye Funn fra statusrapporten: Ikke lenger en tjeneste av ukjent kvalitet Undersøkelsen viser at det i fjor ble gjennomført over tolkeoppdrag på til sammen 84 språk for helsetjenesten i Oslo-området. 96 prosent av disse oppdragene begrenset seg til 23 forskjellige språk med mellom 300 og 7000 oppdrag innefor hvert av språkene. Analysen konkluderer med at det er usikkerhet knyttet til kvaliteten på tolketjenesten i helseforetakene og de formelle kvalifikasjonene tolkene besitter. Rapporten Ikke lenger en tjeneste av ukjent kvalitet (2012) viser følgende hovedproblemer knyttet til tolkingen i helsevesenet i hovedstadsområdet i dag: Utfordringer på grunn av manglende kontroll med valg av tolker til oppdrag og de enkelte tolkenes kvalifikasjoner og kompetanse Utfordringer på grunn av lite konkurransedyktige vilkår Utfordringer på grunn av dårlig koordinering/organisering av tolkeoppdrag 1 Særlige utfordringer med bl.a. rekruttering av kvalifiserte tolker på institusjoner og språk hvor oppdragsmengden er liten Utfordringer i kommunikasjonen med tolkene om oppdragenes innhold, som påvirker tolkenes mulighet til å forberede seg tilstrekkelig Utfordringer knyttet til manglende opplæring internt i helsevesenet i hvordan man skal kommunisere med pasienter og pårørende ved bruk av tolk (kommunikasjon via tolk). 1 For eksempel av typen fem tolkeoppdrag samtidig på samme språk, hvor man trenger fem ulike tolker samtidig, heller enn fem oppdrag etter hverandre som kunne dekkes av en tolk Side 5 av 7

6 Delmandat om tolkearbeidet gitt av styringsgruppen 29.juni 2012 På bakgrunn av funnene i denne rapporten, har Likeverdsprosjektet fått eget mandat om å følge opp tolkearbeidet med fokus på hvordan man skal øke bruk av tolk der det er behov for det, samt hvordan bedre og sikre kvaliteten av de tolketjenestene som leveres. Mandatet ble vedtatt av styringsgruppen 29.juni Det sees nå på to mulige veier for å løse utfordringene rapporten inneholder. Man kan ha anbudsavtale som går ut på at et formidlingsbyrå tar seg av tolkebestillingene (slik OUS/Ahus/Sunnaas har i dag) eller såkalt egenregi hvor man tar seg av tolkebestillinger selv, slik Lovisenberg Diakonale sykehus har i dag. Anbefalinger, tiltak, og framdrift Planskisse for arbeidet er utarbeidet Det er i planskissen for arbeidet anbefalt at to ulike modeller utredes: 1) Anbudsutsetting av tolkebestilling. 2) Tolkebestilling i egenregi o Fjerntolkning er en del av utredningen og vil være et sentralt anliggende i begge modeller. Kostnadsberegninger for arbeidet knyttet til mandatet gitt er kr til økte sekretariatsutgifter og styrket spesialkompetanse. Det skal gjøres kostnadsanalyser av begge modellene som utredes Styringsgruppen har i møte bevilget kr til arbeidet Modellene skal utdypes og beskrives i egen rapport som oversendes styringsgruppen innen 1.oktober i år. 8. Status prosjekt etablering av egen pensjonskasse Helse Sør-Øst RHF fikk i foretaksmøte å etablere en egen pensjonskasse for hovedstadsforetakene. Som styret tidligere er orientert om ble full iverksettelse av prosjektet satt noe på vent i påvente av avklaringer av involvering fra de ansattes organisasjoner. Administrerende direktør vil nå orientere styret om at prosjektet er etablert og i drift. Prosjektet er organisert med en styringsgruppe som er sammensatt som følger: Fra Helse Sør-Øst RHF: Atle Brynestad (leder) Steinar Marthinsen (nestleder) Representanter fra berørte helseforetak: Morten Reymert (Oslo universitetssykehus HF) Nils Fredrik Wisløff (Vestre Viken HF) Manuela Ramin-Osmundsen (Akershus universitetssykehus HF) Hilde Westlie (Sunnaas sykehus HF) Stian Gusfre (Sykehuspartner) Fra arbeidstakerorganisasjonene: Irene Kronkvist (UNIO) Lizzie Ruud Thorkildsen (YS) Svein Øverland (LO) Side 6 av 7

7 Administrerende direktør ser det som viktig at de ansattes organisasjoner gis anledning til en god og bred representasjon. Administrerende direktør har således akseptert at sammenslutningene, i tillegg til den ordinære representasjonen i styringsgruppen, kan møte med en observatør som innehar relevant kompetanse til prosjektet. Observatører har talerett, men ikke stemmerett i styringsgruppen. Prosjektgruppen består så langt av prosjektleder innleid fra Mercer og interne ressurser fra Helse Sør-Øst RHF. I tillegg hentes det eksterne ressurser fra Mercher (finansiell rådgivning) og advokatfirmaet Wikborg Rein. Som styret er kjent med fremkommer det av foretaksmøteprotokoll av at det tas sikte på at pensjonskassen skal tre i funksjon fra 1. januar I og med oppstart av prosjektet har vært forsinket, vil heller ikke pensjonskassen være i funksjon ved årsskiftet. Styringsgruppen leder har således startet en dialog med Helse- og omsorgsdepartementet med tanke på forskyving av fristen, og dette fremstår så langt som uproblematisk. Administrerende direktør vil på et senere tidspunkt komme tilbake med egen sak om prosjekt etablering av ny pensjonskasse. 9. Skriftlige spørsmål som omtaler Helse Sør-Øst RHF og/eller underliggende helseforetak besvart av helse- og omsorgsministeren Siden siste styremøte er følgende skriftlige spørsmål som omtaler Helse Sør-Øst RHF og/eller underliggende helseforetak besvart av helse- og omsorgsministeren: Ingen nye skriftlige spørsmål etter siste møte. Link til regjeringens side spørsmål til skriftlig besvarelse: 04T11:04:02Z,,+dctypestatus,gyldig,,+dctypename,!underside&hits=20&lang=nb&solution=gov&searchview=governmentnbsppublished&id=86008 Side 7 av 7

8 Etter 22/7 Oppfølging i Helse Sør-Øst Vedlegg til ADs driftsorienteringer Styremøte

9 Et omfattende erfaringsmateriale Rapport Oslo universitetssykehus Rapport Vestre Viken Rapport fra Luftambulansetjenesten ANS - Evaluering fra luftambulansetjenesten Helsedirektoratets rapport Læring for bedre beredskap Rapport fra 22. juli-kommisjonen NOU 2112 : 14

10

11

12 Hva skilte politi og helse den 22/7? Helse mobiliserte raskt og kraftig Politiet avhengig sentralisering av ledelse Helse desentraliserer sin organisasjon

13 Akuttmottakene må være forberedt på å ta imot mange skadde uten å få informasjon på forhånd Stedlig og overordnet beredskapsledelse må være forberedt på å ivareta sine oppgaver uten å ha oversikt over skadestedet

14 22. juli-kommisjonens rapport Enkelte konkrete forbedringsforslag: IKT-systemene ved AMK må gjennomgås AMK-sentralene bør kunne avlaste hverandre Varsling/tilkalling av personell bør automatiseres Mer presise kommunikasjonslinjer internt i helsetjenesten og mot politiet må utvikles Planverket for redningstjenesten må forbedres Det må gis nasjonale føringer for oppdrag i usikrede/aktivt sikrede områder Presumptivt samtykke til å utlevere navnelister OK

15 Helsedirektoratets rapport inneholder svært mange forbedringsforslag, Sortering og samordning av initiativ og løsninger nødvendig

16 Krav til oppfølging er formalisert Oppdragsdokument 2012 til RHF Oppdrag og bestilling 2012 til HF Oppdragsbrev fra HOD til Hdir og RHF Oppfølging drøftes/tematiseres: Møter HOD / Hdir (første møte 6. september) Styremøter HF / RHF Direktørmøter (beredskap er eget tema i nov./des.)

17 Brev av fra HOD til RHF Prioriterte oppfølgingstiltak er tiltak som gjelder: Systemer og rutiner for oppfølging av pårørende og overlevende Varsling og kommunikasjon blant annet knyttet til nødmeldetjenesten Forsvarlig kommunikasjon mellom Nødnett og analogt nett i utbyggingsfasen Nasjonale retningslinjer og felles planverk for samarbeidet mellom nødetatene på Skadested, herunder samarbeid i usikrede områder bl.a. "når skyting pågår Nasjonale retningslinjer for pasient-triagering Revisjon av regelverk, planer og prosedyrer, herunder gjennomgang og vurdering av endringsbehov i lov om helsemessig og sosial beredskap kompetanseutvikling og øvelser

18 Brev av fra HOD til RHF Departementet legger til grunn at de regionale helseforetakene sammen bidrar til Helsedirektoratets arbeid og samarbeider med direktoratet om oppfølgingsarbeidet. Departementet legger videre til grunn at de regionale helseforetakene forestår koordinert oppfølging av tiltak som gjelder spesialisthelsetjenestens kompetanse og kapasitet, ressursstyring, fordeling av pasienter, informasjon og felles katastrofeøvelser mellom nivåene i den operative delen av spesialisthelsetjenesten.

19 Oppfølging i Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst RHF ønsker å gjennomføre en grundig prosess knyttet til disse gjennomgangene: Fagråd for prehospitale tjenester og akuttmottak Regionalt beredskapsutvalg (RBU) Aktiv deltakelse i det nasjonale arbeidet i regi av HOD, Hdir, felles regionale aktiviteter Interne prosesser i hvert HF og RHF Konkrete prosjekter og øvelser Særskilte vurderinger mht. sikkerhetskultur, ledelsesansvar mv. Dette vil være tema for drøftinger med den øverste ledelsen i helseforetakene.

20 (Under utarbeidelse) Arbeidsgruppe for å vurdering hvilke anbefalinger fra rapportene som er aktuelt å følge opp innen helseforetaksgruppen, hvilke prioriteringer som eventuelt bør gjøres, og hvordan dette arbeidet kan gjennomføres.

21 Oppdrag til Luftambulansetjenesten ANS Flight following-funksjonen for luftambulansene gjennomgås og styrkes både ved AMK-LA-sentraler og med hensyn til R-AMK-funksjonen. Dette gjennomføres i samarbeid med utvalgte AMK-LA-sentraler. Bedre koordinering av luftambulanseressursene: en anbefaling om hvilke krav som evt. bør stilles til en slik koordineringsfunksjon (kompetansekrav, prosedyrer, utrustning mv.) samt en anbefaling om hvordan denne funksjonen best kan ivaretas innenfor regionen. Rapport innen 1. oktober 2012.

22 Innføring av CIM-helse Varsling, meldingsutveksling og rapportering mellom HF og RHF Integrasjon av tiltakskort og rapporteringsmaler Loggføring av all aktivitet Egen modul for medielogg

23 Foranalyse prehospitale IKT systemer i HSØ Oppdrag mandat Gjøre en foranalyse som beskriver nå-situasjon, samt etablere målbilde for fremtidens IKT løsninger for prehospitale tjenester. Planlegge et gjennomføringsløp som inneholder både kortsiktige- og langsiktige løsninger frem mot målbildet. Som del av foranalysen gjøre en kartlegging av eksisterende IKT løsninger i markedet: Hva finnes av aktuelle systemer på dagens marked? Hva kan leverandører i Norge tilby? Har våre naboland overførbare systemer? Hva finnes internasjonalt? Nytt nødnett er under innføring nasjonalt. Nytt nødnett er både en rammebetingelse og et system som må inngå i målbildet for neste generasjon IKT løsning. Det vil være behov for å standardisere bruk av nytt nødnett, sannsynligvis vil det dukke opp behov for videreutvikling av nytt nødnett for å oppnå ønskede målsetninger med dette prosjektet. 16

24 Foranalyse prehospitale IKT systemer i HSØ Hovedfunn (rapport ferdigstilles medio september) Mangelfull deling av informasjon mellom AMK sentraler Samme tjeneste ulike lokale rutiner Mangelfull deling av pasientinformasjon Mobilitet - det er problematisk å bruke ambulanser utenfor primærområder pga ulike løsninger for medisinskteknisk utstyr i bil Spesialistkompetanse geografisk perspektiv Uklar koordinering av luftambulanseressurser IKT - det er usikkert om og hvilke av AMK sine løsninger som tåler belastningen i en krisesituasjon Manglende elektronisk ambulansejournal Frittstående installasjoner av IKT løsninger ved de ulike AMK sentralene, ulike versjoner av samme system. Mangelfull endringshåndtering For hver av disse er nåsituasjon beskrevet målbilde beskrevet og tiltak identifisert 17

25 Styresak i desember 2012 Rullering av regional beredskapsplan Reviderte ROS-analyser Oppfølging av anbefalinger Tiltak Status Videre arbeid

26

27

28 + Likeverdige helsetjenester Ikke lenger en tjeneste av ukjent kvalitet Statusrapport om tolkefeltet i helsevesenet i hovedstadsområdet Oslo 15. juni 2012 Oslo kommune Bydeler i Oslo

29 2 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 3 DEL 1: BEHOVET FOR TOLKING PÅ ULIKE SPRÅK 2. Språkbehov i helsevesenet i dag 5 3. Fremtidige språkbehov i helsevesenet 8 4. Kvalifiseringstilbud på ulike språk 10 DEL 2: KVALITET I TOLKING: VURDERINGSKRITERIER OG ANALYSER 5. Hvordan måle kvalitet i tolking? Kvalitet i tolking i andre sektorer: utlendingsforvaltning, politi og domstoler Kvalitet i tolking ved kjøp av tolketjenester direkte fra tolker (Lovisenberg) Kvalitet i tolking ved kjøp av tolketjenester fra offentlig formidlingsbyrå (Oslo kommune) Kvalitet i tolking ved kjøp av tolketjenester fra privat formidlingsbyrå (OUS, Ahus og Sunnaas) Noen ytterligere sammenligninger Anbefalinger til språkprioriteringer i kvalifiseringstiltak Avsluttende bemerkninger Referanser 28 VEDLEGG 14.1 Detaljert liste oppdrag/språk helsesektoren Detaljert liste oppdrag/språk UDI Inndeling språk/dialekter og valg av språknavn Hvordan unngå å kjøpe en tjeneste av ukjent kvalitet? Antall oppdrag fordelt på tolker etter kvalifikasjoner Antall tolker per språk, fordelt etter kvalifikasjoner 42

30 3 1. Innledning Å tilby kvalitativt gode tolketjenester er en forutsetning for at pasienter og pårørende med begrensede norskkunnskaper, får et likeverdig helsetilbud. Mangelfull kommunikasjon er en fare for pasientens helse, samt et brudd på pasientens informasjonsrett og medbestemmelsesrett. Helsepersonell er tidvis helt avhengig av tolk i kommunikasjon med pasienter, for å kunne gjøre jobben sin på en optimal måte. Fokus på kvaliteten på tolketjenestene i helsevesenet har tidligere ikke blitt fulgt opp med relevante parameteranalyser. I regi av samhandlingsprosjektet Styrking av likeverdig og integrerende helsetjenester for minoritetsbefolkning i Hovedstadsområdet (heretter kalt Likeverdsprosjektet ) har vi nå gjort en komparativ analyse av kvaliteten i tolkingen hos samarbeidspartene i prosjektet, samt Utlendingsdirektoratet. Partene i Likeverdsprosjektet er Oslo universitetssykehus HF (OUS), Akershus universitetssykehus HF (Ahus), Lovisenberg diakonale sykehus (LDS), Diakonhjemmet sykehus, og Oslo kommune med bydelene i Oslo. Nylig innlemmet i prosjektet er Sunnaas sykehus. Vestre Viken HF er med som observatør. Prosjektets eiere er Helse Sør- Øst RHF (HSØ) og Oslo kommune. Prosjektets hovedmål er å styrke sykehusenes og bydelenes evne til å tilby pasienter og pårørende med minoritetsbakgrunn et likeverdig helsetilbud. Dette søkes oppnådd blant annet gjennom delmålet om å øke pasientens forståelse og medbestemmelse i behandlingsforløp. Dette momentet er særlig viktig når vi skal vurdere tolketjenester. Fokuset på tolking er forankret i styret i Helse Sør- Øst RHF 1, og i styremøte 10. desember 2009 ble følgende vedtatt: 1. Styret slutter seg til at tilbudet til minoritetsgrupper styrkes og at det settes krav til helseforetakenes oppfølging av dette i bestilling og oppdragsdokumentene for Helse Sør- Øst vil spesielt gi Akershus universitetssykehus HF og Oslo universitetssykehus HF i oppgave å legge vekt på håndtering av storby- og hovedstadsutfordringer, herunder tjenesteyting til en stor og sammensatt innvandrerbefolkning. 3. For å styrke et likeverdig tilbud til pasientene vil Helse Sør- Øst styrke kvaliteten på tolketjenester. I Likeverdsprosjektets prosjektbeskrivelse står det spesifisert at man som en del av prosjektet skal utarbeide rapporteringsparametre relatert til tolkebruk og ressurser brukt til tolkebruk i henhold til bestillerdokumentet. I helseforetakenes driftsavtale for 2010 er det krav om at tolketjenester skal ha et særskilt fokus. I tillegg har Administrerende direktør i Helse Sør- Øst RHF etterspurt en evaluering av eksisterende avtale hos tre av sykehusene i Likeverdsprosjektet. Dette er innlemmet i denne rapporten. Helsedirektoratet skriver, i sin veileder om tolking i helsesektoren, om hvor krevende det er å kjøpe tolketjenester. Tolking er en tjeneste det er svært vanskelig for brukeren å kontrollere kvaliteten på, og det samme er tilfelle med formidlingstjenester for de institusjoner dette er relevant. I forbindelse med anbudsprosesser kan man ende opp med i beste fall en tjeneste av ukjent kvalitet til en rimelig pris (Helsedirektoratet 2011: 31). Det er nettopp dette man i dette prosjektet har ønsket å gjøre noe med når man har valgt å gjennomføre og publisere disse omfattende analysene. For, som Riksrevisjonen skriver, bruk av tolker uten dokumenterte språkkunnskaper kan innebære en risiko for at målet om rettssikkerhet ikke blir nådd for alle individer og grupper (2010: 160). Likeledes er dette viktig i forhold til å sikre pasientsikkerheten. Tallene i denne analysen er i hovedsak basert på etterspurte rapporter fra henholdsvis Utlendingsdirektoratet, tolketjenesten ved Lovisenberg diakonale sykehus, Oslo kommunale tolketjeneste og Noricom AS. Oversiktene på side 7 er basert på en sammenstilling av opplysninger fra Helse Sør- Øst og Noricom. 1 Sak og sak

31 4 Rapportens første del består av analyser av behovet for tolking på ulike språk, nå og i fremtiden, i helsevesenet i hovedstadsområdet. Her er det også tatt med en oversikt over kvalifiseringsmuligheter som finnes på de ulike språkene. I rapportens andre del er det først en drøfting av hvilke parametre som bør anvendes for å måle kvalitet i tolking. Deretter analyseres kvaliteten på tolkingen, først i andre sektorer som en innledning, og deretter i de ulike samarbeidspartene i dette samhandlingsprosjektet. En erfaring fra arbeidet med denne kartleggingen, er at dette er analyser som er svært nyttige for institusjonene så vel som for andre sentrale samfunnsaktører. Nasjonal fagmyndighet for tolking i offentlig sektor ved IMDi har uttrykt ønske om at slike analyser gjennomføres og offentliggjøres jevnlig, fortrinnsvis årlig (jf. Zehouo 2012) i alle sektorer. Det er derfor å anbefale at dette blir et kontinuerlig arbeid som videreføres i helsesektoren, og som også gjennomføres av andre sektormyndigheter. Oslo 15. juni 2012 Hege Linnestad Seksjonsleder, Likeverdige helsetjenesteter Hilde Fiva Buzungu Rådgiver, tolkefaglige spørsmål

Tid for tolking. Hilde Fiva Buzungu Hanne Maritsdatter Løfsnes

Tid for tolking. Hilde Fiva Buzungu Hanne Maritsdatter Løfsnes Tid for tolking Hilde Fiva Buzungu Hanne Maritsdatter Løfsnes Hvorfor trenger du tolk? Likeverdige helsetjenester En profesjonell tolketjeneste er avgjørende for å kunne utøve likeverdige helsetjenester

Detaljer

2. Anskaffelse av tjenester innenfor rusområdet(tsb)

2. Anskaffelse av tjenester innenfor rusområdet(tsb) Styremøte i Helse Sør-Øst RHF 21. september 2012 DRIFTSORIENTERINGER FRA ADMINISTRERENDE DIREKTØR 1. Oppfølging etter 22.07.11 Det er utarbeidet flere rapporter etter 22/7, nå sist rapporten fra 22. julikommisjonen

Detaljer

+ Likeverdige helsetjenester. Ikke lenger en tjeneste av ukjent kvalitet. Statusrapport om tolkefeltet i helsevesenet i hovedstadsområdet

+ Likeverdige helsetjenester. Ikke lenger en tjeneste av ukjent kvalitet. Statusrapport om tolkefeltet i helsevesenet i hovedstadsområdet + Likeverdige helsetjenester Ikke lenger en tjeneste av ukjent kvalitet Statusrapport om tolkefeltet i helsevesenet i hovedstadsområdet Oslo 15. juni 2012 (rev. 15.05.13) Oslo kommune Bydeler i Oslo 2

Detaljer

Kartlegging av språkbehov 2014. Spørreundersøkelse blant formidlere og storbrukere av tolketjenester

Kartlegging av språkbehov 2014. Spørreundersøkelse blant formidlere og storbrukere av tolketjenester Kartlegging av språkbehov 2014 Spørreundersøkelse blant formidlere og storbrukere av tolketjenester Innhold 1. Innledning... 3 2. Metode og utvalg... 3 3. Resultater språkbehov... 4 3.1 Vanskelig å skaffe

Detaljer

VEDLEGG 6: STATISTIKKRAPPORTERING 2015

VEDLEGG 6: STATISTIKKRAPPORTERING 2015 VEDLEGG : STATISTIKKRAPPORTERING 0 Bosetting Vedleggstabell - Se vedlegg Årsrapport for busetting 0 Opplæring i norsk og samfunnskunnskap Vedleggstabell -: Tall fra NIR er ikke tilgjengelig Introduksjonsprogram

Detaljer

På helsa løs Nasjonal erfaringskonferanse om tolking i offentlig sektor 28. november 2013

På helsa løs Nasjonal erfaringskonferanse om tolking i offentlig sektor 28. november 2013 På helsa løs Nasjonal erfaringskonferanse om tolking i offentlig sektor 28. november 2013 Hege Linnestad Seksjon for likeverdig helsetjeneste Et døgn på Oslo universitetssykehus 3300 pasienter behandles

Detaljer

Del I - Oversikt over fagkoder skoleåret 2003/2004 videregående opplæring og teknisk fagskole

Del I - Oversikt over fagkoder skoleåret 2003/2004 videregående opplæring og teknisk fagskole 1 Fag som inngår i minimumskravet til generell studiekompetanse, alle studieretninger 14 FS1066 Norsk hovedmål, skriftlig Norsk hovudmål, skriftleg V03 V06 Forsøk for spesielle skoler FS1067 Norsk sidemål,

Detaljer

Bilag 1 - Oppdragsgivers spesifikasjon

Bilag 1 - Oppdragsgivers spesifikasjon Side 1 av 7 Bilag 1 - Oppdragsgivers spesifikasjon 1. Generelt Avtalen skal dekke Oppdragsgivers behov for Tolketjenester, og kursing i tolkeetikk, tolkebruk m.m.. Ett av hovedformålene med å etablere

Detaljer

Vår referanse: Deres referanse: Dato: 14.12..2009

Vår referanse: Deres referanse: Dato: 14.12..2009 Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Vår referanse: Deres

Detaljer

Tolkeformidling i offentlig sektor. Etterspørsel og tilbud

Tolkeformidling i offentlig sektor. Etterspørsel og tilbud Tolkeformidling i offentlig sektor Etterspørsel og tilbud Innhold Begrepsavklaringer s. 3 Spørreundersøkelse blant tolkeformidlere s. 5 Virksomhetens omfang s. 6 Oppdragsmengde s. 6 Antall tolker og språk

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars 2013

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars 2013 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars 2013 SAK NR 018-2013 REGIONAL BEREDSKAPSPLAN RULLERING Forslag til vedtak: 1. Styret tar den regionale beredskapsplanen til etterretning.

Detaljer

NOU 2014: 8 Tolking i offentlig sektor oversikt over tiltak

NOU 2014: 8 Tolking i offentlig sektor oversikt over tiltak NOU 2014: 8 Tolking i offentlig sektor oversikt over tiltak (kapittelhenvisninger er samme som over der det er blankt) Tiltak 1. Økt bruk av kvalifiserte tolker i alle deler av offentlig sektor 5.6 2.

Detaljer

Møteprotokoll. Alf Magne Bårdslett Signe Ramberg

Møteprotokoll. Alf Magne Bårdslett Signe Ramberg Møteprotokoll Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Hotell Norge Høsbjør, Brumunddal Dato: Styremøte 17. mars 2011 Tidspunkt: Kl 0830-1400 Følgende medlemmer møtte: Hanne Harlem Frode Alhaug Kirsten Brubakk

Detaljer

Undersøkelsen om tolkene i Nasjonalt tolkeregister 2012. Er kvalifisering lønnsomt?

Undersøkelsen om tolkene i Nasjonalt tolkeregister 2012. Er kvalifisering lønnsomt? Undersøkelsen om tolkene i Nasjonalt tolkeregister 2012 Er kvalifisering lønnsomt? Innhold Forord... 4 Bakgrunnsinformasjon om Nasjonalt tolkeregister.... 6 Sammendrag... 8 Metode og utvalg...10 Gjennomføring...10

Detaljer

1. Avtale om utvidet vilkår for egenbetaling ved dekning av reiseutgifter for pasienter som krysser regionsgrensene

1. Avtale om utvidet vilkår for egenbetaling ved dekning av reiseutgifter for pasienter som krysser regionsgrensene Styremøte i Helse Sør-Øst RHF 24. oktober 2013 DRIFTSORIENTERINGER FRA ADMINISTRERENDE DIREKTØR 1. Avtale om utvidet vilkår for egenbetaling ved dekning av reiseutgifter for pasienter som krysser regionsgrensene

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. april 2011

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. april 2011 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 14. april 2011 SAK NR 017-2011 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 17. MARS 2011 OG EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE 24. MARS 2011 Forslag til

Detaljer

Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen/Oddvar Larsen Bodø, 17.4.2015

Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen/Oddvar Larsen Bodø, 17.4.2015 Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen/Oddvar Larsen Bodø, 17.4.2015 Styresak 46-2015/3 Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2013. Dokument

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars 2012

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars 2012 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars 2012 SAK NR 020-2012 ORIENTERINGSSAK - REGIONAL BEREDSKAPSPLAN Forslag til vedtak: 1. Styret tar den regionale beredskapsplanen til

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: HØRING - TOLKING I OFFENTLIG SEKTOR - ET SPØRSMÅL OM RETTSSIKKERHET OG LIKEVERD

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: HØRING - TOLKING I OFFENTLIG SEKTOR - ET SPØRSMÅL OM RETTSSIKKERHET OG LIKEVERD Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO GTU-14/20319-2 7946/15 02.02.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Innvandrerrådet / 04.03.2015 Kommunalstyret

Detaljer

NASJONALT TOLKEREGISTER

NASJONALT TOLKEREGISTER Søknad om oppføring i NASJONALT TOLKEREGISTER Søknaden sendes til: Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, Nasjonalt tolkeregister, Postboks 859 Dep., 31 Oslo Se veiledningen side 4 og 5. 1. Samtykkeerklæring

Detaljer

Tolking i offentlig sektor et spørsmål om rettssikkerhet og likeverd

Tolking i offentlig sektor et spørsmål om rettssikkerhet og likeverd TOLKEUTVALGET opprettet ved kgl res 23. august 2013 avgitt innstilling 24. september 2014 Tolking i offentlig sektor et spørsmål om rettssikkerhet og likeverd Anne Kari Lande Hasle Høringsseminar om NOU

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 13. februar 2015 Saksbehandler: Direksjonssekretær Vedlegg: Oppdrag og bestilling vedtatt i foretaksmøte 12.2.2015 SAK 7/2015 OPPDRAG OG BESTILLING 2015

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 29. september 2009 Dato møte: 8. oktober 2009 Saksbehandler: Prosjektdirektør IKT Vedlegg: Status og risikorapportering IKT SAK 138/2009 STATUS IKT I OSLO

Detaljer

TOSPRÅKLIG SJEKK FOR POTENSIELLE TOLKER (ToSPoT) Evalueringsrapport 2. Integreringsavdelingen juli 2005

TOSPRÅKLIG SJEKK FOR POTENSIELLE TOLKER (ToSPoT) Evalueringsrapport 2. Integreringsavdelingen juli 2005 TOSPRÅKLIG SJEKK FOR POTENSIELLE TOLKER (ToSPoT) Evalueringsrapport 2 Integreringsavdelingen juli 2005 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2 2. Behovet for å kvalitetssikre tolkingen 3 2.1 Kvalitetssikring

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF

BEREDSKAPSPLAN FOR OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF BEREDSKAPSPLAN FOR OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF Hensikt Beredskapsplanen for Oslo universitetssykehus HF (OUS) skal sikre at helseforetaket er i stand til å forebygge, begrense og håndtere kriser og andre

Detaljer

5Norsk og samfunnskunnskap for

5Norsk og samfunnskunnskap for VOX-SPEILET 2015 NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR VOKSNE INNVANDRERE 1 kap 5 5Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Det ble registrert nesten 39 000 deltakere i norskopplæring andre halvår 2014.

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 55/15 Rapportering på eiers styringskrav per 1. tertial 2015 Saksbehandler Ansvarlig direktør Mette Nilstad Torbjørg Vanvik Saksmappe 2014/498 Dato for styremøte 17. og

Detaljer

Akkurat slik vi gjør med andre spesialister

Akkurat slik vi gjør med andre spesialister Likeverdige helsetjenester Akkurat slik vi gjør med andre spesialister Anbefalinger for fremtiden: Tolking som en integrert del av tjenestetilbudet i helsevesenet i hovedstadsområdet Oslo 1. oktober 2012

Detaljer

Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjeden

Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjeden Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjeden Vedtatt av styret for Helgelandssykehuset HF 25. januar 2012. Vedtatt av kommunestyret i Rana 31. januar 2012. Innholdsfortegnelse

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Vennesla kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Vennesla kommune Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Vennesla kommune Delavtale 11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplaner Endelig utkast 04.12.11 (Etter utsjekk 6/12-11) 1.0 Parter Partene i denne delavtalen

Detaljer

Møteprotokoll. I forkant av det ordinære styremøtet ble det gjennomført styreseminar med opplæring av nye styremedlemmer.

Møteprotokoll. I forkant av det ordinære styremøtet ble det gjennomført styreseminar med opplæring av nye styremedlemmer. Møteprotokoll Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Helse Sør-Øst RHF, møtesenteret Grev Wedels plass 5, Oslo Dato: Styremøte 16. februar 2012 Tidspunkt: Kl 0900-1500 Følgende medlemmer møtte: Per Anders

Detaljer

Utlendingsdirektoratets høringssvar - NOU 2014:8 Tolking i offentlig sektor

Utlendingsdirektoratets høringssvar - NOU 2014:8 Tolking i offentlig sektor Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 OSLO Deres ref: Vår ref: 14/4629-5/KSD 23.03.2015 Utlendingsdirektoratets høringssvar - NOU 2014:8 Tolking i offentlig sektor Vi

Detaljer

mellom Oslo kommune Helse Sør-Øst RHF

mellom Oslo kommune Helse Sør-Øst RHF Oslo kommune HELSE c.. SØR-ØST Overordnet avtale om samhandling på helse- og omsorgsområdet mellom Oslo kommune og Helse Sør-Øst RHF 1. Bakgrunn og definisjoner 1.1. Bakgrunn Det er i dag inngått ny intensjonsavtale

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 SAK NR 069-2014 ORIENTERINGSSAK: STRATEGI FOR UTVIKLING AV SAMARBEIDET MELLOM PRIVATE OG OFFENTLIGE YTERE AV HELSETJENESTER

Detaljer

3 bud for tolkebrukere

3 bud for tolkebrukere 3 bud for tolkebrukere - og noen fallgruver Mona Myran Integrerings- og mangfoldsdirektoratet 1 IMDis rolle IMDi er nasjonal fagmyndighet for tolking i offentlig sektor bidrar til utvikling av organisatoriske

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968

Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Vår referanse: Deres

Detaljer

Forankring av systematisk kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeid

Forankring av systematisk kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeid Forankring av systematisk kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeid Forankring av kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeide ble beskrevet innført ved SunHF i forbindelse med endring i lov om spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Protokoll fra: Revisjonskomiteen Møtedato: 14.4.2010 kl 18.30-21.40. Møteleder: Andreas Kjær Møtested: Quality Hotell Strand Gjøvik

Protokoll fra: Revisjonskomiteen Møtedato: 14.4.2010 kl 18.30-21.40. Møteleder: Andreas Kjær Møtested: Quality Hotell Strand Gjøvik Helse Sør-Øst RHF Revisjonskomiteen Protokoll fra: Revisjonskomiteen Møtedato: 14.4.2010 kl 18.30-21.40 Møteleder: Andreas Kjær Møtested: Quality Hotell Strand Gjøvik Komitésekretær: Deltakere: Revisjonskomiteen:

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale nr. 9 Samarbeid om IKT-løsninger lokalt Enighet om hvilke plikter og ansvar som partene er ansvarlig for, knyttet til innføring og forvaltning

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 30. oktober 2014 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør medisin, helsefag og utvikling Vedlegg: Utkast til avtale om virksomhetsoverdragelse SAK 58/2014

Detaljer

Tolk hjelp eller forhindring? 23 mai 2012 Birgit Lie SSHF og RVTS -sør

Tolk hjelp eller forhindring? 23 mai 2012 Birgit Lie SSHF og RVTS -sør Tolk hjelp eller forhindring? 23 mai 2012 Birgit Lie SSHF og RVTS -sør 2 Bruk av tolk i NAV IMDI rapport 2012 3328 NAV ansatte: Resultat: Feilinformasjon plikter og rettigheter Manglende oppfølging og

Detaljer

Revisjonsplan 2014-2015 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst

Revisjonsplan 2014-2015 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Revisjonsplan 2014-2015 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Godkjent av styret i Helse Sør-Øst RHF 13.03.2014 Distribusjon Revisjonsplanen distribueres til styret og styrets revisjonsutvalg, administrerende

Detaljer

Samarbeidsutvalget pilot arena for Oslo kommune og Helse Sør Øst

Samarbeidsutvalget pilot arena for Oslo kommune og Helse Sør Øst Samarbeidsutvalget pilot arena for Oslo kommune og Helse Sør Øst RHF Viseadministrerende direktør Tove Strand, Oslo universitetssykehus Presentasjon, 28.3.2011 Bakgrunn Overordnet avtale om samhandling

Detaljer

STYREMØTE 17. februar 2011 SAKSNR 004/11

STYREMØTE 17. februar 2011 SAKSNR 004/11 Fra: Adm direktør Økonomidirektør Til: Styret Kopi: Dato: 10. februar 2011 STYREMØTE 17. februar 2011 SAKSNR 004/11 Orienteringssak Protokoll fra foretaksmøte 4. februar 2011 Saksbeskrivelse I foretaksmøtet

Detaljer

Tall og fakta fra varselordningen

Tall og fakta fra varselordningen Tall og fakta fra varselordningen I artikkelen presenterer vi en oversikt over antall varsler til Statens helsetilsyn om alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten, jf. 3-3a i spesialisthelsetjenesteloven,

Detaljer

Tolkevirksomhet i offentlig sektor. en statusrapport UDI

Tolkevirksomhet i offentlig sektor. en statusrapport UDI Tolkevirksomhet i offentlig sektor en statusrapport UDI 2000 26 Innhold Tolking i offentlig sektor...1 Bakgrunn...1 Innledning og begrepsavklaring...1 Innsamling av opplysninger til denne rapporten...3

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 06032012-06032012. Helse Sør-Øst RHF 08032012

Offentlig journal. Periode: 06032012-06032012. Helse Sør-Øst RHF 08032012 Offentlig journal Periode: 06032012-06032012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja 08/00278-7 X Dok.dato: 03122007 Jour.dato: 06032012 Avsender: Styre- og

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune. Delavtale 11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplaner

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune. Delavtale 11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplaner Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale 11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplaner Godkjent av kommunestyret 27.9.2012 1 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er Sørlandet

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 6. mai 2010

Styret Helse Sør-Øst RHF 6. mai 2010 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 6. mai 2010 SAK NR 029-2010 ETABLERING AV FELLESTJENESTER FOR ØKONOMI/REGNSKAP I SYKEHUSPARTNER Forslag til vedtak: 1. Styret viser til vedtatt

Detaljer

«Et brennende hjerte for elever» Vi bryr oss om eleven Vi ser eleven Vi har tro på eleven Vi har ambisjoner for eleven Vi følger tett opp

«Et brennende hjerte for elever» Vi bryr oss om eleven Vi ser eleven Vi har tro på eleven Vi har ambisjoner for eleven Vi følger tett opp Velkommen Nyoppusset skole «Et brennende hjerte for elever» Vi bryr oss om eleven Vi ser eleven Vi har tro på eleven Vi har ambisjoner for eleven Vi følger tett opp Ungdommen nå til dags... Er aktive og

Detaljer

Tolkesentralen. Rammeavtale om frilansoppdrag som tolk

Tolkesentralen. Rammeavtale om frilansoppdrag som tolk Tolkesentralen Rammeavtale om frilansoppdrag som tolk i perioden fra og med 1. september 2014 til og med 31. desember 2015 Tolkesentralen kan i perioden si opp avtalen med en måneds varsel Navn: Adresse:

Detaljer

Samarbeidsavtale om omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden

Samarbeidsavtale om omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden Delavtale nr. 11 Samarbeidsavtale om omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden Samarbeidsavtale mellom Helse Stavanger HF og kommunene i helseforetaksområdet Side 1 av 7 Innhold

Detaljer

Oversikt over tilsyns-, kontroll- og klagesaker i perioden 01.01.04 19.03.04

Oversikt over tilsyns-, kontroll- og klagesaker i perioden 01.01.04 19.03.04 Oversikt over tilsyns-, kontroll- og klagesaker i perioden 01.01.04 19.03.04 Denne oversikten gjelder kun saker der det statlige tilsyns-, kontroll- eller klageorgan har rettet direkte henvendelse til

Detaljer

Del 2 Bilag 1 Kravspesifikasjon. Oversettelsestjenester Saksnr:12-00751

Del 2 Bilag 1 Kravspesifikasjon. Oversettelsestjenester Saksnr:12-00751 Del 2 Bilag 1 Kravspesifikasjon Oversettelsestjenester Saksnr:12-00751 Integrerings og mangfoldsdirektoratet Dato: 01.06.2012 Åpen anbudskonkurranse INNHOLD 1 Kravspesifikasjon 3 1,1 Om Oppdraget 3 1,2

Detaljer

SAK NR 070 2015 TILLEGGSDOKUMENT TIL OPPDRAG OG BESTILLING 2015 (OBD) VEDTAK:

SAK NR 070 2015 TILLEGGSDOKUMENT TIL OPPDRAG OG BESTILLING 2015 (OBD) VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 23.10.15 SAK NR 070 2015 TILLEGGSDOKUMENT TIL OPPDRAG OG BESTILLING 2015 (OBD) Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar tilleggsdokument til oppdrag og bestilling 2015 fra august

Detaljer

Gjennomgang og oppsummering av helsesektorens innsats etter terrorangrepene 22. juli - anmodning om bistand til Helsedirektoratet

Gjennomgang og oppsummering av helsesektorens innsats etter terrorangrepene 22. juli - anmodning om bistand til Helsedirektoratet Helse Sør-Øst RHF Postboks 404 2303 HAMAR Deres ref.: Saksbehandler: VEN Vår ref.: 11/5628 Dato: 25.10.2011 Gjennomgang og oppsummering av helsesektorens innsats etter terrorangrepene 22. juli - anmodning

Detaljer

Disponering av investeringsmidler 2010 søknad om finansiering til omstillingsprosjekter

Disponering av investeringsmidler 2010 søknad om finansiering til omstillingsprosjekter Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Oslo universitetssykehus HF Trondheimsveien 235 0514 Oslo Vår referanse: Deres

Detaljer

Saksframlegg VENTETIDER OG FRISTBRUDD. Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015 SAK NR 020-2015. Forslag til vedtak:

Saksframlegg VENTETIDER OG FRISTBRUDD. Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015 SAK NR 020-2015. Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015 SAK NR 020-2015 VENTETIDER OG FRISTBRUDD Forslag til vedtak: Styret tar redegjørelsen om arbeidet med ventetid og fristbrudd

Detaljer

God kommunikasjon via tolk. Jessica P. B. Hansen Tolkesentralen Seksjon for likeverdig helsetjeneste, OUS

God kommunikasjon via tolk. Jessica P. B. Hansen Tolkesentralen Seksjon for likeverdig helsetjeneste, OUS God kommunikasjon via tolk Jessica P. B. Hansen Tolkesentralen Seksjon for likeverdig helsetjeneste, OUS Hva er Tolkesentralen? En avdeling i Oslo universitetssykehus Sikrer kvalitet og kompetanse i tolking

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 30082013-30082013. Helse Sør-Øst RHF 06092013

Offentlig journal. Periode: 30082013-30082013. Helse Sør-Øst RHF 06092013 Offentlig journal Periode: 30082013-30082013 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Nei Notater (N): Nei Offentlig journal Periode: 30082013-30082013 08/00218-13 Majorstuen

Detaljer

Når du trenger tolk. Veileder for kjøp av tolketjenester til offentlige virksomheter

Når du trenger tolk. Veileder for kjøp av tolketjenester til offentlige virksomheter Når du trenger tolk Veileder for kjøp av tolketjenester til offentlige virksomheter IMDi er nasjonal fagmyndighet for tolking i offentlig sektor og arbeider for at likeverd og rettssikkerhet i offentlig

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 9. juni 2010 SAK NR 051-2010 GJENNOMFØRING AV FORETAKSMØTER MED HELSEFORETAKENE I JUNI 2010

Styret Helse Sør-Øst RHF 9. juni 2010 SAK NR 051-2010 GJENNOMFØRING AV FORETAKSMØTER MED HELSEFORETAKENE I JUNI 2010 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 9. juni 2010 SAK NR 051-2010 GJENNOMFØRING AV FORETAKSMØTER MED HELSEFORETAKENE I JUNI 2010 Forslag til vedtak: Styret ber styreleder avholde

Detaljer

Adresse: Tel: +357 25 325544 Fax: +357 25 318885 E-post:info@interbrics.com www.interbrics.com

Adresse: Tel: +357 25 325544 Fax: +357 25 318885 E-post:info@interbrics.com www.interbrics.com Adresse:Athena Court, Office 32, 3 rd floor, 2 Americanas Street,Potamos Yermasoyias, 4048 Limassol- Cypru P.O.Box 51673 CY-3507 Limasol - Cyprus Tel: +357 25 325544 Fax: +357 25 318885 E-post:info@interbrics.com

Detaljer

Styresak 137-2014/5 Felleseide selskap - organisering og utvikling

Styresak 137-2014/5 Felleseide selskap - organisering og utvikling Møtedato: 26. november 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: T. Pålsrud (HSØ)/H. Rolandsen (HN) Bodø, 14.11.2014 Styresak 137-2014/5 Felleseide selskap - organisering og utvikling Nasjonale fellestjenester

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 18.12.14 Sak nr: 076/2014 Sakstype: Orienteringssak Saksbehandler: Torgeir Grøtting Nasjonale kvalitetsindikatorer 2. tertial 2014 Vedlegg: Ingen Hensikten med saken:

Detaljer

Nasjonal internrevisjon av medisinsk kodepraksis i helseforetakene

Nasjonal internrevisjon av medisinsk kodepraksis i helseforetakene Nasjonal internrevisjon av medisinsk kodepraksis i helseforetakene DRG forum Høstkonferansen, 11. november 2011 Karl-Helge Storhaug konsernrevisjonen Innhold Bakgrunn og formål Prosess og metode Konklusjoner

Detaljer

Hensikten med dette skrivet

Hensikten med dette skrivet Adresse Helse Sør-Øst RHF Pb 404 2303 Hamar Telefon: 02411 3TNotat Til: Helseforetakene i Helse Sør-Øst, Betanien Hospital, Diakonhjemmet Sykehus, Lovisenberg Diakonale Sykehus, Martina Hansens Hospital

Detaljer

Referat møte Fornyingsstyret 9. oktober 2013

Referat møte Fornyingsstyret 9. oktober 2013 Side 1 of 6 Tilstede Fornyingsstyret (FS) Fraværende FS Helse Sør-Øst RHF På Sted: Dato: Vedlegg til referatet: HF-direktører: Bjørn Erikstein, Oslo universitetssykehus HF (møteleder), Morten Lang-Ree,

Detaljer

og Akershus sykehusområder

og Akershus sykehusområder Helse Sør Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etniskbakgrunn, kjønnogøkonomi økonomi. Riktig behandlingskapasitet i Oslo

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 06122012 06122012. Helse Sør-Øst RHF 07122012

Offentlig journal. Periode: 06122012 06122012. Helse Sør-Øst RHF 07122012 Offentlig journal Periode: 06122012 06122012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler : Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja 08/00276-454 U Eikholt - nasjonalt ressurssenter for døvblinde Dok: Søknad

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE DEL 1 GENERELL DEL

SAMARBEIDSAVTALE DEL 1 GENERELL DEL Side 1 av 5 SAMARBEIDSAVTALE DEL 1 GENERELL DEL 1. Parter. Avtalen er inngått mellom Oslo kommune ved byrådsavdeling og følgende helseforetak: Oslo universitetssykehus, Akershus universitetssykehus, Lovisenberg

Detaljer

Helsedirektoratet Avdeling psykisk helsevern og rus v/avdelingsdirektør Arne Johannessen Postboks 7000, St. Olavs plass 0130 Oslo

Helsedirektoratet Avdeling psykisk helsevern og rus v/avdelingsdirektør Arne Johannessen Postboks 7000, St. Olavs plass 0130 Oslo Helsedirektoratet Avdeling psykisk helsevern og rus v/avdelingsdirektør Arne Johannessen Postboks 7000, St. Olavs plass 0130 Oslo Nordbyhagen 16. mai 2011 Vedr.: Brukerstyrte innleggelser i spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Innholdsfortegnelse KRAVSPESIFIKASJON VED ANSKAFFELSE AV. Rammeavtale - Tolketjenester. Vedlegg 2 1. INTRODUKSJON... 2

Innholdsfortegnelse KRAVSPESIFIKASJON VED ANSKAFFELSE AV. Rammeavtale - Tolketjenester. Vedlegg 2 1. INTRODUKSJON... 2 Vedlegg 2 KRAVSPESIFIKASJON VED ANSKAFFELSE AV Rammeavtale - Tolketjenester Innholdsfortegnelse 1. INTRODUKSJON... 2 2. INSTRUKSJON FOR BESVARELSE AV KRAVSPESIFIKASJONEN... 2 3. KRAV TIL TOLKINGEN OG TOLKENE...

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 076-2012 STRATEGI FOR NASJONAL IKT 2013-2016. Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 076-2012 STRATEGI FOR NASJONAL IKT 2013-2016. Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 076-2012 STRATEGI FOR NASJONAL IKT 2013-2016 Forslag til vedtak: Styret gir sin tilslutning til Nasjonal IKTs strategi

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 13. februar 2015 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør medisin, helsefag og utvikling Vedlegg: SAK 10/2015 NY STORBYLEGEVAKT I OSLO Forslag til vedtak:

Detaljer

Helse Vest har som mål å yte trygge og nære helsetjenester til befolkningen i regionen.

Helse Vest har som mål å yte trygge og nære helsetjenester til befolkningen i regionen. 1 1. Innledning Helse Vest RHF (Helse Vest) har i henhold til spesialisthelsetjenesteloven 2-1a ansvar for å yte spesialisthelsetjenester til befolkningen i Helseregionen Vest. Dette ansvaret ivaretas

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune Delavtale nr. 2 Om samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud for å sikre helhetlige

Detaljer

Forankring av beredskapsarbeid i ledelsen

Forankring av beredskapsarbeid i ledelsen Forankring av beredskapsarbeid i ledelsen Inge.J.Solheim Seniorrådgiver savdelingen 7.nov 2012 Forankring av beredskapsarbeidet i ledelsen 1 Innhold: Helseberedskap: grunnlag og rollefordeling Forankring

Detaljer

Forutsigbarhet er viktig, for pasienter som henvises til spesialisthelsetjenesten, og skaper trygghet.

Forutsigbarhet er viktig, for pasienter som henvises til spesialisthelsetjenesten, og skaper trygghet. Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Styreleder i helseforetakene i Helse Sør-Øst Helseforetakene i Helse Sør-Øst

Detaljer

Prop 1S 2011-2012. Helse Sør-Øst budsjett 2012. Budsjettseminar. Direktørmøte 12.10.2011

Prop 1S 2011-2012. Helse Sør-Øst budsjett 2012. Budsjettseminar. Direktørmøte 12.10.2011 Prop 1S 2011-2012 Helse Sør-Øst budsjett 2012 Budsjettseminar Direktørmøte 12.10.2011 Nytt Østfoldsykehus Prop 1S 2011-2012 Samlet låneramme på 2,5 milliarder kroner (i 2009- kroner ) til bygging av nytt

Detaljer

Risikovurdering AMK-tjenester Østfold

Risikovurdering AMK-tjenester Østfold Risikovurdering AMK-tjenester Østfold Risikovurdering Bakgrunn for risikovurderingen En prosjektgruppe nedsatt av administrerende direktører i SØ og OUS har utredet muligheter og konsekvenser av å se AMK-tjenestene

Detaljer

Møteprotokoll. Irene Kronkvist Bernadette Kumar til kl 11:45 Anita Ihle Steen Dag Stenersen

Møteprotokoll. Irene Kronkvist Bernadette Kumar til kl 11:45 Anita Ihle Steen Dag Stenersen Møteprotokoll Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Hamar Dato: Styremøte 7. februar 2013 Tidspunkt: Kl 0830-1450 Følgende medlemmer møtte: Per Anders Oksum styreleder Ansgar Gabrielsen nestleder Turid Birkeland

Detaljer

TILLEGGSDOKUMENT TIL OPPDRAG OG BESTILLING 2015. August 2015

TILLEGGSDOKUMENT TIL OPPDRAG OG BESTILLING 2015. August 2015 TILLEGGSDOKUMENT TIL OPPDRAG OG BESTILLING 2015 August 2015 Innhold 1. TILDELING AV MIDLER... 3 2. TILTAK FOR Å REDUSERE VARIASJON I VENTETIDER OG EFFEKTIVITET... 3 A. UTARBEIDELSE AV FORSLAG TIL INDIKATORER

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 29082012-29082012. Helse Sor-Øst RHF 30082012

Offentlig journal. Periode: 29082012-29082012. Helse Sor-Øst RHF 30082012 Helse Sor-Øst RHF 30082012 Offentlig journal Periode: 29082012-29082012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja Helse Sør-Øst RHF 30082012 08/00565-8 Avsender:

Detaljer

SAK NR 081-2010 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 4. NOVEMBER

SAK NR 081-2010 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 4. NOVEMBER Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 16. desember 2010 SAK NR 081-2010 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 4. NOVEMBER 2010 Forslag til vedtak: Protokoll fra styremøte 4. november

Detaljer

Plan for forbedring av ventelister og fristbrudd

Plan for forbedring av ventelister og fristbrudd Arkivsak Dato 21.11.12 Saksbehandler Per Engstrand Saksframlegg Styre Møtedato 29.11.12 Sørlandet sykehus HF Sak nr 112-2012 Sakstype Beslutningssak Sakstittel Plan for forbedring av ventelister og fristbrudd

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 30/03/09 SAK NR 026-2009 ORIENTERINGSSAK: OPPSUMMERING AV INDIVIDUELL PLAN KAMPANJEN

Styret Helse Sør-Øst RHF 30/03/09 SAK NR 026-2009 ORIENTERINGSSAK: OPPSUMMERING AV INDIVIDUELL PLAN KAMPANJEN Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 30/03/09 SAK NR 026-2009 ORIENTERINGSSAK: OPPSUMMERING AV INDIVIDUELL PLAN KAMPANJEN Forslag til vedtak: Styret tar oppsummeringen

Detaljer

Samfunnskunnskapsprøven

Samfunnskunnskapsprøven Samfunnskunnskapsprøven Etterutdanningskurs i Trondheim 7.-8.2.2014 Lars Tveiten, Vox Obligatorisk samfunnskunnskapsprøve 1. september 2013 ble det innført obligatoriske avsluttende prøver i norsk og i

Detaljer

Bruk av tolk Ida Marie Bregård, undervisningsleder, NAKMI Thor Indseth, rådgiver, NAKMI Ida.bregaard@nakmi.no Thor.indseth@nakmi.

Bruk av tolk Ida Marie Bregård, undervisningsleder, NAKMI Thor Indseth, rådgiver, NAKMI Ida.bregaard@nakmi.no Thor.indseth@nakmi. Bruk av tolk Ida Marie Bregård, undervisningsleder, NAKMI Ida.bregaard@nakmi.no Thor Indseth, rådgiver, NAKMI Thor.indseth@nakmi.no 1 Deltakerne skal vite: Mål lov- og regelverk knyttet til tolkebruk i

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 11042013-11042013. Helse Sør-Øst RHF 12042013

Offentlig journal. Periode: 11042013-11042013. Helse Sør-Øst RHF 12042013 Offentlig journal Periode: 11042013-11042013 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (IV): Ja Offentlig journal Periode: 11042013-11042013 08/00124-133 I Arkivdel:

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015

Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015 SAK NR 017-2015 ÅRLIG MELDING 2014 FOR HELSE SØR-ØST RHF Forslag til vedtak: 1. På grunnlag av samlet rapportering for 2014

Detaljer

LFH Seminar Erfaringsutveksling om anbud

LFH Seminar Erfaringsutveksling om anbud LFH Seminar Erfaringsutveksling om anbud Hvordan unngå å bli avvist fra anbudskonkurranser? Oslo 27.september 2013 Cathrine M. Fuhre Innkjøpssjef Sykehuspartner Foretaksgruppen Ikke-medisinske støttetjenester

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Arve Rosvold Alver, Tone Kleven og Andreas Wahl

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Arve Rosvold Alver, Tone Kleven og Andreas Wahl Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede kunngjorde en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av prosjektleder/byggeleder for gjennomføring av en totalentreprise av et byggeprosjekt. Klagenemda

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 16. februar 2012

Styret Helse Sør-Øst RHF 16. februar 2012 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 16. februar 2012 SAK NR 005-2012 KVALITET I ANSKAFFELSER AV HELSETJENESTER Forslag til vedtak: 1. Styret slutter seg til administrerende direktørs

Detaljer

Prosjekt Sikkerhet i sykehus

Prosjekt Sikkerhet i sykehus Prosjekt Sikkerhet i sykehus Styremøte, 15.10.15 Øyvind Grimestad Sikkerhetssjef SSHF 48 29 51 30 Dirmøte HSØ 22.08.13 FUNN Gir disse oss et nivå for sikkerhetsarbeid på sykehus? Mandatet Prosjektet utarbeider

Detaljer

Lederavtale for 2014

Lederavtale for 2014 Lederavtale for 2014 mellom divisjonsdirektør og avd. sjef 1 Sykehuset Innlandet - Visjon og verdigrunnlag Visjon Sykehuset Innlandet skal gi gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det,

Detaljer

Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi. v/administrerende direktør i Nasjonal IKT HF, Gisle Fauskanger

Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi. v/administrerende direktør i Nasjonal IKT HF, Gisle Fauskanger Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi v/administrerende direktør i Nasjonal IKT HF, Gisle Fauskanger Kort om Nasjonal IKT HF etablert 2014 STRATEGISK ENHET Nasjonal

Detaljer