Beredskapsplan. Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Beredskapsplan. Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS"

Transkript

1 Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS

2 Side: 2 av 34 Innhold 1. Innledning Virkemåte, formål, fastsetting og oppdatering av planen Virkeområde og formål Innhold og beskrivelser Fastsetting og oppdatering av planen Liste over gyldige sider Feedback Distribusjonsliste Risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS) Planforutsetninger Oppdatering Ledelse Varsling, operativ ledelse og informasjonsberedskap Fastsettelse av beredskapsnivå Beredskapsnivå Varslingslinjer nasjonalt Varslingslinjer til Luftambulansetjenesten ANS Ambulansehelikoptertjenesten Ambulanseflytjenesten Varslingslinjer internt i Luftambulansetjenesten ANS Krisestab i Luftambulansetjenesten ANS Stedfortreder i krisestab Ansatte Luftambulansetjenesten ANS Endringer i beredskapsnivå Varslingslinjer ut fra Luftambulansetjenesten ANS Styret i Luftambulansetjenesten ANS Eiere av Luftambulansetjenesten ANS Helsedirektoratet Helse og omsorgsdepartementet Endringer i beredskapsnivå Ansvarsfordeling Presse/media Bruk av beredskapsjournalen Varsling via Opscom Administrasjon og økonomiske forhold Normalisering og etterarbeid Krav til samordning av beredskapsplaner... 20

3 Side: 3 av Forsvaret Militær kapasitet Operatører av ambulansehelikoptertjenester Operatør av flyambulansetjeneste Krav om kompetanse, opplæring og øvelser Sikring av nødvendig kompetanse Opplæring Øvelser Øvingsutvalg Forsyningssikkerhet Registrering av personell Kvalitetssikring av beredskapsforberedelser, beredskapsarbeidet og tilsyn Beredskapsforberedelser Beredskapsarbeidet og tilsyn Evaluering av hendelser Eksternrevisjon Internrevisjon Kvalitetsindikatorer og resultatovervåkning Begrepsavklaringer, forankring av beredskapstiltak og lovhenvisninger Forankring av beredskapstiltak Sentrale myndigheter Beredskapstiltak som er forankret i regionale helseforetak Beredskapstiltak forankret i avtale med andre eksterne parter Beredskapstiltak i egen organisasjon Lover og forskrifter Varslingslister... 33

4 Side: 4 av Innledning Luftambulansetjenesten med fly og helikopter i beredskap døgnet rundt hele året er svært viktige ressurser for befolkningen i landet. Over tid har en sett flere hendelser som vil ha betydning for luftambulanseberedskapen. Episoder som askeskyer, streik, og manglende godkjenninger hos operatørene, er eksempler på dette. Alvorlige hendelser i form av havari har tjenesten vært forskånet for de siste årene. Beredskapsplanen for Luftambulansetjenesten ANS beskriver alle sider ved beredskap i tjenesten. Videre beskriver planen når og hvordan ekstraordinære tiltak kan iverksettes ved større hendelser, kriser og katastrofer i fredstid for å sikre en best mulig tilgjengelighet. Samtlige ansatte i selskapet kan på en eller annen måte, på et eller annet tidspunkt, bli bedt om å bidra med sin kompetanse for å sikre best mulig luftambulansetjenester til befolkningen. Dokumentet er derfor et viktig verktøy for samtlige ansatte i selskapet. Dokumentet inngår som en del av selskapets kvalitetssystem, og skal være godt kjent av alle ansatte. Bodø 5. juni 2013 Øyvind Juell Daglig leder Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS

5 Side: 5 av Virkemåte, formål, fastsetting og oppdatering av planen 2.1 Virkeområde og formål Denne beredskapsplanen er etablert som en del av kvalitetssystemet i Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten ANS) med den hensikt og sørge for at nødvendige og forsvarlige helsetjenester, kan tilbys befolkningen ved større hendelser, kriser og katastrofer i fredstid. Sikkerheten for de som deltar og fraktes i luftfarten skal alltid gå foran, derfor vil forhold som kan påvirke dette være styrende og begrense gjennomføringen av oppdrag. Formålet til Luftambulansetjenesten ANS er å bidra til å realisere helsetjenestens samlede målsettinger, herunder sørge for ansvaret. Selskapets primære og prioriterte oppgave er å tilby befolkningen luftambulansetjenester og medisinske tjenester hele døgnet. Når dette formålet er truet, skal beredskapsplanen iverksettes. Luftambulansetjenesten ANS er en nasjonal ressurs og oppfølging knyttet til kriser krever en nær og tett dialog med de fire regionale helseforetakene (RHF) og øvrige nasjonale myndigheter. Luftambulansetjenesten er en viktig og omdømmekritisk del av det samlede behandlingstilbudet, og svekkelse i dette tilbudet vil kunne generere mange konsekvenser knyttet til den nasjonale beredskapen. Planverket er bygget opp etter følgende prinsipper: Ansvarsprinsippet, den som har et ansvar i en normalsituasjon, har også ansvaret i ekstraordinære situasjoner. Likhetsprinsippet, den organisasjonen man opererer med under kriser skal være mest mulig lik den organisasjonen man har til daglig Nærhetsprinsippet, kriser skal håndteres på et lavest mulig nivå Innhold og beskrivelser Planverket er bygd opp slik at kapitlene følger innholdet i forskrift til beredskapsplanlegging og beredskapsarbeid 1. Virkeområde og formål Fastsettelse og oppdatering av beredskapsplan mv. Risiko- og sårbarhetsanalyse grunnlag for beredskapsplan Planforutsetninger Krav om operativ ledelse og informasjonsberedskap Krav til samordning av beredskapsplaner Krav om kompetanse, opplæring og øvelser Forsyningssikkerhet Registrering av personell Kvalitetssikring av beredskapsforberedelsene, beredskapsarbeidet og tilsyn 1 Forskrift om krav til beredskapsplanlegging og beredskapsarbeid mv. etter lov om helsemessig og sosial beredskap

6 Side: 6 av Fastsetting og oppdatering av planen Daglig leder fastsetter planverket og revisjoner etter behov. Det gjøres en årlig hovedrevisjon av planverket som skal være fullført per hvert år, dette forutsatt at det ikke oppstår endringer som medfører at planverket bør oppdateres. Dette inkluderer også oppdatering av de risiko- og sårbarhetsanalyser som planverket bygger på. Kvalitetsrådgiver har ansvar for administrasjon av planverket. Revisjoner som følge av nødvendige endringer legges inn fortløpende og merkes med revisjonsstrek ute i høyre marg, samt at dette publiseres med egen informasjon med liste over endringer og bakgrunn på intranett. Utarbeidelse av nye prosedyrer og godkjenningsprosessen er beskrevet i Kvalitetshåndboken P3-0 Styrende dokumenter og utarbeidelse av prosedyrer Liste over gyldige sider Side fra Side til Versjon Gyldig fra

7 Side: 7 av Feedback Alle brukere av planverket oppfordres til å gi tilbakemeldinger og komme med forslag til bedring av innhold og brukervennlighet. Endringer meldes Luftambulansetjenesten ANS på telefon eller på e-post til Distribusjonsliste Beredskapsplanen distribueres elektronisk til: Bok nummer Mottaker 1 Daglig leder (Master) 2 Flykoordineringssentralen 3 Helse Nord RHF 4 Helse Midt RHF 5 Helse Vest RHF 6 Helse Sør-Øst RHF 7 R-AMK Helse Sør-Øst, AMK Oslo/Akershus 8 R-AMK Helse Vest, AMK Stavanger 9 R-AMK Helse Midt, AMK Trondheim 10 R-AMK Helse Nord, AMK Tromsø 11 Hovedredningssentralen for Nord-Norge 12 Hovedredningssentralen for Sør-Norge 13 Helsedirektoratet (Beredskapsavdelingen) Siste revisjon publiseres på intranett og varsles på epost til: 1. Alle ansatte i Luftambulansetjenesten ANS

8 Side: 8 av Risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS) Planverket bygger på følgende ROS-analyser: ROS- og beredskapsanalyser for Luftambulansetjenesten ANS ROS analyse for det ytre miljø for Luftambulansetjenesten ANS Nasjonale ROS - og beredskapsanalyser innen helse (Dok.nr.ST RA-15-Rev05) Regionale beredskapsplaner inngår i planleggingen og utarbeidelsen av planverket for Luftambulansetjenesten ANS; Regional beredskapsplan Helse Nord RHF Regional beredskapsplan Helse Sør-Øst RHF 2013 Regional helseberedskapsplan Helse Midt-Norge RHF 2012 Regional plan for helsemessig og sosial beredskap Helse Vest RHF Planverket er også tilpasset: Overordnet nasjonal helse- og sosialberedskapsplan (Helse og Omsorgsdepartementet) Helsedirektoratets kriseplan

9 Side: 9 av Planforutsetninger Luftambulansetjenesten ANS er i stor grad avhengig av at helseforetakene har egne beredskaps- og katastrofeplaner for pasienttransport. Det er en forutsetning at disse forefinnes i oppdatert tilstand ved det enkelte helseforetak og at det omhandler redusert eller bortfall av luftambulanseberedskap. Ved svikt i luftambulanseberedskapen vil helseforetakene i stor grad selv måtte sørge for en forsvarlig transport av pasienter som normalt blir fraktet med luftfartøy. Det er videre en forutsetning at Helsedirektoratet (Hdir) med referanse til Overordnet nasjonal helseog sosialberedskapsplan kan komme til å forestå den overordnede koordineringen av helsetjenestens innsats. Operatører av luftambulansetjenester til helikopter 2 og ambulansefly 3 har et beredskapsopplegg (Beredskapshåndbok og Kriseplan) for å ivareta varsling, søk, berging og informasjon knyttet til eventuelle nød- og havarisituasjoner. Disse beskriver også hvordan beredskapshåndteringen er for å komme tilbake i normal beredskap. 4.1 Oppdatering Luftambulansetjenesten ANS forutsetter at den enkelte samarbeidende etat og institusjon har oppdatert sitt planverk, idet en samordnet helseberedskap fordrer et nært samarbeid både mellom helseforetakene, operatører og nasjonale myndigheter. 4.2 Ledelse Ledelsen i Luftambulansetjenesten ANS, RHF og nasjonale myndigheter er alle sentrale aktører ved reduksjon i luftambulanseberedskapen. Luftambulansetjenestens ressurser er på mange måter skjøre ressurser. Det innebærer at luftfartøy kan bli stående på bakken uten å kunne fly. I slike tilfeller er det viktig med god informasjon til alle aktører, inklusive overordnede myndigheter. Luftfarten er strengt regulert for å ivareta sikkerhet i alle ledd av operasjonen. Lovgivningen baserer seg på standardiserte og felles krav gjennom det europeiske flysikkerhetsbyrå, EASA. Forhold internasjonalt kan påvirke beredskapen og få konsekvenser for den nasjonale beredskapen. Staben i Luftambulansetjenesten ANS har stort fokus på dette, og i krisesituasjoner etableres en løpende dialog med både operatører og sentral luftfartsmyndighet. Ved kortvarig beredskapssvikt av mindre omfang som er normalt i luftfart (værforhold og hviletid) iverksettes ikke planverket. Kun lokale varslinger til LA-AMK og Flykoordineringssentralen (FKS) i henhold til rutiner for daglig drift blir her utført. 2 Avtale kjøp av ambulansehelikoptertjenester, Vedlegg B Teknisk- og operativ kravspesifikasjon Beredskapshåndbok 3 Avtale kjøp av ambulanseflytjenester Vedlegg A Teknisk- og operativ kravspesifikasjon Beredskapshåndbok

10 Side: 10 av Varsling, operativ ledelse og informasjonsberedskap 5.1 Fastsettelse av beredskapsnivå Kriseleder beslutter beredskapsnivået og om det skal høynes eller reduseres. Om beredskapsnivå er satt av RHFene eller andre nasjonale myndigheter, besluttes beredskapsnivå i Luftambulansetjenesten ANS av daglig leder. Beredskapsnivå skal minimum vurderes hver 24 timer når planverket er iverksatt. Ved endringer skal dette varsles impliserte parter iht. kapittel 5.5 til Beredskapsnivå Følgende begrep for beredskapsnivå utover normalberedskap benyttes: GRØNN beredskap (eksisterer en trussel): Etableres begrenset krisestab. Beredskapen kan bli redusert. På dette nivået overvåkes situasjonen og definerte tiltak planlegges. GUL beredskap (får konsekvenser): Etableres krisestab. Beredskapen er redusert. På dette nivået iverksettes definerte tiltak. RØD beredskap (lammelse av store deler av tilbudet): Etableres tilstedeværende krisestab. Beredskapene er betraktelig redusert. På dette nivået iverksettes omfattende tiltak. Hendelser, kriser og katastrofer vil kunne medføre større behov for luftambulanseressurser utover den beredskapen som er etablert. Dette inkluderer også opprettholdelse av beredskap etter større hendelser og hvor dette kan få konsekvens utover det normale beredskapsnivået. Ved slike ekstraordinære forhold, kan selskapet bidra med flere tiltak: Frigjøre beredskapskapasitet via operatører. Avgi rådgivende personell til beredskapsrådgivning (Hdir og RHF nivå). Innleie av ekstra luftambulanseressurser. Daglig leder vil på forespørsel kunne bistå med å frigi slik kapasitet.

11 Side: 11 av Varslingslinjer nasjonalt Med bakgrunn i overordnet nasjonal helse og sosialberedskapsplan 4 er følgende varslings- og rapporteringslinjer etablert ved kriser i helsetjenesten og for Luftambulansetjenesten ANS; Hvis situasjonen tilsier det, vil Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) fatte vedtak om delegasjon av den operative koordineringsfunksjonen til Helsedirektoratet (Hdir). Direktoratet skal da forestå overordnet koordinering av helsetjenestens operative innsats. Det innebærer iverksetting og koordinering av tiltak mot andre virksomheter i helse- og sosialforvaltningen og i kommunehelse- og spesialisthelsetjenesten. Ved slike hendelser vil ansvar og rapporteringsveier være som vist i varslings- og rapporteringslinjer ovenfor. 4 Overordnet nasjonal helse- og sosialberedskapsplan Helse og Omsorgsdepartementet Versjon 1.0 fastsatt 31. januar 2007.

12 Side: 12 av Varslingslinjer til Luftambulansetjenesten ANS Luftambulansetjenesten ANS har flere rapporterings og varslingslinjer inn til selskapet fra operatørene knyttet til varslings- og rapporteringslinjer ved reduksjon i beredskap. Flykoordineringssentralen (FKS) er vår døgnbemannede sentral og all varsling om alvorlige hendelser og ulykker skal varsles direkte til dem på telefon: alt Ambulansehelikoptertjenesten Hovedregelen er at all beredskap er tilrettelagt slik at operativ besetning kan ha en reaksjonstid på maksimum 15 minutter tjenesten og være i beredskap døgnet rundt, hele året. Kravet til reaksjonstid skal alltid vike prioritet for sikkerhetsmessige forhold. Operatørene har retningslinjer for hvordan Luftambulansetjenesten ANS, samt samarbeidende helsetjeneste informeres om endringer i selskapets driftsforhold. Endringer som får konsekvenser for tilgjengeligheten uansett årsak skal derfor varsles. Ved reduksjon i tilgjengelighet er følgende varslingsrutiner etablert fra operatørene til samarbeidende etater og til Luftambulansetjenesten ANS; 1. Vakthavende medisinsk personell og basens koordinerende AMK-LA varsles om beredskapsavbrudd med forventet varighet over 15 minutter. 2. Ved beredskapsavbrudd som skyldes arbeids- og hviletid (behov for hvile), varsles involverte AMK-LA, som igjen varsler videre iht. egne prosedyrer, herunder hovedredningssentralene. 3. Forventes beredskapsavbrudd over 6 timer pga. tekniske eller personalmessige problemer skal det varsles snarest og uten opphold, senest innen 3 timer. Følgende skal varsles; Luftambulansetjenesten ANS, medisinsk systemansvarlig og AMK-LA. Varsling skal inkludere informasjon om hvilke nødvendige tiltak som iverksettes for snarest mulig å gjenopprette normal drift. Operatøren varsler likeledes til Luftambulansetjenesten ANS så snart flygning kan gjenopptas. 4. Vesentlig hendelse, uhell, ulykke eller havari varsles til Luftambulansetjenesten ANS (via FKS), medisinsk systemansvarlig og koordinerende AMK umiddelbart. Operatøren iverksetter nødvendige tiltak for snarest mulig å gjenopprette normal drift.

13 Side: 13 av Ambulanseflytjenesten Hovedregelen er at ambulanseflyets operative besetning er i beredskap på basen på helkontinuerlig basis (dag og døgnfly) iht. avtalt beredskapsstruktur og tilgjengelighetskrav. Operatøren har retningslinjer for hvordan Luftambulansetjenesten ANS, samt samarbeidende helsetjeneste informeres om endringer i selskapets driftsforhold. Endringer som får konsekvenser for tilgjengeligheten uansett årsak skal derfor varsles. Ved reduksjon i tilgjengelighet er følgende varslingsrutiner etablert fra operatøren(e) til samarbeidene etater, FKS og Luftambulansetjenesten ANS; 1. Dersom avtalt beredskap svekkes eller oppdrag forsinkes vesentlig, varsles FKS om forholdet, samt treffe nødvendige tiltak for snarest mulig å gjenopprette normal drift. Operatøren gir melding til FKS så snart flygning kan gjenopptas. 2. Ved beredskapssvikt som skyldes arbeids- og hviletid (behov for hvile) varsles FKS, som varsler videre iht. egne prosedyrer. 3. Vesentlig hendelse, uhell, ulykke eller havari varsles omgående til Luftambulansetjenesten ANS, medisinsk systemansvarlig og FKS. Operatøren iverksetter nødvendige tiltak for snarest mulig å gjenopprette normal drift.

14 Side: 14 av Varslingslinjer internt i Luftambulansetjenesten ANS Luftambulansetjenesten ANS har flere rapporterings og varslingslinjer internt knyttet til varsling ved reduksjon i beredskap. Omfanget av dette besluttes av daglig leder Krisestab i Luftambulansetjenesten ANS Krisestaben etableres når beredskapsnivået går fra normal drift til grønt nivå eller høyere. Omfanget av denne mobiliseringen besluttes av daglig leder. Staben består av: Funksjon Navn Telefon Kriseleder (Daglig leder) Øyvind Juell Leder FKS Rita Wærness Medisinsk rådgiver Pål Madsen Adm. økonomisk rådgiver Mariann Hunstad Kvalitetsrådgiver Per Magne Tveitane Daglig leder er leder for krisestaben. Når staben er kalt sammen, overtar denne den operative håndteringa av krisen. Når en person i krisestaben ikke kan møte, skal dennes faste stedfortreder møte. Sammensetning av krisestaben fastlegges nærmere når krisens omfang og karakter er kjent, dvs. at noen oppmøtte kan bli permittert, eller utvides med egne ressurser som anses viktige for videre håndtering av den aktuelle krisen Stedfortreder i krisestab Det er utnevnt faste medlemmer i krisestaben og disse er selv ansvarlig for å varsle sine stedfortredere ved fravær. Om det ikke oppnås kontakt (bekreftet mottatt) etter 10 minutter hos faste medlemmer, varsles stedfortreder(e). Stedfortreder for: Funksjon Navn Telefon Kriseleder (Daglig leder) Adm. økonomisk Mariann Hunstad rådgiver Leder FKS Fagutvikler FKS Andrea Olsen Medisinsk rådgiver Redningsteknisk Fritz Guldbrandsen rådgiver Adm. økonomisk rådgiver Flyoperativ rådgiver Roy Inge Jenssen Rotor Wing Kvalitetsrådgiver Flyoperativ rådgiver Fixed Wing Bård Mortensen Ansatte i Luftambulansetjenesten ANS Informasjon i organisasjon og ovenfor egne ansatte er en viktig oppgave i en krisesituasjon når beredskapsnivået heves. Det settes derfor av informasjonsressurser som kan ivareta den interne informasjonen. Normalt vil denne informasjonen bli publisert på intranett og på SMS ved bruk av Opscom. Ved behov for telefonisk varsling, utføres dette av vakthavende flykoordinator ved FKS etter avtale med daglig leder om dette lar seg praktisk gjennomføre. Alternativt delegerer daglig leder denne oppgaven til andre.

15 Side: 15 av Endringer i beredskapsnivå Under en pågående krise blir beredskapsnivået løpende vurdert i forhold til trusselbilde. Alle endringer i dette, varsles overnevnte parter med samme ansvarsfordeling som ved initial varsling.

16 Side: 16 av Varslingslinjer ut fra Luftambulansetjenesten ANS Luftambulansetjenesten ANS har flere rapporterings og varslingslinjer eksternt knyttet til varsling av reduksjon i beredskap. Omfanget av dette besluttes av daglig leder Styret i Luftambulansetjenesten ANS Styret i Luftambulansetjenesten ANS varsles når beredskapsnivået går fra normal drift til grønt nivå eller høyere. Ansvar for denne varslingen er daglig leder Eiere av Luftambulansetjenesten ANS Eiere (administrerende direktører i RHFene) varsles når beredskapsnivået går fra normal drift til grønt nivå eller høyere. Ansvar for denne varslingen er styreleder. Dersom ikke styreleder er tilgjengelig, varsler daglig leder Helsedirektoratet Helsedirektoratet varsles når beredskapsnivået går fra normal drift til grønt nivå eller høyere. Ansvar for denne varslingen er daglig leder. Helsedirektoratets beredskapstelefon benyttes, se kapittel Helse og omsorgsdepartementet HOD varsles når beredskapsnivået går fra normal drift til grønt nivå eller høyere. Ansvar for denne varslingen er daglig leder Endringer i beredskapsnivå Beredskapsnivået blir løpende vurdert i forhold til trusselbildet. Alle endringer i dette, varsles overnevnte parter med samme ansvarsfordeling som ved initial varsling.

17 Side: 17 av Ansvarsfordeling Luftambulansetjenesten ANS vil både i normal driftssituasjon og i krise/katastrofe ha ansvar for å formidle og koordinere informasjon til RHF, Hdir og Eieravdelingen i Helse og omsorgsdepartementet (HOD). Luftambulansetjenesten ANS kan ikke se for seg situasjoner der vi selv skal gå inn og styre informasjonen i en krise/katastrofe på regionalt nivå, med mindre dette avtales med respektive RHF. Den som eier krisen vil ha det primære informasjonsansvaret. RHF besitter kompetanse som vil være viktig i en krisesituasjon, og det åpnes for at RHFene, Hdir og HOD kan anmode om å få tilført faglig bistand og ressurser fra Luftambulansetjenesten ANS. Luftambulansetjenesten ANS sin rolle under en krise/katastrofe: I den akutte fasen: Gi fortløpende og oppdatert informasjon til eiere og berørte parter. Skaffe oversikt over og leie inn alternative luftambulanseressurser. Direkte kontakt med operatører av luftambulansetjenester. Være et faglig kompetansesenter for alle forvaltningsnivåene. Sørge for informasjonsformidling internt i egen organisasjon. Være koordinator for informasjon mellom de ulike nivåene i organisasjonen. Observere og evaluere den informasjon som går ut fra RHFene, Hdir og HOD. Bistå med støtte til den informasjonsavdeling/-ansvarlig som eier krisen. I normaliseringsfasen: Påse at det utarbeides rapporter fra hendelsen. Kvalitetssikre at informasjonsflyten har vært tilstrekkelig mellom de ulike nivåene (Hdir/HOD-RHF-HF-den enkelte virksomhet). Etter at krisen er over: delta på og ta initiativ til evaluerings- og erfaringsoverføring innen eget ansvarsområde. 5.8 Presse/media Riktig bruk av presse og media kan være et effektivt virkemiddel til å begrense skadevirkningene av en krise/katastrofe. Det forutsettes derfor at det lokalt etableres rutiner for bruk av nasjonale og regionale nyhetskanaler som formidler av viktige meldinger og informasjon. Både RHF og sentrale myndigheter har etablert gode rutiner for møter med presse/media. Når det sendes ut pressemeldinger vil Luftambulansetjenesten ANS kunne bistå med å kvalitetssikre denne informasjonen. Sendes det ut pressemeldinger fra Luftambulansetjenesten ANS kan selskapet benytte seg av kompetanse fra RHF. Pressemeldinger skal godkjennes av daglig leder, evt. også avklares med styreleder i Luftambulansetjenesten ANS. Ved luftambulansebaser finnes rutiner det for hvordan medias ønsker om intervjuer med fagpersonell skal håndteres.

18 Side: 18 av Bruk av beredskapsjournalen Luftambulansetjenesten ANS benytter krisestøtteverktøyet HelseCIM for å understøtte ledelse og stab under en krise/katastrofe. Systemet inngår i et felles system for loggføring og rapportering ved hendelser. Det gir enkel tilgang og rask tilgang til tiltakskort og varslingslister. Innlogging foregår via linken ved å velge Luftambulansetjenesten ANS. Personlig brukernavn og passord er tildelt krisestaben. For å bruke systemet må bruker tillate «pop upvinduer» fra CIM. Administrativ økonomisk rådgiver har ansvar for tilgangsrettigheter, opplæring og oppdateringer av systemet Varsling via Opscom Opscom benyttes for varsling via SMS. Dette gjøres ved å registrere hendelsen på vanlig måte. Velge SMS under Ansvarlig. Velg relevant gruppe i adresselisten. Hendelsen som beskrives, skal inneholde de faktiske opplysninger og med beskjed om en tilbakemelding på SMS som bekrefter mottatt melding. Svar på SMS skal sendes til daglig leder om ikke annet er avtalt Administrasjon og økonomiske forhold Planverket omhandler håndtering av uønskede hendelser som planlagt driftssituasjon ikke kan håndtere alene. Luftambulansetjenesten ANS administrerer egen drift etter de pålegg som gis av eiere og egen krisestab. Økonomiske forhold som krever avklaring, godkjennes av daglig leder. Etter samvirkeprinsippet bærer Luftambulansetjenesten ANS selv egne administrative utgifter som påløper i forbindelse med innsats og håndtering av ulykker og kriser. På anmodning om bistand til andre, skal de som mottar hjelp yte kompensasjon for utgifter som pådras Luftambulansetjenesten ANS, med mindre annet er avtalt. Regelmessige øvelser er en del av driften og nødvendige utgifter til øvelser budsjetteres årlig.

19 Side: 19 av Normalisering og etterarbeid Melding om normalisering av beredskapssituasjon skal følge samme vei som varsling, og skal loggføres på lik linje med andre beredskapsmeldinger. Etter endt aksjon har Luftambulansetjenesten ANS ansvar for følgende: delta i regional evaluering ved behov, invitere til evalueringsmøte med ledelse for involverte parter sørge for at erfaringer blir videreformidlet regionalt og nasjonalt ved at det utarbeides en erfaringsrapport som sendes alle involverte, eget styre og i eierlinjen vurdere en revisjon av eget beredskapsplanverk på bakgrunn av erfaringer fra faktiske hendelse

20 Side: 20 av Krav til samordning av beredskapsplaner 6.1 Forsvaret Luftambulansetjenesten ANS har inngått en egen avtale med Luftforsvaret om bruk av deres kapasiteter i luftambulansetjenesten. Luftambulansetjenesten ANS har i spesielle tilfeller behov for å benytte seg av militære ressurser. Luftforsvaret kan da støtte ved å holde ambulanseberedskap, transportere kritisk syke personer og transport av transplantasjonsteam og/eller organer. Avtalen gjelder akutt medisinske oppdrag når sivile ressurser ikke er tilgjengelig, når bruk av militære ressurser fremfor sivile vil redde liv, eller hvor det ikke finnes sivile ressurser tilsvarende de militære. Avtalen er basert på at Luftforsvaret har ledig kapasitet tilgjengelige for denne typen oppdrag. Sjef Fellesoperativt hovedkvarter tar stilling til anmodning, og er ansvarlig for en eventuell tildeling av militære ressurser, herunder valg av luftfartøy. Ved beredskapsavbrudd ved helikopterbase hvor Bell 412 fra 339 skvadron skal benyttes som erstatning, vil det av sikkerhetsmessige og praktiske årsaker, være naturlig at dette helikopteret settes inn i beredskap ved basen på UNN. For så å benytte helikopteret på UNN ved den basen som er berørt av beredskapsbrudd. Avtalen gjelder ikke for standard ambulanseoppdrag med 330 skvadronens helikoptre regulert i avtale mellom Justisdepartementet og HOD Militær kapasitet Merk at opplysninger om kapasitet kun er veiledende da luftfartøyene kan ha flere mulige konfigurasjoner. Transport og båre kapasitet Transportkapasitet Personer Transportkapasitet Spesialambulanse Transportkapasitet Organer Antall besetnings medlemmer Lokalisering Bell 412 Lynx Sea King DA 20 Jet C-130 F-16 Orion Falcon Hercules P-3N X 48 X X X 20 X X X X 1 X X Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Rygge, Bardufoss Bardufoss/ kystvaktfartøy Hele kysten Rygge Gardermoen Bodø, Ørland Andøya

21 Side: 21 av Operatører av ambulansehelikoptertjenester Operatørene har gjennom avtale med Luftambulansetjenesten ANS forpliktet seg til følgende beredskapsaktiviteter for å opprettholde en høy beredskap: Daglige ettersynsoppgaver ferdigstilles/avsluttes innenfor det angitte krav til 15 minutters reaksjonstid. Ved planlagt hovedvedlikehold/ettersyn settes inn et reservehelikopter uten beredskapsavbrudd. Ved planlagte ettersyns- og vedlikeholdsoppgaver på basen, som tar mer enn 6 timer, settes inn et reservehelikopter uten beredskapsavbrudd. Ved uforutsette tekniske problemer (ikke planlagt vedlikehold), har operatøren et opplegg hvor reservehelikopter settes inn snarest, og senest i løpet av 12 timer (baser med EC-135 og EC 145) og 18 timer for baser med AW 139. Ved uforutsette personellmessige årsaker (sykdom, skade, andre uforutsette forhold) sette inn ekstramannskap snarest, og senest i løpet av 12 timer. Ett reservehelikopter tilgjengelig fra hver av operatørene og et opplegg for erstatningshelikopter ved langvarige beredskapsavbrudd forårsaket av havari eller lignende. Tilgjengelighet på deler og forbruksmateriell som er tilstrekkelig til å dekke behovene i den daglige driften og for alle planlagte vedlikeholdsarbeider (ettersyn). Ved behov, ha tilgang på deler fra annet lager for planlagte ettersyn som tilfredsstiller kravet til beredskap. Ha tilstrekkelig materiell ved luftambulansebasene og ha etablert et system med levering av deler fra produsent av helikopter slik at kravene til beredskap oppfylles. Beredskapsopplegg, dokumentert i en oppdatert beredskapshåndbok, for å ivareta varsling, søk, berging og informasjon knyttet til eventuelle nød- og havarisituasjoner. Operatørene er kjent med lokalt helseforetakets beredskaps og katastrofeplaner innenfor sitt område og deltatt i utarbeidelse og gjennomføring av planverket lokalt.

22 Side: 22 av Operatør av flyambulansetjeneste Operatørene har gjennom avtale med Luftambulansetjenesten ANS forpliktet seg til følgende beredskapsaktiviteter for å opprettholde en høy beredskap: Daglige ettersynsoppgaver ferdigstilles/avsluttes innenfor den angitte aktiveringstid. Planlagte vedlikeholdsoppgaver på basen medfører mer enn seks timers beredskapsavbrudd. Planlagte vedlikeholdsoppgaver på base legges til tidsrommet 20:00 til 08:00 og etter nærmere avtale med FKS. Uforutsette tekniske problemer (ikke planlagt vedlikehold/ettersyn) skal ikke medføre mer enn 12 timers beredskapsavbrudd. I Alta tillates intet beredskapsavbrudd ved ett av flyene. Uforutsette fravær av personell (sykdom, skade, andre uforutsette forhold) medfører mer enn 12 timers beredskapsavbrudd. Hvile i henhold til hviletidsbestemmelsene skal ikke medføre mer enn 4 timers beredskapsavbrudd på hverdager. Hvile i henhold til hviletidsbestemmelsene skal ikke medføre mer enn 8 timers beredskapsavbrudd på helg- og helligdager. Erstatningsfly ved langvarige driftsavbrudd forårsaket av havari eller lignende. Har det personell og antall fly (inkludert reservefly) tilgjengelig som kreves for å oppfylle tilgjengelighetskravene. Tilgjengelighet på deler og forbruksmateriell som dekker behovene i den daglige driften og for alle planlagte vedlikeholdsarbeider (ettersyn). Ved behov, ha tilgang på deler fra annet lager for planlagte ettersyn som tilfredsstiller kravet til beredskap. Ha tilstrekkelig materiell ved luftambulansebasene og ha etablert et system med levering av deler fra produsent av fly slik at kravene til beredskap oppfylles. Oppdatert Beredskapshåndbok som inneholder en kriseplan i tilfellet alvorlige ulykker, kriser og katastrofer, ved basen, i selskapet eller i tjenestens virkeområde. Operatørene har tilgjengelig og er kjent med helseforetaket beredskaps og katastrofeplaner.

BEREDSKAPSPLAN FOR OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF

BEREDSKAPSPLAN FOR OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF BEREDSKAPSPLAN FOR OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF Hensikt Beredskapsplanen for Oslo universitetssykehus HF (OUS) skal sikre at helseforetaket er i stand til å forebygge, begrense og håndtere kriser og andre

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR SYKEHUSAPOTEK NORD HF

BEREDSKAPSPLAN FOR SYKEHUSAPOTEK NORD HF BEREDSKAPSPLAN FOR SYKEHUSAPOTEK NORD HF HENSIKT Å gi retningslinjer for hvordan en skal sikre drift av enhetene i Sykehusapotek Nord HF i situasjoner hvor bemanningen er for lav pga. uforutsett fravær,

Detaljer

PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP I TORSKEN KOMMUNE

PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP I TORSKEN KOMMUNE 1 PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP I TORSKEN KOMMUNE Utarbeidet: Januar 2005 Neste oppdatering: Januar 2006 Av: Anne Kaja Knutsen Ansvarlig: Rådmannen 2 INNHOLD 1. ADMINISTRATIV DEL Innledning

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars 2013

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars 2013 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars 2013 SAK NR 018-2013 REGIONAL BEREDSKAPSPLAN RULLERING Forslag til vedtak: 1. Styret tar den regionale beredskapsplanen til etterretning.

Detaljer

Tjenesteavtale 11. Omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden

Tjenesteavtale 11. Omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden Avtale om samhandling mellom Leirfjord kommune og Helgelandssykehuset HF Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden Innholdsfortegnelse 1. Parter... 2 2. Bakgrunn...

Detaljer

Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjeden

Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjeden Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjeden Vedtatt av styret for Helgelandssykehuset HF 25. januar 2012. Vedtatt av kommunestyret i Rana 31. januar 2012. Innholdsfortegnelse

Detaljer

TJENESTEAVTALE 11. Tjenesteavtale om omforente Beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden.

TJENESTEAVTALE 11. Tjenesteavtale om omforente Beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden. Arkivreferanse Finnmarkssykehuset HF: Arkivreferanse kommune: TJENESTEAVTALE 11 Tjenesteavtale om omforente Beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden. mellom og xx kommune 1. Parter Avtalen

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune. Delavtale 11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplaner

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune. Delavtale 11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplaner Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale 11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplaner Godkjent av kommunestyret 27.9.2012 1 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er Sørlandet

Detaljer

Logo XX kommune. Delavtale d1) mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om omforente beredskapsplaner

Logo XX kommune. Delavtale d1) mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om omforente beredskapsplaner Logo XX kommune Delavtale d1) mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om omforente beredskapsplaner Revidert juli 2015 1. Parter Avtalen er inngått mellom XX kommune og Sykehuset

Detaljer

Tjenesteavtale 11. mellom. Balsfjord kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF. beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden

Tjenesteavtale 11. mellom. Balsfjord kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF. beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE DAVV NORCCA LINNERSIIEHIABUOHCCEVISSU! BALSFJORDKOMMUNE Tjenesteavtale 11 mellom Balsfjord kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF omforente beredskapsplaner og

Detaljer

Avtalen er inngått mellom XX kommune og Sykehuset I Vestfold helseforetak (SiV HF). Lov om helsemessig og sosial beredskap av 23.

Avtalen er inngått mellom XX kommune og Sykehuset I Vestfold helseforetak (SiV HF). Lov om helsemessig og sosial beredskap av 23. Logo XX kommune Delavtale mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) om omforente beredskapsplaner og planer om den akuttmedisinske kjede, jf. Overordnet samarbeidsavtale pkt 4.2.d)

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars 2012

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars 2012 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars 2012 SAK NR 020-2012 ORIENTERINGSSAK - REGIONAL BEREDSKAPSPLAN Forslag til vedtak: 1. Styret tar den regionale beredskapsplanen til

Detaljer

Forankring av beredskapsarbeid i ledelsen

Forankring av beredskapsarbeid i ledelsen Forankring av beredskapsarbeid i ledelsen Inge.J.Solheim Seniorrådgiver savdelingen 7.nov 2012 Forankring av beredskapsarbeidet i ledelsen 1 Innhold: Helseberedskap: grunnlag og rollefordeling Forankring

Detaljer

kommune Delavtale om omforente beredskapsplaner mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF)

kommune Delavtale om omforente beredskapsplaner mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) kommune XX kommune Delavtale om omforente beredskapsplaner mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Revidert desember 2016 Versjon Dato Kapittel Endring Behandlet 2 November 2016

Detaljer

Samarbeidsavtale om omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden

Samarbeidsavtale om omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden Delavtale nr. 11 Samarbeidsavtale om omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden Samarbeidsavtale mellom Helse Stavanger HF og kommunene i helseforetaksområdet Side 1 av 7 Innhold

Detaljer

Politiets bruk av ambulanseressurser

Politiets bruk av ambulanseressurser Rapport IS-5/2016 Politiets bruk av ambulanseressurser Publikasjonens tittel: Politiets bruk av ambulanseressurser Utgitt: 24. august 2016 Bestillingsnummer: IS-5/2016 Utgitt av: Kontakt: Postadresse:

Detaljer

TJENESTEAVTALE11. (revidert 2016) Tjenesteavtale om omforente Beredska s laner o laner for den akuttmedisinske k'eden. mellom

TJENESTEAVTALE11. (revidert 2016) Tjenesteavtale om omforente Beredska s laner o laner for den akuttmedisinske k'eden. mellom Arkivreferanse Finnmarkssykehuset HF: Arkivreferanse kommune: 2016 616 TJENESTEAVTALE11 (revidert 2016) Tjenesteavtale om omforente Beredska s laner o laner for den akuttmedisinske k'eden. mellom FINNMARKSSYKEHUSET

Detaljer

Luftambulansetjenesten ANS

Luftambulansetjenesten ANS Luftambulansetjenesten ANS Medisinsk rådgiver Pål Madsen Høringsmøte om Akuttforskriften Oslo, 21. August 2014 Luftambulansetjenesten ANS - formål Selskapets formål er, på vegne av eierne, å ivareta sørge

Detaljer

Cogic).0t( J3/ 1--/ k")l-)gcl L2 n-om. I nnholdsfortegnelse. Tjenesteavtale 11. Omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden

Cogic).0t( J3/ 1--/ k)l-)gcl L2 n-om. I nnholdsfortegnelse. Tjenesteavtale 11. Omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden Tjenesteavtale nr, 11 Omforente beredskapsplaner og akuttmedisinsk kjede Omforent 18.1.12. Avtale om samhandlhig mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset HF Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner

Detaljer

Helseberedskap i Nordatlanteren og Barentsregionen

Helseberedskap i Nordatlanteren og Barentsregionen Helseberedskap i Nordatlanteren og Barentsregionen Oddvar Larsen Spesialrådgiver Helse Nord RHF Helse Nord RHF Hovedprinsipper og strategi Norsk lovgivning: Ansvar Nærhet Likhet Samvirke Hovedstrategi

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Vennesla kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Vennesla kommune Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Vennesla kommune Delavtale 11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplaner Endelig utkast 04.12.11 (Etter utsjekk 6/12-11) 1.0 Parter Partene i denne delavtalen

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune. fremforhandlet 31.05.12

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune. fremforhandlet 31.05.12 Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12 Delavtale 11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplaner Side 1 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er

Detaljer

Samfunnsmedisinsk beredskap

Samfunnsmedisinsk beredskap Samfunnsmedisinsk beredskap v/svein Hindal Norsk samfunnsmedisinsk forening Årsmøtekurs 24. aug. 2010 Disposisjon Begreper Flere nivåer Hvilke kriser og hendelser? Forebyggende og forberedende tiltak Kommunenes

Detaljer

kjede t2/3e*-l lnnholdsfortegnelse Avtale om samhandling mellom Hemnes kommune og Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og planer fo kieden

kjede t2/3e*-l lnnholdsfortegnelse Avtale om samhandling mellom Hemnes kommune og Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og planer fo kieden ljenesteavtale nr. I I Omforente beredskapsplaner og akuthnedisinsk kjede Omforent 18.1.1. Avtale om samhandling mellom Hemnes kommune og Helgelandssykehuset HF Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner

Detaljer

Beredskapsplan for Pedagogiske tjenester

Beredskapsplan for Pedagogiske tjenester Beredskapsplan for Pedagogiske tjenester Utarbeidet av: Gunn Alice Andersen, Dato: 11.05.2016 Frode Olsen og Hans Birger Nilsen Godkjent av: Roar Aaserud Dato: 13.05.2016 Oppdatert av: Dato: Planen revideres

Detaljer

Beredskapsmessige forhold Luftambulansetjenesten. Klargjøring av regelverk, ansvarsforhold og rutiner

Beredskapsmessige forhold Luftambulansetjenesten. Klargjøring av regelverk, ansvarsforhold og rutiner Beredskapsmessige forhold Luftambulansetjenesten Klargjøring av regelverk, ansvarsforhold og rutiner Rapport fra arbeidsgruppe 1. april 2014 Forord Organisering av helsetjenestens beredskap for kriser

Detaljer

Regional helseberedskapsplan for Helse Midt-Norge

Regional helseberedskapsplan for Helse Midt-Norge Side 1 av 77 Regional helseberedskapsplan - Helse Midt-Norge Forfatter: Gunnar Watn Gyldig fra: 11.08.2015 ID: 356 Godkjent av: Gunnar Watn Revisjonsfrist: 10.08.2016 Versjon: 1.10 Regional helseberedskapsplan

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF

Styret Helse Sør-Øst RHF Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 19.06.2008 SAK NR 068-2008 - Regional beredskapsplan Forslag til vedtak: 1. Styret tar den regionale beredskapsplanen til etterretning

Detaljer

Samfunnssikkerhet og beredskap på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå. Fylkesberedskapssjef Yngve Årøy

Samfunnssikkerhet og beredskap på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå. Fylkesberedskapssjef Yngve Årøy Samfunnssikkerhet og beredskap på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå Fylkesberedskapssjef Yngve Årøy Hva er en krise? En krise er en situasjon som avviker fra normaltilstanden, oppstår plutselig, truer

Detaljer

Plan for helsemessig og sosial beredskap

Plan for helsemessig og sosial beredskap Plan for helsemessig og sosial beredskap Namdalseid kommune Behandlet Namdalseid kommunestyre den 21.06.06 Side 1 av 7 Plan revidert: 01.06.06 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 3 1.1 Hensikt 3 1.2 Lover

Detaljer

Retningslinje for omforente helseberedskap mellom.. kommune og St. Olavs Hospital HF.

Retningslinje for omforente helseberedskap mellom.. kommune og St. Olavs Hospital HF. Utkast 10.12.15 Retningslinje for omforente helseberedskap mellom.. kommune og St. Olavs Hospital HF. 1 BAKGRUNN Partene er etter lov om kommunale helse og omsorgstjenester av 14. juni 2011 pålagt å inngå

Detaljer

Kommunal beredskapsplanlegging. Fylkesberedskapssjef Yngve Årøy

Kommunal beredskapsplanlegging. Fylkesberedskapssjef Yngve Årøy Kommunal beredskapsplanlegging Fylkesberedskapssjef Yngve Årøy Kommunelegemøte 1. februar 2017 Grunnprinsipper for krisehåndtering - Ansvarsprinsippet - Likhetsprinsippet - Nærhetsprinsippet - Samvirkeprinsippet

Detaljer

-Medisinsk kompetanse -Samhandling mellom kommune og foretak

-Medisinsk kompetanse -Samhandling mellom kommune og foretak Svarer akuttforskriften på fremtidens utfordringer for AMK og nødmeldetjenesten? -Medisinsk kompetanse -Samhandling mellom kommune og foretak Kirsten Mo Haga avdelingssjef Medisinsk nødmeldetjeneste og

Detaljer

Aure kommune KRISEPLAN. Overordnet ROS-analyse. Overordnet kriseplan. Plan for kriseledelse

Aure kommune KRISEPLAN. Overordnet ROS-analyse. Overordnet kriseplan. Plan for kriseledelse Aure kommune KRISEPLAN Overordnet beredskapsplan for Aure kommune Overordnet ROS-analyse Overordnet kriseplan Plan for kriseledelse Delplaner for tjenesteområder Krisekommunikasjon og befolkningsvarsling

Detaljer

Lege 113. Politi 112. Brann 110. Plan for helse- og sosial beredskap ved store ulykker og katastrofer. Se også Overordnet beredskapsplan

Lege 113. Politi 112. Brann 110. Plan for helse- og sosial beredskap ved store ulykker og katastrofer. Se også Overordnet beredskapsplan 2015 Plan for helse- og sosial beredskap ved store ulykker og katastrofer Se også Overordnet beredskapsplan med o Plan for kommunal kriseledelse o Ressursoversikt o Evakueringsplan o Plan for kommunikasjon

Detaljer

Avtale mellom xx kommune og Vestre Viken HF om beredskap

Avtale mellom xx kommune og Vestre Viken HF om beredskap Avtale mellom xx kommune og Vestre Viken HF om beredskap 1 Partene... 3 2 Formål... 3 3 Virkeområde... 3 4 Lovgrunnlag... 3 5 Sentrale plikter, oppgaver og ansvar i henhold til lov... 3 6 Avtalt samarbeid

Detaljer

VEILEDER. Samleplass skadde

VEILEDER. Samleplass skadde VEILEDER Fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap april 2010 Innledning Erfaringer viser at det sjelden er behov for å opprette samleplass for skadde. I de aller fleste tilfeller er

Detaljer

Samarbeidsrutine ved

Samarbeidsrutine ved Samarbeidsrutine ved henvisning til innleggelse ved psykiatriske avdelinger av pasienter hvor luftambulansetransport er aktuell transportmåte (Nord-Norge) UTARBEIDET AV PARTSSAMMENSATT ARBEIDSGRUPPE VIRKNING

Detaljer

2. PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP

2. PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP 2. PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP INNHOLD 2.1 MÅLSETTING...2 2.1.1 Hovedmål...2 2.1.2 Delmål...2 2.2 LOVGRUNNLAG...2 2.3 PROSEDYRER FOR RESSURSDISPONERING OG OMLEGGING AV DRIFT...3 2.3.1 Evakuering

Detaljer

Rammeplan - beredskap

Rammeplan - beredskap 1 PLANVERKETS FORMÅL... 2 1.1 INNLEDNING... 2 1.2 GRUNNLAG... 2 1.2.1 Fire hovedprinsipper... 2 1.3 DEFINISJONER... 3 1.3.1 Beredskapsnivå... 3 1.4 UTLEVERING AV TAUSHETSBELAGTE OPPLYSNINGER TIL POLITIET

Detaljer

Mål og forventninger til beredskapen i Østfold. Trond Rønningen assisterende fylkesmann

Mål og forventninger til beredskapen i Østfold. Trond Rønningen assisterende fylkesmann Mål og forventninger til beredskapen i Østfold Trond Rønningen assisterende fylkesmann Hva må vi være forberedt på? https://www.youtube.com/watch?v=3foyzk33l0y&feature=youtu.be eller https://youtu.be/3foyzk33l0y

Detaljer

ROS- OG BEREDSKAPSANALYSE Helse Midt-Norge RHF

ROS- OG BEREDSKAPSANALYSE Helse Midt-Norge RHF ROS- OG BEREDSKAPSANALYSE Helse Midt-Norge RHF Hovedrapport Endelig Rapport Mars 2006 Dok. nr. -Rev01 RAPPORT Rapporttittel: innen helse Kunde: Helse Midt-Norge RHF Dok. nr.: ST-25728-RA--Rev00 Fil ref.:

Detaljer

Overordnet. Versjon april 2012. Oppdatert

Overordnet. Versjon april 2012. Oppdatert Overordnet Versjon april 2012 Oppdatert Innhold DEL I ADMINISTRATIV... 3 1. INNLEDNING... 3 1.1 Målsetting... 3 1.2 Planprinsipper... 3 1.3 Samordning med øvrige beredskapsetater... 4 1.4. Samarbeid med

Detaljer

Tjenesteavtale for omforente beredskapsplaner mellom kommune X og St. Olavs hospital HF.

Tjenesteavtale for omforente beredskapsplaner mellom kommune X og St. Olavs hospital HF. 1 Formatert: Bredde: 8.5", Høyde: 11" Tjenesteavtale for omforente beredskapsplaner mellom kommune X og St. Olavs hospital HF. 1 BAKGRUNN Partene er etter lov om kommunele helse- og omsorgstjenester av

Detaljer

Samhandlingsrutine for omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjede

Samhandlingsrutine for omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjede 230113 Samhandlingsrutine for omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjede 1. Formål Samhandlingsrutinen er utarbeidet som en del av samarbeidsavtalen mellom Sykehuset Innlandet HF og kommunen.

Detaljer

Regional helseberedskapsplan

Regional helseberedskapsplan Side 1 Regional helseberedskapsplan Godkjent av styret for den 26.06.2006 Revidert versjon GJELDER FRA 08.8.2008 På våre nettsider www.helse-midt.no vil det til enhver tid ligge en oppdatert versjon. Revisjon:

Detaljer

Læring for bedre beredskap

Læring for bedre beredskap Læring for bedre beredskap Helseinnsatsen etter terrorhendelsene 22.juli 2011 Inggard lereim,leder helsedirektorates 22.prosjekt Prof.dr.med.NTNU Læring for bedre beredskap - Helseinnsatsen etter terrorhendelsene

Detaljer

vannverk under en krise (NBVK)

vannverk under en krise (NBVK) Nasjonalt nettverk for bistand til vannverk under en krise (NBVK) Hva er Mattilsynets ønsker for og rolle i en ny sentral beredskapsstøtte for vannverkene? Morten Nicholls 11. Leveringssikkerhet og beredskap

Detaljer

30. januar 2015 Arkivnr.: Styret for Luftambulansetjenesten ANS avholdt styremøte 29. januar 2015 i Bodø

30. januar 2015 Arkivnr.: Styret for Luftambulansetjenesten ANS avholdt styremøte 29. januar 2015 i Bodø Luftambulansetjenesten ANS Postboks 235 8001 Bodø Tlf. 75 54 9950 PROTOKOLL Vår dato: 30. januar 2015 Arkivnr.: 012 STYREMØTE 29. JANUAR 2015 Styret for Luftambulansetjenesten ANS avholdt styremøte 29.

Detaljer

Samordning mellom forsvar og helsetjeneste i praksis.

Samordning mellom forsvar og helsetjeneste i praksis. Samordning mellom forsvar og helsetjeneste i praksis. Helseberedskapsrådet og aktiviteter utgått fra dette. Status for prosjektarbeidene Gunnar Watn Helse Midt-Norge RHF Helseberedskapsrådet sammensetning

Detaljer

Endringsoppgave: Krise- og beredskapsledelse

Endringsoppgave: Krise- og beredskapsledelse Endringsoppgave: Krise- og beredskapsledelse Nasjonalt topplederprogram Erlend Vandvik Trondheim, 31. mars 2016 1. Bakgrunn og organisatorisk forankring for oppgaven Administrerende direktør har ansvar

Detaljer

Delavtale 11 - omforente beredskapsplaner og planer om den akuttmedisinske kjede

Delavtale 11 - omforente beredskapsplaner og planer om den akuttmedisinske kjede Delavtale 11 - omforente beredskapsplaner og planer om den akuttmedisinske kjede mellom Akershus universitetssykehus HF (Ahus) og kommunene Aurskog-Høland, Eidsvoll, Enebakk, Fet, Frogn, Gjerdrum, Hurdal,

Detaljer

Forskrift om krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus

Forskrift om krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus Forskrift om krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet den 18. mars 2005 med hjemmel i lov 2. juli 1999 nr. 61 om spesialisthelsetjenesten m.m. 2-1a,

Detaljer

PLAN FOR KRISELEDELSE

PLAN FOR KRISELEDELSE Aure kommune PLAN FOR KRISELEDELSE Delplan til overordnet beredskapsplan Overordnet ROS-analyse Overordnet kriseplan Plan for kriseledelse Delplaner for tjenesteområder Krisekommunikasjon og befolkningsvarsling

Detaljer

Styret ved Vestre Viken HF 073/2012 29.10.12

Styret ved Vestre Viken HF 073/2012 29.10.12 Dato Saksbehandler 21.10.12 Martin F. Olsen Saksfremlegg Direkte telefon Vår referanse Arkivkode Beredskap og beredskapsarbeid i Vestre Viken HF Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 073/2012 29.10.12

Detaljer

Noen erfaringer fra Øvelse Barents Rescue 1.-8. september 2005.

Noen erfaringer fra Øvelse Barents Rescue 1.-8. september 2005. Noen erfaringer fra Øvelse Barents Rescue 1.-8. september 2005. ØVE: Medisinsk ledelse, kommunikasjon, koordinering og kontroll. Samhandling med primærhelsetjenesten, evakuering, dokumentasjon og logistikk.

Detaljer

Erfaringer fra beredskapsøvelser i Hedmark

Erfaringer fra beredskapsøvelser i Hedmark Erfaringer fra beredskapsøvelser i Hedmark Rådgiver Espen Berntsen Fylkesmannen i Hedmark Innhold Fylkesmannens beredskapsansvar Bakgrunnen og mål for øvelsene Planlegging av øvelsene Gjennomføring av

Detaljer

STYRE HANDLINGER OG KVALITETSSIKRE PROSESSER

STYRE HANDLINGER OG KVALITETSSIKRE PROSESSER SKJEKKLISTE FOR KRISELEDELSEN I MARKER 1/9 NÅR DU BEHØVER Å: STYRE HANDLINGER OG KVALITETSSIKRE PROSESSER SKJEKKLISTE FOR KRISELEDELSEN I MARKER 2/9 KRISEHÅNDTERING I MARKER- START HER! FASE 1 USIKKERHETSFASE

Detaljer

Avtale mellom xx kommune og Vestre Viken HF for den akuttmedisinske kjeden

Avtale mellom xx kommune og Vestre Viken HF for den akuttmedisinske kjeden Avtale mellom xx kommune og Vestre Viken HF for den akuttmedisinske kjeden 1. Partene... 3 2. Formål... 3 3. Avtalens virkeområde... 3 4. Lovgrunnlag... 3 5. Sentrale plikter, oppgaver og ansvar i henhold

Detaljer

Rammeplan - Sykehuset Telemark HF

Rammeplan - Sykehuset Telemark HF ID: 736 Versjonsnr. 003 Rammeplan STHF Beredskapsplaner Gyldighetsområde: STHF Utarbeidet: Beredskapsleder 28.10.2013 Emne: Rammeplan STHF Beredskapsplaner Verifisert av / fagansvarlig: Adm. direktør /

Detaljer

Innkalling og saksliste styremøte 15. mai 2017

Innkalling og saksliste styremøte 15. mai 2017 Innkalling og saksliste styremøte 15. mai 2017 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: 8. mai 2017 Arkivnummer: 012 Bodø Administrerende direktør i Luftambulansetjenesten HF kaller inn til styremøte 15.

Detaljer

Erfaringer fra tilsyn etter 4 år med. lov om kommunal beredskapsplikt

Erfaringer fra tilsyn etter 4 år med. lov om kommunal beredskapsplikt Erfaringer fra tilsyn etter 4 år med lov om kommunal beredskapsplikt Innlegg på fagsamling beredskap på Voss 10. og 11. desember 2013 ved fylkesberedskapssjef Arve Meidell 1 Grunnleggende prinsipper for

Detaljer

Retningslinjer for bruk av luftambulanse

Retningslinjer for bruk av luftambulanse Retningslinjer for bruk av luftambulanse Fastsatt av Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS Gyldig fra 1. april 2009 Erstatter Retningslinjer for rekvirering av luftambulanse av 1. juli 1993,

Detaljer

Akuttmedisinforskriften Samhandling og samvirke

Akuttmedisinforskriften Samhandling og samvirke Akuttmedisinforskriften Samhandling og samvirke Merete Ellefsen Avdeling medisinsk nødmeldetjeneste Formål- Virkeområde Akuttforskriften regulerer kommunenes og de regionale helseforetakenes akuttmedisinske

Detaljer

Helse- og sosialberedskap

Helse- og sosialberedskap Randaberg kommune HELSE og sosialberedskapsplan JULI 2009 beredskapsplan Helse- og sosialberedskap Randaberg kommune Skoleelever planter urter og blomster i sentrum (Foto: Ove Tennfjord) Helse- og sosialberedskapsplan

Detaljer

Forskrift om krav til og organisering av kommunal legevaktordning, ambulansetjeneste, medisinsk nødmeldetjeneste m.v. (akuttmedisinforskriften)

Forskrift om krav til og organisering av kommunal legevaktordning, ambulansetjeneste, medisinsk nødmeldetjeneste m.v. (akuttmedisinforskriften) Forskrift om krav til og organisering av kommunal legevaktordning, ambulansetjeneste, medisinsk nødmeldetjeneste m.v. (akuttmedisinforskriften) Fastsatt ved kgl.res. 20. mars 2015 med hjemmel i lov 2.

Detaljer

Regional beredskapsplan Utkast pr 6.6.08 til styret for behandling 19.6.08

Regional beredskapsplan Utkast pr 6.6.08 til styret for behandling 19.6.08 Helse Sør-Øst RHF Besøksadresse: Postadresse: Telefon: 02411 Grønnegata 52 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2317 Hamar 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Regional beredskapsplan

Detaljer

Regional helseberedskapsplan

Regional helseberedskapsplan Regional helseberedskapsplan Godkjent av styret for Helse Midt-Norge RHF den 26.06.2006 Revidert GJELDER FRA 30.6.2006 På våre nettsider www.helse-midt.no vil det til enhver tid ligge en oppdatert versjon.

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 3. SEPTEMBER 2015. Styret for Luftambulansetjenesten ANS avholdt styremøte 3. september 2015 på Evenes

PROTOKOLL STYREMØTE 3. SEPTEMBER 2015. Styret for Luftambulansetjenesten ANS avholdt styremøte 3. september 2015 på Evenes Luftambulansetjenesten ANS Postboks 235 8001 Bodø Tlf. 75 54 9950 PROTOKOLL Vår dato: 7. september 2015 Arkivnr.: 012 STYREMØTE 3. SEPTEMBER 2015 Styret for Luftambulansetjenesten ANS avholdt styremøte

Detaljer

Samfunnssikerhets- og beredskapsarbeid i Bærum kommune. Kommunestyremøte Presentasjon av rådmann Erik Kjeldstadli

Samfunnssikerhets- og beredskapsarbeid i Bærum kommune. Kommunestyremøte Presentasjon av rådmann Erik Kjeldstadli Samfunnssikerhets- og beredskapsarbeid i Bærum kommune Kommunestyremøte 16.03.2016 Presentasjon av rådmann Erik Kjeldstadli Kommunal beredskapsplikt - hensikt Legge til rette for å utvikle trygge og robuste

Detaljer

Ledelse på skadested ved masseskade - sentrale prinsipper for helsetjenestens organisering på skadested. Bjørn Jamtli, Helsedirektoratet

Ledelse på skadested ved masseskade - sentrale prinsipper for helsetjenestens organisering på skadested. Bjørn Jamtli, Helsedirektoratet Ledelse på skadested ved masseskade - sentrale prinsipper for helsetjenestens organisering på skadested Bjørn Jamtli, Helsedirektoratet 22. Juli 2011 Kilde: NOU 2012:14 Relevante dokumenter Masseskadetriage

Detaljer

Overordnet IT beredskapsplan

Overordnet IT beredskapsplan Overordnet IT beredskapsplan Side 1 av 7 Overordnet IT beredskapsplan NB! Innholdet i denne malen må tilpasses til egen virksomhet. Det kan medføre utfylling av ytterligere informasjon og/eller sletting

Detaljer

Plan for helsemessig og sosial beredskap

Plan for helsemessig og sosial beredskap Plan for helsemessig og sosial beredskap NORSAM 05.09.2012 Øyvind Haarr, Rådgiver beredskap Kriser En krise er en hendelse som har et potensial til å true viktige verdier og svekke en virksomhets evne

Detaljer

Strømbrudd i kommunen som varer i flere dager

Strømbrudd i kommunen som varer i flere dager Strømbrudd i kommunen som varer i flere dager Sannsynlighet Konsekvenser Bortfall av kommunikasjon Trygghetsalarmer Nødnett, mobiltelefoner hvor lenge fungerer de? Radio / TV Transport Mangel på nødstrøm

Detaljer

Styret for Luftambulansetjenesten ANS avholdt styremøte 24. februar 2011 kl 0930-1445 på Gardermoen

Styret for Luftambulansetjenesten ANS avholdt styremøte 24. februar 2011 kl 0930-1445 på Gardermoen Adresse: Luftambulansetjenesten ANS Tlf. 75 54 9950 Fax. 75 54 99 51 PROTOKOLL Vår dato: 1. mars 2011 Arkivnr.: STYREMØTE 24. FEBRUAR 2011 Styret for Luftambulansetjenesten ANS avholdt styremøte 24. februar

Detaljer

PLAN FOR Systematisk sikkerhets- og beredskapsarbeid i Tana kommune

PLAN FOR Systematisk sikkerhets- og beredskapsarbeid i Tana kommune PLAN FOR Systematisk sikkerhets- og beredskapsarbeid i Tana kommune I hht forskrift om kommunal beredskapsplikt 3 skal kommunen a. utarbeide langsiktig mål, strategier, prioriteringer og plan for oppfølging

Detaljer

Versjon NTNU beredskap. Politikk for beredskap ved NTNU UTKAST

Versjon NTNU beredskap. Politikk for beredskap ved NTNU UTKAST Versjon 1.0 2016-10-05 NTNU beredskap Politikk for beredskap ved NTNU Politikk for beredskap ved NTNU, rev. 1.0, Oktober 2016 ii INNHOLD 1. FORMÅL... 3 2. OVERORDNEDE KRAV OG FØRINGER FOR BEREDSKAP...

Detaljer

Styret for Luftambulansetjenesten ANS avholdt styremøte 25. september 2014 på Lørenskog

Styret for Luftambulansetjenesten ANS avholdt styremøte 25. september 2014 på Lørenskog Luftambulansetjenesten ANS Postboks 235 8001 Bodø Tlf. 75 54 9950 PROTOKOLL Vår dato: 29. september 2014 Arkivnr.: 012 STYREMØTE 25. SEPTEMBER 2014 Styret for Luftambulansetjenesten ANS avholdt styremøte

Detaljer

Instruks om innføring av internkontroll og systemrettet tilsyn med det sivile beredskapsarbeidet i departementene

Instruks om innføring av internkontroll og systemrettet tilsyn med det sivile beredskapsarbeidet i departementene Instruks om innføring av internkontroll og systemrettet tilsyn med det sivile beredskapsarbeidet i departementene Kongelig resolusjon 03.11.2000 Justisdepartementet KONGELIG RESOLUSJON Statsråd: Hanne

Detaljer

Regional IKT-beredskapsplan

Regional IKT-beredskapsplan Regional IKT-beredskapsplan Dette dokumentet erstatter etter at det er godkjent nåværende vedlegg 4 i Regional beredskapsplan for Helse Sør-Øst, og inngår således som en delplan til den regionale beredskapsplanen

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark. Akuttmedisinforskriften

Fylkesmannen i Telemark. Akuttmedisinforskriften Akuttmedisinforskriften 4. Samhandling og samarbeid mellom virksomheter som yter akuttmedisinske tjenester Kommunene og de regionale helseforetakene skal sikre en hensiktsmessig og koordinert innsats i

Detaljer

Samfunnssikkerhet og beredskap Kommunal beredskapsplikt

Samfunnssikkerhet og beredskap Kommunal beredskapsplikt Samfunnssikkerhet og beredskap Kommunal beredskapsplikt Elisabeth Danielsen fylkesberedskapssjef Beredskapskonferanse for skole- og barnehageeiere 14. mai 2013 Disposisjon Prinsipper for samfunnssikkerhetsarbeidet

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE. Internkontroll Kvalitetssikringssystem for beredskapsarbeidet

VENNESLA KOMMUNE. Internkontroll Kvalitetssikringssystem for beredskapsarbeidet VENNESLA KOMMUNE Internkontroll Kvalitetssikringssystem for beredskapsarbeidet Bakgrunn Direktoratet for sivilt beredskap laget i mai 2001 en veileder om: Systematisk samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid

Detaljer

Gjennomgang og oppsummering av helsesektorens innsats etter terrorangrepene 22. juli - anmodning om bistand til Helsedirektoratet

Gjennomgang og oppsummering av helsesektorens innsats etter terrorangrepene 22. juli - anmodning om bistand til Helsedirektoratet Helse Sør-Øst RHF Postboks 404 2303 HAMAR Deres ref.: Saksbehandler: VEN Vår ref.: 11/5628 Dato: 25.10.2011 Gjennomgang og oppsummering av helsesektorens innsats etter terrorangrepene 22. juli - anmodning

Detaljer

Formålet med kommunal beredskapsplikt Dette oppnås gjennom på tvers av sektorer i kommunen Redusere risiko helhetlig ROS

Formålet med kommunal beredskapsplikt Dette oppnås gjennom på tvers av sektorer i kommunen Redusere risiko helhetlig ROS 1 2 Formålet med kommunal beredskapsplikt er trygge og robuste lokalsamfunn. Dette oppnås gjennom systematisk og helhetlig samfunnssikkerhetsarbeid på tvers av sektorer i kommunen. Redusere risiko for

Detaljer

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE HADSEL KOMMUNE

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE HADSEL KOMMUNE PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE HADSEL KOMMUNE INNHOLD 0. Plan fastsatt av/dato 1. Mål og definisjoner 2. Ledelse, ansvar og roller, delegasjon 3. Situasjoner, varsling 4. Informasjon, dokumentasjon 5.

Detaljer

Regional IKT beredskapsplan

Regional IKT beredskapsplan Regional IKT beredskapsplan Dette dokumentet erstatter etter at det er godkjent nåværende vedlegg 4 i Regional beredskapsplan for Helse Sør Øst, og inngår således som en delplan til den regionale beredskapsplanen

Detaljer

Generell beredskapsplan. Malvik kommune. Malvik kommune

Generell beredskapsplan. Malvik kommune. Malvik kommune Generell beredskapsplan Malvik kommune Innhold 1. BAKGRUNN OG HENSIKT... 3 2. HJEMMEL FOR BEREDSKAPSARBEIDET... 3 3. MÅLSETTINGER OG STRATEGIER... 4 4. ROLLER, ANSVAR OG OPPGAVER... 5 5. ORGANISERING AV

Detaljer

Lege 113. Politi 112. Brann 110. Plan for helse- og sosial beredskap ve ulykker og katastrofer. Se også

Lege 113. Politi 112. Brann 110. Plan for helse- og sosial beredskap ve ulykker og katastrofer. Se også Plan for helse- og sosial beredskap ve ulykker og katastrofer Se også Overordnet beredskapsplan med o Plan for kommunal kriseledelse o Ressursoversikt o Evakueringsplan o Plan for kommunikasjon Og Varslingsliste

Detaljer

Psykososialt støtteteam. Håndtering av akutte psykiske kriser i relasjon til ulykker, selvmord og katastrofer.

Psykososialt støtteteam. Håndtering av akutte psykiske kriser i relasjon til ulykker, selvmord og katastrofer. Psykososialt støtteteam. Håndtering av akutte psykiske kriser i relasjon til ulykker, selvmord og katastrofer. Delplan under Plan for helsemessig og sosial beredskap i Alvdal kommune. Revidert 3.5.2012

Detaljer

Avtale mellom NN kommune og Vestre Viken. Den akuttmedisinske kjeden

Avtale mellom NN kommune og Vestre Viken. Den akuttmedisinske kjeden Avtale mellom NN kommune og Vestre Viken Den akuttmedisinske kjeden 1. Partene Partene er Vestre Viken og NN kommune. Vestre Viken er heretter benevnt Vestre Viken og NN kommune er benevnt som kommunen.

Detaljer

Ruters beredskapsplan. Strategiforum v/ Jorunn Brunstad Ekberg kvalitets- og beredskapssjef

Ruters beredskapsplan. Strategiforum v/ Jorunn Brunstad Ekberg kvalitets- og beredskapssjef Ruters beredskapsplan Strategiforum 12.09.2013 v/ Jorunn Brunstad Ekberg kvalitets- og beredskapssjef Agenda Bakgrunn for ny beredskapsplan Beredskapsarbeidet til Ruter Målsetting Planverket Organisering

Detaljer

Beredskapsarbeid i sykehus Organisering og ledelse. Else-Marie Ringvold, Beredskapssjef, SiV

Beredskapsarbeid i sykehus Organisering og ledelse. Else-Marie Ringvold, Beredskapssjef, SiV Beredskapsarbeid i sykehus Organisering og ledelse Else-Marie Ringvold, Beredskapssjef, SiV Sykehuset i Vestfold Organisering av spesialisthelsetjenesten Begrepet sykehusberedskap i utvikling Organisering

Detaljer

Delavtale mellom Lardal kommune og Sykehuset i Vestfold HF (SiV) om Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov

Delavtale mellom Lardal kommune og Sykehuset i Vestfold HF (SiV) om Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov Delavtale mellom Lardal kommune og Sykehuset i Vestfold HF (SiV) om Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskrivning fra spesialisthelsetjenesten,

Detaljer

1. Forord. Lykke til videre med beredskapsarbeidet.

1. Forord. Lykke til videre med beredskapsarbeidet. 1. Forord Oppland fylkeskommune ser behovet for en «Veileder i krise- og beredskapsarbeid» til støtte for det arbeidet som skal gjennomføres i alle enheter. Veilederen er et arbeidsgrunnlag og verktøy

Detaljer

Fylkesmannens samfunnssikkerhetsinstruks. (19. juni 2015)

Fylkesmannens samfunnssikkerhetsinstruks. (19. juni 2015) Fylkesmannens samfunnssikkerhetsinstruks (19. juni 2015) 1 Innhold Erstatter to instrukser trådte i kraft19. juni 2015 Formål og virkeområde Fylkesmannens ansvar for å samordne, holde oversikt over og

Detaljer

Ansvarlig ledelse må alltid ta stilling til foreliggende opplysninger og iverksette nødvendige tiltak ut fra den aktuelle situasjonen.

Ansvarlig ledelse må alltid ta stilling til foreliggende opplysninger og iverksette nødvendige tiltak ut fra den aktuelle situasjonen. Side: 1 av 5 1 Hensikt og omfang Hensikten med denne prosedyren er å sikre at Kystverket har planer for alle typer hendelser hvor Kystverket har eller vil kunne få et primæransvar i forhold til forurensingsloven,

Detaljer

Avtalen er inngått mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold helseforetak (SiV HF).

Avtalen er inngått mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold helseforetak (SiV HF). Logo XX kommune Delavtale mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om Henvisning til og innleggelse i sykehus, jf. Overordnet samarbeidsavtale pkt 4.2.b) og e) Gjeldende fra 01.01.2012

Detaljer

Høringsuttalelse Prehospital Plan og antall AMK-sentraler.

Høringsuttalelse Prehospital Plan og antall AMK-sentraler. Norsk Sykepleierforbund Molde Sjukehus Helse Nordmøre og Romsdal Styret i Helse Midt-Norge HF Høringsuttalelse Prehospital Plan og antall AMK-sentraler. Spørsmål. 1 Tjenestens art tilsier at ambulansetjenesten

Detaljer

F o r e t a k s n i v å. Rammeplan beredskap Side 1 av 10 Godkjent dato: 28.11.2014 1 PLANVERKETS FORMÅL 3

F o r e t a k s n i v å. Rammeplan beredskap Side 1 av 10 Godkjent dato: 28.11.2014 1 PLANVERKETS FORMÅL 3 F o r e t a k s n i v å Beredskap Dokument ID: Side 1 av 10 Innhold Gyldig til: 28.11.2015 1 PLANVERKETS FORMÅL 3 1.1 Grunnlag 3 1.1.1 De fire beredskapsprinsippene: 3 1.2 Definisjoner 3 1.2.1 Beredskapsnivå

Detaljer