Styremøte HiG mandag kl Vi starter med lunsj kl Styremøte HiG og HiL mandag kl

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styremøte HiG mandag 12.12.05 kl 12.00 15.30. Vi starter med lunsj kl 11.00. Styremøte HiG og HiL mandag 12.12.05 kl 16.00 19.00"

Transkript

1 Styremøte nr. 7/2005 Tid: Styremøte HiG mandag kl Vi starter med lunsj kl Styremøte HiG og HiL mandag kl Sted: Høgskolen i Gjøvik, nytt møterom på toppen av høgskolens nye sentralbygg SAKSLISTE BESLUTNINGSSAKER Sak STY 78/05 Sak STY 79/05 Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste Sak STY 80/05 Godkjenning av protokoll side 1 Sak STY 81/05 Økonomirapport pr oktober 2005 side 6 Sak STY 82/05 Budsjett 2006 side 34 Sak STY 83/05 Strategiplan for side 73 Sak STY 84/05 Intern økonomiinstruks ved Høgskolen i Gjøvik side 77 ORIENTERINGSSAKER Sak STY 85/ Sak STY 86/05 Rekrutteringsundersøkelse høgskoler 2005 og handlingsplan for markedsføring 2006 side Innspill til UFD (KD fra ) vedrørende satsing utenfor rammen Orientering i møtet side 105 Sak STY 87/05 Møte med Stortingsbenken fra Oppland og UFD vedrørende HILG-saken. Orientering i møtet. side 106 Sak STY 88/05 Orientering fra styrets klagenemnd side 107 BESLUTNINGSSAKER SAKSLISTE FELLES STYREMØTE HiL OG HiG kl

2 Sak STY 89/05 Gjøvik Sammenslåing av Høgskolen i Lillehammer og Høgskolen i side 108 Sak STY 80/05 GODKJENNING AV PROTOKOLL Saksdokumenter: Forslag til protokoll fra møte nr. 06/05 den 27 og Saksbehandler: Kons. Anne Aandalen Vedlagt Bakgrunn: Forslag til protokoll fra styremøte den 27. og har vært sendt ut til styret for kommentarer. Høgskoledirektørens forslag til vedtak: Vedlagte protokoll fra styremøte nr. 06/05 den 27. og godkjennes. Forslag til PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 6/2005 Tid: Torsdag 27. oktober 2005 kl Fredag 28. oktober 2005 kl (sm med HiL) Sted: Honne hotell og konferansesenter, Biri Tilstede: Fra styret: Jørn Wroldsen, ansatt, styrets leder Gro Iren Kvanli Dæhlin, ansatt, styrets nestleder Tonje Hamar, ekstern representant Jan Erik Svensson, ekstern representant Åse Flatland, ekstern representant Sigrid Wangensteen, ansatt, faglig pers - vararepr Eystein Kvam, ansatt, faglig pers. Rigmor Øvstetun, ansatt, tekn/adm personale Anne Helene Fauske, student Jan Inge Hanssen, student Fra administrasjonen: Jan Kåre Testad, konst. høgskoledirektør Kai R. Jakobsen, økonomidirektør Iver Jensen, studiedirektør Ikke tilstede: Tore Anstein Dobloug, ekstern representant 2

3 Ranveig A. Juvkam, ansatt, faglig pers. Alle eksterne vararepr. ble kontaktet, men ingen hadde anledning til å møte. Sak STY 65/05 GODKJENNING AV INNKALLING Innkallingen ble godkjent uten merknader. Sak STY 66/05 GODKJENNING AV SAKSLISTE Sakslisten ble godkjent uten merknader. Sak STY 67/ GODKJENNING AV PROTOKOLL Høgskoledirektørens forslag til vedtak: Vedlagte protokoll fra styremøte nr. 05/2005 den 16. september godkjennes. Vedtak: Som forslag til vedtak. Enstemmig vedtatt. Sak STY 68/05 ØKONOMISK RAPPORT PR SEPTEMBER 2005 Høgskoledirektørens forslag til vedtak: Styret tar økonomirapport pr. september 2005 til orientering og forutsetter at budsjettenheter med negativt avvik sikrer balanse i driften for året. Vedtak: Som forslag til vedtak. Enstemmig vedtatt. Sak STY 69/05 INNKJØPSSTRATEGI Høgskoledirektørens forslag til vedtak: Styret vedtar høgskolens innkjøpsstrategi. som Høgskoledirektøren fremmet nytt forslag til vedtak: Styret vedtar høgskolens innkjøpsstrategi, med de presiseringer fremkom i møtet. Vedtak: Som nytt forslag til vedtak. Enstemmig vedtatt. 3

4 Sak STY 70/05 LÆRINGSMILJØUTVALG VED HIG Høgskoledirektørens forslag til vedtak: 1. Det nye LMU sitt mandat vil være ihht. Lov om universiteter og høyskoler, 4-3, gjeldende fra 1/ Følgende sammensetning foreslås; 6 representanter fra studentene og 6 representanter fra de ansatte, herunder høgskoledirektør, rektor, prorektor, studiedirektør samt to representanter fra uv-personalet oppnevnt av rektor. 3. Høgskoledirektør oppnevner sekretær for utvalget. Representant fra SOPP og organisasjonssekreter i Studentrådet har møte- og talerett. 4. Ved eventuell senere behov for mindre endringer av sammensetning av læringsmiljøutvalget gir styret høgskoledirektør fullmakt til å effektuere dette. Vedtak: Som forslag til vedtak. Enstemmig vedtatt. Sak STY 71/05 STRATEGISK STUDIEPORTEFØLJE Høgskoledirektørens forslag til vedtak: 1) Høgskolen i Gjøvik lyser ut studieporteføljen for slik den fremkommer i den vedlagte tabellen og med de endringer som fremkom i styremøtet. 2) Styret ber rektor og direktør følge opp de føringer og anbefalinger som er gitt i notatet om strategisk studieportefølje og med de presiseringer og prioriteringer som styret ga i styremøtet. 3) HiG søker departementet om å få ta opp studenter etter Y-vei modellen for (studenter med fagbrev) for de aktuelle ingeniørutdanningene. 4) Høgskolen i Gjøvik tar over forkurs for ingeniørutdanningen fra høsten 2006 under forutsetning av at de økonomiske og personalmessige konsekvensene for HiG er tilfredsstillende. Dersom HiG må overta personalansvar for eksisterende fagpersonell ved Fagskolen i Gjøvik, stanses tilbudet fra høsten 06. 5) Høgskolen i Gjøvik markedsfører ovenfor fagskolene at vi gir innpassing av deler av fagskoleutdanningen innenfor det ordinære treårige bachelorprogrammet i ingeniørfag. Dette 4

5 Orienteringssaker: gjelder alle ingeniørlinjer. 6) Master i brukersentrert mediedesign lyses ikke ut for studieåret Det jobbes videre med økonomisk og faglig grunnlag for å lyse ut studiet fra Høgskoledirektøren fremmet nytt forslag til vedtak under punkt 4: 4) Høgskolen i Gjøvik tilbyr forkurs for ingeniørutdanningen fra høsten 2006 under forutsetning av at de økonomiske og personalmessige konsekvensene for HiG er tilfredsstillende. Vedtak: Som nytt forslag til vedtak. Enstemmig vedtatt. Sak STY 72/05 PROSJEKT INNLANDSUNIVERSITETET - FREMDRIFT Sak STY 73/05 GODTGJØRING STYREMEDLEMMER Sak STY 74/05 RIKSREVISJONENS NOTAT FRA MØTE Sak STY 75/05 Sak STY 76/05 ORIENTERING STATSBUDSJETT 2006 OG BUDSJETTPROSESS HIG 2006 ORIENTERING FRA STYRETS KLAGENEMND Beslutningssak: Sak STY 77/06 FORELØPIG BESLUTNINGSUNDERLAG FOR EN EVENTUELL SAMMENSLÅING AV HIL OG HIG Høgskoledirektørens forslag til vedtak: Styret tar utkastet til beslutningsunderlag til etterretning med følgende Høgskoledirektøren fremmet nytt forslag til vedtak: - Styret tar det foreløpige beslutningsgrunnlaget til etterretning, og ber om at innspill som framkom i møtet, blir tatt hensyn til i det videre arbeid med beslutningsgrunnlaget - Styret ber om at det utarbeides en fusjonsavtale 5

6 Vedtak: Som nytt forslag til vedtak. Enstemmig vedtatt. Forslaget dobbeltstemme. Protokolltilførsel: Det kom frem forslag om å lukke deler av møtet for pressen. falt med 5 mot 5 stemmer på grunn av styreleders Sak STY 81/05 ØKONOMISK RAPPORT PR. OKTOBER 2005 Saksdokumenter: 1. Regnskapsoversikt pr. oktober Grafisk framstilling regnskap pr. oktober ber Prøveårsavslutning pr. oktober Saksbehandler: økonomidirektør Kai Robert Jakobsen Vedlegg 1 Vedlegg 2 Vedlegg 3 Høgskoledirektørens vurdering Generelle kommentarer: Høgskolen har i brev av fra Utdannings- og forskningsdepartementet fått varsel om at bevilgningen til høgskolen for 2005 blir redusert med kr ,- i forbindelse med nysalderingen av budsjettet for Høgskolen hadde pr. oktober et resultat på kr ,-. Avvikene fordeler seg slik på budsjettenhetene: Budsjettenhet Avvik pr. okt 2005 Prognose 2005 IIA , ,- IHS , ,- IHT , ,- IMT , ,- ISP , ,- EVU ,- 0,- FA og HiG felles , ,- HiG samlet , ,- Kommentarer til de enkelte budsjettenheter: IIA Instituttet hadde et negativt resultat på kr ,-. Avviket skyldes at totale inntekter inklusive interne transaksjoner var kr ,- lavere enn budsjett mens 6

7 driftskostnadene var kr ,- lavere enn budsjett for perioden. Inntekter fra oppdrag viste totalt sett inklusive interne transaksjoner et avvik på kr ,- ( ). Det ser ikke ut til å bli store avvik på lønns og driftsbudsjettet for IIA i Forkurs Fagskolen Forkurs fagskolen ligger i driftsbudsjettet for IIA med en utgift på mill. Den reelle kostnaden i 2005 blir 2.6 mill. Det er uklart hvorfor forkurset er underbudsjettert med 0.75 mill. Inntekter ved oppdrag 2005 Under følger en oversikt over inntekter ved oppdrag som er grunnlaget for budsjettet i Dette budsjettet er preget av til dels feilbudsjetteringer, dessuten er ikke inntjeningskravene som står i budsjettet kommunisert til prosjektledere ved IIA. Det er til dels store avvik mellom prosjekt budsjetter og instituttets budsjett, se merknader under. Prognosen gir et summert avvik for inntekter på oppdrag på 1.54 mill. 7

8 Materialtesting 100 Jo Sterten OK Delsum EVU 956 Det er noe usikkerhet rundt inntektene fra EVU. Her NFR 1300 Budsjettet henvises det var til satt redegjørelse opp på nhs grunnlag fra Fred Johansen. av en søknad som Delsum ikke ble innvilget. Det har kommet til andre inntekter som delvis kompenserer for dette. Delsum (?) -200 Jørstadmoen E-GIS SATNAT GIS områdeutvikling OFK GEO 4D KomSam 1700 Inntektene til instituttet fra Jørstadmoen blir i 2005 på ca mill. Dette har vært klart fra starten av året. Feilbudsjetteringen skyldes blant annet at dekningsbidraget er budsjettert som inntekt til instituttet (ca. 350). 170 Dette er et EU prosjekt med stor egenandel. Målet for prosjektet var at dette skulle gå i balanse i Dette målet ser ut til å bli nådd. Inntektskravet i budsjettet har ikke blitt kommunisert til prosjektleder. 250 Prosjektet har gått etter planen for prosjektbudsjettet. Utgiftene i prosjektet har ikke blitt tatt med i IIA sitt budsjettet når dette ble satt opp i Inntektskravet i budsjettet har heller ikke blitt kommunisert til prosjektleder. 250 Prosjektet er ikke startet opp. Dette er et 3-årig prosjekt der det var budsjettet med inntekt på i Inntektskravet i budsjettet har ikke blitt kommunisert til prosjektleder. Prosjektet har ikke kommet i gang på grunn av personalendringer mot slutten av året hver fra OFK og Gjøvikregionen. Det er en utgift på 500 i prosjektet til RTIM som er ført i IIA budsjettet. De 100 som tilfaller IIA er brukt til investeringer

9 IHS Instituttet hadde et positivt avvik på kr ,-. Avviket skyldes lavere driftskostnader enn budsjettert. Inntektene var kr ,- lavere enn budsjett. IHT Instituttet hadde et positivt resultat på kr ,-. Dette skyldes mindreforbruk på lønn- og andre driftskostnader. Bakgrunnen for at resultatet ikke er høyere skyldes at resterende refusjoner for radiograf- og stråleterapistudiene vil bli inntektsført i desember. IMT Instituttet hadde et positivt avvik på kr ,-. Det positive avviket på lønn skyldes ikke belastede lønnskostnader og utsatt tilsetting i to stillinger. NFRprosjekter er belastet med kr ,- mindre enn budsjettert. ISP Instituttet hadde et negativt avvik i forhold til budsjett på kr ,-. Dette skyldes veiledningstjenester, reiser og refusjon av reise- og bokostnader for studenter, men budsjettet sett under ett vil driften i løpet av året gi et overskudd på ca kr ,-. EVU: EVU-enheten hadde et positivt avvik på kr ,- i perioden, men overføringer til instituttene er ikke avstemt pr. oktober. HiG felles (IT-drift, bibliotek, drift av bygninger): For dette området viste det ordinære forbruket på IT, bibliotek og drift et positivt avvik på kr ,-. Tilskudd til ombygging L-bygg, investeringer i kantine, bibliotek, servicetorg vil bli belastet regnskapet i siste november og desember. Ledige stillinger har gitt innsparinger på lønnsbudsjettet. Avslutningen av innkjøpene i forhold til ombyggingen av L-bygget pågår fortsatt og gir en viss usikkerhet i endelig nivå på kostnadsnivå i FA: FA hadde et positivt avvik på kr ,-. Dette skyldes hovedsakelig innsparinger på lønnsbudsjett. Samlet vurdering Samlet sett er den økonomiske stillingen for høgskolen god så langt i budsjettåret. For IIA viser prognosen et underskudd på kr ,-. Instituttet har satt i gang tiltak for å redusere underskuddet. For de øvrige budsjettenheter ved høgskolen viser prognosen et positivt årsresultat med unntak av IMT som forventer et underskudd på kr ,-. Samlet sett forventes høgskolen å gå med overskudd i Viktige hendelser fra forrige møte: 9

10 Utdannings- og forskningsdepartementet har godkjent at Høgskolen i Gjøvik får eksamensrett for Master i helsefremmende arbeid og omsorg i lokalsamfunnet. En mastergrad innen dette området kvalifiserer for helsefremmende omsorgsarbeid og sosialt forandringsarbeid innenfor helse- og sosialtjenesten og andre velferdsområder. Utdanningen tilbys i samarbeid med blant annet Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer. Anerkjente foredragsholdere, forskere og kreativ workshop var noen av ingrediensene i den internasjonale konferansen innen fargebildeteknologi. Gjøvik Color Imaging Symposium 2005 som gikk av stabelen 30.november og 1.desember ved HiG. Høgskoledirektørens forslag til vedtak: Styret tar økonomirapport pr. oktober 2005 til orientering, og forutsetter at budsjettenheter som går med underskudd i 2005 utarbeider planer for inndekning av dette i Sak STY 82/05 BUDSJETT 2006 Saksdokumenter: 1. Forslag budsjettdokument Sammenligning av budsjettrammer institutter 3. Ny budsjettmodell - beregninger Vedlegg 1 Vedlegg 2 Vedlegg 3 Saksbehandler: Økonomidirektør Kai Robert Jakobsen Bakgrunn: Fordeling av tildelingen i Statsbudsjett 2006 til Høgskolen i Gjøvik på budsjettenheter. Høgskoledirektørens vurdering Høgskolen er i forslag til statsbudsjett for 2006 tildelt en budsjettramme på kr ,- for I tillegg til tildelingen fra UFD er det budsjettert med eksterne inntekter på kr ,- for Dette er en reduksjon på 7,3 mill. kr i forhold til inneværende års budsjett. Denne store inntektsreduksjonen har gitt ekstra store utfordringer i årets budsjettprosess. Det har i høst vært gjennomført en involverende budsjettprosess med institutter og seksjoner. Direktørskiftet har også medført at det har blitt flere runder med intituttene enn vanlig. Dette har avklart at det vil være mulig å gjennomføre 10

11 høgskolens planlagte aktiviteter neste år innenfor foreslåtte rammer. Budsjettet for 2006 viser en tydeligere prioritering enn tidligere års budsjett. Den budsjettfordeling som nå foreslås, er basert på en ny budsjettmodell, jfr. vedlegg 3. Denne må det arbeides videre med og kvalitetssikres. I budsjettprosessen har vi i stor grad tatt hensyn til de beregnede rammene for instituttene som modellen gir. Dette har fått konsekvenser for samtlige institutter. Det er gitt signaler om at det etter en nærmere vurdering kan bli gitt ekstra midler til instituttene. Dette forutsetter at instituttene har lønnsomme satsinger som de fremmer søknader om med utarbeidelse av budsjett/langtidsbudsjett som viser inntekter og kostnader for satsingene. En utfordring har vært at å skape rom for økte bevilgningene til Institutt for informatikk- og medieteknikk (IMT)og Institutt for sykepleierfag (ISP). Dette har skjedd ved at bevilgningene til Institutt for ingeniør- og allmenn fag, Institutt for helse- og sosialfag, EVU-enhet og fellestjenester har blitt redusert i forhold til opprinnelig forslag. De rammene som nå foreslås tildelt for 2006 avviker lite fra de rammene som budsjettmodellen gir, men modellen viser at det fortsatt et behov for omstilling på instituttene. Som det framgår av budsjettdokumentet vil Institutt for Ingeniør og allmennfag (IIA) få store utfordringer i å balansere utgifter mot inntekter i Budsjettet for instituttet er på denne bakgrunn gjort opp med et underskudd på kr ,-. Det er i budsjettmøte med instituttet gitt signaler om at underskudd i 2005 og i 2006 på grunn av overgang til ny budsjettmodell, vil måtte dekkes inn over en tre års periode. Det må arbeides systematisk med kostnadsbesparelser samtidig som det også må arbeides aktivt med å øke eksterne inntekter. Som vedlegg 2 viser, har instituttet en stor andel basisfinansiering, 66,0 %. De samme utfordringene har også Institutt for helse og sosialfag (IHS) med en basisfinansiering på 73 %. Til sammenligning har IMT.og ISP en basisfinansiering på henholdsvis 37,0% og 30,0%. Institutt for helseteknologi vil få en lavere andel basisfinansiering,jfr. vedlegg 2, når høgskolen får godtgjort studiepoengsproduksjonen for radiografstudentene. Hittil er dette godtgjort Høgskolen i Bergen, mens HiG har få refundert kostnader fra Høgskolen i Bergen. Det vises til nærmere omtale av budsjettet i budsjettdokumentet for 2006, jfr. vedlegg 1. Det vil bli utarbeidet virksomhetsplaner for instituttene innenfor vedtatte budsjettrammer. Høgskoledirektør vil ut i fra en totalvurdering foreslå at budsjettrammen for 2006 fordeles og vedtas som vist nedenfor. Høgskoledirektørens forslag til vedtak: 1. Styret vedtar følgende fordeling av budsjett 2006: FA/HiG ISP IHT IHS IIA IMT EVU Felles HiG Ramme UFD Øvrig inntekter

12 958 Sum inntekter Investeringer Driftskostnader Netto Dr.utg Disponeringsfullmakter Budsjettenhetene kan fritt disponere mellom bevilgninger til driftsutgifter og til investeringer. Budsjettenhetene kan øke summen av driftskostnader og investeringer mot tilsvarende merinntekt når merinntekten er resultat av økt aktivitet i forhold til budsjettforutsetningene for Forutsetningen er at dette ikke skaper bindinger til å opprettholde et høyere aktivitetsnivå enn det som dekkes av utgiftsbevilgningen dersom merinntekten faller bort. Budsjett 2006 Styrevedtak Sak STY 82/05, Vedlegg 1 Innledning Det foreliggende budsjettdokument gir de overordnede økonomiske rammer, mål og satsinger for høgskolens virksomhet i De viktigste føringene for budsjettdokumentet er gitt i: Statsbudsjettet for 2006 HiG s strategi- og handlingsplan for , (utkast pr. Juni 2005 skal vedtas i desember 2005) Etter høgskolestyrets vedtak i budsjettsaken vil det bli utarbeidet et detaljert budsjett samt utarbeidet endelig virksomhetsplan. Strategi og utvikling HiG er i sluttfasen i en strategisk og krevende omstillingsprosess. Som en del av prosjekt Innlandsuniversiteter (PIU) er fusjonsplanen med HiL kommet langt. Styret vil i desember bestemme om HiG og HiL skal søke om å bli fusjonert. Mye av høgskolens strategiske innsats i 2005 har vært rettet mot dette viktige strategiarbeidet. Det samme vil måtte skje i HiGs nye strategiplan er utarbeidet med dette som bakteppe. I prosessen med HiL er det utarbeidet en egen strategiplan for en samlet høgskole i Oppland. HiGs strategiplan tar for seg planene for Gjøvik Campus i denne sammenheng. Samtidig er HiG aktivt med i prosjekt Innlandsuniversitetet (PIU), og universitetsambisjonen kommer fram i HiGs visjon. For HiG er flg. visjon, hovedmål og virksomhetside foreslått for : Visjon: Innlandsuniversitetets tyngdepunkt innen teknologi, helse og omsorg 12

13 Hovedmål: HiG er en kunnskapsinstitusjon med et bredt samfunnsmessig mandat innen utdanning, forskning og formidling. Som institusjon er HiG forpliktet overfor krav om faglig kvalitet og samfunnsmessig relevans både regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Virksomhetside: HiG skal ha en basis i bachelorutdanninger innen teknologi, helse og omsorg i tråd med nasjonale og regionale behov ha profilerte fagmiljø og utvikle master- og PhD-utdanninger innen utvalgte områder være en av de ledende nasjonale og internasjonale kompetanse- og forskningsleverandører innen informasjonssikkerhet og medieteknologi bidra til regional og nasjonal verdiskaping som en løsningsorientert og fleksibel samarbeidspartner ha et attraktivt og dynamisk læringsmiljø sikring av en sunn økonomi gjennom god studentrekruttering, oppdrag, forskning og formidling. Høgskolen har ambisjoner om å etablere en PhD-utdanning i informasjonssikkerhet. Dette er plukket ut som et satsingsomårde i PIU. Videre jobbes det med PhD-utdanning i visuell kommunikasjon som et samarbeidsprosjket sammen med HiL. I tillegg til disse områdene er det også utviklet og igangsatt masterutdanninger på andre områder. Utfordringen er å finansiere disse satsingene. PIU er kommet langt i å få etablert et fond til dette formål. I strategiplanen er det lagt vekt på at omfanget og kvaliteten på skolens FoU skal prioriteres høyt og være rettet mot satsingsområdene og regionale behov. Skolens FoU-virksomhet er inne i en meget god utvikling, og det er i den seinere tid rekruttert flere personer med professor-/1.kompetanse. Vi har flere forskningsprosjekter finansiert av Norges Forskningsråd (NFR) som vil bli videreført i Videre er det under planlegging nye søknader for neste år. I budsjettdokumentet gis det en nærmere oversikt over dette. Fokus 2006 Høgskolen skal i 2006 ha spesielt fokus på følgende: Høy studenttilfredshet Høy personaltilfredshet Økt studiepoengproduksjon For studiepoengproduksjon er det i budsjettet fastsatt resultatkrav. Som en del av kvalitetssystemet har vi målinger av studenttilfredshet og for personaltilfredshet har høgskolen gjennomført en undersøkelse som vil bli fulgt opp i Fokusområdene skal følges opp ved løpende tilbakemeldinger til styret og gjennom den årlige kvalitetsrapporten. Økonomiske rammer for 2006 Høgskolen er i forslag til statsbudsjett for 2006 tildelt en budsjettramme på kr ,-. Høgskolens budsjettramme øker nominelt med 8,5 mill.kr fra 2005 til 2006, korrigert for ekstra utstyrsbevilgning på 8,3 mill.kr i Kompensasjon for lønnsog prisstigning utgjør 4,3 mill.kr. Høgskolen har fått videreført 25 nye studieplasser 13

14 til radiografiutdanning, men mistet 20 studieplasser til ingeniørutdanning. Lønnsoppgjøret i 2006 inngår i avsetningen for lønns- og priskompensasjon i Høgskolen er tildelt ressurser til en ny stipendiatstilling med halvårsvirkning i I tillegg er tildelt stipendiatstilling i 2005 videreført med helårseffekt i I finansieringssystemet skilles det mellom basisfinansiering, undervisningsfinansiering og forskningsfinansiering. For høgskolen fordeler de ulike komponentene i finansieringssystemet seg slik: Vekst kr % kr %- % andel andel Undervisning , ,4 12,6 Forskning , ,9-37,6 Basis * , ,8-0,6 Sum , ,0 0,2 * hvorav 8,3 mill.kr er ekstraordinær tildeling til utstyr i 2005 Oppnådde resultater i 2004 er avgjørende for bevilgningsnivå i 2006 på undervisningskomponenten og den resultatbaserte (RBO) forskningskomponenten. Den resultatbaserte undervisningsfinansieringen er "regelstyrt" og knyttes til studiepoeng og utvekslingsstudenter. Det legges til grunn faste satser for ulike utdanninger i undervisningskomponenten. Med normal studieprogresjon skal en student avlegge 60-studiepoengsenheter i løpet av et studieår. Høgskolen har fått en reell økning i uttellingen for undervisningskomponenten på kr ,- i Økningen skyldes en at studiepoengs-produksjonen er økt med studiepoengsenheter fra 2003 til Det har dessuten vært en økning på 27 utvekslingsstudenter fra 2003 til Satsene for undervisningskomponenten er prisjustert med mellom 3 og 4 % fra 2005 til Utgangsposisjonen for Høgskolens basistildeling korrigert for studieplassendringer er studiepoengsenheter. Effekt av studieplassendringer i 2006: Helårsvirkning av studieplassreduksjon i 2005 ( 31 plasser) ,- Videreføring av 25 nye studieplasser radiografi ,- Reduksjon 20 studieplasser ingeniørutdanning ,- Samlet effekt studieplassendringer ,- I budsjettfordelingen internt for HiG er UFDs finansieringsmodell lagt til grunn på en slik måte at basiskomponenten er fordelt på alle budsjettenhetene, mens undervisnings- og forskningskomponentene kun er fordelt på instituttene. Undervisningskomponenten er fordelt mellom avdelingene etter produserte studiepoeng i Forskningskomponenten består av en resultatbasert del (RBO) og en strategisk del. Den resultatbaserte delen er beregnet ut i fra et veid gjennomsnitt av EU-midler, NFR-midler og publiseringspoeng. De strategiske forskningsmidlene består av midler til rekrutteringsstillinger. Høgskolen har fått midler til halvårsvirkningen av en ny stipendiatstilling i Fra før har høgskolen 7 slike stillinger finansiert fra UFD fordelt med tre på ISP en på IHS og fire på IMT. 14

15 Oversikt over HiG s totale inntekter og utgifter i perioden : Alle beløp i kr REGN BUD BUD Driftsinntekter 3. Driftsinntekter - 50 post (tildeling fra UFD) inntekter ved oppdrag inntekter NFR øvrige driftsinntekter* Sum inntekter Driftsutgifter 4. Investeringer Netto kostnader for arbeidskraft og 7. Andre driftskostnader Sum kostnader Netto driftsresultat *inkludert interne avregninger med ,- Når det gjelder budsjettfordelingen på institutt/fa vises til egne oversikter seinere i budsjettdokumentet. Det er sentralt satt av midler til: Lønnsoppgjør 2006 kr Studiekvalitet Fellessystemer Reserve kr Sum kr Avsetning til lønnsoppgjør gjelder sentralt og lokalt oppgjør i Midler til studiekvalitet skal dekke kvalitetsseminar, høgskolepedagogiske tiltak m.m. Investeringsbudsjett: Mill.kr 15

16 2006 Renovering A og K: -Tilskudd HiG 1,0 Vedlikehold bygg: Statsbygg 2,0 HiG 0,2 Sum 2,2 Øvrige investeringer: IKT-investeringer 1,2 Inventar klasserom 0,1 NIS lab, Fargelab, Lyd, bilde lab 1,0 Sum 5,5 Investeringstiltakene er nærmere kommentert under de enkelte budsjettenhetene Stillingsstopp/-vurdering For hver stilling som blir ledig og ved forslag om oppretting av nye stillinger, vil det bli lagt opp til en mer omfattende vurdering av behov enn tidligere praktisert. Behov for nyansettelser skal dokumenteres etter nærmere fastsatte retningslinjer, og vedtak om å lyse ut stillinger skal gjøres av rektor/høgskoledirektør i samråd med aktuell instituttleder eller stabs-/seksjonsleder. Hensikten er å legge grunnlaget for ressursomfordeling til fagmiljø med høyt aktivitetspress fra fagmiljø som har en uforholdsmessig høy bemanning. Behovet for å ha en slik sentralisert beslutningsprosess forventes å falle bort ved full innføring av ny budsjettmodell som vektlegger objektive kriteria i ressurstildelingen. Ny budsjettmodell Det er arbeidet videre med utvikling av ny budsjettmodell i Denne består av fem hovedkomponenter: 1. Grunnlag 2. Studiepoengsproduksjon 3. FoU-produksjon 4. Eksterne inntekter 5. Strategiske midler I grunnlagsmodulen settes det av en minimumsressurs for å tilby et studium. Dette kan inkludere både bachelor, master, videre- og etterutdanninger. Denne ressursen tenkes utløst etter vedtak om studieporteføljen i høgskolestyret for i det aktuelle budsjettår. Det legges til grunn samme grunnbevilgning for inntil 30 studenter (60 studiepoengstilbud). I studiepoengsproduksjonsmodulen inngår studiepoengsproduksjon utover 30 studenter pr. 60 studiepoengstilbud. 16

17 Fordeling av FoU-delen av UFD-budsjett etter samme nøkkel som den UFD bruker. Eksterne inntekter er stipendstillinger, samt midler som faggruppene selv genererer: eksterne oppdrag, kurs, forskning, etc. Strategiske midler er tidsavgrensede midler som fordeles til å stimulere ønsket aktivitet: f.eks. oppbygging av ny faggruppe, forskuttering nye studier, etablering av FoU-kapasitet, paraplyprosjekter, kompetanseoppbygging /kvalifisering / stipend til ansatte, etc. I budsjettet for 2006 er modellen delvis lagt til grunn for fordeling mellom instituttene. Modellen må utvikles videre og kvalitetssikres nærmere. Hvis den gir utilsiktede virkninger, vil dette bli rettet opp senere. Kvalitetsindikatorer Kvalitetsindikatorer skal være et hjelpemiddel i styring og ledelse av høgskolen. Nedenfor er det valgt ut sett av indikatorer som sier noe om kvalitet og effektivitet ved skolen virksomhet. Det er lagt vekt på indikatorer som er lett tilgjengelig i offisiell statistikk og som kan brukes i benchmarking. Høgskolen i Gjøvik Resultater 05 Mål 05 Mål 06 Søkning Studenter totalt (egenfinansierte personer) høstsemester Studenter totalt (eksternt finansiert personer) høstsemester Studiepoeng (60 sp Egenfinansiert) estimert. Vår=60% av årsprod. * Studiepoeng (60 sp Eksternt finansiert) estimert. Vår=50% av årsprod. * Avlagte studiepoeng per student Antall fullført med bachelorutdanning Antall fullført med masterutdanning Utveksling inn Utveksling ut Vitenskaplige publikasjonspoeng 8, *) Estimat FoU I 2005 har vi hatt en god vekst i FoU-finansiering fra Norges Forskningsråd (NFR). Dette henger sammen med oppbyggingen av sterke fagmiljøer innefor satsingsområdene, spesielt innenfor de områder som tilbyr masterutdanninger, og som planlegger PhD-utdanninger inne rammen av Innlandsuniversitetsprosjektet. Et par nye NFR-prosjekter har kommet i gang, og det er tilsatt flere forskere og stipendiater i den sammenheng. I 2006 er det et mål å konsolidere stillingen. Noen av våre NFR-forskningsprosjekter vil nærme seg en avslutning, og investeringsfasen i disse prosjektene er over. Den samlede omsetning til forskning ventes derfor ikke å øke vesentlig i Hittil er det kun teknologimiljøer som har lykkes i å få større NFR-finansierte prosjekter. I 17

Tid: Tirsdag 14. juni 2011 kl 09 00-15 30, avslutningsmiddag, Staur Gård i Stange kl 17 00. Sted: Møterom Ørneredet, HiG

Tid: Tirsdag 14. juni 2011 kl 09 00-15 30, avslutningsmiddag, Staur Gård i Stange kl 17 00. Sted: Møterom Ørneredet, HiG Styremøte nr. 3/2011 Tid: Tirsdag 14. juni 2011 kl 09 00-15 30, avslutningsmiddag, Staur Gård i Stange kl 17 00. Sted: Møterom Ørneredet, HiG Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 33/11 Innkalling til styremøte

Detaljer

Styremøte nr. 1/2010

Styremøte nr. 1/2010 Styremøte nr. 1/2010 Tid/Sted: 11. og 12. mars 2010. University of Gloucestershire, England Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 01/10 Innkalling til styremøte nr 1/2010... 2 Sak STY 02/10 Saksliste...

Detaljer

Styremøte nr. 4/2009

Styremøte nr. 4/2009 Styremøte nr. 4/2009 Tid: 11. juni 2009, Kl 10-16 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom i G-bygget Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 28/09 Innkalling... 2 Sak STY 29/09 Saksliste... 3 Sak STY 30/09 Protokoll

Detaljer

Styremøte nr. 6/2010

Styremøte nr. 6/2010 Styremøte nr. 6/2010 Tid: Mandag 13 desember 2010, kl 10.00 til kl 16.00 med påfølgende middag på Gamletorvet Spiseri. Sted: Møterom Ørneredet, HiG. Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 67/10 Innkalling

Detaljer

Styremøte nr. 5/2010

Styremøte nr. 5/2010 Styremøte nr. 5/2010 Tid: onsdag 10. november 2010 kl 10.00 til kl 14.30 med påfølgende felles styreseminar fra kl 15 00 til 18 10 (se eget program), deretter felles middag. Sted: Ørneredet, HiG Saksliste

Detaljer

Styremøte nr. 1/2012

Styremøte nr. 1/2012 Styremøte nr. 1/2012 Tid: Mandag 27. februar kl. 10:00-15:30, middag kl. 16:00 18:00 Tirsdag 28. februar kl. 09:00 16:00 Sted: Mandag - Ørneredet (3. etasje G-bygget, HiG) Tirsdag - Honne hotell og konferansesenter

Detaljer

Styremøte nr. 5/2013

Styremøte nr. 5/2013 Styremøte nr. 5/2013 Tid: Mandag 11. november 2013, kl. 09:00 15:00 (møtet avbrytes i ca. 1 time fra kl. 12 styret besøker en fagavdeling) Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom Ørneredet (G-bygget/ 3. etasje)

Detaljer

Styremøte nr. 1/2013

Styremøte nr. 1/2013 Styremøte nr. 1/2013 Tid: Tirsdag 5. mars 2013 kl. 09:00 15:00 Sted: HiG (Ørneredet/ G-bygget 3. etasje) Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 01/13 Innkalling til styremøte nr. 1/2013... 3 Sak STY 02/13

Detaljer

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, dekaner, StorHK, SiH.

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, dekaner, StorHK, SiH. Innkalling til styremøte 26-27. februar 2009 Vår ref.: 2009/339 Til: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Simon Tschudi,

Detaljer

Styremøte nr. 6/2014. Saksliste. Tid: Mandag 15. desember 2014, kl. 09:00 15:00 Sted: Høgskolen i Gjøvik (G-bygget, møterom 3.

Styremøte nr. 6/2014. Saksliste. Tid: Mandag 15. desember 2014, kl. 09:00 15:00 Sted: Høgskolen i Gjøvik (G-bygget, møterom 3. Styremøte nr. 6/2014 Tid: Mandag 15. desember 2014, kl. 09:00 15:00 Sted: Høgskolen i Gjøvik (G-bygget, møterom 3. etasje) Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 73/14 Innkalling til styremøte nr. 6/2014...

Detaljer

Meldt forfall: Styremedlem Geir Haugsbakk vara Øyvind Tønnesson deltar.

Meldt forfall: Styremedlem Geir Haugsbakk vara Øyvind Tønnesson deltar. Til høgskolestyret Lillehammer, 4. mars 2014 Innkalling til møte i Høgskolestyret 11. mars 2014 Til: Bente Ohnstad, Jens Uwe Korten, Kari Broberg, Jan Grund, Synnøve Brenden, Peter Nicolai Arbo, Marit

Detaljer

Styremøte nr. 2/2013

Styremøte nr. 2/2013 Styremøte nr. 2/2013 Tid: Mandag 6. mai - tirsdag 7. mai 2013 Sted: Fachhochschule Wiener Neustadt, Østerrike Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 13/13 Innkalling til styremøte nr. 2/2013... 2 Sak STY

Detaljer

SEPARATE VEDLEGG styremøte nr. 4/2012

SEPARATE VEDLEGG styremøte nr. 4/2012 SEPARATE VEDLEGG styremøte nr. 4/2012 Tertialrapport 1/2012 Rapport om kvalitetsarbeid 2011 Forskrift om opptak, studier og eksamen ved HiG Notat om benchmarking 2012 Tertialrapport 1-2012 Innhold 1 Innledning...

Detaljer

Innkalling til styremøte 24. oktober- Møte 7

Innkalling til styremøte 24. oktober- Møte 7 Sakshandsamar: Ståle Berglund Vår dato: 16.10.2013 Vår ref. Tlf.: +47 55 58 75 72 Dykkar dato: Dykkar ref.: Medlemene i styret for Høgskolen i Bergen Innkalling til styremøte 24. oktober- Møte 7 Vi viser

Detaljer

Thon Hotel Åsgårdstrand Styreseminar fra 13/3 klokken 1600 14/3 klokken 1000.

Thon Hotel Åsgårdstrand Styreseminar fra 13/3 klokken 1600 14/3 klokken 1000. STYRESAK FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD Møtedato 14.03.14 (Styreseminar starter torsdag 13.03 klokken 1600) Dokumentdato 06.03.14 Saksbehandler Høgskoledirektør Saksnummer 14/00886 SAK 31/14 INNKALLING

Detaljer

Langtidsbudsjett for perioden 2010 2013 for Høgskolen i Telemark

Langtidsbudsjett for perioden 2010 2013 for Høgskolen i Telemark Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 18.12.08 Saksbehandler: Journalnummer: John W. Viflot 2008/1727 Langtidsbudsjett for perioden 2010 2013 for Høgskolen i Telemark 1. Saken i korte trekk

Detaljer

Vedtakssaker Godkjenning av møteinnkalling. Møteprotokoll er godkjent pr epost.

Vedtakssaker Godkjenning av møteinnkalling. Møteprotokoll er godkjent pr epost. STYRESAK FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD Møtedato 13.02.2014 Dokumentdato 06.02.14 Saksbehandler Høgskoledirektør Saksnummer 14/00886 SAK 16/14 INNKALLING TIL MØTE I STYRET FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD

Detaljer

Innkalling til styremøte 11.-12. desember 2008 Vår ref.: 2008/1661

Innkalling til styremøte 11.-12. desember 2008 Vår ref.: 2008/1661 Innkalling til styremøte 11.-12. desember 2008 Vår ref.: 2008/1661 Til: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Arild Sundberg, Simon Tschudi,

Detaljer

Rapport og Planer 2008-2009 Høgskolen i Narvik

Rapport og Planer 2008-2009 Høgskolen i Narvik Rapport og Planer 2008-2009 Høgskolen i Narvik Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 1 2. Resultatrapport 2008... 2 3.1 Planer 2009... 22 3.2 Disponering av tildelt bevilgning 2009... 38 1. Innledning 2008

Detaljer

Rapport og planer 2013 / 2014

Rapport og planer 2013 / 2014 Rapport og planer 2013 / 2014 Høgskolen i Buskerud og Vestfold 1 I. Rapport og planer for HBV 2014. II. Forord Fra 31.12.13 opphørte Høgskolen i Buskerud (HiBu)og Høgskolen i Vestfold (HiVe) å eksistere.

Detaljer

Til: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Simon Tschudi, Elin Wood.

Til: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Simon Tschudi, Elin Wood. Innkalling til styremøte 11. juni 2009 Vår ref.: 2009/763 Til: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Simon Tschudi, Elin

Detaljer

Styremøte nr. 6/2012

Styremøte nr. 6/2012 Styremøte nr. 6/2012 Tid: Fredag 16. november 2012 kl. 0900 1500 Sted: HiG (Ørneredet/ G-bygget 3. etasje) Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 52/12 Innkalling til styremøte nr. 6/2012... 3 Sak STY 53/12

Detaljer

BUDSJETTFORDELING ÅRSPLAN

BUDSJETTFORDELING ÅRSPLAN Styresak 79/07 BUDSJETTFORDELING ÅRSPLAN 2008 KS_TJI202.doc Side 1 av 29 Innhold 1. Innledning... 3 2. Budsjettramme... 5 2.1. Uttelling i undervisningskomponenten... 5 2.2. Uttelling i forskningskomponenten...

Detaljer

Rapport og planer 2013-2014

Rapport og planer 2013-2014 Rapport og planer 2013-2014 Innhold 1 Innledning... 2 1.1 Overordnet strategisk ramme... 2 1.2 Vurdering av styrets eget arbeid... 3 1.3 Styrets vurdering av måloppnåelse... 3 1.4 Prioriteringer for 2014...

Detaljer

Innkalling. Innkalling til styremøte 13. november 2013

Innkalling. Innkalling til styremøte 13. november 2013 Innkalling Innkalling til styremøte 13. november 2013 Til: Maria Sjaavaag Aarbø, Petter Dyndahl, Marius Flemmen Knudsen, Atle Hauge, Tormod Hermansen, Maren Kyllingstad, Mette Løhren, Line M. Rustad, Torstein

Detaljer

Innkalling til styremøte 13. juni- Møte 5

Innkalling til styremøte 13. juni- Møte 5 Sakshandsamar: Ståle Berglund Vår dato: 04.05.2013 Vår ref. Tlf.: +47 55 58 75 72 Dykkar dato: Dykkar ref.: Medlemene i styret for Høgskulen i Bergen Innkalling til styremøte 13. juni- Møte 5 Vi viser

Detaljer

Høgskolen i Telemark STATSBUDSJETTET FOR 2013 - BUDSJETTFORDELING. Styret. Mari Pran 2011/1614. 13.12.12 S-sak 116/12

Høgskolen i Telemark STATSBUDSJETTET FOR 2013 - BUDSJETTFORDELING. Styret. Mari Pran 2011/1614. 13.12.12 S-sak 116/12 Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 13.12.12 S-sak 116/12 Saksbehandler: Journalnummer: Mari Pran 2011/1614 STATSBUDSJETTET FOR 2013 - BUDSJETTFORDELING Saken i korte trekk Forslag til budsjettfordeling

Detaljer

STYREMØTE fredag den 10. desember 2007, kl.08.30 ved Høgskolen i Narvik

STYREMØTE fredag den 10. desember 2007, kl.08.30 ved Høgskolen i Narvik Det innkalles til: STYREMØTE fredag den 10. desember 2007, kl.08.30 ved Høgskolen i Narvik Innkallingen går til: Styremedlemmer Håkon With Andersen Styreleder Åge Danielsen Ekstern representant Guri Ingebrigtsen

Detaljer

Høgskolen i Gjøvik. Saksliste til styremøte nr. 5/2014. 12. november 2014

Høgskolen i Gjøvik. Saksliste til styremøte nr. 5/2014. 12. november 2014 Høgskolen i Gjøvik Saksliste til styremøte nr. 5/2014 12. november 2014 HØGSKOLEN I GJØVIK Lise Konow Linnerud, epost: lise.linnerud@hig.no Vår dato 12.10.2014 Deres dato Vår referanse Deres referanse

Detaljer

Årsrapport 2014-2015

Årsrapport 2014-2015 Årsrapport 2014-2015 1 Innhold I. Styrets beretning... 3 Overordnede vurderinger... 3 Styrets arbeid... 6 Prioriteringer for 2015... 7 Muligheter og utfordringer framover... 8 II. Introduksjon til virksomheten

Detaljer