Krav til grunnsikring. Vedlegg 1 til 091 Norsk olje og gass anbefalte Retningslinje for sikring av forsyninger og materiell i olje- og gassindustrien

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Krav til grunnsikring. Vedlegg 1 til 091 Norsk olje og gass anbefalte Retningslinje for sikring av forsyninger og materiell i olje- og gassindustrien"

Transkript

1 Krav til grunnsikring Vedlegg 1 til 091 Norsk olje og gass anbefalte Retningslinje for sikring av forsyninger og materiell i olje- og gassindustrien

2 Nr. 091 Etablert: Revisjon nr.: 4 Rev. dato: Side: 2 Innhold Synliggjøring av endringer... 3 Anvendelse Områdesikring Tekniske tiltak for områdesikring minimumskrav Adgangskontroll IKT-sikring Personellmessige sikringstiltak Krav til fysisk sikring av forsyninger og materiell Kontroll av forsyninger og materiell på basene Kontroll av større utstyrsenheter og konstruksjoner Generelle tiltak Tillegg 1 til Vedlegg 1 Sikringsavtale... 15

3 Nr. 091 Etablert: Revisjon nr.: 4 Rev. dato: Side: 3 Synliggjøring av endringer Det er gjort presiseringer i tekst gjennom hele dokumentet. Det er også gjort endringer i krav i følgende kapitler Kapittel 2.2: Tekniske tiltak for områdesikring minimumskrav Sikkerhetsgjerde Trafikbom Vaktsentral Kameraovervåkning Perimeteralarm Kapittel 2.3: Kontroll av forsyninger og materiell på basene Returlast Anvendelse Dette dokumentet har sin hjemmel i Norsk Olje og Gass anbefalte Retningslinjer for sikring av forsyninger og materiell i olje- og gassindustrien. Dokumentet beskriver hvilke tiltak som skal være iverksatt og forberedt for at aktørene i forsyningskjeden skal kunne håndtere et ordinært trusselbilde (normalsituasjonen) på en forsvarlig måte. Kravene skal innarbeides i virksomhetens sikringsplaner. Tiltakene er å anse som grunnsikring som forhøyet sikringsnivå skal bygges på. Aktørene i forsyningskjeden skal iverksette retningslinjene gjennom avtaler nedfelt mellom partene.

4 Nr. 091 Etablert: Revisjon nr.: 4 Rev. dato: Side: 4 2 Minimumskrav til sikring og beredskap 2.1 Områdesikring Alle arealer og all bygningsmasse på baseområdet skal ha en avtalefestet områdeklassifisering, med sikringstiltak som er tilpasset virksomhetens sikringsbehov. Det skal foretas en Risikoanalyse for sikring. Denne skal legges til grunn for aktuelle sikringstiltak utover minimumskravene. Leverandører som er samlokalisert utenfor et baseområde, og som ser sikringsmessige og/eller kostnadsmessige fordeler av å samordne sine sikringstiltak, bør søke å etablere felles områder med en sikringsmessig standard tilsvarende det som er angitt for baseområdene. Leverandører med sikringsavtale skal disponere et kontrollert område for pakking i lastbærere og oppbevaring av annen kontrollert last. Næringspark: Det er normalt ingen begrensninger på publikums ferdsel i næringsparken, og det stilles ikke krav til fysiske sikringstiltak. Baseområde: Baseområdet skal ha skilt som tydelig viser hvem som eier eller disponerer området. Det skal fremgå at uvedkommende ikke har adgang. Tiltakene skal bidra til å sikre eiendom og materiell, og legge til rette for mer effektiv overvåkning ved et endret trusselnivå. Aktuelle virkemidler: Skilt Gjerde i områdets yttergrense Dersom det ikke er praktisk mulig med en ytre grense i form av gjerde, kan området monitoreres med kamera-overvåkning eller perimeteralarm. Trafikkbommer Belysning Kamera -overvåkning Mobile vakter Kontrollert område: På kontrolert område skal følgende krav ivaretas: automatisk deteksjon manuelt verifisering ved deteksjon Avlåste dører/porter Kamera-overvåkning

5 Nr. 091 Etablert: Revisjon nr.: 4 Rev. dato: Side: 5 Automatisk adgangskontroll og/eller stasjonær vakt Fig. 1 Områdetype-skisse med 091 og ISPS Begrenset område: Tiltak i begrenset område kommer i tillegg til tiltak i kontrollert område. De skal hindre uvedkommende adgang, og bidra til å sikre eiendom og materiell. Følgende virkemidler benyttes: Adgang begrenses til autorisert personell

6 Nr. 091 Etablert: Revisjon nr.: 4 Rev. dato: Side: Tekniske tiltak for områdesikring minimumskrav For å sikre en mest mulig ensartet tilnærming til bruk av tekniske sikringstiltak henvises det i retningslinjene til etablerte standarder for sikring der dette finnes. Standarder det refereres til er: Sikringshåndboken (Forsvarsbygg) (SHB) Forsikringsselskapenes godkjenningsnemd (FG) Skilting Skilt skal være opplyst i mørket, og lett synlig på 100 meters avstand. Sikkerhetsgjerde Det skal monteres sikkerhetsgjerde av sikringsklasse 2 (SHB) rundt kontrollerte områder. Gjerde skal også monteres langs yttergrensen mot sjø, der hvor yttergrensen ikke er kai. Gjerde sikringsklasse 2: Flettverksgjerde montert på T-jern som er slått ned i bakken. Gjerdehøyde minimum 2 meter. Bør forsterkes med tre eller flere piggtrådrader på toppen som klatrehinder. Klatrehinder skal vinkles utover 45 grader. En åpen sone på begge sider av gjerdet tilsvarende minimum gjerdets høyde bør være ryddet for vegetasjon og gjenstander som kan muliggjøre skjul og forenkle forsering av gjerdet. Hvis en slik sone ikke er praktisk mulig å opprette bør kompenserende tiltak som perimeteralarm eller kameraovervåking etableres. Det skal ikke være mulig å forsere gjerdet på undersiden uten bruk av verktøy/graveredskaper. Kravet til gjerde i sikringsklasse 2 er å anse som et minimumskrav. Det anbefales å foreta en risikoanalyse for å kartlegge om det bør installeres et gjerde av høyere sikringsklasse. Belysning Sikringsmessig viktige områder som yttergrense, kontrollerte og begrensede områder samt trafikale knutepunkter skal ha belysning i sikringsklasse 2 (SHB) som gjør det mulig å, oppdage og eventuelt avverge brudd på adgangsbestemmelsene og ulovlig aktivitet. Belysning sikringsklasse 2: Lyskilde(r) som gir nok lys til visuelt og via optisk utstyr å registrere aktivitet i det belyste området. Trafikkbommer og sikkerhetsporter på baseområdet skal ha belysning som gjør det mulig å gjennomføre kontrollaktiviteter på en forsvarlig måte. Video-overvåkede områder skal ha belysning som angitt av kamerautstyrsprodusenten.

7 Nr. 091 Etablert: Revisjon nr.: 4 Rev. dato: Side: 7 Sikkerhetsport Kontrollerte områder skal ha sikkerhetsporter i innkjøringen. Låsemekanisme og hengsler skal ikke kunne brytes opp uten bruk av spesielt verktøy. Portens høyde skal ikke være mindre enn høyden på sikkerhetsgjerdet, og åpningen under porten skal ikke være større enn 10 cm. Porten skal normalt være lukket. Dersom porten ikke er lukket skal det iverksettes kompenserende tiltak for å ivareta sikringsnivået. Trafikkbom Alle kjørbare veier inn til baseområdet og felles sikrede områder skal ha trafikkbom for regulering av adgang Trafikkbommene skal være overvåket fra betjent vakt. Trafikkbommene skal være lukket utenom ordinær arbeidstid. Innkjøringsvei som skal bemannes med vakt ved økt sikringsnivå, skal ha vakthus. Vaktsentral Virksomheten skal ha kapasitet for umiddelbar alarmhåndtering og oppfølging ved brudd på adgangsbestemmelsene. Virksomheten bør samordne individuelle tiltak når dette er kostnadseffektivt og sikringsmessig fornuftig. Kamera-overvåkning Kamera-overvåkning skal benyttes til å overvåke innkjøringsveier med trafikkbom, kontrollerte og begrensede områder, sjøsiden og andre områder etter behov. Utvendige kamera skal ha nødvendig lysstyrke og oppvarmede kamerahus. Opptaksenheten skal være digital med nettverkstilgang. Perimeteralarm Perimeteralarm kan benyttes mot baseområdets sjøside hvis det ikke er hensiktsmessig å benytte sikkerhetsgjerde. Alarmer skal overføres til bemannet vaktsentral. Innbruddsikring Begrensede områder på baseområdet skal ha innbruddsikre dører, låser og vinduer, samt innbruddsalarm. Alarmanlegg skal være FG godkjent. Alarmer skal overføres til bemannet vaktsentral og det skal responderes umiddelbart. Avvik fra minimumskravene til teknisk områdesikring kan gjøres hvis risikoanalysen tilsier at det kan velges andre fullverdige, alternative løsninger.

8 Nr. 091 Etablert: Revisjon nr.: 4 Rev. dato: Side: Adgangskontroll Personell med fast arbeid på baseområdet og i andre felles sikrede områder utenfor baseområdet skal til enhver tid bære med seg identitetskort med bilde, utstedt av egen arbeidsgiver eller oppdragsgiver på basen. Identitetskortet skal fremvises på forespørsel fra bemyndiget personell, og det skal bæres synlig når sikringsplanen krever det. Registrering av besøkende til kontrollerte områder skal skje på individuelle registreringsskjema eller eventuelt elektronisk system (Som fortsatt skjermer andre besøksdata). Besøkende skal ikke gis innsyn i andres besøksdata. Registreringsdata skal oppbevares utilgjengelig for uvedkommende og lagres i minimum 3 år. PIN kode skal benyttes inn til kontrollert og begrenset område. Besøkende i kontrollert område skal følges tilbake til resepsjon/vaktrom ved besøkets slutt. Familiemedlemmer er å betrakte som besøkende. Ukjent personell skal fremvise gyldig legitimasjon før de gis adgang til kontrollert område. Som gyldig legitimasjon regnes førerkort (EØS modell), og pass. Personell ansatt i kjent virksomhet kan identifisere seg med virksomhetens eget ID-kort med bilde. Personell med fast arbeid på baseområdet og i andre felles sikrede områder, og som benytter egen bil inne på området, skal ha et id-kort/adgangskort festet på frontruten der det går frem at kjøretøyet er autorisert for ferdsel i det aktuelle området. Kaptein på fartøy som anløper kai på baseområdet utenfor ISPS-sikret havneterminal, skal til enhver tid kunne gjøre rede for alle personer om bord. 2.4 IKT-sikring Den enkelte virksomhet skal ha planer for å sikre nødvendig kontinuitet i driften av egne IKTapplikasjoner og IKT-tjenester som er nødvendige for å opprettholde forsyningskjeden. Dataprogrammer, datanettverk, servere og tilknyttet utstyr som benyttes i forsyningskjeden, skal sikres mot skadeverk, sabotasje og uautorisert tilgang på nivå med NS «Administrasjon av informasjonssikkerhet».

9 Nr. 091 Etablert: Revisjon nr.: 4 Rev. dato: Side: Personellmessige sikringstiltak Den enkelte virksomhet har ansvar for at egne medarbeidere og innleid personell er skikket til å utføre arbeid i forsyningskjeden. Personellet skal være kjent med, og etterleve gjeldende sikringsinstrukser, og arbeidsgiver skal kunne verifisere personellets identitet. Følgende tiltak skal gjelde for all virksomhet på baseområdet, for leverandører med sikringsavtale, og for leverandører som leverer driftskritisk utstyr i forsyningskjeden: Før ekstern rekruttering finner sted, skal kandidaten ha fremlagt skriftlig dokumentasjon på sin utdannelse og praksis. Skriftlige referanser skal innhentes direkte fra tidligere arbeidsgivere, utdannelsesinstitusjoner og andre referanser, og kontrolleres iht. gjeldende lover og forskrifter og i samsvar med bestemmelser gitt av virksomhetens personalansvarlige. Det skal gjennomføres sikringssamtaler med nye medarbeidere og nytt innleid personell før arbeidsforholdet innledes. Gjennomførte sikringssamtaler skal følges opp. Egne medarbeidere og innleid personell på langsiktige avtaler skal ha sikringssamtale minst hvert annet år. Sikringssamtalen bør omfatte kjennskap til rutiner og regler når det gjelder sikring, rapportering av sikringsbrudd, og konsekvenser ved brudd på sikringsrutiner. Leder for personell med sikringsoppgaver skal forvisse seg om at disse er skikket til å ha slike oppgaver, og inneha nødvendig kompetanse. Medarbeidere skal pålegges taushetsplikt i arbeidsforhold, også etter arbeidsforholdets opphør. Taushetsplikten skal erkjennes ved signert skriftlig taushetserklæring. I kontraktsforhold som vedrører innleie av personell skal taushetsplikt inngå som standard kontraktsbetingelse. Adgangsautorisasjoner skal til enhver tid holdes oppdatert. Ved fratredelse/kontraktsopphør skal baseselskapet og leietakere på basen påse at alle autorisasjoner, tilganger og fullmakter opphører, og at lånt materiell, dataprogrammer, håndbøker, arbeidsbeskrivelser, ID-kort, nøkler og annen eiendom/dokumentasjon blir returnert virksomheten.

10 Nr. 091 Etablert: Revisjon nr.: 4 Rev. dato: Side: Utforming og administrasjon av sikringsavtaler For å sikre forsvarlig og mest mulig effektiv sikringskontroll av forsyninger og materiell, kan et operatørselskap, eller den operatørselskapet bemyndiger, velge å inngå sikringsavtale med sentrale leverandører. Likeledes kan sentrale leverandører, etter avtale med angjeldende operatørselskap, inngå sikringsavtale med egne underleverandører. Sikringsavtalen har et standardisert format og innhold, og skal ikke endres. Den beskriver: Parter i avtalen Formål med avtalen Krav til personelladministrative sikringstiltak Krav til områdesikring Krav til adgangskontroll Krav til kontroll og utstyr av materiell Krav til sikring ved transport av gods med bil Utforming av sikringsavtalen er beskrevet i Tillegg 1 til dette dokument. Sikringsavtalen skal angi i hvilken grad den omfatter beredskapstrinn ved forhøyet sikringsnivå. Operatørselskap og leverandører som har inngått sikringsavtale med sine underleverandører, skal føre tilsyn med hvordan sikringsavtalene etterleves. Tilsyn skal dokumenteres, jfr. Kap. 8 i 091. Operatørselskapene/baseselskapene skal ha oversikt over hvilke leverandører som til enhver tid har gyldig sikringsavtale, og med hvem. Sikringsavtaler skal ha et unikt referansenummer. 2.7 Krav til fysisk sikring av forsyninger og materiell Forsyninger og materiell skal sikres mot tyveri, skadeverk, sabotasje og tilføring av ulovlige gjenstander. Sikringen skal ivaretas ved områdesikring og kontroll i forsyningskjeden. Forsyninger og materiell fra leverandører med sikringsavtale skal så langt det er praktisk mulig leveres i lukkede og plomberte stålcontainere med godkjente plomber, se vedlegg 3 Instruks Norske olje og gass for sikkerhetsplomber Forsyninger og materiell fra leverandører med sikringsavtale som pakkes i åpne lastbærere, utstyrspakker, brennstoff- og kjemikalietanker, skal så langt det er praktisk mulig, sikres mot uautorisert tilgang med finmasket nett med strammemekanisme, eller lokk, og plomberes. Hvilke sikringsløsninger som skal anvendes, og hvilket omfang sikringen av lastbærere skal ha, skal avtales mellom leverandør og oppdragsgiver.

11 Nr. 091 Etablert: Revisjon nr.: 4 Rev. dato: Side: 11 Sikringsfaglig nettverk i samarbeid med basefaglig nettverk bestemmer hva slags plomber og hvilke plomberingsnummer som skal benyttes. Nummereringssystemet skal baseres på internasjonale standarder når slike finnes. Operatørselskapene har ansvaret for å tildele plomber. Dette kan eventuelt delegeres baseselskapene. Forsendelsesdokumenter for plomberte lastbærere fra leverandører med sikringsavtale skal ha påført en standardisert tekst som gjør det klart at godset er sikret iht. Norsk olje og gass anbefalte retningslinjer, og med angivelse av leverandørens sikringsavtalenummer. Plombenummer, containernummer og innhold skal også gå frem av forsendelsesdokumentet. Ved anløp i offentlig havn skal det til enhver tid iverksettes tiltak for å hindre at uønsket last tilføres eller uvedkommende kan ta seg om bord. Containere skal i størst mulig grad stues dør mot dør. Operatørselskapene skal bidra til å finne kostnadseffektive løsninger som ivaretar retningslinjenes krav og industriens forventninger til forsvarlig sikring av forsyninger og materiell. 2.8 Kontroll av forsyninger og materiell på basene Kontrolltiltakene skal planlegges og gjennomføres slik at leveransene ikke forsinkes. Ved et ordinært trusselbilde skal følgende virkemidler benyttes: Varemottak: Alle leveranser skal være rekvirert av autorisert personell i operatørselskap eller samarbeidende kontraktørselskap. Ved mottak av forsyninger og materiell skal det kontrolleres at leveransen samsvarer med forsendelsesdokumentene og beskrivelsen i bestillingen. Ved mottak av plomberte lastbærere fra leverandører med sikringsavtale, skal plomberingsnummer og eventuelle lastbærernummer/containernummer kontrolleres mot opplysningene i forsendelsesdokumentene. Leverandørens sikringsavtalenummer skal kontrolleres. Lastbærer kontrolleres visuelt for fremmedlegemer. En valgt andel plomberte lastbærere skal åpnes for stikkprøvekontroll før utskiping. Etter kontroll skal lastbæreren plomberes på nytt. Plomberte matcontainere kan ikke åpnes for kontroll underveis, i følge regler fra Mattilsynet. Disse kan derfor bare aksepteres fra leverandører med sikringsavtale. Lukkede/tildekkede og plomberte lastbærere fra leverandører uten sikringsavtale skal åpnes, kontrolleres og plomberes med godkjent plombe. Lastbærer kontrolleres visuelt for fremmedlegemer. Materiell som ankommer basen i åpne, ikke tildekkede og ikke plomberte lastbærere, skal kontrolleres visuelt for fremmedlegemer.

12 Nr. 091 Etablert: Revisjon nr.: 4 Rev. dato: Side: 12 Uavhengig av punktene over, vil operatøren kunne gjennomføre teknisk kontroll av tredjeparts utstyr og kontroll av lastsikring og gods, med etterfølgende plombering av lastbærer, iht. Operatørselskapets egne rutiner. Casing skal kontrolleres visuelt og mellomlagres i kontrollert område frem til utskipning. Lastbærer kontrolleres visuelt for fremmedlegemer. Gods skal oppbevares i kontrollert område frem til pakking/lasting. Utgående forsendelser: Det skal foreligge skriftlig dokumentasjon på utgående forsyninger og materiell. Pakking av containere og andre lastbærere skal skje i kontrollert område. Det skal til enhver tid være personell til stede i lagrings- og utskipningsområdene når lasting pågår. Utgående forsyninger og materiell kontrolleres visuelt eller elektronisk for alkohol, narkotika, eksplosiver og andre fremmedlegemer før det plasseres i lastbærer. Det skal benyttes lukkede, plomberte containere hvis dette er praktisk mulig. Plomberingen foretas umiddelbart etter pakking, og plomberingsnummeret påføres manifestet. Plomberingsnummeret skal også påføres lastelisten Andre lastbærere skal så langt det er praktisk mulig tildekkes og det skal gjennomføres stikkprøve kontroll. Lastbærere kontrolleres visuelt for fremmedlegemer. Ved normal sikkringsnivå gjennomføres stikkprøvekontroll på denne type lastbærere og kontroll nivået økes i takt med økt sikringsnivå. Avviker nummeret på plomben fra nummeret på manifest eller lastelister, skal lastbæreren avvises, og det skal foretas 100 % fysisk kontroll av innholdet. Hvis lastbærer med avvikende plomberingsnummer er levert av leverandør med sikringsavtale, skal innholdet om mulig kontrolleres av leverandørens eget personell. Forholdet rapporteres til ansvarlig operatøreller kontraktørselskap, og til baseselskapets sikringsansvarlige. Plomber skal kontrolleres på kaikanten for å se om denne er fysisk inntakt umiddelbart før lasting. lastbærerlastbærer Dersom det oppdages at en plombering er brutt, foretas 100 % fysisk kontroll av innholdet. Hvis lastbærer med brutt plombering er levert av leverandør med sikringsavtale, skal innholdet om mulig kontrolleres av leverandørens eget personell. Forholdet rapporteres til ansvarlig operatør- eller kontraktørselskap, og til baseselskapets sikringsansvarlige. Lastbærere som ikke er lukket/tildekket og plombert, skal kontrolleres visuelt for fremmedlegemer innvendig og utvendig på kaikanten umiddelbart før de blir lastet om bord. Leveranser til privat mottaker skal alltid kontrolleres.

13 Nr. 091 Etablert: Revisjon nr.: 4 Rev. dato: Side: 13 Returlast: Retur av materiell bør skje i plomberte containere hvis dette er praktisk mulig. Eventuell plombering kontrolleres mot manifestet eller lastelister ved ankomst basen. Hvis bruk av container ikke er hensiktsmessig, skal materiellet kontrolleres visuelt for fremmedlegemer, narkotika og andre gjenstander som ikke er manifestert. Leveranser til privat mottaker skal alltid kontrolleres, og godkjent medbringertillatelse skal følge forsendelsen. Returlast skal oppbevares i kontrollert område i påvente av videre transport. Avvikshåndtering: Ved uregelmessigheter skal hensynet til sikkerheten for personellet være avgjørende. Dersom plomberingen er brutt på en lastbærer, skal det utvises ekstra varsomhet, og innholdet skal kontrolleres med henblikk på fremmedlegemer. Hvis plomberingen av en eller annen grunn må brytes under transporten, skal årsaken til at plomberingen måtte brytes påføres manifestet, med signatur. Dette gjelder også for proviantcontainere. Mistanke om uregelmessigheter skal straks rapporteres til ansvarlig operatør- eller kontraktørselskap, og til basens sikringsansvarlige. Ved hasteforsendelser skal det utvises ekstra varsomhet, og innholdet skal kontrolleres med henblikk på fremmedlegemer. 2.9 Kontroll av større utstyrsenheter og konstruksjoner Større enheter som tanker og bygningsmessige konstruksjoner skal kontrolleres visuelt for fremmedlegemer ved ankomst basen. Utstyret skal om mulig lagres i kontrollert område. Utstyret skal kontrolleres visuelt for fremmedlegemer på kaien umiddelbart før det blir lastet om bord.

14 Nr. 091 Etablert: Revisjon nr.: 4 Rev. dato: Side: Generelle tiltak Alt personell skal med jevne mellomrom påminnes om å være årvåkne overfor ukjente personer, kjøretøy, etterlatte pakker, vesker mv., og annen unormal aktivitet. Sikringshendelser på baseområdet skal uten unødig opphold rapporteres til baseselskapet og øvrige leietakere i området. På felles sikrede områder utenfor basene skal tilsvarende ordninger etableres. Når industrivern er etablert på en base, skal industrivernpersonellet øve på fysisk avgrensning av offshorerelatert virksomhet på baseområdet, og på relevante ordensmessige oppgaver.

15 Nr. 091 Etablert: Revisjon nr.: 4 Rev. dato: Side: 15 Tillegg 1 til Vedlegg 1 Sikringsavtale 1. Parter i avtalen Denne avtale er dags dato inngått mellom (Leverandøren) og (Oppdragsgiver) 2. Formål med avtalen Formålet med Sikringsavtalen er å etablere tiltak for å legge til rette for en effektiv flyt av forsyninger og materiell til oljeindustrien - og samtidig opprettholde trygghet for at bare autorisert gods leveres, uten fratrekk, endringer eller tillegg. Sikringsavtalen beskriver tiltak Leverandøren må iverksette for å få tillatelse til å benytte Norsk olje og gass sikringsplomber for å plombere lastebærere som skal benyttes i olje- og gassvirksomheten på norsk kontinentalsokkel. Leverandøren kan selv, på eget initiativ, iverksette ytterligere sikringstiltak som denne til enhver tid måtte anse nødvendig. Relevante krav til grunnsikringstiltak beskrevet i Norsk olje og gass 091, vedlegg 1 skal være implementert før en sikringsavtale kan inngås. 3. Personellmessige sikringstiltak Leverandøren har ansvar for at egne medarbeidere og innleid personell er vandelsmessig skikket til å utføre arbeid for Oppdragsgiver. Leverandøren skal kunne verifisere personellets identitet. Personellet skal være kjent med, og etterleve de krav som stilles i denne avtale. Før ekstern rekruttering finner sted, skal kandidater som skal utføre arbeid for Oppdragsgiver ha fremlagt skriftlig dokumentasjon på sin utdannelse og praksis. Skriftlige referanser skal innhentes direkte fra tidligere arbeidsgivere, utdannelsesinstitusjoner og andre referanser, og kontrolleres iht. gjeldende lover og forskrifter og i samsvar med bestemmelser gitt av Leverandørens personalansvarlige. Det skal gjennomføres sikringssamtaler med nye medarbeidere og nytt innleid personell før arbeidsforholdet innledes. Egne medarbeidere og innleid personell på langsiktige avtaler skal ha

16 Nr. 091 Etablert: Revisjon nr.: 4 Rev. dato: Side: 16 sikringssamtale minst hvert annet år. Sikringssamtalen bør omfatte kjennskap til rutiner og regler når det gjelder sikring, rapportering av sikringsbrudd, og konsekvenser ved brudd på sikringsrutiner. Tidspunkt og innhold i sikringssamtalene skal dokumenteres. Leverandøren skal utpeke en sikringsleder som skal ha den formelle kontakt med Oppdragsgiver i sikringsmessige anliggender. Leverandøren skal også til enhver tid, mens pakking og plombering pågår, ha utpekt en ansvarlig for sikring av forsendelsen. Det bør tilstrebes at personell med sikringsansvar fremstår som engasjerte rollemodeller i sikringsarbeidet. Leverandørens personell skal pålegges taushetsplikt i tjenestesaker, også etter tjenesteforholdets opphør. Taushetsplikten skal erkjennes ved signert skriftlig taushetserklæring. I kontraktsforhold som vedrører innleie av personell skal taushetsplikt inngå som standard kontraktbetingelse. Adgangsautorisasjoner skal til enhver tid være oppdatert. Ved fratredelse/kontrakt opphør skal Leverandøren påse at alle autorisasjoner, tilganger og fullmakter opphører, og at lånt materiell, dataprogrammer, håndbøker, arbeidsbeskrivelser, ID-kort, nøkler og annen eiendom/dokumentasjon blir returnert Leverandøren. 4. Områdesikring Områdesikringen skal sørge for at uvedkommende ikke kommer i befatning med Oppdragsgivers last eller lastbærere uten at dette blir oppdaget. Områder og lokaler som Leverandøren benytter til pakking og plombering av lukkede lastbærere, skal være oversiktlige, godt opplyst, og under oppsyn av Leverandørens ansvarlige for sikring av forsendelsen. Lastbærere som er midlertidig eller ferdig plombert, og som må stå uten oppsyn i påvente av videre pakking eller transport, skal flyttes til kontrollert område.< Norsk olje og gass 091 Vedlegg1> Hvis det oppdages at uvedkommende har, eller kan ha vært i befatning med Oppdragsgivers last eller lastbærere, skal Leverandøren gjennomføre full manuell kontroll av eksponert last og lastbærere i samråd med Oppdragsgiver. For en presisering av Retningslinjenes krav til plombering, henvises det til vedlegg 3 Instruks Norsk olje og gass for sikkerhetsplomber. 5. Adgang til kontrollert område Personell med fast arbeid hos Leverandøren skal til enhver tid bære synlig identitetskort med bilde, utstedt av egen arbeidsgiver eller av Leverandøren.

17 Nr. 091 Etablert: Revisjon nr.: 4 Rev. dato: Side: 17 Registrering av besøkende til kontrollert område skal skje på individuelle registreringsskjema eller i egnet datasystem. Besøkende skal ikke gis innsyn i andres besøksdata. Registreringsdata skal oppbevares utilgjengelig for uvedkommende og lagres i minimum 3 år. Ukjent personell skal fremvise gyldig legitimasjon før de gis adgang til kontrollert område. Som gyldig legitimasjon regnes førerkort, pass eller nasjonalt ID-kort. Personell ansatt i kjent virksomhet kan identifisere seg med virksomhetens eget ID-kort med bilde. Besøkende skal følges tilbake til resepsjon/vaktrom ved besøkets slutt. Familiemedlemmer betraktes som besøkende. 6. Kontroll og plombering Forsyninger og materiell skal kontrolleres visuelt før det pakkes i lastbærer og plomberes. Hvis visuell kontroll ikke er mulig, skal annen egnet kontroll benyttes. Plombering av lastbærere skal bare gjøres av Leverandørens ansvarlige for sikring av forsendelsen, eller av Leverandørens sikringsleder. Forsyninger og materiell fra leverandører UTEN sikringsavtale skal kontrolleres før det pakkes i lastbærer og plomberes med Norsk Olje og Gass sikringsplombe. Hvis kontinuerlig oppsyn ikke er mulig mens pakking pågår, skal Leverandørens ansvarlige for sikring av forsendelsen, eller Leverandørens sikringsleder, selv låse/tildekke og plombere angjeldende lastbærer med Norsk Olje og Gass sikringsplombe inntil pakkingen kan gjenopptas. Slik midlertidig plombering kan bare gjøres for kortere tidsrom (timer). Retningslinjenes krav til plombering skal følges, og plombenummeret skal loggføres.

091 Anbefalte retningslinjer for Sikring av forsyninger og materiell i olje- og gassindustrien

091 Anbefalte retningslinjer for Sikring av forsyninger og materiell i olje- og gassindustrien 091 Anbefalte retningslinjer for Sikring av forsyninger og materiell i olje- og Original versjon Nr: 091 Etablert: 05.11.2003 Revisjon nr: 3 Rev. dato: 01.09.2015 Side: 2 FORORD Denne retningslinjen er

Detaljer

NAVN (BLOKKBOKSTAVER):

NAVN (BLOKKBOKSTAVER): Hjemmel Med hjemmel i 17 og 18 i forskrift om sikring av havneanlegg inngås det sikkerhetsavtale mellom Bergen og Omland havnevesen og: Org.nr.: Person/Virksomhet: Fakturaadresse: Referanse: For Person

Detaljer

091 - Anbefalte retningslinjer for Sikring av forsyninger og materiell i olje- og gassindustrien

091 - Anbefalte retningslinjer for Sikring av forsyninger og materiell i olje- og gassindustrien 091 - Anbefalte retningslinjer for Sikring av forsyninger og materiell i olje- og Original versjon Nr: 091 Etablert: 05.11.2003 Revisjon nr: 2 Rev. dato: 17.12.2013 Side: 2 FORORD Denne retningslinjen

Detaljer

1-2. Virkeområde Forskriften gjelder for jernbanevirksomheter på det nasjonale jernbanenettet og for jernbanevirksomheter som driver tunnelbane.

1-2. Virkeområde Forskriften gjelder for jernbanevirksomheter på det nasjonale jernbanenettet og for jernbanevirksomheter som driver tunnelbane. Forskrift om sikring på jernbane Kapittel 1. Innledende bestemmelser 1-1. Formål Formålet med denne forskriften er at jernbanevirksomheten skal arbeide systematisk og proaktivt for å unngå tilsiktede uønskede

Detaljer

Sikring av last for hele logistikkjeden. Hvordan redusere uønskede hendelser og skader ved løfteoperasjoner offshore

Sikring av last for hele logistikkjeden. Hvordan redusere uønskede hendelser og skader ved løfteoperasjoner offshore Sikring av last for hele logistikkjeden Hvordan redusere uønskede hendelser og skader ved løfteoperasjoner offshore Nullfilosofi Null skader på mennesker,materiell og miljø Null ulykker eller tap Null

Detaljer

BILAG 5. Sikkerhetsvedlegg

BILAG 5. Sikkerhetsvedlegg BILAG 5 Sikkerhetsvedlegg Utgave 01112014 Side 1 av 5 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Formål og avgrensning... 3 2. Konfidensialitet og taushetserklæring... 3 3. Generelt om sikkerhet... 3 4. Praktisering av avtalen...

Detaljer

Databehandleravtale. I henhold til personopplysningslovens 13, jf. 15 og personopplysningsforskriftens kapittel 2 inngås følgende avtale.

Databehandleravtale. I henhold til personopplysningslovens 13, jf. 15 og personopplysningsforskriftens kapittel 2 inngås følgende avtale. Databehandleravtale I henhold til personopplysningslovens 13, jf. 15 og personopplysningsforskriftens kapittel 2 inngås følgende avtale Mellom (behandlingsansvarlig) og Nasjonalt senter for læringsmiljø

Detaljer

IT-Reglement for Telemark fylkeskommune (TFK) 1 Reglementets virkeområde

IT-Reglement for Telemark fylkeskommune (TFK) 1 Reglementets virkeområde IT-Reglement for Telemark fylkeskommune (TFK) 1 Reglementets virkeområde 1.1 Dette reglementet regulerer en brukers rettigheter og plikter ved bruk av TFKs ITressurser. Med TFKs IT-ressurser menes alle

Detaljer

Dette er en ny prosedyre. Innholdet stammer fra L-230, men er skrevet helt om

Dette er en ny prosedyre. Innholdet stammer fra L-230, men er skrevet helt om Class.: INTERNT PROSEDYRE Yara Porsgrunn L-238 Adgangstillatelse og sikkerhetsklarering Styringshåndbok Godkjent av : Knut Rutlin Utarbeidet av : Vidar Jarle Ersnes Document ID : L-238 Revision date: 2015-06-22

Detaljer

KRAVSSPESIFIKASJON/ ORIENTERING OM ANSKAFFELSEN

KRAVSSPESIFIKASJON/ ORIENTERING OM ANSKAFFELSEN Vedlegg 1 KRAVSSPESIFIKASJON/ ORIENTERING OM ANSKAFFELSEN trahes Page 1 Innhold: 1. BESKRIVELSE AV TJENESTEN...3 1.1. KONTRAKTEN...4 1.2. OPPDRAGSBESKRIVELSE OG OMFANG...4 1.2.1. Regulering av prisen...6

Detaljer

SIKKERHETSINFORMASJON Bergen Havn

SIKKERHETSINFORMASJON Bergen Havn SIKKERHETSINFORMASJON Bergen Havn ( International Ship and Port Facility Security Code ) Vårt mål er at Bergen Havn skal være Norges sikreste havn Det betinger: Security tiltak (forebyggende) Security

Detaljer

SLA for digitaliseringsalderen: Nettskyer, sikkerhetstjenester og multisourcing. Informasjonssikkerhet og personvern Renate Thoreid

SLA for digitaliseringsalderen: Nettskyer, sikkerhetstjenester og multisourcing. Informasjonssikkerhet og personvern Renate Thoreid SLA for digitaliseringsalderen: Nettskyer, sikkerhetstjenester og multisourcing Informasjonssikkerhet og personvern Renate Thoreid Formål Driftsavtalen Ved kjøp av driftstjenester knyttet til maskinvare,

Detaljer

VEDLEGG TIL HOVEDAVTALE DATABEHANDLERAVTALE

VEDLEGG TIL HOVEDAVTALE DATABEHANDLERAVTALE VEDLEGG TIL HOVEDAVTALE DATABEHANDLERAVTALE 1. Avtalens parter og bakgrunn Det vises til avtale ( Hovedavtalen ) mellom takstmann/takstfirma (Databehandler) og Crawford & Company (Norway) AS om at Databehandler

Detaljer

Avtale om leveranse av IKT-tjenester. Del II - Databehandleravtale

Avtale om leveranse av IKT-tjenester. Del II - Databehandleravtale Avtale om leveranse av IKT-tjenester Tjenesteavtale nr.: SUNHF-2011 Del II - Databehandleravtale Versjon: 0.1 Dato oppdatert : 22.03.11 Databehandleravtale mellom Sunnaas Sykehus HF Organisasjonsnr.:

Detaljer

Undersøkelse av personer og gjenstander

Undersøkelse av personer og gjenstander Retningslinjer til straffegjennomføringsloven, revidert 27. oktober 2008, lov- og forskriftsbestemmelser oppdatert 1. oktober 2015. Undersøkelse av personer og gjenstander Strgjfl. 27. Undersøkelse av

Detaljer

Databehandleravtale. Kommunenes Sentralforbund - Databehandler

Databehandleravtale. Kommunenes Sentralforbund - Databehandler U % 4)) Databehandleravtale mellom Kvinnherad kommune -Behandlingsansvarleg og Kommunenes Sentralforbund - Databehandler 1. Formålet med avtalen Formålet med denne avtalen er å regulere partenes rettigheter

Detaljer

Rapporteringsskjema for kryptoinstallasjon

Rapporteringsskjema for kryptoinstallasjon Rapporteringsskjema for kryptoinstallasjon Opplysningene i denne rapporten inngår i grunnlaget for NSMs godkjenning av bruk av kryptoutstyr og kryptosystemer, og kryptosikkerheten i den enkelte virksomhet

Detaljer

Vedrørende behandling av personopplysninger. mellom Norsk Tipping AS (BEHANDLINGSANSVARLIG) xx (DATABEHANDLER)

Vedrørende behandling av personopplysninger. mellom Norsk Tipping AS (BEHANDLINGSANSVARLIG) xx (DATABEHANDLER) Databehandleravtale Godkjent av Trond Laupstad Godkjent dato 17. august 2011 Bilag 7 Vedrørende behandling av personopplysninger mellom (BEHANDLINGSANSVARLIG) og xx (DATABEHANDLER) 1. Innledning I henhold

Detaljer

Skytjenester. Forside og Databehandleravtale. Telenor Norge

Skytjenester. Forside og Databehandleravtale. Telenor Norge Skytjenester Forside og Databehandleravtale Telenor Norge FORSIDE TIL AVTALE Det bekreftes med dette at det i dag den er inngått avtale mellom Telenor Norge AS, Snarøyveien 30, 1331 Fornebu, orgnr. 976

Detaljer

Vedlegg 8 Databehandleravtalen. Bussanbud Stor-Trondheim

Vedlegg 8 Databehandleravtalen. Bussanbud Stor-Trondheim Vedlegg 8 Databehandleravtalen Bussanbud Stor-Trondheim 2019-2029 1 Databehandleravtale I henhold til personopplysningslovens 13, jf. 15 og personopplysningsforskriftens kapittel 2. mellom AtB AS behandlingsansvarlig

Detaljer

BESTE PRAKSIS FOR FOREBYGGING AV FALLENDE GJENSTANDER

BESTE PRAKSIS FOR FOREBYGGING AV FALLENDE GJENSTANDER BESTE PRAKSIS FOR FOREBYGGING AV FALLENDE GJENSTANDER Revisjon 2 19.11.2007 Denne beste praksis skal ivareta alle faser fra design fase til fjerning av utstyr. (i.e. design, fabrikasjon, pakking, transport,

Detaljer

Krav til system og enkeltkomponenter for elektronisk avlåsing i beskyttelsesklassene B1, B2 og B3. Informasjon og krav

Krav til system og enkeltkomponenter for elektronisk avlåsing i beskyttelsesklassene B1, B2 og B3. Informasjon og krav Krav til system og enkeltkomponenter for elektronisk avlåsing i beskyttelsesklassene B1, B2 og B3 Informasjon og krav Innholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Omfang... 3 3. Utgivelse... 3 4. Ord og definisjoner...

Detaljer

Databehandleravtale. I henhold til personopplysningslovens 13, jf. 15 og personopplysningsforskriftens kapittel 2 inngås følgende avtale.

Databehandleravtale. I henhold til personopplysningslovens 13, jf. 15 og personopplysningsforskriftens kapittel 2 inngås følgende avtale. Databehandleravtale I henhold til personopplysningslovens 13, jf. 15 og personopplysningsforskriftens kapittel 2 inngås følgende avtale mellom.. (barnehagen) og MyKid AS. (databehandler) 1. Avtalens hensikt

Detaljer

Databehandleravtale. I henhold til personopplysningslovens 13, jf. 15 og personopplysningsforskriftens kapittel 2. mellom

Databehandleravtale. I henhold til personopplysningslovens 13, jf. 15 og personopplysningsforskriftens kapittel 2. mellom Databehandleravtale Databehandleravtale I henhold til personopplysningslovens 13, jf. 15 og personopplysningsforskriftens kapittel 2. mellom Statens innkrevingssentral (SI) behandlingsansvarlig og (Inkassoselskapet)

Detaljer

Avtale mellom Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og

Avtale mellom Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Side 1 Avtale mellom Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Om kontroll av elektriske anlegg om bord i fiske og fangstfartøy og lasteskip under 15 meter største lengde. 1. Formål og virkeområde

Detaljer

Databehandleravtaler

Databehandleravtaler Databehandleravtaler etter personopplysningsloven og helseregisterloven Veileder 26.05.2009 Innholdsfortegnelse DEL I 5 Veileder - databehandleravtaler...6 Datatilsynet...6 Forutsetninger og avklaringer...7

Detaljer

Arbeids- og velferdsetaten Vedlegg [sett inn vedlegg] Databehandleravtale Kontraktsnummer: [sett inn kontraktsnummer] Side 1 av 6

Arbeids- og velferdsetaten Vedlegg [sett inn vedlegg] Databehandleravtale Kontraktsnummer: [sett inn kontraktsnummer] Side 1 av 6 Kontraktsnummer: [sett inn kontraktsnummer] Side 1 av 6 Avtale om (sett inn navn på oppdraget) Databehandleravtale I henhold til personopplysningslovens 15, jf. 13 og personopplysningsforskriftens kapittel

Detaljer

Net2 - Full kontroll. Paxton Access. PC basert adgangskontroll fra Paxton Access. Hvorfor benytte adgangskontroll?

Net2 - Full kontroll. Paxton Access. PC basert adgangskontroll fra Paxton Access. Hvorfor benytte adgangskontroll? Paxton Access Net2 - Full kontroll PC basert adgangskontroll fra Paxton Access. Hvorfor benytte adgangskontroll? Hvorfor kvitte seg med nøklene? Adgangskontroll gir deg kontroll over hvem som har tilgang

Detaljer

Policy for tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering i Sbanken ASA

Policy for tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering i Sbanken ASA Åpen 1/ 5 Policy for tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering i Sbanken ASA 1. Formål Sbanken ASA ( Morbanken ) driver rapporteringspliktig virksomhet, og er etter Hvitvaskingsloven ( hvvl. ) pålagt

Detaljer

Motiv: Oslofjorden Foto: Vann- og avløpsetaten. Informasjon om sikkerhetsgraderte anskaffelser

Motiv: Oslofjorden Foto: Vann- og avløpsetaten. Informasjon om sikkerhetsgraderte anskaffelser Motiv: Oslofjorden Foto: Vann- og avløpsetaten Informasjon om sikkerhetsgraderte anskaffelser Vedlegg til sikkerhetsgraderte anskaffelser Innhold 1 Generelt... 2 2 Sikkerhetsavtale... 2 2.1.1 Generelt...

Detaljer

Innledning til mal for databehandleravtaler ved bruk av tjenester i Dataporten

Innledning til mal for databehandleravtaler ved bruk av tjenester i Dataporten Innledning til mal for databehandleravtaler ved bruk av tjenester i Dataporten Nedenfor følger mal for databehandleravtaler ved bruk av tjenester som tilbys via Dataporten. Malen kan anvendes av universiteter

Detaljer

Informasjonssikkerhet Retningslinjer for behandling av personopplysninger og annen informasjon underlagt taushetsplikt

Informasjonssikkerhet Retningslinjer for behandling av personopplysninger og annen informasjon underlagt taushetsplikt Informasjonssikkerhet Retningslinjer for behandling av personopplysninger og annen informasjon underlagt taushetsplikt For hvem? Retningslinjene omfatter alle som har tilgang til kommunens IT-systemer.

Detaljer

Lyskastere bør plasseres så lavt sompraktisk mulig og være så lette som mulig

Lyskastere bør plasseres så lavt sompraktisk mulig og være så lette som mulig Fase: Design Lyskasteren ble ansett som en potensiell fallende gjenstand ved montering, men den ble ikke dimensjonert i forhold til de kreftene som kunne oppstå. Gjennomgå alle fastmonterte gjenstander

Detaljer

OBJEKT DOKUMENTTITTEL

OBJEKT DOKUMENTTITTEL OBJEKT DOKUMENTTITTEL 000 Revisjon Revisjonen gjelder Dato Utarb.av Kontr.av Godkj. av Tittel OBJEKT DOKUMENTTITEL Sider: xx Produsert av: Prod. dok.nr : Rev: Prosjekt: «prosjekt nr- prosjektnavn» Parsell:

Detaljer

Maritim Kurskatalog 2015. Safe4 Risk Solutions AS. Kompetanse. Safe4 Risk Solutions AS

Maritim Kurskatalog 2015. Safe4 Risk Solutions AS. Kompetanse. Safe4 Risk Solutions AS Maritim Kurskatalog 2015 Safe4 Risk Solutions AS Kompetanse Safe4 Risk Solutions AS Org.No 913 296 435 Maridalsveien 300 0872 Oslo Telefon: 958 69 490 www.safe4.com Innhold Kurskalender ISPS kurs 2015...

Detaljer

(2) Alle skip som har et internasjonalt sikringssertifikat (ISSC) regnes til enhver tid for å være i internasjonal fart.

(2) Alle skip som har et internasjonalt sikringssertifikat (ISSC) regnes til enhver tid for å være i internasjonal fart. Forskrift om sikring av havneanlegg Hjemmel: Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet xx.xx.xxxx med hjemmel i lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann 43. EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg

Detaljer

098 Norsk olje og gass Anbefalte retningslinjer for reaksjonsformer pa helikopterterminalene. pa virkning eller besittelse av rusmidler

098 Norsk olje og gass Anbefalte retningslinjer for reaksjonsformer pa helikopterterminalene. pa virkning eller besittelse av rusmidler 098 Norsk olje og gass Anbefalte retningslinjer for reaksjonsformer pa helikopterterminalene ved mistanke om pa virkning eller besittelse av rusmidler Nr: 098 Etablert: 03.09.2004 Revisjon nr: 2 Rev. dato:

Detaljer

Sikring mot tyveri FG-112:6. Beskyttelsesklassene B1, B2 og B3. Sikkerhetsforskrift for næringslivet

Sikring mot tyveri FG-112:6. Beskyttelsesklassene B1, B2 og B3. Sikkerhetsforskrift for næringslivet Sikring mot tyveri Beskyttelsesklassene B1, B2 og B3 Sikkerhetsforskrift for næringslivet FG-112:6 INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD-OMFANG-UTGIVELSE... 1 BESKYTTELSESKLASSE B1... 2 1 DØRER, PORTER, LUKER OG

Detaljer

NORLANDET SKOLE FORENKLET SIKRINGSANALYSE

NORLANDET SKOLE FORENKLET SIKRINGSANALYSE Oppdragsgiver Kristiansund kommune Rapporttype Forenklet analyse 2014-05-20 NORLANDET SKOLE FORENKLET SIKRINGSANALYSE Forord Følgende konkrete tiltak anbefales gjennomført for sikring av Nordlandet skole:

Detaljer

Personopplysningsforskriften kapittel 2 og 3 - ISO/IEC 27001

Personopplysningsforskriften kapittel 2 og 3 - ISO/IEC 27001 Personopplysningsforskriften kapittel 2 og 3 - ISO/IEC 27001 Personopplysningsforskriften Krav utledet av paragrafene i forskriften Tilsvarer krav og kontroller i ISO/IEC 27001 2-1 Forholdsmessige krav

Detaljer

Generelle krav til rammeavtalepartnere i håndtverkerfag.

Generelle krav til rammeavtalepartnere i håndtverkerfag. Generelle krav til rammeavtalepartnere i håndtverkerfag. 1.1 Krav til arbeidere: Arbeid innenfor avtalen skal utføres av arbeidere med fagbrev eller lærlinger tilknyttet godkjent lærlingordning. Lærlinger

Detaljer

Deres ref Vår ref (bes oppgitt ved svar) Dato GS/- KONSESJON TIL Å BEHANDLE PERSONOPPLYSNINGER PRIVAT BARNEVERNINSTITUSJON

Deres ref Vår ref (bes oppgitt ved svar) Dato GS/- KONSESJON TIL Å BEHANDLE PERSONOPPLYSNINGER PRIVAT BARNEVERNINSTITUSJON Datatilsynet Deres ref Vår ref (bes oppgitt ved svar) Dato GS/- KONSESJON TIL Å BEHANDLE PERSONOPPLYSNINGER PRIVAT BARNEVERNINSTITUSJON Vi viser til Deres søknad av xx.xx.xxxx om konsesjon til å behandle

Detaljer

Informasjonssikkerhet i Nord-Trøndelag fylkeskommune

Informasjonssikkerhet i Nord-Trøndelag fylkeskommune Informasjonssikkerhet i Nord-Trøndelag fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune tar i bruk stadig flere it-løsninger for å ivareta en effektiv tjenesteproduksjon. Samtidig som at slike løsninger letter

Detaljer

FASILITETSRAPPORT. Institusjonens navn: Utstillingens navn: Tidsrom for utstillingen: Kontaktperson: E-post adresse:

FASILITETSRAPPORT. Institusjonens navn: Utstillingens navn: Tidsrom for utstillingen: Kontaktperson: E-post adresse: FASILITETSRAPPORT Institusjonens navn: Utstillingens navn: Tidsrom for utstillingen: Kontaktperson: E-post adresse: Fasilitetsrapporten er et verktøy for NTNU Vitenskapsmuseet og låntaker for å kartlegge

Detaljer

Databehandleravtale. I henhold til personopplysningslovens 13, jf. 15 og personopplysningsforskriftens kapittel 2. mellom

Databehandleravtale. I henhold til personopplysningslovens 13, jf. 15 og personopplysningsforskriftens kapittel 2. mellom Databehandleravtale I henhold til personopplysningslovens 13, jf. 15 og personopplysningsforskriftens kapittel 2 mellom Utdanningsdirektoratet direktoratet for barnehage, grunnopplæring og IKT Organisasjonsnummer:

Detaljer

Skjema for egen evaluering

Skjema for egen evaluering Underlagt taushetsplikt etter energiloven 9-3 jf bfe 6-2. Unntatt fra innsyn etter offentleglova 13. (når utfylt) Skjema for egen evaluering Beskyttelse av driftskontrollsystem Dato for gjennomgang: Ansvarlig

Detaljer

Tiltaksplan for massevaksinasjon i Sør Aurdal kommune ved et pandemiutbrudd

Tiltaksplan for massevaksinasjon i Sør Aurdal kommune ved et pandemiutbrudd Tiltaksplan for masse i Sør Aurdal kommune ved et pandemiutbrudd Denne planen skal revideres umiddelbart dersom det kommer en endring i beredskapssituasjonen som tilsier at revisjon bør skje. Planen skal

Detaljer

Undersøkelse om ISPS og HMS. Undersøkelse ISPS og HMS

Undersøkelse om ISPS og HMS. Undersøkelse ISPS og HMS Undersøkelse ISPS og HMS Published from 06.04.2010 to 03.06.2010 63 responses (63 unique) Ikke alle spørsmålene er besvart av alle respondentene. Det maksimale antallet svar på et spørsmål er 60 stykker.

Detaljer

Vedtatt av: Byrådet Vedtatt: Erstatter: Saksnr: Brv 1316/02

Vedtatt av: Byrådet Vedtatt: Erstatter: Saksnr: Brv 1316/02 Oslo kommune Instruks Vedtatt av: Byrådet Vedtatt: 20.06.2002 Erstatter: Saksnr: Brv 1316/02 Eier/ Byrådsavdeling for finans og utvikling Ikrafttredelse: 20.06.2002 ansvarlig: Versjon: 1 Bemyndiget: Dok.nr:

Detaljer

Kommunens Internkontroll

Kommunens Internkontroll Kommunens Internkontroll Verktøy for rådmenn Et redskap for å kontrollere kommunens etterlevelse av personopplysningsloven 2012 Innhold Til deg som er rådmann... 4 Hvordan dokumentet er bygd opp... 4 Oppfølging

Detaljer

Oppgave 1. i) Kvalitetsmål for regnskapet:

Oppgave 1. i) Kvalitetsmål for regnskapet: Oppgave 1 Intern kontroll er en prosess, icenesatt og gjennomført av styret, ledelse og ansatte for å håndtere og identifisere risikoer som truer oppnåelsen av målsettingene innen: mål og kostnadseffektiv

Detaljer

Databehandleravtale Pilot Digitalt Bortsettingsarkiv

Databehandleravtale Pilot Digitalt Bortsettingsarkiv Databehandleravtale Pilot Digitalt Bortsettingsarkiv I henhold til personopplysningslovens 13, jf. 15 og personopplysningsforskriftens kapittel 2. mellom. og Databehandler 1 1 Avtalens hensikt

Detaljer

ADR-SEMINAR 2013 22. 23. MAI 2013. Inge Børli Avd.ingeniør/kvalitetsleder (EOQ-sertifisert)

ADR-SEMINAR 2013 22. 23. MAI 2013. Inge Børli Avd.ingeniør/kvalitetsleder (EOQ-sertifisert) Inge Børli Avd.ingeniør/kvalitetsleder (EOQ-sertifisert) Problemstilling (Frydenlund Gasstransport AS): Propan hentes med vogntog i Sverige. Gassen skal distribueres til mottakere i byer. Kan ikke kjøre

Detaljer

Tyverisikring av kjøretøy hos forhandler

Tyverisikring av kjøretøy hos forhandler Tyverisikring av kjøretøy hos forhandler Sikkerhetsforskrift for motorvognforhandler FG-publikasjon 140:3 Innholdsfortegnelse 1 Forord... 3 2 Omfang... 3 3 Utgivelse... 3 4 Sikring av lokaler... 4 4.1

Detaljer

Endelig kontrollrapport

Endelig kontrollrapport Saksnummer: 12/00057 Dato for kontroll: 18.01.2012 Rapportdato: 21.05.2012 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Paulsens Hotell AS Sted: Lyngdal Utarbeidet av: Stein Erik Vetland 1 Innledning Datatilsynet

Detaljer

Fjernet all beskrivelse av sikkerhetsklarering og adgangskontroll. Dette er nå beskrevet i en ny prosedyre L-238

Fjernet all beskrivelse av sikkerhetsklarering og adgangskontroll. Dette er nå beskrevet i en ny prosedyre L-238 Class.: INTERNT PROSEDYRE Yara Porsgrunn L-230 Security i POR Styringshåndbok Godkjent av : Knut Rutlin Utarbeidet av : Karianne Skoe Lindalen, Vidar Jarle Ersnes Document ID : L-230 Revision date: 2015-06-22

Detaljer

Prosedyre for ferdsel med kjøretøy innenfor regulært område på forplass

Prosedyre for ferdsel med kjøretøy innenfor regulært område på forplass Prosedyre for ferdsel med kjøretøy innenfor regulært område på forplass E02 17.10.12 For implementering GMBSH GMRPD GMJRB REVISJON DATO TEKST LAGET KONTROLLERT GODKJENT DOKUMENTASJONS EIER / ORGANISASJONSENHET

Detaljer

Arbeids- og sosialdepartementet 11. mars 2015

Arbeids- og sosialdepartementet 11. mars 2015 Høring om endringer i forskrift om id-kort for bygge- og anleggsplasser og i forskrift om offentlig godkjenning av renholdsvirksomheter nytt navn på id-kort i bygge- og anleggsbransjen og i renholdsbransjen

Detaljer

Databehandleravtale. I henhold til personopplysinglovens 13, jf. 15 og personopplysningforskriftens kapittel 2 inngås følgende avtale.

Databehandleravtale. I henhold til personopplysinglovens 13, jf. 15 og personopplysningforskriftens kapittel 2 inngås følgende avtale. Databehandleravtale I henhold til personopplysinglovens 13, jf. 15 og personopplysningforskriftens kapittel 2 inngås følgende avtale mellom Behandlingsansvarlig Tjenesteleverandøren Iris skolefoto as Postboks

Detaljer

Behandlingsansvarlig skal sørge for at egne lokaler og utstyr er forsvarlig sikret.

Behandlingsansvarlig skal sørge for at egne lokaler og utstyr er forsvarlig sikret. 2.6 Fysisk sikring Formål Prosedyren skal sikre uautorisert adgang til objekter og utstyr benyttet til behandling av informasjon, særlig behandling av sensitive personopplysninger, eller at de ikke er

Detaljer

Brannforum 2012. Erfaringer med sikring mot inntrengning i kraftforsyningsanlegg. Leif Vikane, Statnett

Brannforum 2012. Erfaringer med sikring mot inntrengning i kraftforsyningsanlegg. Leif Vikane, Statnett Brannforum 2012 Erfaringer med sikring mot inntrengning i kraftforsyningsanlegg Leif Vikane, Statnett Beredskapsforskriften 5.5 C) Klasse 3 Anlegget skal være utført og utstyrt etter høye krav til sikring.

Detaljer

Ny EU-forordning: informasjonssikkerhet. Tommy Tranvik

Ny EU-forordning: informasjonssikkerhet. Tommy Tranvik Ny EU-forordning: informasjonssikkerhet Tommy Tranvik Utgangspunkt Europa-parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 av 27. april 2016 om beskyttelse av fysiske personer i forbindelse med behandling

Detaljer

1 Avfallstyper og avfallsmengder

1 Avfallstyper og avfallsmengder 4 VILKÅR FOR UTSLIPPSTILLATELSE OG TILLATELSE TIL ETABLERING OG DRIFT AV SORTERINGSANLEGG FOR AVFALL Bedrift: Stig Dyrvik AS, Gitt dato: 01.09.2004 Postboks 127, 7261 Sistranda Anlegg: Sorteringsanlegg

Detaljer

DEL 2 Gjennomføringsfasen. PROSJEKT: Strømforsyning Drammen Sykehus, prosjektnr. 5202057

DEL 2 Gjennomføringsfasen. PROSJEKT: Strømforsyning Drammen Sykehus, prosjektnr. 5202057 SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ I BYGGE- OG VEDLIKEHOLDSPROSJEKTER DEL 2 Gjennomføringsfasen PROSJEKT: Strømforsyning Drammen Sykehus, prosjektnr. 5202057 Sikker byggeplass! Sykehuset i full drift! Side

Detaljer

Databehandler. IKA Trøndelag. Behandlingsansvarlig. mellom. kapittel 2. Databehandleravtale

Databehandler. IKA Trøndelag. Behandlingsansvarlig. mellom. kapittel 2. Databehandleravtale tale Digitalt I henhold til personopplysningslovens depot 13, jf. 15 personopplysningsforskriftens kapittel 2. mellom Risa; ) cm1iwcwl 09 IKA Trøndelag IKS 1 Avtalens hensikt Avtalens hensikt er å regulere

Detaljer

AVTALE OM SERTIFISERING - ØKOLOGI

AVTALE OM SERTIFISERING - ØKOLOGI AVTALE OM SERTIFISERING - ØKOLOGI Tiltak og dokumentasjon fra bedriften skal til enhver tid være i samsvar med denne avtalen og med kravene i forskrift 4.oktober 2005 nr. 1103 om økologisk produksjon og

Detaljer

Drivstoffhåndtering av nitrometan for konkurransekjøretøy. Dato: 9 juni 2016 Gjelder for: Norges Bilsportforbund (NBF)

Drivstoffhåndtering av nitrometan for konkurransekjøretøy. Dato: 9 juni 2016 Gjelder for: Norges Bilsportforbund (NBF) Drivstoffhåndtering av nitrometan for konkurransekjøretøy Dato: 9 juni 2016 Gjelder for: Norges Bilsportforbund (NBF) Tillegg til Konkurransereglementet Dragrace Utarbeidet av NBF med pålegg fra DSB Gjelder

Detaljer

scenarier Nytt politihus Bergen Scenariobeskrivelser Masteroppgave i arkitektur Vår 2015, NTNU Student: Cecilie Grundt Veileder: Per Monsen

scenarier Nytt politihus Bergen Scenariobeskrivelser Masteroppgave i arkitektur Vår 2015, NTNU Student: Cecilie Grundt Veileder: Per Monsen scenarier Nytt politihus Bergen Scenariobeskrivelser Masteroppgave i arkitektur Vår 2015, NTNU Student: Cecilie Grundt Veileder: Per Monsen Scenarier I: Inntrenger med bombe II: III: IV: Inntrenger med

Detaljer

Lydopptak og personopplysningsloven

Lydopptak og personopplysningsloven Lydopptak og personopplysningsloven Innhold: 1 Innledning... 1 2 Bestemmelser om lydopptak... 1 2.1 Personopplysningsloven regulerer lydopptak... 1 2.2 Hemmelige opptak og opptak til private formål...

Detaljer

SIKKERHETSINSTRUKS - Informasjonssikkerhet

SIKKERHETSINSTRUKS - Informasjonssikkerhet SIKKERHETSINSTRUKS - Informasjonssikkerhet Sikkerhetsinstruksen er fastsatt av fylkesdirektøren 23.08.2017, og erstatter «Reglement for bruk av fylkeskommunens IT-løsninger» fra 2014. Instruksen er en

Detaljer

SERTIFISERING PERSONELL FG-900, FORETAK FG-910. Reviderte regler mars 2012 Vesentlige punkter

SERTIFISERING PERSONELL FG-900, FORETAK FG-910. Reviderte regler mars 2012 Vesentlige punkter SERTIFISERING PERSONELL FG-900, FORETAK FG-910 Reviderte regler mars 2012 Vesentlige punkter Oslo, 22.03.2012 Er sertifisering nok et pålagt krav? Sprinklermarkedet i Norge: Ca 500 000 monterte sprinkler

Detaljer

Sikkerhetsinformasjon Bergen sentrale havn

Sikkerhetsinformasjon Bergen sentrale havn Sikkerhetsinformasjon Bergen sentrale havn 1 Velkommen! Dette er en obligatorisk gjennomgang for alle som er ansatt i Bergen sentrale havn eller skal ha et personlig adgangskort til havnen. Gjennomgangen

Detaljer

Remote Video Solutions. Kameratjenester fra Securitas

Remote Video Solutions. Kameratjenester fra Securitas Remote Video Solutions Kameratjenester fra Securitas 2 Remote Video Solutions Remote Video Solutions gir deg økt trygghet. Vi kombinerer smart teknologi og vektere i en sikkerhetsløsning som vi vet kan

Detaljer

Databehandleravtale etter personopplysningsloven

Databehandleravtale etter personopplysningsloven Databehandleravtale etter personopplysningsloven Databehandleravtale I henhold til personopplysningslovens 13, jf. 15 og personopplysningsforskriftens kapittel 2. mellom Fjellinjen AS. behandlingsansvarlig

Detaljer

LISENSAVTALE FOR PÅFØRING AV KVALITETSMERKER I NORGE

LISENSAVTALE FOR PÅFØRING AV KVALITETSMERKER I NORGE LISENSAVTALE FOR PÅFØRING AV KVALITETSMERKER I NORGE Norges sjømatråd AS (Sjømatrådet) Strandveien 106 9291 Tromsø ( Sjømatrådet ) og Navn: Org. nr: Adresse: Post.nr/Sted: Mottaksnr: Kontaktperson mailadr.,

Detaljer

IKT- reglement for elever ved Toppidrettsgymnaset i Telemark

IKT- reglement for elever ved Toppidrettsgymnaset i Telemark IKT- reglement for elever ved Toppidrettsgymnaset i Telemark IKT- reglementet skal fremme god samhandling, god orden, gode arbeidsvaner og bidra til et stabilt og sikkert driftsmiljø slik at det legges

Detaljer

Vedlegg 1. Kravspesifikasjon

Vedlegg 1. Kravspesifikasjon Vedlegg 1 Kravspesifikasjon Definisjoner PBE Plan- og bygningsetaten Bygg/Bygget Referer til Plan- og bygningsetatens (heretter: PBE) bygg i Vahls gate 1, Oslo. 1. Mobil vakttjeneste (innvendig vaktrunde)

Detaljer

Velkommen! RiskManager styringssystem for informasjonssikkerhet (ISMS) - 6.12.2012. Susanne Helland Flatøy Markedssjef Digital Kvalitet

Velkommen! RiskManager styringssystem for informasjonssikkerhet (ISMS) - 6.12.2012. Susanne Helland Flatøy Markedssjef Digital Kvalitet Velkommen! RiskManager styringssystem for informasjonssikkerhet (ISMS) - 6.12.2012 Susanne Helland Flatøy Markedssjef Digital Kvalitet Agenda En prosessbasert tilnærming: Planlegge sikringstiltak Utføre

Detaljer

PRISER OG VILKÅR FOR BRUK AV HAVNEANLEGG I ETNE KOMMUNE

PRISER OG VILKÅR FOR BRUK AV HAVNEANLEGG I ETNE KOMMUNE PRISER OG VILKÅR FOR BRUK AV HAVNEANLEGG I ETNE KOMMUNE 1. Orientering om prissystemet 1.1 Lovregulert avgift Anløpsavgift er betaling for bruk av farleden i Etne kommune sjøområde. Gjeldende bestemmelser

Detaljer

Kapittel 10. Krav til kvalitetssikring

Kapittel 10. Krav til kvalitetssikring Kapittel 10. Krav til kvalitetssikring Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 19.06.2016 Kapittel 10. Krav til kvalitetssikring Innledning Alle foretak som erklærer ansvarsrett eller søker om sentral

Detaljer

Internkontroll og informasjonssikkerhet lover og standarder

Internkontroll og informasjonssikkerhet lover og standarder Internkontroll og informasjonssikkerhet lover og standarder Renate Thoreid, senioringeniør Side 1 Internkontroll og Informasjonssikkerhet Krav i Personopplysningsloven 13 og 14 Krav i Personopplysningsforskriften

Detaljer

Vedlegg 14 Behandleravtalen. Bussanbud Stor-Trondheim

Vedlegg 14 Behandleravtalen. Bussanbud Stor-Trondheim Vedlegg 14 Behandleravtalen Bussanbud Stor-Trondheim 2019-2029 1 Behandleravtale for [billetteringssystem] Denne avtale er inngått mellom AtB AS («AtB») og XXXX («Operatøren») 2 1 Avtalens bakgrunn og

Detaljer

Med forskningsbiobank forstås en samling humant biologisk materiale som anvendes eller skal anvendes til forskning.

Med forskningsbiobank forstås en samling humant biologisk materiale som anvendes eller skal anvendes til forskning. Biobankinstruks 1. Endringer siden siste versjon 2. Definisjoner Biobank Med diagnostisk biobank og behandlingsbiobank (klinisk biobank) forstås en samling humant biologisk materiale som er avgitt for

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR ANSATTES BRUK AV IKT-TJENESTER I NORMISJON

RETNINGSLINJER FOR ANSATTES BRUK AV IKT-TJENESTER I NORMISJON Retningslinjer for ansattes bruk av IKT-tjenester RETNINGSLINJER FOR ANSATTES BRUK AV IKT-TJENESTER I NORMISJON Vedlagt vil du finne Retningslinjer for ansattes bruk av IKT-tjenester. Retningslinjer for

Detaljer

Bilag 1 - Oppdragsgivers spesifikasjon 1 Anskaffelsen gjelder

Bilag 1 - Oppdragsgivers spesifikasjon 1 Anskaffelsen gjelder Bilag 1 - Oppdragsgivers spesifikasjon 1 Anskaffelsen gjelder 1.1 Oppdragstype generelt Rammeavtalen skal dekke oppdragsgivers behov for å få utført glassarbeider og kjøp av glass. Dette gjelder i hovedsak

Detaljer

Risikovurdering. Utgitt med støtte av: Støttedokument Faktaark nr 7 Versjon: 3.0 Dato: 12.2.2015

Risikovurdering. Utgitt med støtte av: Støttedokument Faktaark nr 7 Versjon: 3.0 Dato: 12.2.2015 Utgitt med støtte av: Norm for informasjonssikkerhet www.normen.no Risikovurdering Støttedokument Faktaark nr 7 Versjon: 3.0 Dato: 12.2.2015 Formål Ansvar Gjennomføring Omfang Målgruppe Dette faktaarket

Detaljer

Denne instruks gjelder for alle høyspenningsanlegg hvor Statnett har driftslederansvar.

Denne instruks gjelder for alle høyspenningsanlegg hvor Statnett har driftslederansvar. Dokumentnummer: 1169509 rev. 8 Side: 1 av 5 1 Styrende policy og lovgivning Instruks for Leder for kobling er underlagt Funksjonspolicy for elsikkerhet. Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av

Detaljer

GENERELL KRAVSPESIFIKASJON FOR KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER STATSBYGG

GENERELL KRAVSPESIFIKASJON FOR KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER STATSBYGG 1 AV 5 GENERELL KRAVSPESIFIKASJON FOR KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER STATSBYGG 2 AV 5 Innhold 1 Generell orientering...3 2 Arbeidstid...3 3 Krav til språk...3 4 Kvalitet på arbeidet...3 5 Leveringstid...4

Detaljer

014 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR MEDISINSKFAGLIG BEREDSKAP VED AKTIVITETER PÅ NORSK KONTINENTALSOKKEL

014 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR MEDISINSKFAGLIG BEREDSKAP VED AKTIVITETER PÅ NORSK KONTINENTALSOKKEL 014 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR MEDISINSKFAGLIG BEREDSKAP VED AKTIVITETER PÅ NORSK KONTINENTALSOKKEL Original versjon Nr.: 014 Etablert: 07.10.93 Revisjon nr: 4 Rev. dato: 05.03.2012

Detaljer

Utkast til endringer i forskrift 26. juni 2002 nr. 922 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff (eksplosivforskriften)

Utkast til endringer i forskrift 26. juni 2002 nr. 922 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff (eksplosivforskriften) Utkast til endringer i forskrift 26. juni 2002 nr. 922 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff (eksplosivforskriften) 1. Undervannssprengning 1-3 Definisjoner Teknisk sprengning: Annen sprengning enn

Detaljer

IKT-reglement for Norges musikkhøgskole

IKT-reglement for Norges musikkhøgskole IKT-reglement for Norges musikkhøgskole Norges musikkhøgskole (NMH) er forpliktet til å kontrollere risiko og håndtere informasjon og tekniske ressurser på en sikker måte. Når du får tilgang til disse

Detaljer

KONTRAKTSBESTEMMELSER

KONTRAKTSBESTEMMELSER Vedlegg 1: B Kontraktsbestemmelser 1 B KONTRAKTSBESTEMMELSER B.1 Alminnelige kontraktsbestemmelser Som alminnelige kontraktsbestemmelser gjelder NS 8407:2011 (Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser

Detaljer

Schenker Linjegods, er sertifisert etter kvalitetssystemet NS-EN ISO-9001: 2000 under navnet Linjegods AS. Sertifikatet er gyldig til 31.08.2007.

Schenker Linjegods, er sertifisert etter kvalitetssystemet NS-EN ISO-9001: 2000 under navnet Linjegods AS. Sertifikatet er gyldig til 31.08.2007. Schenker Linjegods, er sertifisert etter kvalitetssystemet NS-EN ISO-9001: 2000 under navnet Linjegods AS. Sertifikatet er gyldig til 31.08.2007. Linjegods ble i 1994 som første samlaster i Norge sertifisert

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Administrasjonsutvalget 15.03.2011 1/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Administrasjonsutvalget 15.03.2011 1/11 KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200906584 : E: 210 : W. S. Eris m. fl. Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Administrasjonsutvalget 15.03.2011 1/11 INFORMASJONSSIKKERHET I SANDNES

Detaljer

Moss Lufthavn Rygge. Elektro-, bygg- og utomhus arbeider MLR - Moss Lufthavn Rygge. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan)

Moss Lufthavn Rygge. Elektro-, bygg- og utomhus arbeider MLR - Moss Lufthavn Rygge. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan) Moss Lufthavn Rygge Elektro-, bygg- og utomhus arbeider MLR - Moss Lufthavn Rygge Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan) INNHOLD: Del A VURDERINGER I PLANFASEN Del B RISIKOANALYSE Del C AVKLARING

Detaljer

PRODUKTBESKRIVELSE. NRDB DSL Fullmaktsserver

PRODUKTBESKRIVELSE. NRDB DSL Fullmaktsserver PRODUKTBESKRIVELSE NRDB DSL Fullmaktsserver Versjon 1.1, mars 2012 NRDB DSL Fullmaktsserver Versjon 1.1, mars 2012 Side 1 av 5 1. Innledning... 3 2. Beskrivelse av tjenesten... 3 2.1 Prinsipp... 3 2.2

Detaljer

Forskrift om håndtering av utgangsstoffer for eksplosiver

Forskrift om håndtering av utgangsstoffer for eksplosiver Forskrift om håndtering av utgangsstoffer for eksplosiver Hjemmel: Fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap xx.xx 2014 med hjemmel i lov 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon

Detaljer

Pepperstad Grendehus, utleiehefte

Pepperstad Grendehus, utleiehefte Pepperstad Grendehus, utleiehefte Pepperstad Grendehus Persontall Hel sal: Uten faste sitteplasser: Maks 330 personer samtidig Med faste sitteplasser: Maks 141 personer samtidig Delt sal: Uten faste sitteplasser:

Detaljer

E-billetteringsnorm: Mal for databehandleravtale (bearbeidet utgave av Datatilsynets avtaleskisse)

E-billetteringsnorm: Mal for databehandleravtale (bearbeidet utgave av Datatilsynets avtaleskisse) Vedlegg 3 til Bransjenorm for behandling av personopplysninger i elektronisk billettering (Bransjenormen) E-billetteringsnorm: Mal for databehandleravtale (bearbeidet utgave av Datatilsynets avtaleskisse)

Detaljer