Krav til grunnsikring. Vedlegg 1 til 091 Norsk olje og gass anbefalte Retningslinje for sikring av forsyninger og materiell i olje- og gassindustrien

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Krav til grunnsikring. Vedlegg 1 til 091 Norsk olje og gass anbefalte Retningslinje for sikring av forsyninger og materiell i olje- og gassindustrien"

Transkript

1 Krav til grunnsikring Vedlegg 1 til 091 Norsk olje og gass anbefalte Retningslinje for sikring av forsyninger og materiell i olje- og gassindustrien

2 Nr. 091 Etablert: Revisjon nr.: 4 Rev. dato: Side: 2 Innhold Synliggjøring av endringer... 3 Anvendelse Områdesikring Tekniske tiltak for områdesikring minimumskrav Adgangskontroll IKT-sikring Personellmessige sikringstiltak Krav til fysisk sikring av forsyninger og materiell Kontroll av forsyninger og materiell på basene Kontroll av større utstyrsenheter og konstruksjoner Generelle tiltak Tillegg 1 til Vedlegg 1 Sikringsavtale... 15

3 Nr. 091 Etablert: Revisjon nr.: 4 Rev. dato: Side: 3 Synliggjøring av endringer Det er gjort presiseringer i tekst gjennom hele dokumentet. Det er også gjort endringer i krav i følgende kapitler Kapittel 2.2: Tekniske tiltak for områdesikring minimumskrav Sikkerhetsgjerde Trafikbom Vaktsentral Kameraovervåkning Perimeteralarm Kapittel 2.3: Kontroll av forsyninger og materiell på basene Returlast Anvendelse Dette dokumentet har sin hjemmel i Norsk Olje og Gass anbefalte Retningslinjer for sikring av forsyninger og materiell i olje- og gassindustrien. Dokumentet beskriver hvilke tiltak som skal være iverksatt og forberedt for at aktørene i forsyningskjeden skal kunne håndtere et ordinært trusselbilde (normalsituasjonen) på en forsvarlig måte. Kravene skal innarbeides i virksomhetens sikringsplaner. Tiltakene er å anse som grunnsikring som forhøyet sikringsnivå skal bygges på. Aktørene i forsyningskjeden skal iverksette retningslinjene gjennom avtaler nedfelt mellom partene.

4 Nr. 091 Etablert: Revisjon nr.: 4 Rev. dato: Side: 4 2 Minimumskrav til sikring og beredskap 2.1 Områdesikring Alle arealer og all bygningsmasse på baseområdet skal ha en avtalefestet områdeklassifisering, med sikringstiltak som er tilpasset virksomhetens sikringsbehov. Det skal foretas en Risikoanalyse for sikring. Denne skal legges til grunn for aktuelle sikringstiltak utover minimumskravene. Leverandører som er samlokalisert utenfor et baseområde, og som ser sikringsmessige og/eller kostnadsmessige fordeler av å samordne sine sikringstiltak, bør søke å etablere felles områder med en sikringsmessig standard tilsvarende det som er angitt for baseområdene. Leverandører med sikringsavtale skal disponere et kontrollert område for pakking i lastbærere og oppbevaring av annen kontrollert last. Næringspark: Det er normalt ingen begrensninger på publikums ferdsel i næringsparken, og det stilles ikke krav til fysiske sikringstiltak. Baseområde: Baseområdet skal ha skilt som tydelig viser hvem som eier eller disponerer området. Det skal fremgå at uvedkommende ikke har adgang. Tiltakene skal bidra til å sikre eiendom og materiell, og legge til rette for mer effektiv overvåkning ved et endret trusselnivå. Aktuelle virkemidler: Skilt Gjerde i områdets yttergrense Dersom det ikke er praktisk mulig med en ytre grense i form av gjerde, kan området monitoreres med kamera-overvåkning eller perimeteralarm. Trafikkbommer Belysning Kamera -overvåkning Mobile vakter Kontrollert område: På kontrolert område skal følgende krav ivaretas: automatisk deteksjon manuelt verifisering ved deteksjon Avlåste dører/porter Kamera-overvåkning

5 Nr. 091 Etablert: Revisjon nr.: 4 Rev. dato: Side: 5 Automatisk adgangskontroll og/eller stasjonær vakt Fig. 1 Områdetype-skisse med 091 og ISPS Begrenset område: Tiltak i begrenset område kommer i tillegg til tiltak i kontrollert område. De skal hindre uvedkommende adgang, og bidra til å sikre eiendom og materiell. Følgende virkemidler benyttes: Adgang begrenses til autorisert personell

6 Nr. 091 Etablert: Revisjon nr.: 4 Rev. dato: Side: Tekniske tiltak for områdesikring minimumskrav For å sikre en mest mulig ensartet tilnærming til bruk av tekniske sikringstiltak henvises det i retningslinjene til etablerte standarder for sikring der dette finnes. Standarder det refereres til er: Sikringshåndboken (Forsvarsbygg) (SHB) Forsikringsselskapenes godkjenningsnemd (FG) Skilting Skilt skal være opplyst i mørket, og lett synlig på 100 meters avstand. Sikkerhetsgjerde Det skal monteres sikkerhetsgjerde av sikringsklasse 2 (SHB) rundt kontrollerte områder. Gjerde skal også monteres langs yttergrensen mot sjø, der hvor yttergrensen ikke er kai. Gjerde sikringsklasse 2: Flettverksgjerde montert på T-jern som er slått ned i bakken. Gjerdehøyde minimum 2 meter. Bør forsterkes med tre eller flere piggtrådrader på toppen som klatrehinder. Klatrehinder skal vinkles utover 45 grader. En åpen sone på begge sider av gjerdet tilsvarende minimum gjerdets høyde bør være ryddet for vegetasjon og gjenstander som kan muliggjøre skjul og forenkle forsering av gjerdet. Hvis en slik sone ikke er praktisk mulig å opprette bør kompenserende tiltak som perimeteralarm eller kameraovervåking etableres. Det skal ikke være mulig å forsere gjerdet på undersiden uten bruk av verktøy/graveredskaper. Kravet til gjerde i sikringsklasse 2 er å anse som et minimumskrav. Det anbefales å foreta en risikoanalyse for å kartlegge om det bør installeres et gjerde av høyere sikringsklasse. Belysning Sikringsmessig viktige områder som yttergrense, kontrollerte og begrensede områder samt trafikale knutepunkter skal ha belysning i sikringsklasse 2 (SHB) som gjør det mulig å, oppdage og eventuelt avverge brudd på adgangsbestemmelsene og ulovlig aktivitet. Belysning sikringsklasse 2: Lyskilde(r) som gir nok lys til visuelt og via optisk utstyr å registrere aktivitet i det belyste området. Trafikkbommer og sikkerhetsporter på baseområdet skal ha belysning som gjør det mulig å gjennomføre kontrollaktiviteter på en forsvarlig måte. Video-overvåkede områder skal ha belysning som angitt av kamerautstyrsprodusenten.

7 Nr. 091 Etablert: Revisjon nr.: 4 Rev. dato: Side: 7 Sikkerhetsport Kontrollerte områder skal ha sikkerhetsporter i innkjøringen. Låsemekanisme og hengsler skal ikke kunne brytes opp uten bruk av spesielt verktøy. Portens høyde skal ikke være mindre enn høyden på sikkerhetsgjerdet, og åpningen under porten skal ikke være større enn 10 cm. Porten skal normalt være lukket. Dersom porten ikke er lukket skal det iverksettes kompenserende tiltak for å ivareta sikringsnivået. Trafikkbom Alle kjørbare veier inn til baseområdet og felles sikrede områder skal ha trafikkbom for regulering av adgang Trafikkbommene skal være overvåket fra betjent vakt. Trafikkbommene skal være lukket utenom ordinær arbeidstid. Innkjøringsvei som skal bemannes med vakt ved økt sikringsnivå, skal ha vakthus. Vaktsentral Virksomheten skal ha kapasitet for umiddelbar alarmhåndtering og oppfølging ved brudd på adgangsbestemmelsene. Virksomheten bør samordne individuelle tiltak når dette er kostnadseffektivt og sikringsmessig fornuftig. Kamera-overvåkning Kamera-overvåkning skal benyttes til å overvåke innkjøringsveier med trafikkbom, kontrollerte og begrensede områder, sjøsiden og andre områder etter behov. Utvendige kamera skal ha nødvendig lysstyrke og oppvarmede kamerahus. Opptaksenheten skal være digital med nettverkstilgang. Perimeteralarm Perimeteralarm kan benyttes mot baseområdets sjøside hvis det ikke er hensiktsmessig å benytte sikkerhetsgjerde. Alarmer skal overføres til bemannet vaktsentral. Innbruddsikring Begrensede områder på baseområdet skal ha innbruddsikre dører, låser og vinduer, samt innbruddsalarm. Alarmanlegg skal være FG godkjent. Alarmer skal overføres til bemannet vaktsentral og det skal responderes umiddelbart. Avvik fra minimumskravene til teknisk områdesikring kan gjøres hvis risikoanalysen tilsier at det kan velges andre fullverdige, alternative løsninger.

8 Nr. 091 Etablert: Revisjon nr.: 4 Rev. dato: Side: Adgangskontroll Personell med fast arbeid på baseområdet og i andre felles sikrede områder utenfor baseområdet skal til enhver tid bære med seg identitetskort med bilde, utstedt av egen arbeidsgiver eller oppdragsgiver på basen. Identitetskortet skal fremvises på forespørsel fra bemyndiget personell, og det skal bæres synlig når sikringsplanen krever det. Registrering av besøkende til kontrollerte områder skal skje på individuelle registreringsskjema eller eventuelt elektronisk system (Som fortsatt skjermer andre besøksdata). Besøkende skal ikke gis innsyn i andres besøksdata. Registreringsdata skal oppbevares utilgjengelig for uvedkommende og lagres i minimum 3 år. PIN kode skal benyttes inn til kontrollert og begrenset område. Besøkende i kontrollert område skal følges tilbake til resepsjon/vaktrom ved besøkets slutt. Familiemedlemmer er å betrakte som besøkende. Ukjent personell skal fremvise gyldig legitimasjon før de gis adgang til kontrollert område. Som gyldig legitimasjon regnes førerkort (EØS modell), og pass. Personell ansatt i kjent virksomhet kan identifisere seg med virksomhetens eget ID-kort med bilde. Personell med fast arbeid på baseområdet og i andre felles sikrede områder, og som benytter egen bil inne på området, skal ha et id-kort/adgangskort festet på frontruten der det går frem at kjøretøyet er autorisert for ferdsel i det aktuelle området. Kaptein på fartøy som anløper kai på baseområdet utenfor ISPS-sikret havneterminal, skal til enhver tid kunne gjøre rede for alle personer om bord. 2.4 IKT-sikring Den enkelte virksomhet skal ha planer for å sikre nødvendig kontinuitet i driften av egne IKTapplikasjoner og IKT-tjenester som er nødvendige for å opprettholde forsyningskjeden. Dataprogrammer, datanettverk, servere og tilknyttet utstyr som benyttes i forsyningskjeden, skal sikres mot skadeverk, sabotasje og uautorisert tilgang på nivå med NS «Administrasjon av informasjonssikkerhet».

9 Nr. 091 Etablert: Revisjon nr.: 4 Rev. dato: Side: Personellmessige sikringstiltak Den enkelte virksomhet har ansvar for at egne medarbeidere og innleid personell er skikket til å utføre arbeid i forsyningskjeden. Personellet skal være kjent med, og etterleve gjeldende sikringsinstrukser, og arbeidsgiver skal kunne verifisere personellets identitet. Følgende tiltak skal gjelde for all virksomhet på baseområdet, for leverandører med sikringsavtale, og for leverandører som leverer driftskritisk utstyr i forsyningskjeden: Før ekstern rekruttering finner sted, skal kandidaten ha fremlagt skriftlig dokumentasjon på sin utdannelse og praksis. Skriftlige referanser skal innhentes direkte fra tidligere arbeidsgivere, utdannelsesinstitusjoner og andre referanser, og kontrolleres iht. gjeldende lover og forskrifter og i samsvar med bestemmelser gitt av virksomhetens personalansvarlige. Det skal gjennomføres sikringssamtaler med nye medarbeidere og nytt innleid personell før arbeidsforholdet innledes. Gjennomførte sikringssamtaler skal følges opp. Egne medarbeidere og innleid personell på langsiktige avtaler skal ha sikringssamtale minst hvert annet år. Sikringssamtalen bør omfatte kjennskap til rutiner og regler når det gjelder sikring, rapportering av sikringsbrudd, og konsekvenser ved brudd på sikringsrutiner. Leder for personell med sikringsoppgaver skal forvisse seg om at disse er skikket til å ha slike oppgaver, og inneha nødvendig kompetanse. Medarbeidere skal pålegges taushetsplikt i arbeidsforhold, også etter arbeidsforholdets opphør. Taushetsplikten skal erkjennes ved signert skriftlig taushetserklæring. I kontraktsforhold som vedrører innleie av personell skal taushetsplikt inngå som standard kontraktsbetingelse. Adgangsautorisasjoner skal til enhver tid holdes oppdatert. Ved fratredelse/kontraktsopphør skal baseselskapet og leietakere på basen påse at alle autorisasjoner, tilganger og fullmakter opphører, og at lånt materiell, dataprogrammer, håndbøker, arbeidsbeskrivelser, ID-kort, nøkler og annen eiendom/dokumentasjon blir returnert virksomheten.

10 Nr. 091 Etablert: Revisjon nr.: 4 Rev. dato: Side: Utforming og administrasjon av sikringsavtaler For å sikre forsvarlig og mest mulig effektiv sikringskontroll av forsyninger og materiell, kan et operatørselskap, eller den operatørselskapet bemyndiger, velge å inngå sikringsavtale med sentrale leverandører. Likeledes kan sentrale leverandører, etter avtale med angjeldende operatørselskap, inngå sikringsavtale med egne underleverandører. Sikringsavtalen har et standardisert format og innhold, og skal ikke endres. Den beskriver: Parter i avtalen Formål med avtalen Krav til personelladministrative sikringstiltak Krav til områdesikring Krav til adgangskontroll Krav til kontroll og utstyr av materiell Krav til sikring ved transport av gods med bil Utforming av sikringsavtalen er beskrevet i Tillegg 1 til dette dokument. Sikringsavtalen skal angi i hvilken grad den omfatter beredskapstrinn ved forhøyet sikringsnivå. Operatørselskap og leverandører som har inngått sikringsavtale med sine underleverandører, skal føre tilsyn med hvordan sikringsavtalene etterleves. Tilsyn skal dokumenteres, jfr. Kap. 8 i 091. Operatørselskapene/baseselskapene skal ha oversikt over hvilke leverandører som til enhver tid har gyldig sikringsavtale, og med hvem. Sikringsavtaler skal ha et unikt referansenummer. 2.7 Krav til fysisk sikring av forsyninger og materiell Forsyninger og materiell skal sikres mot tyveri, skadeverk, sabotasje og tilføring av ulovlige gjenstander. Sikringen skal ivaretas ved områdesikring og kontroll i forsyningskjeden. Forsyninger og materiell fra leverandører med sikringsavtale skal så langt det er praktisk mulig leveres i lukkede og plomberte stålcontainere med godkjente plomber, se vedlegg 3 Instruks Norske olje og gass for sikkerhetsplomber Forsyninger og materiell fra leverandører med sikringsavtale som pakkes i åpne lastbærere, utstyrspakker, brennstoff- og kjemikalietanker, skal så langt det er praktisk mulig, sikres mot uautorisert tilgang med finmasket nett med strammemekanisme, eller lokk, og plomberes. Hvilke sikringsløsninger som skal anvendes, og hvilket omfang sikringen av lastbærere skal ha, skal avtales mellom leverandør og oppdragsgiver.

11 Nr. 091 Etablert: Revisjon nr.: 4 Rev. dato: Side: 11 Sikringsfaglig nettverk i samarbeid med basefaglig nettverk bestemmer hva slags plomber og hvilke plomberingsnummer som skal benyttes. Nummereringssystemet skal baseres på internasjonale standarder når slike finnes. Operatørselskapene har ansvaret for å tildele plomber. Dette kan eventuelt delegeres baseselskapene. Forsendelsesdokumenter for plomberte lastbærere fra leverandører med sikringsavtale skal ha påført en standardisert tekst som gjør det klart at godset er sikret iht. Norsk olje og gass anbefalte retningslinjer, og med angivelse av leverandørens sikringsavtalenummer. Plombenummer, containernummer og innhold skal også gå frem av forsendelsesdokumentet. Ved anløp i offentlig havn skal det til enhver tid iverksettes tiltak for å hindre at uønsket last tilføres eller uvedkommende kan ta seg om bord. Containere skal i størst mulig grad stues dør mot dør. Operatørselskapene skal bidra til å finne kostnadseffektive løsninger som ivaretar retningslinjenes krav og industriens forventninger til forsvarlig sikring av forsyninger og materiell. 2.8 Kontroll av forsyninger og materiell på basene Kontrolltiltakene skal planlegges og gjennomføres slik at leveransene ikke forsinkes. Ved et ordinært trusselbilde skal følgende virkemidler benyttes: Varemottak: Alle leveranser skal være rekvirert av autorisert personell i operatørselskap eller samarbeidende kontraktørselskap. Ved mottak av forsyninger og materiell skal det kontrolleres at leveransen samsvarer med forsendelsesdokumentene og beskrivelsen i bestillingen. Ved mottak av plomberte lastbærere fra leverandører med sikringsavtale, skal plomberingsnummer og eventuelle lastbærernummer/containernummer kontrolleres mot opplysningene i forsendelsesdokumentene. Leverandørens sikringsavtalenummer skal kontrolleres. Lastbærer kontrolleres visuelt for fremmedlegemer. En valgt andel plomberte lastbærere skal åpnes for stikkprøvekontroll før utskiping. Etter kontroll skal lastbæreren plomberes på nytt. Plomberte matcontainere kan ikke åpnes for kontroll underveis, i følge regler fra Mattilsynet. Disse kan derfor bare aksepteres fra leverandører med sikringsavtale. Lukkede/tildekkede og plomberte lastbærere fra leverandører uten sikringsavtale skal åpnes, kontrolleres og plomberes med godkjent plombe. Lastbærer kontrolleres visuelt for fremmedlegemer. Materiell som ankommer basen i åpne, ikke tildekkede og ikke plomberte lastbærere, skal kontrolleres visuelt for fremmedlegemer.

12 Nr. 091 Etablert: Revisjon nr.: 4 Rev. dato: Side: 12 Uavhengig av punktene over, vil operatøren kunne gjennomføre teknisk kontroll av tredjeparts utstyr og kontroll av lastsikring og gods, med etterfølgende plombering av lastbærer, iht. Operatørselskapets egne rutiner. Casing skal kontrolleres visuelt og mellomlagres i kontrollert område frem til utskipning. Lastbærer kontrolleres visuelt for fremmedlegemer. Gods skal oppbevares i kontrollert område frem til pakking/lasting. Utgående forsendelser: Det skal foreligge skriftlig dokumentasjon på utgående forsyninger og materiell. Pakking av containere og andre lastbærere skal skje i kontrollert område. Det skal til enhver tid være personell til stede i lagrings- og utskipningsområdene når lasting pågår. Utgående forsyninger og materiell kontrolleres visuelt eller elektronisk for alkohol, narkotika, eksplosiver og andre fremmedlegemer før det plasseres i lastbærer. Det skal benyttes lukkede, plomberte containere hvis dette er praktisk mulig. Plomberingen foretas umiddelbart etter pakking, og plomberingsnummeret påføres manifestet. Plomberingsnummeret skal også påføres lastelisten Andre lastbærere skal så langt det er praktisk mulig tildekkes og det skal gjennomføres stikkprøve kontroll. Lastbærere kontrolleres visuelt for fremmedlegemer. Ved normal sikkringsnivå gjennomføres stikkprøvekontroll på denne type lastbærere og kontroll nivået økes i takt med økt sikringsnivå. Avviker nummeret på plomben fra nummeret på manifest eller lastelister, skal lastbæreren avvises, og det skal foretas 100 % fysisk kontroll av innholdet. Hvis lastbærer med avvikende plomberingsnummer er levert av leverandør med sikringsavtale, skal innholdet om mulig kontrolleres av leverandørens eget personell. Forholdet rapporteres til ansvarlig operatøreller kontraktørselskap, og til baseselskapets sikringsansvarlige. Plomber skal kontrolleres på kaikanten for å se om denne er fysisk inntakt umiddelbart før lasting. lastbærerlastbærer Dersom det oppdages at en plombering er brutt, foretas 100 % fysisk kontroll av innholdet. Hvis lastbærer med brutt plombering er levert av leverandør med sikringsavtale, skal innholdet om mulig kontrolleres av leverandørens eget personell. Forholdet rapporteres til ansvarlig operatør- eller kontraktørselskap, og til baseselskapets sikringsansvarlige. Lastbærere som ikke er lukket/tildekket og plombert, skal kontrolleres visuelt for fremmedlegemer innvendig og utvendig på kaikanten umiddelbart før de blir lastet om bord. Leveranser til privat mottaker skal alltid kontrolleres.

13 Nr. 091 Etablert: Revisjon nr.: 4 Rev. dato: Side: 13 Returlast: Retur av materiell bør skje i plomberte containere hvis dette er praktisk mulig. Eventuell plombering kontrolleres mot manifestet eller lastelister ved ankomst basen. Hvis bruk av container ikke er hensiktsmessig, skal materiellet kontrolleres visuelt for fremmedlegemer, narkotika og andre gjenstander som ikke er manifestert. Leveranser til privat mottaker skal alltid kontrolleres, og godkjent medbringertillatelse skal følge forsendelsen. Returlast skal oppbevares i kontrollert område i påvente av videre transport. Avvikshåndtering: Ved uregelmessigheter skal hensynet til sikkerheten for personellet være avgjørende. Dersom plomberingen er brutt på en lastbærer, skal det utvises ekstra varsomhet, og innholdet skal kontrolleres med henblikk på fremmedlegemer. Hvis plomberingen av en eller annen grunn må brytes under transporten, skal årsaken til at plomberingen måtte brytes påføres manifestet, med signatur. Dette gjelder også for proviantcontainere. Mistanke om uregelmessigheter skal straks rapporteres til ansvarlig operatør- eller kontraktørselskap, og til basens sikringsansvarlige. Ved hasteforsendelser skal det utvises ekstra varsomhet, og innholdet skal kontrolleres med henblikk på fremmedlegemer. 2.9 Kontroll av større utstyrsenheter og konstruksjoner Større enheter som tanker og bygningsmessige konstruksjoner skal kontrolleres visuelt for fremmedlegemer ved ankomst basen. Utstyret skal om mulig lagres i kontrollert område. Utstyret skal kontrolleres visuelt for fremmedlegemer på kaien umiddelbart før det blir lastet om bord.

14 Nr. 091 Etablert: Revisjon nr.: 4 Rev. dato: Side: Generelle tiltak Alt personell skal med jevne mellomrom påminnes om å være årvåkne overfor ukjente personer, kjøretøy, etterlatte pakker, vesker mv., og annen unormal aktivitet. Sikringshendelser på baseområdet skal uten unødig opphold rapporteres til baseselskapet og øvrige leietakere i området. På felles sikrede områder utenfor basene skal tilsvarende ordninger etableres. Når industrivern er etablert på en base, skal industrivernpersonellet øve på fysisk avgrensning av offshorerelatert virksomhet på baseområdet, og på relevante ordensmessige oppgaver.

15 Nr. 091 Etablert: Revisjon nr.: 4 Rev. dato: Side: 15 Tillegg 1 til Vedlegg 1 Sikringsavtale 1. Parter i avtalen Denne avtale er dags dato inngått mellom (Leverandøren) og (Oppdragsgiver) 2. Formål med avtalen Formålet med Sikringsavtalen er å etablere tiltak for å legge til rette for en effektiv flyt av forsyninger og materiell til oljeindustrien - og samtidig opprettholde trygghet for at bare autorisert gods leveres, uten fratrekk, endringer eller tillegg. Sikringsavtalen beskriver tiltak Leverandøren må iverksette for å få tillatelse til å benytte Norsk olje og gass sikringsplomber for å plombere lastebærere som skal benyttes i olje- og gassvirksomheten på norsk kontinentalsokkel. Leverandøren kan selv, på eget initiativ, iverksette ytterligere sikringstiltak som denne til enhver tid måtte anse nødvendig. Relevante krav til grunnsikringstiltak beskrevet i Norsk olje og gass 091, vedlegg 1 skal være implementert før en sikringsavtale kan inngås. 3. Personellmessige sikringstiltak Leverandøren har ansvar for at egne medarbeidere og innleid personell er vandelsmessig skikket til å utføre arbeid for Oppdragsgiver. Leverandøren skal kunne verifisere personellets identitet. Personellet skal være kjent med, og etterleve de krav som stilles i denne avtale. Før ekstern rekruttering finner sted, skal kandidater som skal utføre arbeid for Oppdragsgiver ha fremlagt skriftlig dokumentasjon på sin utdannelse og praksis. Skriftlige referanser skal innhentes direkte fra tidligere arbeidsgivere, utdannelsesinstitusjoner og andre referanser, og kontrolleres iht. gjeldende lover og forskrifter og i samsvar med bestemmelser gitt av Leverandørens personalansvarlige. Det skal gjennomføres sikringssamtaler med nye medarbeidere og nytt innleid personell før arbeidsforholdet innledes. Egne medarbeidere og innleid personell på langsiktige avtaler skal ha

16 Nr. 091 Etablert: Revisjon nr.: 4 Rev. dato: Side: 16 sikringssamtale minst hvert annet år. Sikringssamtalen bør omfatte kjennskap til rutiner og regler når det gjelder sikring, rapportering av sikringsbrudd, og konsekvenser ved brudd på sikringsrutiner. Tidspunkt og innhold i sikringssamtalene skal dokumenteres. Leverandøren skal utpeke en sikringsleder som skal ha den formelle kontakt med Oppdragsgiver i sikringsmessige anliggender. Leverandøren skal også til enhver tid, mens pakking og plombering pågår, ha utpekt en ansvarlig for sikring av forsendelsen. Det bør tilstrebes at personell med sikringsansvar fremstår som engasjerte rollemodeller i sikringsarbeidet. Leverandørens personell skal pålegges taushetsplikt i tjenestesaker, også etter tjenesteforholdets opphør. Taushetsplikten skal erkjennes ved signert skriftlig taushetserklæring. I kontraktsforhold som vedrører innleie av personell skal taushetsplikt inngå som standard kontraktbetingelse. Adgangsautorisasjoner skal til enhver tid være oppdatert. Ved fratredelse/kontrakt opphør skal Leverandøren påse at alle autorisasjoner, tilganger og fullmakter opphører, og at lånt materiell, dataprogrammer, håndbøker, arbeidsbeskrivelser, ID-kort, nøkler og annen eiendom/dokumentasjon blir returnert Leverandøren. 4. Områdesikring Områdesikringen skal sørge for at uvedkommende ikke kommer i befatning med Oppdragsgivers last eller lastbærere uten at dette blir oppdaget. Områder og lokaler som Leverandøren benytter til pakking og plombering av lukkede lastbærere, skal være oversiktlige, godt opplyst, og under oppsyn av Leverandørens ansvarlige for sikring av forsendelsen. Lastbærere som er midlertidig eller ferdig plombert, og som må stå uten oppsyn i påvente av videre pakking eller transport, skal flyttes til kontrollert område.< Norsk olje og gass 091 Vedlegg1> Hvis det oppdages at uvedkommende har, eller kan ha vært i befatning med Oppdragsgivers last eller lastbærere, skal Leverandøren gjennomføre full manuell kontroll av eksponert last og lastbærere i samråd med Oppdragsgiver. For en presisering av Retningslinjenes krav til plombering, henvises det til vedlegg 3 Instruks Norsk olje og gass for sikkerhetsplomber. 5. Adgang til kontrollert område Personell med fast arbeid hos Leverandøren skal til enhver tid bære synlig identitetskort med bilde, utstedt av egen arbeidsgiver eller av Leverandøren.

17 Nr. 091 Etablert: Revisjon nr.: 4 Rev. dato: Side: 17 Registrering av besøkende til kontrollert område skal skje på individuelle registreringsskjema eller i egnet datasystem. Besøkende skal ikke gis innsyn i andres besøksdata. Registreringsdata skal oppbevares utilgjengelig for uvedkommende og lagres i minimum 3 år. Ukjent personell skal fremvise gyldig legitimasjon før de gis adgang til kontrollert område. Som gyldig legitimasjon regnes førerkort, pass eller nasjonalt ID-kort. Personell ansatt i kjent virksomhet kan identifisere seg med virksomhetens eget ID-kort med bilde. Besøkende skal følges tilbake til resepsjon/vaktrom ved besøkets slutt. Familiemedlemmer betraktes som besøkende. 6. Kontroll og plombering Forsyninger og materiell skal kontrolleres visuelt før det pakkes i lastbærer og plomberes. Hvis visuell kontroll ikke er mulig, skal annen egnet kontroll benyttes. Plombering av lastbærere skal bare gjøres av Leverandørens ansvarlige for sikring av forsendelsen, eller av Leverandørens sikringsleder. Forsyninger og materiell fra leverandører UTEN sikringsavtale skal kontrolleres før det pakkes i lastbærer og plomberes med Norsk Olje og Gass sikringsplombe. Hvis kontinuerlig oppsyn ikke er mulig mens pakking pågår, skal Leverandørens ansvarlige for sikring av forsendelsen, eller Leverandørens sikringsleder, selv låse/tildekke og plombere angjeldende lastbærer med Norsk Olje og Gass sikringsplombe inntil pakkingen kan gjenopptas. Slik midlertidig plombering kan bare gjøres for kortere tidsrom (timer). Retningslinjenes krav til plombering skal følges, og plombenummeret skal loggføres.

091 - Anbefalte retningslinjer for Sikring av forsyninger og materiell i olje- og gassindustrien

091 - Anbefalte retningslinjer for Sikring av forsyninger og materiell i olje- og gassindustrien 091 - Anbefalte retningslinjer for Sikring av forsyninger og materiell i olje- og Original versjon Nr: 091 Etablert: 05.11.2003 Revisjon nr: 2 Rev. dato: 17.12.2013 Side: 2 FORORD Denne retningslinjen

Detaljer

Nasjonal sikkerhetsmyndighet

Nasjonal sikkerhetsmyndighet Nasjonal sikkerhetsmyndighet Veiledning Sist oppdatert: 2015-04-08 Fysisk sikring mot ulovlig inntrengning Veiledning til forskrift om informasjonssikkerhet Forskrift om informasjonssikkerhet stiller krav

Detaljer

En veiledning. Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger

En veiledning. Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger En veiledning Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger Utgitt av Nasjonal sikkerhetsmyndighet, Politidirektoratet og Politiets sikkerhetstjeneste Sikkerhetsråd 01 Gjennomfør en risikovurdering

Detaljer

Kameraovervåking hva er lov? Sist endret: april 2015

Kameraovervåking hva er lov? Sist endret: april 2015 Kameraovervåking hva er lov? Sist endret: april 2015 Kameraovervåking kan være et inngrep i personvernet. Overvåkingen er derfor lovregulert, og den ansvarlige har plikt til å sette seg godt inn i regelverket

Detaljer

Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2012. Arbeid på og ved veg. Krav og retningslinjer til varsling og sikring

Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2012. Arbeid på og ved veg. Krav og retningslinjer til varsling og sikring Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2012 Arbeid på og ved veg Krav og retningslinjer til varsling og sikring normal Håndbok N301 Statens vegvesens håndbokserie får nye nummer fra 1. juni 2014. Håndbøkene

Detaljer

OPERASJONSMANUAL FOR OFFSHORE SERVICE FARTØYER NORSK SOKKEL

OPERASJONSMANUAL FOR OFFSHORE SERVICE FARTØYER NORSK SOKKEL OPERASJONSMANUAL FOR OFFSHORE SERVICE FARTØYER NORSK SOKKEL Gjeldende fra dato: 01.06.2014 Revisjon nr: 2 Rev. dato:01.03.2014 Side: 2 INNHOLD: 1 Hierarki over retningslinjer for fartøyoperasjoner... 3

Detaljer

Instruks. Informasjon- og datasikkerhet Instruks for håndtering av sensitive personopplysninger og taushetsbelagte informasjon (Gradert informasjon)

Instruks. Informasjon- og datasikkerhet Instruks for håndtering av sensitive personopplysninger og taushetsbelagte informasjon (Gradert informasjon) Instruks Informasjon- og datasikkerhet Instruks for håndtering av sensitive personopplysninger og taushetsbelagte informasjon (Gradert informasjon) Gjelder for: Alle ansatte Vedtatt av: Rådmannen Dato:

Detaljer

Merknader til personopplysningsforskriften kapittel 9:

Merknader til personopplysningsforskriften kapittel 9: Merknader til personopplysningsforskriften kapittel 9: Til 9-1 Virkeområdet for bestemmelsene er innsyn i arbeidstakers e-postkasse mv. Mv viser til 9-1 2. ledd, der det er nærmere angitt hvilke elektroniske

Detaljer

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern IK-2705 Calmeyers gate 1 Pb. 8128 Dep., 0032 Oslo Telefon 22 24 88 86 - Fakx 22 24 95 90 E-post: postmotak@helsetilsynet.dep.telemax.no

Detaljer

Kundeavtale mellom. Norsk Helsenett SF (heretter leverandøren) (heretter kunden)

Kundeavtale mellom. Norsk Helsenett SF (heretter leverandøren) (heretter kunden) Fortrolig Kundeavtale mellom Norsk Helsenett SF (heretter leverandøren) og (heretter kunden) KUNDE FORETAKSNUMMER LEVERANDØR FORETAKSNUMMER NORSK HELSENETT SF 994 598 759 BESØKSADRESSE BESØKSADRESSE Professor

Detaljer

VEILEDNING. (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon 7. september 2010

VEILEDNING. (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon 7. september 2010 10 VEILEDNING til forskrift 8. juni 2009 om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon

Detaljer

INNHOLD. 1 Innledning

INNHOLD. 1 Innledning Veiledning om søknad om samsvarsuttalelse (SUT) for flyttbare innretninger som er planlagt brukt i petroleumsvirksomheten på den norske kontinentalsokkelen, utgitt av Petroleumstilsynet (Ptil) 1. mai 2011.

Detaljer

Bruk av sporingsteknologi i virksomheters kjøretøy

Bruk av sporingsteknologi i virksomheters kjøretøy Bruk av sporingsteknologi i virksomheters kjøretøy (januar 2012) Innhold 1. Innledning... 2 2. Regelverk... 2 2.1. Arbeidsmiljøloven... 2 2.2. Personopplysningsloven... 3 2.2.1. Behandlingsgrunnlag...

Detaljer

Ta ansvar - motvirk sosial dumping i anskaffelser

Ta ansvar - motvirk sosial dumping i anskaffelser Ta ansvar - motvirk sosial dumping i anskaffelser Veileder om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter Veileder om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter 1 Vi er glade og stolte av å få

Detaljer

10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner

10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner 10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 05.07.2015 10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner

Detaljer

Hvordan Holde orden i eget Hus

Hvordan Holde orden i eget Hus Veileder IS-1183 Hvordan Holde orden i eget Hus internkontroll i sosialog helsetjenesten innhold 1 Innledning... 6 1.1 Bakgrunn... 7 1.2 Hva er internkontroll... 7 1.3 Internkontroll som en del av et kvalitetssystem...

Detaljer

Gjennomføring av revisjonen skal avpasses etter virksomhetens størrelse.

Gjennomføring av revisjonen skal avpasses etter virksomhetens størrelse. Spesifikasjon 3-02-04 REVISJON VIRKSOMHETER Dok. ansvarlig: Otto Rune Stokke Dok. godkjenner: Frode Remvang Gyldig fra: 2014-02-24 Distribusjon: Åpen Side 1 av 10 Innholdsfortegnelse 1 HENSIKT OG OMFANG...

Detaljer

Veiledning. Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn

Veiledning. Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn Veiledning Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn 05.05.10 - endringer er inntatt på side 16 og 17 under "Kategori

Detaljer

Regelverket mot sosial dumping pa byggeplasser

Regelverket mot sosial dumping pa byggeplasser Regelverket mot sosial dumping pa byggeplasser en praktisk veileder Oppdateres når de forskriftene om allmenngjøring av byggfag og renholdsbedrifter foreligger 19.11.2014 1 Forord Denne veilederen gir

Detaljer

Strategi for en samfunnsinfrastruktur for elektronisk signatur og elektronisk ID i Norge.

Strategi for en samfunnsinfrastruktur for elektronisk signatur og elektronisk ID i Norge. Strategi for en samfunnsinfrastruktur for elektronisk signatur og elektronisk ID i Norge. 20. juni 2002 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 1.1 Gruppens mandat og sammensetning, kort om arbeidet 1.2 Om

Detaljer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 5/2013 F Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 5/2013 F Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger Trondheim kommunerevisjon Rapport 5/2013 F Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger Sammendrag Sammendrag 3 Bakgrunn, metode og problemstillinger Trondheim kommune håndterer en stor

Detaljer

Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning. Fastsatt 6. desember 2011 nr. 1355. Sist endret ved forskrift av 22. desember 2014 nr. 1884.

Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning. Fastsatt 6. desember 2011 nr. 1355. Sist endret ved forskrift av 22. desember 2014 nr. 1884. Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 701 Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning Fastsatt 6. desember 2011 nr. 1355. Sist endret ved forskrift av 22. desember 2014 nr. 1884. Utgitt januar 2013

Detaljer

Rutiner for trygg mat. En innføring i internkontroll og HACCP

Rutiner for trygg mat. En innføring i internkontroll og HACCP Rutiner for trygg mat En innføring i internkontroll og HACCP Når du lager mat til andre, er det viktig at ingen blir syke av maten. Derfor må du ha gode rutiner og kontroll med hvordan maten lages. Internkontroll

Detaljer

TEMA. Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt

TEMA. Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt TEMA Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2015 Omslagsfoto: Colourbox ISBN: 978-82-7768-357-7 Grafisk produksjon:

Detaljer

en praktisk veileder regelverket mot SOSIAL DUMPING på byggeplasser

en praktisk veileder regelverket mot SOSIAL DUMPING på byggeplasser en praktisk veileder regelverket mot SOSIAL DUMPING på byggeplasser Forord Innhold Denne veilederen gir en oversikt over gjeldende regelverk mot sosial dumping og inneholder konkrete råd om hvordan din

Detaljer

Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder

Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder 02 / 2015 TILSYN MED BARN I FOSTERHJEM / BUFDIR 1 BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET 02 /2015 Postadresse Postboks 2233 3103 Tønsberg Besøksadresse Stensberggaten

Detaljer

RAMMEAVTALE mellom 2014-2016. Elektronikk Forbundet. EL & IT Forbundet

RAMMEAVTALE mellom 2014-2016. Elektronikk Forbundet. EL & IT Forbundet RAMMEAVTALE mellom 2014-2016 Elektronikk Forbundet og EL & IT Forbundet 1 Innhold Del I... 5 Del II... 5 1 Overenskomstens omfang - ansettelsesvilkår... 5 2 Kvalifikasjonsbestemmelser... 6 3 Lønnsbestemmelser...

Detaljer

TEMA TEMAVEILEDNING OM TRANSPORT OG DISTRIBUSJON AV PETROLEUM I RØRLEDNING OVER LAND

TEMA TEMAVEILEDNING OM TRANSPORT OG DISTRIBUSJON AV PETROLEUM I RØRLEDNING OVER LAND TEMA TEMAVEILEDNING OM TRANSPORT OG DISTRIBUSJON AV PETROLEUM I RØRLEDNING OVER LAND TEMAVEILEDNING OM TRANSPORT OG DISTRIBUSJON AV PETROLEUM I RØRLEDNING OVER LAND INNHOLD INNLEDNING...5 SØKNADSPLIKT

Detaljer

PERSONVERN I SKOLE OG BARNEHAGE

PERSONVERN I SKOLE OG BARNEHAGE PERSONVERN I SKOLE OG BARNEHAGE Samlerapport, juni 2014 Datatilsynet Gateadresse: Tollbugata 3, Oslo Postadresse: Pb 8177 Dep, 0034 Oslo E-post: postkasse@datatilsynet.no Telefon: 22 39 69 00 Faks: 22

Detaljer

PEFC N 03. Skogsertifisering. PEFC N 01 Norsk PEFC sertifiseringssystem for bærekraftig skogbruk. PEFC N 02 Norsk PEFC Skogstandard PEFC N 03

PEFC N 03. Skogsertifisering. PEFC N 01 Norsk PEFC sertifiseringssystem for bærekraftig skogbruk. PEFC N 02 Norsk PEFC Skogstandard PEFC N 03 PEFC N 03 Krav ved gruppesertifisering Organisasjon Vedtekter for PEFC Norge Skogsertifisering PEFC N 01 Norsk PEFC sertifiseringssystem for bærekraftig skogbruk Sporbarhet og Logobruk PEFC ST 2002:2013

Detaljer