Innhold. s 3 Mål og middel

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold. s 3 Mål og middel"

Transkript

1 Årsberetning 2006

2 Innhold s 3 Mål og middel s 4-5 Daglig leder har ordet s 6-7 Styrets årsberetning s 8-13 Regnskap med noter s Kundene s Medarbeidere s 18 Kontornett s 19 Revisjonsberetning Illustrasjoner: Illustrasjonene i denne årsberetningen viser kunder, forretningsforbindelser og ansatte i forskjellige sosiale og jobbrelaterte sammenhenger.

3 MÅL OG MIDDEL Kemax skal være foretrukket økonomisk tjenesteleverandør for små og mellomstore bedrifter samt formuende personer. Vi ønsker å være kjent for vår gode kompetanse og vår service. Mål Vårt viktigste mål er å oppnå lønnsom drift gjennom kompetente medarbeidere som betjener fornøyde kunder. Resultater I 2006 er både kunde- og medarbeidertilfredshet helt på topp siden målingene startet. Vi skal arbeide i mindre selvstendige grupper der hver enkelt bidrag er synlig og gode resultater blir fremhevet. De minste gruppene er på 3 personer og de største på 6 personer. Det ideelle er grupper med 4 til 6 personer. Kundene skal være kjent på sitt lokale kontor og ha god kontakt med flere av kontorets medarbeidere. Kunden føler man kommer hjem til sin økonomiavdeling ved besøk på kontoret. Foruten de få som er utpekt til å utgjøre selskapets stab skal alle medarbeidere arbeide med kunderettet arbeid. Dette medfører lavere administrasjon som igjen medfører at Kemax kan opprettholde sin lønnsomhet med fornuftige priser på sine tjenester. Middel For å skape en organisasjon med liten administrasjon og god lønnsomhet må hver enkelt medarbeider ta ansvar for sitt arbeid. Den enkelte medarbeider har det hele og fulle ansvar for de kunder som skal betjenes. De har fullt ansvar for at alle tjenester blir produsert, levert rettidig og i henhold til kundens ønsker. Medarbeider blir også målt på kundetilfredshet, lønnsomhet og faglig nivå på sitt arbeide. Gjennom denne arbeidsmåte frigjøres tid til kontorets leder til selv å utføre kunderettet arbeide. Derfor har lederne i Kemax selv kunder som skal betjenes. De vedlikeholder på denne måte sin faglige kompetanse, samt får et godt innblikk i de utfordringer deres medarbeidere har. Den som har skoen på, vet best hvor den trykker. Derfor bør flest mulig arbeide med kunderettet arbeid. Da opplever man best sine medarbeideres daglige utfordringer. Man får et godt innblikk i kundenes krav til våre tjenester og behov for nye produkter. Kundetilfredsheten er 10% poeng bedre enn i fjor. Det har vært mindre bytte av konsulent i 2006 noe som gir økt tilfredshet. Rådgivning har også hyppigere kontakt med sin kundeportefølje. I dag er det kun èn person som ikke har kundeansvar i større eller mindre grad i selskapet. Ut fra den informasjon vi mottar når nye kunder begynner hos oss, er vi prismessig plassert midt på treet og lavere enn våre største konkurrenter. Vår arbeidsmodell er spesiell i vår bransje. Derfor ønsker vi primært å rekruttere ledere internt. Personer som har arbeidet i selskapet noen år, er godt kjent med arbeidsmetode, holdninger og mål. Dermed er vi mer sikre på at våre kontorer ledes i henhold til vårt verdigrunnlag. 3

4 DAGLIG LEDER HAR ORDET Kemax har lagt nok et år bak seg med gode resultater samt bedret sin markedsposisjon. Med en omsetningsvekst på mer enn 13 % vokser vi mer enn markedet generelt. I januar 2007 etablerer vi også et nytt kontor totalt har vi nå 6 kontorer. Gode økonomiske resultater Kemax har siste året prestert meget gode økonomiske resultater. Mye av æren må tilskrives vår desentraliserte arbeidsmåte, kombinert med selvstendige medarbeidere som stiller få krav til stab og ledelse. De ordner selv opp i de utfordringer man møter på i arbeidsdagen. Våre kunder har også skapt gode resultater siste år. Både kundene og Kemax nyter godt av den høykonjunktur som preger Norge for tiden. Det sies dog at det er i gode tider man legger grunnlaget for de dårlige tider som kan komme. Gjør man et dårlig håndverk i gode tider kan det i verste fall føre til konkurs eller sterkt redusert drift når tidene snur. Drift som normalt Her i Kemax har vi derfor ikke foretatt de store grep eller gjort vesentlige endringer som følge av at inntjeningen er god og det er lett å få tilgang til kapital. Faktisk har vi, i stedet for offensive oppkjøp og store investeringer, foretatt nedbetaling av gjeld. Vår rentebærende gjeld er redusert med mer enn kr 1,2 mill. Vår virksomhet baserer seg på langsiktighet. De kunder som kommer til oss, ønsker seg en langsiktig og stabil relasjon. Vi skal være i stand til å levere det vi lover i flere år fremover. Kundene er neppe interessert i aktører som spretter opp med nye ideer annen hver måned, og som legger tjenestene ned like fort som de ble lansert. I dagens marked er det meste dyrt, og det er vanskelig å gjøre gode investeringer. Derfor gjør vi som alle gode husholdninger, vi venter med å foreta store innkjøp til det er salg. Salget starter når tidene snur. Nytt kontor åpnes Vi har hele tiden hatt som strategi å åpne kontorer i nærheten av våre kunder, med blant annet fri parkering ved våre kontordører. Når vi nå åpner nytt kontor i Fana i Bergen, er det en helt naturlig utvikling ut fra vår langsiktige strategi. Som vanlig begynner vi i det små, og åpner kontoret med 2 ansatte. Dette er også medarbeidere som har vært hos oss en stund og kjenner godt til vårt arbeidssett, verdier og mål. Fana er et interessant område med mye næringsvirksomhet og interessante kundegrupper. Det skjer også en del i området på infrastruktursiden og når ringvei Vest åpner om forholdsvis kort tid, antar vi det vil etableres enda flere virksomheter i området. Det er interessant for oss å være tilstede når dette skjer. God tilgang på arbeidskraft i et stramt arbeidsmarked Dyktige medarbeidere er nøkkelen til våre resultater. Det er derfor svært hyggelig å registrere at vi er en interessant arbeidsgiver. Selv i dagens stramme arbeidsmarked har det lykkes oss å rekruttere gode medarbeidere som blant annet kommer fra store anerkjente rådgivnings- og revisjonsselskap. Gode resultater skapes av dyktige medarbeidere I en tjenesteytende bransje som vår har våre resultater alltid sitt utspring i den kompetanse, serviceinnstilling og engasjement den enkelte medarbeider viser overfor sine kunder. Dette kombinert med en godt planlagt arbeidsdag med høy grad av effektivitet, skaper god lønnsomhet. 4

5 DAGLIG LEDER HAR ORDET Et annet viktig moment er at vi må ha konkurransedyktige priser. En effektiv medarbeider som har lite behov for veiledning, frigjør også tid til sin leder, slik at denne kan øke sin egen kundetid. Derved oppnår vi lave administrasjonskostnader. Vi kan drive med god lønnsomhet, samtidig som vi tilbyr våre kunder konkurransedyktige priser. I et markedet med mer enn 100 konkurrenter, bare i Bergen, er det vanskelig å vite om vi er prismessig bedre enn andre aktører. De siste årene har vi fått bekreftet dette, da samtlige store enkeltkunder som vi har gitt anbud/pristilbud til, har valgt oss som ny samarbeidspartner. Til mine gode kolleger Våre gode resultater kan i sin helhet henledes til mine kollegers innsats hver arbeidsdag. I 2006 ble alle våre nøkkeltall litt bedre enn året før, flere av kontorene oppnådde bedre resultater enn tidligere år. I tillegg var det en markant bedring innen rådgivningsseksjonen. Jeg vil takke dere alle for god innsats og et fantastisk godt engasjement dere har all grunn til å være stolte av. Ove Strand Daglig leder 5

6 STYRETS ÅRSBERETNING Kemax Økonomi AS oppnådde et resultat før skatt på kr 3,7 mill i Resultatforbedringen er 37%. Samtlige kontorer driver med overskudd for sjette år på rad er det 16. året med økning i omsetning og resultat fra året før. Resultatregnskapet Gjennom selskapets 18 års lange historie er det bare ett år hvor vi ikke har levert positive tall og bedre resultat enn foregående år. Årsaken er vår prioritering av lønnsomhet foran vekst. Ved dette valget har vi skapt forutsigbarhet for våre kunder og våre medarbeidere. Siden 2002 har vi årlig levert resultater (før skatt) på mellom kr 2,2-2,7 mill. Resultatet i 2006 på kr 3,7 mill før skatt ansees som et særs tilfredsstillende resultat. Vi har også økt vår omsetning med kr 2,1 mill., dvs. ca 13%. Vi må tilbake til 2003 for å finne et år med tilsvarende omsetningsvekst. Kemax sin målsetning er diversifisering, både med hensyn til kundesegmenter og bransjer. Vår gjennomsnittskunde utgjør 0,2% av omsetningen. Vår største kunde står for 3%. Dermed blir det vanskelig å skape vekst utover 10-15%, da dette vil kreve et høyt antall nye kunder. Vår strategi eksponerer oss dermed mindre for svingninger i omsetning og resultat. Grafen viser selskapets inntektsfordeling innen våre tre virksomhetsområder. I 2006 har seksjon for investeringsrådgivning hatt en bedre vekst enn de to øvrige områdene og utgjør p.t. 24% av omsetningen (19%). Seksjon bedriftsrådgivning representerer 7% av omsetningen. Det er identisk med andelen i foregående år. Seksjon regnskap står for de resterende 69% (74%) av omsetningen. Omsetningen i Kemax økte med kr 2,1 mill til kr 17,9 mill. i Lønnskostnader målt i prosent av omsetning ble redusert fra 59% til 57%. Andre driftskostnader inklusive avskrivninger er 22% mot 23% i Både lønnsprosent og kostnadsprosent er de laveste i selskapets historie. Regnskapsseksjonen bidrar med ca 74% av selskapets overskudd og råd-givning for 26%. Dette er det beste resultatet for begge seksjoner siden Kemax ble stiftet. Rådgivningsseksjonens resultat er 35% bedre enn sitt beste resultat tidligere. De fleste kontorer bidrar med en resultatgrad på 22-24%. Det er svært gledelig at rådgivningsseksjonen har etablert seg med en resultatgrad på 23%. Dette er andre gang at denne avdelingen oppnår resultatgrad over 20%. Det er styrets syn at mindre organisatoriske enheter er mer lønnsomme enn store enheter. Større ansvarsfølelse fra hver enkelt ansatt og et klarere kostnadsfokus fra hver avdelingsleder er forklaringen. Stordriftsfordelene i bransjen er beskjedne. Et viktig konkurransefortrinn er å ha lavest mulig felles administrasjonskostnader kombinert med kompetente og selvstendige medarbeidere. Balanseregnskapet Kemax Økonomi AS har en bokført egenkapital på kr 4,6 mill som utgjør 53% av totalkapitalen. Selskapets egenkapital har økt med kr 2,2 mill i forhold til Den verdijusterte egenkapitalen er høyere enn den bokførte siden markedsverdiene av eiendelene overstiger bokført verdi. Selskapet hadde per en rentebærende gjeld på kr 0,3 mill. I tillegg er det etablert en trekkrettighet i selskapets bank på kr 1,5 mill som ikke var trukket opp ved utgangen av året. Det er styrets oppfatning at likviditeten er tilfredsstillende. Selskapets kredittid på kunder er uforandret målt mot fjoråret. Kreditorer mottar oppgjør på forfall. Selskapet har ikke garantiansvar eller kausjonsansvar utover det som fremkommer av notene. Gjenværende løpetid på leiekontraktene er i overkant av 1,5 år. Det inngåes ikke leiekontrakter med lengre varighet enn 3 år. 6

7 STYRETS ÅRSBERETNING Lønn, forpliktelser fortsatt drift Kemax Økonomi AS driver med regnskap, bedriftsrådgivning og finansiell rådgivning i Bergen og omegn samt i Oslo. Regnskapet er satt opp under forutsetning av fortsatt drift. Betingelsene for fortsatt drift er etter styrets mening til stede. For øvrig henvises det til regnskapets noter for informasjon om godtgjørelse til daglig leder, styret og revisors honorarer. Organisasjon og arbeidsmiljø 29 personer (30) er ansatt per som utgjør 25,2 (27,1) årsverk. Sykefraværet var 1279 timer, som utgjør 3,8% (2,6%.) Økningen kan etter styrets mening ikke henføres til arbeidsplassen eller arbeidsmiljøet. Det har ikke forekommet ulykker på arbeidsplassen. Selskapet forurenser ikke det ytre miljø utover det som er normalt i bransjen. I selskapets ledelse (daglig leder og avdelingsledere) er 57% menn og 43% kvinner. Styret består av tre personer, samtlige menn. Selskap i servicenæringer er avhengig av høyt motiverte medarbeidere. Alle ansatte tilbys målsamtaler (medarbeidersamtaler) hvor oppnådde resultater gjennomgåes, avvik defineres og det legges planer for neste periode. Dessuten drøftes utviklingsmuligheter for medarbeidere. I disse samtalene gir leder en evaluering av sine medarbeidere. Den enkelte medarbeider kan også gi tilbakemelding på sine overordnedes sterke og svake sider. Årlig gjennomføres en tilfredshetsanalyse blant alle ansatte. Denne avdekker tilfredsheten generelt, i tillegg til mulige forbedringspunkter innen selskapet. Undersøkelsen i 2006 ga en høy tilfredshet. Få kritiske punkter fremkom i undersøkelsen. De svakheter som ble avdekket blir drøftet i den årlige medarbeidersamtalen. Det er den enkelte kontorleders utfordring å bedre forholdene. Årets undersøkelse ga en score like høyt som de beste årene siden målingene startet for 9 år siden. Kemax er godkjent regnskapsførerselskaper ARS av Kredittilsynet og godkjent finansiell rådgiver av Norges Finansrådgiverforening NFF. I løpet av 2007 vil bransjen av finansielle rådgivere bli underlagt konsesjonsplikt. Det er styrets oppfatning at Kemax møter de formelle kompetansekrav og yrkeserfaring. Kravene til dokumentasjon av rådgivningsprosessene vil også bli tilfredsstilt. Fremtidsutsikter Norge har de siste årene vært inne i en høykonjunktur. Dette betyr økt tilgang av kunder gjennom høyere aktivitet og optimisme. Arbeidsledigheten er lav og dette gir svakere tilgang på kompetent personale. Selskapets vekst begrenses derfor av den tilgang på medarbeidere vi til enhver tid makter å knytte til oss - kombinert med etterspørselen etter våre tjenester. Den gode veksten i 2006 kan forklares med tilgang på flere kompetente medarbeidere samt god kundetilgang gjennom året. Takk til kunder, samarbeidspartnere og medarbeidere Vårt produkt er den tjeneste og service som den enkelte medarbeider yter hver eneste arbeidsdag. Produktet blir aldri bedre enn den individuelle innsats. Styret ønsker derfor å rette en stor takk til hver enkelt for den innsats som er ytet i Vi takker også våre gode kunder og samarbeidspartnere for den tillit som er vist oss. Bergen 26. januar 2007 Bjørn Bjørnsen Bengt A Akselsen Ove Strand styreformann Styremedlem styremedlem/ daglig leder Av 29 ansatte arbeider i dag 20 personer i regnskapsseksjonen. 6 er autoriserte regnskapsførere. 7

8 RESULTATREGNSKAP Resultatregnskap Note Driftsinntekter Salgsinntekt Driftskostnader Lønnskostnad 3, Avskrivning 5, Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Renteinntekt Nedskrivning av finansielle anleggsmidler Rentekostnader Annen finanskostnad Netto finansposter Resultat før skattekostnad Skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Årsresultat

9 BALANSE Balanse pr. 31. desember Note Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel Goodwill Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Maksiner og anlegg Driftsløsøre, kontormaskiner ol Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i datterselskap Lån til foretak i samme konsern 8, Investering i aksjer og andeler Obligasjoner og andre langsiktige fordr. 3, Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Kortsiktige plasseringer Markedsbaserte aksjer Betalingsmidler Sum omløpsmidler Sum eiendeler

10 BALANSE Balanse pr. 31. desember Note Egenkapital Innskutt egenkapital Aksjekapital 14, Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum egenkapital Gjeld Avsetning for forpliktelser Andre avsetninger for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Øvrig langsiktig gjeld 9, Kortsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Leverandørgjeld Skyldige offentlige avgifter Betalbar skatt Utbytte Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld

11 NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2006 Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Datterselskap Datterselskap er vurdert etter kostmetoden i selskapsregnskapet. Dersom virkelig verdi av selskapene er lavere enn balanseført verdi, og verdifallet ikke forventes å være forbigående, foretas nedskrivning til virkelig verdi. Eiendelen i balansen er vist under finansielle eiendeler. Eventuelt mottatt utbytte fra selskapene inntektsføres som finansinntekt i året hvor utbyttet er avsatt dersom det er opptjent i eierperioden. Konsernregnskap er ikke utarbeidet i henhold til unntaksregel for små foretak i gjeldende regnskapslov. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen. Vurdering og klassifisering av balanseposter Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Kortsiktige plasseringer Kortsiktige plasseringer (aksjer og andeler vurdert som omløpsmidler) vurderes til laveste av gjennomsnittlig anskaffelseskost og virkelig verdi på balansedagen. Mottatt utbytte og andre utdelinger fra selskapene inntektsføres som annen finansinntekt. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid dersom de har levetid over 3 år. Vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives over resterende økonomisk levetid. Skatt Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 28 % på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer, eller kan reversere i samme periode, er utlignet og nettoført. Netto utsatt skattefordel balanseføres i den grad det er sannsynlig at denne kan bli nyttiggjort. Note 2 Bankinnskudd I posten inngår bundne bankinnskudd på skattetrekkskontoen med per Note 3 Lønn, godtgjørelser, lån til ansatte m.v Lønnskostnader Lønninger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre ytelser Sum Gjennomsnittlig antall ansatte Gjennomsnittlig antall årsverk Godtgjørelser Lønn Pensj.utgifter Andre godtgjørelser Daglig leder/styremedlem Andre i styret Et styremedlem har lån på kr Lånet skal nedbetales i Øvrige ansatte har samlede lån på kr ( ) uten sikkerhet. Siste del av dette skal etter planen nedbetales innen utgangen av Revisor Honorar for revisjon av årsregnskapet Honorar for annen finansiell revisjon 0 Sum revisjonshonorar Honorar skatte- og avgiftsrådgivning 0 Honorar andre tjenester Alle beløp er eksklusiv mva. Note 4 Pensjonskostnader og forpliktelser Selskapet har i 2006 etablert Obligatorisk Tjenestepensjon med virkning fra 1. juli Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov. Pensjon i henhold til OTP-ordningen er kostnadsført og pensjon innbetalt før årets slutt. 11

12 NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2006 Note 5 Varige driftsmidler Maskiner og anlegg Bygg Driftsløsøre Tomt Sum inventar, verktøy kontormask. o.l Anskaffelsekost Tilgang kjøpte driftsmidler Anskaffelsekost Akk. avskr./nedskr Akk. avskrivninger Bokført verdi Bokført verdi Årets avskrivninger Økonomisk levetid Lineært Saldo Saldo Avskrivningsplan 7 år 1 % % Note 6 Immaterielle eiendeler Goodwill Anskaffelseskost og Akk. avskrivninger Bokført verdi Bokført verdi Årets avskrivninger Økonomisk levetid 10 Avskrivningsplan Lineær Avskrivingstiden er vurdert til 10 år, da selskapet vurderer dette som et beste estimat for riktig avskrivningstid. Note 7 Datterselskap, tilknyttet selskap m.v. Firma Anskaffelsestidspunkt Forretningskontor Eierandel Stemmeandel Datterselskap % % Arcus Finans AS Bergen 100% 100% Anskaffelseskost ekskl. balansebørt konsernbidrag Balanseført egenkapital på kjøpstidspunktet Egenkapital Årets resultat før utbytte Mottatt konsernbidrag Egenkapital Transaksjoner med datteerselskap: Årlige leie bedriftshygge kr Note 8 Fordringer med forfall senere enn ett år Andre fordringer (klassifisert som langsiktige) Lån til foretak i samme konsern Note 9 Gjeld med forfall senere enn fem år Gjeld som forfaller mer enn fem år etter regnskapsårets slutt: Øvrig langsiktig gjeld Note 10 Andre avsetninger for forpliktelser Avsetninger for kostnader Sum Note 11 Pantstillelser og garantier m.v Gjeld som er sikret ved pant o.l. Langsiktig lån Kassekreditt Sum Bokført verdi av eiendeler pantsatt for egen gjeld Kundefordringer Bygning og tomt Sum Note 12 Mellomværende med selskap i samme konsern m.v. Andre fordringer Foretak i samme konsern Sum

13 NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2006 Kortsiktig gjeld Foretak i samme konsern Sum Note 13 Skatt Årets skattekostnad fremkommer slik: Betalbar skatt på årets resultat Endring i utsatt skatt Skatt vedrørende tidligere år Årets totale skattekostnad på ordinært resultat Betalbar skatt i årets skattekostnad fremkommer slik: Resultat før skattekostnad Permanente forskjeller Endring i midlertidige forskjeller Grunnlag betalbar skatt Skatt, 28 %, som utgjør sum betalbar skatt på årets resultat Betalbar skatt i balansen fremkommer slik: Betalbar skatt på årets resultat Betalbar skatt på avgitt konsernbidrag Refusjonsskatt for Forskuddsbetalt refusjonsskatt for aksjonærer Sum betalbar skatt Spesifikasjon av grunnlag for utsatt skatt Forskjeller som utlignes: Varige driftsmidler Kundefordringer Gjeld Aksjer Sum Utsatt skattefordel/utsatt skatt Note 14 Egenkapital Aksjekapital Annen egenkapital Sum Egenkapital Årets resultat før utbytte Avsatt utbytte Egenkapital Note 15 Aksjekapital og aksjonærinformasjon Aksjekapitalen i KEMAX ØKONOMI AS består av aksjer a NOK 535. Eierstruktur De største aksjonærene i KEMAX ØKONOMI AS pr var: A-aksjer Eierandel Stemmeandel Ove Strand (daglig leder og styremedlem) ,0% 92,0% Harald Fløysand 80 8,0% 8,0% Totalt antall aksjer ,0% 100,0% 31. desember januar 2007 Ove Strand Bjørn Halfdan Bjørnsen Bengt Arne Akselsen daglig leder /styremedlem styreleder styremedlem 13

14 KUNDENE Gjennom motiverte medarbeidere og fornuftige priser skal vi skape fornøyde kunder. Fornøyde kunder er en av våre viktigste faktorer for lønnsomhet og vekst. Kundetilfredshet De siste sju år har vi foretatt årlige undersøkelser for å ta temperaturen hos våre kunder. Vi har de siste år fått gode tilbakemeldinger, og alle år utenom ett, hatt en score over vårt krav (se rød linje). Likevel har vi enkelte forbedringspunkt. Historiske data fra undersøkelsene viser at noen områder er viktigere enn andre. Det er spesielt hyppig bytte av kundekonsulent som slår negativt ut i samarbeidet. Dette har vi tatt til oss, og det har ikke vært byttet konsulent i tilsvarende grad som foregående år. Undersøkelsen fokuserer på tre hovedområder : - produkt- og tjenestespekter - relasjon kunde og konsulent. - generelt forhold til Kemax. Som nedenstående graf viser har vi de senere år fått en tilfredsstillende score på 5,4-5,7 poeng av 7 mulige. Dette er svært motiverende for oss. I 2006 har vi fått svært gode tilbakemeldinger fra kundene og resultatet er blant de aller beste siden målingene startet. Årets undersøkelse gav en tilfredshet samlet sett på 81%. Dette er meget bra, ettersom vi er fornøyd med en tilfredshet over 75%. Resultatet i undersøkelsen var oppmuntrende for oss. Nedenfor vises de to svakeste og de to beste områdene av totalt 30 spørsmål: Min kundekonsulent tar initiativ til å utvikle samarbeidet 67,1% Min konsulent kommer med forslag til nye produkter / tjenester 70,0% Min kundekonsulent har alltid en positiv innstilling til meg 88,6% Kemax overholder alltid avtaler og frister ovenfor meg som kunde 90,0% Medarbeider og kunde Det er gjennom den fortløpende kontakt med kunden at våre medarbeidere leverer sine tjenester. Det er gjennom utførelse av sitt arbeid at kunden måler vår kvalitet. Summen av det ferdige produkt, tilgjengelighet og responstid er viktige faktorer for å gjøre kunden tilfreds. I tillegg bør vi legge forholdene til rette for at kundene kan nå oss både via telefon og pålogging til våre systemer og via e-post få tilsendt sine produkter. Funnene fra kundeundersøkelsen gir oss viktige innspill til vår organisering av alt kunderettet arbeid. For å sikre vår gode posisjon i markedet er de tilbakemeldinger undersøkelsen gir, og de tiltak vi iverksetter, den beste garanti vi har for å være foretrukket leverandør i fremtiden. Vår rolle som tilrettelegger for faglig og relasjonsmessig utvikling Gjennom året gjennomfører vi forskjellige arrangement av både faglig og sosial karakter. Det faglige innhold hjelper oss med å skape en felles forståelse for de utfordringer vi står overfor. De sosiale arrangement bidrar til at kunder og ansatte bedrer sine relasjoner. 14

15 KUNDENE Mange aktører gjennomfører faglige kurs. Dette er selvsagt viktig. Men vi mener at man gjennom sosiale rammer har en unik mulighet til å forsterke relasjonen mellom oss som tjenesteleverandør og kunden. I tillegg møter kundene våre samarbeidspartnere og kan trekke veksler på disse i en mer avslappet atmosfære. Vi har alltid ønsket å være differensiert på kundesiden. Det vil si at vi ønsker flest mulig kunder fra alle typer bransjer. Det viktigste er ikke hvilken bransje kunden opererer i, men hvor dyktig den enkelte kunde er innenfor sitt fagfelt. Dyktige kunder er mer krevende. Dette fordrer at vi bedrer oss samtidig som det er stimulerende for dyktige medarbeidere. Gode kunder har også en god overlevelsesevne, derved har vi en langsiktig relasjon såfremt vi gjør en god jobb. Aksjeselskap: 150 Enkeltmannsforetak: 152 Ansvarlige selskap: 10 Årskunder: 162 Privatkunder: 1700 ca. (investering og forsikring) Risiko ved tap av enkeltkunder: (størrelse måt mot omsetning): Gjennomsnittskunde: 0,18% Største kunde: 2,74% 15

16 MEDARBEIDERE Mange selskap hevder at medarbeiderne er selskapets viktigste ressurs. Dette er spesielt viktig for et desentralisert selskap som Kemax. Medarbeiders ansvar Samtlige medarbeidere har det hele og fulle ansvar for sine kunder. De utfører hele jobben for den enkelte kunde, og måles både på lønnsomhet og kundens tilfredshet. strategiplan, og det enkelte kontors bidrag til målene. I samtalen diskuteres den enkeltes bidrag til våre mål. Man gjennomgår også resultater for denne periode, samt setter mål for kommende periode. Samtalen inneholder finansielle mål, interne arbeidsprosesser samt utviklingsmål for den enkelte. Både medarbeider og leder får tilbakemelding på sine viktigste arbeidsområder fra hverandre. Dette er en krevende arbeidsmåte samtidig som den er inspirerende for dyktige medarbeidere. Man får en faglig spennende jobb med behov for både dybde- og breddekompetanse kombinert med stor grad av frihet. Leder på hvert enkelt kontor har således det hele og fulle ansvar for at den enkelte medarbeider er fornøyd, og at man oppnår forventet kundetilfredshet. Rekruttering Vår selvstendige arbeidsmåte krever spesielle egenskaper. Man må både være faglig sterk, ha gode evner til å planlegge og strukturere egen arbeidsdag, samt ha evne til å skape gode relasjoner til sine kunder. Dette medfører at vi ikke bare ser etter faglig kompetente kandidater, men kandidater med resultatorientering og relasjonskompetanse. Leders ansvar går ut på å observere den enkeltes utvikling og påse at medarbeideren har tilstrekkelig kompetanse til å utføre de forskjellige arbeidsoppgaver. Leder er også ansvarlig for at kundens relasjoner er ivaretatt, og at medarbeider og kunde fungerer godt sammen. Målsamtalen Årlig gjennomføres en medarbeidersamtale mellom den enkelte medarbeider og nærmeste leder, hos oss kalt målsamtale. Samtalen tar utgangspunkt i vår Lederne skal lede arbeidsteam med stor grad av frihet og egenmotivasjon. Leder benytter i stor grad arbeidsdagene til eget kundearbeid, og en mindre del av dagen til ledelse av kontoret. Ettersom vår arbeidsmetode er forholdsvis ulik mange av våre konkurrenter, rekrutteres ledere i stor grad internt. 16

Innhold: s 3 Mål og middel. s 4-5 Daglig leder har ordet. s 6-7 Styrets orientering. s 8 Nøkkeltall konsern. s 9-14 Regnskap med noter

Innhold: s 3 Mål og middel. s 4-5 Daglig leder har ordet. s 6-7 Styrets orientering. s 8 Nøkkeltall konsern. s 9-14 Regnskap med noter ÅRSBERETNING 2013 Innhold: s 3 Mål og middel s 4-5 Daglig leder har ordet s 6-7 Styrets orientering s 8 Nøkkeltall konsern s 9-14 Regnskap med noter s 15 Revisjonsberetning/ Styrets beretning s 16-17 Kundene

Detaljer

Innhold. årsrapport 2011. konsernet øvre eiker energi. øvre eiker energi. øvre eiker Nett. øvre eiker fibernett. øvre eiker strøm

Innhold. årsrapport 2011. konsernet øvre eiker energi. øvre eiker energi. øvre eiker Nett. øvre eiker fibernett. øvre eiker strøm Øvre Eiker energi AS 2 Innhold Årsmelding 2011 av Adm. direktør Lars Ø. Andresen... 3 Støm & marked 2011 av Markedssjef Kjell Tore Holmestrand... 6 Fibernett 2011 av Avdelingsleder Morten Braarud... 7

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

Årsberetning Fløibanen AS. www.floyen.no

Årsberetning Fløibanen AS. www.floyen.no Årsberetning Fløibanen AS 2014 www.floyen.no Innhold Styrets beretning 3 5 7 9 10 12 13 18 Styrets beretning 2014 Disponering av årets overskudd Direktøren har ordet Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Bauda-konsernet. Innhold. Hovedtall Bauda-konsernet KUNDEN FØRST. Fakta!

Bauda-konsernet. Innhold. Hovedtall Bauda-konsernet KUNDEN FØRST. Fakta! ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2012 Innhold Bauda-konsernet 2 3 Bauda-konsernet 6 Årsberetningg 8 Resultatregnskap og balanse 10 Noter 14 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 15 Bauda AS 16 Forhandlervirksomheten

Detaljer

Administrasjonens beretning 2014

Administrasjonens beretning 2014 Årsmelding 2014 Administrasjonens beretning 2014 Nytt godt år for bonord BONORD år preget av høyt tempo og positive interne prosesser. Driftsmessig går BONORDkonsernet svært godt. Rutineendringer og økt

Detaljer

Nøkkeltall 2010. Høydepunkter 2010

Nøkkeltall 2010. Høydepunkter 2010 Årsrapport 2010 Nøkkeltall 2010 2010 2009 2008 Driftsinntekter 291 457 310 294 032 229 459 203 199 Driftsresultat (EBIT) 5 115 080 16 014 050 29 345 881 Årsresultat før skatt 7 381 692 16 520 186 31 699

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 I desember 2011 stod Stavanger Boligbyggelags etablererboliger på Goastemmen i Randaberg klar. foto: minna suojoki Smart, enkelt og greit! Et verdifullt medlemskap I 2011 fikk

Detaljer

Innhold. 2 Innhold. 3 Fakta og nøkkeltall. 4 Analytisk informasjon. 5 Torp Computing Group ASA. 6 Itegra AS. 8 MPX.no AS. 10 Styrets årsberetning

Innhold. 2 Innhold. 3 Fakta og nøkkeltall. 4 Analytisk informasjon. 5 Torp Computing Group ASA. 6 Itegra AS. 8 MPX.no AS. 10 Styrets årsberetning Innhold 2 Innhold 3 Fakta og nøkkeltall 4 Analytisk informasjon 5 Torp Computing Group ASA 6 Itegra AS 8 MPX.no AS 10 Styrets årsberetning 12 Resultatregnskap 13 Balanse 15 Regnskapsprinsipper 17 Noter

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2013 LEDENDE BOLIGBYGGER Bate boligbyggelag (Bate), tidligere Stavanger Bolig byggelag, har gjennom snart 70 års virksomhet i stavangerregionen utviklet bred kompetanse på bygging

Detaljer

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier.

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. årsberetning 2008 VISJON SAMMEN UTVIKLER VI VARIGE VERDIER Forretningsidé Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. Verdigrunnlag

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS 1 Om MøllerGruppen Bil MøllerGruppen Bil er en del av MøllerGruppen, som er er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling

Detaljer

Årsberetning 2012. Lokal kraft i

Årsberetning 2012. Lokal kraft i Årsberetning Superb Design 212 1 Lokal kraft i 1913 213 ÅR ÅRSBERETNING 212 2/2 2/21 Leder 17. april 213 var det 1 år siden Fauske Lysverk leverte sine første elektroner gjennom nettet. I begynnelsen var

Detaljer

og regnskap Årsmelding 2014

og regnskap Årsmelding 2014 og regnskap Årsmelding 2014 ET BOLIGBYGGELAG FOR FRAMTIDEN Siden jeg startet i boligbyggelaget for fem år siden har antall bolig bygge lag i Norge blitt halvert. Det er nå rundt 45 bolig bygge lag tilknyttet

Detaljer

Backe Bygg AS Årsrapport 2013

Backe Bygg AS Årsrapport 2013 Backe Bygg AS Årsrapport 2013 Backe Bygg AS 1 2 Forside: Fasade Maersk. 1: Fasade ProServ. 2: Møterom ProServ. Maersk-bygget Byggherre: Base Properrty/Håkull Eiendom Arkitekt: Eder Diesel Arkitekter AS

Detaljer

Styrets årsberetning og regnskap 2009

Styrets årsberetning og regnskap 2009 Styrets årsberetning og regnskap 2009 6 8 4 0 Styrets årsberetning 2009 Forskningsparken AS har i 2009, i tråd med sitt formål, ønsket å bidra til vekst og verdiskaping i norsk næringsliv og samfunn. Forskningsparken

Detaljer

Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519. Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite

Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519. Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519 Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite årsrapport 2012 3 innhold Leder

Detaljer

Selskapsstruktur Midtnett / Midtkraft Buskerud

Selskapsstruktur Midtnett / Midtkraft Buskerud Årsrapport 2011 Selskapsstruktur Midtnett / Midtkraft Buskerud Selskapsstruktur Modum Kommune 66,6% Sigdal Kommune 33,4% Ramfoss Kraftlag Fylket 36,00% Modum 36,35% Krødsherad 18,17% Sigdal 9,48% Sigdal

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 Summary in English: page 58-59

ÅRSRAPPORT 2008 Summary in English: page 58-59 ÅRSRAPPORT 2008 Summary in English: page 58-59 selskapene i konsernet. Jeg håper også at vi kan videreføre denne prosessen inn i andre områder i 2009. Det er viktig å ha klare retningslinjer for effektiv

Detaljer

Årsrapport for trikken

Årsrapport for trikken Årsrapport for trikken 2004 Enklere for kundene Det er kundenes behov vi skal dekke. Dermed må all vår virksomhet starte ut fra spørsmålet: Hvordan kan vi gjøre det enklere å reise med oss? Med det spørsmålet

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2012 Smart, enkelt og greit! KLAR FOR VEKST Året ble på mange områder det beste året for Stavanger Boligbyggelag noen gang. Vi er et av boligbyggelagene her i landet med sterkest

Detaljer

KRUSE SMITH AS ÅRSRAPPORT 2011 ÅRSRAPPORT

KRUSE SMITH AS ÅRSRAPPORT 2011 ÅRSRAPPORT KRUSE SMITH AS ÅRSRAPPORT 2011 2011 ÅRSRAPPORT 1 2011 - KOMPETANSE OG ERFARING BLE AVGJØRENDE INNHOLD Nøkkeltall side 5 Styrets beretning side 6 Resultatregnskap side 12 Balanse - eiendeler side 13 Balanse

Detaljer

Innhold. 3 Årsberetningen 2008 6 Resultatregnskap 7 Balanse 9 Kontantstrømoppstilling 10 Regnskapsprinsipper 12 Noter 22 Revisjonsberetningen 2008

Innhold. 3 Årsberetningen 2008 6 Resultatregnskap 7 Balanse 9 Kontantstrømoppstilling 10 Regnskapsprinsipper 12 Noter 22 Revisjonsberetningen 2008 COWI AS 2008 Innhold 3 Årsberetningen 2008 6 Resultatregnskap 7 Balanse 9 Kontantstrømoppstilling 10 Regnskapsprinsipper 12 Noter 22 Revisjonsberetningen 2008 Årsberetning 2008 COWI AS konsern leverte

Detaljer

Daglig leder har ordet 3. Resultatregnskap 7. Balanse 8. Kontantstrømoppstilling 10. Regnskapsprinsipper 11. Noter til regnskapet 12

Daglig leder har ordet 3. Resultatregnskap 7. Balanse 8. Kontantstrømoppstilling 10. Regnskapsprinsipper 11. Noter til regnskapet 12 årsrapport 2008 Innhold Daglig leder har ordet 3 Styrets beretning 2008 4 Nøkkeltall siste 5 år 6 Resultatregnskap 7 Balanse 8 Kontantstrømoppstilling 10 Regnskapsprinsipper 11 Noter til regnskapet 12

Detaljer

Årsrapport 2007 NORIGO ASVECO ISONOR KVALIFISERING HJELPEMIDLER NETPRINT INTERIØR ELEKTRONIKK BIL NORSERVICE EIENDOM

Årsrapport 2007 NORIGO ASVECO ISONOR KVALIFISERING HJELPEMIDLER NETPRINT INTERIØR ELEKTRONIKK BIL NORSERVICE EIENDOM Årsrapport 2007 NORSERVICE EIENDOM BIL ELEKTRONIKK INTERIØR NETPRINT HJELPEMIDLER KVALIFISERING ISONOR ASVECO NORIGO Innhold 2-3 Adm direktørs beretning 4 Kort om Norservice 5 Styrets beretning, Norservice

Detaljer

Bøhmer Entreprenør AS Årsrapport 2013

Bøhmer Entreprenør AS Årsrapport 2013 Bøhmer Entreprenør AS Årsrapport 2013 Bøhmer Entreprenør AS Galterudhallen løpebane og korridor ingen skarpe hjørner! Galterud flerbrukshall Byggherre: Drammen Eiendom Arkitekt og LARK: DRMA Arkitekter

Detaljer

Org.nr: 984 388 659 www.peppes.no. Umoe Restaurants AS Org.nr: 992 249 870 www.umoerestaurants.com

Org.nr: 984 388 659 www.peppes.no. Umoe Restaurants AS Org.nr: 992 249 870 www.umoerestaurants.com årsrapport 2013 American Bistro Scandinavia AS Org.nr: 884 388 562 www.fridays.no King Food AS Org.nr: 984 388 608 www.burgerking.no Peppes Pizza AS Org.nr: 984 388 659 www.peppes.no Umoe Restaurant Group

Detaljer

FORNY AS Årsrapport 2014

FORNY AS Årsrapport 2014 FORNY AS Årsrapport 2014 FORNY AS SANDAKERVEIEN 99 Sted: Storo, Oslo Areal: ca. 7020 kvm Opprinnelsesår: 1986 Byggekost: ca. 120 MNOK I februar 2015 står brakkeriggen klar ved Sandakerveien 99. Her skal

Detaljer

Buer Entreprenør AS Årsrapport 2013

Buer Entreprenør AS Årsrapport 2013 Buer Entreprenør AS Årsrapport 2013 buer entreprenør as Gymsalen på Haukerød skole. 1 2 3 Forsiden: Haukerød skole. 1 3: Diverse bilder fra Haukerød skole. Haukerød skole Byggherre: Sandefjord kommune

Detaljer

Konsernsjefen har ordet 4 Konserledelsen 6 Om selskapet 7 Peppes Pizza AS 8 King Food AS 10 American Bistro AS 12 Blender AS 14 Umoe Restaurant Group

Konsernsjefen har ordet 4 Konserledelsen 6 Om selskapet 7 Peppes Pizza AS 8 King Food AS 10 American Bistro AS 12 Blender AS 14 Umoe Restaurant Group årsrapport 2012 INNHOLD Konsernsjefen har ordet 4 Konserledelsen 6 Om selskapet 7 Peppes Pizza AS 8 King Food AS 10 American Bistro AS 12 Blender AS 14 Umoe Restaurant Group Coffee AS 16 Visjon, verdier

Detaljer