Bildene i årsberetningen er fra området rundt Eidsbugarden og Bygdin.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bildene i årsberetningen er fra området rundt Eidsbugarden og Bygdin."

Transkript

1 Årsrapport 2006

2 Bildene på omslaget viser Fondsbu som er en populær turisthytte på Eidsbugarden ved vestenden av Bygdin i Jotunheimen. Tidligere het Fondsbu Den glade vandrer og tilhørte Eidsbugarden Hotell, men ble kjøpt av Fondsfinans og åpnet som DNT-hytta i Fondsfinans er fortsatt eier av hytta, men den leies ut for 1 kr pr. år til DNT Oslo og Omegn. Bildene i årsberetningen er fra området rundt Eidsbugarden og Bygdin.

3 Innhold Fondsfinans Årsberetning....3 Regnskap m/noter Revisjonsberetning...14 Organisasjonsplan

4 Fondsfinans Fondsfinans er et kunnskapsbasert verdipapirforetak med langsiktig verdiskapning for kundene som mål. Fondsfinans har som forretningsidé å være et selvstendig og ledende verdipapirforetak forankret i Norge og det norske verdipapirmarked. Selskapet skal ha høy integritet og etisk standard, en solid kapitalbase og lav risikoprofil. HISTORIKK Fondsfinans ble stiftet i 1950, og er i dag Norges eldste fondsmeglerselskap. Styreformann, Erik Must, overtok selskapet sammen med Kjell Chr. Ulrichsen i Ulrichsen er nå styremedlem i Fondsfinans, men har ikke lenger eierinteresser i selskapet. Fra 1. januar 1995 ble virksomheten innad organisert som et partnerskap (Indre Selskap). 21 partnerne har et samlet kapitalinnskudd på 25 mill. Fondsfinans ASA, som eies 100% av Erik Must A/S, er ansvarlig deltaker i det Indre Selskap med et kapitalinnskudd på 75 mill. ADMINISTRASJON - MEDARBEIDERE Selskapet ledes av administrerende direktør Nils Erling Ødegaard (49). Ødegaard er utdannet siviløkonom fra NHH og har en Master i Economics fra University of California. Han begynte i selskapet i 1990 etter syv år i Den norske Creditbank. Ødegaard har arbeidet som meglersjef fra 1995 til 1997 og leder av rådgivningsvirksomheten fra 1997 til Fondsfinans hadde 49 medarbeidere gjennom år 2006, tilsvarende ca. 47 årsverk. Av disse var 35 i markedsrettet arbeid. En rekke nyansettelser de siste årene har tilført selskapet betydelig kompetanse. 33 av våre medarbeidere har høyskole- eller universitetsutdannelse. Flere har tilleggsutdannelse, bl.a. fondsmeglereksamen eller autorisert finansanalytiker. De aller fleste har lang erfaring fra bransjen eller finansiell sektor forøvrig. Mange har i tillegg bakgrunn fra industri, offentlig forvaltning og konsulentbransjen. Fondsfinans legger vekt på å være en teambasert arbeidsplass med fokus på kvalitet, trivsel og sosial sikkerhet. Firmaets medarbeidere har i en årrekke engasjert seg i eksterne råd og utvalg. VIRKSOMHETEN Fondsfinans driver sin virksomhet med utgangspunkt i Oslo, og tilbyr følgende tjenester: Aksje-, derivat- og obligasjonsmegling Analyse Prosjekter og finansiell rådgivning I løpet av de siste fem år har fi rmaet gjennomført børsintroduksjoner, spredningssalg og andre egenkapitaltransaksjoner til en samlet verdi av 18 milliarder. SOLIDITET Fondsfinans hadde pr. 31. desember 2006 en egenkapital på 99,8 mill. (inkl. pensjonsfond). Sammen med partnerinnskuddet på 25 mill. utgjør samlet ansvarlig kapital 124,8 mill. I hht. bestemmelser om beregning av ansvarlig kapital i verdipapirforetak utgjorde kapitaldekningen ved årsslutt 129,70% mot lovens minimumskrav på 8%. Fondsfinans har egen pensjonskasse. Erik Must A/S, som eier 100% av aksjene i Fondsfinans ASA, hadde pr. 31. desember 2006 en bokført egenkapital på mill. og urealiserte reserver i aksjer, utenom aksjene i datterselskapene, på 695 mill. Selskapet har ikke ekstern rentebærende gjeld. Tidlig sommer ved Tyin 2

5 Årsberetning for 2006 Fondsfinans viktigste suksessfaktorer er langsiktige kunderelasjoner, dyktige medarbeidere, riktige holdninger og en god bedriftskultur. Fondsfinans er ikke, og skal heller ikke bli, som andre verdipapirforetak. Vårt fokus er norsk næringsliv og utvikling av lønnsomme norske selskaper som gir aksjonærene en god avkastning. Vi er opptatt av å bidra til økt verdiskapning. Fondsfinans ambisjoner er å være en sentral aktør i norsk finansnæring. En norsk finansnæring er viktig for verdiskapning i næringslivet forøvrig. Vår målsetting er å kombinere finansiell og strategisk rådgivning. Vår nærhet til norsk næringsliv gir grunnlag for en unik forståelse av norske selskaper og deres rammebetingelser. I annenhåndsmarkedet fokuserer Fondsfinans på utvalgte aksjer. Vår ambisjon er å bli ledende innen investeringsrådgivning og analyse i vår bransje. Verdipapirvirksomhet er kunnskapsbasert, og markedet stiller økte krav. Vi er derfor mer enn noen gang opptatt av å rekruttere og beholde de beste medarbeiderne. Kompetanseutvikling er en forutsetning for at de dyktigste medarbeiderne forblir best. Riktige holdninger og en god bedriftskultur er avgjørende for høyest mulig kvalitet på våre tjenester. Markedet preges av en stadig hardere konkurranse. Det øker kravene til innsats og hardt arbeide fra våre medarbeidere og en ubetinget vilje til å gjøre det ytterste for å tilfredsstille kundenes ønsker, og levere tjenester av høyeste kvalitet. Langsiktighet, utholdenhet og tålmodighet i alle sammenhenger er grunnleggende verdier og holdninger i Fondsfinans. Langsiktige kunderelasjoner forutsetter etterlevelse av høye etiske standarder. RESULTAT OG FINANSIELL STILLING Fondsfinans hadde en økning i driftsinntektene på 72% i forhold til Markedet var godt gjennom Totale driftsinntekter ble 216,9 mill. mot 126,1 mill. i Driftsresultatet ble på 48,4 mill. Det ble utbetalt bonus og godtgjørelse til 24 partnere med i alt 114 mill. Ordinært resultat før skatt ble 39,8 mill. Selskapets driftskostnader (eks. bonus mv.) var om lag 7% høyere enn Økt analyseaktivitet og økt reise og kundeaktivitet ga høyere driftskostnader. Fondsfinans samlede aktiva økte fra 289,3 mill. ved årets begynnelse til 375,7 mill. ved årets utgang. Samlet ansvarlig kapital utgjorde 124,8 mill., herav egenkapital 99,8 mill. Dette tilsier en kapitaldekning på 129,70% sammenlignet med lovens minimumskrav på 8%. I samsvar med regnskapslovens krav bekreftes det at årsregnskapet er utarbeidet i samsvar med forutsetningene om fortsatt drift. Årlig avkastning Oslo Børs All Share Index Utvalgte landsindexer 2005 og 2006 Norske delindekser 2005 og 2006 Emisjoner på Oslo Børs bn Tyin 3

6 MARKEDENE I ble nok et godt år for Oslo Børs, med oppgang på 33% for Oslo All Share Index, etter en oppgang på 37% i 2005 og 52% i I begynnelsen av året ble børsoppgangen drevet av en sterk økning i oljeprisen, som steg fra 60 USD ved inngangen til året opp til 75 USD i mai. Dette ga en særnorsk børsoppgang, der indeksen steg med 30% fram til mai. I begynnelsen av mai startet imidlertid en generell nedgang på de europeiske børsene, noe som sammen med et lite fall i oljeprisen medførte at mesteparten av oppgangen på Oslo Børs var borte i midten av juni. Til tross for et godt børsår, var det ikke uten svingninger. OSEBX startet året med en indeksverdi på 332, steg så til 428 i begynnelsen av mai. Deretter falt indeksen kraftig før den stoppet på 341 i midten av juni. Etter en korreksjon opp igjen, lå indeksen mellom 360 og 390 frem til begynnelsen av oktober, før den endte på 440 ved utgangen av året. OSEBX ble relativt lite påvirket av det kraftige oljeprisfallet fra 78 USD i august til under 60 USD i oktober. Det kan forklares med at børsen hadde korrigert kraftig ned i mai/juni. Energiindeksene hadde også i 2006 en sterk oppgang (+35%), mens IT indeksen (software) hadde en flat utvikling. En reprising av Telenor bidro til en oppgang på ca 80% for dette viktige selskapet. Bankindeksen ga også en god avkastning, med en oppgang på 33%. Innen shipping hadde Frontline en svak utvikling, med en negativ avkastning på 3% i Omsetningen på Oslo Børs (aksjer og grunnfondsbevis) økte meget kraftig også i 2006, og hadde en gjennomsnittlig daglig omsetning på 10mrd (+70%). Emisjonsvolumet økte også kraftig fra 28mrd i 2005 til 57mrd. Det ble tatt opp 32 nye selskaper til notering, men 22 selskaper ble strøket fra notering. Omsetningen i obligasjonsmarkedet tok seg noe opp igjen, fra totalt 648mrd i 2005 til 715mrd i års renten i Norge steg fra rundt 3,60 til 4,40 gjennom året. Norges Bank gjennomførte 5 rentehevinger, hver gang med 25 punkter. Styringsrenten økte dermed fra 2,25% til 3,5%. Norway Interest rates Yield 10-year government bonds Central Bank rates Varde 4

7 VIRKSOMHETEN Megling aksjer, derivater og renter Det norske aksjemarkedet var meget sterkt gjennom Likviditeten i markedet var generelt god, og tilgjengeligheten av kapital svært tilfredsstillende. Den generelle markedsutviklingen, kombinert med vår fokuserte og spesialiserte satsing på våre nisjeområder, medførte et godt resultat fra aksjemegling. Vår markedsandel av kurtasjeinntekter innrapportert til Kredittilsynet økte noe fra 2005, mens vår observerte markedsandel på Oslo Børs falt moderat. Dette indikerer økt omfang av egenhandel hos meglerhusene gjennom fjoråret. Antall meglere økte fra 13 til 16 gjennom fjoråret, hvorav 13 er rene kundemeglere. Det gjøres ytterlige forsterkninger av vårt meglerbord, og i løpet av første kvartal 2007 er flere nye meglere med forskjellig spesialisering ansatt. Som et ledd i vår ambisjon om å etablere et kompetent, effektivt og slagkraftig miljø for plassering og megling av obligasjoner utstedt av foretak, har vi ansatt Einar Lyche som ansvarlig for våre renteprodukter. Ytterligere meglere vil bli ansatt i løpet av 2007 innenfor dette området. Den tradisjonelle virksomheten innen renteområdet har hatt omtrent uendret aktivitetsnivå fra tidligere år, der fokus har vært kundeordre i statspapirer var et rekordår for derivatomsetningen på Oslo Børs, og antall kontrakter omsatt pr. dag økte 114% til På grunn av den økte interessen for finansielle derivater, har Fondsfinans nå to meglere som hovedsakelig omsetter børsnoterte og ikke-standardiserte opsjoner og terminer. I løpet av 2006 inngikk Fondsfinans også en avtale om formidling av CFD s (derivater) på en rekke norske og internasjonale aksjer, obligasjoner, indekser, råvarer og valuta. Totalt sett er således vår strategi om å utvide vårt produktspekter betydelig i ferd med å bli implementert innenfor både renter, derivater og finansiering. Analyse Analyseavdelingen består av 12 analytikere med variert faglig og yrkesmessig bakgrunn. 9 er siviløkonomer, 1 er sosialøkonom, 1 er ingeniør og 1 medisiner. I løpet av året har to analytikere sluttet, men vi har også ansatt to nye analytikere. Avdelingen har, i likhet med sammensetningen av Oslo Børs, et sterkt fokus på olje- og shippingrelaterte selskaper. 5 av analytikerne dekker selskaper relatert til disse sektorene. I tillegg dekker 2 av analytikerne IT/telecom, 1 media/ konsum, 1 bank/finans og 1 farmasi/ biotech. Vi har dessuten ansatt 1 analytiker med fokus på fiskeselskaper og 1 med hovedvekt på gruvesektoren. Fondsfinans har analysedekning av 80 selskaper med fullt produktspekter. Vi dekker 52 av de største og mest likvide selskapene som inngår i OSEBX-indeksen. Disse selskapene utgjør ca 94% av indeksens markedsverdi. Fondsfinans analysevirksomhet er fundamentalt basert, med hovedfokus på selskaper med identifiserbare omsetnings- og inntjeningsdrivere. Fondsfinans arrangerte tidlig sommeren 2006 et seminar med fokus på gruveindustrien, med deltagelse fra nordiske gruveselskaper. I tillegg ble suksessen med gjødselsseminaret fra 2004 videreført. Vårt tredje gjødselseminar ble denne gang lagt til London for å nå et bredere utvalg av utenlandske investorer. Det ble også i år arrangert med deltakere fra Yara, flere utenlandske gjødselsselskaper og analysebyråer. Seminaret hadde en meget god investordeltakelse og fikk positiv omtale. Fondsfinans fikk ved flere anledninger meget god omtale for selskapsanbefalingene. Vår satsing på å rekruttere analytikere fra industrien nå, gir meget gode resultater. Prosjekter og finansiell rådgivning Corporateinntektene viste igjen sterk fremgang i 2006 med en vekst på over 50% fra året før. I 2005 økte corporateinntektene med 35%. Vi nærmer oss dermed rekordnivået på 127 millioner i Avdelingen består nå av åtte personer i tilrettelegging og rådgivning, og samarbeider godt med megleravdelingen ved plasseringer. Ambisjonsnivået er å ansette ytterligere to til tre personer i løpet av Aktiviteten har holdt seg på et høyt nivå ved inngangen av året, men vi forventer at året totalt sett vil vise en noe jevnere inntektsfordeling mellom første og andre halvår enn i fjor, da vi hadde relativt store inntekter på begynnelsen av året. I likhet med de fleste av våre konkurrenter nyter vi godt av et sterkt olje- og offshoremarked, men vi har også en bevisst satsing mot andre sektorer som renewables, havbruk og IT/Telekom. Av de større prosjektene i 2006 vil vi spesielt nevne plassering i og børsintroduksjonen av Aker Floating Production, rådgivning for Mosvold Drilling i forbindelse med salg til Seadrill og plasseringene i NorSun og Active Subsea. Deltagelse i bransjefaglige organer Luciana Berger er innvalgt i styret i Norges Fondsmeglerforbund. Arne Lien er formann i Meglerforbundets derivatkomite. Mjølkedalsvannet med breen i bakgrunnen 5

8 UTSIKTER Som for 2006, har starten på 2007 vært bra. For Norge er bildet på mange måter det samme som for ett år siden. Rekordhøye petroleumsinvesteringer, konsumvekst og byggeaktivitet gir solide vekstimpulser til selskaper innen oil-service, konsum og banksektoren. Oljeprisen har steget ytterligere siden årsskiftet, og det har medført at Oslo Børs så langt i 2007 nok en gang har utviklet seg sterkere enn andre børser, kurs og omsetningsmessig. Det er grunn til å vente at interessen for det norske aksjemarkedet fortsatt vil være stor og dermed gi fortsatt gode markedsforhold for megling og analyse. Utviklingen i petroleumsprisene vil på mange måter være retningsgivende. Bedriftenes solide finansielle posisjon, økt investeringsbehov og ønske om konsolidering innen en rekke næringer gir også meget gode forhold for finansiell rådgivning. Vi venter derfor at 2007 blir et godt år for Fondsfinans. ANDRE FORHOLD Selskapets pensjonsforpliktelser er dekket i egen pensjonskasse. Arbeidsmiljøet er godt. Sykefraværet har vært ubetydelig. Det har ikke vært rapportert skader eller ulykker på arbeidsplassen. Selskapets drift har ingen innvirkning på det ytre miljøet. Basert på allerede inngåtte avtaler og forventede økonomiske rammebetingelser, tror styret at selskapet vil få et godt resultat i Erik Must A/S eier 100% av aksjene i Fondsfinans ASA. Det har ikke inntruffet forhold av vesentlig betydning for bedømmelsen av selskapets stilling etter regnskapsårets avslutning. Selskapets ledelse består av 1 kvinnelig og 5 mannlige ledere. Både styret og selskapets ledelse er bevisst på de samfunnsmessige forventninger om tiltak for å fremme likestilling i virksomheten og styret. Forutsetningen for fortsatt drift er til stede. Styret foreslår følgende overskuddsdisponering: Konsernbidrag til morselskap Til pensjonsfond Til annen egenkapital Årsresultat Oslo, den 14. mars 2007 Styret i Fondsfinans ASA Erik Must Styreformann Nils Erling Ødegaard Adm. direktør Luciana Berger Kjell Chr. Ulrichsen Trine Must Øyvin A. Brøymer 6

9 Resultatregnskap Note Driftsinntekter og -kostnader Driftsinntekter fra investeringstjenester og tilleggstjenester Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad 5, Administrasjonsutgifter Avskrivning på varige driftsmidler Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og -kostnader Annen renteinntekt Annen fi nansinntekt Realisert og urealisert gevinst på verdipapirer Rentekostnad til foretak i samme konsern Annen rentekostnad Annen finanskostnad Netto finansinntekter Kapitalutgifter DIS Fondsfinans Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Årsresultat Overføringer Konsernbidrag Til pensjonsfond Til annen egenkapital Vinjestua 7

10 Balanse pr Note EIENDELER Anleggsmidler Varige driftsmidler 7 Driftsløsøre, inventar, kontormaskiner o.l Andre varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Overfinansiering pensjonsforpliktelser Investeringer i aksjer og andeler Omløpsmidler Fordringer 10 Kundefordringer Fordringer på verdipapirforetak Andre kortsiktige fordringer Investeringer 9 Markedsbaserte aksjer Andre finansielle instrumenter Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum eiendeler EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital 14,15,16 Innskutt egenkapital Selskapskapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Pensjonsfond Sum egenkapital Annen ansvarlig kapital Ansvarlig lån Sum ansvarlig kapital Gjeld Avsetning for forpliktelser Utsatt skatt Kortsiktig gjeld 11 Leverandørgjeld Gjeld til verdipapirforetak Gjeld til kunder Betalbar skatt Forskuddstrekk Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Oslo, den 14. mars 2007 Styret for Fondsfinans ASA Erik Must Styreformann Nils Erling Ødegaard Adm. direktør Luciana Berger Kjell Chr. Ulrichsen Trine Must Øyvin A. Brøymer 8

11 Kontantstrømoppstilling Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Resultat før skattekostnad Periodens betalte skatter Ordinære avskrivninger Endring i kortsiktige fordringer Endring i kortsiktig gjeld eks skatter og konsernbidrag Endring i kortsiktige investeringer Endring overfinansiering pensjonsordning Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviterer Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler - - Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler Innbetalinger ved salg av aksjer - - Utbetalinger ved kjøp av aksjer Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Utbetaling av konsernbidrag Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt Stølsnostind 9

12 Noter til regnskapet 2006 NOTE 1 REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med god regnskapsskikk, regnskapsloven av sist endret med lov av , og tilfredsstiller kravene i Finansdepartementets forskrift av med endringer av 20. februar 2004 om årsregnskap m.m. for verdipapirforetak. Eventuelle endringer i presentasjonskrav til regnskapet er innarbeidet i tidligere års regnskap, slik at tallene er sammenlignbare. Pensjonskostnader Fondsfinans har egen pensjonsordning gjennom Fondsfinans Pensjonskasse. Ordningen gir medlemmene rett til framtidige pensjonsytelser basert på antall opptjeningsår, lønnsnivå ved pensjonsalder og ytelsene fra Folketrygden. Se note 6. Verdipapirer Kortsiktige investeringer i verdipapirer Markedsbaserte finansielle omløpsmidler består av finansielle instrumenter som er noterte på regulert marked eller som er notert på OTC liste. De er vurdert til markedspris pr Andre finansielle instrumenter består av verdipapirer som ikke er notert på regulert marked eller på OTC liste. De er vurdert etter laveste verdis prinsipp for omløpsmidler. Langsiktige investeringer i verdipapirer Langsiktige investeringer i verdipapirer vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være forbigående. Handelsportefølje/alminnelig kapitalforvaltning Egen beholdning av finansielle instrumenter som ledd i investeringstjenestevirksomhet, i henhold til lov om verdipapirhandel av , er definert som handelsportefølje. Netto gevinst eller tap resultatføres blant driftsinntekter. Andre finansielle instrumenter er definert som alminnelig kapitalforvaltning, i henhold til lov om verdipapirhandel av Netto gevinst eller tap resultatføres blant finansinntekter/-kostnader. Finansielle derivater Foretaket har interne rammer som tillater bruk av finansielle derivater for egen regning i begrenset omfang og først og fremst som ledd i risikoreduksjon. Børsnoterte derivater vurderes til markedsverdi, andre derivater vurderes til teoretisk verdi basert på Black & Scholes modell. Når sikringsforretningen gjøres mot verdipapirer i handelsportefølje inngår verdien av derivatene i fastsettelsen av markedsverdien på verdipapirene. Gevinst og tap på finansielle derivater resultatføres blant driftsinntekter. Valuta Eiendeler og gjeld i utenlandsk valuta er omregnet til norske kroner etter kurser pr Netto agio eller disagio resultatføres blant annen finanskostnad. Resultatposter i utenlandsk valuta regnskapsføres til transaksjonsdagens kurs. Avskrivning Avskrivning av varige driftsmidler følger saldoavskrivning da dette er vurdert som bedriftsøkonomisk korrekt. Godtgjørelse til deltagerne i DIS Fondsfinans Posten administrasjonsutgifter omfatter arbeidsgodtgjørelse til deltagerne i DIS Fondsfinans. Deltagernes kapitalgodtgjørelse er medtatt under finanskostnader. NOTE 2 FINANSIELL MARKEDSRISIKO Finansiell markedsrisiko for foretaket er hovedsakelig knyttet til to forhold: 1) Foretakets egenhandel og egenposisjoner i ulike finansielle instrumenter. 2) Uoppgjorte forretninger mot kunder og meglere i forbindelse med annenhåndstransaksjoner i finansielle instrumenter. Foretakets finansielle markedsrisiko knyttet til egenhandel og uoppgjorte forretninger anses lav. Rammene for eksponering i ulike finansielle instrumenter er meget begrenset, og det er stillet krav til spredning og maksimal andel i unoterte finansielle instrumenter. Pr hadde foretaket ingen beholdning av rentebærende instrumenter og ingen beholdning av finansielle instrumenter i utenlandsk valuta. Valutaposisjonen i foretaket er minimal og begrenser seg til bankbeholdning i utenlandsk valuta for egen regning. NOTE 3 ENKELTTRANSAKSJONER Store enkelttransaksjoner er nærmere omtalt under virksomhetsbeskrivelsen. NOTE 4 SALGSINNTEKTER Megling Egenhandel Markedsføring av finansielle instrumenter Finansiell rådgivning og andre tilknyttede tjenester NOTE 5 - LØNNSKOSTNADER Lønn og annen godtgjørelse Folketrygdavgift Pensjonskostnader Andre ytelser NOTE 6 FORETAKETS PENSJONSORDNING Fondsfinans ASA har pensjonsordning gjennom Fondsfinans Pensjonskasse. Ordningen gir rett til fremtidige pensjonsytelser basert på antall opptjeningsår, lønnsnivå ved pensjonsalder og ytelsene fra Folketrygden. Det er lagt følgende parameter til grunn: Amortiseringsfaktor 14,9 Årlig avkastning pensjonsmidler 6,5% Diskonteringsrente 5,0% Årlig lønnsvekst 3,0% Årlig G-regulering 3,0% Årlig regulering av løpende pensjoner 2,5% Antall aktive medlemmer 54 Antall pensjonister 5 Ved fastleggelse av de økonomiske forutsetninger er det lagt vekt på at Fondsfinans Pensjonskassen har en høy andel av kapitalen plassert i aksjer (59,2%), samtidig som pensjonskassens oppnådde avkastning de siste tre år har vært 18,6% i gjennomsnitt pr år. 10

13 Overfinansiering (se også note 1): Netto pensjonskostnad framkommer slik: Nåverdi årets pensjonsopptjening Rentekostnad på pensjonsforpliktelse Forventet avkastning på pensjonsmidlene Netto pensjonskostnad Avstemming av pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler: Brutto pensjonsforpliktelser (nåverdi) Markedsverdi av pensjonsmidler Balanseført netto overfinansiering NOTE 7 VARIGE DRIFTSMIDLER Inventar Andre Total kontormaskiner null saldoavskrivning avskrivning Anskaffelseskost pr Tilgang dette året Avgang dette året Anskaffelsekost pr Akkumulerte avskrivninger pr Årets avskrivning Avgang dette året Bokført verdi pr Bokført gevinst ved salg/avgang NOTE 8 INVESTERING I AKSJER OG ANDELER Investering i aksjer og andeler refererer seg til 15 B-aksjer i Finansnett Norge AS (ikke børsnotert selskap), vurdert til anskaffelseskost tilsvarende og en 5% obligasjonslån i samme selskap pålydende NOTE 9 AKSJER OG ANDELER I ANDRE SELSKAPER, ANDRE FINANSIELLE INSTRUMENTER OG FINANSIELLE DERIVATER Handelsportefølje Markedsbaserte aksjer Børsnoterte Anskaffelseskost Markedsverdi Bokført verdi Antall Eierandel % Diverse mindre poster Aker Floating Production ,07 Total OTC liste Diverse mindre poster ENER Petroleum ASA ,02 Total Andre finansielle instrumenter Diverse mindre poster IPnett AS ,63 Nordisk Terapi ,01 Total Total handelsportefølje Periodens inntektsført verdiendring Selskapet hadde pr ingen beholdning av derivater. 11

14 NOTE 10 FORDRINGER Selskapet har ingen fordringer mot kunder eller meglere som anses tapsutsatt. I forbindelse med oppgjør av annenhåndstransaksjoner i finansielle instrumenter mot kunder og meglere er 5 forfalte poster eldre enn 30 dager for totalt 2,6 mill. Det er ikke konstatert tap på kunder eller meglere i 2006, og det er heller ikke foretatt avsetning til slike eventuelle tap. NOTE 11 KORTSIKTIG GJELD Selskapets kortsiktige gjeld til verdipapirforetak og kunder er i forbindelse med oppgjør av annenhåndstransaksjoner i finansielle instrumenter. Ingen av de forfalte poster er eldre enn 30 dager. NOTE 12 MELLOMVÆRENDE MED FORETAK I SAMME KONSERN Morselskapet Erik Must A/S hadde en saldo på mellomværende tilsvarende som er klassifisert blant klientmidler. Avsatt konsernbidrag tilsvarende er klassifisert blant kortsiktig gjeld. Søsterselskapet Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA hadde en saldo på mellomværende tilsvarende , som er klassifisert blant andre fordringer. Søsterselskapet Fondsavanse AS hadde en saldo på mellomværende tilsvarende som er klassifisert blant klientmidler. Søsterselskapet Must Invest AS hadde en saldo på mellomværende tilsvarende , som er klassifisert blant kortsiktige fordringer. NOTE 13 SKATTEKOSTNAD Beregning av skattekostnad Regnskapsmessig resultat før skattekostnad Mottatt aksjeutbytte Gevinst aksjer Permanente forskjeller Endring midlertidige forskjeller Konsernbidrag Skattepliktig inntekt % skattepliktig inntekt - - Refusjonsskatt delingsmodellen Betalbar skatt Endring i utsatt skatt Skatteeffekt av konsernbidrag For lite avsatt skatt forrige år Årets skattekostnad Beregning av utsatt skatt Overfinansiering pensjonsmidler For Overfinansiering pensjonsmidler Grunnlag for endring i utsatt skatt NOTE 14 ANSVARLIG KAPITAL Endringer Aksjekapital Overfinansiering pensjonsforpliktelser Annen egenkapital Sum egenkapital Ansvarlig lån Sum ansvarlig kapital

15 NOTE 15 KAPITALDEKNING Risikovektede eiendeler som ikke inngår i handelsporteføljen Poster utenom balanse som ikke inngår i handelsporteføljen - - Risikovektede eiendeler som inngår i handelsporteføljen Beregningsgrunnlag for valutarisiko Sum beregningsgrunnlag Kjernekapital Tilleggskapital - Ansvarlig lån Netto ansvarlig kapital Kapitaldekning 129,70% 243,20% Kapitalkrav tilsvarende 8% av beregningsgrunnlag Overskudd av ansvarlig kapital NOTE 16 EGENKAPITAL Aksjekapitalen i Fondsfinans ASA består av aksjer, pålydende hver. Fondsfinans ASA er 100% eiet av Erik Must A/S, et selskap eiet av Erik Must og hans familie. I tillegg til Fondsfinans ASA og Fondsfinans Kapitalforvaltning Holding AS, eier Erik Must A/S aksjer og andeler i aksjefond til en bokført verdi av mill. og til en markedsverdi på mill. pr Bokført egenkapital i Erik Must A/S utgjør 1.253,7 mill. Selskapet har ingen ekstern rentebærende gjeld. NOTE 17 ANSVARLIG LÅNEKAPITAL er ansvarlig lån fra partnerne i DIS Fondsfinans med forfall 1. august Lånet er avdragsfritt og har ingen fast avtalt rente. NOTE 18 - KLIENTMIDLER Klientmidler står på separat konto og er ikke medtatt i balansen, ifølge Finansdepartementets forskrift for årsregnskap for verdipapirforetak av Bankinnskudd tilhørende investorene pr Fondsfinans klientansvar pr Over-/underdekning 7 NOTE 19 ANDRE FORPLIKTELSER (UTENFOR BALANSEN) Foretaket er solidarisk ansvarlig for ansvar Verdipapirsentralen (VPS) kan pådra seg i sin virksomhetsutøvelse. Dette solidaransvaret er lovpålagt og gjelder alle kontoførere i VPS. Foretaket er ansvarlig for kunders margininnbetaling/sikkerhetsstillelse i forbindelse med derivathandel gjennom VPS Clearing. Alle kunder har oppfylt sine margininnbetalinger pr NOTE 21 YTELSER TIL LEDENDE PERSONER Lønn / honorar Styrets formann Øvrige styremedlemmer Administrerende direktør (*) Revisor, revisjon (*) Lønn og overskuddsandel fra Det Indre Selskapet Pr har Fondsfinans ikke forpliktet seg overfor administrerende direktør eller styrets formann til å gi særskilt vederlag ved opphør eller endring av ansettelsesforholdet eller vervet. Det eksisterer heller ingen spesielle avtaler om tegningsretter, opsjoner og tilsvarende rettigheter overfor ansatte eller tillitsvalgte. NOTE 22 SIKKERHETSSTILLELSE OVERFOR KUNDER Fondsfinans er medlem av Verdipapirforetakenes sikringsfond, som reguleres av forskrift av nr 1672 gitt av Finansdepartementet merket med hjemmel i verdipapirhandelloven Fondets formål er ved manglende økonomisk evne hos medlemmene å gi dekning for krav som skyldes medlemmenes behandling av kunders midler og finansielle instrumenter. Sikringsfondet dekker inntil norske kroner for hver enkelt kunde. NOTE 23 ANNEN DRIFTSKOSTNAD Fondsfinans støtter medisinsk forskning og humanitært arbeide. Det største bidraget for år 2006 er ( i 2005) til medisinsk forskning, som inngår under posten Annen driftskostnad. NOTE 20 BANKGARANTIER I forbindelse med megleroppgjør i Norges Bank er det stilt en daglig bankgaranti for 100 mill. 13

16 Revisjonsberetning 14

17 Organisasjonsplan for Fondsfinans ASA pr. 2. mai 2007 Styret Erik Must, Styreformann Trine Must Øyvin Brøymer Kjell Chr. Ulrichsen Luciana Berger Compliance Kjell Rannug Administrerende direktør Nils Erling Ødegaard Controller Luciana Berger Corporate Nils Hovtun Analyse Bengt Kirkøen Megling Ståle Schmidt Rentebærende instrumenter Einar Lyche Helge Nerland Kjell Rannug Marius Jacobsen Martin Wien Fjell Nils Erling Ødegaard Rolf Henning Lem Runar Rønningen Arild Nysæther Arnbjørg Floten Arne Egil Rønning Bent Rølland Carl Christian Bachke Christian Must Fredrik Kvale Hans Peter Bøhn Håkon Levy Kjetil Bakken Per Haagensen Petter Narvestad Andreas Holmen Arild Ståhlbrand Arne S. Lien Christian Coucheron Håkon Benjaminsen John Olav Harr Kjell Åge Homme Knut Ellingsberg Kristoffer Enger Lasse Halvorsen Ståle Danielsen Sven-Åge Hermansen Thomas Holm Knudsen Tore Elstad Forbrigd Tore-Jan Søraa IT Per Haagensen Regnskap Luciana Berger Verdipapir Hilde Utne Oppgjør Ragnar Nyhagen Støttefunksjoner Anne Haugen Esben Wahl Anders Winterstad Kjetil Stuvik Bjørn Dahl Christin Härter Vikki Johansen Hildur Andresen Ingrid Gran Kjell-Erik Håve Marit Marksten Lise Rasmussen Camilla Thorsen Linda Åsvold 15

18 Ansatte/partner i Fondsfinans ASA Styreformann siden: Erik Must, siviløkonom, fondsmeglereksamen 1972 Administrerende direktør Nils Erling Ødegaard, siviløkonom MA, fondsmeglereksamen 1990 Megling Håkon Benjaminsen, siviløkonom 2006 Christian Coucheron, siviløkonom, MBA 2005 Danielsen, Ståle, BiB Finance, autorisasjonseksamen 2002 Kristoffer Enger, siviløkonom Msc, autorisasjonseksamen 2005 Knut Ellingsberg, autorisasjonseksamen (fra Norges Fondsmeglerforbund) 1985 Tore Elstad Forbrigd, siviløkonom, autorisasjonseksamen 1987 Lasse Halvorsen, aktuar, fondsmeglereksamen 1979 John Olav Harr, siviløkonom, MBA, autorisasjonseksamen 2006 Andreas Holmen, siviløkonom, autorisasjonseksamen 2004 Kjell Åge Homme, DH-økonom, autorisasjonseksamen 2004 Thomas S.D. Holm Knudsen, siviløkonom, AFA, autorisasjonseksamen 2005 Arne Lien, handelsøkonom, autorisasjonseksamen 2003 Ståle Schmidt, siviløkonom, autorisasjonseksamen 1998 Arild Ståhlbrand, sivilmarkedsfører, autorisasjonseksamen 2007 Tore-Jan Søraa, autorisasjonseksamen 1993 Rentebærende instrumenter Einar Lyche, B.Sc in Bus. Adm, FSA Repr Analyse Carl Christian, Bachke, siviløkonom, AFA 2006 Kjetil Bakken, siviløkonom, AFA, autorisasjonseksamen 2005 Hans Peter Bøhn, cand. med., autorisasjonseksamen 2001 Arnbjørg Floten, siviløkonom Msc, autorisasjonseksamen 2004 Per Haagensen, ingeniør og siviløkonom, AFA, autorisasjonseksamen 1999 Bengt Kirkøen, siviløkonom, autorisasjonseksamen 1990 Håkon Levy, siviløkonom, autorisasjonseksamen 2006 Christian Must, sivilingeniør, autorisasjonseksamen 2005 Petter Narvestad, siviløkonom 2006 Arild Nysæther, siviløkonom, MBA, AFA, APF, autorisasjonseksamen 2005 Bent Rølland, cand.oceon Arne Egil Rønning, siviløkonom, AFA, autorisasjonseksamen 1999 Prosjekter og finansiell rådgivning Martin Wien Fjell, siviløkonom, autorisasjonseksamen 2006 Nils Hovtun, siviløkonom, AFA, autorisasjonseksamen 1995 Marius Jacobsen, siviløkonom, autorisasjonseksamen 2005 Rolf Henning Lem, siviløkonom HAE, autorisasjonseksamen 1999 Helge Nerland, siviløkonom, autorisasjonseksamen 2006 Kjell Rannug, autorisasjonseksamen 1983 Runar Rønningen, MBA, AFA, autorisasjonseksamen 2006 Nils Erling Ødegaard, siviløkonom MA, fondsmeglereksamen 1990 IT Per Haagensen, ingeniør og siviløkonom, AFA, autorisasjonseksamen 1999 Esben Wahl, DPH 2004 Anders Winterstad

19

20 FONDSFINANS, HAAKON VII`S GATE 2, POSTBOKS 1782 VIKA, N-0122 OSLO TLF.: , FAX: , Org.nr

Bildene i årsberetningen er spesielt utvalgt med fokus på fornybar energi.

Bildene i årsberetningen er spesielt utvalgt med fokus på fornybar energi. Årsrapport 2007 Bildet bak på omslaget viser Fondsbu som er en populær turisthytte på Eidsbugarden ved vestenden av Bygdin i Jotunheimen. Tidligere het Fondsbu «Den glade vandrer» og tilhørte Eidsbugarden

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Innhold. Fondsfinans...2. Årsberetning for 2008...3. Regnskap m/noter...7. Revisjonsberetning...14. Organisasjonsplan...15

Innhold. Fondsfinans...2. Årsberetning for 2008...3. Regnskap m/noter...7. Revisjonsberetning...14. Organisasjonsplan...15 Årsrapport 2008 Bildet bak på omslaget viser Fondsbu som er en populær turisthytte på Eidsbugarden ved vestenden av Bygdin i Jotunheimen. Tidligere het Fondsbu «Den glade vandrer» og tilhørte Eidsbugarden

Detaljer

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3147 MNOK Totalt 1735 1 Totalt 3993 NFR Basisbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.:

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 24sevenoffice International AS Org.nr.:995 985 713 24sevenoffice International AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2015 2014 Salgsinntekt 0 2 800 000 Sum driftsinntekt 0 2 800 000

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3162 MNOK Totalt 1793 1 Totalt 3873 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

2011 2010 Note Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER

2011 2010 Note Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER Resultatregnskap 2011 (1. januar - 31. desember) DRIFTSINNTEKTER 130 3 431 19 Gevinst på investering i verdipapirer 19 130 3 431 2 255 20 903 Verdiregulering aksjer 2 255 20 903 513 1 614 Utbytte 513 1

Detaljer

Konsernregnskap UNIRAND AS

Konsernregnskap UNIRAND AS 2006 Resultatregnskap MORSELSKAP 2005 2006 NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2006-10 193 398 000 Annen driftsinntekt 78 532 365-10 193 398 000 Sum driftsinntekter 78 532 365 277 385 274 787 2 Lønnskostnad

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2013 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2013

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2014 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2014

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2015 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2015

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2012 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Selskapet har

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Annen innskutt. -4 533 750-4 533 750 Avsatt til utbytte -906 750-906 750 Årets resultat

Annen innskutt. -4 533 750-4 533 750 Avsatt til utbytte -906 750-906 750 Årets resultat DATA DESIGN SYSTEM ASA NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2004 Note 1 Egenkapital et Aksjekapital Annen innskutt egenkapital Overkursfond Annen egenkapital Sum Egenkapital 31.12.2003 3 487 500 86 025 7 378 491 5

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Tredje kvartal 2011 * Balanse, Resultat og Noter

Tredje kvartal 2011 * Balanse, Resultat og Noter Tredje kvartal 2011 * Balanse, Resultat og Noter EnterCard Norge AS EnterCard Norge AS BALANSE PR. 30. SEPTEMBER 2011 OG 2010, OG 31. DESEMBER 2010 NOK 1000 EIENDELER Note 3. KVT 2011 3. KVT 2010 2010

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Foretaksnr. 988118567 Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Regnskapsførernummer 847529962 Årsberetning 2016

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsrapport 2012 2 3 4 5 6 Sparebankstiftelsen Gran RESULTATREGNSKAP FOR 2012 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2012 2011 Lønnskostnad 6 673 811 415 330 Annen driftskostnad 6 926 793 756 924 Sum driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Kristiansand Skatepark AS Foretaksnr. 893591702 Årsberetning 2016 Virksomhetens art Selskapet driver en skatehall, salg av skateutstyr m.m og driver ulike arrangementer knyttet til

Detaljer

note regnskap regnskap budsjett budsjett resultatregnskap pr. 31.12. 2003 2002 2003 2004

note regnskap regnskap budsjett budsjett resultatregnskap pr. 31.12. 2003 2002 2003 2004 Mosjøen og Omegn Boligbyggelag note regnskap regnskap budsjett budsjett resultatregnskap pr. 31.12. 2003 2002 2003 2004 INNTEKTER Inntekter fra tekn. tjenester 150,342 110,170 96,000 117,600 Forretningsførerhonorar

Detaljer

KRT-1008 Kvartalsoppgave for verdipapirforetak. nmlkji. nmlkji

KRT-1008 Kvartalsoppgave for verdipapirforetak. nmlkji. nmlkji 1. Generelle opplysninger Innsendingsfrist: senest 30 dager etter utløpet av kvartalet. I tillegg til kvartalsoppgave skal foretaket en gang i året også sende inn fullstendig årsregnskap, årsberetning

Detaljer

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern Resultatregnskap for Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferd... Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler og

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Organisasjonsnr. 889340932 Utarbeidet av: H. SOLHEIM AS Autorisert regnskapsførerselskap STRANDVEIEN 40 A 9180 SKJERVØY Foretaksregisteret 945988924 Årsberetning

Detaljer

Andre kvartal 2012 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling

Andre kvartal 2012 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling Andre kvartal 2012 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling EnterCard Norge AS EnterCard Norge AS BALANSE PR. 30. JUNI 2012 OG 2011 OG 31. DESEMBER 2011 NOK 1000 EIENDELER Note 2. KVT 2012

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA

Delårsrapport 3. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA (NFH) eier 100 % av aksjene i Bank Norwegian AS. Det er ingen øvrig virksomhet i selskapet. Eierskapet i NFH er fordelt på institusjonelle og private investorer i Norge og utlandet, hvor Norwegian Air

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Kristiansand Skatepark AS Foretaksnr. 893591702 Årsberetning 2015 Virksomhetens art Selskapet driver en skatehall, salg av skateutstyr m.m og driver ulike arrangementer knyttet til

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016 Årsberetning 2016 for Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS er et selskap der virksomheten omfatter salg av tjenester

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av:

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Åsvn 13 7620 Skogn Registreringsnummer i Regnskapsførerregisteret: 31077 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754 Årsregnskap 2014 for Hudson Bay Resources AS Foretaksnr. 974499754 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 0 142 271 Sum driftsinntekter 0 142 271

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2015 2014 Driftsinntekter: Salgsinntekter 1 156 009 1 162 834 Andre inntekter 14 407 6 097 Gevinst ved salg av varige driftsmidler 1 567 27 292 driftsinntekter

Detaljer

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling EnterCard Norge AS EnterCard Norge AS BALANSE PR. 31. MARS 2013 OG 2012 OG 31. DESEMBER 2012 NOK 1000 EIENDELER Note 1. KVT 2013

Detaljer

Årsoppgjør 2008. for

Årsoppgjør 2008. for Årsoppgjør 2008 for Foretaksnr. 981005740 Utarbeidet av Resultatregnskap Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Inntekter 1 295 123 154 165 Tilskudd 2 2 415 819 1 282 000 Sum

Detaljer

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP Noter 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 910 716 1 761 505 Sum driftsinntekter 1 910 716 1 761 505 Driftskostnader Varekostnad 80 097 86 974 Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Org.nr.:981 497 821 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 8 1 017 924 895 015 Sum driftsinntekter 1 017 924 895 015 Varekostnad 0 15 346

Detaljer

ÅRSREGNSKAP. Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis AS

ÅRSREGNSKAP. Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis AS ÅRSREGNSKAP Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis AS 2007 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt 2 51 706 366 44

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Ishockeyklubben Stavanger 4009 Stavanger

Ishockeyklubben Stavanger 4009 Stavanger Årsregnskap for 2016 4009 Stavanger Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

LOOMIS HOLDING NORGE AS ÅRSBERETNING 2016

LOOMIS HOLDING NORGE AS ÅRSBERETNING 2016 LOOMIS HOLDING NORGE AS ÅRSBERETNING 2016 SAMMENDRAG AV ÅRETS VIRKSOMHET INTRODUKSJON Virksomhetens art og hvor den drives Loomis Holding Norge AS er holdingselskap for den virksomheten Loomis har i Norge,

Detaljer

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland ble etablert i desember 2010 ved at Helgeland Sparebank omgjorde en vesentlig del av

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

Årsregnskap 2009 for ORKANGER IDRETTSFORENING

Årsregnskap 2009 for ORKANGER IDRETTSFORENING Årsregnskap 2009 for ORKANGER IDRETTSFORENING Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: ORKLA ØKONOMI AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 100 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 31059 Årsberetning

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321 Resultatregnskap Mor Konsern 2004 2003 Note Note 2004 2003 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTN. 81 468 833 72 447 588 11 Medlemskontingent 11 81 468 833 72 447 588 7 766 472 6 982 418 OU-midler 7 766 472 6

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller Oversikt Trond Kristoffersen Finansregnskap Kontantstrømoppstilling (2) Direkte og indirekte metode Årsregnskapet består ifølge regnskapsloven 3-2 av: Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Små

Detaljer

Årsregnskap. Eqology AS

Årsregnskap. Eqology AS Årsregnskap Eqology AS 2016 Resultatregnskap NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 3 Annen driftskostnad 285 043 726 101 Sum driftskostnader 285 043 726 101 Driftsresultat -285 043-726 101 FINANSINNTEKTER

Detaljer

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267 Årsoppgjør 2013 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 988 995 1 707 703 Annen driftsinntekt 51

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA

Delårsrapport 2. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA (NFH) eier 100 % av aksjene i Bank Norwegian AS. Det er ingen øvrig virksomhet i selskapet. Eierskapet i NFH er fordelt på institusjonelle og private investorer i Norge og utlandet, hvor Norwegian Air

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA

Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 4 914 863 4 526 333 Sum driftsinntekter 4 914 863 4 526 333 Driftskostnader

Detaljer

Oslo Børs Holding ASA 3. kvartal 2004

Oslo Børs Holding ASA 3. kvartal 2004 Oslo Børs Holding ASA 3. kvartal 24 Hovedpunkter i 3. kvartal: Fortsatt god aktivitet i markedet Driftsinntekter MNOK 62,5 (58,1) Resultat MNOK 16,7 (16,3) Resultat pr. aksje NOK 3,34 (3,25) Aktiviteten

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2017

Delårsrapport 1. kvartal 2017 Styrets beretning SpareBank 1 Kredittkort avlegger delårsregnskapet etter samme regnskapsprinsipper som i Årsrapporten for 2016, i samsvar med forenklet IFRS etter regnskapsloven 3-9, og IAS 34 er benyttet.

Detaljer

SpareBank 1 Kredittkort AS 1

SpareBank 1 Kredittkort AS 1 SpareBank 1 Kredittkort AS 1 Styrets beretning SpareBank 1 Kredittkort avlegger delårsregnskapet etter samme regnskapsprinsipper som i Årsrapporten for 2015, i samsvar med forenklet IFRS etter regnskapsloven

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043 Årsregnskap 2013 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 194 072 1 298 568 Korrigering inntekstført

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport 30.06.2012 Kvartalsrapport REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.6.2012 Hovedpunkter resultat 1. kvartal 2012 - Driftsresultat før tap, 41,2 mill. kr (35,7 mill. kr) - Forvaltningskapital, 5 770 mill. kr (5 864 mill.

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT PR

REGNSKAPSRAPPORT PR 30.j uni2014 REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.6.2014 Hovedpunkter resultat 2. kvartal 2014 - Driftsresultat før tap, 63,3 mill. kr (48,7 mill. kr) - Forvaltningskapital, 6 370 mill. kr (5 861 mill. kr) - Brutto

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2016 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 933 174 697 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: ADRA SOFTWARE AS Forretningsadresse: Brugata 19 0186 OSLO

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2017

Delårsrapport 3. kvartal 2017 Styrets beretning SpareBank 1 Kredittkort avlegger delårsregnskapet etter samme regnskapsprinsipper som i Årsrapporten for 2016, i samsvar med forenklet IFRS etter regnskapsloven 3-9, og IAS 34 er benyttet.

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer