Bildene i årsberetningen er fra området rundt Eidsbugarden og Bygdin.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bildene i årsberetningen er fra området rundt Eidsbugarden og Bygdin."

Transkript

1 Årsrapport 2006

2 Bildene på omslaget viser Fondsbu som er en populær turisthytte på Eidsbugarden ved vestenden av Bygdin i Jotunheimen. Tidligere het Fondsbu Den glade vandrer og tilhørte Eidsbugarden Hotell, men ble kjøpt av Fondsfinans og åpnet som DNT-hytta i Fondsfinans er fortsatt eier av hytta, men den leies ut for 1 kr pr. år til DNT Oslo og Omegn. Bildene i årsberetningen er fra området rundt Eidsbugarden og Bygdin.

3 Innhold Fondsfinans Årsberetning....3 Regnskap m/noter Revisjonsberetning...14 Organisasjonsplan

4 Fondsfinans Fondsfinans er et kunnskapsbasert verdipapirforetak med langsiktig verdiskapning for kundene som mål. Fondsfinans har som forretningsidé å være et selvstendig og ledende verdipapirforetak forankret i Norge og det norske verdipapirmarked. Selskapet skal ha høy integritet og etisk standard, en solid kapitalbase og lav risikoprofil. HISTORIKK Fondsfinans ble stiftet i 1950, og er i dag Norges eldste fondsmeglerselskap. Styreformann, Erik Must, overtok selskapet sammen med Kjell Chr. Ulrichsen i Ulrichsen er nå styremedlem i Fondsfinans, men har ikke lenger eierinteresser i selskapet. Fra 1. januar 1995 ble virksomheten innad organisert som et partnerskap (Indre Selskap). 21 partnerne har et samlet kapitalinnskudd på 25 mill. Fondsfinans ASA, som eies 100% av Erik Must A/S, er ansvarlig deltaker i det Indre Selskap med et kapitalinnskudd på 75 mill. ADMINISTRASJON - MEDARBEIDERE Selskapet ledes av administrerende direktør Nils Erling Ødegaard (49). Ødegaard er utdannet siviløkonom fra NHH og har en Master i Economics fra University of California. Han begynte i selskapet i 1990 etter syv år i Den norske Creditbank. Ødegaard har arbeidet som meglersjef fra 1995 til 1997 og leder av rådgivningsvirksomheten fra 1997 til Fondsfinans hadde 49 medarbeidere gjennom år 2006, tilsvarende ca. 47 årsverk. Av disse var 35 i markedsrettet arbeid. En rekke nyansettelser de siste årene har tilført selskapet betydelig kompetanse. 33 av våre medarbeidere har høyskole- eller universitetsutdannelse. Flere har tilleggsutdannelse, bl.a. fondsmeglereksamen eller autorisert finansanalytiker. De aller fleste har lang erfaring fra bransjen eller finansiell sektor forøvrig. Mange har i tillegg bakgrunn fra industri, offentlig forvaltning og konsulentbransjen. Fondsfinans legger vekt på å være en teambasert arbeidsplass med fokus på kvalitet, trivsel og sosial sikkerhet. Firmaets medarbeidere har i en årrekke engasjert seg i eksterne råd og utvalg. VIRKSOMHETEN Fondsfinans driver sin virksomhet med utgangspunkt i Oslo, og tilbyr følgende tjenester: Aksje-, derivat- og obligasjonsmegling Analyse Prosjekter og finansiell rådgivning I løpet av de siste fem år har fi rmaet gjennomført børsintroduksjoner, spredningssalg og andre egenkapitaltransaksjoner til en samlet verdi av 18 milliarder. SOLIDITET Fondsfinans hadde pr. 31. desember 2006 en egenkapital på 99,8 mill. (inkl. pensjonsfond). Sammen med partnerinnskuddet på 25 mill. utgjør samlet ansvarlig kapital 124,8 mill. I hht. bestemmelser om beregning av ansvarlig kapital i verdipapirforetak utgjorde kapitaldekningen ved årsslutt 129,70% mot lovens minimumskrav på 8%. Fondsfinans har egen pensjonskasse. Erik Must A/S, som eier 100% av aksjene i Fondsfinans ASA, hadde pr. 31. desember 2006 en bokført egenkapital på mill. og urealiserte reserver i aksjer, utenom aksjene i datterselskapene, på 695 mill. Selskapet har ikke ekstern rentebærende gjeld. Tidlig sommer ved Tyin 2

5 Årsberetning for 2006 Fondsfinans viktigste suksessfaktorer er langsiktige kunderelasjoner, dyktige medarbeidere, riktige holdninger og en god bedriftskultur. Fondsfinans er ikke, og skal heller ikke bli, som andre verdipapirforetak. Vårt fokus er norsk næringsliv og utvikling av lønnsomme norske selskaper som gir aksjonærene en god avkastning. Vi er opptatt av å bidra til økt verdiskapning. Fondsfinans ambisjoner er å være en sentral aktør i norsk finansnæring. En norsk finansnæring er viktig for verdiskapning i næringslivet forøvrig. Vår målsetting er å kombinere finansiell og strategisk rådgivning. Vår nærhet til norsk næringsliv gir grunnlag for en unik forståelse av norske selskaper og deres rammebetingelser. I annenhåndsmarkedet fokuserer Fondsfinans på utvalgte aksjer. Vår ambisjon er å bli ledende innen investeringsrådgivning og analyse i vår bransje. Verdipapirvirksomhet er kunnskapsbasert, og markedet stiller økte krav. Vi er derfor mer enn noen gang opptatt av å rekruttere og beholde de beste medarbeiderne. Kompetanseutvikling er en forutsetning for at de dyktigste medarbeiderne forblir best. Riktige holdninger og en god bedriftskultur er avgjørende for høyest mulig kvalitet på våre tjenester. Markedet preges av en stadig hardere konkurranse. Det øker kravene til innsats og hardt arbeide fra våre medarbeidere og en ubetinget vilje til å gjøre det ytterste for å tilfredsstille kundenes ønsker, og levere tjenester av høyeste kvalitet. Langsiktighet, utholdenhet og tålmodighet i alle sammenhenger er grunnleggende verdier og holdninger i Fondsfinans. Langsiktige kunderelasjoner forutsetter etterlevelse av høye etiske standarder. RESULTAT OG FINANSIELL STILLING Fondsfinans hadde en økning i driftsinntektene på 72% i forhold til Markedet var godt gjennom Totale driftsinntekter ble 216,9 mill. mot 126,1 mill. i Driftsresultatet ble på 48,4 mill. Det ble utbetalt bonus og godtgjørelse til 24 partnere med i alt 114 mill. Ordinært resultat før skatt ble 39,8 mill. Selskapets driftskostnader (eks. bonus mv.) var om lag 7% høyere enn Økt analyseaktivitet og økt reise og kundeaktivitet ga høyere driftskostnader. Fondsfinans samlede aktiva økte fra 289,3 mill. ved årets begynnelse til 375,7 mill. ved årets utgang. Samlet ansvarlig kapital utgjorde 124,8 mill., herav egenkapital 99,8 mill. Dette tilsier en kapitaldekning på 129,70% sammenlignet med lovens minimumskrav på 8%. I samsvar med regnskapslovens krav bekreftes det at årsregnskapet er utarbeidet i samsvar med forutsetningene om fortsatt drift. Årlig avkastning Oslo Børs All Share Index Utvalgte landsindexer 2005 og 2006 Norske delindekser 2005 og 2006 Emisjoner på Oslo Børs bn Tyin 3

6 MARKEDENE I ble nok et godt år for Oslo Børs, med oppgang på 33% for Oslo All Share Index, etter en oppgang på 37% i 2005 og 52% i I begynnelsen av året ble børsoppgangen drevet av en sterk økning i oljeprisen, som steg fra 60 USD ved inngangen til året opp til 75 USD i mai. Dette ga en særnorsk børsoppgang, der indeksen steg med 30% fram til mai. I begynnelsen av mai startet imidlertid en generell nedgang på de europeiske børsene, noe som sammen med et lite fall i oljeprisen medførte at mesteparten av oppgangen på Oslo Børs var borte i midten av juni. Til tross for et godt børsår, var det ikke uten svingninger. OSEBX startet året med en indeksverdi på 332, steg så til 428 i begynnelsen av mai. Deretter falt indeksen kraftig før den stoppet på 341 i midten av juni. Etter en korreksjon opp igjen, lå indeksen mellom 360 og 390 frem til begynnelsen av oktober, før den endte på 440 ved utgangen av året. OSEBX ble relativt lite påvirket av det kraftige oljeprisfallet fra 78 USD i august til under 60 USD i oktober. Det kan forklares med at børsen hadde korrigert kraftig ned i mai/juni. Energiindeksene hadde også i 2006 en sterk oppgang (+35%), mens IT indeksen (software) hadde en flat utvikling. En reprising av Telenor bidro til en oppgang på ca 80% for dette viktige selskapet. Bankindeksen ga også en god avkastning, med en oppgang på 33%. Innen shipping hadde Frontline en svak utvikling, med en negativ avkastning på 3% i Omsetningen på Oslo Børs (aksjer og grunnfondsbevis) økte meget kraftig også i 2006, og hadde en gjennomsnittlig daglig omsetning på 10mrd (+70%). Emisjonsvolumet økte også kraftig fra 28mrd i 2005 til 57mrd. Det ble tatt opp 32 nye selskaper til notering, men 22 selskaper ble strøket fra notering. Omsetningen i obligasjonsmarkedet tok seg noe opp igjen, fra totalt 648mrd i 2005 til 715mrd i års renten i Norge steg fra rundt 3,60 til 4,40 gjennom året. Norges Bank gjennomførte 5 rentehevinger, hver gang med 25 punkter. Styringsrenten økte dermed fra 2,25% til 3,5%. Norway Interest rates Yield 10-year government bonds Central Bank rates Varde 4

7 VIRKSOMHETEN Megling aksjer, derivater og renter Det norske aksjemarkedet var meget sterkt gjennom Likviditeten i markedet var generelt god, og tilgjengeligheten av kapital svært tilfredsstillende. Den generelle markedsutviklingen, kombinert med vår fokuserte og spesialiserte satsing på våre nisjeområder, medførte et godt resultat fra aksjemegling. Vår markedsandel av kurtasjeinntekter innrapportert til Kredittilsynet økte noe fra 2005, mens vår observerte markedsandel på Oslo Børs falt moderat. Dette indikerer økt omfang av egenhandel hos meglerhusene gjennom fjoråret. Antall meglere økte fra 13 til 16 gjennom fjoråret, hvorav 13 er rene kundemeglere. Det gjøres ytterlige forsterkninger av vårt meglerbord, og i løpet av første kvartal 2007 er flere nye meglere med forskjellig spesialisering ansatt. Som et ledd i vår ambisjon om å etablere et kompetent, effektivt og slagkraftig miljø for plassering og megling av obligasjoner utstedt av foretak, har vi ansatt Einar Lyche som ansvarlig for våre renteprodukter. Ytterligere meglere vil bli ansatt i løpet av 2007 innenfor dette området. Den tradisjonelle virksomheten innen renteområdet har hatt omtrent uendret aktivitetsnivå fra tidligere år, der fokus har vært kundeordre i statspapirer var et rekordår for derivatomsetningen på Oslo Børs, og antall kontrakter omsatt pr. dag økte 114% til På grunn av den økte interessen for finansielle derivater, har Fondsfinans nå to meglere som hovedsakelig omsetter børsnoterte og ikke-standardiserte opsjoner og terminer. I løpet av 2006 inngikk Fondsfinans også en avtale om formidling av CFD s (derivater) på en rekke norske og internasjonale aksjer, obligasjoner, indekser, råvarer og valuta. Totalt sett er således vår strategi om å utvide vårt produktspekter betydelig i ferd med å bli implementert innenfor både renter, derivater og finansiering. Analyse Analyseavdelingen består av 12 analytikere med variert faglig og yrkesmessig bakgrunn. 9 er siviløkonomer, 1 er sosialøkonom, 1 er ingeniør og 1 medisiner. I løpet av året har to analytikere sluttet, men vi har også ansatt to nye analytikere. Avdelingen har, i likhet med sammensetningen av Oslo Børs, et sterkt fokus på olje- og shippingrelaterte selskaper. 5 av analytikerne dekker selskaper relatert til disse sektorene. I tillegg dekker 2 av analytikerne IT/telecom, 1 media/ konsum, 1 bank/finans og 1 farmasi/ biotech. Vi har dessuten ansatt 1 analytiker med fokus på fiskeselskaper og 1 med hovedvekt på gruvesektoren. Fondsfinans har analysedekning av 80 selskaper med fullt produktspekter. Vi dekker 52 av de største og mest likvide selskapene som inngår i OSEBX-indeksen. Disse selskapene utgjør ca 94% av indeksens markedsverdi. Fondsfinans analysevirksomhet er fundamentalt basert, med hovedfokus på selskaper med identifiserbare omsetnings- og inntjeningsdrivere. Fondsfinans arrangerte tidlig sommeren 2006 et seminar med fokus på gruveindustrien, med deltagelse fra nordiske gruveselskaper. I tillegg ble suksessen med gjødselsseminaret fra 2004 videreført. Vårt tredje gjødselseminar ble denne gang lagt til London for å nå et bredere utvalg av utenlandske investorer. Det ble også i år arrangert med deltakere fra Yara, flere utenlandske gjødselsselskaper og analysebyråer. Seminaret hadde en meget god investordeltakelse og fikk positiv omtale. Fondsfinans fikk ved flere anledninger meget god omtale for selskapsanbefalingene. Vår satsing på å rekruttere analytikere fra industrien nå, gir meget gode resultater. Prosjekter og finansiell rådgivning Corporateinntektene viste igjen sterk fremgang i 2006 med en vekst på over 50% fra året før. I 2005 økte corporateinntektene med 35%. Vi nærmer oss dermed rekordnivået på 127 millioner i Avdelingen består nå av åtte personer i tilrettelegging og rådgivning, og samarbeider godt med megleravdelingen ved plasseringer. Ambisjonsnivået er å ansette ytterligere to til tre personer i løpet av Aktiviteten har holdt seg på et høyt nivå ved inngangen av året, men vi forventer at året totalt sett vil vise en noe jevnere inntektsfordeling mellom første og andre halvår enn i fjor, da vi hadde relativt store inntekter på begynnelsen av året. I likhet med de fleste av våre konkurrenter nyter vi godt av et sterkt olje- og offshoremarked, men vi har også en bevisst satsing mot andre sektorer som renewables, havbruk og IT/Telekom. Av de større prosjektene i 2006 vil vi spesielt nevne plassering i og børsintroduksjonen av Aker Floating Production, rådgivning for Mosvold Drilling i forbindelse med salg til Seadrill og plasseringene i NorSun og Active Subsea. Deltagelse i bransjefaglige organer Luciana Berger er innvalgt i styret i Norges Fondsmeglerforbund. Arne Lien er formann i Meglerforbundets derivatkomite. Mjølkedalsvannet med breen i bakgrunnen 5

8 UTSIKTER Som for 2006, har starten på 2007 vært bra. For Norge er bildet på mange måter det samme som for ett år siden. Rekordhøye petroleumsinvesteringer, konsumvekst og byggeaktivitet gir solide vekstimpulser til selskaper innen oil-service, konsum og banksektoren. Oljeprisen har steget ytterligere siden årsskiftet, og det har medført at Oslo Børs så langt i 2007 nok en gang har utviklet seg sterkere enn andre børser, kurs og omsetningsmessig. Det er grunn til å vente at interessen for det norske aksjemarkedet fortsatt vil være stor og dermed gi fortsatt gode markedsforhold for megling og analyse. Utviklingen i petroleumsprisene vil på mange måter være retningsgivende. Bedriftenes solide finansielle posisjon, økt investeringsbehov og ønske om konsolidering innen en rekke næringer gir også meget gode forhold for finansiell rådgivning. Vi venter derfor at 2007 blir et godt år for Fondsfinans. ANDRE FORHOLD Selskapets pensjonsforpliktelser er dekket i egen pensjonskasse. Arbeidsmiljøet er godt. Sykefraværet har vært ubetydelig. Det har ikke vært rapportert skader eller ulykker på arbeidsplassen. Selskapets drift har ingen innvirkning på det ytre miljøet. Basert på allerede inngåtte avtaler og forventede økonomiske rammebetingelser, tror styret at selskapet vil få et godt resultat i Erik Must A/S eier 100% av aksjene i Fondsfinans ASA. Det har ikke inntruffet forhold av vesentlig betydning for bedømmelsen av selskapets stilling etter regnskapsårets avslutning. Selskapets ledelse består av 1 kvinnelig og 5 mannlige ledere. Både styret og selskapets ledelse er bevisst på de samfunnsmessige forventninger om tiltak for å fremme likestilling i virksomheten og styret. Forutsetningen for fortsatt drift er til stede. Styret foreslår følgende overskuddsdisponering: Konsernbidrag til morselskap Til pensjonsfond Til annen egenkapital Årsresultat Oslo, den 14. mars 2007 Styret i Fondsfinans ASA Erik Must Styreformann Nils Erling Ødegaard Adm. direktør Luciana Berger Kjell Chr. Ulrichsen Trine Must Øyvin A. Brøymer 6

9 Resultatregnskap Note Driftsinntekter og -kostnader Driftsinntekter fra investeringstjenester og tilleggstjenester Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad 5, Administrasjonsutgifter Avskrivning på varige driftsmidler Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og -kostnader Annen renteinntekt Annen fi nansinntekt Realisert og urealisert gevinst på verdipapirer Rentekostnad til foretak i samme konsern Annen rentekostnad Annen finanskostnad Netto finansinntekter Kapitalutgifter DIS Fondsfinans Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Årsresultat Overføringer Konsernbidrag Til pensjonsfond Til annen egenkapital Vinjestua 7

10 Balanse pr Note EIENDELER Anleggsmidler Varige driftsmidler 7 Driftsløsøre, inventar, kontormaskiner o.l Andre varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Overfinansiering pensjonsforpliktelser Investeringer i aksjer og andeler Omløpsmidler Fordringer 10 Kundefordringer Fordringer på verdipapirforetak Andre kortsiktige fordringer Investeringer 9 Markedsbaserte aksjer Andre finansielle instrumenter Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum eiendeler EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital 14,15,16 Innskutt egenkapital Selskapskapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Pensjonsfond Sum egenkapital Annen ansvarlig kapital Ansvarlig lån Sum ansvarlig kapital Gjeld Avsetning for forpliktelser Utsatt skatt Kortsiktig gjeld 11 Leverandørgjeld Gjeld til verdipapirforetak Gjeld til kunder Betalbar skatt Forskuddstrekk Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Oslo, den 14. mars 2007 Styret for Fondsfinans ASA Erik Must Styreformann Nils Erling Ødegaard Adm. direktør Luciana Berger Kjell Chr. Ulrichsen Trine Must Øyvin A. Brøymer 8

11 Kontantstrømoppstilling Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Resultat før skattekostnad Periodens betalte skatter Ordinære avskrivninger Endring i kortsiktige fordringer Endring i kortsiktig gjeld eks skatter og konsernbidrag Endring i kortsiktige investeringer Endring overfinansiering pensjonsordning Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviterer Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler - - Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler Innbetalinger ved salg av aksjer - - Utbetalinger ved kjøp av aksjer Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Utbetaling av konsernbidrag Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt Stølsnostind 9

12 Noter til regnskapet 2006 NOTE 1 REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med god regnskapsskikk, regnskapsloven av sist endret med lov av , og tilfredsstiller kravene i Finansdepartementets forskrift av med endringer av 20. februar 2004 om årsregnskap m.m. for verdipapirforetak. Eventuelle endringer i presentasjonskrav til regnskapet er innarbeidet i tidligere års regnskap, slik at tallene er sammenlignbare. Pensjonskostnader Fondsfinans har egen pensjonsordning gjennom Fondsfinans Pensjonskasse. Ordningen gir medlemmene rett til framtidige pensjonsytelser basert på antall opptjeningsår, lønnsnivå ved pensjonsalder og ytelsene fra Folketrygden. Se note 6. Verdipapirer Kortsiktige investeringer i verdipapirer Markedsbaserte finansielle omløpsmidler består av finansielle instrumenter som er noterte på regulert marked eller som er notert på OTC liste. De er vurdert til markedspris pr Andre finansielle instrumenter består av verdipapirer som ikke er notert på regulert marked eller på OTC liste. De er vurdert etter laveste verdis prinsipp for omløpsmidler. Langsiktige investeringer i verdipapirer Langsiktige investeringer i verdipapirer vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være forbigående. Handelsportefølje/alminnelig kapitalforvaltning Egen beholdning av finansielle instrumenter som ledd i investeringstjenestevirksomhet, i henhold til lov om verdipapirhandel av , er definert som handelsportefølje. Netto gevinst eller tap resultatføres blant driftsinntekter. Andre finansielle instrumenter er definert som alminnelig kapitalforvaltning, i henhold til lov om verdipapirhandel av Netto gevinst eller tap resultatføres blant finansinntekter/-kostnader. Finansielle derivater Foretaket har interne rammer som tillater bruk av finansielle derivater for egen regning i begrenset omfang og først og fremst som ledd i risikoreduksjon. Børsnoterte derivater vurderes til markedsverdi, andre derivater vurderes til teoretisk verdi basert på Black & Scholes modell. Når sikringsforretningen gjøres mot verdipapirer i handelsportefølje inngår verdien av derivatene i fastsettelsen av markedsverdien på verdipapirene. Gevinst og tap på finansielle derivater resultatføres blant driftsinntekter. Valuta Eiendeler og gjeld i utenlandsk valuta er omregnet til norske kroner etter kurser pr Netto agio eller disagio resultatføres blant annen finanskostnad. Resultatposter i utenlandsk valuta regnskapsføres til transaksjonsdagens kurs. Avskrivning Avskrivning av varige driftsmidler følger saldoavskrivning da dette er vurdert som bedriftsøkonomisk korrekt. Godtgjørelse til deltagerne i DIS Fondsfinans Posten administrasjonsutgifter omfatter arbeidsgodtgjørelse til deltagerne i DIS Fondsfinans. Deltagernes kapitalgodtgjørelse er medtatt under finanskostnader. NOTE 2 FINANSIELL MARKEDSRISIKO Finansiell markedsrisiko for foretaket er hovedsakelig knyttet til to forhold: 1) Foretakets egenhandel og egenposisjoner i ulike finansielle instrumenter. 2) Uoppgjorte forretninger mot kunder og meglere i forbindelse med annenhåndstransaksjoner i finansielle instrumenter. Foretakets finansielle markedsrisiko knyttet til egenhandel og uoppgjorte forretninger anses lav. Rammene for eksponering i ulike finansielle instrumenter er meget begrenset, og det er stillet krav til spredning og maksimal andel i unoterte finansielle instrumenter. Pr hadde foretaket ingen beholdning av rentebærende instrumenter og ingen beholdning av finansielle instrumenter i utenlandsk valuta. Valutaposisjonen i foretaket er minimal og begrenser seg til bankbeholdning i utenlandsk valuta for egen regning. NOTE 3 ENKELTTRANSAKSJONER Store enkelttransaksjoner er nærmere omtalt under virksomhetsbeskrivelsen. NOTE 4 SALGSINNTEKTER Megling Egenhandel Markedsføring av finansielle instrumenter Finansiell rådgivning og andre tilknyttede tjenester NOTE 5 - LØNNSKOSTNADER Lønn og annen godtgjørelse Folketrygdavgift Pensjonskostnader Andre ytelser NOTE 6 FORETAKETS PENSJONSORDNING Fondsfinans ASA har pensjonsordning gjennom Fondsfinans Pensjonskasse. Ordningen gir rett til fremtidige pensjonsytelser basert på antall opptjeningsår, lønnsnivå ved pensjonsalder og ytelsene fra Folketrygden. Det er lagt følgende parameter til grunn: Amortiseringsfaktor 14,9 Årlig avkastning pensjonsmidler 6,5% Diskonteringsrente 5,0% Årlig lønnsvekst 3,0% Årlig G-regulering 3,0% Årlig regulering av løpende pensjoner 2,5% Antall aktive medlemmer 54 Antall pensjonister 5 Ved fastleggelse av de økonomiske forutsetninger er det lagt vekt på at Fondsfinans Pensjonskassen har en høy andel av kapitalen plassert i aksjer (59,2%), samtidig som pensjonskassens oppnådde avkastning de siste tre år har vært 18,6% i gjennomsnitt pr år. 10

13 Overfinansiering (se også note 1): Netto pensjonskostnad framkommer slik: Nåverdi årets pensjonsopptjening Rentekostnad på pensjonsforpliktelse Forventet avkastning på pensjonsmidlene Netto pensjonskostnad Avstemming av pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler: Brutto pensjonsforpliktelser (nåverdi) Markedsverdi av pensjonsmidler Balanseført netto overfinansiering NOTE 7 VARIGE DRIFTSMIDLER Inventar Andre Total kontormaskiner null saldoavskrivning avskrivning Anskaffelseskost pr Tilgang dette året Avgang dette året Anskaffelsekost pr Akkumulerte avskrivninger pr Årets avskrivning Avgang dette året Bokført verdi pr Bokført gevinst ved salg/avgang NOTE 8 INVESTERING I AKSJER OG ANDELER Investering i aksjer og andeler refererer seg til 15 B-aksjer i Finansnett Norge AS (ikke børsnotert selskap), vurdert til anskaffelseskost tilsvarende og en 5% obligasjonslån i samme selskap pålydende NOTE 9 AKSJER OG ANDELER I ANDRE SELSKAPER, ANDRE FINANSIELLE INSTRUMENTER OG FINANSIELLE DERIVATER Handelsportefølje Markedsbaserte aksjer Børsnoterte Anskaffelseskost Markedsverdi Bokført verdi Antall Eierandel % Diverse mindre poster Aker Floating Production ,07 Total OTC liste Diverse mindre poster ENER Petroleum ASA ,02 Total Andre finansielle instrumenter Diverse mindre poster IPnett AS ,63 Nordisk Terapi ,01 Total Total handelsportefølje Periodens inntektsført verdiendring Selskapet hadde pr ingen beholdning av derivater. 11

14 NOTE 10 FORDRINGER Selskapet har ingen fordringer mot kunder eller meglere som anses tapsutsatt. I forbindelse med oppgjør av annenhåndstransaksjoner i finansielle instrumenter mot kunder og meglere er 5 forfalte poster eldre enn 30 dager for totalt 2,6 mill. Det er ikke konstatert tap på kunder eller meglere i 2006, og det er heller ikke foretatt avsetning til slike eventuelle tap. NOTE 11 KORTSIKTIG GJELD Selskapets kortsiktige gjeld til verdipapirforetak og kunder er i forbindelse med oppgjør av annenhåndstransaksjoner i finansielle instrumenter. Ingen av de forfalte poster er eldre enn 30 dager. NOTE 12 MELLOMVÆRENDE MED FORETAK I SAMME KONSERN Morselskapet Erik Must A/S hadde en saldo på mellomværende tilsvarende som er klassifisert blant klientmidler. Avsatt konsernbidrag tilsvarende er klassifisert blant kortsiktig gjeld. Søsterselskapet Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA hadde en saldo på mellomværende tilsvarende , som er klassifisert blant andre fordringer. Søsterselskapet Fondsavanse AS hadde en saldo på mellomværende tilsvarende som er klassifisert blant klientmidler. Søsterselskapet Must Invest AS hadde en saldo på mellomværende tilsvarende , som er klassifisert blant kortsiktige fordringer. NOTE 13 SKATTEKOSTNAD Beregning av skattekostnad Regnskapsmessig resultat før skattekostnad Mottatt aksjeutbytte Gevinst aksjer Permanente forskjeller Endring midlertidige forskjeller Konsernbidrag Skattepliktig inntekt % skattepliktig inntekt - - Refusjonsskatt delingsmodellen Betalbar skatt Endring i utsatt skatt Skatteeffekt av konsernbidrag For lite avsatt skatt forrige år Årets skattekostnad Beregning av utsatt skatt Overfinansiering pensjonsmidler For Overfinansiering pensjonsmidler Grunnlag for endring i utsatt skatt NOTE 14 ANSVARLIG KAPITAL Endringer Aksjekapital Overfinansiering pensjonsforpliktelser Annen egenkapital Sum egenkapital Ansvarlig lån Sum ansvarlig kapital

15 NOTE 15 KAPITALDEKNING Risikovektede eiendeler som ikke inngår i handelsporteføljen Poster utenom balanse som ikke inngår i handelsporteføljen - - Risikovektede eiendeler som inngår i handelsporteføljen Beregningsgrunnlag for valutarisiko Sum beregningsgrunnlag Kjernekapital Tilleggskapital - Ansvarlig lån Netto ansvarlig kapital Kapitaldekning 129,70% 243,20% Kapitalkrav tilsvarende 8% av beregningsgrunnlag Overskudd av ansvarlig kapital NOTE 16 EGENKAPITAL Aksjekapitalen i Fondsfinans ASA består av aksjer, pålydende hver. Fondsfinans ASA er 100% eiet av Erik Must A/S, et selskap eiet av Erik Must og hans familie. I tillegg til Fondsfinans ASA og Fondsfinans Kapitalforvaltning Holding AS, eier Erik Must A/S aksjer og andeler i aksjefond til en bokført verdi av mill. og til en markedsverdi på mill. pr Bokført egenkapital i Erik Must A/S utgjør 1.253,7 mill. Selskapet har ingen ekstern rentebærende gjeld. NOTE 17 ANSVARLIG LÅNEKAPITAL er ansvarlig lån fra partnerne i DIS Fondsfinans med forfall 1. august Lånet er avdragsfritt og har ingen fast avtalt rente. NOTE 18 - KLIENTMIDLER Klientmidler står på separat konto og er ikke medtatt i balansen, ifølge Finansdepartementets forskrift for årsregnskap for verdipapirforetak av Bankinnskudd tilhørende investorene pr Fondsfinans klientansvar pr Over-/underdekning 7 NOTE 19 ANDRE FORPLIKTELSER (UTENFOR BALANSEN) Foretaket er solidarisk ansvarlig for ansvar Verdipapirsentralen (VPS) kan pådra seg i sin virksomhetsutøvelse. Dette solidaransvaret er lovpålagt og gjelder alle kontoførere i VPS. Foretaket er ansvarlig for kunders margininnbetaling/sikkerhetsstillelse i forbindelse med derivathandel gjennom VPS Clearing. Alle kunder har oppfylt sine margininnbetalinger pr NOTE 21 YTELSER TIL LEDENDE PERSONER Lønn / honorar Styrets formann Øvrige styremedlemmer Administrerende direktør (*) Revisor, revisjon (*) Lønn og overskuddsandel fra Det Indre Selskapet Pr har Fondsfinans ikke forpliktet seg overfor administrerende direktør eller styrets formann til å gi særskilt vederlag ved opphør eller endring av ansettelsesforholdet eller vervet. Det eksisterer heller ingen spesielle avtaler om tegningsretter, opsjoner og tilsvarende rettigheter overfor ansatte eller tillitsvalgte. NOTE 22 SIKKERHETSSTILLELSE OVERFOR KUNDER Fondsfinans er medlem av Verdipapirforetakenes sikringsfond, som reguleres av forskrift av nr 1672 gitt av Finansdepartementet merket med hjemmel i verdipapirhandelloven Fondets formål er ved manglende økonomisk evne hos medlemmene å gi dekning for krav som skyldes medlemmenes behandling av kunders midler og finansielle instrumenter. Sikringsfondet dekker inntil norske kroner for hver enkelt kunde. NOTE 23 ANNEN DRIFTSKOSTNAD Fondsfinans støtter medisinsk forskning og humanitært arbeide. Det største bidraget for år 2006 er ( i 2005) til medisinsk forskning, som inngår under posten Annen driftskostnad. NOTE 20 BANKGARANTIER I forbindelse med megleroppgjør i Norges Bank er det stilt en daglig bankgaranti for 100 mill. 13

VIRKSOMHETEN Fondsfinans driver sin virksomhet med utgangspunkt i Oslo og tilbyr følgende tjenester:

VIRKSOMHETEN Fondsfinans driver sin virksomhet med utgangspunkt i Oslo og tilbyr følgende tjenester: 1 Årsrapport 2012 2 Innhold Fondsfinans... 4 Årsberetning for 2012... 5 Resultatregnskap... 8 Balanse pr. 31.12... 9 Kontantstrømoppstilling... 11 Noter til regnskapet... 12 Revisjonsberetning... 18 3

Detaljer

FUSJONSPLAN for fusjon mellom Oslo Børs Holding ASA Verdipapirsentralen Holding ASA

FUSJONSPLAN for fusjon mellom Oslo Børs Holding ASA Verdipapirsentralen Holding ASA FUSJONSPLAN for fusjon mellom Oslo Børs Holding ASA og Verdipapirsentralen Holding ASA Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Oslo Børs Holding ASA - årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning

Detaljer

2008 Årsberetning og regnskap

2008 Årsberetning og regnskap 2008 Årsberetning og regnskap Styrets årsberetning for 2008 I 2008 gikk vi fra finansuro til finanskrise. Krisen tiltok for alvor i løpet av høsten. Uroen i finansmarkedet førte til at banker over hele

Detaljer

Årsrapport 2011. 101. regnskapsår

Årsrapport 2011. 101. regnskapsår 101. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2011. 1 Bankens virksomhet i 2011. 1 Virksomhetsstyring... 1 Eiendomsmegling... 2 Strategisk samarbeid Terra-Gruppen 2 Resultatutvikling, inntekter

Detaljer

Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank

Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank Sammendrag av årets virksomhet 2007 vil inngå som et merkeår i bankens historie. Banken ble etablert i 2003 og har dermed lagt bak seg sitt femte regnskapsår, det

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2007. 171. forretningsår

Årsberetning og regnskap 2007. 171. forretningsår Årsberetning og regnskap 2007 171. forretningsår Flekkefjord Sparebank - Årsberetning og regnskap 2007 2 FLEKKEFJORD SPAREBANK STYRETS BERETNING FOR 2007 171. DRIFTSÅR SPAREBANKENES RAMMEBETINGELSER I

Detaljer

INNHOLD. Astrup Fearnley gruppen 4. Fearnley Securities AS 6. Resultatregnskap 12. Balanse eiendeler 13. Balanse egenkapital og gjeld 14

INNHOLD. Astrup Fearnley gruppen 4. Fearnley Securities AS 6. Resultatregnskap 12. Balanse eiendeler 13. Balanse egenkapital og gjeld 14 ÅRSRAPPORT 2013 INNHOLD Paris Oslo Astrup Fearnley gruppen 4 Fearnley Securities AS 6 Offshore Rig Houston Beijing Seoul Tokyo Styrets beretning 9 Resultatregnskap 12 Offshore Supply Bangkok Hong Kong

Detaljer

Fra kredittkrise til finanskrise til økonomisk krise. Visjon

Fra kredittkrise til finanskrise til økonomisk krise. Visjon Årsrapport 1 Visjon Fra kredittkrise til finanskrise til økonomisk krise Sparebank 1 Nøtterøy Tønsberg skal være den ledende lokalbanken i Tønsbergområdet for privatkunder og bedrifter. Adm. banksjef Bjørn

Detaljer

ÅRSBERETNING 2010 FOR FORNEBU SPAREBANK

ÅRSBERETNING 2010 FOR FORNEBU SPAREBANK Årsrapport 2010 1 2 Innhold styrets ÅRSBERETNING... 4 resultatregnskap... 10 BALANSE... 11 KONTANTSTRØMANALYSE... 12 NOTER... 13 revisjonsberetning... 27 kontrollkomiteens BERETNING... 29 ANSATTE OG STYRENDE

Detaljer

Sparebanken Telespar 1331 Fornebu. telefon 67 89 08 00 telefax 67 89 17 04 kundeservice@telespar.no www.telespar.

Sparebanken Telespar 1331 Fornebu. telefon 67 89 08 00 telefax 67 89 17 04 kundeservice@telespar.no www.telespar. Sparebanken Telespar 1331 Fornebu telefon 67 89 08 00 telefax 67 89 17 04 kundeservice@telespar.no www.telespar.no DMT 62 35 18 30 Årsberetning 2004 Første hele driftsår innhold 3 styrets beretning 6 resultatregnskap

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2004. En ekte lokal bank

ÅRSRAPPORT 2004. En ekte lokal bank ÅRSRAPPORT 2004 En ekte lokal bank VÅR VISJON: BANKSJEFENS HJØRNE "Nøtterø Sparebank skal oppfattes som den viktigste sparebanken i Tønsberg-området der kundene opplever trygghet, tilhøringhet og god rådgivning."

Detaljer

Helse, miljø og sikkerhet

Helse, miljø og sikkerhet Årsrapport 2008 Styrets beretning Multiconsult er et komplett rådgivnings- og prosjekteringsfirma som arbeider innen bygg og eiendom, industri, olje og gass, energi, samferdsel og infrastruktur og miljø

Detaljer

2006 Årsberetning og regnskap

2006 Årsberetning og regnskap 2006 Årsberetning og regnskap Styrets årsberetning for 2006 Lillesands Sparebank driver sin virksomhet i Lillesand kommune. Banken er leverandør av tjenester innenfor finansiering, sparing, plassering,

Detaljer

Enkelt og greit. Innhold. Visjon og forretningsidé. Overordnede mål. Kjerneverdier. Markedsposisjon. Markedstilbud

Enkelt og greit. Innhold. Visjon og forretningsidé. Overordnede mål. Kjerneverdier. Markedsposisjon. Markedstilbud Årsrapport 29 Innhold 3 Visjon, mål, posisjon og tilbud 4 Nøkkeltall 5 Viktige begivenheter 6 Ledelsen 7 Styret 8 Årsberetning 15 Resultatregnskap 16 Balanse 18 Kontantstrømoppstilling 19 Noter 37 Investorinformasjon

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2005. 169. forretningsår

Årsberetning og regnskap 2005. 169. forretningsår Årsberetning og regnskap 2005 169. forretningsår Internett: http://www.flekkefjordsparebank.no E-mail: mail@flekkefjordsparebank.no Styrets beretning for 2005 SPAREBANKENES RAMMEBETINGELSER I 2005 Det

Detaljer

ÅRSBERETNING / ÅRSREGNSKAP 2009

ÅRSBERETNING / ÅRSREGNSKAP 2009 ÅRSBERETNING / ÅRSREGNSKAP 2009 Innhold Styrets beretning s 2 4 Resultat regnskap s 5 6 Balanse s 7 8 Noter s 9 20 Kontant strømoppstilling s 21 Revisors beretning s 22 Beretning fra kontrollkomiteen s

Detaljer

Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling...

Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling... Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling... 5 Strategisk samarbeid Terra-gruppen... 5 Resultatutvikling,

Detaljer

Årsrapport 2012. 102. regnskapsår

Årsrapport 2012. 102. regnskapsår 102. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2012. 1 Bankens virksomhet i 2012. 1 Virksomhetsstyring... 1 Eiendomsmegling... 2 Strategisk samarbeid Terra-Gruppen 2 Resultatutvikling, inntekter

Detaljer

innhold 8 noter til regnskapet 19 kontrollkomiteens beretning 20 revisjonsberetning 21 styrende organer i Sparebanken Telespar

innhold 8 noter til regnskapet 19 kontrollkomiteens beretning 20 revisjonsberetning 21 styrende organer i Sparebanken Telespar Årsberetning 2005 innhold 3 styrets beretning 6 resultatregnskap 7 balanse 8 noter til regnskapet 19 kontrollkomiteens beretning 20 revisjonsberetning 21 styrende organer i Sparebanken Telespar 22 ansatte

Detaljer

ÅRSBERETNING 2009 FOR FORNEBU SPAREBANK

ÅRSBERETNING 2009 FOR FORNEBU SPAREBANK Årsrapport 2009 1 Innhold Styrets Årsberetning... 3 Resultatregnskap... 9 Balanse... 10 Kontantstrømanalyse... 11 Noter... 12 Kontrollkomiteens beretning... 25 Revisjonsberetning... 26 Ansatte og styrende

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2006 128. REGNSKAPSÅR

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2006 128. REGNSKAPSÅR ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2006 128. REGNSKAPSÅR INNHOLD Styrets årsberetning 4 Resultatregnskap 13 Balanse 14 Kontantstrømanalyse 16 Regnskapsprinsipper 17 Noter til regnskapet 19 Nøkkeltall 34 Revisjonsberetning,

Detaljer

Årsrapport. God å ha i ryggen

Årsrapport. God å ha i ryggen Årsrapport 05 God å ha i ryggen Vår visjon: "Nøtterø Sparebank skal oppfattes som den viktigste sparebanken i Tønsberg-området der kundene opplever trygghet, tilhørighet og god rådgivning." Banksjefens

Detaljer

Innhold Styrets beretning s 2 4 Resultat regnskap s 5 6 Balanse s 7 8 Noter s 9 20 Kontant strømoppstilling s 21 Revisors beretning s 22 Beretning

Innhold Styrets beretning s 2 4 Resultat regnskap s 5 6 Balanse s 7 8 Noter s 9 20 Kontant strømoppstilling s 21 Revisors beretning s 22 Beretning Innhold Styrets beretning s 2 4 Resultat regnskap s 5 6 Balanse s 7 8 Noter s 9 20 Kontant strømoppstilling s 21 Revisors beretning s 22 Beretning fra kontrollkomiteen s 23 Bankens tillitsvalgte s 24 ÅRSBERETNING

Detaljer

WINDER ASA ÅRSRAPPORT

WINDER ASA ÅRSRAPPORT WINDER ASA ÅRSRAPPORT 2006 ÅRSBERETNING 2006 VIRKSOMHETEN Winder ASA er et investeringsselskap som har som formål å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapet er lokalisert i Oslo og

Detaljer

Innhold. DETTE ER NORSKE LIV Norske Liv er landets eldste livsforsikringsselskap,

Innhold. DETTE ER NORSKE LIV Norske Liv er landets eldste livsforsikringsselskap, Å R S B E R E T N I N G 1 9 9 8 Foto: Image Bank Innhold Styrets beretning 3 Resultatregnskap 8 Balanse 10 Regnskapsprinsipper 12 Noter 14 Kontantstrømanalyse 30 Beretninger 31 Driftsrapporter 32 Utvikling

Detaljer

Året 2000. -Oslo Børs inntreden i NOREX-alliansen er et viktig skritt i retning av å virkeliggjøre vår nordiske strategi

Året 2000. -Oslo Børs inntreden i NOREX-alliansen er et viktig skritt i retning av å virkeliggjøre vår nordiske strategi Årsrapport 2000 Innhold 3 Året 2000 4 Ny innsikt og nye muligheter, av børsdirektør S. A. Andersen 6 Styrets beretning 10 Resultatregnskap 11 Balanse 12 Kontantstrømanalyse 13 Noter 21 Revisors beretning

Detaljer

Høydepunkter 2001. Det spesielle og noe vanskelige børsåret 2001 er inngående beskrevet i Facts & Figures 2002, som du sammen

Høydepunkter 2001. Det spesielle og noe vanskelige børsåret 2001 er inngående beskrevet i Facts & Figures 2002, som du sammen Årsrapport 2001 Innhold 3 Høydepunkter 2001 4 Hva skaper effektive markeder?, av Sven Arild Andersen 6 Nøkkeltall 7 Analytikerinformasjon 8 Kursutvikling 8 Inntekter 10 Styrets beretning 16 Resultatregnskap

Detaljer

Innhold. Årsrapport 94 og Prospekt 95. Årsrapport 94. Prospekt 95

Innhold. Årsrapport 94 og Prospekt 95. Årsrapport 94. Prospekt 95 Innhold og Prospekt 95 Presentasjon av BNbank... 2 Styrets beretning... 6 Resultatregnskap... 10 Balanse... 11 Kontantstrømanalyse... 12 Noter til regnskapet... 13 5-års oversikt over regnskaps-/nøkkeltall...

Detaljer

Foto: Sten Ivar Tønsberg

Foto: Sten Ivar Tønsberg Foto: Sten Ivar Tønsberg Årsberetning 2009 Innhold Banksjefens kommentar... 3 Styrets beretning... 4 Regnskap for året 2009... 18 Eiendeler... 19 Gjeld og egenkapital... 20 Noter... 21 Kontantstrømanalyse...

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2002 124. REGNSKAPSÅR

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2002 124. REGNSKAPSÅR ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2002 124. REGNSKAPSÅR Vi opplever at privat- og næringslivskunder nå har bedre kjennskap til hva banken står for, og er tettere på våre kunders reelle behov. Gjennom Fana Sparebank

Detaljer