Policy for Investeringsrådgivning i Fokus Bank

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Policy for Investeringsrådgivning i Fokus Bank"

Transkript

1 Mai 2009

2 1. INNLEDNING HVORFOR POLICY FOR INVESTERINGSRÅDGIVNING LOV OG REGELVERK KNYTTET TIL INVESTERINGSRÅDGIVNING PRODUKTER I INVESTERINGSRÅDGIVNINGEN BANKENS ANBEFALINGER OG MODELLPORTEFØLJER RÅDGIVERE KOMPETANSE OG KOMPETANSEUTVIKLING RÅDGIVNINGSPROSESSEN KONTROLL AV INVESTERINGSRÅDGIVNING KUNDEKLAGER Trondheim, 5. mai 2009 Dokument er utarbeidet av Wealth Management og godkjent av Adm. Dir. Thomas Borgen. Wealth Mangement er ansvarlig for å holde dokumentet oppdatert

3 1. Innledning Bankens oppmerksomhet skal være rettet mot kvalitet i arbeidet mot kunden. En større bevissthet rundt hvordan rådgivningen gjennomføres med høy kvalitet, skal øke rådgivers trygghet og effektivitet, legge grunnlaget for langsiktige og gode kunderelasjoner og et godt resultat for banken. MiFID (Markets in Financial Instruments Direktive) gir lovfestede krav og rammer for investeringsrådgivning, og Danske Bank-konsernet har blant annet tilpasset seg dette gjennom systemintegrerte arbeidsprosesser. Dette kan innebære en ny og annerledes arbeidsatferd i møte med kunden og vil i alle ledd stille krav om dokumentasjon på hvordan banken har tilrettelagt sin virksomhet for å betjene kunden på best mulig måte og ut i fra kundens interesser. Dette dokumentet beskriver de overordnede retningslinjer for bankens virksomhet innen området investeringsrådgivning, og er gjeldende for ikkeprofesjonelle privat- og bedriftskunder. Sammen med tilhørende rutiner skal dette dokumentet være tydelig nok til å sikre at bankens rådgivning blir ivaretatt på en ensartet og profesjonell måte, og i henhold til bankens kjerneverdier. Likevel skal det gi tilstrekkelig rom og fleksibilitet til at kundeprosessen gis den nødvendige individuelle betjeningsgrad som er tilpasset den enkelte kundes behov og preferanser. 2. Hvorfor policy for Investeringsrådgivning Bakgrunnen for å utvikle en felles policy og plattform for bankens investeringsrådgivning ligger i både interne og eksterne forhold; 2.1. Sikre felles forståelse av MiFID Hovedformålet med MiFID er at rådgivning som utføres, produkttilbud og anbefalinger alltid skal ivareta kundens interesser. Et policydokument skal sikre en felles forståelse for hvordan dette skal oppfylles. Sammen med øvrige retningslinjer og rutiner skal dette utgjøre en kvalitetsstandard i rådgivers møte med kunden, og det som ligger bak de anbefalinger som gis Understøtte kompetanse-profilen Fokus Bank har valgt å bygge en posisjon som en kompetent rådgiver. Den rådgivning som utøves hver dag skal bidra til å understøtte denne profilen. Policydokumentet er et viktig fundament for å etablere og sikre denne posisjonen Felles referanseramme til rådgivningsprosessen Det er viktig at banken har en felles referanseramme til rådgivningsprosessen som er kjent av alle, og som kan legges til grunn for ulike forbedringstiltak som vedrører både prosesser, verktøy og dokumentasjon. Dette gir også muligheter for en mer effektiv rådgivningsprosess til beste for både kunden og banken Økende kompetansekrav Kundens kompetansenivå er økende og stiller dermed høyere krav til vår rådgivning dersom denne skal gi kunden en merverdi. Samtidig har bransjen selv utformet egne krav til kompetanse og ferdigheter for finansielle rådgivere, og har etablert en nasjonal autorisasjonsordning. Denne består av to deler en kunnskapsprøve og en praktisk

4 prøve. Oppstart av denne ordningen var , og i løpet av en periode på to år skal alle våre rådgivere (MiFID-nivå 3, 4 og 5) være autoriserte. Dette policydokument gir føringer for hvordan denne kompetanseutviklingen skal gjennomføres Større kompleksitet i produktene En stadig større kompleksitet i produktene øker kravet til rådgivers kunnskap om fagområdet og enkeltprodukter, og ikke minst i kommunikasjonen mot kunden. Policydokumentet skal bevisstgjøre oss på hvilken kompetanse som er påkrevet og hvordan banken organiserer denne kompetansen i kundearbeidet Medias søkelys Det er et økende omfang av kritisk søkelys fra media og klager fra kunder. Dette gjelder spesielt innfor rådgivning og salg som vedrører plassering av kundens finansielle midler. Dette utgjør etter hvert en operasjonell og renommèmessig risiko for banken, og øker behovet for å ha en felles mal for hvordan vi driver vår investeringsrådgivning. 3. Lov og regelverk knyttet til investeringsrådgivning Investeringsrådgivning kan kun ytes i medhold av en offentlig tillatelse (konsesjon), og det sentrale regelverk på området er EU direktivet Markets in Financial Instruments Direktive (MiFID). Dette er et fullharmoniseringsdirektiv som setter grenser for hva de enkelte lands myndigheter kan beslutte ut over det som følger av direktivet. I Norge er direktivet kommet til uttrykk i verdipapirhandelloven (Vphl) med forskrifter. Det sentrale prinsipp i MiFID / Vphl er at foretaket skal utøve sin virksomhet i samsvar med god forretningsskikk. Foretaket skal herunder påse at kundenes interesser og markedets integritet ivaretas på beste måte. Kravet til god forretningsskikk må ses i sammenheng med at verdipapirforetak i kraft av sin tillatelse til å yte investeringstjenester er gitt en enerett til å drive denne type virksomhet, og derav har en rolle som innebærer særlige omsorgsplikter overfor kundene. Kunden skal kunne forholde seg til foretaket som en aktør som ivaretar deres interesser. Disse hensynene gjør seg særlig sterkt gjeldene ved investeringsrådgivning hvor foretaket skal gi en personlig anbefaling til kunden og det foreligger en særlig sterk berettiget forventning om at foretaket ivaretar kundens interesser på beste måte. Kravet til god forretningsskikk er en såkalt rettslig standard som er gjenstand for utvikling. 4. Produkter i investeringsrådgivningen Fokus Banks investeringsrådgivning omfatter i utgangspunktet alle produkter som kan bidra til å oppfylle markedets og kundens etterspørsel, behov og preferanser knyttet til sparing og plassering. I dette inngår både finansielle instrumenter og produkter som ikke defineres som et finansielt instrument, men har som hovedformål å gi kundene en forventet avkastning i forhold til risiko. Eksempel på sistnevnte kan være plassering av midler i en Kapitalforsikring, Bankinnskudd, Unit Link-avtale, Kommandittselskap eller tilsvarende

5 En betingelse for at et produkt skal taes inn i bankens produkttilbud og gjennom dette bli omfattes av bankens investeringsrådgivning, er at dette er vurdert til å være egnet for en eller flere av bankens kundesegmenter, er av tilstrekkelig kvalitet, og at produsenten / leverandøren av produktet innfrir bankens overordnede krav. Denne prosessen er beskrevet i egne rutinebeskrivelser for henholdsvis Godkjenning av nye komplekse investeringsprodukter, Utvelgelse av enkle investeringsprodukter og Rutine for innstilling av nye leverandører. I denne prosessen ligger det implisitt at produsenten og produktet med sin virksomhet og struktur innfrir lovmessige krav og forskrifter, og ikke driver en virksomhet som av andre kan oppfattes som kritikkverdi eller representere en omdømmemessig risiko for Fokus Bank. Dette omfatter også en vurdering om produktet kan benyttes for hvitevasking av penger. Danske Bank har etablert en egen konsernfunksjon, Fund Rating & Selection (FRS) for løpende evaluering og endring av tilbudet innen verdipapirfond. Denne prosessen gjennomføres som en selvstendig prosess innen forretningsområdet kapitalforvaltning i Danske Bank-konsernet (Danske Capital, Asset & Wealth Management), og omfattes ikke av rutinen for øvrige produkt- og leverandørinnstillinger Åpen arkitektur For å dekke kundenes behov og deres etterspørsel etter nye aktivaklasser, produkter og produktløsninger (konsepter), vil banken ha en bred tilnærming til tilgjengelige aktører og produkter i markedet. Dette innebærer at banken er åpen i forhold til å gjøre en vurdering av eksterne leverandører og produkter. Dersom produkter er etablert i Danske Bank-konsernet og vurderes til å være konkurransedyktig og av samme kvalitet som man kan få i markedet for øvrig, vil egne løsninger foretrekkes. For å sikre konkurransedyktighet og kvalitet skal produktene vurderes i forhold til fastsatte kriterier som er beskrevet i retningslinjer for Godkjenning av nye komplekse investeringsprodukter og Utvelgelse av enkle investeringsprodukter Produktkategorisering i forhold til kompleksitet I forbindelse med MiFID og ny lov om verdipapirhandel ble alle investeringsprodukter innplassert i ulike kategorier i forhold til produktets kompleksitet. I investeringsrådgivningen åpnes det et handelsrom i forhold til kundens kunnskap og erfaring og rådgivers MiFID-nivå. Formålet er å øke aktsomhetsnivået i takt med produktets kompleksitet gjennom at det ikke gis anledning til å anbefale handel i produkter som ligger utenfor kundens og/eller rådgivers handelsrom ( Rådgivers og meglers handlingsrom ). Ved innstilling på nye produkter skal MiFID kategori angis og gjennom denne vise hvilke kunder og rådgivere produktet er rettet mot Produktevaluering og innstilling på nye produkter og leverandører Kriterier ved vurdering av nye leverandører Banken påtar seg en renomé-risiko når nye leverandører taes inn, og det er av stor betydning at det er etablert gode rutiner på vurdering av eksterne leverandører. Rutinene for innstilling av nye leverandører er tydelig beskrevet i Rutine for innstilling av nye leverandører. Elementer som særlig blir vurdert er leverandørens soliditet og renommé, avkastningshistorikk, samt

6 handelsorganisering og rapportering. Dette omfatter også leverandørens evne til å etablere og drive et andrehåndsmarked Kriterier ved vurdering av nye komplekse produkter Kategorien komplekse produkter er i utgangspunktet en åpen produktkategori, uten spesielle begrensninger med hensyn til de aktuelle produktenes egenskaper og karakteristika. Dette gjør at banken stiller enda strengere krav til kriteriene som settes ved henholdsvis Godkjenning av nye komplekse investeringsprodukter Fokus Banks prosess for utvelgelse og evaluering av verdipapirfond Utvelgelse og evaluering av aktuelle verdipapirfond gjøres på bakgrunn av analyser utført av Fund Rating & Selection av hele fondsmarkedet. Basert på et sett av kvantitative kriterier genereres det en brutto liste over aktuelle fond for et aktuelt område (geografisk / bransje), og denne danner grunnlaget for den videre kvalitative prosess inn mot en short list og til sist en selected list som er det fondsutvalget som tilbys kunder i Fokus Bank. Det avholdes månedlige oppfølgingsmøter der score for alle fond i selected list blir vurdert, og tiltak blir drøftet og iverksatt. Dette gjelder naturligvis også for interne fond Innstilling og beslutningsprosess Formålet med prosessen er å sikre at investeringsproduktet er egnet for en eller flere kundekategorier i Fokus Bank, og at investeringsproduktets egenskaper er i overensstemmelse med eksterne og interne regler og retningslinjer. Videre å sikre at det finnes interne og eksterne administrative løsninger for å håndtere distribusjon og vedlikehold av investeringsproduktet, samt å sikre at investeringsproduktet passer inn i Fokus Banks totale tilbud av investeringsprodukter. Hensikten med prosessen er også å sikre at produktet blir riktig kategorisert både i forhold til produktegenskaper, hvilke kundekategorier produktet er egnet for, investeringsproduktets plass i en investeringsportefølje, samt krav til rådgiverkompetanse som skal til for å presentere produktet for kunder. Etter at Wealth Management har gjort en grundig pre-scanning og gjennomgått produktdokumentasjonen, vil produktet bli oversendt Juridisk avdeling, Compliance og Sentral Kreditt Avdeling for tilbakemelding. Innstilling og produktpresentasjon vil så bli oversendt Group Wealth Management for godkjenning, før den formelle innstillingen blir besluttet av bankens ledelse Produktlanseringer og implementering Introduksjonen et nytt produkt får er avgjørende for hvordan organisasjonen tar i mot produktet. Av den grunn legger vi stor vekt på at det enkelte produkt får den riktige oppmerksomhet, og ikke minst at det blir fremstilt på riktig måte i forhold til blant annet risiko og avkastningsforventninger Etiske kriterier for investeringsprodukter Danske Banks policy er at vi skal ha en kapitalforvaltning som er forenelig med visse prinsipper for etikk, og at man dermed skal unngå investeringer som bryter med, eller som kan mistenkes for å bryte med, disse prinsippene

7 Håndtering av produkter fra interne leverandører Hovedelementene i de etiske prinsipper som legges til grunn for konsernets egen kapital- og fondsforvaltning tar utgangspunkt i FNs Human Rights Norms for Business. Dette omfatter en rekke normer innenfor områdene menneskerettigheter, arbeidsforhold, miljø, helse, utvikling, korrupsjon og organisert kriminalitet. I samarbeid med Ethix, Nordens ledende leverandør av SRI-ytelser Ethix, har konsernet identifisert ytterligere 7 internasjonale normer som blant annet omfatter våpen og klimaforhold Håndtering av produkter fra eksterne leverandører Før konsernet tar inn nye eksterne leverandører, gjennomfører de en undersøkelse av selskapet. Her tilstrebes det å få avklaring på sentrale spørsmål rundt SRI (Social Responsible Investments) Leverandøravtaler og honorarer Vår eier, Danske Bank, er et internasjonalt konsern med stor forhandlingsstyrke. Av den grunn skal alle avtaler som forhandles med leverandører vedrørende distribusjon av produkter og tjenester gjøres i samarbeid med Group Wealth Management Lånefinansiering av investeringsprodukter Fokus Bank er i restriktiv i forhold til lånefinansiering av investeringsprodukter. Lånefinansiering av investeringsprodukter øker kundens risiko betydelig, og det stilles av den grunn strengere krav til informasjon til kunden. Rådgiver skal forsikre seg om at kunden skjønner den økte risikoen han / hun påtar seg, og dette skal dokumenteres. For alle produkter, med unntak av verdipapirfond, er det utformet produktsammendrag. Her fremkommer det hvordan Fokus Bank stiller seg til lånefinansiering av det bestemte produkt. For de fleste produkter tilbys ikke lånefinansiering, men for enkelte produkter er det mulig. Hvor dette er mulig vil likevel lånefinansiering ved de fleste produkter frarådes. Vedrørende strukturerte produkter tilbyr vi ikke lånefinansiering. 5. Bankens anbefalinger og modellporteføljer En investeringsanbefaling som gis overfor en kunde skal alltid ha en referanse til bankens modellporteføljer. Uavhengig av kundens situasjon med hensyn til dagens eksponering skal en ny porteføljeanbefaling settes opp med utgangspunkt i bankens modellporteføljer Strategiske fordeling Den strategiske fordeling som ligger bak modellporteføljene angir forholdet mellom aksjer og renter i forhold til en kundes holdning til risiko og kundens investeringshorisont. Målsatt avkastning og forventet utfallsrom som angis i oppsettet for modellporteføljene, bygger på den strategiske fordeling

8 5.2. Taktisk markedsmessig fordeling i modellporteføljer Den taktiske fordeling oppdateres med intervaller på 6-8 uker avhengig av markedsforhold og produkters performance. Taktisk fordeling angir forhold mellom korte og lange renter i porteføljen (ikke kredittrisiko), samt geografisk fordeling i aksjeeksponeringen, eventuell overvekt i bransjer, samt hvilken investeringsstil som skal vektlegges (verdi / vekst). Ansvarlig for utarbeidelse av bankens markedssyn er Asset Allocations & Produtcs, som er en del av Group Wealth Management. Ansvaret ligger her, men det vil det være i et tett samarbeid med den nasjonale Wealth Management-enheten Fondsfordeling i den taktiske anbefalingen Som grunnlag for den rene verdipapirfondporteføljen i den taktiske anbefalingen benyttes den kvartalsvise fund-screening fra Fund Rating & Selection. Det enkelte produkts andel angis i intervaller på 5 %. Øvrige kriterier som legges til grunn for hvilke produkter som taes inn i anbefalingen er bl.a. å begrense forvalterrisiko gjennom spredning på ulike forvaltermiljø, dog ikke på bekostning av oversiktlighet i forhold til antall fond som benyttes, samt at Danske Invest fortrinnsvis vil foretrekkes i Danske Capitals hjemmemarkeder (alpha-områder). Unntatt fra sistnevnte vil være i de tilfeller det alternative fond vurderes til å ha en dokumentert bedre kvalitet enn aktuelle produkter fra Danske Invest Produkter i utvidet anbefaling Rådgivere vil i gitte situasjoner, forutsatt åpning i kundens handelsrom og fullmakt hos rådgiver (MiFID nivå 4 og 5), bli presentert for porteføljer som inneholder komplekse produkter. Alternative porteføljer vil kun fremkomme der den samlede porteføljen er over gitte beløpsgrenser og der investering i alternative produkter kan forsvares ut i fra andel av en samlet portefølje og kundens risikopreferanser Kundens eksisterende plasseringer Kundens eksisterende plasseringer, herunder produkter som ikke distribueres gjennom Fokus Bank, skal hensyntas i anbefaling til kunden. Dette er beskrevet i Rådgivningsprosessen i MiFID Kampanjeprodukter Enkelte produkter tilbys våre kunder gjennom spesielle aktiviteter, og gjerne i et begrenset tidsrom. Ved denne type kampanjeprodukter skal all rådgivning og anbefaling følge bankens rådgivningsprosess og være egnet for den aktuelle kunden. 6. Rådgivere 6.1. Organisering i forhold til investering Med innføring av Private Banking vil alle regioner få tilgang på spisskompetanse som finnes på tilhørende Finansbord. Det innebærer at alle kunder i Private Banking (inkl. Merchant Bank) får tildelt en dedikert investeringsspesialist som en del av kundeteamet. Rådgivere på våre Rådgivningskontor (Personal Banking) skal ha tilstrekkelig kompetanse til selv å håndtere sine kunder innen investering. I all hovedsak ville dette

9 innebære salg av bankens standardporteføljer, men alle kontor bør etterstrebe å ha en rådgiver / leder på MiFID-nivå 4 som kan bistå med eventuelle justeringer av anbefalingen Incentiver Fokus Bank søker alltid å ha incentiver som motiverer de ansatte til å utføre en ekstraordinær innsats, i tråd med bankens kjerneverdier Avlønning Alle rådgivere i Fokus Bank avlønnes diskresjonært. Avlønningen skal fremme helhetlig produktnøytral rådgivning, som alltid skal være til det beste for kunden og i henhold til MiFID. For 2009 vil det ikke bli utbetalt prestasjonslønn til rådgivere. Det gjelder både i Personal Banking og alle enheter i Private Banking Kampanjer Alle kampanjer som avholdes skal fremme en nøytral og helhetlig rådgivning Salgsrapportering og oppfølging Salgsrapportering og oppfølging skal også fremme en nøytral og helhetlig rådgivning. Det innebærer at rådgiverne skal bli fulgt opp på de samme kriterier som ligger til grunn for avlønning. 7. Kompetanse og kompetanseutvikling Bransjens krav til kompetanse og ferdigheter (autorisasjon av finansielle rådgivere) blir startet implementert fra , og alle finansielle rådgivere skal være autorisert i løpet av to år. Dette nivået danner et minimum for våre finansielle rådgivere. Bankens organisering av rådgivning med tilhørende fullmakter knyttet til bruk av komplekse produkter og anledning til justering av anbefalinger skal reflekteres i de kompetansekrav som er knyttet til den enkelte rådgiverfunksjon Krav til kompetanse Bransjens autorisasjonsordning for finansielle rådgivere erstatter bankens interne sertifiseringsordninger. Autorisasjonsprøven består av to deler en kunnskapsprøve og en praktisk prøve. Kunnskapsprøven skal dokumentere god fagkunnskap, mens den praktiske prøven skal vise rådgivers finansiell rådgivning i praksis, og at de har tilstrekkelig bevissthet om etiske dilemmaer Krav til rådgiver Alle våre rådgivere skal gjennomføre bransjens autorisasjonsordning, og det er besluttet ikke å gjøre forskjell på rådgivere på MiFID nivå 3, 4 og 5. Som hovedregel skal rådgivere i Personal Banking være på MiFID nivå 3, og rådgivere innen Private Banking på nivå 4 eller 5. Det innebærer at rådgivere i

10 Personal Banking primært skal selge bankens anbefalte porteføljer, mens rådgivere i Private Banking har anledning til å tilpasse porteføljen innenfor bankens retningslinjer Krav til leder Alle ledere som har faglig oppfølgingsansvar for finansielle rådgivere, skal også selv gjennomføre og bestå autorisasjonen. Ved gjennomføring av praktisk prøve, vil en lokal leder være med i sensorteamet (sensor 1), sammen med en uavhengig sensor fra banken (sensor 2). Det innebærer at leder må ha kompetanse som minst matcher sine rådgivere, samt at de som skal fungere som sensorer i tillegg må inneha kunnskap og erfaring i en coaching-rolle. Ledere med faglig oppfølgingsansvar for finansielle rådgivere bør inneha kompetansenivå 4 (MiFID). Dette for å ha anledning til å bistå og drive faglig oppfølging av sine rådgivere innen sparing og investering Kompetanseområdene MiFID regelverket gir visse føringer på hvilken kompetanse som er nødvendig for en rådgiver som skal drive investeringsrådgivning på de ulike nivåer. Likevel er dette ikke tilstrekkelig, og for å være i stand til å gi god rådgivning kreves det en bred kompetanse og evne til helhetstenkning Kunnskap om fagområdet Fagkunnskap er en beskrivelse av de faglige emner og tema som den enkelte rådgiver skal beherske i større eller mindre grad. De ulike områdene vil graderes for ulike rådgivergrupper i jobb og stillingsprofiler i forhold til det nivået som man mener er det riktige nivå i forhold til det kundesegment som aktuelle gruppe skal betjene Kunnskap om produktene Dette innebærer kunnskap om de viktigste egenskaper ved de enkelte produktgrupper og enkelt produkter for å vurdere hvilken eventuell nytteverdi disse har i forhold til kunden. Dette innbefatter også kunnskap om den juridisk struktur som det enkelte produkt tilbys i (KS, unotert aksje, verdipapirfond etc.). En viktig side ved produktforståelsen er egenskaper ved produktet som kan ha en negativ effekt i forhold til kundens situasjon og markedsforhold (likviditet, skattemessige forhold, gearing, verdifastsettelse med mer) Innsikt i kundebehov Rådgiver må være bevisst på hvilken informasjon om kunden og hans situasjon som har betydning og som må innhentes og hvordan denne skal hensyntas i forhold til den anbefaling kunden blir gitt. Informasjonen skal i ettertid kunne fremvises som grunnlag for den anbefaling som er gitt Løsnings- og konsekvensforståelse Med utgangspunkt i fag- og produktforståelsen kombinert med informasjon innhentet i situasjonskartleggingen av kunden, skal rådgiver ha et helhetsbilde som gir klare føringer for hvilke produkter som bør inngå i kundens løsning. I tillegg skal rådgiver også ha god kunnskap om konsekvensen av å velge en annen

11 løsning enn den som anbefales i bankens modellporteføljer, og hvilke endringer i situasjonen som krever tilpasning av løsningen Kunderettet kommunikasjon Avgjørende for utfallet av en rådgivningssamtale er rådgivers evne til å styre samtalen inn mot de riktige områder. Stille gode spørsmål, sikre god forståelse for hvordan produktene fungerer og å bygge gode og forståelige resonnementer for den anbefalingen som gis. Kundene har forskjelling kompetanse og erfaring og det stiller derfor krav om at rådgiver må tilpasse sin kommunikasjon til kundens kompetansenivå Tiltak for kompetansekartlegging og kompetansebygging Kompetansekartlegging og bygging vil skje i en kombinasjon av elektronisk og praktisk gjennomføring, og man vil til enhver tid kunne lese av hvor man selv ligger i forhold til gjennomførte moduler Kompetansekartlegging via testbibliotek Det er lagt til rette for at den enkelte rådgiver knyttes til et testbibliotek der det utvikles elektroniske tester innenfor de ulike områdene som er tilpasset nivået. HR skal ajourholde en oversikt over hvilke tester som er gjennomført og bestått for de ulike rådgivere Kompetansekartlegging via sammøter En viktig del av kompetansen er den praktiske anvendelse av fag- og produktkunnskap, samt strukturelle og kommunikasjonsmessige ferdigheter knyttet til selve rådgivningssamtalen. Denne kan kun kartlegges gjennom deltagelse med felles evaluering fra en kvalifisert medarbeider eller leder. Leder skal gjennom interne kurs trenes opp til å gjøre observasjoner samt gi tilbakemelding til rådgiver på en hensiktsmessig måte Kompetansebygging via e-learning Innenfor hvert fag- og produktområde og på tvers av produktområdene er det læringsmoduler som er tilrettelagt for å gjennomføre på den enkeltes arbeidssted. Disse modulene vil i hovedsak være faglig orientert og være tilrettelagt for å bygge en overordnet forståelse for produktområdet Kompetansebygging gjennom kurs Praktisk anvendelse av produkter og trening knyttet til bruk av interne systemer og verktøy, samt forståelse for bankens konsept for modellporteføljer og kommunikasjon vil i hovedsak skje gjennom standardiserte kurs. Disse vil tilrettelegges med en jevn frekvens og tilpasset det enkelte rådgivernivå slik at rådgivere og leder lettere kan planlegge den enkeltes kompetanseutvikling. 8. Rådgivningsprosessen Det er etablert en egen prosess og rutinebeskrivelse knyttet til hvordan rådgivning skal gjennomføres og dokumenteres i henhold til krav i MiFID ( Rådgivningsprosessen i MiFID ). Beskrivelsen skal sikre at dette gjennomføres på en måte som sikrer at relevante

12 forhold knyttet til kunden og kundens situasjon og erfaring legges til grunn for de anbefalinger som gis Struktur og dokumentasjon Viktige elementer i beskrivelsen er den overordnede struktur og dokumentasjonen av prosessen. I dokumentasjonsgrunnlaget skal det fremkomme informasjon om kundens kunnskap og erfaring, finansielle situasjon og investeringsformål. Løsningen og anbefalingen som presenteres kunden skal være basert på markedssyn og modellporteføljer som utarbeides fra Wealth Management Verktøy og presentasjoner Bankens rådgivningsprosess bygger på en felles mal som skal benyttes i alle regioner. Det innebærer at Wealth Management tilrettelegger presentasjoner og verktøy, og det er kun disse som rådgiver skal benytte ut mot kunder. Dette bidrar til enhetlig rådgivning, og skaper trygghet i at all dokumentasjon oppfyller bankens krav Justering eller avvik fra bankens anbefaling Det er i rådgivningsprosessen beskrevet hvilke justeringer av anbefalingen en rådgiver kan utføre. Justeringer utover dette anses som avvik, og skal alltid godkjennes av lokal leder. 9. Kontroll av Investeringsrådgivning Det er utarbeidet retningslinjer for kontroll av bankens investeringsrådgivning. Retningslinjene omfatter en beskrivelse av hva som skal kontrolleres, hvordan kontroller skal skje og anbefalt frekvens for kontroll. Faglig ansvar for den enkelte enhet ligger hos lokal leder, og han/hun skal sørge for at rådgiver følger Rådgivningsprosessen i MiFID Kontrollområder Det sentrale spørsmålet for kontrollen er om rådet som er gitt er tuftet på kundens kunnskap og erfaring, finansielle situasjon og målsetning med investeringen. Likeledes skal kontrollen gi svar på om kunden har mottatt nødvendig informasjon slik at han har hatt tilstrekkelig grunnlag til å kunne fatte en informert investeringsbeslutning Lokal leders kontroll Lokal leder skal sørge for at rådgiver følger Rådgivningsprosessen i MiFID. Det innebærer stikkprøvekontroll av investeringsanbefalinger som ikke er justert, samt å lese alle fremlagte investeringsforslag fra Investeringsprofilen og kontrollere at sjekklisten er utfylt av rådgiver for de justerte anbefalingene. Underskrevet sjekkliste og investeringsforslaget for alle anbefalinger som er justert skal inntil annet er besluttet fremsendes til regional MiFID controller Regional kontroll Det er i en overgangsperiode etablert en regional MiFID controller, og han har til oppgave å kvalitetssikre regionens investeringsrådgivning. Han mottar sjekklisten og investeringsforslaget for detaljert kontroll, og gjennomgår dette i henhold til beskrevne kontrollrutiner. Brudd på retningslinjene rapporteres til leder med kopi til

13 regionleder, og på månedlig basis gjennomføres statusmøter med Wealth Management. 10. Kundeklager Retningslinjer for kundeklager står beskrevet i arbeidsrutinene, og gir en detaljert beskrivelse av hvordan dette skal håndteres ( Retningslinjer for behandling av kundeklager ) Håndtering av kundeklager vedrørende investering Som utgangspunkt skal klager fra kunder vedrørende investeringstjenester behandles som andre klager. Forskjellen er at Juridisk Avdeling alltid skal orienteres, uavhengig av kravets størrelse og art

VÅR REFERANSE DERES REFERANSE DATO 12/2943 06.05.2013

VÅR REFERANSE DERES REFERANSE DATO 12/2943 06.05.2013 Atlas Securities AS Att: Styret Karenslyst Allé 2 2 Etg 0278 OSLO VÅR REFERANSE DERES REFERANSE DATO 12/2943 06.05.2013 Tilbakekall av tillatelser 1 INNLEDNING Finanstilsynet gjennomførte stedlig tilsyn

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM PARETO BANK ASA

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM PARETO BANK ASA ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM PARETO BANK ASA Gjeldende fra februar 2014 Disse forretningsvilkår ( Forretningsvilkårene ) er utarbeidet i henhold til

Detaljer

Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse 2013

Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse 2013 Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse 2013 Innholdsfortegnelse Styrets redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse /01/ 1. Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse 2013 /02/ 2. Virksomhet/03/

Detaljer

Finansnæringens Autorisasjonsordninger GOD RÅDGIVNINGSSKIKK. Kommentarhefte

Finansnæringens Autorisasjonsordninger GOD RÅDGIVNINGSSKIKK. Kommentarhefte Finansnæringens Autorisasjonsordninger GOD RÅDGIVNINGSSKIKK Kommentarhefte : INNHOLD Side FORORD 3 Hvem reglene gjelder for 3 Åndsverksloven 3 Innspill til forbedringer 3 DEL 1 OM GOD RÅDGIVNINGSSKIKK

Detaljer

Lier kommune VEILEDER I STYREARBEID. FOR SELSKAPER EID AV LIER KOMMUNE Godkjent av Lier formannskap, den 11.12.2014

Lier kommune VEILEDER I STYREARBEID. FOR SELSKAPER EID AV LIER KOMMUNE Godkjent av Lier formannskap, den 11.12.2014 Lier kommune VEILEDER I STYREARBEID FOR SELSKAPER EID AV LIER KOMMUNE Godkjent av Lier formannskap, den 11.12.2014 Innhold Sammendrag... 4 1.0 Innledning... 6 2.0 Bakgrunn... 6 3.0 Formål... 6 4.0 Samfunnsmandatet...

Detaljer

20.08.2012 NOTAT 11/15088 FRA:

20.08.2012 NOTAT 11/15088 FRA: 20.08.2012 NOTAT TIL: SAKSNR.: 11/15088 FRA: Kartlegging - informasjon og rådgivning ved salg av individuelle livsforsikringsprodukter med investeringsvalg der kunden tar investeringsbeslutningene 1. Innledning

Detaljer

1. Bakgrunn og informasjon 3. 2. Tema FOR oppdatering 5

1. Bakgrunn og informasjon 3. 2. Tema FOR oppdatering 5 Oppdateringer AFR 2013 : INNHOLD 1. Bakgrunn og informasjon 3 Oppbygging og struktur 4 Relevant pensum 4 Stoffomfang 4 Kunnskapsnivåer 4 2. Tema FOR oppdatering 5 Tema 1 (F): Nedbetaling av gjeld som sparing

Detaljer

Prospekt for obligasjonslån

Prospekt for obligasjonslån DnB NOR Bank ASA, prospekt av 26. oktober 2006 REGISTRERINGSDOKUMENT Prospekt for obligasjonslån Registreringsdokument Tilrettelegger Oslo, 26. oktober 2006 Utarbeidet av DnB NOR Markets 1 av 47 DnB NOR

Detaljer

Prospekt for obligasjonslån

Prospekt for obligasjonslån Prospekt for obligasjonslån Registreringsdokument Tilrettelegger Oslo, 26. oktober 2006 Utarbeidet av DnB NOR Markets 1 av 47 Viktig informasjon* Registreringsdokumentet har blitt utarbeidet i forbindelse

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR INVENTO KAPITALFORVALTNING AS

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR INVENTO KAPITALFORVALTNING AS FOR INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KORT OM FORETAKET... 3 1.1 KONTAKTINFORMASJON... 3 1.2 TILKNYTTEDE AGENTER... 3 1.3 HAR TILLATELSE TIL Å YTE FØLGENDE INVESTERINGSTJENESTER 3 1.4 TILSYNSMYNDIGHET... 3 2 HVA FORRETNINGSVILKÅRENE

Detaljer

Evaluering av handlingsplaner for Holdninger, Etikk og Ledelse (HEL) i forsvarssektoren. EY Oslo, 01.04.2014

Evaluering av handlingsplaner for Holdninger, Etikk og Ledelse (HEL) i forsvarssektoren. EY Oslo, 01.04.2014 Evaluering av handlingsplaner for Holdninger, Etikk og Ledelse (HEL) i forsvarssektoren EY Oslo, 01.04.2014 Ordsky på forsiden er laget basert på tekstsvar fra spørreundersøkelse utsendt til utvalgte respondenter

Detaljer

Etisk Regelverk. Forord. Hva er etikk

Etisk Regelverk. Forord. Hva er etikk Etisk Regelverk Forord Regnskapsførere er underlagt krav om autorisasjon dersom regnskapsføring skal drives i næring for andre. Regler om autorisasjonsplikt, regnskapsføring og hvilke lover og regler som

Detaljer

Kompetansekrav i finanssektoren

Kompetansekrav i finanssektoren NFT Kompetansekrav 2/2004i finanssektoren Kompetansekrav i finanssektoren av Magne Førre Et utvalg nedsatt av Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH) har nylig lagt fram en innstilling om kompetansekrav

Detaljer

Tiden da styrearbeid var å tilfredsstille lovens krav, bli orientert om de siste resultater for så å innta en overdådig styremiddag, er forbi.

Tiden da styrearbeid var å tilfredsstille lovens krav, bli orientert om de siste resultater for så å innta en overdådig styremiddag, er forbi. Styreguiden Tiden da styrearbeid var å tilfredsstille lovens krav, bli orientert om de siste resultater for så å innta en overdådig styremiddag, er forbi. Det er ingenting galt med at styret sosialiserer

Detaljer

Kort om internkontroll for deg som er leder

Kort om internkontroll for deg som er leder Veileder Kort om internkontroll for deg som er leder DFØ 04/2013, 1. opplag Forord Som leder har du ansvar for virksomhetens internkontroll og for å tilpasse denne til risiko, vesentlighet og egenart.

Detaljer

www.pwc.no Styreboken 2012

www.pwc.no Styreboken 2012 www.pwc.no Styreboken 2012 2 Styreboken 2012 Innhold Styrets rolle 6 Styrets rolle i strategiarbeid 24 En effektiv styringsmodell for å realisere strategiske mål styrets involvering 32 Egenevaluering av

Detaljer

Kragerø Sparebank. Offentliggjøring av. finansiell informasjon. Basel II - Pilar 3

Kragerø Sparebank. Offentliggjøring av. finansiell informasjon. Basel II - Pilar 3 Kragerø Sparebank Offentliggjøring av finansiell informasjon 2011 Basel II - Pilar 3 Innholdsfortegnelse 1 Organisasjonsstruktur og strategisk utvikling... 3 2 Basel ii nye kapitaldekningsregler... 4 3

Detaljer

Forholdet mellom corporateavdeling og analyseavdeling. Håndtering av interessekonflikter og innholdskrav i anbefalinger, herunder analyser

Forholdet mellom corporateavdeling og analyseavdeling. Håndtering av interessekonflikter og innholdskrav i anbefalinger, herunder analyser BRANSJESTANDARD NR. 3 Forholdet mellom corporateavdeling og analyseavdeling Håndtering av interessekonflikter og innholdskrav i anbefalinger, herunder analyser Standarden ble fastsatt av styret i Norges

Detaljer

Veiledning til kombinert praktisk prøve AFR-GOS

Veiledning til kombinert praktisk prøve AFR-GOS Veiledning til kombinert praktisk prøve AFR-GOS 1. Målsetting med veiledningen Denne veiledningen skal være en støtte for sensorer og kandidater i forberedelse og gjennomføring av kombinert praktisk prøve.

Detaljer

ARBEIDSGIVERPOLITIKK STEINKJER KOMMUNE

ARBEIDSGIVERPOLITIKK STEINKJER KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK I STEINKJER KOMMUNE Vedtatt i administrasjonsutvalget og formannskapet 22.mai 2003 Arbeidsgiverpolitisk dokument 1 Innhold Innhold...2 Arbeidsgiverpolitikk i Steinkjer kommune...3...

Detaljer

Eierstyring og selskapsledelse Agasti Holding ASA har én aksjeklasse, der hver aksje gir rett til én stemme ved selskapets generalforsamling.

Eierstyring og selskapsledelse Agasti Holding ASA har én aksjeklasse, der hver aksje gir rett til én stemme ved selskapets generalforsamling. AGASTIKONSERNET OG AGASTI HOLDING ASA ÅRSBERETNING Årsberetning Agastikonsernet Agastikonsernet består av morselskapet Agasti Holding ASA og de heleide datterselskapene Navigea Securities AS med tilhørende

Detaljer

Håndbok for Riksrevisjonens utviklingssamarbeid

Håndbok for Riksrevisjonens utviklingssamarbeid Håndbok for Riksrevisjonens utviklingssamarbeid i Foto: Riksrevisjonen Forsideillustrasjon: Lobo Media AS ISBN 978-82-8229-023-4 Innholdsfortegnelse 1. Innledning...7 1.1 Formål og bruk av håndboken...7

Detaljer

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren?

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? av Anita E. Tobiassen Paul N. Gooderham SNF-prosjekt nr. 6300: Økt verdiskapning i SMB-sektoren: styrking av påvirkningen fra autoriserte

Detaljer

Vi ønsker lykke til med utfordrende og givende styrearbeid!

Vi ønsker lykke til med utfordrende og givende styrearbeid! God styreskikk GOD STYRESKIKK...4 CORPORATE GOVERNANCE...5 Hva er Corporate Governance?...5 Hvordan...7 STYRE OG LEDELSESORGANER...9 Generalforsamling - årsmøte...9 Kontrollkomité...9 Valgkomité...9 Bedriftsforsamling/representantskap...10

Detaljer

Eierstyring og selskapsledelse

Eierstyring og selskapsledelse Eierstyring og selskapsledelse Infrateks retningslinjer for eierstyring og selskapsledelse skal sikre tillit til selskapets styre og ledelse, og legge grunnlaget for langsiktig verdiskaping til beste for

Detaljer

Nordisk Energiforvaltning. Alminnelige forretningsvilkår

Nordisk Energiforvaltning. Alminnelige forretningsvilkår Nordisk Energiforvaltning Alminnelige forretningsvilkår Versjon: 1 / Mars 2008 Innhold: Introduksjon KAPITTEL 1 Generell informasjon KAPITTEL 2 Kundeklassifisering KAPITTEL 3 Retningslinjer KAPITTEL 4

Detaljer

Internrevisjonsrapport. Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS

Internrevisjonsrapport. Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS Internrevisjonsrapport Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS Stjørdal, 1. juli 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENDRAG... 3 2. INNLEDNING...

Detaljer

Salg av elevarbeid i videregående skole

Salg av elevarbeid i videregående skole Salg av elevarbeid i videregående skole Sør-Trøndelag fylkeskommune Desember 2010 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag fylkeskommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

FAGPLAN I PERSONFORSIKRING for PRIVATMARKEDET

FAGPLAN I PERSONFORSIKRING for PRIVATMARKEDET FAGPLAN I PERSONFORSIKRING for PRIVATMARKEDET : InnHOLD DEL 1 INFORMASJON OM FAGPLANEN 4 : 1. BAKGRUNN OG FORMÅL MED FAGPLANEN 4 : 2. OVERSIKT OVER INNHOLD 4 : 3. MÅLET ER PRESTASJONSKOMPETANSE 6 : 4.

Detaljer

Internserien 4/2012 Utgitt av Statens helsetilsyn

Internserien 4/2012 Utgitt av Statens helsetilsyn Internserien 4/2012 Utgitt av Statens helsetilsyn Veileder for landsomfattende tilsyn i 2012 med sosiale tjenester i Nav behandling av søknader om økonomisk stønad fra personer med forsørgeransvar for

Detaljer