Policy for Investeringsrådgivning i Fokus Bank

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Policy for Investeringsrådgivning i Fokus Bank"

Transkript

1 Mai 2009

2 1. INNLEDNING HVORFOR POLICY FOR INVESTERINGSRÅDGIVNING LOV OG REGELVERK KNYTTET TIL INVESTERINGSRÅDGIVNING PRODUKTER I INVESTERINGSRÅDGIVNINGEN BANKENS ANBEFALINGER OG MODELLPORTEFØLJER RÅDGIVERE KOMPETANSE OG KOMPETANSEUTVIKLING RÅDGIVNINGSPROSESSEN KONTROLL AV INVESTERINGSRÅDGIVNING KUNDEKLAGER Trondheim, 5. mai 2009 Dokument er utarbeidet av Wealth Management og godkjent av Adm. Dir. Thomas Borgen. Wealth Mangement er ansvarlig for å holde dokumentet oppdatert

3 1. Innledning Bankens oppmerksomhet skal være rettet mot kvalitet i arbeidet mot kunden. En større bevissthet rundt hvordan rådgivningen gjennomføres med høy kvalitet, skal øke rådgivers trygghet og effektivitet, legge grunnlaget for langsiktige og gode kunderelasjoner og et godt resultat for banken. MiFID (Markets in Financial Instruments Direktive) gir lovfestede krav og rammer for investeringsrådgivning, og Danske Bank-konsernet har blant annet tilpasset seg dette gjennom systemintegrerte arbeidsprosesser. Dette kan innebære en ny og annerledes arbeidsatferd i møte med kunden og vil i alle ledd stille krav om dokumentasjon på hvordan banken har tilrettelagt sin virksomhet for å betjene kunden på best mulig måte og ut i fra kundens interesser. Dette dokumentet beskriver de overordnede retningslinjer for bankens virksomhet innen området investeringsrådgivning, og er gjeldende for ikkeprofesjonelle privat- og bedriftskunder. Sammen med tilhørende rutiner skal dette dokumentet være tydelig nok til å sikre at bankens rådgivning blir ivaretatt på en ensartet og profesjonell måte, og i henhold til bankens kjerneverdier. Likevel skal det gi tilstrekkelig rom og fleksibilitet til at kundeprosessen gis den nødvendige individuelle betjeningsgrad som er tilpasset den enkelte kundes behov og preferanser. 2. Hvorfor policy for Investeringsrådgivning Bakgrunnen for å utvikle en felles policy og plattform for bankens investeringsrådgivning ligger i både interne og eksterne forhold; 2.1. Sikre felles forståelse av MiFID Hovedformålet med MiFID er at rådgivning som utføres, produkttilbud og anbefalinger alltid skal ivareta kundens interesser. Et policydokument skal sikre en felles forståelse for hvordan dette skal oppfylles. Sammen med øvrige retningslinjer og rutiner skal dette utgjøre en kvalitetsstandard i rådgivers møte med kunden, og det som ligger bak de anbefalinger som gis Understøtte kompetanse-profilen Fokus Bank har valgt å bygge en posisjon som en kompetent rådgiver. Den rådgivning som utøves hver dag skal bidra til å understøtte denne profilen. Policydokumentet er et viktig fundament for å etablere og sikre denne posisjonen Felles referanseramme til rådgivningsprosessen Det er viktig at banken har en felles referanseramme til rådgivningsprosessen som er kjent av alle, og som kan legges til grunn for ulike forbedringstiltak som vedrører både prosesser, verktøy og dokumentasjon. Dette gir også muligheter for en mer effektiv rådgivningsprosess til beste for både kunden og banken Økende kompetansekrav Kundens kompetansenivå er økende og stiller dermed høyere krav til vår rådgivning dersom denne skal gi kunden en merverdi. Samtidig har bransjen selv utformet egne krav til kompetanse og ferdigheter for finansielle rådgivere, og har etablert en nasjonal autorisasjonsordning. Denne består av to deler en kunnskapsprøve og en praktisk

4 prøve. Oppstart av denne ordningen var , og i løpet av en periode på to år skal alle våre rådgivere (MiFID-nivå 3, 4 og 5) være autoriserte. Dette policydokument gir føringer for hvordan denne kompetanseutviklingen skal gjennomføres Større kompleksitet i produktene En stadig større kompleksitet i produktene øker kravet til rådgivers kunnskap om fagområdet og enkeltprodukter, og ikke minst i kommunikasjonen mot kunden. Policydokumentet skal bevisstgjøre oss på hvilken kompetanse som er påkrevet og hvordan banken organiserer denne kompetansen i kundearbeidet Medias søkelys Det er et økende omfang av kritisk søkelys fra media og klager fra kunder. Dette gjelder spesielt innfor rådgivning og salg som vedrører plassering av kundens finansielle midler. Dette utgjør etter hvert en operasjonell og renommèmessig risiko for banken, og øker behovet for å ha en felles mal for hvordan vi driver vår investeringsrådgivning. 3. Lov og regelverk knyttet til investeringsrådgivning Investeringsrådgivning kan kun ytes i medhold av en offentlig tillatelse (konsesjon), og det sentrale regelverk på området er EU direktivet Markets in Financial Instruments Direktive (MiFID). Dette er et fullharmoniseringsdirektiv som setter grenser for hva de enkelte lands myndigheter kan beslutte ut over det som følger av direktivet. I Norge er direktivet kommet til uttrykk i verdipapirhandelloven (Vphl) med forskrifter. Det sentrale prinsipp i MiFID / Vphl er at foretaket skal utøve sin virksomhet i samsvar med god forretningsskikk. Foretaket skal herunder påse at kundenes interesser og markedets integritet ivaretas på beste måte. Kravet til god forretningsskikk må ses i sammenheng med at verdipapirforetak i kraft av sin tillatelse til å yte investeringstjenester er gitt en enerett til å drive denne type virksomhet, og derav har en rolle som innebærer særlige omsorgsplikter overfor kundene. Kunden skal kunne forholde seg til foretaket som en aktør som ivaretar deres interesser. Disse hensynene gjør seg særlig sterkt gjeldene ved investeringsrådgivning hvor foretaket skal gi en personlig anbefaling til kunden og det foreligger en særlig sterk berettiget forventning om at foretaket ivaretar kundens interesser på beste måte. Kravet til god forretningsskikk er en såkalt rettslig standard som er gjenstand for utvikling. 4. Produkter i investeringsrådgivningen Fokus Banks investeringsrådgivning omfatter i utgangspunktet alle produkter som kan bidra til å oppfylle markedets og kundens etterspørsel, behov og preferanser knyttet til sparing og plassering. I dette inngår både finansielle instrumenter og produkter som ikke defineres som et finansielt instrument, men har som hovedformål å gi kundene en forventet avkastning i forhold til risiko. Eksempel på sistnevnte kan være plassering av midler i en Kapitalforsikring, Bankinnskudd, Unit Link-avtale, Kommandittselskap eller tilsvarende

5 En betingelse for at et produkt skal taes inn i bankens produkttilbud og gjennom dette bli omfattes av bankens investeringsrådgivning, er at dette er vurdert til å være egnet for en eller flere av bankens kundesegmenter, er av tilstrekkelig kvalitet, og at produsenten / leverandøren av produktet innfrir bankens overordnede krav. Denne prosessen er beskrevet i egne rutinebeskrivelser for henholdsvis Godkjenning av nye komplekse investeringsprodukter, Utvelgelse av enkle investeringsprodukter og Rutine for innstilling av nye leverandører. I denne prosessen ligger det implisitt at produsenten og produktet med sin virksomhet og struktur innfrir lovmessige krav og forskrifter, og ikke driver en virksomhet som av andre kan oppfattes som kritikkverdi eller representere en omdømmemessig risiko for Fokus Bank. Dette omfatter også en vurdering om produktet kan benyttes for hvitevasking av penger. Danske Bank har etablert en egen konsernfunksjon, Fund Rating & Selection (FRS) for løpende evaluering og endring av tilbudet innen verdipapirfond. Denne prosessen gjennomføres som en selvstendig prosess innen forretningsområdet kapitalforvaltning i Danske Bank-konsernet (Danske Capital, Asset & Wealth Management), og omfattes ikke av rutinen for øvrige produkt- og leverandørinnstillinger Åpen arkitektur For å dekke kundenes behov og deres etterspørsel etter nye aktivaklasser, produkter og produktløsninger (konsepter), vil banken ha en bred tilnærming til tilgjengelige aktører og produkter i markedet. Dette innebærer at banken er åpen i forhold til å gjøre en vurdering av eksterne leverandører og produkter. Dersom produkter er etablert i Danske Bank-konsernet og vurderes til å være konkurransedyktig og av samme kvalitet som man kan få i markedet for øvrig, vil egne løsninger foretrekkes. For å sikre konkurransedyktighet og kvalitet skal produktene vurderes i forhold til fastsatte kriterier som er beskrevet i retningslinjer for Godkjenning av nye komplekse investeringsprodukter og Utvelgelse av enkle investeringsprodukter Produktkategorisering i forhold til kompleksitet I forbindelse med MiFID og ny lov om verdipapirhandel ble alle investeringsprodukter innplassert i ulike kategorier i forhold til produktets kompleksitet. I investeringsrådgivningen åpnes det et handelsrom i forhold til kundens kunnskap og erfaring og rådgivers MiFID-nivå. Formålet er å øke aktsomhetsnivået i takt med produktets kompleksitet gjennom at det ikke gis anledning til å anbefale handel i produkter som ligger utenfor kundens og/eller rådgivers handelsrom ( Rådgivers og meglers handlingsrom ). Ved innstilling på nye produkter skal MiFID kategori angis og gjennom denne vise hvilke kunder og rådgivere produktet er rettet mot Produktevaluering og innstilling på nye produkter og leverandører Kriterier ved vurdering av nye leverandører Banken påtar seg en renomé-risiko når nye leverandører taes inn, og det er av stor betydning at det er etablert gode rutiner på vurdering av eksterne leverandører. Rutinene for innstilling av nye leverandører er tydelig beskrevet i Rutine for innstilling av nye leverandører. Elementer som særlig blir vurdert er leverandørens soliditet og renommé, avkastningshistorikk, samt

6 handelsorganisering og rapportering. Dette omfatter også leverandørens evne til å etablere og drive et andrehåndsmarked Kriterier ved vurdering av nye komplekse produkter Kategorien komplekse produkter er i utgangspunktet en åpen produktkategori, uten spesielle begrensninger med hensyn til de aktuelle produktenes egenskaper og karakteristika. Dette gjør at banken stiller enda strengere krav til kriteriene som settes ved henholdsvis Godkjenning av nye komplekse investeringsprodukter Fokus Banks prosess for utvelgelse og evaluering av verdipapirfond Utvelgelse og evaluering av aktuelle verdipapirfond gjøres på bakgrunn av analyser utført av Fund Rating & Selection av hele fondsmarkedet. Basert på et sett av kvantitative kriterier genereres det en brutto liste over aktuelle fond for et aktuelt område (geografisk / bransje), og denne danner grunnlaget for den videre kvalitative prosess inn mot en short list og til sist en selected list som er det fondsutvalget som tilbys kunder i Fokus Bank. Det avholdes månedlige oppfølgingsmøter der score for alle fond i selected list blir vurdert, og tiltak blir drøftet og iverksatt. Dette gjelder naturligvis også for interne fond Innstilling og beslutningsprosess Formålet med prosessen er å sikre at investeringsproduktet er egnet for en eller flere kundekategorier i Fokus Bank, og at investeringsproduktets egenskaper er i overensstemmelse med eksterne og interne regler og retningslinjer. Videre å sikre at det finnes interne og eksterne administrative løsninger for å håndtere distribusjon og vedlikehold av investeringsproduktet, samt å sikre at investeringsproduktet passer inn i Fokus Banks totale tilbud av investeringsprodukter. Hensikten med prosessen er også å sikre at produktet blir riktig kategorisert både i forhold til produktegenskaper, hvilke kundekategorier produktet er egnet for, investeringsproduktets plass i en investeringsportefølje, samt krav til rådgiverkompetanse som skal til for å presentere produktet for kunder. Etter at Wealth Management har gjort en grundig pre-scanning og gjennomgått produktdokumentasjonen, vil produktet bli oversendt Juridisk avdeling, Compliance og Sentral Kreditt Avdeling for tilbakemelding. Innstilling og produktpresentasjon vil så bli oversendt Group Wealth Management for godkjenning, før den formelle innstillingen blir besluttet av bankens ledelse Produktlanseringer og implementering Introduksjonen et nytt produkt får er avgjørende for hvordan organisasjonen tar i mot produktet. Av den grunn legger vi stor vekt på at det enkelte produkt får den riktige oppmerksomhet, og ikke minst at det blir fremstilt på riktig måte i forhold til blant annet risiko og avkastningsforventninger Etiske kriterier for investeringsprodukter Danske Banks policy er at vi skal ha en kapitalforvaltning som er forenelig med visse prinsipper for etikk, og at man dermed skal unngå investeringer som bryter med, eller som kan mistenkes for å bryte med, disse prinsippene

7 Håndtering av produkter fra interne leverandører Hovedelementene i de etiske prinsipper som legges til grunn for konsernets egen kapital- og fondsforvaltning tar utgangspunkt i FNs Human Rights Norms for Business. Dette omfatter en rekke normer innenfor områdene menneskerettigheter, arbeidsforhold, miljø, helse, utvikling, korrupsjon og organisert kriminalitet. I samarbeid med Ethix, Nordens ledende leverandør av SRI-ytelser Ethix, har konsernet identifisert ytterligere 7 internasjonale normer som blant annet omfatter våpen og klimaforhold Håndtering av produkter fra eksterne leverandører Før konsernet tar inn nye eksterne leverandører, gjennomfører de en undersøkelse av selskapet. Her tilstrebes det å få avklaring på sentrale spørsmål rundt SRI (Social Responsible Investments) Leverandøravtaler og honorarer Vår eier, Danske Bank, er et internasjonalt konsern med stor forhandlingsstyrke. Av den grunn skal alle avtaler som forhandles med leverandører vedrørende distribusjon av produkter og tjenester gjøres i samarbeid med Group Wealth Management Lånefinansiering av investeringsprodukter Fokus Bank er i restriktiv i forhold til lånefinansiering av investeringsprodukter. Lånefinansiering av investeringsprodukter øker kundens risiko betydelig, og det stilles av den grunn strengere krav til informasjon til kunden. Rådgiver skal forsikre seg om at kunden skjønner den økte risikoen han / hun påtar seg, og dette skal dokumenteres. For alle produkter, med unntak av verdipapirfond, er det utformet produktsammendrag. Her fremkommer det hvordan Fokus Bank stiller seg til lånefinansiering av det bestemte produkt. For de fleste produkter tilbys ikke lånefinansiering, men for enkelte produkter er det mulig. Hvor dette er mulig vil likevel lånefinansiering ved de fleste produkter frarådes. Vedrørende strukturerte produkter tilbyr vi ikke lånefinansiering. 5. Bankens anbefalinger og modellporteføljer En investeringsanbefaling som gis overfor en kunde skal alltid ha en referanse til bankens modellporteføljer. Uavhengig av kundens situasjon med hensyn til dagens eksponering skal en ny porteføljeanbefaling settes opp med utgangspunkt i bankens modellporteføljer Strategiske fordeling Den strategiske fordeling som ligger bak modellporteføljene angir forholdet mellom aksjer og renter i forhold til en kundes holdning til risiko og kundens investeringshorisont. Målsatt avkastning og forventet utfallsrom som angis i oppsettet for modellporteføljene, bygger på den strategiske fordeling

8 5.2. Taktisk markedsmessig fordeling i modellporteføljer Den taktiske fordeling oppdateres med intervaller på 6-8 uker avhengig av markedsforhold og produkters performance. Taktisk fordeling angir forhold mellom korte og lange renter i porteføljen (ikke kredittrisiko), samt geografisk fordeling i aksjeeksponeringen, eventuell overvekt i bransjer, samt hvilken investeringsstil som skal vektlegges (verdi / vekst). Ansvarlig for utarbeidelse av bankens markedssyn er Asset Allocations & Produtcs, som er en del av Group Wealth Management. Ansvaret ligger her, men det vil det være i et tett samarbeid med den nasjonale Wealth Management-enheten Fondsfordeling i den taktiske anbefalingen Som grunnlag for den rene verdipapirfondporteføljen i den taktiske anbefalingen benyttes den kvartalsvise fund-screening fra Fund Rating & Selection. Det enkelte produkts andel angis i intervaller på 5 %. Øvrige kriterier som legges til grunn for hvilke produkter som taes inn i anbefalingen er bl.a. å begrense forvalterrisiko gjennom spredning på ulike forvaltermiljø, dog ikke på bekostning av oversiktlighet i forhold til antall fond som benyttes, samt at Danske Invest fortrinnsvis vil foretrekkes i Danske Capitals hjemmemarkeder (alpha-områder). Unntatt fra sistnevnte vil være i de tilfeller det alternative fond vurderes til å ha en dokumentert bedre kvalitet enn aktuelle produkter fra Danske Invest Produkter i utvidet anbefaling Rådgivere vil i gitte situasjoner, forutsatt åpning i kundens handelsrom og fullmakt hos rådgiver (MiFID nivå 4 og 5), bli presentert for porteføljer som inneholder komplekse produkter. Alternative porteføljer vil kun fremkomme der den samlede porteføljen er over gitte beløpsgrenser og der investering i alternative produkter kan forsvares ut i fra andel av en samlet portefølje og kundens risikopreferanser Kundens eksisterende plasseringer Kundens eksisterende plasseringer, herunder produkter som ikke distribueres gjennom Fokus Bank, skal hensyntas i anbefaling til kunden. Dette er beskrevet i Rådgivningsprosessen i MiFID Kampanjeprodukter Enkelte produkter tilbys våre kunder gjennom spesielle aktiviteter, og gjerne i et begrenset tidsrom. Ved denne type kampanjeprodukter skal all rådgivning og anbefaling følge bankens rådgivningsprosess og være egnet for den aktuelle kunden. 6. Rådgivere 6.1. Organisering i forhold til investering Med innføring av Private Banking vil alle regioner få tilgang på spisskompetanse som finnes på tilhørende Finansbord. Det innebærer at alle kunder i Private Banking (inkl. Merchant Bank) får tildelt en dedikert investeringsspesialist som en del av kundeteamet. Rådgivere på våre Rådgivningskontor (Personal Banking) skal ha tilstrekkelig kompetanse til selv å håndtere sine kunder innen investering. I all hovedsak ville dette

9 innebære salg av bankens standardporteføljer, men alle kontor bør etterstrebe å ha en rådgiver / leder på MiFID-nivå 4 som kan bistå med eventuelle justeringer av anbefalingen Incentiver Fokus Bank søker alltid å ha incentiver som motiverer de ansatte til å utføre en ekstraordinær innsats, i tråd med bankens kjerneverdier Avlønning Alle rådgivere i Fokus Bank avlønnes diskresjonært. Avlønningen skal fremme helhetlig produktnøytral rådgivning, som alltid skal være til det beste for kunden og i henhold til MiFID. For 2009 vil det ikke bli utbetalt prestasjonslønn til rådgivere. Det gjelder både i Personal Banking og alle enheter i Private Banking Kampanjer Alle kampanjer som avholdes skal fremme en nøytral og helhetlig rådgivning Salgsrapportering og oppfølging Salgsrapportering og oppfølging skal også fremme en nøytral og helhetlig rådgivning. Det innebærer at rådgiverne skal bli fulgt opp på de samme kriterier som ligger til grunn for avlønning. 7. Kompetanse og kompetanseutvikling Bransjens krav til kompetanse og ferdigheter (autorisasjon av finansielle rådgivere) blir startet implementert fra , og alle finansielle rådgivere skal være autorisert i løpet av to år. Dette nivået danner et minimum for våre finansielle rådgivere. Bankens organisering av rådgivning med tilhørende fullmakter knyttet til bruk av komplekse produkter og anledning til justering av anbefalinger skal reflekteres i de kompetansekrav som er knyttet til den enkelte rådgiverfunksjon Krav til kompetanse Bransjens autorisasjonsordning for finansielle rådgivere erstatter bankens interne sertifiseringsordninger. Autorisasjonsprøven består av to deler en kunnskapsprøve og en praktisk prøve. Kunnskapsprøven skal dokumentere god fagkunnskap, mens den praktiske prøven skal vise rådgivers finansiell rådgivning i praksis, og at de har tilstrekkelig bevissthet om etiske dilemmaer Krav til rådgiver Alle våre rådgivere skal gjennomføre bransjens autorisasjonsordning, og det er besluttet ikke å gjøre forskjell på rådgivere på MiFID nivå 3, 4 og 5. Som hovedregel skal rådgivere i Personal Banking være på MiFID nivå 3, og rådgivere innen Private Banking på nivå 4 eller 5. Det innebærer at rådgivere i

10 Personal Banking primært skal selge bankens anbefalte porteføljer, mens rådgivere i Private Banking har anledning til å tilpasse porteføljen innenfor bankens retningslinjer Krav til leder Alle ledere som har faglig oppfølgingsansvar for finansielle rådgivere, skal også selv gjennomføre og bestå autorisasjonen. Ved gjennomføring av praktisk prøve, vil en lokal leder være med i sensorteamet (sensor 1), sammen med en uavhengig sensor fra banken (sensor 2). Det innebærer at leder må ha kompetanse som minst matcher sine rådgivere, samt at de som skal fungere som sensorer i tillegg må inneha kunnskap og erfaring i en coaching-rolle. Ledere med faglig oppfølgingsansvar for finansielle rådgivere bør inneha kompetansenivå 4 (MiFID). Dette for å ha anledning til å bistå og drive faglig oppfølging av sine rådgivere innen sparing og investering Kompetanseområdene MiFID regelverket gir visse føringer på hvilken kompetanse som er nødvendig for en rådgiver som skal drive investeringsrådgivning på de ulike nivåer. Likevel er dette ikke tilstrekkelig, og for å være i stand til å gi god rådgivning kreves det en bred kompetanse og evne til helhetstenkning Kunnskap om fagområdet Fagkunnskap er en beskrivelse av de faglige emner og tema som den enkelte rådgiver skal beherske i større eller mindre grad. De ulike områdene vil graderes for ulike rådgivergrupper i jobb og stillingsprofiler i forhold til det nivået som man mener er det riktige nivå i forhold til det kundesegment som aktuelle gruppe skal betjene Kunnskap om produktene Dette innebærer kunnskap om de viktigste egenskaper ved de enkelte produktgrupper og enkelt produkter for å vurdere hvilken eventuell nytteverdi disse har i forhold til kunden. Dette innbefatter også kunnskap om den juridisk struktur som det enkelte produkt tilbys i (KS, unotert aksje, verdipapirfond etc.). En viktig side ved produktforståelsen er egenskaper ved produktet som kan ha en negativ effekt i forhold til kundens situasjon og markedsforhold (likviditet, skattemessige forhold, gearing, verdifastsettelse med mer) Innsikt i kundebehov Rådgiver må være bevisst på hvilken informasjon om kunden og hans situasjon som har betydning og som må innhentes og hvordan denne skal hensyntas i forhold til den anbefaling kunden blir gitt. Informasjonen skal i ettertid kunne fremvises som grunnlag for den anbefaling som er gitt Løsnings- og konsekvensforståelse Med utgangspunkt i fag- og produktforståelsen kombinert med informasjon innhentet i situasjonskartleggingen av kunden, skal rådgiver ha et helhetsbilde som gir klare føringer for hvilke produkter som bør inngå i kundens løsning. I tillegg skal rådgiver også ha god kunnskap om konsekvensen av å velge en annen

11 løsning enn den som anbefales i bankens modellporteføljer, og hvilke endringer i situasjonen som krever tilpasning av løsningen Kunderettet kommunikasjon Avgjørende for utfallet av en rådgivningssamtale er rådgivers evne til å styre samtalen inn mot de riktige områder. Stille gode spørsmål, sikre god forståelse for hvordan produktene fungerer og å bygge gode og forståelige resonnementer for den anbefalingen som gis. Kundene har forskjelling kompetanse og erfaring og det stiller derfor krav om at rådgiver må tilpasse sin kommunikasjon til kundens kompetansenivå Tiltak for kompetansekartlegging og kompetansebygging Kompetansekartlegging og bygging vil skje i en kombinasjon av elektronisk og praktisk gjennomføring, og man vil til enhver tid kunne lese av hvor man selv ligger i forhold til gjennomførte moduler Kompetansekartlegging via testbibliotek Det er lagt til rette for at den enkelte rådgiver knyttes til et testbibliotek der det utvikles elektroniske tester innenfor de ulike områdene som er tilpasset nivået. HR skal ajourholde en oversikt over hvilke tester som er gjennomført og bestått for de ulike rådgivere Kompetansekartlegging via sammøter En viktig del av kompetansen er den praktiske anvendelse av fag- og produktkunnskap, samt strukturelle og kommunikasjonsmessige ferdigheter knyttet til selve rådgivningssamtalen. Denne kan kun kartlegges gjennom deltagelse med felles evaluering fra en kvalifisert medarbeider eller leder. Leder skal gjennom interne kurs trenes opp til å gjøre observasjoner samt gi tilbakemelding til rådgiver på en hensiktsmessig måte Kompetansebygging via e-learning Innenfor hvert fag- og produktområde og på tvers av produktområdene er det læringsmoduler som er tilrettelagt for å gjennomføre på den enkeltes arbeidssted. Disse modulene vil i hovedsak være faglig orientert og være tilrettelagt for å bygge en overordnet forståelse for produktområdet Kompetansebygging gjennom kurs Praktisk anvendelse av produkter og trening knyttet til bruk av interne systemer og verktøy, samt forståelse for bankens konsept for modellporteføljer og kommunikasjon vil i hovedsak skje gjennom standardiserte kurs. Disse vil tilrettelegges med en jevn frekvens og tilpasset det enkelte rådgivernivå slik at rådgivere og leder lettere kan planlegge den enkeltes kompetanseutvikling. 8. Rådgivningsprosessen Det er etablert en egen prosess og rutinebeskrivelse knyttet til hvordan rådgivning skal gjennomføres og dokumenteres i henhold til krav i MiFID ( Rådgivningsprosessen i MiFID ). Beskrivelsen skal sikre at dette gjennomføres på en måte som sikrer at relevante

12 forhold knyttet til kunden og kundens situasjon og erfaring legges til grunn for de anbefalinger som gis Struktur og dokumentasjon Viktige elementer i beskrivelsen er den overordnede struktur og dokumentasjonen av prosessen. I dokumentasjonsgrunnlaget skal det fremkomme informasjon om kundens kunnskap og erfaring, finansielle situasjon og investeringsformål. Løsningen og anbefalingen som presenteres kunden skal være basert på markedssyn og modellporteføljer som utarbeides fra Wealth Management Verktøy og presentasjoner Bankens rådgivningsprosess bygger på en felles mal som skal benyttes i alle regioner. Det innebærer at Wealth Management tilrettelegger presentasjoner og verktøy, og det er kun disse som rådgiver skal benytte ut mot kunder. Dette bidrar til enhetlig rådgivning, og skaper trygghet i at all dokumentasjon oppfyller bankens krav Justering eller avvik fra bankens anbefaling Det er i rådgivningsprosessen beskrevet hvilke justeringer av anbefalingen en rådgiver kan utføre. Justeringer utover dette anses som avvik, og skal alltid godkjennes av lokal leder. 9. Kontroll av Investeringsrådgivning Det er utarbeidet retningslinjer for kontroll av bankens investeringsrådgivning. Retningslinjene omfatter en beskrivelse av hva som skal kontrolleres, hvordan kontroller skal skje og anbefalt frekvens for kontroll. Faglig ansvar for den enkelte enhet ligger hos lokal leder, og han/hun skal sørge for at rådgiver følger Rådgivningsprosessen i MiFID Kontrollområder Det sentrale spørsmålet for kontrollen er om rådet som er gitt er tuftet på kundens kunnskap og erfaring, finansielle situasjon og målsetning med investeringen. Likeledes skal kontrollen gi svar på om kunden har mottatt nødvendig informasjon slik at han har hatt tilstrekkelig grunnlag til å kunne fatte en informert investeringsbeslutning Lokal leders kontroll Lokal leder skal sørge for at rådgiver følger Rådgivningsprosessen i MiFID. Det innebærer stikkprøvekontroll av investeringsanbefalinger som ikke er justert, samt å lese alle fremlagte investeringsforslag fra Investeringsprofilen og kontrollere at sjekklisten er utfylt av rådgiver for de justerte anbefalingene. Underskrevet sjekkliste og investeringsforslaget for alle anbefalinger som er justert skal inntil annet er besluttet fremsendes til regional MiFID controller Regional kontroll Det er i en overgangsperiode etablert en regional MiFID controller, og han har til oppgave å kvalitetssikre regionens investeringsrådgivning. Han mottar sjekklisten og investeringsforslaget for detaljert kontroll, og gjennomgår dette i henhold til beskrevne kontrollrutiner. Brudd på retningslinjene rapporteres til leder med kopi til

13 regionleder, og på månedlig basis gjennomføres statusmøter med Wealth Management. 10. Kundeklager Retningslinjer for kundeklager står beskrevet i arbeidsrutinene, og gir en detaljert beskrivelse av hvordan dette skal håndteres ( Retningslinjer for behandling av kundeklager ) Håndtering av kundeklager vedrørende investering Som utgangspunkt skal klager fra kunder vedrørende investeringstjenester behandles som andre klager. Forskjellen er at Juridisk Avdeling alltid skal orienteres, uavhengig av kravets størrelse og art

Policy for Investeringsrådgivning i Fokus Bank

Policy for Investeringsrådgivning i Fokus Bank Versjon 1 Mai 2009 Versjon 2 -November 2010 1. INNLEDNING... 3 2. HVORFOR POLICY FOR INVESTERINGSRÅDGIVNING... 3 3. LOV OG REGELVERK KNYTTET TIL INVESTERINGSRÅDGIVNING... 4 4. PRODUKTER I INVESTERINGSRÅDGIVNINGEN...

Detaljer

Ny lov om verdipapirhandel i 2007 - hva var motivene? erfaringer etter 2 år

Ny lov om verdipapirhandel i 2007 - hva var motivene? erfaringer etter 2 år Gardermoen, 26. april 2010 Eirik Bunæs AF Kommunepartner: Finansiell rådgivning og formelle rammer Ny lov om verdipapirhandel i 2007 - hva var motivene? erfaringer etter 2 år 2 Nytt EU-regelverk på verdipapirområdet

Detaljer

Compliance funksjonen utøvelse og praktisk angrepsvinkel

Compliance funksjonen utøvelse og praktisk angrepsvinkel Compliance funksjonen utøvelse og praktisk angrepsvinkel Presentasjon i Complianceutvalget i VFF den 10. april 2013 Kate A. Pauli Lovpålagt funksjon Verdipapirforetak og forvaltningsselskaper for verdipapirfond

Detaljer

EKSEMPEL. Finansplan. Formålet med finansplanen. Finansplanen omfatter: NAVN NAVNESEN ADRESSEVEIEN 1 1234 STED

EKSEMPEL. Finansplan. Formålet med finansplanen. Finansplanen omfatter: NAVN NAVNESEN ADRESSEVEIEN 1 1234 STED plan Finansplan 1(9) NAVN NAVNESEN ADRESSEVEIEN 1 1234 STED Navn Navnesen xx xx xx xx din.rådgiver@nordea.no Private Banker Tel Fax E-mail Finansplan Formålet med finansplanen Finansplanen er utarbeidet

Detaljer

Implementering av MiFID II

Implementering av MiFID II Implementering av MiFID II Hanne Leirbukt Pedersen, DNB Markets 24. September 2015 Julegave fra ESMA des. 2014: Utkast til tekniske standarder 2 Organisatoriske krav til verdipapirforetak Grunnleggende

Detaljer

ANBEFALING NR. 7 ANBEFALTE RETNINGSLINJER VED SALG AV WARRANTS

ANBEFALING NR. 7 ANBEFALTE RETNINGSLINJER VED SALG AV WARRANTS ANBEFALING NR. 7 ANBEFALTE RETNINGSLINJER VED SALG AV WARRANTS Anbefalingen er fastsatt av styret i Norges Fondsmeglerforbund 22. desember 2008. ANBEFALTE RETNINGSLINJER VED SALG AV WARRANTS 1 Innledning

Detaljer

VEDLEGG TIL KUNDEAVTALE ORDREFORMIDLING NOR SECURITIES AS RETNINGSLINJER FOR ORDREFORMIDLING NOR SECURITIES AS

VEDLEGG TIL KUNDEAVTALE ORDREFORMIDLING NOR SECURITIES AS RETNINGSLINJER FOR ORDREFORMIDLING NOR SECURITIES AS 201202- Vedlegg til Kundeavtale Ordreformidling, 5 sider. VEDLEGG TIL KUNDEAVTALE ORDREFORMIDLING NOR SECURITIES AS RETNINGSLINJER FOR ORDREFORMIDLING NOR SECURITIES AS 1. GENERELT Nor Securities har konsesjon

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/19

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/19 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/19 X Innklaget: Agilis Færder Securities ASA Stranden 3A, Aker Brygge 0250 Oslo Saken gjelder: Saken gjelder generell klage over kvaliteten på den rådgivningen klager

Detaljer

Mål med seminaret: AFR skal bidra til å øke finansnæringens omdømme. rundt framtidige utfordringer og muligheter som aktører og

Mål med seminaret: AFR skal bidra til å øke finansnæringens omdømme. rundt framtidige utfordringer og muligheter som aktører og AFR skal bidra til å øke finansnæringens omdømme NFF seminar 14. oktober 2010 1 Mål med seminaret: Å fremme diskusjon rundt framtidige utfordringer og muligheter som aktører og beslutningstakere i finansnæringen

Detaljer

Retningslinjer for utførelse av investeringsbeslutninger som sikrer beste resultat for KLP fondene

Retningslinjer for utførelse av investeringsbeslutninger som sikrer beste resultat for KLP fondene Retningslinjer for utførelse av investeringsbeslutninger som sikrer beste resultat for KLP fondene Bakgrunn KLP Fondsforvaltning AS (KLP FF) har utkontraktert forvaltningen av KLP fondene til KLP Kapitalforvaltning

Detaljer

MiFID implementering i DnB NOR Markets. Hanne L. Pedersen Compliance DnB NOR Markets

MiFID implementering i DnB NOR Markets. Hanne L. Pedersen Compliance DnB NOR Markets MiFID implementering i DnB NOR Markets Hanne L. Pedersen Compliance DnB NOR Markets MiFID: Innføring av ny verdipapirhandellov Konsesjonsforhold: Investeringsrådgivning blir ny konsesjonspliktig investeringstjeneste

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BEGRENSNING AV INTERESSEKONFLIKTER

RETNINGSLINJER FOR BEGRENSNING AV INTERESSEKONFLIKTER RETNINGSLINJER FOR BEGRENSNING AV INTERESSEKONFLIKTER Apollo Markets AS driver virksomhet etter en forretningsmodell som har innebygget potensiale for interessekonflikter. Dette vil kunne oppstå enten

Detaljer

INFORMASJON OM KUNDEKLASSIFISERING

INFORMASJON OM KUNDEKLASSIFISERING INFORMASJON OM KUNDEKLASSIFISERING 1. ANVENDELSESOMRÅDE, KLASSIFISERING SpareBank 1 Verdipapirservice AS ( Foretaket ) er pålagt å klassifisere alle kunder i ulike kundekategorier avhengig av profesjonalitet

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/12

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/12 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/12 Klager: X Innklaget: Orkla Finans Kapitalforvaltning AS Postboks 1724 Vika 0121 Oslo Saken gjelder: Klagen retter seg mot den rådgivningen som ble utført av Orkla

Detaljer

RUTINE FOR KUNDEKLASSIFISERING

RUTINE FOR KUNDEKLASSIFISERING RUTINE FOR KUNDEKLASSIFISERING Fastsatt av styret i Horisont Kapitalforvaltning AS ( Foretaket ) 30. januar 2014 1. INNLEDNING Foretaket er pålagt å klassifisere alle kundene i ulike kundekategorier avhengig

Detaljer

Verdipapirfondenes forening - vedtekter

Verdipapirfondenes forening - vedtekter Verdipapirfondenes forening - vedtekter Sist revidert 15.april 2010 1 - Formål Verdipapirfondenes forening er en serviceorganisasjon for selskap som har konsesjon til å drive fondsforvaltning og/eller

Detaljer

RUTINE FOR HÅNDTERING AV INTERESSEKONFLIKTER

RUTINE FOR HÅNDTERING AV INTERESSEKONFLIKTER Approved by Date Effective as of Responsible Author BoD November 2012 Compliance Earlier versions Period of validity Comment Responsible Author Version 1 Version 2 RUTINE FOR HÅNDTERING AV INTERESSEKONFLIKTER

Detaljer

Informasjon og retningslinjer om kundeklassifisering

Informasjon og retningslinjer om kundeklassifisering Informasjon og retningslinjer om kundeklassifisering Basert på standard utarbeidet av Verdipapirforetakenes forbund (VPFF) Denne standarden er sist oppdatert 10. mars 2015 RS Platou Project Sales AS NO

Detaljer

Regulatoriske utfordringer ved distribusjon av finansielle produkter

Regulatoriske utfordringer ved distribusjon av finansielle produkter Regulatoriske utfordringer ved distribusjon av finansielle produkter NFMF bransjeseminar 4. juni 2009 Tore Mydske og Sverre Tyrhaug www.thommessen.no Disposisjon Konsekvenser av produktets rettslige kategorisering

Detaljer

INNHOLD. Investeringsprofil Aksjer 4. Investeringsprofil Renter 5. Vekterfond Trygg 6. Vekterfond Balansert 7. Vekterfond Offensiv 8

INNHOLD. Investeringsprofil Aksjer 4. Investeringsprofil Renter 5. Vekterfond Trygg 6. Vekterfond Balansert 7. Vekterfond Offensiv 8 halvårsrapport 2010 INNHOLD Investeringsprofil Aksjer 4 Investeringsprofil Renter 5 Vekterfond Trygg 6 Vekterfond Balansert 7 Vekterfond Offensiv 8 Vekterfond Aksjer I 10 Vekterfond Aksjer II 11 DANSKE

Detaljer

APOLLO MARKETS AS - RUTINE FOR UTØVELSE AV INVESTERINGSTJENESTER

APOLLO MARKETS AS - RUTINE FOR UTØVELSE AV INVESTERINGSTJENESTER APOLLO MARKETS AS - RUTINE FOR UTØVELSE AV INVESTERINGSTJENESTER Apollo Markets AS har konsesjon fra Finanstilsynet til å yte følgende investeringstjenester i medhold av verdipapirhandelloven 2-1 (1) nr:

Detaljer

DEL 1: BAKGRUNN OG INFORMASJON 3

DEL 1: BAKGRUNN OG INFORMASJON 3 FAGPLAN FOR KOMPETANSEOPPDATERING AFR 2018 1 : INNHOLD DEL 1: BAKGRUNN OG INFORMASJON 3 Bakgrunn 3 Andre ordninger 3 Relevant pensum 3 Stoffomfang 4 Kunnskapsnivåer 4 Spesifiseringer 4 Fagkunnskap i praksis

Detaljer

Hvilke tilpasninger gjør Fjordkraft mht. MiFID? 5. juni 2007 Trude Frydenberg

Hvilke tilpasninger gjør Fjordkraft mht. MiFID? 5. juni 2007 Trude Frydenberg Hvilke tilpasninger gjør Fjordkraft mht. MiFID? 5. juni 2007 Trude Frydenberg Hvilke spørsmål jobber vi med mht. MiFID Hvilke av våre aktiviteter berøres av MiFID-forskriften? Hva er konsekvensen? Hvilket

Detaljer

Kundebehandling under MiFID

Kundebehandling under MiFID Kundebehandling under MiFID 20. juni 2007 Advokat Trine Birgitte Waag tbw.schjodt.no Agenda Kundeklassifisering Egnethets og hensiktsmessighetstestene Kundeavtaler Kundeklassifisering Alle kunder skal

Detaljer

Oversikt over betydningen av MiFID i Nord Pools markeder

Oversikt over betydningen av MiFID i Nord Pools markeder Oversikt over betydningen av MiFID i Nord Pools markeder Erik Thrane General Counsel erik.thrane@nordpool.com Disposisjon Oversikt over MiFID Finansielle instrumenter Investeringstjenester Relevante unntak

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR AKTIV FORVALTNING, INVESTERINGSRÅDGIVNING, OG MOTTAK OG FORMIDLING AV ORDRE

RETNINGSLINJER FOR AKTIV FORVALTNING, INVESTERINGSRÅDGIVNING, OG MOTTAK OG FORMIDLING AV ORDRE RETNINGSLINJER FOR AKTIV FORVALTNING, INVESTERINGSRÅDGIVNING, OG MOTTAK OG FORMIDLING AV ORDRE Fastsatt av styret i Horisont Kapitalforvaltning AS («Foretaket») 3. mars 2015. Denne rutinen erstatter tidligere

Detaljer

Private Banking Investeringskonto. Markedsføringsmateriell

Private Banking Investeringskonto. Markedsføringsmateriell Private Banking Investeringskonto Markedsføringsmateriell Private Banking Investeringskonto Investering i verdipapirfond, med full fleksibilitet til å gjennomføre fondsbytter Ingen skatt ved fondsbytter

Detaljer

Rådgivning ved fondssalg

Rådgivning ved fondssalg Rådgivning ved fondssalg Complianceseminar VFF 24. november 2016 Adv. Kjersti T. Trøbråten 2 Grenser mot tilknyttet virksomhet hva slags råd utover investeringsrådgivning kan man gi sine kunder? Oversikt

Detaljer

Avtale om investeringsrådgivning mellom Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Oslofilalen ("Banken" eller "SEB") og ("Kunden") Land:

Avtale om investeringsrådgivning mellom Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Oslofilalen (Banken eller SEB) og (Kunden) Land: Rådgivningsavtale Avtale om investeringsrådgivning mellom Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Oslofilalen ("Banken" eller "SEB") og ("Kunden") Kunden Kundenavn: Tlf privat: Org. nr. / Personnummer

Detaljer

DEL 1: BAKGRUNN OG INFORMASJON 3

DEL 1: BAKGRUNN OG INFORMASJON 3 Fagplan for KOMPETANSEOPPDATERINGER 2017 1 : INNHOLD DEL 1: BAKGRUNN OG INFORMASJON 3 Bakgrunn 3 Andre ordninger 3 Relevant pensum 3 Stoffomfang 4 Kunnskapsnivåer 4 Spesifiseringer 4 Fagkunnskap i praksis

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2010/3

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2010/3 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2010/3 Klager: X Innklaget: Terra Markets AS Parkveien 61 0254 OSLO Saken gjelder: Saken gjelder klage på mangelfull oppfølgning fra verdipapirforetakets side, blant annet

Detaljer

Sekretariatet i AFR har innstilt til nemnda på at innklagede rådgiver skal fratas sin autorisasjon.

Sekretariatet i AFR har innstilt til nemnda på at innklagede rådgiver skal fratas sin autorisasjon. Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere (AFR) Autorisasjonsnemndas behandling av sak vedrørende brudd på god rådgivningsskikk etter AFRs regelverk 3-4. Saken er mottatt fra bedriften 28. mai 2013.

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2010/16

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2010/16 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2010/16 Klager: X Innklaget: Terra Markets AS Parkveien 61 0201 Oslo Saken gjelder: Klage på mangelfull oppfølgning fra verdipapirforetakets side i forbindelse med aksjehandel

Detaljer

Kundeavtale/Kundeprofil

Kundeavtale/Kundeprofil Kundeavtale/Kundeprofil Vennligst fyll inn sidene 1 7. Send dokumentene til: JOOL Markets AS Postboks 1305 Vika 0112 Oslo e-post: post@joolcapital.no Bekreftelse av identitet Navn/Firmanavn: Kontaktperson

Detaljer

HEMNE KOMMUNE Etiske retningslinjer Vedtatt av kommunestyret i sak 13/11 den 22.03.11

HEMNE KOMMUNE Etiske retningslinjer Vedtatt av kommunestyret i sak 13/11 den 22.03.11 10/2773-6 007 HEMNE KOMMUNE Etiske retningslinjer Vedtatt av kommunestyret i sak 13/11 den 22.03.11 Etiske retningslinjer for Hemne kommune Vedtatt i Kommunestyret 22.03.2011, sak 13/11 Ansatte og folkevalgte

Detaljer

Nytt og nyttig fra Finanstilsynet Seminar for complianceansvarlige. Gry E. Skallerud Avdeling for markedstilsyn

Nytt og nyttig fra Finanstilsynet Seminar for complianceansvarlige. Gry E. Skallerud Avdeling for markedstilsyn Nytt og nyttig fra Finanstilsynet Seminar for complianceansvarlige Gry E. Skallerud Avdeling for markedstilsyn Disposisjon Finanstilsynets rundskriv om kontrollfunksjonen i verdipapirforetak (compliancerundskrivet)

Detaljer

Fondskonto i Danica Pensjon. Markedsføringsmateriell

Fondskonto i Danica Pensjon. Markedsføringsmateriell Fondskonto i Danica Pensjon Markedsføringsmateriell Fondskonto Full fleksibilitet og frihet. Du kan når som helst gjøre endringer på dine investeringer Vi forvalter dine penger på best mulig måte gjennom

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2015/5. Klager: Bryggen Bergen

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2015/5. Klager: Bryggen Bergen ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2015/5 Klager: X Innklaget: Nordic Securities AS Bryggen 5 5003 Bergen Saken gjelder: Klage på at investeringsrådgivning ikke har vært i henhold til klagers risikovillighet

Detaljer

LillestrømBankens samfunnsansvar. LillestrømBankens samfunnsansvar

LillestrømBankens samfunnsansvar. LillestrømBankens samfunnsansvar LillestrømBankens samfunnsansvar Innhold LILLESTRØMBANKENS SAMFUNNSANSVAR 2 Innledning... 2 Banken og menneskerettighetene... 2 Banken og miljøet... 2 Banken og myndighetene... 3 Banken og samfunnet...

Detaljer

Rundskriv 4/2015 Organisering av verdipapirforetak. Brita Daae Hrenovica Seniorrådgiver Seksjon for verdipapirforetak og infrastruktur

Rundskriv 4/2015 Organisering av verdipapirforetak. Brita Daae Hrenovica Seniorrådgiver Seksjon for verdipapirforetak og infrastruktur Rundskriv 4/2015 Organisering av verdipapirforetak Brita Daae Hrenovica Seniorrådgiver Seksjon for verdipapirforetak og infrastruktur Oversikt Nytt rundskriv om organisering av verdipapirforetak Innledning

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/22

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/22 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/22 Klager: X Innklaget: Christiania Securities AS Postboks 728 Sentrum 0105 OSLO Saken gjelder: Saken gjelder klage på investeringsrådgivning foretatt av Christiania

Detaljer

Søknad om konsesjon. Advokat Søren L. Lous. når løsningen teller

Søknad om konsesjon. Advokat Søren L. Lous. når løsningen teller Advokat Søren L. Lous Forutsetninger for konsesjonssøknad Vphl 9-1 Investeringstjenester som ytes på forretningsmessig basis Virksomheten ikke faller inn under et eller flere unntak i vphl. 9-2 Vphl 9-1,

Detaljer

Skadeforsikringsselskapenes godkjenningsordning for selgere og rådgivere Innholdsfortegnelse

Skadeforsikringsselskapenes godkjenningsordning for selgere og rådgivere Innholdsfortegnelse Skadeforsikringsselskapenes godkjenningsordning for selgere og rådgivere Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn... 2 2. Hensikt... 2 3. Målgruppe og tidsfaser... 2 4. Godkjenningsprøven... 2 5. Retningslinjer

Detaljer

Oppgaver og organisering av compliance-funksjonen Foredrag ved Norges Interne Revisorers Forening - Nettverksgruppen Finanssektoren

Oppgaver og organisering av compliance-funksjonen Foredrag ved Norges Interne Revisorers Forening - Nettverksgruppen Finanssektoren Oppgaver og organisering av compliance-funksjonen Foredrag ved Norges Interne Revisorers Forening - Nettverksgruppen Finanssektoren Frede Aas Rognlien Head of Legal and Compliance SEB Enskilda AS 1 MiFID

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2012/5

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2012/5 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2012/5 Klager: X Innklaget: Nordic Securities AS Bryggen 5 5003 Bergen Saken gjelder: Anførsel om at Nordic Securities AS ikke har gitt en forståelig og ordentlig orientering

Detaljer

for Investeringskonto

for Investeringskonto I for Investeringskonto Investeringskonto Enkel rapportering Du får flere fordeler ved å samle din sparing og dine investeringer i en Investeringskonto. Det aller viktigste er oversikten og enkelheten

Detaljer

Forvaltningsprosess og markedssyn. Seniorstrateg Christian Lie Danske Bank Wealth Management

Forvaltningsprosess og markedssyn. Seniorstrateg Christian Lie Danske Bank Wealth Management Forvaltningsprosess og markedssyn Seniorstrateg Christian Lie Danske Bank Wealth Management Strategic asset allocation forum Credit bond competencies Danske Capital Senior management Asset allocation competencies

Detaljer

Tilsynssaker vedrørende kontrollfunksjonen. Halvdagsseminar for verdipapirforetakene 1. desember 2010 Tilsynsrådgiver Leif Roar Johansen

Tilsynssaker vedrørende kontrollfunksjonen. Halvdagsseminar for verdipapirforetakene 1. desember 2010 Tilsynsrådgiver Leif Roar Johansen Tilsynssaker vedrørende kontrollfunksjonen Halvdagsseminar for verdipapirforetakene 1. desember 2010 Tilsynsrådgiver Leif Roar Johansen Kontrollfunksjonen er et viktig prioriteringsområde ved stedlige

Detaljer

Statoil Kapitalforvaltning ASA - Vår måte å forvalte midler

Statoil Kapitalforvaltning ASA - Vår måte å forvalte midler Statoil Kapitalforvaltning ASA - Vår måte å forvalte midler Thomas Ludvigsen, daglig leder 13. januar 2012 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Kapitalforvaltning

Detaljer

I mange av kapitlene er det henvisninger til mer detaljerte prinsipper og retningslinjer som foreligger i underliggende dokumenter til HR policyen.

I mange av kapitlene er det henvisninger til mer detaljerte prinsipper og retningslinjer som foreligger i underliggende dokumenter til HR policyen. KONSERNPOLICY FOR HR 1 FORMÅL OG OVERORDNET MÅL FOR HR-ARBEIDET Det overordnede målet for HR-arbeidet er å utvikle faglige kvalifikasjoner og menneskelige egenskaper hos medarbeidere i EB slik at de i

Detaljer

Råd om sparing / investering hva er utfordringen?

Råd om sparing / investering hva er utfordringen? Oslo, 14. oktober 2010 Eirik Bunæs NFF seminar: Nye rammebetingelser for Finansiell rådgivning Råd om sparing / investering hva er utfordringen?.informere, evt advare, i forhold til: Avkastning / forrentning

Detaljer

Complianceseminar VFF

Complianceseminar VFF Complianceseminar VFF Identifisering og håndtering av interessekonflikter i praksis Mandag 18. september 2017 CRO Hein Are Kvingedal Storebrand Asset Management AS Storebrand Asset Management Konsesjoner

Detaljer

Flexipensjon i Danica Pensjon. Markedsføringsmateriell

Flexipensjon i Danica Pensjon. Markedsføringsmateriell Flexipensjon i Danica Pensjon Markedsføringsmateriell Flexipensjon Flexipensjon er pensjonssparing med skattefordeler, frihet og fleksibilitet. Flexipensjon gir deg mulighet til økt pensjonsinntekt i tillegg

Detaljer

Policy for Eierstyring og Selskapsledelse

Policy for Eierstyring og Selskapsledelse Policy for Eierstyring og Selskapsledelse Innholdsfortegnelse 1.1 Formål... 2 1.2 Verdiskapning... 2 1.3 Roller og ansvar... 3 1.3.1 Styrende organer... 3 1.3.2 Kontrollorganer... 4 1.3.3 Valgorganer...

Detaljer

INFORMASJON OM KUNDEKLASSIFISERING. 1. Klassifisering. 2. Ikke-profesjonell kunde

INFORMASJON OM KUNDEKLASSIFISERING. 1. Klassifisering. 2. Ikke-profesjonell kunde INFORMASJON OM KUNDEKLASSIFISERING 1. Klassifisering Cleaves Securities er pålagt å klassifisere alle våre kunder i ulike kundekategorier avhengig av profesjonalitet. Kundene skal klassifiseres som henholdsvis

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2013/4

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2013/4 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2013/4 Klager: X Innklaget: DNB Markets Postboks 1600 0021 Oslo Saken gjelder: Klage på at DNB Markets megler angivelig skal ha gitt misvisende opplysninger/unnlatt å gi

Detaljer

Hva er nytt fra EU? Status Kreditt Privatmarked

Hva er nytt fra EU? Status Kreditt Privatmarked Hva er nytt fra EU? Status Kreditt Privatmarked TO STRATEGISKE HOVEDOMRÅDER 1. Utvikle og forvalte kompetansestandarder og autorisasjonsordninger 1. Regelverksutviklingen hoveddriveren Den pågående regelverksutviklingen

Detaljer

Internkontrollrapport for a r 2015

Internkontrollrapport for a r 2015 Internkontrollrapport for a r 2015 2-2 Internkontroll- og compliance Medlemsbedriftene skal sørge for å innarbeide ordningene i sin internkontroll- og compliancefunksjon. Medlemsbedriftene skal rapportere

Detaljer

Kundeavtale for ytelse av investeringstjenester personkunder

Kundeavtale for ytelse av investeringstjenester personkunder Kundeavtale for ytelse av investeringstjenester personkunder Pareto Securities AS ( Pareto ), Org nr 956 632 374, Dronning Mauds gate 3, 0250 Oslo, Postboks 1411 Vika, N-0115 OSLO, Telefon +47 22 87 87

Detaljer

Kundeavtale for ytelse av investeringstjenester foretak

Kundeavtale for ytelse av investeringstjenester foretak Kundeavtale for ytelse av investeringstjenester foretak Pareto Securities AS ( Pareto ), Org nr 956 632 374, Dronning Mauds gate 3, 0250 Oslo, Postboks 1411 Vika, N-0115 OSLO, Telefon +47 22 87 87 00;

Detaljer

Halvårsrapport 2014 DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT

Halvårsrapport 2014 DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT Halvårsrapport DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT 1 2 DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT Innhold Første halvår 3 Investeringsprofil Aksjer 4 Investeringsprofil Renter 5 Vekterfond Tryg 6 Vekterfond Balansert 7

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/19. Saken gjelder: Påstand om mangelfull rådgivning i forbindelse med valutaspotforretninger.

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/19. Saken gjelder: Påstand om mangelfull rådgivning i forbindelse med valutaspotforretninger. ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/19 Klager: X Innklaget: Cosmos Markets AS Rådhusgata 15 3211 SANDEFJORD Saken gjelder: Påstand om mangelfull rådgivning i forbindelse med valutaspotforretninger. Etisk

Detaljer

Investeringsrådgivning. Kapitalforvaltning. Regnskapstjenester

Investeringsrådgivning. Kapitalforvaltning. Regnskapstjenester Totalleverandør av finansielle tjenester Investeringsrådgivning Kapitalforvaltning Regnskapstjenester INVESTERINGSRÅDGIVNING FINANSCO RÅDGIVNING AS Vår rådgivning tar utgangspunkt i dine behov og ønsker,

Detaljer

Instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS. Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, 12.12.2012

Instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS. Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, 12.12.2012 Instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, 12.12.2012 Innhold 1. Internrevisjonens formål... 3 2. Organisering, ansvar og myndighet... 3 3. Oppgaver... 3

Detaljer

RAMMEVERK for praktisk prøve GOS

RAMMEVERK for praktisk prøve GOS RAMMEVERK for praktisk prøve GOS : Innledning Godkjenningsordningen for selgere og rådgivere i skadeforsikring (GOS) etablerte felles fagplaner og felles rammeverk for praktisk prøve 31.01.2013 i styringsgruppen

Detaljer

ETISKE NORMER FOR BERGEN CAPITAL MANAGEMENT AS. (Basert på standard utarbeidet av Verdipapirforetakenes forbund)

ETISKE NORMER FOR BERGEN CAPITAL MANAGEMENT AS. (Basert på standard utarbeidet av Verdipapirforetakenes forbund) ETISKE NORMER FOR BERGEN CAPITAL MANAGEMENT AS (Basert på standard utarbeidet av Verdipapirforetakenes forbund) 1 Formål De etiske normene har som formål å bidra til at rådgivning og omsetning av finansielle

Detaljer

Verdipapirhandelloven. Regnskapsloven. Egenerklæring leverandørers samfunnsansvar

Verdipapirhandelloven. Regnskapsloven. Egenerklæring leverandørers samfunnsansvar Retningslinje for innkjøp i Sbanken ASA Besluttet av Ledelsen i Sbanken ASA Dato for beslutning 1. september 2017 Frekvens beslutning Rettslig hjemmel Årlig Finansforetaksloven Verdipapirhandelloven Regnskapsloven

Detaljer

Rammeverk for praksiskrav Kreditt

Rammeverk for praksiskrav Kreditt Rammeverk for praksiskrav Kreditt : Innledning Autorisasjonsordningen i kreditt ble etablert 4. november 2016. Det er Finansnæringens autorisasjonsordninger som står bak ordningen. For å bli autorisert

Detaljer

Reglement og fullmakt for finansforvaltning

Reglement og fullmakt for finansforvaltning Levanger kommune Reglement og fullmakt for finansforvaltning Kommunestyret Levanger, 03.09.2014. Innholdsfortegnelse: 1. Hensikten med reglementet...3 2. Hjemmel...3 3. Gyldighet...3 4. Begrensninger...3

Detaljer

Rammeverk for praktisk prøve

Rammeverk for praktisk prøve Rammeverk for praktisk prøve : Innledning Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere ble etablert 1. januar 2009. Det er FinansNorge og Verdipapirfondenes forening som står bak ordningen. For å bli

Detaljer

Kunde- og rådgivningsavtale

Kunde- og rådgivningsavtale Kunde- og rådgivningsavtale Avtale om Private Banking mellom SEB ( Banken ) og ( Kunden ) Søker Etternavn, fornavn: Personnummer (11 siffer): Firmanavn: Foretaksnummer (9 siffer): Postadresse: Postnr:

Detaljer

REGLEMENT OG FULLMAKT FOR LEVANGER KOMMUNES FINANSFORVALTNING

REGLEMENT OG FULLMAKT FOR LEVANGER KOMMUNES FINANSFORVALTNING REGLEMENT OG FULLMAKT FOR LEVANGER KOMMUNES FINANSFORVALTNING Oversikt side 1. Hensikten med reglementet 3 2. Hjemmel 3 3. Gyldighet 3 4. Begrensninger 3 5. Overordnet finansiell strategi/ -målsetting

Detaljer

Reglement for Finansforvaltning

Reglement for Finansforvaltning Reglement for Finansforvaltning Kommunestyrets vedtak 22.06.2010, ksak 067/10 1. Formål... 1 2. Hjemmel og gyldighet... 1 3. Målsetting... 1 4. Risiko... 2 5. Derivater... 2 6. Forvaltning av langsiktige

Detaljer

Nordic Capital Management AS Telefon: +47 21 95 12 70 Kundeservice.ncm@thenordicgroup.no N-0250 Oslo thenordicgroup.no. Nordic Multi Strategy

Nordic Capital Management AS Telefon: +47 21 95 12 70 Kundeservice.ncm@thenordicgroup.no N-0250 Oslo thenordicgroup.no. Nordic Multi Strategy Nordic Capital Management AS Telefon: +47 21 95 12 70 Grundingen 2 Kundeservice.ncm@thenordicgroup.no N-0250 Oslo thenordicgroup.no Nordic Multi Strategy Nordic Multi Strategy (NMS) Skapt for å bevare

Detaljer

Policy for Eierstyring og Selskapsledelse

Policy for Eierstyring og Selskapsledelse Policy for Eierstyring og Selskapsledelse Innholdsfortegnelse 1.1 Formål... 2 1.2 Verdiskapning... 2 1.3 Roller og ansvar... 3 1.3.1 Styrende organer... 3 1.3.2 Kontrollorganer... 4 1.3.3 Valgorganer...

Detaljer

Nytt fra fondsområdet, herunder lov om forvaltning av alternative investeringsfond

Nytt fra fondsområdet, herunder lov om forvaltning av alternative investeringsfond Nytt fra fondsområdet, herunder lov om forvaltning av alternative investeringsfond Verdipapirseminaret, 4. juni 2014 Britt Hjellegjerde og Lars Ove Hagset Disposisjon 1) Enkelte regelverksinitiativ på

Detaljer

Formålet med den interne kontroll i virksomheten er blant annet å sikre at:

Formålet med den interne kontroll i virksomheten er blant annet å sikre at: NRP Asset Management ASA ICAAP 2014 offentliggjøring etter Pilar III, Forhold til forskrift om årsregnskap for verdipapirforetak og opplysningsplikt ift forskrift om kapitalkrav for verdipapirforetak kap

Detaljer

Norges Fondsmeglerforbunds bransjeseminar

Norges Fondsmeglerforbunds bransjeseminar Norges Fondsmeglerforbunds bransjeseminar Rådgivning og salg av finansprodukter hvem kan kjøpe hva? Oslo, 2. juni 2010 advokat Bernt Olav Steinland Innhold Innhold Side Hva er finansprodukter? 3 Krav til

Detaljer

RÅDGIVING OG SALG UNDER MIFID Foredrag for Norges Fondsmeglerforbund 20 06 2007 av Eystein Kleven Seksjonssjef i Kredittilsynet

RÅDGIVING OG SALG UNDER MIFID Foredrag for Norges Fondsmeglerforbund 20 06 2007 av Eystein Kleven Seksjonssjef i Kredittilsynet RÅDGIVING OG SALG UNDER MIFID Foredrag for Norges Fondsmeglerforbund 20 06 2007 av Eystein Kleven Seksjonssjef i Kredittilsynet 1 Innledning Lovutviklingen motsvarer normalt behov i samfunnet. Dette gjelder

Detaljer

KLPs utfordringer ifm internkontroll og hvordan disse er håndtert Runar Dybvik, leder for internrevisjonen i KLP

KLPs utfordringer ifm internkontroll og hvordan disse er håndtert Runar Dybvik, leder for internrevisjonen i KLP NIRFs nettverk for statlig sektor, 22. august 2013 KLPs utfordringer ifm internkontroll og hvordan disse er håndtert Runar Dybvik, leder for internrevisjonen i KLP Agenda Risikostyring og internkontroll

Detaljer

Retningslinjer for ordreutførelse i RS Platou Finans Shipping AS

Retningslinjer for ordreutførelse i RS Platou Finans Shipping AS Retningslinjer for ordreutførelse i RS Platou Finans Shipping AS Dette skrivet omfatter retningslinjer for å oppnå best mulig resultat for ordreutførelse av finansielle instrumenter som er påkrevet etter

Detaljer

Rammeverk for praktisk prøve

Rammeverk for praktisk prøve Rammeverk for praktisk prøve : Innledning Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere ble etablert 1. januar 2009. Det er FNO, Verdipapirfondenes forening og Finansforbundet som står bak ordningen.

Detaljer

Kommisjonens forslag til endringer i MiFID. Verdipapirseminaret 2. desember 2011 Spesialrådgiver Lars Ove Hagset

Kommisjonens forslag til endringer i MiFID. Verdipapirseminaret 2. desember 2011 Spesialrådgiver Lars Ove Hagset Kommisjonens forslag til endringer i MiFID Verdipapirseminaret 2. desember 2011 Spesialrådgiver Lars Ove Hagset Etter 4 år med MiFID hvilke svakheter er avdekket? Markedsfragmentering Svakere markedsovervåking

Detaljer

Retningslinjer for utførelse av kundeordre. September 2007

Retningslinjer for utførelse av kundeordre. September 2007 Retningslinjer for utførelse av kundeordre September 2007 For SEB er Beste resultat mye mer enn et lovbestemt krav, det er en uunnværlig del av forretningsmodellen vår og en av hjørnesteinene i tjenestetilbudet

Detaljer

1. Bakgrunn og informasjon 3. 2. Felles tverrgående temaer for alle ordninger 5. 3. Temaer for autoriserte finansielle rådgivere 7

1. Bakgrunn og informasjon 3. 2. Felles tverrgående temaer for alle ordninger 5. 3. Temaer for autoriserte finansielle rådgivere 7 Fagplan for Kompetanseoppdateringer 2015 1 : INNHOLD 1. Bakgrunn og informasjon 3 Bakgrunn og informasjon 3 Bakgrunn 3 Andre ordninger 3 Relevant pensum 3 Stoffomfang 4 Kunnskapsnivåer 4 Spesifiseringer

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/25

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/25 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/25 Klager: X Innklaget: First Securities AS Postboks 1441 Vika 0115 Oslo Saken gjelder: Klagen gjelder generell misnøye knyttet til de tjenester klager har mottatt fra

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR UTØVELSE AV EIERSTYRING INKLUSIV BRUK AV STEMMERETT

RETNINGSLINJER FOR UTØVELSE AV EIERSTYRING INKLUSIV BRUK AV STEMMERETT BAKGRUNN RETNINGSLINJER FOR UTØVELSE AV EIERSTYRING INKLUSIV BRUK AV STEMMERETT SKAGEN AS (SKAGEN) er et forvaltningsselskap for verdipapirfond og forvalter SKAGEN fondene. Gjennom sine investeringer blir

Detaljer

Rådgivning om finansielle produkter noen utviklingstrekk

Rådgivning om finansielle produkter noen utviklingstrekk Rådgivning om finansielle produkter noen utviklingstrekk Britt Hjellegjerde Seksjonssjef Kredittilsynet Bransjeseminar i regi av Norges Fondsmeglerforbund 4. juni 2009 1 Tema som vil bli berørt: 1. Kort

Detaljer

Etisk tjenestepensjon? Av Gunnell Sandanger og Arild Hermstad

Etisk tjenestepensjon? Av Gunnell Sandanger og Arild Hermstad Av Gunnell Sandanger og Arild Hermstad Fra 1. juli innføres obligatorisk tjenestepensjon hvilke av de store tilbyderne er best på etikk? Tilbyderne av obligatorisk tjenestepensjon tilbyr ulike modeller

Detaljer

Felles regelverk for autorisasjons- og godkjenningsordningene

Felles regelverk for autorisasjons- og godkjenningsordningene Samordnet regelverk Felles regelverk for autorisasjons- og godkjenningsordningene Styret har gjennomgått, oppdatert og samordnet regelverkene for: Godkjenningsordningen i skadeforsikring (GOS) Autorisasjonsordningen

Detaljer

FAGPLAN FOR KOMPETANSEOPPDATERINGER GOS 2018

FAGPLAN FOR KOMPETANSEOPPDATERINGER GOS 2018 FAGPLAN FOR KOMPETANSEOPPDATERINGER GOS 2018 : INNHOLD DEL 1: BAKGRUNN OG INFORMASJON 3 Bakgrunn 3 Andre ordninger 3 Relevant pensum 3 Stoffomfang 3 Kunnskapsnivåer 4 Spesifiseringer 4 Fagkunnskap i praksis

Detaljer

Fremtidens spareprodukter over og ut for strukturerte produkter?

Fremtidens spareprodukter over og ut for strukturerte produkter? Fremtidens spareprodukter over og ut for strukturerte produkter? Hvordan har vi havnet der vi er i dag? Kan strukturerte produkter brukes smart? Fremtidens produkter - hvor går veien videre? Audun Bø Orkla

Detaljer

Herværende dokument «Konsernpolicy for HR» er ett av disse policydokumentene (styringsdokumentene).

Herværende dokument «Konsernpolicy for HR» er ett av disse policydokumentene (styringsdokumentene). KONSERNPOLICY HR FORMÅL OG OVERORDNET MÅL FOR HR ARBEIDET Det overordnede målet for HR-arbeidet er å utvikle faglige kvalifikasjoner og menneskelige egenskaper hos medarbeidere i Glitre Energi slik at

Detaljer

Retningslinjer for Norges Banks arbeid med ansvarlig forvaltning og eierskapsutøvelse

Retningslinjer for Norges Banks arbeid med ansvarlig forvaltning og eierskapsutøvelse Retningslinjer for Norges Banks arbeid med ansvarlig forvaltning og eierskapsutøvelse 1 Norges Banks arbeid med ansvarlig forvaltning (1) Forvaltningen av fondsmidlene skal bygge på at kravet om høyest

Detaljer

Praktisk erfaring fra operasjonell revisjon av MiFID. Margrethe H. Stavem 19. mai 2008

Praktisk erfaring fra operasjonell revisjon av MiFID. Margrethe H. Stavem 19. mai 2008 Praktisk erfaring fra operasjonell revisjon av MiFID Margrethe H. Stavem Revisjonsoppdraget - formål og fokus Gjennomføring av revisjonen Lærdom Side 2 Revisjonsoppdraget Hvorfor? VPHL 9-11 Organisering

Detaljer

Konsernretningslinje - Hvitvasking, terrorfinansiering og sanksjoner

Konsernretningslinje - Hvitvasking, terrorfinansiering og sanksjoner Konsernretningslinje - Hvitvasking, terrorfinansiering og sanksjoner Gitt av konserndirektør i Risikostyring Konsern og godkjent i konsernledelsen 12.01.2015, oppdatert 20.05.2016. 1. Bakgrunn og formål

Detaljer

Internkontrollrapport 2013

Internkontrollrapport 2013 Internkontrollrapport 2013 Regelverkets 2 2: Autorisasjonsordningen som del av bedriftens internkontroll/compliance-funksjon Finansbedrifter som er tilsluttet ordningen, skal sørge for å innarbeide autorisasjonsordningen

Detaljer

Aksjespareklubber enkelte problemstillinger. Kjersti Aksnes Gjesdahl Høyres Hus 16. Juni 2009

Aksjespareklubber enkelte problemstillinger. Kjersti Aksnes Gjesdahl Høyres Hus 16. Juni 2009 Aksjespareklubber enkelte problemstillinger Kjersti Aksnes Gjesdahl Høyres Hus 16. Juni 2009 Problemstillinger Avgrensninger og (mangelen på) definisjon Rettslig regulering Egenhandelsreglene Andre problemstillinger

Detaljer

Kartlegging - returprovisjoner

Kartlegging - returprovisjoner Alle norske livsforsikringsselskaper og filialer i Norge av utenlandske livsforsikringsselskaper VÅR REFERANSE DERES REFERANSE DATO 14/136 15.12.2014 Kartlegging - returprovisjoner Finanstilsynet har i

Detaljer

Utfordringer for finansiell handel i kraftmarkedet. Knut Godager Finanstilsynet

Utfordringer for finansiell handel i kraftmarkedet. Knut Godager Finanstilsynet Utfordringer for finansiell handel i kraftmarkedet Knut Godager Finanstilsynet Disposisjon Innledning Definisjonen av finansielle instrumenter Markedsplasser og CCPer Transparens Nye krav til konsesjon

Detaljer