Behandling av grensetvister i LO og forbundene

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Behandling av grensetvister i LO og forbundene"

Transkript

1 Borggata 2B/Postboks 2947 Tøyen N-0608 Oslo omslag.indd 1 Kristine Nergaard og Torgeir Aarvaag Stokke Behandling av grensetvister i LO og forbundene Behandling av grensetvister i LO og forbundene Grensetvister mellom LO-forbund er situasjoner der det er uenighet om hvilket forbund som skal organisere arbeidstakere i en bedrift, virksomhet eller bransje. I rapporten går vi gjennom bakgrunnen for dagens organisasjonsstruktur i LO, og beskriver hvilke saker som opp gjennom årene har utfordret de opprinnelige organisasjonsgrensene. Videre drøfter vi dagens situasjon; hvor mange tvistesaker er det, i hvilke organer behandles de og hva kjennetegner saksbehandlingen. Avslutningsvis trekkes følgende spørsmål opp til diskusjon: Kan LO og forbundene styrke saksbehandlingsrutiner og regelverk for å løse grensetvister på en bedre måte? Skal LO i større grad legge vekt på å sikre at framtidige vedtak gir forutsigbare organisasjonsgrenser? Eller bør ambisjonene om en enhetlig organisasjonsplan justeres i mer pragmatisk retning for å fremme løsninger som minimerer konfliktnivået mellom forbundene? Kristine Nergaard og Torgeir Aarvaag Stokke Behandling av grensetvister i LO og forbundene Fafo-rapport 2010:17 ISBN ISSN Bestillingsnr :43:32

2

3 Kristine Nergaard og Torgeir Aarvaag Stokke Behandling av grensetvister i LO og forbundene Fafo-rapport 2010:17

4 Fafo 2010 ISBN ISSN Omslag: Fafos Informasjonsavdeling Trykk: Allkopi AS

5 Innhold Forord Innledning Sammendrag Noe om grensetvistenes karakter Kilder Vårt arbeid og rapportens oppbygging Forhistorien vedtaket Spesielt om funksjonærorganisering Organisasjonsstruktur og -debatter etter Organisasjonstvister etter Tvisteløsning Tariffnemnda og tariffavtalene Dagens situasjon Omfang Saksgang og tidsbruk Noen veivalg Endringer i arbeidslivet vil fortsatt utfordre LOs organisasjonsstruktur Styrke saksbehandling og regelverk Endrede ambisjoner for utviklingen av egen organisasjonsplan? Avsluttende bemerkning Vedlegg 1 Regler for organisasjonskomiteens arbeid Vedlegg 2 Bodø-vedtaket Vedlegg 3 Gruppeoppgaver organisasjonskomiteens samling Vedlegg 4 Gruppeoppgaver organisasjonskomiteens samling

6 4

7 Forord Denne rapporten er utarbeidet av Fafo på oppdrag av LOs forhandlingsavdeling. Tema er grensetvister eller organisasjonstvister, det vil si situasjoner der det innad i LO er uenighet om hvilket forbund som skal organisere arbeidstakere i en bedrift, virksomhet eller bransje. Prinsippene for dagens organisasjonsstruktur industriforbundsformen ble vedtatt av LOs kongress i 1923, og ytterligere konkretisert på kongressen i 1957, som la den daværende forbundsstrukturen til grunn for en moderert tilpasning av prinsippet om at arbeidstakere i samme bedrift og bransje skal organiseres i samme forbund. LOs organisasjonsstruktur skal bidra til en organisasjon med tariffmessig styrke, rekrutteringsevne og mulighet til å følge opp medlemmenes interesser. Ønsket om avklarte organisasjonsgrenser mellom forbundene og effektive regler for hvordan tvister om disse grensene håndteres, begrunnes i tillegg med at dette gir medlemmene forutsigbarhet og bidrar til å hindre unødige konflikter mellom forbundene. Organisasjonsgrensene innad i LO er imidlertid under konstant justering i forbindelse med at nye bransjer og yrker kommer til, at bedrifter endrer karakter eller får nye eiere, og ved at forbund har slått seg sammen og nye forbund er dannet. LO vil derfor stå overfor tilfeller der spørsmålet om organisasjonsgrensene mellom forbundene må avklares. Mange av disse sakene løses enkelt og uten konflikt. Et mindre antall saker fører til langvarig uenighet mellom berørte forbund. Formålet med rapporten er å bidra til diskusjon og refleksjon omkring LOs organisasjonsstruktur, og omkring måten LO og forbundene håndterer situasjoner der det er usikkerhet eller uenighet om hvilket forbund som skal organisere en bedrift, virksomhet eller bransje. Rapporten er en videreutvikling av de presentasjoner som Fafo har holdt for LOs organisasjonskomité i 2008 og 2009, der formålet har vært å få fram synspunkter, erfaringer og framtidsvyer når det gjelder LOs organisasjonsstruktur og måten tvister om organisasjonsgrensene håndteres på. I forbindelse med arbeidet har vi innhentet og systematisert opplysninger om grensetvister og måten disse behandles på. Vi har intervjuet de som arbeider med denne typen saker i LO og i et utvalg forbund, og vi har gjort oss nytte av de diskusjoner som har vært ført på samlingene i regi av organisasjonskomiteen. Men arbeidet er også basert på den erfaring og innsikt vi har opparbeidet oss gjennom Fafos arbeid med tema knyttet til fagbevegelsens organisasjonsstruktur over tid. 5

8 Vi takker deltakerne på organisasjonskomiteens samlinger, som har bidratt med innspill, erfaringer og ikke minst klare synspunkter på tematikken. Vi takker også ansatte og tillitsvalgte i forbundene og LO som stilte opp til intervjuer. Takk til oppdragsgiver ved Geir Mosti, Tor Arne Solbakken og Dagfinn Lund for nyttige innspill og kommentarer til opplegg og utkast. Fafo, mars 2010 Kristine Nergaard og Torgeir Aarvaag Stokke 6

9 1 Innledning 1.1 Sammendrag Denne rapporten omhandler aktuelle forhold knyttet til grensetvister mellom LOforbund. Uenighet om organisasjonsgrenser kan oppstå i ulike sammenhenger, og vil omfatte alt fra i hvilket forbund et enkeltmedlem skal plasseres til et landsomfattende prinsipp. LOs forbund er inndelt ut fra fire overordnede kriterier bransje, eier, arbeider/funksjonær og yrke (profesjon). I en grensetvist kan én bransjeinndeling stride mot en annen, det vil si at det er uklart hvilken bransje bedriften tilhører. Mest vanlig er det imidlertid at ett organisasjonsprinsipp, for eksempel bransje, settes opp mot et annet, for eksempel eier. Det er ikke rimelig å hevde at antall grensetvister i LO har tiltatt. Det er snarere slik at saker for LOs organer (i hovedsak organisasjonskomiteen) har gått ned over tid. Dette skyldes først og fremst at antall tvister som løses direkte mellom forbundene øker. LOs engasjement i tvister på forbundsplan er imidlertid betydelig, det samme gjelder LOs behandling av utsatte tariffsøknader (BL 2-saker) 1. Samlet sett er det derfor lite sannsynlig at arbeidsbyrden knyttet til grensetvister i LO-systemet er minsket som følge av at færre saker kommer til LOs organer for formell behandling. LO og forbundene vil også i framtiden stå overfor situasjoner hvor det er strid knyttet til hvor medlemmene skal organisere seg. I rapportens siste del drøftes det om saksbehandling, saksframdrift og andre rutiner kan styrkes for at organisasjonen skal stå bedre rustet til å møte framtidige grensetvister. Videre reises en mer overordnet diskusjon: Bør målet for tiden framover være å utvikle organisasjonsprinsippene i LO slik at løsninger på grensetvister blir mer forutsigbare enn i dag? En slik omfattende gjennomgang av LOs organisasjonsplan er en tung og krevende oppgave, som vi har sporet lite entusiasme for. Tiden virker i stedet inne for å erkjenne at løsningen av grensetvister også har pragmatiske innslag. For eksempel at en løsning av grensetvister bør være forankret ved at man søker å oppnå enighet mellom berørte forbund. Dette vil innebære at mer varierte og fleksible løsninger aksepteres, inkludert motstridende organisasjonsprinsipper. Det vil kunne bidra til et lavere framtidig konfliktnivå. Det gir imidlertid en mindre forutsigbar organisasjonsstruktur, og det kan svekke LO og forbundene som tariffpolitiske aktører. 1 Søknad om å opprette ny tariffavtale skal som regel behandles av LOs sekretariat, og sendes på «Blankett 2» (BL 2). 7

10 1.2 Noe om grensetvistenes karakter I denne rapporten benytter vi begrepene tvistesak, grensetvist, organisasjonstvist og organisasjonskonflikt mer eller mindre synonymt om situasjoner der LO-forbund strides om de samme medlemmene eller om retten til å organisere en bedrift, virksomhet eller bransje. Dette betyr at vi ikke skiller i begrepsbruken mellom tvister som løses mellom de berørte forbund, og tvister som kommer til avstemming i organisasjonskomiteen eller andre av LOs organer. Grensetvister eller organisasjonstvister slik vi bruker begrepene vil spenne fra uenighet om innplasseringen av en enkelt stilling eller bedrift, til spørsmål om hvem som skal organisere arbeidstakere i offentlig eide virksomheter som skifter arbeidsgiverorganisasjon, og hvilke prinsipper som skal ligge til grunn for organisasjonsgrensene når for eksempel Bufetat flyttes fra kommunal til statlig sektor. Slik vi bruker begrepene vil også organisasjonstvister omfatte uttalt uenighet mellom forbundene om hvilke prinsipper som skal gjelde når nye forbund tas opp i LO eller når nye typer bransjer eller grupper skal innplasseres i LOs organisasjonsplan. Grensetvister kan være mer eller mindre intense. For utenforstående kan slike tvister være vanskelig å gripe, siden de foregår mellom kampfeller. Det som overses er imidlertid at hvert forbund har sin egen identitet, bygget opp og forsterket over tid. Hvert forbund har også en forpliktelse overfor sine medlemmer til å levere akseptable avtaler om lønns- og arbeidsvilkår, og til det må forbundet ha en forutsigbar økonomi basert på et kjent medlemsgrunnlag. Siden selv en liten grensetvist kan skape betydelig presedens, er det ikke alltid noen klar sammenheng mellom omfanget av grensetvister og deres intensitet. 1.3 Kilder I arbeidet med rapporten har vi brukt ulike kilder til informasjon om grensetvister i LO. Vi har benyttet skriftlig materiale, som innstillingen fra organisasjonskomiteen av 1953 og kongressbehandlingen av denne i 1957 («1957-vedtaket»). Vi har også benyttet senere utredninger, først og fremst Utredning om organisasjons- og avtaleforholdene i offentlig eide virksomheter som skifter arbeidsgiverorganisasjon (behandlet av representantskapet i 1998) og innstillingen om Organisasjonsområder og avtalestruktur ved omstilling av offentlig sektor (kongressen 2005). Når det gjelder antall og type saker, baserer vi oss på følgende datakilder: Vedtak i voldgiftsnemnda for organisasjonstvister (referert i LOs beretninger ) 8

11 Forhandlingsavdelingenes oversikter over vedtak i organisasjonskomiteen og andre saker i komiteen fra midten av 1970-tallet og framover (ikke fullstendig) Oversikt over hvilke saker forhandlingsavdelingen arbeidet med i Oversikt over krav om tariffavtale meldt inn for LO (Blankett 2) som er stoppet i sekretariatet (utsatte BL 2-saker) Samtaler med et utvalg av LO-forbundene for å kartlegge hvilke typer grensetvister de er involvert i m.v. 2 Vi har ikke gått systematisk gjennom beslutninger fattet i LOs sekretariat om grensetvister, forbundenes organisasjonsområder og LOs organisasjonsplan. En god del saker vil være behandlet i sekretariatet. Dette gjelder ikke minst for perioden før 1989, da forbundene kunne bringe saker fra organisasjonskomiteen inn for sekretariatet. De datakildene vi har tilgang til gir ikke noen full oversikt over antall organisasjonstvister eller grensetvister mellom LO-forbundene. Mindre saker som for eksempel angår enkeltmedlemmer på en bedrift vil ofte være løst på en slik måte at saken ikke er referert i våre kilder. Det finnes også grenseavtaler og mer prinsipielle vedtak som ikke inngår i det materialet vi har hatt tilgang til. «Hullene» i vårt kildemateriale er antakelig større jo lengre bak i tid vi går. Dette gjelder også forhandlingsavdelingens oversikter over vedtak og saker (se ovenfor). 1.4 Vårt arbeid og rapportens oppbygging LOs organisasjonskomité gjorde i november 2007 vedtak om at LO og forbundenes arbeid med organisasjonsgrensene konsentreres på de konkrete områdene der organisasjons- og avtaleforholdene blir påvirket som følge av endringer gjennom fusjon/ fisjon og omstilling av virksomheter. LOs forhandlingsavdeling henvendte seg til Fafo med forespørsel om bidrag i arbeidet med å gjennomgå de utfordringene LO og forbundene står overfor i dag når det gjelder organisasjons- og avtaleområder. LO ønsket et diskusjonshefte med utgangspunkt i LO-kongressens vedtak i 1957, men der det legges vekt på hvilke utfordringer LO og forbundene står overfor når dette vedtaket skal praktiseres i dagens situasjon. Diskusjonsheftets problemstillinger ble først presentert på organisasjonskomiteens samling i november 2008, og en første versjon av dette heftet ble lagt fram og diskutert 2 Vi har snakket med Fagforbundet, Fellesforbundet, Forbundet for Ledelse og Teknikk, Handel og Kontor (HK), Norsk Transportarbeiderforbund, Norsk Tjenestemannslag (NTL) og Industri Energi. I tillegg har vi intervjuet mangeårig sekretær for organisasjonskomiteen, Egon Løbekk. 9

12 på komiteens samling i desember Spørsmålene som ble presentert for diskusjon er lagt ved som vedlegg 3 og vedlegg 4. Vi har valgt å starte drøftingen ved å gi en beskrivelse av forhistorien for vedtaket i 1957, hva vedtaket inneholder og hvordan dette vedtaket er blitt praktisert i forbindelse med organisasjonstvister i perioden etter 1957 (kapittel 2). Vi går deretter over til å gi en beskrivelse av dagens situasjon basert på tilgjengelige datakilder (kapittel 3), før vi trekker opp utfordringer og mulige retningsvalg i det avsluttende kapitlet (kapittel 4). Her diskuterer vi mulige endringer i praksis både når det gjelder måten slike saker løses på og når det gjelder praktiseringen av de prinsipper som ligger til grunn for utviklingen av LOs organisasjonsplan. Vårt formål har vært å legge opp til diskusjon og refleksjon, ikke å presentere ferdige forslag. 10

13 2 Forhistorien vedtaket Allerede LO-kongressen i 1920 gjorde et prinsippvedtak om «en ensartet industrivis organisation». På kongressen i 1923 ble industriforbundsformen vedtatt med overveldende flertall. Hovedpunktene i kongressens vedtak lyder som følger (i moderne språkdrakt): 1. Grunnlaget for fagorganisasjonens oppbygning skal være arbeidsplassen. 2. Hovedenhetene innenfor landsorganisasjonen skal være de landsomfattende industriorganisasjoner eller -forbund. På en og samme arbeidsplass skal kun én industriorganisasjon (forbund) være representert. ( ) 3. På en og samme arbeidsplass skal dannes én bedriftsorganisasjon i tilslutning til vedkommende industriorganisasjon. ( ) Sekretariatet hadde i sin innstilling til kongressen trukket fram ulike forslag til forbundssammenslåinger, men antallet industriforbund og grensene dem imellom ble ikke behandlet. Først på kongressen i 1934 ble det vedtatt en plan for sammenslutning av eksisterende forbund og grupper til fellesforbund, samt fattet avgjørelse i flere grensetvister. På kongressen i 1938 ble de mange tilfellene av manglende realisering av industriforbundsformen konstatert. Kongressen bifalt en plan for sammenslåing av eksisterende forbund og grupper innenfor staten til etatsforbund, samt opprettelse av et fellesforbund (Norsk Tjenestemannslag, NTL, 1947) for arbeidstakere som ikke tilhørte noe etatsforbund. Statstjenestemannskartellet ble også foreslått opprettet (realisert i 1939). Til kongressen i 1946 foreslo sekretariatet en ny gjennomgang av LOs organisasjonsstruktur. I tråd med dette vedtok kongressen å nedsette en organisasjonskomité med oppgave å «utrede alle foreliggende organisasjonsproblemer.» Representantskapet ble gitt fullmakt til å behandle komiteens forslag. Organisasjonskomiteens innstilling forelå i 1948, og dreide seg tematisk om samling av fag til felles forbund, organisering av nye grupper og opprettelse av nye forbund samt løsning av grensetvister mellom eksisterende forbund. Forslagene ble uten større endringer vedtatt på representantskapets møte september

14 Til kongressen i 1953 forelå det flere prinsipielle forslag, og sekretariatet innstilte på at det skulle nedsettes en ny organisasjonskomité for å behandle forbundenes organisasjons- og virkeområder. Bakgrunnen var blant annet at temaet ikke hadde vært behandlet av kongressen på utførlig vis siden Innstillingen ble vedtatt, og de øvrige forslagene som forelå til kongressen ble oversendt den nye organisasjonskomiteen. Forbundene ble videre gitt anledning til å sende inn forslag og synspunkter til komiteen. Organisasjonskomiteen av 1953 hadde ambisjoner om å trekke opp klare grenser mellom forbundene, og å skape respekt for disse grensene. Komiteen behandlet et langt mer omfattende materiale enn komiteen av 1946, i tillegg ble det ført forhandlinger med forbundene for å forsøke å forankre komiteens forslag. I de fleste tilfellene lyktes det. Komiteen gjentok hovedprinsippene fra 1923, men med de modifikasjoner som var blitt vedtatt i mellomtiden. Videre ble tidligere vedtak om forbundssammenslåinger som ennå ikke var blitt realisert, samt ytterligere forslag om forbundssammenslåinger, behandlet. På basis av innkomne forslag gikk komiteen også gjennom forbundenes organisasjonsområder, som i mange tilfeller ble foreslått regulert i detalj. Kongressen i 1957 fulgte opp komiteens forslag med kun mindre endringer. Siden det materialet som organisasjonskomiteen behandlet var basert på forslag og innspill fra forbundene, representerte kongressens behandling en samlet oppdatering av forbundsstrukturen i LO og forbundenes organisasjonsområder. Som bilag til komiteens innstilling finnes også en opplisting av forbundenes organisasjonsområder, her er også tidligere vedtak reflektert. Opplistingen var ikke ment å være fullstendig, men gir en klar antydning om forbundsgrensene. De angitte organisasjonsområdene er i mange tilfeller blitt modifisert av senere beslutninger, som ved opptakelse/etablering av nye forbund og framvekst av nye avtaleområder. Vedtakene fra 1957 viser likevel et mønster når det gjelder bransjeinndeling. Først og fremst er ansatte i stat og kommune nesten alltid samlet i et fellesforbund (Norsk Kommuneforbund, NTL) eller etatsforbund. 3 Ut over det har industriforbundsformen i stor grad fått anvendelse, ved at bransjer er forsøkt samlet og lagt til ett og samme forbund. Slik samling går også i mange tilfeller på tvers av sektorskillet offentlig/ privat. Et eksempel er helse og omsorg. Sektorskillet var altså ikke noe grunnleggende kriterium for å bestemme forbundenes organisasjonsområder. Der hvor sektorovergripende bransjer er forsøkt samlet og lagt til ett og samme forbund, har organisasjons- og avtaleforholdene stort sett vært stabile i ettertid. Derimot har statlig og kommunal aktivitet innenfor områder hvor det ikke er sektorovergripende organisering skapt problemer. Når slik offentlig virksomhet skifter arbeidsgivertilknyt- 3 Unntak finnes likevel, for eksempel for flyplassene (Fellesforbundet, den gang Norsk Jern og Metallarbeiderforbund, har arbeidstakere som ikke var statstjenestemenn), forsvarets verksteder (Fellesforbundet) og fyr- og havnevesen (Norsk Arbeidsmandsforbund). 12

15 ning, gir som regel ikke organisasjonsplanen av 1957 (eller tidligere vedtak) anvisning på hvem som skal ha organisasjonsretten. For offentlig eid monopolisert virksomhet er situasjonen i hovedsak den samme. 4 I kommunal sektor har organisasjonsretten innen monopolvirksomhet som regel vært tildelt Fagforbundet (Norsk Kommuneforbund), og spesielt siden 1980-tallet har det vært uenighet om organisasjonsretten når monopolene oppheves eller den kommunale eierandelen minsker. I staten har utviklingen vært noe annerledes, på grunn av opprettelsen av Spekter (NAVO) i Spesielt om funksjonærorganisering Opptakelsen av Handel og Kontor (HK) på LO-kongressen i 1931 og den videre presiseringen av forbundets organisasjonsområde i 1934 sammen med vedtakene om organisering av tekniske funksjonærer og opprettelse av Norsk Forbund for Arbeidsledere og Tekniske Funksjonærer (NFATF) i 1948 og 1950/51, representerer de viktigste unntakene fra industriforbundsprinsippet. I disse sammenhengene har det vært presisert at vedtakene representerer modifiseringer av industriforbundsformen, men at slike modifiseringer har vært nødvendige for i det hele tatt å få organisert disse gruppene i LO. Offentlig sektor var på forhånd unntatt fra diskusjonen om separat organisering av arbeidere og funksjonærer. Norsk Kommuneforbund (NKF) hadde allerede på 1920-tallet et organisasjonsområde som omfattet både arbeidere og funksjonærer, og dette forble i all hovedsak uberørt av beslutningene om å oppta/opprette funksjonærforbund. Planene om å opprette etatsforbund samt fellesforbund (NTL) i staten var heller ikke berørt av denne modifiserte utgaven av industriforbundsformen. Hotell- og restaurantarbeiderforbundet fikk i 1948 rett til vertikal organisering ved hoteller, restauranter, kafeer og bevertningssteder. Dette vedtaket representerte en eksplisitt grenseoppgang mot Handel og Kontor. I 1957 ble Hotell- og restaurantarbeiderforbundets organisasjonsområde likevel beskåret av NFATFs rett til å organisere arbeidsledere og tekniske funksjonærer. To senere vedtak kan også nevnes. Norsk Sosionomforbund søkte om medlemskap i LO som eget forbund i 1971, og ble tatt opp på møtet i representantskapet april Norsk Kommuneforbund var mot opptakelsen, som de mente stred mot industriforbundsformen og var et inngrep i Norsk Kommuneforbunds organisasjonsområde. NTL støttet på sin side vedtaket om å ta opp Sosionomforbundet. Senere ble også de 4 Det finnes likevel unntak. For eksempel var ansatte i Vinmonopolet allerede på 1930-tallet organisert og avtaledekket av forbund fra privat sektor. Også oljevirksomheten ble på 1970-tallet organisert og avtaledekket av forbund fra privat sektor. 13

16 to andre forbundene som til sammen dannet Fellesorganisasjonen (FO) i 1993 tatt opp, men uten tilsvarende innsigelser. Som resultat er industriforbundsformen særlig i kommunal sektor modifisert, ikke av funksjonærforbund men av profesjonsforbund. I 1977 opprettet sekretariatet et nytt forbund, NOPEF, som ble gitt følgende vertikale organisasjonsområde: Ansatte ved de faste installasjonene i Nordsjøen, Oljedirektoratet og Statoil, oljeraffineriene og de petrokjemiske anleggene som vil komme i tiden framover, heri innbefattet Rafnes og Saga petrokjemiske fabrikker. Senere er ytterligere områder lagt til, blant annet flyttbare innretninger. Etter sammenslåingen av NOPEF og Norsk Kjemisk Industriarbeiderforbund til Industri Energi, er det nye forbundets organisasjonsområde delvis beskåret av funksjonærforbund. 2.3 Organisasjonsstruktur og -debatter etter 1957 Kongressen i 1957 var den siste grundige behandlingen av forbundsstrukturen og forbundenes organisasjonsområder i LO. Industriforbundsformen ble i 1957 befestet, men også modifisert slik at organisasjonsformene hadde bred oppslutning. Organisasjonsspørsmål kunne nå i større grad behandles løpende mellom kongressene, i det minste gjaldt det tvistesaker mellom forbundene. Kongressen av 1957 opprettet en voldgiftsnemnd for å behandle slike tvister, hvis forbundene ikke av egen drift eller på LOs oppfordring nådde fram til en løsning. Saker kunne under visse vilkår ankes, med endelig behandling i representantskapet. Nemnda henviste også saker som ikke kunne løses med utgangspunkt i prinsippene fra innstillingen fra 1957 videre til sekretariatet. Senere organisasjonsdebatter i LO har hatt en annen innretning enn å videreføre diskusjonene som ledet fram til vedtakene i I stedet for å fokusere på fortsatte justeringer av forbundsstrukturen og forbundenes organisasjonsområder ut fra industriforbundsformen, har organisasjonsdebattene etter 1957 lagt en mer åpen tilnærming til forbundsnivået til grunn. Eksempler på dette er diskusjoner om et forbundsløst LO og kartellorganisering. Samtidig har frivilligheten i spørsmålet om forbundssammenslåinger vært understreket, i kontrast til den autoritet som tidligere organisasjonskomiteer og kongresser behandlet spørsmål om forbundssammenslåinger med. Etter 1957 Forbundenes organisasjonsområder har ikke utgjort noen naturlig del av LOs organisasjonsdebatter etter Noe av grunnen til det er at 1957-vedtaket etablerte et referansepunkt som enkelttvister kunne behandles i forhold til. I 1957-vedtaket benyttes ulike virkemidler for å beskrive forbundenes organisasjonsområder: 14

17 Bransje (etat) Eier (arbeidsgiverorganisering) Arbeider/funksjonær Yrke (profesjon) Det viktigste er bransje, i offentlig sektor har også etat en viss betydning. Deretter spiller også eier en viss rolle, enten direkte eller i form av hvilken arbeidsgiverorganisasjon en virksomhet er medlem av (sistnevnte har fått økende betydning). Videre har skillet mellom arbeidere og funksjonærer betydning i store deler av privat sektor. Yrke spilte liten rolle i 1957, som forventet når industriforbundsformen legges til grunn. For å redusere antall tvister, anbefalte også komiteen (og kongressen) at forbund med overlappende organisasjonsgrenser skulle fusjonere. Det ble videre lagt opp til at organisasjonstvister skulle løses gjennom vedtak i LOs voldgiftsnemnd for organisasjonstvister. Denne fungerte langt på vei som en domstol, og de stridene parter la fram sin sak for vedtak. Nemnda arbeidet etter en instruks som også ble vedtatt på kongressen i 1957, og som blant annet angir hvilke prinsipper som skulle legges til grunn i tilfeller der en bedrift har forskjellige produksjonsgrener (side 41 i innstillingen fra organisasjonskomiteen av 1953). I de drøye 50 årene som er gått siden gjennomgangen i 1957, er både arbeidslivet og LOs organisasjonsstruktur endret. En del bransjer og virksomheter som ble listet opp i vedtaket fra 1957 finnes knapt nok mer. Nye bransjer som ingen forestilte seg på 1950-tallet er kommet til. Disse må fordeles på forbundene. Bransjer har også skiftet karakter og teknologi, noe som har reist spørsmål om de opprinnelige organisasjonsområdene fortsatt er de mest relevante, eller om bransjen nå tilhører et annet forbund. Endringene i offentlig sektors organisering, blant annet fristilling og privatisering, har også satt organisasjonsprinsippene fra 1957 under press. Det samme har innlemmingen av nye forbund i LO gjort, ikke minst forbund som organiserer etter utdanning og profesjon. LOs organisasjonsstruktur har også gjennomgått store endringer. I 1957 hadde LO 45 forbund, hvorav knappe halvparten var arbeiderforbund i industri og bygg. I dag er antall forbund mer enn halvert, og kun et mindretall av dagens 21 forbund er de samme som i De største endringene i organisasjonsstruktur har skjedd ved forbundssammenslåinger, selv om nye forbund er kommet inn utenfra (for eksempel de forbundene som i dag utgjør Fellesorganisasjonen), og enkelte nye forbund er opprettet ved at grupper har gått ut av eksisterende LO-forbund (Skolenes Landsforbund, NISO, NOPEF). Fagforbundet ble opprettet gjennom en fusjon mellom LO-forbundet Norsk Kommuneforbund og det frittstående Norsk Helse- og Sosialforbund. Flere større organisasjonsutredninger i perioden har ikke hatt noen umiddelbar effekt på 15

18 forbundsstrukturen. Endringen i organisasjonsstruktur er i all hovedsak kommet nedenfra ved forbundsinitierte fusjonsprosesser. 2.4 Organisasjonstvister etter 1957 Det finnes ikke noen samlet oversikt over hvilke saker som opp gjennom årene har ført til strid mellom LO-forbundene om organisasjonsretten til medlemmer. Mange potensielle tvistesaker er antakelig blitt løst i minnelighet eller forblitt uløste, uten at dette har framtvunget noen saksgang der LO har kommet inn i bildet. Det finnes imidlertid ulike kilder som kan illustrere hvilke sakstyper som har skapt strid opp igjennom perioden. Her ser vi på saker som enten er behandlet i voldgiftsnemnda (referert i LOs beretninger i perioden ), eller har vært en organisasjonstvist eller resultert i en grenseavtale som har vært behandlet i organisasjonskomiteen. De sistnevnte er referert i forhandlingsavdelingens oversikt over saker til organisasjonskomiteen, som ikke er uttømmende men som nok fanger opp de viktigste. 5 Her går vi gjennom disse sakene med utgangspunkt i hvilke prinsipper det strides om, og som ligger til grunn for avgjørelsen. a) Bransjeprinsippet En god del av tvistesakene opp gjennom perioden har dreid seg om avklaringer av bransjeinndelingen fra 1957 og spørsmål om hva som skal skje når det ikke er åpenbart hvilken bransje en bedrift skal plasseres inn under. Allerede i 1957 kom den første saken inn for voldgiftsnemnda. Tekstilarbeiderforbundet og Skinn- og lærarbeiderforbundet tvistet om organisasjonsretten for fem arbeidere ved Blystad fabrikker som både hadde tekstilarbeid og skinn- og lærarbeid. En lignende sak kom opp igjen noen år senere for samme fabrikk, og igjen var utfordringen at det ble utført skinn- og lærarbeid på en bedrift der de fleste ansatte (og tariffavtalen) lå inn under det som i 1957 var Tekstilarbeiderforbundet sine bransjer. Flere andre saker som gikk på avklaring av bransje, fulgte i årene etter Spørsmål som ble avklart på og 1960-tallet var for eksempel grensene mellom møbelproduksjon og trevarefabrikker. Den teknologiske utviklingen førte også til utfordringer. Et eksempel som ofte blir trukket fram for å illustrere hvordan utviklingen i teknologi har utfordret 1957-vedtaket, er produksjon av plastbåter. Skulle prinsippet om plastproduksjon gjelde og medlemmene stå i Kjemisk? Eller var dette først og fremst 5 Prosjektets tidsrammer har ikke tillatt gjennomgang av andre kilder som forbundenes og LOs arkiver, forbundenes beretninger eller historiske verk om forbundene (forbundshistorier). 16

19 båtproduksjon, og dermed en del av Norsk Jern- og Metallarbeiderforbund sitt område? Saken ble først fremmet formelt i 1961, og dukket opp med jevne mellomrom på senere tidspunkt. En tilsvarende sak dreide seg om hvorvidt produksjon av snøsko, turnsko, fotballstøvler og «weekend-sko» var skoproduksjon, eller om området tilhørte Kjemisk, siden materialene lå inn under forbundet sitt område. I noen tilfeller måtte tvistenemnda også ta med i betraktningene at «feil» forbund hadde tariffavtalen, for eksempel når det foregikk skinn- og lærarbeid på en tekstilbedrift, eller når omorganiseringer gjorde at man kunne stille spørsmål ved om en produksjonsgren utgjorde en selvstendig enhet eller ikke. Spørsmålet som da måtte avklares, var om hovedprinsippet om at det forbund som har flest produksjonsgrener skulle gjelde, eller om man skulle gjøre unntak. I slike vurderinger tok nemnda utgangspunkt i de retningslinjer for dens arbeid som var vedtatt i 1957, men gjorde også enkelte pragmatiske vurderinger. b) Nye bransjer og områder hva legges til grunn? Etter hvert som det blir lagt en del år mellom 1957 og dagens situasjon, har det vokst fram nye bransjer som ikke enkelt lar seg plassere inn i opplistingen fra Da LO begynte å få medlemmer her, måtte bransjene (og yrkene) plasseres gjennom vedtak i organisasjonskomiteen eller i andre organer, som sekretariatet eller representantskapet. Dette illustrerer på mange måter utviklingen i samfunn og arbeidsliv, der det gradvis dukket opp nye yrkesgrupper og nye satsningsområder for LO som kongressen i 1957 ikke hadde tenkt på. Eksempler er: Bingobransjen (1978) Fritidsklubber (1979) Glattkjøringsbaner (1981) Helsestudioer (1986) Praktikanter, private hjem (1986) Begravelsesbyråer (1987) Blomsterdekoratører (1988) Krisesentre (1988) Skitrekk (1988) Privat rusmiddelomsorg (1988) Parkeringsvakter (1988) 17

20 Tolker i kommunene (1988) Optikere og optikerassistenter (1988) Bilutleiebyråer (1989) Bowlinghaller (1989) Sysselsettingstiltak (1991) Kaja (1993) Miljøbedrifter (1999) Golfbanearbeidere (2000) Asylmottak (2001) Frivillighetssentraler (2002) Callsentre (2004) Spaanlegg (under behandling 2009) De fleste sakene er behandlet i organisasjonskomiteen i forbindelse med at et forbund har bedt om å få avklart organisasjonsretten. I en god del av tilfellene nevnt ovenfor har dette skjedd uten at andre forbund har meldt interesse eller krav. I andre tilfeller har flere forbund meldt interesse, og komiteen har måttet vurdere hvilket forbund som skal ha organisasjonsretten. Noen nye områder eller bransjer er også regulert gjennom grenseavtaler mellom flere forbund. Slike avtaler legges gjerne fram for komiteen. Hvilke prinsipper legges til grunn for LOs og organisasjonskomiteens saksbehandling og vedtak når det gjelder tildelingen av nye bransjer? Det finnes ingen skriftlige retningslinjer som det gjorde for voldgiftsnemndas behandling av organisasjonstvister. Men i det forberedende arbeidet vil LO legge vekt på tidligere vedtak og grenseavtaler, dels gå tilbake til organisasjonsplanen fra1957 (inkludert retningslinjene for voldgiftsnemnda) for å se på om bestemmelsene der gir noen pekepinn om beslektede bransjer. For eksempel fikk Norsk Kommuneforbund (Fagforbundet) organisasjonsretten for kommunalt drevne asylmottak, mens Handel og Kontor fikk de som var drevet i privat regi, inkludert frivillige organisasjoner. Antakelig var en underliggende forklaring at organisasjoner som Norsk Folkehjelp allerede drev asylmottak, og Norsk Folkehjelp er Handel og Kontors organisasjonsområde. Norsk Kommuneforbund fikk imidlertid organisasjonsretten til den private rusmiddelomsorgen. Norsk Kommuneforbund fikk også organisasjonsretten for praktikanter i private hjem, mens helsestudioene ble overlatt til Norsk Arbeidsmandsforbund. Blomsterdekoratørene endte etter noe kiv hos Handel og Kontor, ikke hos Skog og Landarbeiderforbundet, som også hadde 18

Tor-Arne Solbakken: Grensetvister, kampkraft og tariffpolitisk styrke

Tor-Arne Solbakken: Grensetvister, kampkraft og tariffpolitisk styrke 1 LOs 33. ordinære kongress Kontrolleres ved framføring Tor-Arne Solbakken: Grensetvister, kampkraft og tariffpolitisk styrke Sekretariatet vedtok i januar 2011 å sette ned en arbeidsgruppe som fikk i

Detaljer

Grensetvister, kampkraft og tariffpolitisk styrke

Grensetvister, kampkraft og tariffpolitisk styrke dagsorden pkt. 9 del 2 Grensetvister, kampkraft og tariffpolitisk styrke Forslag og innstillinger LOs 33. ordinære kongress, Oslo Kongressenter Folkets Hus, 3. 7. mai 2013 Innhold Sekretariatets innstilling

Detaljer

VÅR EGEN ORGANISASJON OG VEDTEKTER

VÅR EGEN ORGANISASJON OG VEDTEKTER VÅR EGEN ORGANISASJON OG VEDTEKTER Før jeg kommenterer landsstyrets innstillinger til dagsordenens punkt Vår egen organisasjon og vedtekter, vil jeg komme med noen generelle synspunkter om LO, kartellene

Detaljer

Spørsmål og svar om STAFOs mulige sammenslåing med Delta

Spørsmål og svar om STAFOs mulige sammenslåing med Delta Hva driver Delta med? Delta er i likhet med STAFO en partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon tilsluttet YS - Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund. Delta organiserer 70.000 medlemmer hvorav de

Detaljer

I går sang Maria Haukaas Mittet, Har en drøm. For 3 år siden mente mange at vi var i drømmeland når satt oss et mål for medlemsvekst, men!

I går sang Maria Haukaas Mittet, Har en drøm. For 3 år siden mente mange at vi var i drømmeland når satt oss et mål for medlemsvekst, men! Dirigenter, representanter, gjester gode kamerater! I går sang Maria Haukaas Mittet, Har en drøm. For 3 år siden mente mange at vi var i drømmeland når satt oss et mål for medlemsvekst, men! Vi har aldri

Detaljer

þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte

þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte Versjon: April 2013 Om heftet Innhold Fra 1. januar 2013 blir innleide fra vikarbyrå eller Som tillitsvalgt på arbeidsplassen

Detaljer

Sak 8.2.9 FO-Studentene

Sak 8.2.9 FO-Studentene Sak 8.2.9 FO-Studentene Forslag 8.2.9.1 Forslagsstiller: landsstyret Følgende vedtektsendringer vedtas: Endring i eksisterende 7, 5. ledd: FO-Studentene velger på sitt landsting, av og blant sine medlemmer,

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Fagforbundet og Fellesorganisasjonen

Samarbeidsavtale mellom Fagforbundet og Fellesorganisasjonen Samarbeidsavtale mellom Fagforbundet og Fellesorganisasjonen Bakgrunn FO og Fagforbundet har som mål at alle arbeidstakere innenfor våre organisasjonsområder skal være organisert i et LO-forbund. Nedslagsfeltet

Detaljer

Vedtektsendringer. Norsk Jernbaneforbunds 61. ordinære landsmøte. Fremtidens reisemåte er høyhastighetstog! 18. 21. november 2012

Vedtektsendringer. Norsk Jernbaneforbunds 61. ordinære landsmøte. Fremtidens reisemåte er høyhastighetstog! 18. 21. november 2012 Norsk Jernbaneforbunds 61. ordinære landsmøte NJF skal motarbeide all diskriminering 18. 21. november 2012 NJF skal sikre sine medlemmer faglige og sosiale rettigheter NJF tar politisk ansvar Tett på i

Detaljer

Retningslinjer for omstilling for AFI AS, NOVA og Høgskolen i Oslo og Akershus

Retningslinjer for omstilling for AFI AS, NOVA og Høgskolen i Oslo og Akershus Retningslinjer for omstilling for AFI AS, NOVA og Høgskolen i Oslo og Akershus 1. Bakgrunn Høsten 2010 tok daværende Høgskolen i Oslo (HiO) initiativ til en dialog med seks samfunnsvitenskapelige institutter

Detaljer

Tjenestedirektivet - Høringsvar fra Fagforbundet til LO

Tjenestedirektivet - Høringsvar fra Fagforbundet til LO Tjenestedirektivet - Høringsvar fra Fagforbundet til LO Organisering av offentlig sektor - et nasjonalt politisk ansvar. Fagforbundets holdning til tjenestedirektivet er i hovedsak knyttet til to forhold.

Detaljer

Utkast pr 20.8.14. Omstillingsavtale for politi- og lensmannsetaten. Del 1

Utkast pr 20.8.14. Omstillingsavtale for politi- og lensmannsetaten. Del 1 Utkast pr 20.8.14 Omstillingsavtale for politi- og lensmannsetaten Denne avtalen er inngått mellom Politidirektoratet (POD), Politiets fellesforbund, Norges Politilederlag, Parat, Politijuristene og Norsk

Detaljer

Sak 8.2.5 Språklige endringer

Sak 8.2.5 Språklige endringer Sak 8.2.5 Språklige endringer Forslag 8.2.5.1 Forslagsstiller: landsstyret Følgende språklige endringer tas inn i vedtektene gjennomgående: Vedtektene endres slik at begrepene «landsmøte» og «landsmøteperiode»

Detaljer

Organisasjonsgrader med vekt på organisering blant arbeidstakere med høyere utdanning

Organisasjonsgrader med vekt på organisering blant arbeidstakere med høyere utdanning Organisasjonsgrader med vekt på organisering blant arbeidstakere med høyere utdanning Innledning for NTL Forskningsinstitutter 1 Tema for innledningen Organisasjonsgraden innen NTLs områder Dvs. staten,

Detaljer

Arbeidstakermedvirkning for ansatte hos entreprenører i forbindelse med anbudsprosesser.

Arbeidstakermedvirkning for ansatte hos entreprenører i forbindelse med anbudsprosesser. Arbeidstakermedvirkning for ansatte hos entreprenører i forbindelse med anbudsprosesser. - Hvilke regler gjelder? Aml. 7-1 (1) 7-1. Plikt til å opprette arbeidsmiljøutvalg (1) I virksomhet hvor det jevnlig

Detaljer

Landsmøte Innledning til egen organisasjon.

Landsmøte Innledning til egen organisasjon. Odd Haldgeir Larsen 12.11.2013 Landsmøte 2013. Innledning til egen organisasjon. Dirigenter, Landsmøte. Vi har nå kommet til debatten om vår egen organisasjon. Jeg vil med en gang vise til debatten vi

Detaljer

Sak 8.5: Rekruttering og medlemsbevaring

Sak 8.5: Rekruttering og medlemsbevaring Sak 8.5: Rekruttering og medlemsbevaring 1 Sak 8.5 Rekruttering og medlemsbevaring Forslag 8.51 Forslagsstiller: Landsstyret Landsstyret innstiller for kongressen: Kongressen ber landsstyret om: Utarbeide

Detaljer

Vårt fellesskap - din trygghet

Vårt fellesskap - din trygghet Vårt fellesskap - din trygghet LO Stat er en hoved sammenslutning av LO-forbund som organiserer arbeidstakere i Staten og virksomheter tilknyttet Spekter. LO Stat har til formål å virke for medlemmenes

Detaljer

Oppslutning om og representasjon i norsk fagorganisering

Oppslutning om og representasjon i norsk fagorganisering Oppslutning om og representasjon i norsk fagorganisering Kristine Nergaard og Torgeir Aarvaag Stokke Fafo Innledning på seminar i regi av Norsk Arbeidslivsforum, torsdag 11. januar 2007 Organisasjonsgraden

Detaljer

INNLEIE. en veileder for tillitsvalgte. Utfordringer Håndtering Regler Løsninger. - fellesskap i hverdagen

INNLEIE. en veileder for tillitsvalgte. Utfordringer Håndtering Regler Løsninger. - fellesskap i hverdagen Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund INNLEIE en veileder for tillitsvalgte Utfordringer Håndtering Regler Løsninger - fellesskap i hverdagen H Om heftet Fra 1. januar 2013 blir innleide fra

Detaljer

TEMA: Foilsett for bruk ved Permittering, Nedbemanning

TEMA: Foilsett for bruk ved Permittering, Nedbemanning Et ungt og moderne fagforbund med nærhet til våre medlemmer... Forbundet for Ledelse og Teknikk sammen er JEG sterkere! TEMA: Foilsett for bruk ved Permittering, Nedbemanning 1 OVERSIKT OVER REGELVERKET

Detaljer

Tariffavtaledekning og AFP-dekning i privat sektor. Kristine Nergaard

Tariffavtaledekning og AFP-dekning i privat sektor. Kristine Nergaard Tariffavtaledekning og AFP-dekning i privat sektor Kristine Nergaard Tema Tariffavtaler og tariffbinding Det norske tariffavtalesystemet Hvordan blir tariffavtaler til i norsk arbeidsliv Tariffavtaledekning

Detaljer

Hovedavtalen. Avtaleverkets samarbeidsformer. Næringspolitisk avdeling

Hovedavtalen. Avtaleverkets samarbeidsformer. Næringspolitisk avdeling Hovedavtalen Avtaleverkets samarbeidsformer Regler for forhandlinger og konfliktløsning mellom partene LO - NHO Forbund - Landsforening Klubb - Bedriftsledelse Organer for og bestemmelser om samarbeid

Detaljer

FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2009/3099 Dokumentnr.: 43 Løpenr.: 37742/2009 Klassering: 031 Saksbehandler: Eva Kristin Andersen

FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2009/3099 Dokumentnr.: 43 Løpenr.: 37742/2009 Klassering: 031 Saksbehandler: Eva Kristin Andersen FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2009/3099 Dokumentnr.: 43 Løpenr.: 37742/2009 Klassering: 031 Saksbehandler: Eva Kristin Andersen Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 02.04.2009 82/09

Detaljer

Kjære venner: Tillitsvalgte, ansatte fra Rogaland og Agder.

Kjære venner: Tillitsvalgte, ansatte fra Rogaland og Agder. Kjære venner: Tillitsvalgte, ansatte fra Rogaland og Agder. Tusen takk for invitasjonen. Det setter jeg stor pris på. Det er fint for meg å treffe de som forhåpentlig blir i min kommende forbundsfamilie.

Detaljer

HK informerer. Permitteringer og oppsigelser

HK informerer. Permitteringer og oppsigelser HK informerer Permitteringer og oppsigelser 1 2 Permittering Permittering av arbeidstaker innebærer at arbeidstaker midlertidig blir løst fra retten og plikten til å arbeide og arbeidsgiver fra lønnsplikten.

Detaljer

Retningslinjer for håndtering av konflikter ved UiO

Retningslinjer for håndtering av konflikter ved UiO Retningslinjer for håndtering av konflikter ved UiO Innhold 1 Formål... 1 2 Virkeområde for retningslinjene for håndtering av konflikter ved UiO... 1 3 Ansattes ansvar for å unngå at konflikter oppstår...

Detaljer

Undersøkelse blant utmeldte medlemmer. Fellesforbundet, mai 2015

Undersøkelse blant utmeldte medlemmer. Fellesforbundet, mai 2015 Undersøkelse blant utmeldte medlemmer Fellesforbundet, mai 05 Prosjektinformasjon På oppdrag fra Fellesforbundet har Ipsos MMI gjennomført denne undersøkelsen blant tidligere medlemmer som er utmeldt eller

Detaljer

VEDLEGG TIL PROTOKOLL HOVEDAVTALEREVISJONEN 1.1.2014

VEDLEGG TIL PROTOKOLL HOVEDAVTALEREVISJONEN 1.1.2014 VEDLEGG TIL PROTOKOLL HOVEDAVTALEREVISJONEN 1.1.2014 KS i I Revisjon av Hovedavtalen pr. 1.1.2014 Ny og/eller endret tekst er merket med understrek. Utelatt tekst er merket med gjcnnomstrck. Kommentarer

Detaljer

Lønnssamtalen er din mulighet til å synliggjøre egen innsats

Lønnssamtalen er din mulighet til å synliggjøre egen innsats Lønnssamtalen Lønnssamtalen er din mulighet til å synliggjøre egen innsats Hva er en lønnssamtale? > I forkant av den årlige lønnsgjennomgangen foretar leder og ansatt en evaluering av den ansattes presta

Detaljer

Sak Saksgang og saksbehandling

Sak Saksgang og saksbehandling Sak 8.2.4 Saksgang og saksbehandling Forslag 8.2.4.1 Forslagsstiller: landsstyret Følgende vedtektsendringer vedtas: Nytt kulepunkt i eksisterende 7: Behandle saker fremmet av avdelingene Nytt kulepunkt

Detaljer

INNLEDNING 2 1 OPPGAVER 2 2 MEDLEMSKAP 2 3 MEDLEMSKONTINGENT 2 6 STYRET 3 7 REPRESENTANTSKAPET 4 8 TARIFFKRAV OG TARIFFREVISJONER 5

INNLEDNING 2 1 OPPGAVER 2 2 MEDLEMSKAP 2 3 MEDLEMSKONTINGENT 2 6 STYRET 3 7 REPRESENTANTSKAPET 4 8 TARIFFKRAV OG TARIFFREVISJONER 5 JUNITS VEDTEKTER Innhold INNLEDNING 2 1 OPPGAVER 2 2 MEDLEMSKAP 2 3 MEDLEMSKONTINGENT 2 4 ÅRSMØTER 3 5 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 3 6 STYRET 3 7 REPRESENTANTSKAPET 4 8 TARIFFKRAV OG TARIFFREVISJONER 5 9 AVSTEMNINGSREGLER

Detaljer

Forhandlingene skal være sluttført innen 1. oktober 2013 og ankefrist er satt til 15. oktober 2013.

Forhandlingene skal være sluttført innen 1. oktober 2013 og ankefrist er satt til 15. oktober 2013. Nr: 22/2013 Dato: 17.06.2013 Sendt til: Virksomheter bundet av Landsoverenskomst for Spesialisthelsetjenesten TARIFFNYTT 22/2013 LOKALE FORHANDLINGER Dette tariffnytt omhandler gjennomføring av lokale

Detaljer

Handlingsplan Fagforbundet Helse Bergen. avd 081

Handlingsplan Fagforbundet Helse Bergen. avd 081 Handlingsplan 2017 Fagforbundet Helse Bergen avd 081 Vedtatt på årsmøtet den 26.01.2017 Innledning Fagforeningens handlingsplan er årsmøtets oppdrag til fagforeningsstyret for kommende periode. Handlingsplanen

Detaljer

Kristine Nergaard og Bård Jordfald. Hvor blir studentmedlemmene av? En kvantitativ analyse av LOs studentmedlemskap

Kristine Nergaard og Bård Jordfald. Hvor blir studentmedlemmene av? En kvantitativ analyse av LOs studentmedlemskap Kristine Nergaard og Bård Jordfald Hvor blir studentmedlemmene av? En kvantitativ analyse av LOs studentmedlemskap Kristine Nergaard og Bård Jordfald Hvor blir studentmedlemmene av? En kvantitativ analyse

Detaljer

Prosedyrer ved bruk av lokal nemnd. KS-området

Prosedyrer ved bruk av lokal nemnd. KS-området Prosedyrer ved bruk av lokal nemnd KS-området 2006 2009 KS-OMRÅDET 2006 2009 Hva innebærer en lokal ankenemndsbehandling? Sentral ankenemndsbehandling ble innført ved tariffoppgjøret pr. 01.05.90 som

Detaljer

Høringsnotat om klargjøring av virkeområdet til ordningen med regionale verneombud i hotell- og restaurantbransjen og renholdsbransjen

Høringsnotat om klargjøring av virkeområdet til ordningen med regionale verneombud i hotell- og restaurantbransjen og renholdsbransjen Høringsnotat om klargjøring av virkeområdet til ordningen med regionale verneombud i hotell- og restaurantbransjen og renholdsbransjen 13. juli 2017 Side 1 av 7 1 Innledning Arbeids- og sosialdepartementet

Detaljer

Forslag om utvidelse av ordningen med regionale verneombud til renholdsbransjen og hotell- og restaurantbransjen

Forslag om utvidelse av ordningen med regionale verneombud til renholdsbransjen og hotell- og restaurantbransjen Arbeids- og inkluderingsdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 Oslo Sendes også pr. e-post postmottak@aid.dep.no Sted/Dato: 22. oktober 2009 Deres ref: 200903451-/OLI Vår ref: SU/Felles/ 2 21/2009 Forslag

Detaljer

FORSLAG TIL ENDRING AV KIRKEMØTETS FORETNINGSORDEN

FORSLAG TIL ENDRING AV KIRKEMØTETS FORETNINGSORDEN DEN NORSKE KIRKE KM 15/14 Kirkemøtet Kristiansand, 3.-8. april 2014 Referanser: KR 51/13 Saksdokumenter: FORSLAG TIL ENDRING AV KIRKEMØTETS FORETNINGSORDEN Sammendrag Kirkerådet foreslår endring i Kirkemøtets

Detaljer

Hovedpunkter i Hovedavtalen

Hovedpunkter i Hovedavtalen Hovedpunkter i Hovedavtalen Temadag Tariffavtalen på 1,2,3 23. august 2017 Barbro Noss Formålet med Hovedavtalen Skape best mulig samarbeidsgrunnlag Lage rammer for gode prosesser For en positiv utvikling

Detaljer

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo Universitetet i Oslo Notat Til UiOs sentrale arbeidsmiljøutvalg - AMU 28.5.2015 Forslag til nye retningslinjer for håndtering av konflikter ved UiO 1. Innledning Avdeling for personalstøtte har revidert

Detaljer

Utfordringer i framtida

Utfordringer i framtida Utfordringer i framtida HVORDAN ER HK BEREDT TIL Å MØTE DEM? Handel og Kontor i Norge Innholdsoversikt 1. Bakgrunn og mandat 2. Utfordringer 3. Ny organisasjonsstruktur 4. Medlemmer 4.1 Medlemstilknytning

Detaljer

Sak 8.1. Organisasjonsutvikling FO 2015-2019

Sak 8.1. Organisasjonsutvikling FO 2015-2019 Sak 8.1. Organisasjonsutvikling FO 2015-2019 1 Sak 8 Saker lagt fram av eller gjennom landsstyret 8.1 Organisasjonsutvikling FO 2015 2019 Forslag 8.101 Forslagsstiller: Landsstyret Landsstyret innstiller

Detaljer

- BRUK STEMMERETTEN! STEM RØD GRØNT

- BRUK STEMMERETTEN! STEM RØD GRØNT FAGBEVEGELSEN OG KOMMUNEVALGET 2011 - BRUK STEMMERETTEN! FREDRIKSTAD STEM RØD GRØNT FREDRIKSTAD Prosjekt Rød - grønt Fredrikstad 2011 - Prosjektet skal samle, engasjere og styrke den lokale fagbeveglsen

Detaljer

Avtalen erstatter tidligere vedtatte retningslinjer for nedbemanning i Rauma kommune.

Avtalen erstatter tidligere vedtatte retningslinjer for nedbemanning i Rauma kommune. OMSTILLINGSAVTALE 2013-2015 År 2013, den 5. april og den 22 april ble det holdt forhandlinger mellom Rauma kommune og kommunens ho vedtilhts valgte. Forhandlingene ble ført med hjemmel i Hovedavtalens

Detaljer

Medvirkning og medbestemmelse (NOU 2010:1)

Medvirkning og medbestemmelse (NOU 2010:1) Høringssvar Juni 2010 Medvirkning og medbestemmelse (NOU 2010:1) Slik det framkommer i kapittel 1 i utredningen, har utvalget bak NOU 2010:1 Medvirkning og medbestemmelse hatt som oppgave å beskrive utviklingen

Detaljer

Mal for omstillingsavtale

Mal for omstillingsavtale Mal for omstillingsavtale KMD har i samråd med hovedsammenslutningene fastsatt følgende reviderte mal for omstillingsavtale med virkning fra 1. januar 2014. Innledning: Formålet med malen er å få klargjort

Detaljer

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 15.12.2006 Ref. nr.: 06/12410 Saksbehandler: Arvid Sunde VEDTAK I TVISTELØSNINGSNEMNDA For behandling av sak nr. 21/2006 i tvisteløsningsnemnda

Detaljer

Hovedavtalen. Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde PBL Grunnskolering for nye tillitsvalgte

Hovedavtalen. Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde PBL Grunnskolering for nye tillitsvalgte Hovedavtalen Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde PBL Grunnskolering for nye tillitsvalgte Innhold i denne presentasjonen Internasjonal forankring Hva er en hovedavtale? Hvorfor har vi hovedavtale?

Detaljer

Velkommen som tillitsvalgt i NNN

Velkommen som tillitsvalgt i NNN Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Velkommen som tillitsvalgt i NNN Veiledning for nye tillitsvalgte Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund NNN er et forbund i LO med 28 500 medlemmer

Detaljer

Veileder for omstilling ved Handelshøyskolen BI Vedtatt av rektor 17.12.2010. Gjelder fra 1.1.2011. Revidert juli 2015

Veileder for omstilling ved Handelshøyskolen BI Vedtatt av rektor 17.12.2010. Gjelder fra 1.1.2011. Revidert juli 2015 Veileder for omstilling ved Handelshøyskolen BI Vedtatt av rektor 17.12.2010. Gjelder fra 1.1.2011. Revidert juli 2015 Som markedsutsatt virksomhet er BIs evne til innovasjon og tilpasning til markedet

Detaljer

Seksjonsarbeid. Samlinger i Troms

Seksjonsarbeid. Samlinger i Troms Seksjonsarbeid Samlinger i Troms Slik begynte det! 10. august 1998: Avtale mellom Norsk Helse- og Sosialforbund og Norsk Kommuneforbund om utredning av grunnlaget for å etablere en ny form for organisering

Detaljer

Hovedorganisasjonen Virke og Tekna. Overenskomst Virke/Tekna

Hovedorganisasjonen Virke og Tekna. Overenskomst Virke/Tekna Hovedorganisasjonen Virke og Tekna 2016 2018 Overenskomst Virke/Tekna OVERENSKOMST 1. april 2016 31. mars 2018 mellom Hovedorganisasjonen VIRKE på den ene siden og Tekna på den andre side INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Veileder for samhandling

Veileder for samhandling Veileder for samhandling Entreprenørens interesser/mål Rådgivers interesse/mål Byggherrens interesser/mål Vegdirektoratet, 03. desember 2015. Veileder for samhandling Generelt. Å avsette tid til en samhandlingsperiode

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR ARBEID I NEKs NORMKOMITEER

RETNINGSLINJER FOR ARBEID I NEKs NORMKOMITEER RETNINGSLINJER FOR ARBEID I NEKs NORMKOMITEER Disse retningslinjene ble fastsatt av styret i Norsk Elektroteknisk Komite (NEK) 2011-10-21 og gjelder for normkomiteenes gjennomføring av normarbeidet i NEK.

Detaljer

Lønn og lønnsdannelse. Kristine Nergaard, Fafo. 9. februar 2017

Lønn og lønnsdannelse. Kristine Nergaard, Fafo. 9. februar 2017 Lønn og lønnsdannelse Kristine Nergaard, Fafo. 9. februar 2017 Disposisjon Den norske modellen for lønnsdannelse Frontfaget og konsekvensene av dette En norsk oppfinnelse (for å plage dere andre)? Lønn

Detaljer

Innledning. I hvilken grad kan arbeidsgiver endre dine arbeidsoppgaver

Innledning. I hvilken grad kan arbeidsgiver endre dine arbeidsoppgaver ARBEIDSGIVERS STYRINGSRETT En oversikt noen sentrale vurderingstemaer vedrørende styringsrettens grenser, et fagdokument for tillitsvalgte i Finansforbundet Innledning I tillegg til at arbeidsgiver har

Detaljer

Høring - NOU 2010: 1 Medvirkning og medbestemmelse i arbeidslivet

Høring - NOU 2010: 1 Medvirkning og medbestemmelse i arbeidslivet 20.06.2010 Arbeidsdepartementet Einar Gerhardsens plass 3 0030 Oslo Høring - NOU 2010: 1 Medvirkning og medbestemmelse i arbeidslivet Forum for hovedverneombud i helseforetakene Hovedverneombudene i helseforetakene

Detaljer

Vedtatt av landsmøtet 28. april 2015. Vedtekter. Arbeiderbevegelsens Presseforbund

Vedtatt av landsmøtet 28. april 2015. Vedtekter. Arbeiderbevegelsens Presseforbund Vedtatt av landsmøtet 28. april 2015 Vedtekter Arbeiderbevegelsens Presseforbund 1 1 ARBEIDERBEVEGELSENS PRESSEFORBUND er tilsluttet Landsorganisasjonen i Norge (LO) og er en sammenslutning av redaksjonelt

Detaljer

VEDTEKTER LUFTFARTENS FUNKSJONÆRFORENING

VEDTEKTER LUFTFARTENS FUNKSJONÆRFORENING VEDTEKTER LUFTFARTENS FUNKSJONÆRFORENING Innhold INNLEDNING... 3 1OPPGAVER... 3 2 MEDLEMSKAP... 3 3MEDLEMSKONTINGENT... 3 4 ÅRSMØTE... 3 5EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE... 4 6 STYRET... 4 7REPRESENTANTSKAPET...

Detaljer

2. Parat arbeider for å styrke medlemmenes faglige rettigheter, tillitsvalgtes rettigheter og muligheter for å utføre sine verv.

2. Parat arbeider for å styrke medlemmenes faglige rettigheter, tillitsvalgtes rettigheter og muligheter for å utføre sine verv. Parats vedtekter Vedtatt på landsmøtet 2015. 1 Navn og tilslutning til hovedorganisasjon Parat er en medlemsstyrt, partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon og er tilsluttet Yrkesorganisasjonenes

Detaljer

Kommunereformen Midt-Norge

Kommunereformen Midt-Norge Kommunereformen Midt-Norge Representantskapsmøte Sør-Trøndelag 21. og 22. oktober 2014 v/rådgiver Siri Kristin Konstad, Hva betyr kommunereformen for din rolle som tillitsvalgt? Kommunesammenslåing? Kommunalt

Detaljer

1.1 Deltas vedtekter Ajour 20.11.2007.doc Side 1 av 12

1.1 Deltas vedtekter Ajour 20.11.2007.doc Side 1 av 12 Vedtekter for Delta (Vedtatt av KFOs landsmøte 2000, og siste gang endret av KFOs representantskap på møte 21. 23. november 2006. Redaksjonell endring av navn på representantskapsmøtet 20.11.2007) 1.1

Detaljer

Prinsipper for virksomhetsstyring i Oslo kommune

Prinsipper for virksomhetsstyring i Oslo kommune Oslo kommune Byrådsavdeling for finans Prosjekt virksomhetsstyring Prinsippnotat Prinsipper for virksomhetsstyring i Oslo kommune 22.09.2011 2 1. Innledning Prinsipper for virksomhetsstyring som presenteres

Detaljer

Til medlemmer innenfor alle HKs tariffområder

Til medlemmer innenfor alle HKs tariffområder Til medlemmer innenfor alle HKs tariffområder Oslo, april 2003 Da er vi igjen i gang med forberedelsene til det som blir omtalt som vårens vakreste eventyr tariffoppgjøret. Alle HKs overenskomster skal

Detaljer

Næringslivets Hovedorganisasjon

Næringslivets Hovedorganisasjon Næringslivets Hovedorganisasjon Helene Naper, advokat NHO Telemark 8.12.2017 HMS Forum Bedriften og de tillitsvalgte roller, målsetting og opptreden Informasjon, samarbeid medbestemmelse Samarbeid for

Detaljer

Kapittel 4 FORBUNDETS ORGANISASJON

Kapittel 4 FORBUNDETS ORGANISASJON Forslag nr. 55: Administrasjonen foreslår: I kommende Landsmøteperiode skal det velges 9 politisk valgte i forbundet. Begrunnelse: Etter forrige Landsmøte var det 11 politisk valgte i NNN. Dette var en

Detaljer

Dirigenter! Kamerater og Kongressdelegater!

Dirigenter! Kamerater og Kongressdelegater! 1 LOs 33. ordinære kongress Kontrolleres mot framføring Ellen Stensrud: INNLEDNING TIL KONGRESSEN TIL DAGSORDENS PKT. 6 - VEDTEKTER Dirigenter! Kamerater og Kongressdelegater! Sekretariatet oppnevnte den

Detaljer

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 20.05.2009 Ref. nr.: 09/4452 Saksbehandler: Mette Bakkerud Lundeland VEDTAK NR 28/09 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte 14.

Detaljer

og NAV reformen Bergen oktober 2008

og NAV reformen Bergen oktober 2008 Tjenestemannsorganisasjoner og NAV reformen Dag Runar Jacobsen Bergen oktober 2008 Hensikt Analysere tjenestemannsorganisasjonenes j rolle og betydning for reformens forløp og utfall og, reformens virkning

Detaljer

PROGRAM PROGRAM PROGRAM PROGRAM- PROGRAM HANDLINGS HANDLINGS HANDLINGS- 2015-2019 2015-2019 2015-2019 2015-2019 2015-2019 - VEILEDER I NEDBEMANNING -

PROGRAM PROGRAM PROGRAM PROGRAM- PROGRAM HANDLINGS HANDLINGS HANDLINGS- 2015-2019 2015-2019 2015-2019 2015-2019 2015-2019 - VEILEDER I NEDBEMANNING - HANDLINGS - HANDLINGS - HANDLINGS - HANDLINGS - HANDLINGS- OG OMSTILLING VEILEDER I NEDBEMANNING - Postboks 8704 Youngstorget, 0028 OSLO norsk@arb-mand.no Tlf.: 815 45 100 Nedbemanninger er en stor utfordring

Detaljer

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 30.01.2014 Ref. nr.: 13/34800 Saksbehandler: Helene Nødset Lang VEDTAK NR 02/14 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte torsdag

Detaljer

Vi vil i dette notatet gi en oppsummering av de rettslige spørsmålene som har betydning for valget av organiseringsform i NDLA.

Vi vil i dette notatet gi en oppsummering av de rettslige spørsmålene som har betydning for valget av organiseringsform i NDLA. NOTAT Advokatfirma DLA Piper Norway DA Torgallmenningen 3 B P.O.Box 1150 Sentrum N-5811 Bergen Tel: +47 5530 1000 Fax: +47 5530 1001 Web: www.dlapiper.com NO 982 216 060 MVA Til: NDLA v/ Øivind Høines

Detaljer

Utfordringer i framtida Hvordan er HK beredt til å møte dem?

Utfordringer i framtida Hvordan er HK beredt til å møte dem? Utfordringer i framtida Hvordan er HK beredt til å møte dem? - 1 - Innholdsoversikt 1. Bakgrunn og mandat...3 2. Utfordringer...4 3. Ny organisasjonsstruktur...5 4. Medlemmer...6 4.1 Medlemstilknytning...6

Detaljer

Oppgitt tema: «Hvordan kan vi virke bedre sammen for å bidra til en forutsigbar og forståelig ordning?»

Oppgitt tema: «Hvordan kan vi virke bedre sammen for å bidra til en forutsigbar og forståelig ordning?» Oppgitt tema: «Hvordan kan vi virke bedre sammen for å bidra til en forutsigbar og forståelig ordning?» Øyvind Bernatek, direktør sekretariatet for Statens helsepersonellnemnd, Klagenemnda for behandling

Detaljer

Forslag til prosess for oppfølging av universitetsstyrets vedtak vedrørende klinikk og praksis ved Psykologisk institutt

Forslag til prosess for oppfølging av universitetsstyrets vedtak vedrørende klinikk og praksis ved Psykologisk institutt 1 2 3 4 5 6 7 Til Instituttstyret Fra: Styreleder Sakstype: Vedtaksnotat Saks.nr. Vsak 68/ Møtedato: 4. desember Notatdato: 27. november Saksbehandler: Birgitte Bøgh-Olsen/Joakim Dyrnes 8 9 10 11 12 13

Detaljer

Tillitsvalgtes rolle. Idealet. Mandat Grunnkurs for tillitsvalgte 16. september 2016 Dagne Sigrid Nordli, rådgiver

Tillitsvalgtes rolle. Idealet. Mandat Grunnkurs for tillitsvalgte 16. september 2016 Dagne Sigrid Nordli, rådgiver Tillitsvalgtes rolle Grunnkurs for tillitsvalgte 16. september 2016 Dagne Sigrid Nordli, rådgiver dsn@norsklektorlag.no Idealet «En formann må omgås medlemmene som en god kamerat. Han skal være den ivrigste

Detaljer

2/3 av avdelingene oppgir å ha prioriteringer i stor grad av samsvar med landsstyrets handlingsplan mens de øvrige oppgir middels grad av samsvar.

2/3 av avdelingene oppgir å ha prioriteringer i stor grad av samsvar med landsstyrets handlingsplan mens de øvrige oppgir middels grad av samsvar. Aktivitetsrapport fra fylkesavdelingene for 2015 - oppsummering Aktivitetsrapporten er levert gjennom Questback. Alle avdelinger, med unntak av Østfold og Aust-Agder, har besvart spørsmålene og levert

Detaljer

Fakta-ark om kommunereformen Politisk aktualitetsnotat 4/2014

Fakta-ark om kommunereformen Politisk aktualitetsnotat 4/2014 Fakta-ark om kommunereformen Politisk aktualitetsnotat 4/2014 Skrevet av: Senterpartiets Hovedorganisasjon post@sp.no www.sp.no Senterpartiet har blitt oppfordret til å utarbeide et fakta-ark for å orientere

Detaljer

FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN 2005-2009 PÅ AVDELINGENS HANDLINGSPROGRAM

FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN 2005-2009 PÅ AVDELINGENS HANDLINGSPROGRAM AVDELING 108 LEVANGER FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN 2005-2009 PÅ AVDELINGENS HANDLINGSPROGRAM KAP. 1 EGEN ORGANISASJON. 1.2.1. Avdelingen. Avdelingen har i 2005 til 2009 drevet aktivt for å øke antallet

Detaljer

Egenregi og enerett - Regler, synspunkt og utfordringer for bransjen. Tone Gulliksen, advokat i Maskinentreprenørenes forbund

Egenregi og enerett - Regler, synspunkt og utfordringer for bransjen. Tone Gulliksen, advokat i Maskinentreprenørenes forbund Egenregi og enerett - Regler, synspunkt og utfordringer for bransjen Tone Gulliksen, advokat i Maskinentreprenørenes forbund Maskinentreprenørens forbund Stiftet 1948 En frittstående bransje- og arbeidsgiverorganisasjon

Detaljer

MEDBESTEMMELSE UNDER OMSTILLING

MEDBESTEMMELSE UNDER OMSTILLING MEDBESTEMMELSE UNDER OMSTILLING 3.mars 2017 Forbundssekretær Vibecke Solhaug Utgangspunkt: Loven er lik for alle Grunnloven gjelder for alle: 110, annet ledd: Nærmere bestemmelser om ansattes medbestemmelsesrett

Detaljer

ANSETTELSESREGLEMENT

ANSETTELSESREGLEMENT ANSETTELSESREGLEMENT DEANU GIELDA - TANA KOMMUNE VEDTATT I KOMMUNESTYRET 11.06.2015 PERSONALAVDELINGEN / DEANU GIELDA - TANA KOMMUNE 1 Formål a) Målet med enhver tilsetting er å få tilsatt den søkeren

Detaljer

LO Kommune. Krav vedr. revisjon av Hovedavtalen pr. 01.01.2014

LO Kommune. Krav vedr. revisjon av Hovedavtalen pr. 01.01.2014 LO Kommune Krav vedr. revisjon av Hovedavtalen pr. 01.01.2014 Dok 1 09.01.2014 LO Kommune Krav vedr. revisjon av Hovedavtalen pr. 01.01.2014 Vedlagt følger LO Kommunes krav til endringer i Hovedavtalen

Detaljer

MOTTATT 04 OKT 1010 ARBE1DSDEPARTEMENTET. Arbeidsdepartementet Arbeidsmiljø- og sikkerhetsavdelingen Postboks 8019 Dep. 0030 Oslo

MOTTATT 04 OKT 1010 ARBE1DSDEPARTEMENTET. Arbeidsdepartementet Arbeidsmiljø- og sikkerhetsavdelingen Postboks 8019 Dep. 0030 Oslo MOTTATT 04 OKT 1010 ARBE1DSDEPARTEMENTET Arbeidsdepartementet Arbeidsmiljø- og sikkerhetsavdelingen Postboks 8019 Dep. 0030 Oslo Deres ref.: Vår ref.: 201002607-/NAKK FBH Dato: 1. oktober 2010 Høring forslag

Detaljer

LO og "de nye gruppene". Konseptualisering av arbeidstakerne 1975-1989

LO og de nye gruppene. Konseptualisering av arbeidstakerne 1975-1989 LO og "de nye gruppene". Konseptualisering av arbeidstakerne 1975-1989 Jan Messel UNIVERSITÅTSBIBLIOTHEK KIEL - ZENTRALBIBLIOTHEK - Avhandling for ph.d.-graden Institutt for arkeologi, konservering og

Detaljer

NORSK HELIKOPTERANSATTES FORBUND INFO OM NHF

NORSK HELIKOPTERANSATTES FORBUND INFO OM NHF NHF NORSK HELIKOPTERANSATTES FORBUND INFO OM NHF Vil du bli medlem i NHF eller ønsker du mer informasjon? Ta kontakt med NHF`s kontor som er betjent alle virkedager, mandag til fredag mellom klokken 08.00

Detaljer

Handlingsplan for rekruttering

Handlingsplan for rekruttering Forbundet for Ledelse og Teknikk Handlingsplan for rekruttering sammen er JEG sterkere! 2 Rekruttering Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT) har som formål å organisere arbeidstakere og fremme deres lønn-

Detaljer

Arbeider du i en privat barnehage. har barnehagen tariffavtale?

Arbeider du i en privat barnehage. har barnehagen tariffavtale? Arbeider du i en privat barnehage har barnehagen tariffavtale? 2 Utdanningsforbundet Med over 159 000 medlemmer er Utdanningsforbundet Norges nest største fagorganisasjon. Vi organiserer medlemmer fra

Detaljer

KR 42/16 Oslo, oktober 2016

KR 42/16 Oslo, oktober 2016 DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet KR 42/16 Oslo, 5. 7. oktober 2016 Referanser: KM 13/14, KM 19/16, KR 09/16, AGU 1/15, AGU 10/16 og AGU 13/16 Arkivsak: 16/349-5 (16/30047) Saksdokumenter: Mandat Arbeidsgiverutvalget

Detaljer

Og bedrifter som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder.

Og bedrifter som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder. MEKLINGSMANNENS FORSLAG i sak 2010-007 mellom FELLESFORBUNDET på den ene side og NHO REISELIV på den annen side vedrørende Tariffrevisjonen 2010 Riksavtalen samt mellom FELLESFORBUNDET Og bedrifter som

Detaljer

TILLITSVALGTORDNING HOLTÅLEN KOMMUNE

TILLITSVALGTORDNING HOLTÅLEN KOMMUNE Side 1 av 9 TILLITSVALGTORDNING HOLTÅLEN KOMMUNE 1 Side 2 av 9 1 BAKGRUNN...3 2 OMFANG...3 3 BEGREPSAVKLARINGER...3 4 FORMÅL...4 5 FORMER FOR MEDBESTEMMELSE...5 6 OMSTILLING OG UTVIKLING...5 7 RETTIGHETER

Detaljer

PROTOKOLL. Avsluttende sentrale forhandlinger om overenskomst i overenskomstområde 10 (Helse) i NAVO området

PROTOKOLL. Avsluttende sentrale forhandlinger om overenskomst i overenskomstområde 10 (Helse) i NAVO området PROTOKOLL Avsluttende sentrale forhandlinger om overenskomst i overenskomstområde 10 (Helse) i NAVO området År 2006, den 27. september, 10., 16., 17., 20. og 27. oktober ble det holdt forhandlingsmøter

Detaljer

Stortingsmelding om arbeidsforhold, arbeidsmiljø og sikkerhet.

Stortingsmelding om arbeidsforhold, arbeidsmiljø og sikkerhet. Det Kongelige Arbeidsdepartement Vår dato 20.05.2010 Postboks 8019 Dep Deres dato 10.05.2010 0030 OSLO Vår referanse DM281113 Deres referanse Stortingsmelding om arbeidsforhold, arbeidsmiljø og sikkerhet.

Detaljer

RIKSMEKLINGSMANNENS FORSLAG

RIKSMEKLINGSMANNENS FORSLAG 1 RIKSMEKLINGSMANNENS FORSLAG i sak: NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND på den ene side og NORSK INDUSTRI på den annen side og bedrifter som er bundet av direkteavtaler med forbundet i det samme tariffområdet.

Detaljer

SRY og de faglige rådene

SRY og de faglige rådene SRY de faglige rådene Skaper morgendagens fagarbeidere e) f) d) c) b) a) Partsamarbeidet i fag- yrkesopplæringen De faglige rådene Samarbeidsrådet for yrkesopplæring (SRY) er en del av partsamarbeidet

Detaljer

Til deg som skal stemme se partienes svar på LOs viktigste saker.

Til deg som skal stemme se partienes svar på LOs viktigste saker. Til deg som skal stemme se partienes svar på LOs viktigste saker. STORTINGSVALGET 2017 LOs medlemsdebatt 2016-17 Si din mening er landets største demokratiske debatt om arbeidsliv. Nesten 100 000 medlemmer

Detaljer

Verneombud. Husk! Verneombud eller tillitsvalgt? Verneombud eller annen ordning?

Verneombud. Husk! Verneombud eller tillitsvalgt? Verneombud eller annen ordning? Verneombud Verneombudets rolle er å ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet. Hvis du oppdager forhold som kan føre til ulykkes- eller helsefare, skal du straks varsle ledelsen

Detaljer

IA-funksjonsvurdering. En samtale om arbeidsmuligheter

IA-funksjonsvurdering. En samtale om arbeidsmuligheter IA-funksjonsvurdering En samtale om arbeidsmuligheter // IA - Funksjonsvurdering En samtale om arbeidsmuligheter Målet med et inkluderende arbeidsliv (IA) er å gi plass til alle som kan og vil arbeide.

Detaljer

Bemanningsbransjen. Kristine Nergaard, Fafo

Bemanningsbransjen. Kristine Nergaard, Fafo Bemanningsbransjen Kristine Nergaard, Fafo Fra kontoryrker til utleie i mange yrker Før 2000, generelt forbud mot utleie Unntak var gjort for kontoryrker (bredt definert) Bransjen ble betegnet «vikarbyråer»

Detaljer