Behandling av grensetvister i LO og forbundene

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Behandling av grensetvister i LO og forbundene"

Transkript

1 Borggata 2B/Postboks 2947 Tøyen N-0608 Oslo omslag.indd 1 Kristine Nergaard og Torgeir Aarvaag Stokke Behandling av grensetvister i LO og forbundene Behandling av grensetvister i LO og forbundene Grensetvister mellom LO-forbund er situasjoner der det er uenighet om hvilket forbund som skal organisere arbeidstakere i en bedrift, virksomhet eller bransje. I rapporten går vi gjennom bakgrunnen for dagens organisasjonsstruktur i LO, og beskriver hvilke saker som opp gjennom årene har utfordret de opprinnelige organisasjonsgrensene. Videre drøfter vi dagens situasjon; hvor mange tvistesaker er det, i hvilke organer behandles de og hva kjennetegner saksbehandlingen. Avslutningsvis trekkes følgende spørsmål opp til diskusjon: Kan LO og forbundene styrke saksbehandlingsrutiner og regelverk for å løse grensetvister på en bedre måte? Skal LO i større grad legge vekt på å sikre at framtidige vedtak gir forutsigbare organisasjonsgrenser? Eller bør ambisjonene om en enhetlig organisasjonsplan justeres i mer pragmatisk retning for å fremme løsninger som minimerer konfliktnivået mellom forbundene? Kristine Nergaard og Torgeir Aarvaag Stokke Behandling av grensetvister i LO og forbundene Fafo-rapport 2010:17 ISBN ISSN Bestillingsnr :43:32

2

3 Kristine Nergaard og Torgeir Aarvaag Stokke Behandling av grensetvister i LO og forbundene Fafo-rapport 2010:17

4 Fafo 2010 ISBN ISSN Omslag: Fafos Informasjonsavdeling Trykk: Allkopi AS

5 Innhold Forord Innledning Sammendrag Noe om grensetvistenes karakter Kilder Vårt arbeid og rapportens oppbygging Forhistorien vedtaket Spesielt om funksjonærorganisering Organisasjonsstruktur og -debatter etter Organisasjonstvister etter Tvisteløsning Tariffnemnda og tariffavtalene Dagens situasjon Omfang Saksgang og tidsbruk Noen veivalg Endringer i arbeidslivet vil fortsatt utfordre LOs organisasjonsstruktur Styrke saksbehandling og regelverk Endrede ambisjoner for utviklingen av egen organisasjonsplan? Avsluttende bemerkning Vedlegg 1 Regler for organisasjonskomiteens arbeid Vedlegg 2 Bodø-vedtaket Vedlegg 3 Gruppeoppgaver organisasjonskomiteens samling Vedlegg 4 Gruppeoppgaver organisasjonskomiteens samling

6 4

7 Forord Denne rapporten er utarbeidet av Fafo på oppdrag av LOs forhandlingsavdeling. Tema er grensetvister eller organisasjonstvister, det vil si situasjoner der det innad i LO er uenighet om hvilket forbund som skal organisere arbeidstakere i en bedrift, virksomhet eller bransje. Prinsippene for dagens organisasjonsstruktur industriforbundsformen ble vedtatt av LOs kongress i 1923, og ytterligere konkretisert på kongressen i 1957, som la den daværende forbundsstrukturen til grunn for en moderert tilpasning av prinsippet om at arbeidstakere i samme bedrift og bransje skal organiseres i samme forbund. LOs organisasjonsstruktur skal bidra til en organisasjon med tariffmessig styrke, rekrutteringsevne og mulighet til å følge opp medlemmenes interesser. Ønsket om avklarte organisasjonsgrenser mellom forbundene og effektive regler for hvordan tvister om disse grensene håndteres, begrunnes i tillegg med at dette gir medlemmene forutsigbarhet og bidrar til å hindre unødige konflikter mellom forbundene. Organisasjonsgrensene innad i LO er imidlertid under konstant justering i forbindelse med at nye bransjer og yrker kommer til, at bedrifter endrer karakter eller får nye eiere, og ved at forbund har slått seg sammen og nye forbund er dannet. LO vil derfor stå overfor tilfeller der spørsmålet om organisasjonsgrensene mellom forbundene må avklares. Mange av disse sakene løses enkelt og uten konflikt. Et mindre antall saker fører til langvarig uenighet mellom berørte forbund. Formålet med rapporten er å bidra til diskusjon og refleksjon omkring LOs organisasjonsstruktur, og omkring måten LO og forbundene håndterer situasjoner der det er usikkerhet eller uenighet om hvilket forbund som skal organisere en bedrift, virksomhet eller bransje. Rapporten er en videreutvikling av de presentasjoner som Fafo har holdt for LOs organisasjonskomité i 2008 og 2009, der formålet har vært å få fram synspunkter, erfaringer og framtidsvyer når det gjelder LOs organisasjonsstruktur og måten tvister om organisasjonsgrensene håndteres på. I forbindelse med arbeidet har vi innhentet og systematisert opplysninger om grensetvister og måten disse behandles på. Vi har intervjuet de som arbeider med denne typen saker i LO og i et utvalg forbund, og vi har gjort oss nytte av de diskusjoner som har vært ført på samlingene i regi av organisasjonskomiteen. Men arbeidet er også basert på den erfaring og innsikt vi har opparbeidet oss gjennom Fafos arbeid med tema knyttet til fagbevegelsens organisasjonsstruktur over tid. 5

8 Vi takker deltakerne på organisasjonskomiteens samlinger, som har bidratt med innspill, erfaringer og ikke minst klare synspunkter på tematikken. Vi takker også ansatte og tillitsvalgte i forbundene og LO som stilte opp til intervjuer. Takk til oppdragsgiver ved Geir Mosti, Tor Arne Solbakken og Dagfinn Lund for nyttige innspill og kommentarer til opplegg og utkast. Fafo, mars 2010 Kristine Nergaard og Torgeir Aarvaag Stokke 6

9 1 Innledning 1.1 Sammendrag Denne rapporten omhandler aktuelle forhold knyttet til grensetvister mellom LOforbund. Uenighet om organisasjonsgrenser kan oppstå i ulike sammenhenger, og vil omfatte alt fra i hvilket forbund et enkeltmedlem skal plasseres til et landsomfattende prinsipp. LOs forbund er inndelt ut fra fire overordnede kriterier bransje, eier, arbeider/funksjonær og yrke (profesjon). I en grensetvist kan én bransjeinndeling stride mot en annen, det vil si at det er uklart hvilken bransje bedriften tilhører. Mest vanlig er det imidlertid at ett organisasjonsprinsipp, for eksempel bransje, settes opp mot et annet, for eksempel eier. Det er ikke rimelig å hevde at antall grensetvister i LO har tiltatt. Det er snarere slik at saker for LOs organer (i hovedsak organisasjonskomiteen) har gått ned over tid. Dette skyldes først og fremst at antall tvister som løses direkte mellom forbundene øker. LOs engasjement i tvister på forbundsplan er imidlertid betydelig, det samme gjelder LOs behandling av utsatte tariffsøknader (BL 2-saker) 1. Samlet sett er det derfor lite sannsynlig at arbeidsbyrden knyttet til grensetvister i LO-systemet er minsket som følge av at færre saker kommer til LOs organer for formell behandling. LO og forbundene vil også i framtiden stå overfor situasjoner hvor det er strid knyttet til hvor medlemmene skal organisere seg. I rapportens siste del drøftes det om saksbehandling, saksframdrift og andre rutiner kan styrkes for at organisasjonen skal stå bedre rustet til å møte framtidige grensetvister. Videre reises en mer overordnet diskusjon: Bør målet for tiden framover være å utvikle organisasjonsprinsippene i LO slik at løsninger på grensetvister blir mer forutsigbare enn i dag? En slik omfattende gjennomgang av LOs organisasjonsplan er en tung og krevende oppgave, som vi har sporet lite entusiasme for. Tiden virker i stedet inne for å erkjenne at løsningen av grensetvister også har pragmatiske innslag. For eksempel at en løsning av grensetvister bør være forankret ved at man søker å oppnå enighet mellom berørte forbund. Dette vil innebære at mer varierte og fleksible løsninger aksepteres, inkludert motstridende organisasjonsprinsipper. Det vil kunne bidra til et lavere framtidig konfliktnivå. Det gir imidlertid en mindre forutsigbar organisasjonsstruktur, og det kan svekke LO og forbundene som tariffpolitiske aktører. 1 Søknad om å opprette ny tariffavtale skal som regel behandles av LOs sekretariat, og sendes på «Blankett 2» (BL 2). 7

10 1.2 Noe om grensetvistenes karakter I denne rapporten benytter vi begrepene tvistesak, grensetvist, organisasjonstvist og organisasjonskonflikt mer eller mindre synonymt om situasjoner der LO-forbund strides om de samme medlemmene eller om retten til å organisere en bedrift, virksomhet eller bransje. Dette betyr at vi ikke skiller i begrepsbruken mellom tvister som løses mellom de berørte forbund, og tvister som kommer til avstemming i organisasjonskomiteen eller andre av LOs organer. Grensetvister eller organisasjonstvister slik vi bruker begrepene vil spenne fra uenighet om innplasseringen av en enkelt stilling eller bedrift, til spørsmål om hvem som skal organisere arbeidstakere i offentlig eide virksomheter som skifter arbeidsgiverorganisasjon, og hvilke prinsipper som skal ligge til grunn for organisasjonsgrensene når for eksempel Bufetat flyttes fra kommunal til statlig sektor. Slik vi bruker begrepene vil også organisasjonstvister omfatte uttalt uenighet mellom forbundene om hvilke prinsipper som skal gjelde når nye forbund tas opp i LO eller når nye typer bransjer eller grupper skal innplasseres i LOs organisasjonsplan. Grensetvister kan være mer eller mindre intense. For utenforstående kan slike tvister være vanskelig å gripe, siden de foregår mellom kampfeller. Det som overses er imidlertid at hvert forbund har sin egen identitet, bygget opp og forsterket over tid. Hvert forbund har også en forpliktelse overfor sine medlemmer til å levere akseptable avtaler om lønns- og arbeidsvilkår, og til det må forbundet ha en forutsigbar økonomi basert på et kjent medlemsgrunnlag. Siden selv en liten grensetvist kan skape betydelig presedens, er det ikke alltid noen klar sammenheng mellom omfanget av grensetvister og deres intensitet. 1.3 Kilder I arbeidet med rapporten har vi brukt ulike kilder til informasjon om grensetvister i LO. Vi har benyttet skriftlig materiale, som innstillingen fra organisasjonskomiteen av 1953 og kongressbehandlingen av denne i 1957 («1957-vedtaket»). Vi har også benyttet senere utredninger, først og fremst Utredning om organisasjons- og avtaleforholdene i offentlig eide virksomheter som skifter arbeidsgiverorganisasjon (behandlet av representantskapet i 1998) og innstillingen om Organisasjonsområder og avtalestruktur ved omstilling av offentlig sektor (kongressen 2005). Når det gjelder antall og type saker, baserer vi oss på følgende datakilder: Vedtak i voldgiftsnemnda for organisasjonstvister (referert i LOs beretninger ) 8

11 Forhandlingsavdelingenes oversikter over vedtak i organisasjonskomiteen og andre saker i komiteen fra midten av 1970-tallet og framover (ikke fullstendig) Oversikt over hvilke saker forhandlingsavdelingen arbeidet med i Oversikt over krav om tariffavtale meldt inn for LO (Blankett 2) som er stoppet i sekretariatet (utsatte BL 2-saker) Samtaler med et utvalg av LO-forbundene for å kartlegge hvilke typer grensetvister de er involvert i m.v. 2 Vi har ikke gått systematisk gjennom beslutninger fattet i LOs sekretariat om grensetvister, forbundenes organisasjonsområder og LOs organisasjonsplan. En god del saker vil være behandlet i sekretariatet. Dette gjelder ikke minst for perioden før 1989, da forbundene kunne bringe saker fra organisasjonskomiteen inn for sekretariatet. De datakildene vi har tilgang til gir ikke noen full oversikt over antall organisasjonstvister eller grensetvister mellom LO-forbundene. Mindre saker som for eksempel angår enkeltmedlemmer på en bedrift vil ofte være løst på en slik måte at saken ikke er referert i våre kilder. Det finnes også grenseavtaler og mer prinsipielle vedtak som ikke inngår i det materialet vi har hatt tilgang til. «Hullene» i vårt kildemateriale er antakelig større jo lengre bak i tid vi går. Dette gjelder også forhandlingsavdelingens oversikter over vedtak og saker (se ovenfor). 1.4 Vårt arbeid og rapportens oppbygging LOs organisasjonskomité gjorde i november 2007 vedtak om at LO og forbundenes arbeid med organisasjonsgrensene konsentreres på de konkrete områdene der organisasjons- og avtaleforholdene blir påvirket som følge av endringer gjennom fusjon/ fisjon og omstilling av virksomheter. LOs forhandlingsavdeling henvendte seg til Fafo med forespørsel om bidrag i arbeidet med å gjennomgå de utfordringene LO og forbundene står overfor i dag når det gjelder organisasjons- og avtaleområder. LO ønsket et diskusjonshefte med utgangspunkt i LO-kongressens vedtak i 1957, men der det legges vekt på hvilke utfordringer LO og forbundene står overfor når dette vedtaket skal praktiseres i dagens situasjon. Diskusjonsheftets problemstillinger ble først presentert på organisasjonskomiteens samling i november 2008, og en første versjon av dette heftet ble lagt fram og diskutert 2 Vi har snakket med Fagforbundet, Fellesforbundet, Forbundet for Ledelse og Teknikk, Handel og Kontor (HK), Norsk Transportarbeiderforbund, Norsk Tjenestemannslag (NTL) og Industri Energi. I tillegg har vi intervjuet mangeårig sekretær for organisasjonskomiteen, Egon Løbekk. 9

12 på komiteens samling i desember Spørsmålene som ble presentert for diskusjon er lagt ved som vedlegg 3 og vedlegg 4. Vi har valgt å starte drøftingen ved å gi en beskrivelse av forhistorien for vedtaket i 1957, hva vedtaket inneholder og hvordan dette vedtaket er blitt praktisert i forbindelse med organisasjonstvister i perioden etter 1957 (kapittel 2). Vi går deretter over til å gi en beskrivelse av dagens situasjon basert på tilgjengelige datakilder (kapittel 3), før vi trekker opp utfordringer og mulige retningsvalg i det avsluttende kapitlet (kapittel 4). Her diskuterer vi mulige endringer i praksis både når det gjelder måten slike saker løses på og når det gjelder praktiseringen av de prinsipper som ligger til grunn for utviklingen av LOs organisasjonsplan. Vårt formål har vært å legge opp til diskusjon og refleksjon, ikke å presentere ferdige forslag. 10

13 2 Forhistorien vedtaket Allerede LO-kongressen i 1920 gjorde et prinsippvedtak om «en ensartet industrivis organisation». På kongressen i 1923 ble industriforbundsformen vedtatt med overveldende flertall. Hovedpunktene i kongressens vedtak lyder som følger (i moderne språkdrakt): 1. Grunnlaget for fagorganisasjonens oppbygning skal være arbeidsplassen. 2. Hovedenhetene innenfor landsorganisasjonen skal være de landsomfattende industriorganisasjoner eller -forbund. På en og samme arbeidsplass skal kun én industriorganisasjon (forbund) være representert. ( ) 3. På en og samme arbeidsplass skal dannes én bedriftsorganisasjon i tilslutning til vedkommende industriorganisasjon. ( ) Sekretariatet hadde i sin innstilling til kongressen trukket fram ulike forslag til forbundssammenslåinger, men antallet industriforbund og grensene dem imellom ble ikke behandlet. Først på kongressen i 1934 ble det vedtatt en plan for sammenslutning av eksisterende forbund og grupper til fellesforbund, samt fattet avgjørelse i flere grensetvister. På kongressen i 1938 ble de mange tilfellene av manglende realisering av industriforbundsformen konstatert. Kongressen bifalt en plan for sammenslåing av eksisterende forbund og grupper innenfor staten til etatsforbund, samt opprettelse av et fellesforbund (Norsk Tjenestemannslag, NTL, 1947) for arbeidstakere som ikke tilhørte noe etatsforbund. Statstjenestemannskartellet ble også foreslått opprettet (realisert i 1939). Til kongressen i 1946 foreslo sekretariatet en ny gjennomgang av LOs organisasjonsstruktur. I tråd med dette vedtok kongressen å nedsette en organisasjonskomité med oppgave å «utrede alle foreliggende organisasjonsproblemer.» Representantskapet ble gitt fullmakt til å behandle komiteens forslag. Organisasjonskomiteens innstilling forelå i 1948, og dreide seg tematisk om samling av fag til felles forbund, organisering av nye grupper og opprettelse av nye forbund samt løsning av grensetvister mellom eksisterende forbund. Forslagene ble uten større endringer vedtatt på representantskapets møte september

14 Til kongressen i 1953 forelå det flere prinsipielle forslag, og sekretariatet innstilte på at det skulle nedsettes en ny organisasjonskomité for å behandle forbundenes organisasjons- og virkeområder. Bakgrunnen var blant annet at temaet ikke hadde vært behandlet av kongressen på utførlig vis siden Innstillingen ble vedtatt, og de øvrige forslagene som forelå til kongressen ble oversendt den nye organisasjonskomiteen. Forbundene ble videre gitt anledning til å sende inn forslag og synspunkter til komiteen. Organisasjonskomiteen av 1953 hadde ambisjoner om å trekke opp klare grenser mellom forbundene, og å skape respekt for disse grensene. Komiteen behandlet et langt mer omfattende materiale enn komiteen av 1946, i tillegg ble det ført forhandlinger med forbundene for å forsøke å forankre komiteens forslag. I de fleste tilfellene lyktes det. Komiteen gjentok hovedprinsippene fra 1923, men med de modifikasjoner som var blitt vedtatt i mellomtiden. Videre ble tidligere vedtak om forbundssammenslåinger som ennå ikke var blitt realisert, samt ytterligere forslag om forbundssammenslåinger, behandlet. På basis av innkomne forslag gikk komiteen også gjennom forbundenes organisasjonsområder, som i mange tilfeller ble foreslått regulert i detalj. Kongressen i 1957 fulgte opp komiteens forslag med kun mindre endringer. Siden det materialet som organisasjonskomiteen behandlet var basert på forslag og innspill fra forbundene, representerte kongressens behandling en samlet oppdatering av forbundsstrukturen i LO og forbundenes organisasjonsområder. Som bilag til komiteens innstilling finnes også en opplisting av forbundenes organisasjonsområder, her er også tidligere vedtak reflektert. Opplistingen var ikke ment å være fullstendig, men gir en klar antydning om forbundsgrensene. De angitte organisasjonsområdene er i mange tilfeller blitt modifisert av senere beslutninger, som ved opptakelse/etablering av nye forbund og framvekst av nye avtaleområder. Vedtakene fra 1957 viser likevel et mønster når det gjelder bransjeinndeling. Først og fremst er ansatte i stat og kommune nesten alltid samlet i et fellesforbund (Norsk Kommuneforbund, NTL) eller etatsforbund. 3 Ut over det har industriforbundsformen i stor grad fått anvendelse, ved at bransjer er forsøkt samlet og lagt til ett og samme forbund. Slik samling går også i mange tilfeller på tvers av sektorskillet offentlig/ privat. Et eksempel er helse og omsorg. Sektorskillet var altså ikke noe grunnleggende kriterium for å bestemme forbundenes organisasjonsområder. Der hvor sektorovergripende bransjer er forsøkt samlet og lagt til ett og samme forbund, har organisasjons- og avtaleforholdene stort sett vært stabile i ettertid. Derimot har statlig og kommunal aktivitet innenfor områder hvor det ikke er sektorovergripende organisering skapt problemer. Når slik offentlig virksomhet skifter arbeidsgivertilknyt- 3 Unntak finnes likevel, for eksempel for flyplassene (Fellesforbundet, den gang Norsk Jern og Metallarbeiderforbund, har arbeidstakere som ikke var statstjenestemenn), forsvarets verksteder (Fellesforbundet) og fyr- og havnevesen (Norsk Arbeidsmandsforbund). 12

15 ning, gir som regel ikke organisasjonsplanen av 1957 (eller tidligere vedtak) anvisning på hvem som skal ha organisasjonsretten. For offentlig eid monopolisert virksomhet er situasjonen i hovedsak den samme. 4 I kommunal sektor har organisasjonsretten innen monopolvirksomhet som regel vært tildelt Fagforbundet (Norsk Kommuneforbund), og spesielt siden 1980-tallet har det vært uenighet om organisasjonsretten når monopolene oppheves eller den kommunale eierandelen minsker. I staten har utviklingen vært noe annerledes, på grunn av opprettelsen av Spekter (NAVO) i Spesielt om funksjonærorganisering Opptakelsen av Handel og Kontor (HK) på LO-kongressen i 1931 og den videre presiseringen av forbundets organisasjonsområde i 1934 sammen med vedtakene om organisering av tekniske funksjonærer og opprettelse av Norsk Forbund for Arbeidsledere og Tekniske Funksjonærer (NFATF) i 1948 og 1950/51, representerer de viktigste unntakene fra industriforbundsprinsippet. I disse sammenhengene har det vært presisert at vedtakene representerer modifiseringer av industriforbundsformen, men at slike modifiseringer har vært nødvendige for i det hele tatt å få organisert disse gruppene i LO. Offentlig sektor var på forhånd unntatt fra diskusjonen om separat organisering av arbeidere og funksjonærer. Norsk Kommuneforbund (NKF) hadde allerede på 1920-tallet et organisasjonsområde som omfattet både arbeidere og funksjonærer, og dette forble i all hovedsak uberørt av beslutningene om å oppta/opprette funksjonærforbund. Planene om å opprette etatsforbund samt fellesforbund (NTL) i staten var heller ikke berørt av denne modifiserte utgaven av industriforbundsformen. Hotell- og restaurantarbeiderforbundet fikk i 1948 rett til vertikal organisering ved hoteller, restauranter, kafeer og bevertningssteder. Dette vedtaket representerte en eksplisitt grenseoppgang mot Handel og Kontor. I 1957 ble Hotell- og restaurantarbeiderforbundets organisasjonsområde likevel beskåret av NFATFs rett til å organisere arbeidsledere og tekniske funksjonærer. To senere vedtak kan også nevnes. Norsk Sosionomforbund søkte om medlemskap i LO som eget forbund i 1971, og ble tatt opp på møtet i representantskapet april Norsk Kommuneforbund var mot opptakelsen, som de mente stred mot industriforbundsformen og var et inngrep i Norsk Kommuneforbunds organisasjonsområde. NTL støttet på sin side vedtaket om å ta opp Sosionomforbundet. Senere ble også de 4 Det finnes likevel unntak. For eksempel var ansatte i Vinmonopolet allerede på 1930-tallet organisert og avtaledekket av forbund fra privat sektor. Også oljevirksomheten ble på 1970-tallet organisert og avtaledekket av forbund fra privat sektor. 13

16 to andre forbundene som til sammen dannet Fellesorganisasjonen (FO) i 1993 tatt opp, men uten tilsvarende innsigelser. Som resultat er industriforbundsformen særlig i kommunal sektor modifisert, ikke av funksjonærforbund men av profesjonsforbund. I 1977 opprettet sekretariatet et nytt forbund, NOPEF, som ble gitt følgende vertikale organisasjonsområde: Ansatte ved de faste installasjonene i Nordsjøen, Oljedirektoratet og Statoil, oljeraffineriene og de petrokjemiske anleggene som vil komme i tiden framover, heri innbefattet Rafnes og Saga petrokjemiske fabrikker. Senere er ytterligere områder lagt til, blant annet flyttbare innretninger. Etter sammenslåingen av NOPEF og Norsk Kjemisk Industriarbeiderforbund til Industri Energi, er det nye forbundets organisasjonsområde delvis beskåret av funksjonærforbund. 2.3 Organisasjonsstruktur og -debatter etter 1957 Kongressen i 1957 var den siste grundige behandlingen av forbundsstrukturen og forbundenes organisasjonsområder i LO. Industriforbundsformen ble i 1957 befestet, men også modifisert slik at organisasjonsformene hadde bred oppslutning. Organisasjonsspørsmål kunne nå i større grad behandles løpende mellom kongressene, i det minste gjaldt det tvistesaker mellom forbundene. Kongressen av 1957 opprettet en voldgiftsnemnd for å behandle slike tvister, hvis forbundene ikke av egen drift eller på LOs oppfordring nådde fram til en løsning. Saker kunne under visse vilkår ankes, med endelig behandling i representantskapet. Nemnda henviste også saker som ikke kunne løses med utgangspunkt i prinsippene fra innstillingen fra 1957 videre til sekretariatet. Senere organisasjonsdebatter i LO har hatt en annen innretning enn å videreføre diskusjonene som ledet fram til vedtakene i I stedet for å fokusere på fortsatte justeringer av forbundsstrukturen og forbundenes organisasjonsområder ut fra industriforbundsformen, har organisasjonsdebattene etter 1957 lagt en mer åpen tilnærming til forbundsnivået til grunn. Eksempler på dette er diskusjoner om et forbundsløst LO og kartellorganisering. Samtidig har frivilligheten i spørsmålet om forbundssammenslåinger vært understreket, i kontrast til den autoritet som tidligere organisasjonskomiteer og kongresser behandlet spørsmål om forbundssammenslåinger med. Etter 1957 Forbundenes organisasjonsområder har ikke utgjort noen naturlig del av LOs organisasjonsdebatter etter Noe av grunnen til det er at 1957-vedtaket etablerte et referansepunkt som enkelttvister kunne behandles i forhold til. I 1957-vedtaket benyttes ulike virkemidler for å beskrive forbundenes organisasjonsområder: 14

17 Bransje (etat) Eier (arbeidsgiverorganisering) Arbeider/funksjonær Yrke (profesjon) Det viktigste er bransje, i offentlig sektor har også etat en viss betydning. Deretter spiller også eier en viss rolle, enten direkte eller i form av hvilken arbeidsgiverorganisasjon en virksomhet er medlem av (sistnevnte har fått økende betydning). Videre har skillet mellom arbeidere og funksjonærer betydning i store deler av privat sektor. Yrke spilte liten rolle i 1957, som forventet når industriforbundsformen legges til grunn. For å redusere antall tvister, anbefalte også komiteen (og kongressen) at forbund med overlappende organisasjonsgrenser skulle fusjonere. Det ble videre lagt opp til at organisasjonstvister skulle løses gjennom vedtak i LOs voldgiftsnemnd for organisasjonstvister. Denne fungerte langt på vei som en domstol, og de stridene parter la fram sin sak for vedtak. Nemnda arbeidet etter en instruks som også ble vedtatt på kongressen i 1957, og som blant annet angir hvilke prinsipper som skulle legges til grunn i tilfeller der en bedrift har forskjellige produksjonsgrener (side 41 i innstillingen fra organisasjonskomiteen av 1953). I de drøye 50 årene som er gått siden gjennomgangen i 1957, er både arbeidslivet og LOs organisasjonsstruktur endret. En del bransjer og virksomheter som ble listet opp i vedtaket fra 1957 finnes knapt nok mer. Nye bransjer som ingen forestilte seg på 1950-tallet er kommet til. Disse må fordeles på forbundene. Bransjer har også skiftet karakter og teknologi, noe som har reist spørsmål om de opprinnelige organisasjonsområdene fortsatt er de mest relevante, eller om bransjen nå tilhører et annet forbund. Endringene i offentlig sektors organisering, blant annet fristilling og privatisering, har også satt organisasjonsprinsippene fra 1957 under press. Det samme har innlemmingen av nye forbund i LO gjort, ikke minst forbund som organiserer etter utdanning og profesjon. LOs organisasjonsstruktur har også gjennomgått store endringer. I 1957 hadde LO 45 forbund, hvorav knappe halvparten var arbeiderforbund i industri og bygg. I dag er antall forbund mer enn halvert, og kun et mindretall av dagens 21 forbund er de samme som i De største endringene i organisasjonsstruktur har skjedd ved forbundssammenslåinger, selv om nye forbund er kommet inn utenfra (for eksempel de forbundene som i dag utgjør Fellesorganisasjonen), og enkelte nye forbund er opprettet ved at grupper har gått ut av eksisterende LO-forbund (Skolenes Landsforbund, NISO, NOPEF). Fagforbundet ble opprettet gjennom en fusjon mellom LO-forbundet Norsk Kommuneforbund og det frittstående Norsk Helse- og Sosialforbund. Flere større organisasjonsutredninger i perioden har ikke hatt noen umiddelbar effekt på 15

18 forbundsstrukturen. Endringen i organisasjonsstruktur er i all hovedsak kommet nedenfra ved forbundsinitierte fusjonsprosesser. 2.4 Organisasjonstvister etter 1957 Det finnes ikke noen samlet oversikt over hvilke saker som opp gjennom årene har ført til strid mellom LO-forbundene om organisasjonsretten til medlemmer. Mange potensielle tvistesaker er antakelig blitt løst i minnelighet eller forblitt uløste, uten at dette har framtvunget noen saksgang der LO har kommet inn i bildet. Det finnes imidlertid ulike kilder som kan illustrere hvilke sakstyper som har skapt strid opp igjennom perioden. Her ser vi på saker som enten er behandlet i voldgiftsnemnda (referert i LOs beretninger i perioden ), eller har vært en organisasjonstvist eller resultert i en grenseavtale som har vært behandlet i organisasjonskomiteen. De sistnevnte er referert i forhandlingsavdelingens oversikt over saker til organisasjonskomiteen, som ikke er uttømmende men som nok fanger opp de viktigste. 5 Her går vi gjennom disse sakene med utgangspunkt i hvilke prinsipper det strides om, og som ligger til grunn for avgjørelsen. a) Bransjeprinsippet En god del av tvistesakene opp gjennom perioden har dreid seg om avklaringer av bransjeinndelingen fra 1957 og spørsmål om hva som skal skje når det ikke er åpenbart hvilken bransje en bedrift skal plasseres inn under. Allerede i 1957 kom den første saken inn for voldgiftsnemnda. Tekstilarbeiderforbundet og Skinn- og lærarbeiderforbundet tvistet om organisasjonsretten for fem arbeidere ved Blystad fabrikker som både hadde tekstilarbeid og skinn- og lærarbeid. En lignende sak kom opp igjen noen år senere for samme fabrikk, og igjen var utfordringen at det ble utført skinn- og lærarbeid på en bedrift der de fleste ansatte (og tariffavtalen) lå inn under det som i 1957 var Tekstilarbeiderforbundet sine bransjer. Flere andre saker som gikk på avklaring av bransje, fulgte i årene etter Spørsmål som ble avklart på og 1960-tallet var for eksempel grensene mellom møbelproduksjon og trevarefabrikker. Den teknologiske utviklingen førte også til utfordringer. Et eksempel som ofte blir trukket fram for å illustrere hvordan utviklingen i teknologi har utfordret 1957-vedtaket, er produksjon av plastbåter. Skulle prinsippet om plastproduksjon gjelde og medlemmene stå i Kjemisk? Eller var dette først og fremst 5 Prosjektets tidsrammer har ikke tillatt gjennomgang av andre kilder som forbundenes og LOs arkiver, forbundenes beretninger eller historiske verk om forbundene (forbundshistorier). 16

19 båtproduksjon, og dermed en del av Norsk Jern- og Metallarbeiderforbund sitt område? Saken ble først fremmet formelt i 1961, og dukket opp med jevne mellomrom på senere tidspunkt. En tilsvarende sak dreide seg om hvorvidt produksjon av snøsko, turnsko, fotballstøvler og «weekend-sko» var skoproduksjon, eller om området tilhørte Kjemisk, siden materialene lå inn under forbundet sitt område. I noen tilfeller måtte tvistenemnda også ta med i betraktningene at «feil» forbund hadde tariffavtalen, for eksempel når det foregikk skinn- og lærarbeid på en tekstilbedrift, eller når omorganiseringer gjorde at man kunne stille spørsmål ved om en produksjonsgren utgjorde en selvstendig enhet eller ikke. Spørsmålet som da måtte avklares, var om hovedprinsippet om at det forbund som har flest produksjonsgrener skulle gjelde, eller om man skulle gjøre unntak. I slike vurderinger tok nemnda utgangspunkt i de retningslinjer for dens arbeid som var vedtatt i 1957, men gjorde også enkelte pragmatiske vurderinger. b) Nye bransjer og områder hva legges til grunn? Etter hvert som det blir lagt en del år mellom 1957 og dagens situasjon, har det vokst fram nye bransjer som ikke enkelt lar seg plassere inn i opplistingen fra Da LO begynte å få medlemmer her, måtte bransjene (og yrkene) plasseres gjennom vedtak i organisasjonskomiteen eller i andre organer, som sekretariatet eller representantskapet. Dette illustrerer på mange måter utviklingen i samfunn og arbeidsliv, der det gradvis dukket opp nye yrkesgrupper og nye satsningsområder for LO som kongressen i 1957 ikke hadde tenkt på. Eksempler er: Bingobransjen (1978) Fritidsklubber (1979) Glattkjøringsbaner (1981) Helsestudioer (1986) Praktikanter, private hjem (1986) Begravelsesbyråer (1987) Blomsterdekoratører (1988) Krisesentre (1988) Skitrekk (1988) Privat rusmiddelomsorg (1988) Parkeringsvakter (1988) 17

Grensetvister, kampkraft og tariffpolitisk styrke

Grensetvister, kampkraft og tariffpolitisk styrke dagsorden pkt. 9 del 2 Grensetvister, kampkraft og tariffpolitisk styrke Forslag og innstillinger LOs 33. ordinære kongress, Oslo Kongressenter Folkets Hus, 3. 7. mai 2013 Innhold Sekretariatets innstilling

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

Åsmund Arup Seip og Torgeir Aarvaag Stokke. Streik ved norske sykehus

Åsmund Arup Seip og Torgeir Aarvaag Stokke. Streik ved norske sykehus Åsmund Arup Seip og Torgeir Aarvaag Stokke Streik ved norske sykehus Åsmund Arup Seip og Torgeir Aarvaag Stokke Streik ved norske sykehus Fafo-rapport 2011:15 Fafo 2011 ISBN 978-82-7422-808-5 (papirutgave)

Detaljer

Hva kan forklare medlemsveksten i Forbundet for Ledelse og Teknikk?

Hva kan forklare medlemsveksten i Forbundet for Ledelse og Teknikk? AFI-rapport 13/2013 Ann Cecilie Bergene, Arild H. Steen, Cathrine Egeland og Ida Drange Hva kan forklare medlemsveksten i Forbundet for Ledelse og Teknikk? Arbeidsforskningsinstituttet, r2012:10 1 ARBEIDSFORSKNINGSINSTITUTTETS

Detaljer

LO i offentlig sektor LO Stats rolle

LO i offentlig sektor LO Stats rolle LO i offentlig sektor LO Stats rolle Innhold 0 Sammendrag...6 1 Innledning... 11 2 Organisatoriske fakta... 13 3 Kartellet som organisasjonsform...17 3.1 Staten som arbeidsgiver og motpart danner karteller...17

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. FO sett fra grasrota

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. FO sett fra grasrota Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad FO sett fra grasrota Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad FO sett fra grasrota Fafo-rapport 2010:11 Fafo 2010 ISBN 978-82-7422-724-8 ISSN 0801-6143 Omslagsfoto:

Detaljer

VÅR EGEN ORGANISASJON OG VEDTEKTER

VÅR EGEN ORGANISASJON OG VEDTEKTER VÅR EGEN ORGANISASJON OG VEDTEKTER Før jeg kommenterer landsstyrets innstillinger til dagsordenens punkt Vår egen organisasjon og vedtekter, vil jeg komme med noen generelle synspunkter om LO, kartellene

Detaljer

LO i offentlig sektor Fra vekst og hegemoni til omstilling og konkurranse

LO i offentlig sektor Fra vekst og hegemoni til omstilling og konkurranse Espen Løken og Arne Pape LO i offentlig sektor Fra vekst og hegemoni til omstilling og konkurranse LOs framtid i offentlig sektor Espen Løken og Arne Pape LO i offentlig sektor Fra vekst og hegemoni til

Detaljer

Organisasjonsgrader og tariffavtaledekning i norsk arbeidsliv 2004/2005

Organisasjonsgrader og tariffavtaledekning i norsk arbeidsliv 2004/2005 Kristine Nergaard og Torgeir Aarvaag Stokke Organisasjonsgrader og tariffavtaledekning i norsk arbeidsliv 2004/2005 Prosent LO Frittstående AF Unio YS Akademikerne 60 60 50 50 40 40 30 30 20 20 10 10 0

Detaljer

LO og bussektoren Samling om felles utfordringer

LO og bussektoren Samling om felles utfordringer Stein Gunnes LO og bussektoren Samling om felles utfordringer LOs framtid i offentlig sektor Fafo Stein Gunnes LO og bussektoren Samling om felles utfordringer LOs framtid i offentlig sektor Fafo-notat

Detaljer

Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Mona Bråten. Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2013

Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Mona Bråten. Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2013 Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Mona Bråten Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2013 Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Mona Bråten Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2013 Fafo-rapport

Detaljer

Anna Hagen og Sveinung Skule. Kompetansereformen og livslang læring Status 2008

Anna Hagen og Sveinung Skule. Kompetansereformen og livslang læring Status 2008 Anna Hagen og Sveinung Skule Kompetansereformen og livslang læring Status 2008 Anna Hagen og Sveinung Skule Kompetansereformen og livslang læring Status 2008 Fafo-rapport 2008:07 Fafo 2008 ISBN 978-82-7422-616-6

Detaljer

Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen. Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og anleggsnæringen

Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen. Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og anleggsnæringen Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og anleggsnæringen Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og

Detaljer

Åsmund Arup Seip Torgeir Aarvaag Stokke. Aspekter ved arbeidskamp Del I: Generelle utviklingstrekk siste 30 år Del II: Arbeidskamp i helsevesenet

Åsmund Arup Seip Torgeir Aarvaag Stokke. Aspekter ved arbeidskamp Del I: Generelle utviklingstrekk siste 30 år Del II: Arbeidskamp i helsevesenet Åsmund Arup Seip Torgeir Aarvaag Stokke Aspekter ved arbeidskamp Del I: Generelle utviklingstrekk siste 30 år Del II: Arbeidskamp i helsevesenet Åsmund Arup Seip Torgeir Aarvaag Stokke Aspekter ved arbeidskamp

Detaljer

Ønsket og uønsket deltid i Posten, Vestre Viken Helseforetak og Vinmonopolet

Ønsket og uønsket deltid i Posten, Vestre Viken Helseforetak og Vinmonopolet Ketil Bråthen og Leif E. Moland Ønsket og uønsket deltid i Posten, Vestre Viken Helseforetak og Vinmonopolet Inger Marie Hagen Ketil Bråthen og Leif E. Moland Ønsket og uønsket deltid i Posten, Vestre

Detaljer

STAFOs fremtid STAFOs fremtid 16.04.2015 1

STAFOs fremtid STAFOs fremtid 16.04.2015 1 STAFOs fremtid 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 1. STAFOS PLASS I FAGBEVEGELSEN... 7 1.1. Politisk innflytelse... 7 1.2. Avtaletilgang... 9 1.3. Grensedragning... 11 1.4. Eventuelle utmeldelser av

Detaljer

Rolf K. Andersen, Ketil Bråthen og Leif E. Moland. Fortrinnsretten for deltidsansatte til større stilling

Rolf K. Andersen, Ketil Bråthen og Leif E. Moland. Fortrinnsretten for deltidsansatte til større stilling Rolf K. Andersen, Ketil Bråthen og Leif E. Moland Fortrinnsretten for deltidsansatte til større stilling Rolf K. Andersen, Ketil Bråthen og Leif E. Moland Fortrinnsretten for deltidsansatte til større

Detaljer

Tove Midtsundstad. Sosiale ordninger under press En kvalitativ studie av lønns- og arbeidsvilkårene i fire NAVO-virksomheter

Tove Midtsundstad. Sosiale ordninger under press En kvalitativ studie av lønns- og arbeidsvilkårene i fire NAVO-virksomheter Tove Midtsundstad Sosiale ordninger under press En kvalitativ studie av lønns- og arbeidsvilkårene i fire NAVO-virksomheter Tove Midtsundstad Sosiale ordninger under press En kvalitativ studie av lønns-

Detaljer

Alt til noen eller noe til alle

Alt til noen eller noe til alle Bård Jordfald Alt til noen eller noe til alle Fordeling og kriterier for lokale forhandlinger i det statlige tariffområdet Bård Jordfald Alt til noen eller noe til alle Fordeling og kriterier for lokale

Detaljer

HMS. Tilrettelegging. Senior/eldre. Barnepass Kompetansebehov Tekniske hjelpemidler. Fysisk arbeidsmiljø. Psykososialt arbeidsmiljø

HMS. Tilrettelegging. Senior/eldre. Barnepass Kompetansebehov Tekniske hjelpemidler. Fysisk arbeidsmiljø. Psykososialt arbeidsmiljø Sissel C. Trygstad og Mona Bråten Tilrettelegging i arbeidslivet HMS Utstøting Sykefravær IA Senior/eldre Samarbeidsrutiner Fysisk arbeidsmiljø Hjemmekontor Oppfølgingsplan av langtidssykmeldte Barnepass

Detaljer

Line Eldring. Fagforeninger som krysser landegrensene En studie av samarbeidsavtalen mellom Latvijas Celtnieku Arodbiedrības (LCA) og Fellesforbundet

Line Eldring. Fagforeninger som krysser landegrensene En studie av samarbeidsavtalen mellom Latvijas Celtnieku Arodbiedrības (LCA) og Fellesforbundet Line Eldring Fagforeninger som krysser landegrensene En studie av samarbeidsavtalen mellom Latvijas Celtnieku Arodbiedrības (LCA) og Fellesforbundet Line Eldring Fagforeninger som krysser landegrensene

Detaljer

OUTSOURCING & VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE

OUTSOURCING & VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE FORBUNDET FOR LEDELSE OG TEKNIKK OUTSOURCING & VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE ~ med mulighet til å påvirke eller bare skummelt? ~ Temautredning Dato: 08.12.2004 Saksbehandler: FJ FORORD OG BAKGRUNN Temaet virksomhetsoverdragelse

Detaljer

Opprettelsen av Miljødirektoratet Erfaringer fra en fusjon. Difi notat 2014:3 ISSN 1892-1728

Opprettelsen av Miljødirektoratet Erfaringer fra en fusjon. Difi notat 2014:3 ISSN 1892-1728 Opprettelsen av Miljødirektoratet Erfaringer fra en fusjon Difi notat 2014:3 ISSN 1892-1728 Forord På oppdrag fra Miljødirektoratet har Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) dokumentert erfaringene

Detaljer

Fra traust etat til Oslo Børs Om endringer i norsk telekommunikasjon og utfordringer for fagbevegelsen

Fra traust etat til Oslo Børs Om endringer i norsk telekommunikasjon og utfordringer for fagbevegelsen Bård Jordfald Fra traust etat til Oslo Børs Om endringer i norsk telekommunikasjon og utfordringer for fagbevegelsen LOs framtid i offentlig sektor Fafo Bård Jordfald Fra traust etat til Oslo Børs Om

Detaljer

Enhetsfylket i Hedmark - hva er det? Første undervegsrapport fra evaluering av forsøk med enhetsfylke i Hedmark

Enhetsfylket i Hedmark - hva er det? Første undervegsrapport fra evaluering av forsøk med enhetsfylke i Hedmark Enhetsfylket i Hedmark - hva er det? Første undervegsrapport fra evaluering av forsøk med enhetsfylke i Hedmark Espen Køhn Terje Skjeggedal Roald Lysø Trøndelag Forskning og Utvikling Steinkjer 2006 Tittel

Detaljer

Sissel Trygstad. Forretningsbasert regnskap i staten Erfaringer og holdninger

Sissel Trygstad. Forretningsbasert regnskap i staten Erfaringer og holdninger Sissel Trygstad Forretningsbasert regnskap i staten Erfaringer og holdninger Sissel Trygstad Forretningsbasert regnskap i staten Erfaringer og holdninger Fafo-rapport 2008:30 Fafo 2008 ISBN 978-82-7422-640-1

Detaljer

En framtid for LO i Forsvaret?

En framtid for LO i Forsvaret? Håvard Lismoen En framtid for LO i Forsvaret? LOs framtid i offentlig sektor Fafo Håvard Lismoen En framtid for LO i Forsvaret? LOs framtid i offentlig sektor Fafo-notat 2004:09 Fafo 2004 ISSN 0804-5135

Detaljer

PROSJEKT SAMMENSLÅING RAPPORT - KLARLEGGING AV VILKÅR OG GRUNNLAG FOR EN EVENTUELL SAMMENSLÅING AV NOF OG BFO

PROSJEKT SAMMENSLÅING RAPPORT - KLARLEGGING AV VILKÅR OG GRUNNLAG FOR EN EVENTUELL SAMMENSLÅING AV NOF OG BFO PROSJEKT SAMMENSLÅING RAPPORT - KLARLEGGING AV VILKÅR OG GRUNNLAG FOR EN EVENTUELL SAMMENSLÅING AV NOF OG BFO Oslo 5 juni 2012 Øystein O Hansen NOF Jo Arne Bråten BFO Jan Smidt BFO Bjørn Tore Woll NOF

Detaljer

Anbud og arbeidstakerrettigheter

Anbud og arbeidstakerrettigheter Øyvind M. Berge og Silje Sønsterudbråten Anbud og arbeidstakerrettigheter En studie av bransjene renhold, vakt og anlegg Øyvind M. Berge og Silje Sønsterudbråten Anbud og arbeidstakerrettigheter En studie

Detaljer

Organisasjonssaker Vedtekter. Saklistas pkt 6.1 og 6.2

Organisasjonssaker Vedtekter. Saklistas pkt 6.1 og 6.2 Organisasjonssaker Vedtekter Saklistas pkt 6.1 og 6.2 Innholdsfortegnelse Saklistas pkt. 6.1 Organisasjonssaker... 4 Saklistas pkt. 6.2 Vedtektene...10 AVSTEMNINGSREGLER...10 FORBUNDETS VEDTEKTER...10

Detaljer