Side 1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tid spunkt : 13: 00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Side 1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 13.03.2012 Tid spunkt : 13: 00"

Transkript

1 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tid spunkt : 13: 00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf eller Eldbjorg. Møtesekretær innkaller vararepresentanter. Vara representanter møter etter nærmere beskjed. Per Kristian Øyen Eldbjørg Hogstad ordfører by sekretær Side 1

2 Saksliste Utvalgs - Innhold Un n tatt Arkiv - saksnr offentlighet saksnr PS 12/39 Bosetting av flyktninger /897 PS 12/40 Opprettelse av IKS Nordmøre Krisesenter 2009/891 PS 12/41 Alkoholpolitisk bevillingsplan /430 PS 12/42 Høringsuttalelse til program for konsekvensutredning for Luva PL218 PS 12/43 Ny festeavtale for Storkaia 1 vedr. utvidelse av restauranttomt 2011/ /1652 PS 12/44 Kristiansundsprisen /198 PS 12/45 Nordeas Kulturpris /198 PS 12 /46 Kandidat til Seniorprisen /1867 PS 12/47 Oppnevning av medlemmer og varamedlemmer til stiftelser borettslag 2011/999 PS 12/48 Referatsaker Liste over referatsaker /22 Side 2

3 Arkiv: F30 Arkivsaksnr: 2008/ Saksbehandler: Geir Obed Nordli Dato: Saksfr amlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 12/ Bosetting av flyktninger 2012 Vedlegg: 1. Brev fra IMDi datert ; "Anmodning om bosetting av flyktninger i Intensjonsavtale om samarbeid med IMDi, datert Introduksjonsordningen i Kristiansund Status pr Beslutningsgrunnlag for politisk sak og samarbeidsavtale med IMDi, datert Rådmannen ber formannskapet legge saken frem for bystyret med følgende forslag til vedtak: Rådmannens innstilling 1. Kristiansund kommune vil imøtekomme henvendelsen fra IMDi om bosetting med inntil 40 flyktninger pr. år i perioden Det inngås en samarbeidsav tale mellom Kristiansund kommune og IMDi for å sikre jevn/kvartalsvis bosetting av flyktninger, økt fokus på gode resultat i introduksjonsordningen og generelt tettere samarbeid på integreringsfeltet. Rådmannen gis fullmakt til å inngå slik avtale med IM Di 3. For å dekke boligbehov økes investeringsbudsjettet med inntil kr. 8 millioner som finansieres med låneopptak. Rådmannen anskaffer nødvendige boliger innenfor denne rammen. Budsjett 2012 (investeringsbudsjettet) justeres i h.h.t. tabell : Rammeområde Be løp 64 Bygg og Kjøp, eventuelt ombygging eiendom boliger 64 Bygg og Tilskudd Husbanken eiendom 70 - Skatt og finans Økt låneopptak i Husbanken Side 3

4 1. Saksopplysninger Kristiansund kommune er i brev fra IMDi datert anmodet om å bosette inntil 40 flyktninger i Familiegjenforente kommer i tillegg. De viktigste forutsetningene for å imøtekomme anmodningen for , er at kommunen kan tilby et kvalifiserende og tilpas set introduksjonsprogram til hver enkelt nybosatt flyktning og at man har tilgang på høvelige boliger. 2. Intensjonsavtale Kristiansund kommune og IMDi har som felles ambisjon at fra og med 2012 vil inngå en flerårig og forpliktende samarbeidsavtale in nenfor dagens bosettingsmodell. Viktige elementer i en slik samarbeidsavtale skal være: o kvartalsvis bosetting av flyktninger, o økt fokus på gode resultat i introduksjonsordningen o tettere samarbeid på integreringsfeltet. Samarbeidsavtalen vil regulere omfanget av, og framdriften på kommunens bosetting av flyktninger, videreutvikling av introduksjonsordningen, det tilhørende integreringsarbeidet, samt andre forhold som følger av samarbeidet. Det er utarbeidet et dokument (beslutningsgrunnlag) for en slik samarbeidsavtale som utreder forutsetningene for og innho ldet i en langsiktig avtale. Utredningen skal tjene som kommunens beslutningsgrunnlag og handlingsprogram for bosetting og integrering. Utredningen er basert på innspill fra involverte kommunale in stanser samt evalueringer av det kommunale bosettingsarbeidet i Norge (Rambøll 2011). Hensikten er å beskrive nåsituasjon, utfordringer, mål, strategier/tiltak og effektiv organisering. Utredningen definerer noen viktige resultatmål i integreringsarbeidet og beskriver hvordan kommunen skal gjennomføre forutsigbare og robuste kvalifiseringsløp. Formålet vil være å oppnå bedre resultat for den enkelte bosatt, for kommunen som ansvarlig administrator og for lokalsamfunnet som helhet. 4. Introduksjonsordningen i Kristiansund I bystyrets vedtak om bosetting av flyktninger i 2011 forutsettes det at kommunen legger til rette for at nyankomne innvandrere raskt kommer ut i inntektsgivende arbeid. Det var forutsatt at tilrettelagt heldagsprogram for deltakere i introdu ksjonsprogrammet vil gi raskere overgang til arbeid og utdanning. Ved utgangen av 2011 deltok 51 flyktninger i introduksjonsordningen i Krist iansund kommune. Etter oppstart høsten 2004 har 118 personer fullført eller avsluttet sitt program, hvorav noen har flyttet fra byen og 8 personer er i permisjon. I løpet av 2011 var det 23 deltakere som fullførte eller avsluttet programmet. Av disse gikk 2 personer til skole/utdanning, 6 personer til jobb, 10 personer er i andre tiltak i regi av NAV. 1 personer mottok sosialhjelp i påvente av tiltak. 2 personer flyttet fra kommunen. 2 personer er i permisjon. Økt satsing på tiltaksutvikling og styrking av fagkompetanse vil bidra til raskere overgang til arbeid og utdanning. Raskere overgang til arbeid vil ikke bare være et gode for den enkelte deltaker og dens familie, men også ha positive økonomiske ringvirkninger for lokalsamfunnet og kommunen. Det vil kreve styrket samarbeid med arbeidsgivere i både offentlig og privat sektor. Med flyktningtjenesten og Side 4

5 intro duksjonsprogrammet inn i NAV Kristiansund, forventes dette arbeidet å få stadig større fokus og dra enda mer nytte av arbeidslinja i NAV og det øvrige programarbeidet i NAV, slik som kvalifiseringsprogrammet (KVP). I årene framover vil det være behov for rekruttering av arbeidskraft i fl ere sektorer; det er derfor viktig i økende grad involvere lokalsamfunn og arbeidsliv, både offentlig og privat sektor. 5. Særskilte innsatser 2012 Etter en gjennomgang av de ulike virksomhetenes erfaringer og behov på dette området, er det foretatt en vurdering av hvilke elementer innenfor dette tjenesteområdet som bør tydeliggjøres og evt. styrkes. Tiltakene framkommer i vedlagt beslutningsgrunnlag. a. Måldefinering Jevn og kvartalsvis bosetting kvantifiserbar ( i henho ld til anmodningsbrev) Økt fokus på gode resultat i introduksjonsarbeidet: 50% i jobb, 20 % i utdanning, 30 % annet (permisjon, flytting, m.v.) ved avsluttet program Generelt tettere og tydeligere samarbeid på integreringsfeltet. Forutsigbare samarbeids - og informasjonskanaler; datofestet og ansvarsdefinert. b. Politisk forankring Bosetting vedtas for samme periode som økonomiplan (4 år) og rulleres årlig som en del av budsjettprosessen. c. Ansvar, myndighet og delegasjon d. Boliger Ansvars og myndighetsf orhold defineres og skriftliggjøres. For å nå målene om jevn og kvartalsvis bosetting, blir det særdeles viktig at kommunen sikrer tilgang til boliger til de bosatte etter oppsatt kvartalsvis bosettingsplan. e. Informasjons - og samarbeidska naler Det er satt opp møteplan og definert samarbeids - og informasjonsmøter møter på ulike nivå. f. Styrke og bedre tiltaksarbeidet i forhold til bosattes overgang til arbeid 6. Boliger NAV Kristiansund har iverksatt utviklingen av nye arbeidsrettede tiltak spesi elt rettet mot personer som trenger arbeidspraksis med språkfokus og arbeide etter avsluttet introduksjonsprogram, evt. også som del av introduksjonsprogram. Kommunal boligmasse er utnyttet fullt ut det er få perioder med ledige bomuligheter i ek sisterende alternativer. For å tilfredsstille intensjonene i vedtaket om å skaffe tilve ie akseptable boliger for mottak av 40 nye flyktninger, må vi leie/kjøpe. Leiligheter/boliger til enslige kan være relativt enkelt å fremskaffe, men vi må anta at det vil bli og er noen familiegjenforeninger som betyr at større leiligheter også må vurderes. Det vil alltid være en viss bevegelse blant leietakerne og dette vil selvfølgelig inngå i denne sammenheng. Boligkontoret har ansvar for at kommunen har tilstrekkel ige boliger i et omfang som samsvarer med politisk vedtak om bosetting. Det forutsettes at det er utarbeidd en plan Side 5

6 for boliganskaffelse/frigjøring. Dette forutsetter at det med bakgrunn i et bosettingssamarbeid må foreligge beskrivelser av hvem som er ak tuell å bosette og disses boligbehov i god tid før bolig skal/må være tilgjengelig. Formålet må være å til enhver tid å ha skriftliggjort (så langt mulig) boligbehov for kommende 4 kvartaler. Ansvaret for slik beskrivelse påhviler Flyktningtjenesten i sam arbeid med IMDi. 7. Økonomiske rammer 2012 For 2012 er integreringstilskuddet satt til kroner for voksne i familie. For andre voksne/enslige utgjør integreringstilskuddet kr og for barn kr Tilskudd fordeles over fem år. For er det beregnet inntekt gjennom integreringstilskudd med kr Denne inntekten inntektsføres sentralt i kommunen og ikke hos den enkelte virksomhet. Dette forutsetter imidlertid at kommunen lykkes med å anskaffe nok antall boliger. 8. Budsjett Tabell 1: Budsjettjustering ved bosetting av 40 flyktninger (i 1000 kr): Ansvar Budsjett Budsjettert i 2012 (øko.plan ) 7000 Busjettoppjustering som følge av økte satser for integreringstilskudd Sum Integreri ngstilskudd Flyktningkontoret (NAV Kristiansund) Innarbeidet i budsjett for andre kommunale virksomheter Skole helse bolig m.v *) Kristiansund Opplæringssenter 800 (styrking 2012) 7000 Til disposisjon 250 Sum budsjett *) Ut fra en totalvurdering foreslås det at hovedandelen av økte inntekter med kr disponeres til å styrke KO s budsjett for å sikre helårlig introduksjonsprogram og til å skaffe og følge opp personer i språkpraksis. Budsjettjusteringer foretas i forbindelse med gjennomgang av budsjett pr. 1. tertial Konklusjon / Rådmannens vurdering Rådmannen mener forholdene kan legges til rette for å bosette inntil 40 flyktninger pr. år i perioden Gode resultater krever tett individuell oppfølging og tilgang på differensierte og kvalifiserende tiltak. Dette kan videreutvikles og forbedres, og med foreslåtte tiltak vil det kunne legges godt til rette for bosetting av inntil 40 flyktning er pr. år i perioden Side 6

7 Rådmannen tilrår og ser det som formålstjenlig at Kristiansund kommune inngår en flerårig samarbeidsavtale med IMDi for å sikre en jevn og kvartalsvis bosetting, økt fokus på gode resultat i introduksjonsordningen og et generelt tettere samarbeid på integreringsfeltet. Nødvendige tiltak iverksettes for å sikre boliger til bosatte flyktninger. Klima eller miljøkonsekvenser av forslaget: Ukjent Just Ingebrigtsen rådmann Kjell Sæther kommunalsjef Side 7

8 1 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (Aim Kristiansund kommune Postboks KRISTIANSUND N Vær vennlig og distribuer brevet til: Rådmann Flyktningtjeneste DERES REF VÅR REF DATO ebj Anmodning om bosetting av flyktninger IMDi viser til intensjonsavtale om å inngå et langsiktig samarbeid om bosetting, kvalifisering og integrering. Vi viser også til det pågående arbeidet med kommunens utredning om forutsetningene for et slikt samarbeid. I tråd med målsettingene i intensjonsavtalen ønsker IMDi å anmode Kristiansund kommune om å bosette personer hvert år i perioden Innenfor rammen vil vi hvert år anmode kommunen om et konkret bosettingstall. Det er bosettingsbehovet nasjonalt som vil regulere anmodningstallene. For 2012 ber vi kommunen om å ta imot 40 flyktninger. Familiegjenforente kommer i tillegg. Nasjonalt utvalg for mottak og bosetting har fastsatt at det i 2012 vil være behov for bosetting av flyktninger. 400 av disse er barn og unge som ankommer Norge alene (enslige mindreårige). I Midt-Norge er det behov for å bosette 972 personer inklusive 58 enslige mindreårige. Over 70 prosent av flykninger som vil trenge en kommune å bo vil være enslige voksne. For å sikre et mer forutsigbart bosettingsarbeid for både Kristiansund kommune og IMDi er det viktig med en jevn bosetting og kvartalsvis gjennom hele året. Dette bidrar også til at den enkelte flyktning ikke må vente unødvendig lenge i mottak i påvente av ledige plasser i kommunene. Når det gjelder Husbankens virkemidler rettet mot flyktninger viser vi til det vedlagte faktaarket fra Husbanken. Vi vil fordele flykninger til kommunene slik det anses hensiktsmessig for å oppnå Stortingets målsetting om rask og jevn bosetting av personer som til enhver tid trenger det. Når det gjelder forespørsel om bosetting av personer som vil kunne utløse ekstra store økonomiske utgifter, blant annet innen helse, vil IMDi gå i særskilt dialog med kommunen. Side 8

9 Intensjonsavtalen mellom Kristiansund kommune og IMDi er uttrykk for et ønske om et tettere og mer strukturert samarbeid for å oppnå endra bedre resultater med integreringsarbeidet. En flerårig bosettingsavtale vil gi oss mulighet for langsiktig planlegging og mer systematisk arbeid med bosetting og integrering i din kommune. Svarfrist og ytterligere informasjon For å kunne følge opp avtalen om bosetting og for å planlegge bosettingsarbeidet i 2012 ønsker IMDi skriftlig svar på anmodningen innen 30.november Vennligst send kopi av vedtaket på e.post til Espen Liland Bjørnsen; og til KS V/ Nina Gran; nina. ran ks.no. IMDi Midt-Norge stiller seg positiv til å møte kommunens nye kommunestyre og orientere om anmodningen og fordelene ved et langsiktig perspektiv i dette arbeidet dersom det er ønskelig. Informasjon om tilskuddsordningene knyttet til bosetting og annen relevant informasjon om bosetting av flyktninger i Norge, finner dere på IMDi sine hjemmesider: Tilskuddssatsene for 2012 vil bli oppdatert når statsbudsjettet foreligger. Ta kontakt med Espen Liland Bjørnsen, hvis dere ønsker mer informasjon. Vi ser fram til å fortsette det gode samarbeidet med Kristiansund kommune i 2012! Med hilsen Marit in Eide Espen Liland Bjørnsen regiondirektør rådgiver Vedlegg: Husbankens faktaark 2 Side 9

10 Økonomiskevirkemidler Personer som deltar i introduksjonsprogrammet har rett til å søke bostøtte. Generelt har alle med lav inntekt og høye boutgifter krav på bostøtte. Tilskuddet gis til kommuner, stiftelser og lignende, og formålet er å øke antall utleieboliger til vanskeligstilte på boligmarkedet. Bolig er grunnlaget for inkludering og deltakelse i samfunnet. Husbanken har flere økonomiske virkemidler som kan bidra til at flyktninger og innvandrere kan skaffe seg gode boliger. Boligtilskudd til etablering gis til kommuner for videretildeling. Tilskuddet kan gis i kombinasjon med startlån for å redusere lånebyrden. Tilskuddet er sterkt behovsprøvd, og det leggesvekt på behovet for bolig og om den økonomisk vanskelige situasjonen er av varig karakter. Startlån gis til kommuner for viderefordeling til enkeltpersoner. Startlånet kan benyttes til topp- eller fullfinansiering ved kjøp av bolig, og kan også gis til refinansiering og til toppfinansiering ved bygging av ny bolig. Enkeltpersoner kan søke om inntil 8o prosent finansiering til oppføring av ny bolig. Lånetgis også til kommuner eller stiftelser til kjøp og oppføring av utleieboliger - ofte i kombinasjon med tilskudd. Det stilles krav rundt tilgjengelighet, miljøvennlighet og energieffektivitet i boligene. Opplæringog verktøy Nettbasert opplæringsverktøy på syv språk utviklet i samarbeid med Migranorsk AS. Kurset retter seg mot flyktninger og innvandrere og er en del av den obligatoriske norskundervisningen ved 75 læresteder. "A bo" er et gratis kurs som gir deltakerne kunnskap om det å bo i Norge. Enbrosjyre om tilskuddsordninger rettet mot arbeidet med framskaffelse av boliger til flyktninger og innvandrere. Brosjyren er utarbeidet i et samarbeid mellom IMDi og Husbanken. Husbankens tilskudds- og låneordninger er rettet mot både kommuner og enkeltpersoner. Gjennom aktiv bruk av ordningene, kan mennesker som er i en vanskelig situasjon på boligmarkedet få hjelp til å skaffe seg en bolig eller bli boende i en bolig. For mer informasjon om Husbanken sitt arbeid på området og Husbankens virkemidler, se under "Boligsosialt arbeid". Bostøttekalkulatoren er et verktøy for å beregne forventet bostøtte i forhold til inntekter og boutgifter. Husbanken REGION MIDT-NORGE Alle skal bo godtog trygt Side 10

11 >fr Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Kristiansund kommune v/ Rådmann Just Ingebrigtsen Postboks KRISTIANSUND N DERES REF VÅR REF DATO ebj Intensjonsavtale Viser til brev datert med undertegnet intensjonsavtale. Vi takker for svaret og oversender herved en kopi av intensjonsavtalen med begge underskrifter. Kontaktperson fra IMDi blir Espen Liland Bjørnsen. Vi ser frem til et godt og spennende samarbeid fremover. Med Vennlig hilsen v\o\at Marit Elin Eide Regiondirektør, IMDi Midt-Norge Side 11

12 INTENSJONSAVTALE SAMARBEID OM BOSETTING, KVALIFISERING OG INTEGRERING 1. Formål Partene: Kristiansund kommune og IMDi har som felles ambisjon at man innen skal inngå en flerårig og forpliktende samarbeidsavtale innenfor rammene av dagens frivillige bosettingsmodell. Viktige elementer i en slik samarbeidsavtale skal være kvartalsvis bosetting av flyktninger, økt fokus på gode resultat i introduksjonsordningen og tettere samarbeid på integreringsfeltet. Samarbeidsavtalen vil regulere omfanget av, og framdriften på kommunens bosetting av flyktninger, videreutvikling av introduksjonsordningen, det tilhørende integreringsarbeidet, samt andre forhold som naturlig følger av samarbeidet. Partene mener at et forpliktende samarbeid kan by på flere fordeler: Det gir kommunene og IMDi mulighet for langsiktig planlegging og mer systematisk arbeid med bosetting og integrering. Det øker kommunens forutsigbarhet i forhold til ressurstilgang/ inntekter, arbeidsmengde og utvikling av kompetanse. Det gir økt ressursinnsats fra IMDi for å støtte opp om kommunens arbeid på integreringsfeltet. 2. Innhold I løpet av 2011 skal kommunen utrede forutsetningene for og innholdet i en slik langsiktig samarbeidsavtale. Utredningen skal kunne tjene som kommunens beslutningsgrunnlag og handlingsprogram for bosetting og integrering. Utredningen skal analysere nåsituasjon, utfordringer, mål, strategier/ tiltak og effektiv organisering. Side 12

13 Det er ønskelig at kommunen allerede i 2011 prøver ut jevn, kvartalsvis bosetting slik at en samarbeidsavtale utarbeides også med bakgrunn i erfaringer fra utprøvingen. IMDi forplikter seg til: Å tildele kr til kommunens arbeid med beslutningsgrunnlaget. Å bistå med faglig veiledning i arbeidet med beslutningsgrunnlaget Å arrangere oppstarts- og nettverks konferanse i april. På konferansen vil IMDi invitere kommunene til å lage pilotprosjekter innenfor fokusområder i IMDi vil bruke regionale utviklingsmidler til å støtte utvalgte pilotprosjekter. 3. Varighet, oppfølging og framdrift Denne intensjonsavtalen mellom kommunen og IMDi gjelder for 2011, og betraktes som en forberedende fase før partene inngår langsiktig samarbeidsavtale fra Kommunen får oppnevnt egen kontaktperson i IMDi som vil følge arbeidet som veileder og observatør. Kommunen oppnevner egen kontaktperson for IMDi. Kommunen og IMDi kommer i fellesskap fram til hensiktsmessig organisering og framdrift i samarbeidet, som sikrer godt analysegrunnlag og forankring i relevante tjenestesteder i kommunen. IMDi har inngått samarbeidsavtaler med relevante statlige aktører som disponerer virkemidler på integreringsfeltet: Husbanken Bufetat NAV Ved behov vil disse bli brakt inn i arbeidet med beslutningsgrunnlaget. Sted: dato: 5 /LI Marit Elin Eide Regiondirektør IMDi Midt-Norge.. Ju Ingeb i sen Rå mann K stiansuyid kommune Side 13

14 Introduksjo nsordningen i Kristiansund kommune Status pr Introduksjonsordningen startet Siden da har tilsammen 169 personer deltatt eller deltar i introduksjonsordningen i Kristiansund. For tiden deltar 51 flyktninger i introduksjonsordningen i Kristiansund kommune. 118 personer har fullført eller avslutte t sine program. 16 av disse har flyttet fra byen, men en liten undersøkelse viser at 9 av disse er i ordinært arbeid. Status for de 118 som har avsluttet program: I jobb ordinær lønn I jobb m/lønnstilskudd fra NAV I arbeidsrettet tiltak (NAV) I utdanning Norskopplæring Hjemmeværende / forsørget Økonomisk sosialhjelp Permisjon Syk *) Annet 46 personer 1 person 20 personer 18 personer 4 personer 5 personer 6 personer 8 personer 7 personer 3 personer *) Kategoriensykbestårav bådemidlertidigog langvarigsyke. Fellesfor de flesteer at de ikkehar opptjent rett til trygdeytelser,og derfor kunhar sosialhjelpsom alternativtil dekkingav livsopphold. Kunen personer innvilget arbeidsavklaringspenger Av 118 personer som har avsluttet program er det 15 personer er under tett individuell oppfølging gjennom ordningen med Kvalifiseringsprogram (KVP). Alle som er i KVP har skole/arbeidspraksisplass/ kvalifiserende tiltak (evt. varig jobb i etterkant). Det er fortsatt mulighet til å oppnå raskere overgang til arbeid og utdanning. Dette krever økt satsing på tiltaksutvikling og vedlikehold/styrking av fagkompetanse. Et av NAV s satsing i 2012 er: Bergan prosjekt Består av tett oppfølging av personer med språklige og sosiokulturelle læringsbehov for å kunne bedre mulighetene for integrering i det norske arbeidslivet. Bergan sykehjem har siste 2 år gitt tilbud om språk og arbeidsopplæring for 5 personer med fremmedkulturell bakgrunn. 3 av disse har fått fast jobb. Tilbudet omfatter renhold, pleie og vaktmestertjeneste. Opplæring på to år med jobb i forlengelse. Side 14

15 I løpet av 2011 var det 24 deltakere som fullførte eller avsluttet intro duksjons - prog rammet. Av disse gikk: 6 personer til jobb, 2 personer til skole/utdanning, 10 personer gikk på tiltak i regi av NAV, 1 person var arbeidssøkere og mottok sosialhjelp i påvente av tiltak. 2 personer flyttet fra kommunen 3 personer i permisjon. Det vises at bruk av NAV sine virkemidler (statlige tiltak) har blitt brukt i større grad etter at enhet for inkludering har gått inn i NAV. Av 51 personer som deltar i intro.program pr. i dag er det 1 person som har/ har hatt tiltak i regi av NAV. Arbeidspraksis/AMO-kurs er en del av intro.program og individstønad som utløses som følge av dette tilfaller kommunen i sin helhet. 5 personer er i språkpraksis (videreføres i arbeidspraksis og jobb i etterkant), og 8 på grunnskole. Redusert bruk av NAV sine virkemidler forklares med at de som deltar i program pr. i dag er i sitt 1. år, som består hovedsakelig av norskopplæring og forskjellige tiltak. Kristiansund kommune og IMDi har skrevet under intensjonsavtale som har felles ambisjon til å inngå en flerårig samarbeid innenfor rammene av dagens frivillige bosettingsmodell. Viktige elementer i en slik samarbeidsavtale skal være kvartalsvis bosetting av flyktninger, økt fokus på gode resultat i introduksjonsordningen og tettere samarbeid på integreringsfeltet. Samarbeidsavtalen vil regulere omfanget av, og framdriften på kommunens bosetting av flyktninger, videreutvikling av introduksjonsordningen, det tilhørende integreringsarbeidet, samt andre forhold som følger av samarbeidet. 12. januar 2012 Nelica Cemalovic Flyktningkonsulent, Side 15

16 Innhold i og samarbeid om bosetting,kvalifiseringog integrering i Kristiansundkommune Beslutningsgrunnlagfor politisk sak og samarbeidsavtalemedimdi Innhold Revidert /gon 1. GENERELT - BEHOV FOR SAMARBEIDSRAMMER INTRODUKS JONSORDNINGEN NASJONALT/LOKALT L OVGRUNNLAGET BOSETTING AV FLYKTNIN GER I K RISTIANSUND ORGANISERING AV BOSETTINGSARBEIDET - AKTØRER Flyktningteamet - NAV Kristiansund Kristiansund Opplæringssenter Bygg & Eiendom, Boligkontoret Flyktninghelsetjenesten Skole- førskole ØKONOMISKE RAMMER /BUDSJETT - FORUTSETNINGER I NNTEKTER Integreringstilskudd Tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap UTGIFTER - DRIFTSBUDSJETT STATISTIKK PERSONER SOM HAR UTLØST INTEGRERI NGSTILSKUDD - NØKKELTALL FORUTSETNING FOR GODE INTRODUKSJONSPROGRAM EVALUERING RAMBØLL M ANAGEM ENT ANDRE VIKTIGE FORUTSETNINGER FOR GOD MÅLO PPNÅELSE I INTRODUKS JONSPROGRAMMET TILTAK SOM SKAL SIKR E BEDRE MÅLOPPNÅ ELSE M ÅLDEFINERING POLITISK FORANKRING TYDELIGGJØRE ANSVAR, MYNDIGHET OG DELEGASJON BOLIGER I NFORMASJONS- OG SAMARBEIDSKANALER STYRKE OG BEDRE TILTA KSARBEIDET I FORHOLD TIL BOSATTES OVERGANG TIL ARBEID ØKONOMI - BUDSJETTERING BUDSJETT BUDSJETT/ØKONOMIPLAN FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFI NERT.FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT. Kristiansund01.mars2012 Geir ObedNordli NAV-leder Side 16

17 1. Generelt - behovfor samarbeidsrammer Kristiansundkommuneog IMD I harsomfellesambisjonat maninnen skal inngå en flerårig og forpliktende samarbeidsavtaleinnenfor rammene av dagens frivillige bosettingsmodell. Viktige elementeri enslik samarbeidsavtaleskalvære: 1. Kvartalsvis bosettingav flyktninger 2. Økt fokuspågoderesultat i introduksjonsordningen 3. Tetteresamarbeidpåintegreringsfeltet. Samarbeidsavtalenvil regulereomfangetav, og framdriften på kommunensbosetting av flyktninger, videreutvikling av introduksjonsordningen,det tilhørendeintegreringsarbeidet, samtandreforhold somfølgerav samarbeidet. Beslutningsgrunnlagetfor en slik samarbeidsavtaleskal utrede forutsetningenefor og innholdet i en langsiktig avtale. Utredningen skal også kunne tjene som kommunens beslutningsgrunnlagog handlingsprogramfor bosettingog integrering. Utredningen skal analysere nåsituasjon, utfordringer, mål, strategier/tiltak og effektiv organisering.utredningenmå definere gode resultatmåli integreringsarbeidetog beskrive hvordan kommunen skal gjennomføre forutsigbare og robuste kvalifiseringsløp. Formåletvil væreå oppnåbedreresultatfor denenkeltebosatt,for kommunensomansvarlig administratorog for lokalsamfunnetsomhelhet. Framdrift: Ulike instanser/virksomheter sommedulike oppgaver/tjenester inngåri dettearbeideter bedt om å beskriveegenaktivitet, beskriveutfordringeri arbeidetog viderekonkretiseretiltak for åbedredethelhetligeintegreringsarbeidet.enkelteenheterharbidrattmedlengreutredninger, mensandrehargitt korteinnspill. Innspilleneviseret mangfold,menlangtfra alle elementene sominngåri et helhetligintroduksjonsarbeide. Innspill fra disseinstansene/virksomhetene framkommeri et egetdokumentsomet vedleggtil dettedokumentet(beslutningsgrunnlag ). Selvebeslutningsgrunnlaget skalimidlertid beskrivemuligheterog foretaenprioriteringav hvasom måbesluttespåkort og langsikt Saktil politisk behandlingmåvedtarammerogomfangavbosettingfor 2012ogfor samarbeidsperiodenut Side2 av 10 sider Side 17

18 2. Introduk sjonsordningen nasjonalt/lokalt 2.1Lovgrunnlaget Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven)trådtei kraft i 2003som en frivillig ordningfor kommunene,og ble i 2004 gjort obligatorisk. Med loven ble kommuner som bosetter flyktninger pålagt å iverksetteintroduksjonsprogramfor den enkelteflyktning senest3 månederetterbosetting. Målet med programmet er å gi grunnleggendeferdigheter i norsk, og innsikt i norsk samfunnsliv, samt forberede for deltakelse i yrkeslivet. Introduksjonsprogrammetskal tilpassesden enkeltedeltakers behovfor kvalifisering. Programmetvareri hovedsaki 2 år. Introduksjonsprogrammetsom tilbys deltakerneskal ligge så nært opp til det normale i arbeidslivetsommulig, bådei timetall pr. dag,samtantallukerpr. år. Den viktigste resultatindikatorenfor introduksjonsprogrammet er andelendeltakeresomgår overtil arbeideller ordinærutdanningdirekteetteravsluttetprogram. FORARBEID Regionaltvedtak Lokal klargjøring Informasjon BOSETTING Bolig Helse/lege Skole INTRODUKSONSPROGRAM Norsk/samfunnsfag Selvstendiggjøring Mot arbeidoginkludering ARBEID - INKLUSJON Deltakelsei samfunn Inntektgjennomarbeid Trygg bolig / oppvekst Ikke bosatt 0 3 mnd. 3mnd. 24/30mnd. 24/30mnd. 5 år 2.2 Bosettingav flyktninger i Kristiansund Hvert år inngårstaten,ved IMDi, en rammeavtalemednorskekommunerom bosettingav et visst antall flyktninger.målet er rask,god og stabil bosetting.aktuelle kommuneranmodes av IMDi om bosettingav et visst antall flyktninger.anmodningengjøresut fra et beregnet behov for kommuneplassertil de flyktningene som får oppholdstillatelse i Norge. For kommuneneer bosettingavflyktningerenfrivillig oppgave. I bystyrets vedtak om bosettingav flyktninger i Kristiansundkommuneforutsettesdet at kommunenleggertil rette for at nyankomneinnvandrereraskt kommer ut i inntektsgivende arbeid.det erforutsattat tilrettelagtheldagsprogramfor deltakerei introduksjonsprogrammet vil gi raskereovergangtil arbeidog utdanning. Økt satsingpå tiltaksutvikling og styrking av fagkompetansevil bidra til raskereovergangtil arbeidog utdanning. Raskereovergangtil arbeidvil ikke bareværeet godefor den enkelte deltakerog densfamilie, menogsåhapositiveøkonomiskeringvirkningerfor lokalsamfunnet og kommunen.det vil kreve styrket samarbeidmed arbeidsgiverei bådeoffentlig og privat sektor. Med fl yktningtjenestenog introduksjonsprogrammetinn i NAV Kristiansund, forventesdettearbeidetå få stadigstørrefokus og draendamer nytte av arbeidslinjai NAV og det øvrige programarbeideti NAV, slik som kvalifiseringsprogrammet(kvp). I årene framover vil det værebehovfor rekrutteringav arbeidskrafti flere sektorer;det er derfor viktig i økendegradinvolverelokalsamfunnog arbeidsliv,bådeoffentlig og privat sektor. Flyktningtjenesteni NAV planleggerog gjennomførerbosetting i hht.bystyretsvedtak. Side3 av 10 sider Side 18

Side 1. Møteinnkalling. Møtested:, Rådhuset Dato: 04.05.2010 Tidspunkt: 13:00

Side 1. Møteinnkalling. Møtested:, Rådhuset Dato: 04.05.2010 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested:, Rådhuset Dato: 04.05.2010 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 / 71 57 43 90 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Utvalg for levekår Møtedato: 27.10.2014 Møtested:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Ekstraordinært møte Møtedato: 14.12.2010 Tid: Kl. 17.15 Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer

Detaljer

Møteinnkalling. Bystyret. Utvalg: Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 25.11.2008 Tidspunkt: 17:30 MERK TIDEN!!!

Møteinnkalling. Bystyret. Utvalg: Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 25.11.2008 Tidspunkt: 17:30 MERK TIDEN!!! Møteinnkalling Utvalg: Bystyret Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 25.11.2008 Tidspunkt: 17:30 MERK TIDEN!!! Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 / 71 57 43 90 Møtesekretær innkaller

Detaljer

En ny hverdag gjennom mestring og integrering

En ny hverdag gjennom mestring og integrering En ny hverdag gjennom mestring og integrering Forslag til kommunedelplan for flyktningområdet 2015 2027 28.05.2015 Innhold 1 Sammendrag og avgrensning 3 2 Bakgrunn og rammer for planen 3 2.1 Forankring

Detaljer

Møteinnkalling. PS 08/154 Såkorn 2008 - innstilling 2008/1583 PS 08/155 17. mai 2009 - Oppnevning av ny 17. maikomite

Møteinnkalling. PS 08/154 Såkorn 2008 - innstilling 2008/1583 PS 08/155 17. mai 2009 - Oppnevning av ny 17. maikomite Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 18.11.2008 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 / 71 57 43 90 Møtesekretær innkaller

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet kalles inn til lokale forhandlinger kap. 3.4.1. kl. 09.00, se vedlegg.

Møteinnkalling. Formannskapet kalles inn til lokale forhandlinger kap. 3.4.1. kl. 09.00, se vedlegg. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 63-66 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 23.11.2009 Tidspunkt: 09:00 Formannskapet kalles inn til lokale forhandlinger kap. 3.4.1.

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 4/2014 MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte den 30.10.2014 klokka 14:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Robert Wilhelmsen Nestleder

Detaljer

Integrering av innvandrere

Integrering av innvandrere Integrering av innvandrere Orkdal kommune Februar 2011 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Orkdal kommunes kontrollutvalg i perioden november 2010 - januar 2011. Undersøkelsen

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Aurskog-Høland kommune TID: 31.08.2015 kl. 10:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

Flyktningplan. for Arendal kommune 2012-2015

Flyktningplan. for Arendal kommune 2012-2015 Flyktningplan for Arendal kommune 2012-2015 Mars 2012 Innhold 1 SAMMENDRAG... 2 2 INNLEDNING... 3 2.1 Mandat og rammer for arbeidet... 3 2.2 Føringer fra kommuneplanen... 3 2.3 Organisering av planarbeidet...

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/439. Hovedutvalg helse og omsorg 12.03.2014

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/439. Hovedutvalg helse og omsorg 12.03.2014 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/439 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg 12.03.2014 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - 22.01.2014 Forslag til vedtak: Hovedutvalg

Detaljer

Formannskapets medlemmer

Formannskapets medlemmer Verdal kommune Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 20.08.2009 Tid: 09:00 Evt.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapets medlemmer innkalles til internt møte kl. 0900 1200. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Formannskapets medlemmer innkalles til internt møte kl. 0900 1200. SAKSLISTE VADSØ KOMMUNE ORDFØREREN Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 27.05.2004 Klokkeslett: 1200 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes

Detaljer

Formannskapets sakliste 01.06.04

Formannskapets sakliste 01.06.04 Page 1 of 48 Formannskapets sakliste 01.06.04 Utvalg: Møtested: Karmøy kommune Formannskapet Formannskapssalen Møtedato: Tirsdag 01.06.04Tid: Kl. 16.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær

Detaljer

Helhetlig plan for bosetting og integrering av flyktninger 2014-2016

Helhetlig plan for bosetting og integrering av flyktninger 2014-2016 Helhetlig plan for bosetting og integrering av flyktninger 2014-2016 Bildet er fra Internasjonal fest august 2013. Kilde: Sisa Versjon 180913 Innhold 1 Kommunestyrets vedtak xx.xx.2013... 4 2 Sammendrag...

Detaljer

Boligsosial handlingsplan

Boligsosial handlingsplan Ringerike kommune Boligsosial handlingsplan 2014-2022 16.9.2014 Saksprotokoll Arkivsaksnr.: 14/823-4 Arkiv: F17 &30 Sak: 133/14 Boligsosial hendlingsplan 2015-2022 Vedtak i Kommunestyret: 1. Ringerike

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN NAV Tinn 2012-2016 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning. s.2 2 Generelle forhold.. s.4 3 Bomiljø i Tinn kommune..... s.4 4 Hva er en boligsosial handlingsplan?... s.5 5 Formålet

Detaljer

Kommunestyret. Møteinnkalling

Kommunestyret. Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 28.10.2009 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde

Detaljer

BoligSosial handlingsplan 2011-2025

BoligSosial handlingsplan 2011-2025 Levanger kommune Temaplan: BoligSosial handlingsplan 2011-2025 Visjon: Livskvalitet og vekst Alle skal kunne bo trygt og godt. Levanger 10.05.2011 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 Livskvalitet

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus Dato: 25.01.2012 Tid: 17:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR DRIFTSUTVALG

MØTEINNKALLING FOR DRIFTSUTVALG FAUSKE KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR DRIFTSUTVALG Tid: 29.08.2013 kl.: 10:00-18:00 Sted: Administrasjonsbygget, kantina Til behandling: Saksnr. 077/13-084/13 Eventuelle forfall meldes på telefon 75 60 40

Detaljer

FROSTA KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN - 2013-17

FROSTA KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN - 2013-17 FROSTA KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN - 2013-17 Frosta 2020 Vi skaper en historisk framtid Vedtatt av Frosta Kommunestyre, 29.10.2013. i sak nr. 68/13. 1 FORORD Arbeidet med å revidere Boligsosial handlingsplan

Detaljer

Boligsosial handlingsplan. Steinkjer kommune 2011-2014

Boligsosial handlingsplan. Steinkjer kommune 2011-2014 Boligsosial handlingsplan Steinkjer kommune 2011-2014 Innhold Boligsosial handlingsplan...1 Steinkjer kommune 2011-2014...1 Boligsosial handlingsplan 2011 2014...4 0 Forord...4 1.0 Innledning...6 1.1Type

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2011-2014

Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Innhold 1. Innledning... 4 1.1. Inkluderende, tradisjonsrik og nytenkende... 4 1.2. Raus, proff og praktisk... 4 1.3. Samhandlingsreformen... 5 1.4. Hva er en boligsosial

Detaljer

Startlån Rygge kommune

Startlån Rygge kommune Startlån Rygge kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 22. april 2014 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Møte nr. 5/2013 MØTEINNKALLING Formannskapet Formannskapet holder møte den 17.10.2013 klokka 10.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører Rita Dreyer AP Medlem

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Aurskog-Høland kommune TID: 08.06.2015 kl. 12:30 STED: FORMANNSKAPSSALEN MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Formannskapet starter med Valgstyret, Klagenemnd, Administrasjonsstyret og Formannskapet. Deretter

Detaljer

GRUNNLEGGENDE KVALIFISERING ALTERNATIV INNTEKTSSIKRING FOR NYANKOMNE FLYKTNINGER OG INNVANDRERE

GRUNNLEGGENDE KVALIFISERING ALTERNATIV INNTEKTSSIKRING FOR NYANKOMNE FLYKTNINGER OG INNVANDRERE LEVANGER KOMMUNE PRØVEPROSJEKT GRUNNLEGGENDE KVALIFISERING OG ALTERNATIV INNTEKTSSIKRING FOR NYANKOMNE FLYKTNINGER OG INNVANDRERE SLUTTRAPPORT TIL UTLENDINGSDIREKTORATET Levanger 01.03.02 Svein Olav Skogstad

Detaljer