Side 1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tid spunkt : 13: 00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Side 1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 13.03.2012 Tid spunkt : 13: 00"

Transkript

1 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tid spunkt : 13: 00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf eller Eldbjorg. Møtesekretær innkaller vararepresentanter. Vara representanter møter etter nærmere beskjed. Per Kristian Øyen Eldbjørg Hogstad ordfører by sekretær Side 1

2 Saksliste Utvalgs - Innhold Un n tatt Arkiv - saksnr offentlighet saksnr PS 12/39 Bosetting av flyktninger /897 PS 12/40 Opprettelse av IKS Nordmøre Krisesenter 2009/891 PS 12/41 Alkoholpolitisk bevillingsplan /430 PS 12/42 Høringsuttalelse til program for konsekvensutredning for Luva PL218 PS 12/43 Ny festeavtale for Storkaia 1 vedr. utvidelse av restauranttomt 2011/ /1652 PS 12/44 Kristiansundsprisen /198 PS 12/45 Nordeas Kulturpris /198 PS 12 /46 Kandidat til Seniorprisen /1867 PS 12/47 Oppnevning av medlemmer og varamedlemmer til stiftelser borettslag 2011/999 PS 12/48 Referatsaker Liste over referatsaker /22 Side 2

3 Arkiv: F30 Arkivsaksnr: 2008/ Saksbehandler: Geir Obed Nordli Dato: Saksfr amlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 12/ Bosetting av flyktninger 2012 Vedlegg: 1. Brev fra IMDi datert ; "Anmodning om bosetting av flyktninger i Intensjonsavtale om samarbeid med IMDi, datert Introduksjonsordningen i Kristiansund Status pr Beslutningsgrunnlag for politisk sak og samarbeidsavtale med IMDi, datert Rådmannen ber formannskapet legge saken frem for bystyret med følgende forslag til vedtak: Rådmannens innstilling 1. Kristiansund kommune vil imøtekomme henvendelsen fra IMDi om bosetting med inntil 40 flyktninger pr. år i perioden Det inngås en samarbeidsav tale mellom Kristiansund kommune og IMDi for å sikre jevn/kvartalsvis bosetting av flyktninger, økt fokus på gode resultat i introduksjonsordningen og generelt tettere samarbeid på integreringsfeltet. Rådmannen gis fullmakt til å inngå slik avtale med IM Di 3. For å dekke boligbehov økes investeringsbudsjettet med inntil kr. 8 millioner som finansieres med låneopptak. Rådmannen anskaffer nødvendige boliger innenfor denne rammen. Budsjett 2012 (investeringsbudsjettet) justeres i h.h.t. tabell : Rammeområde Be løp 64 Bygg og Kjøp, eventuelt ombygging eiendom boliger 64 Bygg og Tilskudd Husbanken eiendom 70 - Skatt og finans Økt låneopptak i Husbanken Side 3

4 1. Saksopplysninger Kristiansund kommune er i brev fra IMDi datert anmodet om å bosette inntil 40 flyktninger i Familiegjenforente kommer i tillegg. De viktigste forutsetningene for å imøtekomme anmodningen for , er at kommunen kan tilby et kvalifiserende og tilpas set introduksjonsprogram til hver enkelt nybosatt flyktning og at man har tilgang på høvelige boliger. 2. Intensjonsavtale Kristiansund kommune og IMDi har som felles ambisjon at fra og med 2012 vil inngå en flerårig og forpliktende samarbeidsavtale in nenfor dagens bosettingsmodell. Viktige elementer i en slik samarbeidsavtale skal være: o kvartalsvis bosetting av flyktninger, o økt fokus på gode resultat i introduksjonsordningen o tettere samarbeid på integreringsfeltet. Samarbeidsavtalen vil regulere omfanget av, og framdriften på kommunens bosetting av flyktninger, videreutvikling av introduksjonsordningen, det tilhørende integreringsarbeidet, samt andre forhold som følger av samarbeidet. Det er utarbeidet et dokument (beslutningsgrunnlag) for en slik samarbeidsavtale som utreder forutsetningene for og innho ldet i en langsiktig avtale. Utredningen skal tjene som kommunens beslutningsgrunnlag og handlingsprogram for bosetting og integrering. Utredningen er basert på innspill fra involverte kommunale in stanser samt evalueringer av det kommunale bosettingsarbeidet i Norge (Rambøll 2011). Hensikten er å beskrive nåsituasjon, utfordringer, mål, strategier/tiltak og effektiv organisering. Utredningen definerer noen viktige resultatmål i integreringsarbeidet og beskriver hvordan kommunen skal gjennomføre forutsigbare og robuste kvalifiseringsløp. Formålet vil være å oppnå bedre resultat for den enkelte bosatt, for kommunen som ansvarlig administrator og for lokalsamfunnet som helhet. 4. Introduksjonsordningen i Kristiansund I bystyrets vedtak om bosetting av flyktninger i 2011 forutsettes det at kommunen legger til rette for at nyankomne innvandrere raskt kommer ut i inntektsgivende arbeid. Det var forutsatt at tilrettelagt heldagsprogram for deltakere i introdu ksjonsprogrammet vil gi raskere overgang til arbeid og utdanning. Ved utgangen av 2011 deltok 51 flyktninger i introduksjonsordningen i Krist iansund kommune. Etter oppstart høsten 2004 har 118 personer fullført eller avsluttet sitt program, hvorav noen har flyttet fra byen og 8 personer er i permisjon. I løpet av 2011 var det 23 deltakere som fullførte eller avsluttet programmet. Av disse gikk 2 personer til skole/utdanning, 6 personer til jobb, 10 personer er i andre tiltak i regi av NAV. 1 personer mottok sosialhjelp i påvente av tiltak. 2 personer flyttet fra kommunen. 2 personer er i permisjon. Økt satsing på tiltaksutvikling og styrking av fagkompetanse vil bidra til raskere overgang til arbeid og utdanning. Raskere overgang til arbeid vil ikke bare være et gode for den enkelte deltaker og dens familie, men også ha positive økonomiske ringvirkninger for lokalsamfunnet og kommunen. Det vil kreve styrket samarbeid med arbeidsgivere i både offentlig og privat sektor. Med flyktningtjenesten og Side 4

5 intro duksjonsprogrammet inn i NAV Kristiansund, forventes dette arbeidet å få stadig større fokus og dra enda mer nytte av arbeidslinja i NAV og det øvrige programarbeidet i NAV, slik som kvalifiseringsprogrammet (KVP). I årene framover vil det være behov for rekruttering av arbeidskraft i fl ere sektorer; det er derfor viktig i økende grad involvere lokalsamfunn og arbeidsliv, både offentlig og privat sektor. 5. Særskilte innsatser 2012 Etter en gjennomgang av de ulike virksomhetenes erfaringer og behov på dette området, er det foretatt en vurdering av hvilke elementer innenfor dette tjenesteområdet som bør tydeliggjøres og evt. styrkes. Tiltakene framkommer i vedlagt beslutningsgrunnlag. a. Måldefinering Jevn og kvartalsvis bosetting kvantifiserbar ( i henho ld til anmodningsbrev) Økt fokus på gode resultat i introduksjonsarbeidet: 50% i jobb, 20 % i utdanning, 30 % annet (permisjon, flytting, m.v.) ved avsluttet program Generelt tettere og tydeligere samarbeid på integreringsfeltet. Forutsigbare samarbeids - og informasjonskanaler; datofestet og ansvarsdefinert. b. Politisk forankring Bosetting vedtas for samme periode som økonomiplan (4 år) og rulleres årlig som en del av budsjettprosessen. c. Ansvar, myndighet og delegasjon d. Boliger Ansvars og myndighetsf orhold defineres og skriftliggjøres. For å nå målene om jevn og kvartalsvis bosetting, blir det særdeles viktig at kommunen sikrer tilgang til boliger til de bosatte etter oppsatt kvartalsvis bosettingsplan. e. Informasjons - og samarbeidska naler Det er satt opp møteplan og definert samarbeids - og informasjonsmøter møter på ulike nivå. f. Styrke og bedre tiltaksarbeidet i forhold til bosattes overgang til arbeid 6. Boliger NAV Kristiansund har iverksatt utviklingen av nye arbeidsrettede tiltak spesi elt rettet mot personer som trenger arbeidspraksis med språkfokus og arbeide etter avsluttet introduksjonsprogram, evt. også som del av introduksjonsprogram. Kommunal boligmasse er utnyttet fullt ut det er få perioder med ledige bomuligheter i ek sisterende alternativer. For å tilfredsstille intensjonene i vedtaket om å skaffe tilve ie akseptable boliger for mottak av 40 nye flyktninger, må vi leie/kjøpe. Leiligheter/boliger til enslige kan være relativt enkelt å fremskaffe, men vi må anta at det vil bli og er noen familiegjenforeninger som betyr at større leiligheter også må vurderes. Det vil alltid være en viss bevegelse blant leietakerne og dette vil selvfølgelig inngå i denne sammenheng. Boligkontoret har ansvar for at kommunen har tilstrekkel ige boliger i et omfang som samsvarer med politisk vedtak om bosetting. Det forutsettes at det er utarbeidd en plan Side 5

6 for boliganskaffelse/frigjøring. Dette forutsetter at det med bakgrunn i et bosettingssamarbeid må foreligge beskrivelser av hvem som er ak tuell å bosette og disses boligbehov i god tid før bolig skal/må være tilgjengelig. Formålet må være å til enhver tid å ha skriftliggjort (så langt mulig) boligbehov for kommende 4 kvartaler. Ansvaret for slik beskrivelse påhviler Flyktningtjenesten i sam arbeid med IMDi. 7. Økonomiske rammer 2012 For 2012 er integreringstilskuddet satt til kroner for voksne i familie. For andre voksne/enslige utgjør integreringstilskuddet kr og for barn kr Tilskudd fordeles over fem år. For er det beregnet inntekt gjennom integreringstilskudd med kr Denne inntekten inntektsføres sentralt i kommunen og ikke hos den enkelte virksomhet. Dette forutsetter imidlertid at kommunen lykkes med å anskaffe nok antall boliger. 8. Budsjett Tabell 1: Budsjettjustering ved bosetting av 40 flyktninger (i 1000 kr): Ansvar Budsjett Budsjettert i 2012 (øko.plan ) 7000 Busjettoppjustering som følge av økte satser for integreringstilskudd Sum Integreri ngstilskudd Flyktningkontoret (NAV Kristiansund) Innarbeidet i budsjett for andre kommunale virksomheter Skole helse bolig m.v *) Kristiansund Opplæringssenter 800 (styrking 2012) 7000 Til disposisjon 250 Sum budsjett *) Ut fra en totalvurdering foreslås det at hovedandelen av økte inntekter med kr disponeres til å styrke KO s budsjett for å sikre helårlig introduksjonsprogram og til å skaffe og følge opp personer i språkpraksis. Budsjettjusteringer foretas i forbindelse med gjennomgang av budsjett pr. 1. tertial Konklusjon / Rådmannens vurdering Rådmannen mener forholdene kan legges til rette for å bosette inntil 40 flyktninger pr. år i perioden Gode resultater krever tett individuell oppfølging og tilgang på differensierte og kvalifiserende tiltak. Dette kan videreutvikles og forbedres, og med foreslåtte tiltak vil det kunne legges godt til rette for bosetting av inntil 40 flyktning er pr. år i perioden Side 6

7 Rådmannen tilrår og ser det som formålstjenlig at Kristiansund kommune inngår en flerårig samarbeidsavtale med IMDi for å sikre en jevn og kvartalsvis bosetting, økt fokus på gode resultat i introduksjonsordningen og et generelt tettere samarbeid på integreringsfeltet. Nødvendige tiltak iverksettes for å sikre boliger til bosatte flyktninger. Klima eller miljøkonsekvenser av forslaget: Ukjent Just Ingebrigtsen rådmann Kjell Sæther kommunalsjef Side 7

8 1 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (Aim Kristiansund kommune Postboks KRISTIANSUND N Vær vennlig og distribuer brevet til: Rådmann Flyktningtjeneste DERES REF VÅR REF DATO ebj Anmodning om bosetting av flyktninger IMDi viser til intensjonsavtale om å inngå et langsiktig samarbeid om bosetting, kvalifisering og integrering. Vi viser også til det pågående arbeidet med kommunens utredning om forutsetningene for et slikt samarbeid. I tråd med målsettingene i intensjonsavtalen ønsker IMDi å anmode Kristiansund kommune om å bosette personer hvert år i perioden Innenfor rammen vil vi hvert år anmode kommunen om et konkret bosettingstall. Det er bosettingsbehovet nasjonalt som vil regulere anmodningstallene. For 2012 ber vi kommunen om å ta imot 40 flyktninger. Familiegjenforente kommer i tillegg. Nasjonalt utvalg for mottak og bosetting har fastsatt at det i 2012 vil være behov for bosetting av flyktninger. 400 av disse er barn og unge som ankommer Norge alene (enslige mindreårige). I Midt-Norge er det behov for å bosette 972 personer inklusive 58 enslige mindreårige. Over 70 prosent av flykninger som vil trenge en kommune å bo vil være enslige voksne. For å sikre et mer forutsigbart bosettingsarbeid for både Kristiansund kommune og IMDi er det viktig med en jevn bosetting og kvartalsvis gjennom hele året. Dette bidrar også til at den enkelte flyktning ikke må vente unødvendig lenge i mottak i påvente av ledige plasser i kommunene. Når det gjelder Husbankens virkemidler rettet mot flyktninger viser vi til det vedlagte faktaarket fra Husbanken. Vi vil fordele flykninger til kommunene slik det anses hensiktsmessig for å oppnå Stortingets målsetting om rask og jevn bosetting av personer som til enhver tid trenger det. Når det gjelder forespørsel om bosetting av personer som vil kunne utløse ekstra store økonomiske utgifter, blant annet innen helse, vil IMDi gå i særskilt dialog med kommunen. Side 8

9 Intensjonsavtalen mellom Kristiansund kommune og IMDi er uttrykk for et ønske om et tettere og mer strukturert samarbeid for å oppnå endra bedre resultater med integreringsarbeidet. En flerårig bosettingsavtale vil gi oss mulighet for langsiktig planlegging og mer systematisk arbeid med bosetting og integrering i din kommune. Svarfrist og ytterligere informasjon For å kunne følge opp avtalen om bosetting og for å planlegge bosettingsarbeidet i 2012 ønsker IMDi skriftlig svar på anmodningen innen 30.november Vennligst send kopi av vedtaket på e.post til Espen Liland Bjørnsen; og til KS V/ Nina Gran; nina. ran ks.no. IMDi Midt-Norge stiller seg positiv til å møte kommunens nye kommunestyre og orientere om anmodningen og fordelene ved et langsiktig perspektiv i dette arbeidet dersom det er ønskelig. Informasjon om tilskuddsordningene knyttet til bosetting og annen relevant informasjon om bosetting av flyktninger i Norge, finner dere på IMDi sine hjemmesider: Tilskuddssatsene for 2012 vil bli oppdatert når statsbudsjettet foreligger. Ta kontakt med Espen Liland Bjørnsen, hvis dere ønsker mer informasjon. Vi ser fram til å fortsette det gode samarbeidet med Kristiansund kommune i 2012! Med hilsen Marit in Eide Espen Liland Bjørnsen regiondirektør rådgiver Vedlegg: Husbankens faktaark 2 Side 9

10 Økonomiskevirkemidler Personer som deltar i introduksjonsprogrammet har rett til å søke bostøtte. Generelt har alle med lav inntekt og høye boutgifter krav på bostøtte. Tilskuddet gis til kommuner, stiftelser og lignende, og formålet er å øke antall utleieboliger til vanskeligstilte på boligmarkedet. Bolig er grunnlaget for inkludering og deltakelse i samfunnet. Husbanken har flere økonomiske virkemidler som kan bidra til at flyktninger og innvandrere kan skaffe seg gode boliger. Boligtilskudd til etablering gis til kommuner for videretildeling. Tilskuddet kan gis i kombinasjon med startlån for å redusere lånebyrden. Tilskuddet er sterkt behovsprøvd, og det leggesvekt på behovet for bolig og om den økonomisk vanskelige situasjonen er av varig karakter. Startlån gis til kommuner for viderefordeling til enkeltpersoner. Startlånet kan benyttes til topp- eller fullfinansiering ved kjøp av bolig, og kan også gis til refinansiering og til toppfinansiering ved bygging av ny bolig. Enkeltpersoner kan søke om inntil 8o prosent finansiering til oppføring av ny bolig. Lånetgis også til kommuner eller stiftelser til kjøp og oppføring av utleieboliger - ofte i kombinasjon med tilskudd. Det stilles krav rundt tilgjengelighet, miljøvennlighet og energieffektivitet i boligene. Opplæringog verktøy Nettbasert opplæringsverktøy på syv språk utviklet i samarbeid med Migranorsk AS. Kurset retter seg mot flyktninger og innvandrere og er en del av den obligatoriske norskundervisningen ved 75 læresteder. "A bo" er et gratis kurs som gir deltakerne kunnskap om det å bo i Norge. Enbrosjyre om tilskuddsordninger rettet mot arbeidet med framskaffelse av boliger til flyktninger og innvandrere. Brosjyren er utarbeidet i et samarbeid mellom IMDi og Husbanken. Husbankens tilskudds- og låneordninger er rettet mot både kommuner og enkeltpersoner. Gjennom aktiv bruk av ordningene, kan mennesker som er i en vanskelig situasjon på boligmarkedet få hjelp til å skaffe seg en bolig eller bli boende i en bolig. For mer informasjon om Husbanken sitt arbeid på området og Husbankens virkemidler, se under "Boligsosialt arbeid". Bostøttekalkulatoren er et verktøy for å beregne forventet bostøtte i forhold til inntekter og boutgifter. Husbanken REGION MIDT-NORGE Alle skal bo godtog trygt Side 10

11 >fr Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Kristiansund kommune v/ Rådmann Just Ingebrigtsen Postboks KRISTIANSUND N DERES REF VÅR REF DATO ebj Intensjonsavtale Viser til brev datert med undertegnet intensjonsavtale. Vi takker for svaret og oversender herved en kopi av intensjonsavtalen med begge underskrifter. Kontaktperson fra IMDi blir Espen Liland Bjørnsen. Vi ser frem til et godt og spennende samarbeid fremover. Med Vennlig hilsen v\o\at Marit Elin Eide Regiondirektør, IMDi Midt-Norge Side 11

12 INTENSJONSAVTALE SAMARBEID OM BOSETTING, KVALIFISERING OG INTEGRERING 1. Formål Partene: Kristiansund kommune og IMDi har som felles ambisjon at man innen skal inngå en flerårig og forpliktende samarbeidsavtale innenfor rammene av dagens frivillige bosettingsmodell. Viktige elementer i en slik samarbeidsavtale skal være kvartalsvis bosetting av flyktninger, økt fokus på gode resultat i introduksjonsordningen og tettere samarbeid på integreringsfeltet. Samarbeidsavtalen vil regulere omfanget av, og framdriften på kommunens bosetting av flyktninger, videreutvikling av introduksjonsordningen, det tilhørende integreringsarbeidet, samt andre forhold som naturlig følger av samarbeidet. Partene mener at et forpliktende samarbeid kan by på flere fordeler: Det gir kommunene og IMDi mulighet for langsiktig planlegging og mer systematisk arbeid med bosetting og integrering. Det øker kommunens forutsigbarhet i forhold til ressurstilgang/ inntekter, arbeidsmengde og utvikling av kompetanse. Det gir økt ressursinnsats fra IMDi for å støtte opp om kommunens arbeid på integreringsfeltet. 2. Innhold I løpet av 2011 skal kommunen utrede forutsetningene for og innholdet i en slik langsiktig samarbeidsavtale. Utredningen skal kunne tjene som kommunens beslutningsgrunnlag og handlingsprogram for bosetting og integrering. Utredningen skal analysere nåsituasjon, utfordringer, mål, strategier/ tiltak og effektiv organisering. Side 12

13 Det er ønskelig at kommunen allerede i 2011 prøver ut jevn, kvartalsvis bosetting slik at en samarbeidsavtale utarbeides også med bakgrunn i erfaringer fra utprøvingen. IMDi forplikter seg til: Å tildele kr til kommunens arbeid med beslutningsgrunnlaget. Å bistå med faglig veiledning i arbeidet med beslutningsgrunnlaget Å arrangere oppstarts- og nettverks konferanse i april. På konferansen vil IMDi invitere kommunene til å lage pilotprosjekter innenfor fokusområder i IMDi vil bruke regionale utviklingsmidler til å støtte utvalgte pilotprosjekter. 3. Varighet, oppfølging og framdrift Denne intensjonsavtalen mellom kommunen og IMDi gjelder for 2011, og betraktes som en forberedende fase før partene inngår langsiktig samarbeidsavtale fra Kommunen får oppnevnt egen kontaktperson i IMDi som vil følge arbeidet som veileder og observatør. Kommunen oppnevner egen kontaktperson for IMDi. Kommunen og IMDi kommer i fellesskap fram til hensiktsmessig organisering og framdrift i samarbeidet, som sikrer godt analysegrunnlag og forankring i relevante tjenestesteder i kommunen. IMDi har inngått samarbeidsavtaler med relevante statlige aktører som disponerer virkemidler på integreringsfeltet: Husbanken Bufetat NAV Ved behov vil disse bli brakt inn i arbeidet med beslutningsgrunnlaget. Sted: dato: 5 /LI Marit Elin Eide Regiondirektør IMDi Midt-Norge.. Ju Ingeb i sen Rå mann K stiansuyid kommune Side 13

14 Introduksjo nsordningen i Kristiansund kommune Status pr Introduksjonsordningen startet Siden da har tilsammen 169 personer deltatt eller deltar i introduksjonsordningen i Kristiansund. For tiden deltar 51 flyktninger i introduksjonsordningen i Kristiansund kommune. 118 personer har fullført eller avslutte t sine program. 16 av disse har flyttet fra byen, men en liten undersøkelse viser at 9 av disse er i ordinært arbeid. Status for de 118 som har avsluttet program: I jobb ordinær lønn I jobb m/lønnstilskudd fra NAV I arbeidsrettet tiltak (NAV) I utdanning Norskopplæring Hjemmeværende / forsørget Økonomisk sosialhjelp Permisjon Syk *) Annet 46 personer 1 person 20 personer 18 personer 4 personer 5 personer 6 personer 8 personer 7 personer 3 personer *) Kategoriensykbestårav bådemidlertidigog langvarigsyke. Fellesfor de flesteer at de ikkehar opptjent rett til trygdeytelser,og derfor kunhar sosialhjelpsom alternativtil dekkingav livsopphold. Kunen personer innvilget arbeidsavklaringspenger Av 118 personer som har avsluttet program er det 15 personer er under tett individuell oppfølging gjennom ordningen med Kvalifiseringsprogram (KVP). Alle som er i KVP har skole/arbeidspraksisplass/ kvalifiserende tiltak (evt. varig jobb i etterkant). Det er fortsatt mulighet til å oppnå raskere overgang til arbeid og utdanning. Dette krever økt satsing på tiltaksutvikling og vedlikehold/styrking av fagkompetanse. Et av NAV s satsing i 2012 er: Bergan prosjekt Består av tett oppfølging av personer med språklige og sosiokulturelle læringsbehov for å kunne bedre mulighetene for integrering i det norske arbeidslivet. Bergan sykehjem har siste 2 år gitt tilbud om språk og arbeidsopplæring for 5 personer med fremmedkulturell bakgrunn. 3 av disse har fått fast jobb. Tilbudet omfatter renhold, pleie og vaktmestertjeneste. Opplæring på to år med jobb i forlengelse. Side 14

15 I løpet av 2011 var det 24 deltakere som fullførte eller avsluttet intro duksjons - prog rammet. Av disse gikk: 6 personer til jobb, 2 personer til skole/utdanning, 10 personer gikk på tiltak i regi av NAV, 1 person var arbeidssøkere og mottok sosialhjelp i påvente av tiltak. 2 personer flyttet fra kommunen 3 personer i permisjon. Det vises at bruk av NAV sine virkemidler (statlige tiltak) har blitt brukt i større grad etter at enhet for inkludering har gått inn i NAV. Av 51 personer som deltar i intro.program pr. i dag er det 1 person som har/ har hatt tiltak i regi av NAV. Arbeidspraksis/AMO-kurs er en del av intro.program og individstønad som utløses som følge av dette tilfaller kommunen i sin helhet. 5 personer er i språkpraksis (videreføres i arbeidspraksis og jobb i etterkant), og 8 på grunnskole. Redusert bruk av NAV sine virkemidler forklares med at de som deltar i program pr. i dag er i sitt 1. år, som består hovedsakelig av norskopplæring og forskjellige tiltak. Kristiansund kommune og IMDi har skrevet under intensjonsavtale som har felles ambisjon til å inngå en flerårig samarbeid innenfor rammene av dagens frivillige bosettingsmodell. Viktige elementer i en slik samarbeidsavtale skal være kvartalsvis bosetting av flyktninger, økt fokus på gode resultat i introduksjonsordningen og tettere samarbeid på integreringsfeltet. Samarbeidsavtalen vil regulere omfanget av, og framdriften på kommunens bosetting av flyktninger, videreutvikling av introduksjonsordningen, det tilhørende integreringsarbeidet, samt andre forhold som følger av samarbeidet. 12. januar 2012 Nelica Cemalovic Flyktningkonsulent, Side 15

16 Innhold i og samarbeid om bosetting,kvalifiseringog integrering i Kristiansundkommune Beslutningsgrunnlagfor politisk sak og samarbeidsavtalemedimdi Innhold Revidert /gon 1. GENERELT - BEHOV FOR SAMARBEIDSRAMMER INTRODUKS JONSORDNINGEN NASJONALT/LOKALT L OVGRUNNLAGET BOSETTING AV FLYKTNIN GER I K RISTIANSUND ORGANISERING AV BOSETTINGSARBEIDET - AKTØRER Flyktningteamet - NAV Kristiansund Kristiansund Opplæringssenter Bygg & Eiendom, Boligkontoret Flyktninghelsetjenesten Skole- førskole ØKONOMISKE RAMMER /BUDSJETT - FORUTSETNINGER I NNTEKTER Integreringstilskudd Tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap UTGIFTER - DRIFTSBUDSJETT STATISTIKK PERSONER SOM HAR UTLØST INTEGRERI NGSTILSKUDD - NØKKELTALL FORUTSETNING FOR GODE INTRODUKSJONSPROGRAM EVALUERING RAMBØLL M ANAGEM ENT ANDRE VIKTIGE FORUTSETNINGER FOR GOD MÅLO PPNÅELSE I INTRODUKS JONSPROGRAMMET TILTAK SOM SKAL SIKR E BEDRE MÅLOPPNÅ ELSE M ÅLDEFINERING POLITISK FORANKRING TYDELIGGJØRE ANSVAR, MYNDIGHET OG DELEGASJON BOLIGER I NFORMASJONS- OG SAMARBEIDSKANALER STYRKE OG BEDRE TILTA KSARBEIDET I FORHOLD TIL BOSATTES OVERGANG TIL ARBEID ØKONOMI - BUDSJETTERING BUDSJETT BUDSJETT/ØKONOMIPLAN FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFI NERT.FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT. Kristiansund01.mars2012 Geir ObedNordli NAV-leder Side 16

17 1. Generelt - behovfor samarbeidsrammer Kristiansundkommuneog IMD I harsomfellesambisjonat maninnen skal inngå en flerårig og forpliktende samarbeidsavtaleinnenfor rammene av dagens frivillige bosettingsmodell. Viktige elementeri enslik samarbeidsavtaleskalvære: 1. Kvartalsvis bosettingav flyktninger 2. Økt fokuspågoderesultat i introduksjonsordningen 3. Tetteresamarbeidpåintegreringsfeltet. Samarbeidsavtalenvil regulereomfangetav, og framdriften på kommunensbosetting av flyktninger, videreutvikling av introduksjonsordningen,det tilhørendeintegreringsarbeidet, samtandreforhold somfølgerav samarbeidet. Beslutningsgrunnlagetfor en slik samarbeidsavtaleskal utrede forutsetningenefor og innholdet i en langsiktig avtale. Utredningen skal også kunne tjene som kommunens beslutningsgrunnlagog handlingsprogramfor bosettingog integrering. Utredningen skal analysere nåsituasjon, utfordringer, mål, strategier/tiltak og effektiv organisering.utredningenmå definere gode resultatmåli integreringsarbeidetog beskrive hvordan kommunen skal gjennomføre forutsigbare og robuste kvalifiseringsløp. Formåletvil væreå oppnåbedreresultatfor denenkeltebosatt,for kommunensomansvarlig administratorog for lokalsamfunnetsomhelhet. Framdrift: Ulike instanser/virksomheter sommedulike oppgaver/tjenester inngåri dettearbeideter bedt om å beskriveegenaktivitet, beskriveutfordringeri arbeidetog viderekonkretiseretiltak for åbedredethelhetligeintegreringsarbeidet.enkelteenheterharbidrattmedlengreutredninger, mensandrehargitt korteinnspill. Innspilleneviseret mangfold,menlangtfra alle elementene sominngåri et helhetligintroduksjonsarbeide. Innspill fra disseinstansene/virksomhetene framkommeri et egetdokumentsomet vedleggtil dettedokumentet(beslutningsgrunnlag ). Selvebeslutningsgrunnlaget skalimidlertid beskrivemuligheterog foretaenprioriteringav hvasom måbesluttespåkort og langsikt Saktil politisk behandlingmåvedtarammerogomfangavbosettingfor 2012ogfor samarbeidsperiodenut Side2 av 10 sider Side 17

18 2. Introduk sjonsordningen nasjonalt/lokalt 2.1Lovgrunnlaget Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven)trådtei kraft i 2003som en frivillig ordningfor kommunene,og ble i 2004 gjort obligatorisk. Med loven ble kommuner som bosetter flyktninger pålagt å iverksetteintroduksjonsprogramfor den enkelteflyktning senest3 månederetterbosetting. Målet med programmet er å gi grunnleggendeferdigheter i norsk, og innsikt i norsk samfunnsliv, samt forberede for deltakelse i yrkeslivet. Introduksjonsprogrammetskal tilpassesden enkeltedeltakers behovfor kvalifisering. Programmetvareri hovedsaki 2 år. Introduksjonsprogrammetsom tilbys deltakerneskal ligge så nært opp til det normale i arbeidslivetsommulig, bådei timetall pr. dag,samtantallukerpr. år. Den viktigste resultatindikatorenfor introduksjonsprogrammet er andelendeltakeresomgår overtil arbeideller ordinærutdanningdirekteetteravsluttetprogram. FORARBEID Regionaltvedtak Lokal klargjøring Informasjon BOSETTING Bolig Helse/lege Skole INTRODUKSONSPROGRAM Norsk/samfunnsfag Selvstendiggjøring Mot arbeidoginkludering ARBEID - INKLUSJON Deltakelsei samfunn Inntektgjennomarbeid Trygg bolig / oppvekst Ikke bosatt 0 3 mnd. 3mnd. 24/30mnd. 24/30mnd. 5 år 2.2 Bosettingav flyktninger i Kristiansund Hvert år inngårstaten,ved IMDi, en rammeavtalemednorskekommunerom bosettingav et visst antall flyktninger.målet er rask,god og stabil bosetting.aktuelle kommuneranmodes av IMDi om bosettingav et visst antall flyktninger.anmodningengjøresut fra et beregnet behov for kommuneplassertil de flyktningene som får oppholdstillatelse i Norge. For kommuneneer bosettingavflyktningerenfrivillig oppgave. I bystyrets vedtak om bosettingav flyktninger i Kristiansundkommuneforutsettesdet at kommunenleggertil rette for at nyankomneinnvandrereraskt kommer ut i inntektsgivende arbeid.det erforutsattat tilrettelagtheldagsprogramfor deltakerei introduksjonsprogrammet vil gi raskereovergangtil arbeidog utdanning. Økt satsingpå tiltaksutvikling og styrking av fagkompetansevil bidra til raskereovergangtil arbeidog utdanning. Raskereovergangtil arbeidvil ikke bareværeet godefor den enkelte deltakerog densfamilie, menogsåhapositiveøkonomiskeringvirkningerfor lokalsamfunnet og kommunen.det vil kreve styrket samarbeidmed arbeidsgiverei bådeoffentlig og privat sektor. Med fl yktningtjenestenog introduksjonsprogrammetinn i NAV Kristiansund, forventesdettearbeidetå få stadigstørrefokus og draendamer nytte av arbeidslinjai NAV og det øvrige programarbeideti NAV, slik som kvalifiseringsprogrammet(kvp). I årene framover vil det værebehovfor rekrutteringav arbeidskrafti flere sektorer;det er derfor viktig i økendegradinvolverelokalsamfunnog arbeidsliv,bådeoffentlig og privat sektor. Flyktningtjenesteni NAV planleggerog gjennomførerbosetting i hht.bystyretsvedtak. Side3 av 10 sider Side 18

19 2.3 Organisering av bosettingsarbeidet- aktører Flyktningteamet - NAV Kristiansund Flyktningtjenesten er et eget team ved NAV Kristiansund,under faglig ledelseav flyktningkonsulenten. Teametbestårav fl yktningkonsulent,to programrådgivereog to miljøterapeuter.flyktningtjenestenhardet koordinerendeansvarfor at de flyktninger somer bosatti h.h.t.politiskevedtak. Det kommunaleintegreringstilskuddeter fordelt over 5 år. De første2 2,5 åreneer det flyktningteametsom har koordineringsansvari forhold til bosatteflyk tninger i program. De følgende2,5 år og videreer det øvrig NAV-kontorsomgir arbeidsrettet bistandnårdeter behovfor det Kristiansund Opplæringssenter(KO) a) Norskopplæring og Grunnskole for voksne KO har ansvarfor å gi deltakernegrunnleggendeferdigheteri norsk og innsikt i norsksamfunnsliv,samtlæreom deltakelsei yrkeslivet. b) Introduksjonsprogram KO børi utgangspunktethahovedansvarfor innholdeti og gjennomføringenav et helårs introduksjonsprogram.det er behov for å sikre en utvidelse av dagens introduksjonsprogramtil å dekkeskolerferier(utvidet skoleår)og til å skaffe og følgeopppersoneri språkpraksis. Kommunenbørhaet fleksibeltopplærings- og kvalifiseringstilbud. SkalKristiansundkommunetilby et introduksjonsprogramsomskalligge sånært opp til det normalearbeidslivetsommulig og somer tilpasset/fleksibelt,vil det værenødvendigmedstørreressurser.ko harberegnetdettetil totalt 3,2 mill c) Oppfølging/Veiledning til barnehagene KO har et team som skolerer og veileder barnehageneang minoritetsspråklige barn. Dette innebærerå gi barnehagen en metodikk i arbeid med å lære barna norsk og hvordan de skal arbeide i barnehagen med språklæring Bygg & Eiendom, Boligkontoret Bygg & eiendomsseksjonen(boligkontoret) har ansvar for at kommunen har tilstrekkelige boliger i et omfang som samsvarermed politisk vedtak om bosetting. I Kristiansundbenyttesprimærtkommunensegneboligertil detteformålet,mendeter også noe innleie på det private marked. Boligkontoret har ansvar for at hensiktsmessigeboliger er tilgjengelige på de tidspunkt flyktninger kommer til kommunen. På den annen side vil vi i et samarbeidmed IMDi også tilpasse bosettingeni forhold type boligersomer tilgjengelig Flyktninghelsetjenesten Flyktninghelsetjenestenhar ansvarfor å gjennomføreførstegangsundersøkelser av de nybosatte. Oppfølging fra helsesøsteri innføringsklasserer en del av arbeidet. Sikring av nødvendig legetjenesterog etablere fastlegekontakter også en av oppgavenesom det arbeidesmed og som det har vært utfordringer med å etablere strukturpå Skole- førskole Bosattefamilier med barn somhar rett på skolegang, skal ha sin undervisningog oppfølging fra den skole som bostedsadressetilsier. Utfordringeneher har vært manglendeforutsigbarhetog kort tid for å planleggetilrettelegging. Side4 av 10 sider Side 19

20 3. Økonomiske rammer /budsjett - forutsetninger 3.1 Inntekter Detytestilskuddtil kommunenpåulike måterfor å kompenserefor utgifter somkommunen hari integreringsarbeidet.de mestsentraletilskuddeneer integreringstilskuddetog tilskudd til opplæringi norskog samfunnsfag.når detgjelderskoletilskuddsøkesdetdirektefra skoleneog inntektregnskapsføresdirektetil grunnskole felles. I budsjetteringsarbeidet er dethverenkelt enhet/virksomhetsomdokumentererbehovog setteroppbudsjetti forhold til forventetaktivitet Integreringstilskudd Integreringsti lskuddeter fordelt over5 år og er direkteknyttet til antallpersonersom bosettesi kommunen.gjennomen årlig bosettingssaksettesdeøkonomiskerammer og prioriteringerfor kommunensoppfølging/tjenestertil bosattefamilier. De kommunaleinntekter i form av integreringstilskudd er beregnetut fra vedtatt bosetting og beregning av inntekter som følge av tidligere bosetting og familiegjenforening(til sammen5 år fra bosettingsdato). For 2012 er integreringstilskuddetsatt til kroner for voksne i familie. For andre voksne/ensligeutgjør integreringstilskuddetkr og for barn kr Tilskuddfordelesoverfem år For 2012 er det beregnetinntekt gjennomintegreringstilskuddmed kr Denne inntekten inntektsføres sentralt i kommunen og ikke hos den enkelte virksomhet. (Mer om integreringstilsudd,sekap.7.1) Tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap Opplæringi norskog samfunnskunnskapbeståravtre ulike tilskuddsordninger: 1. Et grunntilskudd Grunntilskuddtilfaller kommunermedfå deltakerefor norskopplæring. Kristiansundkommunemottarikke grunntilskudd. 2. Et tilskuddperpersoni målgruppen KristiansundkommunevedKristiansundOpplæringssentermottaret tilskudd perpersoni målgruppenfor rett og plikt eller barerett til opplæringi norskog samfunnskunnskapetterlov om introduksjonsordningsomharfått oppholdseller arbeidstillatels etter1. september2005.tilskuddetblir fordelt overfem år for desomkom inn i ordningenfør 2010.For desomkommerinn i ordningeni 2010eller seinere,vil tilskuddetbli utbetaltovertre år. I praksisinnebærerdetteet pr.capita-tilskudd medca.kr pr. personi introduksjonsprogrammet (tilskuddfordelt på 3 år). 3. Et resultattilskudd Personersombestårnorskprøveetterendtopplæringutløserogsået resultattilskudd. Side5 av 10 sider Side 20

Møteinnkalling. Inderøy kommune. 7670 Inderøy

Møteinnkalling. Inderøy kommune. 7670 Inderøy Inderøy kommune 7670 Inderøy Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg Folk Møtested: Inderøyheimen, møterom: Kantina, 3. etg. Dato: 20.10.2009 Tidspunkt: 08:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210.

Detaljer

Vestby kommune Kommunestyret

Vestby kommune Kommunestyret Vestby kommune Kommunestyret MØTEINNKALLING Tilleggsliste Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 11.12.2009 Tid: 17:00 Innkallingen sendes også til varamedlemmene. Disse skal imidlertid

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGGSSAKLISTE

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGGSSAKLISTE TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Musikkrommet Tynset barneskole Møtedato: 26.08.2014 Tid: Kl. 18.00 TILLEGGSSAKLISTE Saksnr. Tittel 43/14 ANMODNING OM BOSETTING AV FLYKTNINGER 2014-2016

Detaljer

Nærmere informasjon om anmodningen

Nærmere informasjon om anmodningen Nærmere informasjon om anmodningen Permanent kommunal oppgave Bosetting av flyktninger er en permanent kommunal oppgave på lik linje med andre kommunale oppgaver. Bosettingsarbeidet må i likhet med andre

Detaljer

Det vises til hyggelig møte med en verdifull samarbeidskommune i Levanger

Det vises til hyggelig møte med en verdifull samarbeidskommune i Levanger Postadresse: Postboks 2438 Sluppen 7005 Trondheim Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Besøksadresse: Peter Egges pl 2 LEVANGER KOMMUNE Rådmannen Postboks 130 1601 Levanger Internett: www.imdi. E-post:

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Hovedutvalg Folk 82/ Formannskapet 127/ Kommunestyret

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Hovedutvalg Folk 82/ Formannskapet 127/ Kommunestyret Arkivsak. Nr.: 2015/1697-14 Saksbehandler: Bente Molde Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Folk 82/16 15.11.2016 Formannskapet 127/16 16.11.2016 Kommunestyret Anmodning om bosetting av

Detaljer

DERES REF VÅR REF DATO 11-01295-14.KJV 20.8.2015

DERES REF VÅR REF DATO 11-01295-14.KJV 20.8.2015 lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Bærum kommune Komm.nr.: 0219 Regnskapsenheten 1304 SANDVIKA Brevet bes distribuert til: Rådmann Ordfører DERES REF VÅR REF DATO 11-01295-14.KJV 20.8.2015 Anmodning

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: Saksbehandlers vurdering: Saksopplysninger: II Sak nr.: 015/10 I DRIFTSUTVALG SAKSPAPIR BOSETTING AV FLYKTNINGER I 2010

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: Saksbehandlers vurdering: Saksopplysninger: II Sak nr.: 015/10 I DRIFTSUTVALG SAKSPAPIR BOSETTING AV FLYKTNINGER I 2010 SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE JoumalpostID: 10/1183 I Arkiv sakid.: 09/2326 Sluttbehandlede vedtaksinstans: Kommunestyre II Sak nr.: 015/10 I DRIFTSUTVALG I I Saksbehandler: Steinar Johansen I Dato: 03.03.2010

Detaljer

Bosetting av flyktninger. Tilleggsanmodning for 2014 og 2015

Bosetting av flyktninger. Tilleggsanmodning for 2014 og 2015 Saksframlegg Arkivnr. F31 Saksnr. 2011/2858-22 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse og omsorg Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Astrid Bjørnli Bosetting av flyktninger. Tilleggsanmodning

Detaljer

SAKSFREMLEGG BOSETTING AV FLYKTNINGER Saksbehandler: Hilde Korbi Arkiv: /F31/&73 Arkivsaksnr.: 13/635-2

SAKSFREMLEGG BOSETTING AV FLYKTNINGER Saksbehandler: Hilde Korbi Arkiv: /F31/&73 Arkivsaksnr.: 13/635-2 Behandles i: Formannskapet Kommunestyret BOSETTING AV FLYKTNINGER 2014-2017 Dokumenter Dato Trykt vedlegg til IMDi Anmodningsbrev om bosetting av flyktninger 2014-2016. IMDi - Tilskudd (2013) IMDi - Integreringstilskudd

Detaljer

Saksgang Saksnr Møtedato Utvalg for helse og omsorg Kommunestyret

Saksgang Saksnr Møtedato Utvalg for helse og omsorg Kommunestyret FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/1050 Arkivkode: F31 Saksbehandler: Arne Tregde Saksgang Saksnr Møtedato Utvalg for helse og omsorg Kommunestyret Økt bosetting av flyktninger 2014 og 2015 Administrasjonens

Detaljer

Anmodning om økt bosetting av flyktninger

Anmodning om økt bosetting av flyktninger Saksframlegg Arkivnr. Saksnr. 2013/2197-1 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse og omsorg Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Astrid Bjørnli Anmodning om økt bosetting av flyktninger Dokumenter

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: Saksopplysninger: SAKSPAPIR MOTTAK AV FLYKTNINGER 2012-2015

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: Saksopplysninger: SAKSPAPIR MOTTAK AV FLYKTNINGER 2012-2015 ;1--- SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 11/9558 I I Arkiv JouralpostID: sakid.: 08/1375 I Saksbehandler: Steinar Johansen Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyet Sak nr.: 018/12 I KOMMUNESTYRE TDato: 08.11.2011

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 10. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtetid: 18:00. Møtedato:

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 10. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtetid: 18:00. Møtedato: Grane kommune Side 1 av 10 Møtebok Møte i Komité for oppvekst og kultur Møtedato: 10.12.2015 Møtetid: 18:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ida Cathrin Olsen Møteinnkalling (kunngjøring) 4. desember

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM.

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. TID: 26.03.2014 kl. 10.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Komrqunenummer:1827 A Internett. 8820 DØNNA _ Jonen WWW"m " :,+E,. "*7" ' " i'

Komrqunenummer:1827 A Internett. 8820 DØNNA _ Jonen WWWm  :,+E,. *7 '  i' E [E] Dokid: 15004664 (131244-65) _. ' ANMODNING OM BOSEITING AV FLYKNINGER FOR 2016 OG ' PLANPERIODEN 2017-2019 ` l I l Integrerings- og mangfoldsdirektoratet DØNNA KOMMUNE Komrqunenummer:1827 A Internett

Detaljer

Sak nr. Behandles av: Møtedato Rådmannsutvalget 11.02.2015 Hovedstyret 19.02.2015

Sak nr. Behandles av: Møtedato Rådmannsutvalget 11.02.2015 Hovedstyret 19.02.2015 Saksframlegg Dokumentnr.: 14/01661-4 Saksbehandler: Nina Gran Dato: 30.01.2015 Sak nr. Behandles av: Møtedato Rådmannsutvalget 11.02.2015 Hovedstyret 19.02.2015 BOSETTING AV FLYKTNINGER Forslag til vedtak

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE NR 5 Del 2. 61/15 15/4429 Bosetting av flyktninger med bakgrunn i dagens flyktningekrise. Ringerike kommune, 11.05.

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE NR 5 Del 2. 61/15 15/4429 Bosetting av flyktninger med bakgrunn i dagens flyktningekrise. Ringerike kommune, 11.05. Ringerike kommune Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.05.2015 Tid: 15:00 MØTEINNKALLING Gyldig forfall meldes til sekretariatet, tlf. 32117415, Kari, eller e-post sek@ringerike.kommune.no

Detaljer

Saksbehandler: Nora Olsen-Sund Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 15/2069. Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015

Saksbehandler: Nora Olsen-Sund Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 15/2069. Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Nora Olsen-Sund Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 15/2069 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015 TILLEGGSBOSETTING AV FLYKTNINGER I 2015 OG 2016 Rådmannens

Detaljer

Møteinnkalling for Hovedutvalg for helse og velferd. Saksliste

Møteinnkalling for Hovedutvalg for helse og velferd. Saksliste EIDSBERG KOMMUNE Møtedato: 16.09.2014 Møtested: Heggin 3, 3. etasje Møtetid: 18:00 Møteinnkalling for Hovedutvalg for helse og velferd Forfall meldes til Tone Åsrud Reime innen fredag 12.09.14. Varamedlemmer

Detaljer

Saksbehandler: Irina M. Greni Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 11/ Dato:

Saksbehandler: Irina M. Greni Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 11/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Irina M. Greni Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 11/2138-4 Dato: 22.3.2011 HØRING FORSLAG TIL BOSETTINGSORDNING FOR FLYKTNINGER MED MÅL OM RASKEREBOSETTING â INNSTILLING TIL: BYSTYREKOMITÉ

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - TILLEGGSBOSETTING AV FLYKTNINGER I 2015 OG 2016

SAKSPROTOKOLL - TILLEGGSBOSETTING AV FLYKTNINGER I 2015 OG 2016 SAKSPROTOKOLL - TILLEGGSBOSETTING AV FLYKTNINGER I 2015 OG 2016 Formannskapet behandlet saken den 01.06.2015, saksnr. 78/15 Behandling: Holvik (Ap) fremmet følgende forslag til endring i innstillingens

Detaljer

Kvalifisering og velferd

Kvalifisering og velferd Alle som mottar økonomisk sosialhjelp skal få tilbud om meningsfulle arbeidsrettede tiltak. I 2016 var det 20 prosent av mottakerne under 30 år som ventet på aktive tiltak. Norskopplæringen ved Voksenopplæringen

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til ekstraordinært møte onsdag 30.10.2013, kl. 15:30 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna SAKSLISTE

Formannskapet. Innkalles til ekstraordinært møte onsdag 30.10.2013, kl. 15:30 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna SAKSLISTE Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til ekstraordinært møte onsdag 30.10.2013, kl. 15:30 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. SAKSLISTE Orientering v/ ass. fylkesmann Knut

Detaljer

SAKSPAPIRER DRIFTSSTYRET

SAKSPAPIRER DRIFTSSTYRET FOLLDAL KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Nyberg Møtedato: Tirsdag 03.05.2011 Tid: kl. 19.00 SAKSPAPIRER DRIFTSSTYRET Før behandlingen av den ordinære møtesaken vil enhetsleder HRO, Anne Berit Wang, orientere

Detaljer

SAKSPAPIRER M/VEDTAK

SAKSPAPIRER M/VEDTAK FOLLDAL KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Nyberg Møtedato: Tirsdag 03.05.2011 Tid: kl. 19.00 SAKSPAPIRER M/VEDTAK DRIFTSSTYRET Før behandlingen av den ordinære møtesaken vil enhetsleder HRO, ANNE BERIT WANG,

Detaljer

Bosetting av flyktninger 2017

Bosetting av flyktninger 2017 Flyktningkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 28.10.2016 81217/2016 2016/6838 F30 Saksnummer Utvalg Møtedato Komite for Oppvekst og kultur 23.11.2016 Bystyret 08.12.2016 Bosetting av flyktninger

Detaljer

Anmodning om bosetting av flyktninger

Anmodning om bosetting av flyktninger /--)/1(7_ ->ostadress,e.- Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Kjøpmannsgt. 3 BJUGN KOMMUNE Sentrumsv. 10 7160 Bjugn Komm.nr.: 1627 Brevet bes distribuert til: Ordfører Rådmann 7.) DERES REF VÅR REFDATO

Detaljer

MØTEINNKALLING. Husnemnda. Side1. Møtedato: Steinkjer rådhus, Arve Skjeflo i Servicetorget. Tidspunkt: 09:00-11:00

MØTEINNKALLING. Husnemnda. Side1. Møtedato: Steinkjer rådhus, Arve Skjeflo i Servicetorget. Tidspunkt: 09:00-11:00 MØTEINNKALLING Husnemnda Møtedato: 28.05.2013 Møtested: Steinkjer rådhus, Arve Skjeflo i Servicetorget Tidspunkt: 09:00-11:00 Eventuelt forfall må varsles snarest på tlf. 74169104 eller e-post: gerd.hammer@steinkjer.kommune.no

Detaljer

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Besøksadresse: Peter Egges plas. Levanger kommune Komm.nr.: 1719. 7601 LEVANGER Wwvmmdkno.

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Besøksadresse: Peter Egges plas. Levanger kommune Komm.nr.: 1719. 7601 LEVANGER Wwvmmdkno. Postadresse: P~Jf\3HTFFiREj?D 9m,'::«rt ar_er~./11;n! Postboks 2438 =[1gm; gnir, Sluppen 7005Trondheim Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Besøksadresse: Peter Egges plas Levanger kommune Komm.nr.:

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Komite for familie og velferd - Ørland kommune Møtested: Borgklinten/Smellingen, Rådhuset Møtedato:

Møteinnkalling. Utvalg: Komite for familie og velferd - Ørland kommune Møtested: Borgklinten/Smellingen, Rådhuset Møtedato: Møteinnkalling Utvalg: Komite for familie og velferd - Ørland kommune Møtested: Borgklinten/Smellingen, Rådhuset Møtedato: 21.08.2012 Tid: 10:00 Forfall meldes til utvalgssekretær Toril Reitan som sørger

Detaljer

Behovfor økt bosetting

Behovfor økt bosetting KS uouuuntsanouausonsmsasnou uneuorwegsanusodauonofnncalnnunegnocualnuzrnnues Vårreferanse: Mlivkodei Sakabehandec Til kommunene 09/(X39097 033 NinaGran Deres referanse: Dato: 29.04.2014 Behovfor økt bosetting

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Saksbehandlers vurdering: Sammendrag: Saksopplysninger: SAKSPAPIR BOSETTING AV FLYKTNINGER 12010

FAUSKE KOMMUNE. Saksbehandlers vurdering: Sammendrag: Saksopplysninger: SAKSPAPIR BOSETTING AV FLYKTNINGER 12010 SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 10/1183 I I Arkiv Joui:alpostID: sakid.: 09/2326 I Saksbehandler: Steinar Johansen Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre Sak nr.: 015/10 DRIFTSUTV ALG Dato: 03.03.2010

Detaljer

BOSETTING AV FLYKTNINGER I ASKØY KOMMUNE 2014-2016

BOSETTING AV FLYKTNINGER I ASKØY KOMMUNE 2014-2016 BOSETTING AV FLYKTNINGER I ASKØY KOMMUNE 2014-2016 Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår Saksbehandler: Therese Hope Arkivsaknr.: 2013/1447-21 RÅDMANNENS INNSTILLING: Askøy

Detaljer

Grunnlaget for inngåelse av samarbeid er presentert i dette dokumentet.

Grunnlaget for inngåelse av samarbeid er presentert i dette dokumentet. Notat lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Kommunens beslutningsgrunnlag Gran og Lunner kommuner og Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) har en felles ambisjon om at innen 31. mars 2016 skal

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR TID: 05.09.2012 kl. 09.00 STED: NORDRE LAND LÆRINGSSENTER Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

BOSETTING AV FLYKTNINGER 2015-2016

BOSETTING AV FLYKTNINGER 2015-2016 MØTEBOK Arkivsaksnr.: 15/889-1 Ark.: F30 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 46/15 Kommunestyret 07.05.2015 Saksbehandler: Ingvill Wessel Alisøy-Gjerløw, tjenesteleder BOSETTING AV FLYKTNINGER 2015-2016

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for barnehager

RISØR KOMMUNE Enhet for barnehager RISØR KOMMUNE Enhet for barnehager Arkivsak: 2010/1642-170 Arkiv: F30 Saksbeh: Søs Østgaard Nysted Dato: 23.10.2016 Bosetting av flyktninger 2017 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 36/16 Komité for barnehage,

Detaljer

Komité mennesker og livskvalitet.

Komité mennesker og livskvalitet. Verdal kommune Møteinnkalling Komité mennesker og livskvalitet. Det innkalles til følgende møte: Utvalg: Komité mennesker og livskvalitet Møtested: Kommunestyresalen, Verdal rådhus Dato: 26.10.2015 Tid:

Detaljer

Bosetting av flyktninger Husbankens tilbud

Bosetting av flyktninger Husbankens tilbud Bosetting av flyktninger Husbankens tilbud Fagdag Bosetting av flyktninger, Drammen 22.10.14 Birgit C Huse, Husbanken Region Sør Forslag til statsbudsjett 2015 Strategier og tiltak Flere vanskeligstilte

Detaljer

Bosetting og kvalifisering av innvandrere - KS interessepolitiske perspektiv

Bosetting og kvalifisering av innvandrere - KS interessepolitiske perspektiv Bosetting og kvalifisering av innvandrere - KS interessepolitiske perspektiv Utviklingsprogram for inkludering av innvandrere, Kongsberg 10.10.16 Audun Kvale, Spesialrådgiver KS 35000 30000 25000 Uforutsigbare

Detaljer

Bosettingsutfordringer, forventninger og muligheter i kommunene

Bosettingsutfordringer, forventninger og muligheter i kommunene Bosettingsutfordringer, forventninger og muligheter i kommunene Østfold, 07.02.2013 Randi Kleven Regiondirektør IMDi Øst 14. september 2012 1 Disposisjon Utfordringer Forventninger Muligheter 2 - Livet

Detaljer

Rødøy kommune Saksdokument Side 1. Saksbehandler: Kitt Grønningsæter. Jnr. ref: Arkiv: Klageadgang: nei Off. dok: ja

Rødøy kommune Saksdokument Side 1. Saksbehandler: Kitt Grønningsæter. Jnr. ref: Arkiv: Klageadgang: nei Off. dok: ja Rødøy kommune Saksdokument Side 1 24515 K-sak 099/2015 Sakens hjemmelsgrunnlag: Saksbehandler: Kitt Grønningsæter Jnr. ref: Arkiv: Klageadgang: nei Off. dok: ja ANMODNING OM BOSETTING AV FLYKTNINGER 2016-2019

Detaljer

Leka kommune. Formannskap. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: Tidspunkt: 10:00 10:30

Leka kommune. Formannskap. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: Tidspunkt: 10:00 10:30 Leka kommune Møteinnkalling Formannskap Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 23.03.2017 Tidspunkt: 10:00 10:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 951 09 887. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: F30 Lnr.: 4955/15 Arkivsaksnr.: 13/499-16

Saksframlegg. Ark.: F30 Lnr.: 4955/15 Arkivsaksnr.: 13/499-16 Saksframlegg Ark.: F30 Lnr.: 4955/15 Arkivsaksnr.: 13/499-16 Saksbehandler: Rannveig Mogren BOSETTING AV FLYKTNINGER Vedlegg: Brev fra statsråd i Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Brev

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Sigdal Kommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Herredshuset Møtedato: 25.09.2012 Tid: 16.00 Det innkalles med dette til møte i Sigdal Kommunale råd for

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Midtre Gauldal rådhus Dato: 06.12.2010 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR TID: 20.10.2009 kl. 09.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE:

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 75/09 13.10.2009 Overhalla kommunestyre 76/09 19.10.2009

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 75/09 13.10.2009 Overhalla kommunestyre 76/09 19.10.2009 Overhalla kommune Rådmann i Overhalla Saksmappe: 2009/7129-2 Saksbehandler: Trond Stenvik Saksframlegg Bosetting av flyktninger 2010 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 75/09 13.10.2009 Overhalla

Detaljer

Saksbehandler: tjenesteleder Ingvill Wessel Alisøy-Gjerløw. Lovhjemmel: Rådmannens innstilling:

Saksbehandler: tjenesteleder Ingvill Wessel Alisøy-Gjerløw. Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 16/2367 Lnr.: 21066/16 Ark.: F30 Saksbehandler: tjenesteleder Ingvill Wessel Alisøy-Gjerløw Bosetting av flyktninger 2017 Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: Kommunestyret vedtar følgende

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Rådmannens innstilling: 110 flyktninger bosettes i Malvik kommune i perioden inkludert familiegjenforening

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Rådmannens innstilling: 110 flyktninger bosettes i Malvik kommune i perioden inkludert familiegjenforening Arkiv: F30 Arkivsaksnr: 2014/2395-6 Saksbehandler: Ian Percy Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Bosetting av flyktninger i perioden 2017 2019 Rådmannens innstilling: 110 flyktninger bosettes i Malvik

Detaljer

Saksgang: Utvalgssaksnummer Utvalg Kommunestyret

Saksgang: Utvalgssaksnummer Utvalg Kommunestyret Balsfjord kommune Vår saksbehandler Karin Friborg Berger, tlf 77722050 Saksframlegg Dato Referanse 23.09.2013 2013/373-10013/2013 Arkivkode: Saksgang: Utvalgssaksnummer Utvalg Kommunestyret Møtedato Bosetting

Detaljer

Ekstra anmodning om bosetting med bakgrunn i dagens flyktningkrise

Ekstra anmodning om bosetting med bakgrunn i dagens flyktningkrise Arkiv: F30 Arkivsaksnr: 2014/2395-3 Saksbehandler: Ann-Kristin Larsen/ Tone Østvang Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret Ekstra anmodning om bosetting med bakgrunn i dagens flyktningkrise

Detaljer

Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum RØRVIK E-post: SAKSFRAMLEGG

Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum RØRVIK E-post: SAKSFRAMLEGG VIKNA KOMMUNE Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum 74 39 33 00 74 39 00 70 7901 RØRVIK E-post: vikna@vikna.kommune.no Saksnr.: 2011/75-4 Arkiv: F30 SAKSFRAMLEGG Dato: 31.05.2011 Saksbehandler/Tlf:

Detaljer

Prop. 204 L. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak)

Prop. 204 L. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Prop. 204 L (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Endringer i introduksjonsloven (personer med begrensninger i oppholdstillatelsen i påvente av dokumentert identitet) Tilråding

Detaljer

Bosetting av flykninger. Tilleggsanmodning for 2104 og anmodning for 2015

Bosetting av flykninger. Tilleggsanmodning for 2104 og anmodning for 2015 Arkiv: F31 Arkivsaksnr: 2013/3409-8 Saksbehandler: Eli Trøan Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse- og velferd 19/14 16.10.2014 Kommunestyret Bosetting av flykninger. Tilleggsanmodning

Detaljer

MODUM KOMMUNE Sentraladministrasjon

MODUM KOMMUNE Sentraladministrasjon MODUM KOMMUNE Sentraladministrasjon SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sissel Thorsrud Arkivsaksnr.: 14/937 Arkiv: F30 REFUSJON AV UTGIFTER TIL ENSLIGE MINDREÅRIGE FLYKTNINGER Rådmannens innstilling: Alternativ

Detaljer

BOSETTING AV FLYKTNINGER. Nina Gran, Fagleder KS

BOSETTING AV FLYKTNINGER. Nina Gran, Fagleder KS BOSETTING AV FLYKTNINGER Nina Gran, Fagleder KS Hvordan løser vi dette? 35000 Antall asylsøkere 30000 25000 20000 25000 Antall bosatte (Photo: FERENC ISZA/AFP/Getty Images) 15000 10000 5000 20000 15000?

Detaljer

Møteinnkalling Fredrikstad ungdomsråd

Møteinnkalling Fredrikstad ungdomsråd Møteinnkalling Fredrikstad ungdomsråd Møtested: Rådhuset, 4. etg., møterom Gutzeit Tidspunkt: tirsdag 24.05.2011 kl. 17:00 MERK: Det er møte med politikerne i Rådhuset, Formannskapssalen kl 15.00. Eventuelle

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 30.05.2011 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs Saksliste 2

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 30.05.2011 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs Saksliste 2 SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for barn og unge har møte den 30.05.2011 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf.. 7845 5223 Epost: POSTPS@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Saksprotokoll: Høring - Forslag til tiltak for raskere bosetting av flyktninger

Saksprotokoll: Høring - Forslag til tiltak for raskere bosetting av flyktninger 2 ASKER KOMMUNE L.nr.: 18303/11 S.nr.: 09/777 Arkivnr.: /F30/&13 Dato: 27.04.2011 Saksbeh.:Kari Madssen Utvalg Kommunestyret Møtedato 26.04.2011 Utvalgssak 37/11 Saksprotokoll: Høring - Forslag til tiltak

Detaljer

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet KOMMUNEUNDERSØKELSEN Hele landet

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet KOMMUNEUNDERSØKELSEN Hele landet Integrerings- og mangfoldsdirektoratet KOMMUNEUNDERSØKELSEN 14-1 Hele landet Innhold 1 Planlegging, organisering og tiltak for en mangfoldig befolkning 2 Bosetting boligtilbud til flyktninger 09 3 Introduksjonsordningen

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Harry Nilssen Arkiv: 144 &73 Arkivsaksnr.: 08/1584

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Harry Nilssen Arkiv: 144 &73 Arkivsaksnr.: 08/1584 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Harry Nilssen Arkiv: 144 &73 Arkivsaksnr.: 08/1584 BOSETTING AV FLYKTNINGER Rådmannens innstilling: Herøy kommune inngår avtale med IMDi om bosetting av flyktninger.

Detaljer

IMDi Nord

IMDi Nord IMDi Nord 07.03.2016 1 2015: 31 145 asylsøkere (5 297 enslige mindreårige) 2016: 50-60 000 asylsøkere (høyeste prognose) (mange enslige mindreårige) 2015: 11 342 flyktninger ble bosatt i kommunene (691

Detaljer

SÆRUTSKRIFT Samlet saksframstilling

SÆRUTSKRIFT Samlet saksframstilling Side 1 av 6 SÆRUTSKRIFT Samlet saksframstilling SAKNR STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEDATO: 46/15 Formannskapet 16.06.2015 50/15 Kommunestyret 25.06.2015 Ark.: F30 Lnr.: 5889/15 Arkivsaksnr.: 13/499-19 Saksbehandler:

Detaljer

Bosetting av flyktninger - Tilleggsanmodning for Anmodning om bosetting i

Bosetting av flyktninger - Tilleggsanmodning for Anmodning om bosetting i Ås kommune Bosetting av flyktninger - Tilleggsanmodning for 2014-2015. Anmodning om bosetting i 2016-2017 Saksbehandler: Robabeh Afshari Saksnr.: 14/02907-7 Behandlingsrekkefølge Møtedato: 19.11.2014 Formannskapet

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: Tittel 89/09 09/1036 REFERATER 2 90/09 09/916 ANMODNING OM MOTTAK AV FLYKTNINGER I 2010 3

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: Tittel 89/09 09/1036 REFERATER 2 90/09 09/916 ANMODNING OM MOTTAK AV FLYKTNINGER I 2010 3 SKIPTVET KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Herredshuset : 15.12.2009 Tid: 15.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 69 80 60 00 Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling. Kl 15.30

Detaljer

PÅGÅENDE UTVIKLINGSARBEID FOR KVALIFISERING AV FLYKTNINGER

PÅGÅENDE UTVIKLINGSARBEID FOR KVALIFISERING AV FLYKTNINGER Arkivsaksnr.: 15/1927 Lnr.: 15952/15 Ark.: 031 &73 Saksbehandler: tjenesteleder Ingvill Wessel Alisøy-Gjerløw PÅGÅENDE UTVIKLINGSARBEID FOR KVALIFISERING AV FLYKTNINGER Lovhjemmel: Rådmannens innstilling:

Detaljer

Bakgrunn for anmodningen - særskilte utfordringer de nærmeste år

Bakgrunn for anmodningen - særskilte utfordringer de nærmeste år Vedlegg Bakgrunn for anmodningen - særskilte utfordringer de nærmeste år Pr. 31.03.2013 var det 4 402 mennesker i asylmottak med lovlig opphold som ventet på å få flytte til en kommune. Av disse var det

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Tilleggsanmodning om bosetting av flyktninger 2015 og 2016 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Rune Gjelvold rune.gjelvold@verdal.kommune.no Arkivref: 2015/44 - /F30 Saksordfører: (Ingen)

Detaljer

Den norske bosettingmodellen grunnlag for integrering Nina Gran, Fagleder KS. «En selvstendig og nyskapende kommunesektor»

Den norske bosettingmodellen grunnlag for integrering Nina Gran, Fagleder KS. «En selvstendig og nyskapende kommunesektor» Den norske bosettingmodellen grunnlag for integrering Nina Gran, Fagleder KS «En selvstendig og nyskapende kommunesektor» 850 000 innvandrere i Norge fra 223 land 16% av befolkningen Innvandring - årsaker

Detaljer

Prosjekt Bosetting av flyktninger i Østfold. Fylkesmannens bidrag til kommunenes bosettingsarbeid 2015-2016 Rapportering 1. tertial 2015 24.6.

Prosjekt Bosetting av flyktninger i Østfold. Fylkesmannens bidrag til kommunenes bosettingsarbeid 2015-2016 Rapportering 1. tertial 2015 24.6. Prosjekt Bosetting av flyktninger i Østfold Fylkesmannens bidrag til kommunenes bosettingsarbeid 2015-2016 Rapportering 1. tertial 2015 24.6.2015 1 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. BAKGRUNN...

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Formannskapet Kommunestyret BOSETTING AV FLYKTNINGER I 2016 OG RAMMEVEDTAK FOR

SAKSFRAMLEGG. Formannskapet Kommunestyret BOSETTING AV FLYKTNINGER I 2016 OG RAMMEVEDTAK FOR SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Christian Hjulstad Arkiv: F31 Arkivsaksnr.: 15/1534 Saksnr.: Utvalg Møtedato Formannskapet 09.12.2015 Kommunestyret BOSETTING AV FLYKTNINGER I 2016 OG RAMMEVEDTAK FOR 2017-2019

Detaljer

SAMORDNING AV KOMMUNALE TJENESTER INNENFOR INTRODUKSJONSLOVEN

SAMORDNING AV KOMMUNALE TJENESTER INNENFOR INTRODUKSJONSLOVEN SAMORDNING AV KOMMUNALE TJENESTER INNENFOR INTRODUKSJONSLOVEN Regelverksamling 23.april 2015 1 Organisering av introduksjonsprogrammet Introduksjonsprogrammet utfordrer kommunens organisering og samordning

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 46/16 16/496 ORGANISERING AV FLYKTNINGEARBEIDET I SØNDRE LAND. Hov, 30.mars Terje Odden ordfører

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 46/16 16/496 ORGANISERING AV FLYKTNINGEARBEIDET I SØNDRE LAND. Hov, 30.mars Terje Odden ordfører SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 11.04.2016 Tid: 15:30 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

Barne-, likestillings-og inkluderingsdepartementet Arbeids- og sosialdepartementet

Barne-, likestillings-og inkluderingsdepartementet Arbeids- og sosialdepartementet Barne-, likestillings-og inkluderingsdepartementet Arbeids- og sosialdepartementet Rundskriv Alle landets kommuner Arbeids- og velferdsdirektoratet Nr. Vår ref Dato Q-20/2015 14/2807-4.5.2015 Rundskriv

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2786-1 Arkiv: F00 &73 Saksbehandler: Svein Olav Hansen BOSETTING AV SYRISKE FLYKTNINGER I ALTA KOMMUNE i 2015 OG 2016

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2786-1 Arkiv: F00 &73 Saksbehandler: Svein Olav Hansen BOSETTING AV SYRISKE FLYKTNINGER I ALTA KOMMUNE i 2015 OG 2016 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2786-1 Arkiv: F00 &73 Saksbehandler: Svein Olav Hansen Sakstittel: BOSETTING AV SYRISKE FLYKTNINGER I ALTA KOMMUNE i 2015 OG 2016 Planlagt behandling: Kommunestyret Administrasjonens

Detaljer

ORGANISERING AV ARBEIDET MED INTEGRERING AV FLYKTNINGER - FLYKTNINGTJENESTEN

ORGANISERING AV ARBEIDET MED INTEGRERING AV FLYKTNINGER - FLYKTNINGTJENESTEN ORGANISERING AV ARBEIDET MED INTEGRERING AV FLYKTNINGER - FLYKTNINGTJENESTEN Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår 04.12.2013 Saksbehandler: Therese Hope Arkivsaknr.: 2013/10126-1

Detaljer

Anmodning om bosetting av flyktninger i

Anmodning om bosetting av flyktninger i Arkivsaksnr.: 14/1212-1 Arkivnr.: Saksbehandler: tjenesteleder, Ingvill Alisøy-Gjerløw Anmodning om bosetting av flyktninger i 2014-2017 Hjemmel: Rådmannens innstilling: Kommunestyret opprettholder vedtaket

Detaljer

Notat INTERGRERING AV FLYKTNINGER I ASKØY KOMMUNE. Barn og familie 20.03.2014. Sak nr. 2013/2143-7. Utvalg for oppvekst og levekår.

Notat INTERGRERING AV FLYKTNINGER I ASKØY KOMMUNE. Barn og familie 20.03.2014. Sak nr. 2013/2143-7. Utvalg for oppvekst og levekår. Barn og familie 20.03.2014 Sak nr. 2013/2143-7 Notat Til: Fra: Utvalg for oppvekst og levekår Therese Hope INTERGRERING AV FLYKTNINGER I ASKØY KOMMUNE. Flyktningtjenesten er bedt om redegjøre for hvordan

Detaljer

Utvalg: Møtested: Møterom 1, Hammerfest rådhus - Ekstraordinært møte Dato: 02.04.2009 Tidspunkt: 11:00. Styret for kultur, omsorg og undervisning

Utvalg: Møtested: Møterom 1, Hammerfest rådhus - Ekstraordinært møte Dato: 02.04.2009 Tidspunkt: 11:00. Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Møterom 1, Hammerfest rådhus - Ekstraordinært møte Dato: 02.04.2009 Tidspunkt: 11:00 Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Utvalg Utvalgssak Møtedato TYDAL KOMMUNE Arkiv: F30 Arkivsaksnr: 2014/403-1 Saksbehandler: Dortea Østbyhaug Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse, oppvekst og kultur Kommunestyret Bosetting av flyktninger Vedlegg:

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 001 &73 Arkivsaksnr.: 13/244

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 001 &73 Arkivsaksnr.: 13/244 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 001 &73 Arkivsaksnr.: 13/244 EVENTUELL BOSETTING AV FLYKTNINGER I 2014. Rådmannens innstilling: Kommunestyret vedtar at Dønna kommune ikke skal inngå avtale

Detaljer

regionaldepartementet og KS om bosetting av flyktninger i kommunene og om etablering og nedlegging av asylmottak samt omsorgssentre

regionaldepartementet og KS om bosetting av flyktninger i kommunene og om etablering og nedlegging av asylmottak samt omsorgssentre Samarbeidsavtale mellom Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet og KS om bosetting av flyktninger i kommunene og om etablering

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /16 Kommunestyret /16

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /16 Kommunestyret /16 Hattfjelldal kommune ArkivKode: FA - F35, TI - &73 Arkivsak: JournalpostID: 16/8444 Saksbehandler: Janne-Britt Nilsskog Dato: 23.11.2016 Bosetting av flyktninger 2017 Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

Bjugn. SAMARBEIDSAVTALE mellom NAV Bjugn og Flyktningenheten. kommune 1 / Samarbeid mellom kommunen og NAV om deltakerne i introduksjonsprogrammet.

Bjugn. SAMARBEIDSAVTALE mellom NAV Bjugn og Flyktningenheten. kommune 1 / Samarbeid mellom kommunen og NAV om deltakerne i introduksjonsprogrammet. Bjugn kommune 1 / SAMARBEIDSAVTALE mellom NAV Bjugn og Flyktningenheten Samarbeid mellom kommunen og NAV om deltakerne i introduksjonsprogrammet. Innledning Grunnlaget for avtalen er Rundskriv 0-27/2015

Detaljer

Statusrapport for bosetting av flyktninger i Balsfjord kommune. Mai 2016

Statusrapport for bosetting av flyktninger i Balsfjord kommune. Mai 2016 Statusrapport for bosetting av flyktninger i Balsfjord kommune Mai 2016 Flyktningtjenesten: Imigrasjons- og mangfoldsdirektoratet (Imdi) har anmodet Balsfjord kommune til å bosette voksne og enslige mindreårige

Detaljer

Opplæring av nyankomne og flerspråklige elever med fokus på barn i asylmottak og omsorgssentre. Bosettingsprosessen. 02.September 2013.

Opplæring av nyankomne og flerspråklige elever med fokus på barn i asylmottak og omsorgssentre. Bosettingsprosessen. 02.September 2013. Opplæring av nyankomne og flerspråklige elever med fokus på barn i asylmottak og omsorgssentre Bosettingsprosessen 02.September 2013 Ashna sablagi 1 IMDi Midt-Norge 2 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 68/16 16/844 VADSØ HAVN KF - ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2015

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 68/16 16/844 VADSØ HAVN KF - ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2015 Ordføreren Utvalg: Kommunestyret Møtested: Vårbrudd Møtedato: 20.10.2016 Klokkeslett: 18.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 31 eller e-post til goril.samuelsen@vadso.kommune.no

Detaljer

Saksframlegg. Tiltaket er lagt inn i rådmannens budsjettforslag og finansieres med statlige tilskuddsordninger.

Saksframlegg. Tiltaket er lagt inn i rådmannens budsjettforslag og finansieres med statlige tilskuddsordninger. Saksframlegg Arkivsak: 11/1850 2 Sakstittel: VEDTAK BOSETTING AV FLYKTNINGER FOR PERIODEN 2012 2014 K kode: F30 Saken skal behandles av: Hovedutvalg for oppvekst og levekår Kommunestyret Rådmannens tilråding

Detaljer

RAMMEBETINGELSER PÅ FLYKTNINGEFELTET Økonomi og regelverk. Nina Gran, Fagleder, KS

RAMMEBETINGELSER PÅ FLYKTNINGEFELTET Økonomi og regelverk. Nina Gran, Fagleder, KS RAMMEBETINGELSER PÅ FLYKTNINGEFELTET Økonomi og regelverk Nina Gran, Fagleder, KS Viktige tilskuddsordninger - e Integrerings- Tilskuddet 5år - tilskudd til norskopplæring, VO 3 år Tilskudd til funksjonshemmede

Detaljer

Kristiansund kommune

Kristiansund kommune Kristiansund kommune Målsetninger for programperioden 2013 2016 Planlegging og organisering Boligsosial arbeidsgruppe er kommunens ressursteam i forbindelse med gjennomføring av programarbeidet. Kommunen

Detaljer

Bosetting av flyktninger. Marit Elin Eide og Jean Hitimana 14.10.14

Bosetting av flyktninger. Marit Elin Eide og Jean Hitimana 14.10.14 Bosetting av flyktninger Marit Elin Eide og Jean Hitimana 14.10.14 Flyktninger: hvorfor kommer de og hvorfor tar Norge imot dem? De er utsatt for forfølgelse i sine hjemland Har rett til beskyttelse i

Detaljer

A-27/2007 Samarbeid mellom kommunen og Arbeids- og velferdsetaten om introduksjonsordning for nyankomne innvandrere

A-27/2007 Samarbeid mellom kommunen og Arbeids- og velferdsetaten om introduksjonsordning for nyankomne innvandrere A-27/2007 Samarbeid mellom kommunen og Arbeids- og velferdsetaten om introduksjonsordning for nyankomne innvandrere Rundskriv Dato: 21.04.2008 Nr:A-27/2007 Dette rundskrivet beskriver forpliktelser og

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 22.10.2008 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Bosetting og integrering av flyktninger status og behov Samling om asyl- og bosettingssituasjonen Førde 16. desember 2015

Bosetting og integrering av flyktninger status og behov Samling om asyl- og bosettingssituasjonen Førde 16. desember 2015 Bosetting og integrering av flyktninger status og behov Samling om asyl- og bosettingssituasjonen Førde 16. desember 2015 Halwan Ibrahim Assisterende regiondirektør Integrerings- og mangfoldsdirektoratet,

Detaljer

EVALUERING AV INTRODUKSJONSPROGRAMMET I STORBYENE

EVALUERING AV INTRODUKSJONSPROGRAMMET I STORBYENE Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO GLO-14/21099-1 112582/14 29.12.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Innvandrerrådet 14.01.2015 Kommunalstyret

Detaljer

Bosettingsprosessen. Kompetansesamling veiledning i mottak. Seniorrådgiver Tone Storli IMDi Øst. 19. januar

Bosettingsprosessen. Kompetansesamling veiledning i mottak. Seniorrådgiver Tone Storli IMDi Øst. 19. januar Bosettingsprosessen Kompetansesamling veiledning i mottak Seniorrådgiver Tone Storli IMDi Øst 19. januar 2017 www.imdi.no Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Etablert 2006 Ca. 220 ansatte 6 regioner

Detaljer

Bosetting av flyktninger hva nå? Kommunenes utfordringer knyttet til innvandring fremover Nina Gran, Fagleder, KS

Bosetting av flyktninger hva nå? Kommunenes utfordringer knyttet til innvandring fremover Nina Gran, Fagleder, KS Bosetting av flyktninger hva nå? Kommunenes utfordringer knyttet til innvandring fremover Nina Gran, Fagleder, KS «En selvstendig og nyskapende kommunesektor» Asylsøknader til Norge, 2016 og 2017 700 600

Detaljer