RP nytt. Norges deltagere på RI s ungdomssamling fra v. Gry Berg, Stine Jåsund og Ann-Irene Dæhlin. Nummer årgang

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RP nytt. Norges deltagere på RI s ungdomssamling fra v. Gry Berg, Stine Jåsund og Ann-Irene Dæhlin. Nummer 3 2008 14. årgang"

Transkript

1 RP nytt Dette bladet er utformet for å være lesevennlig for synshemmede. Nummer årgang Norges deltagere på RI s ungdomssamling fra v. Gry Berg, Stine Jåsund og Ann-Irene Dæhlin

2 Innhold Arbeid til alle som er det mulig?...3 Minnegave....4 Kongens gull til Sigmund Spetalen...5 Reisestipend til Reidun Leirvåg...7 Retina Internationals ungdomsmøte...8 «Er du en ressurs? Pass opp!»...10 Hjelp! Hva jeg skal bli når jeg bli stor?. 12 Forskningsnyheter fra RI-kongressen i Helsinki...17 Realt pågangsmot med Team RP...20 Førerhund...21 En herlig bokopplevelse: «Franches Meyers lidenskap», av Henrik Langeland Retina International og antioksidanter..23 Kurs Huseby...26 Leder: Anne Berit Gransjøen Tlf / Nestleder: Ole Chr. Lagesen Tlf / Kasserer: Jonny Gellein Tlf Sekretær: Bernt Elde Tlf / Styremedlem: Håkon Gisholt Mob varamedlem: Rainer Henriksen 2. varamedlem: Gry Berg RP-Nytt Redaktør: Bernt Elde RP-Nytt fås i vanlig skrift, lyd og elektronisk. Bladet utgis 4. ganger i året. Adresse: RP-foreningen i Norge Majorstuveien 17 Boks Oslo Kto. nr.: Kto.nr. forskningsfondet: Organisasjonsnr.: Tlf E-post: Internett: Meldinger om skifte av navn, adresse osv. gis til Bernt Elde på telefon eller e-post Det samme gjelder hvis du ønsker bladet i et annet format. Informasjonsmateriell: RP-håndbok og RP-filmer kan bestilles på tlf eller e-post: Sats og trykk: 07.no Lay-out: Øystein Kleven Ombrekking: 07.no Opplag 650 stk. ISSN

3 leder RP-NYTT 3/ Arbeid til alle som vil er det mulig? Av Anne Berit Gransjøen Statistisk Sentralbyrå gjennomførte i 2007 en arbeidskraftundersøkelse som viste at andelen personer med funksjonsnedsettelse i arbeid var nede på 45,8 % mot 74 % for befolkningen som helhet. Dersom man i tillegg skiller på uønsket deltid blir forskjellen enda høyere. Andelen sysselsatte personer med nedsatt funksjonsevne har ligget stabilt på 45 % siden 2002, da prosenten var nede i 43. Når vi vet at arbeidsmarkedet skriker etter flere personer og mer kompetanse, og vi samtidig vet at mange personer med synsnedsettelse er meget høyt utdannet, kan dette da defineres som noe annet enn diskriminering? Norges Blindeforbund (NBF) hadde arbeid som tema under Synshemmedes aksjonsuke før sommeren. I den forbindelse gjennomførte Synovate (MMI) på oppdrag fra NBF en undersøkelse blant arbeidsgivere om kunnskapsnivå og holdninger til personer med synsnedsettelse og deres arbeidsevne. Undersøkelsen er gjort blant bedrifter, fylkeskommuner, kommuner og de største rekrutteringsselskapene. Kun 43 prosent av arbeidsgiverne hadde tanker om å ansette en blind person og mange trodde ikke at blinde kan bruke PC. Arbeidsgiverne ble blant annet spurt om de hadde ansatte med funksjonsnedsettelse. Av de som svarte positivt på spørsmålet, hadde flest personer med bevegelseshemming uten rullestol blant sine ansatte (58 %) mens færrest hadde personer med synsnedsettelse (15 %). Man fant flest ansatte med funksjonsnedsettelse i det offentlige. Arbeidsgiverne var mer positive til å ansette en sterkt svaksynt person enn en som var helt blind. Selv om 80 % av arbeidsgiverne var positive til å ansette personer med synsnedsettelse, var kunnskapen om hvilke arbeidsoppgaver disse personene kunne utføre, svært liten. At de samme personene ofte har høy utdannelse, var det også liten kunnskap om. I 2001 ble det inngått en intensjonsavtale om et inkluderende arbeidsliv (IA), mellom myndighetene og partene i arbeidslivet. Avtalen har et klart definert mål om at flere med nedsatt funksjonsevne skal komme i arbeid. Mange statlige virksomheter har tegnet IA-avtale. Dessverre er det faktum at bedriftene/ etatene har tegnet IA-avtale ingen garanti for at de vil jobbe med å rekruttere og beholde personer med nedsatt funksjonsevne. Kun få virksomheter har spesifikke mål på dette området. Undersøkelser viser at ikke er forskjell på IA-virksomheter og de virksomhetene som ikke har IA-avtale når det gjelder ansettelse av personer med nedsatt funksjonsevne.

4 4 RP-NYTT 3/2008 minnegave Vi vet at arbeidsgivere som har hatt erfaring med personer med funksjonsnedsettelse som arbeidstakere er langt mindre skeptisk til ansette denne gruppen, enn tilfellet er for arbeidsgivere uten denne type erfaringer og kunnskap. I et arbeidsmarked som mangler arbeidskraft, burde ikke personer med synsnedsettelse stå uten arbeid. Det dette forteller er at vi aldri må slutte å informere, å være synlige i det samfunnet vi tross alt er en del av. På den måten får vi avmystifisert det å ha en funksjonsnedsettelse. Vi er kommet til 2008 og antidiskrimineringsloven er på plass, så la oss satse på at fremtiden ser langt lysere ut for arbeidslivene våre. Minnegave Av Anne Berit Gransjøen RP-foreningen i Norge vil få takke for minnegaven vi mottok i forbindelse med Harriet Pauline Iversens bortgang. Minnegaven var pålydende kr 6 500,- og ble i sin helhet satt inn på forskningsfondets konto. Harriet Pauline Iversen var ikke medlem av foreningen, men familien ønsket allikevel å gi penger til forskning på RP. Vi sender våre tanker til de etterlatte. Fra Styret Gaver med inntektsfradrag RP-foreningen er godkjent som mottager av gaver med inntektsfradrag. Nedre grense er kr. 500 og øvre grense kr For nærmere informasjon kontakt Anne Berit på

5 kongens gull RP-NYTT 3/ Kongens gull til Sigmund Spetalen Av Bernt Elde Øyelege Sigmund Spetalen fikk i mai Kongens fortjenstmedalje i gull for sin innsats for mennesker med multiple funksjonsvansker. Vi har sakset følgende fra Norges Blindeforbunds nettsider: Øyelege Sigmund Spetalen har vært en foregangsmann i Norden når det gjelder å undersøke og utrede de mest sårbare og tidkrevende pasientene. Det er pasienter som foruten synsvansker, også har andre kompliserende funksjonshemninger. Mennesker med multiple funksjonsvansker har i mange tilfeller blitt betegnet som umulige å undersøke av øyemedisinske miljøer. Spesialisthelsetjenesten henviser ofte pasienter til dr. Spetalen. I sitt kliniske arbeid på Huseby kompetansesenter har Sigmund Spetalen opparbeidet en unik kompetanse på utredning av synfunksjon hos denne svært heterogene pasientgruppen. Med utrettelig tålmodighet og med En stolt Sigmund Spetalen med diplom og medalje, overrakt av fylkesmann Hans j. Røsgjorde

6 6 RP-NYTT 3/2008 kongens gull sine kreative evner har han utviklet metoder for synsfunksjonsutredning. Med sitt lune og vennlige vesen har han evnet å kommunisere med mange sterkt funksjonshemmede brukere, mange også med manglende språk. Tidlig så Spetalen betydningen av å trekke inn andre grupper fagfolk i arbeidet med å utrede mennesker med multiple funksjonsvansker. Han er arkitekten bak Husebys tverrfaglig utredningsmodell. Modellen er unik og har vært i utvikling og i bruk i mer enn et par decennier. Den har vist seg å være faglig givende, kunnskapsgenererende og effektiv. I det tverrfaglige samarbeidet inngår øyelege, optiker, optometrist, fysioterapeut, synspedagog, IT-rådgiver, nevropsykolog, sykepleier alt etter behov. Modellen har virket kompetansehevende for de involverte fagpersonene i et sammensatt og komplisert fagområde. For den som er synshemmet, og for pårørende, betyr dette at de kan få en helhetlig utredning og en enklere tilgang til ulike og nødvendige fagområder. Spetalen tok også tidlig i bruk avansert elektrofysiologisk utstyr i undersøkelse av barn, undersøkelser som var etterspurt i de medisinske miljøer. og syndromer. Selv i slike sammenhenger, som både er vanskelige og følsomme, gir både synshemmede og foresatte uttrykk for at de er særdeles godt ivaretatt hos dr. Spetalen. Spesielt må nevnes Spetalens innsats for brukere med sjeldne syndromer og diagnoser som Spielmeyer Vogts syndrom (NCL, Nevronal ceroid lipofyscinose), Laurence- Moon-Bardet-Biedl syndrom (LMBB) og Usher syndrom. Prematurt fødte I de senere årene har dr. Spetalen gjort en særlig innsats i forhold til prematurt fødte. Dette er en økende gruppe pasienter som blir henvist fra spesialisthelsetjenesten med spørsmål om utredning av komplekse synsrelaterte vansker som CVI (Cerebral Visual Impairment). Sigmund Spetalen er først og fremst den utmerkede klinikeren som gjennom mange år har arbeidet systematisk for å bygge bro mellom medisinsk kunnskap, praksisfelt og hverdagslivet for den enkelte pasient. Ivaretatt Spetalens oppgave har ofte vært å formidle konsekvenser av spesielt alvorlige, progredierende sykdommer

7 reisestipend RP-NYTT 3/ Reisestipend til Reidun Leirvåg Av Anne Berit Gransjøen RP-foreningen i Norge har en tid ønsket å gi reisestipend til en person som i særlig grad har utmerket seg i sitt arbeid med de av oss som har diagnosen retinitis pigmentosa (RP). Styret vedtok å gi reisestipendet til Reidun Leirvåg ved Huseby kompetansesenter i Oslo. Reidun Leirvåg er født i 1959 og vokste opp på Austrheim i Nordhordaland. Hun er nå bosatt på Rykkinn i Bærum. Etter endt lærerutdanning bestemte hun seg for å bo ett år i Oslo, men dette har etter hvert blitt til svært mange år. Hun har jobbet ved Huseby kompetansesenter siden høsten 1982, og har vært innom mange ulike arbeidsområder ved senteret. Er blant annet utdannet syns- og mobilitetspedagog. De siste 10 årene har hun i hovedsak hatt sitt arbeidsområde i forhold til voksne personer med synshemning og spesielt voksne som har blitt synshemmet som voksne. Hun er kursansvarlig for Husebys rehabiliteringskurs for denne gruppen. Vi er mange som setter pris på Reidun Leirvåg. Hun oppleves som en faglig meget dyktig person med stor interesse både for faget og for de personene hun jobber med. Hun holder deg godt oppdatert og har et engasjement utover det vanlige. Dukker det opp spørsmål så vet alle at hun kan svare. Vi i RP-foreningen har fått oppleve Reidun Leirvåg blant annet gjennom RP-kursene vi har deltatt i arbeidet med. Sett fra vårt ståsted er hennes uformelle lederstil og hennes evne til empati og innlevelse av stor verdi. Vi i RP-foreningens styre håper stipendet vil representere et bidrag til faglig utvikling og som en oppmuntring i arbeidet videre. I tillegg har hun vært med å arrangere kursene Huseby har for personer med RP. Det første kurset ble arrangert i 1999, og siden har kurstilbudet utviklet seg til å bli en kursrekke på tre kurs. RP-foreningen er også bidragsyter til disse kursene.

8 8 RP-NYTT 3/2008 ri ungdomsmøte Retina Internationals ungdomsmøte Av Gry Berg I forbindelse med Retina International (RI) sin verdenskongress i Helsinki, ble det fra 1. til 6. juli avholdt et ungdomsmøte for unge med Macula Degenerasjon og Retinitis Pigmentosa. Ungdomsmøtet fant selvsagt også sted i Helsinki, og samlet 23 deltakere fra 10 nasjoner, i tillegg til de to arrangørene. Fra de nordiske landene var det kun RP-foreningene fra Norge og Finland som sendte deltakere til møtet, og fra Norge var det Stine Jåthun (19), Ann Irene Dæhlin (20) og Gry Berg (30) som var de heldige utvalgte. Deltakerne på ungdomsmøtet varierte i alder fra 19 til 38 år, og fra kun å ha lyssans og hatt diagnosen hele livet til å være helt nydiagnostiserte og ikke merke så mye til synsnedsettelsen enda. Stine og Gry koser seg i The Artic Ice Bar

9 ri ungdomsmøte RP-NYTT 3/ Det viktigste formålet for møtet var å etablere et nettverk blant unge for å kunne ivareta det internasjonale ungdomsarbeidet i RI. Det planlagte ungdomsmøtet i Retina Europe Youth i Oslo i fjor måtte som kjent avlyses på grunn av for lav internasjonal deltakelse. Det var derfor svært gledelig at såpass mange unge deltok på møtet i Helsinki. Programmet under det ukelange møtet spant seg fra omvisning på Iris-senteret, som er det finske blindeforbundets nye senter, til ulike foredrag om utdanning og arbeid. Ungdomsgruppa var på befaring i Helsinki sentrum og hadde forskjellige foredrag om tilrettelegging og tilgjengelighet i samfunnet. Det var omvisning i det finske parlamentet, med møte med et ungt parlamentsmedlem. Den mest underholdende programposten var nok en workshop om taktil kommunikasjon. Sist, men ikke minst deltok også ungdomsgruppa på selve verdenskongressen til Retina International. Av tema av spesiell interesse for unge var nok utdanning og arbeid, hvor det framkom at synshemmede, både i Finland og i de andre landene, støter på mange av de samme utfordringene som vi gjør hjemme i Norge. I forhold til arbeid ble det fokusert mye på tilrettelegging og ikke minst på forholdet til seende kollegaer, og viktigheten av å bygge gode relasjoner på arbeidsplassen. På lørdag, etter siste dag av RIs verdenskongress, avholdt ungdomsgruppa sitt offisielle møte. Her skulle det i utgangspunktet velges et styre for det videre internasjonale ungdomsarbeidet, særlig med tanke på et nytt ungdomsmøte i Italia om to år. Italienerne har foreløpig ikke greid å stable en arrangørgruppe for ungdomsmøtet på beina, og det er derfor ekstra viktig at det opprettholdes et nettverk av ungdommer etter møtet i Helsinki. Dessverre ble det ikke valgt noe formelt styre på ungdomsmøtet, og det ser dermed ut til at det blir opp til RI sitt styre å sørge for at det avholdes et ungdomsmøte i Italia. Selv om ungdomsmøtets program på dagtid var både spennende og viktig, kan det ikke legges skjul på at det sosiale på kveldstid kanskje var vel så viktig med tanke på å videreføre et aktivt ungdomsnettverk i RI. Av sosiale høydepunkter må nok kvelden på Villa Vilinki og besøket på The Artic Ice Bar nevnes. Villa Villinki er blindeforeningen i Helsinki sitt sommersted. En øy bare 10 minutters båttur fra Helsinki. Dette var en perle av en øy, og den norske delegasjonen påbegynte straks å planlegge en ferietur dit! Ute på øya var det et mer eller mindre obligatorisk besøk i saunaen med tilhørende bading i sjøen, samt tradisjonell finsk middag som sto i sentrum. Ellers må det nevnes at vi også var så heldige å få seile i en liten seilbåt tilbake fra øya. I en vakker solnedgang var dette en fantastisk opplevelse!

10 10 RP-NYTT 3/2008 «er du en ressurs? pass opp!» The Artic Ice Bar var en bar hvor ALT inventar var lagd av is og hvor temperaturen holdt minus 7 grader. Besøket her var lagt til møtets siste kveld, stemningen stod i taket, og det var derfor slettes ikke vanskelig å holde varmen, selv om besøket i fryseboksen varte i nærmere en time. I etterkant av ungdomsmøtet har det blitt sendt flere e-poster på den interne e-postlista blant deltakerne fra møtet. Her har det med all tydelighet kommet fram hvor viktige disse møtene kan være for de som deltar. Selv om opplevelsen rundt det å ha RP ikke var noe stort tema under selve ungdomsmøtet, har flere av deltakerne delt sine opplevelser og tanker med de andre i etterkant av møtet. For flere av deltakerne var møtet med andre ungdommer i Helsinki både tøft og godt på samme tid. En av deltakerne har i en e-post beskrevet uka som den verste og hardeste, men likevel den viktigste og mest fantastiske i hans liv. For han ble ungdomsmøtet i Helsinki et puff i retning av akseptering og åpenhet rundt hans synsnedsettelse. For de aller fleste med RP er nok det å møte andre med samme diagnose for første gang en vanskelig opplevelse. Dette er også helt naturlig, man befinner seg tross alt i utgangspunktet på et sted hvor man ikke ønsker å være, og man blir konfrontert med en framtid man frykter. Likevel vil nok de aller fleste kunne finne mye positivt i det å møte andre med RP, enten det er på et nasjonalt arrangement i regi av RP-foreningen i Norge, eller på et internasjonalt arrangement. Oppfordringen til RP-foreningens unge medlemmer må derfor nok en gang bli å melde seg på flere arrangement! «Er du en ressurs? Pass opp!» (Hentet fra E24, med velvillig tillatelse fra Elin Ørjasæther) De eldre er en ressurs. I likhet med kvinner. For ikke å forglemme de funksjonshemmede. Hva med deg? Er du en ressurs? Neppe. E24s lesere er nemlig stort sett menn mellom 25 og 50. Det inkluderende arbeidsliv får mange komiske utslag. Et av dem er ordbruken. Enhver arbeidstaker i dette land bør bli engstelig når sjefen, eller HR-sjefen, kaller ham en ressurs. Det er særlig i norske kommuner man ynder å kalle de ansatte ressurser, skal vi tro Google. Hva sier det om norske kommuneansatte?

11 «er du en ressurs? pass opp!» RP-NYTT 3/ Men også de store bedriftene kommer etter. Mang en stakkar har blitt kastet inn i konsernets ressurspool, altså oppsamlingsheat for avdankete arbeidstakere. Hadde jeg vært funksjonshemmet i tillegg, hadde jeg vært en trippelressurs. NHO på sin side er mest opptatt av at kvinner er en ressurs. Og seniorer. Selv er jeg kvinne og nærmer meg senior. Dobbeltressurs altså. Hadde jeg vært funksjonshemmet i tillegg, hadde jeg vært en trippelressurs. Asylsøkere er selvfølgelig en ressurs. For ikke å snakke om innvandrere generelt. Jo vanskeligere det er for folk å få jobb, jo større er risikoen for at Bjarne Håkon Hanssen eller en annen politiker kaller dem en ressurs. Spørsmålet er: Hvorfor bruker vi slike omvendte ord? Hvorfor skal alle som sliter i arbeidsmarkedet få en lapp i panna der det står «ressurs»? Tja, mest fordi vi har et politisk miljø som elsker nyord à la Orwell. Les foreksempel Espen Andersens fornøyelige artikkel om The ministry of Knowledge (http://e24.no/kommentar/ spaltister/andersen/article ece#vg) eller undertegnedes kommentar om at jeg er språkforbannet (http://e24.no/kommentar/e24-kommentar/article ece#vg). Men mer alvorlig er det ordbruken egentlig indikerer. Hvorfor er det så viktig å understreke at de eldre er en ressurs i arbeidslivet? Fordi de er et problem, selvfølgelig. Innovasjonstakten er så sterk at unge har et fortrinn. Kan vi ikke være så ærlige at vi innrømmer det? I norske bedrifter sier man én ting, og gjør noe annet. Vi sier at innvandrere er en ressurs, men kaller dem ikke inn til jobbintervju. Vi sier at eldre er en ressurs, men får dem fortest ut ved nedbemanning. Vi sier at funksjonshemmede er en ressurs, men vil ikke ha dem inn i resepsjonen en gang. Å være uærlig er dårlig gjort. Jo mer vi lyver om våre såkalte ressurser, jo mer dytter vi dem ut i ingenmannsland. Vi unngår å erkjenne at noen faktisk er en byrde. Vi aksepterer ikke folk slik de er. Men hvorfor er det så galt at man i noen faser av livet faktisk er en byrde, og ikke en ressurs? Eller at noen av oss er født ressurssvake? Er alt ressurspratet egentlig en forakt mot svakhet? «Bli en ressurs, eller så fortjener du ikke å være en del av oss!» Å kalle alle ressurser er å frata dem retten til å være seg selv. Elementære menneskerettigheter burde lært oss at alle mennesker har rett til et anstendig liv. Selv om de er så langt fra en ressurs som man kan komme. Det er en del av sivilisasjonen at vi tar vare på hverandre. Uansett.

12 12 RP-NYTT 3/2008 synspedagogene Hjelp! Hva jeg skal bli når jeg bli stor? Av Silje Benonisen og Frode Røinaas (Synspedagogene AS) Firmaet Synspedagogene As ble startet med bakgrunn i at det var noe viktig som manglet i det offentlige og det private fagtilbudet til synshemmede; individuell synsfaglig oppfølging. Synspedagogene har derfor satset på å bistå synshemmede og støtteapparatet med det som tidligere het utdannings- og yrkesveiledning, men som nå kalles karriereveiledning. I tillegg til langsiktig veiledning, følger vi og opp synshemmede gjennom utdanning og inn i jobb. Vi startet i januar -07 med to ansatte, men består i dag av tre ansatte med synspedagog, mobilitets- og IKT/ belysningskompetanse. Nok snakk og undersøkelser til handling! Flere undersøkelser har dokumentert at personer med synshemming møter mange barrierer på veien fra skole, utdanning til jobb. Med opprettelsen av Synspedagogene ville vi gjøre noe med disse barrierene. Vi erfarer etter snart to års drift at det er viktig at noen med fagkompetanse kan bistå synshemmede når de skal foreta valg av studieretning, utdanningsvalg eller yrkesvalg. Hovedgrunnen til dette er enkel: For å kunne foreta reelle valg er det viktig å kunne få vite om alle mulighetene. Hvis en «hjelper» ikke har kunnskap om rettigheter til hjelpemidler, bruk av transportordninger, virkemidler fra Nav, arbeidsmarkedskompetanse osv, kan man da si at den synshemmede har fått en reell sjanse, reelle muligheter? I dag erfarer vi dessverre at alt for mange synshemmede opplever «karrierehjelpere» uten synsfaglig kompetanse som fokuserer på begrensingene, i stedet for mulighetene. Vi erfarer også at siden det er mange huller i støttesystemet, er det mange synshemmede som havner opp som sin egen koordinator. Det å skulle styre denne prosessen helt på egen hånd tar mye tid og krefter, og mange gir opp på veien og havner på uføretrygd. Det er som regel ikke spørsmål om vilje og engasjement hos den synshemmede selv, veldig mange har et stort ønske om å kunne komme ut i yrkeslivet. Arbeidsmarkedet koker for tiden, så det skulle vel heller ikke være mangel på jobber. Hva kan det da grunnen være til at relativt mange synshemmede ikke kommer seg i jobb?den største utfordringen man møter er kanskje systemet i seg selv. Slik det fungerer i dag er det vanskelig å holde oversikt over hvem som har ansvar for hva. Det finnes mange virkemidler og rettigheter som man

13 synspedagogene RP-NYTT 3/ kan benytte seg av, men når ikke saksbehandler i NAV kjenner til dem er det ikke så enkelt å få benyttet seg av dem. De fleste rettighetene er knyttet opp mot søknader, og vi erfarer at man må ha «doktorgrad» i NAV-systemet for å få utløst enkelte. Et eksempel er at det finnes et økonomisk «tak» på hvor mye støtte en person som er innvilget yrkesrettet attføring kan få. Det mange ikke vet er at det finnes et unntak, og at de fleste som er synshemmede vil komme inn under dette unntaket. Synshemmede som har vært gjennom utdanningsløp og slitt med å komme seg i jobb, har pekt på at det er behov for en fagkoordinator som tar for seg «alt det som andre ikke trenger å bruke tid på». Det krever stor systemkompetanse å skulle vite om hvilke ordninger og muligheter som finnes innenfor de forskjellige faginstansene. Spørsmålet er om den synshemmede selv, foreldre eller for den saks skyld saksbehandlere kan forventes å ha en slik oversikt. NAV har heller ikke et fullgodt system for å bistå synshemmede som trenger synsfaglig bistand. Karriereveiledning I Norge har synshemmede som gruppe høyere utdannelse enn befolkningen ellers. Dette har vært sett på som en måte å kompensere på. Synspedagogene erfarer at mange synshemmede i Norge, som ikke har ønske om en akademisk utdanning, velger dette i mangel av andre realistiske alternativer. Gjennom riktig karriereveiledning og senere individuell oppfølging, velger flere vi jobber med å satse på kortere opplæringsløp og mer yrkesrettet trening, i stedet for lange akademiske utdanningsløp. Fra foreldre med synshemmede barn og skoleelever får vi ofte spørsmålet: Hvor jobber synshemmede i Norge i dag? Svaret er at det er svært få utdanninger og yrker som ikke er tilgjengelige for en person med en synshemming. Vi mener likevel det er like galt å være ukritisk til hvilke realistiske muligheter en person med synshemming har til skole, utdanning og jobb, som å se seg blind på begrensingene. Som for alle andre må også synshemmede få lov til å foreta valg av skoleretning og utdannelse ut fra interesser og ressurser. Men i en slik valgprosess må man imidlertid være klar over at noen valg vil kreve mer innsats i form av tilrettelegging og egeninnsats enn andre. For mange elever vil det være avgjørende at veileder har kompetanse på det å være synshemmet og hvilke utfordringer som knytter seg til dette for å kunne gi en reell veiledning. I verste fall kan en se for seg at liten kompetanse hos rådgiver på skolen fører til at den synshemmede eleven får en mangelfull og feil veiledning. Kunnskapsløftet - for hvem? Med innføringen av Kunnskapsløftet

14 14 RP-NYTT 3/2008 synspedagogene i norsk skole er det satt fokus på karriereveiledning, og med en egen karriereplan som følger eleven skal man enklere kunne ta med tidligere ideer og erfaringer i overgangen fra ungdomskole til videregående. I Synspedagogene har vi allerede fått en del henvendelser fra rådgivere i ungdoms- og videregående skole som ønsker bistand til denne planleggingen og oppfølgingen. I for eksempel Sverige er det et system for hvem som bistår en synshemmet når videregående skole er avsluttet, mens det i Norge ofte oppleves som et vakuum etter at man har fått god synsfaglig oppfølging av bla fylkessynspedagogtjenesten. Å skape kontinuitet er derfor et viktig stikkord. Hvis skolen ikke kan gi meg veiledning, hva gjør jeg da? Skolen har selvfølgelig også ansvar for karriereveiledning av synshemmede, men i noen tilfeller kan en tenke seg at man også får et vedtak på fadderordning gjennom NAV. Fadder er en del av attføringsstønad, og kan for eksempel være at en synshemmet elev får oppfølging av en kvalifisert fagperson til karriereveiledning gjennom videregående skole. Det mange ikke er klar over er at fadderordningen kan benyttes helt fra man er 16 år. I slike tilfeller kan en se for seg at ungdommer som har en synshemning kan få en karriereveiledning av personer som kjenner til hvilke utfordringer man som synshemmet kan støte på i arbeidslivet og ved valg av utdannelse. For eksempel vil vikunne samarbeide med en rådgiver og en elev om oppfølging fra 16 års alderen og til man er ferdig på videregående. Når man er ferdig på videregående vil man deretter kunne få videre oppfølging avhengig av behov, gjennom utdanning/ opplæring og helt til man er inne i jobb. Hvor mange vet om denne muligheten? Gjennom synsfaglig karriereveiledning og individuell oppfølging, får vi ivaretatt at de synshemmede vi jobber med får tatt i bruk sine ressurser, og er realistiske i sine valg. Dersom det ikke kan forventes at skolen har den nødvendige kompetanse til å bistå en synshemmet elev i karriereveiledning, kan for eksempel Synspedagogene bistå. Når eleven blir over 16 år kan NAV støtte slik bistand under noe som kalles fadderbistand/ attføringsstønad. Ellers er det kommunen eller fylkeskommunen som kan dekke denne veiledningen. Lese og sekretærhjelp Man kan ha rett på så mange timer man trenger til lese og sekretærhjelp for å gjennomføre utdanning, opplæring eller arbeidstrening med sikte på å skaffe seg arbeid eller beholde det arbeidet man har. Mange personer med synshemning vil være avhengig av å ha en slik ordning på plass før de starter på utdanning eller i en jobb for å ikke bruke så masse

15 synspedagogene RP-NYTT 3/ krefter og tid på å gjennomføre en arbeidsdag. Noen ganger vil løsningen på en del av utfordringene være å kombinere de ordningene som finnes på en god og hensiktsmessig måte. La oss ta et eksempel: En ung blind jente ønsket og starte på en studie der deler av undervisningen var lite pedagogisk egnet pga at det var mye visuell informasjon. Siden skolen ikke var Lånekassen-godkjent fikk ikke eleven produsert lydbøker fra Norsk lyd og blindeskriftbibliotek (NLB). Hun måtte også flytte fra hjemstedet for å starte på dette studiet, noe som medførte at hun kom til en ny by der hun ikke var kjent, og ikke hadde noe sosialt nettverk. Løsningen på disse utfordringene ble å ha fagfadder fra Synspedagogene. Alle fire ansatte hos oss har vært inne og bistått med ulike deler av tilretteleggingen, men en har hele tiden hovedansvaret for oppfølgingen. Vi bidro med å få gjennom de nødvendige tiltakene hos NAV arbeid (skaffe egnet bolig + få dekket de faktiske utgiftene til dette), gjennomført mobilitetstrening t/r skolen og i nærområdet, samt inne på skolen. Kartlagt behovet for hjelpemidler og formidlet dette i samarbeid med Hjelpemiddelsentralen og hjelpemiddelforhandlere, produsert daisybøker av sortskriftpensumet (bøkene og kompendier). I tillegg til dette har vi etter en del research funnet frem til og engasjert en tidligere elev ved skolen (nå yrkesaktiv i faget) som støttelærer i forhold til teoretisk og praktisk undervisning. Det er mange flere virkemidler og tilrettelegginger som er har vært benyttet, men de over viser at et i utgangspunktet vanskelig studie, der både undervisningen og pensum er utilgjengelig, fint lar seg tilrettelegge. Det er ikke dermed sagt at det har vært enkelt. Bare i forhold til å få dekket alle boutgiftene på studiestedet har vi bistått med to klager, før NAV gjorde riktig vedtak og dekket de faktiske utgiftene. Siden alle ansatte hos oss har jobbet med målgruppen fra Trygdeetaten, Aetat og NAV kjenner vi til rettighetene synshemmede har, og vi har kompetanse på hvordan forskriftene og virkemidlene fungerer i praksis. Denne kompetansen er Synspedagogenes styrke og kommer de synshemmede vi jobber med tilgode. Mobilitet Mobilitet er en viktig faktor for å lykkes i arbeidslivet og «på veien» til et yrke. Manglende fokus på nødvendigheten av mobilitetstrening medfører at mange synshemmede arbeidssøkere i realiteten blir mindre attraktive på arbeidsmarkedet. Det er viktig at den synshemmede føler seg trygg på jobben og på veien til og fra jobb. I tillegg er mobilitet essensielt i forhold til sosiale funksjoner, det er viktig å ha oversikt over kantine, kontorer og eventuelt

16 16 RP-NYTT 3/2008 synspedagogene andre steder som det foregår sosiale ting på jobben. Det er viktig for alle å ha en reell valgfrihet på om man skal delta på faglige og sosiale arrangementer på skolen eller jobb. Hjelpemidler Det å få rett hjelpemiddel til rett tid kan være avgjørende for om man lykkes i jobb/ utdanning. I dag finnes det heldigvis mange løsninger som gjør at flere yrker og utdanninger er tilgjengelig for synshemmede. Utfordringen blir ofte å ikke gå seg bort i «jungelen» av hjelpemidler, og å ha nok oversikt til å velge den riktige løsningen. Hjelpemiddelsentralene er litt forskjellig i forhold til hvordan de tilbyr utprøving av hjelpemidler. Vi vil påstå at det for mange synshemmede er svært viktig å ha en person som har faglig kompetanse både på synsområdet og på hjelpemidler til å bistå i denne prosessen. Det er mange ting å tenke over nå man skal velge utstyr og programvare, og da spesielt når man skal benytte det på skole og/eller i jobb. Å få hjelpemidler kan være en lang og tidkrevende prosess for mange, men nå finnes det heldigvis en del ordninger innenfor hjelpemiddelsentralene som kan være med på å gjøre denne prosessen litt enklere: brukerpass garantibevis. Fast kontaktperson for barn Dette er ordninger som fungerer litt forskjellig fra fylke til fylke, men det er vel verdt å sjekke ut med den aktuelle hjelpemiddelsentralen der du bor hvordan ordningene fungerer. Når man skal benytte spesialprogramvare i form av forstørrelsesprogram eller skjermleser i forbindelse med jobb eller utdanning er det viktig å avklare hvordan disse kan tilpasses de programmene som allerede benyttes. Det mest ideelle er å komme inn å få gjort disse tilpasningene i god tid før man skal starte opp slik at den synshemmede slipper å bruke mye tid på dette i en oppstartsfase. Synspedagogene, vit at vi finnes! I de årene Synspedagogene har eksistert har vi erfart det absolutt er mulig å få personer med synshemning ut i jobb. Vi er svært opptatt av at det er den enkelte som må ta ansvar for sine valg og prosess, men vi kan være med på hele veien. Av og til er vi støttespillere i det skjulte, mens vi andre ganger er mer åpenlyst med i prosessen og for eksempel deltar på møter, gir opplæring med mer. Vi har fulgt flere synshemmede tett over tid, og erfarer at vi har mange roller i en slik prosess. Det er fort gjort å gi opp når man på egen hånd skal takle en saksbehandler som ikke ser muligheter, et datasystem som synes umulig og tilrettelegg eller et fysisk miljø som synes å være uoverkommelig. Vi ser at vi i mange av disse sakene gjennom en fadderordning har gjort en viktig jobb med bakgrunn i vår fagkunnskap på

RP nytt. «Høst i vest» Nummer 4 2008. 14. årgang. Dette bladet er utformet for å være lesevennlig for synshemmede.

RP nytt. «Høst i vest» Nummer 4 2008. 14. årgang. Dette bladet er utformet for å være lesevennlig for synshemmede. RP nytt Nummer 4 2008 Dette bladet er utformet for å være lesevennlig for synshemmede. 14. årgang «Høst i vest» Foto: Bernt Elde Innhold Nasjonal TT-ordning et viktig mål.... 3 Speilvendt Jantelov...4

Detaljer

RP nytt. Vinterstemning. Nummer 1 2010. 16. årgang. Dette bladet er utformet for å være lesevennlig for synshemmede.

RP nytt. Vinterstemning. Nummer 1 2010. 16. årgang. Dette bladet er utformet for å være lesevennlig for synshemmede. RP nytt Nummer 1 2010 Dette bladet er utformet for å være lesevennlig for synshemmede. 16. årgang Vinterstemning Foto: Bernt Elde Innhold Vinterstemning...1 Arbeid en kilde til både glede og besvær...3

Detaljer

RP nytt. Klar til start på Oslo maraton. Nummer 4 2010. 16. årgang. Dette bladet er utformet for å være lesevennlig for synshemmede.

RP nytt. Klar til start på Oslo maraton. Nummer 4 2010. 16. årgang. Dette bladet er utformet for å være lesevennlig for synshemmede. RP nytt Nummer 4 2010 Dette bladet er utformet for å være lesevennlig for synshemmede. 16. årgang Klar til start på Oslo maraton Fra venstre: Karsten Skjelbreid, Kirsti Skorge, Nina Helene Skorge og Stål

Detaljer

RP nytt. Både mennesker og dyr koste seg på høstkonferansen. Nummer 4 2009. 15. årgang

RP nytt. Både mennesker og dyr koste seg på høstkonferansen. Nummer 4 2009. 15. årgang RP nytt Nummer 4 2009 Dette bladet er utformet for å være lesevennlig for synshemmede. 15. årgang Foto: Grethe Baustad Både mennesker og dyr koste seg på høstkonferansen. Innhold Innkalling til Årsmøte

Detaljer

RP nytt. RP-foreningen ønsker alle medlemmer velkommen til Vårsamling og årsmøte på Clarion Hotell, Bergen Airport. Nummer 1 2011. 17.

RP nytt. RP-foreningen ønsker alle medlemmer velkommen til Vårsamling og årsmøte på Clarion Hotell, Bergen Airport. Nummer 1 2011. 17. RP nytt Nummer 1 2011 Dette bladet er utformet for å være lesevennlig for synshemmede. 17. årgang RP-foreningen ønsker alle medlemmer velkommen til Vårsamling og årsmøte på Clarion Hotell, Bergen Airport

Detaljer

Vinterstemning. Nummer 1 2006 12. årgang

Vinterstemning. Nummer 1 2006 12. årgang Vinterstemning Nummer 1 2006 12. årgang INNHOLD Leder...................... s 3-4 Invitasjon til Årsmøtet 2006...s 4-6 Tett på Øystein Andreassen.... s 7-9 Synshemmet \arbeidstaker... s.10 Ny undersøkelse:

Detaljer

RP nytt. Nummer 4 2012. 18. årgang. Dette bladet er utformet for å være lesevennlig for synshemmede.

RP nytt. Nummer 4 2012. 18. årgang. Dette bladet er utformet for å være lesevennlig for synshemmede. RP nytt Nummer 4 2012 Dette bladet er utformet for å være lesevennlig for synshemmede. 18. årgang To flotte norske representanter på RI Youth i Hamburg sommeren 2012 Innhold Midt i blinken!...3 Småplukk....4

Detaljer

Jan Grøndahl har fått RP-foreningens hederspris 2007 for sitt mangeårige arbeid for RP-saken

Jan Grøndahl har fått RP-foreningens hederspris 2007 for sitt mangeårige arbeid for RP-saken Nummer 2 2007 13. årgang Dette bladet er utformet for å være lesevennlig for synshemmede. Jan Grøndahl har fått RP-foreningens hederspris 2007 for sitt mangeårige arbeid for RP-saken 200702-RP-Nytt.qxp

Detaljer

Nummer 4 2004 10. årgang. Barna er også med på høstkonferansen. Fra venstre: Tiril, aktivitetsleder Cathrine, Solveig og Agnes.

Nummer 4 2004 10. årgang. Barna er også med på høstkonferansen. Fra venstre: Tiril, aktivitetsleder Cathrine, Solveig og Agnes. Nummer 4 2004 10. årgang Barna er også med på høstkonferansen Fra venstre: Tiril, aktivitetsleder Cathrine, Solveig og Agnes. INNHOLD Leder...................... s 3 Innkalling til årsmøte.......... s

Detaljer

RP nytt. Tett på: John Arne Nordholmen. Nummer 1 2013. 19. årgang. Dette bladet er utformet for å være lesevennlig for synshemmede.

RP nytt. Tett på: John Arne Nordholmen. Nummer 1 2013. 19. årgang. Dette bladet er utformet for å være lesevennlig for synshemmede. RP nytt Nummer 1 2013 Dette bladet er utformet for å være lesevennlig for synshemmede. 19. årgang Foto: Privat Tett på: John Arne Nordholmen Innhold Vi retter blikket fremover....3 Småplukk....4 Gaver

Detaljer

Agder førerhundklubb har vært på ekstremtur til Kjerag

Agder førerhundklubb har vært på ekstremtur til Kjerag Nummer 3 2006 12. årgang Agder førerhundklubb har vært på ekstremtur til Kjerag Innhold: Rehabilitering når synet svikter s. 3 Tett på Agustin Sambola s. 4 Ønsker du deg førerhund? s. 6 Den gode utsikten

Detaljer

RP-NYTT INFORMASJON FRA RETINITIS PIGMENTOSA FORENINGEN I NORGE NR. 3 HØST 2002 8. ÅRGANG

RP-NYTT INFORMASJON FRA RETINITIS PIGMENTOSA FORENINGEN I NORGE NR. 3 HØST 2002 8. ÅRGANG RP-NYTT INFORMASJON FRA RETINITIS PIGMENTOSA FORENINGEN I NORGE NR. 3 HØST 2002 8. ÅRGANG RP-FORENINGEN I NORGE Stiftet 2. desember 1993 Foreningsleder Nestleder. Atle Lunde Anne Berit Gransjøen Tlf. 51

Detaljer

RP nytt. Magnar Storliløkken og Per Fosse. Forteller fra sitt prosjekt om orientering og mobilitet hos personer med RP, på årsmøtet 2015.

RP nytt. Magnar Storliløkken og Per Fosse. Forteller fra sitt prosjekt om orientering og mobilitet hos personer med RP, på årsmøtet 2015. RP nytt Nummer 2 2015 Dette bladet er utformet for å være lesevennlig for synshemmede. 21. årgang Magnar Storliløkken og Per Fosse. Forteller fra sitt prosjekt om orientering og mobilitet hos personer

Detaljer

RP nytt. Ridderrennet fyller 50 år. Nummer 2 2013. 19. årgang. Dette bladet er utformet for å være lesevennlig for synshemmede.

RP nytt. Ridderrennet fyller 50 år. Nummer 2 2013. 19. årgang. Dette bladet er utformet for å være lesevennlig for synshemmede. RP nytt Nummer 2 2013 Dette bladet er utformet for å være lesevennlig for synshemmede. 19. årgang (Foto: Privat) Ridderrennet fyller 50 år Innhold Jeg tror på mennesker som brenner...3 Småplukk....5 Referat

Detaljer

RPnytt. RP-foreningens første leder fikk hederspris i jubileumsåret. Nummer 4 2013 19. årgang

RPnytt. RP-foreningens første leder fikk hederspris i jubileumsåret. Nummer 4 2013 19. årgang RPnytt Dette bladet er utformet for å være lesevennlig for synshemmede. Nummer 4 2013 19. årgang (Foto: Frank Robert Webermann) RP-foreningens første leder fikk hederspris i jubileumsåret Innhold Helten

Detaljer

RP nytt. Team RP på toppen av Galdhøpiggen. Nummer 3 2011. 17. årgang. Dette bladet er utformet for å være lesevennlig for synshemmede.

RP nytt. Team RP på toppen av Galdhøpiggen. Nummer 3 2011. 17. årgang. Dette bladet er utformet for å være lesevennlig for synshemmede. RP nytt Nummer 3 2011 Dette bladet er utformet for å være lesevennlig for synshemmede. 17. årgang Foto: Frank Robert Webermann Team RP på toppen av Galdhøpiggen Innhold Likhet, ulikhet og fellesskap...........

Detaljer

Innsikt gir utsikter. Informasjonshåndbok fra RP-foreningen

Innsikt gir utsikter. Informasjonshåndbok fra RP-foreningen Innsikt gir utsikter Informasjonshåndbok fra RP-foreningen 1 INNHOLD DEL I HVA ER RETINITIS PIGMENTOSA (RP)? 1.1 Hva er retinitis pigmentosa (RP)?...7 1.2 Hvorfor degenererer fotoreseptorene?...8 1.3

Detaljer

RP nytt. «Hærlig» årsmøte i Stjørdal. Nummer 2 2012. 18. årgang. Dette bladet er utformet for å være lesevennlig for synshemmede.

RP nytt. «Hærlig» årsmøte i Stjørdal. Nummer 2 2012. 18. årgang. Dette bladet er utformet for å være lesevennlig for synshemmede. RP nytt Nummer 2 2012 Dette bladet er utformet for å være lesevennlig for synshemmede. 18. årgang (Foto: Artica AS) «Hærlig» årsmøte i Stjørdal Innhold Årsmøte i Stjørdal...1 Takk for tilliten!....3 Småplukk....5

Detaljer

Nummer 1 2007 13. årgang

Nummer 1 2007 13. årgang Nummer 1 2007 13. årgang Sonja Karine Lerdal og Miriam Synnøve Syversen fikk RP-foreningens oppmuntringsstipend. Begge jobber med ERG-undersøkelser på Ullevål universitetssykehus. INNHOLD 2007 - Året for

Detaljer

Fra skole og studier til jobb eller uføretrygd?

Fra skole og studier til jobb eller uføretrygd? Sluttrapport fra prosjektet Fra utdanning til yrke Fra skole og studier til jobb eller uføretrygd? Hva personer med nedsatt syn erfarer i utdanning og i overgangen utdanning-yrke Resultater fra et tre-årig

Detaljer

Utvikling av tiltakskjeder for personer som blir synshemmet i yrkesaktiv alder

Utvikling av tiltakskjeder for personer som blir synshemmet i yrkesaktiv alder Utvikling av tiltakskjeder for personer som blir synshemmet i yrkesaktiv alder Prosjektrapport Reidun Leirvåg og Sissel Torgersen Desember 2010 Forord Huseby kompetansesenter ser daglig mangler ved tilbudet

Detaljer

Jobb for alle ARBEIDSLIV OG P SYKISK HELSE

Jobb for alle ARBEIDSLIV OG P SYKISK HELSE Jobb for alle ARBEIDSLIV OG P SYKISK HELSE Knus mytene i arbeidslivet! Rådet for psykisk helse vet at mange med psykiske plager møter stengte dører i arbeidslivet. Ikke fordi de ikke kan jobbe, men fordi

Detaljer

RP nytt. Gen-jeger Cecilie Bredrup holdt innlegg om genetikk på RP-foreningens høstkonferanse. Nummer 4 2014. 20. årgang

RP nytt. Gen-jeger Cecilie Bredrup holdt innlegg om genetikk på RP-foreningens høstkonferanse. Nummer 4 2014. 20. årgang RP nytt Nummer 4 2014 Dette bladet er utformet for å være lesevennlig for synshemmede. 20. årgang (Foto: Siv Løken ) Gen-jeger Cecilie Bredrup holdt innlegg om genetikk på RP-foreningens høstkonferanse

Detaljer

Øystein Andreassen var en av de mange som prøvde gjørmebad med firehjulssykkel

Øystein Andreassen var en av de mange som prøvde gjørmebad med firehjulssykkel Nummer 4 2005 11. årgang Øystein Andreassen var en av de mange som prøvde gjørmebad med firehjulssykkel INNHOLD Leder...................... s 3 Innkalling til årsmøte.......... s 4 Kalender 2006................

Detaljer

S I D E. Overser du kompetanse? Nedsatt funksjonsevne full arbeidsevne

S I D E. Overser du kompetanse? Nedsatt funksjonsevne full arbeidsevne 1 Overser du kompetanse? Nedsatt funksjonsevne full arbeidsevne 3 F ø r e r h u n d Du så ham aldri. Du leste papirene hans. Du så ett ord. Førerhund. Du må ha sett at han har mastergrad i statsvitenskap.

Detaljer

Laurence-Moon-Bardet- Biedl syndrom

Laurence-Moon-Bardet- Biedl syndrom SENTER FOR SJELDNE SYKDOMMER OG SYNDROMER Smågruppesenteret LMBB VEILEDER Laurence-Moon-Bardet- Biedl syndrom Senter for sjeldne sykdommer og syndromer, Smågruppesenteret, Rikshospitalet, Oslo 19. mars

Detaljer

GLAUK. Å leve med. Martine (2 1 /2), Oslo: Jeg er den eneste som har ventil i øyet! Ny informasjonsog. om drypping av øyne.

GLAUK. Å leve med. Martine (2 1 /2), Oslo: Jeg er den eneste som har ventil i øyet! Ny informasjonsog. om drypping av øyne. Å leve med GLAUK M MEDLEMSBLAD FOR NORSK GLAUKOMFORENING (www.glaucom.org) NR. 2 2007 Da Martine ble født gikk familien rett inn i en tid som skulle gi mange våkenetter, usikkerhet og utfordringer. Martine

Detaljer

TEMA: Samarbeid for arbeid

TEMA: Samarbeid for arbeid Desember 2012 NUMMER 4 ÅRGANG 6 www.naku.no TEMA: Overgang videregående skole - arbeid Samarbeid for arbeid Bestill gratis abonnement på naku@hist.no Utvikling kommer ut med fire utgaver i året og abonnement

Detaljer

ISBN 978-82-92997-02-4

ISBN 978-82-92997-02-4 2012 Adresse Telefon E-post Ringeriksveien 77 32 22 65 00 briskeby@statped.no 3400 Lier Telefax Nettsider 32 22 65 01 www.bby.no Redaksjon og produksjon Ansvarlig redaktør: Design, layout og foto: Aud

Detaljer