Egil Lillestøll, Lillestøl,, CERN & Univ. of Bergen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Egil Lillestøll, Lillestøl,, CERN & Univ. of Bergen"

Transkript

1

2 Klipp fra VG, : Verden kan kutte ut all bruk av kull, olje og gass innen år 2090 hevder European Renewable Energy Group og Greenpeace. Forutsetningen er at det brukes flere tusen milliarder på å revolusjonere fornybar energi. All verdens energibehov skal ifølge rapporten kunne dekkes ved utnyttelse av solenergi, jordvarme og vind.

3 Økende globalt energibruk og mangel på energiressurser det største uløste problemet i dette århundret Problemene som følger av økt bruk og knapphet på energi vil øke konfliktnivået i verden og ha katastrofale følger for store deler av verdens befolkning

4 1. Det globale energiproblemet 2. Mulige tiltak 3. Ny kjernekraftteknologi 4. Prototyp av en ADS basert på thorium 5. Hvorfor et thoriumanlegg i Norge

5 Verdens energiforbruk krever Store tall: kilo (k) = 10 3 Mega (M) = 10 6 Giga (G) = 10 9 Tera (T) = år = 8766 timer (h) (bruk h i hoderegning) 1 kw e kontinuerlig forbruk i ett år = ca. 9 MWh 1 GW e kontinuerlig forbruk i ett år = ca. 9 TWh

6 OECD energidefinisjon Enhet = varmeverdien - (eller den termiske verdien) av olje. 1 toe (1 tonn oljeekvivalent) = varmeverdien i ett tonn olje. Mtoe (= Megatonn o.e.) OECD regner med en effektfaktor på 38% fra termisk til elektrisk energi 2 Mtoe 1 GW e x år 9 TWh

7 Noen tall (Mtoe) for perioden : Globalt forbruk tot Olje Kull Naturgass Total fossil Globalt forbruk opp: godt over 3 % pr.år fra 2001 til 2006, MEN bare 2.4 % fra 2006 til 2007! 3 % pr. år gir en dobling hvert år, men kanskje vi nå bare får en dobling til år 2050?

8 Globale ( beviste ) reserver (BP2008) Med dagens forbruk har vi: olje for 42 år, gass for 60 år og kull for 130 år IEA regner med en dobling av årlig energiforbruk innen 2050 (svarende til en årlig økning på 1.7%). Om vi antar at forbruket blir vridd over mot kull, mens den årlige økningen fortsetter, vil de fossile reservene være oppbrukte før 2070

9 Mitt estimat over det globale forbruket av fossilt brennstoff

10 Situasjonen for Norge (OED 2007) Gjeværende ressurser Oljeproduksjon

11 OED Ressursoversikt pr Totalt utvinnbart potensiale Olje Gass NGL Kond Total mill scm bill scm mill tonnes mill scm mill scm o.e. Produsert Gjenværende reserver Avhengige res. i felter Avh. res. i oppdagelser Forbedret utvinning Uoppdaget Totalt OED, aug. 2007: gassproduksjonen opp fra 90 bill. scm i dag til 120 billioner i 2011!!! (norsk gass slutt om ca. 30 år)

12 Jordens befolkning år 2000: ca 6 milliarder Jordens befolkning år 2100: 9-10 milliarder Antatt globalt energiforbruk år 2100: Mtoe (økning faktor 4)!!!! Ingen prognoser tar med det økende behovet for energi for å produsere rent ferskvann, til CO 2 rensing og til hydrogenproduskjon

13 Mulige tiltak 1. Energisparing/økonomisering: Kan Mt reduseres ytterligere? 2. fornybar energi: 3. Andre energiformer fusjon (ITER), hydro Kjernekraft

14 Viktig å ha i minne: Det aller meste av fornybar energi og kjernekraft vill benytte elektrisitet som energibærer Dette er spesielt dramatisk for transportsektoren og vil kreve meget store tilpassinger og strukturendringer

15 Veitransport: brønn til hjul -effektivitet Hybrid diesel: % Batteri (100% elektrisk): 21 % Konvensjonell diesel: 19 % Brenselcelle med hydrogen (elektyrolyse): 13 %

16 Globalt forbruk av elektrisitet Twh i 2007 (svarer til litt under 4600 Mtoe eller vel 41 % av globalt energibruk)

17 Fornybar energi Solceller (fotovoltaisk) Global installert effekt i 2008: 10 GW p (GW peak!!) Legg merke til at det stort sett alltid snakkes om topp-effekt. Lav effektivitet Eksempel fra Tyskland: 16% gjennomsnitts-effekt i forhold til installert effekt Globalt bidrar solceller til mindre enn 1 av totalt elforbruk, men prosentvis stor økning og derfor en god investereing Kostbart, ingen akkumulert energi, forblir et nisjeprodukt

18 Termisk solenergi Stort potensiale med muligheter for akkumulering av energi. Eksempel Andasol, Spania: 50 MW installert effekt på ca 2 km 2 gir ca. 90 GWh/år eller en effektivitet på ca 21% Overført til f.eks Sahara: 1 million km 2 kan produsere Mtoe/år

19 Et annet eksempel er verdens største anlegg i Mojaveørkenen (Kramer Junction), USA Benytter sylindriske speil med naturlig gass som varmebærer. 345 MW topp effekt

20 Kramer Junction II

21 Vind Middelt stort potensiale Installert (globalt) 100 GW (PEAK) gir i middel 25GW som svarer til ca 1 % av det globale el.forbruket. Med Danmark som modell: Skulle man dekke dagens globale energibehov med danske vindmøller og danske vindfohold ville vi trenge i overkant av 20 millioner vindmøller.

22 Kostbare innstallasjoner, og store problemer med vindvariasjoner. Brukbare vindforhold i bare ca. 30 % av tiden, trenger reserveenergi med samme effekt og øyeblikkelig oppstart! (gass?) Vil ikke monne i global sammenheng

23 Bioenergi God referanse: Av den totale solenergien som treffer jordoverflaten, blir ca 1/10000 konvertert til biomasse (alle jordens planter og alger). Bruk av spesialplanter for bioenergi kan gi ca 1.1 kg plantemateriale pr. m 2 pr. år under gunstige forhold. For å dekke dagens globale energibehov fra planter, måtte vi dyrke opp et areal på ca. 17 millioner km 2 -absurd! Og dessuten: konkurranse om jordbruksarealer! Biofuel har startet som en gigantisk mijøkatastrofe!!!!

24 Energi fra alger (ref: ) gallons per acre, i.e. ca. 15 kg pr. m 2 pr.år Prosjektet er interessant (drivstoff for fly), men ta tallene med mange klyper salt

25 Konklusjon: Energi fra vind og biomasse vil bare bidra i liten grad til dekning av det globale energibehovet Bare kjernekraft i kombinasjon med solenergi kan løse energikrisen på kort sikt, om vi handler raskt!! Vannkraft: ingen prosentvis økning i tiden fremover. Fusjonsprosjektet ITER kan jeg komme tilbake til om tiden tillater det

26 Ny kjernkraftteknologi For å unngå de største problemene forbundet med klassisk kjernekraft, trenger vi ny og sikker teknologi. Et akseleratordrevet kjernekraftanlegg (ADS) basert på (det norske(*) grunnstoffet) Thorium er en mulig løsning (Carlo Rubbia, CERN) (thorium ca 250 ganger mer effektivt enn uran) Et slikt anlegg vil ikke kunne føre til uhell som Tchernobyl, energiproduksjonen kan varieres etter behov, og kraftverkene kan være forholdsvis små

27 Går vi ut fra små kjernekraftverk på vel 1 Mtoe (termisk), eller 0.5 GW, ville vi trenge ca slike for å dekke dagens totale energibehov.

28 Thorium kommer ut av grunnen som en 100% ren, direkte nyttbar isotop trenger ingen enrichment Men Thorium er IKKE spaltbar, men fruktbar : n Th (1.4x10 10 år) fra fisjon eller en protonakselerator + spallasjonsmedium (ADS) 233 Th (22.3 min) 233 Pa (27 dager) 233 U (1.6x10 5 år) fulgt av ekstrahering eller brenning av 233 U

29 Thorium som brennstoff i et breedersystem for 233 U Bruk av akselerator gjør det mulig å velge optimalt brennstoff Lav likevektskonsentrasjion av TRU gjør systemet gunstig for deres eliminering: Pu 10 Oslo, Nov. 4 in Th vs. 12% in U. 2008

30 Mye akkumulert erfaring i bruken av Thorium og på industriell produksjon av thoriumbrennstoff, så hvorfor brukes ikke Thorium over alt?

31 Veien til kommersialisering av en kritisk reaktor basert på Th U syklusen er lang og kostbar ikke alle de tekniske problemene i reprosesseringen er løst, og bare India står på for fullt. MEN thoriumsyklusen som trengs for en ADS er mye enklere og kunne utvikles raskt!

32 En ADS thoriumreaktor er robust. Den kan brukes både til energiproduksjon og til eliminering av radioaktivt avfall (Myrrha) Reprosesseringen av brennstoffet er enklere enn i en kritisk reaktor og gjør det meget vanskelig å utnytte til bombemateriale. Thoriumreserver for tusener av år

33 (Fra A. Kadi, CERN)

34 EA skisse

35 ADS Prinsipp: 1 GeV proton inn i et blytarget gir ca 30 nøytroner. Hvert nøytron gir 1/(1-k) nye nøtroner i 233 U, der k er kritikaliteten. For k = 0.98, gir ett proton ca nøytroner, som vil føre til ca. 750 fissioner. Hver fission gir ca. 0.2 GeV energi, og vi har en energiforsterking på ca D.v.s. en partikkelstråle på 10 MW gir 1500MW th eller 1.5 GW th

36 Reaktorkjernen Radioaktive spaltingsrodukter brenselområde med thorium og 233 U smeltet bly spallasjonsområde (smeltet bly) strålerør (protoner)

37 Adiabatic Resonance-Crossing av 5.6 ev 99 Tc resonansen (fra A. Kadi) Adiabatic Crossing of the 5.6 ev Resonance of 99 Tc Cross-section (barns) Iso-lethargic steps ξ = Neutron Energy (ev)

38 Fra Carlo Rubbia (1500 MW th i 5 år):

39 En nyttige sammenligning: 1 GW e x år (= 9 TWh) krever: tonn Thorium, tonn kull, tonn olje Globale thoriumreserver for tusener av år

40 Kjente og lett tilgjengelige Thoriumreserver (tonn) Australia: India: US: Norge: Canada: Sydafrika: Brasil: Malaysia: Andre: tonn Thoriumoksyd = 3.7 millioner tonn kull

41 Norge bør ta initiativ til et internasjonalt samarbeid og til grunnfinansiering av den første prototypen for et akseleratordrevet kjernekraftverk basert på Thorium

42 Norge i spissen for et internasjonalt samarbeid for bygging av et pilotprosjekt der: aksleratoren kommer fra Sveits teknologi for gruvedrift og thoriumutvinning kommer fra India reaktorkjernen kommer fra Russland teknologi for reprossesering av brennstoffet (Th, U, TRU + FF) kommer fra USA (Argonne)

43 ROAD MAP FOR PEACE (Y. Kadi) 2+ UO2 UO2+PuO 2 High power accelerators technology Technology of pyrochemical reprocessing of fuel 2+ PuO2 Liquid metal targets technology Technologies of fast reactors with lead-bismuth coolant

44 Veien frem til kommersialisering er lang, men norske kjernefysikere er positive, og norske studenter entusiastiske. Dessuten: Norge har avansert energiteknologi og meget gode internasjonale kontakter også med kjernereaktorkompetanse Ved å satse på et slikt anlegg i Norge vil vi være blant de fremste i verden på denne teknologien og være netto eksportør av ny teknologi, energi og thorium lenge etter at olje- og naturgasstoppen er passert

45 Hva nå? -Thoriumhøringen: 25 svar (med innhold), derav 21 (tildels meget) positive og 4 negative Hovedkonklusjoner Uansett hva som skjer i Norge, vil det bli en massiv oppbygging av ny kjernekraft globalt. Norge kan ikke stå uten kunnskap innen denne teknoloien og bør derfor satse på å bygge opp sin kompetanse i kjernefysikk. Norge bør bli medlem av Euratom og ITER-samarbeidet Bellona Verden vil innen 2050 fase ut all bruk av fossil energi og all bruk av kjernekraft, slik at all energibruk blir basert på fornybar energi. Norge bør stoppe undervisning og forskning i atomfysikk og heller satse på det vi er best i!

46 To høringsklipp: Bellona: Allerede på 50-tallet utførte USA sin første prøvesprenging med bruk av uran-233. Norsk fysisk selskap: Det er kjent at isotopen uran-232 er problematisk med tanke påånytte uran-233 fråbrukt toriumbrensel til kjernevåpen. Rapporten unnlater å nemne at dersom uran-233 skal bli nytta som våpenmateriale så kan det ikkje ha meir enn 5 ppm uran-232. Normalt vil brukt toriumbrensel innehalde minst 1000 ppm. Det er i praksis uråd å fjerne overskottet av uran-233, slik at brukt toriumbrensel ikkje vil kunne bli nytta til å utvikle kjernevåpen.

47 Statens Strålevernrapport 2008:10 Lister opp en serie fordeler ved bruk av thorium som brensel, og ingen større innvendinger, men mange ubesvarte spørsmål. Spørsmålene kan først besvares ved et anlegg i drift eller en prototype. Så hvorfor ikke en prototype i NORGE?

48 ITER

49 ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor) 2017: Start plasmastudier 2037: Energieksperiment (500 MW i 500 sekunder, og utbrent reaktor) Om vellykket eksperiment, kan vi ha den første storskala energi-produserende enheten. Kanskje fra siste kvartal av dette århundret? Konklusjon: Bare kjernekraft i kombinasjon med solenergi kan løse energikrisen på kort sikt, om vi handler raskt!!

Gasskraftverk et bra alternativ for å dekke det fremtidige energibehovet i Norge

Gasskraftverk et bra alternativ for å dekke det fremtidige energibehovet i Norge Gasskraftverk et bra alternativ for å dekke det fremtidige energibehovet i Norge Karianne Vågenes Kristin Marianayagam Tina Glomstad NTNU Trondheim November 2010 I Sammendrag I dette prosjektet har vi

Detaljer

Energi og klima: Råd for bærekraftig utvikling

Energi og klima: Råd for bærekraftig utvikling Energi og klima: Råd for bærekraftig utvikling EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Innholdsfortegnelse Energi og klima: Råd for en bærekraftig utvikling 3 Utfordringene er store 5 Menneskeskapte

Detaljer

Thorium 4 Dummies. En presentasjon av 232 THORWARDS

Thorium 4 Dummies. En presentasjon av 232 THORWARDS Thorium 4 Dummies En presentasjon av 232 THORWARDS 1 Verdien av norsk thorium Thorium (Th232 eller 232 Th) er et grunnstoff som kan brukes i en kjernereaktor til å produsere strøm og varme. Norge har et

Detaljer

Norge bør satse på thoriumkraftverk

Norge bør satse på thoriumkraftverk www.voltmag.no mars 2008 nr.1 5 årgang kraftproduksjon energiteknikk elektro elektroteknikk automatisering Norge bør satse på thoriumkraftverk Les også: Svar til Volt fra olje- og energiminister Åslaug

Detaljer

Klimapolitikk og teknologisk endring Mads Greaker og Tom-Reiel Heggedal

Klimapolitikk og teknologisk endring Mads Greaker og Tom-Reiel Heggedal Økonomisk analyser 2/2004 Mads Greaker og Tom-Reiel Heggedal Nesten hele jordens kommersielle energiforsyning dekkes i dag av fossile brennstoffer. Ifølge anbefalingene fra FNs klimapanel må disse innen

Detaljer

Positive og Negative sider. ved. Kjernekraft

Positive og Negative sider. ved. Kjernekraft Positive og Negative sider ved Kjernekraft Av: Markus Nielsen og Jan Henning Thorsen 1 Innholdsfortegnelse Forord...3 Atomkraftverkets virkemåte...4 Kjernekraft, Hvilke Muligheter?...4 Økonomi...5 Atomkraft

Detaljer

Saltsmeltereaktoren: En ny begynnelse for en gammel idé

Saltsmeltereaktoren: En ny begynnelse for en gammel idé Saltsmeltereaktoren: En ny begynnelse for en gammel idé Abstrakt Saltsmeltereaktorer (Molten Salt Reactor MSR) har sett et marked med fornyet interesse i løpet av det siste tiåret, særlig på bakgrunn av

Detaljer

Rapport. Grønn fornybar industri - Status 2012

Rapport. Grønn fornybar industri - Status 2012 Rapport Grønn fornybar industri - Status 2012 - Et bakgrunnsdokument til 7-fjellskonferansen 2012 Grønn fornybar industri - Status anno 2012 - Et bakgrunnsdokument til 7-fjellskonferansen 2012 Forord

Detaljer

Olje- og energiministeren: Europa trenger Vestlandet Side 6 Verdensmester i vannkraft Side 8 Norges fremste energigründer Side 19 Vær klar for

Olje- og energiministeren: Europa trenger Vestlandet Side 6 Verdensmester i vannkraft Side 8 Norges fremste energigründer Side 19 Vær klar for Olje- og energiministeren: Europa trenger Vestlandet Side 6 Verdensmester i vannkraft Side 8 Norges fremste energigründer Side 19 Vær klar for endring! Side 26 1 Klode på 04 tynn is Europa trenger 06 Vestlandet

Detaljer

Naturviternotat. nummer 2-2012. Energi

Naturviternotat. nummer 2-2012. Energi Naturviternotat nummer 2-2012 Energi Energi I hendene har du Naturviterne sitt politikknotat om energi. Vi ønsker å formidle dette innholdet til deg. Det er et viktig politikkområde, som er aktuelt i forbindelse

Detaljer

Innspill til arbeidsprogramprosessen i Miljøpartiet De Grønne

Innspill til arbeidsprogramprosessen i Miljøpartiet De Grønne Innspill til arbeidsprogramprosessen i Miljøpartiet De Grønne Fornybar energi og naturvern - vedtatt av landsstyret i Grønn Ungdom 8. september 2012 Utredet av Hallvard Surlien og Ida Karina Kann. Layout

Detaljer

Greenpeace høringsuttalelse til NOU 2006:18 Et klimavennlig Norge

Greenpeace høringsuttalelse til NOU 2006:18 Et klimavennlig Norge Miljøverndepartementet Postboks 8013 Dep 0030 Oslo 27. februar 2007 Greenpeace høringsuttalelse til NOU 2006:18 Et klimavennlig Norge Greenpeace benytter herved anledningen til å avgi høringsuttalelse

Detaljer

BROBYGGER E I N N H O L D. Vinblader. Vinblader 2 SOKKEL F O K U S : S T R A T E G I R E S S U R S E R K A R T L E G G I N G U T D A N N I N G

BROBYGGER E I N N H O L D. Vinblader. Vinblader 2 SOKKEL F O K U S : S T R A T E G I R E S S U R S E R K A R T L E G G I N G U T D A N N I N G 2 N O R S K 3 I N N H O L D BROBYGGER E F O K U S : Leder s. 3 Å sikre verden tilgang til nok energi er en sentral utfordring i årene som kommer - og Norge kan bidra, både med ressurser, teknologi og kompetanse.

Detaljer

Grønn kraft og varme

Grønn kraft og varme Bellona Rapport Nr. 3:1999 Grønn kraft og varme Miljøeffektive energiløsninger i det 21. århundre T. Palm, C. Buch, B. Kruse, E. Sauar Juni 1999 Utgitt av Miljøstiftelsen Bellona Bellona Rapport Nr. 3:1999

Detaljer

Norfund, Kirkens Nødhjelp og Zero anbefaler økt innsats for energi og klima i Afrika sør for Sahara

Norfund, Kirkens Nødhjelp og Zero anbefaler økt innsats for energi og klima i Afrika sør for Sahara Norfund, Kirkens Nødhjelp og Zero anbefaler økt innsats for energi og klima i Afrika sør for Sahara Norfund, Kirkens Nødhjelp og Zero anbefaler økt innsats for energi og klima i Afrika sør for Sahara Tilgang

Detaljer

klimakrisen kan løses

klimakrisen kan løses 2007 Bellonas klimaarbeid Det er mulig å gjøre noe med global oppvarming bare vi starter nå. Foto: istock 02 frederic hauge Miljøstiftelsen Bellona Foto: Dag thorenfeldt Arktis som kanarifugl Før i tiden

Detaljer

NYHETSBREV NR. 1-2013

NYHETSBREV NR. 1-2013 NYHETSBREV NR. 1-2013 No snow flake ever falls in the wrong place -Zen ordtak 2013 et viktig år for hydrogen-norge Nytt år og nye muligheter. Noen gripes, andre ikke. Den viktigste saken for hydrogen-norge

Detaljer

Den grønne ledertrøya. Det fornybare Norge: Energi- og klimapolitikk mot 2050

Den grønne ledertrøya. Det fornybare Norge: Energi- og klimapolitikk mot 2050 Den grønne ledertrøya Det fornybare Norge: Energi- og klimapolitikk mot 2050 Sammendrag Vi har en formidabel global utfordring med å kutte utslipp og samtidig skaffe mer energi frem mot midten av århundret.

Detaljer

#drømmeløftet: Fornybarnæringen i Norge mot 2050

#drømmeløftet: Fornybarnæringen i Norge mot 2050 #drømmeløftet: Fornybarnæringen i Norge mot 2050 Norsk Klimastiftelse har mottatt skriftlige innspill fra representanter fra Bellona, StormGeo, NOBIO, SINTEF og CMR. Innpillene følger på de følgende sidene.

Detaljer

Handlingsplan 2012 2015

Handlingsplan 2012 2015 Norge en foregangsnasjon innen hydrogen Handlingsplan 2012 2015 Hvordan vi kan bevare pionérrollen Anbefalinger utarbeidet av Hydrogenrådet i henhold til mandat gitt av Olje- og energidepartementet og

Detaljer

Norge som energinasjon. NHOs Energipanel

Norge som energinasjon. NHOs Energipanel Norge som energinasjon NHOs Energipanel Utgiver: Næringslivets Hovedorganisasjon Mars 2012 Opplag: 2.000 Design: Kaland Marketing Forsidefoto: istockphoto Trykk: 07 Gruppen ISBN 978-82-7511-170-6 02/03

Detaljer

Alternative miljøvennlige energikilder i boliger

Alternative miljøvennlige energikilder i boliger PROSJEKTOPPGAVE BÆREKRAFTIG UTVIKLING INGENIØRENES UTFORDRING? Prosjektoppgave i TØL 1001 Innføring i ingeniørfaglig yrkesutøvelse og arbeidsmetoder Alternative miljøvennlige energikilder i boliger Av

Detaljer

Norsk energi. Et diskusjonsnotat om handlingsrommet for verdiskaping i skjæringspunktet mellom marked, klima og politiske mål. Utarbeidet for NHO

Norsk energi. Et diskusjonsnotat om handlingsrommet for verdiskaping i skjæringspunktet mellom marked, klima og politiske mål. Utarbeidet for NHO Norsk energi Et diskusjonsnotat om handlingsrommet for verdiskaping i skjæringspunktet mellom marked, klima og politiske mål Utarbeidet for NHO 23. april 2013 1 Innhold Sammendrag... 3 1. Verdiskaping

Detaljer

Fornybar boom uten Norge? // TEma BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 2 // 2012. Grønn vekst - Fremtid på vind og vann - Energisupermarked - Politisk narrespill

Fornybar boom uten Norge? // TEma BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 2 // 2012. Grønn vekst - Fremtid på vind og vann - Energisupermarked - Politisk narrespill BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 2 // 2012 uten Norge? // TEma Grønn vekst - Fremtid på vind og vann - Energisupermarked - Politisk narrespill www.bergen-chamber.no MARIT WARNCKE HAR ORDET The answer is blowing

Detaljer

Geotermisk energi og MEF-bedriftenes rolle

Geotermisk energi og MEF-bedriftenes rolle MEF-notat nr. 4-2011 September 2011 Geotermisk energi og MEF-bedriftenes rolle Geotermisk energi er fornybar energi Potensialer og fremtidsutsikter MEF engasjerer seg for grunnvarmeutbygging Det er behov

Detaljer

Hvordan kan Norge nå sitt mål om fornybar energi i 2020?

Hvordan kan Norge nå sitt mål om fornybar energi i 2020? Økonomiske analyser 6/20 Hvordan kan Norge nå sitt mål for fornybar energi for 2020? Hvordan kan Norge nå sitt mål om fornybar energi i 2020? Ann Christin Bøeng Regjeringen sendte et utkast til EØS-direktiv

Detaljer

Balansekraft. Norges nøkkelrolle i Europas energiomstilling

Balansekraft. Norges nøkkelrolle i Europas energiomstilling Balansekraft Norges nøkkelrolle i Europas energiomstilling 2 Balansekraft - Norges nøkkelrolle i Europas energiomstilling April 2013 Trykket på 100% resirkulert papir Forfattere: Raffaele Piria og Julia

Detaljer

Innovasjon Norge. Drøftingsnotat Drømmeløftet. Innovasjon for fornybar energi Norges muligheter

Innovasjon Norge. Drøftingsnotat Drømmeløftet. Innovasjon for fornybar energi Norges muligheter Innovasjon Norge Drøftingsnotat Drømmeløftet Innovasjon for fornybar energi Norges muligheter Innovasjon for fornybar energi Norges muligheter Drøftingsnotat til Drømmeløftet, av seniorrådgiver Tor Mühlbradt,

Detaljer

Er økt bruk av hydrogen miljømessig forsvarlig?

Er økt bruk av hydrogen miljømessig forsvarlig? Er økt bruk av hydrogen miljømessig forsvarlig? Rapport fra Naturvernforbundet Hordaland september 2003 NATURVERNFORBUNDET HORDALAND Sammendrag All energiproduksjon skaper miljøproblemer i større eller

Detaljer

Tysklands Energiewende

Tysklands Energiewende Rapport nr. 02/2014 Tysklands Energiewende Hva er bakgrunnen for Energiewende? Hvordan endrer omstillingen tysk og europeisk energimarked? Hvilke utfordringer må Tyskland løse? Jostein Røynesdal INNHOLD

Detaljer