Møtet starter med informasjon og omvising i høve tilbod ved sjukehuset kl

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møtet starter med informasjon og omvising i høve tilbod ved sjukehuset kl 10.30-12."

Transkript

1 Helse Førde HF Administrasjonen Møteinnkalling Føremål: Fagrådet Møtetid: Torsdag 5. februar 2014 kl Sted: Møterom i 3. etasje, Nordfjord sjukehus Referent: Vidar Roseth Møteleiar: Kjell Idar Dvergsdal Deltakarar Namn Tittel Eining Forfall Kari Krogh Kommunalsjef Eid kommune/nordfjord Reidun Mo Kommunelege Stryn kommune/nordfjord Jens Chr. Lundeland Helse- og omsorgsleiar Hyllestad kommune/hafs Jan Ove Tryti Kommuneoverlege Sogndal kommune/sogn X Kjell Idar Dvergsdal Helse- og sosialsjef Gaular kommune/sunnfjord/koord.rådet Hans-Johan Breidablik Fung. fagdirektør Helse Førde/koordineringsrådet X Signe Nordvik Avd.sjef ANRR Helse Førde X Hildur Thingnes Seksjonsleiar Med. seksjon FSS Helse Førde (vara) X Stig Hegrestad Seksjonsleiar ANRR Helse Førde X Svenning I Lida Avd.sjef Ortopedisk avd. Helse Førde (vara) Einar Solheim Overlege ØNH Helse Førde Tov Are Lia Overlege NPS Helse Førde Normund Svoen Praksiskonsulent Flora kommune/helse Førde (observatør) Anne Stubdal Praksiskonsulent Stryn kommune/helse Førde (observatør) Møtet starter med informasjon og omvising i høve tilbod ved sjukehuset kl Lunsj kl Start av ordinært møte kl SAKLISTE Nr Sakliste 01/15 Godkjenning av møtereferat, innkalling og sakliste 02/15 Oppfølging av hørselshemma - mandat for eit prosjekt 03/15 Fagforum for legar og eventuelle alternativ til ordninga 04/15 Prosedyrar for førarkortvurdering 05/15 Samhandling om utskriving av pasientar - rapport 06/15 Rapport om avvik og uønska hendingar relatert til samhandling 07/15 Samhandling om intensiv tverrfagleg rehabilitering for barn og unge 08/15 Orientering frå praksiskonsulentane 09/15 Ymse

2 01/15 GODKJENNING AV MØTEREFERAT, INNKALLING OG SAKLISTE Vedlegg: Referat frå møte i fagrådet Bakgrunn: Lovgrunnlag: SAKSOPPLYSNINGAR VURDERING Framlegg til konklusjon: Referat frå møte vert godkjent. Innkalling og sakliste vert godkjent.

3 Helse Førde HF Administrasjonen Møtereferat Føremål: Fagrådet Møtetid: Torsdag 13. november 2014 kl Sted: Møterom patologi, 2. etasje Førde sentralsjukehus Referent: Vidar Roseth Møteleiar: Kjell Idar Dvergsdal Deltakarar Namn Tittel Eining Forfall Kari Krogh Kommunalsjef Eid kommune/nordfjord Reidun Mo Kommunelege Stryn kommune/nordfjord Arvid Eide Leiande fysioterapeut Fjaler kommune/hafs X Jan Ove Tryti Kommuneoverlege Sogndal kommune/sogn Kjell Idar Dvergsdal Helse- og sosialsjef Gaular kommune/sunnfjord/koord.rådet Hans-Johan Breidablik Fagdirektør Helse Førde/koordineringsrådet X Signe Nordvik Avd.sjef ANRR Helse Førde Stig Hegrestad 1) Seksjonsleiar ANRR Helse Førde Einar Solheim Overlege ØNH Helse Førde Truls Bilet Overlege Psykiatrisk klinikk Helse Førde Normund Svoen Praksiskonsulent Flora kommune/helse Førde (observatør) Anne Stubdal Praksiskonsulent Stryn kommune/helse Førde (observatør) Jens Chr. Lundeland Helse- og omsorgsleiar (vara) Hyllestad kommune/hafs Vidar Roseth Samhandlingssjef - sekretær Helse Førde 1) F.o.m. sak 35/14 SAKLISTE Nr Sakliste 33/14 Godkjenning av møtereferat, innkalling og sakliste 34/14 Delavtale om psykiske helsetenester og rusbehandling 35/14 Delavtale om beredskap 36/14 Oppfølging av hørselshemma - skisse til mandat for eit prosjekt 37/14 Avtale/prosedyre for innleige av følgepersonell 38/14 Nye prosedyrar i høve til sjukmelding 39/14 Rapport om avvik og uønska hendingar relatert til samhandling 40/14 Elektronisk meldingsutveksling - orientering 41/14 Aktuelle orienteringssaker 42/14 Orientering frå praksiskonsulentane 43/14 Ymse

4 Nr Referat 33/14 Godkjenning av møtereferat, innkalling og sakliste Referat frå møte vart godkjent. Sekretær beklaga at nokre dokument kom seint ut til møtet. Innkalling og sakliste vart godkjent. 34/14 Delavtale om psykiske helsetenester og rusbehandling Det låg føre framlegg til delavtale av frå nedsett arbeidsgruppe. Det låg og føre framlegg til endringar frå Helse Førde. Det vart gjort greie for framlegg frå avtaleutvalet: Pkt døgnbehandling for barn og unge. Omtalen av kommunen sitt ansvar bør endrast til: «Delta i eit større samarbeid medan barnet/ungdommen er innlagt for å sikre at kommunen tek medansvar for eit godt pasientforløp, og for å førebu naudsynt hjelp etter utskrivinga. Pk polikliniske tenester for barn og unge. Erstatte «kommunal kontaktperson» med «kommunal koordinator». Pkt akutthjelp for vaksne, 2. kulepkt. Framlegg til ny tekst: «DPS har døgnåpne akuttenester innan utgangen av Tilbodet skal omfatte: - Akuttilbod i poliklinikk - Ambulant akutteam - Kriseplass i døgnpost (kva er dette må definerast nærare) Evt akuttplass - Lege i beredskap som er tilgjengeleg på telefon for drøfting og rådgjeving til kommunane» Pkt akutthjelp for vaksne kommunen sitt ansvar: Setninga «Alle akutte saker bør som hovudregel drøftast med lokalt DPS før ev innlegging i sjukehusfunksjonar (akuttpost o.a.)» bør ikkje stå dersom det medfører at ein må ringe fleire stader i samband med innlegging. Tilføying i pkt om sjukemelding: «Ved behov for vidareføring av sjukmelding etter to veker, bør pasienten oppmodast om å bestille time hos fastlegen eller få hjelp til dette.» Pkt døgnbehandling for vaksne kommunen sitt ansvar. Kulepkt 4 bør endrast til «Delta i samarbeidsmøte om pasientar, både ved innlegging og før utskriving ved behov.» Pkt akutt behandling av rusmiddelbruk Helse Førde sitt ansvar. Første pkt bør endrast til: «Medisinsk avdeling i Helse Førde har plikt til å ta imot pasientar med behov for akutt medisinsk avrusing (intensiv behandling). Framlegg til tilføying i nytt pkt: «Syte for vidare oppfølging innan Psykisk helsevern og TSB når det er behov for det.» Utover dette slutta avtaleutvalet seg til arbeidsgruppa sitt framlegg med endringar tilrådd av Helse Førde. Fagrådet gjekk gjennom og drøfta avtaleteksten. Fragrådet sluttar seg til avtaleutvalet sine vurderingar, men har desse endringane /presiseringane: Pkt 2 bakgrunn: Her må også forskrift til lov om sosiale tenester (no heimla i helse- og omsorgstenestelova) takast med. Føresegner som gjeld generelt, og som er gjentekne i dei ulike delkapitla, bør ein vurdere å flytte til pkt 4.1 generelt.

5 Pkt 4.1 generelt kommunen sitt ansvar: Første pkt bør endrast til: «Søkje å fange opp signal om psykiske lidingar og rusliding tidleg og gjennomføre vurdering og eventuell behandling.» Pkt akutthjelp for vaksne, 2. kulepkt. Fagrådet meiner som avtaleutvalet at innhaldet bør spesifiserast, og ber sekretær søke å utgreie til møtet i koordinerings-rådet korleis dette kan gjerast. Omgrepet «kriseplass» bør definerast. Det bør vurderast om omgrepet akuttplass bør nyttast i staden. Det bør gå fram av avtalen i kva grad Helse Førde vil tilby brukarstyrte sengeplassar. Pkt akutthjelp for vaksne kommunen sitt ansvar: Dersom setninga «Alle akutte saker bør som hovudregel drøftast med lokalt DPS før ev innlegging i sjukehusfunksjonar (akuttpost o.a.)» skal stå, føreset det at det er akuttplassar i DPS. Pkt ambulante tenester for vaksne Helse Førde sitt ansvar, to kulepkt tilrådd sletta av Helse Førde. Fagrådet meiner i utgangspunktet at desse punkta bør stå, men det bør førebuast ein informasjon om dette frå Helse Førde til koordineringsrådet sitt møte. 35/14 Delavtale om beredskap Til møtet låg det føre framlegg til delavtale frå nedsett arbeidsgruppe. Det vart informert om avtaleutvalet si tilråding: «Tilvising til fast legevaktnummer bør takast inn i delavtalen. I pkt 11 bør følgjande setning takast inn: «Gjennom dette vert ivaretaking av brukarmedverknad også definert for denne avtalen.» Utvalet ber om at det vidare i prosessen blir vurdert om aktuelle ressursar som frivillige organisasjonar bør spesifiserast i siste setning i pkt 5.» Fagrådet gjekk gjennom og drøfta avtaleteksten. Rådet slutta seg til framlegget til delavtale med dei endringane avtaleutvalet tilrådde. Fagrådet sluttar seg til framlegget til delavtale om beredskap av med endringar tilrådd av avtaleutvalet. 36/14 Oppfølging av hørselshemma - skisse til mandat for eit prosjekt Til møtet låg det føre notat frå Einar Solheim som utgangspunkt for eit mandat og kommentarar til dette frå Normund Svoen. Moment frå drøftinga: Prosjektet bør avgrensast til vurdering av desentrale audiografstillingar, ein i Nordfjord og ein i Sogn. Behovet er reelt. Det er m.a. slik at 40 % av førstegongsbrukarane av høyreapparat har lagt det frå seg etter eitt år. Prosjektet gjeld ikkje oppfølging av barn og unge. Men eit vesentleg poeng er at dette kan frigjere kapasitet ved ØNH til desse. Oppstart av prosjekt bør også forankrast i KS sine organ. Audiografane må i tilfelle ha ein arbeidsgjevar (helseføretaket), sjølv om ein deler på kostnadene. Fordeling av kostnader på kommunar skjer med 25 % likt og 75 % etter folketal, med mindre det finst reelle haldepunkt for ei anna fordeling.

6 Dei kommunale hørselskontaktane bør ha ei rolle og vere påkobla. Det er vanskeleg å fine døme på slike ordningar elles i landet, det er 3-4 kommunar som har prøvd ut dette på prosjektbasis, men det er ikkje sett i drift. Det bør søkast om eksterne prosjektmidlar. Fagrådet sluttar seg til dei skisserte prinsippa for eit prosjekt, og ber om at det som vart påpeikt i møtet blir teke med vidare. Det blir førebudd sak til neste møte. Einar Solheim utarbeidar konkret mandatutkast. 37/14 Avtale/prosedyre for innleige av følgepersonell Signe Nordvik og Jens Chr Lundeland gjorde greie for vurderingane i saka så langt, basert på - gjeldande prosedyre fastsett etter handsaming i koordineringsrådet i forskrift om dekning av utgifter ved reise for undersøking eller behandling (sjuketransportforskrifta) - brev av frå dåverande Sosial- og helsedirektoratet med presisering av gjeldande rett Det vart påpeikt at det kan virke som gjeldande prosedyrar ikkje er i samsvar med lovverket. Avdelingane i Helse Førde har også ulik praksis når det gjeld dekking av utgifter ved innleige av følgepersonell. Fagrådet tek saka førebels til orientering, og ber arbeidsgruppa førebu endeleg handsaming i neste møte i rådet. 38/14 Nye prosedyrar i høve sjukmelding Anne Stubdal la fram framlegg frå praksiskonsulentane til nye prosedyrar på bakgrunn av tidlegare drøfting i fagrådet og i samråd med fungerande fagdirektør. Fagrådet sluttar seg til framlegget til prosedyrar, og føreset at desse blir implementert i helseføretaket og kommunisert til fastlegane. 39/14 Rapport om avvik og uønska hendingar relatert til samhandling Saka vert utsett. 40/14 Elektronisk meldingsutveksling - orientering Prosjektmedarbeidar i Vestlandsløftet Kari Støfringsdal, Flora kommune, og prosjektleiar i Helse Førde, Gunn Vigdis Myklatun, møtte og informerte. Det vert vist til presentasjonen som vart nytta. Dei gjorde greie for status og kva dokument og informasjon som no kan sendast elektronisk, når det bør vere telefonkontakt i tillegg, opplevde utfordringar og handtering av avvik. Det vart i tillegg informert om vidare arbeid, m.a. med e-meldingar innan psykisk helse og rusområdet. Fagrådet tek gjennomgangen til orientering. KS sine helse- og omsorgsnettverk kan vere aktuelle arenaer for oppfølging av erfaringar med elektronisk meldingsutveksling.

7 41/14 Aktuelle orienteringssaker Saka vert utsett. 42/14 Orientering frå praksiskonsulentane 43/14 Ymse Praksiskonsulentane orienterte om si verksemd, og kom spesielt inn på: Fagforum for legar Det har vore svært lite oppmøte på fagforum for legar i Sunnfhord/ytre Sogn og til dels også i Nordfjord. Praksiskonsulentane er innstilte på at forumsmøta kan avviklast, og at ein staden bør nytte andre metodar for å treffe legane om aktuelle fagspørsmål. Men sidan dette er ein del av den etablerte samhandlingsstrukturen, bør dette handsamast som sak i fagrådet og koordineringsrådet. Kari Krogh, Reidun Mo og praksiskonsulentane vurderer dette og legg fram sak med alternativ til neste møte i fagrådet. Prosedyrar for førarkortvurdering Det vart vist til sak i fagrådet den Det vert førebudd oppfølging av saka til neste møte i fagrådet. Logepedtenester i kommunane Signe Nordvik viste til behovet for å følgje opp pasientar som har tapt grunnleggajnde kommunikasjonsferdigheter, som hjerneslagpasientar, etter utskriving frå sjukehus. Ein del kommunar ikkje logoped, og opfte er det lite samhandling mellom logopedtenesta og helse- og omsorgstenestene. I mange tilfelle frå ikkje hjerneslagpasientar den raske og gode oppfølginga som er viktig for dei. Saka vert sett på saklista til neste møte. Innspel frå kommunane i Nordfjord (kommunalsjefnettverket) om praksis for TAFlærlingar (teknisk-allmenfagleg utdanning) Det vart vist til brev av , men det vart ikkje tid til å gå inn på saka, som blir teken opp i neste møte. Nr Til oppfølging Ansvarleg Tid 36/14 Sak om mandat for prosjekt i høve til samarbeid om audiografstillingar i neste møte i fagrådet. 37/14 Førebuing av ei sak om avtale/prosedyrar for innleige av følgepersonell til neste møte i fagrådet. Overlege Einar Solheim Avd.sjef Signe Nordvik, oversj.pleiar Irene Hjorthol, helse- og omsorgsleiar Jens Chr Lundeland Til møte Til møte

8 Nr Til oppfølging Ansvarleg Tid 38/14 Prosedyrar for sjukmelding implementering i Helse Førde og kommunisering til fastlegane Samhandlingssjef Vidar Roseth 42/14 Vurdere fagforum for legar og eventuelle alternativ til denne ordninga sak til fagrådet Kommunalsjef Kari Krogh, kommunelege Reidun Mo og praksiskonsulentane 42/14 Oppfølging av sak om prosedyrar for førarkortvurdering Praksiskonsulentane 43/14 Førebu sak om logopedtenester Avd.sjef Signe Nordvik 43/14 Førebu sak om praksis for TAF-lærlingar Kommunalsjef Kari Krogh Til møte Til møte Til møte Til møte

9 02/15 OPPFØLGING AV HØRSELSHEMMA MANDAT FOR EIT PROSJEKT Vedlegg: Bakgrunn: Lovgrunnlag: SAKSOPPLYSNINGAR Det vert vist til tidlegare drøftingar i fagrådet. Det ligg no føre eit utkast til mandat for eit prosjekt som vil bli lagt fram for innspel i møtet. Ein tek elles sikte på å kome tilbake til saka i neste møte, den VURDERING Framlegg til konklusjon:

10 03/15 FAGFORUM FOR LEGAR OG EVENTUELLE ALTERNATIV TIL ORDNINGA Vedlegg: Bakgrunn: Fagrådet Lovgrunnlag: SAKSOPPLYSNINGAR. VURDERING. Framlegg til konklusjon:.

11 04/15 PROSEDYRAR FOR FØRARKORTVURDERING Vedlegg: Bakgrunn: Lovgrunnlag: Framlegg til prosedyrar for førarkortvurdering SAKSOPPLYSNINGAR Praksiskonsulentane har utarbeidd eit framlegg til prosedyrar for førarkortvurdering. Desse er basert på tidlegare drøftingar i fagrådet. VURDERING Framlegg til konklusjon: Fagrådet sluttar seg til framlegget til prosedyrar for førarkortvurdering og føreset at prosedyrane blir implementert i Helse Førde og kommunisert til fastlegane.

12 Fagavdelinga Helse Førde Førarkortvurdering Utarbeidd av Praksiskonsulentane Godkjent av [Fagdirektør] Dato Revisjon Retningsline Side 12 av 18 1 Føremål Retningsline for vurdering av ein person si evne til framleis å køyre bil, samt presisering av helsepersonell si plikt til å gjere slike vurdering. Dette gjeld helsepersonell både i og utanfor sjukehuset. 2 Omfang Utgreiing av pasientar for vurdering av evne til bilkøyring. Lover og retningsliner som regulerer retten til å ha sertifikat er heimla i lov om vegtrafikk (vegtrafikkloven) og lov om helsepersonell m.v. 34. (Opplysningar i forbindelse med førerkort og sertifikat med forskrifter), sjå elles detaljar i forskrift om førerkort m.m. Vedlegg 1 Helsekrav. Skjema for legeerklæring: NA0202: Helseattest+%28nynorsk%29.pdf NA0202b 0202b+Tilleggsattest+for+personer+med+diabetes+-+nynorsk.pdf 3 Ansvarspresisering Lov om helsepersonell m.v. 34.Opplysninger i forbindelse med førerkort og sertifikat. Lov om helsepersonell m.v. Kap 6 Opplysningsplikt Lege, psykolog eller optiker som finner at en pasient med førerkort for motorvogn eller sertifikat for luftfartøy, ikke oppfyller de helsemessige kravene som stilles, skal oppfordre pasienten til å innlevere førerkort eller sertifikat. Dersom pasientens helsetilstand antas ikke å være kortvarig, skal helsepersonell som nevnt gi melding til offentlige myndigheter etter nærmere regler fastsatt av departementet i forskrift.. 4 Framgangsmåte Gyldigheitstid for førarkort etter m.a. alder og helse Sjå Forskrift om førerkort m.m. - Kap. 4. Gyldighetstid, begrensninge. Det er m.a viktig å merke seg «ny» forskrift frå 2010 vedr førarkort for personar med diabetes, der det går fram at «Førerkortet skal ha varighet på maksimalt fem år dersom innehaveren har diabetes mellitus som behandles med insulin eller andre antidiabetika». Spesielt når det gjeld helseattast for eldre bilførarar Alle bilførarar over 75 år med førarkort i gruppe 1 lette køyretøy - må ifølgje lovgjevinga ha ny legeattest med gyldigheit 1-3 år (gjeldande frå 19. januar 2013) Tidsperiode for attesten bør settast på grunnlag av pasienten sin helsetilstand og forventa progresjon av eventuelle sjukdomar.

13 Retningsliner vedrørande inndraging av førarkort - Legar, optikarar og psykologar har meldeplikt dersom dei oppdagar at ein person ikkje oppfyller dei medisinske krava til å ha førarkort. - Ved reversible lidingar som varer mindre enn seks månadar, er det nok å gje munnleg beskjed til pasienten. Det er ikkje naudsynt å sende melding til fylkesmannen, (men det må journalførast at munnleg melding er gjeve). - Melding om inndraging av førarkort går til fylkesmannen som vurderer og sender saka vidare til politiet etter tilråding. - Pasienten får 14 dagars frist til anten å levere inn førarkortet, eller anke vedtaket - Evt praktisk køyreprøve for å vurdere om pasienten er skikka for bilkøyring. Søknad om praktisk køyreprøve må sendast via fylkeslegen som så gjer avtale med vegtrafikkstasjonen. - Politiet kan etter Vegtrafikklova 34 krevje førarprøve når det er skjellig grunn til å tru at innehavaren ikkje fyller helsekrava, eller manglar tilstrekkeleg kunnskap og kvalifikasjonar Eksterne referansar: Forskrift om førerkort m.m. - Kap. 4. Gyldighetstid, begrensninger Forskrift om førerkort m.m. Vedlegg 1 - Helsekrav Lov om helsepersonell m.v. 34.Opplysninger i forbindelse med førerkort og sertifikat Lov om helsepersonell m.v. Kap 6 Opplysningsplikt m.v. Lov om vegtrafikk (vegtrafikkloven) Statens vegvesen - Nytt førerkort etter fylte 75 år

14 05/15 SAMHANDLING OM UTSKRIVING AV PASIENTAR - RAPPORT Vedlegg: Bakgrunn: Lovgrunnlag: Samhandling om utskriving av pasientar rapport (separat vedlegg) SAKSOPPLYSNINGAR Det er utarbeidd ein rapport om samhandlinga om utskriving av pasientar i Sogn og Fjordane. Rapporten er basert på tilgjengeleg statistikk og annan kunnskap, m.a. ei eiga undersøking i kommunane og helseføretaket. Den bygger og på drøftingar og innspel på ein erfaringskonferanse gjennomført i november I første omgang blir rapporten sendt ut til dei som har hatt representantar i arbeidet, dvs KS/kommunane, Helse Førde og deltakarane på erfaringskonferansen. Den vil seinare bli distribuert litt breiare. Det vil bli orientert nærare i møtet. VURDERING Framlegg til konklusjon:.

15 06/15 RAPPORT OM AVVIK OG UØNSKA HENDINGAR RELATERT TIL SAMHANDLING Vedlegg: Bakgrunn: Lovgrunnlag: SAKSOPPLYSNINGAR. VURDERING Framlegg til konklusjon:.

16 07/15 SAMHANDLING OM INTENSIV TVERRFAGLEG HABILITERING FOR BARN OG UNGE Vedlegg: Bakgrunn: Lovgrunnlag: SAKSOPPLYSNINGAR Ved behov for intensiv tverrfagleg habilitering må pasientar i Sogn og Fjordane ofte få eit tilbod utanom fylket. Det er reist spørsmål om det ut frå faglege og ressursmessige grunnar, og ut frå pasientomsyn, burde ha vore etablert eit tilbod i Sogn og Fjordane i eit samarbeid mellom kommunane og Helse Førde. Direktør for intern service Arne Johansen i Helse Førde vil informere nærare i møtet VURDERING Framlegg til konklusjon:

17 08/15 ORIENTERING FRÅ PRAKSISKONSULENTANE Vedlegg: Bakgrunn: Lovgrunnlag: SAKSOPPLYSNINGAR Årsrapporten VURDERING Framlegg til konklusjon:

18 09/15 YMSE Vedlegg: Bakgrunn: Lovgrunnlag: SAKSOPPLYSNINGAR VURDERING Framlegg til konklusjon:

Samhandlingsreforma. Prosjekt og avtalar i Sogn og Fjordane. Ajour pr 19.02.18

Samhandlingsreforma. Prosjekt og avtalar i Sogn og Fjordane. Ajour pr 19.02.18 SOGN OG FJORDANE Samhandlingsreforma Prosjekt og avtalar i Sogn og Fjordane Ajour pr 19.02.18 1 Innhald 1. Prosjekt som ikkje er knytt til enkeltkommunar/-regionar 3 Samhandlingsbarometeret 3 Betre praksis

Detaljer

Samhandlingsreforma. Avtalar og prosjekt i Sogn og Fjordane 28.07.14

Samhandlingsreforma. Avtalar og prosjekt i Sogn og Fjordane 28.07.14 SOGN OG FJORDANE Samhandlingsreforma Avtalar og prosjekt i Sogn og Fjordane 28.07.14 Innhald 1. Innleiing. 3 2. Avtalar... 3 2.1 Inngåtte avtalar 3 2.2 Avtalar under arbeid... 5 2.3 Planlagde avtalar.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunnar Steine Arkiv: 233 G1 &85 Arkivsaksnr.: 11/309-2

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunnar Steine Arkiv: 233 G1 &85 Arkivsaksnr.: 11/309-2 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gunnar Steine Arkiv: 233 G1 &85 Arkivsaksnr.: 11/309-2 Samhandlingsreforma - deltaking i samhandlingsprosjekt i Sogn og Fjordane. TILRÅDING: ::: Sett inn innstillingen under

Detaljer

Utskriving av pasientar. som har behov for kommunale tenester

Utskriving av pasientar. som har behov for kommunale tenester SOGN OG FJORDANE Utskriving av pasientar som har behov for kommunale tenester Status, erfaringar, dialog og forbetringsframlegg Jan Helge Dale, Inghild Mowatt og Vidar Roseth Januar 2015 Innhald 1. Innleiing.

Detaljer

SKRIV OG MELDINGAR. Offentleg

SKRIV OG MELDINGAR. Offentleg Offentleg SKRIV OG MELDINGAR Samhandlings-nytt, september 2012 Brev frå Helse Vest vedr. "Forventningar til Årleg melding frå helseføretaka til Helse Vest RHF", datert 10.09.2012 Brev frå DSB vedr. "Helse

Detaljer

Utviklingsprosjekt Nordfjord sjukehus

Utviklingsprosjekt Nordfjord sjukehus Utviklingsprosjekt Nordfjord sjukehus Vidareutvikling av psykisk helsevern betre akutthjelp? Rapport 12. februar 2013 ved Trond F. Aarre Dette er sluttrapport frå arbeidsgruppa som har greidd ut døgnkontinuerlege

Detaljer

Telemedisin Sogn og Fjordane

Telemedisin Sogn og Fjordane 0 Telemedisin Sogn og Fjordane Eit samhandlingsprosjekt mellom KS/kommunane i Sogn og Fjordane og Helse Førde Sluttrapport fase 2 30. juni 2014 Telemedisin Sogn og Fjordane 1 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektnamn

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 77/14 14/479 Budsjett 2015, økonomiplan 2015-2018. 78/14 14/755 Fastsetjing av festeavgift ved kyrkjegardane i Balestrand

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 77/14 14/479 Budsjett 2015, økonomiplan 2015-2018. 78/14 14/755 Fastsetjing av festeavgift ved kyrkjegardane i Balestrand MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 30.10.2014 Tid: 12.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 77/14 14/479 Budsjett 2015,

Detaljer

Sogn LMS Etablering av eit lokalmedisinsk senter i Lærdal

Sogn LMS Etablering av eit lokalmedisinsk senter i Lærdal Sogn LMS Etablering av eit lokalmedisinsk senter i Lærdal Dette er sluttrapport etter forstudien i prosjektet Sogn LMS. Prosjektet har som føremål å greie ut, planlegge og utvikle eit lokalmedisinsk senter

Detaljer

Sogn LMS Etablering av eit lokalmedisinsk senter i Lærdal

Sogn LMS Etablering av eit lokalmedisinsk senter i Lærdal Sogn LMS Etablering av eit lokalmedisinsk senter i Lærdal Dette er sluttrapport etter forstudien i prosjektet Sogn LMS. Prosjektet har som føremål å greie ut, planlegge og utvikle eit lokalmedisinsk senter

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN FOR 2. HALVÅR 2009

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN FOR 2. HALVÅR 2009 MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: rådhuset Møtedato: 18.06.2009 Tid: 16.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN

Detaljer

Interkommunal Legevakt

Interkommunal Legevakt Plan for etablering av Interkommunal Legevakt som del av Sogn Lokalmedisinske Senter Februar 2013 Innhald Definisjonar og forklaringar...3 1. Bakgrunn for planen...3 1.1. Mandat...3 1.2 Prosjektgruppe...4

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) SAKLISTE MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 27/10 09/706 SAMHANDLINGSREFORMA OG BALESTRAND KOMMUNE - ORGANISERING AV KOMMUNEN SITT ARBEID

MØTEINNKALLING SAKLISTE 27/10 09/706 SAMHANDLINGSREFORMA OG BALESTRAND KOMMUNE - ORGANISERING AV KOMMUNEN SITT ARBEID MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: rådhuset Møtedato: 30.11.2010 Tid: 12.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 25/10 10/376

Detaljer

STYREMØTE. Helse Førde HF. 30.09.2011, Førde sentralsjukehus, Svanehaugvegen 2, Førde

STYREMØTE. Helse Førde HF. 30.09.2011, Førde sentralsjukehus, Svanehaugvegen 2, Førde STYREMØTE Helse Førde HF 30.09.2011, Førde sentralsjukehus, Svanehaugvegen 2, Førde 1 INNKALLING TIL STYREMØTE HELSE FØRDE HF Stad: Førde sentralsjukehus, møterom 4, Svanehaugvegen 2, Førde Møtetidspunkt:

Detaljer

Verksemdsmessig utviklingsplan

Verksemdsmessig utviklingsplan Høyringsutkast 29.05.15 Høyringsfrist 14.08.15 Verksemdsmessig utviklingsplan 2015-2030 HELSE FØRDE Forord Den verksemdsmessige utviklingsplanen er eit sentralt dokument for Helse Førde HF. Planen lagar

Detaljer

TELEMEDISIN SOGN OG FJORDANE

TELEMEDISIN SOGN OG FJORDANE TELEMEDISIN SOGN OG FJORDANE Hovudprosjekt fase 3 Statusnotat 28.05.15 Innhald 1. Organisering av arbeidet med prosjektet... 3 2. Breidding utstyr på alle aktuelle sjukehusavdelingar og i alle kommunar

Detaljer

Til medlemmene i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF INNKALLING TIL MØTE I BRUKARUTVALET FOR HELSE MØRE OG ROMSDAL HF 24.

Til medlemmene i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF INNKALLING TIL MØTE I BRUKARUTVALET FOR HELSE MØRE OG ROMSDAL HF 24. Til medlemmene i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF Vår ref.: 2012/19 GEN Dykkar ref.: Dato: 17.02.2012 INNKALLING TIL MØTE I BRUKARUTVALET FOR HELSE MØRE OG ROMSDAL HF 24. FEBRUAR 2012 Vi kallar

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Samarbeidsavtale om felles barnevernteneste

Detaljer

Plan for overgrepsmottak i Sogn og Fjordane.

Plan for overgrepsmottak i Sogn og Fjordane. Prosjektgruppe for utarbeiding av planutkast for overgrepsmottak i Sogn og Fjordane. Plan for overgrepsmottak i Sogn og Fjordane. Revidert utgåve pr 10.januar 2013.. Mr.Priklopil is coming v/ Frøydis Aarseth,

Detaljer

STYREMØTE. Helse Fonna HF 28.08.13 kl. 09.00 14.00 Hotel Ullensvang Lofthus i Hardanger

STYREMØTE. Helse Fonna HF 28.08.13 kl. 09.00 14.00 Hotel Ullensvang Lofthus i Hardanger STYREMØTE Helse Fonna HF 28.08.13 kl. 09.00 14.00 Hotel Ullensvang Lofthus i Hardanger INNKALLING TIL STYREMØTE HELSE FONNA HF Stad: Hotel Ullensvang Møtetidspunkt: 28.08.13 kl. 09.00 14.00 Går til: Styremedlemmer

Detaljer

Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte kalla inn, jr. 8, 3. ledd i forvaltningslova.

Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte kalla inn, jr. 8, 3. ledd i forvaltningslova. HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: måndag, 13.10.2014 Tid:12:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF

Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF Tid: 07.12.2011 Møtestad: Helse Vest RHF, Stavanger Styremøtet var ope for publikum og presse Deltakarar frå styret Oddvard Nilsen Torill Selsvold Nyborg Reidun

Detaljer

Plan for overgrepsmottak i Sogn og Fjordane.

Plan for overgrepsmottak i Sogn og Fjordane. Prosjektgruppe for utarbeiding av planutkast for overgrepsmottak i Sogn og Fjordane. Plan for overgrepsmottak i Sogn og Fjordane. Revidert utgåve pr 10.januar 2013.. Mr.Priklopil is coming v/ Frøydis Aarseth,

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF DATO: 08.12. 2014 MØTESTAD: Stavanger DPS, Stavanger Styremøte var ope for publikum og presse DELTAKARAR FRÅ STYRET Terje Vareberg Lise Reinertsen Gunnar Berge

Detaljer

Kommunalt tilbod om øyeblikkeleg hjelp med døgnopphald

Kommunalt tilbod om øyeblikkeleg hjelp med døgnopphald Framlegg, 16.05.12 Delavtale mellom Balestrand kommune og Helse Førde HF Kommunalt tilbod om øyeblikkeleg hjelp med døgnopphald Avtale om kommunalt tilbod om øyeblikkeleg hjelp med døgnopphald 1. Partar

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF Tid: Tysdag 6. september 2005, kl 0830 kl 1430 Stad: Sola Strand Hotell, Sola Styremøtet var ope for publikum og presse Saker: Sak 70/05 B Godkjenning av innkalling

Detaljer

Særavtale om øyeblikkeleg hjelp døgnopphald mellom Austevoll kommune og Helse Bergen HF

Særavtale om øyeblikkeleg hjelp døgnopphald mellom Austevoll kommune og Helse Bergen HF Særavtale om øyeblikkeleg hjelp døgnopphald mellom Austevoll kommune og Helse Bergen HF 1. Partane i avtalen Denne avtalen er inngått mellom Helse Bergen HF og Austevoll kommune. 2. Bakgrunn og heimel

Detaljer

bruk av følgje ved opphald i sjukehus (Følgjeavtalen)

bruk av følgje ved opphald i sjukehus (Følgjeavtalen) Tenesteavtale mellom Fitjar kommune og Helse Fonna HF bruk av følgje ved opphald i sjukehus (Følgjeavtalen) Partar Denne avtalen er inngått mellom Fitjar kommune og Helse Fonna HF. Bakgrunn og omfang av

Detaljer

Styresak. Føretak: Helse Vest RHF Dato: 12.11.2010 Sakshandsamar: Saka gjeld: Terje Arne Krokvik Inntektsfordeling 2011 og resultatkrav 2011

Styresak. Føretak: Helse Vest RHF Dato: 12.11.2010 Sakshandsamar: Saka gjeld: Terje Arne Krokvik Inntektsfordeling 2011 og resultatkrav 2011 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Vest RHF Dato: 12.11.2010 Sakshandsamar: Saka gjeld: Terje Arne Krokvik Inntektsfordeling 2011 og resultatkrav 2011 Styresak 122/10 B Styremøte 01.12. 2010 Forslag

Detaljer