Møtet starter med informasjon og omvising i høve tilbod ved sjukehuset kl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møtet starter med informasjon og omvising i høve tilbod ved sjukehuset kl 10.30-12."

Transkript

1 Helse Førde HF Administrasjonen Møteinnkalling Føremål: Fagrådet Møtetid: Torsdag 5. februar 2014 kl Sted: Møterom i 3. etasje, Nordfjord sjukehus Referent: Vidar Roseth Møteleiar: Kjell Idar Dvergsdal Deltakarar Namn Tittel Eining Forfall Kari Krogh Kommunalsjef Eid kommune/nordfjord Reidun Mo Kommunelege Stryn kommune/nordfjord Jens Chr. Lundeland Helse- og omsorgsleiar Hyllestad kommune/hafs Jan Ove Tryti Kommuneoverlege Sogndal kommune/sogn X Kjell Idar Dvergsdal Helse- og sosialsjef Gaular kommune/sunnfjord/koord.rådet Hans-Johan Breidablik Fung. fagdirektør Helse Førde/koordineringsrådet X Signe Nordvik Avd.sjef ANRR Helse Førde X Hildur Thingnes Seksjonsleiar Med. seksjon FSS Helse Førde (vara) X Stig Hegrestad Seksjonsleiar ANRR Helse Førde X Svenning I Lida Avd.sjef Ortopedisk avd. Helse Førde (vara) Einar Solheim Overlege ØNH Helse Førde Tov Are Lia Overlege NPS Helse Førde Normund Svoen Praksiskonsulent Flora kommune/helse Førde (observatør) Anne Stubdal Praksiskonsulent Stryn kommune/helse Førde (observatør) Møtet starter med informasjon og omvising i høve tilbod ved sjukehuset kl Lunsj kl Start av ordinært møte kl SAKLISTE Nr Sakliste 01/15 Godkjenning av møtereferat, innkalling og sakliste 02/15 Oppfølging av hørselshemma - mandat for eit prosjekt 03/15 Fagforum for legar og eventuelle alternativ til ordninga 04/15 Prosedyrar for førarkortvurdering 05/15 Samhandling om utskriving av pasientar - rapport 06/15 Rapport om avvik og uønska hendingar relatert til samhandling 07/15 Samhandling om intensiv tverrfagleg rehabilitering for barn og unge 08/15 Orientering frå praksiskonsulentane 09/15 Ymse

2 01/15 GODKJENNING AV MØTEREFERAT, INNKALLING OG SAKLISTE Vedlegg: Referat frå møte i fagrådet Bakgrunn: Lovgrunnlag: SAKSOPPLYSNINGAR VURDERING Framlegg til konklusjon: Referat frå møte vert godkjent. Innkalling og sakliste vert godkjent.

3 Helse Førde HF Administrasjonen Møtereferat Føremål: Fagrådet Møtetid: Torsdag 13. november 2014 kl Sted: Møterom patologi, 2. etasje Førde sentralsjukehus Referent: Vidar Roseth Møteleiar: Kjell Idar Dvergsdal Deltakarar Namn Tittel Eining Forfall Kari Krogh Kommunalsjef Eid kommune/nordfjord Reidun Mo Kommunelege Stryn kommune/nordfjord Arvid Eide Leiande fysioterapeut Fjaler kommune/hafs X Jan Ove Tryti Kommuneoverlege Sogndal kommune/sogn Kjell Idar Dvergsdal Helse- og sosialsjef Gaular kommune/sunnfjord/koord.rådet Hans-Johan Breidablik Fagdirektør Helse Førde/koordineringsrådet X Signe Nordvik Avd.sjef ANRR Helse Førde Stig Hegrestad 1) Seksjonsleiar ANRR Helse Førde Einar Solheim Overlege ØNH Helse Førde Truls Bilet Overlege Psykiatrisk klinikk Helse Førde Normund Svoen Praksiskonsulent Flora kommune/helse Førde (observatør) Anne Stubdal Praksiskonsulent Stryn kommune/helse Førde (observatør) Jens Chr. Lundeland Helse- og omsorgsleiar (vara) Hyllestad kommune/hafs Vidar Roseth Samhandlingssjef - sekretær Helse Førde 1) F.o.m. sak 35/14 SAKLISTE Nr Sakliste 33/14 Godkjenning av møtereferat, innkalling og sakliste 34/14 Delavtale om psykiske helsetenester og rusbehandling 35/14 Delavtale om beredskap 36/14 Oppfølging av hørselshemma - skisse til mandat for eit prosjekt 37/14 Avtale/prosedyre for innleige av følgepersonell 38/14 Nye prosedyrar i høve til sjukmelding 39/14 Rapport om avvik og uønska hendingar relatert til samhandling 40/14 Elektronisk meldingsutveksling - orientering 41/14 Aktuelle orienteringssaker 42/14 Orientering frå praksiskonsulentane 43/14 Ymse

4 Nr Referat 33/14 Godkjenning av møtereferat, innkalling og sakliste Referat frå møte vart godkjent. Sekretær beklaga at nokre dokument kom seint ut til møtet. Innkalling og sakliste vart godkjent. 34/14 Delavtale om psykiske helsetenester og rusbehandling Det låg føre framlegg til delavtale av frå nedsett arbeidsgruppe. Det låg og føre framlegg til endringar frå Helse Førde. Det vart gjort greie for framlegg frå avtaleutvalet: Pkt døgnbehandling for barn og unge. Omtalen av kommunen sitt ansvar bør endrast til: «Delta i eit større samarbeid medan barnet/ungdommen er innlagt for å sikre at kommunen tek medansvar for eit godt pasientforløp, og for å førebu naudsynt hjelp etter utskrivinga. Pk polikliniske tenester for barn og unge. Erstatte «kommunal kontaktperson» med «kommunal koordinator». Pkt akutthjelp for vaksne, 2. kulepkt. Framlegg til ny tekst: «DPS har døgnåpne akuttenester innan utgangen av Tilbodet skal omfatte: - Akuttilbod i poliklinikk - Ambulant akutteam - Kriseplass i døgnpost (kva er dette må definerast nærare) Evt akuttplass - Lege i beredskap som er tilgjengeleg på telefon for drøfting og rådgjeving til kommunane» Pkt akutthjelp for vaksne kommunen sitt ansvar: Setninga «Alle akutte saker bør som hovudregel drøftast med lokalt DPS før ev innlegging i sjukehusfunksjonar (akuttpost o.a.)» bør ikkje stå dersom det medfører at ein må ringe fleire stader i samband med innlegging. Tilføying i pkt om sjukemelding: «Ved behov for vidareføring av sjukmelding etter to veker, bør pasienten oppmodast om å bestille time hos fastlegen eller få hjelp til dette.» Pkt døgnbehandling for vaksne kommunen sitt ansvar. Kulepkt 4 bør endrast til «Delta i samarbeidsmøte om pasientar, både ved innlegging og før utskriving ved behov.» Pkt akutt behandling av rusmiddelbruk Helse Førde sitt ansvar. Første pkt bør endrast til: «Medisinsk avdeling i Helse Førde har plikt til å ta imot pasientar med behov for akutt medisinsk avrusing (intensiv behandling). Framlegg til tilføying i nytt pkt: «Syte for vidare oppfølging innan Psykisk helsevern og TSB når det er behov for det.» Utover dette slutta avtaleutvalet seg til arbeidsgruppa sitt framlegg med endringar tilrådd av Helse Førde. Fagrådet gjekk gjennom og drøfta avtaleteksten. Fragrådet sluttar seg til avtaleutvalet sine vurderingar, men har desse endringane /presiseringane: Pkt 2 bakgrunn: Her må også forskrift til lov om sosiale tenester (no heimla i helse- og omsorgstenestelova) takast med. Føresegner som gjeld generelt, og som er gjentekne i dei ulike delkapitla, bør ein vurdere å flytte til pkt 4.1 generelt.

5 Pkt 4.1 generelt kommunen sitt ansvar: Første pkt bør endrast til: «Søkje å fange opp signal om psykiske lidingar og rusliding tidleg og gjennomføre vurdering og eventuell behandling.» Pkt akutthjelp for vaksne, 2. kulepkt. Fagrådet meiner som avtaleutvalet at innhaldet bør spesifiserast, og ber sekretær søke å utgreie til møtet i koordinerings-rådet korleis dette kan gjerast. Omgrepet «kriseplass» bør definerast. Det bør vurderast om omgrepet akuttplass bør nyttast i staden. Det bør gå fram av avtalen i kva grad Helse Førde vil tilby brukarstyrte sengeplassar. Pkt akutthjelp for vaksne kommunen sitt ansvar: Dersom setninga «Alle akutte saker bør som hovudregel drøftast med lokalt DPS før ev innlegging i sjukehusfunksjonar (akuttpost o.a.)» skal stå, føreset det at det er akuttplassar i DPS. Pkt ambulante tenester for vaksne Helse Førde sitt ansvar, to kulepkt tilrådd sletta av Helse Førde. Fagrådet meiner i utgangspunktet at desse punkta bør stå, men det bør førebuast ein informasjon om dette frå Helse Førde til koordineringsrådet sitt møte. 35/14 Delavtale om beredskap Til møtet låg det føre framlegg til delavtale frå nedsett arbeidsgruppe. Det vart informert om avtaleutvalet si tilråding: «Tilvising til fast legevaktnummer bør takast inn i delavtalen. I pkt 11 bør følgjande setning takast inn: «Gjennom dette vert ivaretaking av brukarmedverknad også definert for denne avtalen.» Utvalet ber om at det vidare i prosessen blir vurdert om aktuelle ressursar som frivillige organisasjonar bør spesifiserast i siste setning i pkt 5.» Fagrådet gjekk gjennom og drøfta avtaleteksten. Rådet slutta seg til framlegget til delavtale med dei endringane avtaleutvalet tilrådde. Fagrådet sluttar seg til framlegget til delavtale om beredskap av med endringar tilrådd av avtaleutvalet. 36/14 Oppfølging av hørselshemma - skisse til mandat for eit prosjekt Til møtet låg det føre notat frå Einar Solheim som utgangspunkt for eit mandat og kommentarar til dette frå Normund Svoen. Moment frå drøftinga: Prosjektet bør avgrensast til vurdering av desentrale audiografstillingar, ein i Nordfjord og ein i Sogn. Behovet er reelt. Det er m.a. slik at 40 % av førstegongsbrukarane av høyreapparat har lagt det frå seg etter eitt år. Prosjektet gjeld ikkje oppfølging av barn og unge. Men eit vesentleg poeng er at dette kan frigjere kapasitet ved ØNH til desse. Oppstart av prosjekt bør også forankrast i KS sine organ. Audiografane må i tilfelle ha ein arbeidsgjevar (helseføretaket), sjølv om ein deler på kostnadene. Fordeling av kostnader på kommunar skjer med 25 % likt og 75 % etter folketal, med mindre det finst reelle haldepunkt for ei anna fordeling.

6 Dei kommunale hørselskontaktane bør ha ei rolle og vere påkobla. Det er vanskeleg å fine døme på slike ordningar elles i landet, det er 3-4 kommunar som har prøvd ut dette på prosjektbasis, men det er ikkje sett i drift. Det bør søkast om eksterne prosjektmidlar. Fagrådet sluttar seg til dei skisserte prinsippa for eit prosjekt, og ber om at det som vart påpeikt i møtet blir teke med vidare. Det blir førebudd sak til neste møte. Einar Solheim utarbeidar konkret mandatutkast. 37/14 Avtale/prosedyre for innleige av følgepersonell Signe Nordvik og Jens Chr Lundeland gjorde greie for vurderingane i saka så langt, basert på - gjeldande prosedyre fastsett etter handsaming i koordineringsrådet i forskrift om dekning av utgifter ved reise for undersøking eller behandling (sjuketransportforskrifta) - brev av frå dåverande Sosial- og helsedirektoratet med presisering av gjeldande rett Det vart påpeikt at det kan virke som gjeldande prosedyrar ikkje er i samsvar med lovverket. Avdelingane i Helse Førde har også ulik praksis når det gjeld dekking av utgifter ved innleige av følgepersonell. Fagrådet tek saka førebels til orientering, og ber arbeidsgruppa førebu endeleg handsaming i neste møte i rådet. 38/14 Nye prosedyrar i høve sjukmelding Anne Stubdal la fram framlegg frå praksiskonsulentane til nye prosedyrar på bakgrunn av tidlegare drøfting i fagrådet og i samråd med fungerande fagdirektør. Fagrådet sluttar seg til framlegget til prosedyrar, og føreset at desse blir implementert i helseføretaket og kommunisert til fastlegane. 39/14 Rapport om avvik og uønska hendingar relatert til samhandling Saka vert utsett. 40/14 Elektronisk meldingsutveksling - orientering Prosjektmedarbeidar i Vestlandsløftet Kari Støfringsdal, Flora kommune, og prosjektleiar i Helse Førde, Gunn Vigdis Myklatun, møtte og informerte. Det vert vist til presentasjonen som vart nytta. Dei gjorde greie for status og kva dokument og informasjon som no kan sendast elektronisk, når det bør vere telefonkontakt i tillegg, opplevde utfordringar og handtering av avvik. Det vart i tillegg informert om vidare arbeid, m.a. med e-meldingar innan psykisk helse og rusområdet. Fagrådet tek gjennomgangen til orientering. KS sine helse- og omsorgsnettverk kan vere aktuelle arenaer for oppfølging av erfaringar med elektronisk meldingsutveksling.

7 41/14 Aktuelle orienteringssaker Saka vert utsett. 42/14 Orientering frå praksiskonsulentane 43/14 Ymse Praksiskonsulentane orienterte om si verksemd, og kom spesielt inn på: Fagforum for legar Det har vore svært lite oppmøte på fagforum for legar i Sunnfhord/ytre Sogn og til dels også i Nordfjord. Praksiskonsulentane er innstilte på at forumsmøta kan avviklast, og at ein staden bør nytte andre metodar for å treffe legane om aktuelle fagspørsmål. Men sidan dette er ein del av den etablerte samhandlingsstrukturen, bør dette handsamast som sak i fagrådet og koordineringsrådet. Kari Krogh, Reidun Mo og praksiskonsulentane vurderer dette og legg fram sak med alternativ til neste møte i fagrådet. Prosedyrar for førarkortvurdering Det vart vist til sak i fagrådet den Det vert førebudd oppfølging av saka til neste møte i fagrådet. Logepedtenester i kommunane Signe Nordvik viste til behovet for å følgje opp pasientar som har tapt grunnleggajnde kommunikasjonsferdigheter, som hjerneslagpasientar, etter utskriving frå sjukehus. Ein del kommunar ikkje logoped, og opfte er det lite samhandling mellom logopedtenesta og helse- og omsorgstenestene. I mange tilfelle frå ikkje hjerneslagpasientar den raske og gode oppfølginga som er viktig for dei. Saka vert sett på saklista til neste møte. Innspel frå kommunane i Nordfjord (kommunalsjefnettverket) om praksis for TAFlærlingar (teknisk-allmenfagleg utdanning) Det vart vist til brev av , men det vart ikkje tid til å gå inn på saka, som blir teken opp i neste møte. Nr Til oppfølging Ansvarleg Tid 36/14 Sak om mandat for prosjekt i høve til samarbeid om audiografstillingar i neste møte i fagrådet. 37/14 Førebuing av ei sak om avtale/prosedyrar for innleige av følgepersonell til neste møte i fagrådet. Overlege Einar Solheim Avd.sjef Signe Nordvik, oversj.pleiar Irene Hjorthol, helse- og omsorgsleiar Jens Chr Lundeland Til møte Til møte

8 Nr Til oppfølging Ansvarleg Tid 38/14 Prosedyrar for sjukmelding implementering i Helse Førde og kommunisering til fastlegane Samhandlingssjef Vidar Roseth 42/14 Vurdere fagforum for legar og eventuelle alternativ til denne ordninga sak til fagrådet Kommunalsjef Kari Krogh, kommunelege Reidun Mo og praksiskonsulentane 42/14 Oppfølging av sak om prosedyrar for førarkortvurdering Praksiskonsulentane 43/14 Førebu sak om logopedtenester Avd.sjef Signe Nordvik 43/14 Førebu sak om praksis for TAF-lærlingar Kommunalsjef Kari Krogh Til møte Til møte Til møte Til møte

9 02/15 OPPFØLGING AV HØRSELSHEMMA MANDAT FOR EIT PROSJEKT Vedlegg: Bakgrunn: Lovgrunnlag: SAKSOPPLYSNINGAR Det vert vist til tidlegare drøftingar i fagrådet. Det ligg no føre eit utkast til mandat for eit prosjekt som vil bli lagt fram for innspel i møtet. Ein tek elles sikte på å kome tilbake til saka i neste møte, den VURDERING Framlegg til konklusjon:

10 03/15 FAGFORUM FOR LEGAR OG EVENTUELLE ALTERNATIV TIL ORDNINGA Vedlegg: Bakgrunn: Fagrådet Lovgrunnlag: SAKSOPPLYSNINGAR. VURDERING. Framlegg til konklusjon:.

11 04/15 PROSEDYRAR FOR FØRARKORTVURDERING Vedlegg: Bakgrunn: Lovgrunnlag: Framlegg til prosedyrar for førarkortvurdering SAKSOPPLYSNINGAR Praksiskonsulentane har utarbeidd eit framlegg til prosedyrar for førarkortvurdering. Desse er basert på tidlegare drøftingar i fagrådet. VURDERING Framlegg til konklusjon: Fagrådet sluttar seg til framlegget til prosedyrar for førarkortvurdering og føreset at prosedyrane blir implementert i Helse Førde og kommunisert til fastlegane.

12 Fagavdelinga Helse Førde Førarkortvurdering Utarbeidd av Praksiskonsulentane Godkjent av [Fagdirektør] Dato Revisjon Retningsline Side 12 av 18 1 Føremål Retningsline for vurdering av ein person si evne til framleis å køyre bil, samt presisering av helsepersonell si plikt til å gjere slike vurdering. Dette gjeld helsepersonell både i og utanfor sjukehuset. 2 Omfang Utgreiing av pasientar for vurdering av evne til bilkøyring. Lover og retningsliner som regulerer retten til å ha sertifikat er heimla i lov om vegtrafikk (vegtrafikkloven) og lov om helsepersonell m.v. 34. (Opplysningar i forbindelse med førerkort og sertifikat med forskrifter), sjå elles detaljar i forskrift om førerkort m.m. Vedlegg 1 Helsekrav. Skjema for legeerklæring: NA0202: Helseattest+%28nynorsk%29.pdf NA0202b 0202b+Tilleggsattest+for+personer+med+diabetes+-+nynorsk.pdf 3 Ansvarspresisering Lov om helsepersonell m.v. 34.Opplysninger i forbindelse med førerkort og sertifikat. Lov om helsepersonell m.v. Kap 6 Opplysningsplikt Lege, psykolog eller optiker som finner at en pasient med førerkort for motorvogn eller sertifikat for luftfartøy, ikke oppfyller de helsemessige kravene som stilles, skal oppfordre pasienten til å innlevere førerkort eller sertifikat. Dersom pasientens helsetilstand antas ikke å være kortvarig, skal helsepersonell som nevnt gi melding til offentlige myndigheter etter nærmere regler fastsatt av departementet i forskrift.. 4 Framgangsmåte Gyldigheitstid for førarkort etter m.a. alder og helse Sjå Forskrift om førerkort m.m. - Kap. 4. Gyldighetstid, begrensninge. Det er m.a viktig å merke seg «ny» forskrift frå 2010 vedr førarkort for personar med diabetes, der det går fram at «Førerkortet skal ha varighet på maksimalt fem år dersom innehaveren har diabetes mellitus som behandles med insulin eller andre antidiabetika». Spesielt når det gjeld helseattast for eldre bilførarar Alle bilførarar over 75 år med førarkort i gruppe 1 lette køyretøy - må ifølgje lovgjevinga ha ny legeattest med gyldigheit 1-3 år (gjeldande frå 19. januar 2013) Tidsperiode for attesten bør settast på grunnlag av pasienten sin helsetilstand og forventa progresjon av eventuelle sjukdomar.

13 Retningsliner vedrørande inndraging av førarkort - Legar, optikarar og psykologar har meldeplikt dersom dei oppdagar at ein person ikkje oppfyller dei medisinske krava til å ha førarkort. - Ved reversible lidingar som varer mindre enn seks månadar, er det nok å gje munnleg beskjed til pasienten. Det er ikkje naudsynt å sende melding til fylkesmannen, (men det må journalførast at munnleg melding er gjeve). - Melding om inndraging av førarkort går til fylkesmannen som vurderer og sender saka vidare til politiet etter tilråding. - Pasienten får 14 dagars frist til anten å levere inn førarkortet, eller anke vedtaket - Evt praktisk køyreprøve for å vurdere om pasienten er skikka for bilkøyring. Søknad om praktisk køyreprøve må sendast via fylkeslegen som så gjer avtale med vegtrafikkstasjonen. - Politiet kan etter Vegtrafikklova 34 krevje førarprøve når det er skjellig grunn til å tru at innehavaren ikkje fyller helsekrava, eller manglar tilstrekkeleg kunnskap og kvalifikasjonar Eksterne referansar: Forskrift om førerkort m.m. - Kap. 4. Gyldighetstid, begrensninger Forskrift om førerkort m.m. Vedlegg 1 - Helsekrav Lov om helsepersonell m.v. 34.Opplysninger i forbindelse med førerkort og sertifikat Lov om helsepersonell m.v. Kap 6 Opplysningsplikt m.v. Lov om vegtrafikk (vegtrafikkloven) Statens vegvesen - Nytt førerkort etter fylte 75 år

14 05/15 SAMHANDLING OM UTSKRIVING AV PASIENTAR - RAPPORT Vedlegg: Bakgrunn: Lovgrunnlag: Samhandling om utskriving av pasientar rapport (separat vedlegg) SAKSOPPLYSNINGAR Det er utarbeidd ein rapport om samhandlinga om utskriving av pasientar i Sogn og Fjordane. Rapporten er basert på tilgjengeleg statistikk og annan kunnskap, m.a. ei eiga undersøking i kommunane og helseføretaket. Den bygger og på drøftingar og innspel på ein erfaringskonferanse gjennomført i november I første omgang blir rapporten sendt ut til dei som har hatt representantar i arbeidet, dvs KS/kommunane, Helse Førde og deltakarane på erfaringskonferansen. Den vil seinare bli distribuert litt breiare. Det vil bli orientert nærare i møtet. VURDERING Framlegg til konklusjon:.

15 06/15 RAPPORT OM AVVIK OG UØNSKA HENDINGAR RELATERT TIL SAMHANDLING Vedlegg: Bakgrunn: Lovgrunnlag: SAKSOPPLYSNINGAR. VURDERING Framlegg til konklusjon:.

16 07/15 SAMHANDLING OM INTENSIV TVERRFAGLEG HABILITERING FOR BARN OG UNGE Vedlegg: Bakgrunn: Lovgrunnlag: SAKSOPPLYSNINGAR Ved behov for intensiv tverrfagleg habilitering må pasientar i Sogn og Fjordane ofte få eit tilbod utanom fylket. Det er reist spørsmål om det ut frå faglege og ressursmessige grunnar, og ut frå pasientomsyn, burde ha vore etablert eit tilbod i Sogn og Fjordane i eit samarbeid mellom kommunane og Helse Førde. Direktør for intern service Arne Johansen i Helse Førde vil informere nærare i møtet VURDERING Framlegg til konklusjon:

17 08/15 ORIENTERING FRÅ PRAKSISKONSULENTANE Vedlegg: Bakgrunn: Lovgrunnlag: SAKSOPPLYSNINGAR Årsrapporten VURDERING Framlegg til konklusjon:

18 09/15 YMSE Vedlegg: Bakgrunn: Lovgrunnlag: SAKSOPPLYSNINGAR VURDERING Framlegg til konklusjon:

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunnar Steine Arkiv: 024 G00 &01 Arkivsaksnr.: 11/808-2. Rammeavtale for samhandling mellom kommunane og Helse Førde

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunnar Steine Arkiv: 024 G00 &01 Arkivsaksnr.: 11/808-2. Rammeavtale for samhandling mellom kommunane og Helse Førde SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gunnar Steine Arkiv: 024 G00 &01 Arkivsaksnr.: 11/808-2 Rammeavtale for samhandling mellom kommunane og Helse Førde TILRÅDING: Leikanger kommune har ikkje merknader til framlegget

Detaljer

Retningsliner for å sikre heilskaplege og samanhengande helse- og omsorgstenester til pasientar med behov for koordinerte tenester

Retningsliner for å sikre heilskaplege og samanhengande helse- og omsorgstenester til pasientar med behov for koordinerte tenester Framlegg, 16.05.12 Delavtale mellom Balestrand kommune og Helse Førde HF Retningsliner for å sikre heilskaplege og samanhengande helse- og omsorgstenester til pasientar med behov for koordinerte tenester

Detaljer

Psykiske helsetenester og rusbehandling

Psykiske helsetenester og rusbehandling Delavtale mellom xx kommune og Helse Førde HF Psykiske helsetenester og rusbehandling INNHALD: 1. Partar 3 2. Bakgrunn 3 3. Føremål 3 4. Samhandling 3 4.1 Generelt 3 4.2 Barn og unge 4 4.2.2 Akutthjelp

Detaljer

EID KOMMUNE Helse-og sosialutval. Møteinnkalling

EID KOMMUNE Helse-og sosialutval. Møteinnkalling Helse-og sosialutval Møteinnkalling Møtedato: 13.04.2016 Møtestad: Hertugen, Operahuset Møtetid: Kl. 13:00 Sakliste Sak nr. Saktittel 014/16 Godkjenning av innkalling og saksliste 015/16 Godkjenning av

Detaljer

Gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling

Gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling Delavtale mellom XX kommune og Helse Førde HF Gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling Avtale om gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling 1. Partar Avtalen er inngått mellom

Detaljer

EID KOMMUNE Eid Eldreråd HOVUDUTSKRIFT

EID KOMMUNE Eid Eldreråd HOVUDUTSKRIFT Eid Eldreråd HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 26.08.2015 Møtetid: Kl. 14:00 Møtestad: Eid rådhus, kommunestyresalen Saksnr.: 017/15-021/15 Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedl. møtte Parti

Detaljer

Brukarutvalet i Sogn og Fjordane

Brukarutvalet i Sogn og Fjordane SOGN OG FJORDANE Brukarutvalet i Sogn og Fjordane Retningsliner for felles brukarutval for Helse Førde og kommunane i Sogn og Fjordane Fastsett av koordineringsrådet, 04.10.12 1. Innleiing Dette dokumentet

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/08 08/187 RAMMEAVTALE MELLOM HELSE FØRDE OG BALESTRAND KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/08 08/187 RAMMEAVTALE MELLOM HELSE FØRDE OG BALESTRAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: rådhuset Møtedato: 31.01.2008 Tid: 12.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/08 08/187

Detaljer

bruk av følgje ved opphald i sjukehus (Følgjeavtalen)

bruk av følgje ved opphald i sjukehus (Følgjeavtalen) Tenesteavtale mellom Fitjar kommune og Helse Fonna HF bruk av følgje ved opphald i sjukehus (Følgjeavtalen) Partar Denne avtalen er inngått mellom Fitjar kommune og Helse Fonna HF. Bakgrunn og omfang av

Detaljer

Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester

Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester 31.01.13 Særavtale mellom Sogndal kommune og Helse Førde HF Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester Avtale om svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester 1. Partar Avtalen er inngått mellom

Detaljer

Samarbeid om IKT-løysingar lokalt

Samarbeid om IKT-løysingar lokalt Delavtale mellom XX kommune og Helse Førde HF Samarbeid om IKT-løysingar lokalt Avtale om samarbeid om IKT-løysingar lokalt 1. Partar Avtalen er inngått mellom XX kommune og Helse Førde HF. 2. Bakgrunn

Detaljer

Delavtale Samarbeid om kunnskap og kompetanse

Delavtale Samarbeid om kunnskap og kompetanse Delavtale Samarbeid om kunnskap og kompetanse 1. Partar... 3 2. Bakgrunn... 3 3. Føremål... 3 4. Fora for kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling... 4 5. Bruk av nettverk... 4 6. Andre ordningar

Detaljer

Visjon og verkelighetframtidas

Visjon og verkelighetframtidas Visjon og verkelighetframtidas lokalsjukehus Samarbeid mellom Nordfjord Psykiatrisenter og medisinsk seksjon Nordfjord sjukehus/førde sentralsjukehus Stavanger 4.juni 2014 Eva Herløsund Søgnen, spesialist

Detaljer

Samhandlingsreforma - status og planar for samarbeidsavtalar mellom Helse Førde og kommunane

Samhandlingsreforma - status og planar for samarbeidsavtalar mellom Helse Førde og kommunane Samhandlingsreforma - status og planar for samarbeidsavtalar mellom Helse Førde og kommunane Sogn regionråd 20.04.12 Vidar Roseth samhandlingssjef Helse Førde Helse- og omsorgstenestelova: «Avtalen skal

Detaljer

Tenesteavtale 3. mellom. Kvinnherad kommune. Helse Fonna HF

Tenesteavtale 3. mellom. Kvinnherad kommune. Helse Fonna HF Tenesteavtale 3 mellom Kvinnherad kommune og Helse Fonna HF ANSVARS- OG OPPGÅVEFORDELING VED INNLEGGING AV PASIENTAR SOM TRENG SOMATISK TILBOD OM BEHANDLING OG/ELLER VURDERING I SPESIALISTHELSETENESTA

Detaljer

Kva blir gjort? Korleis få vite om det? Korleis samhandle?

Kva blir gjort? Korleis få vite om det? Korleis samhandle? Barn som pårørande i Helse Fonna Kva blir gjort? Korleis få vite om det? Korleis samhandle? Ved barneansvarleg Vigdis Espenes, koordinatorar Christense Eileraas Ek og Kari Vik Stuhaug Barne- og familieprogrammet

Detaljer

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: rådhuset Møtedato: 01.04.2009 Tid: 15.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 4/09 09/254

Detaljer

Samhandlingsstruktur i Sogn og Fjordane på helseområdet

Samhandlingsstruktur i Sogn og Fjordane på helseområdet Samhandlingsstruktur i Sogn og Fjordane på helseområdet Jan Ryste, Dagleg leiar KS Sogn og Fjordane «En selvstendig og nyskapende kommunesektor» Samhandlingsstrukturen i Sogn og Fjordane på helseområdet

Detaljer

Eldremedisinsk poliklinikk

Eldremedisinsk poliklinikk Eldremedisinsk poliklinikk som samarbeidstiltak mellom somatikk og psykiatri Kvalitetskonferansen, Førde 16.10.14 Eva Herløsund Søgnen, spesialist i indremedisin og kardiologi, starta spesialisering i

Detaljer

Tenesteavtale 3. Mellom Ullensvang herad og Helse Fonna HF

Tenesteavtale 3. Mellom Ullensvang herad og Helse Fonna HF Tenesteavtale 3 Mellom Ullensvang herad og Helse Fonna HF Samarbeid om ansvar og oppgåvefordeling i tilknyting til innlegging av pasientar som treng tilbod om behandling og/eller vurdering i spesialisthelsetenesta

Detaljer

Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF

Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF Tid: 19.06.2015, kl. 10:00 13:00 Møtestad: Sunnfjord Medisinske Senter, Florø Styremøtet var ope for publikum og presse Deltakarar frå styret Jorunn Ringstad Agnes

Detaljer

Føretak for framtida. Arbeidet med utviklingsplanar Helse Førde

Føretak for framtida. Arbeidet med utviklingsplanar Helse Førde Føretak for framtida Arbeidet med utviklingsplanar Helse Førde Kvifor dette møtet? Orientere om arbeidet vi har starta med utviklingsplanar Ein utviklingsplan for verksemda Skal omfatte både somatikk og

Detaljer

Kommunal medfinanisering av samhandlingsprosjekt og felles ordningar

Kommunal medfinanisering av samhandlingsprosjekt og felles ordningar Kommunal medfinanisering av samhandlingsprosjekt og felles ordningar SAKSOPPLYSNINGAR Kommunane i Sogn og Fjordane og Helse Førde har etablert fleire felles prosjekt og ordningar for å utvikle samhandlinga

Detaljer

Tenesteavtale 6. Mellom Fitjar kommune og Helse Fonna HF. Avtale om gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling

Tenesteavtale 6. Mellom Fitjar kommune og Helse Fonna HF. Avtale om gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling Tenesteavtale 6 Mellom Fitjar kommune og Helse Fonna HF Avtale om gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling Innhald 1 Partar 2 2 Bakgrunn og lovgrunnlag 2 2.1 Avtalen byggjer på 2 3 Formål

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunnar Steine Arkiv: G21 Arkivsaksnr.: 14/745-7

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunnar Steine Arkiv: G21 Arkivsaksnr.: 14/745-7 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gunnar Steine Arkiv: G21 Arkivsaksnr.: 14/745-7 Kommunal medfinansiering av samhandlingsprosjekt og felles ordningar innan helseområdet. TILRÅDING: Leikanger kommune vedtek

Detaljer

Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester

Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester 10.10.12 Særavtale mellom Vågsøy kommune og Helse Førde HF Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester Avtale om svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester 1. Partar Avtalen er inngått mellom

Detaljer

Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorga

Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorga Framlegg, 16.05.12 Delavtale mellom XX kommune og Helse Førde HF Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorga Avtale om svangerskaps-, fødsels- og barselomsorga 1. Partar Avtalen er inngått mellom XX kommune

Detaljer

Møteinnkalling 24.08.15. Helse Førde HF Administrasjonen

Møteinnkalling 24.08.15. Helse Førde HF Administrasjonen 24.08.15 Helse Førde HF Administrasjonen Møteinnkalling Føremål: Fagrådet Møtetid: Torsdag 27. august 2015 kl 10.00 15.00 Sted: Møterom 4, 2. etasje ved Førde sentralsjukehus Referent: Vidar Roseth Møteleiar:

Detaljer

Rapport frå tilsyn med Helse Bergen HF, Voss sjukehus, Psykisk helsevern for barn og unge, BUP Voss

Rapport frå tilsyn med Helse Bergen HF, Voss sjukehus, Psykisk helsevern for barn og unge, BUP Voss Sakshandsamar, innvalstelefon Anne Grete Robøle, 731 Vår dato 9.7.1 Dykkar dato Vår referanse 1/3 Dykkar referanse Rapport frå tilsyn med Helse Bergen HF, Voss sjukehus, Psykisk helsevern for barn og unge,

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE HELSE- OG OMSORGSUTVALET

GLOPPEN KOMMUNE HELSE- OG OMSORGSUTVALET GLOPPEN KOMMUNE HELSE- OG OMSORGSUTVALET MØTEINNKALLING Møtedato: 01.09.2015 Møtestad: Heradshuset Møtetid: Kl. 09:00 Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå så snart

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Møtestad: rådhuset Møtedato: Kl:

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Møtestad: rådhuset Møtedato: Kl: MØTEPROTOKOLL Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: rådhuset Møtedato: 10.03.2009 Kl: 12.30 14.30 Medlemar: Forfall: Varamedlema: Frå adm. (evt. andre): Dato for innkalling: Merknader: Alle Rådmann Vidar

Detaljer

Delavtale tilvising-innlegging Utskriving av pasient. Inghild Espeland Mowatt Seksjonsleiar Medisinsk sengepost 2,FSS

Delavtale tilvising-innlegging Utskriving av pasient. Inghild Espeland Mowatt Seksjonsleiar Medisinsk sengepost 2,FSS Delavtale tilvising-innlegging Utskriving av pasient Inghild Espeland Mowatt Seksjonsleiar Medisinsk sengepost 2,FSS Bakgrunn Avtalen er heimla i helse- og omsorgstenestelova 6-1 og 6-2, pkt 3 og 5: «Retningslinjer

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1 Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing TILRÅDING: Saka blir lagt fram utan tilråding frå administrasjonen.

Detaljer

bruk av følgje ved opphald i sjukehus (Følgjeavtalen)

bruk av følgje ved opphald i sjukehus (Følgjeavtalen) Tenesteavtale mellom Sauda kommune og Helse Fonna HF Om bruk av følgje ved opphald i sjukehus (Følgjeavtalen) Partar Denne avtalen er inngått mellom Sauda kommune og Helse Fonna HF. Bakgrunn og omfang

Detaljer

Samhandlingsreforma i Sogn og Fjordane. plan for vidare arbeid med avtalar mellom kommunane og Helse Førde HF 21.02.12

Samhandlingsreforma i Sogn og Fjordane. plan for vidare arbeid med avtalar mellom kommunane og Helse Førde HF 21.02.12 SOGN OG FJORDANE Samhandlingsreforma i Sogn og Fjordane plan for vidare arbeid med avtalar mellom kommunane og Helse Førde HF 21.02.12 Samhandlingsreforma i Sogn og Fjordane plan for vidare arbeid med

Detaljer

EID KOMMUNE Helse-og sosialutval HOVUDUTSKRIFT

EID KOMMUNE Helse-og sosialutval HOVUDUTSKRIFT EID KOMMUNE Helse-og sosialutval HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 13.04.2016 Møtetid: Kl. 13:00 15:00 Møtestad: Hertugen, Operahuset Saksnr.: 014/16-019/16 Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedl.

Detaljer

Vestlandsløftet : Film om meldingsutveksling Historia om dei elektroniske meldingane

Vestlandsløftet : Film om meldingsutveksling Historia om dei elektroniske meldingane 8:30 9:30 Bruk av plo-meldingane i fylket. v/ Kari Støfringsdal (prosjektmedarbeidar Meldingsløftet ) og Gunn Vigdis Myklatun (prosjektleiar for innføring av plo-meldingane i Helse Førde) 9:45 12:15 Kompis

Detaljer

Utskriving innan psykisk helsevern/rus

Utskriving innan psykisk helsevern/rus Delavtale mellom XX kommune og Helse Førde HF Tilvising Utskriving innan psykisk helsevern/rus Avtale om tilvising utskriving innan psykisk helsevern/rus 1. Innleiing Delavtale om rutinar for tilvising

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 19.11.12 Kl.: 10.00 14.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 36/12 42/12. MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H)

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 19.11.12 Kl.: 10.00 14.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 36/12 42/12. MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) Kviinnheerrad kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 19.11.12 Kl.: 10.00 14.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 36/12 42/12 MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) DESSE MØTTE Frøydis Fjellhaugen (Ap) Are Traavik

Detaljer

Delavtalen er underordna Rammeavtalen mellom Helse Førde og den einskilde kommune.

Delavtalen er underordna Rammeavtalen mellom Helse Førde og den einskilde kommune. 1 Innleiing I samband med staten sin opptrappingsplanen for psykisk helse frå 1999-2008, har statlege mynde gjeve føringar og kome med krav om formalisert samarbeid mellom spesialisthelsetenesta og kommunane.

Detaljer

Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti

Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti Kontrollutvalet i Lærdal kommune Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Møtestad: Rådhuset Saksnr.: 14/14 17/14 Møtebok Følgjande medlem møtte Olav Grøttebø Siv Rysjedal Guri Olsen Kari Blåflat

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2 Prosjekt Sogn lokalmedisinske senter, Lærdal. Rapport forstudie og vidareføring TILRÅDING: Leikanger kommunestyre gjer

Detaljer

TENESTESTANDARD OG KVALITETSMÅL

TENESTESTANDARD OG KVALITETSMÅL TIME KOMMUNE TENESTESTANDARD OG KVALITETSMÅL RUSVERNTENESTER 1. FORMÅL Formålet med tenesta er å oppnå rusmeistring hos brukaren og fremja sjølvstende og evne til å meistra eige liv med utgangspunkt i

Detaljer

Rapport frå tilsyn med Helse Bergen HF, Psykiatrisk divisjon, Bjørgvin DPS, Avdeling allmennpsykiatri Tertnes

Rapport frå tilsyn med Helse Bergen HF, Psykiatrisk divisjon, Bjørgvin DPS, Avdeling allmennpsykiatri Tertnes Rapport frå tilsyn med Helse Bergen HF, Psykiatrisk divisjon, Bjørgvin DPS, Avdeling allmennpsykiatri Tertnes Adressa til verksemda: Postboks 1, 5021 Bergen Tidsrom for tilsynet: 27.-28.april 2010 Kontaktperson

Detaljer

Tenesteavtale5. Mellom Tysvær kommune og Helse Fonna HF. Ansvars- og oppgåvefordeling ved opphald i, og utskriving av

Tenesteavtale5. Mellom Tysvær kommune og Helse Fonna HF. Ansvars- og oppgåvefordeling ved opphald i, og utskriving av Tenesteavtale5 Mellom Tysvær kommune og Helse Fonna HF Ansvars- og oppgåvefordeling ved opphald i, og utskriving av pasientar frå spesialisthelsetenesta Innhald i Partar 3 2 Bakgrunn og lovgrunnlag 3 2.1

Detaljer

Samarbeid om førebyggjing

Samarbeid om førebyggjing Framlegg, 16.05.12 Delavtale mellom XX kommune og Helse Førde HF Samarbeid om førebyggjing 1 Avtale om samarbeid om førebyggjing 1. Partar Avtalen er inngått mellom XX kommune og Helse Førde HF. 2. Bakgrunn

Detaljer

Telemedisin Sogn og Fjordane. Innovasjon i Helse og omsorg. Samhandlingsprosjekt

Telemedisin Sogn og Fjordane. Innovasjon i Helse og omsorg. Samhandlingsprosjekt Telemedisin Sogn og Fjordane Innovasjon i Helse og omsorg Samhandlingsprosjekt Suksessfaktorar for bruk av telemedisin NOU 2011:11 Forankring og eigarskap Bygge solide organisatoriske løysingar Etablere

Detaljer

Rapport frå tilsyn med behandling av eldre pasientar med hoftebrot. ved Helse Førde HF Kirurgisk klinikk, Ortopedisk avdeling, seksjon Førde

Rapport frå tilsyn med behandling av eldre pasientar med hoftebrot. ved Helse Førde HF Kirurgisk klinikk, Ortopedisk avdeling, seksjon Førde Rapport frå tilsyn med behandling av eldre pasientar med hoftebrot ved Helse Førde HF Kirurgisk klinikk, Ortopedisk avdeling, seksjon Førde Adressa til verksemda: postboks 1000, 6807 Førde Tidsrom for

Detaljer

Eid kontrollutval SEKOM-sekretariat

Eid kontrollutval SEKOM-sekretariat Eid kontrollutval SEKOM-sekretariat www.sekom.no post@sekom.no Møtedato: 09.06.2015 Møtestad: Møterom i 1. etasje Møtetid: Kl. 09:30 Møteinnkalling Innkalling: Faste medlemar i utvalet Dersom du ikkje

Detaljer

Postboks 153-6851 SOGNDAL - Tlf: 57 62 96 14 MØTEPROTOKOLL. Faste medlemmar: Medlemmar med tale- og framleggsrett:

Postboks 153-6851 SOGNDAL - Tlf: 57 62 96 14 MØTEPROTOKOLL. Faste medlemmar: Medlemmar med tale- og framleggsrett: Sogn Regionråd Postboks 153-6851 SOGNDAL - Tlf: 57 62 96 14 MØTEPROTOKOLL Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Dei Heibergske Samlingar Sogn Folkemuseum Møtedato: 31.08.2007 Tid: 09:30-14:00 Desse møtte: Olav

Detaljer

- Tilleggsakliste. Kultur- og ressursutvalet. Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD

- Tilleggsakliste. Kultur- og ressursutvalet. Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD - Tilleggsakliste Kultur- og ressursutvalet Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD TILLEGGSAKLISTE - Kultur- og ressursutvalet... 2 Tilskot til utgreiing av lokalisering av Hordaland

Detaljer

Partane sitt ansvar for helse- og omsorgsoppgåver og tiltak partane skal utføre

Partane sitt ansvar for helse- og omsorgsoppgåver og tiltak partane skal utføre Framlegg, 08.02.12 Delavtale mellom XX kommune og Helse Førde HF Partane sitt ansvar for helse- og omsorgsoppgåver og tiltak partane skal utføre 1 Avtale om partene sitt ansvar for helse- og omsorgsoppgåver

Detaljer

Samhandlingsreforma -Kva skal på plass?

Samhandlingsreforma -Kva skal på plass? Samhandlingsreforma -Kva skal på plass? strategikonferansen Jon Bolstad Helse Førde samhandling forbetrast, menneska er dei same! Fokus! Sjå på Sogn og Fjordane! Vi har løyst oppgåvefordelinga oss i mellom

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 11.03.2015 Tid: 09.00

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 11.03.2015 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 11.03.2015 Tid: 09.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/15 15/194 Periodevis

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/10 10/29 POLITISK KVARTER - PERSONALUTVALET

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/10 10/29 POLITISK KVARTER - PERSONALUTVALET Sak 1/10 Utval: PERSONALUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 08.02.2010 Tid: Kl 18.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/10 10/29 POLITISK KVARTER - PERSONALUTVALET 2/10

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF Tid: Måndag 28. februar 2005, kl 1100 kl 1400 Stad: Scandic Bergen Airport Hotell, Bergen Styremøtet var ope for publikum og presse Saker: Sak 16/05 B Godkjenning

Detaljer

Forpliktande avtalar om samarbeid mellom Helse Fonna og kommunane, retur av to avtalar

Forpliktande avtalar om samarbeid mellom Helse Fonna og kommunane, retur av to avtalar - 1-6 ULLENSVANG * HERAD FoU-eining for Samhandling (FOUSAM) Bjornsongt. 39 5?)(1.1HAUGESUND, Dykkar ref. Var ref. J.post id. Arkiv Dato 12/545-13 15/2355 N-403/ 20.02.2015 Forpliktande avtalar om samarbeid

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1 Retningslinjer for uønska deltid * Tilråding: Administrasjonsutvalet vedtek retningslinjer for å handsame uønska deltid, dagsett.11.02.2010.

Detaljer

Delavtale om drift av nettverk av ressurssjukepleiarar i kreftomsorg og lindrande behandling mellom. Helse Førde og kommunane i Sogn og Fjordane

Delavtale om drift av nettverk av ressurssjukepleiarar i kreftomsorg og lindrande behandling mellom. Helse Førde og kommunane i Sogn og Fjordane Delavtale om drift av nettverk av ressurssjukepleiarar i kreftomsorg og lindrande behandling mellom Helse Førde og kommunane i Sogn og Fjordane 1. Bakgrunn Hausten 2004 starta Kreftforeningen seksjon Vest,

Detaljer

Møteinnkalling. Helse Førde HF Administrasjonen

Møteinnkalling. Helse Førde HF Administrasjonen Helse Førde HF Administrasjonen Møteinnkalling Føremål: Fagrådet Møtetid: Onsdag 20. mai 2015 kl 10.00 15.00 Sted: Sogndal (møtestad blir nærare avklara) Referent: Vidar Roseth Møteleiar: Kjell Idar Dvergsdal

Detaljer

Betre akutthjelp. -eit fagleg og økonomisk samhandlingsprosjekt

Betre akutthjelp. -eit fagleg og økonomisk samhandlingsprosjekt Betre akutthjelp. -eit fagleg og økonomisk samhandlingsprosjekt Kommunalsjef Kari Krogh, Eid kommune Seksjonsleiar May Kristin Sæther, Nordfjord psykiatrisenter (NPS) Nordfjordeid/Eid - vertskommune for

Detaljer

Møtebok. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti. Ugilde Sak Følgjande varamedlem møtte

Møtebok. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti. Ugilde Sak Følgjande varamedlem møtte Kontrollutvalet i Møtebok Møtedato: 2.12.2015 Møtetid: 13.00 16.00 Møtestad: Rådhuset møterom 2. etasje Saksnr.: 18/15-22/15 Følgjande medlemer møtte Jarle Offerdal Guri Olsen Astrid Grøndal Trulssen Vidar

Detaljer

VS 14/7 Godkjenning av innkalling og sakliste VS 14/8 Godkjenning av referat frå førre møte

VS 14/7 Godkjenning av innkalling og sakliste VS 14/8 Godkjenning av referat frå førre møte Møteinnkalling Læringsmiljøutvalet Møtestad: Stort møterom Foss : 09.04.2014 Tidspunkt: 13:15-15:15 Aud Marie Stundal - leiar Marte Bjørnstad Andressen - nestleiar Annicken Lindseth - medlem Morten André

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Tilbod til sikkerheitspasientar i Helse Førde

SLUTTRAPPORT. Tilbod til sikkerheitspasientar i Helse Førde SLUTTRAPPORT Tilbod til sikkerheitspasientar i Helse Førde 2 Innhald 1. Forord... 2 2. Mandat... 3 3. Innleiing... 5 4. Utgreiing... 5 4.1. Fortsatt drift av sikkerheitspost ved Psykiatrisk klinikk, avd.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Møtestad: rådhuset Møtedato: Kl: 13:00 15:00

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Møtestad: rådhuset Møtedato: Kl: 13:00 15:00 MØTEPROTOKOLL Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: rådhuset Møtedato: 28.01.2009 Kl: 13:00 15:00 Medlemar: Forfall: Varamedlemar: Frå adm. (evt. andre): Dato for innkalling: 22.01.09 Merknader: Saker

Detaljer

Avtale mellom. XX kommune og Helse Førde HF. Fagnettverk innan eldremedisin/eldreomsorg

Avtale mellom. XX kommune og Helse Førde HF. Fagnettverk innan eldremedisin/eldreomsorg Avtale mellom XX kommune og Helse Førde HF Fagnettverk innan eldremedisin/eldreomsorg Avtale om fagnettverk innan eldremedisin/eldreomsorg 1. Partar Avtalen er inngått mellom XX kommune og Helse Førde

Detaljer

Sogn lokalmedisinske senter

Sogn lokalmedisinske senter Sogn lokalmedisinske senter Felles formannskapsmøte 5. september 2014 Vidar Roseth prosjektleiar Margun Thue - prosjektmedarbeidar Føremålet med Sogn lokalmedisinske senter Helsetilbod som held høg kvalitet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Samarbeidsavtale om felles barnevernteneste

Detaljer

Helse Førde. Nytt frå Helse Førde. Nettverkssamling helse og omsorg 22.10.13. Samhandlingssjef Vidar Roseth

Helse Førde. Nytt frå Helse Førde. Nettverkssamling helse og omsorg 22.10.13. Samhandlingssjef Vidar Roseth Helse Førde Nytt frå Helse Førde Nettverkssamling helse og omsorg 22.10.13 Samhandlingssjef Vidar Roseth Tema 1. Litt om stoda i Helse Førde 2. Strategi samhandlingsreforma 3. Eldremedisinsk poliklinikk

Detaljer

Styresak. Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014. Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A Styremøte 11.12.

Styresak. Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014. Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A Styremøte 11.12. Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 05.12.2014 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014 Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR

GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Formannskapet 29.01.2015 022/15 Kommunestyret 02.02.2015 010/15 Avgjerd av: Formannskapet Saksbehandlar: Jan Kåre Fure Objekt:

Detaljer

Tenesteavtale 3. Mellom XX kommune og Helse Fonna HF

Tenesteavtale 3. Mellom XX kommune og Helse Fonna HF Tenesteavtale 3 Mellom XX kommune og Helse Fonna HF Samarbeid om ansvar og oppgåvefordeling i tilknyting til innlegging av pasientar som treng tilbod om behandling og/eller vurdering i spesialisthelsetenesta

Detaljer

Møteprotokoll. Sogn regionråd. Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Sognekraft, Vik Møtedato: 28.02.2014 Tid: 09:30-13:45. A.

Møteprotokoll. Sogn regionråd. Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Sognekraft, Vik Møtedato: 28.02.2014 Tid: 09:30-13:45. A. Sogn regionråd Postboks 153 6851 SOGNDAL Møteprotokoll Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Sognekraft, Vik Møtedato: 28.02.2014 Tid: 09:3013:45 A. Desse møtte Faste medlemmar Noralv Distad, ordførar Aurland

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 30.05.11 Kl.: 14.00 17.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 17/11 25/11. MØTELEIAR Toralf Røen(Ap)

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 30.05.11 Kl.: 14.00 17.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 17/11 25/11. MØTELEIAR Toralf Røen(Ap) kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 30.05.11 Kl.: 14.00 17.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 17/11 25/11 MØTELEIAR Toralf Røen(Ap) DESSE MØTTE Benedicte Meyer (SV) Gro Rydland (SP) Svein Lunde

Detaljer

Tenesteavtale 5. mellom. Kvinnherad kommune. Helse Fonna HF

Tenesteavtale 5. mellom. Kvinnherad kommune. Helse Fonna HF Tenesteavtale 5 mellom Kvinnherad kommune og Helse Fonna HF ANSVARS- OG OPPGÅVEFORDELING VED OPPHALD I, OG UTSKRIVING AV PASIENTAR FRÅ SPESIALISTHELSETENESTA SOMATIKK 1 Partar Denne avtalen er inngått

Detaljer

2 av 6 SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 003/14 14/122 Faste saker 004/14 13/849 Oppfølging rapport barnevern

2 av 6 SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 003/14 14/122 Faste saker 004/14 13/849 Oppfølging rapport barnevern SAMNANGER KOMMUNE 1 av 6 MØTEINNKALLING Utval: Formannskapet Møtedato: 05.02.2014 Møtetid: 15:00 - Møtestad: Kommunehuset Varamedlem skal ikkje møta utan nærare innkalling Forfall til møtet eller ugildskap

Detaljer

Møteprotokoll Styremøte Lærdal Næringsutvikling AS

Møteprotokoll Styremøte Lærdal Næringsutvikling AS Møteprotokoll Styremøte Lærdal Næringsutvikling AS Møte nr: 2014-03 Tid: 8. april 2014 kl. 15.30 18.00 Stad: Lærdal, Møterom 2. etasje KIWI-bygget Til stades Rolf Jerving (styreleiar) Jarle Molde Gro Starheimsæter

Detaljer

Telemedisin Sogn og Fjordane

Telemedisin Sogn og Fjordane Telemedisin Sogn og Fjordane Tid og stad for møtet Tid Onsdag, 19. november 2014 kl. 13.00 15.00 Stad Førdegården rom 314/virtuelt møterom 998362 Deltakarar Jan Helge Dale Solveig Horstad Berget Gro Hovland

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE HELSE- OG OMSORGSUTVALET MØTEBOK

GLOPPEN KOMMUNE HELSE- OG OMSORGSUTVALET MØTEBOK GLOPPEN KOMMUNE HELSE- OG OMSORGSUTVALET MØTEBOK Møtedato: 01.09.2015 Møtetid: Kl. 09:00 11:00 Møtestad: Heradshuset Saksnr.: 025/15-028/15 Desse medlemmene møtte: Arnfinn Brekke Leidulf Gloppestad Kari-Ann

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset : 27.04.2015 Tid: 10.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf.

Detaljer

Musea i Sogn og Fjordane Styremøte

Musea i Sogn og Fjordane Styremøte Musea i Sogn og Fjordane Styremøte Dato: Tysdag 23.04.2013 Tid: Kl. 11:00 Stad: De Heibergske Samlinger - Sogn Folkemuseum, Kaupanger MØTEBOK Frå styret møtte: Frå adm. møtte: Referent:, Laura Kvamme,

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Jostein Aanestad. Kommunal medfinanisering av samhandlingsprosjekt og felles ordningar

Saksframlegg. Sakshandsamar: Jostein Aanestad. Kommunal medfinanisering av samhandlingsprosjekt og felles ordningar Saksframlegg Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkivsaksnr.: 15/229-1 Arkiv: G20 Kommunal medfinanisering av samhandlingsprosjekt og felles ordningar * Tilråding: Sogndal kommune dekkar sin del av kostnadene

Detaljer

Austevoll kommune MØTEINNKALLING

Austevoll kommune MØTEINNKALLING Austevoll kommune MØTEINNKALLING Utval: RÅD FOR MENNESKE MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 03.06.2013 Kl. 15.00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg

Detaljer

Møteprotokoll. Sogn regionråd. Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Kiwi-bygget (gamle 1881) 2. etg. Lærdal Møtedato: 21.06.2013 Tid: kl 0930-1230

Møteprotokoll. Sogn regionråd. Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Kiwi-bygget (gamle 1881) 2. etg. Lærdal Møtedato: 21.06.2013 Tid: kl 0930-1230 Sogn regionråd Postboks 153-6851 SOGNDAL Møteprotokoll Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Kiwi-bygget (gamle 1881) 2. etg. Lærdal Møtedato: 21.06.2013 Tid: kl 0930-1230 A. Desse møtte Faste medlemmar Noralv

Detaljer

Møtebok. Kontrollutvalet i Lærdal kommune. Møtedato: 17.6.2015 Møtetid: Møtestad: Rådhuset møterom 2. etasje Saksnr.: 12/15-14/15

Møtebok. Kontrollutvalet i Lærdal kommune. Møtedato: 17.6.2015 Møtetid: Møtestad: Rådhuset møterom 2. etasje Saksnr.: 12/15-14/15 Kontrollutvalet i Møtebok Møtedato: 17.6.2015 Møtetid: Møtestad: Rådhuset møterom 2. etasje Saksnr.: 12/15-14/15 Følgjande medlemer møtte Olav Grøttebø Guri Olsen Siv Rysjedal Anders Haugen Parti Forfall

Detaljer

26/10 Godkjenning av protokoll frå møte 23.04.10 og telefonmøter 06.05.10 og 19.05.10

26/10 Godkjenning av protokoll frå møte 23.04.10 og telefonmøter 06.05.10 og 19.05.10 Tyssneess kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 10.09.10 Kl.: 10.00 12.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 25/10 31/10 MØTELEIAR Kjetil Hestad (Ap) DESSE MØTTE John Martin Dale (T) FORFALL Britt

Detaljer

Telemedisin Sogn og Fjordane Retningsliner for bruk av videokonferanse

Telemedisin Sogn og Fjordane Retningsliner for bruk av videokonferanse Telemedisin Sogn og Fjordane Retningsliner for bruk av videokonferanse ------------------------------------------------------------------------------- Innhald 1 Innleiing... 3 1.1 Videokonferanse... 3

Detaljer

20/11 Rapport etter forvaltningsrevisjon av legetenestene i Tysnes kommune. 21/11 Framlegg til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet for 2012

20/11 Rapport etter forvaltningsrevisjon av legetenestene i Tysnes kommune. 21/11 Framlegg til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet for 2012 Tyssneess kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 02.09.11 Kl.: 10.00 13.30 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 16/11 24/11 MØTELEIAR Kjetil Hestad (Ap) DESSE MØTTE Britt Sørensen Dalsgård (T) John Martin

Detaljer

PASIENT OG PÅRØRANDEOPPLÆRING

PASIENT OG PÅRØRANDEOPPLÆRING LÆRINGS- OG MEISTRINGSSENTERET PASIENT OG PÅRØRANDEOPPLÆRING AKTIVITETSOVERSIKT 2015 Medisinsk behandling kan ikkje avhjelpe alle helseproblem når ein får ein kronisk sjukdom. Opplæring har til hensikt

Detaljer

Årsrapport Kreftkoordinator ÅLA

Årsrapport Kreftkoordinator ÅLA Årsrapport Kreftkoordinator ÅLA Innhold 1.0 KREFTKOORDINATOR I KOMMUNANE ÅLA... 3 1.1 Stilling som kreftkoordinator... 3 1.2 Organisering av stillinga... 3 1.3 Kreftkoordinator si rolle... 3 2.0 Oppstart

Detaljer

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg?

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg? IA-funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? // IA - Funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? Målet med eit inkluderande arbeidsliv (IA) er å gje plass til alle som kan og vil

Detaljer

Eva Marie Halvorsen har meldt forfall. Åse Løkeland (1. vara) og Rasmus Stokke (2. vara) er kalla inn, men har ikkje høve til å møte

Eva Marie Halvorsen har meldt forfall. Åse Løkeland (1. vara) og Rasmus Stokke (2. vara) er kalla inn, men har ikkje høve til å møte Til AMU Møteinnkalling arbeidsmiljøutvalet Det vert med dette kalla inn til møte i arbeidsmiljøutvalet. Møtestad: Stort møterom Foss, Sogndal Dato: Torsdag 17. oktober 2013 Tidspunkt: Kl. 12.15 14.00 Saksliste

Detaljer

Sakliste: Saknr. Sak 29/13 Godkjenning av innkalling og sakliste

Sakliste: Saknr. Sak 29/13 Godkjenning av innkalling og sakliste Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 10.9.2013 Kl.: 12.00 13.15 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 29/13 35/13 MØTELEIAR Johan Inge Særsten (Frp) DESSE MØTTE Jens Arne Stautland (Krf) Peggy

Detaljer

Prosjektgruppa hadde sitt siste møte 14.04. Det er med bakgrunn i

Prosjektgruppa hadde sitt siste møte 14.04. Det er med bakgrunn i Policydokument/ felles strategi t status 09.05.1105 Status Prosjektgruppa hadde sitt siste møte 14.04. Det er med bakgrunn i det som det var semje om der utarbeidd ett utkast til policydokument både til

Detaljer

Notat. Utvikling av kostnadar til gjestepasientar. Styresak 58/12 O Administrerande direktør si orientering notat nr. 3 Styremøte 04.09.

Notat. Utvikling av kostnadar til gjestepasientar. Styresak 58/12 O Administrerande direktør si orientering notat nr. 3 Styremøte 04.09. Notat Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Fonna HF Dato: 17.08.2012 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld: Administrerande direktør Kjetil Lunde Utvikling av kostnadar til gjestepasientar Styresak 58/12 O

Detaljer

FORFALL Kristin Tufta Kirknes (V) meldt forfall Are Traavik (Sp) ikkje meldt forfall på grunn av at innkallinga ikkje var motteke på E-post

FORFALL Kristin Tufta Kirknes (V) meldt forfall Are Traavik (Sp) ikkje meldt forfall på grunn av at innkallinga ikkje var motteke på E-post Kvinnheerrad kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 11.09.12 Kl.: 09.30 14.00 Stad: Møterom Samfunnskroken Saknr.: 28/12 35/12 MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) DESSE MØTTE Frøydis Fjellhaugen (Ap) Sigmund

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 25.05.10 Kl.: 12.00 18.30 Stad: Formannskapssalen Saknr.: 08/10 22/10 MØTELEIAR Amram Hadida (Ap) DESSE MØTTE Odd Martin Myhre (FrP) Ola Malvin Lomheim

Detaljer

Tenesteavtale 2 Partar Bakgrunn Føremål

Tenesteavtale 2 Partar Bakgrunn Føremål Retningsliner for samarbeid knytt til innlegging, utskriving, habilitering, rehabilitering og lærings- og meistringstilbod for å sikre heilskaplege og samanhengande helse- og omsorgstenester til pasientar

Detaljer

1. Krav til ventetider for avvikla (behandla) pasientar skal i styringsdokumenta for 2015 vere:

1. Krav til ventetider for avvikla (behandla) pasientar skal i styringsdokumenta for 2015 vere: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 16.01.2015 SAKSHANDSAMAR: Baard-Christian Schem SAKA GJELD: Differensierte ventetider ARKIVSAK: 2015/1407/ STYRESAK: 012/15 STYREMØTE: 04.02.

Detaljer