REFERAT. Komitémøte REK sør-øst B. 11. juni Møterom REK, Nydalen. Navn Stilling Medlem/Vara Kjetil Fretheim Etikk Komitémedlem

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REFERAT. Komitémøte REK sør-øst B. 11. juni 2014 0900-1630 Møterom REK, Nydalen. Navn Stilling Medlem/Vara Kjetil Fretheim Etikk Komitémedlem"

Transkript

1 REFERAT Komitémøte REK sør-øst B 11. juni Møterom REK, Nydalen Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Kjetil Fretheim Etikk Komitémedlem Ola Skjeldal Helsemyndighet Komitémedlem Grete Dyb Leder medisin Komitémedlem Ellen Beccer Brandvold Pasientorganisasjon Komitémedlem Stein Andersson Psykologi Komitémedlem Tobias Mahler Jus personvern Vara Anne Undahl Lekrepresentasjon Vara Asbjørn Årøen Nestleder medisin Vara Forfall: Navn Stilling Medlem/Vara Helene Braanen Jus personvern Komitémedlem Trond Johansen Lekrepresentasjon Komitémedlem Geir Olav Hjortland Nestleder medisin Komitémedlem Hilde Wøien Sykepleie Komitémedlem Anita Strøm Sykepleie Vara Fra sekreteriatet: Hege Holde Andersson, Jakob Elster, Harsha Gajjar Mikkelsen Nye søknader 2014/856 Association between hormonal Contraceptive use and the risk of Gestation Diabetes Mellitus in Bangladeshi women Dokumentnummer: 2014/856-1 Prosjektsøknad Prosjektleder: Akhtar Hussain University of Oslo Prosjektomtale (Redigert av REK) Project description The background for the project is that the world wide prevalence rate of Gestational Diabetes Mellitus (GDM) varies up to 16% depending on the ethnicity and diagnostic tool used. In Bangladesh current prevalence is 9.7% according to WHO old criteria. Being of Indian-Asian ethnicity, Bangladeshi women are at greater risk of GDM due to their phenotype, fat deposition pattern and diet and lifestyle. Many of these

2 are risk factors for GDM which are non-modifiable. In Bangladesh, the prevalence of contraceptive use is 61%.Risk association between hormonal contraceptives has been shown in two studies conducted in USA and Philippines. Given that Bangladesh is a country of higher prevalence of GDM and also with a high prevalence of Contraceptive usage, this study seeks to estimate the risk association between hormonal contraceptive and GDM. If risk is indicated, contraceptives usage is a modifiable factor which can be controlled to bring down the prevalence of GDM. The study will include 246 pregnant women with Gestational Diabetes Mellitus, who will be recruited when they visit a Maternal and Child Care hospital for check-up. An interview of the women will be conducted based on a structured questionnaire, available medical data will be recorded and anthropometric measurements will be taken. All participants will give their informed consent, which will be given orally in front of a witness. The committee s assessment The committee has no ethical objections to the project. The committee presupposes that the project is approved by the local ethical body in Bangladesh. The committee s decision The project is approved, in accordance with the Norwegian Health Research Act 9 and 33. The approval is given on condition that the project is conducted as described in the application and the protocol. The approval is valid until The data must be stored as de-identified data, i.e. with identifying information kept separate from the other data. For purposes of documentation, the data shall be kept until and deleted or anonymised after this date. The data must be stored in accordance with the norms of data protection in personopplysningsforskriften chapter 2, and the guide Personvern og informasjonssikkerhet I forskningsprosjekter innenfor helse- og omsorgssektoren, published by the Norwegian Directorate of Health. If the project manager wants to make substantial changes to the objective, method, schedule or organisation of the research project, an application must be submitted to the Regional Committee for Medical and Health Research Ethics. The project manager must submit a final report to the Regional Committee for Medical and Health Research Ethics when the research project is finished. The decision of the Committee may be appealed to the National Committee for Research Ethics in Norway. The appeal will need to be sent to the Regional Committee for Research Ethics in Norway, South-East B. The deadline for appeals is three weeks from the date on which you receive this letter. Dokumentnummer: 2014/ /857 Diabetic retionopathy in Bangladesh and its risk factors Prosjektsøknad Prosjektleder: Akhtar Hussain University of Oslo Prosjektomtale (Redigert av REK) Project description The background for the project is that Diabetes Mellitus (DM) is associated with micro vascular complications. Diabetic Retinopathy (DR) is the most common specific complication of type 2 diabetes, and is one of the main leading causes of visual loss in individuals aged years old. Type 2 Diabetes is characterized by an asymptomatic phase between the actual onset of diabetic hyperglycemia and clinical diagnosis. This phase has been estimated to last between 4-7 years and as a result 30-50% of type 2 diabetes remaining undiagnosed. As a consequence of untreated hyperglycemia, a high prevalence of retinopathy in new diagnosed diabetic patients has been found. The aim of the study is to explore extensively the association between DR and a variety of risk factors for retinopathy among early diagnosed and late

3 diagnosed diabetic Type 2 patients in the Bangladeshi population. 250 patients with early diagnosed or late diagnosed diabetes type 2 and diagnosed with retinopathy will be recruited to the study. Information regarding their socio-demographic characteristics, life style, medical and drug history, and family medical history will be obtained. A medical examination will be performed, including blood and urine samples. Participation is based on informed consent. If the patient is illiterate or unable to sign, so that written consent cannot be given, a thumb impression will be taken. The committee s assessment The committee has no ethical objections to the project. The committee presupposes that the project is approved by the local ethical body in Bangladesh. The committee s decision The project is approved, in accordance with the Norwegian Health Research Act 9 and 33. The approval is given on condition that the project is conducted as described in the application and the protocol. The approval is valid until The data must be stored as de-identified data, i.e. with identifying information kept separate from the other data. For purposes of documentation, the data shall be kept until and deleted or anonymised after this date. The data must be stored in accordance with the norms of data protection in personopplysningsforskriften chapter 2, and the guide Personvern og informasjonssikkerhet I forskningsprosjekter innenfor helse- og omsorgssektoren, published by the Norwegian Directorate of Health. If the project manager wants to make substantial changes to the objective, method, schedule or organisation of the research project, an application must be submitted to the Regional Committee for Medical and Health Research Ethics. The project manager must submit a final report to the Regional Committee for Medical and Health Research Ethics when the research project is finished. The decision of the Committee may be appealed to the National Committee for Research Ethics in Norway. The appeal will need to be sent to the Regional Committee for Research Ethics in Norway, South-East B. The deadline for appeals is three weeks from the date on which you receive this letter. 2014/858 Aksept-forsterket vane-endringstrening i gruppeformat for pasienter med hudplukkingslidelse Dokumentnummer: 2014/858-1 Prosjektsøknad Prosjektleder: Benjamin Hummelen Oslo universitetssykehus HF Prosjektomtale (Redigert av REK) Hudplukkingslidelse er en lidelse med en relativt høy forekomst (1-2 %). Tross er lidelsen relativt ukjent, og det er vanskelig å finne spesialisert behandling. Behandlingsstudier er sjeldne. Denne studien er et pilotprosjekt hvor man ønsker å teste ut en kombinasjon av to eksisterende behandlingsformer, vaneendringstrening og aksept-engasjert terapi ut fra hypotese om at kombinasjonen av disse to behandlingsmåter kan være den beste måten å behandle tilstanden. Man å se på effekten av gruppebehandling med denne tilnærmingen. Behandlingstimene, gruppemøter a tre timer med inntil 7 deltakere, tas opp på video. Effekt vil bli vurdert med selvrapporterte spørreskjema, kliniske intervjuer, bilder av affiserte hudområder og psykofysiologske målinger. Vurderinger blir gjort ved fire tidspunkt, før, under og etter behandling, samt ved 1 års oppfølging. Studien skisseres som en pilotstudie med 6-14 deltakere for å vurdere gjennomførbarhet og potensiell effekt av behandlingen. Deltakerne skal rekrutteres fra henviste pasienter til poliklinikken for angstog tvangslidelser, OUS-Ullevål.

4 Komiteen har ingen forskningsetiske innvendinger til at prosjektet gjennomføres. Det er kun de som samtykker til deltagelse i studien som vil få behandling ved denne avdelingen. De som ikke ønsker å delta i studien vil få standard behandling ved et DPS. Komiteen finner dette akseptabelt. Komiteen godkjenner prosjektet i henhold til helseforskningsloven 9 og 33 Godkjenningen er gitt under forutsetning av at prosjektet gjennomføres slik det er beskrevet i søknaden. Tillatelsen gjelder til Av dokumentasjonshensyn skal opplysningene likevel bevares inntil Opplysningene skal lagres avidentifisert, dvs. atskilt i en nøkkel- og en opplysningsfil. Opplysningene skal deretter slettes eller anonymiseres, senest innen et halvt år fra denne dato. Forskningsprosjektets data skal oppbevares forsvarlig, se personopplysningsforskriften kapittel 2, og Helsedirektoratets veileder Personvern og informasjonssikkerhet i forskningsprosjekter innenfor helse- og omsorgssektoren Klageadgang Du kan klage på komiteens vedtak, jf. forvaltningslovens 28 flg. Klagen sendes til REK sør-øst B. Klagefristen er tre uker fra du mottar dette brevet. Dersom vedtaket opprettholdes av REK sør-øst B, sendes klagen videre til Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag for endelig vurdering. Dokumentnummer: 2014/ /859 Leppe- kjevespalter Prosjektsøknad Prosjektleder: Bjørn Øgaard Odontologisk seksjon for leppe-kjeve-ganespalter og kraniofaciale tilstander. Avdeling for plastikk og rekonstruktiv kirurgi. OUS-HF Rikshospitalet Prosjektomtale (Redigert av REK) Bakgrunnen for prosjektet er at det fødes mellom barn med leppe-kjeve-ganespalter i Norge hvert år. Ca 25 % av disse er født med leppe-kjevespalte, men få studier beskriver denne pasientgruppen, både i norsk- og internasjonal litteratur. Man ønsker derfor å gjøre en studie som beskriver kjevevekst hos pasienter født med leppe-kjevespalter og deres behandling av Oslo Cleft Team. Man ønsker å se på følgende problemstillinger for norske individer født med enkeltsidig- eller dobbeltsidig leppe- eller leppe-kjevespalte behandlet av Oslo Spalteteam: - Beskrive spaltenes alvorlighetsgrad, dentale- og andre anomalier, utviklingsforstyrrelser og syndromer. - Studere langtidsutfallet av bentransplantat til spalteområdet, hyppigheten av ikke-frembrudte hjørnetenner og metode brukt for å lukke tannluken i spalteområdet. - Beskrive den kjeve- og ansikts morfologien, og dimensjonene av tannbuen og bittet ved 16 år. Man søner å inkludere alle pasienter som har vært behandlet for leppe- eller leppe-kjevespalter av Oslo-teamet ved Rikshospitalet. 500 pasienter. Til kontrollgruppe ønsker man å bruke barn og ungdom fra Oslo Craniofacial Growth Archives ved Det odontologiske fakultet, Universitetet i Oslo. Dette materialet er et referansemateriale for normal kraniofacial vekst og utvikling og ble etablert på tallet. Den foreliggende informasjonen er ikke tilstrekkelig til at komiteen kan fatte en avgjørelse. I søknaden skriver prosjektleder at man som kontrollgruppe skal benytte materiale fra Oslo Craniofacial Growth Archives. For komiteen er det uklart hvordan dette materiale er samlet inn, og hvorvidt det foreligger et samtykke fra de som er inkludert i denne studien. Før komiteen kan ta stilling til prosjektet må det gis en nærmere redegjørelse for kontrollmaterialet og om det foreligger samtykke for bruk av dette materialet. Komiteens beslutning

5 Vedtak i saken utsettes. Komiteens leder tar stilling til prosjektet etter mottatt svar. Dokumentnummer: 2014/ /860 Ungdomsundersøkelse om rus Prosjektsøknad Prosjektleder: Elisabeth Kvaavik Statens institutt for rusmiddelforskning Prosjektomtale (Redigert av REK) Prosjektet er en pilotstudie som har som formål å prøve ut i en mindre skala metoder som er planlagt benyttet i en senere hovedstudie om ungdoms rusmiddelbruk. I hovedstudien legges det opp til et longitudinelt design, og den første undersøkelsen planlegges gjennomført i Informasjon om årsakene til bruk og opprettholdelse av bruk, ulike typer av brukskarriærer, transisjoner mellom ulike substanser, samt konsekvenser av bruk er sentralt. Den metodiske tilnærmingen i piloten vil bestå av spørreskjema, kvalitative intervjuer og registerdata. Det er spesifikke metodiske aspekter denne pilotstudien vil prøve ut før hovedstudien. De er rekruttering, rekrutteringsprosedyrer, ressursplanlegging og prosjektledelse. Gjennomførbarheten til de mer vitenskapelig orienterte mål (prevalensrater og utvalgsstørrelse) er også sentralt. Pilotundersøkelsen vil være skolebasert og elever i 8., 9., og 10. klasse på ungdomstrinnet og 1. og 2. klasse i videregående skole vil delta, til sammen ca elever i alderen år. Disse skal svare på et elektronisk spørreskjema, og deres foreldre skal også svare på et spørreskjema, i tillegg til at opplysninger innhentes fra ulike registre. Et underutvalg (en klasse fra 8. trinn) vil også delta i kvalitative gruppeintervjuer. Prosjektet kan ikke godkjennes i sin nåværende form, av flere grunner. For det første, foreligger det ikke nok informasjon om prosjektets formål til at komiteen kan bedømme om prosjektet omfattes av helseforskningslovens virkeområde. Helseforskningsloven gjelder for medisinsk og helsefaglig forskning, definert som «virksomhet som utføres med vitenskapelig metodikk for å skaffe til veie ny kunnskap om helse og sykdom» ( 2, jf. 4). Formålet med selve pilotstudien, slik den er beskrevet i søknaden, er å prøve ut spesifikke metodiske aspekter, samt undersøke gjennomførbarheten til vitenskapelige mål. Selv om dette ikke i seg selv gir ny kunnskap om helse og sykdom, gjelder helseforskningsloven også for pilotstudier, jf. 2 første ledd, annet punktum. Men for at pilotstudien skal omfattes av loven, må hovedstudien som pilotstudien er en pilot til, omfattes av helseforskningsloven. Verken i søknadsskjemaet eller i informasjonsskrivet er det gitt nok informasjon om formålet med hovedstudien til at komiteen kan vurdere om formålet med denne er å fremskaffe ny kunnskap om helse og sykdom. Selv om rusbruk er relatert til helse, er ikke all forskning om rusbruk å regne som medisinsk og helsefaglig forskning, og komiteen trenger en nærmere beskrivelse av prosjektets formål for å se om prosjektet omfattes av helseforskningslovens virkeområde. For det andre, anser komiteen at nytten av pilotstudien, slik dens formål er beskrevet, ikke står i forhold til den omfattende datainnsamlingen som skal gjøres i prosjektet. Det omsøkte prosjektet har et stort antall deltagere som skal svare på et spørreskjema med til dels svært sensitive spørsmål om blant annet fysisk og psykisk helse, om risikoatferd, om egen og om familiens rusmiddelbruk og om straffbare handlinger, som hærverk, tyveri og bruk av ulovlige rusmidler. I tillegg skal det innhentes data fra flere sentrale helseregistre Medisinsk fødselsregister, Norsk pasientregister og Reseptregisteret som inneholder sensitive helseopplysninger. Mange av deltakerne er under 16 år, noe som stiller særskilte krav til aktsomhet For at det skal være forsvarlig å gjennomføre et prosjekt som innebærer en så omfattende innsamling av sensitive data, må innsamlingen av opplysningene være nødvendig for å nå prosjektets mål, og prosjektets nytte må være så stor at den rettferdiggjør en så omfattende innsamling. Komiteen kan ikke se at det er tilfelle med denne pilotstudien, der formålet primært er å undersøke metodologiske sider ved studien, som rekrutteringsprosedyrer og ressursplanlegging. Komiteen anser at en pilotstudie som skal undersøke slike spørsmål bør kunne gjennomføres med et langt mindre antall deltakere, og eventuelt med et mindre sensitivt spørreskjema. Komiteen ser at ett av formålene ved pilotstudien er å få preliminære kvantitative data om prevalens, med mer, og at for å nå dette målet, trenger man et stort antall deltakere. Komiteen anser imidlertid at dette formålet i seg selv ikke kan rettferdiggjøre en så omfattende datainnsamling. Komiteen mener derfor at det bør sendes inn en ny søknad, der man velger én av to strategier: Enten søker

6 man om en pilotstudie som er langt mindre omfattende enn den aktuelle studien. Prosjektleder må i så fall beskrive formålet med hovedstudien i tilstrekkelig detalj til at komiteen kan bedømme om den omfattes av helseforskningslovens virkeområde, jf. ovenstående merknader. Eller så søker man direkte om å gjennomføre selve hovedstudien (som eventuelt kan inneholde en pilot-delstudie). I sistnevnte tilfelle må prosjektleder sannsynliggjøre at studien vil gi så nyttig kunnskap om helse og sykdom at den svært omfattende innsamlingen av sensitive data kan forsvares. Komiteen vil for øvrig anbefale at man ved en ny søknad gir en grundigere redegjørelse for beredskapen som planlegges hvis deltakernes svar på spørreskjemaet gir grunn til å tro at er nødvendig med oppfølging av deltakerne, eller hvis noen av deltakerne ønsker hjelp som en følge av deltakelsen. Det ser ut til å være en viss diskrepans mellom søknadsskjemaet og protokollen på dette punktet: i skjemaet står det at «det eneste spørsmålet i spørreskjemaet som kan tenkes utløse alarmberedskap er spørsmålet der studiedeltager tilkjennegir intensjoner om å ta sitt eget liv», mens det i del 3c i protokollen, vises til ulike typer situasjoner som kan gjøre ulike former for oppfølging nødvendig. Komiteen anbefaler videre at man informerer i informasjonsskrivet om hva slags form for oppfølging som kan bli aktuelt. I søknadsskjemaet, skriver prosjektleder at det kan oppstå situasjoner der forskeren har varslingsplikt etter straffeloven 139. Også dette bør drøftes nærmere i en ny søknad, i og med at man spør både foreldre og barn om potensielt straffbare forhold. Komiteen imøteser en ny søknad. Med hjemmel i helseforskningsloven 10 annet ledd, avslår komiteen prosjektet slik det er forelagt. Prosjektet godkjennes ikke i sin nåværende form. Klageadgang Du kan klage på komiteens vedtak, jf. forvaltningslovens 28 flg. Klagen sendes til REK sør-øst B. Klagefristen er tre uker fra du mottar dette brevet. Dersom vedtaket opprettholdes av REK sør-øst B, sendes klagen videre til Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag for endelig vurdering. Komiteens avgjørelse var enstemmig. Dokumentnummer: 2014/ /862 Omsorgstjenester til rett tid for personer med demens Prosjektsøknad Prosjektleder: Geir Selbæk Nasjonalt kompetansetjeneste for aldring og helse Prosjektomtale (Redigert av REK) Bakgrunnen for prosjektet er at den forventede økningen av antall personer med demens i Europa vil medføre økt ressursbruk. To tredjedeler av personer med demens bor hjemme. Prosjektet hører inn under Joint Programme Neurodegenerative Disease Research; et europeisk samarbeidsprosjekt og støttes av Norsk Forskningsråd. Målet er å få kunnskap om hvordan mottakernes somatiske og psykiske helse påvirkes av tilgang til offentlig helsetjenester for hjemmeboende personer med moderat demens og deres familier på kommunenivå i Europa. Hovedformålet er altså pasientenes helsetilstand. Faktorer som påvirker tilgang til nødvendige tjenester til rett tid skal identifiseres på samfunns- og individnivå. To nylig utviklede måleinstrumenter for hjemmeboende personer med demens og deres pårørende skal prøves ut i løpet av prosjektet (ICECAP-O og CarerQol). Det endelige målet for studien er å utvikle strategier for beste praksis. Fra Norge skal det inkluderes 50 personer med demens og deres pårørende. Personene i kohortstudien skal kartlegges ved baseline, 6 og 12 måneder 10 av deltagerne i kohortstudien skal delta i dybdeintervju. Komiteen har ingen forskningsetiske innvendinger til at prosjektet gjennomføres. Det er en sårbar gruppe som skal inkluderes i studien, og det er til dels sensitive data som samles inn.

7 Komiteen mener imidlertid at prosjektleder reflekterer godt rundt spørsmål knyttet til de demente og deres samtykkekompetanse. Det er lagt opp til et samarbeide med pårørende og man vil kontinuerlig vurdere den eventuelle belastning deltagelsen utgjør for personen. Komiteen finner dermed det skisserte prosjektopplegget forsvarlig å gjennomføre. Komiteen godkjenner prosjektet i henhold til helseforskningsloven 9 og 33 Godkjenningen er gitt under forutsetning av at prosjektet gjennomføres slik det er beskrevet i søknaden. Tillatelsen gjelder til Av dokumentasjonshensyn skal opplysningene likevel bevares inntil Opplysningene skal lagres avidentifisert, dvs. atskilt i en nøkkel- og en opplysningsfil. Opplysningene skal deretter slettes eller anonymiseres, senest innen et halvt år fra denne dato. Forskningsprosjektets data skal oppbevares forsvarlig, se personopplysningsforskriften kapittel 2, og Helsedirektoratets veileder Personvern og informasjonssikkerhet i forskningsprosjekter innenfor helse- og omsorgssektoren Klageadgang Du kan klage på komiteens vedtak, jf. forvaltningslovens 28 flg. Klagen sendes til REK sør-øst B. Klagefristen er tre uker fra du mottar dette brevet. Dersom vedtaket opprettholdes av REK sør-øst B, sendes klagen videre til Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag for endelig vurdering. Komiteens avgjørelse var enstemmig. 2014/863 Funksjonell elektrostimulering og botulinum toksin A i spastisitetsbehandling Dokumentnummer: 2014/863-1 Prosjektsøknad Prosjektleder: Grethe Månum Sunnaas sykehus HF, Sunnaas Sykehus HF Prosjektomtale (Redigert av REK) Bakgrunnen for prosjektet er at redusert motorisk kontroll sammen med muskeloveraktivitet er med på å begrense gangfunksjon hos pasienter med spastisk lammelse. Vi vet at elektriske ortoser kan bedre muskelstyrke for ankelløft og ganghastighet hos disse pasientene. Det er mer uklart om bruk av elektrisk ortose påvirker spastisitetsrelatert muskeloveraktivitet og gir bedret timing av muskelaktivering under gange. Intramuskulære injeksjoner med botulinum toksin A (BoNT-A) reduserer spastisitetsrelatert muskeloveraktivitet. Det er mer uklart om dette har en funksjonell betydning. Begge behandlingsmetodene tilbys allerede til pasienter i klinikk Sunnaas sykehus. Det er imidlertid behov for mer kunnskap om effekten av disse to behandlingsmetodene. Prosjektets formål er å undersøke i hvilken grad bruk av elektrisk ortose og/eller intramuskulære injeksjoner med BoNT-A kan påvirke gangfunksjon og subjektive plager på grunn av spastisitetsrelatert muskeloveraktivitet og om dette har betydning for livskvalitet og deltagelse på viktige livsarenaer. 10 deltakere skal rekrutteres til studien. Deltakere er voksne pasienter med spastisk dropfot som dominerende problem verifisert ved klinisk undersøkelse, og rekrutteres fra et oppfølgingsprogram for pasienter med ryggmargsskade ved Seksjon for Poliklinikk, vurdering og oppfølging, Sunnaas sykehus HF. Prosjektet skal gjennomføres parallelt med klinisk tilbud og har et «singel system»-design. I dette designet vil hver prosjektdeltager bli sammenlignet med seg selv, og deltagerne vil få behandling med elektrisk ortose og/eller BoNT-A ut i fra gjeldende klinisk praksis og aktuelle problemstilling. Det vil bli gjort 4 målinger av hver prosjektdeltager ved baseline. Etter baseline går deltagerne igjennom intervensjonsperiode på 4 x 12 uker hvor de evalueres etter henholdsvis 2, 4, 6, 8, 10 og 12 uker. Etter hver 12 ukers periode utføres det en mer omfattende evaluering og indikasjonsvurdering som danner beslutningsgrunnlag for videre behandling (ingen, elektrisk ortose og/eller BoNT-A). Komiteen oppfatter prosjektet som et pilotprosjekt. Deltagerne får den samme behandlingen som de ville ha fått hvis de ikke hadde deltatt, og deltagelse innebærer primært en tettere oppfølging av deltagerne. Komiteen har dermed ingen forskningsetiske innvendinger til prosjektet.

8 Botulinum toksin A er et legemiddel og det er mulig at prosjektet er å regne som klinisk utprøving av legemiddel, selv om deltakerne får den samme behandlingen som de ellers ville ha fått. Hvis det er andre diagnostiske prosedyrer eller monitoreringsprosedyrer i studien for å følge opp pasienten/forsøkspersonen enn det ellers ville ha vært, kan dette medføre at prosjektet omfattes av kravene i forskrift om klinisk utprøving av legemidler til mennesker. Komiteen viser her til Veiledning til Forskrift av 30. oktober 2009 om klinisk utprøving av legemidler til mennesker, side 3. Komiteen ber derfor prosjektleder ta kontakt med Statens legemiddelverk for å få avklart om prosjektet omfattes av forskrift om klinisk utprøving av legemidler til mennesker. Hvis prosjektet er å regne som klinisk utprøving, må prosjektleder søke Statens legemiddelverk om godkjenning, og komiteen må få beskjed om legemiddelverkets vurdering. Hvis protokollen blir revidert som følge av en eventuell behandling i Statens legemiddelverk, må komiteen få den reviderte protokollen til godkjenning. Informasjonsskriv- og samtykkeerklæring I informasjonsskrivet står det under overskriften «Hva skjer med dine besvarte spørreskjemaer og informasjonen om deg»: «Ved tilbakekalling av samtykke vil pasientdata innsamlet fram til dette tidspunktet inngå som studiedata, men ingen ytterligere data vil bli registrert.» Hvis Statens legemiddelverk kommer til at prosjektet ikke omfattes av forskrift om klinisk utprøving av legemidler til mennesker, er det helseforskningslovens regler om tilbaketrekking av samtykke som gjelder, og i henhold til helseforskningsloven 16, har deltakerne rett til å kreve slettet innsamlet materiale, med mindre opplysningene allerede er inngått i utførte analyser. Hvis prosjektet ikke omfattes av forskrift om klinisk utprøving av legemidler til mennesker, må informasjonsskrivet derfor revideres på dette punkt. Den siterte setningen bør da erstattes med følgende setning: «Dersom du trekker deg fra studien, kan du kreve å få slettet innsamlede prøver og opplysninger, med mindre opplysningene allerede er inngått i analyser eller brukt i vitenskapelige publikasjoner.» Hvis prosjektet derimot omfattes av forskrift om klinisk utprøving av legemidler til mennesker, skal den siterte setningen beholdes. Det må imidlertid da komme frem i informasjonsskrivet at alle data skal lagres i 15 år etter prosjektslutt (og ikke 5 år, slik det nå står i informasjonsskrivet), i henhold til reglene i forskrift om klinisk utprøving av legemidler til mennesker. Utfra dette setter komiteen følgende vilkår for godkjenning: - Prosjektleder må avklare med Statens legemiddelverk hvorvidt prosjektet er å regne som klinisk utprøving. Hvis prosjektet er å regne som klinisk utprøving, må komiteen få tilbakemelding om det, og hvis protokollen blir revidert som følge av en eventuell behandling i Statens legemiddelverk, må komiteen få den reviderte protokollen til godkjenning. - Informasjonsskrivet revideres i henhold til ovenstående merknader. Revidert informasjonsskriv sendes komiteen til orientering. Komiteen godkjenner prosjektet i henhold til helseforskningsloven 9 og 33 under forutsetning av at ovennevnte vilkår oppfylles. I tillegg til ovennevnte vilkår, er godkjenningen gitt under forutsetning av at prosjektet gjennomføres slik det er beskrevet i søknaden. Tillatelsen gjelder til Av dokumentasjonshensyn skal opplysningene likevel bevares inntil Opplysningene skal lagres avidentifisert, dvs. atskilt i en nøkkel- og en opplysningsfil. Opplysningene skal deretter slettes eller anonymiseres, senest innen et halvt år fra denne dato. Forskningsprosjektets data skal oppbevares forsvarlig, se personopplysningsforskriften kapittel 2, og Helsedirektoratets veileder Personvern og informasjonssikkerhet i forskningsprosjekter innenfor helse- og omsorgssektoren Dersom det skal gjøres endringer i prosjektet i forhold til de opplysninger som er gitt i søknaden, må prosjektleder sende endringsmelding til REK. Prosjektet skal sende sluttmelding på eget skjema, se helseforskningsloven 12, senest et halvt år etter prosjektslutt. Klageadgang Du kan klage på komiteens vedtak, jf. forvaltningslovens 28 flg. Klagen sendes til REK sør-øst B. Klagefristen er tre uker fra du mottar dette brevet. Dersom vedtaket opprettholdes av REK sør-øst B, sendes klagen videre til Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag for endelig vurdering. Komiteens avgjørelse var enstemmig.

9 2014/864 Reproduserbarhet av knevinkelmåling hos pasienter med Cerebral parese Dokumentnummer: 2014/864-1 Prosjektsøknad Prosjektleder: Inger Holm Oslo Universitetssykehus Prosjektomtale (Redigert av REK) Bakgrunnen for prosjektet er at man på bevegelseslaboratoriet på Rikshospitalet høsten 2014 påbegynner et doktorgradsarbeide som tar sikte på å kartlegge om barn med Cerebral parese (CP) får optimal oppfølging og behandling. Studien setter særlig fokus på effekten av tøyning og styrketrening av knevinkel på barn med CP. Poplitealvinkel og hamstringscatch (spastisitet) er kliniske mål for beskrivelse av hamstringslengde og spastisitet både i klinikk og forskning når det gjelder barn med cerebral parese (CP). Formålet med studien er å måle inter- og intraraterreliabilitet på disse testene. Det skal inkluderes 60 barn i studien, dette er barn med bilateral cerebral parese, i alderen 8 til 14 år. Deltagelse innebærer at barna testes av to team to ganger, med en ukes mellomrom. Komiteen har ingen forskningsetiske innvendinger til at prosjektet gjennomføres. Barna som inkluderes i denne studien er spesielt utsatt grunnet en grunnlidelse. I tillegg vil de være mye til undersøkelser og dette vil medfører en merbelastning for dem. Komiteen mener imidlertid at prosjektgruppen har vært oppmerksomme på dette og tilstrebet at undersøkelsene gjennomføres så skånsomt som mulig for barna. Informasjonsskriv og samtykkeerklæring Det skal inkluderes barn i alderen 8-14 år i studien. Komiteen ber om at det utarbeides alderstilpassede informasjonsskriv. Et til barn i alderen 8-12 år og et til barn over 12 år. Informasjonsskirevne må sendes komiteen for godkjenning. Komiteens beslutning Vedtak i saken utsettes. Komiteens leder tar stilling til prosjektet ved mottatt svar. 2014/866 TRC (SUPPORT): En studie med eltrombopag eller placebo i kombinasjon med azacitidine for pasienter med lavt antall blodplater på grunn av intermediær 1, 2 eller høyrisiko myelodysplastisk syndrom Dokumentnummer: 2014/866-1 Prosjektsøknad Prosjektleder: Ingunn Dybedal Oslo Universitetssykehus Tidligere godkjent forskningsbiobank (opptil 3): GlaxoSmithKline Prosjektomtale (Redigert av REK) Bakgrunnen for prosjektet er at myelodysplastisk syndrom (MDS) er en gruppe maligne blodsykdommer som karakteriseres ved anemi, neutropeni og/eller trombocytopeni. Ca. 30 % utvikler akutt myeloid leukemi. Cellegiften Azacitidine har vist å kunne øke overlevelsen og bedre benmargsfunksjonen ved INT-2- og høyrisk MDS. For pasienter med INT-1-risk er behandlings-mulighetene få. Da kan azacitidine og eltrombopag være et mulig behandlingstilbud. Mange MDS pasienter får trombocytopeni ved behandling med Azacitidine, spesielt hvis platetallet på forhånd var lavt. I denne randomiserte fase III legemiddelstudien, vil pasienter med

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst B. 15. januar 2014 0900-1630 Møterom REK, Nydalen. Navn Stilling Medlem/Vara Stein Andersson Psykologi Ekstern bruker

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst B. 15. januar 2014 0900-1630 Møterom REK, Nydalen. Navn Stilling Medlem/Vara Stein Andersson Psykologi Ekstern bruker REFERAT Komitémøte REK sør-øst B 15. januar 2014 0900-1630 Møterom REK, Nydalen Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Stein Andersson Psykologi Ekstern bruker Kjetil Fretheim Etikk Komitémedlem

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst D. 10. mai 2012 10 Gullhaug torg 4a. Navn Stilling Medlem/Vara. Marianne Forsman Etikk Komitémedlem

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst D. 10. mai 2012 10 Gullhaug torg 4a. Navn Stilling Medlem/Vara. Marianne Forsman Etikk Komitémedlem REFERAT Komitémøte REK sør-øst D 10. mai 2012 10 Gullhaug torg 4a Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Marianne Forsman Etikk Komitémedlem Kristian Hagestad Helsemyndighet Komitémedlem Benedikte

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst D. 02. april 2014 0900 Nydalen. Navn Stilling Medlem/Vara Jon Anders Lindstrøm Etikk Komitémedlem

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst D. 02. april 2014 0900 Nydalen. Navn Stilling Medlem/Vara Jon Anders Lindstrøm Etikk Komitémedlem REFERAT Komitémøte REK sør-øst D 02. april 2014 0900 Nydalen Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Jon Anders Lindstrøm Etikk Komitémedlem Torgeir Sørensen Helsemyndighet Komitémedlem Finn

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst B. 28. november 2012 10-1630 Møterom (kantine), Nydalen 37B

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst B. 28. november 2012 10-1630 Møterom (kantine), Nydalen 37B REFERAT Komitémøte REK sør-øst B 28. november 2012 10-1630 Møterom (kantine), Nydalen 37B Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Kjetil Fretheim Etikk Komitémedlem Berit Herlofsen Helsemyndighet

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK vest. 05. juni 2014 09:30-16:00 Labbygg, Haukeland universitetssjukehus. Navn Stilling Medlem/Vara

REFERAT. Komitémøte REK vest. 05. juni 2014 09:30-16:00 Labbygg, Haukeland universitetssjukehus. Navn Stilling Medlem/Vara REFERAT Komitémøte REK vest 05. juni 2014 09:30-16:00 Labbygg, Haukeland universitetssjukehus Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Helge Bryne Helsemyndighet Komitémedlem Ansgar Berg Leder

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst B. 08. juni 2011 10.00-16.30 Møterom i REKs lokaler i Nydalen. Navn Stilling Medlem/Vara. Navn Stilling Medlem/Vara

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst B. 08. juni 2011 10.00-16.30 Møterom i REKs lokaler i Nydalen. Navn Stilling Medlem/Vara. Navn Stilling Medlem/Vara REFERAT Komitémøte REK sør-øst B 08. juni 2011 10.00-16.30 Møterom i REKs lokaler i Nydalen Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Forfall: Navn Stilling Medlem/Vara Fra sekreteriatet: Katrine

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst C. 07. mai 2015 0900-1600 Gullhaugveien 1-3. Navn Stilling Medlem/Vara Gry Oftedal Etikk Komitémedlem

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst C. 07. mai 2015 0900-1600 Gullhaugveien 1-3. Navn Stilling Medlem/Vara Gry Oftedal Etikk Komitémedlem REFERAT Komitémøte REK sør-øst C 07. mai 2015 0900-1600 Gullhaugveien 1-3 Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Gry Oftedal Etikk Komitémedlem Fredrik A. Dahl Helsemyndighet Komitémedlem Lee

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst C. 26. mars 2015 0900-1600 Gullhaugveien 1-3. Navn Stilling Medlem/Vara. Fredrik A. Dahl Helsemyndighet Komitémedlem

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst C. 26. mars 2015 0900-1600 Gullhaugveien 1-3. Navn Stilling Medlem/Vara. Fredrik A. Dahl Helsemyndighet Komitémedlem REFERAT Komitémøte REK sør-øst C 26. mars 2015 0900-1600 Gullhaugveien 1-3 Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Fredrik A. Dahl Helsemyndighet Komitémedlem Lee Bygrave Jus personvern Komitémedlem

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst C. 01. april 2014 0900-1600. Navn Stilling Medlem/Vara. Gry Oftedal Etikk Komitémedlem

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst C. 01. april 2014 0900-1600. Navn Stilling Medlem/Vara. Gry Oftedal Etikk Komitémedlem REFERAT Komitémøte REK sør-øst C 01. april 2014 0900-1600 Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Gry Oftedal Etikk Komitémedlem Fredrik A. Dahl Helsemyndighet Komitémedlem Lee Bygrave Jus personvern

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst B. 30. november 2011 10:00-16:00 Møterom i REKs lokaler i Nydalen. Navn Stilling Medlem/Vara

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst B. 30. november 2011 10:00-16:00 Møterom i REKs lokaler i Nydalen. Navn Stilling Medlem/Vara REFERAT Komitémøte REK sør-øst B 30. november 2011 10:00-16:00 Møterom i REKs lokaler i Nydalen Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Grete Dyb Nestleder medisin Komitémedlem Forfall: Navn

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst A. 09. februar 2012 9 Gullhaug torg. Navn Stilling Medlem/Vara Hanne Sofie Logstein Jus personvern Komitémedlem

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst A. 09. februar 2012 9 Gullhaug torg. Navn Stilling Medlem/Vara Hanne Sofie Logstein Jus personvern Komitémedlem REFERAT Komitémøte REK sør-øst A 09. februar 2012 9 Gullhaug torg Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Hanne Sofie Logstein Jus personvern Komitémedlem Erik Ringnes Lekrepresentasjon Komitémedlem

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst D. 25. februar 2015 09-16 Møterom, Gullhaugveien 1-3, Nydalen

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst D. 25. februar 2015 09-16 Møterom, Gullhaugveien 1-3, Nydalen REFERAT Komitémøte REK sør-øst D 25. februar 2015 09-16 Møterom, Gullhaugveien 1-3, Nydalen Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Torgeir Sørensen Helsemyndighet Komitémedlem Finn Wisløff

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst A. 11. juni 2015 0900-1600 Gullhaugveien 1-3. Navn Stilling Medlem/Vara. Eli Feiring Etikk Komitémedlem

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst A. 11. juni 2015 0900-1600 Gullhaugveien 1-3. Navn Stilling Medlem/Vara. Eli Feiring Etikk Komitémedlem REFERAT Komitémøte REK sør-øst A 11. juni 2015 0900-1600 Gullhaugveien 1-3 Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Eli Feiring Etikk Komitémedlem Helge Worren Helsemyndighet Komitémedlem Knut

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst C. 01. desember 2011 09.00 Nydalen. Navn Stilling Medlem/Vara. Gry Oftedal Etikk Komitémedlem

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst C. 01. desember 2011 09.00 Nydalen. Navn Stilling Medlem/Vara. Gry Oftedal Etikk Komitémedlem REFERAT Komitémøte REK sør-øst C 01. desember 2011 09.00 Nydalen Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Gry Oftedal Etikk Komitémedlem Fredrik A. Dahl Helsemyndighet Komitémedlem Terese Smith

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst C. 17. mars 2011 Lucy Smiths hus. Navn Stilling Medlem/Vara Marianne Forsman Etikk Komitémedlem

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst C. 17. mars 2011 Lucy Smiths hus. Navn Stilling Medlem/Vara Marianne Forsman Etikk Komitémedlem REFERAT Komitémøte REK sør-øst C 17. mars 2011 Lucy Smiths hus Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Marianne Forsman Etikk Komitémedlem Gry Oftedal Etikk Komitémedlem Eli Feiring Etikk Komitémedlem

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK vest. 23. april 2015 09:30-16:00 Armauer Hansens hus, Haukeland universitetssjukehus. Navn Stilling Medlem/Vara

REFERAT. Komitémøte REK vest. 23. april 2015 09:30-16:00 Armauer Hansens hus, Haukeland universitetssjukehus. Navn Stilling Medlem/Vara REFERAT Komitémøte REK vest 23. april 2015 09:30-16:00 Armauer Hansens hus, Haukeland universitetssjukehus Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Helge Bryne Helsemyndighet Komitémedlem Karl

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK nord. 22. mars 2012 09.30 Rom L6.201 MH Bygget. Navn Stilling Medlem/Vara Kjersti Fjørtoft Etikk Komitémedlem

REFERAT. Komitémøte REK nord. 22. mars 2012 09.30 Rom L6.201 MH Bygget. Navn Stilling Medlem/Vara Kjersti Fjørtoft Etikk Komitémedlem REFERAT Komitémøte REK nord 22. mars 2012 09.30 Rom L6.201 MH Bygget Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Kjersti Fjørtoft Etikk Komitémedlem Tove Klæboe Nilsen Helsemyndighet Komitémedlem

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst A. 27. mai 2010 Frederik Holsts hus 231. Navn Stilling Medlem/Vara. Marianne Forsman Etikk Komitémedlem

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst A. 27. mai 2010 Frederik Holsts hus 231. Navn Stilling Medlem/Vara. Marianne Forsman Etikk Komitémedlem REFERAT Komitémøte REK sør-øst A 27. mai 2010 Frederik Holsts hus 231 Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Marianne Forsman Etikk Komitémedlem Gry Oftedal Etikk Komitémedlem Eli Feiring Etikk

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK vest. 24. november 2011 9:30-14:30 Møterom 7.1, Nye labbygg, Haukeland universitetssykehus

REFERAT. Komitémøte REK vest. 24. november 2011 9:30-14:30 Møterom 7.1, Nye labbygg, Haukeland universitetssykehus REFERAT Komitémøte REK vest 24. november 2011 9:30-14:30 Møterom 7.1, Nye labbygg, Haukeland universitetssykehus Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Vigdis Songe-Møller Etikk Komitémedlem

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK nord. 22. august 2013 09.30- Universitetet i Tromsø, MH-bygget. Navn Stilling Medlem/Vara Kjersti Fjørtoft Etikk Komitémedlem

REFERAT. Komitémøte REK nord. 22. august 2013 09.30- Universitetet i Tromsø, MH-bygget. Navn Stilling Medlem/Vara Kjersti Fjørtoft Etikk Komitémedlem REFERAT Komitémøte REK nord 22. august 2013 09.30- Universitetet i Tromsø, MH-bygget Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Kjersti Fjørtoft Etikk Komitémedlem Tove Klæboe Nilsen Helsemyndighet

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK vest. 27. mars 2014 09:30-15:30 Labbygg, Haukeland universitetssjukehus. Navn Stilling Medlem/Vara

REFERAT. Komitémøte REK vest. 27. mars 2014 09:30-15:30 Labbygg, Haukeland universitetssjukehus. Navn Stilling Medlem/Vara REFERAT Komitémøte REK vest 27. mars 2014 09:30-15:30 Labbygg, Haukeland universitetssjukehus Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Vigdis Songe-Møller Etikk Komitémedlem Helge Bryne Helsemyndighet

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK vest. 19. september 2013 9:00-16:00 Labbygg, Haukeland universitetssjukehus. Navn Stilling Medlem/Vara

REFERAT. Komitémøte REK vest. 19. september 2013 9:00-16:00 Labbygg, Haukeland universitetssjukehus. Navn Stilling Medlem/Vara REFERAT Komitémøte REK vest 19. september 2013 9:00-16:00 Labbygg, Haukeland universitetssjukehus Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Vigdis Songe-Møller Etikk Komitémedlem Helge Bryne Helsemyndighet

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst A. 21. august 2014 0900-1700 Gullhaugveien 1-3. Navn Stilling Medlem/Vara. Eli Feiring Etikk Komitémedlem

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst A. 21. august 2014 0900-1700 Gullhaugveien 1-3. Navn Stilling Medlem/Vara. Eli Feiring Etikk Komitémedlem REFERAT Komitémøte REK sør-øst A 21. august 2014 0900-1700 Gullhaugveien 1-3 Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Eli Feiring Etikk Komitémedlem Helge Worren Helsemyndighet Komitémedlem Knut

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK vest. 16. mai 2013 9:30-16:00 Labbygg Haukeland universitetssykehus

REFERAT. Komitémøte REK vest. 16. mai 2013 9:30-16:00 Labbygg Haukeland universitetssykehus REFERAT Komitémøte REK vest 16. mai 2013 9:30-16:00 Labbygg Haukeland universitetssykehus Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Helge Bryne Helsemyndighet Komitémedlem Bjørn Henning Østenstad

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK vest. 17. mars 2011 09:30-15:30 Møterom 7.1 Lab.bygget, Haukeland universitetssykehus. Navn Stilling Medlem/Vara

REFERAT. Komitémøte REK vest. 17. mars 2011 09:30-15:30 Møterom 7.1 Lab.bygget, Haukeland universitetssykehus. Navn Stilling Medlem/Vara REFERAT Komitémøte REK vest 17. mars 2011 09:30-15:30 Møterom 7.1 Lab.bygget, Haukeland universitetssykehus Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Vigdis Songe-Møller Etikk Komitémedlem Helge

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK midt. 25. november 2011 09:00 Møterom 1.etg, Institutt for samfunnsmedisin

REFERAT. Komitémøte REK midt. 25. november 2011 09:00 Møterom 1.etg, Institutt for samfunnsmedisin REFERAT Komitémøte REK midt 25. november 2011 09:00 Møterom 1.etg, Institutt for samfunnsmedisin Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Bjørn K. Myskja Etikk Komitémedlem Per Holger Broch Helsemyndighet

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK nord. 27. november 2014 09.30- Universitetet i Tromsø, MH-bygget

REFERAT. Komitémøte REK nord. 27. november 2014 09.30- Universitetet i Tromsø, MH-bygget REFERAT Komitémøte REK nord 27. november 2014 09.30- Universitetet i Tromsø, MH-bygget Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Kjersti Fjørtoft Etikk Komitémedlem Tove Klæboe Nilsen Helsemyndighet

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK midt. 21. august 2015 09:00 1.etg, Bygg for samfunnsmedisin. Navn Stilling Medlem/Vara

REFERAT. Komitémøte REK midt. 21. august 2015 09:00 1.etg, Bygg for samfunnsmedisin. Navn Stilling Medlem/Vara REFERAT Komitémøte REK midt 21. august 2015 09:00 1.etg, Bygg for samfunnsmedisin Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Arne Vaaler Helsemyndighet Komitémedlem Sven Erik Gisvold Leder medisin

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK vest. 10. januar 2013 9:30-16:30 Labbygg Haukeland universitetssykehus. Navn Stilling Medlem/Vara

REFERAT. Komitémøte REK vest. 10. januar 2013 9:30-16:30 Labbygg Haukeland universitetssykehus. Navn Stilling Medlem/Vara REFERAT Komitémøte REK vest 10. januar 2013 9:30-16:30 Labbygg Haukeland universitetssykehus Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Vigdis Songe-Møller Etikk Komitémedlem Helge Bryne Helsemyndighet

Detaljer

Møtedokument REK Sørøst A 22.05.2009

Møtedokument REK Sørøst A 22.05.2009 Møtedokument REK Sørøst A 22.05.2009 Generelt Møtedato 17.06.2009 Sted Status REK sør-øst A Referat Endelig dato 01.07.2009 Til dagsorden Merknad Nye søknader Dok.Nr. 2009/151-1 Forskningsansvarlig Studium

Detaljer