fun Professional Watchmakers Norway Urmakerfaget i Norge Skrevet av: Urmakermester Jon Lindstrøm og urmakermester Erik Ødegaard 24.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "fun Professional Watchmakers Norway Urmakerfaget i Norge Skrevet av: Urmakermester Jon Lindstrøm og urmakermester Erik Ødegaard 24."

Transkript

1 fun Fagurmakerne Norge Professional Watchmakers Norway Urmakerfaget i Norge Skrevet av: Urmakermester Jon Lindstrøm og urmakermester Erik Ødegaard 24. august urmakerfaget i sentrum

2 2 Innholdsfortegnelse. Side: 3 Introduksjon av organisasjonen Fagurmakerne Norge FUN. 4 Hva ønsker FUN? 5 Utdanning av urmakere i Norge i 1969, for 37 år siden. 6 Ny skole på Kongsberg. 7 Urmakerutdanning i Norge år Urmakerlinjen ved Tinus Videregående Skole, Kongsberg. 8 Rekruttering i Vurdering av fremtidig behov og utdanning av fagurmakere for Norge. 11 Konklusjon for Østfold Medlemsbedrifter i NUF ( hele landet) år Statistisk materiale. 13 Urmakerbransjen i Norge. 14 Historikk. 16 Manglende forståelse for håndverk. 18 Overføring av kunnskap mellom generasjoner. 18 Fremtidsutsikter. 19 Konklusjon. 19 Vedlegg 2

3 3 Introduksjon av Organisasjonen Fagurmakerne Norge FUN Organisasjonen FAGURMAKERNE NORGE (FUN) er registrert som frivillig medlemsorganisasjon for fagurmakere i Brønnøysund-registrene 20. mai Organisasjonen er åpen for alle med svennebrev eller tilsvarende utdanning i urmakerfaget, og som har interesse for å utvikle den håndverksbaserte urmakerkompetanse. Organisasjonen er ikke etablert for å bekjempe andre bransjesammenslutninger, men for å styrke urmakerfaget i Norge. Det er grunn til å nevne at stifterne av FAGURMAKERNE NORGE over tid har sett med bekymring på det nivå urmakerutdanningen har fått, og at kompetanse i urmakerfaglige spørsmål har fått en mindre plass. Dette vil FAGURMAKERNE NORGE arbeide for å bedre. Organisasjonens hovedmål er å arbeide for en internasjonal utdanning som standard for urmakere i Norge. FAGURMAKERNE NORGE er en medlemsorganisasjon og vil ikke arbeide med kjededrift, innkjøp eller grossistvirksomhet. Fagurmakerne Norge FUN Tlf: , mob: , fax: Bankforb: Halden Sparebank, k.nr , org.nr Besøkadresse: Karl Johansgt. 10, Sarpsborg, Postadresse: Postboks 271, 1702 Sarpsborg 3

4 4 Hva ønsker FUN FUN vil ikke akseptere dagens urmakerutdanning som grunnlag for svenneprøve i Norge. Utdanningen holder et så lavt nivå at den ikke kan forsvares med en fagprøve i et fag der det finnes normer for minimumskrav ellers i verden. En norsk urmakerutdanning må også inneholde minimumsnormer som omtrent er like over hele verden. Dagens fagplaner for urmakerfaget holder ikke slike minimumsmål. FUN vil arbeide for bedre utdanning i urmakerfaget, mens dagens utdanning gjerne kan fungere videre som butikkutdanning for urmakerbutikkenes ansatte. Kongsbergskolen kan gjerne fungere som et grunnkurs for urmakere eller en butikkfagskole for urmakerbutikker. Det ser i dag ut til at lærlingsystemet i urmakerfaget har overlevd seg selv og må bort. Det har i mange år vært kamp for å finne opplæringsbedrifter, og kvaliteten på disse er så variabel at det er tilfeldigheter som rår om eleven får sin opplæring eller ei. Selv store butikker har i dag ikke kapasitet til å gi en lærling god oppfølging. Det er snart ikke urmakerbutikker som har verksted med minimumsutstyr for opplæring av en lærling. For å kunne bevare fagutdanningen av urmakere i Norge, anbefaler FUN at det utdannes 5 elever pr. år som fagurmakere. Dette antall er basert på en totalvurdering ut fra dagens behov og beregnet behov i de kommende år. Det finnes i dag følgende alternativer for utdanning av 5 elever: 1. Integrere norske elever i den Svenske urmakerskolen i Borensberg, 3 år. 2. Sende elevene til Sveits i 2 år på Wostep-utdanning, og til England i diverse kurs ved Horologisk Institutt, til sammen 1 år. 3. Opprette en privatskole i Norge lik Pluss-skolen for gullsmedfaget i Fredrikstad med 2 eller 3-årig linje. Det er meget dårlig økonomi å bygge en komplett godkjent teknisk fagskole i Norge for et så lite fag med så få elever pr. år. Da må det være bedre å knytte seg til de eksisterende og vel anerkjente skoler. Hvis dette ikke er mulig, må vi lage noe tilsvarende i Norge. FUN ønsker på lik linje med Norges Urmakerforbund, å bli høringsinstans for fagplaner og fagrelaterte spørsmål for urmakerfaget i Norge. 4

5 5 Utdanning av urmakere i Norge i 1969, for 37 år siden For å sette urmakerfaget i et perspektiv, vil vi se på utviklingen av utdanningen av urmakere i Norge etter 1945, og vi vil først se på det siste året med den gamle 5-årige utdanning, nemlig Elementærteknisk Skole i Oslo Urmakerutdanningen i Norge har gjennom flere generasjoner vært en 5-årig fagutdanning der utdanningen ble basert på en lærlingkontrakt og lærlingskole Det var frivillig å ta det siste året på Elementærteknisk skole i Oslo med avsluttende svenneprøve, noe de fleste gjorde. Svenneprøven var en meget god og nøye avslutning på utdanningen som elevene var stolte over å klare. Elevene fikk gjennomgå en internasjonalt akseptert grundig utdanning på lik linje med de fleste land vi kunne sammenligne oss med. Utdanningen var tuftet på en lang tradisjon av faglige oppgaver og ga eleven en god plattform for videre utdanning eventuelt i Tyskland eller Sveits. Fagetikk De som ikke hadde svennebrev, men reparerte ur, ble benevnt som outsidere og fikk ikke kjøpe ur og deler av de seriøse leverandører. Dette bidro til godt håndverk over hele landet der folk visste at en urmaker var en utdannet urmaker som kunne sitt fag. Ingen fikk starte en virksomhet uten at håndverksbrev eller handelsbrev også var i orden. Etterutdanning De største leverandørene arrangerte kurs i Sveits der urmakerne ble innført i de siste tekniske nyvinningene. Elvebakken Videregående Skole i Oslo Vi hadde også en 3-årig urmakerskole i Oslo der pensum var det samme som en elev med lærlingkontrakt gjennomgikk på 5 år. Men det var den gang mange som mente at den 3-årige skole ikke holdt faglig kvalitet og at de fikk for liten praksistrening. Men sett i forhold til dagens utdanning var denne skolen mer lik den internasjonale skole for urmakere i dagens Europa, og langt over vår nåværende urmakerutdanning i Norge. Norge tidlig ute med opplæring i elektroniske ur Norges Urmakerforbund var meget tidlig ute med å utdanne urmakere i de nye elektroniske ur. Det ble holdt kurs rundt i hele Norge for urmakere som lå meget godt an sammenlignet med andre land i Europa. Vi var med i utviklingen av den nye teknologi for kvartsuret og vi trodde reparasjoner av elektroniske ur skulle ta over for det mekaniske uret. Dansk Urmakerskole Ringsted 5

6 6 Mange elever i Norge tok sin skoleutdanning i Danmark, og den danske urmakerskolen er godkjent for det norske svennebrev. Dette var en vekselskole der lærlingen gjennom sin utdanning gikk vekselvis på skole og i praksis på opplæringsplassen hjemme i Norge. Ny skole på Kongsberg For 11 år siden ble skolen i Oslo nedlagt og det ble startet en urmakerlinje ved Tinus Videregående Skole i Skolen skulle bygges på det danske system med vekselvis litt skole og litt i bedrift. De siste 10 år er det på Kongsberg blitt avlagt svennebrev for urmakere fra 4-6 opp til 12 elever pr. år. Dvs. at vi har fått en maksimaltilgang på ca. 80 urmakere de siste 10 år. Av disse har flere forsvunnet ut av urmakerfaget, og svært få har i dag spesialisert seg videre i faget. Reform 94 Reform 94 ble innført i det norske skolesystem i 1994 der også urmakerelever kom inn under begrepet rettighetselever der alle måtte ha et grunnkurs før videregående opplæring startet med VK1 og VK2. Vår utdanning fikk da et særløp som medførte et 3-årig løp for lærlingen med skole og bedrift etter grunnkurs for mekaniske fag. Med reformen kom nye fag inn i opplæringen som reduserte timetallet for den urmakerrettede fagutdanning drastisk. Butikk og elektronikk tok over Samtidig ble den norske urmakerstruktur forandret til kjedebaserte butikker og elektroniske ur ble hovedsak. Mekanikken ble nedprioritert og verktøy som dreiebenk og rullerbenk ble fjernet fra verkstedet. Urmakerne trodde at batteribytte og salg ble fremtiden og utdanningen ble også tillagt salg og elektronikk som hovedemner. Urindustrien i panikk Dette som skjedde i Norge var ikke et særnorsk fenomen, hele den europeiske urindustri var i panikk. Mange fabrikker gikk konkurs og mange flinke folk ble borte. Vår skole på Kongsberg ble utviklet til å utdanne butikkurmakere og ikke fagurmakere i tradisjonell forstand. Det ble en vanlig oppfatning bland fagurmakerne at elevene nå ikke kunne urmakerfaget godt nok til å bli gode fagurmakere. Noen få utdannet seg videre, og andre forlot faget. Det ble vanskeligere og vanskeligere å få tak i elever som var motiverte og urmakere som ville ta inn en lærlinger. De godkjente opplæringsplasser ble ofte en illusjon med hensyn til faglig dyktighet og opplæring av eleven. Butikken tok det meste av tiden. Skolen ble redusert fra år til år, og det ble vanskelig å fylle klassen med 12 elever hvert år. Noen urmakere sa klart i fra og mente skolen nå ikke ga elevene en fagutdanning etter minimumskravene faget trengte. De fagplaner som nå var laget ble tilpasset butikkurmakerutdanningen. Elevene selv var ofte misfornøyde og sa i fra uten å bli hørt. Ingen ville høre på kritikk og skolens faglige nedbygging fortsatte. Den norske utdanning blir redusert 6

7 7 I dag har vi ingen egen urmakerskole i Norge, den er underlagt mekanisk linje på Tinus Videregående Skole. Fjorårets kull ble omgjort til en ren ettårig skole, i praksis 6,5 mnd. skolegang, der hele fagplanpensum skulle gjennomgåes i rekordfart. Resultatet er et meget dårlig kunnskapsnivå og meget dårlig pedagogisk tilrettelegging. Ingen fra skolen følger elevene videre gjennom sine lærlingplasser inntil de skal tilbake til skolen for å avlegge svenneprøve. Holder vår svenneprøven mål? Svenneprøven er i dag heller ikke en faglig prøve med internasjonal standard, den er en illusjon og vi gir elevene et svennebrev som ligger langt under minimumskravet internasjonalt. Sammenlignet med Sverige er Norge i dag i en helt annen divisjon når det gjelder urmakerutdanning. Kunnskapsløftet og ny reform 2006 Kunnskapsløftet og reform 2006 vil antakelig ytterligere redusere kvaliteten på vår utdanning siden to nye fag skal sammen med urmakerfaget. Antall timer i fordypningsfag blir svært få, og det totale timeantall for å lære urmakerfaget, bygge opp motorisk trening for å kunne mestre verktøy og ur, blir sannsynligvis vesentlig redusert. Vi har egentlig ingen fagutdanning for urmakere i Norge. Urmakerutdanning i Norge år 2006 (Fagplaner for reform 2006/kunnskapsløftet er ikke kjent når dette skrives.) Urmakerutdanningen er en 3 årlig videregående opplæring med særløp. Grunnkurs i maskin og mekaniske fag, elektro eller handel skal taes først og er obligatorisk. De almene fag som ligger i utdanningen må taes lokalt av eleven og ikke på Kongsberg slik det tidligere var. Alle elever må ha godkjent opplæringsplass før skolestart etter lærlinglovens bestemmelser. Det avsluttes med svennebrev på Kongsberg. Skolen er pr. i dag ikke en landslinje, men en videregående skole for Buskerud Fylke. Det arbeides for å få skolen opp som en landslinje. Urmakerlinjen ved Tinus Videregående Skole, Kongsberg Urmakerlinjen ble startet opp for snart 11 år siden, med som nevnt en veksling mellom skole og opplæring i bedrift etter den danske modulmodell. Teoretisk ville dette ha fungert bra hvis vi hadde beholdt urmakerens struktur med verksted slik det var for 40 år siden. Men i dag fungerer denne opplæring ikke tilfredsstillende. Skolen har i de fleste år slitt med å skaffe opplæringsplasser og det er nedlagt hundrevis av arbeidstimer fra Norges Urmakerforbund NUF, for å skaffe eleven en urmaker som er villig til å stå som opplæringsplass. Svenneprøve avlegges på skolen etter endt opplæring. De siste år har skolen måtte redusere både areal og innhold og er i dag underlagt maskin og mekaniske fag. Det siste året ble den omgjort til en ren 1-årig linje (i praksis 6,5 mnd. skolegang). Eleven skal da gjennomgå hele fagplanens teoretiske og praktiske del på 6,5 mnd!. Dette er helt uten mening og lager et race uten like gjennom hele urmakerfagets opplæringsbehov. Store ur er omtrent ute av utdanningen og eleven har ikke opplæring i 7

8 8 elementært klokkemakeri. Storurmakerfaget har ikke hatt en eneste elev etter at det ble opprettet for noen få år tilbake, bortsett fra den eleven faget ble opprettet for. Det er en vanlig oppfattning at bare det å trene en urmakerelev opp motorisk til å takle de små ting og det å håndtere små verktøy tar minimum 1 år. Et nytt fenomen er at urmakerskolen har en stor andel elever som ikke er rettighetselever. Mange av disse kommer inn gjennom A-etat tiltak. Motiverte som har valgt urmakerutdanning som første valg er i mindretall. Rettighetselever som kommer fra grunnkurs er 17 år gamle. Over hele Europa er aldersinntak for urmakerskoler først fra 20-års alder. Motorisk og motivasjonsmessig er dette en stor fordel. Dagens urmakerskole kan fungere som en butikkopplæring for en urmakerbutikk, og muligens som et forkurs til fagurmakeropplæring. Det kan da avlegges fagprøve i butikkfag og fagplaner må tilordnes dette fag. Rekruttering i 2006? På grunn av liten søkning og vanskeligheter med finansiering av skoleplassen, er det mulig at det ikke blir satt i gang noen ny urmakerklasse ved Tinus Videregående Skole på Kongsberg i Det er vanskelig å finne opplæringsbedrifter. Fagplaner for urmakerfaget De fagplaner som i 2006 er utarbeidet for urmakeropplæring, er ikke lenger basert på å gi en opplæring som fagurmaker, men mer som en butikkurmaker. Det er i mange år kommet kritikk av fagplanene siden de ikke i tilstrekkelig grad tar hensyn til den minimumsnorm som en urmakerutdanning må ha etter de internasjonale normer og krav. Reform 94 ødela mye og fjernet mulighetene for vesentlig basisutdanning. Det nye kunnskapsløftet som nå kommer i 2006, ser ut til å gjøre dette vesentlig verre da vårt fag skal slåes sammen med instrumentfagets to linjer. Vi får da 3 fag som skal samkjøres uten at noen har spurt urmakerfaget om hvor mye utdanning faget trenger selv. FUN aksepterer ikke en fagurmakerutdanning basert på så dårlige fagplaner som de nåværende. Opplæring i bedrift Dagens urmakerutdanning er basert på at opplæringsplassen er godkjent av fagopplæringskontoret i det respektive fylke. Det innebærer at Yrkesopplæringsnemnda kontakter opplæringsbedriften for en godkjenning. For mange har denne godkjenning blitt ordnet pr. telefon, for andre at en person uten bakgrunn i urmakerfaget, kommer og godkjenner. Det finnes ikke kriterier for minimumsutstyr for læreverkstedet og det er ingen som sjekker at opplæringsbedriften tilfredstiller de krav som opplæringsplanen setter. Dette er overhode ikke med i en vurdering om en godkjent opplæringsplass. 8

9 9 Faglig sett er denne godkjenning helt uten mening og det er i dag tilfeldigheter som bestemmer om eleven virkelig får en opplæringsplass som holder minimumsmål. Både opplæringsbedrift og elev har i mange år vært fortvilet over dette. Lærere har uttalt at de har hatt elever som overhode ikke har hatt praktisk urmakerfaglig opplæring i sin praksistid ute i bedrift, de har stått i butikk omtrent hele tiden, og kommer til svenneprøvetrening omtrent med blanke ark. Forholdet mellom butikk og verksted Tradisjonelt har urmakerfaget vært knyttet til en urmakerbutikk med verksted, ofte med ansatte svenner. Før hadde alle urmakere gode verksteder med det utstyr som trengs og urmakeren kunne overføre kunnskapen til lærlingen på en god måte som holdt et godt internasjonalt nivå. Datidens 5 årlige utdanning gjorde det mulig å få en bred opplæring. I dag er urmakerbutikken den viktigste plass for de fleste urmakere der verkstedet er nedprioritert. Mange elever tilbringer mesteparten av tiden i opplæring i butikk og ikke på verksted. Butikken sender sine reparasjoner bort til andre verkstedurmakere eller grosister. Derfor er det i dag ikke mulig å basere en fagurmakerutdanning på lærlingordningen. I hvert fall ikke hvis eleven skal være sikret en internasjonalt god opplæring. Vi må skille mellom butikkopplæring (som har eget fagbrev) og en fagurmakerutdanning. Svennebrevet Det var tidligere en svenneprøvenemnd med 3 fagpersoner. I dag er dette redusert til 2 der formann alltid har dobbeltstemme! Dette er en parodi på en eksamen der formannen alltid vil få rett! Dette har medført at elever i Norge, som egentlig skulle strykes, har bestått. Svenneprøvenemnda har selv i mange år påpekt det lave nivået, og fortvilelsen over kunnskapsnivået til kandidatene. Men svært få har strøket, her er det ikke elevene som har feil, men opplæringssystemet. FUN er av den oppfattning at vi ikke lenger kan gå god for svenneprøvens krav til urmakerutdanning. Ansvar for eleven Det hersker full forvirring i dag om hvem som skal følge opp eleven. Selvfølgelig er det opplæringsbedriftens ansvar i henhold til lærlingkontrakt. Men slik det i dag er med en 1-årig skole mister skolen kontakt med eleven, og fraskriver seg dermed ansvar for gjennomføring og kontroll av opplæringen. Ingen påser at eleven følger fagplanene og faktisk får den opplæring eleven har krav på. Det virker som eleven i stor grad må passe seg selv i praksistiden frem til svennebrevet og at opplæringsbedriften må forsøke etter beste evne å følge eleven. Mange opplæringsbedrifter tar ikke reparasjoner av store ur på eget verksted. Etterutdanning Det har vært meget tungt å drive etterutdanning i Norge uten økonomisk støtte. 9

10 10 Skal vi ta vare på basiskunnskap og overføre kunnskap fra eldre til ung, må vi så raskt som mulig komme i gang med etterutdanning. Dette haster siden det minker svært på den gamle generasjon som hadde den gamle basisopplæring. Visse elementer i faget er det i dag bare noen ytterst få som behersker. De siste år har det vært avholdt etterutdanning for urmakere ledet av urmakermester Erik Ødegaard. 26 urmakere var igjennom flere kurs i faglige viktige emner, og 105 urmakere har gjennomgått utdanning i vurdering og taksering av ur med historikk og stilhistorie. Disse kurs har avdekket et stort behov for kunnskap om urmakerfaget, og er den egentlige årsak til at FUN nå ble dannet. Den Danske Urmakerskole Ringsted og Tica m/bjørn Juhl fra Danmark, har gjennomført mange kurs i Norge i elektronikk og moderne elektroniske urverk. Vurdering av fremtidig behov og utdanning av fagurmakere for Norge Denne vurdering er basert på medlemslisten til Norges Urmakerforbund fra oktober De aller fleste bedriftene var den gangen medlemmer av Norges Urmakerforbund. NUF hadde i 1969 inndelt Norge i 15 laug eller kretser som alle i dag er oppløste eller er selvstendige grupper. Vi tar for oss krets 1 Østfold og ser på utviklingen der. Krets 1, Østfold Urmakerlaug 1969 Fredrikstad 7 medlemsbedrifter Askim 3 Gressvik 1 Greåker 1 Halden 5 Moss 5 Mysen 2 Rakkestad 1 Sellebakk 2 Spydeberg 2 Sarpsborg 6 Tistedal 1 Totalt 36 stk. medlemsbedrifter knyttet til Norges Urmakerforbund i urmakere var oppført som medlemmer knyttet til disse 36 bedriftene. Dertil var det anslagsvis 3-4 outsidere. Vi anslår 10 ansatte urmakersvenner som et realistisk tall selv om antallet ikke ble registrert. Det var den gang anslagsvis maksimalt 55 fagurmakere i Østfold fylke I år 2002 var det oppført 11 NUF-medlemmer derav 5 eller 6 var kjedebutikker uten fagurmaker. Tre av dem var rene verkstedurmakere 10

11 11 Konklusjon for Østfold I år 2006 er det 12 butikker som har fagutdannede urmakere, det er 13 fagutdannede urmakere i tillegg til 2 verkstedurmakere, til sammen 15 urmakere. 10 butikker selger ur uten fagutdannet urmaker. Totalt er det 22 butikker som selger ur der ur er et av hovedproduktene. Dette betyr et frafall på 40 fagurmakere i Østfold i løpet av 37 år eller en nedgang på 73 % Utviklingen i Østfold er ikke spesielt annerledes enn for resten av landet. Vi kan gå videre til krets 2 Oslo Urmakerlaug i Vi går ut fra medlemsbedriftene i NUF Oslo sentr. 77 Asker 1 Ski 2 Stabekk 1 Strømmen 2 Sørumsand 2 Vormsund 1 Årsnes 1 Ås 1 Bekkestua 1 Bjørkelangen 1 Drøbak 1 Eidsvoll 2 Jessheim 3 Lillestrøm 3 Nesoddtangen 1 Sandvika 3 Totalt 103 medlemsbedrifter Totalt 112 urmakere var registrerte som NUF-medlemmer, dertil et ukjent antall ansatte svenner som ikke var registrerte og noen svenner hos grossister. Vi anslår det totale antall til 30. Dette betyr at i det minste 142 fagurmakere var knyttet til Oslo-distriktet i 1969, eller ca. 20% av alle fagurmakere i hele landet. 11

12 12 Medlemsbedrifter i NUF (hele landet) år Krets nr. i Kretsnavnnavn NUF 1 Østfold Oslo Romerike Østerdalens og Opplandenes Hadeland Drammen Vestfold Telemark Aust-Agder 12 9 Vest-Agder Stavanger og Rogaland Haugaland 11 Bergen Møre og Romsdal Trondheim og Trøndelag Nordland Narvik, Troms og Finnmark tota lt I tillegg kommer ansatte og medeiere som er fagutdannet og alle fagutdannede som ikke er med i NUF og alle fagutdannede som er hos grossister. Vi antar at dette i det minste kan dreie seg om 100 personer. Vi antar dermed at det i 1969 var minst 670 fagurmakere i Norge, videre antar vi at det i 1985 var minst 500 fagurmakere i Norge og at det nå i 2006 er 250 fagurmakere i Norge! Statistisk materiale Det har vist seg vanskelig å få frem oppdatert statistisk materiale for urmakerbransjen. Mye av den statistikken som finnes, skiller ikke mellom urmakere, gullsmeder og optikere. Mange av disse foretningene er også blandingsforetninger. Det er derfor vanskelig å skille ut de som driver som rene urmakerforetninger med ansatte urmakere. Et søk på de gule sidene viser 234 foretninger på landsbasis, hvor urmaker er med i foretningsnavnet. FUN har vært i kontakt med Statistisk sentralbyrå. De svarer at det kan bli vanskelig å komme med nøyaktig statistisk materiale fordi urmakerbransjen er uoversiktlig i forhold til hvordan foretningene er registrert i arkivene. Selv ved kostbare krysskjøringer vil resultatene være tvilsomme. 12

13 13 Det er 19 registrerte verkstedurmakere i Gjennomsnittsalderen på verkstedsurmakerne er 55,6 år. Av verkstedsurmakerne er 10 personer over 55 år. NUF har 231 registrerte butikkmedlemmer. Av disse er 79 personer over 55 år. Gjennomsnittsalderen på butikkmedlemmene er 54 år. Hvor mange av disse 231 butikkmedlemmene som kan egne seg som lærebedrifter er det vanskelig å si noe om. De fleste av dagens klokkebutikker har ikke egne verksteder og kan derfor heller ikke ta ansvar for en urmakerlærling. De yngste med den gamle utdanning har 8 år igjen å jobbe før pensjon! Det betyr at det er 20 fagpersoner igjen som skal være kulturbærere for urmakerfaget i Norge! Den svenneprøven som la grunnlaget for en solid håndverksmessig utdannelse ble faset ut i Den gang var læretiden fem år, eller 4 år i lære med et siste år på skole. Sett med dagens øyne var dette en meget solid utdannelse. Hvis vi anslår at gjennomsnittsalderen på de som avla svenneprøve i 1969 var 22 år, vil det si at de siste med denne utdannelsen nå er 59 år gamle. De yngste med denne utdannelsen har altså bare 8 år igjen til de går av med pensjon. Hvis vi regner at det ble utdannet i gjennomsnitt 10 urmakere årlig på 60 tallet er det altså optimalt 80 kompetente urmakere igjen. Hvor mange av disse er aktive på verkstedet? Vi må regne med at mange er falt fra allerede, mange av dem som er igjen er hovedsakelig beskjeftiget med foretningsdrift. Hvor mange som arbeider aktivt med verkstedsdrift er kanskje bare 20 personer. De siste av disse 20 med den gamle utdannelsen går altså av med pensjon i Det er disse som kan være mulige kulturbærere for videreføring av faget til kommende generasjoner. Dette vil si at mulighetene for å få til en kunnskapsoverføring er svært liten. I den andre enden må vi vurdere tilgangen på lærlinger. Urmakerbransjen i Norge Strukturanalyse I Norge laget Harald Hanssen Bauer og Erik Koritzinsky i 1975 en strukturanalyse om urmakerfaget som påpekte farene for fagurmakeren og viktigheten av å opprettholde kvalitet. Få ville lage ur for mange og prisen vil rase nedover. Faget tok i svært liten grad hensyn til denne rapporten, som mer eller mindre ble sett på som irriterende feil, og vi fikk en sterk reduksjon av fagurmakerens kvalitet. Urmakermester Erik Ødegaard laget i 1988 ferdig en analyse av urmakerfaget i Norge sammen med urmaker Finn Morbech fra Dansk Urmakerskole Ringsted, som hadde laget analyser for resten av Norden. Det ble her konkludert med at urmakerfaget og utdanningen er i en 5-på-12-situasjon og at det ikke hadde blitt tatt hensyn til signaler fra forrige analyse laget av Harald Hanssen Bauer. Ødegaards analyse ble basert på 16% tilbakemelding fra urmakere i Norge, som var meget bra, og gjorde det mulig å få ut en bra analyse. 21 % av urmakerbutikkens omsetning er fra reparasjoner, noe som utgjør en betydelig del av inntekten og 91 % mente at reparasjoner var meget viktig. 74 % utførte egne reparasjoner på eget verksted. 13

14 14 38 % ønsket å bli med i en faggruppe og 63 % ønsket bedre teknisk informasjon. Dette er omtrent de samme tall Finn Morbech hadde i sin undersøkelse. Det var klare faresignaler for urmakerfagets kvalitet som også var blitt påpekt i I år 2006 er disse signaler ennå ikke tatt tak i på en konstruktiv måte Urmakerbransjen har vært igjennom en meget stor og tung reform ved elektronikkens inntog i urmakerfaget. Da kvartsuret kom, spådde mange urmakerens undergang. Mekanikken ble uinteressant og butikken som en moderne salgskanal for ur ble gjenstand for en omveltning som faget aldri har sett maken til. Billige ur fra østen, Japan og nå Kina, markedsførte meget rimelige ur med flott design. Volumsalg på bekostning av kvalitet tok nå over i Norge. Reparasjon av disse urene ble en meget stor utfordring for urmakerne der den økonomiske grense fremtvang en kast og bruk mentalitet. Urmakerens økonomi ble sterkt redusert. De tradisjonelle fine kvalitetsfabrikker fikk seg en kraftig nedtur. Mange fabrikker fikk vanskeligheter, og det ble flere år med svært turbulente tilstander.. Det var urmakere i alle tettsteder i Norge 180 steder i Norge, inkl. Oslo, hadde opp til flere urmakere. Oslo alene hadde 103 butikker i Kunden trengte ikke lete etter urmaker og fikk sin faghjelp så si på stedet. I dag må en kunde med et klenodium eller en fin mekanisk klokke lete lenge for å finne en som kan reparere klokken, ofte må kunden reise langt for å finne en kompetent fagmann. Historikk Det første mekaniske ur kom i 1250 Urmakerfaget er verdens eldste mekaniske fag. De første mekaniske tidsmålerne ble trolig laget for å varsle om bønnetidene i klostrene. Tidlige beskrivelser av mekaniske tidsmålere finnes fra siste halvdel av tolvhundretallet. De eldste bevarte urene er fra begynnelsen av tallet. Dette dreier seg om store stasjonære ur. Reguleringsmekanismen var en spindelgang med såkalt folliot, en stang med vekter i hver ende som svingte frem og tilbake over urverket. Presisjonen var ikke bedre enn innenfor et kvarter i døgnet. De anga bønnetidene ved en slagmekanisme hvor en hammer slo på en klokke. Disse urene ble laget av jern og antakelig var det håndverkere fra smedlauget som utviklet seg til urmakere. Senere, på begynnelsen av 1500 tallet kom de første bærbare urene. Disse urene ble produsert i messing og stål, med fine graveringer og senere med skiver i emalje. Pendelen kom i 1657 Galileo Gallilei tegnet et utkast til en urmekanisme som ble regulert med pendel, men det ble den nederlandske vitenskapsmannen Christiaan Huygens som fikk fremstilt det første 14

15 15 pendeluret i 1657 i Holland. Utover på 1700 tallet ble de store stasjonære urene meget nøyaktige tidsmålere som etter hvert kunne brukes til vitenskapelig forskning. De var nå i stand til å måle tiden med bare brøkdeler av et sekunds avvik per døgn. Blant annet oppfinnelsen av kompensasjonspendelen, gjorde dette mulig. Det var Frankrike, Sveits og England som var de ledende land i utviklingen av uret og de bærbare urene kom også etter når det gjaldt presisjon. Her var det balanse med spiral som regulerte uret. Lengdegraden var vanskelig å beregne Det første brukbare skipskronometeret ble konstruert av engelskmannen John Harrison sent på 1700 tallet. Skipskronometeret gjorde det mulig å foreta nøyaktige lengdegradsberegninger til sjøs. Dette gjorde England til en ledende sjøfartsnasjon og hadde stor betydning for norsk skipsfart. Mye av grunnlaget for å gjøre urene til presisjonstidsmålere ble lagt på 1700 tallet, senere var det mer tale om å videreutvikle teknikken langs de sporene som urmakerne hadde etablert. Nye smøremidler, nye legeringer og matematiske beregninger for tannformer kom, dermed startet industrialiseringen av urmakeriet omkring De gyllne 100 år i Norge Fra 1750 til 1850 ble det laget massevis av klokker i Norge. Omtrent i alle bygder i Sør-Norge ble det klokkemakere som laget mer eller mindre gode gulvur. Disse ur sammen med klokkekassen er i dag bondeantikviteter med høye verdier og er kjære familieklenodier. Mange av disse ur eksisterer den dag i dag og må vedlikeholdes faglig korrekt. Design, tekniske variasjoner og kvalitet gjør disse ur til verdifulle nasjonalskatter. Med uret kom den moderne tid inn i landet. Sveits og Amerika lager lommeur Det skulle vise seg at amerikanerne med sin urindustri kom til å innta en lederstilling fremover mot 1900 tallet. Sveitserne forstod etter hvert at de måtte ta opp konkurransen for ikke å forsvinne ut av markedet. Utover på 1900 tallet utviklet sveitserne en moderne urindustri. De prinsippene for presisjonstidsmåling som på hele 1800 tallet ble grundig utprøvd i lommeurene, ble utover på 1900 tallet armbåndsuret til del. Konfirmantens høyeste ønske var et ur! Veggur i alle norske hjem Mellom 1890 og den 2. verdenskrig skulle alle hjem ha et godt veggur eller bordur. Det kom tusenvis av ur fra Tyskland, England og USA og de fleste av disse representerte god kvalitet og håndverk. Uret ble en nødvendighet for å følge tiden rett i alle norske hjem, og disse ur er i dag familieklenodier med høy prioritet. Armbåndsuret kommer Første verdenskrig representerte et tidsskille. For soldatene viste det seg mer praktisk å bære uret på håndleddet enn i en bortgjemt frakkelomme. Omkring 1930 ble det for første gang produsert flere armbåndsur enn lommeur. Armbåndsurene fikk etter hvert flere tilleggs funksjoner, som datomekanisme, automatisk opptrekk, nedtelling og stoppeklokke. Det mekaniske armbåndsuret ble laget etter meget strenge krav til presisjon etter de samme prinsipper og tekniske krav som dagens meget dyre ur lages etter. 15

Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune

Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune Lærlingeordningen Rapport 2011-15 FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Lærlingeordningen som er gjennomført

Detaljer

St meld nr 22 (1996-97)

St meld nr 22 (1996-97) Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet St meld nr 22 (1996-97) Innhold Side Side 1 1.1 1.2 1.3 2 2.1 2.2 2.3 2.4 3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.5.1 3.5.2 3.5.3 3.5.4 Lærlingordningen...... 3 Bakgrunn

Detaljer

Kompetansemåling eller voksenutdanning i pleie- og omsorgsfagene?

Kompetansemåling eller voksenutdanning i pleie- og omsorgsfagene? Kompetansemåling eller voksenutdanning i pleie- og omsorgsfagene? Underveisrapport fra en studie av pleie- og omsorgsutdanningene H ÅKON H ØST S TEIN R OKKAN SENTER FOR FLERFAGLIGE SAMFUNNSSTUDIER UNIFOB

Detaljer

Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring

Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring Håkon Høst, Asgeir Skålholt, Rune Borgan Reiling og Cay Gjerustad

Detaljer

Frafall i videregående skole og hevinger av lærekontrakter i fagopplæringen i Troms Skoleåret 2004-2005

Frafall i videregående skole og hevinger av lærekontrakter i fagopplæringen i Troms Skoleåret 2004-2005 Frafall i videregående skole og hevinger av lærekontrakter i fagopplæringen i Troms Skoleåret 2004-2005 Eivind Karlsen Wenche Rønning Agnete Wiborg NF-arbeidsnotat nr. 1016/2005 N-8049 BODØ Tlf. + 47 75

Detaljer

Kommunenes fremtidige helter

Kommunenes fremtidige helter Prosjektforum Våren 2010 Fredrik Asmaro, Lene Godager, Fredrik A. Gregersen, Hege Hellvik og Kine Reegård Kommunenes fremtidige helter - En samtale med elever og lærlinger på helsearbeiderfaget På oppdrag

Detaljer

Møte fredag den 21. oktober 2011 kl. 9 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Møte fredag den 21. oktober 2011 kl. 9 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 21. okt. Interpellasjon fra repr. Tingelstad Wøien om å gjennomgå strukturen i fagopplæringen med sikte på Møte fredag den 21. oktober 2011 kl. 9 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d

Detaljer

Fag- og yrkesopplæringen i Norge noen sentrale utviklingstrekk (2)

Fag- og yrkesopplæringen i Norge noen sentrale utviklingstrekk (2) RAPPORT 2/2010 Fag- og yrkesopplæringen i Norge noen sentrale utviklingstrekk (2) Håkon Høst (red.) Ni NIFU STEP Norsk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning Wergelandsveien 7, 0167

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR UTDANNING 2001-2005 (25.07.2001)

HANDLINGSPLAN FOR UTDANNING 2001-2005 (25.07.2001) HANDLINGSPLAN FOR UTDANNING 2001-2005 (25.07.2001) ALLE SKAL HA RETT OG MULIGHET TIL Å GJENNOMFØRE DEN UTDANNINGEN DE SELV ØNSKER. 2 INNLEDNING Hvorfor satse på utdanning? EL & IT Forbundet har i dag et

Detaljer

Realkompetanse og tilpasset utdanning Erfaringer med TBL og Fellesforbundets dokumentasjonsordning fra fire fylker

Realkompetanse og tilpasset utdanning Erfaringer med TBL og Fellesforbundets dokumentasjonsordning fra fire fylker Kari Folkenborg Realkompetanse og tilpasset utdanning Erfaringer med TBL og Fellesforbundets dokumentasjonsordning fra fire fylker Fafo Kari Folkenborg Realkompetanse og tilpasset utdanning Erfaringer

Detaljer

Fagopplæring i bedrift

Fagopplæring i bedrift Fagopplæring i bedrift Håndbok om rettigheter og plikter, arbeidsmåter og vurdering i læreforhold Fagopplæring i bedrift Håndbok om rettigheter og plikter, arbeidsmåter og vurdering i læreforhold Byggfag

Detaljer

1. Innledning... 3. 2. Definisjoner... 5. 3. Om Maritimt Opplæringskontor... 6

1. Innledning... 3. 2. Definisjoner... 5. 3. Om Maritimt Opplæringskontor... 6 Revidert mai 2013 0 INNHOLDSREGISTER 1. Innledning... 3 2. Definisjoner... 5 3. Om Maritimt Opplæringskontor... 6 4. Om lærlingordningen 4.1 Hvem kan bli lærlinger?... 7 4.2 Hvordan søke?... 8 4.3 Krav...

Detaljer

Bacheloroppgaven Tilpasset opplæring i fådelte skoler

Bacheloroppgaven Tilpasset opplæring i fådelte skoler Bacheloroppgaven Tilpasset opplæring i fådelte skoler Grunnskolelærerutdanningen for 1.-7. trinn, Np Emnekode: PED123L Kandidatnr: 10 Vår 2013 Profesjonshøgskolen, Universitetet i Nordland Forfatter: Ann-Helen

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

ØF-notat nr. 03/2007 Entreprenørskap er en muskel som kan trenes! Et forprosjekt om entreprenørskapsopplæring blant elever og studenter.

ØF-notat nr. 03/2007 Entreprenørskap er en muskel som kan trenes! Et forprosjekt om entreprenørskapsopplæring blant elever og studenter. ØF-notat nr. 03/2007 Entreprenørskap er en muskel som kan trenes! Et forprosjekt om entreprenørskapsopplæring blant elever og studenter. av Helene Harris-Christensen Trude Hella Eide ØF-notat nr. 03/2007

Detaljer

Yrkesutdanning i Vest-Agder Forholdet mellom lærling, lærebedrift og skole.

Yrkesutdanning i Vest-Agder Forholdet mellom lærling, lærebedrift og skole. FoU-rapport type nr. 5/ 2014 Yrkesutdanning i Vest-Agder Forholdet mellom lærling, lærebedrift og skole. Elisabet S. Hauge, Eugene Guribye og Winfried Ellingsen Tittel Forfattere Yrkesutdanning i Vest-Agder

Detaljer

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren?

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? av Anita E. Tobiassen Paul N. Gooderham SNF-prosjekt nr. 6300: Økt verdiskapning i SMB-sektoren: styrking av påvirkningen fra autoriserte

Detaljer

Hva hendte siden? Ungdomsbedrifter i den videregående skolen

Hva hendte siden? Ungdomsbedrifter i den videregående skolen Hva hendte siden? Ungdomsbedrifter i den videregående skolen Monika S. Luktvasslimo NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2003 Tittel Forfatter NTF-notat : 2003:1 Prosjektnummer : 1533 : HVA HENDTE SIDEN?

Detaljer

Sikring av skoler side 4-7

Sikring av skoler side 4-7 22005 Sikring av skoler side 4-7 Kompetanse side 8-15 Nordisk mesterskap side 25 LÅSESMEDEN 2-2005 1 Sikkerhet gir frihet......til å bekymre seg mindre og leve mer! www.trioving.no 2 LÅSESMEDEN 2-2005

Detaljer

AFS Lokalkontakt. Håndbok for lokalkontakter 2014

AFS Lokalkontakt. Håndbok for lokalkontakter 2014 AFS Lokalkontakt Håndbok for lokalkontakter 2014 AFS Norge Internasjonal Utveksling 2014, med enerett. Innhold INNHOLD... 1 VELKOMMEN SOM LOKALKONTAKT VELKOMMEN SOM FRIVILLIG I AFS NORGE!... 2 OM AFS...

Detaljer

Utviklingsredegjørelse 2013. Faglig råd for service og samferdsel

Utviklingsredegjørelse 2013. Faglig råd for service og samferdsel Oslo, 31.12.2013 Revidert og godkjent 13.2.2014 Utviklingsredegjørelse 2013 Faglig råd for service og samferdsel Punkt 4 i det nye mandatet for faglige råd slår fast at hvert råd skal levere inn en utviklingsredegjørelse

Detaljer

6.11 Testgjennomføring... 58 6.12 Tilrettelegging av testene... 60 6.13 Videre arbeid... 62 7. Fjernundervisning... 63 7.1 Startpakke... 63 7.

6.11 Testgjennomføring... 58 6.12 Tilrettelegging av testene... 60 6.13 Videre arbeid... 62 7. Fjernundervisning... 63 7.1 Startpakke... 63 7. Innhold Forord... 1 Takk... 2 1. Innledning... 5 1.1 Hva er Datakortet?... 6 1.2 Om prosjektarbeidet...6 1.3 Målgruppe... 7 2. Forskningsmetode... 11 2.1 Mål... 11 2.2 Undervisning... 11 2.3 Sertifiseringssystemet...

Detaljer

Fagforenings - bevissthet

Fagforenings - bevissthet P e d a g o g s t u d e n t e n e s m e d l e m s b l a d UnderUtdanning No 3 2007 Bring PS enda lengre engasjer deg nå! En 60 år gammel femåring PS feirer jubileum Gratis utdanning Konferansen Tema Fagforenings

Detaljer

UTREDNING OM SPESIALISTORDNING I NORGE

UTREDNING OM SPESIALISTORDNING I NORGE UTREDNING OM SPESIALISTORDNING I NORGE DISPOSISJON 1. Utvalget, bakgrunn og hjemmel for oppnevning, mandat, medlemmer. 2. Sammendrag av utredningens konklusjoner 3. Tidligere norske utredninger er situasjonen

Detaljer

FORORD. Hovedprosjekt H03D05 FuKomp

FORORD. Hovedprosjekt H03D05 FuKomp FORORD Denne midtveisrapporten er en grov beskrivelse av vårt hovedprosjektarbeid ved Høgskolen i Østfold, avdeling for informatikk og automatisering. Det er en videreføring og utdyping av forprosjektrapporten

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen 2013. Målselv kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen 2013. Målselv kommune Tilstandsrapport for grunnskolen 201 Målselv kommune Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 2 Sammendrag... 6 2.1 Mål... 6 2.2 Læringsmiljø... 6 2. Resultater... 6 2. Gjennomføring... 7 2. Spesialundervisning...

Detaljer

Utagerende elever i 1. 4. klasse

Utagerende elever i 1. 4. klasse Malin Ruud Utagerende elever i 1. 4. klasse En kvalitativ intervjuundersøkelse av tre læreres erfaringer med utagerende elever Masteravhandling i spesialpedagogikk Pedagogisk institutt Fakultet for samfunnsvitenskap

Detaljer

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus.

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. 1 Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. Dag 2, lørdag 08. oktober 2011 - Formiddagsmøtet Dirigent: Da er klokka 09:00, så vi må finne plassene og

Detaljer

Evaluering av fleksibel videregående opplæring i Båtsfjord

Evaluering av fleksibel videregående opplæring i Båtsfjord Rapport 2010:7 Evaluering av fleksibel videregående opplæring i Båtsfjord Vigdis Nygaard Monica Bjerklund Tittel : Forfattere : Evaluering av fleksibel videregående opplæring i Båtsfjord Vigdis Nygaard

Detaljer

Y-vei i ingeniørutdanning

Y-vei i ingeniørutdanning 1 Y-vei i ingeniørutdanning - forslag til tilpassing etter ny rammeplan Den alternative ingeniørutdanningen Y-vei ble startet opp som forsøksordning i 2002 og godkjent som et permanent studium i 2007.

Detaljer