VALGPROGRAM FOR HAMAR VENSTRE KOMMUNESTYREVALGET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VALGPROGRAM FOR HAMAR VENSTRE KOMMUNESTYREVALGET"

Transkript

1 VALGPROGRAM FOR HAMAR VENSTRE KOMMUNESTYREVALGET 2015 Hamar Venstre er Hamars eneste sosialliberale parti. Det vil si at vi setter mennesker først. Vi har som enkeltindivider også et ansvar for fellesskapet. Sosialliberalismen oppstår i møtet mellom frihet for enkeltpersoner og ansvaret for fellesskapet. Venstres politikk er basert på fire hovedområder; kunnskap, miljø, velferd og verdiskaping. Venstres grunnprinsipper går igjen i Hamar Venstres kommuneprogram for perioden Drømmen om det gode liv i Hamar

2 HAMAR VENSTRE SIN LISTE VED KOMMUNEVALGET 2015 NAVN STILLING FØDSELSÅR POSTADRESSE 1 Live Giset optiker Hamar 2 Stig Vaagan lektor Hamar 3 Sjur Skjævesland advokat Ridabu 4 Mona Stokke forsker Hamar 5 Matilde Monsen student Hamar 6 Alf Bjørge Nergaard Aschim rektor Hamar 7 Magnus Holmern rektor Ridabu 8 Benedicte Røvik student Hamar 9 Hans Arnseth pensjonist Vang 10 Hilde Gustava Ovesen adjunkt Ridabu 11 Dag Mæhlum markedsfører Hamar 12 Bjørn- Erik Orskaug økonom Hamar 13 Synnøve Ruud Bjertnes promotør Hamar 14 Michael Naas Jacobsen advokatfullmektig Ridabu 15 Merete Rustad konsulent i barnevernet Hamar 16 Espen Marius Lie rådgiver Hamar 17 Kristin Ryen Reithaug planansvarlig Hamar 18 Martin Sæta utviklingssjef Ridabu 19 Benjamin Langli student Hamar 20 Per Walter Tynæs lege Hamar 21 Helene Nilsen pensjonist Hamar 22 Doina- Felicia Aares spesialsykepleier Hamar 23 Torleiv Georg Sverdrup grafisk formgiver Hamar 24 Per Olav Sanner biblioteksjef Hamar 25 Frida Kristine Evensen skoleelev Hamar 26 Kåre Egil Roko pensjonist Ridabu 27 Erik Aares lektor Hamar 28 Lars Arild Myhr høgskolelektor Ingeberg 29 Gunilla Odberg pensjonist Hamar 30 Trond Aspeland sosionom Ridabu 31 Nils Christian Faaberg Ridabu 32 Elisabeth Mathiesen sykepleier Hamar 33 Chris W. Castberg pensjonist Hamar 34 Ane Beathe Skau helsesekretær Hamar 35 Øystein Håkonsløkken markedssjef Hamar 36 Cathrine Larsson lektor Hamar 37 Lars Erik Skogly student Hamar 38 David Tveide adjunkt Hamar 39 Kjersti Forsberg Hennes Ingeberg 40 Øystein Olav Roten lektor Hamar 41 Ingrid Morken pensjonist Hamar 42 Mete Willas pensjonist Hamar 43 Harald B. Pettersen pensjonist Hamar

3 DE FEM FREMSTE KANDIDATENE

4 SKOLE OG BARNEHAGE Hamar Venstre vil ha en skole som satser på kunnskap og gir like muligheter til alle barn. For å få til dette må vi satse på den viktigste enkeltfaktoren i skolen den som underviser; læreren, adjunkten og lektoren. De må få bedre muligheter til å se elevene, oppmuntre dem og gi dem tilpasset undervisning, slik vi vet mange arbeider hardt for i dag. Venstre vil sikre alle som underviser muligheten til å ta etterutdanning og sørge for at de får mer tid til undervisning og for- og etterarbeid. Forskning og høyere utdanning gir oss kunnskap som sikrer miljø, arbeidsplasser og velferd. Derfor er satsing på kunnskap prioritet nummer én for Venstre. Hamar Venstre kommer også til å arbeide for full barnehagedekning og to årlige barnehageopptak. For integreringens skyld er det viktig med gratis kjernetid, slik at barn som har behov for å lære norsk språk bedre får muligheten til det. unngå kutt i skolebudsjettene sikre fortsatt drift i Naturskolen ha minimumskrav for undervisningskompetanse i alle fag gi lærere, adjunkter og lektorer rett og plikt til etterutdanning sette inn hjelp til elevene som trenger det så tidlig som mulig legge til rette for pedagogisk mangfold i skolen bygge ut Greveløkka skole sørge for at kommunen blir en viktig aktør for lærlingplasser la 10.klassinger som er kvalifisert følge undervisningen i VG1 i enkeltfag styrke skolehelsetjenesten arbeide for full barnehagedekning arbeide for to barnehageopptak i året utrede gratis kjernetid i barnehagen for de som trenger det mest

5 MILJØ OG GRØNNE VALG Venstre vil ta Norge i en ny, miljøvennlig retning. Vi vil satse på kollektivtransport og ny teknologi. Verdens forbruk av fossil energi er i ferd med å endre klimaet på jorda. Norge har et særlig ansvar for å kutte utslipp og for å utvikle nye, miljøvennlige energiløsninger. Dette må også Hamar kommune og alle som bor der være en del av. Vi ønsker derfor at Hamar kommune skal forplikte seg til å ikke investere i fossil energi i fondene sine. Vi må bevare naturen, miljøet og ressursene våre for å sikre en ren framtid. Miljøvennlig samferdsel er avgjørende for å løse klimaproblemene. Derfor vil Hamar Venstre alltid være en pådriver for et bedre, billigere og hyppigere kollektivtilbud. Det må bli enklere å gjøre grønne valg. at Hamar skal bli innlandets grønneste kommune utvide tilbudet «buss for en tier» arbeide for et bedre busstilbud på kvelden og i helgene stimulere til grønne energitiltak videreutvikle tilgangen til gang- og sykkelstier skaffe bysykler til leie ivareta det biologiske mangfoldet ved å sikre sårbar natur verne om dyrket mark i størst mulig grad at Hamar kommunes fond skal være fritt for investeringer i fossil energi at nye biler kommunen kjøper er klimavennlige at kommunens bygge- og vedlikeholdsprosjekter er mest mulig klimavennlige

6 BYUTVIKLING Byutvikling er en viktig del av politikken på en rekke områder som sentrumsliv, boforhold, rekreasjon og trivsel, næringsliv og arkitektur. For Hamar Venstre har det derfor i mange år vært vår viktigste kampsak at strandsonen fra Espern via åttemetersplanet til Koigen må bli jernbanefri! Byggingen av ny tospors jernbane gir oss en unik mulighet til å dele ut kortene på nytt og åpne opp for kontakt mellom byen og Mjøsa! Vi roper et rungende NEI TIL H1! (Korridor 1, Vest) Vi ønsker ikke dette traséalternativet som betyr en fylling og en høy, bred bro rett utenfor sentrum, med støy, mangel på kontakt med Mjøsa og rasering av Koigen. Vi vil bruke dagens vakre stasjonsbygning til andre formål. For å ta unna befolkningsveksten som mest sannsynlig kommer på hele Østlandet er det viktig å bygge tett, men med grønne lunger. Hamar er mer enn Hamar by. Vi ønsker derfor også å lage en kommunedelplan for Vang der nye boligtomter hovedsakelig planlegges langs aksen Ingeberg Gåsbu, med sikte på kort avstand til infrastruktur. bevare strandsonen og Koigen slik at byen åpnes mot Mjøsa vi sier nei til Korridor 1 Vest (H1) arbeide for en ny jernbanetrasé med stasjon under byen eller ved Vikingskipet arbeide for bygging nær kollektivknutepunkt sikre ny bruk av den nåværende jernbanestasjonen bygge tett, klimavennlig og med grønne lunger arbeide for en løsning som gir god trafikkavvikling for Rv 25 og tar hensyn til beboerne på Ridabu arbeide for å lage en ny kommunedelplan for Vang invitere nabokommuner til samarbeid om felles oppgaver og tjenester, og muligheter for kommunesammenslåing

7 NÆRINGSLIV Venstre vil ha en moderne næringspolitikk. Vi vil legge til rette for et næringsliv som skaper nye verdier og grønn vekst. Hamar Venstre vil satse mer på verdiskaping og innovasjon i samarbeid med lokale bedrifter og næringsklynger. Vi må støtte de bedriftene som har framtiden foran seg og de arbeidsplassene som ennå ikke er skapt. Venstre vil gjøre det enklere å starte og drive egen bedrift. Vi vil ha gode vilkår for alle bedrifter, og vi er spesielt opptatt av de minste bedriftene, gründere og selvstendig næringsdrivende. arbeide for et nasjonalt kompetansesenter for grønne næringer stimulere til nyetableringer innen grønt og sosialt entreprenørskap arbeide for en handlingsplan for etablering av nye virksomheter gjøre Hamar til en JA- kommune som forenkler det byråkratiet småbedriftene møter styrke Hamarregionen Utvikling (HrU) sin rolle som veiledere for nyetablerere revidere skiltreglementet så næringslivet kan gjøre seg mer synlig få tilbake en campingplass i Hamar by

8 HELSE OG SOSIAL De fleste har det godt i Norge. Men vi måles etter hvordan vi tar vare på de svakeste. Venstre vil ha et krafttak for å redusere antallet fattige barn. I dag lever over barn i Norge i fattigdom. Det er ikke Norge verdig. I Hamar kommune er tallet Hamar Venstre vil gjennomføre tiltak for å løse fattigdomsutfordringene i Hamar kommune. Samtidig må vi forebygge rusavhengighet og psykiske problemer. Det er for mange historier om mennesker som ikke får nødvendige helsetjenester. Derfor må vi bedre tilbudet innen psykiatri, rusomsorg, eldreomsorg og barnevern. Venstre vil ha et godt offentlig helsetilbud med så god kvalitet at det ikke oppstår et klasseskille i helsevesenet. I tillegg vil Hamar Venstre gjeninnføre en livssynsnøytral ungdomsklubb i Hamar sentrum. Uorganisert ungdom behøver også voksne som ser dem og bryr seg. Vi vil også gjeninnføre ungdomskontakten. For oss er ikke dette en valgkampsak. Hamar Venstre har hele tiden stemt for at vi skal ha ungdomskontakt i Hamar. sørge for et krafttak mot barnefattigdom gjenopprette en livssynsnøytral ungdomsklubb i Hamar sentrum gjenopprette ungdomskontakten arbeide for et komplett storsykehus på Hedmarken sikre et godt tilbud for god mental helse styrke skolehelsetjenesten arbeide for at mobbing blir tatt på alvor gjennom et samarbeid mellom hjemmene, skolene, fritidstilbudene og relevante kommunale tjenester arbeide for full dekning av sykehjemsplasser i enerom bidra til stabil drift av Barnas stasjon og Støttesenter mot incest og seksuelle overgrep (SMISO) innføre prosjekt «kjøp din egen bolig» - kommunale boliger som gradvis betales ned av brukerne lage en mentorordning for innvandrere for integrering i arbeidslivet rehabilitere Hamar krematorium og gjøre det mulig å tilpasse det ulike livssyn gjøre det mulig å treffe legen i Øvre Vang

9 KULTUR Venstre arbeider for et variert og fritt kulturliv som stimulerer glede, nysgjerrighet, kreativitet og mangfold. En offensiv kulturpolitikk henger sammen med vern av ytringsfriheten og i et liberalt samfunn er derfor en stor kultursektor et mål i seg selv. Et mangfoldig og bredt kulturtilbud skaper dessuten større valgfrihet for den enkelte og er med på å bidra til bedre livskvalitet i hverdagen. Hamar Venstre vil arbeide for et godt breddeidrettstilbud støtte alternative kulturtilbud opprettholde et godt kulturskoletilbud sikre fortsatt drift i Vang bibliotek gi støtte til festivalene arbeide for at det utarbeides en restaurerings- og bruksplan for Rolf Jacobsens hjem, i samarbeid med frivillige krefter Besøk oss på vår nettside, eller søk oss opp på Facebook:

Mennesker er viktigere enn systemer. Derfor setter Venstre folk først. Trine Skei Grande Venstres leder

Mennesker er viktigere enn systemer. Derfor setter Venstre folk først. Trine Skei Grande Venstres leder Mennesker er viktigere enn systemer. Derfor setter Venstre folk først. Trine Skei Grande Venstres leder Folk først Terje Breivik nestleder Ola Elvestuen nestleder Venstre er Norges liberale parti. Vårt

Detaljer

Marnardal Venstres Program

Marnardal Venstres Program Marnardal Venstres Program for perioden 2015-2019 Folk Først i Marnardal Marnardal Venstre bygger sitt program på Venstres ti liberale prinsipper. Venstre er det sosialliberale partiet som setter folk

Detaljer

Program for Agder Venstre, 2011 2015

Program for Agder Venstre, 2011 2015 1 1 1 1 Program for Agder Venstre, 0 01 Venstre er det sosialliberale partiet i norsk politikk. Vår politikk tar utgangspunkt i det enkelte mennesket, og den skal være et utålmodig arbeid for rettferdige

Detaljer

2. UTKAST TIL PROGRAM FOR FREDRIKSTAD VENSTRE -VI BYGGER FREMTIDENS FREDRIKSTAD

2. UTKAST TIL PROGRAM FOR FREDRIKSTAD VENSTRE -VI BYGGER FREMTIDENS FREDRIKSTAD 1 0 1 0 1. UTKAST TIL PROGRAM FOR FREDRIKSTAD VENSTRE -VI BYGGER FREMTIDENS FREDRIKSTAD 1. INNLEDNING Fredrikstad Venstre ble stiftet i januar, og er det liberale alternativet i Fredrikstad. Vi vil at

Detaljer

Del godene. Sosialistisk Venstreparti Akersgata 35, 0158 Oslo

Del godene. Sosialistisk Venstreparti Akersgata 35, 0158 Oslo Del godene SV vil skape kommuner og fylkeskommuner der hensynet til mennesker og miljø alltid går først. Derfor sier vi ja til offentlig velferd med tid til god omsorg, og nei til private løsninger med

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM KARMØY SV 2015 2019

ARBEIDSPROGRAM KARMØY SV 2015 2019 ARBEIDSPROGRAM KARMØY SV 2015 2019 VI TAR KAMPEN FOR OFFENTLIG VELFERD! Sosialisme i hverdagen Kommunen er fellesskapets løsning for å skape trygghet, velferd, frihet og rettferdighet. En god og moderne

Detaljer

Vi får Råde opp av grøfta!

Vi får Råde opp av grøfta! Vi får Råde opp av grøfta! Lokalpolitisk program for Råde Venstre i perioden 2011-2015 Skole Oppvekstvilkår Næringsliv Sosialt ansvar Vindkraft Økonomiske omprioriteringer Kommunesammenslåing VEDTATT ÅRSMØTET

Detaljer

Folk først. Mennesker er viktigere enn systemer. Samfunnet utvikles gjennom å satse på menneskene. Derfor setter Venstre folk først.

Folk først. Mennesker er viktigere enn systemer. Samfunnet utvikles gjennom å satse på menneskene. Derfor setter Venstre folk først. Folk først Mennesker er viktigere enn systemer. Samfunnet utvikles gjennom å satse på menneskene. Derfor setter Venstre folk først. Finn Venstre i din kommune: www.dinkommune.venstre.no Terje Breivik nestleder

Detaljer

Vedtatt program for Agder Venstre 2015-2019

Vedtatt program for Agder Venstre 2015-2019 Vedtatt program for Agder Venstre 2015-2019 Venstre er det sosialliberale partiet i norsk politikk. Vår politikk tar utgangspunkt i det enkelte mennesket, og den skal være et utålmodig arbeid for rettferdige

Detaljer

Levanger - Her vil vi bo!

Levanger - Her vil vi bo! VALGPROGRAM 2011 2015 Levanger Venstre Levanger - Her vil vi bo! Venstre har løsningene for det gode livsmiljøet Vedtatt i medlemsmøte torsdag 5. mai 2011. Programnemnda har bestått av Atle Busch, Annikken

Detaljer

Program for. Askim Venstre.

Program for. Askim Venstre. Program for Askim Venstre. for perioden 2015-2019 Venstre gjør Askim grønnere. De viktigste prinsippene for Askim Venstre er: Folkestyre, rettsstaten, ytringsfrihet og likhet for alle grupper i et moderne

Detaljer

Skedsmo Venstre Politisk program 2011-2015

Skedsmo Venstre Politisk program 2011-2015 Skedsmo Venstre Politisk program 2011-2015 Innhold 1. Den liberale kommunen 3 2. Den åpne kommunen 5 2.1. Åpenhet og tilgjengelighet 5 2.2. Bred medvirkning 5 3. Den ansvarlige kommunen 6 3.1. Sunn økonomisk

Detaljer

Innledning. Våre hovedsaker ved kommunevalget 2015 er: Sosial utjevning

Innledning. Våre hovedsaker ved kommunevalget 2015 er: Sosial utjevning Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Inkludering og rettferdig fordeling... 4 Bolig... 5 Barnehage og skole... 6 Barnehage... 6 Skole... 7 Kultur, idrett og fritid... 8 Helse og omsorg... 9 Skjenkepolitikk...

Detaljer

Folk først. Derfor setter Venstre folk først.

Folk først. Derfor setter Venstre folk først. Folk først. Folk først. Venstre vil at politikk skal handle om folk. Det skal handle om å gi alle muligheten til å finne sin egen måte å leve livet på, og om å bygge en trygg og moderne velferdsstat som

Detaljer

Program for 2015-2019. Tromsø Venstre

Program for 2015-2019. Tromsø Venstre Program for 2015-2019 Tromsø Venstre 1 Om Venstre Venstre er et liberalt parti som vektlegger menneskets frihet og ansvar i utformingen av politikken. Venstre setter folk først, og er ikke tilknyttet noen

Detaljer

Halden Venstre "For et åpnere Halden" Partiprogram 2011-2015

Halden Venstre For et åpnere Halden Partiprogram 2011-2015 Halden Venstre "For et åpnere Halden" Partiprogram 2011-2015 www.halden.venstre.no 1 Venstre - for et åpnere Halden Venstre er et liberalt parti som kombinerer frihet for den enkelte med ansvar for fellesskapet.

Detaljer

Oslo. i dine. sko. Oslo SVs program 2011-2015. Oslo SV - i dine sko 1

Oslo. i dine. sko. Oslo SVs program 2011-2015. Oslo SV - i dine sko 1 Oslo i dine sko Oslo SVs program 2011-2015 Oslo SV - i dine sko 1 Innholdsfortegnelse ULIKE MENNESKER - LIKE MULIGHETER 3 OSLO EN MILJØBY 4 EN VELFERDSBY FOR ALLE 8 EN FELLES KUNNSKAPSSKOLE 12 EN GOD OG

Detaljer

Valgprogram 2015-2019. Drammen Arbeiderparti

Valgprogram 2015-2019. Drammen Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019 Drammen Arbeiderparti Innhold: Kjære drammenser... 3 Byutvikling... 4 Byen som skaper verdier... 9 Barnas by... 11 En by å bli gammel i... 14 Drammen den beste frivillighetsbyen...

Detaljer

Holmestrand Arbeiderparti Program 2011-2015

Holmestrand Arbeiderparti Program 2011-2015 FOTO: HOLMESTRAND Holmestrand Arbeiderparti Program 2011-2015 2 Arbeiderpartiet.no Vi er stolte av Holmestrand! Holmestrand har mange gode kvaliteter og mye å by på. Vi erkjenner at vi har en anstrengt

Detaljer

En Varmere by. Politisk program. Politisk regnskap. Våre kandidater. Erik Lunde, førstekandidat. Oddbjørg Minos, andrekandidat INFORMASJON

En Varmere by. Politisk program. Politisk regnskap. Våre kandidater. Erik Lunde, førstekandidat. Oddbjørg Minos, andrekandidat INFORMASJON Varmere by bj Erik Lunde, førstekandidat Oddbjørg Minos, andrekandidat Foto: Marcel Lelienhof Politisk program Politisk regnskap Våre kandidater INFORMASJON En Varmere by INNHOLD I. POLITISK PROGRAM FOR

Detaljer

1. Det er bare Hamar som har By- og bygdelista! Det er du som er Hamar

1. Det er bare Hamar som har By- og bygdelista! Det er du som er Hamar Program 2015 2019 Det er du som er Hamar Det er ikke hus, veger eller sykehjemsplasser som skaper Hamar. Det er menneskene, vi som bor her. Hamar er deg og nesten 30.000 andre. Med ulike behov, ulike interesser

Detaljer

Valgprogram for Malvik

Valgprogram for Malvik EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST Valgprogram for Malvik 2015 2019 Kjære velger! Lill Harriet 1 Ideologisk grunnsyn for Malvik FrP Fremskrittspartiet i Malvik er et liberalistisk parti. Det bygger på Norges

Detaljer

Program for Gjøvik Venstre 2015 2019

Program for Gjøvik Venstre 2015 2019 Program for Gjøvik Venstre 2015 2019 1 Venstre er et sosialliberalt parti som kombinerer personlig frihet med ansvar for fellesskapet. Vi ønsker et samfunn hvor folk har mulighet til å skape sin egen vei

Detaljer

Partiprogram for Lillehammer KrF 2015-2019

Partiprogram for Lillehammer KrF 2015-2019 Menneskeverd i sentrum Partiprogram for Lillehammer KrF 2015-2019 Lillehammer Kristelig Folkeparti sitt mål er at Lillehammer kommune skal være en kommune som møter sine innbyggere med respekt, verdighet

Detaljer

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken By og land Mindre forskjeller DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken a b = a 1 b Arbeid Demokrati Kunnskap Arbeiderpartiet.no Innledning Nærmiljøet og lokalsamfunnet er rammene for livene våre. De er

Detaljer

Askøy er i en krevende økonomisk situasjon med høy gjeld.

Askøy er i en krevende økonomisk situasjon med høy gjeld. Demokrati og Økonomi Venstre vil at alle politiske avgjørelser skal fattes så nær som mulig dem det angår. Derfor er lokaldemokratiet bærebjelken i et levende folkestyre. Politikk må være lett tilgjengelig

Detaljer

Program for Arbeiderpartiet i Bergen. Innledning. Vedtatt på representantskapsmøtet 23. oktober 2014

Program for Arbeiderpartiet i Bergen. Innledning. Vedtatt på representantskapsmøtet 23. oktober 2014 Program for Arbeiderpartiet i Bergen 2015 2019 Innledning Arbeiderpartiet vil at Bergen skal være en rettferdig by, hvor alle har muligheten til å leve gode liv. For å få dette til må vi løse de viktige

Detaljer

MEN FORANDRING! PROGRAM 2011-2015 IKKE TIL HØYRE, IKKE TIL VENSTRE. Vårt Valg vil ha et levende lokaldemokrati, åpenhet og likebehandling

MEN FORANDRING! PROGRAM 2011-2015 IKKE TIL HØYRE, IKKE TIL VENSTRE. Vårt Valg vil ha et levende lokaldemokrati, åpenhet og likebehandling PROGRAM 2011-2015 IKKE TIL HØYRE, IKKE TIL VENSTRE MEN FORANDRING! ha et levende lokaldemokrati, åpenhet og likebehandling ha forandring i hvordan kommunen og byen vår styres Vårt Valg ønsker å satse på

Detaljer

En varmere by. Oslo KrFs program for bystyreperioden 2015 2019

En varmere by. Oslo KrFs program for bystyreperioden 2015 2019 En varmere by Oslo KrFs program for bystyreperioden 2015 2019 En varmere by med kristne verdier Kristelig Folkeparti vil at Oslo skal være byen med det store hjertet varm, menneskelig og inkluderende.

Detaljer

PROGRAM FOR ROGALAND ARBEIDERPARTI

PROGRAM FOR ROGALAND ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR ROGALAND ARBEIDERPARTI 2015 2019 Program med endringer fra representantskapet Innholdsfortegnelse ROGALAND: ET GRØNT, INKLUDERENDE OG NYSKAPENDE FYLKE... 3 KLIMA OG MILJØ... 5 KOMPETANSE OG

Detaljer