LOKAL ENERGIUTREDNING 2009 FOR STORDAL KOMMUNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LOKAL ENERGIUTREDNING 2009 FOR STORDAL KOMMUNE"

Transkript

1 LOKAL ENERGIUTREDNING 2009 FOR STORDAL KOMMUNE Lokale energiutredninger skal øke kunnskapen om lokal energiforsyning, stasjonær energibruk og alternativer på dette området, og slik bidra til en samfunnsmessig rasjonell utvikling av energisystemet. Utredningen er i første rekke et informasjonsvirkemiddel, og skal blant annet bidra til å etablere en møteplass for kommunen, områdekonsesjonær og andre lokale energiaktører.

2 Forord I henhold til energiloven 5B 1 plikter alle som har anleggs, område og fjernvarmekonsesjon å delta i energiplanlegging. Nærmere bestemmelser om denne plikten er fastsatt av Norges vassdrags og energidirektorat i forskrift om energiutredninger gjeldende fra I henhold til denne forskriften er alle landets områdekonsesjonærer (lokale nettselskaper) pålagt å utarbeide og offentliggjøre en energiutredning for hver kommune i sitt konsesjonsområde. Første lokale energiutredning skulle foreligge innen 1. januar Fram til og med 2007 var områdekonsesjonærene pålagt å oppdatere og offentliggjøre de lokale energiutredningene årlig. I den reviderte forskriften av 01. juli 2008 reduseres dette kravet til hvert andre år og i tilknytning til kommuneplanarbeidet, men oppdateringen skal skje oftere dersom det anses påkrevet av hensyn til kommunens behov. Hovedmålet for utredningsarbeidet er å bidra til en samfunnmessig rasjonell, dvs. samfunnsøkonomisk lønnsom og miljøvennlig, utvikling av energisystemet i kommune. I denne forbindelse er det aktuelle energibærere for stasjonær energibruk som er av interesse. Den lokale energiutredningen skal beskrive status for energisystemet i kommunen. Dette gjelder alle typer infrastruktur som er etablert. Utredningen skal vise hvor mye elektrisitet, fjernvarme, olje, gass, og biobrensel som benyttes stasjonært i kommunen. Den skal også gi en beskrivelse av forventet energietterspørsel i kommunen fordelt på ulike energibærere, samt en vurdering av hva som regnes som de mest samfunnsmessig rasjonelle løsningene for å møte den forventede etterspørselen. Etablering av denne type faktagrunnlag er også viktig for å legge til rette for en miljøvennlig utvikling av energisystemet. De lokale energiutredningene er derfor viktige grunnlagsdokument i kommunenes arbeid med energi- og klimaplaner. Dette er den femte utredningen etter at forskriften om energiutredninger kom i For å forebygge mulige misforståelser, opereres det i forskriften med energiutredning, ikke energiplan. Med dette vil vi gjøre oppmerksom på at utredningen skal peke på mulig alternativ energiutnyttelse og ikke detaljutrede konkrete tiltak. Ørskog Energi AS er områdekonsesjonær i Stordal kommune, og har derfor ansvaret for lokal energiutredning i dette området. Har der spørsmål eller kommentarer kontakt oss på: eller telefon:

3 Sammendrag Andelen fossilt blir redusert og andelen bio øker, men trenden er marginal Forbruket av Bio er i husholdningene, fossilt brukes av næring. Nær 100 % av bio forbruket går til husholdningene, 97 % av det fossilte forbruket går til næring Sektor "handel og tjenester" øker med 3 % pr. år, sektor industri reduseres tilsvarende. ENØK Det er fortsatt store muligheter for en bedre energiutnyttelse, blant annet med energiøkonomiseringstiltak. Energiforbruket til oppvarming kan med enkle midler halveres for enkelte typer bygg. Det er også store forventninger til lavenergi boliger, se vedlegg. BIO Det er ubenyttede ressurser når det gjelder biomasse/bioenergi i fylket [8]. Gjennomsnittlig forbruk til oppvarming i husholdning pr. person i Stordal er ca kwh pr. år. Beregninger viser at potensialet for øket bioenergiproduksjon ligg i størrelsesorden 1 TWh pr. år for hele fylket, dette utgjør ca kwh pr. innbygger i fylket. For Stordal kommune blir dette 4 GWh, forbruket er ca. 3 GWh. Ingen forventet vekst av energiforbruk pr. innbygger i kommunen. Sektor handel og tjenester vil ha den største veksten i energiforbruk med 3 %, sektor industri reduseres tilsvarende. Usikkerhet i prognosene Her må det presiseres at bruken av energi og hvilke som velges påvirkes av ulike forhold. Her kan nevnes: energipriser, økonomi, befolkningsutvikling, holdninger, strukturelle endringer i lokalt næringsliv, endring i type bebyggelse. I området er det selskaper som tilbyr blant annet: gass og gassdistribusjon, petroleumsprodukter, tekniske styringer, bioenergi, 3

4 rådgiving i energiøkonomisering og lavenergiboliger. Dette kan påvirke fordelingen mellom energibærere og nivået på det totale energibehovet, forutsetningen er at forbrukerne finner dette gunstig økonomisk og får riktig informasjon. I kommunen er det lav vekst av nyetablering av industri og boligbygging. På bakgrunn av dette er det ingen områder som i dag peker seg ut for nærmere utredning med hensyn til alternativ varmeløsning. Ved nyetableringer og større rehabiliteringer bør alternative varmeløsninger utredes. Det kan være potensial for 7 små kraftverk i kommunen, med en samlet produksjon på ca. 26 GWh. I tillegg kommer et noe større enhet på 38 GWh. Ved nyetableringer og større rehabiliteringer bør alternative varmeløsninger utredes. Fortsatt satsing på energiøkonomisering i kommunen sine bygninger. Leveringssikkerheten i elektrisitetsnettet skal i gjennomsnitt være bedre enn fylkesgjennomsnittet. Tilgangen på energi og energiforsyning skal ikke være begrensende på bosetting og næringsutvikling. 1. Beskrivelse av utredningsprosessen Fra forskrift til energiutredninger: Forskrift om lokale energiutredninger krever ikke noe av kommunene i forbindelse med arbeidet med lokale energiutredninger. Men det er ønskelig at kommunen involverer seg i arbeidet. Kommunen kan inviteres til et oppstartmøte, der den kan komme med innspill til utredningen. Spesielt med hensyn til områdeanalysen kan representanter for kommunen ha viktig informasjon som områdekonsesjonæren kan benytte seg av". Representanter for kommunen skal inviteres til å lese utkast til energiutredningen før den offentliggjøres. På den måten kan kommunen komme med korrigeringer og innspill underveis i prosessen. Så langt det er mulig skal områdekonsesjonæren, i samarbeid med kommunen, også frembringe opplysninger om energibruk i kommunens egne bygg. Dette gjelder både elektrisitet og andre energibærere i alle kommunale bygg. Stordal kommune har i 2009 utarbeidet en miljø- og klimaplanen se De lokale energiutredningene er viktige grunnlagsdokument i kommunenes arbeid med energi- og klimaplaner. Ettersom denne utredningen kommer så nært etter utarbeidet miljøog klimaplanen, ser vi det som lite aktuelt å etablere et nærmere samarbeid med kommunen i denne omgang. 4

5 Innhold Forord... 2 Sammendrag Beskrivelse av utredningsprosessen Informasjon om kommunen Beskrivelse av dagens lokale energisystem Infrastruktur for energi Elektrisitet Gass Energibruk Fordeling på energibærere Fordeling på brukergrupper Indikator for energibruk i husholdninger Energiforbruket i kommunale bygg Utbredelse av vannbåren varme Lokal energitilgang Eksisterende elektrisitetsproduksjon Annen energi Mulig ny energitilgang i kommunen Kommunens energibalanse Forventet utvikling av energibruk i kommunen Alternative løsninger for energiforsyning Forslag til videre arbeid og mål Potensialet for nye småkraftverk Vedlegg Tabeller med statistikk for energibruk (alle tall er temperaturkorrigert) Tabeller over forventet utvikling i energibruk Kommunale vedtak Om aktuelle energiteknologier Kilder Ordliste med energibegreper

6 2. Informasjon om kommunen Stordal kommune ligg ved Storfjorden på Sunnmøre og grensar til kommunane Vestnes, Rauma, Ørskog, Norddal, Stranda og Sykkylven. Kommunen ligg om lag 6 mil frå Ålesund, som er næraste by. Stordal er kommunesenteret. Areal på kommunen: 249 km 2 (kilde:www.stordal.kommune.no) 6

7 Befolkningsutvikling Folkemengde pr og framskrevet til Middels vekst (MMMM): Middels fruktbarhet, middels levealder, middels innenlandsk flyttenivå og låg netto innvandring. Kilde SSB Bosetting 2009 Kommunen Fylket Landet Befolkning per km 2 4,2 18,8 16,0 Andel bosatt i tettbygde strøk. [%] Kilde: SSB. Boforhold 2001 Kommunen Fylket Landet Andel bosatte i blokk/bygård. [%] 1,5 4,5 12,8 Andel bosatte i bolig bygd etter 1961 [%] 70,8 68,3 66,9 Kilde: SSB. Temperaturnormaler i perioden Sted h.o.h. jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des år Stordal 20-0,4-0,1 2,3 4,7 9,5 12,4 13,6 13,5 10,3 7,2 2,4 0,5 6,3 Kilde: Metrologisk institutt (met.no) Nedbørsnormaler i perioden Sted h.o.h. jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des år Stordal Overøye Kilde: Metrologisk institutt (met.no) Gjennomsnittlige graddagstall for hver kommune, basert på tall fra alle målestasjoner (DNMI). Normal Komm.nr Kommune N Norge Ålesund Ørskog Norddal Stordal Skodje Sula Giske Haram Vestnes Sandøy

8 3. Beskrivelse av dagens lokale energisystem 3.1. Infrastruktur for energi Elektrisitet Prinsippskisse over kraftnettet (fra Ledningsnettet i Norge er delt i tre nivåer: sentralnett, regionalnett og lokalt distribusjonsnett. Sentralnettet er kraftforsyningens riksveier. Dette er ledningene med de høyeste spenningsnivåene, vanligvis 300 og 420 kilovolt. Sentralnettet er et landsdekkende ledningsnett som overfører strøm fra landsdel til landsdel. Regionalnettet transporterer strømmen fram til distribusjonsnettet kommunene. Regionalnettet i vårt område har et spenningsnivå på 132 kilovolt. Regionalnettet kan sammenlignes med fylkesveier. Distribusjonsnettet transporterer så strømmen det siste stykket fram til huset ditt. Mellom de ulike spenningsnivåene, er det transformatorstasjoner med transformatorer som gjør om spenningen fra ett spenningsnivå til et annet. Statistikk for distribusjonsnettet pr : 2010 Skodje Ørskog Stordal SUM Nettstasjoner [antall] Nettstasjoner ytelse [MVA] Høyspent luftlinje distribusjonsnett [km] Høyspent kabel distribusjonsnett [km] Lavspent kabel distribusjon [km] Lavspent luftlinje distribusjon [km] Sluttkunder distribusjon [antall] Infrastruktur for elektrisitet er godt utbygd for Stordal Kommune. Nettet er generelt bra. Det er ingen kapasitetsproblemer i distribusjonsnettet pr Investeringene med dagens prognose frem til 2015 vil bestå hovedsakelig av reinvesteringer og nye nettstasjoner med korte kabel/linje forbindelser for å dekke nyetableringer. 8

9 Aldersammensetningen av komponenter i distribusjonsnettet. 140 Aldersfordeling på høyspennings fordelingsnettet (sum for Ørskog, Stordal og Skodje kommune) Nettstasjoner [antall] Kabel høyspent [km] Luft høyspent [km] [år] Diagram viser aldersammensetning av hovedkomponentene i distribusjonsnettet. Bokført + Bokført/ 1% NV NV [Mkr] [Mkr] Ørskog Energi AS % Norddal Elverk AS % Nordvest Nett AS % Sandøy Energi AS % Tafjord Kraftnett AS % Veid gjennomsnitt for Norge % Median % Forholdet mellom bokført nyverdi kan være en indikator på alder, til lavere andel bokført til eldre nett. Ut fra aldersfordeling, forventet levetid på komponenter og planlagt struktur på nettet kan reinvesteringsnivået fremover i tid beregnet. Leversikkerheten for alle elektrisitetsverka i fylket Husk dette er en gjennomsnittsbetraktning. 9

10 3.1.3 Gass Energikilde med mange anvendelsesområder. Naturgass kan benyttes som energikilde både i industri og private hjem. Sammenlignet med andre fossile energikilder er naturgass å foretrekke fra et miljømessig synspunkt, siden den ved forbrenning gir mindre utslipp til luft per energienhet enn f. eks. olje og kull. Naturgass benyttes derfor gjerne i energi-/varmekrevende industri, tørkeprosesser, og i transportsektoren (bl.a. ferger, buss og bil). I husstander kan naturgass benyttes til oppvarmingsformål og til matlaging. Naturgass er også brukt som råstoff i industrien, f. eks. ved framstilling av metanol, hydrogen, lett diesel og bioprotein. Men selv om naturgassforbruket er økende, utgjorde det i fjor bare 1,7 prosent av totalt innenlands sluttforbruk av energi. I henhold til SSB var gassforbruket i Stordal 0,1 GWh i 2005 dette er 0,5 % av det totale stasjonære forbruk. Distribusjon i kommunen foregår med tankbil Energibruk Energiforbruk av fossil brensel, avfall og biobrensel benyttet til stasjonær forbrenning i kommunene er utarbeidet av Statistisk sentralbyrå (SSB). Fordi tall på kommunenivå er beregnet ut fra nasjonale totaltall, vil kommunetallene som regel være mer usikre enn disse. Årsaken er at det i utgangspunktet foreligger en usikkerhet i de nasjonale beregningene, og når energiforbruket videre skal kommunefordeles, innføres en ny usikkerhet som følge av fordelingen. Kvaliteten på dataene er derfor varierende og noe usikker, men SSB har vurdert den til å være tilstrekkelig god til at den kan offentliggjøres. Publiserte tall er fra 1991, 1995, 2000, 2004 og For å lage kurver for energibruken for alle årene er det brukt trendlinjer. Statistikk for det totale forbruket av elektrisitet fra er fra den årlige NVErapporteringen og egen utarbeidet statistikk. Kvaliteten på det totale energiforbruket er godt. Statistikk for kundegrupper* var før 2003 kun utført for hele konsesjonsområdet og ikke kommunedelt. De everk som omfatter flere kommuner har dermed ikke fullstendig statistikk. Fordelingen mellom husholdning og primærnæringer (jordbruk, skogbruk og fiske) er ikke riktig, dette på grunn av at dette blir målt med en måler og kommer under gruppen hushold. De energidata som er temperaturavhengig er temperaturkorrigert i forhold til et normalår. Temperaturdataene er innhentet fra Meteorologisk institutt. For å temperaturkorrigere anvendes såkalte graddagstall. Slik kan man sammenligne energibruken fra et år til et annet, og eventuelle avvik vil da ikke skyldes temperaturforskjeller. Det må bemerkes at det er noe usikkerhet i temperaturkorrigeringen, den tar blant annet ikke hensyn til vind og solinnstråling. Det kan også se ut til at vi er inne i en trend med mildere 10

11 vintre enn normalen, se vedlegg. I tillegg er også noe usikkerhet i hvor stor andel av energien som er temperaturavhengig Fordeling på energibærere Sum energiforbruk varierer mye og det er vanskelig å finne en trend. Trend: andelen fossilt blir redusert og andelen bio øker, men forskjellen er marginal og usikker. 11

12 3.2.2 Fordeling på brukergrupper Sektor industri viser en reduksjon i størrelsesorden 3 % pr år. Sektor handel og tjenester har en tilsvarende økning. 12

13 3.3 Indikator for energibruk i husholdninger Energiforbruk til husholdning pr. innbygger Norge vs. Stordal kommune [kwh] Norge Kommunen I gjennomsnitt er forbruket til husholdning pr. person ca. 5 % lavere i Stordal enn landsgjennomsnittet, Dette skyldes antakelig i hovedsak en høyere vintertemperatur enn gjennomsnittet for. Legg også merke til at forbruket pr person reduseres. Det er en liten andel forbruk av fossil energi i husholdningene i Stordal i forhold til gjennomsnittet i Norge. 13

14 3.4 Energiforbruket i kommunale bygg Elektrisitetsforbruk i kommunale bygninger Brutto areal Gj.snitt Gj.snitt Innbyggere 2009 Energi pr. innbygg [m 2 ] [GWh] [GWh] [GWh] [GWh] [kwh/m 2 ] [Antall] [kwh/inn] Ålesund ,9 27, Giske ,1 5,2 5,3 5, Sula ca. forbruk , Skodje ,7 4,1 4,0 3, Haram ,7 11, Ørskog antatt forbruk ,0 3, Stordal ,7 1, Sandøy, antatt forbruk ,3 2, Norddal ,1 4, Gjennomsnitt veid , Tallene for brutto areal og elektrisitetsforbruk er fra Energi- og klimaplanen for kommunen Ålesund sum el. + fjernvarme ,0 39, Det er stor spredning i elektrisitetsforbruket pr. kvadratmeter fra 135 kwh/m 2 til 285 kwh/m 2. Det må bemerkes at det er stor usikkerhet i tallene, men de gir en indikasjon på at det her kan være et potensial for ENØK. Legg også merke til den store variasjonen i forbruk pr. innbygger i kommunene. Vi har ikke historisk utvikling av det kommunale elektrisitetsforbruket men ser en på det totale forbruket i offentlig sektor viser denne en gjennomsnittlig økning på bortimot 5 % pr. år de siste 10 år. 3.5 Utbredelse av vannbåren varme Å kartlegge omfanget av vannbåren varme kan være interessant med hensyn til bruk av ulike energikilder og eventuell utbygging av fjernvarme. Tabellen viser oppvarmingssystemer for boligbebyggelsen: Boliger etter system for oppvarming, 2001 Boliger Ett system, elektriske ovner/varmekabler eller lignende 45 Ett system, radiator eller vannbåren varme i gulv 1 Ett system, ovn for fast brensel 12 Ett system, ovn for flytende brensel 0 Ett system, annet 0 To eller flere systemer, elektriske ovner/varmekabler og ovner for fast brensel 256 To eller flere systemer, elektriske ovner/varmekabler samt ovner for flytende brensel 10 To eller flere systemer, elektriske ovner/varmekabler samt ovner for fast og flytende brensel 37 To eller flere systemer, radiatorer eller vannbåren varme i gulv og et eller flere andre systemer 21 To eller flere systemer, andre kombinasjoner 48 SUM 430 Totalt antall boliger med vannbåren varme 22 Antall boliger med vannbåren varme i prosent av det totale antallet 5 % Andel som har alternativ til elektrisk oppvarming 90 % Fra Folke- og boligtellingen 2001 (SSB) Utbredelsen av vannbåren varme i boligene er 5 % av det totale antallet. Det er 90 % som har alternativer til elektrisk oppvarming. For andre typer bygninger finnes ikke en tilsvarende kartlegging. En kan få et visst inntrykk av volumet av uprioritert overføring. Levert elektrisitet til kjeler i 2009 var 3 GWh, dette utgjør ca 17 % av elektrisitetsforbruket. 14

15 3.6 Lokal energitilgang Eksisterende elektrisitetsproduksjon Annen energi Varmepumpene i private husholdninger. Antar at 10 %* av husholdningene har varmepumpe og hver varmepumpe leverer kwh* gratisenergi. Netto energibidrag: kwh/varmepumpe * 867 kunder * 10 % = 0,4 GWh Mulig ny energitilgang i kommunen Småkraftverk: se kapitel 7. Varmepumper: Varmepumper luft til luft, området har milde vintrer, se temperaturnormaler i perioden i kapittel 2, og har dermed gode forhold for varmepumper. Varmpumper sjøvann til vann, området bør ha gode forhold. Lavtempererte varmekilder: grunnvann og begrunn kan være aktuelle varmekilder for varmepumper, dette er ikke kartlagt. Biobrensel: Når det gjelder potensial av biomasse i kommunen finnes det ingen kartlegging. For hele fylket er det utført en utredning Strategiplan for produksjon og bruk av bioenergi i Møre og Romsdal. Her beregnes potensial av biomasse til produksjon av biobrensel ca GWh. Av dette potensialet kan 540 GWh komme fra skogbruket, 250 GWh fra jordbruket, 215 GWh fra tre bearbeidende industri og 295 GWh frå avfall og rivingsvirke. Av dette er om lag 500 GWh i bruk i dag. Potensialet for økt bioenergiproduksjon ligg derfor i størrelsesorden GWh. Fordeles dette ut på forbrukerne i fylket blir det kwh pr. innbygger. For Stordal kommune utgjør dette 4 GWh, forbruket er ca. 2,8 GWh. Spillvarme fra industrien. Det er ingen bedrifter i området som har større utslipp av spillvarme. Gass som alternativ til mineralolje: økt bruk av gass kan være et alternativ til mineralolje og siden kommunen ligger langs kysten bør LNG være aktuell. Dersom rammebetingelsene blir riktige vil LNG kunne ta over for en andel av dagens mineralolje forbruk. Gass som alternativ til elektrisitet. Det kan også være aktuelt at gass kan erstatte elektrisitet til oppvarming. Dersom rammebetingelsene blir riktige vil LNG kunne ta over for en andel av dagens elektrisitetsforbruk til oppvarming. 3.7 Kommunens energibalanse Forbruk - egenproduksjon = Import 22 GWh - 1 GWh Bio* (antakelse) = 21 GWh 4. Forventet utvikling av energibruk i kommunen Forutsetningene for prognosen er befolkningsprognosen MMMM fra SSB. MMMM = Middels fruktbarheit, Middels levealder, Middels innanlandsk flyttenivå og låg netto innvandring. Her må det presiseres at bruken av energi og hvilke som velges påvirkes av ulike forhold. Her kan nevnes: energipriser, økonomi, befolkningsutvikling, holdninger, strukturelle endringer i lokalt næringsliv, endring i type bebyggelse. I området er det selskaper som tilbyr blant annet: gass og gassdistribusjon, petroleumsprodukter, tekniske styringer, bioenergi, 15

16 rådgiving i energiøkonomisering og lavenergiboliger. Dette kan påvirke fordelingen mellom energibærere og nivået på det totale energibehovet, forutsetningen er at forbrukerne finner dette gunstig økonomisk og får riktig informasjon. Vi lager her en prognose som viser utviklingen dersom dagens utvikling i energiforbruk de 10 siste år fortsetter og med en befolkningsprognose fra SSB. Vi finner ingen trend i fordelingen, prognosen følger dermed prognosen i befolkningsutvikling. Sektor handel og tjenester øker med 3 % pr. år, sektor industri har en tilsvarende reduksjon. 16

17 4.1 Alternative løsninger for energiforsyning I Stordal kommune er det nå forholdsvis lav vekst i nyetablering av industri og boligbygging. På bakgrunn av dette er det ingen områder som i vesentlig grad peker seg ut for nærmere utredning. Infrastruktur for elektrisitet er godt utbygd for Stordal kommune. Det er ingen områder i hvor det elektriske distribusjonsnettet har kapasitetsbegrensninger eller står foran større rehabiliteringer. Når det gjelder andre alternativer til elektrisitet er dette helt avhengig av rammebetingelsene. Det er i dag aktører som tilbyr gass og gassdistribusjon, varmepumper, enøk tiltak og energiøkonomiske bygg. 5 Forslag til videre arbeid og mål I kommunen er det lav vekst av nyetablering av industri og boligbygging. På bakgrunn av dette er det ingen områder som i dag peker seg ut for nærmere utredning med hensyn til alternativ varmeløsning. Ved nyetableringer og større rehabiliteringer bør alternative varmeløsninger utredes. Det kan være potensial for 7 små kraftverk i kommunen, med en samlet produksjon på ca. 26 GWh. I tillegg kommer et noe større enhet på 38 GWh. Ved nyetableringer og større rehabiliteringer bør alternative varmeløsninger utredes. Fortsatt satsing på energiøkonomisering i kommunen sine bygninger. Leveringssikkerheten i elektrisitetsnettet skal i gjennomsnitt være bedre enn fylkesgjennomsnittet. Tilgangen på energi og energiforsyning skal ikke være begrensende på bosetting og næringsutvikling. 17

18 6. Potensialet for nye småkraftverk 600 Potensiale for småkraftverk kw mellom 3 5 kr kw mellom 3 5 kr [GWh] kw under 3 kr kw under 3 kr Samlet Plan kw Sande Tustna Averøy Midsund Ålesund Hareid Herøy Skodje Ulstein Fræna Eide Stordal Haram Tingvoll Aure Molde Gjemnes Rindal Ørskog Halsa Vestnes Vanylven Sykkylven Norddal Surnadal Volda Sunndal Rauma Nesset Ørsta Stranda Diagram viser det teoretiske potensialet for alle kommunene i fylket. Kilde: Sum teoretisk potensial 3 TWh (tilsvarer forbruket i husholdninger). Stordal Kommune et teoretisk potensial på 38 GWh. Kart som viser plasseringen av de kartlagte småkraftverkene. Status med hensyn til kraftverk i kommunen og nabokommuner: 18

19 Kraftverk Kommune Planlagt idriftssatt Middelprod. [GWh/år] Status Status/merknader Eike elva Haram Under utredning Veiberg kraftverk Norddal Konsesjon gitt Adventer byggestart, sertifikat? Tafjord 5 (Smette) Norddal Konsesjons søkt Økning av prod. i Tafjord 5 Tafjord 5 (Øvre Koppane) Norddal Konsesjons søkt Økning av prod. i Tafjord 5 Via Norddal Konsesjons søkt Muntlig tilsagn om konsesjon, venter på brev. Sum Norddal 18 Øvstedal minikr. Vestnes 4 Konsesjon gitt Forsåna Vestnes Konsesjon gitt Anleggstart 2010, ferdig 2010/2011 Misfjord kraftverk Vestnes Konsesjons søkt Sesselva Vestnes Konsesjons søkt Ur elva Vestnes Under utredning Sum Vestnes 29 Dyrkorn Kraftverk Stordal Konsesjon gitt Innhenting av anbud. Sum Stordal 40 Valgermofossen Ørskog Konsesjon gitt Ferdig mars 2010 Vaksvik kraftverk Ørskog Konsesjons søkt Ørskogelva Ørskog Konsesjons søkt Sum Ørskog 24 19

20 7. Vedlegg 7.1 Tabeller med statistikk for energibruk (alle tall er temperaturkorrigert) Stordal Produksjon fjernvarme Industri, bergverk Husholdninger Tjenesteyting Primærnæringer SUM GWh GWh GWh GWh GWh GWh I alt 2,9 0,5 0,0 0,7 0,1 4 Kull, kullkoks 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 Biobrensel 2,5 0,0 0,0 0,3 0,0 3 Gass 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0 Petruleumsprodukter 0,3 0,4 0,0 0,4 0,0 1 Avfall 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 I alt 3,3 0,5 0,0 0,6 0,1 4 Kull, kullkoks 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 Biobrensel 2,8 0,0 0,0 0,0 0,0 3 Gass 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0 Petruleumsprodukter 0,3 0,4 0,0 0,6 0,1 1 Avfall 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 I alt 3,1 0,4 0,0 0,7 0,1 4 Kull, kullkoks 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 Biobrensel 2,8 0,0 0,0 0,0 0,0 3 Gass 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0 Petruleumsprodukter 0,1 0,4 0,0 0,6 0,1 1 Avfall 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 20

21 7.2 Tabeller over forventet utvikling i energibruk SUM Elektrisitet Fossilt Bio Fjernvarme SUM Hus-hold. Handel og tjen. Industri Jord skog og fiske. [GWh] [GWh] [GWh] [GWh] [GWh] [GWh] [GWh] [GWh] [GWh] [GWh] SUM 7.3 Kommunale vedtak Kommunale vedtak siste år som har vesentlig betydning for det lokale energisystemet Stordal kommune har i samarbeid med 10 andre kommuner i området utarbeidet "Energi- og klimaplan". Planen har to deler: del 1 - Status pr 2009, del 2 - Tiltak og handlingsprogram. Kommunens bygningsmasse Stordal kommune har som mål å redusere energiforbruket pr/m 2 BRA kommunal bygningsmasse med 10 % innen 2015 ift Kommunen som helhet Stordal kommune har som mål å redusere det stasjonære energiforbruket av fossilt brensel uten å øke forbruket av elektrisk strøm. Kommunen har som mål å redusere klimagassutslippene med 30 % innen 2030 i forhold til 1991-nivå. Planen finnes på: 21

22 7.4 Om aktuelle energiteknologier Bioenergi Denne energien produseres ved forbrenning av biomasse som for eksempel organisk avfall, ved, skogsflis, bark, treavfall, husdyrgjødsel, halm, biogass fra kloakkrenseanlegg og deponigass fra avfallsdeponier. Foredlet biobrensel er typisk pellets og briketter, og er mer energieffektiv enn tradisjonell ved. Eksempel på produksjon, distribusjon og bruk: Avfallsforbrenning blir brukt til oppvarming av vann som igjen distribueres til boliger og næringsbygg gjennom et eget nett. Dess lengre avstanden er, dess dyrere blir det. En enkel pelletskamin produserer varme på stedet i en bolig, hvor varmedistribusjonen er luftbåren. En pellets fyrkjel, sentral anlegg, kan distribuere energien via et vannbårent anlegg i et næringsbygg. Fordeler: Mange boliger har kaminer/peiser som kan utnytte bioenergi. Kan bli konkurransedyktig med økte priser, skatter og avgifter på elektrisitet. Ulemper: Produksjon av foredlet bioenergi har ingen opparbeidet verdikjede. Kan være en miljøbelastning i nærmiljøet. Ikke konkurransedyktig med dagens priser, skatter og avgifter på elektrisitet. Varmepumpe En varmepumpe utnytter lavtemperatur varmeenergi i sjøvann, elvevann, berggrunn, jordsmonn eller luft. Varmekilden bør ha stabil temperatur, men ikke for lav. (Sjø er optimal). Varmepumpen må tilføres elektrisitet, men kan gi ut 2-4 ganger så mye energi. Figur 4 viser prinsippet for varmepumpen. Varmepumpen fungerer best ved at varmekilden har stabil og relativ høy temperatur (til mer energi kan den gi fra seg), slik som sjøvann og berggrunn. Figur 4 Prinsipp for varmepumpe. Pumpen installeres som oftest hos forbruker, og kan også overføre varmen til vannbåren installasjon, gjerne gjennom et sentralt anlegg i en større installasjon eller små mindre lokale anlegg. Fordeler: Et godt alternativ for å redusere elektrisitetsforbruket og som har blitt et populært alternativ de siste 10 årene. Lave driftskostnader. Miljømessig et godt alternativ. Ulemper: Høye investeringskostnader. Kan også være høye drifts- og vedlikeholdskostnader. 22

LOKAL ENERGIUTREDNING 2009 FOR ØRSKOG KOMMUNE

LOKAL ENERGIUTREDNING 2009 FOR ØRSKOG KOMMUNE LOKAL ENERGIUTREDNING 2009 FOR ØRSKOG KOMMUNE Lokale energiutredninger skal øke kunnskapen om lokal energiforsyning, stasjonær energibruk og alternativer på dette området, og slik bidra til en samfunnsmessig

Detaljer

Energiutredning for Evenes kommune

Energiutredning for Evenes kommune Energiutredning for Evenes kommune Forord Evenes Kraftforsyning AS har som områdekonsesjonær ansvar for at det i 2010 utarbeides en energiutredning for kommunen. Da Evenes kommune er et konsesjonsområde

Detaljer

Lokal Energiutredning 2013

Lokal Energiutredning 2013 Lokal Energiutredning 2013 Forord Olje og energidepartementet har gjennom NVE laget en forskrift om energiutredninger som trådte i kraft 1.1.2003. Forskriften omhandler to deler, en regional og en lokal

Detaljer

Energiutredning. Rødøy Kommune

Energiutredning. Rødøy Kommune Energiutredning Rødøy Kommune 2007 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL LOKAL ENERGIUTREDNING... 4 2. AKTØRER OG ROLLER... 6 2.1. Rollefordeling aktører... 8 3. ULIKE ENERGILØSNINGER, OVERFØRING OG BRUK... 10

Detaljer

Energiutredning. Lurøy kommune

Energiutredning. Lurøy kommune Energiutredning Lurøy kommune 2007 Innholdsfortegnelse 1. FORMÅL LOKAL ENERGIUTREDNING... 4 2. AKTØRER OG ROLLER... 6 2.1. Rollefordeling aktører... 8 3. ULIKE ENERGILØSNINGER, OVERFØRING OG BRUK... 10

Detaljer

Lokal energiutredning. Fræna kommune

Lokal energiutredning. Fræna kommune Lokal energiutredning Fræna kommune 2011 Sammendrag Elektrisitetsforbruket i 2010 var 124,84 GWh utenom Hustadmarmor, hvor husholdningene stod for 57%, tjenesteyting for 22% og industri/primærnæring for

Detaljer

Lokal energiutredning Porsanger kommune

Lokal energiutredning Porsanger kommune Porsanger kommune Lokal energiutredning Porsanger kommune 28.mai 214 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 3 2 BESKRIVELSE AV UTREDNINGSPROSESSEN 3 3 INFORMASJON OM KOMMUNEN 4 3.1 FOLKETALL 5 3.2 FRAMSKRIVING

Detaljer

Lokal energiutredning. Aukra Kommune

Lokal energiutredning. Aukra Kommune Lokal energiutredning Aukra Kommune 2013 Sammendrag Verden står over store klimautfordringer og forandring må skje på lokalt plan. Norge importerer kullkraft fra Europa og en omlegging av forbruket vårt

Detaljer

Lokal energiutredning. Molde kommune

Lokal energiutredning. Molde kommune Lokal energiutredning Molde kommune 2013 Sammendrag Elektrisitetsforbruket i 2012 var 375 GWh, hvor husholdningene stod for 182 GWh og tjenesteytende brukte 158 GWh. Molde kommune har satt et mål om å

Detaljer

Lokal energiutredning 2011 Smøla kommune

Lokal energiutredning 2011 Smøla kommune Lokal energiutredning 2011 Smøla kommune 2009 Lokal energiutredning 2011 Smøla kommune Bilde: Smøla vindpark, ved Hans Ohrstrand. www.smola.kommune.no Industriveien 1, 6504 Kristiansund Tlf 71 56 55 00

Detaljer

LOKAL ENERGIUTREDNING FOR RINGSAKER KOMMUNE 2012. Ansvarlig for utredningen: Eidsiva Energi AS

LOKAL ENERGIUTREDNING FOR RINGSAKER KOMMUNE 2012. Ansvarlig for utredningen: Eidsiva Energi AS LOKAL ENERGIUTREDNING FOR RINGSAKER KOMMUNE 2012 Ansvarlig for utredningen: Eidsiva Energi AS Sist oppdatert: 21.02.2012 Innholdsfortegnelse: 1 Formål lokal energiutredning og beskrivelse av utredningsprosessen...

Detaljer

Lokal energiutredning 2012. Levanger kommune

Lokal energiutredning 2012. Levanger kommune Lokal energiutredning 2012 Levanger kommune Januar 2013 Lokal energiutredning 2012 LEVANGER 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENDRAG... 3 2. INNLEDNING... 5 2.1 BAKGRUNN OG HENSIKT MED UTREDNINGSARBEIDET...

Detaljer

Lokal energiutredning 2012. Verran kommune

Lokal energiutredning 2012. Verran kommune Lokal energiutredning 2012 Verran kommune Januar 2013 Lokal energiutredning 2012 VERRAN 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENDRAG... 3 2. INNLEDNING... 5 2.1 BAKGRUNN OG HENSIKT MED UTREDNINGSARBEIDET... 5 2.2

Detaljer

Lokal energiutredning for Trøgstad kommune

Lokal energiutredning for Trøgstad kommune Lokal energiutredning for Trøgstad kommune Versjonsdato: 2012-03-01 1. INNLEDNING... 2 2. MÅLET MED UTREDNINGEN 2 2.1 Nasjonale mål... 2 2.2. Kommunale mål... 3 3. INFORMASJON OM KOMMUNEN.. 3 3.1 Kort

Detaljer

Lokal energiutredning 2008 for Øksnes kommune

Lokal energiutredning 2008 for Øksnes kommune Lokal energiutredning 2008 for Øksnes kommune Lokal energiutredning Øksnes kommune 2008 Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 3 1 BESKRIVELSE AV UTREDNINGSPROSESSEN... 3 1.1 LOV OG FORSKRIFT... 3 1.2 MÅLSETTING

Detaljer

ENERGIUTREDNING NES KOMMUNE 2013. Energiutredning Nes kommune

ENERGIUTREDNING NES KOMMUNE 2013. Energiutredning Nes kommune ENERGIUTREDNING NES KOMMUNE 2013 Energiutredning Nes kommune 1 Innhold 1 SAMMENDRAG... 4 2 BESKRIVELSE AV UTREDNINGSPROSESSEN... 6 3 FORUTSETNINGER FOR UTREDNINGSARBEIDET... 6 4 INFORMASJON OM NES KOMMUNE...

Detaljer

Lokal energiutredning 2011 Kristiansund kommune

Lokal energiutredning 2011 Kristiansund kommune Lokal energiutredning 2011 Kristiansund kommune Lokal energiutredning 2011 Kristiansund kommune Bilde: Kristiansund sentrum. www.kristiansund.kommune.no Industriveien 1, 6504 Kristiansund Tlf 71 56 55

Detaljer

Energiutredning 2007. Utsira kommune

Energiutredning 2007. Utsira kommune Energiutredning 2007 Utsira kommune Forord Ifølge Forskrift om Energiutredninger utgitt av NVE januar 2003 skal områdekonsesjonær utarbeide, årlig oppdatere og offentliggjøre en energiutredning for hver

Detaljer

ORSK ENØK OG ENERGI AS

ORSK ENØK OG ENERGI AS ORSK ENØK OG ENERGI AS Innhold 1 SAMMENDRAG... 4 2 BESKRIVELSE AV UTREDNINGSPROSESSEN... 6 3 FORUTSETNINGER FOR UTREDNINGSARBEIDET... 6 4 INFORMASJON OM NORE OG UVDAL KOMMUNE... 8 4.1 KORT OM KOMMUNEN...

Detaljer

Energiutredning 2012

Energiutredning 2012 Energiutredning 2012 Haugesund kommune Forord Ifølge Forskrift om Energiutredninger utgitt av NVE januar 2003 skal områdekonsesjonær utarbeide, årlig oppdatere og offentliggjøre en energiutredning for

Detaljer

Lokal energiutredning for Bindal kommune 2007

Lokal energiutredning for Bindal kommune 2007 Lokal energiutredning for Bindal kommune 2007 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 2 MÅL OG ORGANISERING... 3 2.1 MÅLET MED... 3 2.2 ORGANISERING... 3 3 INMASJON OM BINDAL KOMMUNE... 4 4 UTSETNINGER...

Detaljer

Lokal Energiutredning for Hadsel kommune (1866)

Lokal Energiutredning for Hadsel kommune (1866) Lokal Energiutredning for Hadsel kommune (1866) Sist oppdatert mai 2010 Utredningsansvarlig: Utførende: Forord Forskrift om energiutredninger er utgitt av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og

Detaljer

GENERELL INFORMASJON TILLEGG TIL LOKAL ENERGIUTREDNING 2013

GENERELL INFORMASJON TILLEGG TIL LOKAL ENERGIUTREDNING 2013 GENERELL INFORMASJON TILLEGG TIL LOKAL ENERGIUTREDNING 2013 Innhold Vedlegg A: Ordforklaringer/ forkortelser/ benevnelser... 3 Vedlegg B: Informasjon om datagrunnlag... 7 B.1 SSBs energistatistikk på kommunenivå...

Detaljer

Energiutredning 2012. Karmøy kommune

Energiutredning 2012. Karmøy kommune Energiutredning 2012 Karmøy kommune Forord Ifølge Forskrift om Energiutredninger utgitt av NVE januar 2003 skal områdekonsesjonær utarbeide, årlig oppdatere og offentliggjøre en energiutredning for hver

Detaljer

Lokal energiutredning for Løten kommune 2012

Lokal energiutredning for Løten kommune 2012 Lokal energiutredning for Løten kommune 2012 Ansvarlig for utredningen: Eidsiva Energi AS Sist oppdatert: 14.05.2012 Definisjoner og begrepsforklaringer Effekt måles i (k)w og angir øyeblikksverdi for

Detaljer

Energiutredning Gol kommune. Energiutredning Gol kommune 2007

Energiutredning Gol kommune. Energiutredning Gol kommune 2007 Energiutredning Gol kommune 2007 Desember 2007 1 Innhold 1 SAMMENDRAG... 4 2 BESKRIVELSE AV UTREDNINGSPROSESSEN... 6 3 FORUTSETNINGER FOR UTREDNINGSARBEIDET... 6 4 INFORMASJON OM GOL KOMMUNE... 7 4.1 KORT

Detaljer

Trondheim kommune. Lokal energiutredning 2013

Trondheim kommune. Lokal energiutredning 2013 Trondheim kommune Lokal energiutredning 2013 Innholdsfortegnelse 1. GENERELL BESKRIVELSE AV UTREDNINGSPROSESSEN...5 1.1. AKTØRER, ROLLER OG ANSVAR...5 1.2. SAMARBEID MED KOMMUNEN...6 1.3. FORMELL PROSESS...6

Detaljer

Vedleggsdel tilhørende Lokal energiutredning 2009 -Generell del

Vedleggsdel tilhørende Lokal energiutredning 2009 -Generell del Vedleggsdel tilhørende Lokal energiutredning 2009 -Generell del Innhold vedleggsdel Innhold vedleggsdel Vedlegg A: Ordforklaringer og benevnelser... iv Vedlegg B: Informasjon om datagrunnlag... vii B.1

Detaljer

Vedleggsdel Lokal energiutredning 2011

Vedleggsdel Lokal energiutredning 2011 Vedleggsdel Lokal energiutredning 2011 Versjon 05.01.2012 Innhold Vedleggsdel Vedlegg A: Ordforklaringer/ forkortelser/ benevnelser... 3 Vedlegg B: Informasjon om datagrunnlag... 7 B.1 SSBs energistatistikk

Detaljer

Vedleggsdel Lokal energiutredning 2011

Vedleggsdel Lokal energiutredning 2011 Vedleggsdel Lokal energiutredning 2011 Versjon 20.12.2011 Innhold Vedleggsdel Vedlegg A: Ordforklaringer/ forkortelser/ benevnelser... 3 Vedlegg B: Informasjon om datagrunnlag... 8 B.1 SSBs energistatistikk

Detaljer