BERESKAPSAVDELINGEN 1. Miljø og virkning. Oljens egenskaper Olje i marint miljø

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BERESKAPSAVDELINGEN 1. Miljø og virkning. Oljens egenskaper Olje i marint miljø"

Transkript

1 BERESKAPSAVDELINGEN 1 Miljø og virkning Hva er olje? Oljens egenskaper Olje i marint miljø

2 Hva er olje? For flere hundre millioner år siden ble rester etter døde planter og dyr fra urtiden utsatt for et enormt trykk uten lufttilførsel og omdannet til kull, olje og gass. Kull, olje og gass er derfor via fotosyntese omdannet solenergi, men regnes som ikke-fornybart siden omdannelsen tar flere millioner år. Kull, olje og gass består for det mestee av karbon og hydrogen og er derfor meget energifull t. Olje inneholder mer energi enn kull (pr. tonn), fordi det inneholder mer hydrogen. I tillegg inneholder olje små mengder oksygen, nitrogen og svovel. Fra oljefeltene lt utvinnes råolje som blir foredlet til flere typer olje som har forskjellig tetthet og svovelinnhold. Eksempler på ulike typer olje er fyringsparafin, lett fyringsolje og tungolje. Olje er lett å transportere og lagre.

3 Olje som fo rurensning - Olje et samlebegrep - Type - Oljens forvitring i - HMS - PAH (Høy giftighet kreftfremkallende) - PCB (poly-cloterte-biph henyler) bioakkumulerer - Effekter i miljø - Giftig - Tilgrising / tildekking

4 Kompone enter i olje - Mettede hydrokarb boner - Aromatiske hydro karboner (sykliske, (y umettede forbindelser) PAH (polysykliske aromatiske hydrokarboner): Høy giftighet Kreftfremkallende - Ikke-hydrokarbone er Asfaltener NSO-forbindelser (n itrogen/svovel/oksygen)

5 Egenskaper ved olje: Kokepunktsområde. Innvirker r på fordamping Tetthet. Innvirker på sprednin ng, naturlig/kjemisk dispergering Viskositet. Innvirker på seigh heten av oljen Stivnepunkt. Temperaturavhe engig gg Flammepunkt. Brann-/eksplo osjonsfare Voks-/resin-/asfaltinnhold. Innvirker på tyngde av oljen

6 Oljen drifter, men hvor? Meteorologiske e tjenester - Vær, vind, bølger Meteorologiske e prognoser Oljedriftsbereg gninger - På overflaten - Utslipp i vannsøylen - Utslipp fra havbunnen

7

8 Verktøy miljøo overvåkning: Værvarsel, strøm, vind, bølger Lokale vær-og strømforhold Flyobservasjoner Drivbaneberegninger Fugl: hekking, overvintring, årstidsvariasjoner Fisk: gyte-, yngle- og fiskeplasser Oppdrettsanlegg Rekreasjonsområder - Meteorologisk institutt - Lokal ekspertise/sjøfolk - KyV-flyet/evt. helikopter -Meteorologisk institutt - DN,FMVA - FD/HI/fiskerisjef/ rettleder/ - Fiskeridirektorat/ fiskerisjef/ fiskerirettleder - DN, FM, MRDB Ellers gjennom bruk av databaser, ka art, Internett, rapporter, faglitteratur og kontakt med lokal/regional miljøvernledelse

9 Strategi t for prioriteringer it i Prioritet 1: Befolkningsrelaterte forhold (li iv, helse, sikkerhet) Prioritet 2: Naturressurser Prioritet 3: Næringsinteresser

10 Forhold som må avklare es før tiltak iverksettes: Forurensningens fysikal ske/kjemiske k egenskaper oljens skjebne i tid og rom Resipientens egenskaper rådende forhold, samt forekomst av marine organismer Nærhet til miljøprioritertee områder Sårbarhet, følsomhet Lokalitetens t egensk kaper E S

11 Mål for aksjonen Mest mulig effektive tiltak oljeforurensning Netto miljøgevinst Kost/nytte-vurderinger for bekjempelse av Legge forholdene til rette for miljøets evne til restaurering Begrense sekundærforurensninger

12 Aksjoner Hvor vellykket en aks sjon er, måles ikke bare i hvor mye av forurensningen som er fjernet, men også hvor den er fjernet og effekten på prioritert te miljøressurser Miljøvurderinger har beredskapsorganisasjonen en sentral plass i

13 Faktorer som påvirker forvitringen Oljens opprinnelige fysiske og kjemiske egenskaper Værforhold (bølger, vind, sollys, lufttemperatur) Vannets egenskaper (strøm, temperatur, saltinnhold, tetthet, oksygeninnhold, bakterier, næ æringssalter, faste partikler osv.)

14 Oljens forvitr ringsprosesser på sjøen

15 Det mari ine økosystemet t

16 Olje på strand Tidevannskrefter bearbeider sedimenter i tidevannssonen Av olje som èn gang er ført opp på stranda, vil noe bli liggende igjen, mens noe refordeles ved neste bølge. Olje som blir liggende på stranda til Vannmassene. oppløses etterhvert, og tilbakeføres Bølgeenergi g kan trekke olje opp ig gjen fra sedimentlag, som igjen kan havne andre steder, samt ut i vannmassene.

17 Restitusjonstid strand Bunntype: Eksponering i form av bølgeenergi: Btdli Betydelig Md Moderat Beskyttet t Bløtbunn (Mudder år år leire) Bløtbunn (Sand-grus) Hardbunnn (Berg) 1-5 år 3-10 år 5-10 år 1-3 år 5-20 år år Strandeng år 5-10 år

18 Forvitringsmodell, råolje fra BALDER, 5 grader, 10 m/s

19 Forvitringsmodell for SERVER IF 180-olje. 10 grader, 15 m/s

20 Forvitringsmodell MARINE DIESEL, 10 grader, 7 m/s

21 Bunkers oljer viskos Bunkers oljer viskos sitet og temperatur

22 Plankton Organismer med liten eller ingen egenbevegelse - følger vannstrømmene Sammensetningenn av plankton kan endres ved oljeforurensning Dyreplankton er mest sårbare Kan skape ringvirk kninger i næringskjeden Normalt rask gjeno oppbygging til normale forhold

23 Liten dødelighet d på voksen fisk - unnviker oljeforurensede vannmasser Egg og larver mest sårbare Variasjon fra art til art Fisk Hydrokarboner kan tas opp i voksen fisk - fører til smak på fiskekjøttet. Helst ved kronisk forurensning.

24 Sjøfugl Liten sammenheng mellom oljemengde og akutt dødelighet Selv små utslipp har gitt stort skadeomfang når disse har skjedd i områder med store fuglebestander Avhengig av tidspunktet og årstid for utslippet Fugleartenes adferd, sesongvariasjoner, næringsvaner, bestandssituasjon og restitusjonsevne avgjør hvor stor skaden blir

25 Sjøfugl Skade på fjærdrakt - varme etap Indre skader -giftvirkningerr Tilsøling av egg - redusert klekking Avgjørende for skadeomfanget: -atferd -årstid -næringsvaner -bestandssituasjon -livsløp Kritiske områder: -hekke- og oppvekstområder -beiteplasser -fjærfellingsområder -overnattingslokaliteter

26 Marine pattedyr: Sel (havert og steinkobbe) Spekklag fungerer som varmeisolasjon Forplanter seg og e rnærer seg langs kysten - tilstede hele året Ungene utsatt Spesielt sårbare i forplantningsperiode i en Tidligere forurensningssituasjoner i Norge har ikke medført større akutt dødelighet på kystsel

27 Marin ne pattedyr: Oter Lever i strandsonen - spesielt utsatt Har ikke spekklag - skade på pels gir varmetap Opptak av olje gjennom vask, stell av pelsen og inntak av føde Høy dødelighet i tidligere forurensningssituasjoner

28 Miljømål Overvintringsområder og områder for næringssøk for sjøfugl skal søkes tilbakeført til opprinnelig tilstand så snart som mulig. Hekkeområder for fugl som er berørt av oljeforurensningen skal være tilbakeført til sin naturlige tilstand innen årets hekkesesong starter. Rekreasjonsområder som er berørt av oljeforurensningen skal tilbakeføres så nær oppr innelig tilstand som mulig slik at de snarest mulig kan benyttes i overensstemmelse med sitt tiltenkte formål. Områder for fritidsbåtutfart bør eksempelvis kunne benyttes innen sesongen for denne type rekreasjon starter, badeområder bør kunne benyttes innen badesesongen normalt starter. Naturgrunnlaget for aktu elle næringsinteresser, i som i dette området vesentlig består av oppdrettsanlegg for fisk og skalldyr, skal søkes tilbakeført til opprinnelig tilstand. Tilbake

Sanering av akutt forurensning på strand Del 1: Teoretisk grunnlag for anbefalte praktiske tiltak og organisering

Sanering av akutt forurensning på strand Del 1: Teoretisk grunnlag for anbefalte praktiske tiltak og organisering Sanering av akutt forurensning på strand Del 1: Teoretisk grunnlag for anbefalte praktiske tiltak og organisering TA-nummer: 1658/1999 ISBN-nummer: 82-7655-174-2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING...6

Detaljer

AREALVURDERINGER SÅRBARE OMRÅDER INTERESSEKONFLIKTER

AREALVURDERINGER SÅRBARE OMRÅDER INTERESSEKONFLIKTER AREALVURDERINGER SÅRBARE OMRÅDER INTERESSEKONFLIKTER - Rapport fra arbeidsgruppe April 2005 SAMMENDRAG OG KONKLUSJONER I deloppgave II i mandatet, Arealvurderinger/-analyse har en 1) vurdert og kartfestet

Detaljer

Innholdsfortegnelse. 4.7 Sjøpattedyr...22. 4.8 Landområder...24. 4.9 Spesielt miljøfølsomme områder...25 4.10 Områder for akvakultur...

Innholdsfortegnelse. 4.7 Sjøpattedyr...22. 4.8 Landområder...24. 4.9 Spesielt miljøfølsomme områder...25 4.10 Områder for akvakultur... Sygna Konsekvensutredning Statfjord C Vedlegg til Plan for Utbygging og drift Statfjord nordflanken Statfjord Nord Sygna Produksjonsbunnramme N HK GT 980390 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag og konklusjon...

Detaljer

NORDSJØEN OG SKAGERRAK

NORDSJØEN OG SKAGERRAK Helhetlig forvaltningsplan for NORDSJØEN OG SKAGERRAK SAMMENDRAG SAMLET PÅVIRKNING OG MILJØKONSEKVENSER Sammendrag for rapport om samlet påvirkning og miljøkonsekvenser Det er en rekke miljøutfordringer

Detaljer

Delrapport konsekvensutredning: Utslipp til Sjø

Delrapport konsekvensutredning: Utslipp til Sjø Franzefoss Gjenvinning AS Delrapport konsekvensutredning: Utslipp til Sjø 2014-06-11 B01 2014-06-11 Til informasjon/ kommentar hos oppdragsgiver Glhau A01 2014-06-10 Utarbeidet Glhau Pebec Glhau Rev. Dato:

Detaljer

FISKEN OG HAVET. Faglig grunnlag for en forvaltningsplan for Nordsjøen og Skagerrak: Arealrapport. nr. 6/2010

FISKEN OG HAVET. Faglig grunnlag for en forvaltningsplan for Nordsjøen og Skagerrak: Arealrapport. nr. 6/2010 nr. 6/2010 FISKEN OG HAVET Faglig grunnlag for en forvaltningsplan for Nordsjøen og Skagerrak: Arealrapport Geir Ottersen 1, Egil Postmyr 2 og Magnus Irgens 2, redaktører 1 Havforskningsinstituttet, 2

Detaljer

Sandefjord Kommune. SANDEFJORDSFJORDEN Tildekking av forurenset sediment og økologisk konsekvensvurdering

Sandefjord Kommune. SANDEFJORDSFJORDEN Tildekking av forurenset sediment og økologisk konsekvensvurdering SANDEFJORDSFJORDEN Tildekking av forurenset sediment og økologisk konsekvensvurdering Sandefjord Kommune Report No.: 2014-1338, Rev. 01 Document No.: 18E5BUW-4 Date: 2014-12-18 Innholdsfortegnelse 1 OPPSUMMERING...

Detaljer

Høring av søknad om tillatelse til drift av kobbergruve i Kvalsund kommune - Nussir ASA

Høring av søknad om tillatelse til drift av kobbergruve i Kvalsund kommune - Nussir ASA Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep 0032 Oslo Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2012/1465 NAK-MA-MPS 21.05.2012 Arkivkode: 631.61 Høring av søknad om tillatelse til drift

Detaljer

Kirkenes Industrial Logistics Area (KILA)

Kirkenes Industrial Logistics Area (KILA) i samarbeid med Sør-Varanger kommune Kirkenes Industrial Logistics Area (KILA) Konsekvensutredning - Sjø Utslipp til sjø ved normal drift Akutt forurensing til sjø Naturmiljø i sjø Konsekvenser i bygge-

Detaljer

Miljøkonsekvenser av petroleumsvirksomhet i Barentshavet

Miljøkonsekvenser av petroleumsvirksomhet i Barentshavet Miljøkonsekvenser av petroleumsvirksomhet i Barentshavet Konsekvenser av produsert vann, tankulykker og oljesøl i norsk og russisk Barentshav som følge av åpning av norsk sokkel Av Ingrid Agathe Bay, mai

Detaljer

oljeselskap Miljørisiko- og beredskapsanalyse Letebrønn 7222/11-2- Langlitinden i Barentshavet

oljeselskap Miljørisiko- og beredskapsanalyse Letebrønn 7222/11-2- Langlitinden i Barentshavet Vedlegg til Rapport Det norske oljeselskap Miljørisiko- og beredskapsanalyse Letebrønn 7222/11-2- Langlitinden i Barentshavet Langlitinden i Troms fylke Vedlegg Innhold 1 Teknisk informasjon om brønnen...

Detaljer

Miljøforhold og påvirkninger for rødlistearter

Miljøforhold og påvirkninger for rødlistearter Miljøforhold og påvirkninger for rødlistearter Redaktører Prosjektledelse Layout Illustrasjoner av artsgrupper Tilrettelegging av figurer Tilrettelegging for internet Siteres som Kapitler siteres som (eksempel)

Detaljer

Sameksistens mellom fiskeri, havbruk, oljevirksomhet, skipsfart og miljøinteresser. Sluttrapport fra Miljøforums arbeidsgruppe for fisk/olje

Sameksistens mellom fiskeri, havbruk, oljevirksomhet, skipsfart og miljøinteresser. Sluttrapport fra Miljøforums arbeidsgruppe for fisk/olje Sameksistens mellom fiskeri, havbruk, oljevirksomhet, skipsfart og miljøinteresser Sluttrapport fra Miljøforums arbeidsgruppe for fisk/olje Desember 2002 Innhold: Sameksistens mellom fiskeri, havbruk,

Detaljer

KURSHEFTE MARINBIOLOGI

KURSHEFTE MARINBIOLOGI Foto: Astrid Woll KURSHEFTE MARINBIOLOGI FORORD Norge med sin lange kystlinje har gjennom alle tider vært avhengig av havet. I våre dager er våre viktigste industrier knyttet til havet og en stor andel

Detaljer

Endelig program. Helhetlig forvaltningsplan for Norskehavet. Program for utredning av konsekvenser

Endelig program. Helhetlig forvaltningsplan for Norskehavet. Program for utredning av konsekvenser Endelig program Helhetlig forvaltningsplan for Norskehavet Program for utredning av konsekvenser Felles generell del 1 for de fire sektorvise utredningsprogrammene Innledning Beskrivelse av utredningsområdet

Detaljer

Effekter i Norskehavet av petroleumsvirksomhet utenfor Norskehavet

Effekter i Norskehavet av petroleumsvirksomhet utenfor Norskehavet Effekter i Norskehavet av petroleumsvirksomhet utenfor Norskehavet Grunnlagsrapport til utredning av konsekvenser av ytre påvirkning, helhetlig forvaltningsplan for Norskehavet SFT rapport TA 2366/2008

Detaljer

R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 1569

R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 1569 Forenklet resipientundersøkelse utenfor avløpet til Franzefoss Gjenvinning AS og Eide fyllplass i Fjell kommune 2012 R A P P O R T Rådgivende Biologer AS 1569 Rådgivende Biologer AS RAPPORT TITTEL: Forenklet

Detaljer

Resipientundersøkelse for nytt hovedavløpsrenseanlegg i Os kommune R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 1226

Resipientundersøkelse for nytt hovedavløpsrenseanlegg i Os kommune R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 1226 Resipientundersøkelse for nytt hovedavløpsrenseanlegg i Os kommune R A P P O R T Rådgivende Biologer AS 1226 Rådgivende Biologer AS RAPPORT TITTEL: Resipientundersøkelse for nytt hovedavløpsrenseanlegg

Detaljer

UTREDNING AV KONSEKVENSER AV YTRE PÅVIRKNING Klimaendring, forurensning og annen viktig påvirkning fra kilder utenfor norsk del av Barentshavet

UTREDNING AV KONSEKVENSER AV YTRE PÅVIRKNING Klimaendring, forurensning og annen viktig påvirkning fra kilder utenfor norsk del av Barentshavet FORVALTNINGSPLAN FOR BARENTSHAVET UTREDNING AV KONSEKVENSER AV YTRE PÅVIRKNING Klimaendring, forurensning og annen viktig påvirkning fra kilder utenfor norsk del av Barentshavet Forslag til utredningsprogram

Detaljer

Økosystembasert forvaltning av Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten 2009

Økosystembasert forvaltning av Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten 2009 013 KORTRAPPORT/BRIEF REPORT SERIES NORSK POLARINSTITUTT 2009 Økosystembasert forvaltning av Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten 2009 Rapport fra Faglig forum til den interdepartementale styringsgruppen

Detaljer

DET NORSKE VERITAS. Rapport Miljørisikoanalyse (MRA) for utbygging og drift av 16/2-6 Johan Sverdrup feltet i PL265 og PL501 i Nordsjøen.

DET NORSKE VERITAS. Rapport Miljørisikoanalyse (MRA) for utbygging og drift av 16/2-6 Johan Sverdrup feltet i PL265 og PL501 i Nordsjøen. Rapport Miljørisikoanalyse (MRA) for utbygging og drift av 16/2-6 Johan Sverdrup feltet i PL265 og PL501 i Nordsjøen Statoil ASA Rapportnr./ Rev. 00, 2014-06-20 Innholdsfortegnelse KONKLUDERENDE SAMMENDRAG...

Detaljer

Forord... 4. Sammendrag... 5. Executive Summary... 6. 1 Innledning... 7

Forord... 4. Sammendrag... 5. Executive Summary... 6. 1 Innledning... 7 Kunnskap om marint søppel i Norge 2010 TA 2753 2011 Kunnskap om marint søppel i Norge 2010 Rapport fra KLIF og DN (TA-2753/2011) 3 Forord... 4 Sammendrag... 5 Executive Summary... 6 1 Innledning... 7

Detaljer

IDENTIFISERING AV SÆRLIG VERDIFULLE OMRÅDER I LOFOTEN BARENTSHAVET

IDENTIFISERING AV SÆRLIG VERDIFULLE OMRÅDER I LOFOTEN BARENTSHAVET IDENTIFISERING AV SÆRLIG VERDIFULLE OMRÅDER I LOFOTEN BARENTSHAVET Redaktører: Erik Olsen (Havforskningsinstituttet) og Cecilie H. von Quillfeldt (Norsk Polarinstitutt) Mai 2003-1 - FORORD Havforskningsinstituttet

Detaljer

Fiskerapport Lustadvatnet

Fiskerapport Lustadvatnet 2010 Fiskerapport Lustadvatnet Ingrid Elisabeth Bye Lønvik Mære Landbruksskole 3NA 11.10.2010 Forord Denne undersøkelsen ble utført på oppdrag fra Steinkjer Kommuneskoger. Hensikten med prøvefisket var

Detaljer

KUNNSKAPSBEHOV I BARENTSHAVET

KUNNSKAPSBEHOV I BARENTSHAVET KUNNSKAPSBEHOV I BARENTSHAVET En sammenstilling og prioritering av identifiserte overvåkings-, forsknings og kartleggingsbehov i forbindelse med utarbeidelsen av forvaltningsplanen for Barentshavet 22.

Detaljer

Ved er en av de eldste formene for bioenergi. Ved hogges fortsatt i skogen og blir brent for å gi varme rundt om i verden.

Ved er en av de eldste formene for bioenergi. Ved hogges fortsatt i skogen og blir brent for å gi varme rundt om i verden. Fordeler med solenergi Solenergien i seg selv er gratis. Sola skinner alltid, så tilførselen av solenergi vil alltid være til stede og fornybar. Å bruke solenergi medfører ingen forurensning. Solenergi

Detaljer

Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen

Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen Besøksadr. Tordenskjoldsgate 65 E-post fmvapostmottak@fylkesmannen.no Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen Saksbehandler: Lisbeth Schnug Deres ref.: Vår dato: 26.08.2015 Tlf.: 38176213 Vår ref.:

Detaljer

Faglig grunnlag for oppdatering av forvaltningsplanen for Norskehavet

Faglig grunnlag for oppdatering av forvaltningsplanen for Norskehavet RAPPORT M140 2014 Faglig grunnlag for oppdatering av forvaltningsplanen for Norskehavet Faglig grunnlag for oppdatering av forvaltningsplanen for Norskehavet Rapport fra Faglig forum, Overvåkningsgruppen

Detaljer

Fullstendige høringsuttalelser til utredning av konsekvenser av skipstrafikk i området Lofoten Barentshavet

Fullstendige høringsuttalelser til utredning av konsekvenser av skipstrafikk i området Lofoten Barentshavet Fullstendige høringsuttalelser til utredning av konsekvenser av skipstrafikk i området Lofoten Barentshavet KYSTDIREKTORATET April 2005 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING...4 1.1 Behandling av høringsuttalelsene...4

Detaljer

Kunnskap om marin forsøpling i Norge 2014

Kunnskap om marin forsøpling i Norge 2014 RAPPORT M-265 2014 Kunnskap om marin forsøpling i Norge 2014 Kunnskap om marin forsøpling i Norge 2014 Utgiver: Miljødirektoratet Utførende institusjon: Miljødirektoratet, marin seksjon og seksjon for

Detaljer