Boligsosial handlingsplan (Vedtatt av kommunestyret )

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Boligsosial handlingsplan 2011 2015 (Vedtatt av kommunestyret 31.08.2011)"

Transkript

1 Boligsosial handlingsplan (Vedtatt av kommunestyret )

2 Boligsosial handlingsplan for Nannestad Forord... 3 Kommunestyrets vedtak Rullering av Boligsosial handlingsplan... 4 Bakgrunn:... 4 Kommunestyrets vedtak om oppstart:... 4 Kommuneplanens føringer... 5 Visjon... 5 Aktive innbyggere med ansvar og initiativ... 5 Våre tettsteder - Strategier... 5 Våre tjenester... 6 Våre tjenester - Strategier... 6 Interkommunalt samarbeid... 6 Statlige føringer... 7 Lovgrunnlag... 7 Lov om sosiale tjenester m.v Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen... 7 Ny plan og bygningslov... 9 Lov om offentlige anskaffelser... 9 Om boligmasse og kommunalt disponerte boliger Eksisterende boligmasse og boligbygging fordelt på boligtype Tallgrunnlag vedrørende kommunalt disponerte boliger i Nannestad og sammenlignbare kommuner Demografiske og sosioøkonomiske forhold som påvirker behovet for kommunalt disponerte boliger Forslag til normtall for kommunalt disponerte boliger Investerings- og driftskostnader for kommunale boliger Statlige føringer og støtteordninger Statlige føringer for boligpolitikken Samspill mellom kommunen og Husbanken Befolkningens helsetilstand, funksjonsnivå og boligbehov Endringer i befolkningens helsetilstand og funksjonsnivå som påvirker behovet for spesielt tilrettelagte boliger Om særskilte grupper Om midlertidig botilbud Føringer, strategier og handlingsrom Samspill mellom kommuneplanens utbyggingsstrategi og de boligsosiale utfordringer. 26 Lokalisering av kommunalt disponerte boliger Sammenhengen mellom kommunens mål for antall / utforming av kommunalt disponerte boliger og kommunens økonomiske handlingsrom Strategi for rehabilitering, utfasing og etablering av kommunal boligmasse Boligsosial strategi Økonomiske konsekvenser: Utgifter knyttet til etablering og drift av kommunale boliger Hvordan husleie kan beregnes Helhetlig organisering av kommunens boligoppgaver Anbefalt ansvarsfordeling for boligoppgaver Økonomiske vurderinger Finans- og driftskostnader: Boligsosial handlingsplan Side 2

3 Målrettede støtteordninger: Innsats av personell: Forord Nannestad kommune har etablert et volum på kommunalt disponerte boliger som i stor grad samsvarer med behovet når man sammenligner seg med tilsvarende kommuner. Imidlertid er strukturen på boligmassen ikke optimal sett i forhold til eksisterende og kommende behov ved at man har for stort innslag av eldre eneboliger. Det anbefales derfor i større grad å satse på leiligheter av ulike størrelser. Nannestad opplever, i likhet med andre kommuner, at for mange kan bli varige leietakere i kommunalt disponerte boliger. Dette bør unngås da det hindrer beboernes muligheter til å skaffe seg en boligkarriere i det ordinære marked og at det reduserer mulighetene for å kunne hjelpe andre innbyggere med behov for kommunalt disponert bolig. Ansvaret for boligoppgaver i Nannestad er fordelt mellom flere virksomheter, noe som kan skape uklarhet for publikum og ulik saksbehandling for ulike grupper. Boligsosial handlingsplan inneholder derfor forslag til strategiske føringer for hvordan de boligsosiale oppgaver bør dimensjoneres, ivaretas og organiseres internt i kommunen. De økonomiske konsekvenser henger sammen med anbefalt ambisjonsnivå for antall boliger samt standard og omfang på de tjenester i hjemmet som kommunen gjør vedtak om. Planen anbefaler at boliger blir et reelt selvkostområde hvor alle kostnader knyttet til boligene finansieres via husleien og at subsidiering av den enkelte bolig skjer gjennom de virkemidler som Nav benytter. Kommunestyrets vedtak Vedtak (31 av 31 stemmer): 1. Boligsosial handlingsplan vedtas. 2. Koordinerende enhet for bestilling og tildeling av tjenester tillegges ansvaret for all tildeling av kommunalt disponerte boliger, med eventuelt tilhørende enkeltvedtak om kommunale tjenester. 3. Det etableres en boligtjeneste som tillegges ansvar for anskaffelser og forvaltning av den kommunalt disponerte boligmasse. 4. Servicekontoret styrkes som det sted hvor brukerne kan henvende seg og få svar knyttet til boligspørsmål. 5. Klager på vedtak om tildeling av kommunalt disponert bolig, med tilhørende tjenester, behandles av det politiske klageorganet. 6. Det lages en bedre oversikt over behovet for forskjellige boligtyper som kommunen må drifte ut planperioden og forslag til en prioritering av disse. Boligsosial handlingsplan Side 3

4 Rullering av Boligsosial handlingsplan Bakgrunn: Rådmannen nedsatte i oktober 2009 en arbeidsgruppe med mandat å evaluere gjeldende Boligsosial handlingsplan Arbeidsgruppen hadde denne sammensetning: Kai Krog Halse (leder) Kolbjørn Grøsland (Teknisk) Ingrun Nordengen (Bistand og omsorg) Kari Bakken (Nav). Rådmannens vurdering: Arbeidsgruppens rapport gir en god beskrivelse av status og utfordringer knyttet til gjeldende boligsosiale handlingsplan. Rådmannen anbefaler at Boligsosial handlingsplan for Nannestad kommune rulleres. Kommunestyrets vedtak om oppstart: 1. Nannestad kommune starter arbeid med rullering av Boligsosial handlingsplan 2. Det nedsettes en arbeidsgruppe med representanter fra Teknisk, Bistand og omsorg, Nav og Rådmannens stab. 3. Rådmannens ledergruppe fungerer som styringsgruppe. 4. Arbeidsgruppen leverer utkast til ny boligsosial handlingsplan for Nannestad kommune i august Arbeidsgruppens medlemmer: Aud Randi Rydland (Nav) Ingrunn Nordengen (Bistand og omsorg) Kolbjørn Grøsland (Teknisk Bolig og eiendom) Kai Krog Halse sekretær (Rådmannens stab) Boligsosial handlingsplan Side 4

5 Kommuneplanens føringer Visjon Nannestads visjon bygger på muligheter til å bevare og videreutvikle Nannestads bokvaliteter med attraktive boligområder, varierte rekreasjonsmuligheter, kultur- og foreningsliv og privat og offentlig tjenestetilbud: Nannestad, Romerikes beste bokommune Føringer for den boligsosiale handlingsplanen: Visjonen om Romerikes beste bokommune må omfatte alle innbyggere. Kommunen må, i dialog med utbyggerne, sikre et større mangfold av leilighetstyper tilpasset ulike innbyggeres livssituasjon og økonomi. Aktive innbyggere med ansvar og initiativ Kommunen blir en stadig viktigere aktør for å gi innbyggerne de tjenester og ytelser som er forankret på statlig hold. En god bokommune har imidlertid en dimensjon utover det å gi innbyggerne rettighetsbaserte ytelser. For at Nannestad fortsatt skal være en god kommune å leve i, er man avhengig av en aktiv tredje sektor. Kommunen, med sine frivillige lag og foreninger, kan være den arena hvor folk kan inngå i fellesskap, ta ansvar og bety noe for andre mennesker. Føringer for den boligsosiale handlingsplanen: Handlingsplanen må legge til rette for at innbyggerne kan inngå som deltakere i et sosialt fellesskap. Eksempelvis kan lag og foreninger gi råd og støtte til innbyggere med lav boevne. Deltakelse i frivillige organisasjoner vil også kunne bidra til at leietakere i kommunalt disponerte boliger blir integrert i konstruktive nettverk. Våre tettsteder - Strategier 1. Styrke Nannestad som kommunesenter ved å legge til rette for etablering av et variert boligtilbud og et attraktivt servicetilbud for innbyggerne, samt planmessig lokalisere tiltak til sentrum, når det ligger til rette for det. 2. Videreutvikle Maura som et attraktivt bosted for arbeidstakere ved Gardermoen. 3. Legge til rette for boligbygging i Eltonåsen med sikte på å utnytte etablert skolekapasitet optimalt. 4. Utvikle Åsgreina som et fullverdig bosted for barnefamilier og arbeidstakere ved Gardermoen. Føringer for den boligsosiale handlingsplanen: Nye boliger bør i størst mulig grad konsentreres til Nannestad sentrum for å sikre en kort avstand til hjelpeapparatet og være lokalisert slik at uteområdene er tilgjengelig året rundt for innbyggere med redusert mobilitet. Kommunesenteret Nannestad vil også være det tettsted hvor man har den beste tilgang til kollektive transportmidler. Boligsosial handlingsplan Side 5

6 Våre tjenester En proaktiv kommune Tidlig innsats, både som handling og som holdning, vil være førende for organisasjonsutvikling og prioriteringer i kommuneplanperioden. Våre tjenester - Strategier 1. Fordele framtidig boligbygging i tid og mellom tettstedene slik at kommunens tekniske og sosiale infrastruktur utnyttes optimalt. 2. Satse på å utvikle boliger med livsløpsstandard, særlig i Nannestad sentrum. 3. Alle inne- og uteområder i Nannestad sentrum skal utformes og vedlikeholdes i samsvar med prinsippene for universell utforming. 4. Sikre et befolkningsgrunnlag i våre tettsteder som gir mulighet for å etablere og drifte nødvendig teknisk infrastruktur innenfor en forsvarlig økonomisk ramme. 5. Fortsette strategien med store kommunale enheter for å sikre effektiv ressursbruk. 6. Styre ressursbruk mot tidlig innsats og forebygging på alle tjenesteområder. 7. Systematisk videreutvikling av kvalitet i tjenestene gjennom god dialog med innbyggerne og nært samarbeid mellom kommunens tjenesteområder. Føringer for den boligsosiale handlingsplanen: Et større tilbud av boliger og uteområder - med universell utforming vil kunne bidra til at eldre mennesker kan bo i egen bolig, og på den måten redusere behovet for omsorgsboliger og sykehjemsplasser. Tidlig innsats og forebygging innebærer at man i større grad bør satse på å bidra til at alle innbyggere får en mulighet til å etablere seg i egen bolig tilpasset den enkeltes økonomiske muligheter og funksjonsnivå. Interkommunalt samarbeid For Nannestad kommune legges i kommuneplanssammenheng følgende føringer: 1. Arbeide for at Nannestad kommune aktivt deltar i interkommunalt samarbeid, som sikrer innbyggerne er fullverdig tjenestetilbud 2. Fortløpende vurdere muligheter knyttet til endring av kommunestrukturen 3. Videreutvikle ØRU-samarbeidet med særlig vekt på disse områder: a. Overordnet planlegging, så som kommunikasjon øst-vest, togforbindelse mot Lillestrøm og Oslo, arealplanlegging og teknisk infrastruktur b. Effektivisering og kostnadsreduksjoner innen forvaltningssamarbeidet Føringer for den boligsosiale handlingsplanen: Våre innbyggere skal i utgangpunktet få hjelp til å skaffe seg egnet bolig i egen kommune, slik at disse oppgaver i utgangpunktet må løses kommunalt. Imidlertid kan det være aktuelt å samle kompetanse knyttet til tjenesteområder med relativt få brukere i fagmiljø som betjener flere kommuner. Boligsosial handlingsplan Side 6

7 Statlige føringer St.meld. nr. 23 ( ) - Om boligpolitikken inneholder en slik målstruktur: Regjeringens boligpolitiske målstruktur Den overordnede visjon for regjeringens boligpolitikk er at: Alle skal kunne bo godt og trygt. Visjonen skal oppnås gjennom følgende hovedmål og strategier: Tilrettelegge for et velfungerende boligmarked. Skaffe boliger til vanskeligstilte på boligmarkedet. Øke antall miljøvennlige og universelt utformede boliger og boområder. Lovgrunnlag Lov om sosiale tjenester m.v Lovens formål. Formålet med denne loven er a) å fremme økonomisk og sosial trygghet, å bedre levevilkårene for vanskeligstilte, å bidra til økt likeverd og likestilling og forebygge sosiale problemer, b) bidra til at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og til å ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre Boliger til vanskeligstilte. Sosialtjenesten skal medvirke til å skaffe boliger til personer som ikke selv kan ivareta sine interesser på boligmarkedet, herunder boliger med særlig tilpassing og med hjelpe- og vernetiltak for dem som trenger det på grunn av alder, funksjonshemming eller av andre årsaker Opplysning, råd og veiledning. Sosialtjenesten skal gi opplysning, råd og veiledning som kan bidra til å løse eller forebygge sosiale problemer. Kan sosialtjenesten ikke selv gi slik hjelp, skal den så vidt mulig sørge for at andre gjør det. Kommentarer: Loven pålegger kommunen både å gi råd og veiledning, samt å bidra til å skaffe boliger til innbyggere som faller utenfor det ordinære boligmarked. Lovens vektlegging av forebygging samsvarer med kommuneplanens føringer. Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen 1. Lovens formål Formålet med loven er å bedre levekårene for vanskeligstilte, bidra til sosial og økonomisk trygghet, herunder at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig, og fremme overgang til arbeid, sosial inkludering og aktiv deltakelse i samfunnet. Loven skal bidra til at utsatte barn og unge og deres familier får et helhetlig og samordnet tjenestetilbud. Boligsosial handlingsplan Side 7

8 Loven skal bidra til likeverd og likestilling og forebygge sosiale problemer. 7. Kommunens økonomiske ansvar Den enkelte kommune skal sørge for nødvendige bevilgninger for å yte tjenester som kommunen har ansvaret for etter denne loven. Kostnadene ved tjenester som nevnt i første ledd skal dekkes av den kommunen som etter 3 er ansvarlig for å yte tjenesten. Bare etter regelen i 3 tredje ledd kan det kreves at disse kostnadene skal dekkes av andre. 15. Boliger til vanskeligstilte Kommunen i arbeids- og velferdsforvaltningen skal medvirke til å skaffe boliger til vanskeligstilte personer som ikke selv kan ivareta sine interesser på boligmarkedet. 18. Stønad til livsopphold De som ikke kan sørge for sitt livsopphold gjennom arbeid eller ved å gjøre gjeldende økonomiske rettigheter, har krav på økonomisk stønad. Stønaden bør ta sikte på å gjøre vedkommende selvhjulpen. Departementet kan gi veiledende retningslinjer om stønadsnivået. 21. Stønadsformer Økonomisk stønad gis som bidrag, lån, garanti for lån, eller varer og tjenester. Økonomisk stønad i form av lån bør vurderes i forhold til om stønadsmottakeren vil bli i stand til å tilbakebetale lånet. Er stønaden gitt som lån eller garanti for lån, skal vedtaket inneholde bestemmelser om lånevilkårene. Hvis det på grunn av særlige forhold må antas at stønadsmottakeren ikke vil bruke stønaden i samsvar med vilkår som er fastsatt etter 20, kan det vedtas at stønaden helt eller delvis skal gis i form av varer og tjenester. 27. Midlertidig botilbud Kommunen er forpliktet til å finne midlertidig botilbud for dem som ikke klarer det selv. Kommentarer: Bolig er en grunnleggende forutsetning for at alle kommunens innbyggere skal kunne oppleve sosial trygghet og likeverdighet. Kommunen, ved Nav, har et ansvar for å bistå innbyggerne med råd og veiledning til å anskaffe egen bolig, samt gi nødvendig økonomisk stønad til husleie etter individuell vurdering. Det forutsettes at Nav har nødvendige bevilgninger for å yte tjenester som kommunen har ansvaret for etter denne loven. Nav har ansvaret for å finne midlertidig botilbud for innbyggere i akutt bolignød. Dette kan ivaretas ved bruk av egne beredskapsboliger eller ved innleie på bosenter, campingplasser, hoteller eller lignende. Nav foretar en individuell vurdering av om bruker har behov for bidrag til dekning av utgifter knyttet til midlertidig bolig. Boligsosial handlingsplan Side 8

9 Ny plan og bygningslov Krav til energibruk Forskriften Energieffektivitet (1) Bygning skal tilfredsstille nivå angitt i 14-3 eller ha totalt netto energibehov mindre enn energirammer angitt i Minstekrav i 14-5 skal oppfylles enten 14-3 eller 14-4 legges til grunn. For boligbygning og fritidsbolig med laftede yttervegger gjelder likevel kun 14-5 annet ledd og Forskriften innebærer at netto energiforbruk til oppvarming ikke skal overstige kwh per m 2 bruksareal (BRA) per år. Krav til tilgjengelighet Forskriften Krav om heis i byggverk (2) Bygning med tre etasjer eller flere som har boenhet skal ha heis. Kravet gjelder ikke der atkomst fra inngangsparti til boenhet kun går over én etasje. Løfteplattform kan erstatte heis i bygning med boenhet med tre etasjer. Løfteplattform skal maksimalt betjene 6 boenheter. Kommentar: De nye forskriftene antas å virke prisdrivende for investeringskostnadene knyttet til nye boliger, men vil kunne redusere de løpende utgifter knyttet til energikostnader. Universell utforming av boligene gir også kommunen større spillerom når det gjelder fordeling av den kommunalt disponerte boligmassen mellom ulke brukergrupper. Lov om offentlige anskaffelser Krav til forretningsmessighet og likebehandling 1. Formål Loven og tilhørende forskrifter skal bidra til økt verdiskapning i samfunnet ved å sikre mest mulig effektiv ressursbruk ved offentlige anskaffelser basert på forretningsmessighet og likebehandling. Regelverket skal også bidra til at det offentlige opptrer med stor integritet, slik at allmennheten har tillit til at offentlige anskaffelser skjer på en samfunnstjenlig måte. 2. Oppdragsgivere som er omfattet Loven gjelder for statlige, kommunale og fylkeskommunale myndigheter og offentligrettslige organer. Loven gjelder for rettssubjekter som driver virksomhet innenfor forsyningssektorene, i den utstrekning dette følger av internasjonale forpliktelser og forskrifter gitt i medhold av loven. Loven gjelder også for andre rettssubjekter i saker om bygge- og anleggskontrakter, dersom det offentlige yter tilskudd på mer enn 50 prosent av kontraktens verdi. 3. Anskaffelser som er omfattet Loven gjelder anskaffelser av varer, tjenester og bygge- og anleggsarbeider som foretas av oppdragsgivere som nevnt i 2. Loven gjelder ikke anskaffelser som kan unntas etter EØSavtalen artikkel 123. Kommentar: Denne loven stiller større krav til kommunenes saksbehandling i alle typer anskaffelser som blir gjort i det private marked. Kommunen opplever at aktører i markedet henvender seg for å tilby sine produkter og tjenester og det er derfor av største viktighet at alle anskaffelser blir planmessig behandlet og at det legges til rette for konkurranse om alle anskaffelser. Boligsosial handlingsplan Side 9

10 Om boligmasse og kommunalt disponerte boliger Eksisterende boligmasse og boligbygging fordelt på boligtype Under 30 kvm kvm kvm kvm kvm kvm kvm kvm kvm kvm kvm kvm kvm 350 kvm eller større Ukjent Boliger i Nannestad fordelt på størrelse (SSB: 2009) Kommentar: Boligmassen i Nannestad er i stor grad tilpasset kjernefamilier, ved at 32,9 % av boligene har et areal på m 2. 27,2 % av boligene har et areal på 160 m 2 eller større. 25,8 % av boligene har et areal på m 2, mens 4,4 % av boligene er 49 m 2 eller mindre. Et økt tilbud av boliger inntil 60 m 2 vil kunne gjøre det lettere å tilby boliger for innbyggere som lever i en annen familiesituasjon enn den tradisjonelle kjernefamilien Enebolig Tomannsbolig Rekkehus, kjedehus og andre småhus 164 Boligblokk 5 92 Bygning for bofellesskap Andre bygningstyper Boliger i Nannestad fordelt på bygningstype (SSB: 2009) Kommentar: Denne figuren forsterker inntrykket av at boligtilbudet er tilpasset kjernefamiliene, ved at hele 84,2 % av boligmassen i Nannestad utgjøres av eneboliger og tomannsboliger. Familier med svak økonomi og små familier / enehusholdninger har vansker med å finne egnet bolig i Nannestad. Man bør derfor satse på at tilbudet av leiligheter - av Boligsosial handlingsplan Side 10

11 ulik størrelse - økes i perioden, både i det private markedet og som strategi for utvikling av det kommunalt disponerte boligtilbudet. Tallgrunnlag vedrørende kommunalt disponerte boliger i Nannestad og sammenlignbare kommuner Region Variabel Eidsvoll Gjerdrum Hurdal Nannestad Kommunalt disponerte Nes boliger per 1000 Ullensaker innbyggere Gj.snitt Øvre Romerike 14,1 14,5 14,0 14,8 13,6 13,7 13,0 13,2 13,3 Gj.snitt Akershus Gj.snitt kommunegruppe Gj.snitt landet utenom Oslo Kilde: KOSTRA Kommentar: Antall kommunalt disponerte boliger per tusen innbygger i Nannestad ligger på linje med de øvrige kommuner på Øvre Romerike, men noe lavere en snittet for Akershus. Antallet kommunalt disponerte boliger ser ut til å ligge på et riktig nivå i forhold til sammenlignbare kommuner. Dersom man bruker snittet for Akershus som måltall, innebærer det at man må øke antallet kommunalt disponerte boliger med ca. 10 enheter. Dersom man skal opprettholde andelen kommunalt disponerte boliger på dagens nivå fram mot 2015, innebærer det at det må anskaffes i størrelsesorden nye boliger for å holde tritt med kommuneplanens forutsetninger knyttet til befolkningsvekst. Region Variabel Nannestad Gj.snitt Øvre Romerike Kommunalt eide boliger Gj.snitt Akershus som andel av totalt antall Gj.snitt kommunegruppe 08 kommunalt disp. boliger Gj.snitt landet utenom Oslo Kilde: KOSTRA Kommentar: Grunnen til at andelen kommunalt eide boliger er redusert fra 2008 til 2009 i Nannestad, er at boligene ved Teietunet ble holdt utenfor tidligere KOSTRA-rapporteringer. Status for Nannestad er derved at 77% av de kommunalt disponerte boligene er i kommunal eie. En velfungerende boligpolitikk vil måte skapes i samhandling med private aktører. Det kan derfor være fornuftig med et innslag av ca. 25% privat eide boliger av kommunens samlede antall disponerte boliger. Boligsosial handlingsplan Side 11

12 Demografiske og sosioøkonomiske forhold som påvirker behovet for kommunalt disponerte boliger Befolkningsframskrivning (SSSB mmmm) Ungdom ( år ) pluss Ungdom ( år ) pluss Kommentar: I henhold til den siste befolkningsframskrivning fra SSB (alternativ middels), vil kommunens folketall øke med 10% i perioden fram til For gruppen ungdom (21-29 år) vil veksten utgjøre 21%. Veksten i gruppen vil utgjøre 47%, mens tilsvarende vekst for aldersgruppen 80 pluss vil utgjøre 3%. Kommunen har per dato 10 utleieboliger for ungdom. I henhold til befolkningsframskrivningen kan man anta at behovet for slike utleieboliger, forutsatt samme dekningsgrad, øker med ca. 30% fram mot år For å møte dette behovet bør kommunen, i samarbeid med private utbyggere, sikre at det blir etablert boliger i det ordinære marked med en slik standard og pris at det er mulig for ungdom å etablere seg i egen bolig. I følge SSBs prognose vil antallet innbyggere i alderen år stige fra 724 i 2009 til i Dette er innbyggere som kan ha behov for boliger tilpasset mennesker med redusert funksjonsnivå. Det innebærer ikke nødvendigvis at de har behov for omsorgsboliger, men at boligen er utformet ut fra prinsippene om universell utforming. For en del av disse innbyggerne må man påregne at de vil ha behov for hjelp til tilpasning av egen bolig, eventuelt hjelp med å anskaffe en tilpasset bolig. Antall innbyggere 80 år og eldre antas, i henhold til SSBs prognose å holde seg stabilt rundt i perioden fram mot Det indikerer at behovet for omsorgsboliger og sykehjemsplasser til denne aldersgruppen vil være relativt uendret. Veksten i denne aldersgruppen forventes ikke å komme før etter Særskilt om omsorgsboliger: Bistand og omsorg gjorde i januar 2011 en kartlegging av dagens beboere i våre omsorgsboliger fordelt på alder, samt en kartlegging av innbyggere på venteliste, også fordelt på alder. Ved denne kartlegging var det 10 personer på venteliste for omsorgsboliger. Alder Dekning og behov for omsorgsboliger Antall beboere i omsorgsboliger fordelt på alder Antall på venteliste for omsorgsboliger fordelt på alder Behov for omsorgsboliger (beboere + venteliste) år år år år år år år år år år og eldre Sum Boligsosial handlingsplan Side 12

13 Dersom man framskriver dagens behov, beboere pluss innbyggere på venteliste, kan man basert på SSBs befolkningsframskriving få en slik indikasjon på behovet fram mot 2030: Behov i Alder alders gruppen år 0,2 % år 0,2 % år 0,4 % år 0,4 % år 1,0 % år 0,6 % år 1,3 % år 2,2 % år 8,5 % år og eldre 18,2 % Sum Akkumulert behov Kommentar: Kommunen mottar tilbud fra private aktører i markedet om bygging og drift av omsorgsboliger. Dersom kommunen skal bygge boliger i regi av private utbyggere, må vi forholde oss til bestemmelsene i Lov om offentlige anskaffelser. Kommune må også forsikre seg om at man får leietakere i slike omsorgsboliger ut fra de innskudd og den husleie som blir fastsatt for det enkelte prosjekt. Sosiale forhold i Nannestad Husholdningsinntekt i ØRU-kommunene 2007 Inntektsnivå Gjerdrum Ullensaker Nes Eidsvoll Nannestad Hurdal ØRU-kommunene > kr 106 5,0 % 685 6,1 % 528 6,9 % 593 6,9 % 264 6,0 % ,0 % ,5 % kr ,0 % ,2 % ,8 % ,8 % ,0 % ,0 % ,5 % kr ,0 % ,2 % ,8 % ,8 % ,0 % ,0 % ,9 % kr ,0 % ,1 % ,9 % ,9 % ,0 % ,0 % ,4 % kr ,0 % ,1 % ,8 % ,9 % ,0 % ,0 % ,5 % kr ,0 % ,2 % ,8 % ,8 % ,0 % ,0 % ,8 % < kr ,0 % ,1 % 679 8,9 % 677 7,9 % 396 9,0 % 68 6,0 % ,5 % Sum husholdninger Folketall Gj.sn. Husholdningsstørrelse 2,6 2,4 2,4 2,3 2,4 2,3 2,4 Kilde: SSB Kommentar: Inntektsnivået i Nannestad ligger stort sett på gjennomsnittet for ØRUkommunene. Kun Gjerdrum har en lavere andel husholdninger med inntekstnivå under kr. Det kan indikere at behovet for kommunalt disponerte boliger samsvarer med behovet i regionen som helhet. Andel uførepensjonister år Gjerdrum 6,1 6,5 6,4 7,0 7,2 7,3 7,6 8,0 6,5 Ullensaker 7,6 7,8 8,0 8,1 8,5 8,9 9,2 9,4 7,3 Nes 8,8 8,7 8,7 9,1 9,5 10,1 10,6 10,6 9,3 Eidsvoll 10,4 10,3 10,5 11,0 10,9 11,4 12,0 12,1 10,3 Nannestad : 8,8 8,8 9,0 9,1 9,1 9,3 9,1 7,7 Hurdal 10,0 10,6 10,3 10,4 10,5 11,0 11,5 12,0 10,0 Gj.snitt landet utenom Oslo 9,7 9,7 9,8 10,1 10,3 10,5 10,7 10,7 9,3 Gj.snitt Akershus 7,3 7,1 7,3 7,5 7,8 7,9 8,1 8,1 6,9 Gj.snitt kommunegruppe 08 9,4 10,3 10,6 10,9 11,2 11,5 11,8 11,8 10,2 Kilde: KOSTRA (Tall for 2009 foreligger ikke) Kommentar: Andelen uførepensjonister år har vist en nedadgående tendens i de siste årene. I Nannestad var andelen i 2008 på 7,7 - tilsvarende 832 innbyggere. Dette kan være innbyggere som i en viss grad antas å ha behov for hjelp og støtte fra kommunen for å kunne etablere seg i og beholde bolig. En andel av disse innbyggerne antas også å ha behov for tjenester fra kommunen. Boligsosial handlingsplan Side 13

14 Kommune Antall innbyggere Fattige Andel av innbygger-tall Antall barn 0 til 15 år med enslig forsørger Andel av innbygger-tall Psykisk utviklingshemmede 16 år og over Andel av innbygger-tall Antall uføre 18 til 49 år Andel av innbygger-tall Antall flyktninger uten integreringstilskudd Andel av innbygger-tall Eidsvoll ,6 % 762 3,7 % 66 0,32 % 310 1,5 % 224 1,1 % Gjerdrum ,9 % 207 3,5 % 17 0,29 % 57 1,0 % 82 1,4 % Hurdal ,5 % 81 3,1 % 6 0,23 % 38 1,4 % 5 0,2 % Nannestad ,3 % 386 3,5 % 44 0,40 % 113 1,0 % 119 1,1 % Nes ,5 % 609 3,2 % 56 0,30 % 231 1,2 % 200 1,1 % Ullensaker ,8 % ,7 % 54 0,18 % 277 0,9 % 823 2,8 % ØRU ,7 % ,5 % 243 0,27 % ,2 % ,6 % Norge ,4 % ,2 % ,34 % ,3 % ,2 % Kilde: Kommentar: Tabellen over viser at andelen fattige i Nannestad er den laveste i samtlige ØRU-kommuner. Andelen ligger godt under landsgjennomsnittet. Dette indikerer at vårt behov for kommunalt disponerte boliger ikke er større enn i de omkringliggende kommuner. Andelen barn som vokser opp med enslig forsørger ligger på nivå med snittet for ØRUkommunene. Nannestad har en overrepresentasjon av psykisk utviklingshemmede innbyggere i alderen 16 år og eldre. Dette er innbyggere som i overveiende stor grad vil ha permanent behov for en form for omsorgsboliger med tilhørende kommunale tjenester. Andelen uføre år ligger under snittet for ØRU-kommunene og landsgjennomsnittet. Andelen flyktninger uten integreringstilskudd (5 år etter bosetting i kommune) er halvparten av landsgjennomsnittet. Den framtidige andelen flyktninger vil være avhengig av kommunale vedtak om bosetting. Boligsosial handlingsplan Side 14

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN NES KOMMUNE

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN NES KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN NES KOMMUNE 2011-2014 Vedtatt i Nes kommunestyr 15.02.11, sak 11/6 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 1.1 Hva er boligsosial handlingsplan... 3 1.2 Formål og målgrupper...

Detaljer

Boligsosial handlingsplan for perioden 2013 2018. Opprinnelig plan, «Boligsosial handlingsplan 2012 2017», vedtatt i kommunestyret 8.

Boligsosial handlingsplan for perioden 2013 2018. Opprinnelig plan, «Boligsosial handlingsplan 2012 2017», vedtatt i kommunestyret 8. Boligsosial handlingsplan for perioden 2013 2018 Opprinnelig plan, «Boligsosial handlingsplan 2012 2017», vedtatt i kommunestyret 8. desember 2011 Vedtatt i kommunestyret 17. oktober 2013 Saksnummer ephorte:

Detaljer

STOKKE KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013. Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1

STOKKE KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013. Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013 Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1 VISJON: BOLIGEN UTGJØR ET FUNDAMENT I MENNESKERS LIVSKVALITET ALLE SKAL HA EN TRYGG OG TILSTREKKELIG BOLIG Boligsosial

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2014-2020

Boligsosial handlingsplan 2014-2020 Boligsosial handlingsplan 2014-2020 Vedtatt 19.juni 2014 Boligsosial handlingsplan ble behandlet i Kommunestyret 19. juni 2014 sak 14/44 Kommunestyrets enstemmige vedtak: 1. Kommunestyret vedtar boligsosial

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN NAV Tinn 2012-2016 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning. s.2 2 Generelle forhold.. s.4 3 Bomiljø i Tinn kommune..... s.4 4 Hva er en boligsosial handlingsplan?... s.5 5 Formålet

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Vedlegg. Frivolltun bo- og omsorgssenter

Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Vedlegg. Frivolltun bo- og omsorgssenter Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Vedlegg Frivolltun bo- og omsorgssenter 1 Befolknings- og boforholdsbeskrivelse Befolkningsutviklingen er en grunnleggende forutsetning for langsiktig planlegging. Endringer

Detaljer

Boligsosial handlingsplan. for. Os kommune. (utkast) Boligsosial handlingsplan for Os kommune 2011-2020

Boligsosial handlingsplan. for. Os kommune. (utkast) Boligsosial handlingsplan for Os kommune 2011-2020 Boligsosial handlingsplan for Os kommune 2011 2020 (utkast) 1 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. FORMÅLET MED EN BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN... 3 2.1. Kommunens mål for god boligpolitikk... 4 2.2. Organisering

Detaljer

Boligsosial handlingsplan

Boligsosial handlingsplan 2013 SLUTTRAPPORT 2025 Boligsosial handlingsplan Foto: Fred Christensen «Det er bare ett sted som er et virkelig hjem. Og det er der hvor et menneske føler seg helt trygg» Peter Egge Bamble kommune 2013

Detaljer

Boligsosial handlingsplan

Boligsosial handlingsplan Boligsosial handlingsplan 2014-2017 Vedtatt i Bystyret mars 2014 Kortversjon Forsidefoto: Bilde 1, 4, 5, 6: Bilde 2 og 3 Fredrikstad kommune Flickr.com Produsert av kommunikasjonsenheten, Fredrikstad kommune,

Detaljer

2012-2016. Boligsosial handlingsplan. Aurskog-Høland kommune . 11. Vedtatt av kommunestyret 17.12.12. Foto: Sten Ivar Tønsberg

2012-2016. Boligsosial handlingsplan. Aurskog-Høland kommune . 11. Vedtatt av kommunestyret 17.12.12. Foto: Sten Ivar Tønsberg Foto: Sten Ivar Tønsberg 2012-2016 Boligsosial handlingsplan Aurskog-Høland kommune Vedtatt av kommunestyret 17.12.12. 11 Innholdsfortegnelse Del Kapitel side Del 1. Bakgrunn 3 Del 2. Boligpolitiske føringer

Detaljer

Datagrunnlag for Boligsosial handlingsplan 2011-2015. Vedtatt i kommunestyret 29.mars 2012

Datagrunnlag for Boligsosial handlingsplan 2011-2015. Vedtatt i kommunestyret 29.mars 2012 Datagrunnlag for Boligsosial handlingsplan 2011-2015 Vedtatt i kommunestyret 29.mars 2012 1 Innhold Forord... 4 1. Sammendrag.... 5 1.0 Sammendrag.... 5 1.1. Konkrete tiltak - vedtatte og andre.... 5 2.

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2011-2014

Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Rullering boligsosial handlingsplan 2011-2014 Kommunestyrets vedtak: Boligsosial handlingsplan for perioden 2012 2014 vedtas som retningsgivende for det boligpolitiske

Detaljer

Hvaler kommune Boligsosial handlingsplan 2013 2016

Hvaler kommune Boligsosial handlingsplan 2013 2016 Hvaler kommune Boligsosial handlingsplan 2013 2016 Versjon 0.5 ephorte 2012/1105 Innhold:... 1 Del I Beskrivelse av planprosessen og grunnlaget for denne... 3 1. Innledning... 3 1.1 Grunnlaget for planen

Detaljer

Samlet saksframstilling

Samlet saksframstilling Samlet saksframstilling Arkivsak: 13/1943-21 Arknr.: F17 Saksbehandler: Kristian Seiersten BEHANDLING: SAKNR. DATO Eldrerådet 3/14 10.02.2014 Rådet for likestilling av funksjonshemmede 4/14 10.02.2014

Detaljer

BOLIGPOLITISK PLAN FOR HATTFJELLDAL KOMMUNE 2013-2015

BOLIGPOLITISK PLAN FOR HATTFJELLDAL KOMMUNE 2013-2015 BOLIGPOLITISK PLAN FOR HATTFJELLDAL KOMMUNE 2013-2015 Planforslag av 25.10.12. 1 INNHOLD 1. FORORD... 3 1.1 HVA ER EN BOLIGPOLITISK PLAN... 3 1.2 HVA ER BOLIGPOLITISK ARBEID?... 3 2. INNLEDNING... 3 2.1.

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2009 2014

Boligsosial handlingsplan 2009 2014 1 Boligsosial handlingsplan 2009 2014 Boligsosial handlingsplan 2009 2014 Side 2 Innholdsfortegnelse: Sammendrag 3 1. Innledning 5 1.1. Hva er boligsosial handlingsplan 5 1.2. Relevant lovverk 6 1.3. Statlige

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR BRØNNØY KOMMUNE 2012 2015 TRYGGHET TRIVSEL UTVIKLING

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR BRØNNØY KOMMUNE 2012 2015 TRYGGHET TRIVSEL UTVIKLING 3 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR BRØNNØY KOMMUNE 2012 2015 TRYGGHET TRIVSEL UTVIKLING Innholdsfortegnelse: 1 INNLEDNING 3 1.1 Leseveiledning 4 1.2 Sammendrag 4 1.3 Mål 5 2 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 6 2.1

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN OVERHALLA KOMMUNE

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN OVERHALLA KOMMUNE Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN OVERHALLA KOMMUNE 2008-2020 Foto: Nils Vestgøte Boligsosial handlingsplan Overhalla kommune 2008-2020 1 2 Forord Utarbeiding av

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR STOKKE KOMMUNE

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR STOKKE KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR STOKKE KOMMUNE VISJON: BOLIGEN UTGJØR ET FUNDAMENT I MENNESKERS LIVSKVALITET ALLE SKAL HA EN TRYGG OG TILSTREKKELIG BOLIG VERSJON PR. 03.10.02 1 1. FORORD s. 4 1.1 Hva er

Detaljer

BOLIGSOSIALHANDLINGSPLAN

BOLIGSOSIALHANDLINGSPLAN 2 0 BOLIGSOSIALHANDLINGSPLAN 1 1-2 0 1 8 Rygge kommune Boligsosial handlingsplan for Rygge kommune 2011-2018 1 Innholdsfortegnelse: Sammendrag 3 1 Innledning 5 1.1 Mandat 6 1.2 Prosjektgruppe 6 1.3 Referansegruppe

Detaljer

STOKKE KOMMUNE Virksomhet eiendom og kommunalteknikk BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2006 2009

STOKKE KOMMUNE Virksomhet eiendom og kommunalteknikk BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2006 2009 Virksomhet eiendom og kommunalteknikk BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2006 2009 Revidert 15.02.2006 VISJON: BOLIGEN UTGJØR ET FUNDAMENT I MENNESKERS LIVSKVALITET ALLE SKAL HA EN TRYGG OG TILSTREKKELIG BOLIG

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2011-2014

Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Innhold 1. Innledning... 4 1.1. Inkluderende, tradisjonsrik og nytenkende... 4 1.2. Raus, proff og praktisk... 4 1.3. Samhandlingsreformen... 5 1.4. Hva er en boligsosial

Detaljer

Kommunal boligplan med boligsosial strategi 2014 2020. Vi skaper våre boliger, og etterpå skaper boligene oss. Churchill Winston

Kommunal boligplan med boligsosial strategi 2014 2020. Vi skaper våre boliger, og etterpå skaper boligene oss. Churchill Winston Kommunal boligplan med boligsosial strategi 2014 2020 Vi skaper våre boliger, og etterpå skaper boligene oss. Churchill Winston Sist endret: Iveland 12.11.2014 1 Innhold Del 1.... 4 Strategi for den kommunale

Detaljer

Boligpolitisk handlingsplan 2014-2017 VERRAN KOMMUNE

Boligpolitisk handlingsplan 2014-2017 VERRAN KOMMUNE Boligpolitisk handlingsplan 2014-2017 VERRAN KOMMUNE 1 Innhold Forord... Hva er en boligpolitisk plan?.... Hva er boligpolitisk arbeid? 1. Innledning... 1.1 Overordna mål... 1.2 Delmål.. 1.3 Rullering

Detaljer

Boligsosial handlingsplan. for. Ibestad kommune 2014-2017

Boligsosial handlingsplan. for. Ibestad kommune 2014-2017 Boligsosial handlingsplan for Ibestad kommune 2014-2017 1 INNHOLD 1. INNLEDNING... 4 2. FORMÅLET MED BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN... 5 2.1. Kommunens mål for boligpolitikken... 7 2.2. Organisering av planarbeidet...

Detaljer

KOMMUNESTYREMELDING Om boligutvikling i Frogn kommune

KOMMUNESTYREMELDING Om boligutvikling i Frogn kommune KOMMUNESTYREMELDING Om boligutvikling i Frogn kommune August 2012 Innhold SAMMENDRAG... 4 1. INNLEDNING... 4 1.1 Bakgrunn... 6 1.2 Mandat... 6 1.3 Forutsetninger og avgrensninger... 6 1.4 Mål... 7 1.4.1

Detaljer

Boligsosial Handlingsplan 2010-2013. Alle skal kunne bo trygt og godt

Boligsosial Handlingsplan 2010-2013. Alle skal kunne bo trygt og godt Boligsosial Handlingsplan 2010-2013 Alle skal kunne bo trygt og godt 1 Innledning... 4 2 Sammendrag... 4 3 Organisering av det boligsosiale arbeidet i Asker... 5 4 Demografiske og planmessige forutsetninger...

Detaljer

Innhold. Boligsosial handlingsplan 2012-2014 3 Innhold

Innhold. Boligsosial handlingsplan 2012-2014 3 Innhold Boligsosial handlingsplan 2012-2014 Innhold Contents Innhold s. 3 Oppsummering s. 4 Forutsetninger for boligsosialt arbeid s. 7 Vanskeligstilte på boligmarkedet s. 10 Flere skal eie s. 12 Færre bostedsløse

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2008-2011

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2008-2011 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2008-2011 Alle skal kunne disponere en god bolig uavhengig av økonomiske, fysiske, helsemessige eller sosiale utfordringer En god bolig er en bolig som fyller de nødvendige forutsetningene

Detaljer

Boligsosial handlingsplan Spydeberg kommune

Boligsosial handlingsplan Spydeberg kommune 2013-2025 Boligsosial handlingsplan Spydeberg kommune Hjem kjære hjem Høringsutkast Innhold Innhold...1 Innledning...3 Mandat for arbeidet...3 Organisering av arbeidet...4 Sentrale føringer...5 Relevant

Detaljer