Regionrådets Handlingsplan 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Regionrådets Handlingsplan 2015"

Transkript

1 Regionrådets Handlingsplan 2015 Satsingsområde 1: Næringsutvikling Tiltak 1 Supplerende 1. linjetjeneste for kommunene Videreføring av eksisterende tiltak Regionrådet er i Oppland fylkeskommunes Innovasjonsstrategi definert som supplerende 1. linjetjeneste for alle 6 kommunene i Nord- Gudbrandsdal. Regionkontoret koordinerer 6 K Næring, et samarbeidsforum for de næringsansvarlige i kommunene. Målsetting Styrke virkemiddelapparatet i Nord-Gudbrandsdal. Prioriterte oppgaver Bistå næringslivet i Nord-Gudbrandsdal med veiledning i næringssaker Videreutvikle samarbeidet med Nord-Gudbrandsdal næringshage Øke nyskapingen i næringslivet bl.a. gjennom aktivt arbeid med etablereropplæring Utvikle intern kompetanse og felles «verktøykasse» for de næringsansvarlige i kommunene Samarbeid om regionale næringssaker Regionrådet finansierer kommunale medlemskap i «Ungt entreprenørskap». Oppfølging av medlemskap i Ungt Entreprenørskap Ha en aktiv rolle i programmet «Bedriftene i Fokus» Næringsansvarlige i 6 kommuner Næringsutvikler regionkontoret. Tilsagn Ingen nye tilsagn for 2015 Tiltak 2 Næringsprogrammet:»Bedriftene i fokus» Vedtatt 3-årig næringsprogram i Oppland fylkeskommune Sammen med Oppland fylkeskommune og Innovasjon Norge forsterker vi det offentlige engasjementet for næringsutvikling i Gudbrandsdalen. Det er gjennomført fase 1 prosjekt. Målsetting Gjennomføre vedtatt næringsprogram. Programmet skal ha et tydelig bedriftsfokus. Programmets egne målsettinger Prioriterte oppgaver Finne en egnet arbeidsform og organisering for å sette i verk tiltak som følger opp næringsprogrammet i praktisk arbeid. Regionrådet og kommunene kobler sammen IN og lokalt næringsliv med målsettingen om å forsterke tilretteleggingen for næringslivet i regionen. 1

2 Oppland fylkeskommune bevilget 15 millioner til det 3-årige næringsprogrammet. Arbeidet er bestilt hos Innovasjon Norge 2 stillinger 6 K Næring Tilsagn Ingen nye tilsagn i 2015 Tiltak 3 Dialog næringsliv regionråd Nytt tiltak Regionrådet gjennomførte 21. mai i år et vellykket dialogmøte med inviterte representanter fra lokalt næringsliv. Tiltaket blir foreslått videreført som fast, årlig arrangement. Styrke dialogen med lokalt næringsliv. Arrangere et dialogmøte mellom næringsliv og regionråd Målsetting Prioriterte oppgaver 6K Næring Nord-Gudbrandsdal Næringsforening Kommunale næringsforeninger Næringshagen i Nord - Gudbrandsdal Tilsagn Ingen regionale tilsagn i 2015 Tiltak 4 «Arbeidsplasser til regionen» Formalisert samarbeid for etablering av private og offentlige arbeidsplasser Nytt tiltak En samordning av tiltaksapparatet for næringsutvikling vil legge grunnlaget for en mer målrettet innsats for næringsutvikling generelt, men spesielt for akkvisisjonsarbeid. Systematisk innsats for å sikre eksisterende- og hente nye etableringer krever god planlegging og god organisering som avklarer samhandlingen mellom det faglig og politiske nivået. Regionrådet ønsker å se på om et tettere samarbeid mellom de forskjellige aktørene kunne utløst større og nye effekter Målsetting Samarbeid om akkvisisjon av private og offentlige arbeidsplasser De samarbeidende organisasjoner får en større måloppnåelse for sin virksomhet Næringsmedarbeiderne får et faglig nettverk som bygger egenkompetanse og skaper mulighet for å bygge spisskompetanse som alle kan nytte seg av. Prioriterte oppgaver Utarbeide grunnlag for drøftinger i kommunene og med aktuelle samarbeidsorganisasjoner Gjennomføre drøftinger og konkludere med forslag til strategier. 2

3 Arbeide for å sikre regionens næringsliv kompenserende tiltak for endringene i den differensierte arbeidsgiveravgiften. Regionrådet i Nord-Gudbrandsdal 6 K Næring Aktuelle samarbeidsorganisasjoner Oppland fylkeskommune Tilsagn Ingen regionale tilsagn i 2015 Tiltak 5 Målsetting Regional reiselivsstrategi Nytt tiltak I den vedtatte regionale reiselivsstrategien er det vektlagt tre delmål. 1 Økt målrettet markedsføring 2 Reisemålsutvikling. 3 Rolleavklaring. Regional reiselivsstrategi er vedtatt i alle kommunestyrene. Regionrådet vil bidra til at reiselivsnæringa i Nord-Gudbrandsdalen fortsetter en god utvikling i 2015 og bygge opp under målsettingen i regional Reiselivsstrategi Prioriterte oppgaver Utfordre destinasjonsselskap i regionen om å prioritere tiltak under mål 1 og 2. Aktuelle tiltak må synliggjøre egenfinansiering. Aktuelle tiltaksområder er produktutvikling, infrastrukturtiltak og markedstiltak. - Regionrådet - Destinasjonsselskap - Kommunene - Oppland fylkeskommune - Innovasjon Norge Planlagte tiltak blir lagt fram for vedtak i Regionrådet. Tilsagn Tiltak 6 Regional sykkelsatsing Videreføring av tiltak Interkommunal arbeidsgruppe. Målsetting Registrere, merke og markedsføre gode sykkelruter i regionen. Det er to målgrupper for satsingen: Innbyggere og tilreisende. Definere gode og sikre sykkelruter med god merking innenfor eksisterende traseer. Prioriterte oppgaver Knytte «Panorama Ottadalen» sammen med sykkelrute mellom Sel og Lesja. 3

4 Avklare grunnlag og muligheter for en sykkelrute i fjellområdene mellom Hjerkinn og Lillehammer Intensivere merking av ruter med Nasjonalparkrikeprofil Avklare muligheter for å etablere en regional TurApp etter erfaring fra Valdres. Markedsføring av ruter på nettsider Regionkontoret og kommunal arbeidsinnsats. Oppland fylkeskommune SNO aktuelle samarbeidsparter innenfor utmarksforvaltning I tillegg er reiselivsselskapene involvert med egeninnsats. Statens Vegvesen skilter rutene. Tilsagn Ingen nye tilsagn for 2015 Tiltak 7 Kultur- og naturbasert næringsutvikling Videreføring av årlig rammebevilgning Kulturnæringene har vist potensiale for vekst. Regionen treng næringsbaserte aktivitets- og opplevelsestilbud. Bevilgninger skal øremerkes kultur- og naturbaserte tilbud i kommunene. Det blir satt som krav at tiltakene skal ha økonomiske ringvirkninger, utviklingspotensial og profilere regionen på en god måte. Målsetting Styrke næringspotensialet i kultur- og naturbaserte aktivitetsog opplevelsestilbud. Bidra til å gi innbyggere og tilreisende gode opplevelser Stimulere aktiviteter med et langsiktig perspektiv Prioriterte oppgaver Det skal legges særlig vekt på å styrke vinklingen mot en næringsmessig utvikling av de ulike tiltaka. Fordele midler etter innspill og prioriteringer fra kommunene Etablere en regional kulturkalender Kommunene prioriterer inntil 1-2 tiltak. Regionsjefen får fullmakt til å fordele rammebevilgningen etter prioritering av tiltak i den enkelte kommune. Tilsagn Tiltak 8 Sekretariat for Nasjonalparkkommunene Rådet for nasjonalparkkommuner (RFN) vedtok på sitt årsmøte å samorganisere sin organisasjon med nasjonalparklandsbyene. Målet er å ha en ny organisasjon på plass RFN er etablert med et styre bestående av ordførere fra medlemskommunene og et sekretariat i 70 % stilling lagt til Regionrådet Nord-Gudbrandsdal. Stillingen finansieres over RFN sitt budsjett. 4

5 Målsetting Visjon: Nasjonalparklandsbyene og nasjonalparkkommunene skal være det beste vertskap for tilrettelagte opplevelser av natur- og kulturarv. Mål: Vi skal gjøre Nasjonalparksatsingen til en nasjonal satsing som samler alle aktører med interesse i nasjonalparker. Satsingen skal stimulere til økt lokal verdiskaping og representere en bedre mulighet for lokal næringsutvikling. Prioriterte oppgaver Forankre strategidokument i kommunene. Koordinere vertskapskurs for Kursene skal arrangeres i nært samarbeid med lokale destinasjonsselskap. Profileringsarbeid, presse, internett. Merkevarestrategi, i regi av Miljødirektoratet Næringsarbeid Medlemskontingent og støtte fra Miljødirektoratet. Regionrådet leier ut Bjørg Vole i 70 % stilling til sekretariatet gjennom skriftlig avtale med styret for Nasjonalparkkommunene Tilsagn Ingen regionale tilsagn Tiltak 9 Kokkekamp 2015 Gudbrandsdalsmat SA tok initiativ til tiltaket. I 2013 ble det etablert arbeidsgruppe og utarbeidet arbeidsplan. Prosjektet er forankret i kommunene, 6 K Skole og i alle ungdomsskolene i regionen. Første kokkekamp gjennomført i mai Kokkekamp for alle 9. klassinger i ungdomskolene i Nord- Gudbrandsdalen. Målsetting Økt kunnskap om lokalmat Stimulere til bedre rekruttering til kokkefaget Økt bevissthet om lokalt landbruk og reiseliv Stimulere til entreprenørskap Prioriterte oppgaver I 2015: Planlegge og organisere kokkekampen Orientere om kokkeyrket og lokal matproduksjon i ungdomsskolen Involvere lokale matprodusenter i informasjons- og motivasjonsarbeid 5

6 Sterkere fokus på entreprenørskap Vektlegge helsedelen av Mat og helsefaget, spesielt på finaledagen, for å gjøre dagen mest mulig interessant også for dem som ikke er på finalelaget. Bruke jakt og fiske som innfallsvinkel. Gjennomføring av Kokkekamp 2015 Tilsagn Samarbeidsprosjekt mellom Gudbrandsdalsmat SA - prosjektledelse Regionkontoret for Nord-Gudbrandsdal Opplæringskontoret Brimi-kjøken Nord-Gudbrandsdal vdg skule Bevilgninger dekkes utenom partnerskapsmidler Satsingsområde 2: Samferdsel Tiltak 1 Målsetting Prioriterte oppgaver Breiband teknologisk infrastruktur Videreføring Nord-Gudbrandsdal hadde ei stor utbygging av radiobasert breiband i Teknologi og utstyr har endra seg og det er derfor viktig at regionen har fokus på fornying og forbedring av kapasitet og videre utbygging, gjerne med basis i fiberteknologi. Prosjektet skal også ha fokus på dekningsgrad og sikkerhet i mobilnettet. Det foregår i dag en utbygging i tråd med planer framlagt av nettselskapene i regionen. I 2014 ble det fra 4 kommuner søkt Post og Teletilsynet om bevilgninger til nye utbyggingsområder. Breiband- og mobilnettet i Nord-Gudbrandsdal Posisjonere Nord-Gudbrandsdal for Netcom sin utbygging av 4 G Mobilt Breiband 10 millioner fra Oppland fylkeskommune Regionkontoret Eidefoss og Skjåk Energi Tilsagn Ingen regionale tilsagn i 2015 Tiltak 2 Nasjonal Transportplan prioriterte oppgaver i 2015 Videreføring Forberede innspill til rullering av NTP. Samferdselsutvalget har ansvar for framdrift av prosessen i dialog med OFK. Regionrådet blir involvert under vegs. Endelig prioriteringer vil bli behandlet i regionrådet som egen sak Målsetting Viktig at NTP sikrer at påbegynte prosjekter i sin helhet fullføres. Finansieringsramme for planperioden må dimensjoneres deretter og finansieringsfordelinga mellom staten og brukerne må sikre at avstandsulempene ikke øker på grunn av for høye bompengesatser. 6

7 Foreløpig prioriterte oppgaver Systematisere et politisk fokus på følgende prioriterte områder: E6-utbygging av strekningen Ringebu Otta er regionens hovedprioritering. RV 15 Otta Sogn og Fjordane E136 Dombås Møre og Romsdal. Rammetilskuddet fra staten må i større grad avspeile fylkeskommunens andel av det totale fylkesvegnettet i Norge. Det må i tillegg gis et forholdsmessig større tilskudd til fylker med særlig stort etterslep på vedlikehold før det er aktuelt å overføre ansvaret for andre riksveier til fylkene. Staten må dekke kostnader ved flom og ras på fylkesvegnettet. Opprusting av fylkesveger som er omkjøringsveger for riksveger. Videreføre påvirkningsarbeidet for å få på plass en ny beredskapsvei/ny veg for E6 i Rosten. Aktuelt alternativ til beredskapsvei kan være Holungsøy Dovre. Gjennom prosjektet «Knutepunkt Otta» arbeide for at investeringer til opprustning og utvikling av Otta stasjon/otta Skysstasjon prioriteres i NTP. Arbeide for sikringstiltak på rasutsatte punkter på riks- og fylkesvegnettet i Nord-Gudbrandsdalen Gjennom Jernbaneforum Dovrebanen Nord arbeide for opprustning av Dovrebanen nord for Lillehammer og Raumabanen og økt frekvens på persontog Dombås(Åndalsnes)-Lillehammer og Otta- Trondheim. - Regionalt samferdselsutvalg - E6 forum Gudbrandsdal - Jernbaneforum Dovrebanen Nord og Dovrebanen-Raumabanen - Gudbrandsdal Lufthavn AS - Oppland Fylkeskommune Tilsagn Ingen nye tilsagn for 2015 Tiltak 3 Otta Skysstasjon Videreføring Uteområdene ved Otta skysstasjon trenger oppgradering det har ikke vært gjort vesentlige vedlikeholdsarbeider siden skysstasjonen ble åpnet i Otta Skysstasjon tilfredsstiller ikke dagens krav til funksjonalitet, fasiliteter og universell utforming. 7

8 Målsetting Ny E6 påvirker framføring av ekspressbussene med endringer i stoppmønsteret inklusiv hviletid for sjåførene. Ut fra Otta skysstasjons funksjon som trafikknutepunkt er det nødvendig at dette tas hensyn til i planlegginga av en oppgradert skysstasjon. Utvikle Otta skysstasjon til et viktigere knutepunkt for ekspressbussrutene i Gudbrandsdalen i framtida og til et funksjonelt trafikknutepunkt for reisende med tog, buss og taxi til og fra Otta. Prioriterte oppgaver Oppgradere og utvide arealet for oppstillingsplasser for busser. God tilgjengelighet fra terminalbygg til plattform inklusiv planfri kryssing til spor 2 Anlegge en tverrforbindelse øst vest for gående/syklende over/under sporområdet Utvide arealet for korttids- og langtidsparkering av privatbiler Oppstillingsplass for drosjer Bedre inn- og utkjøring til/fra skysstasjonen fra Rv15 og Fv435 Otta - Sel Tilgang til kafeteria/ servering for ekspressbusspassasjerene ved pausestopp Otta skysstasjon AS, Sel kommune, Jernbaneverket, NSB, Rom Eiendom, Statens vegvesen og Oppland fylkeskommune Tilsagn Ingen regionale tilsagn i 2015 Tiltak 4 Sekretariat for Gudbrandsdal Lufthavn AS Videreføring Regionrådets administrasjon har sekretariatsansvar for selskapet Målsetting Sikre at de administrative oppgavene blir ivaretatt på en god måte Prioriterte oppgaver Forberede saker til styret Bidra til at selskapet fyller alle krav til lover og regler for aksjeselskap. Administrativ rapportering til styret og eiere. Tilsagn Samferdselsutvalget, Nord-Gudbrandsdal Næringsforening Finansiert gjennom timeavtale Satsingsområde 3: Kompetanse Tiltak 1 Nasjonalparkvert Videreføring Nasjonalparkrikevert-programmet gjennomføres årlig (ved skolestart) for alle nye elever ved N-G vgs. Programmet ble gjennomført første gang høsten Målsetting Gjennom positive opplevelser og kunnskap om regionens fortrinn, øke elevenes identitet knyttet til Nasjonalparkriket 8

9 Skape møteplasser og elevfellesskap på tvers av skolestedene Prioriterte oppgaver Kunnskap om Dovrefjell er prioritert våren 2015 Egeninnsats fra skolens ansatte i forhold til gjennomføring. Regionale partnerskapsmidler vil i hovedsak gå til planlegging, transportkostnader og innleie av eksterne foredragsholdere. Tilsagn Ingen nye tilsagn for Overført tilsagn på kr fra 2014 Tiltak 2 Nettbaserte høgskoletilbud Videreføring av medlemskap Opprettholde medlemskap i Studiesenteret.no for å ha tilgang til det store tilbudet av nettbaserte høgskoletilbud som ligger i dette nasjonale tilbudet. Målsetting Opprettholde et godt desentralt høgskoletilbud for befolkningen i Nord-Gudbrandsdal Prioriterte oppgaver Beholde tilknytningen til studiesenteret.no og andre høgskoler vi samarbeider med. Konsolidere etablerte desentraliserte høgskoletilbud og utvikle nye. Ha funksjonelle klasserom for fjernundervisning på Otta Ha god kompetanse på fjernundervisning i regionen. Karrieresenteret Opus NG Tilsagn Tiltak 3 Tverrfaglig Opplæringskontor i Nasjonalparkriket Under planlegging Tverrfaglig opplæringskontor med en regional koordinatorfunksjon som organiserer yrkesopplæring i Nord-Gudbrandsdal Målsetting Stimulere til flere læreplasser i lokalt næringsliv Stimulere til flere læreplasser i kommunal sektor Videreutvikle arenaer og rutiner for samarbeid mellom næringsliv og skole, med mål om å tilby fagområder i den videregående skolen som er etterspurt av næringslivet Prioriterte oppgaver Avklare behov og grunnlag for et tverrfaglig opplæringskontor med kommunal medeierskap Stifte opplæringskontor Utvikle opplæringskontoret til å omfatte flere bedrifter og flere fag Opplæringskontoret Brimikjøken Oppland fylkeskommune Nord-Gudbrandsdal VGS Regionrådet Nord-Gudbrandsdal 9

10 Tilsagn Regionsjefen foreslår at det avsettes kr til tiltaket. Tiltaket blir nærmere utredet i egen sak som blir lagt fram for Regionrådet våren Endelig finansiering fra partnerskapsmidler blir avklart i saken. Satsingsområde 4: Bolyst Tiltak 1 Målsetting Utvikling av Otta som by - og regionsenter. Videreføring av tiltak Det er i et forprosjekt gjennomført en samarbeidsprosess i perioden i forhold til å avklare visjoner, mål og strategier for videre utvikling av Otta. Vedtatt samarbeidsavtale bygger på en videreføring av arbeidet forprosjekt perioden. Avtalen har en varighet på 5 år fra 2015 til Regionrådet er representert i styringsgruppen. Målet er at samarbeidet skal bidra til et felles løft for hele regionen gjennom en systematisk byutvikling av Otta. Prioriterte oppgaver Videreføre påbegynt regional satsing for å utvikle Otta som by og regionsenter Søke finansieringsmuligheter for prosjekter og tiltak Foreta nødvendige prioriteringer av planer, prosjekter og tiltak Initiere iverksetting av tiltak som følge av strategiplan Tilsagn Samarbeidet i denne avtalen baserer seg på en grunnfinansiering i form av et spleiselag, som prosjektbistand knyttet til faglige råd og utredninger, basert på følgende modell for finansiering der partene bidrar med følgende midler pr. år: Sel kommune ,- Oppland fylkeskommune ,- Statens vegvesen ,- Regionrådet i Nord- Gudbrandsdalen ,- Nord-Gudbrandsdal næringsforening 5 000,- Otta handels og næringsforening 5 000,- Nasjonalparkriket reiseliv 5 000,- Regionrådets økonomiske bidrag forutsettes dekt av partnerskapsmidler jfr. vedtak i sak 21/14 i Regionrådet Tiltak 2 Idretts og fysakkoordinator Etter avsluttet 3-årig prosjektperiode ble stillingen videreført i 2013 og 2014 med vekt på folkehelse og bolyst. Tiltaket blir videreført for 2015 i 50 % stilling. 10

11 Det er et økende nasjonalt fokus på folkehelse og forebyggende helsearbeid. Målsetting Forebyggende tiltak for bedre folkehelse i Nord-Gudbrandsdal Folkehelsetiltak rettet mot næringslivet Prioriterte oppgaver Stimulere til og organisere tiltak for fysisk aktivitet innen privat næringsliv Legge til rette for fysisk aktivitet for funksjonshemmede i NG Foreldremøter i hver kommune med tema fysisk aktivitet/kosthold Deltagelse i arbeidsgruppe for å stimulere til sunt kosthold gjennom bruk av lokale råvarer Kokkekamp Kursing av lærere i grunnskolen i tilrettelegging for fysisk aktivitet Leder av styringsgruppa for Nasjonalparkriket Fotball Idrettslag, skoler, barnehager, privat næringsliv, kommuner, FAU Tilsagn Tiltak 3 Målsetting Ung i Nasjonalparkriket Opprinnelig 3-årig prosjekt, foreslått videreført til , jfr sak 24/14 i Regionrådet Regionrådet vedtok i 2011 å etablere et 3-årig regionalt ungdomsprosjekt. Prosjektleder i 100 % stilling startet arbeidet Prosjektet skal initiere nye tiltak og følge opp/bistå eksisterende tiltak rettet mot ungdom i regionen. Kommunene er viktige samarbeidspartnere. Jfr prosjektplan: «Bidra til å øke bolyst gjennom å skape en kultur i regionen som stimulerer ungdom til aktiv deltagelse i samfunnet» Prioriterte oppgaver Sekretariat for «Ungdommens regionråd» Administrere «Trygt heim for en 50-lapp» Hybelprosjekt ved Ngvgs Kick off ny musikaloppsetning Lede musikalarbeidet i Nord-Gudbrandsdal Iverksette Tiltak initiert av «Ungdommens regionråd» Regionalt finansiert prosjektleder fram til Ungdomsmedarbeiderne i kommunene Oppland fylkeskommune Tilsagn til tiltak i regi av Ungdommens Regionråd 11

12 Tiltak 4 Ungdomsmusikal Nytt tiltak som en del at tiltakene i Ung i Nasjonalparkriket Målgruppe, målsetting Prioriterte oppgaver 2015 Ungdomsmusikalen etableres som fast regionalt tiltak, eid av Regionrådet, med oppsetning annethvert år. Det stilles til disposisjon egen prosjektleder i 50 % stilling som har overordna ansvar for gjennomføring av musikalen. Det etableres en styringsgruppe sammensatt av en kommunalsjef fra hver av de 6 kommunene, prosjektleder «Ung i Nasjonalparkriket»/leder for musikalen. Øvinger blir lagt til Lom, Otta og Dombås. Reisekostnader dekkes i størst mulig grad via «Trygt heim for en 50- lapp». Ungdom år. Visjon: Skape en fellesarena for organisert og uorganisert ungdom i et prosjekt som går på tvers av kommune- og regiongrenser. Være et tilbud der ungdom får utviklet sine kreative evner. Organisering/oppstart: - Etablering av styrings- og arbeidsgrupper - Avtaler med instruktører - Audition - Oppstart øvinger Prosjektleder 50 % stilling Kommunene (6): Medarbeider i ca 15 % stilling i produksjonsperioden Tilsagn jfr. vedtak i sak 24/14 Tiltak 5 «200 ledige Hus» 3-årig prosjekt, avsluttes i september Gjennomført informasjon om prosjektet i alle kommunestyrene Registrert 392 ledige hus/413 eiere. Sendt brev til alle. Oppfølging/kontaktarbeid overfor eierne/kjøpere Info-arbeid: Oppgradert nettside, etablert facebookside. Målsetting Kommunene i Nord-Gudbrandsdalen står overfor store utfordringer med negativ befolkningsutvikling og fraflytting. Registreringsarbeidet viser et stort antall gardsbruk som står ubebodd, her ligger store muligheter for økt tilflytting. Erfaringer tilsier at det er en større etterspørsel etter gardsbruk enn det som er tilgjengelig gjennom salg eller utleie. Arbeidet vil bestå i å informere, rettlede og følge opp eiere av ubebodde gardsbruk slik at disse får fast bosetting enten gjennom salg eller utleie. 1. Fast bosetting på minst 20 ledige hus og gardsbruk/eneboliger 2. Utvikle en felles jord- og konsesjonslovspolitikk i regionen med hovedvekt på bosetting. 3. Skape trivsel for tilflyttere/innbyggere. 12

13 Prioriterte oppgaver Kontakte eiere av ubebodde gardsbruk/eneboliger for å oppnå salg eller utleie av eiendommen. Tiltak for salgs- og utleieprosessen. Bidra til å styrke tilflytterarbeidet i kommunene. Stian Høglien prosjektleder 50%, Cecilie Asp 40 % stilling Økonomi: Bolystmidler er innvilget med kr. 1,5 millioner. Innvilget i partnerskapsmidler. Kommunale midler kr pr.år Samarbeidspartnere: Tilflytteransvarlige i kommunene. Landbrukskontora i kommunene. Styringsgruppe er Regionrådets arbeidsutvalg Tilsagn Ingen nye regionale tilsagn for Kommunale vedtak på egenandeler kr pr kommune pr.år Satsingsområde 5: Regionalt utviklingsarbeid Tiltak 1 Felles boligpolitikk i Nord-Gudbrandsdal, prosjekt Prosjektet videreføres ut 1. kvartal Utsatt avslutning på avklares med Husbanken. Nord-Gudbrandsdal har behov for å utforme en boligpolitikk som omfatter bosetting av flyktninger ungdomsboliger eldreboliger omsorgsboliger utbygging i samarbeid mellom off/privat tilrettelegging for boligbyggerlag sentrumsutvikling. Alle seks kommunene i Nord-Gudbrandsdal har en negativ befolkningsutvikling. Det har tidligere vært gjennomført et eget tilflytterprosjekt. Resultatene viser bl.a. at det er personer som flytter til regionen hvert år. Det er derfor viktig å kunne tilby et variert og godt boligtilbud. I vår region blir det arbeidet spesielt med stedsutvikling og regionsenterutvikling. Det er en politisk forståelse av at innbyggerne i større grad enn tidligere ønsker å bo i moderne bygdesentra med lett tilgang til servicetilbud og variert boligtilbud. Målsetting Aktivitet 1: Skolere dedikerte folk i kommunene til å ta i bruk tilgjengelige virkemidler for en aktiv boligpolitikk Aktivitet 2: Prosjektet skal medvirke til at regionen får en felles boligpolitikk som Prioriterte oppgaver tar opp i seg at regionen i stor grad har et felles bo- og arbeidsmarked. Aktivitet 1: Dedikere personell i kommunene til å skolere seg på Husbankens ordninger. Etablere et interkommunalt boligforum for å gjennomføre felles boligpolitikk. 13

14 Vurdere spesielle tiltak som Bolig for ungdom ung-bo (leie før eie) Forsterke og systematisere samarbeidet mellom kommunene/husbanken og private utbyggere, borettslag, boligbyggelag. Sikre at kommunene i regionen implementerer boligpolitikken i det øvrige planverket slik at de til enhver tid har tilgjengelige ledige boligtomter for privatpersoner og utbyggere Det opprettes nær kontakt med NAV, flyktningetjenesten, planavdeling og næringsavdeling, helsesektoren og planansvarlig i kommunene. Dette gjøres ved å etablere et boligforum. Utfordre Husbanken til å vurdere løsninger med kontordager i regionen. Aktivitet 2: Utrede status i regi av Østlandsforskning eller tilsvarende organ. Utrede kommunale planer/praksis Intervjue private aktører i markedet. Utarbeide grunnlag for en interkommunal plan for boligpolitikk Avklare politiske prosesser og mål i kommunene Gjennomføre utkast til regional plan til politisk behandling i regionrådet og kommunene. Budsjett: 1.16 mill.kr(søknad Husbanken 2013) Bevilget(2013) Husbanken, Partnerskapsmidler beregnet egeninnsats kommuner/region Prosjektstillinger: Frode Damstuen 50 %, Hans Bj.Talleraas 40% Tilsagn Prosjektet er fullfinansiert, ingen nye bevilgninger. Tiltak 2 «Kommunereform i kommunene og i regionen.» Nytt tiltak 18. juni 2014 fikk regjeringen flertall i Stortinget for sitt forslag til kommunereform. Det er nå bred enighet om behovet for reform, målene, de økonomiske virkemidlene og oppstart høsten Alle landets kommuner er invitert til å starte prosesser for å avklare om det er aktuelt å slå seg sammen med nabokommuner. Hvordan vil kommunereformen endre kommunestrukturen, endre oppgaveporteføljen for kommunene og påvirke det regionale samarbeid i norddalen? Målsetting Å legge grunnlaget for gjennomføring av kommunereformen Prioriterte oppgaver Organisere arbeidet med reformen i kommunene og sikre tilgang på nødvendig kompetanse 14

15 Utarbeide grunnlag for å gjennomføre kommunereformen i Nord-Gudbrandsdal Utvikle en offensiv plan for oppgaveløsning i offentlig sektor i Nord-Gudbrandsdal. Avklare omfang og organisering av interkommunalt samarbeid i Nord-Gudbrandsdal som en konsekvens av en kommunereform. Egne ressurser i kommunene i norddalen Regionkontoret i Nord-Gudbrandsdalen - personalressurs Fylkesmannen i Oppland personalressurs Fylkesmannen i Oppland skjønnsmidler Tilsagn Ingen økonomiske bevilgninger for Regionkontoret kan bidra i prosessarbeidet etter behov fra kommunene. 15

Møtested: (Samme innkjøring NB! Møteplan. 11.30 Lunsj.. Saksliste. Tittel. r 25.11. 20111. Orienteringer

Møtested: (Samme innkjøring NB! Møteplan. 11.30 Lunsj.. Saksliste. Tittel. r 25.11. 20111. Orienteringer Møteinnkalling Utvalg: Regionrådet for Hadeland Møtested: Øvre Vang Gård, Jevnaker. (Samme innkjøring som Jevnaker kirke) Møtedato: 25.11. 2011 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til Edvin Straume tlf.

Detaljer

Den verdifulle kystkulturen i Nordland

Den verdifulle kystkulturen i Nordland RAPPORT Riksantikvaren er som direktorat for kulturminneforvaltning Miljøverndepartementets rådgivende og utøvende Den verdifulle kystkulturen i Nordland med kulturarven som ressurs for utvikling faginstans

Detaljer

Mat langs Nasjonale Turistveier

Mat langs Nasjonale Turistveier ØF-rapport 11/2013 Mat langs Nasjonale Turistveier Evaluering av et prosjekt av Hans Olav Bråtå, Merethe Lerfald og Xiang Ying Mei ØF-rapport 11/2013 Mat langs Nasjonale Turistveier Evaluering av et prosjekt

Detaljer

Herøy kommune. - Et hav av muligheter. Kommunedelplan for økt bosetting 2011-2014. Forslag fra styringsgruppen. Herøy kommune - Et hav av muligheter

Herøy kommune. - Et hav av muligheter. Kommunedelplan for økt bosetting 2011-2014. Forslag fra styringsgruppen. Herøy kommune - Et hav av muligheter Herøy kommune - Et hav av muligheter Kommunedelplan for økt bosetting 2011-2014 Forslag fra styringsgruppen Herøy kommune - Et hav av muligheter INNHOLDSFORTEGNELSE OVERSENDELSESBREV... 2 DEL 1 MÅL FOR

Detaljer

KOMMUNEPLAN for. Namdalseid kommune. Langsiktig del

KOMMUNEPLAN for. Namdalseid kommune. Langsiktig del KOMMUNEPLAN for Namdalseid kommune 2001 2012 Langsiktig del Vedtatt av Kommunestyret den 21.06.2001 1 Innholdsfortegnelse KAP 1. INNLEDNING 3 1.1. PLANPROSESSEN 3 1.2 PLANENS OPPBYGNING 4 KAP 2. SAMFUNNSUTVIKLINGEN

Detaljer

Handlingsplan 2013 2017. Inn på tunet

Handlingsplan 2013 2017. Inn på tunet Handlingsplan 2013 2017 Inn på tunet Forord Dagens samfunnsutvikling med en økende aldrende befolkning, behov for alternative opplæringsarenaer for barn og unge og arbeidstreningsbehov for personer som

Detaljer

RAPPORT. Organisasjonsgjennomgang. Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN!

RAPPORT. Organisasjonsgjennomgang. Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN! RAPPORT Organisasjonsgjennomgang Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN! Eigersund kommune 24.09.12 1 INNLEDNING OG BAKGRUNN 4 1.1 MANDAT 4

Detaljer

Forhandlingsutvalgets utredning

Forhandlingsutvalgets utredning Forhandlingsutvalgets utredning Signert 19.12.2014 Etablering av en ny kommune med utgangspunkt i Stokke, Andebu og Sandefjord kommuner Forhandlingsutvalget har bestått av tre politikere fra hver kommune.

Detaljer

Kommuneplan 2011 2022. Vedtatt 22.06.11

Kommuneplan 2011 2022. Vedtatt 22.06.11 Kommuneplan 2011 2022 FORORD Det er med glede jeg som ordfører presenterer kommuneplanen for perioden 2011-22. Planen viser hva Ski kommune ønsker å fokusere på de kommende 12 årene, både som lokalsamfunn

Detaljer

HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2014-2017 DEL 2

HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2014-2017 DEL 2 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2014-2017 DEL 2 Innhold 20 Politisk... 4 21 Rådmannens stab... 5 22 Arealplan... 10 23 Service og kommunikasjon... 15 30 Opplæring og oppvekst... 18 31 Barnehage... 24 32 Kultur...

Detaljer

Bibliotek? bare må ha det! Finnmark fylkesbibliotek. Strategier for den regionale bibliotektjenesten 2005 2014. www.fm.fylkesbibl.

Bibliotek? bare må ha det! Finnmark fylkesbibliotek. Strategier for den regionale bibliotektjenesten 2005 2014. www.fm.fylkesbibl. Bibliotek? Strategier for den regionale bibliotektjenesten 2005 2014 Vedtatt av Finnmark fylkesting 8. desember 2004 bare må ha det! Finnmark fylkesbibliotek www.fm.fylkesbibl.no Forord Fylkesutvalget

Detaljer

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Evalueringsrapport av Barentssamarbeidet utført av Erling Fløtten på oppdrag fra Utenriksdepartementet

Detaljer

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL RINGSAKER KOMMUNE 2006-2010 (2018)

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL RINGSAKER KOMMUNE 2006-2010 (2018) FOTO: NANCY BUNDT/ INNOVASJON NORWAY KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL RINGSAKER KOMMUNE 2006-2010 (2018) RINGSAKER VEKST OG UTVIKLING Ringsaker har gode forutsetninger for å være en god bokommune FORORD Dette

Detaljer

Måsøy kommune - Livskraftig og nyskapende

Måsøy kommune - Livskraftig og nyskapende Måsøy kommune - Livskraftig og nyskapende Kommuneplan for Måsøy kommune 2013-2025 Samfunnsdelen Behandlet av kommunestyret i møte 06.09.2012 sak 63/12. (Planen er oppdatert i h.h.t. kommunestyrets vedtak)

Detaljer

STAVANGER, EN FREMRAGENDE ARRANGEMENTSBY

STAVANGER, EN FREMRAGENDE ARRANGEMENTSBY STAVANGER, EN FREMRAGENDE ARRANGEMENTSBY Visjon og strategi for Stavanger som arrangementsby STAVANGER KOMMUNE 1 Innhold 1.0 Innledning 3 2.0 Overordnede mål og retningslinjer 3 2.1 Visjon 3 2.2 Hovedmål

Detaljer

Løvetann ( Taraxacum offcinale), kommuneblomsten for 1756 Inderøy Straumen sentrum, kommunesenteret for 1756 Inderøy

Løvetann ( Taraxacum offcinale), kommuneblomsten for 1756 Inderøy Straumen sentrum, kommunesenteret for 1756 Inderøy KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013 2025 Løvetann ( Taraxacum offcinale), kommuneblomsten for 1756 Inderøy Straumen sentrum, kommunesenteret for 1756 Inderøy 1 Revidert etter formannskapets innstilling 05.06.2013

Detaljer

Regjeringens handlingsplan for økt tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevne.

Regjeringens handlingsplan for økt tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevne. Handlingsplan Regjeringens handlingsplan for økt tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevne. Plan for universell utforming innen viktige samfunnsområder. Regjeringens handlingsplan for økt

Detaljer

Veien mot en ny kommune. Veileder for utredning og prosess

Veien mot en ny kommune. Veileder for utredning og prosess Veien mot en ny kommune Veileder for utredning og prosess Innhold Forord... 2 Innledning... 3 Sentrale mål og føringer... 4 Status... 6 Et felles framtidig mulighetsbilde... 11 Tilråding, informasjon og

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050

Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050 Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050 Planforslag 5. mars 2015. Vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn og sendt ut på høring av komité for samfunnsutvikling i møte 11. mars 2015, sak 10/15. INNLEDNING

Detaljer

Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument

Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument Utarbeidet av rådmennene i INVEST samarbeidet 8.4. 2008 1 1. Bakgrunn Bakgrunnen for INVEST samarbeidet var det press

Detaljer

Strategidokument 2012-2015 Innledning, bakgrunn og prioriteringer

Strategidokument 2012-2015 Innledning, bakgrunn og prioriteringer Del 1 Strategidokument 2012-2015 Innledning, bakgrunn og prioriteringer Forord Kommuneplanens samfunnsdel Bakgrunn og forutsetninger Profil og prioriteringer Saksframlegg Innholdsfortegnelse LARVIK I VERDEN

Detaljer

/0 c)///9 LL. 025 Samarbeidsavtale mellom Vest-Agder fylkeskommune og Songdalen komm,une 2012-2015

/0 c)///9 LL. 025 Samarbeidsavtale mellom Vest-Agder fylkeskommune og Songdalen komm,une 2012-2015 Vest-Apder fylkeskomrnune /0 c)///9 LL. 025 Samarbeidsavtale mellom Vest-Agder fylkeskommune og Songdalen komm,une 2012-2015 Bakgrunn Samarbeidsavtalen er utarbeidet med bakgrunn i samtaler mellom rådmannen

Detaljer

Samlesak regionale studiesentre - søknadsfrist 1. mars 2013

Samlesak regionale studiesentre - søknadsfrist 1. mars 2013 Journalpost.: 13/16765 FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 107/13 Fylkesrådet 27.05.2013 Samlesak regionale studiesentre - søknadsfrist 1. mars 2013 Sammendrag I denne saken behandles 7 søknader

Detaljer

Det Digitale Distriktsagder

Det Digitale Distriktsagder Det Digitale Distriktsagder - 18 distriktskommuner skaffer seg bredbånd HØYKOM- rapport nr 402 Rapporten er utarbeidet innenfor programmet HØYKOM Program for tilskudd til høyhastighetskommunikasjon Ansvarlig

Detaljer

Fra Ny GIV til varig givende

Fra Ny GIV til varig givende ØF-rapport 01/2014 Fra Ny GIV til varig givende Om samarbeid mellom kommune og fylkeskommune for bedre gjennomføring av det 13-årige opplæringsløpet av Maria Røhnebæk Tonje Lauritzen Torhild Andersen ØF-rapport

Detaljer

Veivalg for Vestfold Regional planstrategi 2012 2016

Veivalg for Vestfold Regional planstrategi 2012 2016 Veivalg for Vestfold Regional planstrategi 2012 2016 Vedtatt av Fylkestinget 8. november 2012 Godkjent av Miljøverndepartementet 3. oktober 2013 www.vfk.no Forord Regional planstrategi er et nytt styringsverktøy,

Detaljer

Strategiplan. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse

Strategiplan. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse Strategiplan Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 2012 Strategiplan Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 2012 Innhold Forord... 5 Innledning... 6 Del 1: Strategi for

Detaljer

Småsamfunnssatsing. Telemarksforsking-Bø. En statusbeskrivelse av pilotprosjektene i småsamfunnssatsinga. pr 1. april 2007.

Småsamfunnssatsing. Telemarksforsking-Bø. En statusbeskrivelse av pilotprosjektene i småsamfunnssatsinga. pr 1. april 2007. Småsamfunnssatsing En statusbeskrivelse av pilotprosjektene i småsamfunnssatsinga pr 1. april 2007 Av Egil Rønning Telemarksforsking-Bø TF-notat nr 6/2007 20. april 2007 Telemarksforsking-Bø 2007 TF-notat

Detaljer

1. Innledning. 1.1 Utviklingsanalysen. I strategiplan 2013-2018 er dette oppsummert i følgende punkter:

1. Innledning. 1.1 Utviklingsanalysen. I strategiplan 2013-2018 er dette oppsummert i følgende punkter: Omstillingsprogram for Meløy Handlingsplan 2014 1. Innledning 1.1 Utviklingsanalysen I strategiplan 2013-2018 er dette oppsummert i følgende punkter: A. Konkurransefortrinn: Gode havneforhold, store oppbygde

Detaljer

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020)

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Forsidefoto: Johnny Syversen Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) INNHOLD FORORD

Detaljer