Regionrådets Handlingsplan 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Regionrådets Handlingsplan 2015"

Transkript

1 Regionrådets Handlingsplan 2015 Satsingsområde 1: Næringsutvikling Tiltak 1 Supplerende 1. linjetjeneste for kommunene Videreføring av eksisterende tiltak Regionrådet er i Oppland fylkeskommunes Innovasjonsstrategi definert som supplerende 1. linjetjeneste for alle 6 kommunene i Nord- Gudbrandsdal. Regionkontoret koordinerer 6 K Næring, et samarbeidsforum for de næringsansvarlige i kommunene. Målsetting Styrke virkemiddelapparatet i Nord-Gudbrandsdal. Prioriterte oppgaver Bistå næringslivet i Nord-Gudbrandsdal med veiledning i næringssaker Videreutvikle samarbeidet med Nord-Gudbrandsdal næringshage Øke nyskapingen i næringslivet bl.a. gjennom aktivt arbeid med etablereropplæring Utvikle intern kompetanse og felles «verktøykasse» for de næringsansvarlige i kommunene Samarbeid om regionale næringssaker Regionrådet finansierer kommunale medlemskap i «Ungt entreprenørskap». Oppfølging av medlemskap i Ungt Entreprenørskap Ha en aktiv rolle i programmet «Bedriftene i Fokus» Næringsansvarlige i 6 kommuner Næringsutvikler regionkontoret. Tilsagn Ingen nye tilsagn for 2015 Tiltak 2 Næringsprogrammet:»Bedriftene i fokus» Vedtatt 3-årig næringsprogram i Oppland fylkeskommune Sammen med Oppland fylkeskommune og Innovasjon Norge forsterker vi det offentlige engasjementet for næringsutvikling i Gudbrandsdalen. Det er gjennomført fase 1 prosjekt. Målsetting Gjennomføre vedtatt næringsprogram. Programmet skal ha et tydelig bedriftsfokus. Programmets egne målsettinger Prioriterte oppgaver Finne en egnet arbeidsform og organisering for å sette i verk tiltak som følger opp næringsprogrammet i praktisk arbeid. Regionrådet og kommunene kobler sammen IN og lokalt næringsliv med målsettingen om å forsterke tilretteleggingen for næringslivet i regionen. 1

2 Oppland fylkeskommune bevilget 15 millioner til det 3-årige næringsprogrammet. Arbeidet er bestilt hos Innovasjon Norge 2 stillinger 6 K Næring Tilsagn Ingen nye tilsagn i 2015 Tiltak 3 Dialog næringsliv regionråd Nytt tiltak Regionrådet gjennomførte 21. mai i år et vellykket dialogmøte med inviterte representanter fra lokalt næringsliv. Tiltaket blir foreslått videreført som fast, årlig arrangement. Styrke dialogen med lokalt næringsliv. Arrangere et dialogmøte mellom næringsliv og regionråd Målsetting Prioriterte oppgaver 6K Næring Nord-Gudbrandsdal Næringsforening Kommunale næringsforeninger Næringshagen i Nord - Gudbrandsdal Tilsagn Ingen regionale tilsagn i 2015 Tiltak 4 «Arbeidsplasser til regionen» Formalisert samarbeid for etablering av private og offentlige arbeidsplasser Nytt tiltak En samordning av tiltaksapparatet for næringsutvikling vil legge grunnlaget for en mer målrettet innsats for næringsutvikling generelt, men spesielt for akkvisisjonsarbeid. Systematisk innsats for å sikre eksisterende- og hente nye etableringer krever god planlegging og god organisering som avklarer samhandlingen mellom det faglig og politiske nivået. Regionrådet ønsker å se på om et tettere samarbeid mellom de forskjellige aktørene kunne utløst større og nye effekter Målsetting Samarbeid om akkvisisjon av private og offentlige arbeidsplasser De samarbeidende organisasjoner får en større måloppnåelse for sin virksomhet Næringsmedarbeiderne får et faglig nettverk som bygger egenkompetanse og skaper mulighet for å bygge spisskompetanse som alle kan nytte seg av. Prioriterte oppgaver Utarbeide grunnlag for drøftinger i kommunene og med aktuelle samarbeidsorganisasjoner Gjennomføre drøftinger og konkludere med forslag til strategier. 2

3 Arbeide for å sikre regionens næringsliv kompenserende tiltak for endringene i den differensierte arbeidsgiveravgiften. Regionrådet i Nord-Gudbrandsdal 6 K Næring Aktuelle samarbeidsorganisasjoner Oppland fylkeskommune Tilsagn Ingen regionale tilsagn i 2015 Tiltak 5 Målsetting Regional reiselivsstrategi Nytt tiltak I den vedtatte regionale reiselivsstrategien er det vektlagt tre delmål. 1 Økt målrettet markedsføring 2 Reisemålsutvikling. 3 Rolleavklaring. Regional reiselivsstrategi er vedtatt i alle kommunestyrene. Regionrådet vil bidra til at reiselivsnæringa i Nord-Gudbrandsdalen fortsetter en god utvikling i 2015 og bygge opp under målsettingen i regional Reiselivsstrategi Prioriterte oppgaver Utfordre destinasjonsselskap i regionen om å prioritere tiltak under mål 1 og 2. Aktuelle tiltak må synliggjøre egenfinansiering. Aktuelle tiltaksområder er produktutvikling, infrastrukturtiltak og markedstiltak. - Regionrådet - Destinasjonsselskap - Kommunene - Oppland fylkeskommune - Innovasjon Norge Planlagte tiltak blir lagt fram for vedtak i Regionrådet. Tilsagn Tiltak 6 Regional sykkelsatsing Videreføring av tiltak Interkommunal arbeidsgruppe. Målsetting Registrere, merke og markedsføre gode sykkelruter i regionen. Det er to målgrupper for satsingen: Innbyggere og tilreisende. Definere gode og sikre sykkelruter med god merking innenfor eksisterende traseer. Prioriterte oppgaver Knytte «Panorama Ottadalen» sammen med sykkelrute mellom Sel og Lesja. 3

4 Avklare grunnlag og muligheter for en sykkelrute i fjellområdene mellom Hjerkinn og Lillehammer Intensivere merking av ruter med Nasjonalparkrikeprofil Avklare muligheter for å etablere en regional TurApp etter erfaring fra Valdres. Markedsføring av ruter på nettsider Regionkontoret og kommunal arbeidsinnsats. Oppland fylkeskommune SNO aktuelle samarbeidsparter innenfor utmarksforvaltning I tillegg er reiselivsselskapene involvert med egeninnsats. Statens Vegvesen skilter rutene. Tilsagn Ingen nye tilsagn for 2015 Tiltak 7 Kultur- og naturbasert næringsutvikling Videreføring av årlig rammebevilgning Kulturnæringene har vist potensiale for vekst. Regionen treng næringsbaserte aktivitets- og opplevelsestilbud. Bevilgninger skal øremerkes kultur- og naturbaserte tilbud i kommunene. Det blir satt som krav at tiltakene skal ha økonomiske ringvirkninger, utviklingspotensial og profilere regionen på en god måte. Målsetting Styrke næringspotensialet i kultur- og naturbaserte aktivitetsog opplevelsestilbud. Bidra til å gi innbyggere og tilreisende gode opplevelser Stimulere aktiviteter med et langsiktig perspektiv Prioriterte oppgaver Det skal legges særlig vekt på å styrke vinklingen mot en næringsmessig utvikling av de ulike tiltaka. Fordele midler etter innspill og prioriteringer fra kommunene Etablere en regional kulturkalender Kommunene prioriterer inntil 1-2 tiltak. Regionsjefen får fullmakt til å fordele rammebevilgningen etter prioritering av tiltak i den enkelte kommune. Tilsagn Tiltak 8 Sekretariat for Nasjonalparkkommunene Rådet for nasjonalparkkommuner (RFN) vedtok på sitt årsmøte å samorganisere sin organisasjon med nasjonalparklandsbyene. Målet er å ha en ny organisasjon på plass RFN er etablert med et styre bestående av ordførere fra medlemskommunene og et sekretariat i 70 % stilling lagt til Regionrådet Nord-Gudbrandsdal. Stillingen finansieres over RFN sitt budsjett. 4

5 Målsetting Visjon: Nasjonalparklandsbyene og nasjonalparkkommunene skal være det beste vertskap for tilrettelagte opplevelser av natur- og kulturarv. Mål: Vi skal gjøre Nasjonalparksatsingen til en nasjonal satsing som samler alle aktører med interesse i nasjonalparker. Satsingen skal stimulere til økt lokal verdiskaping og representere en bedre mulighet for lokal næringsutvikling. Prioriterte oppgaver Forankre strategidokument i kommunene. Koordinere vertskapskurs for Kursene skal arrangeres i nært samarbeid med lokale destinasjonsselskap. Profileringsarbeid, presse, internett. Merkevarestrategi, i regi av Miljødirektoratet Næringsarbeid Medlemskontingent og støtte fra Miljødirektoratet. Regionrådet leier ut Bjørg Vole i 70 % stilling til sekretariatet gjennom skriftlig avtale med styret for Nasjonalparkkommunene Tilsagn Ingen regionale tilsagn Tiltak 9 Kokkekamp 2015 Gudbrandsdalsmat SA tok initiativ til tiltaket. I 2013 ble det etablert arbeidsgruppe og utarbeidet arbeidsplan. Prosjektet er forankret i kommunene, 6 K Skole og i alle ungdomsskolene i regionen. Første kokkekamp gjennomført i mai Kokkekamp for alle 9. klassinger i ungdomskolene i Nord- Gudbrandsdalen. Målsetting Økt kunnskap om lokalmat Stimulere til bedre rekruttering til kokkefaget Økt bevissthet om lokalt landbruk og reiseliv Stimulere til entreprenørskap Prioriterte oppgaver I 2015: Planlegge og organisere kokkekampen Orientere om kokkeyrket og lokal matproduksjon i ungdomsskolen Involvere lokale matprodusenter i informasjons- og motivasjonsarbeid 5

6 Sterkere fokus på entreprenørskap Vektlegge helsedelen av Mat og helsefaget, spesielt på finaledagen, for å gjøre dagen mest mulig interessant også for dem som ikke er på finalelaget. Bruke jakt og fiske som innfallsvinkel. Gjennomføring av Kokkekamp 2015 Tilsagn Samarbeidsprosjekt mellom Gudbrandsdalsmat SA - prosjektledelse Regionkontoret for Nord-Gudbrandsdal Opplæringskontoret Brimi-kjøken Nord-Gudbrandsdal vdg skule Bevilgninger dekkes utenom partnerskapsmidler Satsingsområde 2: Samferdsel Tiltak 1 Målsetting Prioriterte oppgaver Breiband teknologisk infrastruktur Videreføring Nord-Gudbrandsdal hadde ei stor utbygging av radiobasert breiband i Teknologi og utstyr har endra seg og det er derfor viktig at regionen har fokus på fornying og forbedring av kapasitet og videre utbygging, gjerne med basis i fiberteknologi. Prosjektet skal også ha fokus på dekningsgrad og sikkerhet i mobilnettet. Det foregår i dag en utbygging i tråd med planer framlagt av nettselskapene i regionen. I 2014 ble det fra 4 kommuner søkt Post og Teletilsynet om bevilgninger til nye utbyggingsområder. Breiband- og mobilnettet i Nord-Gudbrandsdal Posisjonere Nord-Gudbrandsdal for Netcom sin utbygging av 4 G Mobilt Breiband 10 millioner fra Oppland fylkeskommune Regionkontoret Eidefoss og Skjåk Energi Tilsagn Ingen regionale tilsagn i 2015 Tiltak 2 Nasjonal Transportplan prioriterte oppgaver i 2015 Videreføring Forberede innspill til rullering av NTP. Samferdselsutvalget har ansvar for framdrift av prosessen i dialog med OFK. Regionrådet blir involvert under vegs. Endelig prioriteringer vil bli behandlet i regionrådet som egen sak Målsetting Viktig at NTP sikrer at påbegynte prosjekter i sin helhet fullføres. Finansieringsramme for planperioden må dimensjoneres deretter og finansieringsfordelinga mellom staten og brukerne må sikre at avstandsulempene ikke øker på grunn av for høye bompengesatser. 6

7 Foreløpig prioriterte oppgaver Systematisere et politisk fokus på følgende prioriterte områder: E6-utbygging av strekningen Ringebu Otta er regionens hovedprioritering. RV 15 Otta Sogn og Fjordane E136 Dombås Møre og Romsdal. Rammetilskuddet fra staten må i større grad avspeile fylkeskommunens andel av det totale fylkesvegnettet i Norge. Det må i tillegg gis et forholdsmessig større tilskudd til fylker med særlig stort etterslep på vedlikehold før det er aktuelt å overføre ansvaret for andre riksveier til fylkene. Staten må dekke kostnader ved flom og ras på fylkesvegnettet. Opprusting av fylkesveger som er omkjøringsveger for riksveger. Videreføre påvirkningsarbeidet for å få på plass en ny beredskapsvei/ny veg for E6 i Rosten. Aktuelt alternativ til beredskapsvei kan være Holungsøy Dovre. Gjennom prosjektet «Knutepunkt Otta» arbeide for at investeringer til opprustning og utvikling av Otta stasjon/otta Skysstasjon prioriteres i NTP. Arbeide for sikringstiltak på rasutsatte punkter på riks- og fylkesvegnettet i Nord-Gudbrandsdalen Gjennom Jernbaneforum Dovrebanen Nord arbeide for opprustning av Dovrebanen nord for Lillehammer og Raumabanen og økt frekvens på persontog Dombås(Åndalsnes)-Lillehammer og Otta- Trondheim. - Regionalt samferdselsutvalg - E6 forum Gudbrandsdal - Jernbaneforum Dovrebanen Nord og Dovrebanen-Raumabanen - Gudbrandsdal Lufthavn AS - Oppland Fylkeskommune Tilsagn Ingen nye tilsagn for 2015 Tiltak 3 Otta Skysstasjon Videreføring Uteområdene ved Otta skysstasjon trenger oppgradering det har ikke vært gjort vesentlige vedlikeholdsarbeider siden skysstasjonen ble åpnet i Otta Skysstasjon tilfredsstiller ikke dagens krav til funksjonalitet, fasiliteter og universell utforming. 7

8 Målsetting Ny E6 påvirker framføring av ekspressbussene med endringer i stoppmønsteret inklusiv hviletid for sjåførene. Ut fra Otta skysstasjons funksjon som trafikknutepunkt er det nødvendig at dette tas hensyn til i planlegginga av en oppgradert skysstasjon. Utvikle Otta skysstasjon til et viktigere knutepunkt for ekspressbussrutene i Gudbrandsdalen i framtida og til et funksjonelt trafikknutepunkt for reisende med tog, buss og taxi til og fra Otta. Prioriterte oppgaver Oppgradere og utvide arealet for oppstillingsplasser for busser. God tilgjengelighet fra terminalbygg til plattform inklusiv planfri kryssing til spor 2 Anlegge en tverrforbindelse øst vest for gående/syklende over/under sporområdet Utvide arealet for korttids- og langtidsparkering av privatbiler Oppstillingsplass for drosjer Bedre inn- og utkjøring til/fra skysstasjonen fra Rv15 og Fv435 Otta - Sel Tilgang til kafeteria/ servering for ekspressbusspassasjerene ved pausestopp Otta skysstasjon AS, Sel kommune, Jernbaneverket, NSB, Rom Eiendom, Statens vegvesen og Oppland fylkeskommune Tilsagn Ingen regionale tilsagn i 2015 Tiltak 4 Sekretariat for Gudbrandsdal Lufthavn AS Videreføring Regionrådets administrasjon har sekretariatsansvar for selskapet Målsetting Sikre at de administrative oppgavene blir ivaretatt på en god måte Prioriterte oppgaver Forberede saker til styret Bidra til at selskapet fyller alle krav til lover og regler for aksjeselskap. Administrativ rapportering til styret og eiere. Tilsagn Samferdselsutvalget, Nord-Gudbrandsdal Næringsforening Finansiert gjennom timeavtale Satsingsområde 3: Kompetanse Tiltak 1 Nasjonalparkvert Videreføring Nasjonalparkrikevert-programmet gjennomføres årlig (ved skolestart) for alle nye elever ved N-G vgs. Programmet ble gjennomført første gang høsten Målsetting Gjennom positive opplevelser og kunnskap om regionens fortrinn, øke elevenes identitet knyttet til Nasjonalparkriket 8

9 Skape møteplasser og elevfellesskap på tvers av skolestedene Prioriterte oppgaver Kunnskap om Dovrefjell er prioritert våren 2015 Egeninnsats fra skolens ansatte i forhold til gjennomføring. Regionale partnerskapsmidler vil i hovedsak gå til planlegging, transportkostnader og innleie av eksterne foredragsholdere. Tilsagn Ingen nye tilsagn for Overført tilsagn på kr fra 2014 Tiltak 2 Nettbaserte høgskoletilbud Videreføring av medlemskap Opprettholde medlemskap i Studiesenteret.no for å ha tilgang til det store tilbudet av nettbaserte høgskoletilbud som ligger i dette nasjonale tilbudet. Målsetting Opprettholde et godt desentralt høgskoletilbud for befolkningen i Nord-Gudbrandsdal Prioriterte oppgaver Beholde tilknytningen til studiesenteret.no og andre høgskoler vi samarbeider med. Konsolidere etablerte desentraliserte høgskoletilbud og utvikle nye. Ha funksjonelle klasserom for fjernundervisning på Otta Ha god kompetanse på fjernundervisning i regionen. Karrieresenteret Opus NG Tilsagn Tiltak 3 Tverrfaglig Opplæringskontor i Nasjonalparkriket Under planlegging Tverrfaglig opplæringskontor med en regional koordinatorfunksjon som organiserer yrkesopplæring i Nord-Gudbrandsdal Målsetting Stimulere til flere læreplasser i lokalt næringsliv Stimulere til flere læreplasser i kommunal sektor Videreutvikle arenaer og rutiner for samarbeid mellom næringsliv og skole, med mål om å tilby fagområder i den videregående skolen som er etterspurt av næringslivet Prioriterte oppgaver Avklare behov og grunnlag for et tverrfaglig opplæringskontor med kommunal medeierskap Stifte opplæringskontor Utvikle opplæringskontoret til å omfatte flere bedrifter og flere fag Opplæringskontoret Brimikjøken Oppland fylkeskommune Nord-Gudbrandsdal VGS Regionrådet Nord-Gudbrandsdal 9

10 Tilsagn Regionsjefen foreslår at det avsettes kr til tiltaket. Tiltaket blir nærmere utredet i egen sak som blir lagt fram for Regionrådet våren Endelig finansiering fra partnerskapsmidler blir avklart i saken. Satsingsområde 4: Bolyst Tiltak 1 Målsetting Utvikling av Otta som by - og regionsenter. Videreføring av tiltak Det er i et forprosjekt gjennomført en samarbeidsprosess i perioden i forhold til å avklare visjoner, mål og strategier for videre utvikling av Otta. Vedtatt samarbeidsavtale bygger på en videreføring av arbeidet forprosjekt perioden. Avtalen har en varighet på 5 år fra 2015 til Regionrådet er representert i styringsgruppen. Målet er at samarbeidet skal bidra til et felles løft for hele regionen gjennom en systematisk byutvikling av Otta. Prioriterte oppgaver Videreføre påbegynt regional satsing for å utvikle Otta som by og regionsenter Søke finansieringsmuligheter for prosjekter og tiltak Foreta nødvendige prioriteringer av planer, prosjekter og tiltak Initiere iverksetting av tiltak som følge av strategiplan Tilsagn Samarbeidet i denne avtalen baserer seg på en grunnfinansiering i form av et spleiselag, som prosjektbistand knyttet til faglige råd og utredninger, basert på følgende modell for finansiering der partene bidrar med følgende midler pr. år: Sel kommune ,- Oppland fylkeskommune ,- Statens vegvesen ,- Regionrådet i Nord- Gudbrandsdalen ,- Nord-Gudbrandsdal næringsforening 5 000,- Otta handels og næringsforening 5 000,- Nasjonalparkriket reiseliv 5 000,- Regionrådets økonomiske bidrag forutsettes dekt av partnerskapsmidler jfr. vedtak i sak 21/14 i Regionrådet Tiltak 2 Idretts og fysakkoordinator Etter avsluttet 3-årig prosjektperiode ble stillingen videreført i 2013 og 2014 med vekt på folkehelse og bolyst. Tiltaket blir videreført for 2015 i 50 % stilling. 10

11 Det er et økende nasjonalt fokus på folkehelse og forebyggende helsearbeid. Målsetting Forebyggende tiltak for bedre folkehelse i Nord-Gudbrandsdal Folkehelsetiltak rettet mot næringslivet Prioriterte oppgaver Stimulere til og organisere tiltak for fysisk aktivitet innen privat næringsliv Legge til rette for fysisk aktivitet for funksjonshemmede i NG Foreldremøter i hver kommune med tema fysisk aktivitet/kosthold Deltagelse i arbeidsgruppe for å stimulere til sunt kosthold gjennom bruk av lokale råvarer Kokkekamp Kursing av lærere i grunnskolen i tilrettelegging for fysisk aktivitet Leder av styringsgruppa for Nasjonalparkriket Fotball Idrettslag, skoler, barnehager, privat næringsliv, kommuner, FAU Tilsagn Tiltak 3 Målsetting Ung i Nasjonalparkriket Opprinnelig 3-årig prosjekt, foreslått videreført til , jfr sak 24/14 i Regionrådet Regionrådet vedtok i 2011 å etablere et 3-årig regionalt ungdomsprosjekt. Prosjektleder i 100 % stilling startet arbeidet Prosjektet skal initiere nye tiltak og følge opp/bistå eksisterende tiltak rettet mot ungdom i regionen. Kommunene er viktige samarbeidspartnere. Jfr prosjektplan: «Bidra til å øke bolyst gjennom å skape en kultur i regionen som stimulerer ungdom til aktiv deltagelse i samfunnet» Prioriterte oppgaver Sekretariat for «Ungdommens regionråd» Administrere «Trygt heim for en 50-lapp» Hybelprosjekt ved Ngvgs Kick off ny musikaloppsetning Lede musikalarbeidet i Nord-Gudbrandsdal Iverksette Tiltak initiert av «Ungdommens regionråd» Regionalt finansiert prosjektleder fram til Ungdomsmedarbeiderne i kommunene Oppland fylkeskommune Tilsagn til tiltak i regi av Ungdommens Regionråd 11

12 Tiltak 4 Ungdomsmusikal Nytt tiltak som en del at tiltakene i Ung i Nasjonalparkriket Målgruppe, målsetting Prioriterte oppgaver 2015 Ungdomsmusikalen etableres som fast regionalt tiltak, eid av Regionrådet, med oppsetning annethvert år. Det stilles til disposisjon egen prosjektleder i 50 % stilling som har overordna ansvar for gjennomføring av musikalen. Det etableres en styringsgruppe sammensatt av en kommunalsjef fra hver av de 6 kommunene, prosjektleder «Ung i Nasjonalparkriket»/leder for musikalen. Øvinger blir lagt til Lom, Otta og Dombås. Reisekostnader dekkes i størst mulig grad via «Trygt heim for en 50- lapp». Ungdom år. Visjon: Skape en fellesarena for organisert og uorganisert ungdom i et prosjekt som går på tvers av kommune- og regiongrenser. Være et tilbud der ungdom får utviklet sine kreative evner. Organisering/oppstart: - Etablering av styrings- og arbeidsgrupper - Avtaler med instruktører - Audition - Oppstart øvinger Prosjektleder 50 % stilling Kommunene (6): Medarbeider i ca 15 % stilling i produksjonsperioden Tilsagn jfr. vedtak i sak 24/14 Tiltak 5 «200 ledige Hus» 3-årig prosjekt, avsluttes i september Gjennomført informasjon om prosjektet i alle kommunestyrene Registrert 392 ledige hus/413 eiere. Sendt brev til alle. Oppfølging/kontaktarbeid overfor eierne/kjøpere Info-arbeid: Oppgradert nettside, etablert facebookside. Målsetting Kommunene i Nord-Gudbrandsdalen står overfor store utfordringer med negativ befolkningsutvikling og fraflytting. Registreringsarbeidet viser et stort antall gardsbruk som står ubebodd, her ligger store muligheter for økt tilflytting. Erfaringer tilsier at det er en større etterspørsel etter gardsbruk enn det som er tilgjengelig gjennom salg eller utleie. Arbeidet vil bestå i å informere, rettlede og følge opp eiere av ubebodde gardsbruk slik at disse får fast bosetting enten gjennom salg eller utleie. 1. Fast bosetting på minst 20 ledige hus og gardsbruk/eneboliger 2. Utvikle en felles jord- og konsesjonslovspolitikk i regionen med hovedvekt på bosetting. 3. Skape trivsel for tilflyttere/innbyggere. 12

13 Prioriterte oppgaver Kontakte eiere av ubebodde gardsbruk/eneboliger for å oppnå salg eller utleie av eiendommen. Tiltak for salgs- og utleieprosessen. Bidra til å styrke tilflytterarbeidet i kommunene. Stian Høglien prosjektleder 50%, Cecilie Asp 40 % stilling Økonomi: Bolystmidler er innvilget med kr. 1,5 millioner. Innvilget i partnerskapsmidler. Kommunale midler kr pr.år Samarbeidspartnere: Tilflytteransvarlige i kommunene. Landbrukskontora i kommunene. Styringsgruppe er Regionrådets arbeidsutvalg Tilsagn Ingen nye regionale tilsagn for Kommunale vedtak på egenandeler kr pr kommune pr.år Satsingsområde 5: Regionalt utviklingsarbeid Tiltak 1 Felles boligpolitikk i Nord-Gudbrandsdal, prosjekt Prosjektet videreføres ut 1. kvartal Utsatt avslutning på avklares med Husbanken. Nord-Gudbrandsdal har behov for å utforme en boligpolitikk som omfatter bosetting av flyktninger ungdomsboliger eldreboliger omsorgsboliger utbygging i samarbeid mellom off/privat tilrettelegging for boligbyggerlag sentrumsutvikling. Alle seks kommunene i Nord-Gudbrandsdal har en negativ befolkningsutvikling. Det har tidligere vært gjennomført et eget tilflytterprosjekt. Resultatene viser bl.a. at det er personer som flytter til regionen hvert år. Det er derfor viktig å kunne tilby et variert og godt boligtilbud. I vår region blir det arbeidet spesielt med stedsutvikling og regionsenterutvikling. Det er en politisk forståelse av at innbyggerne i større grad enn tidligere ønsker å bo i moderne bygdesentra med lett tilgang til servicetilbud og variert boligtilbud. Målsetting Aktivitet 1: Skolere dedikerte folk i kommunene til å ta i bruk tilgjengelige virkemidler for en aktiv boligpolitikk Aktivitet 2: Prosjektet skal medvirke til at regionen får en felles boligpolitikk som Prioriterte oppgaver tar opp i seg at regionen i stor grad har et felles bo- og arbeidsmarked. Aktivitet 1: Dedikere personell i kommunene til å skolere seg på Husbankens ordninger. Etablere et interkommunalt boligforum for å gjennomføre felles boligpolitikk. 13

14 Vurdere spesielle tiltak som Bolig for ungdom ung-bo (leie før eie) Forsterke og systematisere samarbeidet mellom kommunene/husbanken og private utbyggere, borettslag, boligbyggelag. Sikre at kommunene i regionen implementerer boligpolitikken i det øvrige planverket slik at de til enhver tid har tilgjengelige ledige boligtomter for privatpersoner og utbyggere Det opprettes nær kontakt med NAV, flyktningetjenesten, planavdeling og næringsavdeling, helsesektoren og planansvarlig i kommunene. Dette gjøres ved å etablere et boligforum. Utfordre Husbanken til å vurdere løsninger med kontordager i regionen. Aktivitet 2: Utrede status i regi av Østlandsforskning eller tilsvarende organ. Utrede kommunale planer/praksis Intervjue private aktører i markedet. Utarbeide grunnlag for en interkommunal plan for boligpolitikk Avklare politiske prosesser og mål i kommunene Gjennomføre utkast til regional plan til politisk behandling i regionrådet og kommunene. Budsjett: 1.16 mill.kr(søknad Husbanken 2013) Bevilget(2013) Husbanken, Partnerskapsmidler beregnet egeninnsats kommuner/region Prosjektstillinger: Frode Damstuen 50 %, Hans Bj.Talleraas 40% Tilsagn Prosjektet er fullfinansiert, ingen nye bevilgninger. Tiltak 2 «Kommunereform i kommunene og i regionen.» Nytt tiltak 18. juni 2014 fikk regjeringen flertall i Stortinget for sitt forslag til kommunereform. Det er nå bred enighet om behovet for reform, målene, de økonomiske virkemidlene og oppstart høsten Alle landets kommuner er invitert til å starte prosesser for å avklare om det er aktuelt å slå seg sammen med nabokommuner. Hvordan vil kommunereformen endre kommunestrukturen, endre oppgaveporteføljen for kommunene og påvirke det regionale samarbeid i norddalen? Målsetting Å legge grunnlaget for gjennomføring av kommunereformen Prioriterte oppgaver Organisere arbeidet med reformen i kommunene og sikre tilgang på nødvendig kompetanse 14

15 Utarbeide grunnlag for å gjennomføre kommunereformen i Nord-Gudbrandsdal Utvikle en offensiv plan for oppgaveløsning i offentlig sektor i Nord-Gudbrandsdal. Avklare omfang og organisering av interkommunalt samarbeid i Nord-Gudbrandsdal som en konsekvens av en kommunereform. Egne ressurser i kommunene i norddalen Regionkontoret i Nord-Gudbrandsdalen - personalressurs Fylkesmannen i Oppland personalressurs Fylkesmannen i Oppland skjønnsmidler Tilsagn Ingen økonomiske bevilgninger for Regionkontoret kan bidra i prosessarbeidet etter behov fra kommunene. 15

Regionrådet Nord-Gudbrandsdal

Regionrådet Nord-Gudbrandsdal 1 Regionrådet Nord-Gudbrandsdal Medlemmar og varamedlemmar i Regionrådet Rådmannsutvalet Repr Ungdommens regionråd Møte i Regionrådet Møtestad: Otta Hotell Dato: Fredag 05.12.2014 Tidspunkt: kl 09.00 13.00

Detaljer

Prosjektplan Ung i Nasjonalparkriket

Prosjektplan Ung i Nasjonalparkriket Prosjektplan Ung i Nasjonalparkriket INNLEDNING 1. MÅL OG RAMMER 1.1 Bakgrunn 1.2 Mål for prosjektet 1.3. Rammer 2. OMFANG OG AVGRENSNING 3. ORGANISERING 3.1. Prosjektledelse 3.2. Prosjektgruppe 3.3 Øvrige

Detaljer

Utv.saksnr Utvalg Møtedato Sak 03/16 Regionrådet 29.01.2016

Utv.saksnr Utvalg Møtedato Sak 03/16 Regionrådet 29.01.2016 Sak Regionrådet Nord-Gudbrandsdal Saksnr: 2015/32-1 Arkiv: Saksbehandler: Ole Aasaaren Dato: 16.12.2015 Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato Sak 03/16 Regionrådet 29.01.2016 Regionrådets Handlingsplan

Detaljer

Medlemmer og varamedlemmer i Regionrådet Rådmannsutvalget Repr Ungdommens regionråd

Medlemmer og varamedlemmer i Regionrådet Rådmannsutvalget Repr Ungdommens regionråd Medlemmer og varamedlemmer i Regionrådet Rådmannsutvalget Repr Ungdommens regionråd Møtested: Thon Hotell Otta Dato: Fredag 29.01.2016 Tidspunkt: kl 09.00 13.00 Sakliste Regionrådet: Sak 01/2016: Lærlingekontoret

Detaljer

Regionrådet Nord-Gudbrandsdal

Regionrådet Nord-Gudbrandsdal Regionrådet Nord-Gudbrandsdal Medlemmar og varamedlemmar i Regionrådet Rådmannsutvalet Møte i Regionrådet Møtestad: Toftemo, Dovre Dato: Fredag 06.12.2013 Tidspunkt: kl 09.00 13.00 Sakliste Regionrådet:

Detaljer

Regionrådet Nord-Gudbrandsdal

Regionrådet Nord-Gudbrandsdal Regionrådet Nord-Gudbrandsdal Saksnr: 2013/3-1 Arkiv: Saksbehandler: Ole Aasaaren Dato: 03.01.2013 Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato PS 4/2012 Regionrådet 25.01.2013 Regionrådets Handlingsplan 2013

Detaljer

Strategisk plan for Regionrådet i Nord-Gudbrandsdal

Strategisk plan for Regionrådet i Nord-Gudbrandsdal Strategisk plan for Regionrådet i Nord-Gudbrandsdal 2013 2015 Vedtatt i Regionrådet 07.12.2012 FORORD Regionrådet for Nord-Gudbrandsdal vedtar en strategisk plan for arbeidet i 2013-2015. Planen skal rulleres

Detaljer

Forslag til Handlingsprogram 2015 (16) - Regional plan for opplevelsesnæringer i Hedmark

Forslag til Handlingsprogram 2015 (16) - Regional plan for opplevelsesnæringer i Hedmark Saknr. 14/8511-20 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Forslag til Handlingsprogram 2015 (16) - Regional plan for opplevelsesnæringer i Hedmark 2012-2017 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet vedtar det framlagte

Detaljer

Skjåk, Lom, Vågå, Sel, Dovre, Lesja samarbeider med Oppland Fylkeskommune om regional utvikling.

Skjåk, Lom, Vågå, Sel, Dovre, Lesja samarbeider med Oppland Fylkeskommune om regional utvikling. VÅGÅ LOM SKJÅK SEL LESJA DOVRE Oppland fylkeskommune Skjåk, Lom, Vågå, Sel, Dovre, Lesja samarbeider med Oppland Fylkeskommune om regional utvikling. Fjellregionen østlandsforskning Eastern Norway Research

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0023 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013

Søknadsnr. 2013-0023 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Søknad Søknadsnr. 2013-0023 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn 200 ledige hus Kort beskrivelse Prosjektet skal skape økt bolyst gjennom å arbeide for å få fast bosetting på

Detaljer

Strategisk plan for Fjellregionen

Strategisk plan for Fjellregionen Strategisk plan for Fjellregionen 2017 2021 Vedtatt av Regionrådet for Fjellregionen - 0 - Innledning Rolle- og ansvarsfordeling regionråd og kommuner Regionrådet for Fjellregionen er et samarbeidsorgan

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR REGION MIDT-BUSKERUD 2012-2015

HANDLINGSPLAN FOR REGION MIDT-BUSKERUD 2012-2015 HANDLINGSPLAN FOR REGION MIDT-BUSKERUD 2012-2015 Vedtatt: Regionrådet for Midt-Buskerud 23.11.2012 Kommunestyret i Modum 14.12.2012, sak 109/12 Kommunestyret i Sigdal 21.12.2012, sak 124/12 Kommunestyret

Detaljer

Regionmøte med fylkesmannen. Dombås 06.11.14

Regionmøte med fylkesmannen. Dombås 06.11.14 Regionmøte med fylkesmannen Dombås 06.11.14 Protokoll fra møte i AU den 10.10.14 2. Rovdyrtap og beitenekt i norddalen. Harald Klæbo, FM, og Ivar Odnes, leder av rovviltnemnda i Oppland, deltok. Harald

Detaljer

Velkommen til Oppland

Velkommen til Oppland Velkommen til Oppland Fylkesordfører Gro Lundby Fakta Areal: Ca 25 000 km 2 25% verna, 80% over 600 moh Innbyggere: ca 187 000 Kommuner: 26 Regioner: 6 Hadeland, Gjøvik, Lillehammer, Valdres, Midt-Gudbrandsdal,

Detaljer

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst.

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. 1. Hva er navnet på prosjektet? 2. I hvilken fase er prosjektet? (sett x) Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. a) Forprosjekt b) Hovedprosjekt - X

Detaljer

STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR FJELLREGIONEN 2009-2016

STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR FJELLREGIONEN 2009-2016 STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR FJELLREGIONEN 2009-2016 Rullerende plan utarbeidet i samarbeid mellom Regionrådet for Fjellregionen, kommunene og Næringsforum i Fjellregionen vedtatt november 2012 Visjon 25000

Detaljer

Strategi- og handlingsplan for Sør-Østerdal Regionråd

Strategi- og handlingsplan for Sør-Østerdal Regionråd Strategi- og handlingsplan for Sør-Østerdal Regionråd 2016-2020 Mål: «Vekst og utvikling med basis i regionens natur- og kulturressurser» Vedtatt i Regionrådet 10. mars 2016 1.0 Bakgrunn: Regionrådet for

Detaljer

Strategi for samarbeidstiltak i Regionrådet for Hamarregionen VISJON: Hamarregionen

Strategi for samarbeidstiltak i Regionrådet for Hamarregionen VISJON: Hamarregionen Vedtatt 11.10.2016 Strategi for samarbeidstiltak i Regionrådet for Hamarregionen 2016-2020 VISJON: Hamarregionen 100 000 HOVEDMÅL: Et felles løft for økt bosetting, arbeidsmuligheter og gode opplevelser.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 12/ Audun Mjøs HANDLINGSPLAN FOR REGIONRÅDET I MIDT-BUSKERUD

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 12/ Audun Mjøs HANDLINGSPLAN FOR REGIONRÅDET I MIDT-BUSKERUD SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 12/3669 026 Audun Mjøs HANDLINGSPLAN FOR REGIONRÅDET I MIDT-BUSKERUD 2012-2015 RÅDMANNENS FORSLAG: Handlingsplan for Regionrådet i Midt-Buskerud

Detaljer

Rådet for nasjonalparkkommuner Strategidokument og handlingsplan vedtatt februar 2013

Rådet for nasjonalparkkommuner Strategidokument og handlingsplan vedtatt februar 2013 Rådet for nasjonalparkkommuner Strategidokument og handlingsplan vedtatt februar 2013 UTGANGSPUNKT:! Nasjonalparkkommunene forholder seg til dagens lovverk som er gitt av MD og DN.! Strategi og handlingsplan

Detaljer

Strategisk plan. Regionrådet Nord-Gudbrandsdal

Strategisk plan. Regionrådet Nord-Gudbrandsdal Strategisk plan Regionrådet Nord-Gudbrandsdal 2016-2019 Vedtatt i Regionrådet 29.01.2016 1 Strategisk plan Regionrådet Nord-Gudbrandsdal 2016-2019 Forord Regionrådet for Nord-Gudbrandsdal vedtar en strategisk

Detaljer

Høgskoletilbud i Fjellregionene Støtte til avsluttende prosjektperiode våren 2013

Høgskoletilbud i Fjellregionene Støtte til avsluttende prosjektperiode våren 2013 Saknr. 12/5377-9 Saksbehandler: Unni Fornæss Høgskoletilbud i Fjellregionene Støtte til avsluttende prosjektperiode våren 2013 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010 Namdalseid kommune Saksmappe: 2010/658-5 Saksbehandler: Lisbeth Lein Saksframlegg Natur og kulturbasert nyskaping Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre

Detaljer

Regionrådet Nord-Gudbrandsdal

Regionrådet Nord-Gudbrandsdal Regionrådet Nord-Gudbrandsdal Saksnr: 2015/32-12 Arkiv: Saksbehandler: Ole Aasaaren Dato: 07.10.2016 Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato Sak 21/16 Regionrådet 09.12.16 Regionrådets Handlingsplan 2017

Detaljer

Politisk samarbeid i Innlandet

Politisk samarbeid i Innlandet Saknr. 12/717-23 Saksbehandler: Bjarne H. Christiansen Politisk samarbeid i Innlandet Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesordfører (Oppland) og fylkesrådsleder

Detaljer

KOMMUNEPLANEN SAMFUNNSDELEN

KOMMUNEPLANEN SAMFUNNSDELEN GRATANGEN KOMMUNE KOMMUNEPLANEN 2017-2029 SAMFUNNSDELEN Gratangen, 06.juni 2017 Forord Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel startet med vedtak om planprogram i Planutvalget møte den 07.10.2013. Planprogrammet

Detaljer

Prosjektplan. «Næringsutvikling i Fjellregionen»

Prosjektplan. «Næringsutvikling i Fjellregionen» Prosjektplan «Næringsutvikling i Fjellregionen» Regionrådet for Fjellregionen, Tynset, april 2013 BAKGRUNN Næringssamarbeidet i de åtte kommunene i Fjellregionen har vært og er noe forskjellig organisert.

Detaljer

FOSEN REGIONRÅD. Langsiktig plan for Fosen

FOSEN REGIONRÅD.  Langsiktig plan for Fosen FOSEN REGIONRÅD www.fosen.net Langsiktig plan for Fosen 2009 2012 Vedtatt av styret i Fosen Regionråd 12. juni 2008 1 FORORD: Dette er den første felles regionplan for Fosen. Intensjonen er at plana skal

Detaljer

Regionale planer. Status og videre prosess. Dag Arne Henriksen, Valdres 3. mai Mulighetenes Oppland i ei grønn framtid

Regionale planer. Status og videre prosess. Dag Arne Henriksen, Valdres 3. mai Mulighetenes Oppland i ei grønn framtid Regionale planer Status og videre prosess Dag Arne Henriksen, Valdres 3. mai 2017 Hva er viktigst for langsiktig og bærekraftig utvikling fram mot 2050? Klima og miljø Teknologi Befolkningsvekst Inkludering

Detaljer

Regionrådet Nord-Gudbrandsdal

Regionrådet Nord-Gudbrandsdal Medlemmar og varamedlemmar i Regionrådet Rådmannsutvalet Repr Ungdommens regionråd Møte i Regionrådet Møtestad: Vågå kommunehus Dato: Fredag 20.06.14 Tidspunkt: kl 09.00 13.00 (inkl lunsj) Sakliste Partnerskapsstyret:

Detaljer

Handlingsplan - "Folkehelse i Buskerud 2012-2014"

Handlingsplan - Folkehelse i Buskerud 2012-2014 Handlingsplan - "Folkehelse i Buskerud -2014" Videreføring av pågående folkehelsearbeid i Buskerud: Videreføre samarbeid mellom regionale aktører i folkehelsearbeidet Videreføre samarbeid mellom fylkesmannen

Detaljer

FORELØPIG VURDERING. Kommunereformen i Oppland fylkesmann Sigurd Tremoen

FORELØPIG VURDERING. Kommunereformen i Oppland fylkesmann Sigurd Tremoen FORELØPIG VURDERING Kommunereformen i Oppland fylkesmann Sigurd Tremoen FRAMTIDAS KOMMUNE Sterke velferdskommuner Aktive samfunnsutviklere Medspillere for verdiskaping FRAMTIDAS KOMMUNE Makta reelt hos

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato. 14/3 Kommunestyret - Bjugn kommune Regionalt næringssamarbeid på Fosen - høring strategidokument

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato. 14/3 Kommunestyret - Bjugn kommune Regionalt næringssamarbeid på Fosen - høring strategidokument Bjugn KOMMUNE Arkiv: 026 Dato: 22.01.2014 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato 14/3 Kommunestyret - Bjugn kommune 11.02.2014 Saksbehandler: Arnt-Ivar Kverndal Regionalt næringssamarbeid på Fosen - høring

Detaljer

Noen aktuelle saker om samfunnsutviklingen i Nord Gudbrandsdal

Noen aktuelle saker om samfunnsutviklingen i Nord Gudbrandsdal Noen aktuelle saker om samfunnsutviklingen i Nord Gudbrandsdal 200 ledige hus status 430 eiere av 392 ledige hus og bruk fikk brev i mai 2014 Status pr 23.11.2015: Alle eiere oppringt pr 01.07.2015. 94

Detaljer

Fra offentlig styring til offentlig-privat samarbeid mellom aktører med ulike ståsted og mål

Fra offentlig styring til offentlig-privat samarbeid mellom aktører med ulike ståsted og mål Fra offentlig styring til offentlig-privat samarbeid mellom aktører med ulike ståsted og mål Landskonferanse om stedsutvikling 2008 Bodø 1-3 september Erik Plathe Offentlig-privat samarbeid det beste fra

Detaljer

Strategi- og handlingsplan for Sør-Østerdal Regionråd

Strategi- og handlingsplan for Sør-Østerdal Regionråd Strategi- og handlingsplan for Sør-Østerdal Regionråd 2016-2020 OPPFØLGINGSDOKUMENT - oversikt over status og framdrift innen de forskjellige tiltak Pr. 11.05.2017 Prioriterte tiltak i 2017 Vedtatt i AU

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot 2013-2025 Kommuneplanen viser kommunestyrets visjoner om strategier for utvikling av Orkdal kommune. Kommuneplanens langsiktige del består av denne samfunnsdelen

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Hovedutvalg for nærings, drift og miljø vedtar oppstart av arbeidet med næringspolitisk handlingsplan basert på følgende rammer:

SAKSFREMLEGG. Hovedutvalg for nærings, drift og miljø vedtar oppstart av arbeidet med næringspolitisk handlingsplan basert på følgende rammer: SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/758-1 Arkiv: U01 Saksbehandler: Jørgen Kristoffersen Sakstittel: NÆRINGSPOLITISK HANDLINGSPLAN Planlagt behandling: Hovedutvalg for næring, drift og miljø. Formannskapet Administrasjonens

Detaljer

Evaluering av byregionprogrammet. Survey februar 2017 Foreløpige resultater og forventede effekter

Evaluering av byregionprogrammet. Survey februar 2017 Foreløpige resultater og forventede effekter Evaluering av byregionprogrammet Survey februar 2017 Foreløpige resultater og forventede effekter IRIS NIBR Spørsmål i surveyen (avkryssing, tekst) Hovedmål, Delmål, Tiltak (1-3) Resultater prosjektet

Detaljer

Foto: Johnny Nilssen, Klæbu kommune. Høringsutkast Kommuneplan Samfunnsdel

Foto: Johnny Nilssen, Klæbu kommune. Høringsutkast Kommuneplan Samfunnsdel KLÆBU KOMMUNE Foto: Johnny Nilssen, Klæbu kommune Høringsutkast Kommuneplan 2010 2021 Samfunnsdel Formannskapets forslag, 25.11.2010 KOMMUNEPLAN FOR KLÆBU 2010-2021 SAMFUNNSDEL Formannskapets forslag,

Detaljer

FORORD... 3. 2. POSITIV BEFOLKNINGSUTVIKLING... 7 Mål - Næringsutvikling... 7

FORORD... 3. 2. POSITIV BEFOLKNINGSUTVIKLING... 7 Mål - Næringsutvikling... 7 Pr. juni 2005 Sel kommune INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 VISJON OG HOVEDMÅL... 4 VISJON... 4 HOVEDMÅL... 4 HOVEDUTFORDRINGER... 5 1. VIDEREUTVIKLE OTTA SOM BY, KOMMUNE- OG REGIONSENTER... 5 Mål - Næringsutvikling...

Detaljer

Hvem er med for å jobbe får å nå målet om vekst?

Hvem er med for å jobbe får å nå målet om vekst? Hvem er med for å jobbe får å nå målet om vekst? Styrke regionenes vekstkraft Lokalt forankrete strategier og tiltak -- Tiltak skal være basert på helhetlig samfunnsanalyse Programmet er initiert av

Detaljer

Grendemøter Nasjonal kommunereform

Grendemøter Nasjonal kommunereform Grendemøter Nasjonal kommunereform Nasjonal kommunestrukturreform Alle kommuner skal delta i en prosess for gjennomgang av kommunestrukturen i Norge, jf. kommuneproposisjon 2015 Regjeringen mål: Gode og

Detaljer

AREALPLAN-ID Reguleringsplan Otta sentrum øst. Oppstartsvarsel 17. juni 2016

AREALPLAN-ID Reguleringsplan Otta sentrum øst. Oppstartsvarsel 17. juni 2016 AREALPLAN-ID 05170221 Reguleringsplan Otta sentrum øst Oppstartsvarsel 17. juni 2016 INNHOLD 1. BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET... 3 2. PLANOMRÅDET... 4 3. RAMMER OG RETNINGSLINJER FOR PLANARBEIDET... 5 5. KRAV

Detaljer

- et samarbeids- og interesseorgan! Stiftet 8. februar 2005!

- et samarbeids- og interesseorgan! Stiftet 8. februar 2005! - et samarbeids- og interesseorgan! Stiftet 8. februar 2005! Samarbeidets formål i hht vedtektene: Være et samarbeids- og interesseorgan for de deltakende kommunene Arbeide for utvikling av regionen gjennom

Detaljer

INFORMASJONSBREV FRA REGIONKONTORET FOR NORD-GUDBRANDSDAL mai 2012

INFORMASJONSBREV FRA REGIONKONTORET FOR NORD-GUDBRANDSDAL mai 2012 INFORMASJONSBREV FRA REGIONKONTORET FOR NORD-GUDBRANDSDAL mai 2012 Regionrådet hadde møte 4. mai på Fjellmuseet i Lom. - Rekneskap for 2011 vart lagt fram. - Årsmelding 2011 finn du nå på www.nordgudbrandsdalen.no.

Detaljer

STRATEGISK NÆRINGSPLAN BØ KOMMUNE HANDLINGSPROGRAM 2015

STRATEGISK NÆRINGSPLAN BØ KOMMUNE HANDLINGSPROGRAM 2015 STRATEGISK NÆRINGSPLAN BØ KOMMUNE HANDLINGSPROGRAM 2015 1 STRATEGI 1: TETT OG GOD DIALOG MELLOM KOMMUNEN OG NÆRINGSAKTØRENE TILTAK 1 Videreutvikle forum for samarbeid på tvers av næringer og kommunen Det

Detaljer

På samme lag for lokal næringsutvikling

På samme lag for lokal næringsutvikling På samme lag for lokal næringsutvikling Torill Monstad (HFK), Åse Vaag (FMLA) og Olav Mellgren (IN) Disposisjon Bakgrunn for hvorfor felles satsing på entreprenørskap Utkast til samarbeidsavtale mellom

Detaljer

DEN REGIONALE SATSINGEN SNOWBALL - GODKJENNING AV SAMARBEIDSAVTALE

DEN REGIONALE SATSINGEN SNOWBALL - GODKJENNING AV SAMARBEIDSAVTALE Ark.: 255 Lnr.: 7690/12 Arkivsaksnr.: 12/1306-2 Saksbehandler: Jon Sylte DEN REGIONALE SATSINGEN SNOWBALL - GODKJENNING AV SAMARBEIDSAVTALE Vedlegg: 1. Søknad fra Snowball 2. Samarbeidsavtale 3. Evalueringsrapport,

Detaljer

FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 057/09 Fylkesrådet 05.05.2009. Fordeling av midler til entreprenørskapssatsing i grunnskolen 2009

FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 057/09 Fylkesrådet 05.05.2009. Fordeling av midler til entreprenørskapssatsing i grunnskolen 2009 Journalpost.: 09/8109 Fylkesrådet FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 057/09 Fylkesrådet 05.05.2009 Fordeling av midler til entreprenørskapssatsing i grunnskolen 2009 Sammendrag Fylkesrådet

Detaljer

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2010-2021 Forslag dat. 19.04.2010 Visjon: Klæbu en kommune i forkant Hovedmål: Klæbu skal være: - en selvstendig kommune som er aktiv i interkommunalt samarbeid - en aktiv næringskommune

Detaljer

Mandat kommunereformen i Lesja og Dovre kommuner

Mandat kommunereformen i Lesja og Dovre kommuner Lesja kommune Mandat kommunereformen i Lesja og Dovre kommuner 1.0 Bakgrunn Alle landets kommuner er nå invitert til å delta i prosesser og fylkesmannen har fått ansvar for å igangsette disse. Regjeringen

Detaljer

Akkvisisjon av virksomheter til Hamarregionen Søknad om støtte- Nettverk- og klyngeutvikling

Akkvisisjon av virksomheter til Hamarregionen Søknad om støtte- Nettverk- og klyngeutvikling Saknr. 14/8941-4 Saksbehandler: Ingrid Lundvall Akkvisisjon av virksomheter til Hamarregionen Søknad om støtte- Nettverk- og klyngeutvikling Innstilling til vedtak: Fylkesrådet ser at deler av aktiviteten

Detaljer

Handlingsprogram for Drammensregionen. (vedtatt av Rådet for Drammensregionen 9. februar 2009)

Handlingsprogram for Drammensregionen. (vedtatt av Rådet for Drammensregionen 9. februar 2009) Handlingsprogram for 2009 2011 (vedtatt av Rådet for 9. februar 2009) 1 1. INNLEDNING Dette handlingsprogrammet beskriver s prioriteringer og tiltak i perioden 2009 2011. Programmet bygger på Strategisk

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Edvin Straume Arkiv: 120 Arkivsaksnr.: 07/01977-001

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Edvin Straume Arkiv: 120 Arkivsaksnr.: 07/01977-001 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Edvin Straume Arkiv: 120 Arkivsaksnr.: 07/01977-001 Saken sluttbehandles i regionrådet REGIONALT HANDLINGSPROGRAM 2008 - HØRING. Rådmannens innstilling: Regionrådets administrasjon

Detaljer

Ark.: Lnr.: 6034/13 Arkivsaksnr.: 13/998-1

Ark.: Lnr.: 6034/13 Arkivsaksnr.: 13/998-1 Ark.: Lnr.: 6034/13 Arkivsaksnr.: 13/998-1 Saksbehandler: Rannveig Mogren REGIONAL, STRATEGISK NÆRINGSPLAN Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke utsendt): - PwC-rapport om næringsutviklingsarbeidet

Detaljer

Handlingsprogram for Drammensregionen Handlingsprogram for næringsutvikling i Drammensregionen

Handlingsprogram for Drammensregionen Handlingsprogram for næringsutvikling i Drammensregionen Handlingsprogram for næringsutvikling i 2006 2007 Side: 1 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BAKGRUNN OG HENSIKT...3 2. STRATEGISK GRUNNLAG...3 3. RAMMER...4 4. SAMARBEIDSFORMER...4 5. ROLLER OG ANSVAR...4 6.

Detaljer

Idrettens kompetansesenter Innlandet (IKI) - fordeling av midler for 2014

Idrettens kompetansesenter Innlandet (IKI) - fordeling av midler for 2014 Saknr. 14/1006-2 Saksbehandler: Randi Langøigjelten Idrettens kompetansesenter Innlandet (IKI) - fordeling av midler for 2014 Innstilling til vedtak: Midlene som er avsatt til Idrettens kompetansesenter

Detaljer

Mandat. Bedriftene i fokus - næringsprogram for Oppland

Mandat. Bedriftene i fokus - næringsprogram for Oppland Mandat Bedriftene i fokus - næringsprogram for Oppland Bedriftene i fokus næringsprogram for Oppland BAKGRUNN Fylkesutvalget vedtok 12.03.13 sak 30/13: «3. Det settes også av 10-15 millioner til et næringsprogram

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0147 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013

Søknadsnr. 2013-0147 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Søknad Søknadsnr. 2013-0147 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn "Inderøy - best i lag" Kort beskrivelse Prosjektet «Inderøy best i lag» skal fremme bolyst, tilflytting og inkludering.

Detaljer

Handlingsprogram 2015 for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser.

Handlingsprogram 2015 for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser. Handlingsprogram for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser. Mål for nyskaping og næringsutvikling Regional plan for nyskaping og næringsutvikling

Detaljer

Østre Agder. Sekretariatsleder Ole Jørgen Etholm

Østre Agder. Sekretariatsleder Ole Jørgen Etholm Østre Agder Sekretariatsleder Ole Jørgen Etholm Formålet til Østre Agder Samordne regionens og kommunenes interesser overfor fylket, staten og andre organer på region-, fylkes- og/ eller riksplan. Styrke

Detaljer

Statsbudsjettet Tilsagn om tilskudd til Ungt Entreprenørskap - på inntil 13 mill kr fra kap. 552, post 72

Statsbudsjettet Tilsagn om tilskudd til Ungt Entreprenørskap - på inntil 13 mill kr fra kap. 552, post 72 Ungt Entreprenørskap Postboks 5250 Majorstua 0303 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato 13/294-2 05.02.2013 Statsbudsjettet 2013 - Tilsagn om tilskudd til Ungt Entreprenørskap - på inntil 13 mill kr fra kap. 552,

Detaljer

Generelle vilkår som gjelder for prosjektet, vil gå fram av tilsagnsbrevet. Hamar, Svein Borkhus

Generelle vilkår som gjelder for prosjektet, vil gå fram av tilsagnsbrevet. Hamar, Svein Borkhus Saknr. 11/3505-2 Ark.nr. 243 Saksbehandler: Turid Lie IDRETT SOM NÆRING - SØKNAD OM STØTTE 2011 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner at prosjektet

Detaljer

Utvikling av Otta som regionsenter. Prosjektleder Line Brånå Norlandia Otta hotell, samling 19 juni

Utvikling av Otta som regionsenter. Prosjektleder Line Brånå Norlandia Otta hotell, samling 19 juni Utvikling av Otta som regionsenter Prosjektleder Line Brånå Norlandia Otta hotell, samling 19 juni Regionsenter Et regionsenter er en småby, større tettsted med klare senterfunksjoner overfor omkringliggende

Detaljer

Tilskuddordning Program for folkehelsearbeid i kommunene

Tilskuddordning Program for folkehelsearbeid i kommunene Tilskuddordning Program for folkehelsearbeid i kommunene Kjersti Ulriksen Leder, folkehelse, idrett og friluftsliv Program for folkehelsearbeid i kommunene Hovedtrekk I statsbudsjettet for 2017 er det

Detaljer

VELKOMMEN TIL SAMLING 3 UTVIKLING AV OTTA SOM REGIONSENTER 2 8 N O V E M B E R 2 0 1 3

VELKOMMEN TIL SAMLING 3 UTVIKLING AV OTTA SOM REGIONSENTER 2 8 N O V E M B E R 2 0 1 3 VELKOMMEN TIL SAMLING 3 UTVIKLING AV OTTA SOM REGIONSENTER 2 8 N O V E M B E R 2 0 1 3 UTVIKLING AV OTTA SOM REGIONSENTER HVOR ER VI OG HVA HAR FRAMKOMMET SÅ LANGT I PROSJEKTET P R O S J E K T L E D E

Detaljer

Arbeidsdokument; skjema status Handlingsplan for Region Midt- Buskerud 2012-2015

Arbeidsdokument; skjema status Handlingsplan for Region Midt- Buskerud 2012-2015 Arbeidsdokument; skjema status Handlingsplan for Region Midt- Buskerud 2012-2015 Satsingsområder Hva er gjennomført Hva gjenstår Ansvar 1. NÆRINGSUTVIKLING Midt-Buskerud skal fremstå som en attraktiv region

Detaljer

Regionale næringsfond i Salten. Handlingsplan 2012-2013

Regionale næringsfond i Salten. Handlingsplan 2012-2013 Regionale næringsfond i Salten Handlingsplan 2012-2013 1 Innhold 1. Innledning 2. Organisering/forvaltning 3. Mål og strategier 4. Aktuelle tiltak 5. Økonomi 6. Rapportering/Evaluering 2 1. Innledning

Detaljer

HANDLINGSPLAN REGION MIDT-BUSKERUD FOR. Behandling: Rådmannsforum Regionrådet , sak 11/21

HANDLINGSPLAN REGION MIDT-BUSKERUD FOR. Behandling: Rådmannsforum Regionrådet , sak 11/21 HANDLINGSPLAN FOR REGION MIDT-BUSKERUD 2011-2015 Behandling: Rådmannsforum 9.11.2011 Regionrådet 25.11.2011, sak 11/21 Årsmelding 2010, sak 5/11 i Regionrådet, beskriver status for Midt-Buskerud. Tidligere

Detaljer

Følgeevaluering av regjeringas småsamfunnssatsing

Følgeevaluering av regjeringas småsamfunnssatsing Følgeevaluering av regjeringas småsamfunnssatsing - Noen refleksjoner Hamar, 20.mai 2008 Frank Egil Holm og Egil Petter Stræte Norsk senter for bygdeforskning, Trondheim småsamfunn? Foto: Frank Egil Holm

Detaljer

Saksframlegg. UTVIKLINGSPLAN 2010 FOR TRONDHEIMSREGIONEN - SAMARBEID FOR UTVIKLING Arkivsaksnr.: 09/20302

Saksframlegg. UTVIKLINGSPLAN 2010 FOR TRONDHEIMSREGIONEN - SAMARBEID FOR UTVIKLING Arkivsaksnr.: 09/20302 Saksframlegg UTVIKLINGSPLAN 2010 FOR TRONDHEIMSREGIONEN - SAMARBEID FOR UTVIKLING Arkivsaksnr.: 09/20302 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Formannskapet slutter seg til Utviklingsplan

Detaljer

Partnerskapsavtale. mellom. Buskerud fylkeskommune. Region Vestviken

Partnerskapsavtale. mellom. Buskerud fylkeskommune. Region Vestviken Partnerskapsavtale 2015 2016 mellom og Region Vestviken Region Vestviken Dato: Morten Eriksrød Fylkesordfører Dato: Helene Justad Ordfører Lier kommune Monica Vee Bratlie Ordfører Hurum kommune Rune Kjølstad

Detaljer

RS-21/-17 Visjon og verdier for regionalt samarbeid i Valdres samordning av vedtak

RS-21/-17 Visjon og verdier for regionalt samarbeid i Valdres samordning av vedtak MØTEBOK Side 1 av 8 Sak nr : Saksbehandler: Martin Sæbu RS-21/-17 Visjon og verdier for regionalt samarbeid i Valdres samordning av vedtak Bakgrunn for saka: Rådmenn utarbeidet etter oppdrag fra Ordfører/rådmannsforum

Detaljer

Næringspolitikk og - strategi for Ringeriksregionen. Bakgrunnsnotat - Dialogmøter

Næringspolitikk og - strategi for Ringeriksregionen. Bakgrunnsnotat - Dialogmøter Næringspolitikk og strategi for Ringeriksregionen Bakgrunnsnotat Dialogmøter 1. februar 2012 1 Bakgrunn Ringerike utvikling AS (Ru) ble etablert 6.januar 2010 og eies av Hole, Ringerike og Jevnaker kommuner,

Detaljer

Regional plan for verdiskaping

Regional plan for verdiskaping Regional plan for verdiskaping 18.12.2017 Overordnet mål for de tre planene: Mulighetenes Oppland i en grønn framtid: «Vekst i befolkning og bærekraftige arbeidsplasser i Oppland» Regional plan for verdiskaping:

Detaljer

Vår visjon: - Hjertet i Agder

Vår visjon: - Hjertet i Agder Evje og Hornnes kommune KOMMUNEPLAN 2010-2021 Vår visjon: - Hjertet i Agder Evje og Hornnes kommune ligger geografisk sett midt i Agder. Vi er et krysningspunkt mellom øst og vest, sør og nord, det har

Detaljer

Regional plan for Nordland s. 1 Foto: Crestock.com

Regional plan for Nordland s. 1 Foto: Crestock.com Regional plan for Nordland s. 1 Foto: Crestock.com Prosess Oppstartsmelding vedtatt FR desember 2011 Sendt på høring med høringsfrist 7. Mars. Så langt kommet 15 innspill. Endelig planprogram i FR i april.

Detaljer

INTENSJONSAVTALE SUNNDAL NESSET

INTENSJONSAVTALE SUNNDAL NESSET Sunndal kommune INTENSJONSAVTALE SUNNDAL NESSET 3. utkast 16.02.2016 LIV HUSBY UTARBEID AV FORHANDLINGSUTVALGENE I SUNNDAL OG NESSET KOMMUNER 1 INTENSJONSAVTALE SUNNDAL NESSET 1. Bakgrunn Stortinget har

Detaljer

Handlingsplan for SNP 2012

Handlingsplan for SNP 2012 Handlingsplan for SNP i Os kommune utarbeides årlig. Handlingsplanen inneholder prioriterte tiltak innenfor hvert av fokusområdene i SNP. Handlingsplan for SNP SNP = Strategisk Næringsplan Handlingsplan

Detaljer

Kommunereformen. Drammen kommune

Kommunereformen. Drammen kommune Kommunereformen Drammen kommune Ganske historisk! nasjonal gjennomgang er vedtatt Drammen - Skoger 1964 Budsjett under 900 mill. i 1965 Mange nye oppgaver. Mange kommuner har en rekke utfordringer i dag:

Detaljer

PROSJEKTPLAN Samarbeid om rullering av strategisk Næringsplan for Indre Østfold 2015-2025

PROSJEKTPLAN Samarbeid om rullering av strategisk Næringsplan for Indre Østfold 2015-2025 PROSJEKTPLAN Samarbeid om rullering av strategisk Næringsplan for Indre Østfold 2015-2025 2 Prosjektnavn: SAMARBEID OM RULLERING AV STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR INDRE ØSTFOLD 2015-2025 Prosjektets formål

Detaljer

Prosjekt «Kompetanseheving og rekruttering av fagfolk med riktig kompetanse i kommunene i Fjellregionen»

Prosjekt «Kompetanseheving og rekruttering av fagfolk med riktig kompetanse i kommunene i Fjellregionen» Prosjekt «Kompetanseheving og rekruttering av fagfolk med riktig kompetanse i kommunene i Fjellregionen» BAKGRUNN De åtte kommunene i Fjellregionen (Holtålen, Røros, Os, Tolga, Tynset, Alvdal, Folldal

Detaljer

ROMSDAL REGIONRÅD. Strategi Ville våge - vinne

ROMSDAL REGIONRÅD. Strategi Ville våge - vinne ROMSDAL REGIONRÅD Strategi 2017-2020 Ville våge - vinne Innhold Innledning... 2 Mål og arbeidsmetode for Romsdal Regionråd... 3 Overordnet mål... 3 Delmål... 3 Arbeidsmetode for ROR som tverrpolitisk samarbeidsorgan...

Detaljer

Småsamfunnssatsinga i Nord- Salten. Utfordringsnotat Konrad Sætra Rådmann

Småsamfunnssatsinga i Nord- Salten. Utfordringsnotat Konrad Sætra Rådmann Småsamfunnssatsinga i Nord- Salten Utfordringsnotat Konrad Sætra Rådmann Historikk og bemanning Kom i stand etter signaler fra KRD NFK fikk tilført statlige midler til satsing Fylkestinget valgte i 2002

Detaljer

Prosjektstillinger ved Sjetne Frivilligsentral

Prosjektstillinger ved Sjetne Frivilligsentral Interne utlysninger; Prosjektstillinger ved Sjetne Frivilligsentral Prosjektleder Senior på Tiller & Strinda Trondheim kommune har gitt Sjetne og Strinda Frivilligsentraler tilskudd til igangsettelse av

Detaljer

Søknadsskjema for Bolyst. 1. Hva er navnet på prosjektet? Økt bolyst gjennom inkludering og trivsel

Søknadsskjema for Bolyst. 1. Hva er navnet på prosjektet? Økt bolyst gjennom inkludering og trivsel Søknadsskjema for Bolyst. 1. Hva er navnet på prosjektet? Økt bolyst gjennom inkludering og trivsel 2. Hvem er juridisk eier av prosjektet? Grong kommune, 7871 Grong 3. Søknadsbeløp: Kr. 1.500.000,- 4.

Detaljer

Ny partnerskapsavtale mellom Oppland fylkeskommune og kommunene i Oppland

Ny partnerskapsavtale mellom Oppland fylkeskommune og kommunene i Oppland Regionalenheten Lunner kommune Sandsvegen 1 2740 ROA Vår ref. : 201610725-1 Lillehammer, 18. mars 2016 Deres ref. : Ny partnerskapsavtale mellom Oppland fylkeskommune og kommunene i Oppland 2016-2019 Det

Detaljer

Visjon, hovedmål og strategiske satsingsområder for

Visjon, hovedmål og strategiske satsingsområder for Visjon, hovedmål og strategiske satsingsområder for Ungt Entreprenørskap Finnmark 2011-2014 Ungt Entreprenørskaps visjon Ungt Entreprenørskap skal inspirere unge til å tenke nytt og til å skape verdier.

Detaljer

Møte om regionenes kompetansebehov i et langsiktig perspektiv - Lillehammer 09.04.2015

Møte om regionenes kompetansebehov i et langsiktig perspektiv - Lillehammer 09.04.2015 Møte om regionenes kompetansebehov i et langsiktig perspektiv - Lillehammer 09.04.2015 Kompetansebehov i Nord-Gudbrandsdal 2015-2024 Regionalt kompetanseforum Ole Aasaaren, regionsjef (leder) Unnvald Bakke,

Detaljer

Politikerverksted 17. juni oppsummering fra cafédialog

Politikerverksted 17. juni oppsummering fra cafédialog Politikerverksted 17. juni oppsummering fra cafédialog Spørsmål 1: Det er behov for en mer helhetlig samfunnsplanlegging og -utvikling på tvers av kommunegrenser. Hvordan bør dette løses på Nedre Romerike?

Detaljer

u REGION ØST MOSS KOMMUNE

u REGION ØST MOSS KOMMUNE #3Husbanken u REGION ØST MOSS KOMMUNE Samarbeidsavtale Om deltakelse i Boligsosialt utviklingsprogram mellom Moss Kommune (heretter kalt kommunen) og Husbanken Region øst (heretter kalt Husbanken) Denne

Detaljer

Boligplanen er utarbeidet av Kongsberg kommune i samarbeid med Rambøll som har vært benyttet som eksternt miljø i planarbeidet.

Boligplanen er utarbeidet av Kongsberg kommune i samarbeid med Rambøll som har vært benyttet som eksternt miljø i planarbeidet. Boligplanen er utarbeidet av Kongsberg kommune i samarbeid med Rambøll som har vært benyttet som eksternt miljø i planarbeidet. Sentrale aktører og tjenester i kommunen har vært involvert i planarbeidet.

Detaljer

Fylkesmannens utarbeidelse av Regionalt bygdeutviklingsprogram for Hedmark Høringsinnspill

Fylkesmannens utarbeidelse av Regionalt bygdeutviklingsprogram for Hedmark Høringsinnspill Saknr. 12/4069-16 Saksbehandler: Per Ove Væråmoen Fylkesmannens utarbeidelse av Regionalt bygdeutviklingsprogram for Hedmark Høringsinnspill Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen

Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen Regionrådsmøte Orkdalsregionen 28. august 2015 Ved Berit Rian, leder Næringsrådet/Næringsalliansen i TR Trondheimsregionen 10 kommuner med 280.000 innbyggere

Detaljer

Framtidas Oppland vekst i Næring og folketall. Næringsklima Demografi Ambisjoner

Framtidas Oppland vekst i Næring og folketall. Næringsklima Demografi Ambisjoner Framtidas Oppland vekst i Næring og folketall Næringsklima Demografi Ambisjoner Stortingets vedtatte mål i juni 2014: 1. Gode og likeverdige tjenester til innbyggerne 2. Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling

Detaljer

Handlingsplan 2016 for Midt-Telemark Næringsutvikling AS. Basert på strategisk næringsplan for Midt-Telemark

Handlingsplan 2016 for Midt-Telemark Næringsutvikling AS. Basert på strategisk næringsplan for Midt-Telemark Handlingsplan 2016 for Midt-Telemark Næringsutvikling AS. Basert på strategisk næringsplan for Midt-Telemark 2015-2018 Forord Strategisk næringsplan for Midt-Telemark 2015-2018 (SNP) er utarbeidet på oppdrag

Detaljer

Kultur, natur og idrett som virkemiddel for vekst Søknad om støtte

Kultur, natur og idrett som virkemiddel for vekst Søknad om støtte Saknr. 14/9226-5 Saksbehandler: Turid Lie Kultur, natur og idrett som virkemiddel for vekst Søknad om støtte Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner prosjektet Kultur, natur og idrett som virkemiddel

Detaljer

Innspill til arbeidet med dimensjonering av ungdomsopplæringa 9. april 2015

Innspill til arbeidet med dimensjonering av ungdomsopplæringa 9. april 2015 Innspill til arbeidet med dimensjonering av ungdomsopplæringa 9. april 2015 Utgangspunkt i et utvidet Kompetanseforum Halvdags dialogseminar Fokus på overordnede utviklingstrekk og to særlig viktige bransjer

Detaljer

Prosjektplan for Kommunereformen i Hedmark.

Prosjektplan for Kommunereformen i Hedmark. Prosjektplan for Kommunereformen i Hedmark. Denne planen er dynamisk og tidsplanen blir oppdatert løpende. Behandling: 09.2.2015 Behandlet i ledergruppa 12.2.2015 Innspill fra møte med KS 1. Bakgrunn,

Detaljer