Praetorius Håndbok. Målgruppe for virksomheten Paragraf 12 soning Ettervern Yrkesrettet attføring

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Praetorius Håndbok. www.musikkinstrumenteneshus.no. Målgruppe for virksomheten Paragraf 12 soning Ettervern Yrkesrettet attføring"

Transkript

1 Praetorius Håndbok Målgruppe for virksomheten Paragraf 12 soning Ettervern Yrkesrettet attføring

2 Virksomheten har navn etter den tyske filosofen Michael Praetorius. Han var et universalgeni innen kunst, musikk og kultur. Han la vekt på at et menneske kun kan fungere når gaver og talenter, som er lagt i den enkelte fra skaperens hand, blir bevisstgjort. Han var utdannet organist, komponist og prest, og ble betegnet som instrumentmakeryrkets far. Han var den første til å systematisere og katalogisere bygging av instrumenter via lyd, tegning og instruksjoner. Hans tegninger henger i vårt bygg i Kulturkvartalet og hans bøker er tilgjengelig i vårt bibliotek. Praetorius ettervern som ide, ble etablert i Moss i Vi hadde klienter fra Bastø fengsel, Evangeliesenteret og fra sosialkontorer i Norge. Virksomheten ble tonet ned etter noen år. I 2004 ble Oscar Pedersensvei 16, kjøpt av Cultivate AS. Eiere av Praetorius AS er de samme som eier Cultivate. Cultivate begynte å tilrettelegge lokaler for barnehage. Deler av bygget ble gjort om til rene undervisningsrom og verksteder for musikkinstrument akademiet. Sarpsborg kommune leier 1500kvm i kulturkvartalet der de driver deres norskopplæring og samfunnstilpasning for våre nye landsmenn. Norsksenteret og Praetorius siden den gang samarbeidet om diverse prosjekter. I den sammenheng har vi et godt samarbeid med muslimer/moskeer/imamer og kirken. Visjonen om å ta opp tråden med Praetorius igjen ble skapt i januar Siden den gang har lokaler blitt tilrettelagt og personer ansatt for å serve denne visjonen. Praetorius har som formål å utvikle hele menneskets forstands-, følelses- og viljesliv. Dette gjøres ved å formidle og veilede i europeisk kultur, med vektlegging på musikk, folkekunst og den frie natur. Tilbudet skal veilede deltakere i alle aldre, fra ulike miljøer, og ta vare på og bli kjent med egen og andres kulturarv. Vi ønsker å utvikle gaver og talenter i hver enkelt person og få frem det som er unikt. Verdigrunnlag og mål er å levendegjøre nasjonale, kulturelle, religiøse og menneskelige verdier gjennom fortelling, foredrag og samtaler, uten tanke på eksamen. Vi gir veiledning, men den enkeltes kunnskap, interesser og menneskelige kvaliteter er en viktig faktor. Vår virksomhet er bemannet med personell hvor alle kjenner til og har forstått og deler innholdet i vår visjon. Visjonen går som en rød tråd gjennom alle aktiviteter i bygget generelt. Via arbeid og praksis blir visjon og målsetning daglig omtalt. Hovedinnholdet i tjenestetilbudet Utdanning og arbeidstrening -hverdager i perioden Sosial tilrettelegging Nettverksbygging Individuelle samtaler/gruppe-parsamtaler. Obligatorisk samlivskurs for ektepar kursing innen helse, kost hygiene Yrkesrettet attføring Turer/undervisning innen friluft Foreldrekurs Økonomisk undervisning/opplæring Utdanning av instrumentmakere Det er også varierte aktiviteter på kvelder/helger, som deltakerne kan delta i. Tilbudet har varighet av 6 og 12 mnd. Intervaller utover dette kan avtales forut for inntaktet, om dette skulle være av interesse. Lokalitetenes utforming Praetorius har tilhold i Musikkinstrumentenes hus. Bygget er et tidligere skolebygg som, er gjort om til formålstjenelige lokaler med tanke på tilbudet. Bygget er totalt på 5000kvm. Praetorius leier 1000kvm av disse. Men ca 1000kvm er fellesareal som kommer i tilegg til dette. Lokalitetene er tilrettelagt for hver enkel fordypningsfag. Musikkinstrumentenes hus ligger sentralt i utkanten av Sarpsborg sentrum. Vi er i gangavstand fra både buss og togstasjon. Innsatte ved 12 har en egen avdeling I 2.etg. med egen inngang. Instrumentmakerverksteder med fullt utstyrte maskinrom/lakkeringsrom og profesjonelt verksted i tilknytning til ettervernstilbudet. GalleriK, eget galleri/godkjent av Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design) Studio og eget opptaksutstyr i tilknytning til 3 konsertsaler. Friluftsliv er i lokalene og har en villmarksleir. Vi har flere øvningsrom for band Moderne undervisningslokaler for teoriundervisning I tillegg er det kontorareal og møte/samtalerom for administrasjonen. Bygget har daglig besøk av ca 400personer. Dette kan være besøkende til Praetorius, Sarpsborg kommunes norsksenter/morsmålsundervisning, barnehag, Rhema Bibelskole, Musikkinstrument akademiet eller Troens ord. Deler av tilbudet er tilrettelagt for funksjonshemmede med trappeheis og handicap wc. 2

3 Hva tilbys? Vi kan tilby 12 soning, ettervern og yrkesrettet attføring. Familier med barn som ønsker plass i Kulås barnehage kan få tilbud om dette. Det vil evnt komme som en tilleggsutgift. Dette er en flerkulturell og offentlig godkjent barnehage. Barnehagen ligger i det bygget hvor foreldrene vil ha skole og arbeidstrening. Siden barna er selvstendige individer, blir det sammen med barnehagen laget oppfølgingsplan for barna. Er barnevernet en samarbeidspartner i den enkeltes sak, blir det også samarbeid med disse om oppfølgingsplanen. Vi tilbyr tett oppfølging av individuellplan/tiltaksplan for deltakerne. Vi tilbyr leiligheter som par/familier kan disponere. I tillegg har vi rom til enkeltpersoner. Vi legger til rette for at deltakerne skal ha mulighet til å ta imot rusfri familie og venner. Dette skal foregå etter avtale/søknad som leveres til ledelsen. Tilbudet deles i 3deler: Dagtid Kveldstid: Helg Dagtid: deltakerne kan delta på fordypningene/utdanningene eller arbeidstrening. Dette kan også skreddersys for den enkelte, slik at man kan delta både på fordypning og på arbeidstrening. I tillegg er det et fysisk treningstilbud for dem som ønsker det. Kveldstid: deltakeren er på selvvalgt aktivitet. Helg: Frivillig deltakelse på overnattingsturer, utstillinger, konserter, gudstjenester, møter og lignende. Vi deler deltakerne inn i grupper på 5stk. Det er 1 veileder pr 5.deltaker. Det vil innenfor dette tidsrommet også bli avholdt individuelle samtaler og par samtaler. Tilsynslege Sosionom Diakon, prest, Imam Sykepleier Miljøarbeidere Veiledere/omsorgsarbeidere Admin.leder/saksbehandler Økonomi ansvarlig Markedssjef Advokathjelp Det er faste kvelder/dager hvor naturen er vår gode samarbeidspartner. Vi ønsker å lære den enkelte verdien av naturen og det den kan tilby. Vi ønsker videre at deltakerne skal lære seg noe om kunst og kultur. Det blir arranger kunstdager hvor både voksne og barn kan få mulighet til å designe/skape sine egne verk/ting. Vi har tro for at dette kan skape gode relasjoner for den enkelte, og at dette gjør noe med den enkeltes selvtillit. Det er også lagt opp til at de som har behov for botrening kan få det. Sentrale emner er da kosthold, hygiene/renhold, budsjett/økonomi og sosialtrening. Det vil bli undervisning i disse temaene i større grupper, men de som har spesielle behov i forhold til botrening, vil få spesiell veiledning og oppfølging i forhold til dette i hjemmet. 3

4 Øverste organ for driften av Praetorius Styreleder: Arnfred Marthinsen leder styrets arbeid og mottar rapporter fra daglig leder. Ansvar for at økonomien forholder seg til de retningslinjer, som til en hver tid er vedtatt i styret. Daglig leder: Har den daglige ansvaret for driften. Personalansvar med ansvar for medarbeidersamtaler. Økonomistyring i den daglige driften. Ansvar for betaling av fakturaer og utfakturering. Ansvar for den enkelte deltaker opp mot off. kontorer. Følger opp deltakerne med rapporter og individuelle planer. Tilrettelegge og gjennomføre samtaler med deltakerne. Faglg ansvarlig for tiltaksvirksomheten: Ansvar for ettervernets fordypningstilbud. Årsplaner og fagplaner. Ansvar for at den enkelte blir fulgt opp og får de beste vilkår til å gjennomføre sitt opplegg. Markedssjef: Ansvar for markedsføring, informasjon internt og eksternt. Tilrettelegging av fordypningsfagene og daglig kontakt med klientene. Virksomheten er organisert med et styre på toppen, som mottar rapporter fra daglig leder. Det er viktig å poengtere at selv om rapporteringslinjene går fra gruppe til gruppe, vil vi hele tiden etterstrebe at kommunikasjonen skal flyte lett og uanstrengt både opp, ned og til siden i organisasjonen. For å sikre informasjonsflyt er det viktig å vite hvem som har myndighet til hva, og hvem man selv skal rapportere til. Da daglig leder hele tiden er oppdatert om styrets beslutninger, og vise versa, sikres informasjonsflyten i hele organisasjonen. Asattes representant i styret, har også ansvaret for den interne informasjonsflyten. Det blir avholdt medarbeidersamtaler 2ganger pr år. De ansatte som vi for tiden har tilknyttet oss, gir tydelig uttrykk for at de trives ved arbeidsplassen. Vi holder faste arbeidsmøter 1gang pr mnd. Dette for at vi kan ha et felles drøftningsforum for våre ansatte og ledelse. Ansatte har klare fullmakter og stillingsinstrukser, slik at alle ansatte til en hver tid vet hvilke avgjørelser de kan ta. Ut fra tidligere erfaringer, vet vi at ansatte med klare retningslinjer og fullmakter blir tryggere arbeidere som yter mer. Vi ønsker det slik, for at våre deltakere og samarbeidspartnere skal få raske og konkrete svar når de har behov for dette. Våre ansatte og deltakere har også lunch på samme tid i fellesrom. Dette for at man skal kunne ha et felles samlingspunkt. Vi har tro for at dette vil skape en trygghet og et sosialt fellesskap, som kan være positivt for alle. Praetorius er en non profit organisasjon, evnt overskudd skal gå tilbake til bedriften. Personalkompetanse og opplæring Alle ansatte vil ha kompetanse innen sin fordypning. Majoriteten har jobbet med rus/rehabilitering/attføring/ettervern /rusforebyggende tiltak over lang tid. I forbindelse med miljøarbeidere, vil det bli ansatt en fra av hvert kjønn til å ivareta deltakerens behov for samtale og veiledning, som går utenfor det faglige. Veilederne er også involvert i fritidsaktivitetene på kveldstid og i helger. Det er også en bakvakt. Faglige kvalifikasjoner Veiledere og annet fagpersonell tilknyttet Praetorius har i mange år drevet med rusproblematikk og veiledning. Siden midten av 70tallet har vi vært engasjert i mennesker som på en eller annen måte har falt utenfor samfunnets normer. Det være seg alkoholproblem, annen rus og psykiske lidelser. Ansatte i selskapet En sykepleier med erfaring fra Psykiatrisk sykehus, rus. Erfaring fra kirkens SOS frivillige tjeneste. Sosionom, veileder i sorgbearbeiding. En veileder med utdannelse innen musikk og håndverk på bachelor nivå fra Tyskland. Kedkommende har også veilederstudie fra Norges høyfjellsskole I friluftsliv siden En veileder med utdannelse som omsorgsarbeider, og med 15års erfaring fra Sarpsborg/fredrikstad Kommune, ansatt som omsorgsarbeider/primærkontakt innen helsesektor. En veileder med Bachelor i Fine art fra Southampton University, England. 4års erfaring som fagansvarlig i barnehage. Driver kurs for barn og voksne innen kunst/kreativitet. Dagtid: 6veiledere/fordypningsfaglig bakgrunn Kveldstid: 2miljøarbeidere (sosial/omsorgsarbeidere) Natt: 1person Helger/helligdag: 2 miljøarbeidere (sosial/omsorgsarbeidere) +1bakvakt Det er viktig å påpeke at organisasjonen følger gjeldene regler for ansettelser og arbeidstidsbestemmelser for sine ansatte. Det er avsatt tid og penger til kurs/nødvendig kompetanseheving til hver enkelt. Vi bruker intern kompetanse (bedriftsintern opplæring) for å øke bevissthet og kunnskapsnivået innen visse områder som dekkes internt. Ansatte deltar årlig på eksterne kurs/messer for å ivareta nettverk og øke kunnskapsnivået. 4

5 Arbeid og metoder I Praetorius benyttes veiledermetoden. Det er lagt opp etter deltakernes egne forutsetninger. Man er selv med på å ta ansvar og aktivt delta gjennom oppholdet. Den pedagogiske planleggingen vil bli fullført etter at oppholdet har startet, da et godt og vellykket opphold er avhengig av et godt samarbeid mellom deltaker og veileder i fellesskap. Vi legger stor vekt på folkekunstens personlige overføringer, uten teoretisk tilrettelegging. Dette kan også overføres til norsk friluftsliv tradisjon. Å lage sitt eget skispor- det forurenser ikke det ytre miljø. Praetorius tar sikte på å utvikle hele menneskets forstans, følelses- og viljesliv. Pedagogisk omfatter Praetorius, teoretiske, praktiske temaer og oppgaver. Kunnskap og praktiske øvelser innen kunst, kultur, musikk og friluftsliv er lagt til grunn for å blåse liv i gamle kulturtradisjoner. I dette ligger det oppdragelse, forståelse og respekt for vår kristne kulturelle fellesarv. 1. Hovedtrekkene i Praetorius ideology, er å finne sitt eget spor. Vi ønsker å erstatte rusmiddelets kick med det kicket man får ved å gjennomføre et prosjekt hos oss. Vi vet at deltakerne får et tilfredsstillende kick, ved å lage ferdig et instrument eller ved å ferdigstille en lydproduksjon. Via et tett samarbeid med hver enkelt, og med klare og konsise mål for det arbeidet som skal gjennomføres, formes klienten til et helt menneske, ånd, sjel og legeme. 2. Tilbudet er veldig konkret og målbart. Profesjonelle veiledere innen sine fagfelt fører deltakeren fram til delmål som kan være en ferdigstilt utstilling, eller en konsert eller klatretur el vandring på en isbre. Vi mener at når deltakeren kan vise til egen produksjon, blir selvbildet og motivasjonen økt, og selvtilliten blir bedre. 3. Veiledermetoden er forankret i norsk friluftslivtradisjon (Norges høyfjellsskole) og tyske håndverkstradisjoner, på mesteren skal svennen kjennes. Drop-out Det vil under hele oppholdsperioden være et tett samarbeid med aktuelle instanser. Samarbeidet baserer seg på ansvarsgrupper og telefonisk kontakt. I disse møtene er den individuelle planen et sentralt tema. Temaet, varig rusfrihet, er et sentralt tema blant annet i individuelle samtaler og gruppesamtaler. Dette med tanke på å forebygge avbrudd fra oppholdet. Vi håndterer rusepisoder med følgende sanksjoner: Skulle deltakeren avlegge positive prøver, vil de bli skjermet i sin hybel/leilighet med arbeider. De vil også i en liten periode, bli tildelt andre arbeidsoppgaver. Ved gjenntatt rusing, vil brukeren bli tilbakeført til innsøkende instans. De vil ha mulighet for nytt inntak etter 1.mnd rusfrihet. Ved 12 er det null toleranse. Ved brudd på vilkår som er satt for Praetorius, vil fengselet bli varslet straks. Varslingen vil skje og deltaker hentes. Daglig leder ved Praetorius sender skriftlig rapport til fengselet. Kriminalomsorgen avgjør reaksjon. Ledelsesfunksjoner Det er lagt opp til at det skal være så liten avstand som mulig mellom ledelse og den enkelte deltaker. Det vil følge arbeidsinstrukser med fullmakter til hver enkelt og vi ønsker at nødvendige avgjørelser i mest mulig grad skal tas der og da og ikke drukne i byråkratiet. Ordnede bo forhold Økonomisk selvhjulpen Ordnet økonomiske forhold Strukturert hverdag Arbeidstrening/skole Nettverksbygging Kommunikasjon Det blir avholdt brukerundersøkelser. Disse er lagt til grunn for en utvikling av virksomheten. Tilbakemeldinger fra samarbeidspartnere blir også vurdert seriøst for utvikling. Styret kvalitetssikrer sammenhengen mellom ansvar og myndighet hos den ansatte og dette nedfelles i den enkeltes arbeidsbeskrivelse. 5

6 Forut for inntak: Deltakerene blir innkalt til samtale ved Praetorius, dette for å kartlegge noe av brukers behov og ønsker rundt tilbudet. Dette for å sikre en riktig tilpassning mellom deltaker og ettervernsgruppen. Skriftlig søknad på PAS søknadsskjema. Skriftlig tilbakemelding på søknad med tid for vurderingssamtale innen 3 uker. Ved inntak: Tildeling av bolig, omvisning av plassen, møte med de ansatte. Hvem gjør hva. Kartleggingssamtale/inntakssamtale, tildeling av kontaktperson. Praetorius retter seg etter de regler og praksis som gjelder for kriminalomsorgen. Permisjoner må være av begrenset lengde og hyppighet så lenge domfelte gjennomfører straff. Se straffegjennomføringsloven 33 med forskrifter og retningslinjer. Første tiden etter inntak: Individuelle/par samtaler. Gruppe samtaler. Tilrettelegging av arbeidsoppgaver/skole, innen 2mnd. Ha ansvarsgruppe med aktuelle samarbeidspartnere. Ansvarsgruppemøte med sosialtjeneste og andre aktuelle samarbeidspartnere i innsøkningsfasen. Ansvarsgruppe med sosialtjeneste og eventuell samarbeidspartner innen 2.mnd etter inntak. Her vil individuell plan, som deltaker har med til ettervernet, eller som utarbeides den første mnd. legges til grunn. Det utarbeides alltid en agenda forut for møter. (individuelle) ettervernet vil innkalle til ansvarsgruppemøter. Det er mulighet for reinntak av deltaker. Her vil det bli lagt kriterier til grunn som baserer seg på motivasjon og samarbeid fra tidligere opphold. Eksterne samarbeidsrelasjoner/nettverk Vi har et godt samarbeid i forhold til ansvarsgrupper, blant annet med det lokale NAV kontoret. Det er utarbeidet diverse informasjonsmateriell fra virksomheten. Disse blir distribuert til sosialtjeneste, rehabiliteringssituasjoner etc. I tillegg har vi egne nettsider. Tilrettelegging for eksterne kontakter er sett på som en vesentlig ressurs. Vi forsøker å gjennomføre en markedstilpasset organisasjon hvor åpenhet ovenfor konkurrenter, interessenter, fagmiljø og bedrifter blir ivaretatt. Blant annet arrangeres det møter og treff i våre kafe arealer. Fritidsaktiviter på kvelden blir også brukt som et sted hvor interesserte kan kontakte oss for å se hvordan tilbudet drives. I kulturkvartalet har vi allerede knyttet til oss en del bedrifter som vi har mulighet til å gjøre bruk av i forbindelse med sysselsetting og opplæringstiltak. Internt på huset har vi følgende: Norsksenteret/introduksjonsprogram til Sarpsborg kommune Kulås barnehage Norsk musikkinstrument museum Cultivate GalleriK Musikkinstrument akademiet Rhema bibelskole Troens ord Dolor- sorgsenter Praetorius Oscar Pedersensvei 16, 1721 Sarpsborg, Norge Tlf:

Praetorius Tilbud/muligheter

Praetorius Tilbud/muligheter Praetorius Tilbud/muligheter Praetorius har som formål å utvikle hele menneskets forstand, følelses- og viljesliv. Dette gjøres ved å formidle og veilede i europeisk kultur, med vektlegging på musikk,

Detaljer

Praetorius Tilbud/muligheter

Praetorius Tilbud/muligheter Praetorius Tilbud/muligheter Praetorius har som formål å utvikle hele menneskets forstand, følelses- og viljesliv. Dette gjøres ved å formidle og veilede i europeisk kultur, med vektlegging på musikk,

Detaljer

Kalfarhuset oppfølgingssenter

Kalfarhuset oppfølgingssenter Kalfarhuset oppfølgingssenter Innhold Om Kalfarhuset oppfølgingssenter Målgrupper 5 Individuell oppfølging 5 Vårt særpreg 5 Brukermedvirkning 5 Foto: Bilde fra skiheis; Lene M Gunnarson Øvrige bilder;

Detaljer

For Leva-Fro as er dette de verdier vi ønsker å utføre våre handlinger etter:

For Leva-Fro as er dette de verdier vi ønsker å utføre våre handlinger etter: Verdidokument Vi vokser med jobben «Leva-Fro As sitt formål er å skape arbeidsplasser for personer som ikke uten videre kan nyttiggjøre seg andre arbeidstilbud. Leva-Fro As skal også tilby yrkesmessig

Detaljer

Sluttrapportil Husbankenfor kompetansemidler2009-2011 til prosjektfriung.

Sluttrapportil Husbankenfor kompetansemidler2009-2011 til prosjektfriung. KIRKENS BYMISJON Drammen den 30.03.12 Sluttrapportil Husbankenfor kompetansemidler2009-2011 til prosjektfriung. Innledning Høsten 2006 begynte forarbeidet til prosjektet FRI. Anders Steen som var ansatt

Detaljer

Elevator. Elevator gir folk som meg en sjanse, fordi de vet at noen klarer seg. Alt har blitt lagt til rette, resten har vært opp til meg.

Elevator. Elevator gir folk som meg en sjanse, fordi de vet at noen klarer seg. Alt har blitt lagt til rette, resten har vært opp til meg. Elevator Bo-, sosial- og arbeidstrening i siste del av soningstiden Elevator gir folk som meg en sjanse, fordi de vet at noen klarer seg. Alt har blitt lagt til rette, resten har vært opp til meg. Elevator

Detaljer

Jarlegården oppfølgingssenter. Kirkens Sosialtjeneste

Jarlegården oppfølgingssenter. Kirkens Sosialtjeneste Jarlegården oppfølgingssenter Kirkens Sosialtjeneste Innhold 4 Jarlegården oppfølgingssenter Målgrupper Brukermedvirkning Vårt særpreg Her fi nner du oss 6 Drift og aktiviteter Samarbeid Kompetanse Metode

Detaljer

Fengsel som ramme og mulighet. Asbjørn Solevåg og Stian Haugen Tyrilistiftelsen

Fengsel som ramme og mulighet. Asbjørn Solevåg og Stian Haugen Tyrilistiftelsen Fengsel som ramme og mulighet Asbjørn Solevåg og Stian Haugen Tyrilistiftelsen STIFINNER N Prosjektperiode 1992-1995. Helse og kriminalomsorg. Fast tiltak fra 1995 Tverretatlig samarbeid mellom Oslo fengsel

Detaljer

«Leva-Fro skal tilrettelegge for arbeid til personer som ikke uten videre kan nyttiggjøre ordinært arbeidstilbud..»

«Leva-Fro skal tilrettelegge for arbeid til personer som ikke uten videre kan nyttiggjøre ordinært arbeidstilbud..» Verdidokument Vi vokser med jobben «Leva-Fro skal tilrettelegge for arbeid til personer som ikke uten videre kan nyttiggjøre ordinært arbeidstilbud..» I Leva-Fro AS har vi tro på at ethvert menneske har

Detaljer

Serviceerklæring. Albatrossen Ettervernsenter. Vår visjon: Aktivt ettervern for bedret livskvalitet!

Serviceerklæring. Albatrossen Ettervernsenter. Vår visjon: Aktivt ettervern for bedret livskvalitet! Serviceerklæring Albatrossen Ettervernsenter Vår visjon: Aktivt ettervern for bedret livskvalitet! 10 år med ettervern 2003 2013 Serviceerklæring f o r Stiftelsen Albatrossen Ettervernsenter Aktivt ettervern

Detaljer

Skole & skolehelsetjeneste Tlf. 64 96 22 40.

Skole & skolehelsetjeneste Tlf. 64 96 22 40. Skole & skolehelsetjeneste Det er viktig at skolen blir klar over situasjonen for å få til et samarbeid så tidlig som mulig. Alle grunnskoler og videregående skoler er tilknyttet skolehelsetjenesten. Helsesøster

Detaljer

OVERSIKT FOR NAV APS. Tilbud og tiltaksnr. Tema og aktivitet 719560. Spesfikasjon og antall plasser APS. Beskrivelse av tilbud

OVERSIKT FOR NAV APS. Tilbud og tiltaksnr. Tema og aktivitet 719560. Spesfikasjon og antall plasser APS. Beskrivelse av tilbud (Arbeidspraksis) Tema og aktivitet Individuell avklaring Utredning Arbeidspraksis Varighet på 8-10 uker med fokus på motivasjon og oppfølging mot videre aktivitet. Passer for personer som ønsker økt motivasjon

Detaljer

Det finnes alltid muligheter

Det finnes alltid muligheter Det finnes alltid muligheter Huset Huset er et oppfølgingssenter i Tromsø for deg som ønsker et liv uten rusavhengighet og kriminalitet. Vi ønsker å være en trygt sted der det er godt å være. Her kan du

Detaljer

Rutinehbndbok for inntak. Way of Living. Utgave; april 2007

Rutinehbndbok for inntak. Way of Living. Utgave; april 2007 Rutinehbndbok for inntak ph Way of Living Utgave; april 2007 INNHOLDSFORTEGNELSE Punkt Side 1 RUTINER FØR INNTAKET... 3 2 VURDERING AV MULIG BEBOER... 3 3 INNTAKSINTERVJU... 4 4 INNTAKSGRUPPE... 4 5 SKRIVE

Detaljer

VEDLEGG 1 (BESKRIVELSE AV TJENESTETILBUDET) til avtale mellom. Blå Kors Øst Avdeling Blå Kors Behandlingssenter Eina.

VEDLEGG 1 (BESKRIVELSE AV TJENESTETILBUDET) til avtale mellom. Blå Kors Øst Avdeling Blå Kors Behandlingssenter Eina. VEDLEGG 1 (BESKRIVELSE AV TJENESTETILBUDET) til avtale mellom Blå Kors Øst Avdeling Blå Kors Behandlingssenter Eina og Helse Sør-Øst RHF Gjeldende for perioden 01.01.15-31.12 15 Samlet kontraktsum: kr

Detaljer

JOBBSJANSEN DRAMMEN Jobbsjansen-deltakerne på tur i skogen. Høsten 2013

JOBBSJANSEN DRAMMEN Jobbsjansen-deltakerne på tur i skogen. Høsten 2013 JOBBSJANSEN DRAMMEN Jobbsjansen-deltakerne på tur i skogen. Høsten 2013 JOBBSJANSEN JOBBSJANSEN er en videreføring av Ny-Sjanse ordningen, og ble et permanent tiltak i 2013 IMDi tildeler midler til kommunene

Detaljer

Frivillighetskoordinatorer i alle kommuner og på alle sykehjem NASJONALT OPPLÆRINGSPROGRAM FOR FRIVILLIGHETSKOORDINATORER ELDREOMSORG

Frivillighetskoordinatorer i alle kommuner og på alle sykehjem NASJONALT OPPLÆRINGSPROGRAM FOR FRIVILLIGHETSKOORDINATORER ELDREOMSORG DEN ER RIK, SOM TAKKER DEN SOM TAR IMOT CANETTI Frivillighetskoordinatorer i alle kommuner og på alle sykehjem NASJONALT OPPLÆRINGSPROGRAM FOR FRIVILLIGHETSKOORDINATORER ELDREOMSORG Frivillig innsats gir

Detaljer

HVA SKAL TIL FOR AT ARBEIDSPRAKSIS SKAL FØRE TIL ANSETTELSE? Erfaringer og refleksjoner fra Haugesund

HVA SKAL TIL FOR AT ARBEIDSPRAKSIS SKAL FØRE TIL ANSETTELSE? Erfaringer og refleksjoner fra Haugesund HVA SKAL TIL FOR AT ARBEIDSPRAKSIS SKAL FØRE TIL ANSETTELSE? Erfaringer og refleksjoner fra Haugesund Tema Samarbeid med næringsliv og arbeidsgivere. Hvordan kan vi gjennom individuell oppfølging av deltaker

Detaljer

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved:

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: DET SKAPENDE MENNESKE Bilde og skulpturverksted ved Kulturskolen i Ås Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: å bruke hverdagen som inspirasjonskilde gjennom tålmodighet

Detaljer

VEDLEGG 1 (BESKRIVELSE AV TJENESTETILBUDET) til avtale mellom. Stiftelsen Phoenix. Helse Sør-Øst RHF

VEDLEGG 1 (BESKRIVELSE AV TJENESTETILBUDET) til avtale mellom. Stiftelsen Phoenix. Helse Sør-Øst RHF VEDLEGG 1 (BESKRIVELSE AV TJENESTETILBUDET) til avtale mellom Stiftelsen Phoenix og Helse Sør-Øst RHF Gjeldende for perioden 01.01.15-31.12 15 Samlet kontraktsum: x Godtgjørelsen beregnes ut fra 100 %

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR SAMHANDLING

RETNINGSLINJER FOR SAMHANDLING STAVANGER KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR SAMHANDLING MELLOM HELSE STAVANGER HF, AVDELING UNGE VOKSNE (AUV) OG STAVANGER KOMMUNE, REHABILITERINGSSEKSJONEN VEDRØRENDE MUSEGATA 100 - OVERGANGSBOLIG 1 Formål Retningslinjene

Detaljer

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT 22 HVORDAN LYKKES MED NY MEDARBEIDER? I mange år har Kirkens Bymisjon Drammen hatt gleden av å formidle

Detaljer

Kriminalomsorgsdirektoratet. Kriminalomsorgens tiltaksplan for god og likeverdig straffegjennomføring for samiske innsatte og domfelte

Kriminalomsorgsdirektoratet. Kriminalomsorgens tiltaksplan for god og likeverdig straffegjennomføring for samiske innsatte og domfelte Kriminalomsorgsdirektoratet Kriminalomsorgens tiltaksplan for god og likeverdig straffegjennomføring for samiske innsatte og domfelte 1. Innledning Staten Norge er opprinnelig etablert på territoriet til

Detaljer

Administrasjon. Region Sarpsborg. APS Sarpsborg

Administrasjon. Region Sarpsborg. APS Sarpsborg Administrasjon Salg & Service Region Sarpsborg AMB/AB/IO/Kurs APS Askim APS Sarpsborg APS Mysen 15.02.2009 RJ Visjon: Best på attføring og opplæring Formål: Flest mulig ut i arbeid Verdiord: Utvikling

Detaljer

STRATEGI FOR UTVIKLING AV KRIMINALOMSORGENS ARBEIDSDRIFT 2015-2018. Kriminalomsorgens utdanningssenter KRUS

STRATEGI FOR UTVIKLING AV KRIMINALOMSORGENS ARBEIDSDRIFT 2015-2018. Kriminalomsorgens utdanningssenter KRUS STRATEGI FOR UTVIKLING AV KRIMINALOMSORGENS ARBEIDSDRIFT 2015-2018 Kompetanseutvikling Delmål 7 Arbeidsdriften skal tilbys kompetanseutvikling Tiltak; bl.a. Det er et mål at alle ansatte i arbeidsdriften

Detaljer

REHABILITERINGSSEKSJONEN

REHABILITERINGSSEKSJONEN REHABILITERINGSSEKSJONEN REHABILITERINGSSEKSJONENS AVDELINGER OG TILTAK Helseavdeling- LARIS og Helsestasjon LAR avd. LAR-koordinatortjenesten HUSET Miljøarbeidertjeneste -avd M98 LØA Sysselsetting Lagård

Detaljer

Innholdsfortegnelse s. 4 s. 6 s. 7 s. 8 s. 9 s. 10 s. 11 s. 12 s. 13 s. 14 s. 15 s. 16 s. 17 s. 18 s. 19

Innholdsfortegnelse s. 4 s. 6 s. 7 s. 8 s. 9 s. 10 s. 11 s. 12 s. 13 s. 14 s. 15 s. 16 s. 17 s. 18 s. 19 Tiltaksoversikt Innholdsfortegnelse Om Aksis s. 4 Avklaring s. 6 Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) s. 7 Arbeid med bistand s. 8 Kvalifisering s. 9 Tilrettelagt arbeid s. 10 Varig tilrettelagt

Detaljer

MANDAL KOMMUNE INDIVIDUELL PLAN MAL OG RUTINER

MANDAL KOMMUNE INDIVIDUELL PLAN MAL OG RUTINER MANDAL KOMMUNE INDIVIDUELL PLAN MAL OG RUTINER REVIDERT VÅREN 2011 1 Begrepsavklaring : Individuell plan: Personer som har langvarige og sammensatte tjenester har rett på å få utarbeidet en Individuell

Detaljer

Kalfaret Behandlingssenter

Kalfaret Behandlingssenter Kalfaret Behandlingssenter 1 Innhold Illustrasjonsfoto: Thor Brødreskift Modeller: Aprilla Casting Bergen Design: Paper Plane Trykk: Molvik Grafisk Kalfaret Behandlingssenter Målgruppe Tjenester på ulike

Detaljer

Bergfløtt Behandlingssenter

Bergfløtt Behandlingssenter Bergfløtt Behandlingssenter Innhold 3 Bergfløtt Behandlingssenter Målgruppe Psykoselidelse/schizofreni Tjenester på ulike nivå Brukermedvirkning og samarbeid med pårørende 5 Bergfløtt døgnavdeling Behandling

Detaljer

Praksisveiledning i profesjonsutdanningene - Sosialt arbeid

Praksisveiledning i profesjonsutdanningene - Sosialt arbeid 1 of 13 18.02.2011 14:08 Praksisveiledning i profesjonsutdanningene - Sosialt arbeid Takk for at du hjelper oss med undersøkelsen. Du kan når som helst avbryte og komme tilbake til den på et senere tidspunkt

Detaljer

Å bygge et liv og ta vare på det Fra institusjon til bolig. Psykologspesialist Hege Renée Welde Avdeling for gravide og småbarnsfamilier

Å bygge et liv og ta vare på det Fra institusjon til bolig. Psykologspesialist Hege Renée Welde Avdeling for gravide og småbarnsfamilier Å bygge et liv og ta vare på det Fra institusjon til bolig Psykologspesialist Hege Renée Welde Avdeling for gravide og småbarnsfamilier Film Erfaringer fra bruker Avdeling for gravide og småbarnsfamilier

Detaljer

LillestrømBankens samfunnsansvar. LillestrømBankens samfunnsansvar

LillestrømBankens samfunnsansvar. LillestrømBankens samfunnsansvar LillestrømBankens samfunnsansvar Innhold LILLESTRØMBANKENS SAMFUNNSANSVAR 2 Innledning... 2 Banken og menneskerettighetene... 2 Banken og miljøet... 2 Banken og myndighetene... 3 Banken og samfunnet...

Detaljer

EN SPENNENDE BEDRIFT. - kanskje Nord-Fosens mest varierte arbeidsplass?

EN SPENNENDE BEDRIFT. - kanskje Nord-Fosens mest varierte arbeidsplass? EN SPENNENDE BEDRIFT - kanskje Nord-Fosens mest varierte arbeidsplass? MESTRING - GLØD - GLEDE Vår visjon skal være retningsgivende for vår tjenesteleveranse og hvordan vi skal opptre overfor våre tiltaksdeltakere.

Detaljer

Side 1/5. Skjemainformasjon. Skjema Søknadsskjema for arkiv og museum 2013 Referanse 527508 Innsendt 15.10.2012 16:32:57. Opplysninger om søker.

Side 1/5. Skjemainformasjon. Skjema Søknadsskjema for arkiv og museum 2013 Referanse 527508 Innsendt 15.10.2012 16:32:57. Opplysninger om søker. Side 1/5 Skjemainformasjon Skjema Søknadsskjema for arkiv og museum 2013 Referanse 527508 Innsendt 15.10.2012 16:32:57 Opplysninger om søker Søker på organisasjonen Institusjonens leder Postnummer / Poststed

Detaljer

Ytelsesavtale mellom Lukas Stiftelsen ved Skjelfoss psykiatriske senter og Helse Sør-Øst RHF

Ytelsesavtale mellom Lukas Stiftelsen ved Skjelfoss psykiatriske senter og Helse Sør-Øst RHF Ytelsesavtale mellom Lukas Stiftelsen ved Skjelfoss psykiatriske senter og Helse Sør-Øst RHF for perioden 01.01.2015 31.12.2015 Bestilling Kapasitet: Helse Sør-Øst RHF skal disponere 10 plasser (3 650

Detaljer

Barnehage og skole. Barnehage

Barnehage og skole. Barnehage 1 Barnehage og skole Barnehage Barn med funksjonshemninger har fortrinnsrett ved opptak dersom en sakkyndig vurdering sier at barnet kan ha nytte av opphold i barnehage. Barnehagen bør få beskjed om at

Detaljer

Stiftelsen Livet Etter Soning

Stiftelsen Livet Etter Soning Stiftelsen Livet Etter Soning Husbanken Postboks 1243, Vika 0110 Oslo Att: Elise Mikkelsen 6. des. 2007 STATUSRAPPORT FOR BOTILBUDET; WAY OF LIVING På grunn av nødvendig ombygging og oppussing som tok

Detaljer

Evalueringsrapport. Prosjekt rus og psykiatri. Sarpsborg kommune

Evalueringsrapport. Prosjekt rus og psykiatri. Sarpsborg kommune Evalueringsrapport Prosjekt rus og psykiatri Sarpsborg kommune Formålet med prosjektet var å gi mennesker med rus-/psykiatriproblemer og bostedsløse tjenester av god kvalitet og som var helhetlige, samordnede

Detaljer

Lov om barnehager, 13, prioritet ved opptak: Barn med nedsatt funksjonsevne har rett til prioritet ved opptak i barnehage.

Lov om barnehager, 13, prioritet ved opptak: Barn med nedsatt funksjonsevne har rett til prioritet ved opptak i barnehage. VERDAL KOMMUNE Lov om barnehager, 13, prioritet ved opptak: Barn med nedsatt funksjonsevne har rett til prioritet ved opptak i barnehage. Det skal foretas en sakkyndig vurdering for å vurdere om barnet

Detaljer

Crux oppfølgingssenter, Sandnes. Det finnes alltid muligheter...

Crux oppfølgingssenter, Sandnes. Det finnes alltid muligheter... Crux oppfølgingssenter, Sandnes Det finnes alltid muligheter... Crux oppfølgingssenter Oppfølgingssenteret er for deg som ønsker et liv ut av rusavhengighet og kriminalitet. Crux er en base og et utgangspunkt

Detaljer

Kravspesifikasjoner for APS og AB Opprettet 21.10.2010 15:32:00

Kravspesifikasjoner for APS og AB Opprettet 21.10.2010 15:32:00 Dette er NAV sine Kravspesifikasjon for tiltak i skjermede virksomheter hvor vi har tatt med det som spesielt gjelder for KIM-senterets tiltak Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) Arbeid med bistand

Detaljer

HORDALAND IDRETTSKRETS

HORDALAND IDRETTSKRETS Bergen 17.02.09 RAPPORT 2008 Treningskontakter Hordaland Treningskontakter Hordaland er et samarbeid mellom Hordaland Idrettskrets, Stiftelsen Bergensklinikkene og Helse Bergen, Tertnes DPS og kommunene

Detaljer

Handlingsplan for 2014-2015 - IA-arbeidet i Eigersund kommune Delmål 1.: Tilstedeværelse

Handlingsplan for 2014-2015 - IA-arbeidet i Eigersund kommune Delmål 1.: Tilstedeværelse Handlingsplan for 2014-2015 - IA-arbeidet i Eigersund kommune Delmål 1.: Tilstedeværelse Forebygge Tilrettelegge Oppfølging Mål 94 % Nærvær - Øke fokus på jobbnærværet Tiltak forsøkes iverksatt før ansatt

Detaljer

MANIFEST 2012-2016. Tilbake til livet ARBEIDERBEVEGELSENS RUS- OG SOSIALPOLITISKE FORBUND (AEF)

MANIFEST 2012-2016. Tilbake til livet ARBEIDERBEVEGELSENS RUS- OG SOSIALPOLITISKE FORBUND (AEF) ARBEIDERBEVEGELSENS RUS- OG SOSIALPOLITISKE FORBUND (AEF) MANIFEST 2012-2016 Tilbake til livet Arbeiderbevegelsens rus- og sosialpolitiske forbund (AEF) AEF, Torggata 1, 0181 Oslo 23 21 45 78 (23 21 45

Detaljer

STRATEGIPLAN 2014-2017

STRATEGIPLAN 2014-2017 STRATEGIPLAN 2014-2017 Innhold Strategiplan Aktiv på Dagtid 2014-2017...3 Aktiv på Dagtid - strategisk sammenheng...5 Verdier...6 Strategiske prioriteringer...7 Strategisk hovedområde...9 - Aktiviteten...9

Detaljer

Prosjektskisse: Satsingen «Løft for bedre ernæring», delprosjekt 1: Lokalt ernæringsarbeid frie midler

Prosjektskisse: Satsingen «Løft for bedre ernæring», delprosjekt 1: Lokalt ernæringsarbeid frie midler Prosjektskisse: Satsingen «Løft for bedre ernæring», delprosjekt 1: Lokalt ernæringsarbeid frie midler Satsingen Løft for bedre ernæring, delprosjekt 1: Lokalt ernæringsarbeid frie midler 1. Kort om hensikt

Detaljer

INFORMASJON OM TILBUDET VED PSYKISK HELSETJENESTE I SANDE KOMMUNE

INFORMASJON OM TILBUDET VED PSYKISK HELSETJENESTE I SANDE KOMMUNE INFORMASJON OM TILBUDET VED PSYKISK HELSETJENESTE I SANDE KOMMUNE Generell informasjon til alle som retter henvendelse om tjenester til Psykisk helsetjeneste: Tjenesten yter hjelp til hjemmeboende voksne

Detaljer

EUs Program for livslang læring (LLP)

EUs Program for livslang læring (LLP) EUs Program for livslang læring (LLP) Programmet består av fire sektorprogram: Comenius for barnehage, grunnskole og videregående skole (og lærerutdanning) Erasmus for høgre utdanning Grundtvig for voksnes

Detaljer

Strategisk plan 2016-2019

Strategisk plan 2016-2019 Strategisk plan 2016-2019 Nordpolen Industrier AS Oslo 28.05.2015 Strategisk plan for 2013-2015 erstattes av ny strategisk plan for 2016-2019 0 Innhold 1 Innledning... 2 2 Formål og verdigrunnlag... 2

Detaljer

Kort redegjørelse for positive og evt. negative endringer siden forrige kommuneanalyse 2009:

Kort redegjørelse for positive og evt. negative endringer siden forrige kommuneanalyse 2009: Kort redegjørelse for positive og evt. negative endringer siden forrige kommuneanalyse 2009: Medbestemmelse. Positivt: Etablert BUR og har startet prosessen med å få etablert barn- og ungdommens kommunestyre.

Detaljer

Serviceerklæring. Albatrossen Ettervernsenter. Aktivt ettervern for bedret livskvalitet!

Serviceerklæring. Albatrossen Ettervernsenter. Aktivt ettervern for bedret livskvalitet! Serviceerklæring Albatrossen Ettervernsenter Aktivt ettervern for bedret livskvalitet! Serviceerklæring f o r Stiftelsen Albatrossen Ettervernsenter Aktivt ettervern for bedret livskvalitet! Formål og

Detaljer

VEDLEGG 1: KRAVSPESIFIKASJON

VEDLEGG 1: KRAVSPESIFIKASJON VEDLEGG 1: KRAVSPESIFIKASJON Følgende punkter skal legges til grunn for gjennomføringen: Målsetting Opplæringen skal kvalifisere lærlingen til: - Førerkort klasse C og CE. - Obligatorisk kjøring i Grunnopplæring

Detaljer

Virksomhetsstrategi 2014-2018

Virksomhetsstrategi 2014-2018 Virksomhetsstrategi 2014-2018 Én kriminalomsorg Kriminalomsorgen består av omlag fem tusen tilsatte. Fem tusen individer med forskjellig utdanningsbakgrunn, fagfelt og arbeidssted. Felles for oss alle

Detaljer

Generell informasjon. Verdier

Generell informasjon. Verdier w w w.pr im a- a s. n o Generell informasjon Prima er et aksjeselskap, stiftet i mars 1992. Selskapet eies av Trondheim kommune ( 60 % ) og Trondheim Røde Kors ( 40 %). Selskapets administrasjon samt en

Detaljer

KRØDSHERAD KOMMUNES PSYKIATRIPLAN FOR TIDSROMMET 2007 2010

KRØDSHERAD KOMMUNES PSYKIATRIPLAN FOR TIDSROMMET 2007 2010 KRØDSHERAD KOMMUNES PSYKIATRIPLAN FOR TIDSROMMET 2007 2010 Vedtatt av Krødsherad kommunestyre 14.12.06 Grunnlaget for årlige tiltak er psykiatriplanen som ble utarbeidet i 1998. Tiltaksplanen er justert

Detaljer

Straffegjennomføring i Norgerhaven fengsel, Nederland NORSK

Straffegjennomføring i Norgerhaven fengsel, Nederland NORSK Straffegjennomføring i Norgerhaven fengsel, Nederland NORSK Norge har inngått avtale med Nederland om å leie Norgerhaven fengsel fra 1. september 2015. Fengselet er en avdeling av Ullersmo fengsel og ledes

Detaljer

Læring - utvikling - mestring

Læring - utvikling - mestring Læring - utvikling - mestring Voksenklinikken, avdeling Nidarosklinikken Voksenklinikken Helse Midt-Norge har organisert all rusbehandling i regionen i et eget helseforetak Rusbehandling Midt-Norge HF.

Detaljer

Tittel : Økt kompetanse i kunst og kultur for alle på Vålerenga skole.

Tittel : Økt kompetanse i kunst og kultur for alle på Vålerenga skole. Rapport fra skoleutviklingsprosjekt i Den kulturelle skolesekken 2008 1. Tittel på prosjektet, skolens navn og hjemmeside Tittel : Økt kompetanse i kunst og kultur for alle på Vålerenga skole. Vålerenga

Detaljer

Samfunnet er i stadig endring og mange flytter oftere enn før. Foreldre opplever store krav om alltid å være gode foreldre til enhver tid.

Samfunnet er i stadig endring og mange flytter oftere enn før. Foreldre opplever store krav om alltid å være gode foreldre til enhver tid. Samfunnet er i stadig endring og mange flytter oftere enn før. Foreldre opplever store krav om alltid å være gode foreldre til enhver tid. Småbarnsfamilier er utsatt når nettverk må forlates, og det kan

Detaljer

Rus- og Psykiatritjenesten

Rus- og Psykiatritjenesten Rus- og Psykiatritjenesten Adresse: Skippergata,1 C 9008 Tromsø Tlf.: 77791090, Mobil: 91347492 Åpningstider: Vintertid fra 15 sept. til 14 mai. - Mandag tirsdag og onsdag fra kl. 09:00-15:30. - er senteret

Detaljer

Årsrapport. Godkjent styre 3/2-2016

Årsrapport. Godkjent styre 3/2-2016 Årsrapport 2015 Godkjent styre 3/2-2016 Innhold: Om Atico as s. 3 Formål Visjon Verdier s.3 Tiltaksplasser s. 3 Ansatte s. 4 Styrets arbeid s. 4 Driften s. 4 Resultat attføringsarbeid/varig tilrettelagt

Detaljer

SØKNAD OM INDIVIDUELL PLAN

SØKNAD OM INDIVIDUELL PLAN VADSØ KOMMUNE Koordinerende enhet SØKNAD OM INDIVIDUELL PLAN -en` port inn - èn port inn - Søknadsskjema Samtykke erklæring Prosedyre for søknad Informasjon om individuell plan VADSØ KOMMUNE Koordinerende

Detaljer

Tilfredshetsundersøkelse Høgskolen i Harstad

Tilfredshetsundersøkelse Høgskolen i Harstad Tilfredshetsundersøkelse Høgskolen i Harstad Gjennomført av Perspektiv Analyse 29.03 15.04 2011 Antall besvarelser: 340 (36 %) Kjønn 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 75% 78% 30% 20% 10% 25% 22% % Mann Kvinne

Detaljer

Boligsosial handlingsplan Revidering av planen for perioden 2004-2009

Boligsosial handlingsplan Revidering av planen for perioden 2004-2009 Boligsosial handlingsplan Revidering av planen for perioden 2004-2009 Vi lever ikke for å bo. Vi bor for å leve. Det viktige med å bo er hvordan det lar oss leve, hvordan det påvirker rekken av hverdager

Detaljer

Fra vegring til mestring

Fra vegring til mestring Fra vegring til mestring Pedagogisk tilrettelegging for voksne med lese- og skrivevansker i utdanning og arbeid - et høgskolekurs for alle som jobber med voksnes læring 15 studiepoeng Fra vegring til mestring

Detaljer

Hva er Rusmisbrukernes interesseorganisasjon? (Rio)

Hva er Rusmisbrukernes interesseorganisasjon? (Rio) Hva er Rusmisbrukernes interesseorganisasjon? (Rio) RIO er en landsdekkende, politisk og religiøst uavhengig organisasjon bestående av tidligere rusmisbrukere. Stiftet i 1996 Det eneste absolutte kravet

Detaljer

Retningslinjer for å avdekke og handle ved mistanke om seksuelle overgrep. Habiliteringstjenestens prosedyrer ved overgrep Wenche Fjeld

Retningslinjer for å avdekke og handle ved mistanke om seksuelle overgrep. Habiliteringstjenestens prosedyrer ved overgrep Wenche Fjeld Retningslinjer for å avdekke og handle ved mistanke om seksuelle overgrep Habiliteringstjenestens prosedyrer ved overgrep Wenche Fjeld Hensikt og omfang Rutiner for avdekking og håndtering av seksuelle

Detaljer

INTRO-PROGRAMMET. Programmet tilbyr et arbeidslivskurs med videre individuell oppfølging til jobb, praksisplass, skoletilbud eller annet tiltak.

INTRO-PROGRAMMET. Programmet tilbyr et arbeidslivskurs med videre individuell oppfølging til jobb, praksisplass, skoletilbud eller annet tiltak. INTRO-PROGRAMMET Intro-programmet er et APS-tiltak som tilbyr av klaring og kartlegging med utgangspunkt i den enkeltes ressur ser og utviklingsmuligheter. HVA TILBYR VI: Programmet tilbyr et arbeidslivskurs

Detaljer

Åpne barnehager i Norge organisering, bruk og betydning

Åpne barnehager i Norge organisering, bruk og betydning Åpne r i Norge organisering, bruk og betydning Kjell-Åge Gotvassli og Anne Sigrid Haugset, Trøndelag forskning og utvikling AS Oppdraget: Oppdragsgivers problemstillinger Hvordan er de åpne ne organisert

Detaljer

PRINSIPPER FOR OPPLÆRINGEN I KUNNSKAPSLØFTET - SAMISK

PRINSIPPER FOR OPPLÆRINGEN I KUNNSKAPSLØFTET - SAMISK PRINSIPPER FOR OPPLÆRINGEN I KUNNSKAPSLØFTET - SAMISK Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen, og

Detaljer

Samarbeidsavtale. mellom. A-LARM Bruker og Pårørende organisasjon innen rusfeltet. og Songdalen kommune

Samarbeidsavtale. mellom. A-LARM Bruker og Pårørende organisasjon innen rusfeltet. og Songdalen kommune Samarbeidsavtale mellom A-LARM Bruker og Pårørende organisasjon innen rusfeltet og Songdalen kommune Det er behov for å etablere et formelt samarbeid mellom A-LARM bruker og pårørende organisasjonen innen

Detaljer

Fra fengsel til KVP Samordning av tiltak for tilbakeføring Fra fengsel til kvalifiseringsprogram

Fra fengsel til KVP Samordning av tiltak for tilbakeføring Fra fengsel til kvalifiseringsprogram Samordning av tiltak for tilbakeføring Fra fengsel til kvalifiseringsprogram 11.10.2010 Bjørn Jensen 1 Kriterier for utvelgelse av prosjekter Lokale prosjekter Formål Bakgrunn Tilbakeføringsgarantien Kriminalomsorgens

Detaljer

SØKNAD INDIVIDUELL PLAN

SØKNAD INDIVIDUELL PLAN SØKNAD INDIVIDUELL PLAN -en` port inn Informasjon om individuell plan Prosedyre for søknad Søknadsskjema Samtykke erklæring HVA ER EN INDIVIDUELL PLAN? er et samarbeidsdokument. Alle som har behov for

Detaljer

FORDYPNINGSENHET I FYSISK FOSTRING (10 vekttall)

FORDYPNINGSENHET I FYSISK FOSTRING (10 vekttall) RAMMEPLAN FOR FORDYPNINGSENHET I FYSISK FOSTRING (10 vekttall) FØRSKOLELÆRERUTDANNINGEN Godkjent av Kirke-, utdannings- og forskingsdepartementet 3. mars 1997 RAMMEPLAN FOR FORDYPNINGSENHET I FYSISK FOSTRING

Detaljer

NY START KREATIVITET ARBEIDSTRENING ENERGI MESTRING SOSIAL OPPTUR PRODUKTIVITET WWW.AURORA-VERKSTED.NO

NY START KREATIVITET ARBEIDSTRENING ENERGI MESTRING SOSIAL OPPTUR PRODUKTIVITET WWW.AURORA-VERKSTED.NO NY START KREATIVITET ARBEIDSTRENING ENERGI MESTRING SOSIAL OPPTUR PRODUKTIVITET HVEM ER STUDIO AURORA? STUDIO AURORA er en utviklingsbedrift som hjelper mennesker som vil prøve seg i - eller komme tilbake

Detaljer

ET ALTERNATIV TIL FENGSEL FOR KRIMINELLE RUSAVHENGIGE

ET ALTERNATIV TIL FENGSEL FOR KRIMINELLE RUSAVHENGIGE NARKOTIKAPROGRAM MED DOMSTOLSKONTROLL (ND) ET ALTERNATIV TIL FENGSEL FOR KRIMINELLE RUSAVHENGIGE KORTVERSJON Pilotprosjekt for bykommunene Bergen og Oslo med start 01.01.06 Dom på ND-program= Alternativ

Detaljer

Vedtekter For Frivilligsentralen i Narvik

Vedtekter For Frivilligsentralen i Narvik Vedtekter For Frivilligsentralen i Narvik 1 Formål 1.1 Frivilligsentralen i Narvik har som formål å styrke den frivillige innsatsen i hele Narvik kommune gjennom å; Være et naturlig knutepunkt for alle

Detaljer

MARBORG. Brukerorganisasjon for LARiNord Stiftet 1. juni 2004. Vidar Hårvik MARBORG Tlf: 93 40 89 12

MARBORG. Brukerorganisasjon for LARiNord Stiftet 1. juni 2004. Vidar Hårvik MARBORG Tlf: 93 40 89 12 MARBORG Brukerorganisasjon for LARiNord Stiftet 1. juni 2004 Vidar Hårvik MARBORG Tlf: 93 40 89 12 Hmmm! Hvem er MARBORG for. Organisasjon for tidligere rusmisbrukere i behandling med metadon/subutex (LAR),

Detaljer

Spesialisert rehabilitering i Haugesund!

Spesialisert rehabilitering i Haugesund! Spesialisert rehabilitering i Haugesund! tilbyr i dag rehabilitering etter avtale med Helse Vest Pr i dag 20 døgnplasser med oppholdstid på 3 til 4 uker. Oppstart 1.oktober 2010 etter anbudsprosess. Vi

Detaljer

Programområde for barne- og ungdomsarbeiderfag - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for barne- og ungdomsarbeiderfag - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for barne- og ungdomsarbeiderfag - Læreplan i felles programfag Vg2 Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 5. januar 2006 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings-

Detaljer

Barnevernpedagogen. Barnevernpedagogen er utdannet til å forstå. utsatte barn, unge og deres familiers livssituasjon

Barnevernpedagogen. Barnevernpedagogen er utdannet til å forstå. utsatte barn, unge og deres familiers livssituasjon Engasjement Fellesorganisasjonen sine medlemmer jobber med mennesker i alle aldre og livssituasjoner. Målsettingen er et inkluderende samfunn hvor mennesker mestrer egne liv og får bistand og hjelp til

Detaljer

Konferanse i Oslo «Rus uten innpakning» - enklere å forholde seg til

Konferanse i Oslo «Rus uten innpakning» - enklere å forholde seg til K O N F E R A N S Alle har et forhold til Rus Konferanse i Oslo «Rus uten innpakning» - enklere å forholde seg til Passer for ansatte ved NAV-kontorer, familievernkontorer, barnevernet og personer som

Detaljer

Molde voksenopplæring

Molde voksenopplæring Molde voksenopplæring Utvikling av opplæringstilbud i grunnleggende ferdigheter for voksne Regional lederkonferanse, Trondheim 11.september 2014 Molde voksenopplæring Hvorfor gi opplæring i grunnleggende

Detaljer

H Y B E L B O E R I B O D Ø

H Y B E L B O E R I B O D Ø H Y B E L B O E R I B O D Ø Hybelboere har færre voksne omsorgspersoner i nærheten, og mange av dem har flyttet fra sine etablerte nettverk og fritidstilbud. De er i en ny og fremmed situasjon med store

Detaljer

Innhold. Forkortelser... 17

Innhold. Forkortelser... 17 Innhold Forkortelser... 17 Kapittel 1 Innledning... 19 1.1 Fra fengselslov til straffegjennomføringslov... 19 1.2 Straffegjennomføringens rettskilder... 21 1.2.1 Overordnede rettskilder... 22 1.2.2 Grunnleggende

Detaljer

Nyhetsbrev juni 2012: Frisklivssentralen i Levanger

Nyhetsbrev juni 2012: Frisklivssentralen i Levanger Nyhetsbrev juni 2012: Frisklivssentralen i Levanger Vi ønsker gjennom dette Nyhetsbrevet å gi informasjon om hva Frisklivssentraler er og fortelle litt om de tilbudene vi kommer til å gi. Nytt Nyhetsbrev

Detaljer

Bachelor i sykepleie;

Bachelor i sykepleie; Informasjonshefte Bachelor i sykepleie; grunnutdanning i sykepleie organisert som deltidsstudium over fire år med oppstart 19. august 2009 1 Bachelorutdanning i sykepleie organisert som deltidsstudium

Detaljer

Finstadtunet. Nytt forebyggende senter I Ski kommune. Thorbjørn Engh virksomhetsleder. Ski kommune på sporet til fremtiden!

Finstadtunet. Nytt forebyggende senter I Ski kommune. Thorbjørn Engh virksomhetsleder. Ski kommune på sporet til fremtiden! Finstadtunet Nytt forebyggende senter I Ski kommune Thorbjørn Engh virksomhetsleder Ski kommune på sporet til fremtiden! Introlåten var One day baby we ll be old med Asaf Avidan. I utgangspunktet en kjærlighetssang

Detaljer

Ringevenn 31.03.2016

Ringevenn 31.03.2016 Ringevenn 31.03.2016 Prosjektgruppen i ringevennprosjektet består av Lyngdal Røde Kors, Livsglede for Eldre Lyngdal, Lyngdal Frivilligsentral, Helsenettverk Lister Prosjekt Lister videregående skole og

Detaljer

PTØ Norge Beskrivelse av delytelse N

PTØ Norge Beskrivelse av delytelse N PTØ Norge Beskrivelse av delytelse N Delytelse N1.5: Tilbud til barn, ungdom og unge voksne med vekt på tilpasset fysisk aktivitet, familie og utdanning, barn og ungdom under 18 år, gruppebasert tilbud

Detaljer

Søknadspakke skole- og antidiskrimineringsrådgiver

Søknadspakke skole- og antidiskrimineringsrådgiver Søknadspakke skole- og antidiskrimineringsrådgiver Innhold Frister og intervjuer... 1 Bakgrunn for utlysningen... 1 Om stillingen... 2 Vi tilbyr... 2 Hvem kan søke?... 2 Hvordan søke?... 2 Detaljert stillingsbeskrivelse...

Detaljer

Helsevitenskap - Masterstudium

Helsevitenskap - Masterstudium Studieprogram M-HELVIT, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:51 Helsevitenskap - Masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Styve Gard. Behandlingstiltak for ungdom med rus-, atferd- og/eller kriminalitetsproblematikk

Styve Gard. Behandlingstiltak for ungdom med rus-, atferd- og/eller kriminalitetsproblematikk Styve Gard Behandlingstiltak for ungdom med rus-, atferd- og/eller kriminalitetsproblematikk Innhold 5 Om Styve Gard Målgruppe Plasseringsgrunnlag Vårt særpreg Fagforståelse Familie- og nettverksarbeid

Detaljer

Boligsosialt arbeid Asker Kommune, Seksjon Rustiltak (SRT)

Boligsosialt arbeid Asker Kommune, Seksjon Rustiltak (SRT) Boligsosialt arbeid Asker Kommune, Seksjon Rustiltak (SRT) OPPFØLGING KRAGLUND BOTILTAK (8+4 beboere) AMBULENT BO- SAMHANDLINGS- TEAMET AMBULENT BOOPPFØLGING > Målgruppen er rusmisbrukere (og DD), med

Detaljer

Bachelor i sykepleie;

Bachelor i sykepleie; Informasjonshefte Bachelor i sykepleie; grunnutdanning i sykepleie organisert som desentralisert deltidsstudium over fire år med oppstart 18. august 2010 1 Bachelorutdanning i sykepleie organisert som

Detaljer

REFERAT DAGSENTER/BOLIGER NYE IDRETTSVEIEN 56/ 58

REFERAT DAGSENTER/BOLIGER NYE IDRETTSVEIEN 56/ 58 REFERAT DAGSENTER/BOLIGER NYE IDRETTSVEIEN 56/ 58 Det er opprettet en arbeidsgruppe bestående av 2 miljøarbeidere og 2 ruskonsulenter i Rusog Psykiatritjenesten som skal kartlegge/ arbeide rettet mot nye

Detaljer