Praetorius Håndbok. Målgruppe for virksomheten Paragraf 12 soning Ettervern Yrkesrettet attføring

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Praetorius Håndbok. www.musikkinstrumenteneshus.no. Målgruppe for virksomheten Paragraf 12 soning Ettervern Yrkesrettet attføring"

Transkript

1 Praetorius Håndbok Målgruppe for virksomheten Paragraf 12 soning Ettervern Yrkesrettet attføring

2 Virksomheten har navn etter den tyske filosofen Michael Praetorius. Han var et universalgeni innen kunst, musikk og kultur. Han la vekt på at et menneske kun kan fungere når gaver og talenter, som er lagt i den enkelte fra skaperens hand, blir bevisstgjort. Han var utdannet organist, komponist og prest, og ble betegnet som instrumentmakeryrkets far. Han var den første til å systematisere og katalogisere bygging av instrumenter via lyd, tegning og instruksjoner. Hans tegninger henger i vårt bygg i Kulturkvartalet og hans bøker er tilgjengelig i vårt bibliotek. Praetorius ettervern som ide, ble etablert i Moss i Vi hadde klienter fra Bastø fengsel, Evangeliesenteret og fra sosialkontorer i Norge. Virksomheten ble tonet ned etter noen år. I 2004 ble Oscar Pedersensvei 16, kjøpt av Cultivate AS. Eiere av Praetorius AS er de samme som eier Cultivate. Cultivate begynte å tilrettelegge lokaler for barnehage. Deler av bygget ble gjort om til rene undervisningsrom og verksteder for musikkinstrument akademiet. Sarpsborg kommune leier 1500kvm i kulturkvartalet der de driver deres norskopplæring og samfunnstilpasning for våre nye landsmenn. Norsksenteret og Praetorius siden den gang samarbeidet om diverse prosjekter. I den sammenheng har vi et godt samarbeid med muslimer/moskeer/imamer og kirken. Visjonen om å ta opp tråden med Praetorius igjen ble skapt i januar Siden den gang har lokaler blitt tilrettelagt og personer ansatt for å serve denne visjonen. Praetorius har som formål å utvikle hele menneskets forstands-, følelses- og viljesliv. Dette gjøres ved å formidle og veilede i europeisk kultur, med vektlegging på musikk, folkekunst og den frie natur. Tilbudet skal veilede deltakere i alle aldre, fra ulike miljøer, og ta vare på og bli kjent med egen og andres kulturarv. Vi ønsker å utvikle gaver og talenter i hver enkelt person og få frem det som er unikt. Verdigrunnlag og mål er å levendegjøre nasjonale, kulturelle, religiøse og menneskelige verdier gjennom fortelling, foredrag og samtaler, uten tanke på eksamen. Vi gir veiledning, men den enkeltes kunnskap, interesser og menneskelige kvaliteter er en viktig faktor. Vår virksomhet er bemannet med personell hvor alle kjenner til og har forstått og deler innholdet i vår visjon. Visjonen går som en rød tråd gjennom alle aktiviteter i bygget generelt. Via arbeid og praksis blir visjon og målsetning daglig omtalt. Hovedinnholdet i tjenestetilbudet Utdanning og arbeidstrening -hverdager i perioden Sosial tilrettelegging Nettverksbygging Individuelle samtaler/gruppe-parsamtaler. Obligatorisk samlivskurs for ektepar kursing innen helse, kost hygiene Yrkesrettet attføring Turer/undervisning innen friluft Foreldrekurs Økonomisk undervisning/opplæring Utdanning av instrumentmakere Det er også varierte aktiviteter på kvelder/helger, som deltakerne kan delta i. Tilbudet har varighet av 6 og 12 mnd. Intervaller utover dette kan avtales forut for inntaktet, om dette skulle være av interesse. Lokalitetenes utforming Praetorius har tilhold i Musikkinstrumentenes hus. Bygget er et tidligere skolebygg som, er gjort om til formålstjenelige lokaler med tanke på tilbudet. Bygget er totalt på 5000kvm. Praetorius leier 1000kvm av disse. Men ca 1000kvm er fellesareal som kommer i tilegg til dette. Lokalitetene er tilrettelagt for hver enkel fordypningsfag. Musikkinstrumentenes hus ligger sentralt i utkanten av Sarpsborg sentrum. Vi er i gangavstand fra både buss og togstasjon. Innsatte ved 12 har en egen avdeling I 2.etg. med egen inngang. Instrumentmakerverksteder med fullt utstyrte maskinrom/lakkeringsrom og profesjonelt verksted i tilknytning til ettervernstilbudet. GalleriK, eget galleri/godkjent av Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design) Studio og eget opptaksutstyr i tilknytning til 3 konsertsaler. Friluftsliv er i lokalene og har en villmarksleir. Vi har flere øvningsrom for band Moderne undervisningslokaler for teoriundervisning I tillegg er det kontorareal og møte/samtalerom for administrasjonen. Bygget har daglig besøk av ca 400personer. Dette kan være besøkende til Praetorius, Sarpsborg kommunes norsksenter/morsmålsundervisning, barnehag, Rhema Bibelskole, Musikkinstrument akademiet eller Troens ord. Deler av tilbudet er tilrettelagt for funksjonshemmede med trappeheis og handicap wc. 2

3 Hva tilbys? Vi kan tilby 12 soning, ettervern og yrkesrettet attføring. Familier med barn som ønsker plass i Kulås barnehage kan få tilbud om dette. Det vil evnt komme som en tilleggsutgift. Dette er en flerkulturell og offentlig godkjent barnehage. Barnehagen ligger i det bygget hvor foreldrene vil ha skole og arbeidstrening. Siden barna er selvstendige individer, blir det sammen med barnehagen laget oppfølgingsplan for barna. Er barnevernet en samarbeidspartner i den enkeltes sak, blir det også samarbeid med disse om oppfølgingsplanen. Vi tilbyr tett oppfølging av individuellplan/tiltaksplan for deltakerne. Vi tilbyr leiligheter som par/familier kan disponere. I tillegg har vi rom til enkeltpersoner. Vi legger til rette for at deltakerne skal ha mulighet til å ta imot rusfri familie og venner. Dette skal foregå etter avtale/søknad som leveres til ledelsen. Tilbudet deles i 3deler: Dagtid Kveldstid: Helg Dagtid: deltakerne kan delta på fordypningene/utdanningene eller arbeidstrening. Dette kan også skreddersys for den enkelte, slik at man kan delta både på fordypning og på arbeidstrening. I tillegg er det et fysisk treningstilbud for dem som ønsker det. Kveldstid: deltakeren er på selvvalgt aktivitet. Helg: Frivillig deltakelse på overnattingsturer, utstillinger, konserter, gudstjenester, møter og lignende. Vi deler deltakerne inn i grupper på 5stk. Det er 1 veileder pr 5.deltaker. Det vil innenfor dette tidsrommet også bli avholdt individuelle samtaler og par samtaler. Tilsynslege Sosionom Diakon, prest, Imam Sykepleier Miljøarbeidere Veiledere/omsorgsarbeidere Admin.leder/saksbehandler Økonomi ansvarlig Markedssjef Advokathjelp Det er faste kvelder/dager hvor naturen er vår gode samarbeidspartner. Vi ønsker å lære den enkelte verdien av naturen og det den kan tilby. Vi ønsker videre at deltakerne skal lære seg noe om kunst og kultur. Det blir arranger kunstdager hvor både voksne og barn kan få mulighet til å designe/skape sine egne verk/ting. Vi har tro for at dette kan skape gode relasjoner for den enkelte, og at dette gjør noe med den enkeltes selvtillit. Det er også lagt opp til at de som har behov for botrening kan få det. Sentrale emner er da kosthold, hygiene/renhold, budsjett/økonomi og sosialtrening. Det vil bli undervisning i disse temaene i større grupper, men de som har spesielle behov i forhold til botrening, vil få spesiell veiledning og oppfølging i forhold til dette i hjemmet. 3

4 Øverste organ for driften av Praetorius Styreleder: Arnfred Marthinsen leder styrets arbeid og mottar rapporter fra daglig leder. Ansvar for at økonomien forholder seg til de retningslinjer, som til en hver tid er vedtatt i styret. Daglig leder: Har den daglige ansvaret for driften. Personalansvar med ansvar for medarbeidersamtaler. Økonomistyring i den daglige driften. Ansvar for betaling av fakturaer og utfakturering. Ansvar for den enkelte deltaker opp mot off. kontorer. Følger opp deltakerne med rapporter og individuelle planer. Tilrettelegge og gjennomføre samtaler med deltakerne. Faglg ansvarlig for tiltaksvirksomheten: Ansvar for ettervernets fordypningstilbud. Årsplaner og fagplaner. Ansvar for at den enkelte blir fulgt opp og får de beste vilkår til å gjennomføre sitt opplegg. Markedssjef: Ansvar for markedsføring, informasjon internt og eksternt. Tilrettelegging av fordypningsfagene og daglig kontakt med klientene. Virksomheten er organisert med et styre på toppen, som mottar rapporter fra daglig leder. Det er viktig å poengtere at selv om rapporteringslinjene går fra gruppe til gruppe, vil vi hele tiden etterstrebe at kommunikasjonen skal flyte lett og uanstrengt både opp, ned og til siden i organisasjonen. For å sikre informasjonsflyt er det viktig å vite hvem som har myndighet til hva, og hvem man selv skal rapportere til. Da daglig leder hele tiden er oppdatert om styrets beslutninger, og vise versa, sikres informasjonsflyten i hele organisasjonen. Asattes representant i styret, har også ansvaret for den interne informasjonsflyten. Det blir avholdt medarbeidersamtaler 2ganger pr år. De ansatte som vi for tiden har tilknyttet oss, gir tydelig uttrykk for at de trives ved arbeidsplassen. Vi holder faste arbeidsmøter 1gang pr mnd. Dette for at vi kan ha et felles drøftningsforum for våre ansatte og ledelse. Ansatte har klare fullmakter og stillingsinstrukser, slik at alle ansatte til en hver tid vet hvilke avgjørelser de kan ta. Ut fra tidligere erfaringer, vet vi at ansatte med klare retningslinjer og fullmakter blir tryggere arbeidere som yter mer. Vi ønsker det slik, for at våre deltakere og samarbeidspartnere skal få raske og konkrete svar når de har behov for dette. Våre ansatte og deltakere har også lunch på samme tid i fellesrom. Dette for at man skal kunne ha et felles samlingspunkt. Vi har tro for at dette vil skape en trygghet og et sosialt fellesskap, som kan være positivt for alle. Praetorius er en non profit organisasjon, evnt overskudd skal gå tilbake til bedriften. Personalkompetanse og opplæring Alle ansatte vil ha kompetanse innen sin fordypning. Majoriteten har jobbet med rus/rehabilitering/attføring/ettervern /rusforebyggende tiltak over lang tid. I forbindelse med miljøarbeidere, vil det bli ansatt en fra av hvert kjønn til å ivareta deltakerens behov for samtale og veiledning, som går utenfor det faglige. Veilederne er også involvert i fritidsaktivitetene på kveldstid og i helger. Det er også en bakvakt. Faglige kvalifikasjoner Veiledere og annet fagpersonell tilknyttet Praetorius har i mange år drevet med rusproblematikk og veiledning. Siden midten av 70tallet har vi vært engasjert i mennesker som på en eller annen måte har falt utenfor samfunnets normer. Det være seg alkoholproblem, annen rus og psykiske lidelser. Ansatte i selskapet En sykepleier med erfaring fra Psykiatrisk sykehus, rus. Erfaring fra kirkens SOS frivillige tjeneste. Sosionom, veileder i sorgbearbeiding. En veileder med utdannelse innen musikk og håndverk på bachelor nivå fra Tyskland. Kedkommende har også veilederstudie fra Norges høyfjellsskole I friluftsliv siden En veileder med utdannelse som omsorgsarbeider, og med 15års erfaring fra Sarpsborg/fredrikstad Kommune, ansatt som omsorgsarbeider/primærkontakt innen helsesektor. En veileder med Bachelor i Fine art fra Southampton University, England. 4års erfaring som fagansvarlig i barnehage. Driver kurs for barn og voksne innen kunst/kreativitet. Dagtid: 6veiledere/fordypningsfaglig bakgrunn Kveldstid: 2miljøarbeidere (sosial/omsorgsarbeidere) Natt: 1person Helger/helligdag: 2 miljøarbeidere (sosial/omsorgsarbeidere) +1bakvakt Det er viktig å påpeke at organisasjonen følger gjeldene regler for ansettelser og arbeidstidsbestemmelser for sine ansatte. Det er avsatt tid og penger til kurs/nødvendig kompetanseheving til hver enkelt. Vi bruker intern kompetanse (bedriftsintern opplæring) for å øke bevissthet og kunnskapsnivået innen visse områder som dekkes internt. Ansatte deltar årlig på eksterne kurs/messer for å ivareta nettverk og øke kunnskapsnivået. 4

5 Arbeid og metoder I Praetorius benyttes veiledermetoden. Det er lagt opp etter deltakernes egne forutsetninger. Man er selv med på å ta ansvar og aktivt delta gjennom oppholdet. Den pedagogiske planleggingen vil bli fullført etter at oppholdet har startet, da et godt og vellykket opphold er avhengig av et godt samarbeid mellom deltaker og veileder i fellesskap. Vi legger stor vekt på folkekunstens personlige overføringer, uten teoretisk tilrettelegging. Dette kan også overføres til norsk friluftsliv tradisjon. Å lage sitt eget skispor- det forurenser ikke det ytre miljø. Praetorius tar sikte på å utvikle hele menneskets forstans, følelses- og viljesliv. Pedagogisk omfatter Praetorius, teoretiske, praktiske temaer og oppgaver. Kunnskap og praktiske øvelser innen kunst, kultur, musikk og friluftsliv er lagt til grunn for å blåse liv i gamle kulturtradisjoner. I dette ligger det oppdragelse, forståelse og respekt for vår kristne kulturelle fellesarv. 1. Hovedtrekkene i Praetorius ideology, er å finne sitt eget spor. Vi ønsker å erstatte rusmiddelets kick med det kicket man får ved å gjennomføre et prosjekt hos oss. Vi vet at deltakerne får et tilfredsstillende kick, ved å lage ferdig et instrument eller ved å ferdigstille en lydproduksjon. Via et tett samarbeid med hver enkelt, og med klare og konsise mål for det arbeidet som skal gjennomføres, formes klienten til et helt menneske, ånd, sjel og legeme. 2. Tilbudet er veldig konkret og målbart. Profesjonelle veiledere innen sine fagfelt fører deltakeren fram til delmål som kan være en ferdigstilt utstilling, eller en konsert eller klatretur el vandring på en isbre. Vi mener at når deltakeren kan vise til egen produksjon, blir selvbildet og motivasjonen økt, og selvtilliten blir bedre. 3. Veiledermetoden er forankret i norsk friluftslivtradisjon (Norges høyfjellsskole) og tyske håndverkstradisjoner, på mesteren skal svennen kjennes. Drop-out Det vil under hele oppholdsperioden være et tett samarbeid med aktuelle instanser. Samarbeidet baserer seg på ansvarsgrupper og telefonisk kontakt. I disse møtene er den individuelle planen et sentralt tema. Temaet, varig rusfrihet, er et sentralt tema blant annet i individuelle samtaler og gruppesamtaler. Dette med tanke på å forebygge avbrudd fra oppholdet. Vi håndterer rusepisoder med følgende sanksjoner: Skulle deltakeren avlegge positive prøver, vil de bli skjermet i sin hybel/leilighet med arbeider. De vil også i en liten periode, bli tildelt andre arbeidsoppgaver. Ved gjenntatt rusing, vil brukeren bli tilbakeført til innsøkende instans. De vil ha mulighet for nytt inntak etter 1.mnd rusfrihet. Ved 12 er det null toleranse. Ved brudd på vilkår som er satt for Praetorius, vil fengselet bli varslet straks. Varslingen vil skje og deltaker hentes. Daglig leder ved Praetorius sender skriftlig rapport til fengselet. Kriminalomsorgen avgjør reaksjon. Ledelsesfunksjoner Det er lagt opp til at det skal være så liten avstand som mulig mellom ledelse og den enkelte deltaker. Det vil følge arbeidsinstrukser med fullmakter til hver enkelt og vi ønsker at nødvendige avgjørelser i mest mulig grad skal tas der og da og ikke drukne i byråkratiet. Ordnede bo forhold Økonomisk selvhjulpen Ordnet økonomiske forhold Strukturert hverdag Arbeidstrening/skole Nettverksbygging Kommunikasjon Det blir avholdt brukerundersøkelser. Disse er lagt til grunn for en utvikling av virksomheten. Tilbakemeldinger fra samarbeidspartnere blir også vurdert seriøst for utvikling. Styret kvalitetssikrer sammenhengen mellom ansvar og myndighet hos den ansatte og dette nedfelles i den enkeltes arbeidsbeskrivelse. 5

6 Forut for inntak: Deltakerene blir innkalt til samtale ved Praetorius, dette for å kartlegge noe av brukers behov og ønsker rundt tilbudet. Dette for å sikre en riktig tilpassning mellom deltaker og ettervernsgruppen. Skriftlig søknad på PAS søknadsskjema. Skriftlig tilbakemelding på søknad med tid for vurderingssamtale innen 3 uker. Ved inntak: Tildeling av bolig, omvisning av plassen, møte med de ansatte. Hvem gjør hva. Kartleggingssamtale/inntakssamtale, tildeling av kontaktperson. Praetorius retter seg etter de regler og praksis som gjelder for kriminalomsorgen. Permisjoner må være av begrenset lengde og hyppighet så lenge domfelte gjennomfører straff. Se straffegjennomføringsloven 33 med forskrifter og retningslinjer. Første tiden etter inntak: Individuelle/par samtaler. Gruppe samtaler. Tilrettelegging av arbeidsoppgaver/skole, innen 2mnd. Ha ansvarsgruppe med aktuelle samarbeidspartnere. Ansvarsgruppemøte med sosialtjeneste og andre aktuelle samarbeidspartnere i innsøkningsfasen. Ansvarsgruppe med sosialtjeneste og eventuell samarbeidspartner innen 2.mnd etter inntak. Her vil individuell plan, som deltaker har med til ettervernet, eller som utarbeides den første mnd. legges til grunn. Det utarbeides alltid en agenda forut for møter. (individuelle) ettervernet vil innkalle til ansvarsgruppemøter. Det er mulighet for reinntak av deltaker. Her vil det bli lagt kriterier til grunn som baserer seg på motivasjon og samarbeid fra tidligere opphold. Eksterne samarbeidsrelasjoner/nettverk Vi har et godt samarbeid i forhold til ansvarsgrupper, blant annet med det lokale NAV kontoret. Det er utarbeidet diverse informasjonsmateriell fra virksomheten. Disse blir distribuert til sosialtjeneste, rehabiliteringssituasjoner etc. I tillegg har vi egne nettsider. Tilrettelegging for eksterne kontakter er sett på som en vesentlig ressurs. Vi forsøker å gjennomføre en markedstilpasset organisasjon hvor åpenhet ovenfor konkurrenter, interessenter, fagmiljø og bedrifter blir ivaretatt. Blant annet arrangeres det møter og treff i våre kafe arealer. Fritidsaktiviter på kvelden blir også brukt som et sted hvor interesserte kan kontakte oss for å se hvordan tilbudet drives. I kulturkvartalet har vi allerede knyttet til oss en del bedrifter som vi har mulighet til å gjøre bruk av i forbindelse med sysselsetting og opplæringstiltak. Internt på huset har vi følgende: Norsksenteret/introduksjonsprogram til Sarpsborg kommune Kulås barnehage Norsk musikkinstrument museum Cultivate GalleriK Musikkinstrument akademiet Rhema bibelskole Troens ord Dolor- sorgsenter Praetorius Oscar Pedersensvei 16, 1721 Sarpsborg, Norge Tlf:

Evaluering av prosjektet Erobring. Ny start etter soning

Evaluering av prosjektet Erobring. Ny start etter soning Evaluering av prosjektet Erobring. Ny start etter soning Overgangen fra soning til det ordinære livet En kvalitativ studie Geir Hyrve Forord Denne evalueringen av prosjektet Erobring Ny start etter soning

Detaljer

Å R S M E L D I N G 2012 Kirkens Sosialtjeneste Kalfarhuset Oppfølgingssenter

Å R S M E L D I N G 2012 Kirkens Sosialtjeneste Kalfarhuset Oppfølgingssenter 1 Å R S M E L D I N G 2012 Kirkens Sosialtjeneste Kalfarhuset Oppfølgingssenter Kirkens sosialtjeneste Seksjon oppfølging har som overordnet mål at deltagerne skal oppnå bedre livskvalitet uten rusavhengighet

Detaljer

PROSJEKTLEDER JON IVAR WINDSTAD AVDELINGSLEDER ANDERS STEEN

PROSJEKTLEDER JON IVAR WINDSTAD AVDELINGSLEDER ANDERS STEEN SLUTTRAPPORT PROSJEKT FRI: SAMARBEID MED KIRKENS BYMISJON I DRAMMEN OG HUSBANKEN, DRAMMEN KOMMUNE, KRIMINALOMSORGEN, FENGSELSREGION SØR, DRAMMEN POLITI ETAT, FOREBYGGENDE, PROSJEKTLEDER JON IVAR WINDSTAD

Detaljer

Veileder. - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og gårdsbruk

Veileder. - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og gårdsbruk Veileder - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og Innhold 1. Hva er Inn på tunet... 3 2. Bakgrunn for oppstart av Inn på tunet... 3 3. Om veilederen... 4 4. Idéfase... 5 4.1 Det offentlige som initiativtaker...

Detaljer

Årsrapport MERCY HOUSE 2014

Årsrapport MERCY HOUSE 2014 Årsrapport MERCY HOUSE 2014 Adresse: Kirkeveien 43, 2007 Kjeller Telefon: 63 87 22 66 Telefontid: Tirs. - Tors. kl. 10-15 E-post: post@mercyhouse.no Web: www.marita.no/mercy-house Org. Nr. 971 275 898

Detaljer

Fagkonsept Varig tilrettelagt arbeid (VTA) Attføringsbedriftenes fagkonsept

Fagkonsept Varig tilrettelagt arbeid (VTA) Attføringsbedriftenes fagkonsept Fagkonsept Varig tilrettelagt arbeid (VTA) Attføringsbedriftenes fagkonsept Revidert utgave 13. april 2010 Innhold I. Innledning:... 3 I. Målsetting... 4 II. Verdigrunnlag... 4 1. Holdninger og menneskesyn...

Detaljer

GENERELL DEL ÅRSPLAN TROLLHAUGEN BARNEHAGE 2014/15

GENERELL DEL ÅRSPLAN TROLLHAUGEN BARNEHAGE 2014/15 GENERELL DEL ÅRSPLAN TROLLHAUGEN BARNEHAGE 2014/15 1 1. TROLLHAUGEN BARNEHAGE Trollhaugen barnehage er en 4 avdelings heldagsbarnehage. Barnehagen har til ca. 54 hele plasser for barn i alderen 0 5 år.

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

HÅNDBOK for arbeidstakere på VTA

HÅNDBOK for arbeidstakere på VTA HÅNDBOK for arbeidstakere på VTA Viktige adresser og telefoner Brenselsutsalget AS Fyllingsvn 11, 9900 Kirkenes Postboks 370 Tel. 78 99 25 09 Fax 78 99 37 57 E-mail: bjorn@brenselsutsalget.no Pasvik-gruppa

Detaljer

Årsplan for Åpen barnehage i Kastellveien 1, tilknyttet Kirkens Bymisjon Arendal

Årsplan for Åpen barnehage i Kastellveien 1, tilknyttet Kirkens Bymisjon Arendal Årsplan for Åpen barnehage i, tilknyttet Kirkens Bymisjon Arendal 2015 Åpen barnehage Åpen barnehage er et utradisjonelt barnehagetilbud for barn i alderen 0-6 år. Det som først og fremst skiller en åpen

Detaljer

INSTITUSJONSPLAN. Jf. Forskrift om krav til kvalitet og internkontroll i barneverninstitusjoner

INSTITUSJONSPLAN. Jf. Forskrift om krav til kvalitet og internkontroll i barneverninstitusjoner INSTITUSJONSPLAN Jf. Forskrift om krav til kvalitet og internkontroll i barneverninstitusjoner Fastsatt av Barne- og likestillingsdepartementet 10.juni 2008 nr 580 med hjemmel i lov av 17. juli 1992 nr.

Detaljer

Forskrift om krav til kvalitet i barneverninstitusjoner

Forskrift om krav til kvalitet i barneverninstitusjoner INSTITUSJONSPLAN Jf. Forskrift om krav til kvalitet i barneverninstitusjoner Fastsatt av Barne- og familiedepartementet 27. oktober 2003 med hjemmel i lov av 17. juli 1992 nr. 100 om barneverntjenester

Detaljer

Å være lærebedrift roller og oppgaver Tema 1

Å være lærebedrift roller og oppgaver Tema 1 Å være lærebedrift roller og oppgaver Tema 1 En profesjonell arena for utvikling av framtidas fagarbeidere Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går.

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går. ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014 2015 Regler som gjelder for alle på Knøttetreff: Si Hei til hverandre og hilse på nye som kommer. Skrive deg inn når du kommer. Vi oppfordrer til bruk av innesko/tøfler. Alle

Detaljer

ÅRSPLAN 2014-2015. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38

ÅRSPLAN 2014-2015. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38 Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn ÅRSPLAN 2014-2015 Moholt barnehage, Prestekrageveien 14 Moholt barnehage har ni avdelinger fordelt på to hus sentralt plassert i og ved Moholt

Detaljer

FRIMETODE SOM FØLGER INNSATTE FRA FENGSEL UT TIL BOLIG, JOBB OG NETTVERK

FRIMETODE SOM FØLGER INNSATTE FRA FENGSEL UT TIL BOLIG, JOBB OG NETTVERK FRIMETODE SOM FØLGER INNSATTE FRA FENGSEL UT TIL BOLIG, JOBB OG NETTVERK 1 JUSTISMINISTEREN HAR ORDET... Prosjektet FRI utfyller det offentlige på en glimrende måte ved å bygge på erfaringsbasert kunnskap.

Detaljer

Frivillighet og mangfold

Frivillighet og mangfold IMDi Veileder i mangfoldsarbeid for kommuner og frivillige organisasjoner Illustrasjonsfoto: Shutterstock og IMDI Design og trykk: Wittusen & Jensen ISBN 978-82-8246-149-8 (trykk) ISBN 978-82-8246-150-4

Detaljer

Håndbok. for Stifinner n. Trond Danielsen og Stian Haugen

Håndbok. for Stifinner n. Trond Danielsen og Stian Haugen Håndbok for Stifinner n Trond Danielsen og Stian Haugen TYRILI SKRIFSERIE NR. 2/2010 1 Håndbok for Stifinner n Trond Danielsen og Stian Haugen TYRILI SKRIFTSERIE NR. 2/2010 ISBN: 978-82-8026-009-3 ISSN:

Detaljer

Veileder Ny Sjanse - Ungdomsprosjekt Senter for Flyktninger og Innvandrere Bydel Gamle Oslo

Veileder Ny Sjanse - Ungdomsprosjekt Senter for Flyktninger og Innvandrere Bydel Gamle Oslo Veileder Ny Sjanse - Ungdomsprosjekt Senter for Flyktninger og Innvandrere Bydel Gamle Oslo 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... 3 1 PROSJEKTBESKRIVELSE... 4 1.1 NY SJANSE BYDEL GAMLE

Detaljer

Kantineprosjektet på Kloden

Kantineprosjektet på Kloden Marit Ekne Ruud Kantineprosjektet på Kloden Evaluering av et opplæringstiltak i bydel Sagene Torshov 324 Prosjektrapport 2002 BYGGFORSK Norges byggforskningsinstitutt Marit Ekne Ruud Kantineprosjektet

Detaljer

TUNET AS. - et skritt videre

TUNET AS. - et skritt videre TUNET AS - et skritt videre Årsrapport 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE side: Sammendrag 3 Målsettinger 2012 5 Organisasjonskart pr 31.12.2012 8 Tiltak og tiltaksplasser 9 Styret og styrets arbeid 11 Økonomi 12

Detaljer

Veileder. Veileder for individuell plan 2001

Veileder. Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 FORORD Alle som har behov for langvarige og koordinerte tjenester, har fra 1. juli 2001 rett til å få utarbeidet

Detaljer

Opplæringshåndbok brukerstyrt personlig assistanse BPA

Opplæringshåndbok brukerstyrt personlig assistanse BPA IS-2313 Opplæringshåndbok brukerstyrt personlig assistanse BPA 2 // INNHOLD // 3 Innhold FORORD... 5 1. GRUNNLEGGENDE OM BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE... 7 1.1 Hva er brukerstyrt personlig assistanse?...

Detaljer

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013 Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo Oslo, 5. september 2013 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 BAKGRUNN... 3 MÅL... 4 PROBLEMSTILLINGER...

Detaljer

EVALUERING AV DØRÅPNER Et nettverkstilbud i Sør-Trøndelag Røde Kors

EVALUERING AV DØRÅPNER Et nettverkstilbud i Sør-Trøndelag Røde Kors EVALUERING AV DØRÅPNER Et nettverkstilbud i Sør-Trøndelag Røde Kors Gjennomført for Sør-Trøndelag Røde Kors Av Tora Landrø og Geir Hyrve Ved Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for Helse- og Sosialfag Trondheim

Detaljer

Brukermedvirkning psykisk helsefeltet Mål, anbefalinger og tiltak i Opptrappingsplan for psykisk helse

Brukermedvirkning psykisk helsefeltet Mål, anbefalinger og tiltak i Opptrappingsplan for psykisk helse Rapport IS-1315 Brukermedvirkning psykisk helsefeltet Mål, anbefalinger og tiltak i Opptrappingsplan for psykisk helse Rapportens tittel Plan for brukermedvirkning Mål, anbefalinger og tiltak i Opptrappingsplanen

Detaljer

En status rapport fra Jegersberg gård rehabiliterings- og kompetansesenter som beskriver:

En status rapport fra Jegersberg gård rehabiliterings- og kompetansesenter som beskriver: Jegersberg Gård Rehabiliterings- og kompetansesenter 07.01.15 En status rapport fra Jegersberg gård rehabiliterings- og kompetansesenter som beskriver: - En rehabiliteringsmodell ulikt alt annet (en kortfattet

Detaljer

årsmelding2008 postboks 13 Telemarksporten 3996 Porsgrunn www.keopsporsgrunn.no

årsmelding2008 postboks 13 Telemarksporten 3996 Porsgrunn www.keopsporsgrunn.no årsmelding2008 postboks 13 Telemarksporten 3996 Porsgrunn www.keopsporsgrunn.no Administrasjon Keops er navnet på den største pyramiden i Egypt. Pyramiden ble blant annet betraktet som portalen til det

Detaljer

Trygghet og glede Side 2

Trygghet og glede Side 2 ÅRSPLAN 2015-2019 Innhold ÅRSPLAN... 1 1. PRESENTASJON AV BARNEHAGEN... 3 2. BARNEHAGENS FORMÅLSBESTEMMELSE... 4 3. STAVANGER KOMMUNES VERDIER... 5 4. RAMMEPLAN FOR BARNEHAGENS INNHOLD OG OPPGAVER... 6

Detaljer

BOLIGHJELPEN EN PROSJEKTRAPPORT

BOLIGHJELPEN EN PROSJEKTRAPPORT BOLIGHJELPEN EN PROSJEKTRAPPORT Bolighjelpen - et prosjekt i regi av ByBo, Kirkens Bymisjon i Oslo. Pål Reinertsen Prosjektleder Forord Regjeringens visjon er at alle skal kunne bo trygt og godt. Det er

Detaljer