VEDTAKSPROTOKOLL EIDSBERG KOMMUNE. Møtested: Ungdomsskolen - Aulaen Møtedato: Tid: Innkallingsmåte: Skriftlig

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VEDTAKSPROTOKOLL EIDSBERG KOMMUNE. Møtested: Ungdomsskolen - Aulaen Møtedato: 05.12.2013 Tid: 18.00 Innkallingsmåte: Skriftlig"

Transkript

1 EIDSBERG KOMMUNE Kommunestyret /TOA VEDTAKSPROTOKOLL Møtested: Ungdomsskolen - Aulaen Møtedato: Tid: Innkallingsmåte: Skriftlig Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Erik Mogens Unaas Nestleder Maren J. Hersleth Holsen Medlem Jan Fredrik Mortvedt Medlem Inger Lise Floeng FO Medlem Kristian Berger Medlem Cristian Ricardo Bühler FO Medlem Espen Andreas Volden Medlem Anders Sølve Strand FO Medlem Carl Peter Waage Løken Medlem Rolf Johan Dillevik Medlem Per Hermann Bodal Medlem Anne Borger Mysen Medlem Helge Gabriel Lundeby Medlem Simon Solberg FO Medlem Maren Solheim Medlem Anne-Kristine Løken Medlem Kjetil Igletjern Medlem Berit L. Mysen Medlem Einar Antonsen FO Medlem Janne H.Mustorp Ultvedt Medlem Linnea Bjørnerud Haga Medlem Morten Stangeland Medlem Eva Boehm Svendstad Medlem Knut Jørgen Herland Medlem Liv Hjørdis Bleie Berger Medlem David Koht-Norbye Medlem Elisabeth Gundersen FU Medlem Jens Tore Holene Medlem Jan Eivind Trømborg Medlem Karen M. Enger Ødeby FO Medlem Othar Peter Hansen FO Medlem Øivind Tønnes Reymert Medlem Marit Synnøve Skjeppe Medlem Håvard Baggetorp FO Medlem Elin Thorshaug Bråten FO Varamedlem Wenche Øiestad Inger Lise Floeng Varamedlem Marit A. Trollerud Jansen Cristian Ricardo Bühler Varamedlem Marianne Mysen Anders Sølve Strand

2 Varamedlem Marianne Eklund Simon Solberg Varamedlem Svein Andersen Ødeby Othar Peter Hansen Varamedlem Arthur Reime Einar Antonsen Varamedlem Lillian Dahl Krogh Karen M. Enger Ødeby Varamedlem Ingunn Herstad Hensel Håvard Baggetorp Varamedlem Mari Fjell Elin Thorshaug Bråten 2 Av 35 medlemmer møtte 34 medregnet møtende vararepresentanter. I tillegg møtte: Tone Åsrud Reime og Tom-Arne Tørfoss Ordfører Erik Unaas (H) ledet møtet. Innkalling og sakliste ble enstemmig godkjent. Knut J. Herland (SP) søkte om og ble innvilget permisjon f.o.m. sak 107/13. Til å underskrive protokollen ble enstemmig valgt Berit L. Mysen (AP) og Per Hermann Bodal (H). Representanten David Koht-Norbye (SP) stilte følgende spørsmål til spørretimen: 13. juni 2013 vedtok kommunestyret Økonomiplan , og her heter det i punkt 7: Eidsberg kommune eier betydelig areal og antall eiendommer som kan selges. Noe av dette legges også inn i økonomiplanen. Det opprettes en arbeidsgruppe, to utnevnt av formannskapet og to oppnevnt av rådmannen som innen fremmer en enkel rapport om hvordan salg av kommunal eiendom kan organiseres. Gruppa rapporterer til rådmannen. Fire aktuelle alternativer: Salg i regi av Eidsberg kommune selv Opprettelse av eget eiendomsselskap (i samspill med lokale og eksterne næringsaktører Salg i regi av Indre Østfold Utvikling IKS Oppdrag settes bort til eiendoms- og næringsmeglere Dersom inntektene ikke lar seg realisere i økonomiplanen, prioriteres avsetninger til ubundet disposisjonsfond (regionale og lokale utviklingstiltak) nederst. Senere har ordføreren forklart at blant annet fremtidig bruk av Heggin 1, inngår i den utredningen eiendomsforvaltningen skulle presentere i høst. Med et så klart mandat og tidsfrist, var det forventninger om at det til møterunden i november, kom en sak om eiendomssalget. Det er ikke fremmet noen sak om dette til politisk behandling i den siste møterunden før jul. Senterpartiet mener derfor at en vesentlig forutsetning for økonomiplanen, og dermed også budsjettet for 2014, ikke er til stede.

3 3 Eidsberg Sp vil med utgangspunkt i kommunens meget anstrengte økonomi, advare sterkt mot nye investeringer som medfører nye driftskostnader. Ved eventuelt salg av eiendommer, etter grundige vurderinger av markedet og kommunes eget behov for arealene vi eier, vil vi foreslå at salgsinntektene brukes til å bedre kommunens økonomiske situasjon ved enten å nedbetale gjeld og redusere fremtidige rentekostnader, eller plassere pengene med god renteavkastning. Administrasjonen må gis fullmakt til å vurdere om gjeldssanering eller avsetning på bundet investeringsfond, gir best økonomisk resultat for kommunen. Vi ønsker en statusrapport om arbeidet med eiendomssalget. Hva er årsaken til at gjennomgangen er forsinket, og når vil dette viktige beslutningsgrunnlaget foreligge? Ordfører Erik Unaas besvarte spørsmålet slik: Med bakgrunn i kommunestyrets vedtak i sak 58/12 som det henvises til i Koht- Norbye sitt spørsmål, er det etablert en arbeidsgruppe som består av: Ordfører og leder i hovedutvalg for miljø og teknikk Anne B Mysen Kommunalsjef Jan-Erik Fredriksen og eiendomssjef Knut Bergersen Jeg kan forstå David Koht-Norbyes utålmodighet og skulle gjerne selv sett at arbeidet hadde kommet lenger. Administrasjon har utarbeidet et notat som oppfølging av saken. Dette ble lagt fram for hovedutvalg for miljø og teknikk og formannskapet i septembermøtene. I formannskapets møte ble så de politiske representantene til arbeidsgruppen oppnevnt og første møte ble holdt tirsdag Neste møte ble holdt tirsdag denne uken. I det første møtet ble det hovedsakelig fokus på kortsiktige tiltak. Det legges nå opp til salg av en boligtomt i Opsahlåsen, et mindre boligområde ved Susebakke, to boligtomter i Kildeveien og de to boligene som er skilt fra Fossum. Dessuten legges det ut et område beliggende langs Smedgata ved Pennestrøket som er regulert til næringsformål, for salg. Disse ble behandlet i formannskapet , og vedtatt lagt ut for salg. Mekler kontaktes av administrasjonen i disse dager. I tillegg er som kjent Fossum gård lagt ut for salg. Videre vil tre områder avsatt til boligformål inntil Mysen vurdert lagt ut for salg. Dette gjelder et regulert område i Opsahlåsen (Opsahlåsen øst), Sørli-feltet og et større område ved Susebakke som i sin tid ble kjøpt i regi av Eidsberg Tomteselskap. Eidsberg kommune overtok dette tomtearealet da Eidsberg Tomteselskap ble avviklet. Arbeidsgruppen vil vurdere på hvilken måte et eventuelt salg av disse bør organiseres, før salget iverksettes. I regi av eiendom og beredskap er det startet et arbeid med å utarbeide en strategi for kommunens eiendomsforvaltning. Første steg i dette arbeidet ble presentert for hovedutvalg for miljø og teknikk i juni og formannskapet i september. Dette arbeidet vil også bli drøftet i arbeidsgruppa før videre politiske behandling. Virksomhetsleder

4 4 eiendom og beredskap bekrefter at enn endelig plan knyttet til kommunens tomter og eiendommer kommer til kommunestyret i løpet av 1. kvartal neste år. Gjennom arbeidet med en områdereguleringsplan for Mysen som nå er under utarbeidelse, vil det også legges premisser for eventuelt salg av kommunal eiendom. Når det gjelder inntektene av eiendomssalget, har kommunestyret vedtatt at dette skal benyttes til investeringer. I økonomiplan fremgår det følgende investeringer for 2014: sentrumsutvikling 2 mill kr, ungdomshus 2 mill kr, svømmehall 2mill kr, flerbrukshall i Indre Østfold 3 mill kr og helårsløyper på Høytorp fort 2 mill kr. Disse investeringene på 11 mill kr i 2014 er forutsatt finansiert med salg av kommunal eiendom. Eventuell endring når det gjelder investeringer for 2014, vil kommunestyret ta stilling til 12. desember når budsjettet for 2014 behandles. Representanten David Koht-Norbye stilte følgende spørsmål til spørretimen: Jeg ønsker å stille ordføreren følgende spørsmål i dag. Jeg vet at det kommer veldig sent, og at du i hht reglementet kan avstå fra å svare i kveldens møte, men jeg synes det all mulig grunn til å stille spørsmålet når et samlet kommunestyre er til stede. Jeg har fått noen henvendelser i dag om hva Eidsberg Senterparti egentlig mener om kommunal overtakelse av Mysen videregående skole. Bakgrunnen er at du i fylkestinget i dag, som representant for Østfold Høyre, uttalte deg om kommunal overtakelse av Mysen videregående skole. I debatten hevdet du at du, som ordfører, har forankring i kommunestyremøtet 26. september i år, om å ta tak i og fronte en slik prosess. I vedtaket som ble fattet etter interpellasjonen til Anne Borger Mysen i kommunestyremøtet 26. september, heter det: Eidsberg kommunestyre ønsker å ha en frivillig og proaktiv inngang mot ny fylkeskommunal og kommunal struktur, og ber ordfører og politisk ledelse være aktiv inn mot forskjellige lokale og regionale prosesser. I tillegg bes det forberede et eget temamøte på dette i kommunestyret. Det ble i debatten ikke sagt et eneste ord om Mysen videregående skole, så langt vi i Senterpartiet kan erindre. Mener ordfører at dette vedtaket gir ham ryggdekning for uttalelsene og initiativet om at Eidsberg kommune ønsker overta Mysen videregående skole? Ordfører Erik Unaas besvarte spørsmålet slik: Etter kommunestyrets vedtak 26/9 har jeg i tråd både med vedtak og mitt svar til interpellant Anne Borger Mysen hatt en god dialog med mange aktører, inkl. ordførere i nabokommunene, om forskjellige samarbeidsformer inn mot en kommende oppgave- og demokratiprosess. Inkl. drift av videregående skoler. Men jeg respekterer fullt ut at ikke alle ønsker å være med.

5 5 - Jeg har også møtt saken i fylkeskommunale organ. Dog har jeg ikke frontet saken, og jeg er fortsatt helt bevisst på å skille rollene som fylkespolitiker og ordfører. - Ordførerne i Indre Østfold, meg inkludert, møtte kommunalminister Jan tore Sanner for to uker siden. Der ble vi invitert til å delta i forsøksordninger, inkl. videregående skoler. Dette er også nevnt i flere partiprogram, Høyre inkludert, og må ikke oppfattes som en ny sak som plutselig kommer nå. - Som ordfører mener jeg å ha fullmakt til (og det er min plikt og oppgave) å være proaktiv, og nysgjerrig på de muligheter som kommer for kommunene ( - Mener vi noe med å legge ned fylkeskommune på sikt, ligger det implisitt i dette at oppgaver må overdras til andre myndighetsledd. F.eks. videregående skoler til (inter)kommunal drift. - Jeg tror fint kommuner organisatorisk kan klare denne oppgaven, med elever fra mange andre kommuner (som Mortenstua IKS). Også forskjellige linjefag og opptak på tvers av dagens grenser vil vi få til, det går bra på mange områder. Men det er akkurat slike løsninger som jeg hadde håpet vi kunne drøfte med Kommunaldepartementet før vi diskuterte om vi skal gå videre Jeg vet selv pr i dag ikke hva som er best verken for elevene, lærere, Mysen videregående skole eller Eidsberg kommune det er imidlertid dette jeg ønsker å vite mer o. - Vi har allerede nærmere elever i andre skoler i Eidsberg, Mysen videregående skole har under (dette pkt ikke nevnt i mitt svar). Jeg forutsetter også at Regjeringen sender med en økonomi som tilsvarer det skolene koster i fylkeskommunal regi i dag.. - Men jeg ser at det er mer politikk og følelser også i denne saken som jeg var forberedt på: bl.a. er partiskillelinjene sterkere enn jeg trodde (de som tilhører den tidligere rødgrønne Regjering vil ikke røre videregående skoler, de som sogner til dagens nye Regjering er stort sette positive til en utredning). - Flertallet o regionrådet og fylkeskommunen ønsker ikke å utrede, da er det helt fair om enkelte kommuner gjør det (noen har allerede startet opp). - Jeg har et ganske avslappet forhold til denne saken, og garanterer at ingen søknad blir sendt verken fylkeskommune, kommunaldepartement eller kunnskapsdepartement før en evt sak har vært grundig behandlet i Eidsberg kommunestyre. - For øvrig kommer til tilbake til flere temamøter for kommunestyret neste år, kommuneplan og skole inkludert. SAKLISTE Sak nr. Arkivsaknr. Tittel 93/13 13/1841 KOMMUNESTYRET ORIENTERINGER/DRØFTINGER 94/13 13/1808 GODKJENNING AV PROTOKOLL - KOMMUNESTYRETS MØTE

6 95/13 13/1738 SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER - KONTROLLRAPPORTER OKTOBER /13 13/1647 HØRING OM ENDRINGER I ALKOHOLREGELVERKET - HERUNDER NORMERTE REGLER FOR INNDRAGNING AV BEVILLING OG ØKTE KRAV TIL KONTROLL MED BEVILLINGER - MELDING 97/13 13/698 MELDING - KULTURTORG "STORE FESTSAL" - FERDIGSTILLELSE OG BRUK 98/13 13/1522 KOMMUNESTYREPERIODEN EGIL IHLEN - SØKNAD OM FRITAK 99/13 13/1814 POLITISK MØTEPLAN FOR /13 13/1543 ØSTFOLDMUSEET - ØKT BEVIGNING TIL FOLKENBORG MUSEUM 101/13 13/1102 SKJEBERGKILEN MARINA - SALG AV AKSJER 102/13 13/1601 BUDSJETTJUSTERINGER 103/13 13/1602 AMORTISERING AV PREMIEAVVIK - PRINSIPPENDRING 104/13 13/1700 PENSJONSORDNING FOR FOLKEVALGTE 105/13 13/972 UTREDNING AV UNGDOMSHUS 106/13 13/134 REKRUTTERING TIL KOMMUNESEKTOREN - STRATEGIDOKUMENT 107/13 13/1701 KOMMUNEDELPLAN FOR FYSISK AKTIVITET - RULLERING AV HANDLINGSPROGRAM 108/13 13/1702 HØRING - FREMTIDIG ORGANISERING AV KRISESENTRE I ØSTFOLD 109/13 13/142 FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT - TILDELING AV BARNEVERNSTJENESTER

7 93/13 KOMMUNESTYRET ORIENTERINGER/DRØFTINGER 7 Orienteringene tas til etterretning. Reglement for Eidsberg kommune Presentasjon av tilgjengelighet m.m. Prosjekt felles brannvesen i Indre Østfold Vedlegges protokollen Kommunestyrets møte fotografering fra kl omvisning. Møtet starter kl Orienteringene tas til etterretning. 94/13 GODKJENNING AV PROTOKOLL - KOMMUNESTYRETS MØTE Protokoll fra kommunestyrets møte godkjennes. Protokoll fra kommunestyrets møte godkjennes. 95/13 SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER - KONTROLLRAPPORTER OKTOBER 2013 De foreliggende rapporter fra Securitas AS Kontroller etter alkoholloven, utført i oktober 2013, tas til etterretning.

8 8 Saken legges frem for kommunestyret med slik De foreliggende rapporter fra Securitas AS Kontroller etter alkoholloven, utført i oktober 2013, tas til etterretning. Hovedutvalg for kultur og oppveksts innstilling vedtas. Hovedutvalg for kultur og oppveksts behandling: Hovedutvalg for kultur og oppveksts enstemmige innstilling i møte , sak 61/13: 96/13 HØRING OM ENDRINGER I ALKOHOLREGELVERKET - HERUNDER NORMERTE REGLER FOR INNDRAGNING AV BEVILLING OG ØKTE KRAV TIL KONTROLL MED BEVILLINGER - MELDING Saksordfører: Kjetil Igletjern (AP). Meldingen tas til etterretning. Saken legges frem for formannskapet/kommunestyret med slik Meldingen tas til etterretning. Formannskapets innstilling vedtas.

9 Formannskapets behandling: 9 Formannskapets enstemmige innstilling i møte , sak 70/13: Hovedutvalg for kultur og oppveksts innstilling vedtas. Kjetil Igletjern (AP) oppnevnes som saksordfører til kommunestyrebehandlingen. Hovedutvalg for kultur og oppveksts behandling: Hovedutvalg for kultur og oppveksts innstilling i møte , sak 62/13: 97/13 MELDING - KULTURTORG "STORE FESTSAL" - FERDIGSTILLELSE OG BRUK Meldingen tas til orientering. Saken legges frem for kommunestyret med slik Meldingen tas til orientering. Hovedutvalg for kultur og oppveksts behandling: Espen A. Volden (H) fremmet følgende tilleggsforslag: Administrasjonen bes sørge for tilstrekkelig skilting i kulturtorget. Hovedutvalg for kultur og oppveksts enstemmige innstilling i møte , sak 63/13: Rådmannens forslag med Voldens tilleggsforslag vedtas. Hovedutvalg for miljø og teknikks behandling:

10 Hovedutvalg for miljø og teknikks enstemmige innstilling i møte , sak 89/13: 10 98/13 KOMMUNESTYREPERIODEN EGIL IHLEN - SØKNAD OM FRITAK 1. Egil Ihlen (H) gis fritak fra sitt verv som medlem av hovedutvalg for helse og velferd for felleslisten H, V og Krf. 2. Som nytt medlem av hovedutvalg for helse og velferd velges Terje Pettersen (H). 1. Egil Ihlen (H) gis fritak fra sitt verv som medlem av hovedutvalg for helse og velferd for felleslisten H, V og Krf. 2. Som nytt medlem av hovedutvalg for helse og velferd velges: Fredrik Mortvedt (H) fremmet følgende forslag: Som nytt medlem av hovedutvalg for helse og velferd velges Terje Pettersen (H). Mortvedts forslag vedtas. 99/13 POLITISK MØTEPLAN FOR 2014 Møteplan for 1. og 2. halvår 2014 vedtas med følgende endringer og tillegg: 1. Formannskapets møter starter kl med servering avsettes til politikerseminar. 3. Hovedutvalg for miljø og teknikk vurderer selv tidlig møtestart. 4. Det tas høyde for julegateåpning i november Formannskapets møte i parentes rettes til Formannskapets møte i parentes rettes til Korrigert møteplan for næringsutvalget legges inn.

11 11 Saken legges frem for kommunestyret med slik Møteplan for 1. og 2. halvår 2014 vedtas. Formannskapets innstilling vedtas. Formannskapets behandling: Ordfører Erik Unaas (H) fremmet følgende tilleggs- og endringsforslag til rådmannens forslag: 1. Formannskapets møter starter kl med servering avsettes til politikerseminar. 3. Hovedutvalg for miljø og teknikk vurderer selv tidlig møtestart. 4. Det tas høyde for julegateåpning i november Formannskapets møte i parentes rettes til Formannskapets møte i parentes rettes til Formannskapets enstemmige innstilling i møte , sak 72/13: Unaas forslag vedtas. 100/13 ØSTFOLDMUSEET - ØKT BEVIGNING TIL FOLKENBORG MUSEUM Eidsberg kommunes økonomiske situasjon tilsier ikke at vi kan imøtekomme ønsket om en økt bevilgning til Folkenborg museum. Saken legges frem for formannskapet/kommunestyret med slik Eidsberg kommunes økonomiske situasjon tilsier ikke at vi kan imøtekomme ønsket om en økt bevilgning til Folkenborg museum.

12 12 Carl Peter Løken (H) og Eva Boehm Svendstad (AP) ønsket å få vurdert sin habilitet. Løken og Boehm Svendstad ble enstemmig erklært inhabile. Formannskapets innstilling vedtas. Formannskapets behandling: Formannskapets enstemmige innstilling i møte , sak 73/13: Hovedutvalg for kultur og oppveksts innstilling vedtas. Hovedutvalg for kultur og oppveksts behandling: Hovedutvalg for kultur og oppveksts enstemmige innstilling i møte , sak 100/13: 101/13 SKJEBERGKILEN MARINA - SALG AV AKSJER KOMMUNESTYRETS VEDTAK MED 27 MOT 7 STEMMER: 1. Eidsberg kommune aksepterer Sarpsborg kommunes tilbud om å kjøpe Eidsberg kommunes aksjer i Skjebergkilen Marina AS for kr ,-. 2. Ordfører gis fullmakt til å gjennomføre salget så snart godkjenning i bystyret i Sarpsborg foreligger. 3. Salgspris med fratrekk for omkostninger avsettes til ubundet investeringsfond. Saken legges frem for kommunestyret med slik 1. Eidsberg kommune aksepterer Sarpsborg kommunes tilbud om å kjøpe Eidsberg kommunes aksjer i Skjebergkilen Marina AS for kr ,-. 2. Ordfører gis fullmakt til å gjennomføre salget så snart godkjenning i bystyret i Sarpsborg foreligger. 3. Salgspris med fratrekk for omkostninger avsettes til ubundet investeringsfond.

13 Kjetil Igletjern (AP) fremmet følgende forslag: Eidsberg kommune selger ikke sine aksjer i Skjebergkilen Marina. 2. Årlig utbytte fordeles likt mellom Rockeverksted, Pilot n, Mekkeverkstedet og Natteravnene. Votering: Det ble votert alternativt mellom formannskapets flertallsinnstilling og Igletjerns forslag. Formannskapets flertallsinnstilling ble vedtatt med 27 mot 7 stemmer (AP) som ble avgitt for Igletjerns forslag. Kommunestyrets vedtak med 27 mot 7 stemmer: Formannskapets innstilling vedtas. Formannskapets behandling: Kjetil Igletjern (AP) fremmet følgende forslag: 1. Eidsberg kommune selger ikke sine aksjer i Skjebergkilen Marina. 2. Årlig utbytte fordeles likt mellom Rockeverksted, Pilot n, Mekkeverkstedet og Natteravnene. Votering: Det ble votert alternativt mellom rådmannens og Igletjerns forslag. Rådmannens forslag ble vedtatt med 7 mot 2 stemmer (2AP) som ble avgitt for Igletjerns forslag. Formannskapets vedtak med 7 mot 2 stemmer i møte , sak 74/13: 102/13 BUDSJETTJUSTERINGER Budsjettendringer vedtas slik det framkommer av egen tabell. Saken legges frem for kommunestyret med slik Budsjettendringer vedtas slik det framkommer av egen tabell.

14 14 Formannskapets innstilling vedtas. Formannskapets behandling: Formannskapets enstemmige innstilling i møte , sak 77/13: Hovedutvalg for kultur og oppveksts behandling: Hovedutvalg for kultur og oppveksts innstilling i møte , sak 66/13: Hovedutvalg for helse- og velferds behandling: Hovedutvalg for helse- og velferds enstemmige innstilling i møte , sak 33/13: Rådmannens innstilling vedtas. Hovedutvalg for miljø og teknikks behandling: Hovedutvalg for miljø og teknikks innstilling i møte , sak 90/13: 103/13 AMORTISERING AV PREMIEAVVIK - PRINSIPPENDRING Eidsberg kommune endrer prinsipp for amortisering av akkumulert premieavvik fra ett år til ti år fra og med regnskapsåret Saken legges frem for kommunestyret med slik Eidsberg kommune endrer prinsipp for amortisering av akkumulert premieavvik fra ett år til ti år fra og med regnskapsåret 2013.

15 15 Formannskapets innstilling vedtas. Formannskapets behandling: Formannskapets enstemmige innstilling i møte , sak 75/13: 104/13 PENSJONSORDNING FOR FOLKEVALGTE Saken utsettes. Saken legges frem for kommunestyret med slik 1. Fra knyttes folkevalgte opp mot den ordinære pensjonsordningen som gjelder for ansatte i kommunen. 2. Grensen for innmelding av folkevalgte i pensjonsordningen settes til 50% stilling. Ordfører Erik Unaas (H) fremmet forslag om at saken utsettes. Unaas forslag vedtas. Formannskapets behandling: Ordfører Erik Unaas (H) fremmet forslag om at saken utsettes. Formannskapets enstemmige vedtak i møte , sak 76/13: Unaas forslag vedtas.

16 105/13 UTREDNING AV UNGDOMSHUS 16 KOMMUNESTYRETS VEDTAK MED 22 MOT 12 STEMMER: 1. I henhold til formannskapets innstilling til kommunestyrets om årsbudsjett for 2014, igangsettes arbeidet med etableringen av ungdomshus etter modell presentert i rådmannens utredning. 2. Investeringen forutsetter tilstrekkelig inntekter fra eiendomssalg, i.h.t. investeringsbudsjett for Kommunestyret fatter vedtak om driftsbudsjett i vedtak om årsbudsjett for Det forespeiles en modell der 0,5 årsverk ses knyttet opp til utvidelsen av Familiesenterets forebyggende tjeneste i 2014, og 1,0 årsverk tilknyttet kulturavdelingen f.o.m Saken legges frem for formannskapet/kommunestyret med slik 1. I henhold til rådmannens budsjettforslag for 2014 prioriteres det ikke å bruke midler til å igangsette etablering og drift av et ungdomshus i Eidsberg kommune. 2. Dersom kommunen i fremtiden finner økonomisk handlingsrom til å etablere et ungdomshus, skal vedlagte utredning danne det faglige grunnlaget for dette. David Koht-Norbye (SP) og Mari Fjell (SV) fremmet følgende forslag: 1. I henhold til kommunestyrets vedtak om økonomiplan , igangsettes arbeidet etablering av ungdomshus etter modell presentert i rådmannens utredning. 2. Investeringen forutsettes dekket ved salg av kommunale eiendommer. Ungdomshuset gis 1. prioritet. 3. Drift av ungdomshuset forventes igangsatt i Finansiering forutsettes løst ved behandlingen av økonomiplan og budsjettet for Kostnader til flytting av nåværende leietakere legges inn. Espen A. Volden (H) fremmet følgende forslag til nytt punkt 1 til formannskapets I.h.t. formannskapets innstilling til kommunestyret om årsbudsjett for 2014, igangsettes arbeidet med etableringen av ungdomshus etter modell presentert i rådmannens utredning. Votering: Det ble votert alternativt mellom formannskapets flertallsinnstilling med Voldens endringsforslag til punkt 1 og Koht-Norbyes og Fjells forslag.

17 17 Formannskapets flertallsinnstilling med Voldens endringsforslag til punkt 1 ble vedtatt med 22 mot 12 stemmer (7AP, 4SP og SV) som ble avgitt for Koht-Norbyes og Fjells forslag. Kommunestyrets vedtak med 22 mot 12 stemmer: Formannskapets flertallsinnstilling med Voldens endringsforslag til punkt 1 vedtas. Formannskapets behandling: Ordfører Erik Unaas (H) fremmet følgende forslag på vegne av H, V og Krf: 1. I.h.t. kommunestyrets vedtak om årsbudsjett for 2014, igangsettes arbeidet med etableringen av ungdomshus etter modell presentert i rådmannens utredning. 2. Investeringen forutsetter tilstrekkelig inntekter fra eiendomssalg, i.h.t. investeringsbudsjett for Kommunestyret fatter vedtak om driftsbudsjett i vedtak om årsbudsjett for Det forespeiles en modell der 0,5 årsverk ses knyttet opp til utvidelsen av Familiesenterets forebyggende tjeneste i 2014, og 1,0 årsverk tilknyttet kulturavdelingen f.o.m Formannskapets innstilling med 6 mot 3 stemmer i møte , sak 79/13: Unaas forslag på vegne av H, V og Krf vedtas. Espen A. Volden (H) oppnevnes som saksordfører til kommunestyrebehandlingen. Hovedutvalg for kultur og oppveksts behandling: Leder Espen A. Volden (H) fremmet følgende forslag: 1. I.h.t. kommunestyrets vedtak om årsbudsjett for 2014, igangsettes arbeidet med etableringen av ungdomshus etter modell presentert i rådmannens utredning. 2. Investeringen forutsetter tilstrekkelig inntekter fra eiendomssalg, i.h.t. investeringsbudsjett for Kommunestyret fatter vedtak om driftsbudsjett i vedtak om årsbudsjett for Det forespeiles en modell der 0,5 årsverk ses knyttet opp til utvidelsen av Familiesenterets forebyggende tjeneste i 2014, og 1,0 årsverk tilknyttet kulturavdelingen f.o.m Votering: Det ble votert alternativt mellom rådmannen og Voldens forslag. Voldens forslag ble vedtatt med 6 mot 3 stemmer (2AP og SP) som ble avgitt for rådmannens forslag. Hovedutvalg for kultur og oppveksts innstilling med 6 mot 3 stemmer: Voldens forslag vedtas. Hovedutvalg for miljø og teknikks behandling: Leder Anne Borger Mysen (H) fremmet følgende forslag: 1. I.h.t. kommunestyrets vedtak om årsbudsjett for 2014, igangsettes arbeidet med etableringen av ungdomshus etter modell presentert i rådmannens utredning.

18 18 2. Investeringen forutsetter tilstrekkelig inntekter fra eiendomssalg, i.h.t. investeringsbudsjett for Kommunestyret fatter vedtak om driftsbudsjett i vedtak om årsbudsjett for Det forespeiles en modell der 0,5 årsverk ses knyttet opp til utvidelsen av Familiesenterets forebyggende tjeneste i 2014, og 1,0 årsverk tilknyttet kulturavdelingen f.o.m Votering: Det ble votert alternativt mellom rådmannen og Borger Mysens forslag. Borger Mysens forslag ble vedtatt med 6 mot 3 stemmer (2AP og SP) som ble avgitt for rådmannens forslag. Hovedutvalg for miljø og teknikks innstilling med 6 mot 3 stemmer (2AP og SP): Borger Mysens forslag vedtas. Ungdomsrådets behandling: Leder Maria Hauge fremmet følgende forslag: 1. Med henvisning til utredning og saksfremstilling, bes det om at ungdomshus etableres i Det pekes spesielt på hvor forebyggende en slik møteplass vil være for ungdommen i Eidsberg. Ungdomsrådets enstemmige Hauges forslag vedtas. Råd for funksjonshemmedes behandling: Rådet har forståelse for den vanskelig økonomiske situasjonen i kommunen, men håper at ønskene om et ungdomshus blir imøtekommet. Et slikt ungdomstilbud vil være inkluderende for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Råd for funksjonshemmedes enstemmige Rådmannens forslag tas til orientering med følgende merknad: Rådet har forståelse for den vanskelig økonomiske situasjonen i kommunen, men håper at ønskene om et ungdomshus blir imøtekommet. Et slikt ungdomstilbud vil være inkluderende for mennesker med nedsatt funksjonsevne. 106/13 REKRUTTERING TIL KOMMUNESEKTOREN - STRATEGIDOKUMENT Strategidokumentet «kampen om arbeidskraften» vedtas og legges til grunn for kommunens framtidige rekrutteringsarbeid.

19 19 Saken legges frem for formannskapet/kommunestyret med Strategidokumentet «kampen om arbeidskraften» vedtas og legges til grunn for kommunens framtidige rekrutteringsarbeid. Administrasjonsutvalgets innstilling vedtas. Administrasjonsutvalgets behandling: Administrasjonsutvalgets enstemmige innstilling i møte , sak 33/13: Rådmannens forslag tas til etterretning. 107/13 KOMMUNEDELPLAN FOR FYSISK AKTIVITET - RULLERING AV HANDLINGSPROGRAM Saksordfører: Kristian Berger (H). Forslag til Kommunedelplanen for anlegg og områder for fysisk aktivitet 6, langsiktige behov for tiltak vedrørende anlegg og områder, og 7, prioritert handlingsprogram for anlegg og områder, vedtas med følgende endring: Søknad fra DNT Indre Østfold tas inn i 6 og blir satt på prioritert liste i henhold til 7. Saken legges frem for formannskapet/kommunestyret med slik Forslag til Kommunedelplanen for anlegg og områder for fysisk aktivitet 6, langsiktige behov for tiltak vedrørende anlegg og områder, og 7, prioritert handlingsprogram for anlegg og områder, vedtas.

20 20 Ingunn Herstad Hensel (V) ønsket få vurdert sin habilitet: Herstad Hensel ble enstemmig erklært inhabil. Formannskapets innstilling vedtas. Formannskapets behandling: Administrasjonen fremmet rådmannens forslag til nytt punkt 2: Søknad fra DNT Indre Østfold tas inn i 6 og blir satt på prioritert liste i henhold til 7. Formannskapets enstemmige innstilling i møte , sak 81/13: Rådmannens forslag og rådmannens forslag til nytt punkt 2 vedtas. Hovedutvalg for kultur og oppveksts behandling: Administrasjonen fremmet rådmannens forslag til nytt punkt 2: Søknad fra DNT Indre Østfold tas inn i 6 og blir satt på prioritert liste i henhold til 7. David Koht-Norbye (SP) fremmet følgende forslag til nytt punkt 3: Kommunen eier grunnen og alle anleggene i Mysen Idrettspark. Idrettsorganisasjonene har nylig etablert Stiftelsen Mysen Idrettspark. Før rulleringen av kommunedelplan for idrett, kultur og friluftsliv i 2014, bes administrasjonen legge fram en egen sak om hvem som skal eie, drifte og eventuelt bygge ut Mysen Idrettspark i fremtiden. Hovedutvalg for kultur og oppveksts enstemmige innstilling i møte , sak 70/13: Rådmannens forslag og rådmannens forslag til nytt punkt 2 vedtas. Koht-Norbyes forslag til nytt punkt 3 vedtas. Hovedutvalg for helse- og velferds behandling: Hovedutvalget erklært Ingunn Hensel inhabil i saken grunnet hennes rolle som leder av Eidsberg idrettsråd. Hovedutvalg for helse og velferds enstemmige innstilling i møte , sak 31/13: Hovedutvalg for miljø og teknikks behandling: Jens T. Holene (SP) fremmet følgende forslag til nytt punkt 2: Kommunen eier grunnen og alle anleggene i Mysen Idrettspark. Idrettsorganisasjonene har nylig etablert Stiftelsen Mysen Idrettspark. Før rulleringen

21 21 av kommunedelplan for idrett, kultur og friluftsliv i 2014, bes administrasjonen legge fram en egen sak om hvem som skal eie, drifte og eventuelt bygge ut Mysen Idrettspark i fremtiden. Hovedutvalg for miljø og teknikks enstemmige innstilling i møte , sak 100/13: Rådmannens forslag med Holenes forslag til nytt punkt 2 vedtas. Kristian Berger (H) oppnevnes som saksordfører til kommunestyrebehandlingen. Råd for funksjonshemmedes enstemmige innstilling i møte , sak 15/13: Rådmannens forslag tas til etterretning. Eldrerådets enstemmige innstilling i møte , sak 16/13: Rådmannens forslag tas til etterretning. Ungdomsrådets enstemmige innstilling i møte , sak 33/13: 108/13 HØRING - FREMTIDIG ORGANISERING AV KRISESENTRE I ØSTFOLD KOMMUNESTYRETS VEDTAK: Høringen tas til etterretning. Det konstateres at eksisterende organisering av krisesentertilbudet i hhv. Halden, Moss, Fredrikstad og Sarpsborg er vedtatt opprettholdt. Sammenslåing av sentrene i Indre Østfold og Sarpsborg, som et anbefalt forslag i rapporten, blir da lite relevant. Styret for Indre Østfold Krisesenter utfordres til fortsatt å se på muligheter for effektivisering av driften, relatert til momenter i rapporten om potensiale for innsparing. Eidsberg kommunes representanter til Krisesenterets eierorgan/representantskap gis i oppdrag å sikre til at sentrale punkter som omtales i denne saken, innarbeides i eierstrategien som skal utarbeides for selskapet. Det bør inngås forpliktende samarbeidsavtaler med kommunene om bosetting i etterkant av opphold, slik at ikke Eidsberg som vertskommune får en uforholdsmessig høy andel av kostnadene. Saken legges frem for kommunestyret med slik Høringen tas til etterretning. Det konstateres at eksisterende organisering av krisesentertilbudet i hhv. Halden, Moss, Fredrikstad og Sarpsborg er vedtatt opprettholdt. Sammenslåing av

VEDTAKSPROTOKOLL. Øivind Olafsrud og Tom-Arne Tørfoss Øystein Pedersen, Knut Bergersen og Tore Ånesland SAKLISTE

VEDTAKSPROTOKOLL. Øivind Olafsrud og Tom-Arne Tørfoss Øystein Pedersen, Knut Bergersen og Tore Ånesland SAKLISTE EIDSBERG KOMMUNE Formannskapet 22.09.2013/TOA VEDTAKSPROTOKOLL Møtested: Ungdomsskolen - Aulaen Møtedato: 19.09.2013 Tid: 18.00 Innkallingsmåte: Skriftlig Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Erik Mogens

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL. Øivind Olafsrud og Tom-Arne Tørfoss Knut Baastad, Kai Roterud, Knut Bergersen og Simon Werner

VEDTAKSPROTOKOLL. Øivind Olafsrud og Tom-Arne Tørfoss Knut Baastad, Kai Roterud, Knut Bergersen og Simon Werner EIDSBERG KOMMUNE Formannskapet 25.10.2013/TOA VEDTAKSPROTOKOLL Møtested: Ungdomsskolen - Aulaen Møtedato: 24.10.2013 Tid: 18.00 Innkallingsmåte: Skriftlig Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Erik Mogens

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret EIDSBERG KOMMUNE Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: Torsdag 09.04.2015 Møtested: Eidsberg ungdomsskole, Aulaen Møtetid: 18:00 Til stede Medlemmer: Anne Borger Mysen, Anne-Kristine Løken, Berit Langenes

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL. Møtested: Solhuset, Slitu Møtedato: 10.01.12 Tid: 15.30 Innkallingsmåte: Skriftlig

VEDTAKSPROTOKOLL. Møtested: Solhuset, Slitu Møtedato: 10.01.12 Tid: 15.30 Innkallingsmåte: Skriftlig EIDSBERG KOMMUNE Formannskapet 11.01.12/TOA VEDTAKSPROTOKOLL Møtested: Solhuset, Slitu Møtedato: 10.01.12 Tid: 15.30 Innkallingsmåte: Skriftlig Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Erik Mogens Unaas Nestleder

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL EIDSBERG KOMMUNE. Møtested: Ungdomsskolen - Aulaen Møtedato: 31.10.2013 Tid: 18.00 Innkallingsmåte: Skriftlig

VEDTAKSPROTOKOLL EIDSBERG KOMMUNE. Møtested: Ungdomsskolen - Aulaen Møtedato: 31.10.2013 Tid: 18.00 Innkallingsmåte: Skriftlig EIDSBERG KOMMUNE Kommunestyret 31.10.2013/TOA VEDTAKSPROTOKOLL Møtested: Ungdomsskolen - Aulaen Møtedato: 31.10.2013 Tid: 18.00 Innkallingsmåte: Skriftlig Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Erik Mogens

Detaljer

EIDSBERG KOMMUNE Hovedutvalg for helse- og velferd VEDTAKSPROTOKOLL

EIDSBERG KOMMUNE Hovedutvalg for helse- og velferd VEDTAKSPROTOKOLL EIDSBERG KOMMUNE Hovedutvalg for helse- og velferd 18.10.2012/MSL VEDTAKSPROTOKOLL Møtested: Familiesenteret Møtedato: 16.10.2012 Tid: 18.00 Innkallingsmåte: Skriftlig Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder

Detaljer

EIDSBERG KOMMUNE Hovedutvalg for kultur og oppvekst VEDTAKSPROTOKOLL

EIDSBERG KOMMUNE Hovedutvalg for kultur og oppvekst VEDTAKSPROTOKOLL EIDSBERG KOMMUNE Hovedutvalg for kultur og oppvekst 19.09.2013/TOA VEDTAKSPROTOKOLL Møtested: Kantina Heggin 3 Møtedato: 17.09.2013 Tid: 18.00 Innkallingsmåte: Skriftlig Funksjon Navn Forfall Møtt for

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL SAKLISTE 69/13 13/1806 GODKJENNING AV PROTOKOLL - FORMANNSKAPETS MØTE

VEDTAKSPROTOKOLL SAKLISTE 69/13 13/1806 GODKJENNING AV PROTOKOLL - FORMANNSKAPETS MØTE EIDSBERG KOMMUNE Formannskapet 29.11.2013/TOA VEDTAKSPROTOKOLL Møtested: Ungdomsskolen - Aulaen Møtedato: 28.11.2013 Tid: 18.00 Innkallingsmåte: Skriftlig Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Erik Mogens

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL EIDSBERG KOMMUNE. Møtested: Ungdomsskolen - Aulaen Møtedato: Tid: Innkallingsmåte: Skriftlig

VEDTAKSPROTOKOLL EIDSBERG KOMMUNE. Møtested: Ungdomsskolen - Aulaen Møtedato: Tid: Innkallingsmåte: Skriftlig EIDSBERG KOMMUNE Formannskapet 17.02.2013/TOA VEDTAKSPROTOKOLL Møtested: Ungdomsskolen - Aulaen Møtedato: 14.02.2013 Tid: 18.00 Innkallingsmåte: Skriftlig Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Erik Mogens

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL EIDSBERG KOMMUNE. Møtested: Ungdomsskolen - Aulaen Møtedato: 26.09.2013 Tid: 18.00 Innkallingsmåte: Skriftlig

VEDTAKSPROTOKOLL EIDSBERG KOMMUNE. Møtested: Ungdomsskolen - Aulaen Møtedato: 26.09.2013 Tid: 18.00 Innkallingsmåte: Skriftlig EIDSBERG KOMMUNE Kommunestyret 30.09.2013/TOA VEDTAKSPROTOKOLL Møtested: Ungdomsskolen - Aulaen Møtedato: 26.09.2013 Tid: 18.00 Innkallingsmåte: Skriftlig Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Erik Mogens

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret EIDSBERG KOMMUNE Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 08.10.2015 Møtested: Eidsberg ungdomsskole, Aulaen Møtetid: 18:00-21:00 Til stede Medlemmer: Erik Mogens Unaas, Anne Borger Mysen, Espen Andreas

Detaljer

EIDSBERG KOMMUNE Hovedutvalg for kultur og oppvekst VEDTAKSPROTOKOLL

EIDSBERG KOMMUNE Hovedutvalg for kultur og oppvekst VEDTAKSPROTOKOLL EIDSBERG KOMMUNE Hovedutvalg for kultur og oppvekst 23.10.2013/TOA VEDTAKSPROTOKOLL Møtested: Kantina Heggin 3 Møtedato: 22.10.2013 Tid: 18.00 Innkallingsmåte: Skriftlig Funksjon Navn Forfall Møtt for

Detaljer

EIDSBERG KOMMUNE Hovedutvalg for miljø og teknikk VEDTAKSPROTOKOLL

EIDSBERG KOMMUNE Hovedutvalg for miljø og teknikk VEDTAKSPROTOKOLL EIDSBERG KOMMUNE Hovedutvalg for miljø og teknikk 23.10.2013/TOA VEDTAKSPROTOKOLL Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 22.10.2013 Tid: 18.00 Innkallingsmåte: Skriftlig Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL. Øivind Olafsrud og Tom-Arne Tørfoss Monica Berge-Tukh, Knut Olav Sæves og Knut Bergersen

VEDTAKSPROTOKOLL. Øivind Olafsrud og Tom-Arne Tørfoss Monica Berge-Tukh, Knut Olav Sæves og Knut Bergersen EIDSBERG KOMMUNE Formannskapet 28.03.2014/TOA VEDTAKSPROTOKOLL Møtested: Heggin 3 Møtedato: 27.03.2014 Tid: 15.00 Innkallingsmåte: Skriftlig Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Erik Mogens Unaas Nestleder

Detaljer

EIDSBERG KOMMUNE Hovedutvalg for kultur og oppvekst VEDTAKSPROTOKOLL

EIDSBERG KOMMUNE Hovedutvalg for kultur og oppvekst VEDTAKSPROTOKOLL EIDSBERG KOMMUNE Hovedutvalg for kultur og oppvekst 13.02.2014/TOA VEDTAKSPROTOKOLL Møtested: Heggin 3 Møtedato: 11.02.2014 Tid: 17.00 Innkallingsmåte: Skriftlig Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Espen

Detaljer

EIDSBERG KOMMUNE Hovedutvalg for kultur og oppvekst VEDTAKSPROTOKOLL

EIDSBERG KOMMUNE Hovedutvalg for kultur og oppvekst VEDTAKSPROTOKOLL EIDSBERG KOMMUNE Hovedutvalg for kultur og oppvekst 26.11.2013/TOA VEDTAKSPROTOKOLL Møtested: Familiesenteret Møtedato: 26.11.2013 Tid: 18.00 Innkallingsmåte: Skriftlig Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskap

Møteprotokoll for Formannskap EIDSBERG KOMMUNE Møteprotokoll for Formannskap Møtedato: 26.03.2015 Møtested: Heggin 3, 3. etasje Møtetid: 15:00 Til stede Medlemmer: Berit Langenes Mysen, Erik M. Unaas, Inger Lise Floeng, Jan Fredrik

Detaljer

EIDSBERG KOMMUNE Hovedutvalg for kultur og oppvekst VEDTAKSPROTOKOLL

EIDSBERG KOMMUNE Hovedutvalg for kultur og oppvekst VEDTAKSPROTOKOLL EIDSBERG KOMMUNE Hovedutvalg for kultur og oppvekst 18.09.2012/TOA VEDTAKSPROTOKOLL Møtested: Kantina Heggin 3 Møtedato: 18.09.2012 Tid: 18.00 Innkallingsmåte: Skriftlig Funksjon Navn Forfall Møtt for

Detaljer

EIDSBERG KOMMUNE Hovedutvalg for helse- og velferd VEDTAKSPROTOKOLL. Møtested: Åsgård 1, Heggin 3 Møtedato: 12.02.2013 Tid: Innkallingsmåte: Skriftlig

EIDSBERG KOMMUNE Hovedutvalg for helse- og velferd VEDTAKSPROTOKOLL. Møtested: Åsgård 1, Heggin 3 Møtedato: 12.02.2013 Tid: Innkallingsmåte: Skriftlig EIDSBERG KOMMUNE Hovedutvalg for helse- og velferd 20.02.2013/MSL VEDTAKSPROTOKOLL Møtested: Åsgård 1, Heggin 3 Møtedato: 12.02.2013 Tid: Innkallingsmåte: Skriftlig Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL. Av 9 medlemmer møtte 9 medregnet møtende vararepresentanter. SAKLISTE

VEDTAKSPROTOKOLL. Av 9 medlemmer møtte 9 medregnet møtende vararepresentanter. SAKLISTE EIDSBERG KOMMUNE Formannskapet 02.05.12/TOA VEDTAKSPROTOKOLL Møtested: Kulturtorget Møtedato: 26.04.12 Tid: 18.00 Innkallingsmåte: Skriftlig Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Erik Mogens Unaas Nestleder

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskap

Møteprotokoll for Formannskap EIDSBERG KOMMUNE Møteprotokoll for Formannskap Møtedato: 22.10.2015 Møtested: Heggin 3, 3. etasje Møtetid: 13:00 18:00 Til stede Medlemmer: Anne Borger Mysen, Erik M. Unaas, Ingunn Herstad Hensel, Janne

Detaljer

EIDSBERG KOMMUNE Hovedutvalg for kultur og oppvekst VEDTAKSPROTOKOLL

EIDSBERG KOMMUNE Hovedutvalg for kultur og oppvekst VEDTAKSPROTOKOLL EIDSBERG KOMMUNE Hovedutvalg for kultur og oppvekst 17.02.2013/TOA VEDTAKSPROTOKOLL Møtested: Kantina Heggin 3 Møtedato: 12.02.2013 Tid: 18.00 Innkallingsmåte: Skriftlig Funksjon Navn Forfall Møtt for

Detaljer

EIDSBERG KOMMUNE Hovedutvalg for kultur og oppvekst VEDTAKSPROTOKOLL

EIDSBERG KOMMUNE Hovedutvalg for kultur og oppvekst VEDTAKSPROTOKOLL EIDSBERG KOMMUNE Hovedutvalg for kultur og oppvekst 26.03.2014/TOA VEDTAKSPROTOKOLL Møtested: Heggin 3 Møtedato: 25.03.2014 Tid: 18.00 Innkallingsmåte: Skriftlig Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Espen

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: Innkallingsmåte: Skriftlig

VEDTAKSPROTOKOLL. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: Innkallingsmåte: Skriftlig EIDSBERG KOMMUNE Kommunestyret 29.03.12/TOA VEDTAKSPROTOKOLL Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 29.03.12 Tid: 18.00 Innkallingsmåte: Skriftlig Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Erik Mogens Unaas

Detaljer

EIDSBERG KOMMUNE Hovedutvalg for kultur og oppvekst VEDTAKSPROTOKOLL

EIDSBERG KOMMUNE Hovedutvalg for kultur og oppvekst VEDTAKSPROTOKOLL EIDSBERG KOMMUNE Hovedutvalg for kultur og oppvekst 16.10.2012/TOA VEDTAKSPROTOKOLL Møtested: Mysen skole, Pers.rom 3.etg. Møtedato: 16.10.2012 Tid: 18.00 Innkallingsmåte: Skriftlig Funksjon Navn Forfall

Detaljer

EIDSBERG KOMMUNE Hovedutvalg for kultur og oppvekst VEDTAKSPROTOKOLL. Anne Grethe Slorbakk, Ingar Huseby og Jan-Erik Buer

EIDSBERG KOMMUNE Hovedutvalg for kultur og oppvekst VEDTAKSPROTOKOLL. Anne Grethe Slorbakk, Ingar Huseby og Jan-Erik Buer EIDSBERG KOMMUNE Hovedutvalg for kultur og oppvekst 14.05.2013/TOA VEDTAKSPROTOKOLL Møtested: Kantina Heggin 3 Møtedato: 13.05.2013 Tid: 17.30 Innkallingsmåte: Skriftlig Kl. 17.30. Felles informasjon i

Detaljer

EIDSBERG KOMMUNE Hovedutvalg for kultur og oppvekst VEDTAKSPROTOKOLL

EIDSBERG KOMMUNE Hovedutvalg for kultur og oppvekst VEDTAKSPROTOKOLL EIDSBERG KOMMUNE Hovedutvalg for kultur og oppvekst 21.03.12/TOA VEDTAKSPROTOKOLL Møtested: Trømborg skole Møtedato: 20.03.12 Tid: 18.00 Innkallingsmåte: Skriftlig Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder

Detaljer

EIDSBERG KOMMUNE Hovedutvalg for helse- og velferd VEDTAKSPROTOKOLL. Møtested: Åsgård 1, Heggin 3 Møtedato: 02.04.2013 Tid: Innkallingsmåte: Skriftlig

EIDSBERG KOMMUNE Hovedutvalg for helse- og velferd VEDTAKSPROTOKOLL. Møtested: Åsgård 1, Heggin 3 Møtedato: 02.04.2013 Tid: Innkallingsmåte: Skriftlig EIDSBERG KOMMUNE Hovedutvalg for helse- og velferd 03.04.2013/MSL VEDTAKSPROTOKOLL Møtested: Åsgård 1, Heggin 3 Møtedato: 02.04.2013 Tid: Innkallingsmåte: Skriftlig Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL EIDSBERG KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Innkallingsmåte: Skriftlig

VEDTAKSPROTOKOLL EIDSBERG KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Innkallingsmåte: Skriftlig EIDSBERG KOMMUNE Ungdomsrådet 12.06.2012/TOA VEDTAKSPROTOKOLL Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 05.06.2012 Tid: 15.30 Innkallingsmåte: Skriftlig Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Per Åsmund Reymert

Detaljer

Møteprotokoll for Hovedutvalg for kultur og oppvekst

Møteprotokoll for Hovedutvalg for kultur og oppvekst EIDSBERG KOMMUNE Møtedato: 10.02.2015 Møtested: Heggin 3, 3. etasje Møtetid: 18:00 Møteprotokoll for Hovedutvalg for kultur og oppvekst Til stede Medlemmer: Bjørn Sætra, Britt Fladmark Holta, David Koht-Norbye,

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL. Knut J. Herland, leder av Utmarkkommunenes Sammenslutning USS orienterte om virksomheten.

VEDTAKSPROTOKOLL. Knut J. Herland, leder av Utmarkkommunenes Sammenslutning USS orienterte om virksomheten. EIDSBERG KOMMUNE Formannskapet 22.10.2012/TOA VEDTAKSPROTOKOLL Møtested: Ungdomsskolen Møtedato: 18.10.2012 Tid: 18.00 Innkallingsmåte: Skriftlig Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Erik Mogens Unaas

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL. Spørsmål fra protokollen for møte 16.04.12 tas opp på neste møte.

VEDTAKSPROTOKOLL. Spørsmål fra protokollen for møte 16.04.12 tas opp på neste møte. EIDSBERG KOMMUNE Råd for funksjonshemmede 04.06.2012/TOA VEDTAKSPROTOKOLL Møtested: Heggin III Møtedato: 04.06.2012 Tid: 18.00 Innkallingsmåte: Skriftlig Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Anne Grete

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL SAKLISTE 2/14 14/93 GODKJENNING AV PROTOKOLL - FORMANNSKAPETS MØTE

VEDTAKSPROTOKOLL SAKLISTE 2/14 14/93 GODKJENNING AV PROTOKOLL - FORMANNSKAPETS MØTE EIDSBERG KOMMUNE Formannskapet 17.02.2014/TOA VEDTAKSPROTOKOLL Møtested: Heggin 3 Møtedato: 13.02.2014 Tid: 15.00 Innkallingsmåte: Skriftlig Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Erik Mogens Unaas Nestleder

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL EIDSBERG KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Innkallingsmåte: Skriftlig

VEDTAKSPROTOKOLL EIDSBERG KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Innkallingsmåte: Skriftlig EIDSBERG KOMMUNE Formannskapet 07.09.2012/TOA VEDTAKSPROTOKOLL Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 06.09.2012 Tid: 19.30 Innkallingsmåte: Skriftlig Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Erik Mogens Unaas

Detaljer

Møteprotokoll for Hovedutvalg for helse og velferd

Møteprotokoll for Hovedutvalg for helse og velferd EIDSBERG KOMMUNE Møtedato: 10.06.2014 Møtested: Heggin 3, 3. etasje Møtetid: 18:00 Møteprotokoll for Hovedutvalg for helse og velferd Til stede Forfall Administrasjonen Dessuten møtte Medlemmer: Anne-Kristine

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskap

Møteprotokoll for Formannskap EIDSBERG KOMMUNE Møteprotokoll for Formannskap Møtedato: Torsdag 05.03.2015 Møtested: Heggin 3, 3. etasje Møtetid: 15:00 Til stede Medlemmer: Erik M. Unaas, Inger Lise Floeng, Jan Fredrik Mortvedt, Kjetil

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL. Ordfører Erik Unaas fremmet forslag om å behandle sak 74/12 og 75/12 som h.h.v. sak 1 og 2. Forslaget ble enstemmig vedtatt.

VEDTAKSPROTOKOLL. Ordfører Erik Unaas fremmet forslag om å behandle sak 74/12 og 75/12 som h.h.v. sak 1 og 2. Forslaget ble enstemmig vedtatt. EIDSBERG KOMMUNE Formannskapet 15.06.2012/TOA VEDTAKSPROTOKOLL Møtested: Kulturtorget Møtedato: 14.06.2012 Tid: 15.00 Innkallingsmåte: Skriftlig Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Erik Mogens Unaas Nestleder

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskap

Møteprotokoll for Formannskap EIDSBERG KOMMUNE Møteprotokoll for Formannskap Møtedato: 23.10.2014 Møtested: Heggin 3, 3. etasje Møtetid: 15:00 Til stede Medlemmer: Berit Langnes Mysen, Erik M. Unaas, Inger Lise Floeng, Jan Fredrik

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskap

Møteprotokoll for Formannskap EIDSBERG KOMMUNE Møteprotokoll for Formannskap Møtedato: Torsdag 12.02.2015 Møtested: Heggin 3, 3. etasje Møtetid: 15:00 17.30 Til stede Medlemmer: Erik M. Unaas, Inger Lise Floeng, Jan Fredrik Mortvedt,

Detaljer

Møteprotokoll for Hovedutvalg for helse og velferd

Møteprotokoll for Hovedutvalg for helse og velferd EIDSBERG KOMMUNE Møtedato: 21.10.2014 Møtested: Heggin 3, 3. etasje Møtetid: 18:00 Møteprotokoll for Hovedutvalg for helse og velferd Til stede Medlemmer: Anne-Kristine Løken, Cristian Ricardo Bühler,

Detaljer

EIDSBERG KOMMUNE Hovedutvalg for kultur og oppvekst VEDTAKSPROTOKOLL

EIDSBERG KOMMUNE Hovedutvalg for kultur og oppvekst VEDTAKSPROTOKOLL EIDSBERG KOMMUNE Hovedutvalg for kultur og oppvekst 04.04.2013/TOA VEDTAKSPROTOKOLL Møtested: Kantina Heggin 3 Møtedato: 02.04.2013 Tid: 18.00 Innkallingsmåte: Skriftlig Funksjon Navn Forfall Møtt for

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL. Gjenstående spørsmål fra protokollen fra møte tas opp på neste møte.

VEDTAKSPROTOKOLL. Gjenstående spørsmål fra protokollen fra møte tas opp på neste møte. EIDSBERG KOMMUNE Eldrerådet 05.06.2012/TOA VEDTAKSPROTOKOLL Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 05.06.2012 Tid: 10.00 Innkallingsmåte: Skriftlig Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Eva B. Svenstad Nestleder

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskap

Møteprotokoll for Formannskap EIDSBERG KOMMUNE Møteprotokoll for Formannskap Møtedato: Torsdag 07.05.2015 Møtested: Heggin 3, 3. etasje Møtetid: 15:30-18:00 Til stede Medlemmer: Berit Langenes Mysen, Erik M. Unaas, Inger Lise Floeng,

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret EIDSBERG KOMMUNE Møtedato: 04.12.2014 Møtested: Ungdomsskolen - Aulaen Møtetid: 18:00-21:30 Møteprotokoll for Kommunestyret Til stede Medlemmer: Anne Borger Mysen, Anne-Kristine Løken, Carl Peter Waage

Detaljer

17.06.2013/TOA MØTEINNKALLING. Møtested: Ungdomsskolen - Aulaen Møtedato: 20.06.2013 Tid: 15.00 TILLEGG SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr.

17.06.2013/TOA MØTEINNKALLING. Møtested: Ungdomsskolen - Aulaen Møtedato: 20.06.2013 Tid: 15.00 TILLEGG SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. EIDSBERG KOMMUNE Kommunestyret MØTEINNKALLING 17.06.2013/TOA Møtested: Ungdomsskolen - Aulaen Møtedato: 20.06.2013 Tid: 15.00 TILLEGG SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel Side 65/13 13/1146 GODKJENNING

Detaljer

Møteprotokoll for Hovedutvalg for miljø og teknikk

Møteprotokoll for Hovedutvalg for miljø og teknikk EIDSBERG KOMMUNE Møtedato: 10.02.2015 Møtested: Kulturtorget, møterom 2 Møtetid: 18:00 Møteprotokoll for Hovedutvalg for miljø og teknikk Til stede Medlemmer: Aud Jørgentvedt, Eva Bohem Svendstad, Håvard

Detaljer

EIDSBERG KOMMUNE Hovedutvalg for helse- og velferd VEDTAKSPROTOKOLL

EIDSBERG KOMMUNE Hovedutvalg for helse- og velferd VEDTAKSPROTOKOLL EIDSBERG KOMMUNE Hovedutvalg for helse- og velferd 27.11.2013/MSL VEDTAKSPROTOKOLL Møtested: Familiesenteret Møtedato: 26.11.2013 Tid: Innkallingsmåte: Skriftlig Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Cristian

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.11.2013 Tid: 10.00 Innkallingsmåte: Skriftlig

VEDTAKSPROTOKOLL. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.11.2013 Tid: 10.00 Innkallingsmåte: Skriftlig EIDSBERG KOMMUNE Eldrerådet 27.11.2013/MSL VEDTAKSPROTOKOLL Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.11.2013 Tid: 10.00 Innkallingsmåte: Skriftlig Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Eva B. Svendstad

Detaljer

EIDSBERG KOMMUNE Hovedutvalg for kultur og oppvekst VEDTAKSPROTOKOLL

EIDSBERG KOMMUNE Hovedutvalg for kultur og oppvekst VEDTAKSPROTOKOLL EIDSBERG KOMMUNE Hovedutvalg for kultur og oppvekst 07.05.2014/TOA VEDTAKSPROTOKOLL Møtested: Heggin 3 Møtedato: 06.05.2014 Tid: 18.00 Innkallingsmåte: Skriftlig Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Espen

Detaljer

Møteprotokoll for Hovedutvalg for kultur og oppvekst

Møteprotokoll for Hovedutvalg for kultur og oppvekst EIDSBERG KOMMUNE Møtedato: 21.10.2014 Møtested: Heggin 3, 3. etasje Møtetid: 18:00 Møteprotokoll for Hovedutvalg for kultur og oppvekst Til stede Medlemmer: Bjørn Sætra, Britt Fladmark Holta, Espen Andreas

Detaljer

Møteprotokoll for Hovedutvalg for miljø og teknikk

Møteprotokoll for Hovedutvalg for miljø og teknikk EIDSBERG KOMMUNE Møtedato: Tirsdag 24.03.2015 Møtested: Kulturtorget, møterom 1 Møtetid: 18:00-21.30 Møteprotokoll for Hovedutvalg for miljø og teknikk Til stede Medlemmer: Anne Borger Mysen, Aud Jørgentvedt,

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret EIDSBERG KOMMUNE Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 12.06.2017 Møtested: Kulturhuset Askim Møtetid: 20:00-20:45 Til stede Medlemmer: Anne Borger Mysen, Bjørn Sætra, Brita Christine Thorsen Fladberg,

Detaljer

EIDSBERG KOMMUNE Hovedutvalg for miljø og teknikk VEDTAKSPROTOKOLL

EIDSBERG KOMMUNE Hovedutvalg for miljø og teknikk VEDTAKSPROTOKOLL EIDSBERG KOMMUNE Hovedutvalg for miljø og teknikk 18.04.12/TOA VEDTAKSPROTOKOLL Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.04.12 Tid: 18.00 Innkallingsmåte: Skriftlig Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder

Detaljer

Møteprotokoll for Hovedutvalg for kultur og oppvekst

Møteprotokoll for Hovedutvalg for kultur og oppvekst EIDSBERG KOMMUNE Møtedato: Tirsdag 05.05.2015 Møtested: Heggin 3, 3. etasje Møtetid: 18:00 Møteprotokoll for Hovedutvalg for kultur og oppvekst Til stede Medlemmer: Bjørn Sætra, David Koht-Norbye, Espen

Detaljer

EIDSBERG KOMMUNE Hovedutvalg for miljø og teknikk VEDTAKSPROTOKOLL

EIDSBERG KOMMUNE Hovedutvalg for miljø og teknikk VEDTAKSPROTOKOLL EIDSBERG KOMMUNE Hovedutvalg for miljø og teknikk 14.06.2012/TOA VEDTAKSPROTOKOLL Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.06.2012 Tid: 18.00 Innkallingsmåte: Skriftlig Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL. Møtested: Ungdomsskolen/Aula Møtedato: 13.05.2014 Tid: 18.00 Innkallingsmåte: Skriftlig

VEDTAKSPROTOKOLL. Møtested: Ungdomsskolen/Aula Møtedato: 13.05.2014 Tid: 18.00 Innkallingsmåte: Skriftlig EIDSBERG KOMMUNE Kommunestyret 14.05.2014/TOA VEDTAKSPROTOKOLL Møtested: Ungdomsskolen/Aula Møtedato: 13.05.2014 Tid: 18.00 Innkallingsmåte: Skriftlig Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Erik Mogens Unaas

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL EIDSBERG KOMMUNE. Møtested: Ungdomsskolen Møtedato: 06.12.2012 Tid: 18.00 Innkallingsmåte: Skriftlig

VEDTAKSPROTOKOLL EIDSBERG KOMMUNE. Møtested: Ungdomsskolen Møtedato: 06.12.2012 Tid: 18.00 Innkallingsmåte: Skriftlig EIDSBERG KOMMUNE Kommunestyret 06.12.2012/TOA VEDTAKSPROTOKOLL Møtested: Ungdomsskolen Møtedato: 06.12.2012 Tid: 18.00 Innkallingsmåte: Skriftlig Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Erik Mogens Unaas

Detaljer

EIDSBERG KOMMUNE Hovedutvalg for kultur og oppvekst VEDTAKSPROTOKOLL

EIDSBERG KOMMUNE Hovedutvalg for kultur og oppvekst VEDTAKSPROTOKOLL EIDSBERG KOMMUNE Hovedutvalg for kultur og oppvekst 08.02.12/TOA VEDTAKSPROTOKOLL Møtested: Politikerrommet Heggin I Møtedato: 07.02.12 Tid: 18.00 Innkallingsmåte: Skriftlig Funksjon Navn Forfall Møtt

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL EIDSBERG KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Innkallingsmåte: Skriftlig

VEDTAKSPROTOKOLL EIDSBERG KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Innkallingsmåte: Skriftlig EIDSBERG KOMMUNE Ungdomsrådet 22.09.2013/TOA VEDTAKSPROTOKOLL Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.09.2013 Tid: 15.30 Innkallingsmåte: Skriftlig Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Maria Hauge Nestleder

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 07.02.12 Tid: 10.00 Innkallingsmåte: Skriftlig

VEDTAKSPROTOKOLL. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 07.02.12 Tid: 10.00 Innkallingsmåte: Skriftlig EIDSBERG KOMMUNE Eldrerådet 14.02.12/MSL VEDTAKSPROTOKOLL Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 07.02.12 Tid: 10.00 Innkallingsmåte: Skriftlig Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Eva B. Svenstad Nestleder

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL EIDSBERG KOMMUNE. Møtested: Ungdomsskolen Møtedato: Tid: Innkallingsmåte: Skriftlig

VEDTAKSPROTOKOLL EIDSBERG KOMMUNE. Møtested: Ungdomsskolen Møtedato: Tid: Innkallingsmåte: Skriftlig EIDSBERG KOMMUNE Kommunestyret 01.11.2012/TOA VEDTAKSPROTOKOLL Møtested: Ungdomsskolen Møtedato: 01.11.2012 Tid: 18.00 Innkallingsmåte: Skriftlig Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Erik Mogens Unaas

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL. Av 5 medlemmer møtte 4 medregnet møtende vararepresentanter.

VEDTAKSPROTOKOLL. Av 5 medlemmer møtte 4 medregnet møtende vararepresentanter. EIDSBERG KOMMUNE Eldrerådet 19.10.2012/MSL VEDTAKSPROTOKOLL Møtested: Heggin I Møtedato: 16.10.2012 Tid: 15.00 Innkallingsmåte: Skriftlig Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Eva B. Svenstad Nestleder

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Innkallingsmåte: Skriftlig

VEDTAKSPROTOKOLL. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Innkallingsmåte: Skriftlig EIDSBERG KOMMUNE Eldrerådet 23.10.2013/MSL VEDTAKSPROTOKOLL Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 22.10.2013 Tid: 10.00 Innkallingsmåte: Skriftlig Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Eva B. Svenstad Nestleder

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL EIDSBERG KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Innkallingsmåte: Skriftlig

VEDTAKSPROTOKOLL EIDSBERG KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Innkallingsmåte: Skriftlig EIDSBERG KOMMUNE Ungdomsrådet 24.06.2013/TOA VEDTAKSPROTOKOLL Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 11.06.2013 Tid: 15.30 Innkallingsmåte: Skriftlig Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Julie Enger Nestleder

Detaljer

MØTEINNKALLING. Møtested: Edwin Ruuds omsorgssenter Møtedato: 17.04.2012 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Møtested: Edwin Ruuds omsorgssenter Møtedato: 17.04.2012 Tid: 10.00 EIDSBERG KOMMUNE Eldrerådet MØTEINNKALLING 02.04.2012/MSL Møtested: Edwin Ruuds omsorgssenter Møtedato: 17.04.2012 Tid: 10.00 Eventuelle forfall meldes til Mimi K. Slevigen innen 12.04.12 kl 13.00 tlf.

Detaljer

Møteprotokoll for Rådet for funksjonshemmede

Møteprotokoll for Rådet for funksjonshemmede EIDSBERG KOMMUNE Møtedato: 24.11.2014 Møtested: Heggin 3, 3. etasje Møtetid: 18:00-20:00 Møteprotokoll for Rådet for funksjonshemmede Til stede Medlemmer: Anne Grete Løken Bredholt, Marianne Eklund, Kari

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL EIDSBERG KOMMUNE. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: Innkallingsmåte: Skriftlig

VEDTAKSPROTOKOLL EIDSBERG KOMMUNE. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: Innkallingsmåte: Skriftlig EIDSBERG KOMMUNE Kommunestyret 27.09.2012/TOA VEDTAKSPROTOKOLL Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 27.09.2012 Tid: 18.00 Innkallingsmåte: Skriftlig Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Erik Mogens Unaas

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Innkallingsmåte: Skriftlig

VEDTAKSPROTOKOLL. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Innkallingsmåte: Skriftlig EIDSBERG KOMMUNE Eldrerådet 18.09.2013/MSL VEDTAKSPROTOKOLL Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.09.2013 Tid: 10.00 Innkallingsmåte: Skriftlig Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Eva B. Svendstad

Detaljer

74/10 ARBEIDSGRUPPE OG MANDAT TIL FORPROSJEKT SVØMMEHALL I EIDSBERG KOMMUNE

74/10 ARBEIDSGRUPPE OG MANDAT TIL FORPROSJEKT SVØMMEHALL I EIDSBERG KOMMUNE 74/10 ARBEIDSGRUPPE OG MANDAT TIL FORPROSJEKT SVØMMEHALL I EIDSBERG KOMMUNE KOMMUNESTYRETS VEDTAK: Arbeidsgruppens mandat er å utrede/kartlegge: - Hva slags svømmetilbud trenger Eidsberg i fremtiden? -

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL. Møtested: Ungdomsskolen - Aulaen Møtedato: Tid: Innkallingsmåte: Skriftlig

VEDTAKSPROTOKOLL. Møtested: Ungdomsskolen - Aulaen Møtedato: Tid: Innkallingsmåte: Skriftlig EIDSBERG KOMMUNE Kommunestyret 28.02.2013/TOA VEDTAKSPROTOKOLL Møtested: Ungdomsskolen - Aulaen Møtedato: 28.02.2013 Tid: 18.00 Innkallingsmåte: Skriftlig Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Erik Mogens

Detaljer

Trøgstad kommune MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Møterom Havnås Møtedato: 06.06.2013 Tid: 09.15

Trøgstad kommune MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Møterom Havnås Møtedato: 06.06.2013 Tid: 09.15 Møtested: Møterom Havnås Møtedato: 06.06.2013 Tid: 09.15 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtende varamedlem Ordfører Ole André Myhrvold Varaordfører Christian Granli

Detaljer

Møteinnkalling for Hovedutvalg for kultur og oppvekst. Saksliste

Møteinnkalling for Hovedutvalg for kultur og oppvekst. Saksliste EIDSBERG KOMMUNE Møteinnkalling for Hovedutvalg for kultur og oppvekst Møtedato: 24.03.2015 Møtested: Heggin 3, 3. etasje Møtetid: 18:00 Kl. 18.00: Felles informasjon med hovedutval for helse og velferd

Detaljer

Møteprotokoll for Fellesnemnda

Møteprotokoll for Fellesnemnda Møtedato: 25.10.2017 Møtested: Store festsal, kulturtorget i Mysen Møtetid: 19:00-20:20 Møteprotokoll for Fellesnemnda Til stede Forfall Administrasjonen Medlemmer: Christian Granli, Elisabeth Gundersen

Detaljer

Protokoll fra rådet for funksjonshemmedes møte 13.05.13 godkjennes. Protokoll fra rådet for funksjonshemmedes møte 13.05.13 godkjennes.

Protokoll fra rådet for funksjonshemmedes møte 13.05.13 godkjennes. Protokoll fra rådet for funksjonshemmedes møte 13.05.13 godkjennes. EIDSBERG KOMMUNE Råd for funksjonshemmede 11.06.2013/MSL VEDTAKSPROTOKOLL Møtested: Åsgård 3, Hegin 3 Møtedato: 10.06.2013 Tid: 18.00 Innkallingsmåte: Skriftlig Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Anne

Detaljer

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kjersti Nythe Nilsen Roy Sverre Hagen Morten Andre` Bakker

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kjersti Nythe Nilsen Roy Sverre Hagen Morten Andre` Bakker MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Marker rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 16.12.2014 Tidspunkt: 17.00 Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kjersti Nythe Nilsen Roy Sverre

Detaljer

Møteprotokoll for Hovedutvalg for helse og velferd

Møteprotokoll for Hovedutvalg for helse og velferd EIDSBERG KOMMUNE Møtedato: 09.06.2015 Møtested: Heggin 3, 3. etasje Møtetid: 18:00-22:00 Møteprotokoll for Hovedutvalg for helse og velferd Sak om økonomiplan 2016-2019 er i samråd med politisk og administrativ

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL EIDSBERG KOMMUNE. Møtested: Ungdomsskolen - Aulaen Møtedato: Tid: Innkallingsmåte: Skriftlig

VEDTAKSPROTOKOLL EIDSBERG KOMMUNE. Møtested: Ungdomsskolen - Aulaen Møtedato: Tid: Innkallingsmåte: Skriftlig EIDSBERG KOMMUNE Formannskapet 27.11.2012/TOA VEDTAKSPROTOKOLL Møtested: Ungdomsskolen - Aulaen Møtedato: 22.11.2012 Tid: 18.00 Innkallingsmåte: Skriftlig Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Erik Mogens

Detaljer

MØTEINNKALLING. Møtested: Ungdomsskolen - Aulaen Møtedato: Tid: 18.00

MØTEINNKALLING. Møtested: Ungdomsskolen - Aulaen Møtedato: Tid: 18.00 EIDSBERG KOMMUNE Formannskapet MØTEINNKALLING 14.11.2012/TOA Møtested: Ungdomsskolen - Aulaen Møtedato: 22.11.2012 Tid: 18.00 Eventuelle forfall meldes til Tone Åsrud Reime innen tirsdag 20.11.12 kl 13.00

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Spydeberg kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 29.10.2013 Møtetid: Kl. 18:00 22:10 Møtested: Kommunestyresalen Saksnr.: 050/13-060/13 Faste representanter: Morten Strande Jeanette Bach Mikkelsen

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskap

Møteprotokoll for Formannskap EIDSBERG KOMMUNE Møteprotokoll for Formannskap Møtedato: 18.09.2014 Møtested: Mysebu Møtetid: 15:00 Til stede Medlemmer: Berit Langnes Mysen, Erik M. Unaas, Inger Lise Floeng, Jan Fredrik Mortvedt, Kjetil

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Livsløpsutvalget

MØTEPROTOKOLL. Livsløpsutvalget Møtested: Møterom Skjønhaug Møtedato: 29.10.2013 Tid: 19.00 MØTEPROTOKOLL Livsløpsutvalget Tilstede på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtende varamedlem Leder Marianne Larsen Nestleder Olav Mansaas Bleie

Detaljer

Møteprotokoll for Hovedutvalg for kultur og oppvekst

Møteprotokoll for Hovedutvalg for kultur og oppvekst EIDSBERG KOMMUNE Møtedato: 10.06.2014 Møtested: Heggin 3, 3. etasje Møtetid: 18:00 Møteprotokoll for Hovedutvalg for kultur og oppvekst Til stede Forfall Administrasjonen Dessuten møtte: Medlemmer: Bjørn

Detaljer

Møteprotokoll for Eldrerådet

Møteprotokoll for Eldrerådet EIDSBERG KOMMUNE Møtedato: 25.11.2014 Møtested: Formannskapssalen - Heggin 1 Møtetid: 10:00-12:00 Møteprotokoll for Eldrerådet Til stede Medlemmer: Arvid Stanghelle, Eivind Roger Tvedt, Eva Bohem Svendstad,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SØNDRE LAND KOMMUNE. side 1. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 20.10.2014 Tid: Kl.17:00 Kl.

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SØNDRE LAND KOMMUNE. side 1. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 20.10.2014 Tid: Kl.17:00 Kl. SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEPROTOKOLL side 1 Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 20.10.2014 Tid: Kl.17:00 Kl. 19:55 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm.

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL SAKLISTE. Sak nr. Arkivsaknr. Tittel 91/13 13/1994 GODKJENNING AV PROTOKOLL - FORMANNSKAPETS MØTE 28.11.13

VEDTAKSPROTOKOLL SAKLISTE. Sak nr. Arkivsaknr. Tittel 91/13 13/1994 GODKJENNING AV PROTOKOLL - FORMANNSKAPETS MØTE 28.11.13 EIDSBERG KOMMUNE Formannskapet 20.12.2013/TOA VEDTAKSPROTOKOLL Møtested: Heggin 3, Kantina Møtedato: 19.12.2013 Tid: 15.00 Innkallingsmåte: Skriftlig Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Erik Mogens Unaas

Detaljer

EIDSBERG KOMMUNE Hovedutvalg for miljø og teknikk VEDTAKSPROTOKOLL

EIDSBERG KOMMUNE Hovedutvalg for miljø og teknikk VEDTAKSPROTOKOLL EIDSBERG KOMMUNE Hovedutvalg for miljø og teknikk 18.09.2012/TOA VEDTAKSPROTOKOLL Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.09.2012 Tid: 17.00 Innkallingsmåte: Skriftlig Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL. Ordfører Erik Unaas fremmet forslag om å sette følgende saker på saklisten:

VEDTAKSPROTOKOLL. Ordfører Erik Unaas fremmet forslag om å sette følgende saker på saklisten: EIDSBERG KOMMUNE Formannskapet 21.09.2012/TOA VEDTAKSPROTOKOLL Møtested: Ungdomsskolen Møtedato: 20.09.2012 Tid: 18.00 Innkallingsmåte: Skriftlig Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Erik Mogens Unaas

Detaljer

EIDSBERG KOMMUNE Hovedutvalg for kultur og oppvekst VEDTAKSPROTOKOLL

EIDSBERG KOMMUNE Hovedutvalg for kultur og oppvekst VEDTAKSPROTOKOLL EIDSBERG KOMMUNE Hovedutvalg for kultur og oppvekst 12.06.2013/TOA VEDTAKSPROTOKOLL Møtested: Kantina Heggin 3 Møtedato: 11.06.2013 Tid: 18.00 Innkallingsmåte: Skriftlig Funksjon Navn Forfall Møtt for

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Herredshuset Møtedato: 22.06.2011 Tid: 18.30. Til stede på møtet: Medlemmer: Forfall:

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Herredshuset Møtedato: 22.06.2011 Tid: 18.30. Til stede på møtet: Medlemmer: Forfall: SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Herredshuset Møtedato: 22.06.2011 Tid: 18.30 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet: Medlemmer: Forfall: Cecilie Agnalt, Villy Biman Varamedlemmer: Jens Magne Christiansen,

Detaljer

Møteprotokoll Sosial- og omsorgsutvalget

Møteprotokoll Sosial- og omsorgsutvalget FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Sosial- og omsorgsutvalget Møtedato: Onsdag 09.06.2010, Tidspunkt: fra kl. 18:00 til kl. Møtested: Fredrikstad rådhus, møterom Formannskapssalen, 2. etg Fra til saksnr.:

Detaljer

Møteprotokoll Plan- og økonomiutvalget

Møteprotokoll Plan- og økonomiutvalget GRIMSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Plan- og økonomiutvalget Møtedato: 21.01.10 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: 13:15 Møtet ble ledet av ordfører Hans Antonsen (V). Til stede: Hans Antonsen (V) Per-Egil

Detaljer

MØTEINNKALLING. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 10.00 Eldrerådet MØTEINNKALLING 11.10.2013/MSL Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 22.10.2013 Tid: 10.00 Eventuelle forfall meldes til Mimi Slevigen innen torsdag 17.10.13 kl. 1300 tlf. 69 70 20 00. Orienteringer:

Detaljer

Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00

Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Side 1 av 5 Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Utvalg: Møtested: Møtedato: Sosial- og omsorgsutvalget Sørum sykehjem 06.03.2008 Møtetidspunkt: kl. 19 med befaring

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret EIDSBERG KOMMUNE Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 19.06.2014 Møtested: Ungdomsskolen - Aulaen Møtetid: 16:00 Fellesmøte med Trøgstad kommune, jf. sak 14/49, som ble behandlet først 18:00 Ordinær

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Søndre Land kommune side 1. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 28.11.2011 Tid: Kl. 18.00 20.

MØTEPROTOKOLL. Søndre Land kommune side 1. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 28.11.2011 Tid: Kl. 18.00 20. Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 28.11.2011 Tid: Kl. 18.00 20.30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Alle, unntatt

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL EIDSBERG KOMMUNE. Møtested: Ungdomsskolen - Aulaen Møtedato: Tid: Innkallingsmåte: Skriftlig

VEDTAKSPROTOKOLL EIDSBERG KOMMUNE. Møtested: Ungdomsskolen - Aulaen Møtedato: Tid: Innkallingsmåte: Skriftlig EIDSBERG KOMMUNE Formannskapet 14.06.2013/TOA VEDTAKSPROTOKOLL Møtested: Ungdomsskolen - Aulaen Møtedato: 13.06.2013 Tid: 18.00 Innkallingsmåte: Skriftlig Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Erik Mogens

Detaljer

Møteprotokoll for Fellesnemnda

Møteprotokoll for Fellesnemnda Møteprotokoll for Fellesnemnda Møtedato: 19.09.2017 Møtested: Kommunestyresalen - Trøgstad Møtetid: 18:30-19:30 Til stede Forfall Administrasjonen Medlemmer: Christian Granli, Erik M. Unaas (Eidsberg -

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 11.06.2013 Tid: 18.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Tilstede på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtende varamedlemmer Ordfører Ole André Myhrvold Varaordfører Christian

Detaljer

Møteprotokoll for Fellesnemnda

Møteprotokoll for Fellesnemnda Møtedato: 14.11.2017 Møtested: Askim rådhus, bystyresalen Møtetid: 18:30-20:30 Møteprotokoll for Fellesnemnda Til stede Forfall Administrasjonen Medlemmer: Christian Granli, Elisabeth Gundersen (Eidsberg-

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL EIDSBERG KOMMUNE. Møtested: Ungdomsskolen/Aula Møtedato: 27.02.2014 Tid: 18.00 Innkallingsmåte: Skriftlig

VEDTAKSPROTOKOLL EIDSBERG KOMMUNE. Møtested: Ungdomsskolen/Aula Møtedato: 27.02.2014 Tid: 18.00 Innkallingsmåte: Skriftlig EIDSBERG KOMMUNE Kommunestyret 02.03.2014/TOA VEDTAKSPROTOKOLL Møtested: Ungdomsskolen/Aula Møtedato: 27.02.2014 Tid: 18.00 Innkallingsmåte: Skriftlig Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Erik Mogens Unaas

Detaljer