VEDTAKSPROTOKOLL EIDSBERG KOMMUNE. Møtested: Ungdomsskolen - Aulaen Møtedato: Tid: Innkallingsmåte: Skriftlig

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VEDTAKSPROTOKOLL EIDSBERG KOMMUNE. Møtested: Ungdomsskolen - Aulaen Møtedato: 05.12.2013 Tid: 18.00 Innkallingsmåte: Skriftlig"

Transkript

1 EIDSBERG KOMMUNE Kommunestyret /TOA VEDTAKSPROTOKOLL Møtested: Ungdomsskolen - Aulaen Møtedato: Tid: Innkallingsmåte: Skriftlig Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Erik Mogens Unaas Nestleder Maren J. Hersleth Holsen Medlem Jan Fredrik Mortvedt Medlem Inger Lise Floeng FO Medlem Kristian Berger Medlem Cristian Ricardo Bühler FO Medlem Espen Andreas Volden Medlem Anders Sølve Strand FO Medlem Carl Peter Waage Løken Medlem Rolf Johan Dillevik Medlem Per Hermann Bodal Medlem Anne Borger Mysen Medlem Helge Gabriel Lundeby Medlem Simon Solberg FO Medlem Maren Solheim Medlem Anne-Kristine Løken Medlem Kjetil Igletjern Medlem Berit L. Mysen Medlem Einar Antonsen FO Medlem Janne H.Mustorp Ultvedt Medlem Linnea Bjørnerud Haga Medlem Morten Stangeland Medlem Eva Boehm Svendstad Medlem Knut Jørgen Herland Medlem Liv Hjørdis Bleie Berger Medlem David Koht-Norbye Medlem Elisabeth Gundersen FU Medlem Jens Tore Holene Medlem Jan Eivind Trømborg Medlem Karen M. Enger Ødeby FO Medlem Othar Peter Hansen FO Medlem Øivind Tønnes Reymert Medlem Marit Synnøve Skjeppe Medlem Håvard Baggetorp FO Medlem Elin Thorshaug Bråten FO Varamedlem Wenche Øiestad Inger Lise Floeng Varamedlem Marit A. Trollerud Jansen Cristian Ricardo Bühler Varamedlem Marianne Mysen Anders Sølve Strand

2 Varamedlem Marianne Eklund Simon Solberg Varamedlem Svein Andersen Ødeby Othar Peter Hansen Varamedlem Arthur Reime Einar Antonsen Varamedlem Lillian Dahl Krogh Karen M. Enger Ødeby Varamedlem Ingunn Herstad Hensel Håvard Baggetorp Varamedlem Mari Fjell Elin Thorshaug Bråten 2 Av 35 medlemmer møtte 34 medregnet møtende vararepresentanter. I tillegg møtte: Tone Åsrud Reime og Tom-Arne Tørfoss Ordfører Erik Unaas (H) ledet møtet. Innkalling og sakliste ble enstemmig godkjent. Knut J. Herland (SP) søkte om og ble innvilget permisjon f.o.m. sak 107/13. Til å underskrive protokollen ble enstemmig valgt Berit L. Mysen (AP) og Per Hermann Bodal (H). Representanten David Koht-Norbye (SP) stilte følgende spørsmål til spørretimen: 13. juni 2013 vedtok kommunestyret Økonomiplan , og her heter det i punkt 7: Eidsberg kommune eier betydelig areal og antall eiendommer som kan selges. Noe av dette legges også inn i økonomiplanen. Det opprettes en arbeidsgruppe, to utnevnt av formannskapet og to oppnevnt av rådmannen som innen fremmer en enkel rapport om hvordan salg av kommunal eiendom kan organiseres. Gruppa rapporterer til rådmannen. Fire aktuelle alternativer: Salg i regi av Eidsberg kommune selv Opprettelse av eget eiendomsselskap (i samspill med lokale og eksterne næringsaktører Salg i regi av Indre Østfold Utvikling IKS Oppdrag settes bort til eiendoms- og næringsmeglere Dersom inntektene ikke lar seg realisere i økonomiplanen, prioriteres avsetninger til ubundet disposisjonsfond (regionale og lokale utviklingstiltak) nederst. Senere har ordføreren forklart at blant annet fremtidig bruk av Heggin 1, inngår i den utredningen eiendomsforvaltningen skulle presentere i høst. Med et så klart mandat og tidsfrist, var det forventninger om at det til møterunden i november, kom en sak om eiendomssalget. Det er ikke fremmet noen sak om dette til politisk behandling i den siste møterunden før jul. Senterpartiet mener derfor at en vesentlig forutsetning for økonomiplanen, og dermed også budsjettet for 2014, ikke er til stede.

3 3 Eidsberg Sp vil med utgangspunkt i kommunens meget anstrengte økonomi, advare sterkt mot nye investeringer som medfører nye driftskostnader. Ved eventuelt salg av eiendommer, etter grundige vurderinger av markedet og kommunes eget behov for arealene vi eier, vil vi foreslå at salgsinntektene brukes til å bedre kommunens økonomiske situasjon ved enten å nedbetale gjeld og redusere fremtidige rentekostnader, eller plassere pengene med god renteavkastning. Administrasjonen må gis fullmakt til å vurdere om gjeldssanering eller avsetning på bundet investeringsfond, gir best økonomisk resultat for kommunen. Vi ønsker en statusrapport om arbeidet med eiendomssalget. Hva er årsaken til at gjennomgangen er forsinket, og når vil dette viktige beslutningsgrunnlaget foreligge? Ordfører Erik Unaas besvarte spørsmålet slik: Med bakgrunn i kommunestyrets vedtak i sak 58/12 som det henvises til i Koht- Norbye sitt spørsmål, er det etablert en arbeidsgruppe som består av: Ordfører og leder i hovedutvalg for miljø og teknikk Anne B Mysen Kommunalsjef Jan-Erik Fredriksen og eiendomssjef Knut Bergersen Jeg kan forstå David Koht-Norbyes utålmodighet og skulle gjerne selv sett at arbeidet hadde kommet lenger. Administrasjon har utarbeidet et notat som oppfølging av saken. Dette ble lagt fram for hovedutvalg for miljø og teknikk og formannskapet i septembermøtene. I formannskapets møte ble så de politiske representantene til arbeidsgruppen oppnevnt og første møte ble holdt tirsdag Neste møte ble holdt tirsdag denne uken. I det første møtet ble det hovedsakelig fokus på kortsiktige tiltak. Det legges nå opp til salg av en boligtomt i Opsahlåsen, et mindre boligområde ved Susebakke, to boligtomter i Kildeveien og de to boligene som er skilt fra Fossum. Dessuten legges det ut et område beliggende langs Smedgata ved Pennestrøket som er regulert til næringsformål, for salg. Disse ble behandlet i formannskapet , og vedtatt lagt ut for salg. Mekler kontaktes av administrasjonen i disse dager. I tillegg er som kjent Fossum gård lagt ut for salg. Videre vil tre områder avsatt til boligformål inntil Mysen vurdert lagt ut for salg. Dette gjelder et regulert område i Opsahlåsen (Opsahlåsen øst), Sørli-feltet og et større område ved Susebakke som i sin tid ble kjøpt i regi av Eidsberg Tomteselskap. Eidsberg kommune overtok dette tomtearealet da Eidsberg Tomteselskap ble avviklet. Arbeidsgruppen vil vurdere på hvilken måte et eventuelt salg av disse bør organiseres, før salget iverksettes. I regi av eiendom og beredskap er det startet et arbeid med å utarbeide en strategi for kommunens eiendomsforvaltning. Første steg i dette arbeidet ble presentert for hovedutvalg for miljø og teknikk i juni og formannskapet i september. Dette arbeidet vil også bli drøftet i arbeidsgruppa før videre politiske behandling. Virksomhetsleder

4 4 eiendom og beredskap bekrefter at enn endelig plan knyttet til kommunens tomter og eiendommer kommer til kommunestyret i løpet av 1. kvartal neste år. Gjennom arbeidet med en områdereguleringsplan for Mysen som nå er under utarbeidelse, vil det også legges premisser for eventuelt salg av kommunal eiendom. Når det gjelder inntektene av eiendomssalget, har kommunestyret vedtatt at dette skal benyttes til investeringer. I økonomiplan fremgår det følgende investeringer for 2014: sentrumsutvikling 2 mill kr, ungdomshus 2 mill kr, svømmehall 2mill kr, flerbrukshall i Indre Østfold 3 mill kr og helårsløyper på Høytorp fort 2 mill kr. Disse investeringene på 11 mill kr i 2014 er forutsatt finansiert med salg av kommunal eiendom. Eventuell endring når det gjelder investeringer for 2014, vil kommunestyret ta stilling til 12. desember når budsjettet for 2014 behandles. Representanten David Koht-Norbye stilte følgende spørsmål til spørretimen: Jeg ønsker å stille ordføreren følgende spørsmål i dag. Jeg vet at det kommer veldig sent, og at du i hht reglementet kan avstå fra å svare i kveldens møte, men jeg synes det all mulig grunn til å stille spørsmålet når et samlet kommunestyre er til stede. Jeg har fått noen henvendelser i dag om hva Eidsberg Senterparti egentlig mener om kommunal overtakelse av Mysen videregående skole. Bakgrunnen er at du i fylkestinget i dag, som representant for Østfold Høyre, uttalte deg om kommunal overtakelse av Mysen videregående skole. I debatten hevdet du at du, som ordfører, har forankring i kommunestyremøtet 26. september i år, om å ta tak i og fronte en slik prosess. I vedtaket som ble fattet etter interpellasjonen til Anne Borger Mysen i kommunestyremøtet 26. september, heter det: Eidsberg kommunestyre ønsker å ha en frivillig og proaktiv inngang mot ny fylkeskommunal og kommunal struktur, og ber ordfører og politisk ledelse være aktiv inn mot forskjellige lokale og regionale prosesser. I tillegg bes det forberede et eget temamøte på dette i kommunestyret. Det ble i debatten ikke sagt et eneste ord om Mysen videregående skole, så langt vi i Senterpartiet kan erindre. Mener ordfører at dette vedtaket gir ham ryggdekning for uttalelsene og initiativet om at Eidsberg kommune ønsker overta Mysen videregående skole? Ordfører Erik Unaas besvarte spørsmålet slik: Etter kommunestyrets vedtak 26/9 har jeg i tråd både med vedtak og mitt svar til interpellant Anne Borger Mysen hatt en god dialog med mange aktører, inkl. ordførere i nabokommunene, om forskjellige samarbeidsformer inn mot en kommende oppgave- og demokratiprosess. Inkl. drift av videregående skoler. Men jeg respekterer fullt ut at ikke alle ønsker å være med.

5 5 - Jeg har også møtt saken i fylkeskommunale organ. Dog har jeg ikke frontet saken, og jeg er fortsatt helt bevisst på å skille rollene som fylkespolitiker og ordfører. - Ordførerne i Indre Østfold, meg inkludert, møtte kommunalminister Jan tore Sanner for to uker siden. Der ble vi invitert til å delta i forsøksordninger, inkl. videregående skoler. Dette er også nevnt i flere partiprogram, Høyre inkludert, og må ikke oppfattes som en ny sak som plutselig kommer nå. - Som ordfører mener jeg å ha fullmakt til (og det er min plikt og oppgave) å være proaktiv, og nysgjerrig på de muligheter som kommer for kommunene ( - Mener vi noe med å legge ned fylkeskommune på sikt, ligger det implisitt i dette at oppgaver må overdras til andre myndighetsledd. F.eks. videregående skoler til (inter)kommunal drift. - Jeg tror fint kommuner organisatorisk kan klare denne oppgaven, med elever fra mange andre kommuner (som Mortenstua IKS). Også forskjellige linjefag og opptak på tvers av dagens grenser vil vi få til, det går bra på mange områder. Men det er akkurat slike løsninger som jeg hadde håpet vi kunne drøfte med Kommunaldepartementet før vi diskuterte om vi skal gå videre Jeg vet selv pr i dag ikke hva som er best verken for elevene, lærere, Mysen videregående skole eller Eidsberg kommune det er imidlertid dette jeg ønsker å vite mer o. - Vi har allerede nærmere elever i andre skoler i Eidsberg, Mysen videregående skole har under (dette pkt ikke nevnt i mitt svar). Jeg forutsetter også at Regjeringen sender med en økonomi som tilsvarer det skolene koster i fylkeskommunal regi i dag.. - Men jeg ser at det er mer politikk og følelser også i denne saken som jeg var forberedt på: bl.a. er partiskillelinjene sterkere enn jeg trodde (de som tilhører den tidligere rødgrønne Regjering vil ikke røre videregående skoler, de som sogner til dagens nye Regjering er stort sette positive til en utredning). - Flertallet o regionrådet og fylkeskommunen ønsker ikke å utrede, da er det helt fair om enkelte kommuner gjør det (noen har allerede startet opp). - Jeg har et ganske avslappet forhold til denne saken, og garanterer at ingen søknad blir sendt verken fylkeskommune, kommunaldepartement eller kunnskapsdepartement før en evt sak har vært grundig behandlet i Eidsberg kommunestyre. - For øvrig kommer til tilbake til flere temamøter for kommunestyret neste år, kommuneplan og skole inkludert. SAKLISTE Sak nr. Arkivsaknr. Tittel 93/13 13/1841 KOMMUNESTYRET ORIENTERINGER/DRØFTINGER 94/13 13/1808 GODKJENNING AV PROTOKOLL - KOMMUNESTYRETS MØTE

6 95/13 13/1738 SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER - KONTROLLRAPPORTER OKTOBER /13 13/1647 HØRING OM ENDRINGER I ALKOHOLREGELVERKET - HERUNDER NORMERTE REGLER FOR INNDRAGNING AV BEVILLING OG ØKTE KRAV TIL KONTROLL MED BEVILLINGER - MELDING 97/13 13/698 MELDING - KULTURTORG "STORE FESTSAL" - FERDIGSTILLELSE OG BRUK 98/13 13/1522 KOMMUNESTYREPERIODEN EGIL IHLEN - SØKNAD OM FRITAK 99/13 13/1814 POLITISK MØTEPLAN FOR /13 13/1543 ØSTFOLDMUSEET - ØKT BEVIGNING TIL FOLKENBORG MUSEUM 101/13 13/1102 SKJEBERGKILEN MARINA - SALG AV AKSJER 102/13 13/1601 BUDSJETTJUSTERINGER 103/13 13/1602 AMORTISERING AV PREMIEAVVIK - PRINSIPPENDRING 104/13 13/1700 PENSJONSORDNING FOR FOLKEVALGTE 105/13 13/972 UTREDNING AV UNGDOMSHUS 106/13 13/134 REKRUTTERING TIL KOMMUNESEKTOREN - STRATEGIDOKUMENT 107/13 13/1701 KOMMUNEDELPLAN FOR FYSISK AKTIVITET - RULLERING AV HANDLINGSPROGRAM 108/13 13/1702 HØRING - FREMTIDIG ORGANISERING AV KRISESENTRE I ØSTFOLD 109/13 13/142 FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT - TILDELING AV BARNEVERNSTJENESTER

7 93/13 KOMMUNESTYRET ORIENTERINGER/DRØFTINGER 7 Orienteringene tas til etterretning. Reglement for Eidsberg kommune Presentasjon av tilgjengelighet m.m. Prosjekt felles brannvesen i Indre Østfold Vedlegges protokollen Kommunestyrets møte fotografering fra kl omvisning. Møtet starter kl Orienteringene tas til etterretning. 94/13 GODKJENNING AV PROTOKOLL - KOMMUNESTYRETS MØTE Protokoll fra kommunestyrets møte godkjennes. Protokoll fra kommunestyrets møte godkjennes. 95/13 SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER - KONTROLLRAPPORTER OKTOBER 2013 De foreliggende rapporter fra Securitas AS Kontroller etter alkoholloven, utført i oktober 2013, tas til etterretning.

8 8 Saken legges frem for kommunestyret med slik De foreliggende rapporter fra Securitas AS Kontroller etter alkoholloven, utført i oktober 2013, tas til etterretning. Hovedutvalg for kultur og oppveksts innstilling vedtas. Hovedutvalg for kultur og oppveksts behandling: Hovedutvalg for kultur og oppveksts enstemmige innstilling i møte , sak 61/13: 96/13 HØRING OM ENDRINGER I ALKOHOLREGELVERKET - HERUNDER NORMERTE REGLER FOR INNDRAGNING AV BEVILLING OG ØKTE KRAV TIL KONTROLL MED BEVILLINGER - MELDING Saksordfører: Kjetil Igletjern (AP). Meldingen tas til etterretning. Saken legges frem for formannskapet/kommunestyret med slik Meldingen tas til etterretning. Formannskapets innstilling vedtas.

9 Formannskapets behandling: 9 Formannskapets enstemmige innstilling i møte , sak 70/13: Hovedutvalg for kultur og oppveksts innstilling vedtas. Kjetil Igletjern (AP) oppnevnes som saksordfører til kommunestyrebehandlingen. Hovedutvalg for kultur og oppveksts behandling: Hovedutvalg for kultur og oppveksts innstilling i møte , sak 62/13: 97/13 MELDING - KULTURTORG "STORE FESTSAL" - FERDIGSTILLELSE OG BRUK Meldingen tas til orientering. Saken legges frem for kommunestyret med slik Meldingen tas til orientering. Hovedutvalg for kultur og oppveksts behandling: Espen A. Volden (H) fremmet følgende tilleggsforslag: Administrasjonen bes sørge for tilstrekkelig skilting i kulturtorget. Hovedutvalg for kultur og oppveksts enstemmige innstilling i møte , sak 63/13: Rådmannens forslag med Voldens tilleggsforslag vedtas. Hovedutvalg for miljø og teknikks behandling:

10 Hovedutvalg for miljø og teknikks enstemmige innstilling i møte , sak 89/13: 10 98/13 KOMMUNESTYREPERIODEN EGIL IHLEN - SØKNAD OM FRITAK 1. Egil Ihlen (H) gis fritak fra sitt verv som medlem av hovedutvalg for helse og velferd for felleslisten H, V og Krf. 2. Som nytt medlem av hovedutvalg for helse og velferd velges Terje Pettersen (H). 1. Egil Ihlen (H) gis fritak fra sitt verv som medlem av hovedutvalg for helse og velferd for felleslisten H, V og Krf. 2. Som nytt medlem av hovedutvalg for helse og velferd velges: Fredrik Mortvedt (H) fremmet følgende forslag: Som nytt medlem av hovedutvalg for helse og velferd velges Terje Pettersen (H). Mortvedts forslag vedtas. 99/13 POLITISK MØTEPLAN FOR 2014 Møteplan for 1. og 2. halvår 2014 vedtas med følgende endringer og tillegg: 1. Formannskapets møter starter kl med servering avsettes til politikerseminar. 3. Hovedutvalg for miljø og teknikk vurderer selv tidlig møtestart. 4. Det tas høyde for julegateåpning i november Formannskapets møte i parentes rettes til Formannskapets møte i parentes rettes til Korrigert møteplan for næringsutvalget legges inn.

11 11 Saken legges frem for kommunestyret med slik Møteplan for 1. og 2. halvår 2014 vedtas. Formannskapets innstilling vedtas. Formannskapets behandling: Ordfører Erik Unaas (H) fremmet følgende tilleggs- og endringsforslag til rådmannens forslag: 1. Formannskapets møter starter kl med servering avsettes til politikerseminar. 3. Hovedutvalg for miljø og teknikk vurderer selv tidlig møtestart. 4. Det tas høyde for julegateåpning i november Formannskapets møte i parentes rettes til Formannskapets møte i parentes rettes til Formannskapets enstemmige innstilling i møte , sak 72/13: Unaas forslag vedtas. 100/13 ØSTFOLDMUSEET - ØKT BEVIGNING TIL FOLKENBORG MUSEUM Eidsberg kommunes økonomiske situasjon tilsier ikke at vi kan imøtekomme ønsket om en økt bevilgning til Folkenborg museum. Saken legges frem for formannskapet/kommunestyret med slik Eidsberg kommunes økonomiske situasjon tilsier ikke at vi kan imøtekomme ønsket om en økt bevilgning til Folkenborg museum.

12 12 Carl Peter Løken (H) og Eva Boehm Svendstad (AP) ønsket å få vurdert sin habilitet. Løken og Boehm Svendstad ble enstemmig erklært inhabile. Formannskapets innstilling vedtas. Formannskapets behandling: Formannskapets enstemmige innstilling i møte , sak 73/13: Hovedutvalg for kultur og oppveksts innstilling vedtas. Hovedutvalg for kultur og oppveksts behandling: Hovedutvalg for kultur og oppveksts enstemmige innstilling i møte , sak 100/13: 101/13 SKJEBERGKILEN MARINA - SALG AV AKSJER KOMMUNESTYRETS VEDTAK MED 27 MOT 7 STEMMER: 1. Eidsberg kommune aksepterer Sarpsborg kommunes tilbud om å kjøpe Eidsberg kommunes aksjer i Skjebergkilen Marina AS for kr ,-. 2. Ordfører gis fullmakt til å gjennomføre salget så snart godkjenning i bystyret i Sarpsborg foreligger. 3. Salgspris med fratrekk for omkostninger avsettes til ubundet investeringsfond. Saken legges frem for kommunestyret med slik 1. Eidsberg kommune aksepterer Sarpsborg kommunes tilbud om å kjøpe Eidsberg kommunes aksjer i Skjebergkilen Marina AS for kr ,-. 2. Ordfører gis fullmakt til å gjennomføre salget så snart godkjenning i bystyret i Sarpsborg foreligger. 3. Salgspris med fratrekk for omkostninger avsettes til ubundet investeringsfond.

13 Kjetil Igletjern (AP) fremmet følgende forslag: Eidsberg kommune selger ikke sine aksjer i Skjebergkilen Marina. 2. Årlig utbytte fordeles likt mellom Rockeverksted, Pilot n, Mekkeverkstedet og Natteravnene. Votering: Det ble votert alternativt mellom formannskapets flertallsinnstilling og Igletjerns forslag. Formannskapets flertallsinnstilling ble vedtatt med 27 mot 7 stemmer (AP) som ble avgitt for Igletjerns forslag. Kommunestyrets vedtak med 27 mot 7 stemmer: Formannskapets innstilling vedtas. Formannskapets behandling: Kjetil Igletjern (AP) fremmet følgende forslag: 1. Eidsberg kommune selger ikke sine aksjer i Skjebergkilen Marina. 2. Årlig utbytte fordeles likt mellom Rockeverksted, Pilot n, Mekkeverkstedet og Natteravnene. Votering: Det ble votert alternativt mellom rådmannens og Igletjerns forslag. Rådmannens forslag ble vedtatt med 7 mot 2 stemmer (2AP) som ble avgitt for Igletjerns forslag. Formannskapets vedtak med 7 mot 2 stemmer i møte , sak 74/13: 102/13 BUDSJETTJUSTERINGER Budsjettendringer vedtas slik det framkommer av egen tabell. Saken legges frem for kommunestyret med slik Budsjettendringer vedtas slik det framkommer av egen tabell.

14 14 Formannskapets innstilling vedtas. Formannskapets behandling: Formannskapets enstemmige innstilling i møte , sak 77/13: Hovedutvalg for kultur og oppveksts behandling: Hovedutvalg for kultur og oppveksts innstilling i møte , sak 66/13: Hovedutvalg for helse- og velferds behandling: Hovedutvalg for helse- og velferds enstemmige innstilling i møte , sak 33/13: Rådmannens innstilling vedtas. Hovedutvalg for miljø og teknikks behandling: Hovedutvalg for miljø og teknikks innstilling i møte , sak 90/13: 103/13 AMORTISERING AV PREMIEAVVIK - PRINSIPPENDRING Eidsberg kommune endrer prinsipp for amortisering av akkumulert premieavvik fra ett år til ti år fra og med regnskapsåret Saken legges frem for kommunestyret med slik Eidsberg kommune endrer prinsipp for amortisering av akkumulert premieavvik fra ett år til ti år fra og med regnskapsåret 2013.

15 15 Formannskapets innstilling vedtas. Formannskapets behandling: Formannskapets enstemmige innstilling i møte , sak 75/13: 104/13 PENSJONSORDNING FOR FOLKEVALGTE Saken utsettes. Saken legges frem for kommunestyret med slik 1. Fra knyttes folkevalgte opp mot den ordinære pensjonsordningen som gjelder for ansatte i kommunen. 2. Grensen for innmelding av folkevalgte i pensjonsordningen settes til 50% stilling. Ordfører Erik Unaas (H) fremmet forslag om at saken utsettes. Unaas forslag vedtas. Formannskapets behandling: Ordfører Erik Unaas (H) fremmet forslag om at saken utsettes. Formannskapets enstemmige vedtak i møte , sak 76/13: Unaas forslag vedtas.

16 105/13 UTREDNING AV UNGDOMSHUS 16 KOMMUNESTYRETS VEDTAK MED 22 MOT 12 STEMMER: 1. I henhold til formannskapets innstilling til kommunestyrets om årsbudsjett for 2014, igangsettes arbeidet med etableringen av ungdomshus etter modell presentert i rådmannens utredning. 2. Investeringen forutsetter tilstrekkelig inntekter fra eiendomssalg, i.h.t. investeringsbudsjett for Kommunestyret fatter vedtak om driftsbudsjett i vedtak om årsbudsjett for Det forespeiles en modell der 0,5 årsverk ses knyttet opp til utvidelsen av Familiesenterets forebyggende tjeneste i 2014, og 1,0 årsverk tilknyttet kulturavdelingen f.o.m Saken legges frem for formannskapet/kommunestyret med slik 1. I henhold til rådmannens budsjettforslag for 2014 prioriteres det ikke å bruke midler til å igangsette etablering og drift av et ungdomshus i Eidsberg kommune. 2. Dersom kommunen i fremtiden finner økonomisk handlingsrom til å etablere et ungdomshus, skal vedlagte utredning danne det faglige grunnlaget for dette. David Koht-Norbye (SP) og Mari Fjell (SV) fremmet følgende forslag: 1. I henhold til kommunestyrets vedtak om økonomiplan , igangsettes arbeidet etablering av ungdomshus etter modell presentert i rådmannens utredning. 2. Investeringen forutsettes dekket ved salg av kommunale eiendommer. Ungdomshuset gis 1. prioritet. 3. Drift av ungdomshuset forventes igangsatt i Finansiering forutsettes løst ved behandlingen av økonomiplan og budsjettet for Kostnader til flytting av nåværende leietakere legges inn. Espen A. Volden (H) fremmet følgende forslag til nytt punkt 1 til formannskapets I.h.t. formannskapets innstilling til kommunestyret om årsbudsjett for 2014, igangsettes arbeidet med etableringen av ungdomshus etter modell presentert i rådmannens utredning. Votering: Det ble votert alternativt mellom formannskapets flertallsinnstilling med Voldens endringsforslag til punkt 1 og Koht-Norbyes og Fjells forslag.

17 17 Formannskapets flertallsinnstilling med Voldens endringsforslag til punkt 1 ble vedtatt med 22 mot 12 stemmer (7AP, 4SP og SV) som ble avgitt for Koht-Norbyes og Fjells forslag. Kommunestyrets vedtak med 22 mot 12 stemmer: Formannskapets flertallsinnstilling med Voldens endringsforslag til punkt 1 vedtas. Formannskapets behandling: Ordfører Erik Unaas (H) fremmet følgende forslag på vegne av H, V og Krf: 1. I.h.t. kommunestyrets vedtak om årsbudsjett for 2014, igangsettes arbeidet med etableringen av ungdomshus etter modell presentert i rådmannens utredning. 2. Investeringen forutsetter tilstrekkelig inntekter fra eiendomssalg, i.h.t. investeringsbudsjett for Kommunestyret fatter vedtak om driftsbudsjett i vedtak om årsbudsjett for Det forespeiles en modell der 0,5 årsverk ses knyttet opp til utvidelsen av Familiesenterets forebyggende tjeneste i 2014, og 1,0 årsverk tilknyttet kulturavdelingen f.o.m Formannskapets innstilling med 6 mot 3 stemmer i møte , sak 79/13: Unaas forslag på vegne av H, V og Krf vedtas. Espen A. Volden (H) oppnevnes som saksordfører til kommunestyrebehandlingen. Hovedutvalg for kultur og oppveksts behandling: Leder Espen A. Volden (H) fremmet følgende forslag: 1. I.h.t. kommunestyrets vedtak om årsbudsjett for 2014, igangsettes arbeidet med etableringen av ungdomshus etter modell presentert i rådmannens utredning. 2. Investeringen forutsetter tilstrekkelig inntekter fra eiendomssalg, i.h.t. investeringsbudsjett for Kommunestyret fatter vedtak om driftsbudsjett i vedtak om årsbudsjett for Det forespeiles en modell der 0,5 årsverk ses knyttet opp til utvidelsen av Familiesenterets forebyggende tjeneste i 2014, og 1,0 årsverk tilknyttet kulturavdelingen f.o.m Votering: Det ble votert alternativt mellom rådmannen og Voldens forslag. Voldens forslag ble vedtatt med 6 mot 3 stemmer (2AP og SP) som ble avgitt for rådmannens forslag. Hovedutvalg for kultur og oppveksts innstilling med 6 mot 3 stemmer: Voldens forslag vedtas. Hovedutvalg for miljø og teknikks behandling: Leder Anne Borger Mysen (H) fremmet følgende forslag: 1. I.h.t. kommunestyrets vedtak om årsbudsjett for 2014, igangsettes arbeidet med etableringen av ungdomshus etter modell presentert i rådmannens utredning.

18 18 2. Investeringen forutsetter tilstrekkelig inntekter fra eiendomssalg, i.h.t. investeringsbudsjett for Kommunestyret fatter vedtak om driftsbudsjett i vedtak om årsbudsjett for Det forespeiles en modell der 0,5 årsverk ses knyttet opp til utvidelsen av Familiesenterets forebyggende tjeneste i 2014, og 1,0 årsverk tilknyttet kulturavdelingen f.o.m Votering: Det ble votert alternativt mellom rådmannen og Borger Mysens forslag. Borger Mysens forslag ble vedtatt med 6 mot 3 stemmer (2AP og SP) som ble avgitt for rådmannens forslag. Hovedutvalg for miljø og teknikks innstilling med 6 mot 3 stemmer (2AP og SP): Borger Mysens forslag vedtas. Ungdomsrådets behandling: Leder Maria Hauge fremmet følgende forslag: 1. Med henvisning til utredning og saksfremstilling, bes det om at ungdomshus etableres i Det pekes spesielt på hvor forebyggende en slik møteplass vil være for ungdommen i Eidsberg. Ungdomsrådets enstemmige Hauges forslag vedtas. Råd for funksjonshemmedes behandling: Rådet har forståelse for den vanskelig økonomiske situasjonen i kommunen, men håper at ønskene om et ungdomshus blir imøtekommet. Et slikt ungdomstilbud vil være inkluderende for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Råd for funksjonshemmedes enstemmige Rådmannens forslag tas til orientering med følgende merknad: Rådet har forståelse for den vanskelig økonomiske situasjonen i kommunen, men håper at ønskene om et ungdomshus blir imøtekommet. Et slikt ungdomstilbud vil være inkluderende for mennesker med nedsatt funksjonsevne. 106/13 REKRUTTERING TIL KOMMUNESEKTOREN - STRATEGIDOKUMENT Strategidokumentet «kampen om arbeidskraften» vedtas og legges til grunn for kommunens framtidige rekrutteringsarbeid.

19 19 Saken legges frem for formannskapet/kommunestyret med Strategidokumentet «kampen om arbeidskraften» vedtas og legges til grunn for kommunens framtidige rekrutteringsarbeid. Administrasjonsutvalgets innstilling vedtas. Administrasjonsutvalgets behandling: Administrasjonsutvalgets enstemmige innstilling i møte , sak 33/13: Rådmannens forslag tas til etterretning. 107/13 KOMMUNEDELPLAN FOR FYSISK AKTIVITET - RULLERING AV HANDLINGSPROGRAM Saksordfører: Kristian Berger (H). Forslag til Kommunedelplanen for anlegg og områder for fysisk aktivitet 6, langsiktige behov for tiltak vedrørende anlegg og områder, og 7, prioritert handlingsprogram for anlegg og områder, vedtas med følgende endring: Søknad fra DNT Indre Østfold tas inn i 6 og blir satt på prioritert liste i henhold til 7. Saken legges frem for formannskapet/kommunestyret med slik Forslag til Kommunedelplanen for anlegg og områder for fysisk aktivitet 6, langsiktige behov for tiltak vedrørende anlegg og områder, og 7, prioritert handlingsprogram for anlegg og områder, vedtas.

20 20 Ingunn Herstad Hensel (V) ønsket få vurdert sin habilitet: Herstad Hensel ble enstemmig erklært inhabil. Formannskapets innstilling vedtas. Formannskapets behandling: Administrasjonen fremmet rådmannens forslag til nytt punkt 2: Søknad fra DNT Indre Østfold tas inn i 6 og blir satt på prioritert liste i henhold til 7. Formannskapets enstemmige innstilling i møte , sak 81/13: Rådmannens forslag og rådmannens forslag til nytt punkt 2 vedtas. Hovedutvalg for kultur og oppveksts behandling: Administrasjonen fremmet rådmannens forslag til nytt punkt 2: Søknad fra DNT Indre Østfold tas inn i 6 og blir satt på prioritert liste i henhold til 7. David Koht-Norbye (SP) fremmet følgende forslag til nytt punkt 3: Kommunen eier grunnen og alle anleggene i Mysen Idrettspark. Idrettsorganisasjonene har nylig etablert Stiftelsen Mysen Idrettspark. Før rulleringen av kommunedelplan for idrett, kultur og friluftsliv i 2014, bes administrasjonen legge fram en egen sak om hvem som skal eie, drifte og eventuelt bygge ut Mysen Idrettspark i fremtiden. Hovedutvalg for kultur og oppveksts enstemmige innstilling i møte , sak 70/13: Rådmannens forslag og rådmannens forslag til nytt punkt 2 vedtas. Koht-Norbyes forslag til nytt punkt 3 vedtas. Hovedutvalg for helse- og velferds behandling: Hovedutvalget erklært Ingunn Hensel inhabil i saken grunnet hennes rolle som leder av Eidsberg idrettsråd. Hovedutvalg for helse og velferds enstemmige innstilling i møte , sak 31/13: Hovedutvalg for miljø og teknikks behandling: Jens T. Holene (SP) fremmet følgende forslag til nytt punkt 2: Kommunen eier grunnen og alle anleggene i Mysen Idrettspark. Idrettsorganisasjonene har nylig etablert Stiftelsen Mysen Idrettspark. Før rulleringen

21 21 av kommunedelplan for idrett, kultur og friluftsliv i 2014, bes administrasjonen legge fram en egen sak om hvem som skal eie, drifte og eventuelt bygge ut Mysen Idrettspark i fremtiden. Hovedutvalg for miljø og teknikks enstemmige innstilling i møte , sak 100/13: Rådmannens forslag med Holenes forslag til nytt punkt 2 vedtas. Kristian Berger (H) oppnevnes som saksordfører til kommunestyrebehandlingen. Råd for funksjonshemmedes enstemmige innstilling i møte , sak 15/13: Rådmannens forslag tas til etterretning. Eldrerådets enstemmige innstilling i møte , sak 16/13: Rådmannens forslag tas til etterretning. Ungdomsrådets enstemmige innstilling i møte , sak 33/13: 108/13 HØRING - FREMTIDIG ORGANISERING AV KRISESENTRE I ØSTFOLD KOMMUNESTYRETS VEDTAK: Høringen tas til etterretning. Det konstateres at eksisterende organisering av krisesentertilbudet i hhv. Halden, Moss, Fredrikstad og Sarpsborg er vedtatt opprettholdt. Sammenslåing av sentrene i Indre Østfold og Sarpsborg, som et anbefalt forslag i rapporten, blir da lite relevant. Styret for Indre Østfold Krisesenter utfordres til fortsatt å se på muligheter for effektivisering av driften, relatert til momenter i rapporten om potensiale for innsparing. Eidsberg kommunes representanter til Krisesenterets eierorgan/representantskap gis i oppdrag å sikre til at sentrale punkter som omtales i denne saken, innarbeides i eierstrategien som skal utarbeides for selskapet. Det bør inngås forpliktende samarbeidsavtaler med kommunene om bosetting i etterkant av opphold, slik at ikke Eidsberg som vertskommune får en uforholdsmessig høy andel av kostnadene. Saken legges frem for kommunestyret med slik Høringen tas til etterretning. Det konstateres at eksisterende organisering av krisesentertilbudet i hhv. Halden, Moss, Fredrikstad og Sarpsborg er vedtatt opprettholdt. Sammenslåing av

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret EIDSBERG KOMMUNE Møtedato: 04.12.2014 Møtested: Ungdomsskolen - Aulaen Møtetid: 18:00-21:30 Møteprotokoll for Kommunestyret Til stede Medlemmer: Anne Borger Mysen, Anne-Kristine Løken, Carl Peter Waage

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL SAKLISTE 22/14 14/537 GODKJENNING AV PROTOKOLL - KOMMUNESTYRETS MØTE 27.03.14

VEDTAKSPROTOKOLL SAKLISTE 22/14 14/537 GODKJENNING AV PROTOKOLL - KOMMUNESTYRETS MØTE 27.03.14 EIDSBERG KOMMUNE Formannskapet 09.05.2014/TOA VEDTAKSPROTOKOLL Møtested: Heggin 3 Møtedato: 08.05.2014 Tid: 15.00 Innkallingsmåte: Skriftlig Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Erik Mogens Unaas Nestleder

Detaljer

RÅDMANNENS TILBAKEBLIKK... 5 ØKONOMISK RESULTAT...

RÅDMANNENS TILBAKEBLIKK... 5 ØKONOMISK RESULTAT... Årsrapport 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE RÅDMANNENS TILBAKEBLIKK... 5 ØKONOMISK RESULTAT... 7 DRIFTSREGNSKAPET... 7 INVESTERINGSREGNSKAPET... 16 BALANSEN... 20 FINANSFORVALTNING... 23 MEDARBEIDERE... 25 MEDARBEIDERTILFREDSHET...

Detaljer

Kommuneblomst: Linnea

Kommuneblomst: Linnea Innholdsfortegnelse RÅDMANNENS BETRAKTNINGER... 3 ØKONOMISK RESULTAT... 4 Driftsregnskapet... 5 Investeringsregnskapet... 12 Balanseregnskapet... 16 Balansen... 17 MEDARBEIDERE... 21 ORGANISASJON... 26

Detaljer

Møteprotokoll for Hovedutvalg for miljø og teknikk

Møteprotokoll for Hovedutvalg for miljø og teknikk EIDSBERG KOMMUNE Møtedato: 25.11.2014 Møtested: Kulturtorget, møterom 1 Møtetid: 18:00 Møteprotokoll for Hovedutvalg for miljø og teknikk Til stede Medlemmer: Anne Borger Mysen, Aud Jørgentvedt, Eva Bohem

Detaljer

Kommunestyret. Møteinnkalling

Kommunestyret. Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 09.12.2009 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde

Detaljer

Møteinnkalling Kommunestyret

Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Kommunestyret Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 05.02.2014 Møtetid: Kl. 19.30

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

Kommunestyret. Møteinnkalling

Kommunestyret. Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 29.03.2012 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009 KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009 KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009 KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG...3 1 INNLEDNING...5 2 KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER...5 2.1 TILSYN OG KONTROLL...5 2.1.1 Gjennomført tilsyn med forvaltningen...5

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, 28.02.2013 10.00 Frøya herredshus Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

Møteinnkalling Kommunestyret

Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Kommunestyret Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 16.10.2013 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested:, Rådhuset Dato: 27.11.2007 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en sak, må

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus onsdag 29.01.2014 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus onsdag 29.01.2014 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus onsdag 29.01.2014 10.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 27.02.2014 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 27.02.2014 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 27.02.2014 10.00 herredshus Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 10.09.2012 Tid: Kl. 17.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

MØTEINNKALLING. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.11.2012 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.11.2012 Tid: 10.00 EIDSBERG KOMMUNE Eldrerådet MØTEINNKALLING 14.11.2012/MSL Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.11.2012 Tid: 10.00 Eventuelle forfall meldes til Mimi K. Slevigen innen fredag 23.11.12 kl. 12.00 tlf.

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus. Dato: 20.12.2012 Tidspunkt: 17:30

Møteinnkalling. Halden kommune. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus. Dato: 20.12.2012 Tidspunkt: 17:30 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 20.12.2012 Tidspunkt: 17:30 Kommunestyresalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

Korrigert Møteinnkalling

Korrigert Møteinnkalling 1 STOKKE KOMMUNE KOMMUNESTYRET Korrigert Møteinnkalling Møtested: Kommunestyresalen Dato: 08.04.2013 Tidspunkt: 18:00 Forfall meldes til møtesekretær på tlf. 33 29 50 00, eller e-post: postmottak@stokke.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling Kommunestyret

Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Kommunestyret Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 28.03.2012 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

Møteinnkalling. Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 05.11.2013 Tidspunkt: 11:00 MERK nytt tidspunkt

Møteinnkalling. Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 05.11.2013 Tidspunkt: 11:00 MERK nytt tidspunkt Møteinnkalling Utvalg: Bystyret Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 05.11.2013 Tidspunkt: 11:00 MERK nytt tidspunkt Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 / 930 52 149 eller på e-post

Detaljer

Møteinnkalling Kommunestyret

Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Kommunestyret Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 28.02.2007 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

FORMANNSKAPET Møtedato/sted: 01.06.2011 Møterom i Gjensidigebygget, Storgaten 13, Rakkestad kl: 09.30

FORMANNSKAPET Møtedato/sted: 01.06.2011 Møterom i Gjensidigebygget, Storgaten 13, Rakkestad kl: 09.30 RAKKESTAD KOMMUNE FORMANNSKAPET MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtedato/sted: 01.06.2011 Møterom i Gjensidigebygget, Storgaten 13, Rakkestad kl: 09.30 SAKLISTE: Godkjenning av protokoll 28/11 POLITISK ORGANISERING

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås kulturhus, Lille sal

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås kulturhus, Lille sal ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Ås kulturhus, Lille sal 21.11.2012 kl. 16.30 NB! Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet lukkes

Detaljer

Bespisning kl 16:30 på Haugestad. Vennligst gi beskjed dersom du ikke skal spise. Før møtet settes gis publikum anledning til å stille spørsmål.

Bespisning kl 16:30 på Haugestad. Vennligst gi beskjed dersom du ikke skal spise. Før møtet settes gis publikum anledning til å stille spørsmål. Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Formannskapet Torsdag 25.09.2014 Kl 18:00 på Glitra Bespisning kl 16:30 på Haugestad. Vennligst gi beskjed dersom du ikke skal spise. Gruppemøter

Detaljer

Leieavtale Skien fritidspark

Leieavtale Skien fritidspark Leieavtale Skien fritidspark Rapport Skien kommune 2014 :: 706 044 Innhold Sammendrag... ii Avtaleprosessen... ii Faktureringen... iv Anbefalinger... v 1 Innledning... 1 1.1 Kontrollutvalgets bestilling...1

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen Kongsberg kommune Utvalg: Kongsberg kommunestyre Møtested: Betania MØTEINNKALLING Møtedato: 4.12.213 Tid: 16: (Merk tiden) SAKSLISTE Protokoll fra møtet 14.11.213 Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 116/13 13/5194

Detaljer