Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Marta Lindås Medlem Venstre

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Marta Lindås Medlem Venstre"

Transkript

1 Møteprotokoll Utvalg: Opplæring, kultur og helsekomiteen Møtested: St. Olav vgs Dato: Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Inger-Christin Torp Leder Arbeiderpartiet Trine-Merethe Høistad Medlem Arbeiderpartiet Tormund Hansen Medlem Arbeiderpartiet Skinnarmo Rune Fredriksen Medlem Arbeiderpartiet Elisabeth Morfjord Nestleder Kristelig Folkeparti Roar Høisveen Medlem Senterpartiet Fredrik Bjercke Punsvik Medlem Høyre Rolf Sigmund Klerud Medlem Høyre Ove Henry Virik Jørgensen Medlem Fremskrittspartiet Monica Gåsvatn Medlem Fremskrittspartiet Helene Askeland Thuen Medlem Elevrepresentant Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Marta Lindås Medlem Venstre Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Liv S. Andresen Marta Lindås Fremskrittspartiet Fra administrasjonen møtte: Navn Stilling Atle Haga Fylkesrådmann Nina Johansen Konsulent/ sekretær

2 2 Saksliste Saksnr. Sakstittel Side saker til behandling PS 30/2010 Årsregnskap og årsberetning disponering av 3 regnskapsmessig mindreforbruk PS 31/2010 Økonomiplan PS 32/2010 Tilstandsrapport for videregående opplæring i Østfold 4 fylkes PS 33/2010 Samlet plan for utbygging ved de videregående skoler i 4 perioden PS 34/2010 Rullering av Regionalplan Kultur PS 35/2010 Regional plan for Østfold - Fysisk aktivitet for alle 5 PS 36/2010 Spillemidler til idrett og friluftsliv ordinære anlegg og 6 nærmiljøanlegg - fordeling PS 37/2010 Odontologisk kompetansesenter Øst - opprettelse av 8 interkommunalt selskap PS 38/2010 Søknad fra Moss vedrørende 200 årsjubileet for 9 for Grunnloven i 2014 PS 39/2010 Revisjonsrapport - fast overtid for lærere i Østfold 10 fylkes PS 40/2010 Tilbakerapportering på framdrift av Plan over videre arbeid 11 for å øke andelen som består og gjennomfører videregående opplæring i Østfold PS 41/2010 Oppsummering av gjennomført prosjekt Partnerskap for 11 karriereveiledning og forløpig status for Karrieresenter Østfold PS 42/2010 Oppretting av "science-linje" innenfor Studiespesialisering på 11 Greåker videregående skole PS 43/2010 Statusrapport. Helhetlig og systematisk folkehelsearbeid i 12 videregående skole PS 44/2010 Rapport fra Helsekilden på bruk av midler 12 PS 45/2010 Befolkningsundersøkelse om helsetilstand og miljøforhold i 13 Østfold 2011 PS 46/2010 Søknad om støtte til oppgradering av Bøndenes Hus A/L BA, 13 Svinndal PS 47/2010 Søknad om støtte til Kulturdråpe-prosjektet 14 PS 48/2010 Ny samarbeidsavtale med ne om Den kulturelle 14 skolesekken i Østfold PS 49/2010 Prosjketstøtte kunstfag - 2. tildeling PS 50/2010 Orienteringer i opplæring, kultur og helsekomiteen 1.juni Orienteringer før møtets start: Rektor Synnøve Roald ønsket velkommen. Sciencelinjen på Greåker vgs. v/ Alf Andersen og Nina Nilsen

3 3 saker til behandling PS 30/2010 Årsregnskap og årsberetning disponering av regnskapsmessig mindreforbruk Fylkesrådmannens forslag til innstilling 1. Østfold fylkess regnskap for 2009 vedtas slik det foreligger i vedlegg Fylkestinget slutter seg til de merknader som fremkommer i revisjonsberetningen for 2009 og kontrollutvalgets uttalelser til Østfold fylkess årsregnskap for Årets regnskapsmessige mindreforbruk, kr ,77 disponeres som følgende: Kr ,- avsettes til Regionalt utviklingsfond (disposisjonsfond) Kr ,- avsettes til balansering av Økonomiplanen (disposisjonsfond) Kr ,77 avsettes til pensjonsfond (disposisjonsfond) 4. Dekningen av manglende finansiering for byggeprosjektet bilskade / lakk avd. Borg videregående skole godkjennes med kr ,-. Byggeregnskapet legges frem for fylkestinget som egen sak. 5. Dekningen av manglende finansiering for byggeprosjektet sentrumsbygging Kirkeparken videregående skole godkjennes med kr ,-. Byggeregnskapet legges frem for fylkestinget som egen sak. 6. Tiltaksmidler avsatt som bundet driftsfond med kr og tiltaksmidler avsatt som bundet investeringsfond med kr ,- frigjøres. Totalt kr ,- 7. Frigjort avsetning på kr ,- benyttes med kr ,- mill til veger og trafikksikkerhetstiltak og kr til maling på Skjeberg Folkehøyskole, og kr ,- til å sluttføre diverse restarbeider. 8. Fylkesrådmannens årsberetning tas til orientering.opplæring, kultur og helsekomiteens behandling: Det ble ikke fremmet endrings- eller tilleggsforslag, men komiteen hadde et omforent forslag om å ta saken til orientering, for å komme tilbake til behandling i fylkesutvalg og fylkesting. Fylkesrådmannens forslag ble ikke votert over. Det omforente forslaget ble enstemmig vedtatt. Opplæring, kultur og helsekomiteens uttalelse : Opplæring, kultur og helsekomiteen tar saken om årsregnskap og årsberetning 2009 disponering av regnskapsmessig mindreforbruk til orientering. PS 31/2010 Økonomiplan Fylkesrådmannens forslag til innstilling Fylkesrådmannens forslag til Økonomiplan for vedtas og legges til grunn for arbeidet med årsbudsjettet for 2011.

4 4 Det ble ikke fremmet endrings- eller tilleggsforslag, men komiteen hadde et omforent forslag om å ta saken til orientering, for å komme tilbake til behandling i fylkesutvalg og fylkesting. Fylkesrådmannens forslag ble ikke votert over. Det omforente forslaget ble enstemmig vedtatt. Opplæring, kultur og helsekomiteens uttalelse : Opplæring, kultur og helsekomiteen tar saken om økonomiplan til orientering. PS 32/2010 Tilstandsrapport for videregående opplæring i Østfold fylkes Fylkesrådmannens forslag til innstilling Tilstandsrapporten for videregående opplæring i Østfold fylkes tas til orientering. Opplæring, kultur og helsekomiteens innstilling : Tilstandsrapporten for videregående opplæring i Østfold fylkes tas til orientering. Saksordfører: Inger-Christin Torp (Ap) PS 33/2010 Samlet plan for utbygging ved de videregående skoler i perioden Fylkesrådmannens forslag til innstilling Samlet plan for skolebygg vedtas, og aktuelle prosjekter innarbeides i årsbudsjettet for 2011 samt økonomiplanen for Representanten Ove Virik Jørgensen (Frp) fremmet følgende endrings- og tilleggsforslag på vegne av Fremskrittspartiet og Høyre: 1. Samlet plan for skolebygg vedtas ut fra kjente variabler. Aktuelle.osv. 2. Ny videregående skole i Fredrikstad innarbeides i samlet plan for skolebygg Ove Virik Jørgensens (Frp) forslag ble satt opp mot fylkesrådmannens forslag. Fylkesrådmannens forslag ble vedtatt mot fem stemmer (Frp og H) avgitt for Ove Virik Jørgensens forslag. Opplæring, kultur og helsekomiteens uttalelse : Samlet plan for skolebygg vedtas, og aktuelle prosjekter innarbeides i årsbudsjettet for 2011 samt økonomiplanen for

5 5 Saksordfører: Roar Høisveen (Sp) PS 34/2010 Rullering av Regionalplan Kultur Fylkesrådmannens forslag til innstilling 1. Regionalplan Kultur vedtas som framlagt. 2. Fylkesrådmannen gis fullmakt til å ferdigstille plandokumentet etter politisk behandling. Representanten Elisabeth Morfjord (KrF) fremmet følgende tilleggsforslag på vegne av Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti: Tillegg til pkt 2: Begrepet fyrtårn er ikke lenger forbeholdt rene kulturinstitusjoner. I planen bør derfor dette ordet redigeres bort og erstattes med beskrivende omtale som gir rom for ulike institusjoner. Fylkesrådmannens forslag med Elisabeth Morfjords (KrF) tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. Opplæring, kultur og helsekomiteens uttalelse : 1. Regionalplan Kultur vedtas som framlagt. 2. Fylkesrådmannen gis fullmakt til å ferdigstille plandokumentet etter politisk behandling. Begrepet fyrtårn er ikke lenger forbeholdt rene kulturinstitusjoner. I planen bør derfor dette ordet redigeres bort og erstattes med beskrivende omtale som gir rom for ulike institusjoner. Saksordfører: Elisabeth Morfjord (KrF) PS 35/2010 Regional plan for Østfold - Fysisk aktivitet for alle Fylkesrådmannens forslag til innstilling 1. Forslaget til Regional plan for Østfold Fysisk aktivitet for alle , vedtas. 2. Fylkesrådmannen delegeres fullmakt til å ferdigstille plandokumentet etter politisk behandling. Det ble etter forslag fra representanten Monica Gåsvatn (Frp) enstemmig enighet om at setning i planen (s. 5) under Sosial ulikheter i folkehelse - fysisk aktivitet til alle : "Friluftsanlegg som tur- og sykkelstier, bade- og fiskeplasser bør i nærområdene få en høy grad av opparbeiding og tilrettelegging slik at de blir faktisk tilgjengelige, også for de med funksjonshemming (herunder eldre)" endres til: "Friluftsanlegg som tur- og sykkelstyier, badeog fiskeplasser bør i nærområdene få en høy grad av opparbeiding og tilrettelegging slik at de blir faktisk tilgjengelige, også for de med funksjonshemming"

6 6 Opplæring, kultur og helsekomiteens uttalelse : 1. Forslaget til Regional plan for Østfold Fysisk aktivitet for alle , vedtas. 2. Fylkesrådmannen delegeres fullmakt til å ferdigstille plandokumentet etter politisk behandling. Saksordfører: Tormund Hansen Skinnarmo (Ap) PS 36/2010 Spillemidler til idrett og friluftsliv ordinære anlegg og nærmiljøanlegg - fordeling Fylkesrådmannens forslag til innstilling Østfold fylkes vedtar tildeling av ordinære- og nærmiljøanleggsmidler som følger: Spillemidler 2010 Ordinære anlegg Pri Anleggsnr. Kommue Søker Anleggskategori Kostnad Søk.sum Innstilt Sarpsborg Sarpsborg Flerbrukshall Sarpsborg Sarpsborg Svømmehall Fredrikstad Torsnes IL Grusbane Askim Askim Idrettshus fotballklubb Hobøl Hobøl Svømmehall Fredrikstad Torsnes il Lys på grusbane Sarpsborg Sarpsborg Tennisbane Tennisklubb Halden Halden Kunstgressbane, Strupe Moss Moss Ridebane Rideklubb Eidsberg Slitu IF Lys i tur/skiøype Rygge Ekholt Kunstgressbane, Ballklubb omlegg Sarpsborg Sarpsborg Lerduebane Jeger og fisk Rakkestad Rakkestad IF Utstyrshus Trøgstad Pan O-lag Orienteringskart Fredrikstad Fredrikstad Idrettshus IF Våler Våler skytterlag Skytebane m Halden Halden roklubb Flytebrygge

7 Sarpsborg Sarpsborg fotballklubb Idrettshus Fredrikstad Onsøy jeger Idrettshus og fiskerfor Sarpsborg Sarpsborg Flerbrukshall Grålum Fredrikstad Fredrikstad Kunstgressbane,Østsiden Halden Halden Turløype skiklubb Grenserittet Sarpsborg Sarpsborg Sosialt rom i Grålumhallen Sarpsborg Skjeberg Kunstgressbane Sportsklubb Halden Tistedal TIF Fotballbane gress Trøgstad Trøgstad Utstyrshus til KFUK/KFUM trialbane Halden Halden Kastbur/friidr Halden stadio Fredrikstad Fredrikstad Kunstgress Kråkerøy Rakkestad Skaukam. O- O-kart, Harald lag stad Nord Halden Halden Rysseodden tursti Sarpsborg Sarpsborg Tur(ski)løype Harehjellen Halden Halden Kunstgress Risum u. sk Fredrikstad Fredrikstad Garderober i Kongstenhall Sarpsborg Greåker IF Gressbane Halden Halden O-kart, skiklubb Prestebakke Fredrikstad Fredrikstad Lysløype (ski) Begby Sarpsborg Borregård Golfanlegg golfklubb hull Fredrikstad Fredrikstad Gulv, omlegg Kongstenhall Fredrikstad Fredrikstad O-kart, skiklubb Østsiden Totalt Spillemidler 2010 nærmiljøanlegg Pri Anleggsnr. Kommune Sarpsborg Søker Anl.kat. Kostnad Søksum Innstilt Sarpsborg Ballbane

8 Fredrikstad Fredrikstad Ballbinge Halden Gimle Ballbinge skole Sarpsborg Borgen Ballbinge skole Råde Råde Skateanl./ Kommune buldreveg Våler Våler Balløkke Fredrikstad Rød skole Ballbane Sarpsborg Jelsnes Ballbinge skole Rygge Rygge Turnbasseng Sarpsborg Sarpsborg Skate park Marker Over Hopp-bakke Kjølen AS Sarpsborg Sarpsborg Skateboard Totalt Fylkesrådmannen presiserte at følgende var feil i innstillingen: Under listen over ordinære anlegg skal prioriteringsnummer 29 med anleggsnummer strykes. Under listen over nærmiljøanlegg skal prioriteringsnummer 12 med anleggsnummer endres til ballbinge på Folkvang skole i Halden. Fylkesrådmannen omdelte nye korrigerte lister. Fylkesrådmannens forslag ble enstemmig vedtatt med de korrigeringer som framkom under behandlingen. Opplæring, kultur og helsekomiteens innstilling : Østfold fylkes vedtar tildeling av ordinære- og nærmiljøanleggsmidler jamfør fylkesrådmannens innstilling, med de korrigeringer som framkom under behandlingen. Saksordfører: Rolf Klerud (H) PS 37/2010 Odontologisk kompetansesenter Øst - opprettelse av interkommunalt selskap Fylkesrådmannens forslag til innstilling 1. Fylkestinget slutter seg til at samarbeidet om Tannhelsetjenestens kompetansesenter for Østlandet (TKØ) videreføres som et interfylkeskommunalt samarbeid (IS) i medhold av lovens 27 og godkjenner det vedlagte forslaget til vedtekter for TKØ. 2. Samarbeidets navn er Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst med kortform TKØ

9 9 3. Fylkestinget oppnevner. som Østfolds fylkess medlem av representantskapet for TKØ for inneværende fylkestingsperiode med varamedlem. 4. TKØ som 27 samarbeid trer i kraft fra 1. januar Rådmannen fremmer forslag til økonomisk inndekning ved behandlingen av økonomiplanen for og budsjettforslaget for Vedtakets gyldighet bortfaller hvis noen av fylkesne eller Oslo ikke tiltrer samarbeidet. Representanten Rune Fredriksen (Ap) fremmet følgende forslag på vegne av Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti: I punkt 3 foreslås komiteleder med nestleder som vararepresentant. Representanten Ove Virik Jørgensen (Frp) fremmet følgende forslag: I punkt 3 foreslås Monica Gåsvatn som vararepresentant. Fylkesrådmannens forslag i punkt 1, 2, 4, 5 og 6 ble enstemmig vedtatt. Rune Fredriksens (Ap) forslag til punkt 3 ble vedtatt med seks stemmer (Ap, Sp, KrF), mot fem stemmer (Frp, H) avgitt for Ove Virik Jørgensens (Frp) forslag. Opplæring, kultur og helsekomiteens innstilling : 1. Fylkestinget slutter seg til at samarbeidet om Tannhelsetjenestens kompetansesenter for Østlandet (TKØ) videreføres som et interfylkeskommunalt samarbeid (IS) i medhold av lovens 27 og godkjenner det vedlagte forslaget til vedtekter for TKØ. 2. Samarbeidets navn er Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst med kortform TKØ 3. Fylkestinget oppnevner Inger-Christin Torp som Østfolds fylkess medlem av representantskapet for TKØ for inneværende fylkestingsperiode med varamedlem Elisabeth Morfjord. 4. TKØ som 27 samarbeid trer i kraft fra 1. januar Rådmannen fremmer forslag til økonomisk inndekning ved behandlingen av økonomiplanen for og budsjettforslaget for Vedtakets gyldighet bortfaller hvis noen av fylkesne eller Oslo ikke tiltrer samarbeidet. Saksordfører: Ove Virik Jørgensen (Frp) PS 38/2010 Søknad fra Moss vedrørende 200 årsjubileet for for Grunnloven i Østfold fylkes gir sin tilslutning til Moss s mål for markeringene av Fylkesn bidrar videre gjennom Styringsgruppa Moss 1814 i arbeidet med å skaffe partnere til finansieringen av de ulike tiltak og aktiviteter. Fylkesn anbefaler Styringsgruppa å involvere sterkere de r som ønsker å bli med i planlegging og gjennomføring av 2014-arrangementer under en fylkesparaply. 3. Fylkesn avsetter kr. 1,0 millioner på Regionalfondet til ulike 2014-markeringer.

10 10 Opplæring, kultur og helsekomiteens uttalelse : 1. Østfold fylkes gir sin tilslutning til Moss s mål for markeringene av Fylkesn bidrar videre gjennom Styringsgruppa Moss 1814 i arbeidet med å skaffe partnere til finansieringen av de ulike tiltak og aktiviteter. Fylkesn anbefaler Styringsgruppa å involvere sterkere de r som ønsker å bli med i planlegging og gjennomføring av 2014-arrangementer under en fylkesparaply. 3. Fylkesn avsetter kr. 1,0 millioner på Regionalfondet til ulike 2014-markeringer. PS 39/2010 Revisjonsrapport - fast overtid for lærere i Østfold fylkes Revisjonsrapport om fast overtid for lærere i Østfold fylkes og fylkesrådmannens oppfølging av denne tas til orientering. Representanten Monica Gåsvatn (Frp) fremmet følgende tilleggsforslag: Opplæring, kultur og helsekomiteen slutter seg til fylkesrådmannens oppfølging av revisjonsrapporten som følger: 1. Omfang, dvs. overtid som gir stilling på 105 % eller større: antall lærere som er berørt med angivelse av overtidens størrelse pr. ansatt og samlet. 2. Begrunnelse og årsak for overtiden, samt hvilke andre løsninger som er forsøkt. For eksempel om behovet for kompetanse er lyst ut som ledig stilling, antall ganger stillingen er lyst ut, og antall søkere. 3. Endringer i sykefravær og/eller arbeidsmiljøet hos enkeltansatte eller grupper som omfattes av punktene 1 og 2. Begrunnelse for endringene og beskrivelse av tiltak for å redusere sykefraværet og bedre arbeidsmiljøet. I tillegg til tertialrapporteringen skal den årlige personalrapporten inneholde en samlet rapportering for kalenderåret på de samme områdene. Fylkesrådmannens forslag med Monica Gåsvatns (Frp) tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. Revisjonsrapport om fast overtid for lærere i Østfold fylkes og fylkesrådmannens oppfølging av denne tas til orientering. Opplæring, kultur og helsekomiteen slutter seg til fylkesrådmannens oppfølging av revisjonsrapporten som følger: 4. Omfang, dvs. overtid som gir stilling på 105 % eller større: antall lærere som er berørt med angivelse av overtidens størrelse pr. ansatt og samlet. 5. Begrunnelse og årsak for overtiden, samt hvilke andre løsninger som er forsøkt. For eksempel om behovet for kompetanse er lyst ut som ledig stilling, antall ganger stillingen er lyst ut, og antall søkere. 6. Endringer i sykefravær og/eller arbeidsmiljøet hos enkeltansatte eller grupper som omfattes av punktene 1 og 2. Begrunnelse for endringene og beskrivelse av tiltak for å redusere sykefraværet og bedre arbeidsmiljøet.

11 11 I tillegg til tertialrapporteringen skal den årlige personalrapporten inneholde en samlet rapportering for kalenderåret på de samme områdene. PS 40/2010 Tilbakerapportering på framdrift av Plan over videre arbeid for å øke andelen som består og gjennomfører videregående opplæring i Østfold Statusrapporten på Plan over videre arbeid for å øke andelen som består og gjennomfører videregående opplæring i Østfold tas til orientering. Statusrapporten på Plan over videre arbeid for å øke andelen som består og gjennomfører videregående opplæring i Østfold tas til orientering. PS 41/2010 Oppsummering av gjennomført prosjekt Partnerskap for karriereveiledning og forløpig status for Karrieresenter Østfold : Fylkesrådmannens rapport fra treårig prosjekt Partnerskap for karriereveiledning tas til orientering. Fylkesrådmannens rapport fra treårig prosjekt Partnerskap for karriereveiledning tas til orientering. PS 42/2010 Oppretting av "science-linje" innenfor Studiespesialisering på Greåker videregående skole 1. Opplæring-, kultur- og helsekomiteen godkjenner opprettelsen av en science-linje innenfor utdanningsprogrammet Studiespesialisering ved Greåker videregående skole.

12 12 2. Det forutsettes av tilbudet finansieres ved eksterne tilskudd og prioritering innenfor gjeldende rammer for tilbudsstrukturen. 1. Opplæring-, kultur- og helsekomiteen godkjenner opprettelsen av en science-linje innenfor utdanningsprogrammet Studiespesialisering ved Greåker videregående skole. 2. Det forutsettes av tilbudet finansieres ved eksterne tilskudd og prioritering innenfor gjeldende rammer for tilbudsstrukturen. PS 43/2010 Statusrapport. Helhetlig og systematisk folkehelsearbeid i videregående skole Statusrapporten for prosjektet Helhetlig og systematisk folkehelsearbeid i videregående skoler i Østfold tas til orientering. Statusrapporten for prosjektet Helhetlig og systematisk folkehelsearbeid i videregående skoler i Østfold tas til orientering. PS 44/2010 Rapport fra Helsekilden på bruk av midler Rapportering på samarbeidsavtalen med Sarpsborg om drift av Helsekilden og rapport fra Helsekilden på bruk av midler til nettverket av helsepersonell i skolehelsetjenesten tas til orientering. Rapportering på samarbeidsavtalen med Sarpsborg om drift av Helsekilden og rapport fra Helsekilden på bruk av midler til nettverket av helsepersonell i skolehelsetjenesten tas til orientering.

13 13 PS 45/2010 Befolkningsundersøkelse om helsetilstand og miljøforhold i Østfold Spørsmålet om gjennomføring av en befolkningsundersøkelse for aldergruppen år fremmes på ny når utredningsnotatet fra Helsedirektoratet foreligger. 2. Hvorvidt det skal gjennomføres en ny ungdomsundersøkelse vurderes når Norsk nettverk av helse- og miljør har laget en prosjektbeskrivelse. Representanten Roar Høisveen (Sp) fremmet følgende tilleggsforslag på vegne av Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti: Denne saken sees i sammenheng med behandlingen av økonomiplanen Roar Høisveens (Sp) forslag ble vedtatt mot fem stemmer (H, Frp) 1. Spørsmålet om gjennomføring av en befolkningsundersøkelse for aldergruppen år fremmes på ny når utredningsnotatet fra Helsedirektoratet foreligger. 2. Hvorvidt det skal gjennomføres en ny ungdomsundersøkelse vurderes når Norsk nettverk av helse- og miljør har laget en prosjektbeskrivelse. Denne saken sees i sammenheng med behandlingen av økonomiplanen PS 46/2010 Søknad om støtte til oppgradering av Bøndenes Hus A/L BA, Svinndal Alt. 1: Søknad om støtte til oppgradering av Bøndenes Hus A/L BA, Svinndal avslås da søknaden ikke oppfyller kriterier for å få midler fra tilskuddsposten Desentralisert ordning for kulturhus. Alt. 2: Søknad innvilges med kr... Midlene belastes OKH-komiteens disposisjonskonto. Representanten Elisabeth Morfjord (KrF) fremmet følgende endringsforslag på vegne av Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti: Vi går for alternativ 2, og bevilger kr ,- av komiteens disposisjonskonto. Begrunnelsen for dette er at Bøndenes Hus i Våler har falt mellom to tilskuddsordninger, og fordi de ved annen gangs søknad hadde gjort deler av arbeidet allerede, ble søknadsbeløpet for lavt til å komme i betraktning. Fylkesrådmannens forslag til alternativ 1 fikk fem stemmer (H, Frp) og falt.

14 14 Fylkesrådmannens forslag til alternativ 2, med Elisabeth Morfjords (KrF) endringsforslag ble vedtatt med seks stemmer (Ap, KrF, Sp). Opplæring, kultur og helsekomiteen går for alternativ 2, og bevilger kr ,- av komiteens disposisjonskonto. Begrunnelsen for dette er at Bøndenes Hus i Våler har falt mellom to tilskuddsordninger, og fordi de ved annen gangs søknad hadde gjort deler av arbeidet allerede ble søknadsbeløpet for lavt til å komme i betraktning. PS 47/2010 Søknad om støtte til Kulturdråpe-prosjektet 1. Søknad om støtte på kr til den frivillige organisasjonen Dråpekortprosjektet for å gjennomføre prosjektet Kulturdråpen avslås da det ikke finnes frie budsjettmidler til disposisjon i Østfold fylkes kan tilby kontorplassering hos Østfold kulturproduksjon i prosjektperioden. Representanten Rune Fredriksen (Ap) fremmet følgende endringsforslag på vegne av Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti: Nytt pkt 1: Det bevilges kr ,- fra OKH komiteens disposisjonskonto til den frivillige organisasjonen Dråpekortprosjektet for å bidra til gjennomføring av prosjektet Kulturdråpen. Fylkesrådmannens forslag til punkt 1 ble satt opp mot Rune Fredriksens (Ap) forslag til nytt punkt 1. Fredriksens forslag ble vedtatt mot fem stemmer (H, Frp) avgitt for fylkesrådmannens forslag. Fylkesrådmannens forslag til punkt 2 ble enstemmig vedtatt. 1. Det bevilges kr ,- fra OKH komiteens disposisjonskonto til den frivillige organisasjonen Dråpekortprosjektet for å bidra til gjennomføring av prosjektet Kulturdråpen. 2. Østfold fylkes kan tilby kontorplassering hos Østfold kulturproduksjon i prosjektperioden. PS 48/2010 Ny samarbeidsavtale med ne om Den kulturelle skolesekken i Østfold Ny avtale med ne om Den kulturelle skolesekken for perioden godkjennes.

15 15 Ny avtale med ne om Den kulturelle skolesekken for perioden godkjennes. PS 49/2010 Prosjketstøtte kunstfag - 2. tildeling 2010 Opplæring, kultur og helsekomiteen slutter seg til fylkesrådmannens innstilling på de fem utvalgte prosjekt innenfor ordningen Prosjektstøtte kunstfag tildeling 2. halvår 2010 på til sammen kr ,- 1. NonStop Internasjonale teaterfestival, NonStop festivalen 2010, med inntil kr ,- 2. Stiftelsen Norsk Animasjonsforum, Fredrikstad Animasjonsfestival 2010, med inntil kr ,- 3. Kompani Teaterprinsessa, Heidi teaterforestilling mrd inntil kr ,- 4. Ny Musikk Østfold, Høst Riss 2010, musikkfestival med inntil kr ,- 5. Olavsdagene i Sarpsborg, Brudd utendørs multimedieforestilling med inntil kr ,- Presisering fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti om korrigering av innstilling i pkt 5 til ,- Representanten Inger-Christin Torp (Ap) fremmet følgende tilleggsforslag på vegne av Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti: I tillegg foreslår vi å bevilge følgende med dekning fra komiteens disposisjonspost: Kr ,- til Kraftfestivalen Kr ,- til Stenhoggern AS Fylkesrådmannens innstilling med korrigeringen som fremkommer i behandlingen ovenfor ble enstemmig vedtatt. Inger-Christin Torps (Ap) tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. Opplæring, kultur og helsekomiteen slutter seg til fylkesrådmannens innstilling på de fem utvalgte prosjekt innenfor ordningen Prosjektstøtte kunstfag tildeling 2. halvår 2010 på til sammen kr ,- 6. NonStop Internasjonale teaterfestival, NonStop festivalen 2010, med inntil kr ,- 7. Stiftelsen Norsk Animasjonsforum, Fredrikstad Animasjonsfestival 2010, med inntil kr ,- 8. Kompani Teaterprinsessa, Heidi teaterforestilling mrd inntil kr ,- 9. Ny Musikk Østfold, Høst Riss 2010, musikkfestival med inntil kr ,- 10. Olavsdagene i Sarpsborg, Brudd utendørs multimedieforestilling med inntil kr ,- I tillegg bevilges følgende med dekning fra komiteens disposisjonspost: Kr ,- til Kraftfestivalen Kr ,- til Stenhoggern AS

16 16 PS 50/2010 Orienteringer i opplæring, kultur og helsekomiteen 1.juni 2010 Den framlagte informasjonen tas til orientering. Til orientering ble følgende omdelt eller orientert om i opplæring, kultur og helsekomiteens møte 1.juni 2010: 1. Orientering om utsettelse av undervisningsevaluering til høsten 2010 v/inger Christin Torp. 2. Nasjonal Opplæringskonferanse i Trondheim, august. Det foreslås at komiteens medlemmer samt elevrepresentanten får mulighet til å delta. Kostnader knyttet til reise, opphold samt eventuell tapt arbeidsfortjeneste dekkes. Møtegodtgjøring utbetales ikke. 3. Årsrapport 2009, Østfold Teater ble lagt fram i møtet. 4. Årsrapport for Turandot ble lagt fram i fylkestinget i april. 5. Dato for utferd Agro Utvikling Hvam (info. ble sendt medlemmene pr. epost 21.mai). Komiteleder Inger-Christin Torp samt én representant fra posisjon og én representant fra opposisjon foreslås å delta. Navn på de to siste representantene meldes til komiteleder snarest. 6. Uttalelse fra Halden vedrørende formgivningstilbudet ved Halden videregående skole. I tillegg fikk komiteen omdelt innspill fra lærere ved Halden videregående skole. 7. Invitasjon til fagtur i Østfoldlandbruket 4.juni (invitasjon ble også sendt begge komiteer pr. epost 12.mai av Heidi Larsen). Det foreslås at Monica Gåsvatn (Frp) og Elisabeth Morfjord (KrF) deltar fra komiteen. 8. Orientering om streik og streikehåndteringen i Østfold fylkes v/geir R. Johannessen. 9. Oppnevning av en representant til styringsgruppen vedr. Krafttak for grunnleggende ferdigheter, jmfr. sak 32/2010. Monica Gåsvatn foreslås som representant. Fylkesrådmannens forslag med de foreslåtte oppnevninger ble enstemmig vedtatt. Den framlagte informasjon tas til orientering. Nasjonal Opplæringskonferanse i Trondheim, august: Komiteens medlemmer samt elevrepresentanten får mulighet til å delta. Kostnader knyttet til reise, opphold samt eventuell tapt arbeidsfortjeneste dekkes. Møtegodtgjøring utbetales ikke. Agro Utvikling Hvam: Komiteleder Inger-Christin Torp samt én representant fra posisjon og én representant fra opposisjon deltar. Navn på de to siste representantene meldes til komiteleder og sekretær snarest.

17 17 Fagtur i Østfoldlandbruket 4.juni: Monica Gåsvatn (Frp) og Elisabeth Morfjord (KrF) deltar fra komiteen. Monica Gåsvatn er representant til styringsgruppen vedr. Krafttak for grunnleggende ferdigheter, jmfr. sak 32/2010. Forhandlingene avsluttet. Møtet hevet. Inger-Christin Torp komiteleder Monica Gåsvatn medunderskriver Nina Johansen sekretær

Som medunderskriver til protokollen ble Kari Minge enstemmig valgt.

Som medunderskriver til protokollen ble Kari Minge enstemmig valgt. Møteprotokoll Utvalg: Yrkesopplæringsnemnda Møtested: Fylkeshuset, Sarpsborg Dato: 27.05.2010 Tid: 08:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Egil Sulusnes Medlem Østfold fylkeskommune

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Opplæring, kultur og helsekomiteen Møtested: Frederik II videregående skole Dato: 16.11.2010 Tid: 10:00

Møteprotokoll. Utvalg: Opplæring, kultur og helsekomiteen Møtested: Frederik II videregående skole Dato: 16.11.2010 Tid: 10:00 Møteprotokoll Utvalg: Opplæring, kultur og helsekomiteen Møtested: Frederik II videregående skole Dato: 16.11.2010 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Ove Henry Virik Jørgensen

Detaljer

Møteinnkalling Opplæring, kultur og helsekomiteen

Møteinnkalling Opplæring, kultur og helsekomiteen Møteinnkalling Opplæring, kultur og helsekomiteen Møtested: Tidspunkt: Fylkeshuset, Sarpsborg, 02.12.2010 - Tidspunkt: Etter fylkestingets slutt Eventuelle forfall meldes til Nina Johansen, telefon 69117402

Detaljer

Fredrik Bjercke Punsvik ankom kl. 12.15. Mai Lisbeth Larsen, som ble innkalt kl.11.45, ankom kl. 12.30.

Fredrik Bjercke Punsvik ankom kl. 12.15. Mai Lisbeth Larsen, som ble innkalt kl.11.45, ankom kl. 12.30. Møteprotokoll Utvalg: Opplæring, kultur og helsekomiteen Møtested: Fylkesbiblioteket, Fredrikstad Dato: 09.02.2010 Tid: 12:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Inger-Christin Torp

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Fylkesrådet for funksjonshemmede Møtested: Fredriksten, Fylkeshuset Dato: 02.06.2014 Tid: 12:00

Møteprotokoll. Utvalg: Fylkesrådet for funksjonshemmede Møtested: Fredriksten, Fylkeshuset Dato: 02.06.2014 Tid: 12:00 Møteprotokoll Utvalg: Fylkesrådet for funksjonshemmede Møtested: Fredriksten, Fylkeshuset Dato: 02.06.2014 Tid: 12:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Roar Høisveen Leder Arbeiderpartiet

Detaljer

Møteprotokoll Sosial- og omsorgsutvalget

Møteprotokoll Sosial- og omsorgsutvalget FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Sosial- og omsorgsutvalget Møtedato: Onsdag 09.06.2010, Tidspunkt: fra kl. 18:00 til kl. Møtested: Fredrikstad rådhus, møterom Formannskapssalen, 2. etg Fra til saksnr.:

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: 05.12.2007 Tid: 09.00 13.20

PROTOKOLL. Møtedato: 05.12.2007 Tid: 09.00 13.20 PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 05.12.2007 Tid: 09.00 13.20 Forfall: Varamedlemmer: Ordfører Inger Staxrud Roger Nyhus (GBL) Som følge av vedtak om inhabilitet for Jan Helge Ekeren (GBL) i sak

Detaljer

Lisbeth Kristiansen Medlem LO Østfold Bjørn Tore Aasvold Medlem LO Østfold

Lisbeth Kristiansen Medlem LO Østfold Bjørn Tore Aasvold Medlem LO Østfold Møteprotokoll Utvalg: Yrkesopplæringsnemnda Møtested: Fylkeshuset Dato: 02.09.2010 Tid: 08.30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Inger-Christin Torp Medlem Arbeiderpartiet Grethe Karin

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Samferdselskomiteen Møtested: Valdisholm, Fylkeshuset Dato: 09.02.2016 Tid: 10:00

Møteprotokoll. Utvalg: Samferdselskomiteen Møtested: Valdisholm, Fylkeshuset Dato: 09.02.2016 Tid: 10:00 Møteprotokoll Utvalg: Samferdselskomiteen Møtested: Valdisholm, Fylkeshuset Dato: 09.02.2016 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Olav Ingebjørn Moe Leder Fellesliste Ap, Sp,

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Jon-Ivar Nygård Medlem Fredrikstad kommune Reidar Kaabbel Medlem Våler kommune

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Jon-Ivar Nygård Medlem Fredrikstad kommune Reidar Kaabbel Medlem Våler kommune Møteprotokoll Utvalg: Styret i Østfoldhelsa Møtested: Kongsten, Fylkeshuset Dato: 26.05.2014 Tid: 13:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Inger-Christin Torp Leder Arbeiderpartiet

Detaljer

Fylkesopplæringssjef Einar Wium orienterte om evalueringen av den sammenslåtte Halden videregående skole.

Fylkesopplæringssjef Einar Wium orienterte om evalueringen av den sammenslåtte Halden videregående skole. 1 Møteprotokoll Utvalg: Opplæring, kultur og helsekomiteen Møtested: St. Olav videregående skole Dato: 17.04.2012 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Inger-Christin Torp Leder

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Rune Fredriksen Medlem Arbeiderpartiet

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Rune Fredriksen Medlem Arbeiderpartiet Møteprotokoll Utvalg: Næring og kulturkomiteen Møtested: Fylkeshuset, møterom Valdisholm Dato: 13. april 2016 Tid: Kl. 10.00 16.00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Andreas Lervik

Detaljer

Protokoll fra møte i hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 04.03.14

Protokoll fra møte i hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 04.03.14 Møteprotokoll Protokoll fra møte i hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 04.03.14 Møtested: Vitenparken, Campus Ås Fredrik A. Dahlsv 8, 1430 Ås Møtedato: 04.03.2014 Tid: 17:00 18:50 1 Faste

Detaljer

utvalget Ole-Johan Pettersen medlem FRP Sverre Johnsen varamedlem H Lene Elisabeth Strøm Protokollen godkjent:

utvalget Ole-Johan Pettersen medlem FRP Sverre Johnsen varamedlem H Lene Elisabeth Strøm Protokollen godkjent: Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 04.01.2010 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Anne May Sandvik Olsen

Detaljer

Loppa kommune Møteprotokoll

Loppa kommune Møteprotokoll Loppa kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskap Kommunestyresal, Loppa Rådhus Dato: 07.06.2016 Tid: 10:00-13:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Stein Thomassen Nestleder

Detaljer

Møteprotokoll MARKER KOMMUNE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Marker rådhus Møtedato: 07.06.2012 Tidspunkt: 18.30

Møteprotokoll MARKER KOMMUNE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Marker rådhus Møtedato: 07.06.2012 Tidspunkt: 18.30 MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Marker rådhus Møtedato: 07.06.2012 Tidspunkt: 18.30 Funksjon Navn Forfall Møtt for Stein Erik Lauvås Roy Sverre Hagen Kirsten Hofseth Kjersti

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 18:20

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 18:20 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 09.12.2010 Tidspunkt: 18:00 18:20 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Ulla Nævestad Leder H Søren Falch Zapffe Medlem

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 30.04.2014

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 30.04.2014 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 30.04.2014 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Fylkestingssal Øst Møtedato: 30.04.2014 Tid: 14:00 14:50 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf Espenes Ordfører AP Ronny Nordahl Varaordfører AP Vigdis Sæbbe Medlem SV

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf Espenes Ordfører AP Ronny Nordahl Varaordfører AP Vigdis Sæbbe Medlem SV Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 10.06.2009 Tidspunkt: 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

Møteprotokoll MARKER KOMMUNE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Marker rådhus Møtedato: Tidspunkt: 17:00

Møteprotokoll MARKER KOMMUNE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Marker rådhus Møtedato: Tidspunkt: 17:00 MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Marker rådhus Møtedato: 19.05.2016 Tidspunkt: 17:00 Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kjersti Nythe Nilsen Morten Andre`

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 18:00 -

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 18:00 - Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 04.06.2008 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Anne May Sandvik Olsen

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ingrid Anker-Rasch Strøm Medlem H Inger Haugene Medlem SP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ingrid Anker-Rasch Strøm Medlem H Inger Haugene Medlem SP Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for samfunnsutvikling og kultur Møtested: Store møterom, Storgt 7 - Wielgården Dato: 01.02.2017 Tidspunkt: 18:30 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ole L. Haugen Ordfører AP Astrid Lovise Mortensvik Medlem AP Eldbjørg Broholm Medlem AP

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ole L. Haugen Ordfører AP Astrid Lovise Mortensvik Medlem AP Eldbjørg Broholm Medlem AP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet 2011-2015 Møtested: Ordførers kontor, Hitra rådhus Dato: 31.01.2012 Tidspunkt: 11:30 15:05 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

EIDSBERG KOMMUNE Hovedutvalg for kultur og oppvekst VEDTAKSPROTOKOLL

EIDSBERG KOMMUNE Hovedutvalg for kultur og oppvekst VEDTAKSPROTOKOLL EIDSBERG KOMMUNE Hovedutvalg for kultur og oppvekst 19.09.2013/TOA VEDTAKSPROTOKOLL Møtested: Kantina Heggin 3 Møtedato: 17.09.2013 Tid: 18.00 Innkallingsmåte: Skriftlig Funksjon Navn Forfall Møtt for

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Freddy Lindquist Nestleder Brukerrepresentant Magnar Enggrav Medlem Brukerrepresentant

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Freddy Lindquist Nestleder Brukerrepresentant Magnar Enggrav Medlem Brukerrepresentant Møteprotokoll Utvalg: Eldrerådet Møtested: Fredriksten, Fylkeshuset Dato: 13.11.2015 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Einar Antonsen Medlem Arbeiderpartiet Ann-Karin Aarvik

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Utviklingsutvalget 08.06.2004

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Utviklingsutvalget 08.06.2004 Utviklingsutvalget 08.06.2004 SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL PS 04/21 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLLER FRA S MØTE 11.05. 2004 REFERANSE 033 PS 04/22 PS 04/23 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA S MØTE 18.05.2004

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Spydeberg kommune Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 01.06.2010 Møtetid: Kl. 16:00 20:10 Møtested: Formannskapssalen Saksnr.: 029/10-037/10 Faste representanter: Ordfører Britt E. Gulbrandsen, Krf

Detaljer

Formannskapet. Rådmann Alf Thode Skog, kommunalsjef Anne Sofie Andersen, kommunalsjef Jon Ådalen, kontorsjef Laila Olsen Rode.

Formannskapet. Rådmann Alf Thode Skog, kommunalsjef Anne Sofie Andersen, kommunalsjef Jon Ådalen, kontorsjef Laila Olsen Rode. Rakkestad kommune MØTEprotokoll Sted: Formannskapssalen, Kulturhuset Dato: 28.08.2013 Tid: 09:00-11.30 Formannskapet Til stede på møtet: Møteleder Medlemmer Forfall Varamedlemmer Administrasjonen Ordfører

Detaljer

Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Utvalg: Møtested: Møtedato:

Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Utvalg: Møtested: Møtedato: Side 1 av 10 Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Utvalg: Møtested: Møtedato: Kulturutvalget Vektergården, 29.11.2011 møterom 2. etasje Møtetidspunkt: 19:10 22:15 Følgende

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 15.01.2015 Tid: 11:00

Møteprotokoll. Kommunestyret. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 15.01.2015 Tid: 11:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 15.01.2015 Tid: 11:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Reidunn Magnussen Hesjevik Nestleder H Tom Robert

Detaljer

Møteprotokoll Kulturutvalget

Møteprotokoll Kulturutvalget FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Kulturutvalget Møtedato: 06.01.2010, Tidspunkt: fra kl. 17:00 til kl.20:00 Møtested: Lykkeberg, Formannskapssalen Fra til saksnr.: 1/10 3/10 Frammøteliste REPRESENTANTER

Detaljer

Møteprotokoll Teknisk utvalg

Møteprotokoll Teknisk utvalg FREDRIKSTAD KOUNE øteprotokoll Teknisk utvalg øtedato: 24.01.2008, Tidspunkt: fra kl. 17:00 til kl. 18:00 øtested: Tomteveien 30, møterom Dampskibsbrygga Fra til saksnr.: 1/08 7/08 REPRESENTANTER ØTT VARAREPRESENTANTER

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Spydeberg kommune Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 30.10.2012 Møtetid: Kl. 16:00 20:30 Møtested: Formannskapssalen Saksnr.: 062/12-072/12 Faste representanter: Ordfører Knut Espeland, Krf Morten

Detaljer

Marknader til innkalling: Innkallingen manglet informasjon om at rådet skulle på befaring til «Vetatoppen» etter avholdt møte den 3. juni 2013.

Marknader til innkalling: Innkallingen manglet informasjon om at rådet skulle på befaring til «Vetatoppen» etter avholdt møte den 3. juni 2013. Møteprotokoll Utvalg: Fylkesrådet for funksjonshemmede Møtested: Fredriksten, Fylkeshuset Dato: 03.06.2013 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Elin Johanne Tvete Nestleder

Detaljer

Møteprotokoll Teknisk utvalg

Møteprotokoll Teknisk utvalg FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Teknisk utvalg Møtedato: 28.02.2008, Tidspunkt: fra kl. 17:00 til kl. 17:30 Møtested: Tomteveien 30, møterom Dampskibsbrygga Fra til saksnr.: 8/08 11/08 REPRESENTANTER

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 01.12.2015 Møtested: Lillestrøm kultursenter, Kirkegata 11 Møtedato: 01.12.2015 Tid: 15:00 16:15 Faste medlemmer som

Detaljer

Møteprotokoll Sosial- og omsorgsutvalget

Møteprotokoll Sosial- og omsorgsutvalget FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Sosial- og omsorgsutvalget Møtedato: Torsdag 15.10.2009 Tidspunkt: fra kl. 18:00 til kl. 21:05 Møtested: Solliheimen sykehjem, Ulvedalen 2 C, møterom kantina Fra til saksnr.:

Detaljer

IVELAND KOMMUNE. Møteprotokoll

IVELAND KOMMUNE. Møteprotokoll IVELAND KOMMUNE Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunehuset Dato: 30.05.2017 Tid: 09:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Gro-Anita Mykjåland Leder SP Sig Tove Aasen

Detaljer

Trøgstad kommune MØTEPROTOKOLL. Teknikk- og naturutvalget. Møtested: Møterom Havnås Møtedato: 16.04.2013 Tid: 19.00

Trøgstad kommune MØTEPROTOKOLL. Teknikk- og naturutvalget. Møtested: Møterom Havnås Møtedato: 16.04.2013 Tid: 19.00 Møtested: Møterom Havnås Møtedato: 16.04.2013 Tid: 19.00 MØTEPROTOKOLL Teknikk- og naturutvalget Tilstede på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtende varamedlem Leder Nestleder Wenche Aaser Torp Ann Kristin

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for kultur og personrettede tjenester Møtested: Administrasjonen, Floren skole Dato: 08.06.2011 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik

Detaljer

Bygg II, helsedel, Saltstraumen nærmiljøsenter. Arve Erik Karlsen Varamedlem Nestleder Ann Heidi Seines

Bygg II, helsedel, Saltstraumen nærmiljøsenter. Arve Erik Karlsen Varamedlem Nestleder Ann Heidi Seines BODØ KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 24.11.2008 Tidspunkt: 09:00 15:00 Saltstraumen lokalutvalg Bygg II, helsedel, Saltstraumen nærmiljøsenter Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Odd Willy

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Herredshuset Møtedato: 22.06.2011 Tid: 18.30. Til stede på møtet: Medlemmer: Forfall:

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Herredshuset Møtedato: 22.06.2011 Tid: 18.30. Til stede på møtet: Medlemmer: Forfall: SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Herredshuset Møtedato: 22.06.2011 Tid: 18.30 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet: Medlemmer: Forfall: Cecilie Agnalt, Villy Biman Varamedlemmer: Jens Magne Christiansen,

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

HOVEDUTSKRIFT. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE HOVEDUTSKRIFT Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Formannskapsalen Dato: 20.03.2014 Tidspunkt: kl. 13:00 17:00 Følgende medlemmer møtte: Thomas Fosen Jon Olav Berget Eilev

Detaljer

Melhus kommune. Møteprotokoll. Møtedato: 28.11.2012 Fra: kl. 09.00 Til: 13.10

Melhus kommune. Møteprotokoll. Møtedato: 28.11.2012 Fra: kl. 09.00 Til: 13.10 Møteprotokoll Utvalg: Møtested: KOMITE FOR LIV OG LARE Formannskapssalen, Melhus rådhus Behandlede saker: 69-76/12 Møtedato: 28.11.2012 Fra: kl. 09.00 Til: 13.10 Til stede på møtet: Funksjon: Navn: Forfall:

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskap

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskap HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 29.01.2014 Fra kl: 09.00 Til kl: 11.30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Merknader

Detaljer

P R O T O K O L L FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR

P R O T O K O L L FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR Møtedato: 05.12.2012 Fra kl. 09.00 Møtested: Landmo Fra saknr.: 49/12 Til saknr.: 59/12 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Trøgstad kommune Møtedato: 01.06.2017 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00-18:45 Møteprotokoll for Kommunestyret Til stede Forfall Administrasjonen Medlemmer: Ann Kristin Sæther, Christian Granli,

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 07.10.2014 Møtested: Filmparken AS, Wedel Jarlsbergsvei 36, 1358 JAR Møtedato: 07.10.2014 Tid: 15:00 17:15 Faste medlemmer

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Trøgstad kommune Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 29.05.2017 Møtested: Havnås møterom Møtetid: 09:00-10:30 Til stede Medlemmer: Christian Granli, Hilde Sørby Haakaas, Marianne Bjerkeli, Martha

Detaljer

Møteprotokoll. Nordreisa nærings- og kulturutvalg

Møteprotokoll. Nordreisa nærings- og kulturutvalg Møteprotokoll Nordreisa nærings- og kulturutvalg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Dato: 27.11.2013 Tidspunkt: 09:00 Saker: PS 15/13 20/13 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Tjeldsund kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tid: 17:00-20:00

Tjeldsund kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tid: 17:00-20:00 Tjeldsund kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 23.04.2013 Tid: 17:00-20:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørnar Pettersen Leder

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 01.12.2015 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 01.12.2015 Tid: 15:00 16:30 1 Faste medlemmer som

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg oppvekst og kultur. Møtedato: Tidspunkt: 12:30 15:30 Møtested: Dampsaga kulturhus - biblioteket

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg oppvekst og kultur. Møtedato: Tidspunkt: 12:30 15:30 Møtested: Dampsaga kulturhus - biblioteket MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg oppvekst og kultur Møtedato: 26.01.2016 Tidspunkt: 12:30 15:30 Møtested: Dampsaga kulturhus - biblioteket Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr. Vara for Stig Frode Mære

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 16. april 2007 kl. 12.30 15.20. Møtested: Hotell Rica Nidelven Saknr: 13/2007-19/2007 Arkivsaknr.: 200700033 Møteleder Kjetil Reinskou

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Liv Krangnes Vaagen Medlem SV Ole L. Haugen Ordfører AP Tom Skare Torfinn Stub

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Liv Krangnes Vaagen Medlem SV Ole L. Haugen Ordfører AP Tom Skare Torfinn Stub Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskap Møtested: Frivilligsentralen Dato: 05.07.2011 Tidspunkt: 09:00 12:55 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Liv Krangnes Vaagen Medlem

Detaljer

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 13 av 13

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 13 av 13 LEVANGER KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, rom 3008 Møtedato: 28.05.2003 Møtetid: Kl. 11:30 15:00 Fra saksnr. 048/03-056/03 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 13

Detaljer

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Gunnar Leren

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Gunnar Leren MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Plan- og miljøutvalget Møtested: Marker Rådhus Møtedato: 02.06.2015 Tidspunkt: 18:30 Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Gunnar Leren Nestleder Finn Labråten Roger

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskap

Møteprotokoll for Formannskap SPYDEBERG KOMMUNE Møteprotokoll for Formannskap Møtedato: 03.06.2015 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: 09:00-15:00 Til stede Forfall Administrasjonen Medlemmer: Birgitta Grimeland, Gunnar Espelid, Knut

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Møte: Møtested: Møtetid: Sekretariat: Møteleder: Tilstede: Janos Trosten Fra administrasjonen møtte: Møtesekretær:

MØTEPROTOKOLL Møte: Møtested: Møtetid: Sekretariat: Møteleder: Tilstede: Janos Trosten Fra administrasjonen møtte: Møtesekretær: MØTEPROTOKOLL Møte: Fylkesutvalget (FU) Møtested: Vadsø, fylkeshuset - fylkestingsalen Møtetid: 22. mars 2011 kl. 10.00 Sekretariat: Politisk avdeling Møteleder: Tilstede: Fylkesordfører Runar Sjåstad

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 7/2007 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 23.10.2007 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.40 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Tor Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Spydeberg kommune Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 26.02.2014 Møtetid: Kl. 16:00 19:00 Møtested: Formannskapssalen Saksnr.: 012/14-022/14 Faste representanter: Ordfører Knut Espeland, Krf Morten

Detaljer

Evenes kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Møterom 2. etg., Rådhuset Dato: Tid: 13:00

Evenes kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Møterom 2. etg., Rådhuset Dato: Tid: 13:00 Evenes kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Møterom 2. etg., Rådhuset Dato: 17.09.2013 Tid: 13:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Jardar Jensen Ordfører H Petter

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Ingen. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Ingen

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Ingen. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Ingen Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 05.06.2013 Tid: 13:00-13:50 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Skarnsundet, Inderøy Rådhus Dato: Tidspunkt: 09:30-11:45

Møteprotokoll. Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Skarnsundet, Inderøy Rådhus Dato: Tidspunkt: 09:30-11:45 Møteprotokoll Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Skarnsundet, Inderøy Rådhus Dato: 08.06.2016 Tidspunkt: 09:30-11:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ida Stuberg SP Ida Stene

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Det vil bli et temamøte etter kommunestyremøtet 21.05.12 om eierskapsstrategi.

HOVEDUTSKRIFT. Det vil bli et temamøte etter kommunestyremøtet 21.05.12 om eierskapsstrategi. Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 31 40 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 07.05.2012 Tidspunkt: 13:00 18:30 Følgende medlemmer møtte: Eli Hovd Prestegården Torkel

Detaljer

UTSKRIFT fra Rømskog kommunestyres møtebok.

UTSKRIFT fra Rømskog kommunestyres møtebok. RØMSKOG KOMMUNE UTSKRIFT fra Rømskog kommunestyres møtebok. År 2011, den 7. april, holdt kommunestyret møte på Kommunehuset. Møtet var kunngjort i Rømsjingen og Avisa Grenseland og sakspapirene var lagt

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Grethe Karin Aasgaard Medlem Fremskrittspartiet

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Grethe Karin Aasgaard Medlem Fremskrittspartiet Møteprotokoll Utvalg: Yrkesopplæringsnemnda Møtested: Fylkeshuset Dato: 15.04.2010 Tid: Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Nils Einar Nesdam Leder Næringslivets hovedorganisasjon Ulf

Detaljer

Møteprotokoll Primærnæringsutvalget

Møteprotokoll Primærnæringsutvalget FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Primærnæringsutvalget Møtedato: 23.02.2010, Tidspunkt: fra kl. 09:15 Møtested: Rådhuset, Nygaardsgata 16, 2 etg, møterom Østfold Fra til saksnr.: 10/01 10/04 REPRESENTANTER:

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Regionalt partnerskapsfond Møtested: Basmo, Fylkeshuset Dato: Tid: 08:30

Møteprotokoll. Utvalg: Regionalt partnerskapsfond Møtested: Basmo, Fylkeshuset Dato: Tid: 08:30 Møteprotokoll Utvalg: Regionalt partnerskapsfond Møtested: Basmo, Fylkeshuset Dato: 15.03.2013 Tid: 08:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Ole Haabeth Leder Østfold fylkeskommune

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. 19.03.2014 Tid: 18:30 Hilde Borger (H), Olav Breivik (H) Berit Johansen (FrP) Rådmann Bjørn Sjøvold, sekretær Trude Paulsen

MØTEPROTOKOLL. 19.03.2014 Tid: 18:30 Hilde Borger (H), Olav Breivik (H) Berit Johansen (FrP) Rådmann Bjørn Sjøvold, sekretær Trude Paulsen MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtedato: Forfall: Varamedlemmer: Andre: 19.03.2014 Tid: 18:30 Hilde Borger (H), Olav Breivik (H) Berit Johansen (FrP) Rådmann Bjørn Sjøvold, sekretær Trude Paulsen 6 fremmøtte

Detaljer

Østfold - oversikt over idrettsanlegg ("sommer") - (hentet fra idrettsanlegg.no, Kulturdepartementet) Anleggsnavn

Østfold - oversikt over idrettsanlegg (sommer) - (hentet fra idrettsanlegg.no, Kulturdepartementet) Anleggsnavn Østfold - oversikt over idrettsanlegg ("sommer") - (hentet fra idrettsanlegg.no, Kulturdepartementet) Anleggsnavn eier Halden stadion Halden stadion-friidrettsbane Halden stadion - tidtakerbu, sekretariat

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Østfoldrådet Møtested: Valdisholm, Fylkeshuset Dato: Tid: 08:00

Møteprotokoll. Utvalg: Østfoldrådet Møtested: Valdisholm, Fylkeshuset Dato: Tid: 08:00 1 Møteprotokoll Utvalg: Østfoldrådet Møtested: Valdisholm, Fylkeshuset Dato: 17.03.2014 Tid: 08:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Ole Haabeth Leder Østfold fylkeskommune Per Inge

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Hans Arne Aalberg Medlem FRP. Andreas Jenssen Hjelmstad H

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Hans Arne Aalberg Medlem FRP. Andreas Jenssen Hjelmstad H Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger rådhus Dato: 06.05.2015 Tid: 13:00 14:20 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

Møteprotokoll. Kultur-, nærings- og helsekomité

Møteprotokoll. Kultur-, nærings- og helsekomité Møteprotokoll Kultur-, nærings- og helsekomité Dato: 13.06.2017 Tid 13:00 Sted: Fylkeshuset - Rore 1340 Møtende medlemmer: Navn Funksjon Parti Vara for Andreas Daniel Brovig Leder i utvalg KRF Gro Bråten

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll. Komite kultur, næring og miljø

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll. Komite kultur, næring og miljø STJØRDAL KOMMUNE Utvalg: Møtested: Møteprotokoll Komite kultur, næring og miljø Værnes, Rådhuset Møtedato: 08.02.2017 Tidspunkt: 13:00-16:30 Fra sak: PS 06/17 Til sak: PS 14/17 Følgende faste medlemmer

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 13.10.2011, Tidspunkt: fra kl. 16:30 til kl 17:50 Møtested: Rådhuset, Nygaardsgaten 16, møterom Fra til saksnr.: 141/11 147/11 Frammøteliste MEDLEMMER MØTT VARAMEDLEMMER

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Møtedato: 05.06.2012 Tid: 15.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet: Medlemmer: Svein Olav Agnalt, Dag Søby, Marit Tangen, Cecilie Agnalt, Harald Aase,

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Alta kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Administrasjonsutvalget Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.05.2017 Tid: 10:00-12:00 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Reginiussen Torfinn MDG Medlem

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

HOVEDUTSKRIFT. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE HOVEDUTSKRIFT Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Formannskapssalen Dato: 01.06.2011 Tidspunkt: kl. 13:00 - Følgende medlemmer møtte: Thomas Fosen Pia Lene Margareta Øberg

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 12.06.2014 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for helse- og sosial

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for helse- og sosial Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for helse- og sosial Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.05.2017 Tid: 10:00-12:30 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Jensen Kristin AP Medlem Kristensen

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Svein Tore Dørmænen, rådmann Inger Anita Markussen, rådgiver Bodil Johansen Kostamo, politisk sekretær

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Svein Tore Dørmænen, rådmann Inger Anita Markussen, rådgiver Bodil Johansen Kostamo, politisk sekretær Styre, råd, utvalg m.v. Bystyrekomiteen for kultur, utdanning og oppvekst Møtested Bystyresalen Møtedato: 18.05.2004 Fra kl. kl.12.30 Til kl. 1400 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall

Detaljer

Dato: kl. 09:00 Møterom Representasjon, Fylkeshuset Tønsberg Arkivsak: 17/ Rune Mathiassen, nestleder Øivind Reidar Bakke, medlem

Dato: kl. 09:00 Møterom Representasjon, Fylkeshuset Tønsberg Arkivsak: 17/ Rune Mathiassen, nestleder Øivind Reidar Bakke, medlem MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune Dato: 20.04.2017 kl. 09:00 Sted: Møterom Representasjon, Fylkeshuset Tønsberg Arkivsak: 17/00017 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Heidi

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Dag Agnar Solbakk Medlem SP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Dag Agnar Solbakk Medlem SP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 25.08.2009 Tidspunkt: 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 09:30 13:00

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 09:30 13:00 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 24-30 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 24.04.2017 Tidspunkt: 09:30 13:00 Følgende medlemmer møtte: Eli Hovd Prestegården Lars Fullu

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Grunnskole-, barnehage- og kulturutvalget Møtested Haugestad Dato: Tidspunkt: 18:00 20:15

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Grunnskole-, barnehage- og kulturutvalget Møtested Haugestad Dato: Tidspunkt: 18:00 20:15 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Grunnskole-, barnehage- og kulturutvalget Møtested Haugestad Dato: 09.05.2017 Tidspunkt: 18:00 20:15 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Marianne Berg Leder

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for helse- og sosial

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for helse- og sosial Møtested: Lille Haldde - Alta helsesenter Møtedato: 08.06.2009 Tid: 10.00 Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for helse- og sosial Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Torfinn Reginiussen

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Per Johannes Ervik MEDL PP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Per Johannes Ervik MEDL PP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet 2015-2019 Møtested: Ordførers kontor, Hitra rådhus Dato: 20.12.2016 Tidspunkt: 09:15 12:25 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 14.03.2017 Møtested: Rosenvilde vgs, Brynsveien 116, 1352 Kolsås Møterom: Møtedato: 14.03.2017 Tid: 15:00 16:20 1 Faste medlemmer

Detaljer

Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Tone Lillestølen Tove Larsen Brukerrepresentant

Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Tone Lillestølen Tove Larsen Brukerrepresentant Møteprotokoll Utvalg: Fylkesrådet for funksjonshemmede Møtested: Gamle Tindlundvei 3, 1718 Greåker, NAV Hjelpemiddelsentral Østfold Dato: Mandag 7. april 2014 Tid: Kl. 10.00 14.00 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Dato: 05. september 2007 kl.12.00 Sted: Villa Midtås, Sandefjord Saksnr: 30/07-32/07

Dato: 05. september 2007 kl.12.00 Sted: Villa Midtås, Sandefjord Saksnr: 30/07-32/07 MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for kultur og folkehelse Dato: 05. september 2007 kl.12.00 Sted: Villa Midtås, Sandefjord Saksnr: 30/07-32/07 MØTELEDER Ulland, Eva K (SV) DISSE MØTTE Ulland, Eva K (SV) Gulbrandsen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 15.12.2011 Tid: 18.00 Til stede på møtet Medlemmer: MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Rådmann, kontorsjef Karsten Schanche,

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer. Oddvar Betten NESTL SV

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer. Oddvar Betten NESTL SV Side 1 av 6 Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Møteprotokoll Utvalg: Ovdagoddi/Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen, Nesseby rådhus Dato: 13.06.2014 Tid: 08:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Rådmann Kommunaldirektør teknisk avdeling Kommunaldirektør OK Eiendomssjef Økonomisjef

Rådmann Kommunaldirektør teknisk avdeling Kommunaldirektør OK Eiendomssjef Økonomisjef Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 15.04.2010 Tidspunkt: 09.30-10.00 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Odd-Tore Fygle Ordfører AP Kirsten Hasvoll Varaordfører

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL. Øivind Olafsrud og Tom-Arne Tørfoss Øystein Pedersen, Knut Bergersen og Tore Ånesland SAKLISTE

VEDTAKSPROTOKOLL. Øivind Olafsrud og Tom-Arne Tørfoss Øystein Pedersen, Knut Bergersen og Tore Ånesland SAKLISTE EIDSBERG KOMMUNE Formannskapet 22.09.2013/TOA VEDTAKSPROTOKOLL Møtested: Ungdomsskolen - Aulaen Møtedato: 19.09.2013 Tid: 18.00 Innkallingsmåte: Skriftlig Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Erik Mogens

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Spydeberg kommune Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 01.04.2014 Møtetid: Kl. 19:00 Møtested: Formannskapssalen Saksnr.: 023/14-027/14 Faste representanter: Ordfører Knut Espeland, Krf Morten Strande,

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Sindre Helmersen Ole Kr. Holand Åsmund Nilsen. Medlem Medlem Medlem

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Sindre Helmersen Ole Kr. Holand Åsmund Nilsen. Medlem Medlem Medlem Leka kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 17.06.2015 Tidspunkt: 10:45 14:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Helge Johansen Leder Trond C.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Rådmann Alf Thode Skog, kommunalsjef Anne Sofie Andersen, kommunalsjef Jon Ådalen, møtesekretær May-Britt Lunde Nordli

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Rådmann Alf Thode Skog, kommunalsjef Anne Sofie Andersen, kommunalsjef Jon Ådalen, møtesekretær May-Britt Lunde Nordli MØTEPROTOKOLL Formannskapet Sted: Rakkestad Kulturhus, Formannskapssalen Dato: 11.06.2014 Tid: 10:10 12.30 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Ellen Solbrække (ordfører) Nestleder Villy

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 03.12.2013

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 03.12.2013 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 03.12.2013 Møtested: Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato: 03.12.2013 Tid: 15:00 16:10 1 Faste medlemmer

Detaljer

Hovedutvalg for samfunnsutvikling og kultur

Hovedutvalg for samfunnsutvikling og kultur Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 04.05.2016 Tidspunkt: 18:30 Hovedutvalg for samfunnsutvikling og kultur Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer