Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Marta Lindås Medlem Venstre

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Marta Lindås Medlem Venstre"

Transkript

1 Møteprotokoll Utvalg: Opplæring, kultur og helsekomiteen Møtested: St. Olav vgs Dato: Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Inger-Christin Torp Leder Arbeiderpartiet Trine-Merethe Høistad Medlem Arbeiderpartiet Tormund Hansen Medlem Arbeiderpartiet Skinnarmo Rune Fredriksen Medlem Arbeiderpartiet Elisabeth Morfjord Nestleder Kristelig Folkeparti Roar Høisveen Medlem Senterpartiet Fredrik Bjercke Punsvik Medlem Høyre Rolf Sigmund Klerud Medlem Høyre Ove Henry Virik Jørgensen Medlem Fremskrittspartiet Monica Gåsvatn Medlem Fremskrittspartiet Helene Askeland Thuen Medlem Elevrepresentant Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Marta Lindås Medlem Venstre Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Liv S. Andresen Marta Lindås Fremskrittspartiet Fra administrasjonen møtte: Navn Stilling Atle Haga Fylkesrådmann Nina Johansen Konsulent/ sekretær

2 2 Saksliste Saksnr. Sakstittel Side saker til behandling PS 30/2010 Årsregnskap og årsberetning disponering av 3 regnskapsmessig mindreforbruk PS 31/2010 Økonomiplan PS 32/2010 Tilstandsrapport for videregående opplæring i Østfold 4 fylkes PS 33/2010 Samlet plan for utbygging ved de videregående skoler i 4 perioden PS 34/2010 Rullering av Regionalplan Kultur PS 35/2010 Regional plan for Østfold - Fysisk aktivitet for alle 5 PS 36/2010 Spillemidler til idrett og friluftsliv ordinære anlegg og 6 nærmiljøanlegg - fordeling PS 37/2010 Odontologisk kompetansesenter Øst - opprettelse av 8 interkommunalt selskap PS 38/2010 Søknad fra Moss vedrørende 200 årsjubileet for 9 for Grunnloven i 2014 PS 39/2010 Revisjonsrapport - fast overtid for lærere i Østfold 10 fylkes PS 40/2010 Tilbakerapportering på framdrift av Plan over videre arbeid 11 for å øke andelen som består og gjennomfører videregående opplæring i Østfold PS 41/2010 Oppsummering av gjennomført prosjekt Partnerskap for 11 karriereveiledning og forløpig status for Karrieresenter Østfold PS 42/2010 Oppretting av "science-linje" innenfor Studiespesialisering på 11 Greåker videregående skole PS 43/2010 Statusrapport. Helhetlig og systematisk folkehelsearbeid i 12 videregående skole PS 44/2010 Rapport fra Helsekilden på bruk av midler 12 PS 45/2010 Befolkningsundersøkelse om helsetilstand og miljøforhold i 13 Østfold 2011 PS 46/2010 Søknad om støtte til oppgradering av Bøndenes Hus A/L BA, 13 Svinndal PS 47/2010 Søknad om støtte til Kulturdråpe-prosjektet 14 PS 48/2010 Ny samarbeidsavtale med ne om Den kulturelle 14 skolesekken i Østfold PS 49/2010 Prosjketstøtte kunstfag - 2. tildeling PS 50/2010 Orienteringer i opplæring, kultur og helsekomiteen 1.juni Orienteringer før møtets start: Rektor Synnøve Roald ønsket velkommen. Sciencelinjen på Greåker vgs. v/ Alf Andersen og Nina Nilsen

3 3 saker til behandling PS 30/2010 Årsregnskap og årsberetning disponering av regnskapsmessig mindreforbruk Fylkesrådmannens forslag til innstilling 1. Østfold fylkess regnskap for 2009 vedtas slik det foreligger i vedlegg Fylkestinget slutter seg til de merknader som fremkommer i revisjonsberetningen for 2009 og kontrollutvalgets uttalelser til Østfold fylkess årsregnskap for Årets regnskapsmessige mindreforbruk, kr ,77 disponeres som følgende: Kr ,- avsettes til Regionalt utviklingsfond (disposisjonsfond) Kr ,- avsettes til balansering av Økonomiplanen (disposisjonsfond) Kr ,77 avsettes til pensjonsfond (disposisjonsfond) 4. Dekningen av manglende finansiering for byggeprosjektet bilskade / lakk avd. Borg videregående skole godkjennes med kr ,-. Byggeregnskapet legges frem for fylkestinget som egen sak. 5. Dekningen av manglende finansiering for byggeprosjektet sentrumsbygging Kirkeparken videregående skole godkjennes med kr ,-. Byggeregnskapet legges frem for fylkestinget som egen sak. 6. Tiltaksmidler avsatt som bundet driftsfond med kr og tiltaksmidler avsatt som bundet investeringsfond med kr ,- frigjøres. Totalt kr ,- 7. Frigjort avsetning på kr ,- benyttes med kr ,- mill til veger og trafikksikkerhetstiltak og kr til maling på Skjeberg Folkehøyskole, og kr ,- til å sluttføre diverse restarbeider. 8. Fylkesrådmannens årsberetning tas til orientering.opplæring, kultur og helsekomiteens behandling: Det ble ikke fremmet endrings- eller tilleggsforslag, men komiteen hadde et omforent forslag om å ta saken til orientering, for å komme tilbake til behandling i fylkesutvalg og fylkesting. Fylkesrådmannens forslag ble ikke votert over. Det omforente forslaget ble enstemmig vedtatt. Opplæring, kultur og helsekomiteens uttalelse : Opplæring, kultur og helsekomiteen tar saken om årsregnskap og årsberetning 2009 disponering av regnskapsmessig mindreforbruk til orientering. PS 31/2010 Økonomiplan Fylkesrådmannens forslag til innstilling Fylkesrådmannens forslag til Økonomiplan for vedtas og legges til grunn for arbeidet med årsbudsjettet for 2011.

4 4 Det ble ikke fremmet endrings- eller tilleggsforslag, men komiteen hadde et omforent forslag om å ta saken til orientering, for å komme tilbake til behandling i fylkesutvalg og fylkesting. Fylkesrådmannens forslag ble ikke votert over. Det omforente forslaget ble enstemmig vedtatt. Opplæring, kultur og helsekomiteens uttalelse : Opplæring, kultur og helsekomiteen tar saken om økonomiplan til orientering. PS 32/2010 Tilstandsrapport for videregående opplæring i Østfold fylkes Fylkesrådmannens forslag til innstilling Tilstandsrapporten for videregående opplæring i Østfold fylkes tas til orientering. Opplæring, kultur og helsekomiteens innstilling : Tilstandsrapporten for videregående opplæring i Østfold fylkes tas til orientering. Saksordfører: Inger-Christin Torp (Ap) PS 33/2010 Samlet plan for utbygging ved de videregående skoler i perioden Fylkesrådmannens forslag til innstilling Samlet plan for skolebygg vedtas, og aktuelle prosjekter innarbeides i årsbudsjettet for 2011 samt økonomiplanen for Representanten Ove Virik Jørgensen (Frp) fremmet følgende endrings- og tilleggsforslag på vegne av Fremskrittspartiet og Høyre: 1. Samlet plan for skolebygg vedtas ut fra kjente variabler. Aktuelle.osv. 2. Ny videregående skole i Fredrikstad innarbeides i samlet plan for skolebygg Ove Virik Jørgensens (Frp) forslag ble satt opp mot fylkesrådmannens forslag. Fylkesrådmannens forslag ble vedtatt mot fem stemmer (Frp og H) avgitt for Ove Virik Jørgensens forslag. Opplæring, kultur og helsekomiteens uttalelse : Samlet plan for skolebygg vedtas, og aktuelle prosjekter innarbeides i årsbudsjettet for 2011 samt økonomiplanen for

5 5 Saksordfører: Roar Høisveen (Sp) PS 34/2010 Rullering av Regionalplan Kultur Fylkesrådmannens forslag til innstilling 1. Regionalplan Kultur vedtas som framlagt. 2. Fylkesrådmannen gis fullmakt til å ferdigstille plandokumentet etter politisk behandling. Representanten Elisabeth Morfjord (KrF) fremmet følgende tilleggsforslag på vegne av Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti: Tillegg til pkt 2: Begrepet fyrtårn er ikke lenger forbeholdt rene kulturinstitusjoner. I planen bør derfor dette ordet redigeres bort og erstattes med beskrivende omtale som gir rom for ulike institusjoner. Fylkesrådmannens forslag med Elisabeth Morfjords (KrF) tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. Opplæring, kultur og helsekomiteens uttalelse : 1. Regionalplan Kultur vedtas som framlagt. 2. Fylkesrådmannen gis fullmakt til å ferdigstille plandokumentet etter politisk behandling. Begrepet fyrtårn er ikke lenger forbeholdt rene kulturinstitusjoner. I planen bør derfor dette ordet redigeres bort og erstattes med beskrivende omtale som gir rom for ulike institusjoner. Saksordfører: Elisabeth Morfjord (KrF) PS 35/2010 Regional plan for Østfold - Fysisk aktivitet for alle Fylkesrådmannens forslag til innstilling 1. Forslaget til Regional plan for Østfold Fysisk aktivitet for alle , vedtas. 2. Fylkesrådmannen delegeres fullmakt til å ferdigstille plandokumentet etter politisk behandling. Det ble etter forslag fra representanten Monica Gåsvatn (Frp) enstemmig enighet om at setning i planen (s. 5) under Sosial ulikheter i folkehelse - fysisk aktivitet til alle : "Friluftsanlegg som tur- og sykkelstier, bade- og fiskeplasser bør i nærområdene få en høy grad av opparbeiding og tilrettelegging slik at de blir faktisk tilgjengelige, også for de med funksjonshemming (herunder eldre)" endres til: "Friluftsanlegg som tur- og sykkelstyier, badeog fiskeplasser bør i nærområdene få en høy grad av opparbeiding og tilrettelegging slik at de blir faktisk tilgjengelige, også for de med funksjonshemming"

6 6 Opplæring, kultur og helsekomiteens uttalelse : 1. Forslaget til Regional plan for Østfold Fysisk aktivitet for alle , vedtas. 2. Fylkesrådmannen delegeres fullmakt til å ferdigstille plandokumentet etter politisk behandling. Saksordfører: Tormund Hansen Skinnarmo (Ap) PS 36/2010 Spillemidler til idrett og friluftsliv ordinære anlegg og nærmiljøanlegg - fordeling Fylkesrådmannens forslag til innstilling Østfold fylkes vedtar tildeling av ordinære- og nærmiljøanleggsmidler som følger: Spillemidler 2010 Ordinære anlegg Pri Anleggsnr. Kommue Søker Anleggskategori Kostnad Søk.sum Innstilt Sarpsborg Sarpsborg Flerbrukshall Sarpsborg Sarpsborg Svømmehall Fredrikstad Torsnes IL Grusbane Askim Askim Idrettshus fotballklubb Hobøl Hobøl Svømmehall Fredrikstad Torsnes il Lys på grusbane Sarpsborg Sarpsborg Tennisbane Tennisklubb Halden Halden Kunstgressbane, Strupe Moss Moss Ridebane Rideklubb Eidsberg Slitu IF Lys i tur/skiøype Rygge Ekholt Kunstgressbane, Ballklubb omlegg Sarpsborg Sarpsborg Lerduebane Jeger og fisk Rakkestad Rakkestad IF Utstyrshus Trøgstad Pan O-lag Orienteringskart Fredrikstad Fredrikstad Idrettshus IF Våler Våler skytterlag Skytebane m Halden Halden roklubb Flytebrygge

7 Sarpsborg Sarpsborg fotballklubb Idrettshus Fredrikstad Onsøy jeger Idrettshus og fiskerfor Sarpsborg Sarpsborg Flerbrukshall Grålum Fredrikstad Fredrikstad Kunstgressbane,Østsiden Halden Halden Turløype skiklubb Grenserittet Sarpsborg Sarpsborg Sosialt rom i Grålumhallen Sarpsborg Skjeberg Kunstgressbane Sportsklubb Halden Tistedal TIF Fotballbane gress Trøgstad Trøgstad Utstyrshus til KFUK/KFUM trialbane Halden Halden Kastbur/friidr Halden stadio Fredrikstad Fredrikstad Kunstgress Kråkerøy Rakkestad Skaukam. O- O-kart, Harald lag stad Nord Halden Halden Rysseodden tursti Sarpsborg Sarpsborg Tur(ski)løype Harehjellen Halden Halden Kunstgress Risum u. sk Fredrikstad Fredrikstad Garderober i Kongstenhall Sarpsborg Greåker IF Gressbane Halden Halden O-kart, skiklubb Prestebakke Fredrikstad Fredrikstad Lysløype (ski) Begby Sarpsborg Borregård Golfanlegg golfklubb hull Fredrikstad Fredrikstad Gulv, omlegg Kongstenhall Fredrikstad Fredrikstad O-kart, skiklubb Østsiden Totalt Spillemidler 2010 nærmiljøanlegg Pri Anleggsnr. Kommune Sarpsborg Søker Anl.kat. Kostnad Søksum Innstilt Sarpsborg Ballbane

8 Fredrikstad Fredrikstad Ballbinge Halden Gimle Ballbinge skole Sarpsborg Borgen Ballbinge skole Råde Råde Skateanl./ Kommune buldreveg Våler Våler Balløkke Fredrikstad Rød skole Ballbane Sarpsborg Jelsnes Ballbinge skole Rygge Rygge Turnbasseng Sarpsborg Sarpsborg Skate park Marker Over Hopp-bakke Kjølen AS Sarpsborg Sarpsborg Skateboard Totalt Fylkesrådmannen presiserte at følgende var feil i innstillingen: Under listen over ordinære anlegg skal prioriteringsnummer 29 med anleggsnummer strykes. Under listen over nærmiljøanlegg skal prioriteringsnummer 12 med anleggsnummer endres til ballbinge på Folkvang skole i Halden. Fylkesrådmannen omdelte nye korrigerte lister. Fylkesrådmannens forslag ble enstemmig vedtatt med de korrigeringer som framkom under behandlingen. Opplæring, kultur og helsekomiteens innstilling : Østfold fylkes vedtar tildeling av ordinære- og nærmiljøanleggsmidler jamfør fylkesrådmannens innstilling, med de korrigeringer som framkom under behandlingen. Saksordfører: Rolf Klerud (H) PS 37/2010 Odontologisk kompetansesenter Øst - opprettelse av interkommunalt selskap Fylkesrådmannens forslag til innstilling 1. Fylkestinget slutter seg til at samarbeidet om Tannhelsetjenestens kompetansesenter for Østlandet (TKØ) videreføres som et interfylkeskommunalt samarbeid (IS) i medhold av lovens 27 og godkjenner det vedlagte forslaget til vedtekter for TKØ. 2. Samarbeidets navn er Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst med kortform TKØ

9 9 3. Fylkestinget oppnevner. som Østfolds fylkess medlem av representantskapet for TKØ for inneværende fylkestingsperiode med varamedlem. 4. TKØ som 27 samarbeid trer i kraft fra 1. januar Rådmannen fremmer forslag til økonomisk inndekning ved behandlingen av økonomiplanen for og budsjettforslaget for Vedtakets gyldighet bortfaller hvis noen av fylkesne eller Oslo ikke tiltrer samarbeidet. Representanten Rune Fredriksen (Ap) fremmet følgende forslag på vegne av Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti: I punkt 3 foreslås komiteleder med nestleder som vararepresentant. Representanten Ove Virik Jørgensen (Frp) fremmet følgende forslag: I punkt 3 foreslås Monica Gåsvatn som vararepresentant. Fylkesrådmannens forslag i punkt 1, 2, 4, 5 og 6 ble enstemmig vedtatt. Rune Fredriksens (Ap) forslag til punkt 3 ble vedtatt med seks stemmer (Ap, Sp, KrF), mot fem stemmer (Frp, H) avgitt for Ove Virik Jørgensens (Frp) forslag. Opplæring, kultur og helsekomiteens innstilling : 1. Fylkestinget slutter seg til at samarbeidet om Tannhelsetjenestens kompetansesenter for Østlandet (TKØ) videreføres som et interfylkeskommunalt samarbeid (IS) i medhold av lovens 27 og godkjenner det vedlagte forslaget til vedtekter for TKØ. 2. Samarbeidets navn er Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst med kortform TKØ 3. Fylkestinget oppnevner Inger-Christin Torp som Østfolds fylkess medlem av representantskapet for TKØ for inneværende fylkestingsperiode med varamedlem Elisabeth Morfjord. 4. TKØ som 27 samarbeid trer i kraft fra 1. januar Rådmannen fremmer forslag til økonomisk inndekning ved behandlingen av økonomiplanen for og budsjettforslaget for Vedtakets gyldighet bortfaller hvis noen av fylkesne eller Oslo ikke tiltrer samarbeidet. Saksordfører: Ove Virik Jørgensen (Frp) PS 38/2010 Søknad fra Moss vedrørende 200 årsjubileet for for Grunnloven i Østfold fylkes gir sin tilslutning til Moss s mål for markeringene av Fylkesn bidrar videre gjennom Styringsgruppa Moss 1814 i arbeidet med å skaffe partnere til finansieringen av de ulike tiltak og aktiviteter. Fylkesn anbefaler Styringsgruppa å involvere sterkere de r som ønsker å bli med i planlegging og gjennomføring av 2014-arrangementer under en fylkesparaply. 3. Fylkesn avsetter kr. 1,0 millioner på Regionalfondet til ulike 2014-markeringer.

10 10 Opplæring, kultur og helsekomiteens uttalelse : 1. Østfold fylkes gir sin tilslutning til Moss s mål for markeringene av Fylkesn bidrar videre gjennom Styringsgruppa Moss 1814 i arbeidet med å skaffe partnere til finansieringen av de ulike tiltak og aktiviteter. Fylkesn anbefaler Styringsgruppa å involvere sterkere de r som ønsker å bli med i planlegging og gjennomføring av 2014-arrangementer under en fylkesparaply. 3. Fylkesn avsetter kr. 1,0 millioner på Regionalfondet til ulike 2014-markeringer. PS 39/2010 Revisjonsrapport - fast overtid for lærere i Østfold fylkes Revisjonsrapport om fast overtid for lærere i Østfold fylkes og fylkesrådmannens oppfølging av denne tas til orientering. Representanten Monica Gåsvatn (Frp) fremmet følgende tilleggsforslag: Opplæring, kultur og helsekomiteen slutter seg til fylkesrådmannens oppfølging av revisjonsrapporten som følger: 1. Omfang, dvs. overtid som gir stilling på 105 % eller større: antall lærere som er berørt med angivelse av overtidens størrelse pr. ansatt og samlet. 2. Begrunnelse og årsak for overtiden, samt hvilke andre løsninger som er forsøkt. For eksempel om behovet for kompetanse er lyst ut som ledig stilling, antall ganger stillingen er lyst ut, og antall søkere. 3. Endringer i sykefravær og/eller arbeidsmiljøet hos enkeltansatte eller grupper som omfattes av punktene 1 og 2. Begrunnelse for endringene og beskrivelse av tiltak for å redusere sykefraværet og bedre arbeidsmiljøet. I tillegg til tertialrapporteringen skal den årlige personalrapporten inneholde en samlet rapportering for kalenderåret på de samme områdene. Fylkesrådmannens forslag med Monica Gåsvatns (Frp) tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. Revisjonsrapport om fast overtid for lærere i Østfold fylkes og fylkesrådmannens oppfølging av denne tas til orientering. Opplæring, kultur og helsekomiteen slutter seg til fylkesrådmannens oppfølging av revisjonsrapporten som følger: 4. Omfang, dvs. overtid som gir stilling på 105 % eller større: antall lærere som er berørt med angivelse av overtidens størrelse pr. ansatt og samlet. 5. Begrunnelse og årsak for overtiden, samt hvilke andre løsninger som er forsøkt. For eksempel om behovet for kompetanse er lyst ut som ledig stilling, antall ganger stillingen er lyst ut, og antall søkere. 6. Endringer i sykefravær og/eller arbeidsmiljøet hos enkeltansatte eller grupper som omfattes av punktene 1 og 2. Begrunnelse for endringene og beskrivelse av tiltak for å redusere sykefraværet og bedre arbeidsmiljøet.

11 11 I tillegg til tertialrapporteringen skal den årlige personalrapporten inneholde en samlet rapportering for kalenderåret på de samme områdene. PS 40/2010 Tilbakerapportering på framdrift av Plan over videre arbeid for å øke andelen som består og gjennomfører videregående opplæring i Østfold Statusrapporten på Plan over videre arbeid for å øke andelen som består og gjennomfører videregående opplæring i Østfold tas til orientering. Statusrapporten på Plan over videre arbeid for å øke andelen som består og gjennomfører videregående opplæring i Østfold tas til orientering. PS 41/2010 Oppsummering av gjennomført prosjekt Partnerskap for karriereveiledning og forløpig status for Karrieresenter Østfold : Fylkesrådmannens rapport fra treårig prosjekt Partnerskap for karriereveiledning tas til orientering. Fylkesrådmannens rapport fra treårig prosjekt Partnerskap for karriereveiledning tas til orientering. PS 42/2010 Oppretting av "science-linje" innenfor Studiespesialisering på Greåker videregående skole 1. Opplæring-, kultur- og helsekomiteen godkjenner opprettelsen av en science-linje innenfor utdanningsprogrammet Studiespesialisering ved Greåker videregående skole.

12 12 2. Det forutsettes av tilbudet finansieres ved eksterne tilskudd og prioritering innenfor gjeldende rammer for tilbudsstrukturen. 1. Opplæring-, kultur- og helsekomiteen godkjenner opprettelsen av en science-linje innenfor utdanningsprogrammet Studiespesialisering ved Greåker videregående skole. 2. Det forutsettes av tilbudet finansieres ved eksterne tilskudd og prioritering innenfor gjeldende rammer for tilbudsstrukturen. PS 43/2010 Statusrapport. Helhetlig og systematisk folkehelsearbeid i videregående skole Statusrapporten for prosjektet Helhetlig og systematisk folkehelsearbeid i videregående skoler i Østfold tas til orientering. Statusrapporten for prosjektet Helhetlig og systematisk folkehelsearbeid i videregående skoler i Østfold tas til orientering. PS 44/2010 Rapport fra Helsekilden på bruk av midler Rapportering på samarbeidsavtalen med Sarpsborg om drift av Helsekilden og rapport fra Helsekilden på bruk av midler til nettverket av helsepersonell i skolehelsetjenesten tas til orientering. Rapportering på samarbeidsavtalen med Sarpsborg om drift av Helsekilden og rapport fra Helsekilden på bruk av midler til nettverket av helsepersonell i skolehelsetjenesten tas til orientering.

13 13 PS 45/2010 Befolkningsundersøkelse om helsetilstand og miljøforhold i Østfold Spørsmålet om gjennomføring av en befolkningsundersøkelse for aldergruppen år fremmes på ny når utredningsnotatet fra Helsedirektoratet foreligger. 2. Hvorvidt det skal gjennomføres en ny ungdomsundersøkelse vurderes når Norsk nettverk av helse- og miljør har laget en prosjektbeskrivelse. Representanten Roar Høisveen (Sp) fremmet følgende tilleggsforslag på vegne av Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti: Denne saken sees i sammenheng med behandlingen av økonomiplanen Roar Høisveens (Sp) forslag ble vedtatt mot fem stemmer (H, Frp) 1. Spørsmålet om gjennomføring av en befolkningsundersøkelse for aldergruppen år fremmes på ny når utredningsnotatet fra Helsedirektoratet foreligger. 2. Hvorvidt det skal gjennomføres en ny ungdomsundersøkelse vurderes når Norsk nettverk av helse- og miljør har laget en prosjektbeskrivelse. Denne saken sees i sammenheng med behandlingen av økonomiplanen PS 46/2010 Søknad om støtte til oppgradering av Bøndenes Hus A/L BA, Svinndal Alt. 1: Søknad om støtte til oppgradering av Bøndenes Hus A/L BA, Svinndal avslås da søknaden ikke oppfyller kriterier for å få midler fra tilskuddsposten Desentralisert ordning for kulturhus. Alt. 2: Søknad innvilges med kr... Midlene belastes OKH-komiteens disposisjonskonto. Representanten Elisabeth Morfjord (KrF) fremmet følgende endringsforslag på vegne av Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti: Vi går for alternativ 2, og bevilger kr ,- av komiteens disposisjonskonto. Begrunnelsen for dette er at Bøndenes Hus i Våler har falt mellom to tilskuddsordninger, og fordi de ved annen gangs søknad hadde gjort deler av arbeidet allerede, ble søknadsbeløpet for lavt til å komme i betraktning. Fylkesrådmannens forslag til alternativ 1 fikk fem stemmer (H, Frp) og falt.

14 14 Fylkesrådmannens forslag til alternativ 2, med Elisabeth Morfjords (KrF) endringsforslag ble vedtatt med seks stemmer (Ap, KrF, Sp). Opplæring, kultur og helsekomiteen går for alternativ 2, og bevilger kr ,- av komiteens disposisjonskonto. Begrunnelsen for dette er at Bøndenes Hus i Våler har falt mellom to tilskuddsordninger, og fordi de ved annen gangs søknad hadde gjort deler av arbeidet allerede ble søknadsbeløpet for lavt til å komme i betraktning. PS 47/2010 Søknad om støtte til Kulturdråpe-prosjektet 1. Søknad om støtte på kr til den frivillige organisasjonen Dråpekortprosjektet for å gjennomføre prosjektet Kulturdråpen avslås da det ikke finnes frie budsjettmidler til disposisjon i Østfold fylkes kan tilby kontorplassering hos Østfold kulturproduksjon i prosjektperioden. Representanten Rune Fredriksen (Ap) fremmet følgende endringsforslag på vegne av Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti: Nytt pkt 1: Det bevilges kr ,- fra OKH komiteens disposisjonskonto til den frivillige organisasjonen Dråpekortprosjektet for å bidra til gjennomføring av prosjektet Kulturdråpen. Fylkesrådmannens forslag til punkt 1 ble satt opp mot Rune Fredriksens (Ap) forslag til nytt punkt 1. Fredriksens forslag ble vedtatt mot fem stemmer (H, Frp) avgitt for fylkesrådmannens forslag. Fylkesrådmannens forslag til punkt 2 ble enstemmig vedtatt. 1. Det bevilges kr ,- fra OKH komiteens disposisjonskonto til den frivillige organisasjonen Dråpekortprosjektet for å bidra til gjennomføring av prosjektet Kulturdråpen. 2. Østfold fylkes kan tilby kontorplassering hos Østfold kulturproduksjon i prosjektperioden. PS 48/2010 Ny samarbeidsavtale med ne om Den kulturelle skolesekken i Østfold Ny avtale med ne om Den kulturelle skolesekken for perioden godkjennes.

15 15 Ny avtale med ne om Den kulturelle skolesekken for perioden godkjennes. PS 49/2010 Prosjketstøtte kunstfag - 2. tildeling 2010 Opplæring, kultur og helsekomiteen slutter seg til fylkesrådmannens innstilling på de fem utvalgte prosjekt innenfor ordningen Prosjektstøtte kunstfag tildeling 2. halvår 2010 på til sammen kr ,- 1. NonStop Internasjonale teaterfestival, NonStop festivalen 2010, med inntil kr ,- 2. Stiftelsen Norsk Animasjonsforum, Fredrikstad Animasjonsfestival 2010, med inntil kr ,- 3. Kompani Teaterprinsessa, Heidi teaterforestilling mrd inntil kr ,- 4. Ny Musikk Østfold, Høst Riss 2010, musikkfestival med inntil kr ,- 5. Olavsdagene i Sarpsborg, Brudd utendørs multimedieforestilling med inntil kr ,- Presisering fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti om korrigering av innstilling i pkt 5 til ,- Representanten Inger-Christin Torp (Ap) fremmet følgende tilleggsforslag på vegne av Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti: I tillegg foreslår vi å bevilge følgende med dekning fra komiteens disposisjonspost: Kr ,- til Kraftfestivalen Kr ,- til Stenhoggern AS Fylkesrådmannens innstilling med korrigeringen som fremkommer i behandlingen ovenfor ble enstemmig vedtatt. Inger-Christin Torps (Ap) tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. Opplæring, kultur og helsekomiteen slutter seg til fylkesrådmannens innstilling på de fem utvalgte prosjekt innenfor ordningen Prosjektstøtte kunstfag tildeling 2. halvår 2010 på til sammen kr ,- 6. NonStop Internasjonale teaterfestival, NonStop festivalen 2010, med inntil kr ,- 7. Stiftelsen Norsk Animasjonsforum, Fredrikstad Animasjonsfestival 2010, med inntil kr ,- 8. Kompani Teaterprinsessa, Heidi teaterforestilling mrd inntil kr ,- 9. Ny Musikk Østfold, Høst Riss 2010, musikkfestival med inntil kr ,- 10. Olavsdagene i Sarpsborg, Brudd utendørs multimedieforestilling med inntil kr ,- I tillegg bevilges følgende med dekning fra komiteens disposisjonspost: Kr ,- til Kraftfestivalen Kr ,- til Stenhoggern AS

16 16 PS 50/2010 Orienteringer i opplæring, kultur og helsekomiteen 1.juni 2010 Den framlagte informasjonen tas til orientering. Til orientering ble følgende omdelt eller orientert om i opplæring, kultur og helsekomiteens møte 1.juni 2010: 1. Orientering om utsettelse av undervisningsevaluering til høsten 2010 v/inger Christin Torp. 2. Nasjonal Opplæringskonferanse i Trondheim, august. Det foreslås at komiteens medlemmer samt elevrepresentanten får mulighet til å delta. Kostnader knyttet til reise, opphold samt eventuell tapt arbeidsfortjeneste dekkes. Møtegodtgjøring utbetales ikke. 3. Årsrapport 2009, Østfold Teater ble lagt fram i møtet. 4. Årsrapport for Turandot ble lagt fram i fylkestinget i april. 5. Dato for utferd Agro Utvikling Hvam (info. ble sendt medlemmene pr. epost 21.mai). Komiteleder Inger-Christin Torp samt én representant fra posisjon og én representant fra opposisjon foreslås å delta. Navn på de to siste representantene meldes til komiteleder snarest. 6. Uttalelse fra Halden vedrørende formgivningstilbudet ved Halden videregående skole. I tillegg fikk komiteen omdelt innspill fra lærere ved Halden videregående skole. 7. Invitasjon til fagtur i Østfoldlandbruket 4.juni (invitasjon ble også sendt begge komiteer pr. epost 12.mai av Heidi Larsen). Det foreslås at Monica Gåsvatn (Frp) og Elisabeth Morfjord (KrF) deltar fra komiteen. 8. Orientering om streik og streikehåndteringen i Østfold fylkes v/geir R. Johannessen. 9. Oppnevning av en representant til styringsgruppen vedr. Krafttak for grunnleggende ferdigheter, jmfr. sak 32/2010. Monica Gåsvatn foreslås som representant. Fylkesrådmannens forslag med de foreslåtte oppnevninger ble enstemmig vedtatt. Den framlagte informasjon tas til orientering. Nasjonal Opplæringskonferanse i Trondheim, august: Komiteens medlemmer samt elevrepresentanten får mulighet til å delta. Kostnader knyttet til reise, opphold samt eventuell tapt arbeidsfortjeneste dekkes. Møtegodtgjøring utbetales ikke. Agro Utvikling Hvam: Komiteleder Inger-Christin Torp samt én representant fra posisjon og én representant fra opposisjon deltar. Navn på de to siste representantene meldes til komiteleder og sekretær snarest.

17 17 Fagtur i Østfoldlandbruket 4.juni: Monica Gåsvatn (Frp) og Elisabeth Morfjord (KrF) deltar fra komiteen. Monica Gåsvatn er representant til styringsgruppen vedr. Krafttak for grunnleggende ferdigheter, jmfr. sak 32/2010. Forhandlingene avsluttet. Møtet hevet. Inger-Christin Torp komiteleder Monica Gåsvatn medunderskriver Nina Johansen sekretær

Fredrik Bjercke Punsvik ankom kl. 12.15. Mai Lisbeth Larsen, som ble innkalt kl.11.45, ankom kl. 12.30.

Fredrik Bjercke Punsvik ankom kl. 12.15. Mai Lisbeth Larsen, som ble innkalt kl.11.45, ankom kl. 12.30. Møteprotokoll Utvalg: Opplæring, kultur og helsekomiteen Møtested: Fylkesbiblioteket, Fredrikstad Dato: 09.02.2010 Tid: 12:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Inger-Christin Torp

Detaljer

Møteinnkalling Opplæring, kultur og helsekomiteen

Møteinnkalling Opplæring, kultur og helsekomiteen Møteinnkalling Opplæring, kultur og helsekomiteen Møtested: Mysen videregående skole. Tidspunkt: 20.04.2010 kl. 10:00 Eventuelle forfall meldes til Nina Johansen, telefon 69 11 74 02 eller nina.johansen@ostfoldfk.no

Detaljer

Møteinnkalling Fylkesutvalget

Møteinnkalling Fylkesutvalget Møteinnkalling Fylkesutvalget Møtested: Fylkeshuset, Valdisholm Tidspunkt: 19.04.2012 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Kjerstin Berg, telefon 69117401/41204941 eller kjeber1@ostfoldfk.no Varamedlemmer

Detaljer

Møteinnkalling - Fylkestinget

Møteinnkalling - Fylkestinget Møteinnkalling - Fylkestinget Møtested: Fylkeshuset, møterom Valdisholm Tidspunkt: 27.09.2012 kl. 10:00 Eventuelle forfall meldes til Kjerstin Berg, telefon 69 11 74 01 eller kjeber1@ostfoldfk.no Varamedlemmer

Detaljer

Sakskart 2 til møte i fylkestinget 12.05.2014 med innstillinger og innspill fra andre utvalg

Sakskart 2 til møte i fylkestinget 12.05.2014 med innstillinger og innspill fra andre utvalg Møteinnkalling Sakskart 2 til møte i fylkestinget 12.05.2014 med innstillinger og innspill fra andre utvalg Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Møterom Fylkestingssalen Møtedato 12.05.14 Tid 11:00

Detaljer

Møteinnkalling Opplæring, kultur og helsekomiteen

Møteinnkalling Opplæring, kultur og helsekomiteen Møteinnkalling Opplæring, kultur og helsekomiteen Møtested: St. Olav videregående skole, Sarpsborg, Tidspunkt: 17.04.2012 kl. 10:00 Eventuelle forfall meldes til Kjerstin Berg, telefon 69117401/41204941

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 23.04.2013

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 23.04.2013 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 23.04.2013 Møtested: Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato: 23.04.2013 Tid: 15:00 16:50 Faste medlemmer

Detaljer

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kjersti Nythe Nilsen Roy Sverre Hagen Morten Andre` Bakker Medlem Inger Anita Ruud FO Roy Gunnar Løvstad

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kjersti Nythe Nilsen Roy Sverre Hagen Morten Andre` Bakker Medlem Inger Anita Ruud FO Roy Gunnar Løvstad MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Marker rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 16.06.2015 Tidspunkt: 18.00 Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kjersti Nythe Nilsen Roy Sverre

Detaljer

Protokoll fra møte i Fylkesting 12.05.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato: 12.05.2014 Tid: 11:00 17:55

Protokoll fra møte i Fylkesting 12.05.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato: 12.05.2014 Tid: 11:00 17:55 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Fylkesting 12.05.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato: 12.05.2014 Tid: 11:00 17:55 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteprotokoll Kommunestyret

Møteprotokoll Kommunestyret FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Kommunestyret Møtedato: 15.02.2007, Tidspunkt: fra kl. 17:00 til kl. 21:40 Møtested: Bystyresalen, Gamlebyen, møterom Fra til saksnr.: 01/07-31/07 REPRESENTANTER: MØTT:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. KARMØY KOMMUNE Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 05.12.06 Tid: Kl. 18.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 162/08 PRINSIPPAVKLARING - GRAN KOMMUNES ROLLE: UTBYGGING OG DRIFT AV IDRETTSANLEGG I GRAN OG BRANDBU

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 162/08 PRINSIPPAVKLARING - GRAN KOMMUNES ROLLE: UTBYGGING OG DRIFT AV IDRETTSANLEGG I GRAN OG BRANDBU MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Kommunestyret Gran Rådhus, møterom Granavollen Møtedato: 11.12.2008 Tid: 12.00 Merk tidspunkt! Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84 00. Varamedlemmer

Detaljer

Møteinnkalling Formannskapet

Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.02.2015 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 TILLEGGSSAKSLISTE Formannskapet Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 30.04.2014

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 30.04.2014 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 30.04.2014 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Fylkestingssal Øst Møtedato: 30.04.2014 Tid: 14:00 14:50 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 34. Møtested: Laksforsen Turistkafè. Møtedato: 16.12.2010. Møte i Kommunestyret. Møtetid: 10:00

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 34. Møtested: Laksforsen Turistkafè. Møtedato: 16.12.2010. Møte i Kommunestyret. Møtetid: 10:00 Side 1 av 34 Grane kommune Møtebok Møte i Kommunestyret Møtedato: 16.12.2010 Møtetid: 10:00 Møtested: Laksforsen Turistkafè Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 8. desember 2010

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 50/13 19.11.2013 Kommunestyret 70/13 16.12.2013

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 50/13 19.11.2013 Kommunestyret 70/13 16.12.2013 Arkiv: Arkivsaksnr: 2013/3266-2 Saksbehandler: Roar Størset Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 50/13 19.11.2013 Kommunestyret 70/13 16.12.2013 Malvik kommune budsjett 2014 Vedlegg: Budsjettdokument

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 09.06.2011 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Kristiansund kommune Frei kommune www.kristiansund.no/nykommune INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Dato: Tirsdag 4. september 2007 Møtestart: kl 12.00 (merk tiden) Sted: Kristiansund Rådhus bystyresalen

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 11.03.2015

Sakskart til møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 11.03.2015 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 11.03.2015 Møtested Nesoddparken, Løeshagaveien 49, 1450 Nesoddtangen Møtedato 11.03.2015 Tid 14:00 Se program s. 2 1 Saksliste

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret Møtested: Gjenreisingsmuseet for Finnmark og Nord Troms Dato: Torsdag 22.06.2006 Tidspunkt: Kl. 08:30.

Møteprotokoll. Kommunestyret Møtested: Gjenreisingsmuseet for Finnmark og Nord Troms Dato: Torsdag 22.06.2006 Tidspunkt: Kl. 08:30. 4/06 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Gjenreisingsmuseet for Finnmark og Nord Troms Dato: Torsdag 22.06.2006 Tidspunkt: Kl. 08:30 Møteprotokoll Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Ordfører Alf E. Jakobsen,

Detaljer

Lyngen kommune, den 30.09.08. Irene Sørensen leder Inger-Helene Brekke Isaksen konsulent

Lyngen kommune, den 30.09.08. Irene Sørensen leder Inger-Helene Brekke Isaksen konsulent Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Levekårsutvalget Møterommet i Myra, Lyngseidet Dato: Onsdag 08.10.08 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig

Detaljer

Møteinnkalling Fylkesutvalget

Møteinnkalling Fylkesutvalget Møteinnkalling Fylkesutvalget Møtested: Fylkeshuset, Valdisholm Tidspunkt: 22.11.2012 kl. 10:00 Eventuelle forfall meldes til Kjerstin Berg, telefon 69117401 eller kjeber1@ostfoldfk.no Varamedlemmer møter

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu Rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 17.12.2009 Tid: kl. 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 16.06.2014 Tidspunkt: 10:00 16:20

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 16.06.2014 Tidspunkt: 10:00 16:20 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 16.06.2014 Tidspunkt: 10:00 16:20 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Sakskart 2 til møte i fylkestinget 17.06.2013

Sakskart 2 til møte i fylkestinget 17.06.2013 1 Møteinnkalling Sakskart 2 til møte i fylkestinget 17.06.2013 Med innstillinger og innspill fra andre utvalg Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom: Fylkestingssalen Møtedato: 17. juni 2013 Tid:

Detaljer

NB! Møtet er flyttet til tirsdag 15.10 grunnet ekstraordinært Kommunestyremøte den 17.10.

NB! Møtet er flyttet til tirsdag 15.10 grunnet ekstraordinært Kommunestyremøte den 17.10. Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 17.10.2013 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

Interpellasjon fra Øyvind K Myhre (Gbl) om handlingsplanen for OPPTUR prosjektet møte i kommunestyret 11.10.12

Interpellasjon fra Øyvind K Myhre (Gbl) om handlingsplanen for OPPTUR prosjektet møte i kommunestyret 11.10.12 MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 11.10.2012 kl 1700 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via epost knut.lehre@gran.kommune.no eller

Detaljer

Bystyremøte torsdag 14. februar 2008

Bystyremøte torsdag 14. februar 2008 Bystyremøte torsdag 14. februar 2008 Møtestart: kl. 17:00 Bystyresalen i Gamlebyen Det vises til tidligere utsendt innkalling med saksdokumenter. Vedlagt følger: Formannskapets innstilling av 07.02.08

Detaljer