Årsmøte for Tekna Nedre Glomma avdeling 27. februar Odd Fellow Fredrikstad

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmøte for Tekna Nedre Glomma avdeling 27. februar 2015. Odd Fellow Fredrikstad"

Transkript

1 Årsmøte for Tekna Nedre Glomma avdeling 27. februar 2015 Odd Fellow Fredrikstad

2 Årsmøte 2015 i Tekna Nedre Glomma avdeling Tid: Fredag 27. februar 2015, kl Sted: Odd Fellow Fredrikstad, Stabburveien Fredrikstad I henhold til vedtektene gjennomføres det ordinært årsmøte for TEKNA Nedre Glomma avdeling. Dagsorden 1. Konstituering av årsmøtet 2. Tekna 2020 og utfordringer for Tekna som fagforening, ved Inge Harkestad 3. Årsberetning 4. Statistikk for Tekna Nedre Glomma og Østfold 5. Regnskap og revisors beretning 6. Budsjett og aktivitetsplan 7. Valg til styret 8. Valg av revisorer 9. Valg av valgkomite 10. Innkomne forslag 11. Fastsette sted og dato for neste årsmøte Sarpsborg Styret for Tekna Nedre Glomma avdeling 2

3 Deltakerliste Navn Andersen Bjørn Kjelsaas Andersen Espen Strand Arntzen Eivind Børstad Bjørn Steinar Dommersnes Sven Andr. Evensen Per Chr Grindheim Arne Halvorsrud Arne Harkestad Inge Hesselberg Eyvind Hurrød Steinar William Iversen Charlotte Jensen Jon Erik Engseth Johnsen Kjell. Karlsen Anh P Tran Karlsen Arild Oskar Kongsness Torhild S. A Leivestad Trygve Modahl Ingunn Saur Olsen Tor Morten Øverby Opsahl Hans Slåtten Stein Arne Søråsdekkan Roger Stokstad Tom Rune Svendsen Svein-Erik Tømmerås Marit Ørebech Eigil Arbeidsted Frederik II videregående skole Fredrikstad kommune Frederik II videregående skole Cowi AS Avd Fredrikstad Borregaard AS Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening Sarpsborg kommune Sensor Technology AS Sarpsborg kommune Sarpsborg kommune Teknas distriktskontor Østfold Orkla Shared Services AS Østfoldforskning AS Partnertech AS Frederik II videregående skole Nexans Norway AS avd Prosjekt og Installasjon Allnex Norway Sarpsborg kommune St Olav videregående skole 3

4 Årsberetning for Tekna Nedre Glomma avdeling 2014, øvrige årsmøtepapirer og protokoll 4

5 Innhold Dagsorden.3 Deltakerliste..4 Innholdsfortegnelse Styrets årberetning 1.1 Avdelingsleder har ordet Avdelingen Styret og de tillitsvalgte Sentrale tillitsvalgte og oppnevnte i komitèer og utvalg Aktiviteter i Partner for kompetanseutvikling, nettverk og karriere Partner i arbeidslivet Synliggjøre betydningen av realfag og teknologi Bidra til å løse samfunnets utfordringer Møte medlemmene der de er og være tydelig, samlet og åpen Økonomi Regnskap Regnskap for Tekna Nedre Glomma avdeling Budsjett Valgkomitèens innstilling Innkomne forslag Protokoll

6 1. Styrets årsberetning for Avdelingslederen har ordet Kjære Tekna-medlem, tillitsvalgte og andre! Tekna Nedre Glomma avdeling hadde i 2014 et godt år med mange aktiviteter. Avdelingen har gjennomført til sammen 8 medlemsarrangementer med 420 deltagere. I tillegg har vi vært medarrangør på to konferanser. Vi har fortsatt det gode samarbeidet med avdelingene i Moss og Halden og har tilbudt flere aktiviteter i samarbeid med dem. Aktiviteten har vært større enn på lenge, medlemmene har vært flinke til å slutte opp om arrangementene. I fjor arrangerte vi ølsmaking, det er mange år siden sist. Det viste seg å være så populært at vi gjentar i år, men vi har ikke glemt vinaften. Det ser dere senere i kveld. Familiedagen på Inspiria var så vellykket at dette arrangementet planlegger vi nå å gjennomføre hvert år. Mange av aktivitetene har vært så populære at vi har hatt ventelister. Som dere ser av aktivitetsplanen så planlegger vi derfor å gjennomføre flere av aktivitetene på nytt i Det er lurt å være tidlig ute med å melde seg på når tilbudet kommer. Ved utgangen av 2014 tellet vi 772 medlemmer i Nedre Glomma. Det er 14 flere i fjor så medlemsveksten fortsetter. I år er det R-møte (representantskapsmøte), det avholdes annethvert år og er det øverste organet i Tekna. En viktig og interessant sak som behandles er strukturen på organisasjonen vår, «kalt Tekna 2020». Vi på avdelingssiden følger nøye med, vi mener avdelingene er grasrota i organisasjonen og det er viktig at vi beholder vår posisjon. Vi må fortsatt få en struktur der vi kan enklest mulig og med minst mulig byråkrati kan gjennomføre våre arrangementer. Distriktskontoret gjør en utrolig viktig jobb for at vi skal få gjennomført aktivitetene våre. I 2014 takket Berit Høilund av etter lang og god tjeneste. Etter noen måneder med en DK leder som gav seg raskt og deretter bistand fra kontoret i Oppland og Hedmark, tok Torhild Kongsness over som DK leder fra 1.november. Torhild har tidligere vært styremedlem hos oss og kjente arbeidet i Tekna godt. Hun har satt seg imponerende raskt inn arbeidet og gjør allerede en god jobb for oss. Tusen takk, Torhild, både for innsatsen og den gode jobben du gjør. Jeg vet det har blitt mange sene kvelder for deg. Jeg vil takke styret for samarbeidet i året som gikk. I Nedre Glomma er vi så heldige å ha et stabilt og erfarent styre med mange medlemmer. Vi er mange nok til å dele oppgavene mellom oss og lage arbeidsgrupper for de forskjellige arrangementene. På den måten får vi laget flere arrangementer med mindre arbeidsbelastning på den enkelte i styret. Marit Tømmerås Leder Tekna Nedre Glomma avdeling 6

7 1.2 Avdelingen Tekna Nedre Glomma avdeling består av Teknas medlemmer i Sarpsborg, Fredrikstad, Hvaler, Marker, Rømskog, Trøgstad og Rakkestad kommuner i Østfold fylke. Avdelingen har et ansvar for at foreningens aktiviteter opprettholdes og utvikles lokalt. Per hadde avdelingen 772 medlemmer, mot 758 året før. Avdelingen har dermed hatt en medlemsvekst på 1,8 %. Tekna på landsbasis hadde i 2014 en generell medlemsvekst blant ordinære medlemmer på 4 %. Avdelingen fikk 62 nye medlemmer, hvorav 15 var nyinnmeldte, 10 var studentoverganger og 37 kom fra andre avdelinger. Avgangen var på 48 medlemmer, hvorav 25 ble utmeldt og de resterende overført til andre avdelinger. Avdelingen hadde en netto tilgang på 14 medlemmer i Ca. 22 % av avdelingens medlemmer er kvinner. Det er 604 menn og 168 kvinner i avdelingen. Gjennomsnittsalderen i avdelingen er på rundt 49 år. 161 medlemmer er under 37 år, og utgjør omlag 21 % av medlemsmassen. Ca. 87 % av avdelingens medlemmer er yrkesaktive, samtlige kvinner i avdelingen er yrkesaktive bortsett fra 2. Av de yrkesaktive jobber: 73,4 % i privat sektor (inkludert Spekter), 12,4 % i kommunal sektor (inkludert fylkeskommunene) 8,2 % i statlig sektor 3,1 % er selvstendig næringsdrivende 1,3 % har ukjent arbeidsgiver. Tabellen under viser medlemmer fordelt etter bostedskommuner Kommune Antall 1/ Fredrikstad 451 Hvaler 21 Marker 10 Rakkestad 15 Sarpsborg 261 Trøgstad 12 Annet 1 /Uoppgitt 2 Nedre Glomma avdeling Også kommuner med under 5 medlemmer Medlemmer i Rakkestad kommune er kommet til (14 medlemmer pr 1/1-2014) Medlemmer i Aremark kommune er flyttet ut (3 medlemmer 1/1-2014) Tabell 1: Antall medlemmer fordelt etter bostedskommuner 7

8 1.3 Styret og tillitsvalgte Styret i Tekna Nedre Glomma avdeling har i 2014 bestått av: Tømmerås Marit Leder St. Olav videregående skole Børstad Bjørn Steinar Nestleder Cowi AS Avd Fredrikstad Grindheim Arne Kasserer Borregaard AS Hurrød Steinar William Sekretær Andersen Espen Strand Styremedlem Fredrikstad kommune Iversen Charlotte Styremedlem Sarpsborg kommune Johnsen Kjell Styremedlem Kongsness Torhild S A Styremedlem Østfold fylkeskommune (gikk ut av styret ) Slåtten Stein Arne Styremedlem Nexans Norway AS avd Prosjekt og Installasjon Svendsen Svein-Erik Styremedlem Sarpsborg kommune Søråsdekkan Roger Styremedlem Allnex Norway KS Det har vært avholdt 9 styremøter i tillegg til en felles styresamling over 2 dager for de 3 avdelingene i Østfold. Felles styresamling for avdelingsstyrene i Østfold Felles styresamlingen for avdelingene i Østfold var november. Halden avdeling var vertskap og samlingen var lagt til Rømskog Spa og Resort. Det ble blant annet fremmet forslag til fellesaktiviteter for avdelingene i 2015 og fagrådets videre rolle ble diskutert. Fra avdelingen møtte: Kjell Johnsen, Roger Søråsdekkan, Stein Arne Slåtten, Steinar Hurrød og Arne Grindheim. Styresamling hadde totalt 25 deltakere. Fagråd Østfold Avdelingene i Østfold har et felles fagråd bestående av representanter fra hver av de 3 avdelingene. Følgende personer fra Nedre Glomma avdeling har sittet i fagrådet i 2014: Svein- Erik Svendsen, Bjørn Børstad, Kjell Johnsen, Marit Tømmerås, Espen Strand Andersen. Svein- Erik Svendsen fra Nedre Glomma avdeling har vært leder i fagrådet. Fagrådet har som oppgave å utarbeide forslag til faglige aktiviteter som avdelingene kan gjennomføre i fellesskap. Aktiviteten i gruppen har ikke vært så stor i år og det har ikke vært avholdt møter. Fagrådet har kun hatt ett arrangement: «Bypakke Nedre Glomma». Avdelingene i Østfold ønsker derfor å se på sammensetningen og rollen til fagrådet framover. Avdelingene samarbeider for tiden godt og deltar på hverandres aktiviteter. Det har vært flere faglige aktiviteter i regi av avdelingene. 8

9 Revisorer Arild Heie Aage Kollen Per Chr. Evensen Valgkomité: Arild Oskar Karlsen Siri Aas- Aune 1.4 Sentrale tillitsvalgte og oppnevnte i komiteer og utvalg Nedre Glomma avdeling har mulighet til å fremme kandidater til enkelte sentrale verv. I 2014 har vi hatt følgende representanter i sentrale tillitsverv: Avdelingskomiteen: Marit Tømmerås sitter i Avdelingskomiteen Avdelingskomiteen er satt ned av avdelingene selv på det årlige avdelingsledermøtet. Komiteen arrangerer avdelingenes vårmøte og avdelingsledermøtet om høsten. De samordner tilbakemelding fra avdelingene til Hovedstyret. Teknas fagutvalg Svein-Erik Svendsen sitter i Teknas Fagutvalg Fagutvalget er et utvalg nedsatt av hovedstyret. De behandler faglige saker i Tekna Likestillingsutvalget Marit Tømmerås har sittet i likestillingsutvalget. Likestillingsutvalget ble nedsatt av hovedstyret etter et vedtak på R-møtet i Mandatet var å utrede bruk av tilleggspoeng for kjønn ved opptak til universitetsstudier. Utvalget lagde en rapport med en faktadel, en drøftingsdel og en konklusjon. Både historiske og nyere data samt forskjellige høringer og uttalelser er vurdert. Anbefalingen i konklusjonen er at ordningen bør anbefales videreført, men at den skal vurderes etter en felles mal for alle universitet i Norge og det må settes klare grenser for både innføring og avvikling. Teknas faglige årsmøte: februar i Oslo: Svein-Erik Svendsen møtte Avdelingskomiteens vårsamling 23. mai i Tekna: Marit Tømmerås møtte Avdelingsledermøtet oktober: Nestleder Bjørn Børstad møtte Hovedstyrets dialogmøte Hovedstyrets dialogmøte ble avholdt på Hotell Jeløy Radio oktober og Østfold var vertskap. Hensikten med de tradisjonelle møtene er å ha en dialog mellom grunnorganisasjonen og Hovedstyret. Fra Nedre Glomma avdeling møtte: Kjell Johnsen, Arne Grindheim, Espen Andersen, Svein Erik Svendsen, Charlotte Iversen og Marit Tømmerås. 9

10 2. Aktiviteter i 2014 Avdelingens aktiviteter/tiltak er presentert med utgangspunkt i målsetningene i Teknas overordnede strategi, Tekna Aktivitetene er listet opp i tabellen under og kommentert på de etterfølgende sidene. Arrangement Ansvarlig Påmeldte Partner for kompetanseutvikling, nettverk og karriere Scienceuke for ungdom og Teknakonferanse for rådgivere og realfaglærere Fagrådet 45 Medlemskurs ABC for prosjektstyring* DK Østfold 19 Forskerduellen Partner i arbeidslivet Fagrådet Medlemskurs Pensjon en viktig del av dine ansettelsesvilkår* DK Østfold 34 Synliggjøre betydningen av realfag og teknologi Drageverksted* Styret 50 First Lego Leauge turneringen i Østfold ** Inspiria Tema- og familiedag på Inspiria* Styret 147 Bidra til å løse samfunnets utfordringer Bypakke Nedre Glomma Fagrådet 2 Møte medlemmene der de er og være tydelig, samlet og åpen Skismørekurs Styret 53 Årsmøte Tune prestegård med foredrag og sosial samling Styret 48 Dalslandskanalen* Styret 49 Tånga Gård* Styret 32 Mikroølkveld Styret 41 Totalt antall deltakere 520 Totalt antall deltakere på arrangementer i regi av styret 420 Tabell 2: Aktiviteter i regi av Tekna Nedre Glomma avdeling i Aktiviteter som er merket med * er fellesarrangementer for Østfold avdelingene, eller arrangementer hvor de andre avdelingene i Østfold er invitert. ** Telles ikke med. Antall deltakere: 383 elever og ca. 50 veiledere. 6 barneskoler og 12 ungdomsskoler deltok i turneringen. Under følger noen utfyllende kommentarer til aktivitetene i tabell Partner for kompetanseutvikling, nettverk og karriere Scienceuke og Teknas rådgiverkonferanse En elevgruppe fra Greåker videregående skole arrangerte scienceuke/realfagsuke for ungdom i februar. Det var flere arrangementer med forskjellig tema hver dag. Teknas konferanse for rådgiver og realfaglærere inngikk i programmet. Rådgiverkonferansen ble svært godt tatt imot av deltagerne, som gjerne ønsket at Tekna kunne følge opp med flere slike arrangementer. 10

11 04.03 Medlemskurs ABC for prosjektstyring Et kurs for medarbeider eller ledere som ønsker å bli bedre til å styre et prosjekt eller bruke kvalifikasjonene sine på en bedre måte Forskerduellen, møtested Litteraturhuset i Fredrikstad i samarbeid med Høgskolen i Østfold. Arrangementet var en del av Forsknings-dagene 2014 og publikum var i hovedsak elever fra videregående skole. Hensikten med Forskerduellen var å få et litt annet perspektiv på forskningsformidling. Det skulle oppleves som morsomt og kanskje kunne ta hull på noen myter om forskning. 2.2 Partner i arbeidslivet Medlemskurset Pensjon en viktig del av medlemmers ansettelsesvilkår var spesielt rettet mot tillitsvalgte i bedriftsgrupper 2.3 Synliggjøre betydningen av realfag og teknologi Drageverksted på Sarpsborg roklubb Gjennom lek og undring ble krefter/motkrefter og de fysiske fenomener som gjør at noe løftes og annet ikke studert. Arrangementet var for Teknamedlemmer i Østfold med familier og ble raskt fulltegnet. Dette var et populært arrangement, og vi fikk gode tilbakemeldinger på gjennomføringen av dagen First Lego Leauge turneringen i Østfold (FFL-turneringen) Fra 2013 har Inspiria overtatt som prosjektleder. FLL er en turnering/kunnskapskonkurranse for barn og unge fra år. Hensikten med arrangementet er å øke interessen for teknologi og vitenskap og stimulere dagens ungdom til å bli morgendagens ingeniører og forskere. Nedre Glomma er en av hovedsponsorene for FLL turneringen Østfold og delte ut pengepremier til de to vinnerlagene på barne- og ungdomstrinnet. 11

12 Tema- og familiedag på Inspiria Science center Deltagerne fikk oppleve senterets utstillinger, ulike forestillinger og show, samt aktiviteter i mindre grupper. Det ble gjennomført et spennende og forrykende show med vitenskapsartister. Det ble vist filmer om dinosaurer, insekter og teleskopet og astronomien som utviklet seg til å bli en moderne vitenskap. Aktivitetene i de mindre gruppene var praktiske laboratorieøvelser hvor den enkelte laget: Deg selv på boks (isolering av DNA), slim eller Lip Gloss. Vi erfarte at dette var en flott mulighet til å fremme faglige problemstillinger, gjøre vitensenteret kjent, og få voksne, barn og ungdommer til å møtes til undring og lek med Tekna-fag. 2.4 Bidra til å løse samfunnets utfordringer 20.09: Arrangementet om bypakke Nedre Glomma ble arrangert, som et dropp inn arrangement, på en lørdag formiddag i forbindelse med Sarpsborg kommune Byfest. Pga. knallfint vær og mange utendørs aktiviteter viste dette seg å være en feilslått strategi. 2.5 Møte medlemmene der de er og være tydelig, samlet og åpen Skismørekurs, Sarpsborg roklubb Tidligere innehaver av Gaarder Sport i Fredrikstad ga deltagerne råd om hvordan man velger riktige ski med riktig spenn. Deltagerne fikk også innblikk i glidsoner, hvordan man legger glider, legger voks og festesmøring og rengjør skiene Årsmøte Tune prestegård Etter årsmøtet fortalte eieren om historien rundt prestegården, oppussingen for å få den tilbake til opprinnelig stil og prosjektet med utleievirksomhet og konferanser. Tilslutt ble det servert middag i praktfulle omgivelser Dalslandskanalen Dette var en tur for oss voksne. Vi reiste med buss til Enningdalen der vi i strålende solskinn gikk ombord i en sjarmerende båt. Dalandskanalen er en av verdens vakreste vannveier. Vi fikk oppleve vakker natur og ikke minst Akvedukten som er et arkitektonisk underverk. Kapteinen på båten var guide og fortalte om det vi så langs kanalen. Underveis fikk vi servert lunsj med både god mat og drikke. Vel framme i Håverud, hvor vannveien, jernbanen og landveiene møtes, sto bussen og ventet på oss og kjørte oss hjem. 12

13 Tånga Gård Tånga gård ligger idyllisk til i Bohuslän, 6 km fra Svinesund. I samarbeid med Naturvernforbundet og en svensk søsterorganisasjon arrangerte vi familiedag. Det var flest aktiviteter for barna, men mange av oss voksne satt pris på å få prøve elektriske sykler og å beundre en motorsagkunstner i aksjon. Barna hoppet i høyet, satt bakpå traktoren, red på hest, gikk natursti og spikket med kniv. Vi grillet og det var musikalsk innslag. Både store og små koste seg i sola denne dagen Mikroølkveld Gjærhuset AS Gjærhuset AS ligger i de gamle lokalene til Fredrikstad Bryggeri. Deltakerne fikk omvisning med foredrag om ølbrygging og smaking på husets øl fra eget mikrobryggeri. Etterpå var det noe å bite og servering av drikke. 3. Økonomi Samfunnsmidler Avdelingen har søkt og fått tildelt kr til Scienceuke/rådgiverkonferansen, kr ,- til Forskerduellen, kr ,- til FFL-turneringen og kr til å dekke utgiftene til arrangementet «Bypakke Nedre Glomma». Totalt kr ,-.. Faglige aktivitetsmidler Fagrådet Østfold søkte og fikk tildelt kr ,- til Tema og familiedag på Inspiria Science center. Avdelingens økonomi Den økonomiske situasjonen i avdelingen er god, med et overskudd i 2014 på kr Akkumulert overskudd er på kr ,- 13

14 3.1 Regnskap 2014 TEKNA NEDRE GLOMMA AVDELING Org.nr REGNSKAP 2014 UTGIFTER NOK INNTEKTER NOK Medlemsmøteutgifter ,34 Kontingent ,00 Styrets utgifter 5868,10 Egenandeler 28200,00 Styresamling Rømskog 19386,00 Gaver, refusjoner 8470,35 Avsl.distr.sekr. 2820,00 Tekna, faglig tilskudd 40000,00 Forskuttering 10000,00 Renter, forbrukskonto 3356,39 Diverse 4632,00 Renter, disposisjonskonto 140,57 Støtte FLL 10000,00 Diverse inntekt 1550,00 Overskudd 29864,87 SUM ,31 SUM ,31 AKTIVA NOK PASSIVA NOK Forbrukskonto (F) ,35 Akkumulert overskudd ,71 Disposisjonskonto (B) ,49 Årets overskudd 29864,87 SUM ,71 SUM ,71 14

15 3.2 Regnskap for Tekna Nedre Glomma avdeling 2014 INNTEKTER Regnskap 2013 Regnskap 2014 Budsjett 2015 Avdelingskontingent Renter Egenandel arrangementer Tilskudd (søknader/sponsing) Sum inntekter KOSTNADER Regnskap 2013 Regnskap 2014 Budsjett 2015 Partner for kompetanseutvikling, nettverk og karriere Partner i arbeidslivet I et internasjonalt arbeidsliv Synliggjøre betydningen av realfag og teknologi Bidra til å løse samfunnets utfordringer Møte medlemmene der de er Være tydelig, samlet og åpen Drift av avdelingen, inkludert styremøter Diverse kostnader Disponibelt Sum kostnader Årsresultat Balanse EIENDELER Regnskap 2013 Regnskap 2014 Budsjett 2015 Bankinnskudd og kontanter Utestående fordringer Annet Sum eiendeler EGENKAPITAL OG GJELD Regnskap 2013 Regnskap 2014 Budsjett 2015 Egenkapital Gjeld Annet Sum egenkapital og gjeld Forklaring til postene: 1) I 2014 mottok avdelingen tre innbetalinger av avdelingskontingent. 15

16 4. Planlagte aktiviteter i 2015 Tabellen under viser planlagte aktiviteter for Noen av disse er medlemskurs i regi av Teknas distriktskontor i Østfold, mens andre er arrangementer som Halden og Moss er ansvarlig for og hvor avdeling Tekna Nedre Glomma inviteres med. Tidspunkt Aktivitet Sted 11. februar Frokostmøte Breeam Inspiria Science center 27. februar Årsmøte og vinaften Odd Fellow Fredrikstad 11. mars Medlemskurs - Effektivitet og tidsstyring Quality Resort og Hotel 21. mars Familiearrangement bowling SEFA Bowlingsenter 23. april Medlemskurs - Engelsk/e-post Quality Resort og Hotel 20. mai Medlemskurs Retorikk Marche Rygge Vest 30. mai Gamlebyen Modelljernbane 31. mai Familietur Tjärnø 6. juni Tur med ledsager- Dalslandskanalen Juni Bedriftsbesøk: Teknologiparken Halden 6. september Tur til Tånga gård September Forskerduell Oktober Drageverksted Oktober Foredrag: Thorium - framtidens energikilde Inspiria Science center 16. november Familiedag Inspiria Inspiria Science center November Ølaften nov. Felles styresamling Østfold Støtvig hotell Høsten medlemskurs Quality Resort og Hotel Tabell 3: Aktivitetsplan for

17 5. Budsjett 2015 Tekna - Nedre Glomma avdeling Org.nr Forslag til Budsjett 2015 Inntekter Kontingent ,00 Renter 3 500,00 Faglige støttemidler ,00 SUM ,00 Aktivitetsplan Breeam-konferanse 11. feb ,00 Årsmøte/Vinaften, 27. feb ,00 Familiearr. - Bowling 21. mars ,00 Familiearr - Gmlbyen modelltog 30. mai ,00 Familietur Tjärnö 31. mai 4 000,00 Tur m/ledsager - Dalslands kanal 6. juni ,00 Familietur - Tånga gård - høstarr ,00 Familiearr. - drageverksted sep ,00 Forskerduell sep 8 000,00 Finale FLL - Inspiria - nov ,00 Familiedag - Inspiria - nov ,00 Ølaften - høstarr ,00 Faglig bidrag, mottaker NN ,00 Styresamling Østfold, nov ,00 Administrasjon 5 000,00 SUM ,00 Posteringer er avhengig av deltakelsen Arne Grindheim Kasserer 17

18 6. Valgkomiteens forslag til valg Valgkomiteen har bestått av: Siri Aas-Aune og Arild Oskar Karlsen Leder, kasserer og styremedlemmer Navn Verv Tømmerås Marit Leder Gjenvalg velges for 1 år Børstad Bjørn Steinar Nestleder Gjenvalg velges for 2 år Grindheim Arne Kasserer Gjenvalg velges for 2 år Hurrød Steinar William Styremedlem Gjenvalg velges for 2 år Andersen Espen Strand Styremedlem Gjenvalg velges for 2 år Iversen Charlotte Styremedlem Gjenvalg velges for 2 år Johnsen Kjell Styremedlem Ikke på valg gjenstår 1 år Slåtten Stein Arne Styremedlem Ikke på valg gjenstår 1 år Søråsdekkan Roger Styremedlem Ikke på valg gjenstår 1 år Tor Morten Olsen Styremedlem Ny, velges for 2 år Revisorer Arid Heie Aage Kollen Per Ch. Evensen Gjenvalgt, velges for 1 år Gjenvalgt, velges for 1 år Gjenvalgt, velges for 1 år Styrets forslag til valgkomité Siri Aas Aune Svein Erik Svendsen Gjenvalgt, velges for 1 år Ny, velges for 1 år 18

19 19 7. Innkomne forslag Forslag til justeringer av vedtekter Endringene av vedtekter for Tekna Nedre Glomma avdeling ble behandlet og vedtatt av årsmøtet i De vedtatte vedtektene ble deretter sendt inn til Hovedstyret for endelig godkjenning. Under følger en e-post med kommentarer fra hovedstyret til vedtektene. Hovedstyret påpeker at enkelte unøyaktigheter i vedtektene og at dette bør endres. Saken framlegges for årsmøtet til orientering. Til: Tekna Nedre Glomma avdeling ved avdelingsleder Marit Tømmerås Fra : Generalsekretæren i Tekna Kopi: DK-leder Berit Høilund og avdelingskoordinator Inge Harkestad Dato: Innmeldte vedtektsendringer for Tekna Nedre Glomma avdeling, vedtatt på avdelingens årsmøte 2013, er godkjent (*) med godkjenningsdato 23. mai 2013.Vi vil imidlertid påpeke enkelte unøyaktigheter i de innmeldte vedtektene: 1. Tittelen er Vedtekter for Tekna Nedre Glomma avdeling, mens den formelt riktige tittelen skal være Vedtekter for Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening, Nedre Glomma avdeling. 2. I 1 Navn står det: Avdelingens navn er Tekna, Nedre Glomma avdeling. Som angitt i Teknas lover 3 punkt 4 skal det korrekte navnet på avdelingen være Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening, Nedre Glomma avdeling. For øvrig står det videre: Avdelingen er grunnorganisasjon for medlemmer av Tekna i Nedre Glomma region. Nedre Glomma avdeling består av Sarpsborg, Fredrikstad, Hvaler, Marker, Rømskog, Trøgstad og Rakkestad kommuner i Østfold fylke. Det kan anføres at dette ikke virker å høre logisk hjemme under navneparagrafen. For øvrig anføres det at setningen Avdelingen arbeider ut fra den vedtatte handlingsplan i 2 Formål ikke virker å høre logisk hjemme under formålsparagrafen. Det fremgår heller ikke tydelig om det menes Teknas handlingsplan eller avdelingens prioriterte oppgaver. Vi vil oppfordre til at avdelingen reviderer vedtektene for å unngå unøyaktigheter. Spørsmål om dette kan tas opp med DK-leder og avdelingskoordinator Inge Harkestad. *) I henhold til Teknas lover 3.8 og avdelingens vedtekter 10, skal avdelingens vedtekter godkjennes av Teknas hovedstyre. Hovedstyret har delegert fullmakt til å godkjenne løpende vedtektsendringer i avdelingene til generalsekretæren. I henhold til denne fullmakten er de innmeldte endringene godkjent av generalsekretæren, og Hovedstyret har tatt godkjenningen til etterretning jf. hovedstyresak H-101/13. Med vennlig hilsen Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening

20 Ivar Horneland Kristensen generalsekretær Styrets forslag til vedtak: 1. Saken legges fram for årsmøtet til orientering. 2. Forslagene til justeringer tas i hovedsak til etterretning. Styret ønsker imidlertid å beholde avsnittet under 1, som angir hvilke kommuner som inngår i avdelingen. 20

21 Protokoll Sak: PROTOKOLL fra årsmøtet for 2015 i Tekna Nedre Glomma avdeling Møtedato: Referent: Espen Andersen Deltakere: 25 medlemmer av avdelingen, 19 ledsagere samt leder for distriktskontoret og avdelingsleder for distriktskontorene. Møtested: Odd Fellows lokaler, Stabburet Fredrikstad Vedtektfestet dagsorden: 1. Konstituering av årsmøtet og valg av to medlemmer til å undertegne protokollen 2. Tekna 2020 og utfordringer for Tekna som fagforening, ved Inge Harkestad 3. Årsberetning 4. Statistikk for Tekna Nedre Glomma og Østfold v/dk Torhild S. A. Kongsness 5. Regnskap og revisors beretning 6. Budsjett og handlingsplan 7. Valg til styret 8. Valg av 2 revisorer 9. Valg av valgkomite 10. Innkomne forslag 11. Fastsette sted og dato for neste årsmøte Styreleder Marit Tømmerås ønsket de fremmøtte velkommen til årsmøtet. Sak 1. Det var ingen merknader til innkallingen og dagsorden. Vedtak: Godkjent Møteleder: Marit Tømmerås; referent: Espen Andersen Protokollundertegnere: Ingunn Saur Modahl og Eyvind Hesselberg Vedtak: Møteleder, referent og protokollundertegnere ble valgt ved akklamasjon 21

22 Sak 2. Inge Harkestad gikk igjennom Tekna 2020 og utfordringer for Tekna som fagforening. Tekna 2020 er delt inn i 6 hovedområder: 1. Som partner for kompetanseutvikling, nettverk og karriere 2. Ved å møte medlemmene der de er og være en åpen, samlet og tydelig organisasjon. 3. Ved å synliggjøre betydningen av realfag og teknologi. 4. Ved å bidra til å løse samfunnsutfordringer 5. Som partner for arbeidslivet. 6. I et internasjonalt arbeidsliv. Mer kan leses i presentasjonen som blir lagt ut sammen med protokollen og på hjemmesidene til Tekna. Sak 3. Leder Marit Tømmerås leste opp sine inntrykk fra siste driftsår. Deretter gjennomgikk Arne Grindheim den utdelte årsberetningen. Svein Erik Svendsen; forskerduellen skal også inn under fagrådets aktiviteter samt scienceuke og rådgiverkonferanse. Fagrådets rolle skal diskutteres i Tekna Ingen merknader fremkom. Vedtak: Årsberetning for 2014 ble tatt til etterretning med kommentarer. Sak 4. Statistikk for Tekna Nedre Glomma og Østfold. Torhild gjennomgikk statistikken over medlemmene. Per 31/ har Tekna Østfold nå 1632 medlemmer. Sak 5. Regnskapet var revidert og godkjent. Kasserer Arne Grindheim gjennomgikk de ulike regnskapspostene og redegjorde for disse. Revisor hadde ingen kommentarer til regnskapet enn at alt var i skjønneste orden. Vedtak: Regnskapet for 2013 ble enstemmig godkjent. Sak 6. Budsjettet og handlingsplanen ble gjennomgått av kasserer Arne Grindheim. I forhold til det fremlagt budsjettet i årsmøtedokumentene er det gjort en korrigering av inntektssiden som ble fremlagt på årsmøte: Korrigering: 22

23 Budsjett 2015: Kontingent: Egenandel: Renter: Faglig støtte: Totalt: kr kr kr kr kr Det fremkom ingen andre merknader til budsjett og handlingsplan. Vedtak: Budsjettet og handlingsplanen for 2015 vedtas med kommentarer. Sak 7. Valgkomiteen har bestått av Siri Aas-Aune og Arild Oscar Karlsen. Karlsen gjennomgikk valgkomiteens forslag til kandidater til styret for Leder velges vanligvis for ett år av gangen. Leder Marit Tømmerås Gjenvalg 1 år Nestleder Bjørn S Børstad Gjenvalg 2 år Vedtak: Valg av leder ble enstemmig godkjent. Resten av styret konstituerer seg selv på første styremøte etter årsmøtet. Følgende forslag ble fremsatt: Arne Grindheim Gjenvalg 2 år Steinar Hurrød Gjenvalg 2 år Kjell Johnsen Gjenvalg 1 år gjenstår Espen Andersen Gjenvalg 2 år Stein Arne Slåtten Gjenvalg 1 år gjenstår Roger Søråsdekkan Gjenvalg 1 år gjenstår Charlotte Iversen Gjenvalg 2 år Tor Morten Olsen Ny 2 år Vedtak: Valgkomiteens forslag ble enstemmig godkjent 23

24 Sak 8. Revisorer Arild Heie Gjenvalg 1 år Aage Kollen Gjenvalg 1 år Per Chr Evensen Gjenvalg 1 år Vedtak: Valg av revisorer ble enstemmig godkjent Sak 9. Valgkomite Siri Aas-Aune Gjenvalg 1 år Svein Erik Svendsen Ny 1 år Vedtak: Valg av valgkomite ble enstemmig godkjent Sak 10. Innkomne forslag Det fremkom under årsmøtet et forslag til arrangementer i 2015: befaring på nytt sykehus. Dette tar det nye styret med seg til vurdering. Det forelå ett forslag fra styret, som ble presentert av Marit Tømmerås i vedlegg 4 i årsberetningen. Det gikk på justering av vedtektene. Justeringen går på følgende: "Vedtekter for Tekna Nedre Glomma avdeling". Formelt skal den riktige tittelen skrives slik: "Vedtekter for Tekna Tenkisk-naturvitenskapelig forening, Nedre Glomma avdeling". Videre virker det ikke logisk at definisjonen på hvilke kommuner som hører under Nedre Glomma avdeling, er plassert under navneparagrafen. Styret foreslår at Årsmøtet tar justeringene til etterretning og at hvilke kommuner som hører med under Nedre Glomma fortsatt blir under 1. I tillegg skal årsmøtet vedta representanter til R-møtet 2015: Styrets forslag er: Leder Marit Tømmerås og styremedlem Espen Andersen. Vedtak: 24

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. Det 100. ordinære årsmøtet i Tekna Drammen 13. februar 2015, kl 19.00 Drammens Børs, Bragernes torg

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. Det 100. ordinære årsmøtet i Tekna Drammen 13. februar 2015, kl 19.00 Drammens Børs, Bragernes torg VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE Det 100. ordinære årsmøtet i Tekna Drammen 13. februar 2015, kl 19.00 Drammens Børs, Bragernes torg Innholdsfortegnelse Årsberetning for Tekna Drammen avdeling... 3 Avdelingen...

Detaljer

Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2015

Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2015 Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2015 Onsdag den 25.mars kl 19.00 Thon hotell Sakspapirer 1 Harstad avdeling ÅRSMØTEINNKALLING Tekna Harstad avdeling Medlemmene innkalles til årsmøte i foreningen Tid:

Detaljer

Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2014

Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2014 Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2014 Onsdag den 26.mars kl 19.00 Thon Hotel Harstad Sakspapirer 1 Harstad avdeling ÅRSMØTEINNKALLING Tekna Harstad avdeling Medlemmene innkalles til årsmøte i foreningen

Detaljer

Årsmøte for Tekna Nord-Trøndelag avdeling. 17.mars Rica Hell

Årsmøte for Tekna Nord-Trøndelag avdeling. 17.mars Rica Hell Årsmøte for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2014 17.mars Rica Hell Agenda: 18:00 - Foredrag av John Alexander Strømme, NTNU - "Tulp fiction - eller - mysteriet med Rembrandt og din egen underarm". 19:00

Detaljer

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE Det 99. ordinære årsmøtet i Tekna Drammen avdeling 7. februar 2014, kl 19.00 Drammens Børs, Bragernes torg Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2013 KONTOR

Detaljer

Årsberetning for Tekna Vestfold avdeling

Årsberetning for Tekna Vestfold avdeling Årsberetning for Tekna Vestfold avdeling 2014 Innhold Styrets årsberetning for 2014...3 Avdelingslederen har ordet... 3 Avdelingen... 5 Styret og tillitsvalgte... 5 Aktiviteter i 2014... 6 Prioriterte

Detaljer

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2014 Innhold Styrets årsberetning for 2014... 3 Avdelingslederen har ordet... 3 Avdelingen... 4 Styret og tillitsvalgte... 4 Aktiviteter i 2014... 5 Partner

Detaljer

Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2012

Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2012 Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2012 Torsdag den 22.mars kl 19.00 Thon hotell Sakspapirer 1 Harstad avdeling ÅRSMØTEINNKALLING Tekna Harstad avdeling Medlemmene innkalles til årsmøte i foreningen Tid:

Detaljer

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE DET 98. ORDINÆRE. Fredag 15. februar 2013, kl 19.00. Drammens Børs, Bragernes torg. Etter årsmøtet blir det årsfest.

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE DET 98. ORDINÆRE. Fredag 15. februar 2013, kl 19.00. Drammens Børs, Bragernes torg. Etter årsmøtet blir det årsfest. VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE DET 98. ORDINÆRE Fredag 15. februar 2013, kl 19.00 Drammens Børs, Bragernes torg Etter årsmøtet blir det årsfest. Dagsorden: 1. Styrets årsberetning 2012, vedlegg 1 2. Orientering

Detaljer

Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2002 side 1. Norske Sivilingeniørers Forening NIF BERGEN AVDELING

Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2002 side 1. Norske Sivilingeniørers Forening NIF BERGEN AVDELING Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2002 side 1 Norske Sivilingeniørers Forening NIF BERGEN AVDELING ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2002 Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2002 side 2 1.

Detaljer

Lokallagshåndbok. Innhold

Lokallagshåndbok. Innhold Lokallagshåndbok Lokallagshåndbok Innhold Ordliste og forkortelser... 2 Hva er Framfylkingen?... 8 Historie... 8 Organisasjon... 9 Medlemskap... 9 Hvordan starte framlag?... 10 Samle venner og bekjente...

Detaljer

Årsberetning for Tekna Trondheim avdeling

Årsberetning for Tekna Trondheim avdeling Årsberetning for Tekna Trondheim avdeling 2013 Innhold Styrets årsberetning for 2013... 3 Avdelingslederen har ordet... 3 Avdelingen... 4 Styret og tillitsvalgte... 4 Grupper under avdelingen med egne

Detaljer

Faglig årsrapport 2010

Faglig årsrapport 2010 Faglig årsrapport 2010 Innledning I 2010 har Fagutvalget og fagsiden startet arbeidet med å fylle det faglige hjemmet i Tekna, og to nye faglige grupper er etablert: Tekna Havbruk og Tekna Biotek. Fagutvalget

Detaljer

Faglig årsrapport 2009

Faglig årsrapport 2009 Faglig årsrapport 2009 Faglig årsrapport 2009 2 Innledning anno 2010 Fagsiden i Tekna har fått godt fotfeste de siste par årene, og arbeidet i Fagutvalget blir stadig mer spennende. Et fokus for Fagutvalget

Detaljer

Årsberetning og regnskap for. Tekna Bergen avdeling. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsberetning og regnskap for. Tekna Bergen avdeling. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2010 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Avdelingslederen har ordet 3 1 Styrets beretning 4 1.1 Viktige begivenheter i året som gikk 4 1.1.1 Ridder

Detaljer

Årsberetning og regnskap for. Tekna Bergen avdeling. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsberetning og regnskap for. Tekna Bergen avdeling. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2013 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Avdelingslederen har ordet 3 1 Styrets beretning 4 1.1 Viktige begivenheter i året som gikk 4 1.1.1 Faglig

Detaljer

Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2003 side 1. Norske Sivilingeniørers Forening NIF BERGEN AVDELING

Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2003 side 1. Norske Sivilingeniørers Forening NIF BERGEN AVDELING Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2003 side 1 Norske Sivilingeniørers Forening NIF BERGEN AVDELING ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2003 Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2003 side 2 1.

Detaljer

Årsrapport og regnskap for. Tekna Bergen avdeling. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsrapport og regnskap for. Tekna Bergen avdeling. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsrapport og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2007 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Avdelingslederen har ordet: 2007 - fortsatt medlemsvekst 3 1 Styrets beretning 4 1.1 Viktige begivenheter

Detaljer

Årsberetning for Tekna Trondheim avdeling

Årsberetning for Tekna Trondheim avdeling Årsberetning for Tekna Trondheim avdeling 2014 Innhold Styrets årsberetning for 2014... 3 Avdelingen... 3 Styret og tillitsvalgte... 3 Aktiviteter i 2014... 4 Partner for kompetanseutvikling, nettverk

Detaljer

Årsberetning for Tekna Molde avdeling

Årsberetning for Tekna Molde avdeling Årsberetning for Tekna Molde avdeling 2014 Innhold Styrets årsberetning for 2014... 3 Avdelingslederen har ordet... 3 Avdelingen... 4 Styret og tillitsvalgte... 4 Aktiviteter i 2014... 4 Partner for kompetanseutvikling,

Detaljer

Årsrapport og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2004 side 1 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2004

Årsrapport og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2004 side 1 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2004 Årsrapport og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2004 side 1 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2004 Årsrapport og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2004 side 2 1.STYRETS ÅRSBERETNING Innledning Året 2004 har vært

Detaljer

Gaia HMS Brukerforening

Gaia HMS Brukerforening Styreperm for Gaia HMS Brukerforening Her finner du blant annet Målbeskrivelser for brukerforeningens styre Vedtekter Medlemslister Dokumentmaler Sist oppdatert 28.01.2005 av Jarand Hindenes INNHOLD side

Detaljer

Årsberetning for Tekna Trondheim avdeling

Årsberetning for Tekna Trondheim avdeling Årsberetning for Tekna Trondheim avdeling 2006 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsmøtedagsorden 2007...3 Styrets beretning...4 Saker i media...4 Medlemsutviklingen...4 Arrangementer...4 Status

Detaljer

Styremøte 1 2013-2014: Sakliste

Styremøte 1 2013-2014: Sakliste Styremøte 1 2013-2014: Sakliste Sted: Norsk kulturforums møterom Tid: Tirsdag 10.september kl. 17 onsdag 11.september kl. 16 Sak 21/2013: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 22/2013: Godkjenning

Detaljer

Nr 01-2013 I DETTE NUMMER: MEDLEMSBLAD FOR DIS-VESTFOLD 18. ÅRGANG. Fotogruppen. Vestfold, hvor er det? Folketelling i 1891. Årsmøte 2013 - Budsjett

Nr 01-2013 I DETTE NUMMER: MEDLEMSBLAD FOR DIS-VESTFOLD 18. ÅRGANG. Fotogruppen. Vestfold, hvor er det? Folketelling i 1891. Årsmøte 2013 - Budsjett DIZ MEDLEMSBLAD FOR DIS-VESTFOLD Nr 01-2013 18. ÅRGANG I DETTE NUMMER: Fotogruppen Vestfold, hvor er det? Folketelling i 1891 Årsmøte 2013 - Budsjett Årsmøte 2013 - Regnskap DIZ Medlemsblad for DIS-Vestfold

Detaljer

Østfold. Årsmøte 2014. Arbeiderparti. 21. 22. Rica City Hotell. Historien

Østfold. Årsmøte 2014. Arbeiderparti. 21. 22. Rica City Hotell. Historien Østfold Arbeiderparti Årsmøte 2014 21. 22. Rica City Hotell mars Historien Innhold Årsmøte 2014 Østfold Arbeiderparti Tillitsvalgte i årsperioden 4 Styret har i perioden behandlet følgende saker 6 Styrets

Detaljer

INVITASJON TIL ÅRSMØTE. Sted: HINT i Steinkjer. Tid: Torsdag 16. mars 2006 kl.18. Til medlemmene i Tekna Nord-Trøndelag avdeling

INVITASJON TIL ÅRSMØTE. Sted: HINT i Steinkjer. Tid: Torsdag 16. mars 2006 kl.18. Til medlemmene i Tekna Nord-Trøndelag avdeling Til medlemmene i Tekna Nord-Trøndelag avdeling INVITASJON TIL ÅRSMØTE Styret inviterer til årsmøte i Tekna Nord-Trøndelag avdeling. Sted: HINT i Steinkjer. Tid: Torsdag 16. mars 2006 kl.18. 1. Orientering

Detaljer

Nr 1/2010 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 40 DAGSORDEN: 1. ÅPNING 3. BERETNING FOR 2009 4. REGNSKAP FOR 2009 5.

Nr 1/2010 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 40 DAGSORDEN: 1. ÅPNING 3. BERETNING FOR 2009 4. REGNSKAP FOR 2009 5. Nr 1/2010 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 40 Møre og Romsdal Døveforening, Storevågen 75, 6020 Ålesund. Org. nr: 971 572 159 Teksttelefon 70 14 62 64 Vanlig telefon: 70 14 04 35 Telefaks:

Detaljer

HØVIK VERK VEL POSTBOKS 502, 1328 HØVIK

HØVIK VERK VEL POSTBOKS 502, 1328 HØVIK HØVIK VERK VEL POSTBOKS 502, 1328 HØVIK ÅRSRAPPORT 2010 1 INNHOLD Innkalling til årsmøte 2010 side 3 Kjære Høvikbeboer side 4 Informasjon om Høvik Verk Vel, kart side 6 Referat fra årsmøte 2009 side 8

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE DET 91. ORDINÆRE. Fredag 3. februar 2006, kl 1900. Drammens Børs, Bragernes torg

INNKALLING TIL ÅRSMØTE DET 91. ORDINÆRE. Fredag 3. februar 2006, kl 1900. Drammens Børs, Bragernes torg INNKALLING TIL ÅRSMØTE DET 91. ORDINÆRE Fredag 3. februar 2006, kl 1900 Drammens Børs, Bragernes torg Etter årsmøtet blir det årsfest, se vedlagte invitasjon. Dagsorden: 1. Styrets årsberetning, vedlegg

Detaljer