Handlingsplan for tusenårsjubileet og forslag til budsjett 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Handlingsplan for tusenårsjubileet 2012-2016 og forslag til budsjett 2014"

Transkript

1 Handlingsplan for tusenårsjubileet og forslag til budsjett 2014 Sist revidert: 29/ Handlingsplanen for tusenårsjubileet tar utgangspunkt i tiltakene som ble forslått i faggruppenes rapport fra desember 2011(et bakgrunnsdokument som forusettes kjent), samt i overordnete visjoner og målsettinger for tusenårsjubileet 1. Noen av tiltakene som ble foreslått i den nevnte rapporten har blitt sortert ut som tusenårsprosjekter i kommunal regi og arbeidet med disse følger ordinært linjeansvar i kommuneadministrasjonen. Dette gjelder for følgende tiltak: - Opprustning av Kulåsparken - Oppgradering av gågate - Oppgradering av park/gangsti i området rundt fossen og byvollen - Oppgradering av innfartsårene og skilting til og i byen - Belysning av i byen fram mot/i Glengshølen Disse tiltakene vil ikke bli behandlet i denne handlingsplanen. Det er likevel viktig å få fram betydningen av at det tusenårsjubileet skal jobbe med, i regi av jubileumskomiteens prosjekter, bør støtte oppunder tusenårsprosjektene i kommunal regi. Dette gjelder spesielt delprosjektene i det som under omtales som et overordnet jubileumsprosjekt kalt kreativ byutvikling, men også delprosjektene innunder hovedprosjektene historie og arrangementer og festligheter. Det finnes andre tusenårsprosjekter enn ovennevnte som i utgangspunktet er definert som prosjekter i regi av kommunen, men som bør være tettere integrert i tusenårsprosjektene i regi av jubileumskomiteen. Dette gjelder oppgaven med å formidle byens historie til skoler og barnehager og andre kommunale institusjoner, samt markeringer og arrangementer i 2016 i regi av de samme institusjonene. Dette gjelder også kulturskolens deltakelse i jubileumsarbeidet samt andre typer kulturproduksjoner i kommunal regi som det forventes vil få et ekstra trøkk i 2016 (eksempelvis Litteraturuka og ungdommens kulturmønstring). Tiltakene settes derfor opp som delprosjekter under de ulike hovedprosjektene i jubileumskomiteens regi, selv om ansvaret for disse tiltakene primært ligger i den ordinære linjestrukturen i kommuneadministrasjonen. Hva angår Olavsdagene, som også er kommunalt drevet, 1 Mål for tusenårsjubileet: Jubileet skal bidra til at Sarpsborg blir et bedre sted å bo, jobbe og besøke i 2016 og etterpå. Med utgangspunkt i en stolt historie skal jubileet bidra til å skape varige verdier for framtidas Sarpsborg. Verdiene festlig, historisk, framtidsretta, Involverende og engasjerende og miljøvennlig skal tusenårsjubileet skape en vellykket og synlig tusenårsfeiring og økt oppmerksomhet og attraktivitet for Sarpsborg. 1

2 står den i en særstilling. Olavsdagene og tusenårsjubileet vil jobbe tett integrert frem mot Arbeidet er organisert i fire hovedprosjekter i tillegg til kommunikasjon og markedsføring. Selve tiltakene, eller delprosjektene, vil bli sortert innunder de ulike hovedprosjektene. Handlingsplanene med mål, økonomi, prosess og status er beskrevet under de enkelte delprosjektene (tiltakene), mens den foreslåtte budsjettfordelingen for 2014 gjøres på hovedprosjektnivå og ikke ned på de enkelte delprosjekter. Etter hvert som arbeidet med tiltakene tar form vil det utarbeides detaljerte budsjett for hvert enkelt tiltak. Det er også viktig å bemerke at det p.t. ikke legges fram et budsjett for inntekter for 2014, selv om det under de enkelte tiltakenes pkt om økonomi skisseres andre aktuelle bidragsytere og samarbeidspartnere. Videre er det viktig å understreke at mange av tiltakene ikke vil være realiserbare ved kun å basere seg på bidrag fra jubileets økonomiske ramme 2 slik den er i dag, selv etter rådmannens forslag om økt bevilgning for 2014, og det forutsettes at andre, både private og offentlige aktører, bidrar økonomisk og praktisk for å realisere målsettingen satt for jubileet. FØLGENDE FIRE HOVEDPROSJEKTER FORESLÅS: 1. Kreativ byutvikling 2. Historie 3. Arrangementer og festligheter 4. Stimuleringspott 1. PROSJEKT: KREATIV BYUTVIKLING OM SATNINGSOMÅDET: Kreativ byutvikling skal favne ulike tiltak der vi setter fokus på bruk av byrommene i arbeidet med å bevisstgjøre befolkningen om byutvikling og der man aktivt integrerer kunst og kultur. Tiltakene skal bidra til at byens befolkning ser mulighetsrommet for bruk og utvikling av egen by gjennom å fokusere på byens kvaliteter. Tiltakene handler ikke om store fysiske forbedringer, men kan ta form av arrangementer, stunts/bruk og midlertidige løsninger. Tusenårsjubileets geografiske fokusområder er avgrenset til i hovedsak å dreie seg om sentrumsnære områder og ikke minst de historiske områdene 2 Per dags dato har bystyret satt av kroner på disposisjonsfond til jubileumsaktiviteter. Rådmann foreslår i forbindelse med budsjettarbeid høst 2013 å avsette ytterligere kroner som kommunens finansiering av jubileets satsinger til og med Det forutsettes at dette beløpet dekker gjennomføringen av «Stedsans». Prioriteringen av midlene for øvrig vil bli avklart senere. Budsjettfordeling for 2014 er basert på dette grunnlag, og vil være gjeldene såfremt rådmannens budsjettforslag vedtas. 2

3 i sentrum. Det vil derfor være fokus på torget, gågata, Kulåsparken og de historiske områdene rundt fossen i dette arbeidet. Status 29/ : Prosjektleder for kreativ byutvikling er tilknyttet prosjektet. Da medarbeideren er konstituert prosjektleder for jubileet høsten 2013, er arbeidet med kreativ byutvikling noe nedtonet i denne fasen. DELPROSJEKTER/TILTAK INNUNDER KREATIV BYUTVIKLING: Tiltak: Stedsans Sarpsborg en byvandring med fokus på byens fortid, nåtid og framtid Hva: Stedsans er helt konkret en byvandring med mange stasjoner som tar i bruk ulike kunst og kulturuttrykk. Det er således et tverrkunstnerisk prosjekt med fokus på byen og menneskene både i et historisk, nåtids og framtidsperspektiv. Stedsans tar i bruk og iscenesetter byens rom og plasser og har som mål å skape sterkere følelse av identitet og tilhørighet, øke interessen for lokal historie og kultur, åpne opp muligheter for nye møteplasser i byrommet, samt revitalisere lokalt kunst og kulturmiljø. I tillegg til at Stedsansprosjektet er et byutviklingsprosjekt er det også et stort involveringsprosjekt som inkluderer amatører og profesjonelle (unge og gamle). Ved Stedsans-prosjekter i andre byer har det vært opp til 350 lokale deltakere involvert. Deltakerne kan være alt fra de lokale teatergruppene, lokale kor og korps, lyd og lysmiljøer, riggere, tekstforfattere og komponister til fotballklubben, Frelsesarmeen og den lokale pensjonistforeningen. Prosjektet er derfor i tillegg til å være et kulturarrangement også et prosjekt som kan og skal stimulere lokale lag, foreninger og andre aktører til aktivitet. Overordnete mål: - Økt bevissthet om byutvikling blant Sarpsborgs befolkning. - Revitalisering og utvikling av lokalt kunst og kulturmiljø i Sarpsborg - Kompetanseheving av lokalt kunst og kulturmiljø i Sarpsborg gjennom samarbeid med profesjonelle aktører - Økt bevissthet om Sarpsborgs fortid, nåtid og framtid gjennom bevisst bruk av byrommet - Stimulere til kreative løsninger i den videre utviklingen av byen Mål for gjennomføringen: - bred involvering av byens befolkning - høy kunstnerisk kvalitet - god lokal forankring - Sarpsborg som en framtidens by skal vektlegges (miljøaspektet) - Historieformidlingen må vektlegges tett integrert med Olavsdagene 3

4 Økonomi: Fra tusenårsjubileets ramme, samt på sikt sponsormidler og søknadsbaserte ordninger. 2012: Midler til konsulentbistand (Grenland friteater og lokale teaterkrefter) 2013: Midler til utvikling, smakebit av Stedsans. 2014: Midler til utvikling og en liten versjon av Stedsans 2015: Midler til utvikling og en liten versjon av Stedsans 2016: Gjennomføring av jubileumsversjonen av Stedsans Sarpsborg Prosess: Tusenårsjubileet inngikk avtale med Grenland Friteater (som har gjort ulike Stedsansprosjekter både i egen hjemby men også for andre steder i Norge og utlandet) om forprosjekt høsten Forprosjektet danner grunnlag for videre beslutning og eventuell organisering av et Stedsans Sarpsborg-prosjekt. Overordnede mål for prosjektet er å involvere store deler av lokalsamfunnet og at der man har lokal kompetanse benytter seg av denne. Det skal skapes noe varig ut av prosjektet gjennom økt aktivitet og kompetanse i lokale kunst og kulturmiljøer, fysiske spor i byrommet, økt bruk av byrommene m.m. Status 29/ : Prosjektleder for kreativbyutvikling og prosjektleder for festligheter og arrangement samarbeider om oppfølgingen av prosjektet. Tusenårsjubileet inngikk avtale med Grenland Friteater som gjennomførte et forprosjekt høsten ble det inngått avtale om fordypningsår. For å sikre lokal forankring under hele prosessen er det også inngått avtale mellom Grenland friteater og lokal prosjektleder. Utover fordypningsarbeidet bidro Stedsans også med kunstnerisk innhold under Forbausende byfest, 21. September. Vandringen ble en suksess, med fullsatt forestilling og fornøyd publikum. Forestillingen ble dokumentert gjennom fotografi og film, og vil fungere som innsalg ovenfor sponsorer og vedlegg til søknader om støtte. Jubileumskomiteen vedtok 20.juni 2013 at man skal bruke av avsatte midler til jubileumsaktivitet til et Stedsans-prosjekt i Sarpsborg høsten Rammen for produksjonen er satt til 1,9 millioner kroner. Avtale med Grenland friteater for produksjonsåret 2014 utarbeides innen utgangen av Eksterne midler til produksjonen vil aktivt søkes gjennom ble det avholdt takkefest, samling av alle som bidro inn i Stedsans Sarpsborg 2013, i samarbeid med Kick off for søkere tildelt tilskudd fra stimuleringspott Hva angår oppsetning av Stedsans Sarpsborg i 2015 og 2016, er det fra rådmannens side foreslått å avsette ytterligere 10 mill. kroner som kommunens finansiering av jubileets satsinger til og med Det forutsettes at dette beløpet dekker gjennomføringen av «Stedsans». Forestilling i 2014 vil evalueres. For å sikre 4

5 gjennomførbarhet må eventuelt samlet avtale for 2015 og 2016, underskrives tidlig høst Tiltak: Bruk av midlertidighet i byrommet Hva: Temporær bruk av byen, til nye formål. Mål: Skape framtidsscenarioer, diskusjoner og engasjement. Gjennomføringskraft gjennom det midlertidige. Økonomi: Ikke avklart p.t Prosess: Samarbeid med private og kommunale eiere om bruk av ulike rom i byen og om gjennomføring av midlertidige tiltak. Ansvarlig vil være prosjektleder for hovedprosjektet kreativ byutvikling. Status 29/ : Forbausende byrom- et arbeid med dette som tema vil starte opp våren 2014, og arbeidsgruppe nedsettes. Aktuelle aktører i arbeidsgruppen er sentrumsforeningen med representanter fra forretninger og gårdeier. Det er ønskelig å benytte midlertidighet for å utvikle Sarpsborgs egne forbausende byrom, for eksempel bakgårdene i byens kvartaler, lommeparker, skjulte perler, historiske steder. Arbeidet har som mål å bygge opp under stedsans-satsningen, i såmåte at dette prosjektet utnyttes til å jobbe med midlertidighet. Hensikten er å bidra til lokal innsats innen kreativ byutvikling. Tiltak: Oppussingsdugnad i sentrum Hva: en felles dugnad for en renere og penere by Mål: byen skal skinne til tusenårsjubileet engasjement. Økonomi: Behov ikke definert p.t. Jobbes fram som et spleiselag mellom ulike private og kommunale aktører og foreninger. Prosess: Prosjektet ses på som et delprosjekt under hovedprosjektet kreativ byutvikling Prosjektleder for kreativ byutvikling vil få ansvaret for å sette sammen en gruppe av relevante aktører som sammen jobber fram en plan for framdrift og finansiering. Arbeidet er tenkt som et samarbeid mellom byens aktører så som sentrumsforeningen, næringslivet, privatpersoner, tusenårsjubileet og andre kommunale enheter som service- og kommunikasjon, plan- og samfunn, vår-aksjonen m.m. Prosjektet må også ses i sammenheng med arbeidet med belysning fram mot Status 29/ : Kommunen har søkt om støtte hos MD (Framtidens byer) til prosjektutarbeidelse av «Mitt kvartal». Kjernen i prosjektet er innbyggermobilisering. 5

6 Det er ideer om å etablere en konkurranse mellom kvartalene, eventuelt også mellom butikkene for dekorering, belysning hvor jubileets rolle vil kunne være prosjektledelse/koordinering. Det er ønskelig at jubileet kan stille med premiering og motivering f. eks gjennom profesjonelle kursholdere, jurymedlemmer eller veiledere. Ideen vil bearbeides og utvikles i 2014 i samarbeid med arbeidsgruppe. Tiltak: Barnehager og kreativ byutvikling Hva: Formidling, kreativt arbeid i barnehagene i tråd med jubileets verdier. Mål: Få fram barns syn på og bruk av egen by. Bevisstgjøring av barn om byens fortid, nåtid og framtid. Økonomi: Ikke avklart p.t. Prosess: Del av jubileets arbeid med barnehager generelt. Knyttes til tiltakene som skal formidle historie til barn og arbeidet med deres markeringer i Samarbeid med kommuneområde oppvekst. Status 29/ : Barnehagene i Sarpsborg ble invitert til å dekorere torget i forbindelse med kick-off 6.april. Fire barnehager deltok (pris ble delt ut Ipad). Det planlegges at lignende konkurranse skal utlyses i forbindelse med Stedsans vandring 2014, for dekorering av byrom langs løypa. Det er tenkt at dette kan videreføres og utvikles fremover mot Flere kommunale barnehager i Sarpsborg har for øvrig implementert tusenårsjubileet i sin årsplan. Det arbeides videre med samarbeid mellom tusenårsjubileet og barnehageenhetene. Formidling innen kreativ byutvikling ønskes også sett i sammenheng med historieformidling, delprosjekt under satsningsområdet historie. Tiltak: Skoleelever og kreativ byutvikling Hva: Formidling, kreativt arbeid i skolene i tråd med jubileets verdier. Mål: Få fram skoleelevers syn på og bruk av egen by. Bevisstgjøring av skolelever om byens fortid, nåtid og framtid. Økonomi: Ikke avklart p.t. Prosess: Som del av jubileets arbeid med skoler generelt. Knyttes til tiltakene som skal formidle historie til barn og arbeidet med deres markeringer i Samarbeid med kommuneområdeoppvekst. Status 29/ : Høsten 2013 er det gjennomført grundercamp i regi av Ungt entreprenørskap, hvor tusenårsjubileet har fungert som oppdragsgiver. I oktober arbeidet 30 studenter ved HiØ, Remmen med jubileet som tema, i november vil studenter ved Kalnes videregående gjøre det samme. Samarbeidet med Ungt 6

7 entreprenørskap videreføres og det planlegges en større grunder workshop for alle ungdomsskolene i Sarpsborg nærmere Formidling innen kreativ byutvikling kan også sees i sammenheng med historieformidling, delprosjekt under satsningsområdet historie. Det arbeides med dette opp mot den kulturelle skolesekken. Skoler og barnehagers arbeid med kreativ byutvikling bør sees i sammenheng med gjennomføringen av stedsans, midlertidige byrom og oppussingsdugnad. Tiltak: Kunstprosjekt Hva: Utsmykning fra unge kunstnere med tilhørighet til Sarpsborg og/eller generell utsmykking av byrommet. Mål: Formidle kunst til byen og bevisstgjøring av innbyggerne om kunst og eventuelt kunstnere med tilhørighet til Sarpsborg. Økonomi: Fra avsatte jubileumsmidler. Det bør jobbes for å få med andre samarbeidspartnere, både offentlige og private. I tillegg finnes det også fond og stiftelser man kan søke om støtte fra. Prosess: Forrige jubileumskomité satte ned en arbeidsgruppe som skal lage et forslag til kriterier for valg av kunstnere, lokalisering, budsjett etc. Gruppas arbeid vil bli gjennomgått for å se om man i dag vil jobbe litt annerledes med tanke på samarbeidspartnere etc. enn hva man tenkte opprinnelig. Status 29/ :Det har blitt gjort et arbeid i å kartlegge pågående prosesser rundt kunst i kommunens prosjekter. Skulpturpark er tema inn i arbeidet med Kulås og i gågateprosjektet vil bruk av kunst sees i sammenheng med den helhetlige utbyggingen. Dette inngår da som del av kommunens tusenårsprosjekter. Olavsdagene arrangerte gjestekunst sommeren Ideen er at det holdes en stor utstilling med alle gjestekunstnerne fom 2013 i 2016, og at byen benyttes som kunstarena gjennom bruk av utendørs monterer. Tusenårsjubileet vil bistå i dette arbeidet i 2014, og fremover mot Det ble igangsatt et arbeid omkring et utsmykningsoppdrag i forbindelse med jubileet, i forbindelse med faggruppe arbeidet høsten Arbeidet bør gjenopptas, og kan sees i sammenheng med kommunens arbeid med innfartsårer. Tiltak: Bruk av tusenårsjubileets visuelle profil i byrommet Hva: Jubileets visuelle profil er laget med tanke på at man også kan utvikle elementer tredimensjonalt. Tiltaket ligger i skjæringspunktet mellom synliggjøring/markedsføring og kreativ byutvikling. 7

8 Mål: Bruke byrommet for å markedsføre/synliggjøre jubileet og informasjon om byen. Økonomi: Tusenårsjubileet og eventuelt andre private og offentlige aktører som sammen vil jobbe med byprofilering. Prosess: Status 29/ :Visuell profil er ferdig, men konsept og ide for tredimensjonale elementer må utvikles fram mot 6.april Studenter ved HiØ, Fredrikstad, designprosess med utvikling av innovative konsepter som bidrar til kreativ byutvikling i forbindelse med Sarpsborgs jubileumsfeiring i Arbeidet opp mot høgskolen er viktig i forhold til synliggjøring av jubileumsarbeidet, samtidig som det kan bidra til innspill til dette prosjektarbeidet. Prosjektet er ikke igangsatt utover dette. 2. HISTORIE OM SATSNINGSOMRÅDET: Med utgangspunkt i en stolt historie skal tusenårsjubileet bidra til å skape varige verdier for Framtidas Sarpsborg. Dette er utdrag fra jubileets målsetting. For å få en felles forståelse av hva som er vår stolte historie, er det besluttet at tre storhetsperioder skal utgjøre det overordnede historiske budskapet i forbindelse med jubileet. Epokene er som følger: og Olavs by - Sagbruks og herregårdstiden fra 1600 tallet til slutten av 1800 tallet - Industriperioden Status 29/ : Hovedprosjektleder tilknyttet jubileet Borgarsyssel har ansatt en person til å jobbe med tusenårsjubileet. Tusenårsjubileet finansierer deler av stillingen, gjennom midler avsatt til historie. DELPROSJEKTER/TILTAK INNUNDER HISTORIE: Tiltak: Historisk publikasjon 1 Hva: Tre epoker, tre historikere i en flott publikasjon. 8

9 Mål: Formidle byens tre storhetstider på en enkel og kort måte til byens befolkning. Historien vi alle skal kunne om byen vår. Publikasjonen skal videre kunne brukes som ramme for bruk av kunst, kultur og formidling fram mot Økonomi: Finansieres fra tusenårsjubileets fond for avsatte midler. Utgifter til utvikling og ferdigstillelse vil belastes regnskapsåret 2012, mens utgifter knyttet til utsendelse 6.april 2013 vil regnskapsføres i Prosess: Utarbeidelsen av denne historiske publikasjonen var noe av det første den gamle jubileumskomiteen tok stilling til og arbeidet ble igangsatt våren Publikasjonen ble besluttet sendt alle husstander 6.april 2013 som varden dagen den offisielle nedtellingen til jubileet startet (1000 dager igjen). Status 29/ : Publikasjonen ble sendt ut til alle husstander i Sarpsborg kommune i samme uke som 6.april Publikasjonen har også blitt lagt ut med illustrasjoner på vårt nye websted Publikasjonen er ment for gjenbruk i ulike former (som lydfil, bearbeides for skolelever, teater etc.) og er vårt historiske utgangspunkt for 1000års markeringen. Til 6.april arrangementet ble det laget en historisk film basert på tekst fra publikasjonen. Publikasjonen er i sin helhet formet i tråd med den grafiske profilen til 1000-årsjubileet. Tiltak: Historisk publikasjon 2 Hva: Utgivelse av SAs Hendelser i 1000 år Mål: Formidling av Sarpsborgs historie for den historieinteresserte delen av publikum. Økonomi: Økonomibehovet er p.t ikke konkretisert. Prosess: Samarbeid mellom SA, Eirik Moe og tusenårsjubileet der intensjonen er at jubileet står for selve bokutgivelsen. Status 29/ : Tusenårsjubileet har inngått intensjonsavtale med SA og Eirik Moe om utgivelse i Kontakt er videreført til hovedprosjektleder for historie, og intensjonsavtalen opprettholdes som planlagt. Det må snarest sees på hvordan denne publikasjonen skal finansieres, og kostnader som må påregnes. Tiltak: Middelalderbyen Borg, Pilegrimsleden og Olavsarven Mål: formidle historien om den opprinnelige Olavs by (middelalderbyen Borg) og byvollen. Prosjektet kan også inkludere utvikling av pilegrimsled, pilegrimsenter og middelalderfestival på Borgarsyssel. Samarbeid mellom Borgarsyssel (som prosjektansvarlig), Sarpsborg historielag, Østfold fylkeskommune, Kirken, Tusenårsjubileet, Olavsdagene og andre kommunale enheter som kultur (park og kulturminner), plan- og samfunn og teknisk. 9

10 Økonomi: P.t ikke definert økonomibehov. Må være et prosjekt som muliggjør finansiering fra ulike kilder så som fylkeskommune, østfoldmuseene, riksantikvar, private aktører, tusenårsjubileet og andre kommunale enheter. Prosess: Det er også viktig at dette arbeidet ses i sammenheng med hva kommunen ønsker å gjøre av opprustninger i de historiske områdene hva angår grøntarealer og tilgjengelighet. Status 29/ : Arbeidsgrupper nedsatt og var operative i Høst 2013 er arbeidsgrupper, både internt i kommunen og i regi av hovedprosjektleder for historie nedsatt for å arbeide videre. I forbindelse med mål om formidling av byvoll og middelalderby, vil representanter fra Sarpsborg kommune, samt representanter fra Borgarsyssel museum og fylkeskommunen ha sine første møter i november. I tillegg kobles Anne Sophie Hygen, som er prosjektleder for Østfold fylkeskommunes prosjekt Middelalderen i Østfold kirkesteder og pilegrimsleder, på arbeidet. Det er naturlig at delprosjektet sees i sammenheng med kommunens planer for tilrettelegging av området rundt fossen, og at det utvikles et grunnlag for gjennomføring og eventuelt materiale som kan være grunnlag for støtte om annen finansiering. Midlertidighet og kulturopplevelse kan tenkes inn i prosjektet. Tiltak: Formidling av tusenårshistorien til skolene Mål: Formidling og arbeidet med jubileet i skolene. Økonomi: Ikke avklart p.t. Prosess: Del av jubileets arbeid med skoler generelt. Det vil jobbes med ulike tiltak for å formidle historien til skolene. Samarbeid med kommuneområde oppvekst. Status 29/ : Kulturminneprosjekt i regi av Borgarsyssel, den kulturelle skolesekken i Sarpsborg (KISS) og tusenårsjubileet er etablert. Prosjektet er nå gjennomført én gang, og har fungert bra. Målet er innsamling av kulturminner som munner ut i utstilling hvert år, med en større utstilling i Barna er vært engasjerte i arbeidet med å komme med egne gjenstander, og en større utstilling med fokus på gjenstandsbehandling og bevaring av kulturminner i 2016 vil være gjennomførbar, så lenge avtalen med DKS kan videreføres. Historieformidling ønskes også sett i sammenheng med kreativ byutvikling. Tiltak: Formidling av tusenårshistorien til barnehagene Mål: Formidling og arbeidet med jubileet i skolene. Økonomi: Ikke avklart p.t. 10

11 Prosess: Del av jubileets arbeid med skoler generelt. Det vil jobbes med ulike tiltak for å formidle historien til barnehagene. Samarbeid med kommuneområde oppvekst. Status 29/ : Flere kommunale barnehager i Sarpsborg har for øvrig implementert tusenårsjubileet i sin årsplan, det vil arbeides videre med samarbeid mellom tusenårsjubileet og enhet barnehage. Historieformidling ønskes også sett i sammenheng med kreativ byutvikling. 3. ARRANGEMENTER OG FESTLIGHETER (1000 år 1000 arrangementer) ARRANGEMENTER FØR 2016: Tiltak: Nedtellingsmarkeringer Det er planlagt nedtellingsmarkeringer frem i mot 2016, som et ledd i synliggjørings og involveringsarbeidet. Den opprinnelige tanken var å markere hver 100 dag fram til Nivået på markeringene ville avgjøres av budsjett, men det var ikke intensjonen at de skal ligge på et høyt kostnadsnivå. Under markeringene skal det samles inn 100 nye bilder til Dagens Sarping. Det har også vært et mål at andre aktører oppfordres til å bruke nettopp disse datoene til sine arrangementer og tar ansvar for markeringene. (jubileet bistår f. eks med markedsføring.) Gjennomførte nedtellingsmarkeringer pr. dags dato er: Nedtellingsmarkering nr. 1:6.april dager igjen: Dagen markerte den offisielle nedtellingen til tusenårsjubileet og var den første store markeringen fram mot Arrangementet ble gjennomført på torget med ca 4000 tilskuere. Rammene for dagen var offisiell nedtelling, med avduking av nedtellingsmekanisme. Arrangementet hadde også kunstneriske innslag som kan trekke tråden til det vi ønsker å formidle fram mot I tillegg ble det holdt en pressefotografutstilling på Soli Brug 100 av 1000 bilder 1000 dager før 1000 år. I fht nedtellingsmekanisme installert på fasade mot torget til den 6. April er kjøpet hevet, da leveransen ikke var i henhold til bestilling. Det videre arbeidet med nedtellingsmekanisme kommenteres under avsnitt markedsføring. Nedtellingsmarkering nr. 2: 15.juli dager igjen: Arrangement på Sandvika. Programposter: Beach-Volleyball, Olav den heldige innslag, foto-session dagens sarping, brann- og redningsøvelse, Folk i form til Tusen, salg av grillmat. 11

12 Nedtellingsmarkering nr. 3:12.oktober dager igjen: Markert i samarbeid med sentrumsforeningen. Rosa sløyfe aksjon, og åpning av midlertidig vegg i sentrum øst. Konsert og midlertidig vegg fikk støtte gjennom stimuleringspott 2013, som et prosjekt i forbindelse med satsningen på kreativ byutvikling. Markedsført i SA. Mal for framtidig samarbeidsmarkeringer vil bli utviklet før neste annonsering. I forbindelse med nedtellingsmarkering 3, og erfaringer gjort i fht tidligere markeringer besluttet Sarpsborg 2016 å gjøre endring på når nedtellingsmarkeringer skal gjennomføres. Det er ønskelig, som opprinnelig tenkt å fortsette nedtellingen frem mot 2016 som et ledd i markedsføringen, men det foreslås at nedtellingen foregår på andre premisser enn planlagte rene hundre dagers markeringer. Bakgrunnen for dette er at det er ønskelig å tilpasse seg andres arrangementer i større grad. Det foreligger heller ikke budsjetter for nedtellingsmarkeringer i 2013, og det sees utfordringer med ressursbruk og prioriteringer av disse sett oppimot Web- siden er etablert med nedtellingsmekanisme, og for at alle arrangementer skal passe inn i konseptet om nedtelling er det ønskelig at 811 dager skal markeres så godt som 900, 800 osv. Slik oppnås vi et mer tilpasningsdyktig verktøy. Det vil også muliggjøre markedsføring av f. eks Stedsans i 2014 og andre fremtidige arrangementer som en del av nedtellingsmarkeringene, ikke som et arrangement utenfor dette konseptet, slik det nå ble i Det er fortsatt et mål at tusenårsjubileet er synlig i ulike medier omtrent hver 100. dag frem mot 2016, gjennom samarbeid med andre (næringsliv, lag, foreninger, egne kommunale arrangementer)eller eventuelt arrangementer/prosjekter i regi av oss som skissert nedenfor. Det skal utarbeides mal for annonsering. Økonomi: Det budsjetteres for at tusenårsjubileet kan bidra til annonsering ved nedtellingsmarkeringer, såfremt annonseringen gjøres gjennom jubileets mal. Det avsettes også noen midler for å kunne honorere eventuelle bidragsytere, samt dekke kostnader for eventuell leie, enkel servering når jubileet arrangerer i egen regi. Tiltak: smakebiter av Stedsans Sarpsborg Prosjektet kommenteres under kreativ byutvikling. Om gjennomføring av arrangementet kan følgende suppleres: 2014: Planlegges lagt til samme periode som i 2013, under gjennomføringen av Forbausende byfest, september. Liten versjon. 2015: Planlegges eventuelt lagt til høst 2015, usikkert om Sarpsborg kommune vil gjennomføre Forbausende byfest da samarbeidet gjennom Framtidens byer er avsluttet. Liten versjon. 12

13 ARRANGEMENTER I 2016: Nedenfor listes arrangementer som p.t er under planlegging. Arrangementene er kategorisert som følger: 01. Offisielle jubileumsarrangementer i egen regi 02. Offisielle samarbeidsarrangementer 03. Andre arrangementer som skal gjennomføres av eksterne. 04. Øvrige kommunale arrangementer. 01. Offisielle jubileumsarrangementer, i regi av tusenårsjubileet: Nyttårsmarkeringer, inn i 2016 og ut av Mål: Gratis arrangement, folkefest! års fest, fredag 29. Juli, - (lørdag 30. og søndag 31.juli.) Mål: En gratis folkefest der flest mulig fra Sarpsborg deltar og som får nasjonal oppmerksomhet. Denne dagen skal sarpingen prate om de neste tusen år. Stedsans 2016 Mål: Involverende og engasjerende byvandring. Økonomi: Som et utgangspunkt er det disse tre offisielle arrangementene som skal prioriteres i forhold til ressurser og omfang. Tusenårsjubileet vil være hovedfinansier og ansvarlig for avklaringer av rammer. Prosess: 29/ : Det er ønskelig at det i løpet av 2014 vil inngås avtale med ekstern samarbeidspartner hva angår koordinering, planlegging av offisielle jubileumsarrangementer i tusenårsjubileets regi. Arrangementene er svært sentrale i forhold til sponsormarked, og bør derfor tas hånd om av profesjonelle. Arbeidet med sponsorater ønsket sett i sammenheng med eventutvikling og utvikling av kommunikasjons, markedsplan. Sarpsborg 2016 er i dialog med flere lokale aktører, som ønsker å bidra med planlegging/gjennomføring av innslag under de offisielle arrangementene. Det foreslås at disse samles i ulike arbeidsgrupper, for å konkretisere de ulike aktørers bidrag og gjennomføringsevne, innenfor de rammene som er lagt. 02. Offisielle jubileumsarrangementer, ansett som samarbeidsprosjekter mellom Sarpsborg 2016 og lokale aktører: Tiltak: Vinterfestival Mål: byen som arena for ulike vintersportsaktiviteter, fokus på barn og unge. Tiltak: Musikkfestival i Kulås 13

14 Mål: festival med stor bredde, lokale og kommersielle utøvere. Økonomi: Det er ønskelig fra tusenårsjubileets side at lokale aktører styrer gjennomføringen av arrangementer i denne kategorien. Det betyr at det må inngås avtaler i forhold til prosjektarbeid eller lignende. Tusenårsjubileet tilrettelegger for gjennomføringen. Prosess: 29/ : Tusenårsjubileet er i dialog med lokale samarbeidspartnere. Avtaler må inngås tidlig i løpet av første halvår må arbeidsgrupper være operative og økonomiske rammer på plass. 03. Andre arrangementer som skal gjennomføres av eksterne: Utvalg: Tiltak: Kunstutstilling på Soli Brug, Gyllenstens studenter. Tiltak: Rotary markering Kongstanken Tiltak: Stipendiat konsert, Robert Normann stipend. Tiltak: NM- i golf Tiltak: O- festival Tiltak: Vennskapsbystevne Tiltak: Landsstevne for kor Tiltak: Gymnastikkfestival Tiltak: Vintercup Jfr. Web- kalender for oppdatert liste. Økonomi: Tusenårsjubileet ønsker arrangementer og aktiviteter velkommen til byen i 2016, og er positive til at det finnes lyst og vilje til å ta på seg arrangør rollen. Tusenårsjubileet vil tilrettelegge for at arrangementer skal markedsføre seg innunder tusenårsparaplyen, og det vil i tiden fremover vurderes hvordan kommunen vil tilrettelegge for gjennomføring. Eksterne kan søke støtte til arrangementer/ tiltak fra ordningen stimuleringspott. Prosess: 29/ : Arrangementer som har stadfestet dato er lagt inn i kalender på jubileets web- side. Det må i løpet av 2014 arbeides med hvordan kommunen vil tilrettelegge for gjennomføring av arrangementer i Det vil gjennom markedsplan arbeides med hvordan det skal tilrettelegges for at arrangementer som gjennomføres av eksterne skal kunne kle seg i jubileets drakt. 14

15 04. Øvrige kommunale arrangementer, som vi ønsker å knytte til jubileet gjennom markedsføring og tematikk: Tiltak: 17.mai uke/helg i 2016 Tiltak: Mangfoldmarkering Tiltak: Skolenes markering i 2016 Tiltak: Barnehagenes markering i 2016 Tiltak: Andre institusjoners (eks. innen pleie og omsorg) markeringer i 2016 Tiltak: Samarbeid med kulturskolen hva angår markeringer i 2016 Økonomi: Fra jubileet vil det bety at noe ressurser vil kreves i forbindelse med planlegging, koordinering av satsninger, møtedeltagelse osv i tiden frem mot Det er ikke innlagt budsjett på gjennomføringen av disse arrangementene fra jubileets side. Prosess: 29/ : Det må jobbes målrettet mot disse arrangementene frem mot 2016 for å sikre at tusenårsjubileet implementeres, både gjennom markedsføring og tematikk. ANDRE DELPROSJEKTER INNUNDER ARRANGEMENTER OG FESTLIGHETER: I tillegg til arrangementer nevnt over, er det startet opp prosjektarbeid som arbeider målretter i forhold til involvering frem mot Arbeidet ligger innunder hovedprosjekt arrangementer og festligheter, da arbeidet vil resulterer i ulike arrangementer i tiden frem mot, og i Tiltak: Folk i form til tusen Hva? Sette i gang tiltak som kan bidra til at vi får flere folk i form til Lage felles konkurranser og andre spesifikke tiltak som på en morsom måte kan stimulere til aktivitet for bedre folkehelse. Mål: bidra til økt aktivitet blant folk generelt. Økonomi: Tiltaket er drevet fram av Sarpsborg idrettsråd som er prosjekteier. Tusenårsjubileet støtter med noe midler til prosjektledelse fra avsatte aktivitetsmidler. Utover dette driftes prosjektet av prosjekteier, samt søknadsbaserte midler knyttet til folkehelse arbeid og annet. Prosess: Tusenårsjubileet støttet igangsettingen av prosjektarbeidet med midler i Det er sentralt for arbeidet at ulike lag og grupper som jobber med helse, fysisk aktivitet m.m. involveres i prosjektet. 15

16 29/ : Det er utarbeidet prosjektbeskrivelse for 2013 og 2014 for dette arbeidet. Det er ønskelig å videreføre samarbeidsavtale for Det foreslås også at delprosjektet Vinterfestival i 2016 legges som del av dette prosjektet. Tiltak: 1000 års kor og korps Hva? Et mangfoldskor - og korps som samler aktører fra kor og korps i Sarpsborg. Mål: Stimulere til økt aktivitet i og interesse for kor og korps. Et stort kor og korps som kan delta i ulike markeringer og arrangementer i 2016 og i perioden fram mot årskoret- og korpset som kontaktpunkt mellom korene og korpsene i Sarpsborg og tusenårsjubileet. Økonomi: Det vil være naturlig at tusenårsjubileet bidrar med midler i forhold til prosjektledelse i Det er ønskelig å inngå samarbeidsavtale. Prosess: Tiltaket er drevet fram av Sarpsborg sang- og musikkråd som er prosjekteier. Tusenårsjubileet sitter i styringsgruppe. 29/ : Det er søkt om støtte til utarbeidelse av festkantate høsten Avtaler i forhold til samarbeid bør inngås første halvår STIMULERINGSPOTT OM SATSNINGSOMRÅDET: Midler til jubileumsaktiviteter avsatt for å støtte aktører som vil drive utviklingsarbeid/arrangementer fram mot 2016 innenfor kunst, kultur og byutvikling. Hensikten med arbeidet må være å bidra til jubileets overordnete målsettinger og lokal forankring, involvering og grad av varighet vil være sentrale kriterier. Mål: bidra til stimulering av kunst og kultur miljøer i Sarpsborg. Aktivitet frem mot og i Økonomi: Fra avsatte midler en sum per år fra 2013 tom Dersom man setter som kriterium at andre private deltar med økonomiske bidrag vil potten i praksis være større for mottakerne en det jubileet bidrar med. Prosess: Kriterier for tildeling ble lagt frem for jubileumskomiteen høsten 2012 Komiteen fordeler potten på forslag fra prosjektleder. Status 29/ : Når søknadsfristen gikk ut 5.august 2013 hadde det kommet inn 15 søknader, der åtte fikk tildelt tilskudd. Disse åtte blir sett på som jubileets ambassadører i tiden fram mot Den 4. november 2013 ble det arrangert et 16

17 Kreativt Kick off for mottakere av Stimuleringspotten, der hver og en ga en liten smakebit av hva de har planlagt framover. Basert på erfaringer fra første fordeling skal retningslinjer revideres før neste søknadsperiode. KORT OM PROFILERING OG MARKEDSFØRING AV TUSENÅRSJUBILEET Detaljerte planer for markedsaktiviteter og kommunikasjon blir ikke beskrevet i denne handlingsplanen, men vil bli beskrevet i et eget dokument. Det er likevel hensiktsmessig å nevne noen overordnete momenter ved dette arbeidet. Arbeidet med å synliggjøre tusenårsjubileet vil være todelt med hhv synliggjøring av Sarpsborg generelt og selve jubileet (byens historie og byen som et godt sted å bo, jobbe og besøke) og synliggjøring av selve jubileumsarrangementene og aktivitetene. Målene for den generelle synliggjøringen er primært å skape lokal stolthet og kunnskap om egen by og historie og deretter å synliggjøre byen og jubileet regionalt og nasjonalt. Status 29/ : Markeds- og kommunikasjonsplan er under utarbeidelse. I løpet av våren 2014 utarbeides også en strategi for profileringsartikler. Grafisk profil: Utarbeidet av Uniform strategisk design. I løpet av 2013 den grafiske profilen tatt enda tydeligere i bruk i annonse- og kampanjemateriell. Det foreligger en designmanual og en rekke elementer å jobbe med. Noen av dem ble blant annet benyttet i forbindelse med markeringen av 1000 dager igjen til 1000-årsjubilet 6. april, til Forbausende byfest 21. september og Rosa sløyfe-aksjonen 12. oktober. Her ble det tatt i bruk grafiske elementer utelukkende for eget arrangement (6. april) og i samarbeid med andre arrangementer (21. september og 12. oktober). Den grafiske profilen skal over tid gi den ønskede gjenkjennende effekten, samtidig kan man ikke ta i bruk og/eller «bruke opp» elementene lang tid før selve jubileumsåret. Det er først da profilen skal brukes i sin fulle bredde og tyngde. Sosiale medier: Tusenårsjubileet kommuniserer med innbyggerne i de sosiale mediekanalene Facebook, Twitter og Instagram, i tillegg til at det på jubileets nettside deleset mangfold av gode bilder som er delt på Instagram med #Sarpsborg april lanserte tusenårsjubileet nettsiden Den har et design som er tilpasset visning både på pc-skjermer, nettbrett og såkalte smarttelefoner. De bærende elementene i nettsiden er jevnlige blogginnlegg om alt fra historie til hverdagsbetraktninger og kreativ byutvikling, samt kalender og publikums egne Instagram-bilder. Dette er det levende innholdet. Det statistiske innholdet er basert på satsningsområdene historie og kreativ byutvikling. 17

18 Nedtellingsmekanisme: 6. April 2013 ble nedtellingsskjerm åpnet på Storbyens fasade inn mot Sarpsborg torg. Da produktet ikke var i henhold til bestilling, er kjøpet hevet. Software i forhold til formidling er innkjøpt, og nedtelling er et viktig redskap i forhold til markedsføringen av jubileet frem til Det bør vurderes alternative løsninger for skjermløsninger i løpet av OPPSUMMERING OG FORSLAG TIL VEDTAK SOM VIL BLI LAGT FRAM SOM SAK FOR PLAN- OG ØKONOMIUTVALGET Handlingsplan: Handlingsplanen legges fram for plan- og økonomiutvalget til orientering og som grunnlag for overføring av midler til enhet byjubileet for aktiviteter i Økonomi: Basert på forslaget om fire hovedprosjekter og beskrivelsene av de ulike tiltakene innunder disse hovedprosjektene, foreslås det at jubileumskomiteen innstiller til plan- og økonomiutvalget om å overføre følgende økonomiske rammer til enhet byjubileet for hhv 2014 ved bruk av disposisjonsfond avsatt til jubileumsaktiviteter. Hovedprosjekt 2014 Kreativ byutvikling * Historie Arrangementer og festligheter Stimuleringspott ** Markedsføring og profilering Totalt * budsjettert for Stedsans Sarpsborg 2014, inntekter i forhold til Stedsans ikke medregnet for kreativ byutvikling for øvrig. ** overføres fra disposisjonsfond for 2014 i fht stimuleringspott overføres fra avsatte stimuleringsmidler i Stimuleringspotten samlet disponerer ,-. Det opplyses videre at den ovennevnte rammen ikke er ment å dekke administrative utgifter knyttet til lønn av kommunens ansatte (prosjektleder, stab og prosjektmedarbeidere fra kommunen) husleie og andre kostnader knyttet til drift av prosjektet. 18

Handlingsplan for tusenårsjubileet 2012-2016 og forslag til budsjett 2012 og 2013

Handlingsplan for tusenårsjubileet 2012-2016 og forslag til budsjett 2012 og 2013 Handlingsplan for tusenårsjubileet 2012-2016 og forslag til budsjett 2012 og 2013 Handlingsplanen for tusenårsjubileet tar utgangspunkt i tiltakene som ble forslått i faggruppenes rapport fra desember

Detaljer

Byjubileet Framdrift og organisering.

Byjubileet Framdrift og organisering. Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 14.02.2013 10960/2013 2013/1078 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/24 Formannskapet 06.03.2013 Byjubileet 2016. Framdrift og organisering. Sammendrag

Detaljer

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Fredrikstad Næringsforening og Fredrikstad kommune Fredrikstads vei inn i et nasjonalt landskap Fredrikstad er i en nasjonal konkurranse som næringsdestinasjon,

Detaljer

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter Bakgrunn UKM har siden starten i 1985 vokst enormt, og bygget opp en landsomfattende virksomhet. Hvert år deltar ca 25 000 ungdommer på 380 lokalmønstringer. Et bredt spekter av kulturuttrykk har en arena

Detaljer

Steigen kommune OSS Oppvekstsenter - Steigenskolen / Steigenbarnehagen. Plan for Den Kulturelle Skolesekken. Steigen kommune

Steigen kommune OSS Oppvekstsenter - Steigenskolen / Steigenbarnehagen. Plan for Den Kulturelle Skolesekken. Steigen kommune Plan for Den Kulturelle Skolesekken Steigen kommune Oppvekst, 8283 Leinesfjord tlf: 75 77 88 08 1 INNLEDNING Hva er den Kulturelle Skolesekken? Den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsing som har

Detaljer

- 1016 og Olavs by - Sagbruks og herregårdstiden fra 1600 tallet til slutten av 1800 tallet - Industriperioden.

- 1016 og Olavs by - Sagbruks og herregårdstiden fra 1600 tallet til slutten av 1800 tallet - Industriperioden. Innledning Forprosjektrapporten til tusenårsjubileet Fra knopp til blomst identifisertefølgende seks fokusområder for jubileet; Byutvikling, Historie, Fest, Synliggjøring, Involvering og Miljø. For å operasjonalisere

Detaljer

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst.

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. 1. Hva er navnet på prosjektet? 2. I hvilken fase er prosjektet? (sett x) Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. a) Forprosjekt b) Hovedprosjekt - X

Detaljer

PLAN FOR LURØY-SEKKEN

PLAN FOR LURØY-SEKKEN PLAN FOR LURØY-SEKKEN Den kulturelle skolesekken i Lurøy 2012-2016 Der hav og himmel møtes, flyter tankene fritt Vedtatt i sak 29/12 Tilsyns- og rettighetsstyre 04.06.2012 1 1 Innholdsfortegnelse 2 2 Innledning

Detaljer

Omdisponering av tilskuddsordningen "Støtte til leie av lokaler", Bergenhus bydel 2009

Omdisponering av tilskuddsordningen Støtte til leie av lokaler, Bergenhus bydel 2009 Dato: 25. september 2009 BEBS /09 Bergenhus bydelsstyre Omdisponering av tilskuddsordningen "Støtte til leie av lokaler", Bergenhus bydel 2009 HIBL SARK-336-200815233-15 Hva saken gjelder: Det legges med

Detaljer

Hva gjør Porsgrunn til en kreativ by - og hvordan kom vi hit?

Hva gjør Porsgrunn til en kreativ by - og hvordan kom vi hit? PORSGRUNN SENTRUM Fra Strategisk sentrumsutvikling til Kreativ byutvikling. Hva gjør Porsgrunn til en kreativ by - og hvordan kom vi hit? Festivaler og steder 20. Juni 2006 Tore Kildal, Frøydis Straume,

Detaljer

Nordea-prosjektet KUL-TUR

Nordea-prosjektet KUL-TUR Kulturskoleutvikling gjennom produksjon og formidling praktisk utviklingsarbeid i samarbeid med utvalgte kulturskoler og lokale Nordea-aktører Resultater og kompetanse overføres underveis og på sikt til

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf / Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf / Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling. Lillehammer-regionen Regionrådet MØTEINNKALLING Utvalg: Regionrådet Møtested: Fakkelgården Møtedato: 14.11.2014 Tid: 08.30-12:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 90611464 / akr@lillehammer.kommune.no

Detaljer

KOMMUNALPLAN. Den kulturelle skolesekken i Meløy

KOMMUNALPLAN. Den kulturelle skolesekken i Meløy KOMMUNALPLAN Den kulturelle skolesekken i Meløy 2016-2020 Innhold 1.0 Bakgrunn... 3 Den kulturelle skolesekken en nasjonal satsning... 3 2.0 Mål og prinsipper for den kulturelle skolesekken... 3 Målene

Detaljer

Forprosjekt stedsutvikling Bardufoss

Forprosjekt stedsutvikling Bardufoss Målselv kommune Forprosjekt stedsutvikling Bardufoss Sluttrapport del 4 Oppfølging av forprosjektet 2013-05-30 Oppdragsnr.: 5124953 5124953 Forprosjekt stedsutvikling Bardufoss Sluttrapport del 4 Oppfølging

Detaljer

Fra skolesekk til spaserstokk

Fra skolesekk til spaserstokk Fra skolesekk til spaserstokk For ti år siden var Trondheim en by som satset lite på kultur for sine innbyggere. I dag er de den beste kommunen i landet på kulturfeltet. Tekst og foto: Ingvild Festervoll

Detaljer

Uttalelse til arbeid med revidering av kulturplan for Halden kommune.

Uttalelse til arbeid med revidering av kulturplan for Halden kommune. Til Halden kommune Enhet for kultur Halden, den 13.desember 2012 Uttalelse til arbeid med revidering av kulturplan for Halden kommune. Halden Kulturråd ble i møte 27.03.12 med Espen Sørås, Halden kommune,

Detaljer

Litteraturhus Lillehammer (Ref #2366570b)

Litteraturhus Lillehammer (Ref #2366570b) Litteraturhus (Ref #2366570b) Søknadssum: 150 000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Mangfold og inkludering Nye formidlingsmetoder Biblioteket som møteplass Samarbeid og partnerskap Opplysninger

Detaljer

Kultur og fritid Direkte tlf.: 32 23 28 32 Dato: 12.02.2004. L.nr. - Arkiv: 2561/04 - C00-04/1154

Kultur og fritid Direkte tlf.: 32 23 28 32 Dato: 12.02.2004. L.nr. - Arkiv: 2561/04 - C00-04/1154 NEDRE EIKER KOMMUNE Kultur og fritid Direkte tlf.: 32 23 28 32 Dato: 12.02.2004 Notat: L.nr. - Arkiv: 2561/04 - C00-04/1154 Oversikt over forslag til tiltak i kulturplanen A: Barne- og ungdomskultur 1

Detaljer

Vedtak: Byråd for kultur, næring og idrett bevilger tilskudd til følgende 6 søknader innen tilskuddsordningen Prosjektstøtte elektronisk kunst :

Vedtak: Byråd for kultur, næring og idrett bevilger tilskudd til følgende 6 søknader innen tilskuddsordningen Prosjektstøtte elektronisk kunst : Dato: 22. mai 2008 Fullmaktssak /08 Tilskudd elektronisk kunst 2008 TTJE SARK-3315-200801325-9 Hva saken gjelder: På tjeneste 37760 Tverrestetisk er det i 2008 avsatt kr. 150 000,- som frie tilskuddsmidler

Detaljer

AVTALE MELLOM BODØ KOMMUNE OG SAMETINGET. Forslag til avtale om samarbeid mellom Sametinget og Bodø kommune

AVTALE MELLOM BODØ KOMMUNE OG SAMETINGET. Forslag til avtale om samarbeid mellom Sametinget og Bodø kommune AVTALE MELLOM BODØ KOMMUNE OG SAMETINGET Forslag til avtale om samarbeid mellom Sametinget og Bodø kommune Sametinget og Bodø kommune erkjenner at samene er et folk med felles historie, kultur, språk og

Detaljer

FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Forslag til vedtak: Vedlegg

FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Forslag til vedtak: Vedlegg FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Saksfremlegget bygger på Fellesstyrets styringsdokument for samorganisering og samlokalisering Norges veterinærhøgskole og Universitetet for miljø-

Detaljer

Planprogram Kulturplan for Trysil kommune 2014-2024

Planprogram Kulturplan for Trysil kommune 2014-2024 Planprogram Kulturplan for Trysil kommune 2014-2024 Vedtatt av Hovedutvalget for oppvekst og kultur 27.08.2013 Fra Kulturskolens forestilling «Off Broadway» 2012 Foto: Ola Matsson 1. Innledning og bakgrunn

Detaljer

Prosjektplan for: LUK-prosjekt Øvrebyen

Prosjektplan for: LUK-prosjekt Øvrebyen Prosjektplan for: LUK-prosjekt Øvrebyen 07.07.2010 1 1 BAKGRUNN FOR LUK Hedmark fylkeskommune har invitert alle kommunene i fylket til å søke om økonomisk støtte til prosjekter som kan bygge opp under

Detaljer

1. Innledning Aust-Agder fylke er som ett av 7 fylker pekt ut til å være pilotfylke for universell utforming i perioden 2010-2012.

1. Innledning Aust-Agder fylke er som ett av 7 fylker pekt ut til å være pilotfylke for universell utforming i perioden 2010-2012. Aust-Agder Årsrapport 2011 Pilotfylket Aust-Agder 1. Innledning Aust-Agder fylke er som ett av 7 fylker pekt ut til å være pilotfylke for universell utforming i perioden 2010-2012. Som pilotfylke skal

Detaljer

Planprogram for ny kulturplan. Nesodden kommune. - Nesodden bibliotek - Ungdom og fritid - Kultur, næring, idrett og friluftsliv

Planprogram for ny kulturplan. Nesodden kommune. - Nesodden bibliotek - Ungdom og fritid - Kultur, næring, idrett og friluftsliv Nesodden kommune Planprogram for ny kulturplan - Nesodden bibliotek - Ungdom og fritid - Kultur, næring, idrett og friluftsliv Vedtatt: Kommunestyret 19.06.14. Innhold 1 Bakgrunn... 2 2 Forutsetninger

Detaljer

B for bibliotek. Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Prosjektbeskrivelse. Søknadssum 514 000 kroner

B for bibliotek. Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Prosjektbeskrivelse. Søknadssum 514 000 kroner B for bibliotek Søknadssum 514 000 kroner Opplysninger om søker Organisasjonsnavn Østfold fylkesbibliotek Adresse Phønixbrygga 1606 Fredrikstad Organisasjonsnummer 974544652 Hjemmeside http://www.of.fylkesbibl.no/

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Bystyret 20.06.2007 105/07

Utvalg Møtedato Saksnummer Bystyret 20.06.2007 105/07 Side 1 av 6 Tønsberg kommune JournalpostID 07/17418 Saksbehandler: Tor Inge Moseid, telefon: 33 34 83 15 Kommunale service- og støttetjenester Støperiet - Regional møteplass og formidlingsarena for kultur..

Detaljer

PLAN FOR DEN KULTURELLE SPASERSTOKKEN I LURØY

PLAN FOR DEN KULTURELLE SPASERSTOKKEN I LURØY PLAN FOR DEN KULTURELLE SPASERSTOKKEN I LURØY Dans Litteratur Musikk Utstillinger Teater Kor Korps Konserter Skoler Barnehager Bibliotek Eldretun Museer Barn Unge Voksne Eldre Den kulturelle spaserstokken

Detaljer

Nasjonalt produsentnettverk VELKOMMEN

Nasjonalt produsentnettverk VELKOMMEN Nasjonalt produsentnettverk VELKOMMEN Litt om bank og prosjekt Fremføring og formidling Omsorg - lydhørhet, nærhet, innlevelse og evne og vilje til samspill. Vertskap - kunsten å få mennesker til å føle

Detaljer

Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar årsplan for Norske kirkeakademier for 2014.

Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar årsplan for Norske kirkeakademier for 2014. NKA 6/14 Årsplan 2014 Saksdokument: Forslag til årsplan 2014 Forslag til vedtak: t vedtar årsplan for Norske kirkeakademier for 2014. NKA 6/14 Årsplan for Norske kirkeakademier (NKA) 2014 Årsplanen peker

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2016 Prioritert tiltaksliste

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2016 Prioritert tiltaksliste KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2016 Prioritert tiltaksliste Kortsiktige tiltak (2012-2013) 2.1.2 Det legges til rette for et bredt spekter av tilbud rettet mot barn og unge Videreutvikling av gode bibliotektjenester

Detaljer

HÅNDBOK JUBILEUMSARRANGEMENT. Informasjonshefte for medarrangører og samarbeidspartnere. Jubileumshåndbok Bodø2016 1

HÅNDBOK JUBILEUMSARRANGEMENT. Informasjonshefte for medarrangører og samarbeidspartnere. Jubileumshåndbok Bodø2016 1 Jubileums HÅNDBOK JUBILEUMSARRANGEMENT Informasjonshefte for medarrangører og samarbeidspartnere Jubileumshåndbok Bodø2016 1 Hei alle sammen! Innhold Takk for at dere ønsker å bidra til feiringen av Bodøs

Detaljer

AVTALE MELLOM BODØ KOMMUNE OG SAMETINGET HØRINGSUTKAST. Forslag til avtale om samarbeid mellom Sametinget og Bodø kommune

AVTALE MELLOM BODØ KOMMUNE OG SAMETINGET HØRINGSUTKAST. Forslag til avtale om samarbeid mellom Sametinget og Bodø kommune Konfidensielt AVTALE MELLOM BODØ KOMMUNE OG SAMETINGET HØRINGSUTKAST Forslag til avtale om samarbeid mellom Sametinget og Bodø kommune Sametinget og Bodø kommune erkjenner at samene er et folk med felles

Detaljer

Drammens 200-årsjubileum i 2011

Drammens 200-årsjubileum i 2011 Drammens 200-årsjubileum i 2011 1986 175 år 150 år - 1961 100 år - 1911 100 år - 1911 100 år - 1911 100 år - 1911 100 år - 1911 Byjubileumskomitèen Rådmann Prosjektleder Sekretærfunksjon for jubileumskomitèen

Detaljer

Saksframlegg. 3) Formannskapet vedtar følgende disponering av Kulturfondet mars 2007:

Saksframlegg. 3) Formannskapet vedtar følgende disponering av Kulturfondet mars 2007: Saksframlegg Kulturfondet 2007- Søknader til vurdering mars 2007 Arkivsaksnr.: 04/1686 Forslag til vedtak: 1) Formannskapet tar rådmannens saksframlegg vedrørende kommunal egenandel til Jämt/trøndersk

Detaljer

Lokaldebatten (Ref #ef356591)

Lokaldebatten (Ref #ef356591) Lokaldebatten (Ref #ef356591) Søknadssum: 90 000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Rana bibliotek / 974550717 Boks 173 8601

Detaljer

Lokalsamfunnsmodellen Kort historikk:

Lokalsamfunnsmodellen Kort historikk: Lokalsamfunnsmodellen Kort historikk: LA-21 en handlingsplan utviklet under FNs konferansen i Rio de Janeiro, 1992. Agenda ble 21 videreført i Norge gjennom Fredrikstaderklæringen, en avtale inngått mellom

Detaljer

IKKE BARE GREIT? Om å være fåttig på Sørlåndet

IKKE BARE GREIT? Om å være fåttig på Sørlåndet IKKE BARE GREIT? Om å være fåttig på Sørlåndet Et dokumentasjons-, utstillings- og formidlingsprosjekt Vest-Agder-museet, 2016 1 PROSJEKTBESKRIVELSE KORT SAMMENFATNING Hvordan har fattigdom blitt sett

Detaljer

Saksbehandler: Marit Pettersen Arkiv: C83 &13 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: 13. mai 2014 DRAMMEN KOMMUNES FRIVILLIGHETSPOLITISKE PLATTFORM

Saksbehandler: Marit Pettersen Arkiv: C83 &13 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: 13. mai 2014 DRAMMEN KOMMUNES FRIVILLIGHETSPOLITISKE PLATTFORM SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marit Pettersen Arkiv: C83 &13 Arkivsaksnr.: 14/2381-17 Dato: 13. mai 2014 DRAMMEN KOMMUNES FRIVILLIGHETSPOLITISKE PLATTFORM INNSTILLING TIL: Bystyrekomiteen for byutvikling

Detaljer

Saksbehandler: Marit Pettersen Arkivsaksnr.: 10/ Dato: * TILSKUDDSORDNINGER I KULTUR - PRINSIPPGJENNOMGANG

Saksbehandler: Marit Pettersen Arkivsaksnr.: 10/ Dato: * TILSKUDDSORDNINGER I KULTUR - PRINSIPPGJENNOMGANG SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marit Pettersen Arkiv: Arkivsaksnr.: 10/11659-1 Dato: * TILSKUDDSORDNINGER I KULTUR - PRINSIPPGJENNOMGANG INNSTILLING TIL: Bystyrekomite for kultur og byutvikling / Bystyret

Detaljer

Revitalisering av Tønsberg historiske sentrum

Revitalisering av Tønsberg historiske sentrum Revitalisering av Tønsberg historiske sentrum Tettstedskonferansen Odda 28.04. 29.04.2010. Arild Bakken Prosjektleder Hvem er jeg? Kommunalkandidat fra Norges kommunal og sosialhøgskole Erfaringer: Troms

Detaljer

VERDIER Mot og Refleksjon Generøsitet og Ambisjon Lidenskap og Arbeidsdisiplin

VERDIER Mot og Refleksjon Generøsitet og Ambisjon Lidenskap og Arbeidsdisiplin Til styremøte, arbeidsdokument pr 14.06.2011 STRATEGISK PLAN 0. VERDIER Strategisk plan 2011-15 bygger på vår Kultur og merkeplattform som ble etablert høsten 2009. Vår virksomhetside og våre verdier er

Detaljer

1. Sammendrag 2. Innledning 3. Nærmere beskrivelse av prosjektet: Vestvågøy kommunes hovedmål i prosjektet 3.1 Prosjektorganisering

1. Sammendrag 2. Innledning 3. Nærmere beskrivelse av prosjektet: Vestvågøy kommunes hovedmål i prosjektet 3.1 Prosjektorganisering Fokuskommuneprosjekt Vestvågøy kommune. Prosjekt i samarbeid med Husbanken og 7 andre kommuner. Innholdsfortegnelse: 1. Sammendrag 2. Innledning 3. Nærmere beskrivelse av prosjektet: Vestvågøy kommunes

Detaljer

Prosjektplan. «Næringsutvikling i Fjellregionen»

Prosjektplan. «Næringsutvikling i Fjellregionen» Prosjektplan «Næringsutvikling i Fjellregionen» Regionrådet for Fjellregionen, Tynset, april 2013 BAKGRUNN Næringssamarbeidet i de åtte kommunene i Fjellregionen har vært og er noe forskjellig organisert.

Detaljer

Sak: Bærum kunsthall kommentarer til Rådmannens forslag til handlingsplan 2015 2018

Sak: Bærum kunsthall kommentarer til Rådmannens forslag til handlingsplan 2015 2018 22 oktober 2014 Til: Fra: Politikere i FRIKK utvalget Styret i BKIB, Line Schjøldberg og Stina Gellein Dato 22 oktober 2014 Sak: Bærum kunsthall kommentarer til Rådmannens forslag til handlingsplan 2015

Detaljer

SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap /10 KNO Kommunestyret /10 KNO

SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap /10 KNO Kommunestyret /10 KNO KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 01.06.2010 057/10 KNO Kommunestyret 17.06.2010 079/10 KNO Saksansv.: Rune Lund Arkiv:PLANID-, K1-143 : Arkivsaknr.:

Detaljer

FRILUFTSPORTAL I DØNNA KOMMUNE

FRILUFTSPORTAL I DØNNA KOMMUNE FRILUFTSPORTAL I DØNNA KOMMUNE Pilotprosjekt PROSJEKTPLAN FORPROSJEKT 2016 1 OVERORDNET MÅL Fra ord til handling (fra plan til realitet) Engasjere lokalbefolkningen i utforming og bruk av egne nærmiljø.

Detaljer

FS-135/2013 Spørsmål om utarbeiding av profilfilm for NMBU

FS-135/2013 Spørsmål om utarbeiding av profilfilm for NMBU FS-135/2013 Spørsmål om utarbeiding av profilfilm for NMBU Møtedato: 25. oktober 2013 Saksansvarlig: Mette Risbråthe Saksbehandler: Mette Risbråthe Etter avtale med Fellesstyrets leder legges saken fram

Detaljer

Fakultet for kunstfag

Fakultet for kunstfag Fakultet for kunstfag 2015-2019 Fakultetets overordnede visjon Visjon og profil Fakultet for kunstfag skal levere betydelige bidrag til utviklingen av kunstfagene innen undervisning, forskning og kunstnerisk

Detaljer

Tildeling av midler til Anno museum, avd. Glomdalsmuseet for utvikling og ferdigstilling av en permanent utstilling om kulturelt mangfold

Tildeling av midler til Anno museum, avd. Glomdalsmuseet for utvikling og ferdigstilling av en permanent utstilling om kulturelt mangfold Saknr. 14/11212-5 Saksbehandler: Mostafa Pourbayat Tildeling av midler til Anno museum, avd. Glomdalsmuseet for utvikling og ferdigstilling av en permanent utstilling om kulturelt mangfold Innstilling

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

Nordre Follo kommune. Kommunikasjonsstrategi. Prosessen fram mot Nordre Follo kommune

Nordre Follo kommune. Kommunikasjonsstrategi. Prosessen fram mot Nordre Follo kommune Nordre Follo kommune Kommunikasjonsstrategi Prosessen fram mot Nordre Follo kommune Innhold 1 INNLEDNING... 5 2 MÅL... 5 2.1 Økt kunnskap om prosessen og den nye kommunen... 5 2.2 Dialog og medvirkning...

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for kultur

RISØR KOMMUNE Enhet for kultur RISØR KOMMUNE Enhet for kultur Arkivsak: 2015/218-9 Arkiv: C00 Saksbeh: Jorunn Bøe Dato: 26.03.2015 Drøftingssak - Planprogram ny kulturplan Utv.saksnr Utvalg Møtedato 18/15 Kulturkomitéen 16.04.2015 Rådmannens

Detaljer

Vedlegg 5 til grunnlagsdokument for Rakkestad og Sarpsborg. Rakkestad og Sarpsborg- Tilskuddsordninger kulturområdet

Vedlegg 5 til grunnlagsdokument for Rakkestad og Sarpsborg. Rakkestad og Sarpsborg- Tilskuddsordninger kulturområdet Vedlegg 5 til grunnlagsdokument for Rakkestad og Sarpsborg Rakkestad og Sarpsborg- Tilskuddsordninger kulturområdet Det er foretatt en gjennomgang av ulike tilskuddsordninger på kulturområdet for Sarpsborg

Detaljer

«Alle barn leser!» (Ref #1318251641366)

«Alle barn leser!» (Ref #1318251641366) «Alle barn leser!» (Ref #1318251641366) Søknadssum: 300000 Kategori: Leseløftet Varighet: Ettårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr bibliotek / 940155223 http://gjovikbibliotek.blogspot.com/

Detaljer

Sluttrapport fra prosjektgruppen Mai 2017

Sluttrapport fra prosjektgruppen Mai 2017 Sluttrapport fra prosjektgruppen Mai 2017 Side 1 av 10 INNHOLD BAKGRUNN... 3 PROSJEKTET... 4 DEFINISJONER... 5 GRUNNLAG FOR Å ARBEIDE MED UTVIKLING AV FRIVILLIGHET... 6 VISJON... 7 FRA FRIVILLIGSENTRAL

Detaljer

Saksbehandler: Steinar Valset Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 08/ Dato:

Saksbehandler: Steinar Valset Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 08/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Steinar Valset Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 08/73-180 Dato: 26.01.2011 BYJUBILEUM, KOMMUNEPLAN OG TILRETTELEGGING FOR MEDVIRKNINGSPROSESSER â Innstilling til byjubileumskomiteen:

Detaljer

Saksframlegg. Kulturfond 2011; søknader til vurdering oktober/november 2011

Saksframlegg. Kulturfond 2011; søknader til vurdering oktober/november 2011 Saksframlegg Kulturfond 2011; søknader til vurdering oktober/november 2011 Arkivsak.: 11/17385 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til innstilling: Formannskapet innvilger følgende tilskudd

Detaljer

Saksbehandler: Vegard Hetty Andersen Arkiv: C00 Arkivsaksnr.: 16/6-4 Dato:

Saksbehandler: Vegard Hetty Andersen Arkiv: C00 Arkivsaksnr.: 16/6-4 Dato: DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Vegard Hetty Andersen Arkiv: C00 Arkivsaksnr.: 16/6-4 Dato: 24.05.16 NY KULTURPOLITIKK ::: Sett inn innstillingen under denne linja INNSTILLING TIL: BYSTYREKOMITE

Detaljer

Innledning, dette dokument inneholder følgende punkter: 1. Strategisk forankring. 2. Tilknytning til programmet 07/2014

Innledning, dette dokument inneholder følgende punkter: 1. Strategisk forankring. 2. Tilknytning til programmet 07/2014 Prosjekt 07/14 Bydelsfestivalen Blokkrock OPPSTART: 1.mai 2014 1 Prosjektnavn: Blokkrock Inkl. delprosjektet familie-og aktivitetsdag Anbefalt igangsatt av programledelsen, dato: 4.mars 2014, konklusjon

Detaljer

Litteraturen viser vei til debatten (Ref #ccd20ccf)

Litteraturen viser vei til debatten (Ref #ccd20ccf) Litteraturen viser vei til debatten (Ref #ccd20ccf) Søknadssum: 55 000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Moss bibliotek /

Detaljer

Vedlegg til søknad om støtte til gjennomføring av hovedprosjekt Lindesneslosen

Vedlegg til søknad om støtte til gjennomføring av hovedprosjekt Lindesneslosen 16. september 2013 Sørlandets Kompetansefond Postboks 183 4664 KRISTIANSAND Vedlegg til søknad om støtte til gjennomføring av hovedprosjekt Lindesneslosen På vegne av Prosjektarbeidsgruppa, og etter oppdrag

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 24.01.2011 12/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 24.01.2011 12/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201000521 : E: 223 C35 : Liv M.R. Pedersen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 24.01.2011 12/11 VEDR. SØKNAD

Detaljer

TILTAK 2006 (kroner) 2007 (kroner) Sum (kroner) Bukkerittet KIBIN

TILTAK 2006 (kroner) 2007 (kroner) Sum (kroner) Bukkerittet KIBIN Evaluering gjort av Tone Ibenholt Davoteam Davinci 6. SIVA 6.1. Organisering og aktiviteter i SIVA SIVA deltok med en ekstern konsulent i forprosjektgruppen fra oppstarten i 2006 og fram til våren 2007.

Detaljer

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI Klæbu kommune PRINSIPPER OG STRATEGI FOR KOMMUNIKASJON I KLÆBU KOMMUNE Godkjent av rådmannen 25.05. 2010 2 Innhold Innhold... 3 Bakgrunn... 4 Dette dokumentet tar utgangspunkt i... 4 Mål for kommunikasjon...

Detaljer

DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN (DKS) plan for Beiarn kommune. skoleårene 2012/ /16

DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN (DKS) plan for Beiarn kommune. skoleårene 2012/ /16 Beiarn kommune Skole- og barnehageavdelingen 8110 MOLDJORD Saksnr./Arkivkode 12/98 - A30 Sted MOLDJORD Dato 11.01.2012 DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN (DKS) plan for Beiarn kommune skoleårene 2012/13 2015/16

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 29.09.2009 92/09

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 29.09.2009 92/09 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200802813 : E: 223 U01 : Nina Othilie Høiland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 29.09.2009 92/09 EN VISJON OG MULIGHETSSTUDIE

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Møteinnkalling. Orientering: Utvalg: Nærings- og kulturkomitéen Møtested: Stemmen - Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 18:00

RISØR KOMMUNE. Møteinnkalling. Orientering: Utvalg: Nærings- og kulturkomitéen Møtested: Stemmen - Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 18:00 Side 1 av 1 RISØR KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Nærings- og kulturkomitéen Møtested: Stemmen - Kommunehuset Dato: 14.11.2013 Tidspunkt: 18:00 Forfall meldes på tlf 37 14 96 38 til Eva Swane som sørger

Detaljer

Omdisponering av tilskuddsordningen "Støtte til leie av lokaler", Årstad bydel 2009

Omdisponering av tilskuddsordningen Støtte til leie av lokaler, Årstad bydel 2009 Dato: 25. september 2009 ÅRBS /09 Årstad bydelsstyre Omdisponering av tilskuddsordningen "Støtte til leie av lokaler", Årstad bydel 2009 HIBL SARK-336-200815233-14 Hva saken gjelder: Det legges med dette

Detaljer

Prosjekt Kompetanseregionen Sluttrapport. Prosjektmandat. Digitale løsninger i oppvekstsektoren

Prosjekt Kompetanseregionen Sluttrapport. Prosjektmandat. Digitale løsninger i oppvekstsektoren Prosjekt Kompetanseregionen Sluttrapport Prosjektmandat Digitale løsninger i oppvekstsektoren 01.11.2016 0 1 Innledning/bakgrunn Kommunene i Kongsbergregionen vedtok våren 2015 regional digitaliseringsstrategi

Detaljer

Akkvisisjon av virksomheter til Hamarregionen Søknad om støtte- Nettverk- og klyngeutvikling

Akkvisisjon av virksomheter til Hamarregionen Søknad om støtte- Nettverk- og klyngeutvikling Saknr. 14/8941-4 Saksbehandler: Ingrid Lundvall Akkvisisjon av virksomheter til Hamarregionen Søknad om støtte- Nettverk- og klyngeutvikling Innstilling til vedtak: Fylkesrådet ser at deler av aktiviteten

Detaljer

Søknadsskjema for Bolyst. Ungdom som ressurs i Glåmdalsregionen.

Søknadsskjema for Bolyst. Ungdom som ressurs i Glåmdalsregionen. Søknadsskjema for Bolyst. 1. Hva er navnet på Ungdom som ressurs i Glåmdalsregionen. 2. Hvem er juridisk eier av Glåmdal regionråd, org nr 995 192 691 3. Søknadsbeløp: 1 750 000 4. Når skal prosjektet

Detaljer

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN 1 INNHOLD 1. HVORFOR MEDVIRKNING? 2. HVA ER KOMMUNEPLANEN OG KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL? 3.

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. SAMARBEIDSAVTALE- BYER I MIDT-NORGE Arkivsaksnr.: 05/16360

Saksframlegg. Trondheim kommune. SAMARBEIDSAVTALE- BYER I MIDT-NORGE Arkivsaksnr.: 05/16360 Saksframlegg SAMARBEIDSAVTALE- BYER I MIDT-NORGE Arkivsaksnr.: 05/16360 Forslag til vedtak/innstilling: Bystyret slutter seg til samarbeidsavtalen med Byer i Midt-Norge Saksfremlegg - arkivsak 05/16360

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.12.2009 124/09 SKIFESTIVALEN BLINK - SØKNAD OM ÅRLIG TILLEGGSBEVILGNING

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.12.2009 124/09 SKIFESTIVALEN BLINK - SØKNAD OM ÅRLIG TILLEGGSBEVILGNING SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200907799 : E: 223 C21 : Nina Othilie Høiland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.12.2009 124/09 SKIFESTIVALEN BLINK

Detaljer

UKM - Ungdommens Kulturmønstring

UKM - Ungdommens Kulturmønstring UKM - Ungdommens Kulturmønstring 2015-2017 HVA ER UKM? UKM ER EN AV DE TRE STØRSTE SATSINGENE PÅ UNGDOMSKULTUR I NORGE OG TAR MÅL AV SEG Å VÆRE NORGES STØRSTE VISNINGSARENA FOR UNGE TALENTER. UKM skal

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for samfunnsutvikling og kultur

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for samfunnsutvikling og kultur Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: 2017/3112-1 29.05.2017 Stein Wilhelmsen Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for samfunnsutvikling og kultur 07.06.2017

Detaljer

Ungdomsrevolusjonen på Gjøvik 2014 (Ref #113e23b5)

Ungdomsrevolusjonen på Gjøvik 2014 (Ref #113e23b5) Ungdomsrevolusjonen på 2014 (Ref #113e23b5) Søknadssum: 300 000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr bibliotek og litteraturhus

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010 Namdalseid kommune Saksmappe: 2010/658-5 Saksbehandler: Lisbeth Lein Saksframlegg Natur og kulturbasert nyskaping Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre

Detaljer

Arrangørmal for: Frivillighet i sentrum

Arrangørmal for: Frivillighet i sentrum Arrangørmal for: Frivillighet i sentrum Formål med arrangementet Synliggjøre og hedre det arbeidet frivillige ildsjeler nedlegger for å skape gode oppvekstvilkår, felleskap og økt livskvalitet i lokalsamfunnet.

Detaljer

Rådet for nasjonalparkkommuner Strategidokument og handlingsplan vedtatt februar 2013

Rådet for nasjonalparkkommuner Strategidokument og handlingsplan vedtatt februar 2013 Rådet for nasjonalparkkommuner Strategidokument og handlingsplan vedtatt februar 2013 UTGANGSPUNKT:! Nasjonalparkkommunene forholder seg til dagens lovverk som er gitt av MD og DN.! Strategi og handlingsplan

Detaljer

Byrådssak 407/16. Retningslinjer for ordningen Tilskudd til frivilligsentraler etablering og drift ESARK

Byrådssak 407/16. Retningslinjer for ordningen Tilskudd til frivilligsentraler etablering og drift ESARK Byrådssak 407/16 Retningslinjer for ordningen Tilskudd til frivilligsentraler etablering og drift GENI ESARK-335-201602702-24 Hva saken gjelder: Denne saken gjelder en samordning av kommunalt og statlig

Detaljer

PROSJEKTET ØSTERDALEN SIVILT-MILITÆRT UTDANNINGSSAMARBEID SØKNAD OM STØTTE

PROSJEKTET ØSTERDALEN SIVILT-MILITÆRT UTDANNINGSSAMARBEID SØKNAD OM STØTTE Saknr. 8183/08 Ark.nr. 223. Saksbehandler: Arne Olav Nyberg PROSJEKTET ØSTERDALEN SIVILT-MILITÆRT UTDANNINGSSAMARBEID SØKNAD OM STØTTE Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under

Detaljer

Nytt teaterbygg i Stavanger

Nytt teaterbygg i Stavanger NCN Malmø 27.08.2014 Nytt teaterbygg i Stavanger Ellen F. Thoresen, Stavanger kommune Stavanger Norges fjerde største by Samlet areal 67,67 km2 Ca130 000 innbyggere Storbyområdet har ca 240 000 Trondheim

Detaljer

DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT 13/571- Den kulturelle skolesekken: Fordeling av spillemidler for skoleåret 2013-2014

DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT 13/571- Den kulturelle skolesekken: Fordeling av spillemidler for skoleåret 2013-2014 DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT Sør-Trøndelagfylkeskommune Postboks2350Sluppen 7004TRONDHEIM Deres ref. Vår ref. 13/571- Dato 17.06.2013 Den kulturelle skolesekken: Fordeling av spillemidler for skoleåret

Detaljer

Fylkeskommunale utviklingsmidler til kulturformål. Søknadsskjema for profesjonelle kunstnere og ensembler - Produksjonstilskudd

Fylkeskommunale utviklingsmidler til kulturformål. Søknadsskjema for profesjonelle kunstnere og ensembler - Produksjonstilskudd Fylkeskommunale utviklingsmidler til kulturformål Søknadsskjema for profesjonelle kunstnere og ensembler - Produksjonstilskudd Søknadsfrist: 15. oktober Søknadsskjema sendes: Vestfold fylkeskommune, Kultur

Detaljer

Fargeklatt 2 Forum med praktisk innhold for organisering og produksjon

Fargeklatt 2 Forum med praktisk innhold for organisering og produksjon Forum med praktisk innhold for organisering og produksjon for organisering av tilbud ved kulturskolen/ koordinert fra kulturskolen Rammeplanen Breddeprogrammet og produksjon Utfordringer Norsk kulturskoleråds

Detaljer

Søknadsskjema for Bolyst. 1. Hva er navnet på prosjektet? Økt bolyst gjennom inkludering og trivsel

Søknadsskjema for Bolyst. 1. Hva er navnet på prosjektet? Økt bolyst gjennom inkludering og trivsel Søknadsskjema for Bolyst. 1. Hva er navnet på prosjektet? Økt bolyst gjennom inkludering og trivsel 2. Hvem er juridisk eier av prosjektet? Grong kommune, 7871 Grong 3. Søknadsbeløp: Kr. 1.500.000,- 4.

Detaljer

Retningslinjer tilskudd kulturelle formål. Revidert februar 2015

Retningslinjer tilskudd kulturelle formål. Revidert februar 2015 Retningslinjer tilskudd kulturelle formål Revidert februar 2015 Generelt om tilskuddsordningenes formål Rana kommune yter tilskudd til ulike formål i regi av lag og foreninger i kommunen. Utgangspunktet

Detaljer

Prosessen - viktig å få til en god og bred prosess med god deltakelse.

Prosessen - viktig å få til en god og bred prosess med god deltakelse. Notat Lillehammer kommune Tjenesteområdet plan og miljø 28.01.2015 TERRASSEN OPPFØLGING Bakgrunn Lillehammer kommune har kjøpt terrassen og fra rådmannen har Plan og miljø fått ansvar for å følge opp denne

Detaljer

Hvorfor Kulturplan? Vedtak oppfølging Forny Kulturstrategier for Levanger kommune. Behovet for å lage Levanger kommunes første kulturplan.

Hvorfor Kulturplan? Vedtak oppfølging Forny Kulturstrategier for Levanger kommune. Behovet for å lage Levanger kommunes første kulturplan. Hvorfor Kulturplan? Vedtak oppfølging Forny 2001- Kulturstrategier for Levanger kommune. Behovet for å lage Levanger kommunes første kulturplan. Levanger kommune Behovet for å sette det mangfoldige kulturlivet

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget

Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget 1 Saksframlegg Dato: Arkivref: 29.09.2016 2009/5719-34114/2016 / 601 Saksbehandler: Kjell Pedersen-Rise Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget VIDERE ARBEID MED DET DIGITALE AGDER 1. FORSLAG TIL VEDTAK

Detaljer

Saksbehandler: Marit Pettersen Arkiv: 233 Arkivsaksnr.: 10/ Dato: * TILSKUDD TIL KULTURLIVET - AMATØRKULTUREN I FOKUS

Saksbehandler: Marit Pettersen Arkiv: 233 Arkivsaksnr.: 10/ Dato: * TILSKUDD TIL KULTURLIVET - AMATØRKULTUREN I FOKUS SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marit Pettersen Arkiv: 233 Arkivsaksnr.: 10/16373-2 Dato: * TILSKUDD TIL KULTURLIVET - AMATØRKULTUREN I FOKUS INNSTILLING TIL: Administrasjonens innstilling: Bystyret slutter

Detaljer

SØKNAD OM STØTTE TIL "MILJØTINGET" - INNLANDETS MILJØKONFERANSE FOR UNGDOM

SØKNAD OM STØTTE TIL MILJØTINGET - INNLANDETS MILJØKONFERANSE FOR UNGDOM Saknr. 4282/10 Ark.nr. 223. Saksbehandler: Asbjørn Christiansen SØKNAD OM STØTTE TIL "MILJØTINGET" - INNLANDETS MILJØKONFERANSE FOR UNGDOM Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

henrik ibsen skien norway strategier 2015-2024

henrik ibsen skien norway strategier 2015-2024 Henrik Ibsen 1828: født 20.mars i Skien sentrum (Stockmansgården) 1835: familien Ibsen flytter til Venstøp 1843: familien flytter til Snipetorp 1843: Henrik drar fra Skien til Grimstad 1849: gir ut sitt

Detaljer

BARNAS INTERNASJONALE KULTURFESTIVAL STOPPESTED VERDEN

BARNAS INTERNASJONALE KULTURFESTIVAL STOPPESTED VERDEN Saknr. 11/59-35 Ark.nr. 243 C00 Saksbehandler: Mostafa Pourbayat Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet støtter det flerkulturelle arbeidet i Hedmark

Detaljer

Prosjektgruppa har 8 faste deltakere fra ulike avdelinger hos FM og FK, i tillegg til prosjektleder. Gruppa har hatt 7 møter i 2010.

Prosjektgruppa har 8 faste deltakere fra ulike avdelinger hos FM og FK, i tillegg til prosjektleder. Gruppa har hatt 7 møter i 2010. Universell utforming som regional utfordring Pilotfylket Nord- Trøndelag Årsrapport 2010 1. K1: Nasjonalt utviklingsprosjekt i fylkeskommuner og kommuner At Nord- Trøndelag er et pilotfylke for universell

Detaljer

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken (Dks) i Oslo kommune ble startet i 2006, og er et prosjekt som baserer seg på skolenes egne kunst-

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi 2015-2018. 1. Innledning 2. Mål, visjon og verdier 3. Kommunikasjonsmål 4. Roller og ansvar 5. Forankring

Kommunikasjonsstrategi 2015-2018. 1. Innledning 2. Mål, visjon og verdier 3. Kommunikasjonsmål 4. Roller og ansvar 5. Forankring Kommunikasjonsstrategi 2015-2018 1. Innledning 2. Mål, visjon og verdier 3. Kommunikasjonsmål 4. Roller og ansvar 5. Forankring 1. Innledning Hver eneste dag kommuniserer Rogaland fylkeskommune med virksomheter,

Detaljer

Rogaland fylkeskommune Postboks 130 4001 STAVANGER

Rogaland fylkeskommune Postboks 130 4001 STAVANGER Rogaland fylkeskommune Postboks 130 4001 STAVANGER Deres ref Vår ref Dato 15/2556-19.06.2015 Den kulturelle skolesekken fordeling av spillemidler for skoleåret 2015 2016 Ved kongelig resolusjon av 24.

Detaljer