Årsmøte Sarpsborg Arbeiderparti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmøte Sarpsborg Arbeiderparti"

Transkript

1 Årsmøte Sarpsborg Arbeiderparti Onsdag 11. mars 2015

2 Forslag til dagsorden/kjøreplan 1 Åpning v/leder Fredrik Bjørnebekk 2 Konstituering 3 Den politiske situasjonen 4 Årsberetning for Sarpsborg Arbeiderparti Arbeiderlagas årsberetninger , til orientering 6 Regnskap Budsjett Bevilgninger 9 Innkomne forslag 10 Valg 11 Avslutning Side 2 av 42

3 Konstituering Forretningsorden Styret foreslår følgende forretningsorden for årsmøtet: Til å lede møtet velges en dirigent. Dirigenten kan, når han/hun finner det nødvendig, stille forslag om begrenset taletid, og strek for inntegning av nye talere. Årsmøtets deltakere kan også stille forslag om dette. Alle forslag leveres skriftlig til dirigentbordet. Til å føre forhandlingsprotokollen velges en referent. I protokollen føres forslagene og vedtakene med avgitte stemmer for og i mot, eventuelt med mindretallets angivelse. Partistyret gis fullmakt til å godkjenne protokollen. Møtefunksjonærer Styrets forslag til møtefunksjonærer: Dirigent: Referent: Oddbjørg Strømme Trine Jørgensen Redaksjonskomité Styrets forslag til redaksjonskomité med mandat til å fremme forslag til uttalelser overfor årsmøtet: Svein Larsen, leder Kjell Øivind Hansen Eva Johansen AUF LO Tellekorps Styret foreslår følgende tellekorps: Andreas Lervik Anwar Poya Kjersti Tharaldsen Fullmaktskomité Styret forslår følgende fullmaktskomité: Anne Gro Pedersen Lisbeth Nesteng Stian Jensen Side 3 av 42

4 Side 4 av 42

5 Årsberetning for Sarpsborg Arbeiderparti Side 5 av 42

6 Innhold 1 Innledning Tillitsvalgte Styrets arbeid Representantskapet Bystyregruppa Budsjettutvalget Strategiutvalget Studieutvalget Samarbeidskomiteen LO Ap Arbeiderlagas beretninger Årsberetning for Sentrum Arbeiderpartilag Årsberetning for Tune Arbeiderpartilag Årsberetning for Borgen Arbeiderlag Årsberetning for Hafslundsøy Arbeiderlag Navestad Arbeiderlag Beretning Sarpsborg AUF Side 6 av 42

7 1 Innledning Årsmøteperioden har vært en aktiv tid for Sarpsborg Arbeiderparti. Forberedelsene til kommunevalget 2015 er godt i gang, både gjennom strategiutvalgets arbeid og gjennom nominasjons- og programkomiteens arbeid. I dette arbeidet har partiet også mottatt mange innspill fra lag og foreninger i Sarpsborg. Dette er gledelig. Sarpsborg Arbeiderparti hadde ved årsskiftet , 463 medlemmer med betalt kontingent. Det er en nedgang på 12 fra forrige år. Det er registrert ytterligere 59 medlemmer uten gyldig kontingent. Det er innmeldt 38 nye medlemmer i 2014, hvorav 4 ikke har betalt kontingent. Styret har i løpet av perioden hatt 12 møter. Arbeidet i styret har vært godt, med gode diskusjoner, høy deltakelse og regelmessige møter. Laget har vært aktive på sosiale medier og har jobbet aktivt med å skolere medlemmene. Partiet har god økonomi og god økonomistyring. 2 Tillitsvalgte Partistyret : Leder Fredrik Bjørnebekk Sentrum Ny Nestleder Nina Tangnæs Grønvold Tune Gjenvalg Sekretær Lisbeth Nesteng Tune Gjenvalg Kasserer Anne Gro Pedersen Sentrum Gjenvalg Studieleder Trine Jørgensen Hafslundsøy Ny Kvinnekontakt Sofie Tømmerås Lyshagen Sentrum Ny Styremedlem Chiga Bisimwa Nygamugira Tune Gjenvalg Styremedlem Klaus Lintho Sentrum Gjenvalg Styremedlem Stian Jensen Sentrum Ny Varamedlem Anwar Poya Tune Gjenvalg Varamedlem Anne Ragnhild Hasle Borgen Gjenvalg Varamedlem Morten Gressum Varteig/Ise Gjenvalg Varamedlem Tor Pinås Sentrum Ny Varamedlem Kjersti Tharaldsen Navestad Ny Følgende tiltrer styret: AUF (med fulle rettigheter), ordfører, gruppeleder, fylkestingsrepresentanter, leder i LO Sarpsborg. Side 7 av 42

8 Delegater til Østfold Arbeiderpartis årsmøte mars 2014: Fredrik Bjørnebekk Nina Tangnæs Grønvold Sindre Martinsen-Evje Anne Gro Pedersen Svein Larsen Trine Jørgensen Tor Egil Brusevold Lisbeth Nesteng Stian Jensen Eilen Holt Andreas Lervik Sofie Tømmerås Lyshagen Klaus Lintho Oddbjørg Strømme Morten Gressum Elise Waagen Aage Willy Elstrøm Grethe-Lise Lunde Ingerø Vara: Chiga Bisimwa Nygamugira Kai Robert Johansen Anne Ragnhild Hasle Thorbjørn Olsen Ingelinn Buvik Jan Henning Hansen Lisbeth Bakke Celebi Aage Langeland Hilde Bärnholdt-Olsen Representanter til Østfold Arbeiderpartis representantskap: Leder Nestleder Ordfører Kasserer Sekretær Oddbjørg Strømme Eilen Holt Vararepresentanter: Linda Engsmyr Chiga Bisimwa Nygamugira Kjersti Tharaldsen Svein Larsen Anne Ragnhild Hasle Side 8 av 42

9 Aage Langeland Therese Thorbjørnsen. Styret har hatt fullmakt til å supplere varalisten ved behov. Samarbeidskomiteen LO AP: Styret fikk på årsmøtet fullmakt til å oppnevne representanter til samarbeidskomiteen. Følgende ble oppnevnt: Leder SAP personlig vara: gruppeleder Nestleder SAP personlig vara: kasserer Ordfører personlig vara: varaordfører Revisorer: Tone Ingesen Per Hugo Samuelsen Vararevisorer: Aage Willy Elstrøm Rebecca Skauge AOF Sarpsborg, Halden og Indre Østfolds årsmøte og representantskap: Leder Nestleder Studieleder Styret har hatt fullmakt til å utpeke vara. Oscar Torp Heimen: Styret har hatt fullmakt til å oppnevne representant og vararepresentanter. Side 9 av 42

10 3 Styrets arbeid Styret har i løpet av perioden hatt 12 møter. Arbeidet i styret har vært godt, med gode diskusjoner, høy deltakelse og regelmessige møter. Laget har vært aktive på sosiale medier og har jobbet aktivt med å skolere medlemmene. Styrets arbeid har vært fordelt til de forskjellige medlemmene gjennom råd og utvalg som har arbeidet innen forskjellige områder. Styret har nedsatt studieutvalg, arealplanutvalg og strategiutvalg for valgkampen 2015 samt har valgt medlemmer til flerkulturelt råd. Styret har også valgt tre personer til å representere Sarpsborg Ap på årsmøtet i kulturnettverket. Sarpsborg Arbeiderparti har deltatt i Arbeiderpartiets "modellkommuneprosjekt", et pilotprosjekt i regi av partiet sentralt. Sarpsborg Arbeiderparti har her vært representert ved gruppestyrets leder og leder i SAP. I dette arbeidet har fokus på hvordan drive en effektiv valgkamp vært sentralt. Lokalt har partistyret fått god hjelp av strategiutvalget til å utarbeide valgkampplanen for Sarpsborg Ap. Ekstraordinært årsmøte ble avholdt 4. juni. Møtet behandlet forslag til revidering av partiets vedtekter, som var utsatt av det ordinære årsmøtet. Reviderte vedtekter ble enstemmig vedtatt. Arbeidet med å etablere et godt faglig-politisk samarbeid har vært prioritert, likeså arbeidet med kommunebudsjett og økonomiplan. Det fagligpolitiske samarbeidet med LO har blitt løftet i løpet av årsmøteperioden. Det har blitt arrangert flere felles arrangementer, deriblant felles sommeravslutning og Oscar Torp kveld. Oscar Torp kveld ble arrangert , i regi av LO og SAP, og med partileder Jonas Gahr Støre som hovedtaler. Oppfølging av nye medlemmer og innbetaling av kontingent har hatt stort fokus. Side 10 av 42

11 4 Representantskapet Representantskapet nedsatte nominasjonskomité og programkomité. Kommunevalglisten ble vedtatt i representantskapet Det ble gjennomført skolering av de nominerte kandidatene i Strømstad 16. og , hvor 38 medlemmer deltok. SAP har sendt inn ni forslag til landsmøtet via ØAP. Det har i perioden vært avholdt 6 møter i representantskapet. Med få unntak har dokumentene vært utsendt på forhånd. Følgende har vært behandlet: Underveismelding om arealplan Supplering av programkomiteen og nominasjonskomiteen, styrets innstilling lagt fram i møtet Innspill på valg av ny partileder i Arbeiderpartiet (sentralt), styrets innstilling lagt fram i møtet Arealplan Frikjøp Nominasjon til fylkestinget Valgkampplan Supplering av nominasjonskomiteen Valg av delegater til Østfold APs nominasjonsmøte Sarpsborg Arbeiderpartis valgprogram Kommunevalgliste for Sarpsborg Arbeiderparti Budsjett Innledning om ny bru over Glomma - utredes videre Skolekapasitetsplan Valg av valgkomité Side 11 av 42

12 5 Bystyregruppa Gruppa har i perioden bestått av: Medlemmer: Sindre Martinsen-Evje, Linda Marie Engsmyr, Svein Larsen, Elise Waagen, Elsie Anita Brenne, Tor Egil Brusevold, Sofie Tømmerås Lyshagen, Steinar Haakenstad, Chiga Bisimwa Nygamugira, Fredrik Bjørnebekk, Grethe-Lise Lunde Ingerø, Morten Gressum, Thor Erik Forsberg, Trine Jørgensen, Rolf Egil Lunde, Therese Thorbjørnsen, Bjørn Hansen Lysås, Line Bunes Olsen, Solveig Victoria Jacobsen og Thor Pinaas. Varamedlemmer (som har møtt på ett eller flere bystyremøter): Stig Aimar Hansen, Per Hugo Samuelsen, Lisbeth Nesteng, Hilde Bärnholdt Olsen, Åge Langeland, Stein Erik Haglund. Åge Willy Elstrøm, Eva Flatland, Kjersti Tharaldsen, Arild Karlsen og Gunnar Buvik. Klaus Lintho, Kjersti Tharaldsen og Nina Tangnæs Grønvold i styret for Sarpsborg Arbeiderparti er valgt til å representere kommunepartiet i gruppa. Grønvold har av jobbrelaterte årsaker ikke deltatt på gruppemøtene. Gruppestyret har i perioden bestått av: Svein Larsen Gruppeleder Linda Engsmyr Nestleder Trine Jørgensen Sekretær Møter: Det har i perioden blitt avholdt 7 ordinære gruppemøter i forbindelse med bystyremøtene. Gruppa har også hatt møte rundt enkeltsaker, da gjerne i forbindelse med gruppemøtene til plan- og økonomiutvalget. Møtene har hatt variabelt oppmøte. Politisk Ledergruppe: Det har vært avholdt møter i PL (politisk ledergruppe), som består av gruppeleder, partileder, ordfører, varaordfører og komitèlederne. Møteplassen har blitt opplevd som nyttige for å koordinere saker, og for å drøfte organiseringen av det daglige politiske arbeidet. Komiteene: Gruppene i de ulike komiteene har også avholdt gruppemøter i forkant av sine komitémøter, i fellesskap med våre samarbeidspartier SP, V og SV. Plan og økonomiutvalgets gruppe har avholdt gruppemøter i forkant med SP, V og SV. Gruppestyret: Det har vært jevnlig kontakt over telefon og e-post. Samarbeidet med partiet fungerer også godt. Gruppeleder har møtt på de fleste styremøtene i partiet. Side 12 av 42

13 Saker: Bystyret behandler svært mange saker i løpet av et år. Ved siden av Handlingsplan og årsbudsjett 2015 kan vi nevne: arealplanen, bolig-/politisk plattform, kommunedelplan folkehelse, opprusting av gågata, barnehageutbygging, helsehuset, kommunedelplan ny bru over fossen, handlingsprogram for næringsutvikling, reservasjonsrett for leger (interpellasjon), flere lærlinger i byggebransjen (interpellasjon), bevaring av barnehagen i Varteig. Media: Bystyregruppa har markert seg positivt i media i forbindelse med mange saker f.eks, god økonomisk styring i Sarpsborg, bypakke Nedre Glomma, ny bru over Glomma, helsehuset, bevaring av barnehagen i Varteig, skolebruksplanen. Det bør også nevnes at Ordføreren stadig er ute i media med positive saker om byen vår! Noen har også vært aktive på leserbrevsiden. Det er imidlertid behov for at enda flere av medlemmene gjør seg synlige i media, og skriver flere leserbrev. Noen medlemmer av gruppa er aktive på hjemmesiden og Facebook. Medlemmene har blitt flinkere til å bruke disse arenaene for å bli mer synlige. Likevel må en si at det er mye å gå på i forhold til bruk av sosiale medier. Frikjøpsordningen: Frikjøpsordningen har fortsatt fungert bra og for Arbeiderpartiets gruppe har det gjort så det har blitt en økning i den politiske deltagelsen i kommunen. I perioden ble frikjøpet totalt sett øket gjennom revidering av godtgjøringsreglementet, noe som ga oss 0,2 årsverk ekstra. Konklusjon: Gruppa har engasjerte og positive medlemmer som ikke har vært redde for å gjøre en jobb, det være seg på talerstolen, i media, eller med å gyve løs på de store bunkene med saksutredninger. Medlemmene er sultne på å drive politikk og på å ha innflytelse. Vi er stort sett samkjørte og proffe i bystyremøtene, ryddige, konstruktive og engasjerte i gruppa, og vi har det veldig hyggelig sammen. Vi har allikevel mye å ta tak i. Vi kan bli mye mer bevisst på hvordan vi bruker ulike medier, og hvordan vi skal kommunisere med innbyggerne. Ikke minst må vi bli enda bedre på å kommunisere oss imellom, bruke hverandres kompetanse og gjøre hverandre gode. Avslutningsvis vil vi si at vi er stolte over at vårt arbeid! Vi har kommet langt på vei, og vi skal løse mange oppgaver fremover i fellesskap! 6 Budsjettutvalget Sarpsborg Arbeiderparti har et eget utvalg som arbeider med budsjett og handlingsplan for Sarpsborg Kommune hver høst. Utvalget består partileder, ordfører, gruppeleder, varaordfører, gruppesekretær, partisekretær, komitéleder SUK. Budsjettutvalget forhandlet med samarbeidspartene om rådmannens budsjettforslag og fremmet forslaget til partistyret, som tok innstillingen til representantskapet Side 13 av 42

14 7 Strategiutvalget Strategiutvalget for valgkamp 2015 ble oppnevnt av styret i Sarpsborg Arbeiderparti i april 2014 og har bestått av: Leder: Anne-Gro Pedersen (Sentrum) Sekretær: Inger-Johanne Fjeldbraaten (Borgen) Medlemmer: Solbjørg Lervik (Sentrum), Stian Jensen (AUF), Therese Thorbjørnsen (LO), Anwar Poya (Tune), Morten Gressum (Varteig), Jørund Wangberg (Tune), Eva Yssen (Tune), Andreas Lervik (Sentrum), Steinar Haakenstad (Sentrum) Utvalgets mandat var å komme med gode og nye innspill til strategier for bruk i valgkampen til kommunevalget i Dette omfattet både hvordan rekruttere flere valgkampmedarbeidere og hvordan få flere til å stemme på Arbeiderpartiet ved kommunevalget Utvalget besto av 11 medlemmer og det var til sammen 6 møter i perioden 8/ /8-14. Som en del av arbeidet ble det forutsatt at utvalget innhentet synspunkter og forslag fra lokallagene og enkeltmedlemmer. Det ble sendt en del spørsmål til alle lokallag samt til enkeltmedlemmer med frist i slutten av juni-14. Det kom svar fra nesten alle lokallag. Rapporten med innspill ble levert styret i Sarpsborg Arbeiderparti 20. august Innspillene er forankret i Sarpsborg Arbeiderparti sin Valgkampplan for Studieutvalget Studieutvalget har i årsmøteperioden bestått av Trine Jørgensen og Inger-Christin Torp. Det ble laget forslag til handlingsplan for 2014/2015. Det er avholdt 3 møter i perioden og studieutvalget har hatt god kontakt pr. telefon og mail. Jan Bøhler var på temamøte om Storbyutvikling den 15. oktober på Tune rådhus. 16. og 17. januar deltok det 38 deltakere på felles politisk samling på Laholmen i Strømstad, med fokus på Pilotkommuneprosjektet og sentral valgkamp, politisk regnskap, program og ikke minst den lokale og fylkeskommunale valgkampen. Mange av våre medlemmer har deltatt på Østfold Arbeiderparti sine kurs. Det har vært kurs for nye medlemmer, i organisasjonskunnskap, sosialdemokratisk ledelse, tale- og debatteknikk og i budsjettarbeid. Totalt har det deltatt 60 deltakere, hvor Sarpsborg har vært godt representert. Side 14 av 42

15 9 Samarbeidskomiteen LO Ap Samarbeidskomiteen har i løpet av 2014 hatt flere møter. Det har vært tett dialog mellom medlemmene av samarbeidskomiteen også mellom disse møtene. Av saker som har blitt arbeidet med kan nevnes fagligpolitisk manifest, Oscar Torp-kveld, endringer i arbeidsmiljøloven, felles sommeravslutning og kommunens anbudsreglement. Side 15 av 42

16 10 Arbeiderlagas beretninger Årsberetning for Sentrum Arbeiderpartilag Laget hadde ved årsskiftet i alt 147 medlemmer. Laget har i årsmøteperioden hatt følgende tillitsvalgte. Styret har i årsperioden bestått av følgende: Leder Andreas Lervik Nestleder Aage Langeland Kasserer Anne Gro Pedersen Sekretær Therese Thorbjørnsen Medlemmer Fredrik Bjørnebekk Lisbeth Celebi Ingelinn Buvik Varamedl. Solbjørg Lervik Roar Bjerke Egil Schjolden Klaus Lintho Revisorer: Leif Lervik vara: Reidun Andreassen Representanter til Oscar Torp Heimen: Leder og studieleder. Representanter til AOF: Leder og studieleder Medlemmer til representantskapet: Andreas Lervik Aage Langeland Fredrik Bjørnebekk Solbjørg Lervik Anne Gro Pedersen, Ingelinn O. Buvik Egil Schjolden Therese Thorbjørnsen Gunnar Buvik Åse Aastorp Bjørn Korsmo Inger Lise Bråthen, Freddy Stenholt Leif Lervik Stein Haglund Roar Bjerke Steinar Haakenstad Lisbet Celebi Vararepresentanter: Thor Erik Forsberg Jan Ø. Kristiansen Finn Andersen Side 16 av 42

17 Steinar Johansen Klaus Lintho Valgkomite: Anne-Gro Pedersen, Solbjørg Lervik, Klaus Lintho, Roar Bjerke Møtevirksomheten i årsmøteperioden: Styremøter: Det er i perioden avholdt 10 styremøter, to medlemsmøter og ett julemøte. Styrets arbeide: Styret har i perioden jobbet med: *Ny bru over Sarpsfossen, * Sarpsborg kommunes arealplan *Østre bydel * sentrumsplanen * Vann og avløpsplanen * Valgkamp 2015 * Lysløypa Medlemsmøter: Saker som er behandlet: Det har vært avholdt 2 medlemsmøter i perioden. Tema på disse har vært, ny bru over elva, avløpsplanen, kommunens plan for Østre Bydel, kommunens arealplan og refleksjoner omkring utbyggingsmønster og innsigelser til denne. Valgkampforberedeleser 2015: Alvim har vært et hovedfokus for laget. Partiet har arrangert flere runder med husbesøk i området. Laget har også høsten 2014 hatt stand på Rimi på Alvim,i tillegg har det vært arrangert stand på Rimi i Gågata og på torget. Medlemmer av styret har også vært med i strategiutvalget til Sarpsborg Arbeiderparti. Julemøte: Årets julemøte ble avholdt på Glenghuset. Det ble servert tradisjonell julemat og fisk til de som ønsket det. Det var god mat og hyggelig samtale som preget kvelden, med underholdning under middagen og allsang etterpå. 30 medlemmer deltok på julemøtet. Kjersti Aune innlededet om planprosessen som er satt i gang i Østre Bydel og Anne-Elisabeth Ramtvedt oriententerte om arealdelen og refleksjoner omkring utbyggingsmønster og innsigelser. Som alltid var det meget god stemming på julemøtet. Folkevalgte. Blant lagets tillitsvalgte har vi hatt følgende personer i folkevalgte organer: Fredrik Bjørnebekk Therese Thorbjørnsen Thor-Erik Forsberg Andreas Lervik Aage Langeland Solbjørg Lervik Gunnar Buvik Steinar Haakenstad Side 17 av 42

18 Styrets sammenfatningsvise konklusjon: Sentrum Arbeiderpartilag forsøker å være et aktivt partilag. Vi setter viktige saker på dagsordenen gjennom åpne medlemsmøter. Dette ønsker vi å fortsette med også i tiden fremover. Vi har bra oppslutning på våre arrangementer. To medlemsmøter og et julemøte med meget god oppslutning. Sentrum Arbeiderpartilag er godt fornøyd med vår deltagelse i kommunepartiets representantskap. Der er vi godt synlige og kommer med gode forslag. Vi har representanter som via media setter dagsorden i lokaldebatten rundt flere saker. Lagets medlemmer deltar aktivt i utformingen av kommunepartiets politikk. Laget er godt fornøyd med gjennomslaget vi ser ut til og få i saken om å bevare Lysløypa. Styret vil benytte anledningen til å takke alle medlemmer for innspill og tilbakemeldinger underveis. Vi har lagt et godt grunnlag for å drive en meget god valgkamp som partilag de kommende månedene. Sarpsborg 9. Februar 2015 Andreas Lervik Leder Therese Thorbjørnsen Sekretær Side 18 av 42

19 Årsberetning for Tune Arbeiderpartilag Tune Arbeiderpartilag har ved årsskiftet medlemmer med gyldig kontingent. Dette er en nedgang på 7 fra forrige år. Styret har i perioden bestått av: Leder: Lisbeth Nesteng (gjenvalg) Nestleder: Kai Robert Johansen (gjenvalg) Sekretær: Elisabeth Hatlem-Eriksson (gjenvalg) Studieleder: Jørund Wangberg (ny) Kasserer: Arne Johan Holmé (gjenvalg) Styremedlem: Hilde B. Olsen (gjenvalg) Styremedlem: Anwar Poya (gjenvalg) Varamedlem: Elise Waagen (gjenvalg) Varamedlem: Linda Marie Engsmyr (gjenvalg) Varamedlem: Sindre Martinsen-Evje (ny) Revisorer: Oddbjørg Strømme Jan Otto Strøm Representanter til AOF: Lisbeth Nesteng Arne Johan Holmé Vararevisorer: Tor Minge Marit Iversen Vararepresentanter: Hilde B. Olsen Kai Robert Johansen Medlemmer til Representantskapet i Sarpsborg Arbeiderparti: 1. Lisbeth Nesteng (gjenvalg) 2. Sindre Martinsen-Evje (gjenvalg) 3. Elisabeth Hatlem-Eriksson (gjenvalg) 4. Arne Johan Holmé (gjenvalg) 5. Hilde B. Olsen (gjenvalg) 6. Linda Marie Engsmyr (gjenvalg) 7. Kai Robert Johansen (gjenvalg) 8. Elise Waagen (gjenvalg) 9. Oddbjørg Strømme (gjenvalg) 10. Anwar Poya (gjenvalg) 11. Eva Yssen (gjenvalg) 12. Arne Hageengen (gjenvalg) 13. Nina Tangnæs Grønvold (gjenvalg) 14. Chiga Bisimwa (gjenvalg) 15. Jørund Wangberg (ny) Vararepresentanter: 1. Tor Minge (gjenvalg) 2. Grethe Brusevold (gjenvalg) 3. Jan Otto Strøm (gjenvalg) 4. Marit Iversen (gjenvalg) 5. Bjørn Eriksen (gjenvalg) 6. Arild Karlsen (gjenvalg) 7. Jan O. Engsmyr (ny) Medlemmer fra laget har blant annet, følgende verv: Sindre Martinsen-Evje Ordfører Side 19 av 42

20 Linda M. Engsmyr Varaordfører Elise Waagen Medlem bystyret og Plan- og økonomiutvalget. Line Olsen Medlem bystyret, nestleder i komiteen for Tjenesteutvikling Therese Thorbjørnsen Medlem bystyret, fraksjonsleder i Landbruk og teknikkutvalget. Hilde B. Olsen Varamedlem bystyret, vara til komité for tjeneste utvikling. Solveig Jacobsen Varamedlem bystyret, vare til komité for tjeneste utvikling. Arild Karlsen Varamedlem bystyret, vara til komité for tjenesteutvikling. Lisbeth Nesteng Vara bystyret, Landbruk og teknikk, Skattetakstnemnd for bolig Bjørn Eriksen Leder i overskattetakstnemnda for næring. Jan Otto Strøm Leder for skattetakstnemnda for bolig. Arne Johan Holme Varamedlem til Utvalg for landbruk og teknikk. Anwar Poya Medlem av flerkulturelt råd Chiga Bisimwa Medlem bystyret og nestleder av flerkulturelt råd. Tor Minge Leder Eldrerådet Arild Karlsen Leder kommunalt råd for mennesker m. nedsatt funksjonsevne. Medlemsmøter. Det har i perioden blitt avholdt 4 medlemsmøter mai arrangement/medlemsmøte på Lande Bo. Underholdning v/ Kai Robert. Innleder Elise Waagen Kommunestyrevalget 2015 Programarbeid v/sindre Martinsen-Evje Tune Rådhus De største politiske forskjellene på de ulike partiene i Sarpsborg v/svein Larsen Nominasjon til kommunestyrevalget Nominasjon til fylkestingsvalget Tune Rådhus Ny glans til Tunevannet v/tor Egil Brusevold Valgkamp, planer for neste år V/Fredrik Bjørnebekk Julemiddag. Styremøter. Det har blitt avholdt 8 styremøter i perioden. 27.februar 2014, 27. mars, 23. april, 11. juni, 25. august, 18. september, 8. oktober, 12.januar 2015 og 5.februar 2015 Saker som er behandlet: 1. mai arrangement Økonomi Årsmøte-saker Nominasjon Fylkestingsvalget - Østfold Arbeiderparti Nominasjon til kommunestyrevalget 2015 Strategi valgkamp 2015 De største politiske forskjellene på de ulike partiene i Sarpsborg. Foreløpig planer fra programkomiteens arbeid Side 20 av 42

21 1. mai Laget arrangerte revelje på Grålum, Greåker, og Jelsnes. Musikk ved Greåker musikk korps og musikkorpset Harmonien. Ved arrangement på Lande Bo ble også Ha-Bo-Na korpset, sammen med Lande skolekorps, benyttet. Skolering/ Medlemsutvikling Lagets medlemmer har benyttet seg av skoleringstilbudet til Sarpsborg og Østfold Arbeiderparti. Media Flere av lagets medlemmer og tillitsvalgte ha vært aktive i media og på sosiale medier, og profilert partiet på en god måte. Konklusjon Tune Arbeiderpartilag er fornøyd med året. Likevel ønsker vi oss enda flere aktive medlemmer og enda større oppslutning om lagets aktiviteter. Vi har god økonomi og laget har i denne perioden lagt et godt grunnlag for neste års aktiviteter. Laget har engasjerte og positive medlemmer og tillitsvalgte som ikke har vært redde for å gjøre en jobb. Lisbeth Nesteng (sign) leder Elisabeth Hatlem-Eriksson (sign) sekretær Side 21 av 42

22 Årsberetning for Borgen Arbeiderlag Laget hadde ved årsskiftet i alt 73 medlemmer. Styret har i årsperioden bestått av følgende: Leder Tor-Egil Brusevold Nestleder Ole Jørgen Hommeren Kasserer Inger-Christin Torp Sekretær Inger-Johanne Fjeldbraaten Studieleder Per Hugo Samuelsen Medlemmer 1. Anne Ragnhild Hasle 2. Einar Lunde 3. Steinar Wiggo Bodal 4. Åge Willy Elstrøm Varamedl. 1. Nina Marie Sandbekk 2. Linda Mari Halvorsrød 3. Finn Arne Solberg Studieleder: Revisorer: Per Hugo Samuelsen Heine Nilsen Representanter til AOF: Leder og studieleder Medlemmer til representantskapet: 1.Tor-Egil Brusevold 2.Ole Jørgen Hommeren 3. Inger-Christin Torp 4. Inger-Johanne Fjeldbraaten 5. Per Hugo Samuelsen 6. Anne Ragnhild Hasle 7. Einar Lunde 8. Steinar Wiggo Bodal 9. Åge Willy Elstrøm Vararepresentanter: 1.Nina Mari Sandbekk 2.Linda Mari Halvorsrød 3. Finn Arne Solberg 4. Thor Pinås Valgkomite: Grete Lise Ingerø og Linda Mari Halvorsrød Møtevirksomheten i årsmøteperioden: Styremøter: Det har vært 14 styremøter i perioden Side 22 av 42

23 Styrets arbeid: Aktiviteter for laget har i 2014 i stor grad dreid seg om nominasjon til kommune- og fylkestingsvalget 2015, forslag til program for kommune- og fylkestingsvalg og annen forberedelse til valgkampen. Laget sendte forslag til listekandidater til kommunevalget og ga senere sin tilslutning til nominasjonskomiteens forslag. Laget sendte forslag til listekandidater til fylkestingsvalget og foreslo senere endringer i nominasjonskomiteens forslag slik at Inger Christin Torp skulle settes på 2. plass. Laget sendte inn en rekke forslag til endringer i utkast til kommunevalgprogram. De fleste av disse endringsforslag ble innarbeidet i endelig forslag som ble vedtatt på møte i representantskapet. Laget sendte også inn forslag til programkomiteen for fylkestingsvalget. Laget var representert i strategiutvalget som var nedsatt av kommunepartiet for valg Laget sendte også innspill til dette utvalget. Andre aktiviteter: Laget har sendt svarbrev til Sandbakken og Klavestadhaugen Velforening vedrørende bygging av kommunale boliger p Bodalsjordet. Laget har også drøftet forslag til arealplan for kommunen og kommet med innspill til denne for de områder som særlig er aktuelle for Borgen Arbeiderlag. Laget har også engasjert seg i aktivitetsopplegg for ungdom i samarbeid med Frivilligsentral Øst og NAV. 50% av ungdommene har kommet i arbeid og opplegget må sies å ha vært vellykket. Laget har vørt engasjert i flere reguleringsplaner og andre tiltak vedrørende infrastuktur og nærmiljøtiltak for området Borgen/sandbakken/Skjeberg. Laget har i forkant av alle møter i representantskapet gått gjennom og drøftet saker til behandling der. I den sammenheng har det også vært lagt mest vekt på lokale saker fra lagets side. Lokaler: Laget har hatt fast lokale på Fremtidsborg. Dette bygget er kjøpt av AVSO som skal rive det og bygge nye lokaler for egen drift. Ved årsskiftet 2014/2015 flyttet derfor laget inn i nye lokaler i ASVO s hus på Borgenhaugen. Laget disponerer der eget kontor som kan nyttes til mindre møter m.m. I tillegg kan kantine og tilhørende kjøkken nyttes på kveldstid. Medlemsmøter: For medlemmer og andre interesserte ble det arrangert sammenkomst på tidligere Skjeberg rådhus 1. mai med blant annet appell fra ordføreren og opptreden fra lokale krefter. Ca. 30 personer deltok. Medlemmer fra Søndre Skjeberg, Hafslundsøy og Navestad Arbeiderlag var også invitert. Det har ellers vært 2 medlemsmøter i løpet av høsten. Til begge disse har også medlemmer i Søndre Skjeberg vært invitert. Utkast til kommunevalgprogram og forslag til listekandidater var tema på medlemsmøte i august. Svein Larsen innledet. Arbeid med reguleringsplan for Jellestadløkka samt kommunevalgprogram var temaer på medlemsmøte i oktober. Folkevalgte. Laget er representert i styret for Sarpsborg AP med Anne Ragnhild Hasle. I styret for Østfold AP sitter Inger Christin Torp. Side 23 av 42

24 I representantskapet for Sarpsborg AP sitter hele styret samt 1. vara til styret. Varamannslista til representantskapet har vært som for styret supplert med Thor Pinås. Faste medlemmer fra Borgen i bystyret for perioden er Tor-Egil Brusevold og Grethe Lise Ingerø. Vara fra Borgen for samme periode er Thor Pinås, Per Hugo Samuelsen og Einar Lunde. I fylkestinget for perioden sitter Inger Christin Torp. Laget har vært representert i programkomité for kommunevalget med Grethe Lise Ingerø og Einar Lunde. Grethe Lise Ingerø er medlem og nestleder av komité for samfunnsutvikling. Per Hugo Samuelsen er medlem av komité for tjenesteutvikling. Tor-Egil Brusevold er leder av utvalg for landbruk og teknikk og medlem av plan- og økonomiutvalget og utvalg for næring og eiendomsutvikling. Forslag til årsmøte i Sarpsborg Arbeiderparti. Forslag fra Borgen Arbeiderlags årsmøte : Forslag 1: Aktivitetspark ved Skjeberg rådhus «Skjeberg aktivitetspark» Laget arbeider videre med en plan for en aktivitetspark ved Skjeberg rådhus med bl.a. skateboardramper og basketbane. Det bør også vurderes mulighet for skøyteis for å skape mulighet for flere vinterbaserte aktiviteter. Styrets forslag til vedtak: Saken oversendes årsmøte i Sarpsborg Arbeiderparti med anmodning om at det arbeides videre med aktivitetspark ved Skjeberg rådhus. Styrets sammenfatningsvise konklusjon: 2014 har vært et aktivt år. I tillegg til engasjement i lokale saker, har mye dreid seg om forberedelse til valg i Tiltak med sikte på å aktivisere medlemmer bør styrkes ytterligere i kommende periode. Dette bør også gjelde for deltakelse i valgkampen Inkludering av nye medlemmer bør i denne sammenheng stå sentralt. Engasjement i forhold til lokale saker bør også videreføres og styrkes. Side 24 av 42

25 Årsberetning for Hafslundsøy Arbeiderlag Hafslundsøy Arbeiderlag kan se tilbake på en årsmøteperiode med flere større saker for Øyas befolkning. Styret Styret og medlemmer til Sarpsborg Arbeiderpartis representantskap har i perioden bestått av: Leder Trine Jørgensen Nestleder Leif Aarum Kasserer Per Jonny Martinsen Sekretær Kjell Øivind Hansen Styremedlem/studieleder Svend Ole Arnesen Styremedlem Bjørn Olsen Styremedlem Rebecca Skauge Varamedlem Pia Viken Kristiansen Varamedlem Øystein Gundelsby Varamedlem Bjørn Christoffersen Varamedlem Stig Hansen Valgte medlemmer til representantskapet i Sarpsborg Arbeiderparti har vært: Trine Jørgensen Bjørn Christoffersen Pia Viken Kristiansen Svend Ole Arnesen Leif Aarum Varamedlemmer Per Jonny Martinsen Kjell Øivind Hansen Bjørn Olsen Rebecca Skauge Øystein Gundelsby Stig Hansen Medlemmer: Betalende medlemmer for 2014 har vært 32 - det samme som for Møter: Laget har hatt 1 årsmøte, 1 åpent møte, 1 medlemsmøte og 7 styremøter. I tillegg har laget hatt felles møte om ny trase for Sarpsbrua med Sentrum Arbeiderpartilag m.fl.. Viktigste saker: Nominasjon til fylkesting og kommunestyrelista. Laget har diskutert dette og fremmet selvstendig forslag til kommunestyrelista på Side 25 av 42

Sarpsborg Arbeiderparti

Sarpsborg Arbeiderparti Organisasjonen Langsiktige mål for Sarpsborg Arbeiderparti Sarpsborg Arbeiderparti skal fortsatt være byens ledende parti og vinne valg. Engasjere flere medlemmer og sympatisører i politikkutformingen

Detaljer

Årsmelding 2014 Vefsn Arbeiderparti

Årsmelding 2014 Vefsn Arbeiderparti Årsmelding 2014 Vefsn Arbeiderparti S A K S L I S T E 1. ÅPNING v/ Leder Wenche Solli 2. KONSTITUERING a. Godkjenning av forretningsorden b. Valg av dirigent c. Valg av to sekretærer d. Valg av to til

Detaljer

NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014

NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014 NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014 Normalvedtekter for Venstres lokallag skal bygge på prinsippene i Venstres vedtekter og vedtas av landsstyret. 1. FORMÅL Sandnes

Detaljer

AÅ rsmøtepapirer 2015 Orkanger Arbeidersamfunn

AÅ rsmøtepapirer 2015 Orkanger Arbeidersamfunn AÅ rsmøtepapirer 2015 Orkanger Arbeidersamfunn Dagsorden for årsmøtet iflg. vedtektene: 1. Godkjenne møteinnkalling og saksliste 2. Valg av møteleder 3. Valg av referent 4. Valg av 2 representanter til

Detaljer

Protokoll 2013. Årsmøte i Mental Helse Oslo

Protokoll 2013. Årsmøte i Mental Helse Oslo Protokoll 2013 Årsmøte i Mental Helse Oslo DATO / TID: 23. april 2013 kl 18 21:30 STED: Radisson SAS Blu Nydalen FREMMØTTE: Med stemmerett: 20, 19 fra sak 10 Sak 1: Åpning / konstituering Jørund Schwach

Detaljer

Årsmøte Stokke Idrettslag 12. mars 2014 Kl. 19:00 (enkel bevertning)

Årsmøte Stokke Idrettslag 12. mars 2014 Kl. 19:00 (enkel bevertning) Dagsorden: Årsmøte Stokke Idrettslag 12. mars 2014 Kl. 19:00 (enkel bevertning) Sak 1 Åpning/konstituering Sak 2 Godkjenne a) Representantenes fullmakter b) Dagsorden c) Valg av dirigent d) Valg av referent

Detaljer

Organisasjonshåndboken skal være til hjelp for hele partiet og alle dets organisasjonsledd i hele Østfold.

Organisasjonshåndboken skal være til hjelp for hele partiet og alle dets organisasjonsledd i hele Østfold. Dagsorden sak 11 - Organisasjonsmessig handlingsplan Studieutvalget har utarbeidet en kombinert organisasjonsplan og kompetanseplan i form av en organisasjonshåndbok. Håndboken er ikke statisk, men skal

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling i GramArt

Innkalling til Generalforsamling i GramArt Til GramArts medlemmer Oslo, 23. april 2013 Innkalling til Generalforsamling i GramArt Tid: Torsdag 23. mai 2013 kl. 16:00-18:00 Sted: Anker hotell, Storgata 55 (vis à vis Oslo legevakt) NB: Vi åpner for

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - EVENTUELT - KOMMUNESTYRET 10.02.2015

SAKSPROTOKOLL - EVENTUELT - KOMMUNESTYRET 10.02.2015 SAKSPROTOKOLL - EVENTUELT - KOMMUNESTYRET 10.02.2015 Kommunestyret behandlet saken den 10.02.2015, saksnr. 11/15 Behandling: Vedtak: Hansen (SV) stilte følgende spørsmål til ordfører: «Karmøy støtter sine

Detaljer

Tilleggsvedtekter for Hedmark SV fremlagt for årsmøtet 2012 Disse vedtekter er å regne som organisasjonens lover.

Tilleggsvedtekter for Hedmark SV fremlagt for årsmøtet 2012 Disse vedtekter er å regne som organisasjonens lover. Tilleggsvedtekter for Hedmark SV fremlagt for årsmøtet 2012 Disse vedtekter er å regne som organisasjonens lover. Merk: Tilleggsvedtektene for Hedmark SV har samme - nummer som tilsvarende paragrafer for

Detaljer

Bergen Høyre er gjennom Hordaland Høyre tilsluttet Høyres Hovedorganisasjon.

Bergen Høyre er gjennom Hordaland Høyre tilsluttet Høyres Hovedorganisasjon. LOVER FOR BERGEN HØYRE (sist endret 11. februar 2012) 1 FORMÅL Bergen Høyre vil føre en konservativ fremskrittspolitikk bygget på det kristne kulturgrunnlag, rettsstaten og folkestyret, for å fremme personlig

Detaljer

Årsmøte i Representantskapet i Norsk teaterråd. Oslo, 1.-2. juni 2013. P r o t o k o l l

Årsmøte i Representantskapet i Norsk teaterråd. Oslo, 1.-2. juni 2013. P r o t o k o l l Årsmøte i Representantskapet i Norsk teaterråd Oslo, 1.-2. juni 2013 P r o t o k o l l SAK 1 ÅPNING Ved ordfører i Representantskapet i Norsk teaterråd, Lise Sveine. SAK 2 KONSTITUERING Ordfører Lise Sveine

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling i GramArt

Innkalling til Generalforsamling i GramArt Til GramArts medlemmer Oslo, 24. april 2012 Innkalling til Generalforsamling i GramArt Tid: Torsdag 24. mai 2012 kl. 15:00-17:00 Sted: Anker hotell, Storgata 55 (vis à vis Oslo legevakt) NB: Vi åpner for

Detaljer

SAK 1: Åpning og konstituering

SAK 1: Åpning og konstituering Sakspapir SVs 19. ordinære landsmøte 25. 27. mars 2011 Lillestrøm SAK 1: Åpning og konstituering Forslagsnummer 1.01: Saksliste Forslagsnummer 1.02: AUs forslag til dagsorden Forslagsnummer 1.03: Landsstyrets

Detaljer

Konstituering. Energi til forandring. Forbundsstyrets innstilling

Konstituering. Energi til forandring. Forbundsstyrets innstilling Energi til forandring Konstituering s innstilling EL & IT Forbundets 3. ordinære landsmøte - 10. - 14. mars 2011 - Oslo Kongressenter, Folkets Hus Egne notater Konstituering Forslagshefte 2 Forslagshefte

Detaljer

ÅRSMELDING 10.MAI 2013-15.OKT. 2014. Selsbakk og Romolslia arbeiderlag

ÅRSMELDING 10.MAI 2013-15.OKT. 2014. Selsbakk og Romolslia arbeiderlag ÅRSMELDING 10.MAI 2013-15.OKT. 2014 Selsbakk og Romolslia arbeiderlag 1. INNLEDNING. Denne årsmeldinga omhandler perioden fra 10.mai 2013 til 15.oktober 2014. Det har i perioden vært relativt lite aktivitet

Detaljer

Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014

Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014 Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014 Sted: Kaffebaren, Høgskolen i Østfold, klokken 17.00 Tilstede: 23 medlemmer Foredragsholder: Embret T. Rognerød, prosjektmedarbeider

Detaljer

Årsmøtereferat 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsmøtereferat 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsmøtereferat 2009 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Møtereferat Emne Side 2 av 6 Møtenr. Årsmøtereferat Tekna Kristiansund avdeling Dato Kl. Sted 29.01.2009 19.00 Dødeladen Café & Kultursted

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013 Årsmøte ble avholdt i Sørmarka Kurs og Konferansesenter, torsdag 5.februar 2013. 1. Godkjenning av de stemmeberettigede. Det møtte 45 medlemmer, dette ble

Detaljer

NORSK KENNEL KLUB Region Oslo og Akershus

NORSK KENNEL KLUB Region Oslo og Akershus Årsberetning for 2014 for Norsk Kennel Klub region Oslo/Akershus Innledning Regionene ble 1. februar 2007 omstrukturert fra avdelinger til regioner med nye lover. Regionen besto ved etableringen av i alt

Detaljer

BERETNING FOR PERIODEN 1. MARS 2010 TIL 15. MARS 2011 BØLER ARBEIDERPARTILAG

BERETNING FOR PERIODEN 1. MARS 2010 TIL 15. MARS 2011 BØLER ARBEIDERPARTILAG BERETNING FOR PERIODEN 1. MARS 2010 TIL 15. MARS 2011 BØLER ARBEIDERPARTILAG Bøler Arbeiderpartilags beretning for perioden 01.03.10 15.03.11 Side 2 1. INNLEDNING 2010 var for Bøler Arbeiderpartilag et

Detaljer

PROTOKOLL FOR ÅRSMØTE SELBUSJØEN HOTELL 23. FEBRUAR 2013

PROTOKOLL FOR ÅRSMØTE SELBUSJØEN HOTELL 23. FEBRUAR 2013 PROTOKOLL FOR ÅRSMØTE SELBUSJØEN HOTELL 23. FEBRUAR 2013 Tid: Lørdag 23. februar 2013 klokka 14 Sted: Selbusjøen hotell Tilstede: 34 stemmeberettigede medlemmer fra FFHB Sør-Trøndelag, hvorav åtte representanter

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B Tirsdag. 1.desember 2014 DAGSORDEN Åpning, velkommen 1. Konstituering. Herunder godkjenning av innkalling og dagsorden

Detaljer

Årsmøteprotokoll 2012

Årsmøteprotokoll 2012 Årsmøteprotokoll 2012 Årsmøte ble holdt den 10 mars klokken 1300 på Stathelle servicesenter i Bamble og det var 47 medlemmer til stede derav 44 med stemmerett. Styreleder Svein Eriksen ønsket velkommen.

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Norsk kommunikasjonsforening er en landsomfattende organisasjon som arbeider for å fremme profesjonell, pålitelig og etisk kommunikasjon. Norsk kommunikasjonsforening

Detaljer

Alta Idrettsforening

Alta Idrettsforening Alta Idrettsforening Årsmøte tirsdag 11.mars 2014 Kl. 19.00 (møtet hevet kl 21:25) Thon Hotel Vica Protokoll Sak 1 Konstituering a) Godkjenning møtedeltakere (stemmeberettigede fastsettelse av antall stemmeberettigede.

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015

ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015 Norsk Bobil og Caravan Club avd. Sunnmøre Org.nr.: 912669564 ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015 Onsdag 4. februar 2015, kl 19:00 i Mattilsynets lokaler, Color Line Stadion, Sjømannsveien 14, Ålesund Til stede:

Detaljer

Protokoll for Generalforsamling i NTL. lørdag 11. oktober 2014 kl 15.00. Selvåg gartneri, Stavanger

Protokoll for Generalforsamling i NTL. lørdag 11. oktober 2014 kl 15.00. Selvåg gartneri, Stavanger Protokoll for Generalforsamling i NTL lørdag 11. oktober 2014 kl 15.00 Selvåg gartneri, Stavanger NORSKE TROPEFUGLFORENINGERS LANDSFORBUND Møtet ble åpnet ved at leder Morten Haug. Han ga ros til Stuefuglklubben

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 13 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15 Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Hassan Karlsen, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle

Detaljer

DIS-Finnmark Hammerfest, 4. mars 2006 ÅRSMØTE. Lørdag 4. mars 2006 kl 1500. Husbanken Sjøgata 6 9615 Hammerfest

DIS-Finnmark Hammerfest, 4. mars 2006 ÅRSMØTE. Lørdag 4. mars 2006 kl 1500. Husbanken Sjøgata 6 9615 Hammerfest ÅRSMØTE Lørdag 4. mars 2006 kl 1500 Husbanken Sjøgata 6 9615 Hammerfest 1 SAKSLISTE: 1. Åpning ved Oddvar Linnes 2. Innledning om DIS og DIS-Finnmark ved leder Finn Karlsen 3. Valg av møteleder og referent

Detaljer

Kasernegaten 47, 1632 GML FREDRIKSTAD Hjemmeside: www.musikk.no/fredrikstad PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 29. MARS 2012

Kasernegaten 47, 1632 GML FREDRIKSTAD Hjemmeside: www.musikk.no/fredrikstad PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 29. MARS 2012 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 29. MARS 2012 Fredrikstad musikkråd avholdt sitt årsmøte 2012 på Nissenatthuset i Gamlebyen torsdag 29.mars. Møtet ble satt kl. 18:30 av styrets leder Irene Birgitte Arnesen, som

Detaljer

Troms VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE 2014. Tirsdag 18. februar kl.11.00 Thon hotell, Harstad

Troms VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE 2014. Tirsdag 18. februar kl.11.00 Thon hotell, Harstad VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE 2014 Tirsdag 18. februar kl.11.00 Thon hotell, Harstad Saksliste Sak 1 Konstituering av årsmøte 2014 Sak 2 Aktuelle saker fra Skolelederforbundet v/forbundsleder Solveig Hvidsten

Detaljer

Vedtekter. for. Oslo Arbeiderparti. Vedtatt på årsmøtet i 2010

Vedtekter. for. Oslo Arbeiderparti. Vedtatt på årsmøtet i 2010 Vedtekter for Oslo Arbeiderparti Vedtatt på årsmøtet i 2010 1 Innholdsfortegnelse side 1) Formål 3 2) Medlemskap 3 3) Kontingent 3 4) Partiavdelingene 3 5) Bydelspartiene 4 6) Årsmøtet 4 7) Representantskapet

Detaljer

UKS VEDTEKTER. Unge Kunstneres Samfund (UKS) er en landsdekkende norsk fagorganisasjon for profesjonelle unge kunstnere.

UKS VEDTEKTER. Unge Kunstneres Samfund (UKS) er en landsdekkende norsk fagorganisasjon for profesjonelle unge kunstnere. UKS UNGE KUNSTNERES SAMFUND 1921 1. NAVN OG ORGANISASJON UKS VEDTEKTER Unge Kunstneres Samfund (UKS) er en landsdekkende norsk fagorganisasjon for profesjonelle unge kunstnere. Organisasjonen er tilsluttet

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Herredshuset Møtedato: 22.06.2011 Tid: 18.30. Til stede på møtet: Medlemmer: Forfall:

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Herredshuset Møtedato: 22.06.2011 Tid: 18.30. Til stede på møtet: Medlemmer: Forfall: SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Herredshuset Møtedato: 22.06.2011 Tid: 18.30 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet: Medlemmer: Forfall: Cecilie Agnalt, Villy Biman Varamedlemmer: Jens Magne Christiansen,

Detaljer

INNKALLING ordinær generalforsamling:

INNKALLING ordinær generalforsamling: INNKALLING ordinær generalforsamling: Sted: Park Hotell, Sandefjord Onsdag 07.03. 2012 kl. 18.00 1 Tekna Vestfold avdeling I henhold til foreningens lover innkalles alle medlemmer til ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Detaljer

HEDMARK ÅRSMØTE. 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel. Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings regionsamarbeid

HEDMARK ÅRSMØTE. 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel. Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings regionsamarbeid HEDMARK ÅRSMØTE 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel DAGSORDEN: Sak 1: Konstituering Sak 2: Årsberetning 2013 Sak 3: Sak 4: Sak 5: Regnskap 2013 og revisjonsberetning Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings

Detaljer

Vedtekter. for. Oslo Arbeiderparti. Vedtatt på årsmøtet i 2014

Vedtekter. for. Oslo Arbeiderparti. Vedtatt på årsmøtet i 2014 Vedtekter for Oslo Arbeiderparti Vedtatt på årsmøtet i 2014 1 Innholdsfortegnelse side 1) Formål 3 2) Medlemskap 3 3) Kontingent 3 4) Partiavdelingene 3 5) Bydelspartiene 4 6) Årsmøtet 4 7) Representantskapet

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 29. april 2014), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett.

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 7. MARS 2013 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 14 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE FORSLAG

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 21.11.2007 Tidspunkt: 16:00 - Protokollen godkjent:

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 21.11.2007 Tidspunkt: 16:00 - Protokollen godkjent: Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 21.11.2007 Tidspunkt: 16:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A Anne May Sandvik

Detaljer

UTSKRIFT fra Rømskog kommunestyres møtebok.

UTSKRIFT fra Rømskog kommunestyres møtebok. RØMSKOG KOMMUNE UTSKRIFT fra Rømskog kommunestyres møtebok. År 2011, den 7. april, holdt kommunestyret møte på Kommunehuset. Møtet var kunngjort i Rømsjingen og Avisa Grenseland og sakspapirene var lagt

Detaljer

Helgeland Regionråd Representantskap. Deres ref: Vår ref: She Dato: 26.mai 2014

Helgeland Regionråd Representantskap. Deres ref: Vår ref: She Dato: 26.mai 2014 Helgeland Regionråd Representantskap Deres ref: Vår ref: She Dato: 26.mai 2014 Det innkalles til representantskapsmøte i Helgeland Regionråd IKS` Sted: Brygga i Berfjord, Dønna kommune. Tid: 19.juni 2014

Detaljer

Innkalling til årsmøte 2015

Innkalling til årsmøte 2015 Myrsnipa Velforening Innkalling til årsmøte 2015 Sted : Hårstad skole Tid : 19. mars 2015 kl. 19:00 Saksliste 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Godkjenning av fullmakter 3. Valg av ordstyrer

Detaljer

PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE FREDAG 7. MAI 2004 HOS JUSTISSEKTORENS KURS- OG ØVINGSSENTER I STAVERN.

PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE FREDAG 7. MAI 2004 HOS JUSTISSEKTORENS KURS- OG ØVINGSSENTER I STAVERN. PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE FREDAG 7. MAI 2004 HOS JUSTISSEKTORENS KURS- OG ØVINGSSENTER I STAVERN. Til stede med stemmerett: Are Olimb, UF-Asker & Bærum Børre Heggenhaugen,

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 HEDMARK ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 Årsmøte ble avholdt 02.02.2014 Savalen Hotell, Tynset Møtet ble satt kl. 12.00og hevet kl. 13.30 SAK 1 / 14 KONSTITUERING AV MØTET Leder Anne Birgitte Løvlien åpnet møtet

Detaljer

Protokoll - ordinært møte i Helgeland Regionråd IKS` Representantskap Sted: Myken, Rødøy kommune. Tid: 21.juni 2011 kl. 09.00

Protokoll - ordinært møte i Helgeland Regionråd IKS` Representantskap Sted: Myken, Rødøy kommune. Tid: 21.juni 2011 kl. 09.00 Samarbeid er vår styrke Til: Bedrift: Adresse Postadresse: Helgeland Regionråd Represetantskap Deres ref: Vår ref: She Dato: 10. juli 2012 Protokoll - ordinært møte i Helgeland Regionråd IKS` Representantskap

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD Til: Bedriftskunstforeningene (medlemmer av RBR) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD RBR inviterer alle sine medlemmer til årsmøte for år 2008,

Detaljer

Dagsorden til årsmøte i TFS 27.feb. 2013 Kl. 19.00 i Frida Hansen

Dagsorden til årsmøte i TFS 27.feb. 2013 Kl. 19.00 i Frida Hansen Dagsorden til årsmøte i TFS 27.feb. 2013 Kl. 19.00 i Frida Hansen 1. Konstituering av årsmøtet. Valg av ordstyrer, referent og to personer til å signere protokollen. 2. Godkjenning av dagsorden 3. Årsberetning

Detaljer

Medlemsguide for Oslo Venstres medlemmer

Medlemsguide for Oslo Venstres medlemmer Medlemsguide for Oslo Venstres medlemmer 1. Innledning Alle medlemmer i Venstre har stor verdi. Det eneste som skal til for å være medlem er å betale kontingenten. Venstre trenger alle typer medlemmer:

Detaljer

Årsmøte i Lommedalens Vel mandag 9. mars 2015 kl. 19.00 på Solhaug. Dagsorden. 1. Godkjennelse av innkalling og dagsorden

Årsmøte i Lommedalens Vel mandag 9. mars 2015 kl. 19.00 på Solhaug. Dagsorden. 1. Godkjennelse av innkalling og dagsorden Årsmøte i mandag 9. mars 2015 kl. 19.00 på Solhaug Dagsorden 1. Godkjennelse av innkalling og dagsorden 2. Styrets beretning 3. Regnskap med revisjonsberetning 4. Arbeidsprogram for 2015-2016 5. Budsjett

Detaljer

Møteprotokoll MARKER KOMMUNE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Marker rådhus Møtedato: 07.06.2012 Tidspunkt: 18.30

Møteprotokoll MARKER KOMMUNE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Marker rådhus Møtedato: 07.06.2012 Tidspunkt: 18.30 MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Marker rådhus Møtedato: 07.06.2012 Tidspunkt: 18.30 Funksjon Navn Forfall Møtt for Stein Erik Lauvås Roy Sverre Hagen Kirsten Hofseth Kjersti

Detaljer

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Innhold

Detaljer

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Øvre Ljan Boligsameie III

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Øvre Ljan Boligsameie III Protokoll fra ordinært sameiermøte i Øvre Ljan oligsameie III Møtedato 30. april 2009 Møtetidspunkt 1800 Møtested Nordstrand Eldresenter, Poppelstien 6 Tilstede var og til sammen Fra forretningsfører møtte

Detaljer

Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag

Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag 25 februar 2014 Tid: Kl. 19:00 Sted: Kjøpmannsgata 46, Olavhallen (trapp ned v/billettluke) Saksliste: 1. Konstituering - Godkjenning av innkalling - Valg av møteleder

Detaljer

TROMSØ ARBEIDERPARTI INNLEDNING. Om arkivskaper

TROMSØ ARBEIDERPARTI INNLEDNING. Om arkivskaper TROMSØ ARBEIDERPARTI INNLEDNING 549 Om arkivskaper 549 Om arkivet 550 ARKIVFORTEGNELSE 1945-1987 552 Møteprotokoller 1945-1977 552 Representantskap, styre, årsmøter, forretningsutvalg, partimøter 1954-1977

Detaljer

Kirkenes. FLT Statens vegvesen Landskonferanse DELEGATER. 15. september 2012. Region nord Roald Birkeli Frank Wian Mariann Larsen Anita Sørdahl

Kirkenes. FLT Statens vegvesen Landskonferanse DELEGATER. 15. september 2012. Region nord Roald Birkeli Frank Wian Mariann Larsen Anita Sørdahl FLT Statens vegvesen Landskonferanse 15. september 2012 Kirkenes DELEGATER Region nord Roald Birkeli Frank Wian Mariann Larsen Anita Sørdahl Region midt Samir Jelin Erna Varhaugvik Kjell Egil Kvarmesbakk

Detaljer

Mandag 30. januar kl. 19.00 på Bogen Kultursenter (skole).

Mandag 30. januar kl. 19.00 på Bogen Kultursenter (skole). Du /dere innkalles herved til Årsmøte i Steigen Pensjonistparti Mandag 30. januar kl. 19.00 på Bogen Kultursenter (skole). Ta gjerne med naboer/kjente om de har interesse for å melde seg inn! Saksliste

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 11.02.2014 Tid: 18.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Tilstede på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtende varamedlem Ordfører Ole André Myhrvold Varaordfører Christian Granli

Detaljer

Protokoll Regionting 2015 NCF Region Midt Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 13.00 Halsen ungdomsskole, Stjørdal

Protokoll Regionting 2015 NCF Region Midt Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 13.00 Halsen ungdomsskole, Stjørdal Protokoll Regionting 2015 NCF Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 13.00 Halsen ungdomsskole, Stjørdal Protokoll Regionting 2015 NCF Tid: Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 Sted: Halsen ungdomsskole, Stjørdal

Detaljer

Åse Eikeland på sak 29-30 (H)

Åse Eikeland på sak 29-30 (H) VENNESLA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Plan- og økonomiutvalget Dato: 12.05.2015 kl. 9:30 14:00 Sted: Ordførerens kontor Arkivsak: 15/00010 Arkivkode: 033 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører:

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL TUSTNA IDRETTSLAG. SØNDAG 24.02.2013 kl. 1530 PÅ GULLSTEIN GRENDAHUS

ÅRSMØTEPROTOKOLL TUSTNA IDRETTSLAG. SØNDAG 24.02.2013 kl. 1530 PÅ GULLSTEIN GRENDAHUS ÅRSMØTEPROTOKOLL TUSTNA IDRETTSLAG SØNDAG 24.02.2013 kl. 1530 PÅ GULLSTEIN GRENDAHUS 10 medlemmer var til stede. Sittende leder Bjørg Width ønsket alle hjertelig velkommen. Bjørg orienterte om innkallingen

Detaljer

Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent

Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent kalenderår. gjeld. i Foreningens navn Observatør: Mai-Britt Knoph, KLD 2 Formål Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent Foreningens navn er «Hold Norge Rent», forkortet til «HNR». Det ble den 24. november

Detaljer

2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN

2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN 2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN For en hver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på SKBs landsmøte (vedtektenes

Detaljer

Oppland Arbeiderpartis årsmøte 2013 avholdes på Quality Hotel Strand, Gjøvik, lørdag 9. og søndag 10. mars 2013.

Oppland Arbeiderpartis årsmøte 2013 avholdes på Quality Hotel Strand, Gjøvik, lørdag 9. og søndag 10. mars 2013. Til Kommunepartiene OPPLAND ARBEIDERPARTI Folkets Hus Postboks 611 2809 Gjøvik Telefon: 61 18 79 75 Telefaks: 61 18 79 79 Mail: oppland@arbeiderpartiet.no Web: oppland.arbeiderparti.no Vår dato: Referanse

Detaljer

Gneisveien borettslag

Gneisveien borettslag Gneisveien borettslag Protokoll generalforsamling Dato 22.04.2010 kl 18.00 Sted: Bomberommet 1. Konstituering Leder ønsker velkommen og setter møtet. Styrets leder er møteleder i henhold til vedtektene

Detaljer

Sakspapirer til årsmøtet. 11. mars 2015. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Sakspapirer til årsmøtet. 11. mars 2015. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Sakspapirer til årsmøtet 11. mars 2015 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Innhold 1. Styrets forslag til dagsorden... 3 2. Forretningsorden... 4 3. Styrets beretning... 5 4. Avdelingens ledelse...

Detaljer

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2007 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Invitasjon til Årsmøte. 3 Styrets beretning 2007...4 Avdelingens ledelse...5 Styret...5 Regnskap 2007..6 Kommentarer

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND REVIDERT siste gang 14. mars 2015 Opprinnelig vedtatt av landsmøtet i september 1927 omredigert i samsvar med vedtak i påfølgende landsmøter. INNHOLDSFORTEGNELSE Vedtekter

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING NAVN OG FORMÅL 1: Foreningens navn er Langesund Motorbåtforening, og dens initialer er LMF. 2: Foreningens formål er å

Detaljer

Meldingsblad for Stokkanhaugen velforening Nr 4 April 2004 Postboks 5801 Moholt, 7449 Trondheim

Meldingsblad for Stokkanhaugen velforening Nr 4 April 2004 Postboks 5801 Moholt, 7449 Trondheim Meldingsblad for Stokkanhaugen velforening Nr 4 April 2004 Postboks 5801 Moholt, 7449 Trondheim Styre i velforeningen 2004-05 Sigurd Skogestad, nr. 203 (leder) 7393 6855 Terje Wikan, nr. 64 (nestleder,

Detaljer

Vedtekter for... husflidslag

Vedtekter for... husflidslag Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet.../... 20... og godkjent av... fylkeshusflidslag.../... 20...... husflidslag er stiftet.../... 20... og er tilsluttet... fylkeshusflidslag og Norges Husflidslag.

Detaljer

Regionsting 2015. Søndag 19. april 2015, kl. 1500-1800 Miljørommet (Blindheimshallen), Ålesund

Regionsting 2015. Søndag 19. april 2015, kl. 1500-1800 Miljørommet (Blindheimshallen), Ålesund Regionsting 2015 Søndag 19. april 2015, kl. 1500-1800 Miljørommet (Blindheimshallen), Ålesund Sakliste Åpning Sak 1 - Godkjenne de fremmøtte representantene. Sak 2 - Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden.

Detaljer

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke med lokale

Detaljer

Vedtekter for Demokratene i Norge, vedtatt av landsmøtet 28. mars, 2015

Vedtekter for Demokratene i Norge, vedtatt av landsmøtet 28. mars, 2015 Vedtekter for Demokratene i Norge, vedtatt av landsmøtet 28. mars, 2015 (Med forbehold om enkelte endringer som kan komme når protokollen for landsmøtet 2015 er ferdigstilt. Der ble det også vedtatt noen

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling

Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling Onsdag 6. mars 2013 kl. 1800 Rica Park Hotel, Sandefjord Til alle medlemmer i Tekna Vestfold avdeling Tønsberg 20. februar 2013 I henhold

Detaljer

Fredrikstad musikkråd avholdt sitt årsmøte 2014 på Velferdshuset ØIP, tirsdag 25.mars 2014.

Fredrikstad musikkråd avholdt sitt årsmøte 2014 på Velferdshuset ØIP, tirsdag 25.mars 2014. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET 25. MARS 2014 Fredrikstad musikkråd avholdt sitt årsmøte 2014 på Velferdshuset ØIP, tirsdag 25.mars 2014. Møtet ble satt kl. 18:15 av styreleder Irene Birgitte Arnesen, som ønsket

Detaljer

ÅRSMØTE 2012 FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING PROTOKOLL/REFERAT

ÅRSMØTE 2012 FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING PROTOKOLL/REFERAT LMF ÅRSMØTE 2012 FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING PROTOKOLL/REFERAT REFERAT/PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2012 I LANGESUND MOTORBÅTFORENING (LMF) A) Referat Årsmøtet ble åpnet i foreningens lokale Motorbåten fredag

Detaljer

Protokoll Tekna Oslo avdelings Generalforsamling 2006 Ingeniørenes Hus, 29. mars kl 1800

Protokoll Tekna Oslo avdelings Generalforsamling 2006 Ingeniørenes Hus, 29. mars kl 1800 Protokoll Tekna Oslo avdelings Generalforsamling 2006 Ingeniørenes Hus, 29. mars kl 1800 1. Åpning av møtet Oslo avdelings leder, Trond Haider, ønsket velkommen. Møtet var innen gjeldende frister annonsert

Detaljer

Saksliste årsmøte Skonseng og Røssvoll Bøgdalag 18.03.10

Saksliste årsmøte Skonseng og Røssvoll Bøgdalag 18.03.10 Saksliste årsmøte Skonseng og Røssvoll Bøgdalag 18.03.10 Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Sak 5 Sak 6 Åpning Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste Valg av referent Valg av to årsmøteprotokoll underskrivere

Detaljer

Årsmøteprotokoll 2015 Oppland

Årsmøteprotokoll 2015 Oppland Årsmøteprotokoll 2015 Oppland Årsmøte ble avholdt Quality Hotel og Resort Fagernes søndag 15.februar 2015 Møtet ble satt kl 1100. SAK 1 KONSTITUERING AV MØTET Leder Astrid Leren åpnet møtet og ledet møtet

Detaljer

PROTOKOLL fra ordinært årsmøte 28.april 2011

PROTOKOLL fra ordinært årsmøte 28.april 2011 1 Norsk Osteoporoseforening Dato 19. mai 2011 Vår ref: 538 /Sak. nr 1.2 PROTOKOLL fra ordinært årsmøte 28.april 2011 Norsk osteoporoseforening gjennomførte ordinært årsmøte i Bergen 29. april 2011 kl.

Detaljer

HEDMARK ÅRSMØTE NORSK FOSTERHJEMSFORENING HEDMARK. 3.februar 2013 kl.11.00. Trysil Hotel

HEDMARK ÅRSMØTE NORSK FOSTERHJEMSFORENING HEDMARK. 3.februar 2013 kl.11.00. Trysil Hotel HEDMARK ÅRSMØTE NORSK FOSTERHJEMSFORENING HEDMARK 3.februar 2013 kl.11.00 Trysil Hotel SAKSLISTE: Sak 1: Konstituering Sak 2: Årsberetning 2012 Sak 3: Regnskap 2012 og revisjonsberetning Sak 4: Budsjett

Detaljer

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Vedtekter for NFON Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Foreningen ble stiftet 19.2.2010. Til stede som stiftere var: Michael de Vibe, Birgit Kaisa Eliassen, Even Halland, Bergljot

Detaljer

Protokoll. fra. Representantskapsmøte. NTL Forskningsinstitutter. 3.- 4. september 2014

Protokoll. fra. Representantskapsmøte. NTL Forskningsinstitutter. 3.- 4. september 2014 Protokoll fra Representantskapsmøte NTL Forskningsinstitutter 3.- 4. september 2014 1 Protokollens innholdsfortegnelse Side Innhold Sak 1. Åpning... 3 Sak 2. Konstituering... 4 2.1. Innkalling... 4 2.2.

Detaljer

TIL BEHANDLING FORELÅ: 1. Konstituering

TIL BEHANDLING FORELÅ: 1. Konstituering PROTOKOLL fra ordinær generalforsamling i AS Tøyenparken Boligselskap som ble avholdt tirsdag 24. april 2007 kl. 1830 i St. Hallvard kirkes menighetssal, Enerhaug gt 4. Tilstede var 47 aksjeeiere i henhold

Detaljer

Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede: Klaus, Nina, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: Jacob

Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede: Klaus, Nina, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: Jacob Innkalling til styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede:,, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: 47/04 19.00 Innkalling og saksliste Godkjent

Detaljer

DIS-AUST-AGDER- ÅRSMØTE 21.02.2005 KIØCKERS HUS ARENDAL

DIS-AUST-AGDER- ÅRSMØTE 21.02.2005 KIØCKERS HUS ARENDAL ( DIS-AUST-AGDER- ÅRSMØTE 21.02.2005 KIØCKERS HUS ARENDAL Det var 17 personer til stede. Dagsorden var følgende:.. l) Godkjennelse av innkalling og dagsorden 2) Fullmakter godkjennes for dem som hadde

Detaljer

Protokoll Årsmøte. Avholdt i Drafns hus, Drafnkollen Onsdag 25. mars 2015 kl. 18.00. Årsmøteprotokoll 2015 Side 1

Protokoll Årsmøte. Avholdt i Drafns hus, Drafnkollen Onsdag 25. mars 2015 kl. 18.00. Årsmøteprotokoll 2015 Side 1 Protokoll Årsmøte Avholdt i Drafns hus, Drafnkollen Onsdag 25. mars 2015 kl. 18.00 Årsmøteprotokoll 2015 Side 1 Saksliste 1 Åpning. 2 Godkjenninger 3 Velge dirigent/ sekretær/ underskrivere 4 Godkjenne

Detaljer

Ordinært sameiermøte i Sameiet Grefsen Terrassehus ble avholdt mandag 28.04. 2003 kl. 18.30 i Sameiestuen.

Ordinært sameiermøte i Sameiet Grefsen Terrassehus ble avholdt mandag 28.04. 2003 kl. 18.30 i Sameiestuen. 5487 ÅRSMøteProtokoll Ordinært sameiermøte i Sameiet Grefsen Terrassehus ble avholdt mandag 28.04. 2003 kl. 18.30 i Sameiestuen. Tilstede var 62 seksjonseiere i henhold til innleverte navnesedler, samt

Detaljer

Langebåt Vel, Frogn. Generalforsamling 2014 24. februar 2015 kl. 19.00 Bekkelagshuset, Kongsveien 50, 1177 Oslo

Langebåt Vel, Frogn. Generalforsamling 2014 24. februar 2015 kl. 19.00 Bekkelagshuset, Kongsveien 50, 1177 Oslo Generalforsamling 2014 24. februar 2015 kl. 19.00 Bekkelagshuset, Kongsveien 50, 1177 Oslo A. Åpning Styrets formann, Arild Kristiansen, ble valgt til møteleder. Svein Erik Bakken og Marit Dietrichson

Detaljer

ÅRSMØTEREFERAT 2013. 1. Åpning. Leder Jan Bjerketvedt åpnet møtet og ønsket velkommen.

ÅRSMØTEREFERAT 2013. 1. Åpning. Leder Jan Bjerketvedt åpnet møtet og ønsket velkommen. ÅRSMØTEREFERAT 2013 OK Moss avholdt Årsmøte på Noreødegården torsdag 28.februar 2013 kl.19.00. 19 stemmeberettigede møtte fram. 1. Åpning. Leder Jan Bjerketvedt åpnet møtet og ønsket velkommen. 2. Valg

Detaljer

ÅRSMØTET LOFOTEN UNDERVANNSKLUBB 24.02.2012. Fredag 24.februar 2012 Kantina, O.Marhaug Mek Verksted klokken 18:00. Side 1 av 7

ÅRSMØTET LOFOTEN UNDERVANNSKLUBB 24.02.2012. Fredag 24.februar 2012 Kantina, O.Marhaug Mek Verksted klokken 18:00. Side 1 av 7 Fredag 24.februar 2012 Kantina, O.Marhaug Mek Verksted klokken 18:00 Side 1 av 7 SAKLISTE: 1. Godkjenning av de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsordenen. 3. Valg av

Detaljer

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF Fastsatt av Vefsn kommunestyre den 22.11.2006 i medhold av Lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner 62 Revidert 17.03.2010 Kommunestyret

Detaljer

Protokoll fra årsmøte i Askim Historielag torsdag den 21. april 2016 kl. 19.00 i Randulfstua.

Protokoll fra årsmøte i Askim Historielag torsdag den 21. april 2016 kl. 19.00 i Randulfstua. Protokoll fra årsmøte i Askim Historielag torsdag den 21. april 2016 kl. 19.00 i Randulfstua. Sak 1: Åpning og konstituering: Årsmøtet med dagsorden var varslet i lokalavisa med de frister vedtektene bestemmer.

Detaljer

ÅRSMØTE 17. MARS 2013 VIKINGESKIPET HAMAR

ÅRSMØTE 17. MARS 2013 VIKINGESKIPET HAMAR ÅRSMØTE 17. MARS 2013 VIKINGESKIPET HAMAR Innhold og informasjon 1. Forside 2. Innhold og informasjon 3. Årsmøteprogram 4. Årsberetning 5. Regnskap med revisjonsberetning 6. Budsjettforslag 7. Innkomne

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 OSLO ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 Årsmøte ble avholdt lørdag 8. februar 2014 Sted: Quality Resort Hotell Sarpsborg (familiehelg) Møtet ble satt kl. 12.15 SAK 1 KONSTITUERING AV MØTET Leder Solfrid Ruud Rekdal

Detaljer

Innkalling til årsmøte 24. januar 2012 klokka 19.00 på SV kontoret

Innkalling til årsmøte 24. januar 2012 klokka 19.00 på SV kontoret Innkalling til årsmøte 24. januar 2012 klokka 19.00 på SV kontoret Alf Holmelid innleder til politisk debatt. Årsmøtesaker: 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Konstituering 3. Styrets beretning

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR 2014 I BORGEN VEL 25.2.2015 PÅ BORGEN IL s KLUBBHUS

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR 2014 I BORGEN VEL 25.2.2015 PÅ BORGEN IL s KLUBBHUS PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR 2014 I BORGEN VEL 25.2.2015 PÅ BORGEN IL s KLUBBHUS Sak 1 Åpning Leder ønsket 22 medlemmer velkommen til årsmøtet, dette inkl. styret i vellet. Årsmøtet gjennomførte en kort presentasjon

Detaljer