Årsmøte Sarpsborg Arbeiderparti

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmøte Sarpsborg Arbeiderparti"

Transkript

1 Årsmøte Sarpsborg Arbeiderparti Onsdag 11. mars 2015

2 Forslag til dagsorden/kjøreplan 1 Åpning v/leder Fredrik Bjørnebekk 2 Konstituering 3 Den politiske situasjonen 4 Årsberetning for Sarpsborg Arbeiderparti Arbeiderlagas årsberetninger , til orientering 6 Regnskap Budsjett Bevilgninger 9 Innkomne forslag 10 Valg 11 Avslutning Side 2 av 42

3 Konstituering Forretningsorden Styret foreslår følgende forretningsorden for årsmøtet: Til å lede møtet velges en dirigent. Dirigenten kan, når han/hun finner det nødvendig, stille forslag om begrenset taletid, og strek for inntegning av nye talere. Årsmøtets deltakere kan også stille forslag om dette. Alle forslag leveres skriftlig til dirigentbordet. Til å føre forhandlingsprotokollen velges en referent. I protokollen føres forslagene og vedtakene med avgitte stemmer for og i mot, eventuelt med mindretallets angivelse. Partistyret gis fullmakt til å godkjenne protokollen. Møtefunksjonærer Styrets forslag til møtefunksjonærer: Dirigent: Referent: Oddbjørg Strømme Trine Jørgensen Redaksjonskomité Styrets forslag til redaksjonskomité med mandat til å fremme forslag til uttalelser overfor årsmøtet: Svein Larsen, leder Kjell Øivind Hansen Eva Johansen AUF LO Tellekorps Styret foreslår følgende tellekorps: Andreas Lervik Anwar Poya Kjersti Tharaldsen Fullmaktskomité Styret forslår følgende fullmaktskomité: Anne Gro Pedersen Lisbeth Nesteng Stian Jensen Side 3 av 42

4 Side 4 av 42

5 Årsberetning for Sarpsborg Arbeiderparti Side 5 av 42

6 Innhold 1 Innledning Tillitsvalgte Styrets arbeid Representantskapet Bystyregruppa Budsjettutvalget Strategiutvalget Studieutvalget Samarbeidskomiteen LO Ap Arbeiderlagas beretninger Årsberetning for Sentrum Arbeiderpartilag Årsberetning for Tune Arbeiderpartilag Årsberetning for Borgen Arbeiderlag Årsberetning for Hafslundsøy Arbeiderlag Navestad Arbeiderlag Beretning Sarpsborg AUF Side 6 av 42

7 1 Innledning Årsmøteperioden har vært en aktiv tid for Sarpsborg Arbeiderparti. Forberedelsene til kommunevalget 2015 er godt i gang, både gjennom strategiutvalgets arbeid og gjennom nominasjons- og programkomiteens arbeid. I dette arbeidet har partiet også mottatt mange innspill fra lag og foreninger i Sarpsborg. Dette er gledelig. Sarpsborg Arbeiderparti hadde ved årsskiftet , 463 medlemmer med betalt kontingent. Det er en nedgang på 12 fra forrige år. Det er registrert ytterligere 59 medlemmer uten gyldig kontingent. Det er innmeldt 38 nye medlemmer i 2014, hvorav 4 ikke har betalt kontingent. Styret har i løpet av perioden hatt 12 møter. Arbeidet i styret har vært godt, med gode diskusjoner, høy deltakelse og regelmessige møter. Laget har vært aktive på sosiale medier og har jobbet aktivt med å skolere medlemmene. Partiet har god økonomi og god økonomistyring. 2 Tillitsvalgte Partistyret : Leder Fredrik Bjørnebekk Sentrum Ny Nestleder Nina Tangnæs Grønvold Tune Gjenvalg Sekretær Lisbeth Nesteng Tune Gjenvalg Kasserer Anne Gro Pedersen Sentrum Gjenvalg Studieleder Trine Jørgensen Hafslundsøy Ny Kvinnekontakt Sofie Tømmerås Lyshagen Sentrum Ny Styremedlem Chiga Bisimwa Nygamugira Tune Gjenvalg Styremedlem Klaus Lintho Sentrum Gjenvalg Styremedlem Stian Jensen Sentrum Ny Varamedlem Anwar Poya Tune Gjenvalg Varamedlem Anne Ragnhild Hasle Borgen Gjenvalg Varamedlem Morten Gressum Varteig/Ise Gjenvalg Varamedlem Tor Pinås Sentrum Ny Varamedlem Kjersti Tharaldsen Navestad Ny Følgende tiltrer styret: AUF (med fulle rettigheter), ordfører, gruppeleder, fylkestingsrepresentanter, leder i LO Sarpsborg. Side 7 av 42

8 Delegater til Østfold Arbeiderpartis årsmøte mars 2014: Fredrik Bjørnebekk Nina Tangnæs Grønvold Sindre Martinsen-Evje Anne Gro Pedersen Svein Larsen Trine Jørgensen Tor Egil Brusevold Lisbeth Nesteng Stian Jensen Eilen Holt Andreas Lervik Sofie Tømmerås Lyshagen Klaus Lintho Oddbjørg Strømme Morten Gressum Elise Waagen Aage Willy Elstrøm Grethe-Lise Lunde Ingerø Vara: Chiga Bisimwa Nygamugira Kai Robert Johansen Anne Ragnhild Hasle Thorbjørn Olsen Ingelinn Buvik Jan Henning Hansen Lisbeth Bakke Celebi Aage Langeland Hilde Bärnholdt-Olsen Representanter til Østfold Arbeiderpartis representantskap: Leder Nestleder Ordfører Kasserer Sekretær Oddbjørg Strømme Eilen Holt Vararepresentanter: Linda Engsmyr Chiga Bisimwa Nygamugira Kjersti Tharaldsen Svein Larsen Anne Ragnhild Hasle Side 8 av 42

9 Aage Langeland Therese Thorbjørnsen. Styret har hatt fullmakt til å supplere varalisten ved behov. Samarbeidskomiteen LO AP: Styret fikk på årsmøtet fullmakt til å oppnevne representanter til samarbeidskomiteen. Følgende ble oppnevnt: Leder SAP personlig vara: gruppeleder Nestleder SAP personlig vara: kasserer Ordfører personlig vara: varaordfører Revisorer: Tone Ingesen Per Hugo Samuelsen Vararevisorer: Aage Willy Elstrøm Rebecca Skauge AOF Sarpsborg, Halden og Indre Østfolds årsmøte og representantskap: Leder Nestleder Studieleder Styret har hatt fullmakt til å utpeke vara. Oscar Torp Heimen: Styret har hatt fullmakt til å oppnevne representant og vararepresentanter. Side 9 av 42

10 3 Styrets arbeid Styret har i løpet av perioden hatt 12 møter. Arbeidet i styret har vært godt, med gode diskusjoner, høy deltakelse og regelmessige møter. Laget har vært aktive på sosiale medier og har jobbet aktivt med å skolere medlemmene. Styrets arbeid har vært fordelt til de forskjellige medlemmene gjennom råd og utvalg som har arbeidet innen forskjellige områder. Styret har nedsatt studieutvalg, arealplanutvalg og strategiutvalg for valgkampen 2015 samt har valgt medlemmer til flerkulturelt råd. Styret har også valgt tre personer til å representere Sarpsborg Ap på årsmøtet i kulturnettverket. Sarpsborg Arbeiderparti har deltatt i Arbeiderpartiets "modellkommuneprosjekt", et pilotprosjekt i regi av partiet sentralt. Sarpsborg Arbeiderparti har her vært representert ved gruppestyrets leder og leder i SAP. I dette arbeidet har fokus på hvordan drive en effektiv valgkamp vært sentralt. Lokalt har partistyret fått god hjelp av strategiutvalget til å utarbeide valgkampplanen for Sarpsborg Ap. Ekstraordinært årsmøte ble avholdt 4. juni. Møtet behandlet forslag til revidering av partiets vedtekter, som var utsatt av det ordinære årsmøtet. Reviderte vedtekter ble enstemmig vedtatt. Arbeidet med å etablere et godt faglig-politisk samarbeid har vært prioritert, likeså arbeidet med kommunebudsjett og økonomiplan. Det fagligpolitiske samarbeidet med LO har blitt løftet i løpet av årsmøteperioden. Det har blitt arrangert flere felles arrangementer, deriblant felles sommeravslutning og Oscar Torp kveld. Oscar Torp kveld ble arrangert , i regi av LO og SAP, og med partileder Jonas Gahr Støre som hovedtaler. Oppfølging av nye medlemmer og innbetaling av kontingent har hatt stort fokus. Side 10 av 42

11 4 Representantskapet Representantskapet nedsatte nominasjonskomité og programkomité. Kommunevalglisten ble vedtatt i representantskapet Det ble gjennomført skolering av de nominerte kandidatene i Strømstad 16. og , hvor 38 medlemmer deltok. SAP har sendt inn ni forslag til landsmøtet via ØAP. Det har i perioden vært avholdt 6 møter i representantskapet. Med få unntak har dokumentene vært utsendt på forhånd. Følgende har vært behandlet: Underveismelding om arealplan Supplering av programkomiteen og nominasjonskomiteen, styrets innstilling lagt fram i møtet Innspill på valg av ny partileder i Arbeiderpartiet (sentralt), styrets innstilling lagt fram i møtet Arealplan Frikjøp Nominasjon til fylkestinget Valgkampplan Supplering av nominasjonskomiteen Valg av delegater til Østfold APs nominasjonsmøte Sarpsborg Arbeiderpartis valgprogram Kommunevalgliste for Sarpsborg Arbeiderparti Budsjett Innledning om ny bru over Glomma - utredes videre Skolekapasitetsplan Valg av valgkomité Side 11 av 42

12 5 Bystyregruppa Gruppa har i perioden bestått av: Medlemmer: Sindre Martinsen-Evje, Linda Marie Engsmyr, Svein Larsen, Elise Waagen, Elsie Anita Brenne, Tor Egil Brusevold, Sofie Tømmerås Lyshagen, Steinar Haakenstad, Chiga Bisimwa Nygamugira, Fredrik Bjørnebekk, Grethe-Lise Lunde Ingerø, Morten Gressum, Thor Erik Forsberg, Trine Jørgensen, Rolf Egil Lunde, Therese Thorbjørnsen, Bjørn Hansen Lysås, Line Bunes Olsen, Solveig Victoria Jacobsen og Thor Pinaas. Varamedlemmer (som har møtt på ett eller flere bystyremøter): Stig Aimar Hansen, Per Hugo Samuelsen, Lisbeth Nesteng, Hilde Bärnholdt Olsen, Åge Langeland, Stein Erik Haglund. Åge Willy Elstrøm, Eva Flatland, Kjersti Tharaldsen, Arild Karlsen og Gunnar Buvik. Klaus Lintho, Kjersti Tharaldsen og Nina Tangnæs Grønvold i styret for Sarpsborg Arbeiderparti er valgt til å representere kommunepartiet i gruppa. Grønvold har av jobbrelaterte årsaker ikke deltatt på gruppemøtene. Gruppestyret har i perioden bestått av: Svein Larsen Gruppeleder Linda Engsmyr Nestleder Trine Jørgensen Sekretær Møter: Det har i perioden blitt avholdt 7 ordinære gruppemøter i forbindelse med bystyremøtene. Gruppa har også hatt møte rundt enkeltsaker, da gjerne i forbindelse med gruppemøtene til plan- og økonomiutvalget. Møtene har hatt variabelt oppmøte. Politisk Ledergruppe: Det har vært avholdt møter i PL (politisk ledergruppe), som består av gruppeleder, partileder, ordfører, varaordfører og komitèlederne. Møteplassen har blitt opplevd som nyttige for å koordinere saker, og for å drøfte organiseringen av det daglige politiske arbeidet. Komiteene: Gruppene i de ulike komiteene har også avholdt gruppemøter i forkant av sine komitémøter, i fellesskap med våre samarbeidspartier SP, V og SV. Plan og økonomiutvalgets gruppe har avholdt gruppemøter i forkant med SP, V og SV. Gruppestyret: Det har vært jevnlig kontakt over telefon og e-post. Samarbeidet med partiet fungerer også godt. Gruppeleder har møtt på de fleste styremøtene i partiet. Side 12 av 42

13 Saker: Bystyret behandler svært mange saker i løpet av et år. Ved siden av Handlingsplan og årsbudsjett 2015 kan vi nevne: arealplanen, bolig-/politisk plattform, kommunedelplan folkehelse, opprusting av gågata, barnehageutbygging, helsehuset, kommunedelplan ny bru over fossen, handlingsprogram for næringsutvikling, reservasjonsrett for leger (interpellasjon), flere lærlinger i byggebransjen (interpellasjon), bevaring av barnehagen i Varteig. Media: Bystyregruppa har markert seg positivt i media i forbindelse med mange saker f.eks, god økonomisk styring i Sarpsborg, bypakke Nedre Glomma, ny bru over Glomma, helsehuset, bevaring av barnehagen i Varteig, skolebruksplanen. Det bør også nevnes at Ordføreren stadig er ute i media med positive saker om byen vår! Noen har også vært aktive på leserbrevsiden. Det er imidlertid behov for at enda flere av medlemmene gjør seg synlige i media, og skriver flere leserbrev. Noen medlemmer av gruppa er aktive på hjemmesiden og Facebook. Medlemmene har blitt flinkere til å bruke disse arenaene for å bli mer synlige. Likevel må en si at det er mye å gå på i forhold til bruk av sosiale medier. Frikjøpsordningen: Frikjøpsordningen har fortsatt fungert bra og for Arbeiderpartiets gruppe har det gjort så det har blitt en økning i den politiske deltagelsen i kommunen. I perioden ble frikjøpet totalt sett øket gjennom revidering av godtgjøringsreglementet, noe som ga oss 0,2 årsverk ekstra. Konklusjon: Gruppa har engasjerte og positive medlemmer som ikke har vært redde for å gjøre en jobb, det være seg på talerstolen, i media, eller med å gyve løs på de store bunkene med saksutredninger. Medlemmene er sultne på å drive politikk og på å ha innflytelse. Vi er stort sett samkjørte og proffe i bystyremøtene, ryddige, konstruktive og engasjerte i gruppa, og vi har det veldig hyggelig sammen. Vi har allikevel mye å ta tak i. Vi kan bli mye mer bevisst på hvordan vi bruker ulike medier, og hvordan vi skal kommunisere med innbyggerne. Ikke minst må vi bli enda bedre på å kommunisere oss imellom, bruke hverandres kompetanse og gjøre hverandre gode. Avslutningsvis vil vi si at vi er stolte over at vårt arbeid! Vi har kommet langt på vei, og vi skal løse mange oppgaver fremover i fellesskap! 6 Budsjettutvalget Sarpsborg Arbeiderparti har et eget utvalg som arbeider med budsjett og handlingsplan for Sarpsborg Kommune hver høst. Utvalget består partileder, ordfører, gruppeleder, varaordfører, gruppesekretær, partisekretær, komitéleder SUK. Budsjettutvalget forhandlet med samarbeidspartene om rådmannens budsjettforslag og fremmet forslaget til partistyret, som tok innstillingen til representantskapet Side 13 av 42

14 7 Strategiutvalget Strategiutvalget for valgkamp 2015 ble oppnevnt av styret i Sarpsborg Arbeiderparti i april 2014 og har bestått av: Leder: Anne-Gro Pedersen (Sentrum) Sekretær: Inger-Johanne Fjeldbraaten (Borgen) Medlemmer: Solbjørg Lervik (Sentrum), Stian Jensen (AUF), Therese Thorbjørnsen (LO), Anwar Poya (Tune), Morten Gressum (Varteig), Jørund Wangberg (Tune), Eva Yssen (Tune), Andreas Lervik (Sentrum), Steinar Haakenstad (Sentrum) Utvalgets mandat var å komme med gode og nye innspill til strategier for bruk i valgkampen til kommunevalget i Dette omfattet både hvordan rekruttere flere valgkampmedarbeidere og hvordan få flere til å stemme på Arbeiderpartiet ved kommunevalget Utvalget besto av 11 medlemmer og det var til sammen 6 møter i perioden 8/ /8-14. Som en del av arbeidet ble det forutsatt at utvalget innhentet synspunkter og forslag fra lokallagene og enkeltmedlemmer. Det ble sendt en del spørsmål til alle lokallag samt til enkeltmedlemmer med frist i slutten av juni-14. Det kom svar fra nesten alle lokallag. Rapporten med innspill ble levert styret i Sarpsborg Arbeiderparti 20. august Innspillene er forankret i Sarpsborg Arbeiderparti sin Valgkampplan for Studieutvalget Studieutvalget har i årsmøteperioden bestått av Trine Jørgensen og Inger-Christin Torp. Det ble laget forslag til handlingsplan for 2014/2015. Det er avholdt 3 møter i perioden og studieutvalget har hatt god kontakt pr. telefon og mail. Jan Bøhler var på temamøte om Storbyutvikling den 15. oktober på Tune rådhus. 16. og 17. januar deltok det 38 deltakere på felles politisk samling på Laholmen i Strømstad, med fokus på Pilotkommuneprosjektet og sentral valgkamp, politisk regnskap, program og ikke minst den lokale og fylkeskommunale valgkampen. Mange av våre medlemmer har deltatt på Østfold Arbeiderparti sine kurs. Det har vært kurs for nye medlemmer, i organisasjonskunnskap, sosialdemokratisk ledelse, tale- og debatteknikk og i budsjettarbeid. Totalt har det deltatt 60 deltakere, hvor Sarpsborg har vært godt representert. Side 14 av 42

15 9 Samarbeidskomiteen LO Ap Samarbeidskomiteen har i løpet av 2014 hatt flere møter. Det har vært tett dialog mellom medlemmene av samarbeidskomiteen også mellom disse møtene. Av saker som har blitt arbeidet med kan nevnes fagligpolitisk manifest, Oscar Torp-kveld, endringer i arbeidsmiljøloven, felles sommeravslutning og kommunens anbudsreglement. Side 15 av 42

16 10 Arbeiderlagas beretninger Årsberetning for Sentrum Arbeiderpartilag Laget hadde ved årsskiftet i alt 147 medlemmer. Laget har i årsmøteperioden hatt følgende tillitsvalgte. Styret har i årsperioden bestått av følgende: Leder Andreas Lervik Nestleder Aage Langeland Kasserer Anne Gro Pedersen Sekretær Therese Thorbjørnsen Medlemmer Fredrik Bjørnebekk Lisbeth Celebi Ingelinn Buvik Varamedl. Solbjørg Lervik Roar Bjerke Egil Schjolden Klaus Lintho Revisorer: Leif Lervik vara: Reidun Andreassen Representanter til Oscar Torp Heimen: Leder og studieleder. Representanter til AOF: Leder og studieleder Medlemmer til representantskapet: Andreas Lervik Aage Langeland Fredrik Bjørnebekk Solbjørg Lervik Anne Gro Pedersen, Ingelinn O. Buvik Egil Schjolden Therese Thorbjørnsen Gunnar Buvik Åse Aastorp Bjørn Korsmo Inger Lise Bråthen, Freddy Stenholt Leif Lervik Stein Haglund Roar Bjerke Steinar Haakenstad Lisbet Celebi Vararepresentanter: Thor Erik Forsberg Jan Ø. Kristiansen Finn Andersen Side 16 av 42

17 Steinar Johansen Klaus Lintho Valgkomite: Anne-Gro Pedersen, Solbjørg Lervik, Klaus Lintho, Roar Bjerke Møtevirksomheten i årsmøteperioden: Styremøter: Det er i perioden avholdt 10 styremøter, to medlemsmøter og ett julemøte. Styrets arbeide: Styret har i perioden jobbet med: *Ny bru over Sarpsfossen, * Sarpsborg kommunes arealplan *Østre bydel * sentrumsplanen * Vann og avløpsplanen * Valgkamp 2015 * Lysløypa Medlemsmøter: Saker som er behandlet: Det har vært avholdt 2 medlemsmøter i perioden. Tema på disse har vært, ny bru over elva, avløpsplanen, kommunens plan for Østre Bydel, kommunens arealplan og refleksjoner omkring utbyggingsmønster og innsigelser til denne. Valgkampforberedeleser 2015: Alvim har vært et hovedfokus for laget. Partiet har arrangert flere runder med husbesøk i området. Laget har også høsten 2014 hatt stand på Rimi på Alvim,i tillegg har det vært arrangert stand på Rimi i Gågata og på torget. Medlemmer av styret har også vært med i strategiutvalget til Sarpsborg Arbeiderparti. Julemøte: Årets julemøte ble avholdt på Glenghuset. Det ble servert tradisjonell julemat og fisk til de som ønsket det. Det var god mat og hyggelig samtale som preget kvelden, med underholdning under middagen og allsang etterpå. 30 medlemmer deltok på julemøtet. Kjersti Aune innlededet om planprosessen som er satt i gang i Østre Bydel og Anne-Elisabeth Ramtvedt oriententerte om arealdelen og refleksjoner omkring utbyggingsmønster og innsigelser. Som alltid var det meget god stemming på julemøtet. Folkevalgte. Blant lagets tillitsvalgte har vi hatt følgende personer i folkevalgte organer: Fredrik Bjørnebekk Therese Thorbjørnsen Thor-Erik Forsberg Andreas Lervik Aage Langeland Solbjørg Lervik Gunnar Buvik Steinar Haakenstad Side 17 av 42

18 Styrets sammenfatningsvise konklusjon: Sentrum Arbeiderpartilag forsøker å være et aktivt partilag. Vi setter viktige saker på dagsordenen gjennom åpne medlemsmøter. Dette ønsker vi å fortsette med også i tiden fremover. Vi har bra oppslutning på våre arrangementer. To medlemsmøter og et julemøte med meget god oppslutning. Sentrum Arbeiderpartilag er godt fornøyd med vår deltagelse i kommunepartiets representantskap. Der er vi godt synlige og kommer med gode forslag. Vi har representanter som via media setter dagsorden i lokaldebatten rundt flere saker. Lagets medlemmer deltar aktivt i utformingen av kommunepartiets politikk. Laget er godt fornøyd med gjennomslaget vi ser ut til og få i saken om å bevare Lysløypa. Styret vil benytte anledningen til å takke alle medlemmer for innspill og tilbakemeldinger underveis. Vi har lagt et godt grunnlag for å drive en meget god valgkamp som partilag de kommende månedene. Sarpsborg 9. Februar 2015 Andreas Lervik Leder Therese Thorbjørnsen Sekretær Side 18 av 42

19 Årsberetning for Tune Arbeiderpartilag Tune Arbeiderpartilag har ved årsskiftet medlemmer med gyldig kontingent. Dette er en nedgang på 7 fra forrige år. Styret har i perioden bestått av: Leder: Lisbeth Nesteng (gjenvalg) Nestleder: Kai Robert Johansen (gjenvalg) Sekretær: Elisabeth Hatlem-Eriksson (gjenvalg) Studieleder: Jørund Wangberg (ny) Kasserer: Arne Johan Holmé (gjenvalg) Styremedlem: Hilde B. Olsen (gjenvalg) Styremedlem: Anwar Poya (gjenvalg) Varamedlem: Elise Waagen (gjenvalg) Varamedlem: Linda Marie Engsmyr (gjenvalg) Varamedlem: Sindre Martinsen-Evje (ny) Revisorer: Oddbjørg Strømme Jan Otto Strøm Representanter til AOF: Lisbeth Nesteng Arne Johan Holmé Vararevisorer: Tor Minge Marit Iversen Vararepresentanter: Hilde B. Olsen Kai Robert Johansen Medlemmer til Representantskapet i Sarpsborg Arbeiderparti: 1. Lisbeth Nesteng (gjenvalg) 2. Sindre Martinsen-Evje (gjenvalg) 3. Elisabeth Hatlem-Eriksson (gjenvalg) 4. Arne Johan Holmé (gjenvalg) 5. Hilde B. Olsen (gjenvalg) 6. Linda Marie Engsmyr (gjenvalg) 7. Kai Robert Johansen (gjenvalg) 8. Elise Waagen (gjenvalg) 9. Oddbjørg Strømme (gjenvalg) 10. Anwar Poya (gjenvalg) 11. Eva Yssen (gjenvalg) 12. Arne Hageengen (gjenvalg) 13. Nina Tangnæs Grønvold (gjenvalg) 14. Chiga Bisimwa (gjenvalg) 15. Jørund Wangberg (ny) Vararepresentanter: 1. Tor Minge (gjenvalg) 2. Grethe Brusevold (gjenvalg) 3. Jan Otto Strøm (gjenvalg) 4. Marit Iversen (gjenvalg) 5. Bjørn Eriksen (gjenvalg) 6. Arild Karlsen (gjenvalg) 7. Jan O. Engsmyr (ny) Medlemmer fra laget har blant annet, følgende verv: Sindre Martinsen-Evje Ordfører Side 19 av 42

20 Linda M. Engsmyr Varaordfører Elise Waagen Medlem bystyret og Plan- og økonomiutvalget. Line Olsen Medlem bystyret, nestleder i komiteen for Tjenesteutvikling Therese Thorbjørnsen Medlem bystyret, fraksjonsleder i Landbruk og teknikkutvalget. Hilde B. Olsen Varamedlem bystyret, vara til komité for tjeneste utvikling. Solveig Jacobsen Varamedlem bystyret, vare til komité for tjeneste utvikling. Arild Karlsen Varamedlem bystyret, vara til komité for tjenesteutvikling. Lisbeth Nesteng Vara bystyret, Landbruk og teknikk, Skattetakstnemnd for bolig Bjørn Eriksen Leder i overskattetakstnemnda for næring. Jan Otto Strøm Leder for skattetakstnemnda for bolig. Arne Johan Holme Varamedlem til Utvalg for landbruk og teknikk. Anwar Poya Medlem av flerkulturelt råd Chiga Bisimwa Medlem bystyret og nestleder av flerkulturelt råd. Tor Minge Leder Eldrerådet Arild Karlsen Leder kommunalt råd for mennesker m. nedsatt funksjonsevne. Medlemsmøter. Det har i perioden blitt avholdt 4 medlemsmøter mai arrangement/medlemsmøte på Lande Bo. Underholdning v/ Kai Robert. Innleder Elise Waagen Kommunestyrevalget 2015 Programarbeid v/sindre Martinsen-Evje Tune Rådhus De største politiske forskjellene på de ulike partiene i Sarpsborg v/svein Larsen Nominasjon til kommunestyrevalget Nominasjon til fylkestingsvalget Tune Rådhus Ny glans til Tunevannet v/tor Egil Brusevold Valgkamp, planer for neste år V/Fredrik Bjørnebekk Julemiddag. Styremøter. Det har blitt avholdt 8 styremøter i perioden. 27.februar 2014, 27. mars, 23. april, 11. juni, 25. august, 18. september, 8. oktober, 12.januar 2015 og 5.februar 2015 Saker som er behandlet: 1. mai arrangement Økonomi Årsmøte-saker Nominasjon Fylkestingsvalget - Østfold Arbeiderparti Nominasjon til kommunestyrevalget 2015 Strategi valgkamp 2015 De største politiske forskjellene på de ulike partiene i Sarpsborg. Foreløpig planer fra programkomiteens arbeid Side 20 av 42

21 1. mai Laget arrangerte revelje på Grålum, Greåker, og Jelsnes. Musikk ved Greåker musikk korps og musikkorpset Harmonien. Ved arrangement på Lande Bo ble også Ha-Bo-Na korpset, sammen med Lande skolekorps, benyttet. Skolering/ Medlemsutvikling Lagets medlemmer har benyttet seg av skoleringstilbudet til Sarpsborg og Østfold Arbeiderparti. Media Flere av lagets medlemmer og tillitsvalgte ha vært aktive i media og på sosiale medier, og profilert partiet på en god måte. Konklusjon Tune Arbeiderpartilag er fornøyd med året. Likevel ønsker vi oss enda flere aktive medlemmer og enda større oppslutning om lagets aktiviteter. Vi har god økonomi og laget har i denne perioden lagt et godt grunnlag for neste års aktiviteter. Laget har engasjerte og positive medlemmer og tillitsvalgte som ikke har vært redde for å gjøre en jobb. Lisbeth Nesteng (sign) leder Elisabeth Hatlem-Eriksson (sign) sekretær Side 21 av 42

22 Årsberetning for Borgen Arbeiderlag Laget hadde ved årsskiftet i alt 73 medlemmer. Styret har i årsperioden bestått av følgende: Leder Tor-Egil Brusevold Nestleder Ole Jørgen Hommeren Kasserer Inger-Christin Torp Sekretær Inger-Johanne Fjeldbraaten Studieleder Per Hugo Samuelsen Medlemmer 1. Anne Ragnhild Hasle 2. Einar Lunde 3. Steinar Wiggo Bodal 4. Åge Willy Elstrøm Varamedl. 1. Nina Marie Sandbekk 2. Linda Mari Halvorsrød 3. Finn Arne Solberg Studieleder: Revisorer: Per Hugo Samuelsen Heine Nilsen Representanter til AOF: Leder og studieleder Medlemmer til representantskapet: 1.Tor-Egil Brusevold 2.Ole Jørgen Hommeren 3. Inger-Christin Torp 4. Inger-Johanne Fjeldbraaten 5. Per Hugo Samuelsen 6. Anne Ragnhild Hasle 7. Einar Lunde 8. Steinar Wiggo Bodal 9. Åge Willy Elstrøm Vararepresentanter: 1.Nina Mari Sandbekk 2.Linda Mari Halvorsrød 3. Finn Arne Solberg 4. Thor Pinås Valgkomite: Grete Lise Ingerø og Linda Mari Halvorsrød Møtevirksomheten i årsmøteperioden: Styremøter: Det har vært 14 styremøter i perioden Side 22 av 42

23 Styrets arbeid: Aktiviteter for laget har i 2014 i stor grad dreid seg om nominasjon til kommune- og fylkestingsvalget 2015, forslag til program for kommune- og fylkestingsvalg og annen forberedelse til valgkampen. Laget sendte forslag til listekandidater til kommunevalget og ga senere sin tilslutning til nominasjonskomiteens forslag. Laget sendte forslag til listekandidater til fylkestingsvalget og foreslo senere endringer i nominasjonskomiteens forslag slik at Inger Christin Torp skulle settes på 2. plass. Laget sendte inn en rekke forslag til endringer i utkast til kommunevalgprogram. De fleste av disse endringsforslag ble innarbeidet i endelig forslag som ble vedtatt på møte i representantskapet. Laget sendte også inn forslag til programkomiteen for fylkestingsvalget. Laget var representert i strategiutvalget som var nedsatt av kommunepartiet for valg Laget sendte også innspill til dette utvalget. Andre aktiviteter: Laget har sendt svarbrev til Sandbakken og Klavestadhaugen Velforening vedrørende bygging av kommunale boliger p Bodalsjordet. Laget har også drøftet forslag til arealplan for kommunen og kommet med innspill til denne for de områder som særlig er aktuelle for Borgen Arbeiderlag. Laget har også engasjert seg i aktivitetsopplegg for ungdom i samarbeid med Frivilligsentral Øst og NAV. 50% av ungdommene har kommet i arbeid og opplegget må sies å ha vært vellykket. Laget har vørt engasjert i flere reguleringsplaner og andre tiltak vedrørende infrastuktur og nærmiljøtiltak for området Borgen/sandbakken/Skjeberg. Laget har i forkant av alle møter i representantskapet gått gjennom og drøftet saker til behandling der. I den sammenheng har det også vært lagt mest vekt på lokale saker fra lagets side. Lokaler: Laget har hatt fast lokale på Fremtidsborg. Dette bygget er kjøpt av AVSO som skal rive det og bygge nye lokaler for egen drift. Ved årsskiftet 2014/2015 flyttet derfor laget inn i nye lokaler i ASVO s hus på Borgenhaugen. Laget disponerer der eget kontor som kan nyttes til mindre møter m.m. I tillegg kan kantine og tilhørende kjøkken nyttes på kveldstid. Medlemsmøter: For medlemmer og andre interesserte ble det arrangert sammenkomst på tidligere Skjeberg rådhus 1. mai med blant annet appell fra ordføreren og opptreden fra lokale krefter. Ca. 30 personer deltok. Medlemmer fra Søndre Skjeberg, Hafslundsøy og Navestad Arbeiderlag var også invitert. Det har ellers vært 2 medlemsmøter i løpet av høsten. Til begge disse har også medlemmer i Søndre Skjeberg vært invitert. Utkast til kommunevalgprogram og forslag til listekandidater var tema på medlemsmøte i august. Svein Larsen innledet. Arbeid med reguleringsplan for Jellestadløkka samt kommunevalgprogram var temaer på medlemsmøte i oktober. Folkevalgte. Laget er representert i styret for Sarpsborg AP med Anne Ragnhild Hasle. I styret for Østfold AP sitter Inger Christin Torp. Side 23 av 42

24 I representantskapet for Sarpsborg AP sitter hele styret samt 1. vara til styret. Varamannslista til representantskapet har vært som for styret supplert med Thor Pinås. Faste medlemmer fra Borgen i bystyret for perioden er Tor-Egil Brusevold og Grethe Lise Ingerø. Vara fra Borgen for samme periode er Thor Pinås, Per Hugo Samuelsen og Einar Lunde. I fylkestinget for perioden sitter Inger Christin Torp. Laget har vært representert i programkomité for kommunevalget med Grethe Lise Ingerø og Einar Lunde. Grethe Lise Ingerø er medlem og nestleder av komité for samfunnsutvikling. Per Hugo Samuelsen er medlem av komité for tjenesteutvikling. Tor-Egil Brusevold er leder av utvalg for landbruk og teknikk og medlem av plan- og økonomiutvalget og utvalg for næring og eiendomsutvikling. Forslag til årsmøte i Sarpsborg Arbeiderparti. Forslag fra Borgen Arbeiderlags årsmøte : Forslag 1: Aktivitetspark ved Skjeberg rådhus «Skjeberg aktivitetspark» Laget arbeider videre med en plan for en aktivitetspark ved Skjeberg rådhus med bl.a. skateboardramper og basketbane. Det bør også vurderes mulighet for skøyteis for å skape mulighet for flere vinterbaserte aktiviteter. Styrets forslag til vedtak: Saken oversendes årsmøte i Sarpsborg Arbeiderparti med anmodning om at det arbeides videre med aktivitetspark ved Skjeberg rådhus. Styrets sammenfatningsvise konklusjon: 2014 har vært et aktivt år. I tillegg til engasjement i lokale saker, har mye dreid seg om forberedelse til valg i Tiltak med sikte på å aktivisere medlemmer bør styrkes ytterligere i kommende periode. Dette bør også gjelde for deltakelse i valgkampen Inkludering av nye medlemmer bør i denne sammenheng stå sentralt. Engasjement i forhold til lokale saker bør også videreføres og styrkes. Side 24 av 42

25 Årsberetning for Hafslundsøy Arbeiderlag Hafslundsøy Arbeiderlag kan se tilbake på en årsmøteperiode med flere større saker for Øyas befolkning. Styret Styret og medlemmer til Sarpsborg Arbeiderpartis representantskap har i perioden bestått av: Leder Trine Jørgensen Nestleder Leif Aarum Kasserer Per Jonny Martinsen Sekretær Kjell Øivind Hansen Styremedlem/studieleder Svend Ole Arnesen Styremedlem Bjørn Olsen Styremedlem Rebecca Skauge Varamedlem Pia Viken Kristiansen Varamedlem Øystein Gundelsby Varamedlem Bjørn Christoffersen Varamedlem Stig Hansen Valgte medlemmer til representantskapet i Sarpsborg Arbeiderparti har vært: Trine Jørgensen Bjørn Christoffersen Pia Viken Kristiansen Svend Ole Arnesen Leif Aarum Varamedlemmer Per Jonny Martinsen Kjell Øivind Hansen Bjørn Olsen Rebecca Skauge Øystein Gundelsby Stig Hansen Medlemmer: Betalende medlemmer for 2014 har vært 32 - det samme som for Møter: Laget har hatt 1 årsmøte, 1 åpent møte, 1 medlemsmøte og 7 styremøter. I tillegg har laget hatt felles møte om ny trase for Sarpsbrua med Sentrum Arbeiderpartilag m.fl.. Viktigste saker: Nominasjon til fylkesting og kommunestyrelista. Laget har diskutert dette og fremmet selvstendig forslag til kommunestyrelista på Side 25 av 42

Østfold. Årsmøte 2014. Arbeiderparti. 21. 22. Rica City Hotell. Historien

Østfold. Årsmøte 2014. Arbeiderparti. 21. 22. Rica City Hotell. Historien Østfold Arbeiderparti Årsmøte 2014 21. 22. Rica City Hotell mars Historien Innhold Årsmøte 2014 Østfold Arbeiderparti Tillitsvalgte i årsperioden 4 Styret har i perioden behandlet følgende saker 6 Styrets

Detaljer

Sarpsborg kommune. 20 år

Sarpsborg kommune. 20 år Sarpsborg kommune 20 år Det skal visstnok være enestående i Norges-historien at en by er grunnlagt to ganger. Det er Sarpsborg, først i 1016 av Olav den Hellige. I 1567 brant byen ned, og sarpingene grunnla

Detaljer

Årsmøte. Fredrikstad Arbeiderparti. Litteraturhuset 22.februar 2014

Årsmøte. Fredrikstad Arbeiderparti. Litteraturhuset 22.februar 2014 Årsmøte Fredrikstad Arbeiderparti Litteraturhuset 22.februar 2014 1 Dagsorden 1. Åpning 2.Konstituering 3.Årsberetning 2013 4.Regnskap 2013 5.Budsjett 2014 6.Innkomne forslag 7. Valg 2 BERETNING Partistyret

Detaljer

Årsmøte Oppland Arbeiderparti 10. 11. mars 2012

Årsmøte Oppland Arbeiderparti 10. 11. mars 2012 Årsmøte Oppland Arbeiderparti 10. 11. mars 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE Dags- og forretningsorden... s. 4 Fullmakter til årsmøtet i Oppland Arbeiderparti... s. 4 Innkomne forslag politiske og organisatoriske

Detaljer

HEDMARK ARBEIDERPARTI ÅRSMØTE 2015 SAKSPAPIRER

HEDMARK ARBEIDERPARTI ÅRSMØTE 2015 SAKSPAPIRER HEDMARK ARBEIDERPARTI ÅRSMØTE 2015 SAKSPAPIRER INNHOLDSFORTEGNELSE: Side 3 Dagsorden og forretningsorden Side 5 Forslag til konstituering Side 6 Forord Side 7 Hedmark Arbeiderpartis beretning Side 41 Innkomne

Detaljer

Årsmøtedokumenter: Praktiske opplysninger: 17. mars kl.10.00 presis!

Årsmøtedokumenter: Praktiske opplysninger: 17. mars kl.10.00 presis! Årsmøtedokumenter: Side 1: Innholdsfortegnelse og praktiske opplysninger Side 2: Saksliste og kjøreplan Side 3: Arbeidsordning Side 3: Styrets innstilling til årsmøtefunksjonærer Side 4: Innkomne forslag

Detaljer

Årsmøte. 3. februar 2014. Alle skal med

Årsmøte. 3. februar 2014. Alle skal med Årsmøte 3. februar 2014 Alle skal med 1 DAGSORDEN 1. ÅPNING (kl 18.30) - Opprop - Godkjennelse av møteinnkalling 2. FORRETNINGSORDEN - Forslag forretningsorden Det benyttes begrenset taletid. Representantene

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTET UTDANNINGSFORBUNDET RANA

REFERAT FRA ÅRSMØTET UTDANNINGSFORBUNDET RANA REFERAT FRA ÅRSMØTET UTDANNINGSFORBUNDET RANA 2015 Rana Voksenopplæring auditoriet onsdag11.mars 2015 kl.18.30 Tilstede: 31 stemmeberettigede Leder Kari Brekke Arnesen ønsker velkommen. Kulturelt innslag

Detaljer

Nord-Trøndelag ÅRSMELDING 2014. Senterpartiet i Nord-Trøndelag

Nord-Trøndelag ÅRSMELDING 2014. Senterpartiet i Nord-Trøndelag Nord-Trøndelag ÅRSMELDING 2014 Senterpartiet i Nord-Trøndelag Faksimile Trønder-Avisa 12.9.2014 Årsmelding 2014 Senterpartiet i Nord-Trøndelag 2 Innhold 1 Tillitsvalgte...5 2 Fylkesårsmøtet 2014...6 3

Detaljer

Årsmøtet i Telemark SV2015

Årsmøtet i Telemark SV2015 Årsmøtet i Telemark SV2015 Sakspapirer Ådne 1.innkalling, vedlegg: Programkomiteens innstilling til fylkesprogram 2015-2019 Å RSMØTE TELEMÅRK SV 28.februar Vi innkaller til årsmøte i Telemark SV på Brattrein

Detaljer

ÅRSMØTE FAGFORBUNDET PORSGRUNN

ÅRSMØTE FAGFORBUNDET PORSGRUNN FAGFORBUNDET Porsgrunn ÅRSMØTE FAGFORBUNDET PORSGRUNN AVD. 213 29. januar 2014 Dagsorden Årsberetning Handlingsprogram Regnskap Årsmelding hytteklubben Bevilgninger Forslag Budsjett Valg FAGFORBUNDET DAGSORDEN

Detaljer

ÅRSMØTE FAGFORBUNDET PORSGRUNN

ÅRSMØTE FAGFORBUNDET PORSGRUNN FAGFORBUNDET Porsgrunn ÅRSMØTE FAGFORBUNDET PORSGRUNN AVD. 213 24. januar 2013 Dagsorden Årsberetning Handlingsprogram Regnskap Årsmelding hytteklubben Bevilgninger Forslag Budsjett Valg FAGFORBUNDET DAGSORDEN

Detaljer

Innkalling, dagsorden og tidsplan 2. Forslag til forretningsorden 5. Årsberetning 2014 6. Handlingsplan 2015 18. Forslag til vedtektsendringer 21

Innkalling, dagsorden og tidsplan 2. Forslag til forretningsorden 5. Årsberetning 2014 6. Handlingsplan 2015 18. Forslag til vedtektsendringer 21 2. innkalling og sakspapirer Akershus Miljøpartiet De Grønnes årsmøte 2015 28. februar kl. 10.00 18.30 Askerveien 47, Asker Innkalling, dagsorden og tidsplan 2 Forslag til forretningsorden 5 Årsberetning

Detaljer

Innkalling til møte i Representantskap

Innkalling til møte i Representantskap MØTEINNKALLING REP 3/14 s. 1 av 36 Saksbehandler: Vår dato: Referanse: Tlf: 01.10.2014 14/00318 +47 24142005 Sentralstyrets medlemmer og varamedlemmer Fylkesledere Utgjevningsmandater til representantskapet

Detaljer

Kommuneplan for Sarpsborg kommune

Kommuneplan for Sarpsborg kommune Kommuneplan for Sarpsborg kommune Byen ved fossen HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 2006 2009 Vedtatt av bystyret 16.06.2005 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning - Likeverdig tjenestetilbud... 2 1 Handlingsprogrammet

Detaljer

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46 2011 Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10 4. Enkeltsaker og medieklipp 14 5. Satsingsområder for 2012 24 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere 2011 28 7.

Detaljer

Protokoll. Årsmøte 2013

Protokoll. Årsmøte 2013 Protokoll Årsmøte 2013 Fellesforbundet Avd. 461 Nordenfjelske Papirarbeiderforening Kantina på Fiborgtangen torsdag 7.mars 2013 Sakliste 1. Åpning 2. Konstituering - Godkjenning av innkalling - Godkjenning

Detaljer

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus.

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. 1 Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. Dag 2, lørdag 08. oktober 2011 - Formiddagsmøtet Dirigent: Da er klokka 09:00, så vi må finne plassene og

Detaljer

www.oslopolitiforening.no

www.oslopolitiforening.no www.oslopolitiforening.no Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 12 4. Enkeltsaker og medieklipp 15 5. Satsingsområder for 2014 21 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere

Detaljer

Fylkesårsmøte Sør-Trøndelag Venstre 2010. Trondheim 6.-7. Februar

Fylkesårsmøte Sør-Trøndelag Venstre 2010. Trondheim 6.-7. Februar Fylkesårsmøte Sør-Trøndelag Venstre 2010 Trondheim 6.-7. Februar 1 Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling og sakliste 2. Konstituering: Valg av møteledere, referenter, fullmaktsnemnd, tellekorps og resolusjonsnemnd

Detaljer

Side1. EL & IT Forbundets landsdekkende ungdomskonferanse 2013. EL & IT Ungdommens landskonferanse 31.mai-02.juni

Side1. EL & IT Forbundets landsdekkende ungdomskonferanse 2013. EL & IT Ungdommens landskonferanse 31.mai-02.juni Side1 Side2 Innholdsliste Side 2 Side 2-5 Side 6-8 Side 9-17 Side 18 Innholdsliste Dagsorden Vedlegg 1 politisk regnskap Vedlegg 2 handlingsplan Uttalelser EL & IT Ungdommens landsdekkende ungdomskonferanse

Detaljer

Fylkesårsmøte Sør Trøndelag Venstre 2014. Trondheim 7. 8. februar. Rica Nidelven Hotell, Trondheim

Fylkesårsmøte Sør Trøndelag Venstre 2014. Trondheim 7. 8. februar. Rica Nidelven Hotell, Trondheim Fylkesårsmøte Sør Trøndelag Venstre 2014 Trondheim 7. 8. februar Rica Nidelven Hotell, Trondheim 1 1 Deltakerliste, fylkesårsmøtet i Sør Trøndelag Venstre 2014 # Navn Delegasjon 1 Trond Åm Fylkesstyret

Detaljer

Velkommen til Fremskrittspartiets landsmøte 24. 26. mai 2013

Velkommen til Fremskrittspartiets landsmøte 24. 26. mai 2013 Velkommen til Fremskrittspartiets landsmøte 24. 26. mai 2013 Partilederen Karl Johans gate 25 0159 OSLO Konto nr: 1644.20.49266 Org nr: 970 374 825 Tlf: + 47 23 13 54 00 Kjære landsmøtedeltaker, Faks:

Detaljer

Organisasjonshåndbok for Rødt

Organisasjonshåndbok for Rødt Organisasjonshåndbok for Rødt Side 1 av 43 Innholdsliste Organisasjonshåndbok for Rødt...1 Del 1: Organisasjonen Rødt...4 Lokale organisasjoner...4 Lokallaget...4 Fylkesstyret/distriktsstyret...4 Sentrale

Detaljer

Aust-Agder Arbeiderparti Årsmøte 2015 14.-15.mars, Clarion Tyholmen hotell, Arendal Årsmøtedokumenter

Aust-Agder Arbeiderparti Årsmøte 2015 14.-15.mars, Clarion Tyholmen hotell, Arendal Årsmøtedokumenter Aust-Agder Arbeiderparti Årsmøte 2015 14.-15.mars, Clarion Tyholmen hotell, Arendal Årsmøtedokumenter 1 2 Årsmøte i Aust-Agder Arbeiderparti 2015 Lørdag 14. og søndag 15. mars 2015 Clarion Tyholmen Hotell,

Detaljer

Årsberetning 2014. Akershus Arbeiderparti

Årsberetning 2014. Akershus Arbeiderparti Årsberetning 2014 Akershus Arbeiderparti 2 Lederen har ordet... 4 Partikontoret... 5 Årsmøtet 2014... 6 Representantskapet... 17 Styret og arbeidsutvalget... 18 Medlemsutvikling... 20 Organisatorisk arbeid...

Detaljer

Samleskinnen GOD SOMMER! Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: 100 års jubileet. Oljekonferanse. Arbeidstidsordninger.

Samleskinnen GOD SOMMER! Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: 100 års jubileet. Oljekonferanse. Arbeidstidsordninger. Samleskinnen Nr. 2/2009 Årgang 14 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening GOD SOMMER! Svenn Åge Johnsen på Distriktstariffkonferansen i Bergen. Kursdeltakerne og lærer fra kurs i styringer, reguleringsteknikk,

Detaljer

Organisasjonshåndbok for Rødt

Organisasjonshåndbok for Rødt Organisasjonshåndbok for Rødt Dette er Rødts organisasjonshåndbok for 2015. Det er en håndbok som er ment for alle lokallagsstyrer, fylkesstyrer og andre som vil sette seg mer inn i hvordan Rødt er bygd

Detaljer

Sakspapir til Oslo SVs Årsmøte 9.-10. mars 2013 På Håndverkeren

Sakspapir til Oslo SVs Årsmøte 9.-10. mars 2013 På Håndverkeren Sakspapir til Oslo SVs Årsmøte 9.-10. mars 2013 På Håndverkeren Velkommen til årsmøtet i Oslo SV 2013 Årsmøtet er det høyeste organet i Oslo SV og tar de viktigste beslutningene for fylkeslaget det neste

Detaljer

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46 2012 Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10 4. Enkeltsaker og medieklipp 14 5. Satsingsområder for 2013 25 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere 2012 28 7.

Detaljer