Herfra til Valgprogram

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Herfra til 2016 Valgprogram 2011 2015"

Transkript

1 Herfra til 2016 Valgprogram

2 VÅRE GRUNNVERDIER Frihet, likhet og solidaritet er våre grunnverdier. Sarpsborg Arbeiderparti vil arbeide for å sikre likeverdige levevilkår for alle, gjennom fellesskap og rettferdig fordeling. Alle mennesker er enestående og likeverdige. Derfor skal alle ha muligheter til menneskelig vekst og utfoldelse. Hver enkelt skal ha mulighet til å bruke sitt talent, engasjement og sin skaperkraft. Solidaritet er vilje til å fordele, for å oppnå frihet og likestilling mennesker imellom. Alle skal yte etter evne, og ressursene fordeles slik at de som har det dårligste utgangspunktet kan bli løftet. Solidaritet er at vi bryr oss om og tar vare på hverandre. Vi må sette fokus på utrettferdighet og diskriminering i arbeidslivet og i samfunnslivet for øvrig. Vi vil bekjempe intoleranse, diskriminering og urettferdighet. Vi vil skape toleranse, likeverdige levevilkår og trygghet, slik at alle får størst mulig frihet til å leve et liv i samsvar med egne ønsker og behov. Vi skal bruke gode fellesskapsløsninger og rettferdig fordeling for å styrke Sarpsborgsamfunnet. Med utgangspunkt i vår kristne og humanistiske kulturarv vil vi fremme trosfrihet og toleranse, slik at mennesker med ulike religioner og livssyn kan arbeide sammen for et bedre samfunn

3 OPPVEKST Målsetting for oppvekstområdet: Sarpsborg skal være et mangfoldig og levende lokalsamfunn der barn og unge lykkes. Vi vil prioritere gode og trygge oppvekstvilkår og skape like muligheter for alle barn og unge til å utnytte sine egne ressurser. Vi vil ha sterkt fokus på tidlig innsats i alt arbeid som har med barn og unge å gjøre, gjennom å styrke ressursinnsatsen i barnehager og i barneskolen. Vi vil utvikle barnehager og skoler til å bli kraftsentre for læring og aktivitet, slik at de sammen med foresatte bidrar til at barn og unge kvalifiserer seg for arbeidslivet, og til å ta ansvar for sine egne liv. Helhetlige og samordnende helsestasjons- og velferdstilbud til barn, ungdom og familiene deres. Tverrfaglig arbeid skal prioriteres i alle tjenester til barn og unge. Å styrke den kommunale barnevernstjenesten. Fortsatt full barnehagedekning, og et godt samarbeid med de private barnehagene. Skoleforberedende tilbud til barn som ikke har barnehageplass. Kvalitetsutvikling i skoler og barnehager. At skolen skal bli en arena som i større grad enn i dag bidrar til sosial utjevning og inkludering. Å motivere og styrke arbeidet mot mobbing. Et SFO tilbud med kvalitet til en pris som ikke er ekskluderende. At pedagogisk fagsenter og andre støttefunksjoner får gode arbeidsvilkår og bidrar aktivt til at våre ungdommer fullfører videregående opplæring. Å fortsette arbeidet med å utvikle heldagsskolen. At Sarpsborg kommune skal ta imot lærlinger, og benytte entreprenørskap aktivt som metode i grunnskolen. Å bruke INSPIRIA science center aktivt til opplæringen i barnehage og skoler. Å videreutvikle leksehjelptilbudet, gjerne i samarbeid med frivillige. Å løse kapasitetsutfordringer på skoleplasser i kommunen. Et godt samarbeid med fylkeskommunen og de videregående skolene i Sarpsborg, slik at våre unge fullfører videregående opplæring og kvalifiserer seg for arbeidslivet eller høyere utdanning.

4 OMSORG Omsorgstilbudet til innbyggerne i Sarpsborg skal ha god kapasitet og kvalitet. Vi vil prioritere et godt felles helsevesen, der alle har den samme retten til helsehjelp. Vi vil ha gode velferdsordninger som setter folk i stand til å klare seg selv, og gir dem som trenger det omsorg og bistand. Vi mener at pleie- og omsorgstjenester er et ansvar for fellesskapet. Vi vil forandre, fornye og forbedre velferdstjenestene slik at de har god kvalitet, er tilgjengelige, virker rettferdig og er ressurseffektive. At alle eldre som trenger langtidsopphold skal få tilbud om dette, og at det skal være tilstrekkelig med plasser i sykehjem og bofelleskap med heldøgnspleie, og jobbe for at det ikke vil være ventelister, slik at de som ønsker det skal få enerom. Utvikling og utbygging av ulike botyper som sykehjem, omsorgsboliger og bofellesskap. Kvalitet i hjemmehjelp og hjemmesykepleie, slik at flest mulig kan bo i egen bolig så lenge de ønsker. Nytt Helsehus på Sarpsborg sykehjem i tråd med Samhandlingsreformen. Å videreføre en egen avdeling for pleie av alvorlig syke og døende ved Kruseløkka sykehjem. Opprettholde og utvikle dagsentrene for eldre og andre med et hjelpebehov. Å videreføre ordningen med avlastning, korttidsplasser, rehabiliteringsplasser og omsorgslønn for de som trenger det. Tilstrekkelige og variert bo- og aktivitetstilbud til mennesker med psykisk utviklingshemning. Et høyt fokus på kvalitet i helse- og omsorgstjenestene og et utvidet samarbeid med spesialisthelsetjenesten for å følge opp Samhandlingsreformen. At flest mulige som arbeider i helse- og omsorgssektoren og som ønsker heltids eller større stillinger gis et tilbud om dette. At arbeidstidsbestemmelser i helse- og omsorgstjenestene stimulerer til gode og stabile fagmiljøer. At ansatte som ønsker kompetanseheving innen helse og omsorg får gjennomføre det, og øke antallet lærlinger innenfor helsefag, slik at vi legger til rette for rekruttering av faglærte innen sektoren. Videreføre frivillighetssentralene. Sterkt fokus på folkehelsearbeid og tilrettelegging for gode helsevalg for den enkelte, slik at innbyggerne kan ta ansvar for egen helse. Å videreføre Utekontakten i samarbeid med andre helse- og velferdstjenester for barn, unge og familiene deres. Å gi rusavhengige et helhetlig tilbud med god oppfølging og ettervern. Videreføre ordningen med startlån. Legge til rette for kommunale boliger/leiligheter for de med behov for dette.

5 KULTUR Sarpsborg skal ha et variert og rikt kulturliv for deltakelse og opplevelse, der tusenårsjubileet er det samlende element som bidrar til å gjøre Sarpingene stolte over sin kulturarv. Kulturopplevelser og kulturdeltakelse gir identitet og øker livskvaliteten, og er grunnlag for engasjement, frivillighet og fellesskap i lokalsamfunnet. Vi vil legge forholdene til rette for et mangfold av frivillig engasjement, og for at alle skal ha anledning til kulturdeltakelse uavhengig av bakgrunn. Vi vil at fellesskapet skal ha et tydelig bidrag til kulturlivet gjennom å satse på utvikling av gode kulturarenaer og et sterkt samarbeid mellom kommunen og det frivillige, og mellom profesjonelle og amatører. Nytt kulturhus/bibliotek i samarbeid med andre. Et sterkt og bærekraftig samarbeid mellom kommunen, næringslivet og frivillige organisasjoner for å utvikle og styrke de mange sidene av kulturlivet som en viktig bærebjelke i lokalsamfunnet. Gode bibliotektjenester i nærmiljøet blant annet gjennom skolebibliotekene, ny teknologi og nye arbeidsmåter. Å sette fokus på Sarpsborgs unike historie frem mot tusenårsjubileet og gi støtte til kulturaktiviteter som formidler dette. Olavsdagene som kulturelt fyrtårn. Et minnerikt og engasjerende tusenårsjubileum der historie, kultur, religion, deltakelse og aktivitet står i sentrum. Å stimulere til økt etablering av kulturbaserte næringer, At de frivillige organisasjonene har gode vilkår slik at de bidrar til å skape gode møteplasser mellom ulike generasjoner og kulturer. At INSPIRIA science center blir en spennende kulturarena, spesielt i møtet mellom kultur, helse, teknologi, vitenskap og energi. Styrking av kulturskolen, og videreutvikling av samarbeid med skolen og skolefritidsordningen. Samarbeid med Østfoldmuseet om å utvikle Borgarsyssel som kulturbærer og levende kulturformidler. Å ivareta kulturminneplanens verdier. At foreningslivet og idretten gis gode rammevilkår. Utvikling av Sarpsborg stadion til en fremtidig idrettspark, i samarbeid med idretten, næringslivet og andre aktører. Ny flerbrukshall på Sandbakken i samarbeid med andre. Utrede ny svømmehall øst for Sarpsfossen.. At kommunen bidrar til drift og vedlikehold av private idrettsanlegg. Å stille kommunale kulturanlegg til disposisjon for barn- og ungdomsarbeid til en rimelig pris. For at flere skoler og andre offentlige bygninger er tilgjengelige for kulturaktiviteter også på ettermiddag/kveldstid. At barn og unge blir prioritert ved tildeling av tilskudd til lag og foreninger, og at kulturfondet videreføres. Å gi tilskudd til kulturdager, festivaler og kulturtiltak i lokalmiljøet, samt 1. og 17.mai. Å videreføre kommunens engasjement omkring den kulturelle skolesekken, og den kulturelle spaserstokken. Å stimulere til etablering og gi tilskudd til lokale nærmiljøtiltak, og videreføre ungdomsklubbene.

6 MILJØ Sarpsborg skal være en framtidsby som legger til rette for miljøvennlig utvikling og vekst. Bærekraftig bruk og langsiktig forvaltning av vår natur er nødvendig, særlig for å sikre velferd, helse og trivsel for de som kommer etter oss. Det ønsker vi å legge til rette for i samarbeid med befolkningen, lag, foreninger og næringslivet. Vi må planlegge utbyggingen av vårt samfunn på en måte som ivaretar kultur- og naturlandskapet for rekreasjon, friluftsliv, næringsutvikling, landbruk og opplevelsesnæring. At Sarpsborg kommune er aktiv i prosjektet Framtidens byer. Arbeide for å innføre kildesortering i husholdningene og næringslivet, og å sørge for en god og sikker håndtering av sortert avfall. Å medvirke til utvikling av eksisterende fjernvarmeanlegg. En helhetlig og langsiktig forvaltning av vassdrag, innsjøer og kystsone med fokus på vern og økologisk balanse. Å ivareta biologisk mangfold og å utnytte støtteordninger som kan bidra til dette. Å medvirke til et mer miljøvennlig og bærekraftig landbruk innenfor våre ansvarsområder i kommunen. Økt bruk av klimavennlig bygging, for å redusere energibruken og være i forkant av krav om passivhus. Å utnytte mulighetene som ligger i INSPIRIA science center sin satsing på miljø og kompetanse innen miljøvern, og for at miljøvern skal bli en drivkraft i vår region. Å ta klima- og miljøhensyn ved kommunens innkjøp, drift og byggeprosjekter, og samarbeide med næringslivet om det samme. Å opprettholde markagrensen i Sarpsborg, sikre allmennheten tilgang, og legge til rette for økt allmenn bruk av friluftsområder og kystområder. Arbeide for å utvikle nye grøntområder og lekeplasser i sentrum. Ivareta arealregnskapet etter nasjonale og regionale retningslinjer. Effektiv arealbruk og miljøeffektive løsninger. Å se nærings- og boligarealer i sammenheng med transportløsninger. Nye miljøbydeler basert på ny kunnskap og teknologi i samarbeid med andre, som for eksempel miljøbydelen på Hafslund.

7 SAMFERDSEL Sarpsborg kommune skal ha en infrastruktur som bidrar til bærekraftig næringsutvikling og god trafikkavvikling i hele kommunen. God kommunikasjon er en forutsetning for samfunnsutvikling. Arbeiderpartiet mener tiden har kommet for et lokalt samferdselsløft, og at dette kan gjøres gjennom Bypakke Sarpsborg med en tilpasset løsning med fokus på Sarpsborgs behov, slik at alle får ta del i mulighetene og utviklingen som ligger i konseptet. Vi trenger sterkere satsing på både vei og jernbane for å sikre utvikling, framkommelighet, sikkerhet og miljø. Ny Bypakke Sarpsborg med en tilpasset løsning for Sarpsborg, hvor veiforbindelsen over Glomma ved Sarpsfossen løses med fire felts vei, kollektivtilbudet er tilpasset innbyggernes behov, sammenhengende gang- og sykkelveier og fortau utbygges for å trygge skoleveier, hvor ny RV 114 forseres i Greåkerdalen, gjerne i et samarbeid mellom offentlige og private. Å benytte arealplanlegging som redskap for å redusere behovet for transport med bil. Å legge til rette for et levedyktig sentrum, med god infrastruktur for gående, syklende, busser og biler, og tilfredsstillende parkeringskapasitet for kunder. Opprusting av gågata. En samferdselsutvikling som tar hensyn til Sarpsborg kommunes geografiske fortrinn sentralt i Østfold, og den øvrige samfunnsutviklingen. Å være en aktiv pådriver i planlegging av dobbeltsporet jernbane i fylket, med fokus på byutvikling i Sarpsborg.

8 SAMFUNNSUTVIKLING Sarpsborg skal være et samfunn med gode levekår, og som er rustet til å ta imot den forventede befolkningsveksten. Arbeid til alle er den viktigste saken for oss. Arbeid er viktig for hele samfunnets verdiskapning, for velferden og den enkelte, og selve grunnbjelken i velferdssamfunnet er at flest mulig er i arbeid. Vi ønsker å bygge en framtid basert på et sterkt demokrati, åpenhet og samarbeid. Sarpsborg Arbeiderparti har større tro på samarbeid enn konkurranse. Vi har tro på at innbyggere, næringslivet og kommunen sammen kan utvikle og ta vare på et samfunn der det er godt å bo. Økt satsing på utdanning og kompetanse skal gjøre oss enda bedre skikket til å ivareta store kommunale oppgaver innen oppvekst, omsorg og samfunnsutvikling. Stort fokus på samfunnsutvikling er viktig. Vi mener at framtida ligger i mulighetene, og at mulighetene er mange for Sarpsborg. Noen av de muligheter vi griper tak i, til det beste for alle i Sarpsborg, er byens tusenårsjubileum, nytt Sykehus Østfold på Kalnes, INSPIRIA science center, miljøbydeler, ny jernbanetrase, Bypakke Sarpsborg, befolkningsvekst, kommunens store naturgitte fordeler og vår rike historie. Et minnerikt og engasjerende tusenårsjubileum der historie, kultur, religion, deltakelse og aktivitet står i sentrum. Utrede ny brygge i Sannesund. Å utnytte de mulighetene som ligger i Sykehuset Østfold i forhold til befolkningsvekst og boligplanlegging, næringsutvikling og nye arbeidsplasser. Å utnytte våre geografiske og naturgitte fortrinn til nærings og boligutvikling for vår kommune. Å legge til rette for utvikling av kunnskapsbasert, tjenestebasert og kulturbasert næring, med særlig vekt på kompetansemiljøer. At kommunen best mulig sikrer stabile og forutsigbare rammevilkår for næringslivet, særlig gjennom planverk og gode saksbehandlingsrutiner. Nulltoleranse for sosial dumping, gjennom krav om at leverandører skal lønne sine ansatte med tariff, og aktiv bruk av skatteattest, HMS-erklæring og lærlingordning for leverandører av varer og tjenester til kommunen. Å bidra til videreutvikling av landbruket som en markedsorientert næring basert på bærekraftig ressursforvaltning, og jordbruksområder for framtidig matproduksjon. Utvikling av et livskraftig bysentrum for næring, kultur, opplevelser og folkeliv med gode møteplasser for kommunens innbyggere. Å utvikle levende nærmiljøsentra som mest mulig ivaretar innbyggernes daglige sysler og behov. En boligpolitikk som aktivt trekker til oss ulike grupper innbyggere. En god integrering hvor alle innbyggere har de samme muligheter, rettigheter og plikter, med sterkt fokus på innvandreres deltakelse i arbeidsliv og kulturliv. Å starte planarbeidet for Høysand området og strekningen Sannesund til Greåker.

Kommuneprogrammet 2015-2019

Kommuneprogrammet 2015-2019 Oppegård Arbeiderparti Program 2015-2019 Kommuneprogrammet 2015-2019 Våre grunnleggende verdier Likhet, frihet og solidaritet. Likhet innebærer like muligheter til personlig utfoldelse og vekst, der den

Detaljer

Det er særlig fem saker som er viktige for oss:

Det er særlig fem saker som er viktige for oss: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Programkomiteens forslag til program for Arbeiderpartiet, 2015-2019

Detaljer

Vedtatt program for Agder Venstre 2015-2019

Vedtatt program for Agder Venstre 2015-2019 Vedtatt program for Agder Venstre 2015-2019 Venstre er det sosialliberale partiet i norsk politikk. Vår politikk tar utgangspunkt i det enkelte mennesket, og den skal være et utålmodig arbeid for rettferdige

Detaljer

Fræna Arbeiderparti Kunnskapsbaserte kunnskapssøkende - kunnskapsrike

Fræna Arbeiderparti Kunnskapsbaserte kunnskapssøkende - kunnskapsrike Fræna Arbeiderparti Kunnskapsbaserte kunnskapssøkende - kunnskapsrike Kommunevalgprogram for kommunestyreperioden 2015-2019 Kunnskapssøkende, kunnskapsrike og kunnskapsbaserte inn i framtida Fræna er en

Detaljer

KOMMUNEPOLITISK PROGRAM

KOMMUNEPOLITISK PROGRAM Skedsmo SV KOMMUNEPOLITISK PROGRAM 2015-2019 1 2 INNHOLDSFORTEGNELSE SVS VERDIER OG KJERNESAKER NATUR, MILJØ OG LANDBRUK GANG OG SYKKELVEIER KOLLEKTIVTRANSPORT FREMFOR PRIVATBIL VERN AV MATJORD, GRØNTOMRÅDER

Detaljer

FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN

FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN Foto: Gary John Norman Framtidas lokalsamfunn...3 Skole og barnehage...4 Helse og omsorg... 7 Frivillighet og kultur...9 Klima og miljø: Tenke globalt - handle lokalt... 10 Bolig

Detaljer

Lokalpolitisk plattform

Lokalpolitisk plattform Lokalpolitisk plattform Kommune- og fylkestingsvalget 2007 Vedtatt av Arbeiderpartiets 61. ordinære landsmøte, 19. - 22. april 2007 Teksten som skal stå ved siden av er: gjenvunnet av resirkulerte drikkekartonger

Detaljer

Valgprogram 2015-2019. Drammen Arbeiderparti

Valgprogram 2015-2019. Drammen Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019 Drammen Arbeiderparti Innhold: Kjære drammenser... 3 Byutvikling... 4 Byen som skaper verdier... 9 Barnas by... 11 En by å bli gammel i... 14 Drammen den beste frivillighetsbyen...

Detaljer

Innledning. Våre hovedsaker ved kommunevalget 2015 er: Sosial utjevning

Innledning. Våre hovedsaker ved kommunevalget 2015 er: Sosial utjevning Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Inkludering og rettferdig fordeling... 4 Bolig... 5 Barnehage og skole... 6 Barnehage... 6 Skole... 7 Kultur, idrett og fritid... 8 Helse og omsorg... 9 Skjenkepolitikk...

Detaljer

For valgperioden 2011-2015 vil fire overordnede visjoner legges til grunn for Oppland SVs politikk:

For valgperioden 2011-2015 vil fire overordnede visjoner legges til grunn for Oppland SVs politikk: Innledning arbeider langsiktig for et sosialistisk folkestyre. Vi vil bygge framtidens opplandssamfunn på rettferdighet, demokrati, miljøhensyn og solidaritet. Sosial klasse, kjønn, livssyn, legning, etnisk

Detaljer

Politisk program 2015-2019 Eidsvoll Høyre www.eidsvollhoyre.no

Politisk program 2015-2019 Eidsvoll Høyre www.eidsvollhoyre.no Politisk program 2015-2019 Eidsvoll Høyre www.eidsvollhoyre.no Innhold 1. Oppvekst... 4 2. Kultur, idrett og frivillighet... 6 3. Miljø... 9 4. Helse og omsorg... 10 5. Næring og landbruk... 13 6. Forvaltning

Detaljer

Del godene. Sosialistisk Venstreparti Akersgata 35, 0158 Oslo

Del godene. Sosialistisk Venstreparti Akersgata 35, 0158 Oslo Del godene SV vil skape kommuner og fylkeskommuner der hensynet til mennesker og miljø alltid går først. Derfor sier vi ja til offentlig velferd med tid til god omsorg, og nei til private løsninger med

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM KARMØY SV 2015 2019

ARBEIDSPROGRAM KARMØY SV 2015 2019 ARBEIDSPROGRAM KARMØY SV 2015 2019 VI TAR KAMPEN FOR OFFENTLIG VELFERD! Sosialisme i hverdagen Kommunen er fellesskapets løsning for å skape trygghet, velferd, frihet og rettferdighet. En god og moderne

Detaljer

PROGRAM FOR ROGALAND ARBEIDERPARTI

PROGRAM FOR ROGALAND ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR ROGALAND ARBEIDERPARTI 2015 2019 Program med endringer fra representantskapet Innholdsfortegnelse ROGALAND: ET GRØNT, INKLUDERENDE OG NYSKAPENDE FYLKE... 3 KLIMA OG MILJØ... 5 KOMPETANSE OG

Detaljer

Kommuneplan for Lyngdal 2014 2025

Kommuneplan for Lyngdal 2014 2025 Kommuneplan for Lyngdal 2014 2025 Del 1: Samfunnsdel Del 2: Arealdel planbeskrivelse Del 3: Arealdel bestemmelser og retningslinjer DEL 1 Samfunnsdel Innhold Innledning...3 Om kommuneplanen...4 En kommune

Detaljer

Rapport om samfunnsmessige utfordringer i Aurskog-Høland fram mot 2050.

Rapport om samfunnsmessige utfordringer i Aurskog-Høland fram mot 2050. KOMMUNEREFORM Aurskog-Høland kommune Rapport om samfunnsmessige utfordringer i Aurskog-Høland fram mot 2050. 1. Innledning Rapporten Samfunnsmessige utfordringer for Aurskog-Høland mot 2050 er en av tre

Detaljer

Program for Agder Venstre, 2011 2015

Program for Agder Venstre, 2011 2015 1 1 1 1 Program for Agder Venstre, 0 01 Venstre er det sosialliberale partiet i norsk politikk. Vår politikk tar utgangspunkt i det enkelte mennesket, og den skal være et utålmodig arbeid for rettferdige

Detaljer

Skedsmo Venstre Politisk program 2011-2015

Skedsmo Venstre Politisk program 2011-2015 Skedsmo Venstre Politisk program 2011-2015 Innhold 1. Den liberale kommunen 3 2. Den åpne kommunen 5 2.1. Åpenhet og tilgjengelighet 5 2.2. Bred medvirkning 5 3. Den ansvarlige kommunen 6 3.1. Sunn økonomisk

Detaljer

Aust-Agder SVs fylkesprogram for 2015-2019

Aust-Agder SVs fylkesprogram for 2015-2019 Aust-Agder SVs fylkesprogram for 2015-2019 Innledning SV er en sterk pådriver for politisk samfunnsendring og arbeider langsiktig for et sosialistisk folkestyre. Vi ønsker et samfunn som har plass for

Detaljer

2. UTKAST TIL PROGRAM FOR FREDRIKSTAD VENSTRE -VI BYGGER FREMTIDENS FREDRIKSTAD

2. UTKAST TIL PROGRAM FOR FREDRIKSTAD VENSTRE -VI BYGGER FREMTIDENS FREDRIKSTAD 1 0 1 0 1. UTKAST TIL PROGRAM FOR FREDRIKSTAD VENSTRE -VI BYGGER FREMTIDENS FREDRIKSTAD 1. INNLEDNING Fredrikstad Venstre ble stiftet i januar, og er det liberale alternativet i Fredrikstad. Vi vil at

Detaljer

Barn og unges kunst. Idé og gjennomføring Elin Setara for Bærum Arbeiderparti 2014. Prøveutkast

Barn og unges kunst. Idé og gjennomføring Elin Setara for Bærum Arbeiderparti 2014. Prøveutkast Barn og unges kunst. Idé og gjennomføring Elin Setara for Bærum Arbeiderparti 2014. Prøveutkast Bærum Arbeiderpartis program for kommunestyreperioden 2015-2019 I fellesskap for Bærums fremtid at flest

Detaljer

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve.

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. RINDAL kommune -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! Senterpartiet vil at Norge skal bygge et samfunn på de kristne grunnverdiene og med et levende folkestyre.

Detaljer

Halden Arbeiderpartis viktigste saker 2011 2015:

Halden Arbeiderpartis viktigste saker 2011 2015: HA L D EN 35 0 16 6 5 2015 ÅR Kommuneprogram 2011 2015 s viktigste saker 2011 2015: Full sykehjemsdekning i henhold til samhandlingsreformen Ny skole i sentrum Ungdomshuset i nytt lokale Vadet et sted

Detaljer

Oslo. i dine. sko. Oslo SVs program 2011-2015. Oslo SV - i dine sko 1

Oslo. i dine. sko. Oslo SVs program 2011-2015. Oslo SV - i dine sko 1 Oslo i dine sko Oslo SVs program 2011-2015 Oslo SV - i dine sko 1 Innholdsfortegnelse ULIKE MENNESKER - LIKE MULIGHETER 3 OSLO EN MILJØBY 4 EN VELFERDSBY FOR ALLE 8 EN FELLES KUNNSKAPSSKOLE 12 EN GOD OG

Detaljer

Program 2015-2019. Trondheim Senterparti TRONDHEIM KOMMUNE

Program 2015-2019. Trondheim Senterparti TRONDHEIM KOMMUNE Program 2015-2019 Trondheim Senterparti TRONDHEIM KOMMUNE Innholdsfortegnelse Innledning... 1 Mål for perioden 2015-2019... 1 Kommunal økonomi og forvaltning... 2 Skole, oppvekst og utdanning... 2 Skole...

Detaljer

Holmestrand Arbeiderparti Program 2011-2015

Holmestrand Arbeiderparti Program 2011-2015 FOTO: HOLMESTRAND Holmestrand Arbeiderparti Program 2011-2015 2 Arbeiderpartiet.no Vi er stolte av Holmestrand! Holmestrand har mange gode kvaliteter og mye å by på. Vi erkjenner at vi har en anstrengt

Detaljer

Harstad Arbeiderparti vil føre en politikk bygget på rettferdighet og fellesskapsløsninger.

Harstad Arbeiderparti vil føre en politikk bygget på rettferdighet og fellesskapsløsninger. 1 Samhold gir styrke! Harstad Arbeiderparti vil føre en politikk bygget på rettferdighet og fellesskapsløsninger. Vi vil forsterke, fornye og forbedre vår velferdskommune både som tjenesteyter, myndighetsutøver,

Detaljer

Kommuneplan - Samfunnsdel 2013-2025

Kommuneplan - Samfunnsdel 2013-2025 Foto: Stangeavisa Foto: Stangeavisa Kommuneplan - Samfunnsdel 2013-2025 Høringsutkast åpenhet trygghet mangfold Foto: Stangeavisa 1 Innhold: Ordførerens forord 3 1. Innledning 5 2. Samlet utviklingsstrategi

Detaljer

Program for Asker Kristelige Folkeparti 2015-2019

Program for Asker Kristelige Folkeparti 2015-2019 Program for Asker Kristelige Folkeparti 2015-2019 1. Verdigrunnlag Vårt mål er å skape et godt samfunn med god livskvalitet for hvert enkelt menneske. Vi vil fremme en politikk bygget på det kristne menneskesynet,

Detaljer

Program 2015-2019. Om Skien SV

Program 2015-2019. Om Skien SV Om Skien SV Program 2015-2019 SV tar barn og unge på alvor. Vi prioriterer flere lærere i skolen, og en skoledag med et godt kosthold og variert innhold. Vi prioriterer tid til læring fremfor rapportering

Detaljer