ÅRSRAPPORT Østre Toten kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSRAPPORT 2013. Østre Toten kommune"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT Østre Toten kommune Utgave pr. 14 april

2 Innhold Innhold Innhold... 2 Rådmannens innledning... 4 Politiske organer:... 6 Administrativ organisering... 7 Samfunnsutvikling - fokusområder... 9 Samfunnsmessige prioriteringer... 9 Arbeidsplasser og næringsutvikling Boligpolitikk Stedsutvikling og omdømmebygging Folkehelse Livskvalitet og velferd Læring og kompetanse Befolkningsutvikling Fokusområde organisasjon og medarbeidere Organisasjonsutviklingstiltak En stor organisasjon I Hoppes om nye verdier God oppslutning om årets medarbeiderundersøkelse Status overordnede mål Nærvær Arbeid med satsningsområdene: SATSNINGSOMRÅDE LEDELSE SATSNINGSOMRÅDE KOMPETANSE SATSNINGSOMRÅDE HMS OG NÆRVÆR IKT som virkemiddel for å oppnå kommunens mål Anskaffelsesenheten for Gjøvikregionen Kommuneøkonomi Plan- og styringssystemet Om samordning på tvers av politikkområder og tjenester Rådene Eldrerådet Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Politirådet Ungdomsrådet Enhetenes oppdrag Analyse og refleksjon over status oppsummering av SWOT analyser Støtteenhetene Kommentarer:... Feil! Bokmerke er ikke definert. Enheter under hovedutvalget for barn, oppvekst og opplæring Grunnskolene Barnehagene Læringssenteret Barnevernstjenesten og helsestasjonstjenester Barnevernstjenesten Helsestasjonstjenesten Enheter under hovedutvalget for kultur, bygde- og næringsutvikling Kulturenheten Plan og næring Oversikt over selvkostregnskapet for kontroll av mindre avløpsanlegg Tall i kroner

3 Enheter under hovedutvalget for helse, omsorg og velferd Omsorgsenhetene Helse NAV Østre Toten Enheter under hovedutvalget for teknikk, utbygging og infrastruktur Brannvesenet Oversikt over regnskap for selvkostområdet Feiervesen Tall i kroner Bygg- og eiendomsavdelingen Teknisk drift Regnskapsoversikt over selvkostområdene Vann, Avløp og Avfall Østre Toten kirkelige fellesråd Om kirken og kommunen Resultat og arbeidsmål Innsparingstiltak og reduksjon i tilskudd Trosopplæring i Østre Toten Økonomisk utvikling Driftsregnskapet Kommunens frie inntekter rammetilskudd og skatt Generelle statstilskudd Finansutgifter og inntekter Pensjon Driftsinntekter: Driftsutgifter Netto driftsresultat Investeringsregnskapet INVESTERINGER Balanseregnskapet Anleggsmidler Omløpsmidler Egenkapitalen Oversikt over fond Likviditet Garantiforpliktelser Sammendrag Kommunens drift sammenlignet med andre kommuner Risikovurdering og internkontroll Risikovurderinger: Enhetenes egenvurdering av status: Rådmannens egenvurdering: Tilsyn og oppfølging av tilsyn fra ulike myndigheter Status forvaltningsrevisjon Etikk Likestillingsrapport for Østre Toten kommune Bakgrunn Kilder Tilstanden på likestillingsområdet Arbeidstid Personalpolitiske satsinger Brukerundersøkelser og andre målinger Kvalitet på nett Medarbeiderundersøkelsen Utvikling av nærvær fordelt på resultatenheter Brukerundersøkelser Utvalgte nøkkeltall (KOSTRA) Utvalgte nøkkeltall (KOSTRA)

4 Rådmannens innledning I Østre Toten kommune har vi visjonen Livskvalitet ved Mjøsa. I januar ble temaer som folkehelse, inkludering og frivillighet satt på dagsorden med et åpent møte på Hoffsvangen med foredrag av Per Fugelli. I etterkant var det satt av tid til idédugnad og det kom mange forslag til tiltak. En gjenganger fra flere arbeidsgrupper var behovet for flere møteplasser. Både foredraget og idédugnaden viser at frivillighet er helt vesentlig for å få til et godt lokalsamfunn. Kulturkontoret er det tjenesteområdet som har størst kontakt med det frivillige, men det skjer også mye positiv frivillighet innenfor omsorg. Øss kara på Fjellvoll er et godt eksempel på det. Satsing på folkehelse og frivillighet blir viktig fremover. Året har vært preget av et stadig økende behov for tjenester. Flere nye brukere og økning i tildeling av tjenester skapte store budsjettmessige utfordringer dette året. Utfordringene forsterkes av demografiske endringer og økte forventninger til de kommunale tjenestene. Det jobbes fortløpende med effektivitets- og kvalitetsutvikling, i tillegg til helhetlig styring og utvikling av kommunen. Innovasjon ble satt på dagsorden i, og vi har deltatt på innovasjonskurs i regi av KS. Videre har vi søkt og fått plass på innovasjonsstudiet på Høgskolen i Lillehammer. Vi vil prioritere innovasjonsarbeid som kan bidra til mer kostnadseffektiv drift av tjenestene våre. Dette er også i tråd med verdiene våre nytenking, kvalitet og respekt. Fra august fikk vi på plass egen prosjektleder for forbedringsprosesser. Dette har gjort at vi har avdekket flere forbedringsområder hvor det er igangsatt prosjekter. Et av disse er å forbedre arbeidsprosesser innenfor IKT avdelingen, byggog eiendomsavdelingen og teknisk drift. Samtidig understøttes de nye arbeidsprosessene av digitale verktøyer. Det har vært et pågående prosjekt for å forberede innføring av eiendomsskatt dette året. Ved å innføre eiendomsskatt vil kommunen få en bedre økonomi for å kunne ivareta lovpålagte oppgaver i årene fremover. Utviklingen viser at det i tillegg må tas nødvendige grep og endringer som vil virke positivt på utviklingen av Østre Toten kommune og økonomien fremover. Medarbeiderundersøkelsen viser at det er en fortsatt positiv utvikling hva gjelder medarbeidernes tilfredshet på nesten alle områder. Medarbeiderundersøkelsen ble gjennomført i januar, og ble også rapportert i forrige årsrapport. Det jobbes godt med sykefraværet og etter en topp i sykefraværet i først kvartal, ble tallene redusert i løpet av året. Dette endte opp med et lavere sykefravær i året som helhet. Sykefraværet var det laveste på seks år og det var spesielt grunnskolene og omsorgsenhetene som bidro til den positive utviklingen gjennom en betydelig nedgang. Når det gjelder kvalitetsforbedringer, har vi gjennom å ta i bruk Kvalitetslosen, fått et elektronisk verktøy som skal bidra til læring og forbedring. Implementeringen av dette verktøyet startet høsten og er i drift fra mars Dette er en del av forbedringer av internkontrollen, som har vært satt på dagsorden. Målrettet kompetanseutvikling bidrar også til økt kvalitet. Det store kompetanseløftet innenfor skole og barnehage skjer gjennom Et løft for læring. I tillegg har flere startet opp med fagutdanning innenfor barnehage og omsorg. Det er også spesielt positivt at vi har fått eksterne midler slik at alle ledere i kommunen nå deltar på et lederutviklingsprogram. Gjennom prosjektet I hoppes om en bære kommune jobbes det med verdier og holdninger overfor alle ansatte i kommunen. På den måten får vi til respekt og kvalitet som er den tredje av verdiene våre. Gjennom prosjektet er det laget en egen musikkvideo. Den finnes på You Tube og har blitt sett over 5600 ganger. Prosjektet har fått midler fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Det skjer mye positivt innenfor alle tjenesteområder. Noen forhold nevnes: Samhandling og koordinering Østre Toten er nøkkelkommune for å prøve ut modell for "Bedre Tverrfaglig Innsats" (BTI), og har satset på å styrke kompetansen for tverrprofesjonell samhandling i arbeid med barn og unge. Åtte ansatte har gjennomført videreutdanning i tverrprofesjonell samhandling ved Høgskolen i Stord og Haugesund. Digitalisering Vi har fått på plass en koordinerende enhet og fra nyttår er også flere boligressurser samlet i en boligkontorfunksjon under enheten for tildeling og koordinering. 4

5 Stab- og støtteenhetene sluttførte arbeidet med et helelektronisk personalarkiv, elektronisk kvalitetssystem og nytt intranett /innside er klar til å tas i bruk. Kommunen tok i bruk elektronisk meldingsutveksling mellom sykehus, leger, tildelingskontor og internt i organisasjonen fra november Multidose (ferdig doserte legemidler til den enkelte bruker) er innført innenfor alle omsorgsenheter. Rus- og psykiatrienheten står for tur i Aktiv lagerforsyning er innført på Balke bo- og servicesenter og Østre Toten sykehjem i, mens Fjellvoll og Kapp forberedes våren Teknisk Drift bruk nå mobile enheter (nettbrett med kart) når de er ute. Kommunen benytter også SMS varsling til abonnenter. 110 sentralen for Hedmark og Oppland ble satt i drift i juni. Innføringen ble påbegynt høsten med full drift fra februar Det har vært flere tilsyn. Tilsynet innenfor Tilrettelagte tjenester og barnevern hvor vi fikk avvik, er nå lukket. Vi har også hatt tilsyn fra Arbeidstilsynet innenfor enheter i omsorg og der hadde vi ingen avvik. Barnevernet kunne dokumentere vesentlige forbedringer. Kommunen hadde ingen avvik ved Mattilsynets tilsyn på drikkevann høsten.. Det skjer mye innenfor barnehagestrukturen. Reguleringsplan for privat barnehage på Vallejordet er klar, og her er det startet bygging av ny privat barnehage med planlagt oppstart i september Det planlegges ny barnehage på Kapp, mens Lund barnehage ble vedtatt avviklet fra høsten. Byggingen av avlastningsbolig på Skreia er igangsatt. I tillegg har det vært flere arbeidsgrupper som har jobbet med struktur innenfor omsorg. Dette prosjektet ferdigstilles i 2014, og danner grunnlag for bygging av et nytt helse- og omsorgssenter. Det er betydelige utbyggingstiltak i gang i Østre Toten. Tunellprosjektet på fv 33 i Skreifjella ble startet i januar og dette markerer en milepæl for et lenge etterlengtet vegprosjekt som vil pågå gjennom Totenvika de neste 2 årene. Ny avlastningsveg til Lena ble ferdigstilt i november, samtidig som arbeidet med ny rundkjøring i Lena sentrum ble igangsatt. Dette gir Lena et nytt trafikkmønster og grunnlag for et løft for sentrum. Det er lagt til rette for boligutbygging på Kapp og med nedslag av reguleringsplan for Vallejordet gir det gode utsikter for realisering i Vi er opptatt av å gi god service og ha tilgjengelig informasjon og god kommunikasjon med innbyggerne. Dette gjør vi systematisk gjennom hjemmesiden og bruk av sosiale medier. Vår Facebookside har over 1400 likere og gir god informasjon, i tillegg til at det er en arena for dialog med innbyggerne. I DIFIs test av offentlige nettsider var vi nummer 6 i hele landet i. Vi var også best i Oppland i Forbrukerrådets servicetest for kommuner i. Arbeidet med å få opp flere digitale tjenester fortsetter. Til slutt vil jeg takke for innsatsen som gjøres av alle ansatte i Østre Toten kommune! Kommunens organisasjon består av dyktige medarbeidere som trives, er stolte av arbeidsplassen sin og yter gode tjenester. Lena, 25 mars 2014 Aslaug Dæhlen rådmann 5

6 Politiske organer: I tillegg kommer ungdomsrådet og politirådet. 6

7 Administrativ organisering 7

8 Fokusområder 8

9 Samfunnsutvikling - fokusområder Kommuneplanens samfunnsdel trekker opp visjoner og verdigrunnlag for kommunen, og målsettinger for de enkelte samfunnsområdene. Disse målsettingene er gjeldende for alle virksomhetsområdene i kommunen, og for hver rullering av handlingsprogrammet kan enkelte samfunnsområder løftes fram som spesielt prioriterte. Innenfor en planperiode kan det også være forhold, eller økonomiske situasjoner, som tilsier prioriteringer eller tiltak som strengt tatt ikke er i tråd med kommunens langsiktige plan uten at dette nødvendigvis betyr at intensjonene i planen er endret. Kommuneplanens samfunnsdel skal sikre oppmerksomheten om kommunen som samfunnsutvikler og pådriver for en god og bærekraftig utvikling av lokalsamfunnet. Trender fra storsamfunnet berører i sterk grad også lokalsamfunnet, ikke minst gjennom holdninger til fellesskapet kontra individuelle hensyn. Dette gir kommunen økte utfordringer på flere områder i skoleverket, i overgangen fra ung til voksen (bl.a. ungdoms-/videregående skole), i yrkeslivet og i de generelle rettighetsholdningene som råder i samfunnet. I en presset økonomisk situasjon blir det stadig viktigere å styrke innbyggerdialogen, samt stimulere til samarbeid og partnerskap med andre aktører i utviklingen av lokalsamfunnet. Gapet mellom innbyggernes forventninger og tilgjengelige ressurser, skaper en situasjon som krever aktiv dialog og en bevisst innbyggerorientering av hele organisasjonen. Kommunens rolle som samfunnsutvikler blir derfor ikke mindre viktig framover. Østre Toten er et godt internt fungerende lokalsamfunn, med gode rammer for god livskvalitet for innbyggerne. I et regionalt perspektiv, og sett i sammenheng med utviklingen i Innlandet, har Østre Toten imidlertid klare utfordringer når det gjelder tiltreknings- og konkurransekraft, og strategisk posisjon. Kommunikasjonstilknytning vil være en avgjørende faktor for videre vekst og utvikling, sammen med tilgang til og behov for kompetanse. I dag er det en hovedutfordring å styrke denne posisjonen, både som kommune og region i et langsiktig perspektiv. Samfunnsmessige prioriteringer Det sentrale uttrykket for lokalsamfunnets utvikling er befolkningsutviklingen. I har denne for Østre Toten vært positiv, men flatet noe ut ifht foregående år. En økt innsats for å styrke befolkningsgruppen år er derfor en sentral utfordring. Ut fra prioriteringen av fokusområder, er følgende 6 områder sett som spesielt viktige overfor denne målgruppen: Arbeidsplasser og næringsutvikling Boligpolitikk Stedsutvikling og omdømmebygging Folkehelse Livskvalitet og velferd Læring og kompetanse Innenfor disse områdene har det i handlingsprogrammet vært fokusert på de enkelte enhetenes bidrag til samfunnsutviklingen. I rapporteringen har enhetene vurdert sine bidrag ut fra den basisrolle de har i organisasjonen. Ut over dette er det da interessant å vurdere hvordan oppgavene samlet sett løses innenfor de 6 aktuelle områdene. Gjennomsnittet av enhetenes score - d.v.s. hvordan de opplever å ha bidradd innenfor de enkelte områdene gir dette bildet: Kommentar: Arbeidsplasser og næringsutvikling x Gjelder mest tilrettelegging av infrastruktur og arealer. I liten grad annen aktiv næringsutvikling. Boligpolitikk x Arealplaner, utbygging av VA, samt ansvaret for den sosiale boligbyggingen. Stedsutvikling og omdømmebygging x Mange ser her sin rolle i et totalperspektiv. Bl.a. gjennom bevisstheten i bruk av media. Folkehelse x Det brede folkehelseperspektivet blir synliggjort ved at mange ser sin rolle her. Livskvalitet og velferd x Det pekes bl.a. på barn/unge som viktig gruppe. Bruker -undersøkelser gir positivt bilde. Læring og kompetanse x Det pekes på Et løft for læring, kompetanseheving blant egne ansatte og bl.a. biblioteket som læringsarena. 9

10 Innenfor de enkelte samfunnsområder kan status beskrives som følger: Arbeidsplasser og næringsutvikling Det betydelige underskuddet på lokale arbeidsplasser gjør Østre Toten til en stor pendlerkommune en situasjon en må være forberedt på at vil vare også framover. En stor andel av pendlingen skjer imidlertid innen regionen, og anses ikke å være spesielt byrdefull. Det er like fullt viktig å satse aktivt på nærings- og arbeidsplassutvikling lokalt. Dette er sentralt for at lokalsamfunnet skal kunne vitaliseres. Følgende utviklingstrekk kan nevnes: Flere eksisterende lokale virksomheter har hatt god utvikling og skapt flere arbeidsplasser, samtidig som det er god utvikling av tilleggsnæringer og nye satsinger i jordbruket. Kommunen har nå god dekning på næringsarealer bl.a. Bilitt næringspark og nyregulering på Krabyskogen. Utbyggingen av fylkesveg 33 er en milepæl og er av stor betydning for næringsliv og pendlere. En videreføring av utbyggingen mot Minnesund vil knytte kommunen/region sterkere mot Romerike. Videre er det nye vegsystemet på Lena, som ferdigstilles med rundkjøringen i sentrum i august 2014, av stor betydning. Når det gjelder tilrettelegging for næringsutvikling og boligbygging, har Østre Toten eiendomsselskap utviklet seg til et godt verktøy med flere engasjementer. Kapp næringshage har blitt tatt opp i det nye næringshageprogrammet, men har vært inne i en vanskelig periode. Det pågår stedsutvikling både på Skreia og tilsvarende på Lena vil bli intensivert i etterkant av vegutbyggingen. Det er en begynnende satsing på kulturbasert næringsutvikling. Kommunen har begrenset kapasitet til å være en tilstrekkelig offensiv førstelinje i næringsutvikling. Boligpolitikk Vi opplever en klar trend i at flere bor i tettsteder nå enn tidligere. I 2000 var denne andelen i Østre Toten 39 %, mens den i var økt til 45 %. Mye taler for at denne trenden vil fortsette. Kommuneplanen, sammen med nasjonale rammer for arealbruk og Plan- og bygningslovens føringer, gir rammene for boligbyggingen i kommunen. Å skape gode og differensierte botilbud i hele kommunen, og for alle grupper av boligtrengende, har vært en utfordring for kommunen og utbyggere i fellesskap. Rammene for boligbyggingen tilsier en sterkere fortetting og mer effektiv arealbruk enn tidligere. Dette står i noen grad i motstrid til flere boligsøkendes ønsker om tilgang til eneboligtomter. Kommunen har derfor en klar utfordring i å legge til rette for et mer variert botilbud, og i områder som spesielt unge mennesker ønsker å bosette seg. De siste årene har boligutbyggingen vært lav, med et årlig gjennomsnitt på ca 35 nye boenheter. Dette er godt under målsettingene i kommuneplanen, men nye botilbud er nå under utvikling, spesielt på Kapp. Et forsterket fokus på Østre Toten som bokommune for målgruppa år er imidlertid av stor viktighet. Det er flere mindre regulerte/klargjorte boligområder i kommunen, men det synes å være forskjell på områdenes attraktivitet. Det blir derfor en utfordring for kommunen å skape en differensiering av botilbudet som tar opp i seg hensynet til etterspørsel, lokalisering, fordeling, variasjon og eksisterende infrastruktur. Boligpolitikk må derfor være et sentralt område også de nærmeste årene. Stedsutvikling og omdømmebygging Ut fra erkjennelsen om at næringsutvikling og boligbygging er de viktigste områder for en positiv befolkningsutvikling, er det i tillegg til å utvikle de faktiske tilbudene også viktig å fortelle om dem til de aktuelle målgruppene. Det har vært lagt til grunn at omdømmebygging av kommunen må være et kontinuerlig og positivt ladet kommunikasjonsarbeid, gjerne ut fra det en kan kalle hverdagskvaliteten i Østre Toten. Bygging av omdømme må skje bevisst og over tid, både som tjenesteyter og som bo-, arbeids- og fritidskommune. Kampen om nye innbyggere er stor og det er krevende å synes i det nye mediesamfunnet. 10

11 Omdømmearbeid handler om å ha et troverdig budskap, og en bevissthet på at det en formidler også skal ligge til grunn for kommunens prioriteringer og tiltak. Dette arbeidet er sammensatt, og må ha fokus både på innhold/budskap og på selve kommunikasjonsformen. Den nye kommunikasjonsstrategien for kommunen legger føringer for dette. Omtale i media er med på å bygge omdømmet, og Østre Toten har hatt både positive og negative medieoppslag som kan virke i hver sin retning. Det pågående stedsutviklingsprosjektet på Skreia har utløst et godt lokalt engasjement, og det er nå klart for ulike tiltak. For Lena sin del skjer det store tiltak innenfor infrastruktur og boligutbygging, og noe av utfordringen her er å binde dette sammen til en god helhetlig sentrumsutvikling. Dette er det lagt et løp for i 2014 og Folkehelse Både den nye Folkehelseloven og Plan- og bygningsloven definerer kommunens ansvar for et bredt folkehelsearbeid. Det har skjedd en dreining av folkehelsearbeidet fra et sykdomsperspektiv til et påvirkningsperspektiv, d.v.s. at det forebyggende hensynet må være integrert i de fleste sektorers arbeid. Dette tilsier at det er behov for nye strategiske tilnærminger til folkehelse koblet til levekår i vid forstand. Det blir derfor ikke lenger tilstrekkelig å legge folkehelseansvaret til helse, men til en bred tilrettelegging både av fysiske og sosiale forhold for innbyggere i alle aldre. Samspillet med frivillige lag og foreninger står sentralt, samtidig som det også er viktig å peke på den enkeltes ansvar for egen helse. Sentrale stikkord for en god folkehelse er fysisk aktivitet, kosthold, gode boområder, tilgang til natur- og friluftsområder, sosiale møteplasser, evnen til å bry seg, og god bevissthet til det brede helsebegrepet. Folkehelse må ha en sentral plass i kommunens plan- og styringsprosesser, noe som er i ferd med å skje. Både i opplegget for revisjon av kommuneplanen og i gjeldende handlingsprogram er folkehelse løftet fram. En samordning av kommunens mangfoldige ansvarsområder må imidlertid organiseres. Livskvalitet og velferd Innbyggernes samlede opplevelse av livskvalitet og velferd har mye til felles med folkehelse. Den økonomiske dimensjonen ved livskvalitet og velferd er også viktig, og kan være med på å skape/utjevne sosiale helseforskjeller. Denne dimensjonen, sammen med kommunens samlede velferdstilbud og den enkeltes evne til å skape en god hverdag, er gjerne de elementene som i sum gir graden av opplevd livskvalitet. Generelt sett er Østre Toten kommunes leveranse av velferdstjenester god, noe både brukerundersøkelser og andre statistiske fakta underbygger. Tilretteleggingen og bidragene fra en stor frivillig sektor gjør at dette danner et betydelig sosialt nettverk, samtidig som Østre Totens naturkvaliteter gir rammer for å kunne leve Det gode liv ved Mjøsa. Innbyggernes opplevelse av livskvalitet og velferd er den viktigste parameteren for hvor god en kommune er å bo i, og dette er med på å påvirke behovet for ulike kommunale tjenester. Læring og kompetanse Det generelle utdanningsnivået i Østre Toten har økt gjennom årene og andelen av befolkningen med høgere utdanning er nå på 20,5 % mot 15,5 % i Innenfor det kommunale opplæringsansvaret er det startet opp Et løft for læring i barnehagene og på barnetrinnet i tillegg til GNIST for ungdomstrinnet. Videre er det i gang flere former for etter- og videreutdanning for ansatte, herunder videreutdanning for ufaglærte. Generelt har de kommunale enheter et høyt kompetansenivå og det er viktig at denne pleies og vedlikeholdes. Det er fokusert på biblioteket som læringsarena, sammen med opplæringen som skjer i kulturskolen og den sosiale læringen som skjer gjennom ulike frivillige lag og foreninger. Befolkningsutvikling Fødte Døde Fødselsoverskudd Innflytting Utflytting Nettoflytting Befolkningsvekst

12 Pr var det registrert innbyggere i Østre Toten kommune, mens det ved årets utgang var Tallene viser at det for sjuende år på rad er en positiv befolkningsutvikling i Østre Toten, selv om veksten de to siste år har vært liten. Gjennom hele perioden fra 2003, har det vært fødselsunderskudd, mens nettoinnflyttingen, med unntak av årene 2004, 2005 og 2006, har vært positiv, og spesielt gjelder dette perioden fra Demografien, og da særlig antallet yngre mennesker, gir for lave fødselstall, mens den positive nettoinnflyttingen bidrar til å holde folketallet stabilt, eller svakt økende. Innflyttingen fra utlandet er høy og utgjør 25 % av innflyttingen totalt. 12

13 Fokusområde organisasjon og medarbeidere Organisasjonsutviklingstiltak Rådmannen gjennomførte i 2012 en gjennomgang av organisasjonen som ble effektuert i. Dette innebærer blant annet at rus-, fleksi- og psykatritjenesten ble slått sammen til rus- og psykiatritjenesten, tildelingskontoret ivaretar funksjonen som saksbehandler for søknader til koordinerende enhet og flyktningtjenesten på NAV er slått sammen med læringssenteret. Virksomhetsledere innenfor omsorg ble enhetsledere og det er gjort en del andre mindre tilpasninger av organisasjonen. I tillegg ble møte- og samhandlingsstrukturen gjennomgått og endret. I den nye organisasjonen er det spesielt lagt vekt på en modell som sikrer god overordnet styring, helhetstenkning, samordning og en tydelig organisasjon. Høsten ble det gjort ytterligere endringer i organisasjonsstrukturen innenfor helse- omsorgs- og velferdsenhetene. Denne endringen trådte i kraft fra nyttår. En stor organisasjon Østre Toten kommune hadde ved utgangen av om lag 1023 årsverk og nærmere 1400 medarbeidere. Andel menn er 17,1 % og andel kvinner 82,9 %. Gjennomsnittsalderen for våre medarbeidere er 47 år. Gjennomsnittslønnen for menn er kr ,- og for kvinner kr ,-. I Hoppes om nye verdier Kommunen fikk etter en intern prosess i 2012 nye verdier for organisasjonen Østre Toten kommune. I medarbeiderundersøkelsen i januar var det hele 541 medarbeidere som husket de tre valgte verdiene. I programmet Saman om ein betre kommune, men som lokalt har fått navnet i Hoppes er hovedoppgaven å sørge for at verdiene blir godt innarbeidet både hos ledere og ansatte. Prosjektet er i gang med å gjennomføre en verditurne på alle kommunale arbeidsplasser hvor verdier og etikk er i fokus. I regi av prosjektet ble det laget en egen sang og video som brukes i dette interne omdømmearbeidet. God oppslutning om årets medarbeiderundersøkelse Østre Toten kommune gjennomførte i januar en ny samlet medarbeiderundersøkelse. Medarbeiderundersøkelse for hele kommunen er nå gjennomført for tredje gang. Resultatene har bedret seg for hver undersøkelse. Det var noen færre medarbeidere som svarte på årets undersøkelse, sammenlignet med tidligere, men vi har fortsatt et svært representativt utvalg, kommunen sett under ett. 13

14 Vi har stolte medarbeidere som trives på arbeidsplassen og som er fornøyd med innholdet i jobben sin: Søylene viser gjennomsnittlig score fra Østre Toten kommunes medarbeidere på de ulike dimensjonene. Skalaen går fra 1-6, hvor 1 er svært dårlig og 6 er svært godt. Resultatet fra medarbeiderundersøkelsen viser at det store flertallet av medarbeidere i Østre Toten kommune er stolte over arbeidsplassen sin, samarbeider godt, trives med kollegaene sine og har meningsfulle oppgaver. Også på dimensjonen fravær av mobbing og diskriminering og tilrettelegging for varsling har kommunen nå høyere score sammenlignet med tidligere. Scoren for medarbeidertilfredshet økte fra 2009 til 2011 og har økt ytterligere fra 2011 til. På de fleste dimensjoner ligger kommunen nå på gjennomsnittet for de kommunene som har gjennomført undersøkelsen. På dimensjonen overordnet ledelse og organisering av arbeidet ligger vår kommune like under landsgjennomsnittet og på dimensjonen systemer for lønns- og arbeidstidsordninger ligger kommunen like over landsgjennomsnittet. Årets resultater er derfor en ytterligere forbedring fra forrige undersøkelse. Status overordnede mål Status 2011 Mål Status Nærvær (%) 90,0 90,7 90,3 Andel ansatte som oppgir at de har ønsket stillingsprosent 70,8* (%) Andel ansatte som har fått tilbud om medarbeidersamtale 69, siste år (%) Medarbeideres tilfredshet med nærmeste leder (1-6) 4,5 4,6 4,6 Medarbeideres tilfredshet med tydelig retning og mål fra overordnet adm. ledelse (1-6) 3,6 3,7 3,8 Andel ansatte som opplever at de har nødvendig IKT 70 Ikke målt kompetanse til å gjøre jobben sin % Andel ansatte med fagutdanning (%) * Dette er andelen som har svart 4, 5 eller 6 på om de fornøyd med stillingsstørrelsen. Denne har økt fra 71 til 78 % ved denne undersøkelsen. ** Når det gjelder tilfredshet med nærmeste leder og tilfredshet med tydelig retning og mål fra overordnet adm. Ledelse har vi nådd målet for 2012, dvs. at score er 4,6 og 3,8. 14

15 Andelen medarbeidere som har fått tilbud om medarbeidersamtale gjorde et hopp mellom undersøkelsen i 2009 og 2011 og har økt med ytterligere 3 % ved denne undersøkelsen. Nærvær Utvikling av nærvær fordelt på resultatenheter (nærvær i %) Resultat- Enheter Endr i % poeng Støtte og rådmannen 94,9 91,6 95,1 96,2 92,7 96,2 3,5 Bygg- og eiendomsavdelingen 90,1 89,2 87,3 88,8 89,1 86,4-2,7 Barnehagene 87,8 89,2 88,9 87,2 88,5 86,8-1,7 Brannvesenet 97,5 98, ,8 96,6 98,5 1,9 Kultur 94,2 92, ,2 97,3 97,5 0,.2 Helse 93,9 91,4 90,2 94,1 94,5 93,5-1 Omsorgsenheten 87, ,1 87,2 87,7 88,3 0,5 Grunnskole 90,4 89,1 91,4 91,5 92,4 93,4 1 NAV sosialtjenesten 91, ,5 90,5 92,6 92,8 0,2 Teknisk drift 92,2 95,6 96,5 98,4 92,0 95,2 3,2 Voksenopplæringen 93,1 96,1 93,6 95,1 83,4 90,3 6,9 Samfunn 98,6 88,95 99,6 93,8 98,1 94,1-4,0 Hele kommunen 90,6 88,9 89,8 89,8 90,3 90,7 0,5 Østre Toten kommune velger å legge frem tall for nærvær i stedet for sykefravær. Hensikten er å velge å fokusere på de rundt 90 % av ansatte som er på jobb fremfor de 10 % som er fraværende på grunn av sykdom. Sammenlignet med 2012 er sykefraværet redusert med 0,4 prosentpoeng. Dette innebærer at kommunen nå har det høyeste nærværet på seks år. De to største enhetene har hatt en bedring sammenlignet med 2012 grunnskolene har hatt en ytterligere forbedring på 1,0 prosentpoeng, omsorgsenhetene på ytterligere 0,5 prosentpoeng. Dette gjør at kommunen totalt sett har forbedret nærværet. Arbeid med satsningsområdene: SATSNINGSOMRÅDE LEDELSE I og 2014 prioriteres Verdi- og resultatbasert ledelse Nytenking/Innovasjon Kommunen har ledelse som et av sine satsningsområder og i og 2014 er verdi- og resultatbasert ledelse satsningsområde sammen med nytenking og innovasjon. Kommunen iverksatte et lederutviklingsprogram for alle ledere høsten. Programmet er satt sammen av fire moduler hvor temaene som er gjennomført er verdibasert strategisk selvledelse, verdibasert situasjonsbestemt ledelse, verdibasert team- og prosessledelse og verdibasert ledelse i den lærende organisasjon. Ledere på ulike nivåer (64 ledere) har deltatt i programmet og den enkelte deltaker har arbeidet med konkrete 15

16 treningsaktiviteter underveis og mellom samlingene. Frisk HMS som også er kommunens bedriftshelsetjeneste har levert programmet som i hovedsak er finansiert fra OU midler fra KS. Nytenking og innovasjon er også satt på dagsorden gjennom og her har lederne en spesiell rolle i å utfordre og støtte opp under nytenking og innovasjon som skjer. Kommunen fikk i desember plass på innovasjonsskolen med fire deltakere. Fra august ble det frigjort ressurser til en egen prosjektleder for forbedringsprosesser. Dette gjør at det er avdekket og jobbes med flere spennende forbedrings- og digitaliseringsprosjekter. SATSNINGSOMRÅDE KOMPETANSE I og 2014 prioriteres Kompetanseplaner med mål Videreutvikling av fag- og relasjonskompetanse Rekrutteringsstrategi Det viktigste tiltaket i har vært tiltaket for å få flere til å ta fagutdanning. Kommunen har i samarbeid med Fagforbundet og OPUS satt i gang ett årig fagutdanning innenfor helsefagarbeider og barne og ungdomsarbeiderfaget og hele 36 medarbeidere deltar. Det er også utarbeidet en rekrutteringsstrategis om er behandlet våren SATSNINGSOMRÅDE HMS OG NÆRVÆR I og 2014 prioriteres Holdningsskapende arbeid Lokalt arbeidsmiljøarbeid i regi av lokale AMUèr God involvering av ansatte, myndiggjorte medarbeidere. Det viktigste holdningsskapende arbeidet som har vært gjennomført i er prosjektet I Hoppes. Kommunen er en del av utviklingsprogrammet Saman om ein betre kommune og har valgt holdninger og etikk som sin innfallsvinkel til å øke nærværet. Prosjektet er i gang med en verditurne på alle arbeidsplasser hvor verdier og etikk diskuteres og etterfølges av at hver arbeidsplass utarbeider egne plakater. Som en del av det interne profileringsarbeidet produserte kommunen en video som brukes ute på arbeidsplassene og som er brukt både av prosjektet og departementet. IKT som virkemiddel for å oppnå kommunens mål I KS nye strategidokument for digitalisering er noe av de som formidler at norske kommuner og fylkeskommuner er for små til å levere effektive og gode løsninger alene. Derfor er samarbeid viktig, både lokalt, regionalt og nasjonalt. KS etablerte våren 2012 KommIT som er et program for IKT utvikling i kommunesektoren. KommIT har en ambisiøs leveringsplan til kommunene når det gjelder digitalisering og de første leveransene var klare i. Kommunene i regionen har kommet et stykke på vei når det gjelder samarbeid om IKT for å understøtte tjenesteproduksjonen, men så langt har ikke kommunene i regionen noen stor bevissthet rundt hvilke tjenester de ser det som formålstjenlig å samarbeide om og som IKT kan understøtte. En viktig del av den den regionale IKT strategien som ble revidert i er derfor sammen med enhetene å tydeliggjøre og realisere ulike samarbeidsområder. 16

17 Østre Toten prioriterte i budsjettet for en stilling som sammen med organisasjonen arbeider med effektivisering av arbeidsprosesser og tilrettelegging for digitalisering. Vedkommende startet opp i 100 % stilling fra oktober og det er identifisert flere mulige prosesser for forbedring/digitalisering. Anskaffelsesenheten for Gjøvikregionen Anskaffelsesenheten for Gjøvikregionen er nå inne i sitt tredje driftsår. Enheten er etablert som en vertskommunemodell etter kommunelovens 28 med Gjøvik kommune som vertskommune og kontorsted. Det er utarbeidet en felles anskaffelsesstrategi og et felles anskaffelsesreglement. Kommunene i regionen handlet varer og tjenester for 1,066 milliarder kroner til sin drift i. Som et snitt for regionen inngår 55 % av kjøpene i egen tjenesteproduksjon, mens 45 % erstatter egen tjenesteproduksjon. Det kjøpes i snitt varer og tjenester for kroner pr. innbygger i regionen Vestre Toten kjøper minst og Østre Toten kjøper mest. Regionen har i dag 51 rammeavtaler med 77 ulike leverandører. Av disse er 38 felles for alle fem kommunene. I er det inngått nye felles rammeavtaler for kjøp av lyskilder, renholds- og cateringprodukter, kaker og brødvarer, møbler for barnehager, skoler, institusjoner og kontor, fyringsolje, bulkprodukter, diesel, smøremidler, drivstoff, bilrekvisita og vask av kjøretøy, helsevikarer, juridiske tjenester innen barnevern, veterinærvakttjenester og rammekontrakt på levering av asfaltarbeider. For Østre Toten kommune er det inngått rammeavtaler for snøbrøyting med 11 ulike leverandører. Kommuneøkonomi Østre Toten avlegger regnskapet for med overskudd. Resultatbegrepet netto driftsresultat, som er forskjellen mellom løpende inntekter og utgifter etter at finansutgiftene er betalt, viser et overskudd på 0,1 %. I 2012 var netto driftsresultat 0,6 %, og lavere enn for Dette resultatet var preget av en ekstraordinær utbetaling av utbytte fra Eidsiva. Det er litt lavere enn for 2010, og en forbedring fra 2008 og 2009, da vi hadde underskudd på hhv. 1,9 % og 0,5 %. Det er enighet om at en bærekraftig kommuneøkonomi over tid krever et netto driftsresultat på ca. 3 % av driftsinntektene. Vi er nesten 30 mill. kr unna å nå denne normen i. Det er liten tvil om at vi har hatt en anstrengt budsjettsituasjon også i, og resultatet vårt er også preget av dette. Grundig gjennomgang av den økonomiske situasjonen etter halvårsrapporten var nødvendig. Vi har fått hjelp av en utbetaling av spillemidler knyttet til kunstgressbanen på Lena. Mindre skatteinntekter/rammetilskudd fra staten drar ned resultatet i forhold til prognosen som ble laget på slutten av året. Det har vært arbeidet mye de siste årene med å få kontroll på økonomien, og balanse mellom løpende inntekter og utgifter. Arbeidet er intensivert fra høsten Dette er et arbeid som alltid må vektlegges. Ønsket og nødvendig tjenesteproduksjon er forsøkt opprettholdt, men det er en utfordring at kravene til kommunens evne til å løse oppgaver stiger, mens de finansielle mulighetene ikke følger med. Vi har strukket oss så langt vi kan, blant annet gjennom å redusere tilbakebetaling av lån til et minimum. Akkumulering av premieavvik i vår regnskapsbalanse legger press på vår likviditet og driftsøkonomien, i tillegg til de vanlige driftsutfordringene våre. Kommunens ordinære drift har en omsetning på nesten mill. kr i, og sammen med finanstransaksjonene og store anleggsinvesteringer, har vi nå en total årsomsetning på omlag millioner kroner. Nye investeringer medfører nye finanskostnader, kostnader som vi må dekke opp ved å redusere driftsrammene. Nye investeringer må i størst mulig grad finansieres gjennom en mer effektiv drift. Utsiktene til økt rentenivå vil også være en utfordring for vår kommune. Utsatt kostnadsføring av pensjonsutgifter representerer både en likviditetsmessig og driftsøkonomisk utfordring. 17

18 Mindre øremerking og økt lokal handlefrihet er forhold som bedre legger til rette for mer effektiv ressursbruk, også i vår kommune framover. Vår kommune har noe mindre frie inntekter til disposisjon enn kommuner det er naturlig å sammenligne oss med. Sammenlignet med gjennomsnittet av kommuner i kommunegruppe 10, så har vi om lag 14 mill. kr mindre til disposisjon årlig. Frie inntekter er inntekter som kommunen kan disponere uten andre bindinger enn gjeldende lover og forskrifter. Skatter og rammetilskudd fra staten defineres som frie inntekter. Det samme gjelder kraftinntekter og eiendomsskatt. Tar vi kraftinntekter og eiendomsskatt med i beregningene, blir gapet enda større. Innføring av eiendomsskatt fra og med 2014 vil redusere denne forskjellen noe. I handlingsplanen for , har det ikke vært mulig å nå normen på 3 % netto driftsresultat, selv etter innføring av eiendomsskatt fra og med I handlingsprogrammet og økonomiplanen har vi sagt at vi må se på ønsket samfunnsutvikling, struktur, inntektsmuligheter og effektivitet, slik at vi hele tiden kan få til de beste tjenestene med de rammene vi har til disposisjon. For kommunene sett under ett, viser resultatene i et behov for å styrke kommuneøkonomien. Det er kommunen selv som har ansvaret for å holde en stram økonomistyring, mens det er regjeringens ansvar å sørge for en bærekraftig kommuneøkonomi, gjennom samsvar mellom inntekter og politiske løfter om tjenestetilbudet til innbyggerne. Det er med en viss bekymring vi ser på statlige styringssignaler og forventet utvikling i rammebetingelsene og de makroøkonomiske forhold, i forhold til vår egen økonomiplan. 18

19 Plan- og styringssystemet Kommunestyret vedtok den 14. februar planstrategien for de kommende årene. Hensikten var å bidra til å målrette og prioritere planarbeidet. I planstrategien ble det vedtatt at arbeidet med en revisjon av kommuneplanens samfunnsdel skulle startes i. Det ble i tillegg bestemt hvilke strategiske planer og tiltaksrettede planer som skulle utarbeides fram til Målet for er: Med vedtatt planstrategi som utgangspunkt, skal plan- og styringssystemet forbedres og legge føringer for årsprosessen i. Denne målsettingen ble lagt til grunn for årsprosessen for. Dette skjedde ved at det første halvår ble lagt vekt på evaluering og strategier. Evalueringen ble oppsummert i årsrapporten for Strategiarbeidet skjedde med oppstart i kommunestyret i februar, innspill fra hovedutvalgene i april, drøftinger på strategiseminaret i mai og ved at kommunestyret vedtok strategiske prioriteringer i 22 punkter i juni. Høsten var preget av en meget krevende budsjettprosess for Erfaringene fra dette arbeidet tilsier at strategiarbeidet på våren i enda større grad bør ha som siktemål å oppnå reelle prioriteringer, herunder aktuelle politiske valg med tanke på utvikling, omstillinger og endringer, innenfor de økonomiske og øvrige rammebetingelser kommunen må forholde seg til. Om samordning på tvers av politikkområder og tjenester I den politiske modellen er det lagt opp til at hovedutvalgene skal ivareta politisk samordning knyttet til kommuneplanens 12 samfunnsområder. Hovedutvalgene skal da se på sine samfunnsområder i et helhetlig kommunalt perspektiv. Dette innebærer da et videre perspektiv enn det sektorperspektivet hovedutvalgene har når det gjelder budsjett og drift. Samfunnsområdene er fordelt slik: Formannskapet: BOO - Hovedutvalget for barn, oppvekst og opplæring: HOV - Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd: KBN Hovedutvalget for kultur, bygde- og næringsutvikling: TUI Hovedutvalget for teknikk, utbygging og infrastruktur: Våre forpliktelse som enkeltmennesker og lokalsamfunn Læring og kompetanse Barn og unge Integrering Folkehelse Livskvalitet og velferd Befolkningsutvikling Arbeidsplasser og næringsutvikling Boligpolitikk Profilering Veg og infrastruktur Miljø og bærekraft Samfunnssikkerhet og beredskap For å legge til rette for et slikt videre og mer helhetlig utviklingsrettet arbeid, forutsettes det at rådmannsgruppa også ivaretar en helhetlig kommunal tilnærming i arbeidet med de 12 samfunnsområdene. Gjennom var det flere prosjekter og prosesser som bidro til at denne tilnærmingen kunne bli virkelighet. I strategiarbeidet på våren ble noen av samfunnsområdene prioritert. Tilsvarende skjedde i arbeidet med planstrategien og planprogrammet. Dette videreføres i 2014 gjennom arbeidet med revisjonen av kommuneplanens samfunnsdel. Bedre tverrfaglig innsats BTI er et omfattende utviklingsprosjekt med sikte på samordning av tjenester på tvers. Det skjedde mye i dette prosjektet i. Arbeidet skal fullføres i Det blir da viktig å evaluere og ta stilling til hvilke elementer i dette arbeidet som skal overføres til løpende drift og bli en del av det ordinære opplegget framover. Viktige elementer i 19

20 avslutningsfasen vil være å ta stilling til behovet for en egen barne- og ungdomsplan og om det skal opprettes en egen administrativ enhet for å ivareta dette. Strategiarbeidet i vårhalvåret var viktig med tanke på samordningen. Hovedutvalgene ble da utfordret både innen sine helhetlige samfunnsområder og med tanke på drift og tjenester. For første gang var hele kommunestyret med på strategiseminaret i mai. Dette skulle også bidra til bedre samordning på tvers og med tanke på å kunne følge opp utfordringene i et flerårig perspektiv. Rådene Eldrerådet består av politisk oppnevnte medlemmer og representanter fra pensjonistforeningen i kommunen, til sammen seks representanter. Rådet er et lovpålagt organ som skal uttale seg i saker som gjelder eldre. Rådet har hatt 6 møter i. Rådet er blitt orientert om og har fått til behandling aktuelle saker. Eldrerådet arrangerte eldredagen også i. Av større saker har eldrerådet behandlet følgende: Status samhandlingsprosjektet i Gjøvikregionen, Sak om nytt helse- og omsorgssenter, tjenestenivåer innenfor helse, omsorg og velferd, prosjektet 65 +, ny rundkjøring i Lena Sentrum, Budsjett og Styringsdokument for 2014, Lena Bad oppfølging etter branntilsyn, nedlegging av institusjonsplasser og øvrig virksomhet på LABO Under Åpen post ble blant annet følgende temaer tatt opp: Datakurs for eldre, Arrangering av Eldres Dag, henvendelse fra Balke pensjonistforening om utkjøring av varm mat, deltakelse på kurs i Melsomvik, regionmøte i Østre Toten for eldrerådene i Gjøvikregionen. Eldrerådet deltok også på HOV seminar om Boligstruktur, Velferdsteknologi og Folkehelse i april. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne består av to medlemmer oppnevnt av brukerorganisasjonene og to oppnevnt av kommunestyret. Helseenheten har sekretæransvaret. Rådet er lovpålagt. Rådet hadde 7 møter i. Rådet er blitt orientert om og har fått referater i aktuelle saker. De har arbeidet med følgende saker i : Universell utforming (Furumo boligtun på Kapp, Smitborg, Lena sentrum, tiltakspakka ), avlastningsboligen for Barn, Prosjekt vedr. støttekontaktordninger i Østre Toten, nytt Helse- og omsorgssenter, tjenestenivåer innenfor helse-, omsorg og velferd, budsjett- og styringsdokument for Rådet har også diskutert hvordan det skal jobbe fremover og hva som er nyttige faglige oppgaver for rådet. Politirådet er en møteplass mellom politiet og kommunen. Lensmannen, ordføreren, en politiker fra hvert av de fire hovedutvalgene og rådmannen møter fast. For øvrig medvirker andre fra politiet og kommunen avhengig av hvilke saker og temaer som tas opp. I ble følgende temaer drøftet: Samarbeid mellom politi og barnevern, Samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak (SLT) og aldersgrensen rundt servering av alkohol på Lena Pub. Ungdomsrådet består av 9 representanter (7 faste og 2 vara som også møter) som oppnevnes blant elever ved ungdomsskolene og de videregående skolene. I tillegg er det oppnevnt en politisk kontaktperson, samt at kulturkontoret har sekretariatsfunksjonen for rådet. Rådet hadde 7 møter i. Rådet har hatt følgende saker/temaer på dagsorden i : Ungdom og nettvett, svømmeopplæringen, Ungdommens kulturmønstring, Ungdommens Fylkesting, SLT ordningen, Ungdom i aktivitet, Skatepark, rekrutteringen til ungdomsrådet, innspill til strategisaken, ungdomsundersøkelsen, Trygg i eget uttrykk, skolefrokost ved Skreia ungdomsskolen, introduksjon av nye medlemmer, småjobbsentral/jobbformidling for ungdom. Konsertvikua, lovfesting av medvirkningsordning for ungdom, frafallsprosjektet og budsjett

Strategiseminar 22. mai 2014

Strategiseminar 22. mai 2014 Strategiseminar 22. mai 2014 Evaluering Ta et fugleperspektiv Status evaluering Årsrapporten Måloppnåelse Kostra-rapporteringen SWOT (styrker, svakheter, muligheter og trusler) SWOT i kommunestyret/utvalg/samarbeidsutvalg

Detaljer

Vedtak med endringer etter kommunestyrets vedtak i pkt. 1 18:

Vedtak med endringer etter kommunestyrets vedtak i pkt. 1 18: Forslag til vedtak: 1. De strategiske prioriteringene knyttet til samfunnsområdene vedtas i samsvar med vedtakene 1-8 i saksframlegget. 2. Arealstrategiene vedtas i samsvar med vedtak 9 i saksframlegget.

Detaljer

ARBEIDSGIVERSTRATEGI Østre Toten Kommune 2013-2016

ARBEIDSGIVERSTRATEGI Østre Toten Kommune 2013-2016 ARBEIDSGIVERSTRATEGI Østre Toten Kommune 2013-2016 Drøftet i Kontaktforum 20.09.2012 Behandlet i Administrasjonsutvalget 20.09.2012 Vedtatt av kommunestyret 11.10.2012 Bakgrunn: Administrasjonsutvalget,

Detaljer

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN 1 INNHOLD 1. HVORFOR MEDVIRKNING? 2. HVA ER KOMMUNEPLANEN OG KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL? 3.

Detaljer

Plan- og bygningslovssamling Lillehammer og Gjøvikregionene 9. November 2016

Plan- og bygningslovssamling Lillehammer og Gjøvikregionene 9. November 2016 Plan- og bygningslovssamling Lillehammer og Gjøvikregionene 9. November 2016 Kommunen som planmyndighet rolle og ansvar med fokus på samfunssdelen kobling til økonomiplan og budsjett v/aslaug Dæhlen, rådmann

Detaljer

Frogn kommune Handlingsprogram

Frogn kommune Handlingsprogram Frogn kommune Handlingsprogram 2017-2020 Rådmannens forslag 27. oktober 2016 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen på rådhuset Møtedato: 28.04.2010 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

Detaljer

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN Økonomiplan for Halden kommune 2013-2016 Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne Forord Halden kommune er i en vanskelig økonomisk situasjon,

Detaljer

Måldokument (til formannskapet 28.09.05)

Måldokument (til formannskapet 28.09.05) Levanger kommune Økonomiplan 2006-2009 Måldokument (til formannskapet 28.09.05) SAMFUNN Bruk av naturgass Beredskap for ny utvikling - gass Formidle politisk budskap til kommunens innbyggere Reetablere

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15 Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK LandsByLivet mangfold og muligheter Vedtatt i Kommunestyret 11. mars 2008 1 INNLEDNING OG HOVEDPRINSIPPER Vi lever i en verden preget av raske endringer, med stadig

Detaljer

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI. for KARMØY KOMMUNE 2008 2011

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI. for KARMØY KOMMUNE 2008 2011 KOMMUNIKASJONSSTRATEGI for KARMØY KOMMUNE 2008 2011 0. Bakgrunn og innledning Kommuneloven 4 fastslår at: "Kommuner og fylkeskommuner skal drive aktiv informasjon om sin virksomhet. Forholdene skal legges

Detaljer

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014 Østre Toten kommune Sakspapir Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014 Avgjøres av: Kommunestyret Journal-ID: 14/19051 Saksbehandler:

Detaljer

Overordnet målkart 2011 med kommentarer

Overordnet målkart 2011 med kommentarer Overordnet målkart 2011 med kommentarer Kommunestyret 30.09.2010 MÅLKART 2011 Kommentarer til målene i overordnet målkart for 2011: SAMFUNN 1 a) Det tilrettelegges for boligtomter i kommunen Tilrettelegging

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJONN Selbu kommune. Vedtatt i kommunestyrets møte , sak 68/14.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJONN Selbu kommune. Vedtatt i kommunestyrets møte , sak 68/14. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJONN 2015-2016 Selbu kommune Vedtatt i kommunestyrets møte 17.11.2014, sak 68/14. 1 Om forvaltningsrevisjon I henhold til kommuneloven 77 er kontrollutvalget ansvarlig for å påse

Detaljer

Enhet for Støttefunksjoner

Enhet for Støttefunksjoner VIRKSOMHETSPLAN 2012 Enhet for Støttefunksjoner Sist revidert: 8. feb. 2012 RISØR KOMMUNE INNHOLD 1 Risør kommunes hovedmålsetting... 3 2 Risør kommunes verdier... 4 3 Ansvarsområde og organisering...

Detaljer

Midtre Gauldal kommune PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2013-2014

Midtre Gauldal kommune PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2013-2014 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2013-2014 Midtre Gauldal kommune (Behandlet i kontrollutvalget i sak 30/2012 Plan for forvaltningsrevisjon for 2013-2014, på møte den 11. oktober). Vedtatt av kommunestyret

Detaljer

Statusrapport 1. kvartal Østre Toten kommune

Statusrapport 1. kvartal Østre Toten kommune Statusrapport 1. kvartal Østre Toten kommune 2. mai 2013 RÅDMANNENS INNLEDNING Rådmannen legger med dette frem statusrapporten for 1. kvartal 2013. Den økonomiske situasjonen ved utgangen av 1. kvartal

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen i Grimstad kommune 2013.

Medarbeiderundersøkelsen i Grimstad kommune 2013. Medarbeiderundersøkelsen i. Kommunerapport Resultater på - og sektornivå 15. mars Om Medarbeiderundersøkelsen og Kommunerapport. Medarbeiderundersøkelsen ble gjennomført i januar/februar og omfattet alle

Detaljer

Helhetlig styring i et folkehelseperspektiv, Midtre Gauldal kommune. Plankonferanse 20.10.15, Trondheim

Helhetlig styring i et folkehelseperspektiv, Midtre Gauldal kommune. Plankonferanse 20.10.15, Trondheim Helhetlig styring i et folkehelseperspektiv, Midtre Gauldal kommune Plankonferanse 20.10.15, Trondheim Midtre Gauldal kommune Ca. 6400 innbyggere, 1861 km 2 Støren kommunesentrum, og 3 grendesentrum Trondheimsregionen

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM.

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. TID: 30.05.2012 kl. 09.15 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2.ETG. RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Plan 2011 Plan- og planprosess i Gjerdrum kommune

Plan 2011 Plan- og planprosess i Gjerdrum kommune Plan 2011 Plan- og planprosess i Gjerdrum kommune 16.nov. 2011 Ole Magnus Huser kommunalsjef Hvorfor planlegge? Kommuneplanen skal samordne samfunnsutviklingen, økonomi og tjenesteutviklingen i et langsiktig

Detaljer

Handlingsprogram 2015-2018

Handlingsprogram 2015-2018 Handlingsprogram 2015-2018 HP-seminar for komiteene April 2014 Agenda 1. Foreløpige rammebetingelser og økonomisk opplegg 2. Status og sentrale utfordringer for tjenesteområdet 3. Fremdriftsplan for HP-prosessen

Detaljer

- livskvalitet ved Mjøsa. Gardermoen 27.08.2012 Astrid Fykse

- livskvalitet ved Mjøsa. Gardermoen 27.08.2012 Astrid Fykse Østre Toten - livskvalitet ved Mjøsa Fakta om Østre Toten kommune Innbyggertallet per 01.07.2012 14.813 Kommunen har en geografisk tredeling med Mjøsa, bygda og Totenåsen, og har et rikt og variert kulturog

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: INTERNBRUKERUNDERSØKELSEN I STAVANGER KOMMUNE 2014

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: INTERNBRUKERUNDERSØKELSEN I STAVANGER KOMMUNE 2014 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO HEM-15/7562-3 46901/15 08.05.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Administrasjonsutvalget / 26.05.2015 INTERNBRUKERUNDERSØKELSEN

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Administrasjonsutvalget 16.12.15 AMU 10.02.16. Forslag til vedtak: Saken tas til orientering.

SAKSFRAMLEGG. Administrasjonsutvalget 16.12.15 AMU 10.02.16. Forslag til vedtak: Saken tas til orientering. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marit Melhus Wik Arkiv: 431 &32 Arkivsaksnr.: 12/363 Sign: Dato: 04.12.15 Utvalg: Administrasjonsutvalget 16.12.15 AMU 10.02.16 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN Forslag til vedtak:

Detaljer

Plan for kontroll og tilsyn. Plan for forvaltningsrevisjon

Plan for kontroll og tilsyn. Plan for forvaltningsrevisjon Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi,

Detaljer

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14. Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.april 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. GJENNOMFØRING... 4 3. SATSINGSOMRÅDER...

Detaljer

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL PLANPROGRAM for KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL Forslag til formannskapet 22.01.2013 for utlegging til offentlig ettersyn INNHOLD side INNLEDNING 3 OM KOMMUNEPLANARBEIDET 3 FORMÅL MED PLANARBEIDET 4 Kommunal

Detaljer

Helse i alt vi gjør!

Helse i alt vi gjør! Helse og levekår i Utfordringer Mål Tiltak Helse i alt vi gjør! Presentasjon på Feiringklinikken 29.11.12 v/janita Hofseth Virksomhetsleder Helsehuset side 1 Nytt lovgrunnlag Lov om helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Sakspapir. Politirådet - (POLI) /16 Østre Toten ungdomsråd - (ØTU) /16

Sakspapir. Politirådet - (POLI) /16 Østre Toten ungdomsråd - (ØTU) /16 Østre Toten kommune Sakspapir Saksgang - styrer, råd og utvalg: Møtedato Saknr Eldrerådet - (ELDR) 24.11.2016 022/16 Formannskapet - (FSK) 02.11.2016 104/16 Hovedutvalget for barn, oppvekst og opplæring

Detaljer

MANDAT FOR PROSJEKTGRUPPER NORE OG UVDAL FOR FREMTIDEN

MANDAT FOR PROSJEKTGRUPPER NORE OG UVDAL FOR FREMTIDEN MANDAT FOR PROSJEKTGRUPPER NORE OG UVDAL FOR FREMTIDEN 1. BESKRIVELSE AV PROSJEKTET Prosjektet «Nore og Uvdal for fremtiden» er et omstillings- og utviklingsprosjekt som handler om kommunens fremtidige

Detaljer

HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg

HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg Frist: 4. april 2016 NEDRE EIKER KOMMUNE Etat Oppvekst og kultur Saksbehandler: Tor Kristian Eriksen

Detaljer

Utarbeidelse av overordnet analyse metodevalg. Martin S. Krane Rådgiver

Utarbeidelse av overordnet analyse metodevalg. Martin S. Krane Rådgiver Utarbeidelse av overordnet analyse metodevalg Martin S. Krane Rådgiver Overordnet analyse bakgrunn Plan for forvaltningsrevisjon skal utarbeides av kontrollutvalget minst én gang per kommunestyreperiode

Detaljer

Melding til formannskapet 26.08.08-41/08

Melding til formannskapet 26.08.08-41/08 Melding til formannskapet 26.08.08-41/08 Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon A-RUNDSKRIV FAKTAARK 4. juli 2008 I dette faktaarket finner du informasjon om kommunesektoren i 2007: Landets

Detaljer

Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025 vår/høst 2013

Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025 vår/høst 2013 Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025 vår/høst 2013 Hva skal jeg snakken om Planhierarkiet i kommunen Hva er samfunnsdelen Planprogrammet for kommuneplanens samfunnsdel verktøyet vårt i revisjonsarbeidet

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2014. Sandvollan skole og barnehage

VIRKSOMHETSPLAN 2014. Sandvollan skole og barnehage VIRKSOMHETSPLAN 2014 Sandvollan skole og barnehage 1. Om resultatenheten Sandvollan skole og barnehage Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Thomas Herstad Barnehage Bodil Myhr

Detaljer

Behandlet i Andebu kommunestyre 20. oktober 2009

Behandlet i Andebu kommunestyre 20. oktober 2009 Økonomi,- tjeneste- og kvalitetsstyring Kommunen som samfunn, tjenesteyter og organisasjon Månedsbrev: Oktober 2009 Delrapport 2 Behandlet i Andebu kommunestyre 20. oktober 2009 Andebu 2010 Månedsbrev

Detaljer

KONTROLLUTVALGET PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON FOR PERIODEN FOR TYSFJORD KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON FOR PERIODEN FOR TYSFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON FOR PERIODEN 2016 2019 FOR TYSFJORD KOMMUNE TYSFJORD KOMMUNE Innholdsfortegnelse Plan for forvaltningsrevisjon for Tysfjord kommune for perioden 2016 2019...

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTER 2008-2011 - FOSNES KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

OFK IKT-strategi 2012-2015. Besøksrunde til skolene 2012 Innspill til strategien

OFK IKT-strategi 2012-2015. Besøksrunde til skolene 2012 Innspill til strategien OFK IKT-strategi 2012-2015 Besøksrunde til skolene 2012 Innspill til strategien IKT Fokusområder 2012 Optimalisering Endring Visjon 2012: Bedre brukeropplevelser Support Drift AD og tjenester i elev-/adm.nettverket

Detaljer

Plan for kontroll og tilsyn. Plan for forvaltningsrevisjon

Plan for kontroll og tilsyn. Plan for forvaltningsrevisjon Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi,

Detaljer

Medarbeidertilfredshet. kommuneorganisasjonen

Medarbeidertilfredshet. kommuneorganisasjonen Lunner kommune Medarbeidertilfredshet i kommuneorganisasjonen RESULTATER 2013 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Oppbygging av undersøkelsen... 3 1.3 Gjennomføring, utvalg og

Detaljer

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE 12/1733-7 053 &14 PLEIE OG OMSORG Data fra enhetens styringskort for 2009-2011 Fokusområde Suksessfaktor Indikator 2011 2010 2009 Økonomi Ansatte Interne prosesser

Detaljer

1 Generelt for alle enheter. 2 Enhetsovergripende mål

1 Generelt for alle enheter. 2 Enhetsovergripende mål 1 Generelt for alle enheter Årsplan er kommunens operative styringsdokument utarbeidet på grunnlag av kommunestyrets budsjettvedtak om drift og investeringer i 2015. Årsplanen iverksetter handlingsprogrammets

Detaljer

108/15 Styringsdokument 2016. Handlingsprogram og økonomiplan 2016-2019 med budsjett 2016 Endelig

108/15 Styringsdokument 2016. Handlingsprogram og økonomiplan 2016-2019 med budsjett 2016 Endelig 108/15 Styringsdokument 2016. Handlingsprogram og økonomiplan 2016-2019 med budsjett 2016 Endelig Fellesforslag fra Sp, H, FrP, KrF, Pp: Punkt 1. Pleie og omsorgsenhetens strukturendring og styrking av

Detaljer

Rådmannen har tiltro til, og en klar forventning om, at alle ansatte i Verran kommune bidrar til at vi når våre mål.

Rådmannen har tiltro til, og en klar forventning om, at alle ansatte i Verran kommune bidrar til at vi når våre mål. Til ansatte i Verran kommune Rådmannen ønsker å tydeliggjøre sine forventninger til det arbeidet som skal gjøres i 2012. Dette blant annet gjennom et forventningsbrev. Forventningsbrevet er innrettet slik

Detaljer

KREATIV OG RAUS KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL

KREATIV OG RAUS KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL KREATIV OG RAUS KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2014-2030 Barn og unge har også en formening om hvordan Midtre Gauldal skal utvikle seg og se ut i framtida. Tegningene i dette heftet er bidrag til en konkurranse

Detaljer

Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune

Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE VEDTATT I KOMMUNESTYRET 19.12.2013, SAK 76/13. PLANSTRATEGI RANDABERG KOMMUNE Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune 1. FORMÅL Formålet med kommunal planstrategi er å klargjøre

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009 KLÆBU KOMMUNE PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009 (Behandlet i kontrollutvalgets møte 29.04.2009 i sak 13/2009 Plan for forvaltningsrevisjon for 2009 ). (Endret og vedtatt i kommunestyrets møte 28.05.2009

Detaljer

Frogn kommune Handlingsprogram 2016-2019

Frogn kommune Handlingsprogram 2016-2019 Frogn kommune Handlingsprogram 2016-2019 Rådmannens forslag 21. oktober 2015 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2013. Melhus kommune

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2013. Melhus kommune PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2013 Melhus kommune Vedtatt av kommunestyret i sak 67/12, 12.06.2012 Innledning I henhold til Forskrift om kontrollutvalg, 10, skal kontrollutvalget utarbeide en plan

Detaljer

Årsrapport 2013. Sandvollan skole og barnehage

Årsrapport 2013. Sandvollan skole og barnehage Årsrapport 2013 Sandvollan skole og barnehage 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Enhetens navn: Sandvollan skole og barnhage. Enhetsleder Tjenester Tjenesteleder Brukere

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2008

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2008 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2008 Lillehammer kommune - samlet resultat Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1) Åpen 3.12.2008-8.1.2009 Sendt til 2 707 personer (2 703 i 2007) Mottatt

Detaljer

Kunnskap skal styra. Basis: Regional planstrategi fram til 2016 som bør ha et perspektiv fram mot 2025

Kunnskap skal styra. Basis: Regional planstrategi fram til 2016 som bør ha et perspektiv fram mot 2025 TELEMARK FYLKESKOMMUNE Kunnskap skal styra Basis: Regional planstrategi fram til 2016 som bør ha et perspektiv fram mot 2025 Vedtatt i fylkestinget i oktober Hovedoverskrift: BÆREKRAFTIG UTVIKLING AV FYLKET

Detaljer

Nasjonal satsing på fysisk aktivitet og folkehelse. Kirkenes, onsdag 1. november 2006 Statssekretær Arvid Libak

Nasjonal satsing på fysisk aktivitet og folkehelse. Kirkenes, onsdag 1. november 2006 Statssekretær Arvid Libak Nasjonal satsing på fysisk aktivitet og folkehelse Kirkenes, onsdag 1. november 2006 Statssekretær Arvid Libak Folkehelse Folkehelsen speiler samfunnsutviklingen, oppvekst- og levekår, og den utvikles

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - FLATANGER KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2011 (-2014) FOR RESULTATENHETENS NAVN

VIRKSOMHETSPLAN 2011 (-2014) FOR RESULTATENHETENS NAVN VIRKSOMHETSPLAN 2011 (-2014) FOR RESULTATENHETENS NAVN INDERØY KOMMUNE Virksomhetsplan 2011 (- 2014) Dette er en gjennomgående mal for presentasjon av virksomhetsplaner for enhetsnivået og overliggende

Detaljer

ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.398. Fauske. nr.410 uten justering for inntektsnivå

ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.398. Fauske. nr.410 uten justering for inntektsnivå ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON nr.398 Fauske nr.410 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er klartdårligere enn disponibelinntekt skulle tilsi Kort om barometeret Et journalistisk bearbeidet produkt,

Detaljer

Pressekonferanse 20. april 2009

Pressekonferanse 20. april 2009 Pressekonferanse 20. april 2009 Arne Sverre Dahl rådmann 2 0 0 8 Årsrapport Årsrapporten for 2008 Årsrapporten er først og fremst rådmannens tilbakemelding til politikerne Årsrapporten er også et av de

Detaljer

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17 Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17 Planprogram vedtatt av kommunestyret 23. april 2013 Planprogrammet inneholder tema som belyses i planarbeidet, planprosessen med frister

Detaljer

Virksomhetsplan for Barnehageseksjonen 2010

Virksomhetsplan for Barnehageseksjonen 2010 Virksomhetsplan for Barnehageseksjonen 2010 1 INNLEDNING... 3 1.1 Visjon, verdier og utfordringer... 3 1.2 Sørum kommunes strategiske mål- og resultatstyring. Det fullstendige balanseregnskapet (FBR)...

Detaljer

Kommuneøkonomi STOKKE KOMMUNE 1

Kommuneøkonomi STOKKE KOMMUNE 1 Kommuneøkonomi Sentrale økonomiske begreper Styringsdokumentene hvordan henger disse sammen? Arbeidet med Økonomiplan og Budsjett 2012 Noen økonomiske størrelser 1 Drift eller investering?: Sentrale begreper

Detaljer

Kommunedelplan for trafikksikkerhet. Forslag til planprogram Nord-Aurdal kommune. Foto: Helge Halvorsen

Kommunedelplan for trafikksikkerhet. Forslag til planprogram Nord-Aurdal kommune. Foto: Helge Halvorsen 2017-2020 Kommunedelplan for trafikksikkerhet Forslag til planprogram 25.02.2016 h Nord-Aurdal kommune Foto: Helge Halvorsen I Innhold Kommunedelplan for trafikksikkerhet - planprogram INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Eldrerådet. Møteinnkalling

Eldrerådet. Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Stuevika, Rådhuset Dato: 16.11.2010 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 51 17. Anser noen at de er ugilde i en sak,

Detaljer

Forslag budsjett og økonomiplan. 16 nov 2016

Forslag budsjett og økonomiplan. 16 nov 2016 Forslag budsjett og økonomiplan 16 nov 2016 Forutsetninger - prosess ansvar for å legge frem et realistisk budsjett i balanse 2 budsjettkonferanser ila 2016 ledere med budsjettansvar har levert innspill

Detaljer

Ledere og sykefravær Kvalitetskommuneprogrammet. Gudrun Haabeth Grindaker

Ledere og sykefravær Kvalitetskommuneprogrammet. Gudrun Haabeth Grindaker Ledere og sykefravær Kvalitetskommuneprogrammet Gudrun Haabeth Grindaker 100908 To hovedutfordringer Kommunenes tilgang på og forvaltning av egen arbeidskraft Kommunenes evne til utvikling og nyskaping

Detaljer

Strategisk plattform 2014

Strategisk plattform 2014 Strategisk plattform 2014 De politiske føringene fra Stortinget, regjeringen og Kommunal- og moderniseringsdepartementet i statsbudsjett og tildelingsbrev gir rammene for Husbankens strategiske plattform.

Detaljer

16.4. Medarbeiderperspektivet

16.4. Medarbeiderperspektivet 16.4. Medarbeiderperspektivet Bystyret har det øverste arbeidsgiveransvaret for kommunens vel 3000 medarbeidere. Bystyret ønsker at arbeidet med en helhetlig arbeidsgiverstrategi samsvarer med kommunens

Detaljer

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI KOMMUNIKASJONSSTRATEGI 2015-2020 Innledning Hver eneste dag kommuniserer Haugesund kommune med virksomheter, grupper og enkeltpersoner. Kommunen er tilgjengelig både fysisk og i digitale medier, og dagsorden

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014. Østre Toten kommune

ÅRSRAPPORT 2014. Østre Toten kommune ÅRSRAPPORT 2014 Østre Toten kommune Behandlet i kommunestyret 19 mai 2015 Innledning Gjennom et eget lederutviklingsprogram har det blitt større fokus på betydningen av god ledelse, samarbeid og utvikling

Detaljer

Forslag til planprogram. Kommunedelplan for barnehager og skoler

Forslag til planprogram. Kommunedelplan for barnehager og skoler Forslag til planprogram Kommunedelplan for barnehager og skoler 2017-2029 26.4.2016 Forslag til planprogram for barnehager og skoler i Alta kommune Side 1 Innhold 1.0 Bakgrunn og forankring i kommunens

Detaljer

Asker kommune. 2. Navn på prosjektet: 3. Kort beskrivelse av prosjektet: 4. Kontaktperson: 5. E-post:

Asker kommune. 2. Navn på prosjektet: 3. Kort beskrivelse av prosjektet: 4. Kontaktperson: 5. E-post: Asker kommune 2. Navn på prosjektet: Blikk for muligheter! Innovasjonsstrategi 2015-2015 3. Kort beskrivelse av prosjektet: Kommunestyret i Asker vedtok 3. februar 2015 Asker kommunes Innovasjonsstrategi

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling Utfordringer og muligheter GJØVIK KOMMUNE Både folkevalgte og ansatte i Gjøvik kommune er del av et unikt oppdrag.

Detaljer

Presentasjon av tertialrapport 2/2014 for formannskapet 27.10.2014

Presentasjon av tertialrapport 2/2014 for formannskapet 27.10.2014 Presentasjon av tertialrapport 2/2014 for formannskapet 27.10.2014 Tertialrapport 2/2014 Personal Utdrag fra fokusområder Status tjenesteproduksjon i sektorer og staber Økonomi (drift, investeringer og

Detaljer

Oversikt. Overordna styringsinstrumenter plan og organisasjon. Styringsdokumenter - Økonomi. Strategi for Værnesregionen - Kommunal behandling Frosta

Oversikt. Overordna styringsinstrumenter plan og organisasjon. Styringsdokumenter - Økonomi. Strategi for Værnesregionen - Kommunal behandling Frosta Oversikt Overordna styringsinstrumenter plan og organisasjon Kommunelov Plan- og bygningslov Kommuneplan Samfunnsdel/strategidel, Frosta 2020 12 år langsiktig Vedlegg 1 Vedlegg 2 Arealdel Handlingsprogram

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Resultatene av medarbeiderundersøkelsen 2015 tas til orientering.

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Resultatene av medarbeiderundersøkelsen 2015 tas til orientering. Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO RIH-14/18948-7 58590/15 08.06.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Administrasjonsutvalget / 16.06.2015 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN

Detaljer

Rådmannens forslag/foreløpig forslag Formannskapet

Rådmannens forslag/foreløpig forslag Formannskapet Levanger kommune ØKONOMIPLAN 2007 2010 s forslag/foreløpig forslag Formannskapet 20.09.2006 Presentasjon av foreløpig forslag 1 Levanger kommune Hovedtrekkene i rådmannens forslag - 1 Offensiv økonomiplan

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2014-2029

Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Stavanger kommune Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt førstevalg. Den digitale dialogen skal legge vekt på åpenhet og tilgjengelighet.

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - NAMSOS KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

1. Kommunereformen og samfunnsutviklingsrollen. 2. Arbeidet med kommunereformen:

1. Kommunereformen og samfunnsutviklingsrollen. 2. Arbeidet med kommunereformen: 1 Sist oppdatert 5.3.2015 1. Kommunereformen og samfunnsutviklingsrollen Kommunestyrene på Hedmarken har behandla sak om kommunereformen høst 2014. Vedtakene gir ulike føringer for videre prosess. Se vedtakene

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/ Arkiv: 210 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: GODKJENNING AV ÅRSREGNSKAP OG ÅRSMELDING 2012

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/ Arkiv: 210 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: GODKJENNING AV ÅRSREGNSKAP OG ÅRSMELDING 2012 SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/2276-5 Arkiv: 210 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: GODKJENNING AV ÅRSREGNSKAP OG ÅRSMELDING 2012 Planlagt behandling: Hovedutvalg for næring,drift og miljø Hovedutvalg for

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 80/ Kommunestyret 85/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 80/ Kommunestyret 85/ 1 Meråker kommune Arkiv: 140 Arkivsaksnr: 2012/604-2 Saksbehandler: Bård Øyvind Solberg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 80/12 06.09.2012 Kommunestyret 85/12 01.10.2012 Forslag til utarbeidelse

Detaljer

Kommunikasjonspolitikk for Hamar kommune 2011 2014

Kommunikasjonspolitikk for Hamar kommune 2011 2014 Kommunikasjonspolitikk for Hamar kommune 2011 2014 Utarbeidet av Servicekontoret 2010/2011 Orienteringssak i formannskapet 30.03.2011 Innhold 1. Innledning...3 Målgrupper... 4 2. Mål for kommunikasjonspolitikken...5

Detaljer

Høringsuttalelse Åmot kommunes samfunnsdel for perioden 2015-2030

Høringsuttalelse Åmot kommunes samfunnsdel for perioden 2015-2030 Saknr. 14/11941-2 Saksbehandler: Lisa Moan Høringsuttalelse Åmot kommunes samfunnsdel for perioden 2015-2030 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet gir følgende høringsinnspill til kommuneplanens samfunnsdel:

Detaljer

Statusrapport 3.kvartal. Østre Toten kommune

Statusrapport 3.kvartal. Østre Toten kommune Statusrapport 3.kvartal Østre Toten kommune 30.oktober2013 RÅDMANNENS INNLEDNING Rådmannen legger med dette frem statusrapporten for 3. kvartal 2013. Den økonomiske situasjonen ved utgangen av 3. kvartal

Detaljer

Medarbeiderundersøkelse - innledning

Medarbeiderundersøkelse - innledning Medarbeiderundersøkelse - innledning 1. Hensikten med undersøkelsen er å kartlegge medarbeidertilfredshet både i den enkelte avdeling og for kommunen som helhet. Informasjonen vil være et viktig grunnlag

Detaljer

Økonomi 2010. Året 2010 går mot et overskudd på 30 millioner kroner. Rentesiden bidrar mest. God økonomistyring i virksomhetene.

Økonomi 2010. Året 2010 går mot et overskudd på 30 millioner kroner. Rentesiden bidrar mest. God økonomistyring i virksomhetene. Økonomi 2010 Året 2010 går mot et overskudd på 30 millioner kroner. Rentesiden bidrar mest. God økonomistyring i virksomhetene. Veginnvesteringer er forsinket i forhold til opprinnelig plan med ca. 82

Detaljer

Hva vet vi egentlig om Lillehammer kommune?

Hva vet vi egentlig om Lillehammer kommune? Hva vet vi egentlig om Lillehammer kommune? Kilder til fakta og kunnskap om kommunen Denne presentasjonen handler ikke om hvor GOD Lillehammer kommune er Denne presentasjonen handler heller ikke om hvor

Detaljer

Sakskart til møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 22.04.2013

Sakskart til møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 22.04.2013 Møteinnkalling Sakskart til møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 22.04.2013 Møtested Hotell Royal Christiania, Biskop Gunnerus gate 3, Oslo Møtedato 22.04.2013 Tid 15:00 (etter dagskonfearansen)

Detaljer

MÅL- OG RAMMEDOKUMENT FOR FORSKNINGSBASERT EVALUERING AV PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

MÅL- OG RAMMEDOKUMENT FOR FORSKNINGSBASERT EVALUERING AV PLAN- OG BYGNINGSLOVEN MÅL- OG RAMMEDOKUMENT FOR FORSKNINGSBASERT EVALUERING AV PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 1. BAKGRUNN OG FORMÅL Plan- og bygningsloven (pbl) ble vedtatt i 2008. Plandelen trådte i kraft 1.juli 2009. Bygningsdelen

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

Digitalisering og deling i kommunal sektor

Digitalisering og deling i kommunal sektor Digitalisering og deling i kommunal sektor 31.oktober 2013 Kirsti Kierulf Programleder KommIT Trude Andresen Områdedirektør KS forskning, innovasjon og digitalisering KS visjon En selvstendig og nyskapende

Detaljer

2. TERTIALRAPPORT 2013

2. TERTIALRAPPORT 2013 2. TERTIALRAPPORT 2013 Arkivsaksnr.: 13/3450 Arkiv: 210 Saksnr.: Utvalg Møtedato 126/13 Formannskapet 15.10.2013 / Kommunestyret 31.10.2013 Forslag til vedtak: 1. 2. Tertialrapport 2013 tas til orientering

Detaljer

Gevinstrealisering i Andebu kommune

Gevinstrealisering i Andebu kommune Gevinstrealisering i Andebu kommune Kommuneplan Organisasjonssjef og prosjektleder Eirin Farmen Andebu kommune Prosjektlederkonferanse Trondheim 2.september 2014 Andebu kommune - 1 av 14 kommuner i Vestfold

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Lillian Ydstebø Arkiv: / Dato:

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Lillian Ydstebø Arkiv: / Dato: RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Lillian Ydstebø Arkiv: 143 11/715-21 Dato: 29.05.2013 1. GANGSBEHANDLING KOMMUNEDELPLAN HELSE OG VELFERD PLAN ID: 2011 008 ::: &&& Sett inn innstillingen under (ikke

Detaljer

Kvalitet i møte med innbyggere og brukere

Kvalitet i møte med innbyggere og brukere Kvalitet i møte med innbyggere og brukere Vi møter våre innbyggere og brukere med respekt, kunnskap og åpenhet Fornøyde innbyggere og brukere Brukerundersøkelser Tilbakemelding fra våre brukere Systematiske

Detaljer

Utredning av eventuelle endringer i kommunestrukturen i Glåmdalsregionen

Utredning av eventuelle endringer i kommunestrukturen i Glåmdalsregionen Saknr. 14/1782-1 Saksbehandler: Gro Merete Lindgren Utredning av eventuelle endringer i kommunestrukturen i Glåmdalsregionen Innstilling til vedtak: Saken legges fram uten innstilling. Kongsvinger, 13.02.2014

Detaljer

Folkehelse i planleggingen

Folkehelse i planleggingen Folkehelse i planleggingen v/ Arild Øien Tromsø 8. februar 2011 1 25 000 innbyggere 36 km 2 2 1 Helse i plan i Oppegård kommune Hvilke grep vi har tatt Hvordan vi er organisert Hva vi ønsker å få til Hvordan

Detaljer