MØTEPROTOKOLL. Utval for kultur og levekår. Dato: kl. 8: Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00005

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEPROTOKOLL. Utval for kultur og levekår. Dato: 25.09.2013 kl. 8:30-13.30. Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00005"

Transkript

1 MØTEPROTOKOLL Utval for kultur og levekår Dato: kl. 8: Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00005 Tilstades: Ludvig Munkejord (Felles liste AP, V, KRFog SV), Svein Eide (Felles liste AP, V, KRFog SV), Leif Norhaug (Felles liste AP, V, KRFog SV), Line Marie Nilsen (Felles liste AP, V, KRFog SV), Roger Toppen (Felles liste H og Frp), Linda Garnås Saue (Felles liste H og Frp), Kristin Bakke Haugen (Sp). Møtande Anne Gerd Jorde (KRF) møtte for Svein Eide i sak 27/13. varamedlemer: Forfall: Utvalsleiar Ludvig Munkejord gjekk kl Nestleiar Svein Eide overtok leiinga av møtet. Ingen møtte som vara for Ludvig Munkejord og UKL bestod av 5 medlemer etter dette. Andre: Økonomisjef Arne Fredriksen og personalleiar Helene Holand. Leiar i plan og byggenemnda, Tom Rune Skredderberget Blakkestad orienterte om status for bygging av personalfasilitetar ved omsorgsavdelinga og utbygging av Vesterhuset barnehage. Hannah Weløy og Berit Rustberggard orienterte om status ved omsorgsavdelinga. Aud Torill Sæbø orienterte om status ved helseavdelinga. Økonomisjef Arne Fredriksen orienterte om økonomisk status. Protokollførar: Avd.leiar Mona Hagen. 1

2 SAKSKART av utvalgssak 23/13 13/ Medarbeidarundersøkinga 2013 for helse- og omsorgsavdelingane / Revidert samarbeidsavtale mellom 26 kommuner i Vestre Viken helseområde og Vestre Viken HF 25/13 13/ Orientering om lukking av avvik - bruk av legemodulen i Gerica 26/13 13/ Justering av organisasjonen Gol helsetun 27/13 13/ Kultur og informasjonsavdelinga - endringar i organisasjonen 28/13 13/ Budsjettjustering drift Gol, Møteleiar: Utvalsleiar Ludvig Munkejord (Felles liste AP, V, KRFog SV) og nestleiar Svein Eide (Felles liste AP, V, KRFog SV). tue,c`vu( 1D ),)ek.W1 C 2

3 av utvalgssak 23/13 Medarbeiderundersøkinga 2013 for helse- og omsorgsavdelingane 1 Arbeidsmiljøutvalet /13 2 Utval for kultur og levekår /13 3 Administrasjonsutvalet /13 Kristin Bakke Haugen (SP) la fram fylgjande tillegg til framlegg til vedtak: «UKL ber om at ny medarbeiderundersøkelse i institusjon, helseavdeling og heimetenester blir gjennomført innen 1. oktober 2014.» Roger Toppen (H) la fram fylgjande nytt framlegg til vedtak: Utvalg for kultur og levekår tar medarbeiderundersøkelsen 2013 i helseavdelingen, institusjonstjenester og hjemmetjenester til orientering. Det gjennomføres en medarbeiderundersøkelse for alle kommunens ansatte årlig og innen 1. oktober. På bakgrunn av undersøkelsens resultater, utarbeides tiltaksplaner ved potensiale for forbedring. Tiltaksplanene leges frem for politisk behanding. Undersøkelsens resultat legges til grunn for budsjett og handlingsprogram som vedtas av kommunstyret i desember hvert år.» Framlegget frå Kristin Bakke Haugen (SP) og Roger Toppen (H) vart sett opp mot kvarandre. Framlegget frå Kristin Bakke Haugen (SP) vart vedteke mot 1 røyst (Roger Toppen H). Vedtak: UKL tek medarbeidarundersøking 2013 i helseavdelinga, institusjonstenester og heimetenester til orientering. UKL ber om at ny medarbeiderundersøkelse i institusjon, helseavdeling og heimetenester blir gjennomført innen 1. oktober

4 24/13 Revidert samarbeidsavtale mellom 26 kommuner i Vestre Viken helseområde og Vestre Viken HF 1 Felles råd for eldre og menneske med nedsett /13 funksjonsevne 2 Utval for kultur og levekår /13 3 Kommunestyret Saksordførar: Ludvig Munkejord. Samrøystes tilråding. UKL rår kommunestyret til å gjere fylgjande vedtak : Gol kommune slutter seg til revidert samarbeidsavtale mellom kommunene i helseområde Vestre Viken og Vestre Viken HF. 4

5 25/13 Orientering om lukking av avvik - bruk av legemodulen i Gerica 1 Utval for kultur og levekår /13 Svein Eide (AP) fremja fylgjande tilleggsframlegg: «UKL ber rådmannen ha en lik praksis på orienteringar om tilsynsrapporter med avviksmeldingar og lukking av avvik». Roger Toppen (H) ba om fylgjande protokolltilførsel: «Denne saken burde ikkje ha kommet på UKL sin agenda på bakgrunn av manglande praksis i tidlegare avvikssaker». Samrøystes. Vedtak Informasjon om lukking av Avvik 2 som Helsetilsynet i Buskerud avdekket i perioden tas til orientering. UKL ber rådmannen ha en lik praksis på orienteringar om tilsynsrapporter med avviksmeldingar og lukking av avvik 5

6 26/13 Justering av organisasjonen Gol helsetun 1 Arbeidsmiljøutvalet /13 2 Felles råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne /13 3 Utval for kultur og levekår /13 4 Formannskapet /13 5 Administrasjonsutvalet /13 6 Kommunestyret Roger Toppen (H) fremja fylgjande framlegg til vedtak: «Endring av hjemmel nummer frå fagkonsulent til områdeleder vurderes i samanheng med budsjettbehandlingen for 2014». Framlegg til vedtak frå Svein Eide (AP): «pkt. 1 som framlegg frå rådmannen (pluss fagsjukepleiar) Pkt. 2 Eventuell auka kostnad som fylgje av endringa må dekkjast annanfor eige budsjett.» Roger Toppen sitt framlegg vart sett opp mot framlegget frå Svein Eide: Framlegget frå Svein Eide (AP) vart vedteke med 5 mot 1 røyst (Roger Toppen H). UKL rår kommunestyret til å gjera fylgjande Vedtak : Heimel nr (fagsjukepleiar) endrast til heimel for områdeleiar.. Eventuell auka kostnad som fylgje av endringa må dekkjast innanfor eige budsjett. 6

7 27/13 Kultur og informasjonsavdelinga - endringar i organisasjonen 1 Arbeidsmiljøutvalet /13 2 Felles råd for eldre og menneske med nedsett /13 funksjonsevne 3 Utval for kultur og levekår /13 4 Administrasjonsutvalet /13 5 Formannskapet /13 6 Kommunestyret Svein Eide (AP) sa seg inhabil i saka då han er sambuar med leiar av sekretariatet. Svein Eide trådte ifrå og Anne Gerd Jorde (KRF)tok Svein sin plass. Roger Toppen (H) fremja fylgjande framlegg til vedtak: «Endring i organisasjonstruktur vurderes i sammenheng med budsjettbehandlingen for Endring i hjemmel nummer (saksbehandler) og hjemmel nummer (leder musikkskolen) vurderes i sammenheng med budsjettbehandlingen for 2014.» Rådmannen si innstilling vart sett opp mot framlegget frå Roger Toppen. Rådmannen si innstilling vart vedteke med 6 mot 1 (Roger Toppen) røyst. UKL rår kommunetyret til å fatte fylgjande vedtak: Servicetorget blir flytta administrativt til sekretariatet. Kultur og informasjonsavdelinga byter namn til kulturavdelinga. Oppgåva som informasjonsansvarleg blir lagt til avdelingsleiar for sekretariatet, m.a oppgåva som ansvarleg nettredaktør. Heimel sakshandsamar bli utvida fra 50 % til 100 % og heimel som er på 100 %, leiar musikkskolen, blir inndradd. 7

8 28/13 Budsjettjustering drift Utval for natur og næring /13 2 Utval for kultur og levekår /13 3 Formannskapet /13 4 Kommunestyret Økonomisjef Arne Fredriksen orienterte. Roger Toppen(H) la fram fylgjande framlegg til vedtak: «Driftsbudsjettet 2013 for Gol kommune blir økt med kr på nevnte budsjettposter-dekket ved bruk av avsatte fondsmidler frå tidligere år og etter intensjonen for avsetningen. Driftsbudsjettet 2013 for Gol kommune blir økt med kr på nevnte budsjettposter med reduksjon av post for reserverte bevilgninger med kr , og med bruk av disposisjonsfond med kr Det legges frem oversikt over tiltak gjennomført underveis i driftsåret 2013 for å redusere behovet for budsjettjustering. Rådmann fremlegger for kommunetyret og fagutvalgene kvartalsrapport for drift og økonomi i januar, april, august og oktober.» Svein Eide (AP) la fram nytt framlegg til pkt. 4: «Rådmann fremlegger for fagutvalgene kvartalsrapport for drift og økonomi.» Pkt. 1 og 2 i framlegget frå Roger Toppen (H) vart samrøystes vedteke. Pkt. 3 i Roger Toppen sitt framlegg falt med 2 røyster (H og FRP). Pkt. 4 i Roger Toppen sitt framlegg vart sett opp mot Svein Eide sitt framlegg. Roger Toppen sitt framlegg falt mot 6 røyster. Framlegget til rådmannen fekk ingen røyster. UKL rår kommunestyret til å fatte fylgjande Vedtak: Gol kommunestyre vedtek fylgjande budsjettendringar for driftsbudsjettet 2013: 8

9 1. Driftsbudsjettet 2013 for Gol kommune blir økt med kr på nevnte budsjettposter-dekket ved bruk av avsatte fondsmidler frå tidligere år og etter intens onen for avsetnin en. Art Ansv. Tjen. Pr. Tekst Auke/ Beløp: reduksjon Løn uheimla st. Statl. Auka kostn kompetansemidlar Herad Løn uheimla st. UDI-tilskot Auka kostn Løn uheimla st. Demonstrasjonsskule Auka kostn Løn uheimla.st. Gol US - UDI tilskot Auka kostn Løn uheimla st. komm/fylket GUS Auka kostn Utstyr Gol US - tilretteleggingstilskot Auka kostn NAV Løn uheimla stilling Gol US - Auka kostn Kompetanseløftet Løn uheimla stilling Gol skule - UDI Auka kostn Løn uheimla stilling - Gol skule Auka kostn kornpetansemidlar Kjøp frå andre, Næring/miljø Auka kostn miljøforv. «kartlegging naturtyper» Kjøp frå andre, Næring/miljø Auka kostn rniljøfory. «skjøtsel Renslo» Varekjøp, Næring/miljø vilt og Auka kostn fiskeforvaltn. «Elgmerkeprosjekt Hallingdal» Varekjøp, Næring/miljø vilt og Auka kostn fikseforvalt prosjekt «Vilt og trafikk Hallingdal» - NY Varekjøp, Friskliv, helseforebyggende Auka kostn tiltak «Frisklivmidlar» Varekjøp, helsestasjon, helsestasjon Auka kostn «Helsestasjon/skulehelseteneste» Opplæring, helseadm., helseforeb. Auka kostn Tiltak «Etisk samarbeid» Opplæring, «felles løft barnehage og Auka kostn skule» Andre tenester, Gol kulturskule, Auka kostn kulturskule, prosjekt «Ung» Andre tenester, Kunstformidling, Auka kostn diverse kunst prosjekt «Den kulturelle skulesekken» Bevertning, Kunstformidling, diverse Auka kostn kunst prosjekt «Den kulturelle spaserstokken» Andre tenester, Kunstformidling, Auka kostn diverse kunst prosjekt «Den kulturelle skulesekken 2» Andre tenester, Kunstformidling, Auka kostn diverse kunst prosjekt «Kunstleik» Andre tenester, Servicetorget, Auka kostn informasjonsteneste prosjekt «Førstelinjerettshjelp» Bruk av bundne fond Interne Auka bruk av finansieringstransaksjonar fond 9

10 Driftsbudsjettet 2013 for Gol kommune blir økt med kr på nevnte budsjettposter med reduksjon av post for reserverte bevilgninger med kr , og med bruk av disposisjonsfond med kr Art Ansv. Tjen. Pr. Tekst Auke/ Beløp: reduksjon IK A Kongsberg - eigartilskot Auka kostn Reg.best.tillegg omsorg - institusjon Auka kostn Reg.best.tillegg omsorg Auka kostn hjemmetjeneste Reg. best.tillegg omsorg tenester Auka kostn utv.hemma Kjøp av plass psykisk helse Auka kostn Auka lønsutgifter uheimla stillingar Auka kostn helsehjelp i heimen Auka reg.best. tillegg uheimla Auka kostn stillingar helsehjelp i heimen Auka bruk av overtid helsehjelp i h. Auka kostn Auka pensjonskostnader auka løn Auka kostn Auka arb.g.avg. auka løn Auka kostn Privat avlastning Auka kostn Kommunal avlastning Auka kostn Støttekontakt Auka kostn VTA og Inn på Tunet kjøp av tenester Auka kostn Auka lønsutg. uheimla stilling Herad Auka kostn Auka pensjonsutg.. auka løn Herad Auka kostn Auka arb.g.avg. auka løn Herad Auka kostn Overtid, natt-teneste Auka kostn Vikarløn v/sjukdom institusjon Auka kostn Vikarløn v/anna perm. m/løn Auka kostn institusjon Vikarløn v/ferie institusjon Auka kostn Anna vikarløn m/ref. - institusjon Auka kostn Anna ekstrahjelp Auka kostn Overtid institusjon Auka kostn Reserverte tilleggsbev. lønn Redusert Rådmann Adm. leiing kostn Bruk av disposisjonsfond Interne Auka bruk av finansieringstransaksjonar fond Rådmann fremlegger for fagutvalgene kvartalsrapport for drift og økonomi. 10

Rune Cederløf (Fremskrittspartiet).

Rune Cederløf (Fremskrittspartiet). MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Dato: 11.09.2012 kl. 18:00-20:40 Stad: Kamben hotell Arkivsak: 12/00321 Tilstades: Møtande varamedlemer: Forfall: Andre: Protokollførar: Jon Anders Hefte (Det norske Arbeiderparti),

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Dato: 06.06.2013 kl. 9:40-15.50. Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00312

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Dato: 06.06.2013 kl. 9:40-15.50. Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00312 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 06.06.2013 kl. 9:40-15.50. Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00312 Tilstades: Hanne Brunborg (Felles liste AP, V, KRF og SV), Heidi Granli (Felles liste AP, V, KRF

Detaljer

Rådmannen sin rapport 1. kvartal 2013. Pr. 26.4.2013 (rekneskap pr. 26.4.2013)

Rådmannen sin rapport 1. kvartal 2013. Pr. 26.4.2013 (rekneskap pr. 26.4.2013) Rådmannen sin rapport 1. kvartal 2013 Pr. 26.4.2013 (rekneskap pr. 26.4.2013) Generelt om kvartalsrapporten Kvartalsrapportering bakgrunn Behovet for kontroll og informasjon er stort. M.a. har Kontrollutvalet

Detaljer

Hemsedal kommune Møteprotokoll Kommunestyret

Hemsedal kommune Møteprotokoll Kommunestyret Hemsedal kommune Møteprotokoll Kommunestyret Møtedato: 03.04.2008 Sted: Kultursalen Fra kl/til kl: 19.00 22.50 Behandla saker: 10/08-19/08 Tilstades: Funksjon Ordførar Varaordførar Vara kstyret Navn Oddvar

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN FOR 2. HALVÅR 2009

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN FOR 2. HALVÅR 2009 MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: rådhuset Møtedato: 18.06.2009 Tid: 16.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Harald N. Offerdal, ordførar Arnstein Menes Råmund Nyhammer Frode Bøthun

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Harald N. Offerdal, ordførar Arnstein Menes Råmund Nyhammer Frode Bøthun MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtestad: Rådhuset Møtedato: 12.02.2015 Kl: 10.30 14.00 Medlemmer: Harald N. Offerdal, ordførar Arnstein Menes Råmund Nyhammer Frode Bøthun Forfall: Varamedlemmer: Frå adm.

Detaljer

Møtedato: 15.11.2012 Møtetid: Kl. 17:00 19:15. Møtestad: Kommunestyresalen Saksnr.: 129/12-138/12

Møtedato: 15.11.2012 Møtetid: Kl. 17:00 19:15. Møtestad: Kommunestyresalen Saksnr.: 129/12-138/12 Aurland kommune Kommunestyret M ø t e p r o t o k o l l Møtedato: 15.11.2012 Møtetid: Kl. 17:00 19:15 Møtestad: Kommunestyresalen Saksnr.: 129/12-138/12 Følgjande medlem møtte Noralv Distad, Arne Sunde,

Detaljer

Økonomiplan 2009 2012

Økonomiplan 2009 2012 Gol kommune Handlingsprogram med verbaldel til Økonomiplan 2009 2012 og Årsbudsjett 2009 Avdelingane sine framlegg til politisk behandling INNHALD 0. GRUNNLAG FOR ARBEIDET MED HANDLINGSPROGRAMMET 0.1.

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Spydeberg kommune Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 25.11.2013 Møtetid: Kl. 17:00 21.30 Møtested: Formannskapssalen Saksnr.: 068/13-069/13 Faste representanter: Ordfører Knut Espeland, Krf Morten

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2010

Kvartalsrapport 2. kvartal 2010 Kvam herad Kvartalsrapport 2. kvartal www.kvam.no - 2. kvartal Innleiing Rapporten for 2. kvartal viser bl.a. ei oversikt over nye vedtak i som har økonomisk verknad, kommentarar til vedtaket frå desember

Detaljer

Gol kommune. Avdelingane sine framlegg til. Handlingsprogram. med verbaldel til. Økonomiplan 2008 2011. Framlegg til Formannskapet 18.

Gol kommune. Avdelingane sine framlegg til. Handlingsprogram. med verbaldel til. Økonomiplan 2008 2011. Framlegg til Formannskapet 18. Gol kommune Avdelingane sine framlegg til Handlingsprogram med verbaldel til Økonomiplan 2008 2011 og Årsbudsjett 2008 Framlegg til Formannskapet 18.oktober 2007 2 INNHALD 0. GRUNNLAG FOR ARBEIDET MED

Detaljer

Onsdag 17. april 2013 kl. 10.00

Onsdag 17. april 2013 kl. 10.00 1 kommune Sekretariat for kontrollutvalet Kontrollutvalet Bergen, 10. mars 2013. Innkalling til møte i kontrollutvalet Det vert med dette kalla inn til møte i kontrollutvalet Onsdag 17. april 2013 kl.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 41/06 06/673 SAKER SOM VEDKJEM KONTROLLUTVALET 553

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 41/06 06/673 SAKER SOM VEDKJEM KONTROLLUTVALET 553 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 20.06.2006 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall Jo Kåre Herfjord (Krf) Haldor Fosse (SV) Vara som møter

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 19.11.2014 Møtestad: Børilden Møtetid: 09:00-1330 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Per Lerøy AP Ordførar Helge Dyrkolbotn KRF Varaordførar Liv Ulvøy

Detaljer

Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet 24.11.2014 76/14 2 Kommunestyret. Økonomiplan 2015-2018/ med årsbudsjett og sparekatalog

Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet 24.11.2014 76/14 2 Kommunestyret. Økonomiplan 2015-2018/ med årsbudsjett og sparekatalog Saksutskrift Arkivsak-dok. 14/01737-6 Arkivkode. 150 Saksbehandler Morten Mastrup Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet 24.11.2014 76/14 2 Kommunestyret Økonomiplan 2015-2018/ med årsbudsjett og sparekatalog

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 41/09 09/1040 VAL AV NY REPRESENTANT I BALESTRAND SOKNERÅD 43/09 09/993 BETALINGSSATSAR I SKULEFRITIDSORDNINGA 2010

MØTEINNKALLING SAKLISTE 41/09 09/1040 VAL AV NY REPRESENTANT I BALESTRAND SOKNERÅD 43/09 09/993 BETALINGSSATSAR I SKULEFRITIDSORDNINGA 2010 MØTEINNKALLING Utval: Møtestad: KOMMUNESTYRET Nessane sambrukshus Møtedato: 16.12.2009 Tid: 16.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 40/09 09/1094 MØTEPLAN

Detaljer

MØTEBOK Fylkesutvalet Dato: Kl.: Stad: Saknr.: MØTELEIAR DESSE MØTTE FORFALL DESSUTAN MØTTE

MØTEBOK Fylkesutvalet Dato: Kl.: Stad: Saknr.: MØTELEIAR DESSE MØTTE FORFALL DESSUTAN MØTTE HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkesutvalet Dato: 29. oktober 2008 Kl.: 13.00 14.00 og 15.00 17.00 Saknr.: 236/08-257/08 Stad: Stend hovedgård v/stend vidaregåande skole MØTELEIAR Fylkesordførar Torill

Detaljer

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kjersti Nythe Nilsen Roy Sverre Hagen Morten Andre` Bakker Medlem Inger Anita Ruud FO Roy Gunnar Løvstad

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kjersti Nythe Nilsen Roy Sverre Hagen Morten Andre` Bakker Medlem Inger Anita Ruud FO Roy Gunnar Løvstad MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Marker rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 16.06.2015 Tidspunkt: 18.00 Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kjersti Nythe Nilsen Roy Sverre

Detaljer

Protokoller fra utvalgsmøter

Protokoller fra utvalgsmøter Vedlegg til kommunestyremøte 18.09.2012 Protokoller fra utvalgsmøter Utvalg Møtedato Kommunestyret 19.06.2012 Formannskapet 04.09.2012 Eldrerådet 06.09.2012 Utvalg for helse 06.09.2012 Utvalg for oppvekst

Detaljer

MØTEBOK. Fylkestinget. Dato: 10. juni 2008 Kl.: 11.00 17.00 Stad: Park hotel Vossevangen, Voss 11. juni 2008 09.00 13.50 Saknr.: 17/08-40/08 MØTELEIAR

MØTEBOK. Fylkestinget. Dato: 10. juni 2008 Kl.: 11.00 17.00 Stad: Park hotel Vossevangen, Voss 11. juni 2008 09.00 13.50 Saknr.: 17/08-40/08 MØTELEIAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkestinget Dato: 10. juni 2008 Kl.: 11.00 17.00 Stad: Park hotel Vossevangen, Voss 11. juni 2008 09.00 13.50 Saknr.: 17/08-40/08 MØTELEIAR Fylkesordførar Torill Selvold

Detaljer

PROTOKOLL. Gro Losvik, varaordfører Kristine Enger Sverre Nergaard Anne Woie Trond Arne Jørstad Gunnar Hiim Bjørn Randeberg Børge Solvik

PROTOKOLL. Gro Losvik, varaordfører Kristine Enger Sverre Nergaard Anne Woie Trond Arne Jørstad Gunnar Hiim Bjørn Randeberg Børge Solvik Randaberg kommune Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 16.12.2010 Møtested: Kommunestyresalen PROTOKOLL Til stede: Medlemmer: Arbeiderpartiet Gro Losvik, varaordfører Kristine Enger Sverre Nergaard Anne Woie

Detaljer

Saksprotokoll. Kommunestyret 17.12.2009 Sak: 107/09

Saksprotokoll. Kommunestyret 17.12.2009 Sak: 107/09 Saksprotokoll Kommunestyret 17.12.2009 Sak: 107/09 Tittel: :: Luster kommune - Budsjett 2010, økonomiplan 2010-13 og planleggingsprogram 2010-13 Arkivsak: 09/1968 Behandling: Endringsframlegg frå AP v/anders

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 109/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT PR OKTOBER 2007 1766

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 109/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT PR OKTOBER 2007 1766 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 04.12.2007 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 109/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT

Detaljer

Lise Løvdokken (Ap), Torhild Helling Bergaplass (H), Ove Bråten (V), Ingeborg K. Frydenlund (Krf)

Lise Løvdokken (Ap), Torhild Helling Bergaplass (H), Ove Bråten (V), Ingeborg K. Frydenlund (Krf) MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 11.02.2013 kl. 9:00 13:45 Stad: Ordføraren sitt kontor Arkivsak: 13/00018 Tilstades: Møtande varamedlemer: Forfall: Andre: Protokollførar: Ivar Brevik (Sp), Magny Reinton

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os kommunestyre. Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 10.11.2009 Frå: 17.00 til 21.25

MØTEPROTOKOLL. Os kommunestyre. Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 10.11.2009 Frå: 17.00 til 21.25 OS KOMMUNE Avdeling for Tenestestyring MØTEPROTOKOLL Os kommunestyre Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 10.11.2009 Frå: 17.00 til 21.25 Medlemar: Framstegspartiet Terje Søviknes Gustav Bahus Espen Aspenes

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE

MØTEINNKALLING SAKLISTE OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 01.04.03 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Kl. 17.00 møter lensmann Rasmus Dalen og orienterer om kriminalitetsutviklinga

Detaljer

Måndag 14.12.09 kl. 12.00. i Publikumsalen

Måndag 14.12.09 kl. 12.00. i Publikumsalen Stord kommune Sekretariat for kontrollutvalet OBS at nokre saker kan vera U. off. Det er avmerka øverst til høgre på dei sakene det gjeld Kontrollutvalet Bergen, 01.desember 2009 Innkalling til møte i

Detaljer

Formannskapssekretær Steinar Hammersbøen. 95/13 13/04869-1 Kleivi Næringspark. Budsjett 2014 og Økonomiplan 2014-2017

Formannskapssekretær Steinar Hammersbøen. 95/13 13/04869-1 Kleivi Næringspark. Budsjett 2014 og Økonomiplan 2014-2017 MØTEPROTOKOLL Hol kommune Formannskapet Dato: 11.11.2013 kl. 9:00 14.15 Sted: Hol kommunehus, møterom 3 Arkivsak: 12/00190 Møtende medlemmer: Tony Arild Kjøl (H), Ingjerd Almås Anfinset (H), Jon Andreas

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Ivar Kvalen ordførar. Anita Bjørk Ruud Politisk sekretariat

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Ivar Kvalen ordførar. Anita Bjørk Ruud Politisk sekretariat MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 20.06.2013 Tid: 09.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf. 57 68 55 00

Detaljer

Innkalling Kommunestyret

Innkalling Kommunestyret AUSTRHEIM KOMMUNE Innkalling Kommunestyret Møtedato: 11.03.2015 Møtested: Austrheim Samfunnshus Møtetid: 16:00 Forfall skal meldast til Servicekontoret t. 56162000/post@austrheim.kommune.no Varamedlem

Detaljer