SOLVANG SKOLES VIRKSOMHETSPLAN 2012/13

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SOLVANG SKOLES VIRKSOMHETSPLAN 2012/13"

Transkript

1 SOLVANG SKOLES VIRKSOMHETSPLAN 2012/13

2 Vedtatt i driftsutvalget

3 Hamarskolen som merkevare Hamarskolens visjon Hamarskolen som merkevare - Kunnskap gir styrke Mål Bedre kompetanse innenfor de grunnleggende ferdighetene for økt læringsutbytte Elever som kan, vil og tør Satsingsområder Innenfor de grunnleggende ferdighetene er følgende områder valgt ut spesielt: - Lesing - Regning Følgende to lokale satsingsområder er valgt: - Fysisk aktivitet, kosthold og helse gjennom blant annet gå/sykle til skolen, sunne matpakker, tilstelninger med sunn bevertning, melk og frukt - Kreativitet og samfunnsengasjement - gjennom blant annet Ungt entreprenørskap, avis i skolen, aktivt elevråd, miljøfokus, kreative prosesser SOLVANG SKOLE/SFOs SATSINGSOMRÅDER 2012/13 1. ELEVENES FAGLIGE LÆRINGSUTBYTTE MED RØD TRÅD I OPPLÆRINGEN: EN HELHETLIG TANKEGANG OG LIK PRAKSIS FOR BASISFAGENE FRA TRINN ØKT LÆRINGSUTBYTTE / TILPASSET OPPLÆRING / VURDERING med fokus på lesing, regning, engelsk 2. MILJØFYRTÅRN 3. IKT : SOLVANG SKOLES IKT-PLAN / STRATEGIPLAN 4. VEILEDNING SOM GRUNNLAG FOR UTVIKLING 5. FLERKULTURELL SKOLE

4 ØLU ØKT LÆRINGSUTBYTTE- ALT HENGER SAMMEN! TEORI STRATEGIER LESING VURDERING KART- LEGGING ØLU-hefter LP-hefter Det vi gjør er teoretisk forankret! Det er bevist at det virker! Implementering Lære av Hverandre VØL Tankekart Strukturert tankekart Begrepskart Nøkkelord BISON Lærere med felles plattform Matematikkskjema Begynneropplæringa Leseprosess: Før, under og etter Den andre leseopplæringa Helhets- Lesning Lesekurs Leseplan fra Greveløkka og Rollsløkka (Børstad) Leseplan på Solvang Alle er Lese-lærere! Vurdering FOR Læring Egenvurdering Elevsamtaler Konkrete tilbakemeldinger Framovermeldinger Halvårs- Vurdering Utviklings- Samtaler Prøver i fag/ Ukeslutt NB!Spørsmål Foreldreunder- Søkelsen Elevunder- Søkelsen Vurderings- Kriterier Kartleggingsplan for Hamar Foreldreundersøkelsen Elevundersøkelsen Observasjon Tiltak i etterkant! UNDER VISNING LP-modellen Lærerrollen: Tydelig Modellere Motivere Spørsmålsformulering Veiledning Faglig dyktig Læringstrykk Repetere Ta oss tid! Korke timen Gode læringsplaner Differensiering SOSIALT LP-modellen Det er ditt valg Skolens reglement Klare regler og konsekvenser Sosial plan ØLU-strategier Mål for undervisingen Elevmedvirkning Foreldre- Samarbeid/nettverk Aldersblanding Samarbeid hjem/skole Foreldreskole

5 HOVEDMÅL: Vi må sikre elevenes faglige utvikling Alle elevene skal få mest mulig læringsutbytte av undervisningen. Vi må gi vurdering FOR læring. Kartleggingsresultater må følges opp med konkrete tiltak. Elevene skal møte en helhetlig pedagogisk tanke fra 1. 7.trinn og samme praksis innenfor områder i basisfagene. Delmål Tiltak Ansvar Sikre at elevene får en systematisk og helhetlig opplæringsløp Videreføre fokus på lesing/følge opp leseplanen på alle trinn Fortsette med lesekurs etter Bredtvedt-modellen Sikre god vurdering som gir motivasjon for videre læring. Rød- tråd - planen for basisfagene og læringsstrategier skal brukes aktivt av alle. Mer samarbeid på tvers av team/trinn Tilpasset opplæring for alle elever på ulike nivåer Alle er leselærere. Følge Hamar kommunes leseplan (Greveløkka/Rollsløkken-modellen) Tempolex 4 timer lesekurs på småtrinnet, og 4 timer på mellomtrinnet Følge opp elevene metodisk etter lesekurs Klare læringsmål i årsplaner, læringsplaner og for hver enkelt time Vurdering FOR læring gjennom gode tilbakemeldinger og fremovermeldinger. Videreutvikle elevenes egenvurdering. Følge kartleggingsplanen inkl formell halvårsvurdering. Halvårsvurdering på egne skjemaer Hver enkelt lærer, teamleder, ØLU-kontakt, rektor Alle lærere Kontaktlærer/lesekurslærer Kontaktlærer/lesekurslærer Kontaktlærer/lesekurslærer Rektor, lærere Alle lærere Lærere og elever Alle lærere/kontaktlærer

6 Regning som grunnleggende ferdighet Elevene skal bli tryggere i de 4 grunnleggende regningsartene. Elevene skal få gode redskaper til å løse tekstoppgaver. Skape positive holdninger til matematikkfaget Tilrettelagt matte-undervisning for alle Gi et godt tilbud om leksehjelp til elevene på 2.-5.trinn. Utvikle vurderingskompetanse Ta i bruk vurderingsboka på It`s learning for trinn Mattekurs innenfor de rammene vi har. Dele klasser og ta ut grupper. Timeplanlegges Vi må bruke konkretiseringsmidler. Matematikkdag/dager Bruk av skjema for tekstoppgaver Samtaler om hvordan vi lærer! Gjøre faget mer spennende med konkretisering og lek Tilrettelegge for utfordringer for de sterke elevene Tilbud om leksehjelp på 2.-5.trinn To voksne tilstede på hvert trinn God veiledning til assistentene som skal ha leksehjelp må timeplanlegges Klare forventninger og informasjon til foreldre. Kontrakt der gjensidig forventninger avklares Alle lærerne Lærerne på trinn Kontaktlærere/faglærere Faglærere Teamene Kontaktlærere på 2.-7 trinn Faglærer/kontaktlærer Kontaktlærer/faglærer Faglærere Rektor, kontaktlærere, assistenter Rektor Kontaktlærer/assistenter Rektor/lærere/leksehjelperne

7 Kompetansetiltak: Tilpasset opplæring / økt læringsutbytte Erfaringsdeling i fagnettverk Deltakelse på ØLU-nettverk Pedagogiske diskusjoner og kollegaveiledning innen metodikk og læringsstrategier sette av tid i felles møtetid/teamtid. Utvikle VI-SKOLE Eksterne /statlig tilbud om etterutdanning i ulike fag /fagområder Nettverk med Vangskolen med fokus på trinnsamarbeid Kurs i vurdering, for eksempel Line Tyrdal Kurs i regning, for eksempel AnnKristin Arnås En lærer på videreutdanning i grunnleggende lese- og skriveopplæring To assistenter tar videreutdanning i barne- og ungdomsarbeider-faget Opplæring og oppvekst Nettverksdeltakere ØLU-gruppa PU/teamledere Rektor Rektorene/PU på de 5 skolene PU PU / OO Rektor/ aktuelle lærer / Høgskolen i Hedmark /OO Rektor Fagskole

8 HOVEDMÅL: Solvang skole skal bli miljøsertifisert Solvang skole skal jobbe for å etterleve målsetting i det å være miljøfyrtårn Delmål Tiltak (oppgaver/aktiviteter) Ansvar Miljørapport - Nå målsettingen i miljørapporten (egen rapport med handlingsplan) og bli miljøsertifisert høsten Elever og ansatte bør gå eller sykle til skolen - Elevrådet delaktig i arbeidet med planen for miljøfyrtårn, blant med gode holdninger til å øke kildesortering, slå av lys/pc, være miljøagenter og få elevene til å bruke matboks - Gjennomføre miljødag / temadager / undervisningsopplegg om natur / i natur - Utbedre skolebygget - Gjennomføre tiltak fra miljøanalysen - Motivasjonskampanjer. Informasjon Samarbeid med sykkelbyen Hamar - Fast møtepunkt i elevrådet - Undervisning i og arbeid med holdninger omkring klima og miljø lokalt og internasjonalt. Bruk av nærmiljø. Samarbeid med naturskolen TDA / Rektor Rektor/AMU Rektor / alle ansatte Kontaktlærer elevrådet Lærere Jmf læreplaner Kontaktlærere Naturskolen - Redusere papirforbruk Elevenes psykososiale arbeidsmiljø - Fokus på forebyggende aktiviteter for å sørge for trivsel og hindre mobbing. - Styrke elevenes sosiale ferdigheter - God arbeidsro i klasserommet - Ryddige og rene fellesområder og klasserom - Mindre kopiering. Info gjennom it`slearning og mobilskolen. - Aktiv bruk av sosial læreplan - Ha fokus på trivsel og trygghet som grunnlag for læring og utvikling. Mitt valg! og LP-modell - God og tydelig klasseledelse - Gode daglige og ukentlige rutiner Alle Alle Alle Alle Alle i samarbeid med renholderne

9 Ansattes psykososiale arbeidsmiljø - Solvang skole er en vi-skole preget av inkludering, utvikling og trivsel - Gjennomføre medarbeiderundersøkelse - Gode arbeidsplasser på arbeidsrom Fysiske arbeidsmiljø: - Gjennomføre vernerunde etter fastsatt plan - Oppgradering av det fysiske miljøet, inne - Oppgradering av utearealene - Gode rutiner på vedlikehold og kontrollrutiner - Gode rutiner angående matlaging og renhold, jmf Matilsynets regler - inkludering av nytilsatte gjennom fadderordning og nytilsatteperm - informasjon - tid til samarbeid - trimprosjekt - sosiale nettverksgrupper - KTC metode (kollega team coaching) - Handlingsplan utarbeides etter medarbeiderundersøkelsen - Personalseminar høsten hjelpskurs for ansatte - God ergonomi på ansattes arbeidsplass - Gjennomføre vernerunde en gang pr. år. Prioritere tiltak i handlingsplan - Aktivt HMS-arbeid (EQS) - Aktivt arbeid med miljørettet helsevern (EQS) - Faste AMU-møter, min 2 ganger i året, gjennomføre møter i arbeidsmiljøutvalg - Opprettholde trykket og synliggjøre behovet for utbedring av skolebygget (toalett, garderober, bibliotek, musikkrom) Arbeidsrom, møterom og garderober for de ansatte - Installere nye lekeapparater - Ta i bruk paviljong - Følge rutiner og planer - Utarbeide skriftlige rutiner på SFO og skolekjøkken Rektor / PU Rektor / alle Rektor / lærere Administrasjon Rektor/PU Rektor/PU AMU/rektor PU/rektor/Imtec AMU Rektor/ FRISK kan bistå Vaktmester, rektor og verneombud Tillitsvalgte, vernombud og rektor, driftutvalgsleder Grunnskolesjef, rektor, driftsutvalg og FAU Rektor, vaktmester og FAU Vaktmester og rektor SFO-leder og samlingsstyrer mat og helse, renholdere

10 Kompetansetiltak Inkluderende arbeidsmiljø Videreutdanning for ledelsen Personalseminar for alle ansatte Gjennomføre to personalmøter i året eller evt. personalseminar: erfaring og kompetansedeling på tvers av yrkesgrupper. SFO-leder og rektor videreutdanning i ledelse Kollegaveiledning Amu Rektor / SFO-leder Rektor /AM/ PU

11 HOVEDMÅL: Elever og ansatte på Solvang skole skal bruke IKT som verktøy for læring. Delmål Videreføre It s learning som læringsplattform Tiltak Skal brukes på alle trinn av elever, lærere og ledelsen, og legges til rette for bruk av foreldre VP, årsplaner og læringsplaner Dashbord brukes til nyheter fra klassen Gjennomføre videre opplæring av It s learning for ansatte, elever, foreldre og ledelsen IKT i alle fag Følge IKT plan for Solvang skole. Gjennomgås og revideres 2 ganger i året ved skolestart og på nyåret. Ansvar Alle It s learning ansvarlig og alle Ledelsen og It s learning ansvarlig Alle Rektor og IKT kontakt Tilstrekkelig med digitale verktøy og utstyr til å gjennomføre IKT planen for Solvang skole rektor Nettvett / holdningsarbeid kontinuerlig Lærere Dele dokumenter og planer på It s learning Lærere Bruke IKT-strategi-planen legges på It`s learning Ledelse og lærere Bruke Vokal som kartleggingsportal Legge kartleggingsresultatene inn i Vokal Kontaktlærere Vurdering og ØLU Bruke vurderingsboka i It s learning Kontaktlærere trinn. Opplæring på team Birgitt veileder It s learning brukes aktivt Alle Hjem- skole samarbeid Mobilskole for alle foreldre på sfo og skole Effektivere dokumentasjon og adm. systemer/arkivering EQS og ESAK skal bli et Rektor, sfo-leder og effektiviseringsverktøy sekretær

12 Kompetansetiltak Økt IKT kompetanse Kurs og veiledning i It s learning og smartboards for nye ansatte, elever og foreldre Outlook erstatter groupwise i løpet av året Digitale verktøy Lego Mindstorms. Utstyr må oppgraderes Opplæring i EQS og ESAK. Delingskultur: utvikle kultur for deling blant personalet Rektor og IKT kontakt OO alle

13 HOVEDMÅL: Solvang skole bruker veiledning som verktøy for utvikling Delmål Tiltak Ansvar - Kollegaveiledning : kollega team coaching - Ta i bruk KTC etter kurs med Tore Skandsen (IMTEC) KTC i system Alle / PU - LP-modell - Skolering av nytilsatte/repetisjon av LPmodell. LP-ansvarlige / rektor - Automatisere bruk av modellen i aktuelle saker - Partnerskole øvingslærere Rektor/øvingslærere - Klasseledelse / gruppe- og læringsledelse i SFO - Oppfølging av kurs i klasseledelse Rektor / OO - Refleksjon og utvikling av pedagogisk praksis - Rektor som pedagogisk veileder i større grad Rektor / OO Kompetansetiltak: - Bli bedre klasseledere - Systematisk bruk av kollegaveiledning - Øvingslærere veileder studenter på en god måte - Visible Learning - Kurs i klasseledelse på kompetansedag - Kurs i KTC for hele personalet - Etterutdanning av øvingslærer i veiledningspedagogikk - Etterutdanning av øvingslærere i mentorutdanning - Kurs for rektor: hva virker i klasserommet og hvordan vet du at det virker? v. John Hattie + erfaringsdeling på skoleledermøter OO PU /Imtec Rektor / Høgskolen i Hedmark Rektor / Høgskolen i Hedmark OO

14 HOVEDMÅL: Solvang skole og SFO har som mål å fremme forståelse for et flerkulturelt samfunn og legge til rette for inkludering. Delmål Tiltak (oppgaver/aktiviteter) Ansvar Skolen skal sikre best mulig språkutvikling basert på individuelle forutsetninger. Når en elev med en annen kulturell bakgrunn begynner på Solvang skole, skal relevante opplysninger registreres. Solvang skole skal være tydelige i forventningene til foreldre. Solvang skole skal drive et godt og inkluderende foreldresamarbeid. Alle elever med fremmedspråklig bakgrunn skal kartlegges med Udirs kartleggingsverktøy (Prestruds versjon) når de begynner på Solvang, og deretter årlig. Elever som følger tilnærmet vanlig norskundervisning, følger kartleggingshjulet. Utvikle registreringsskjema som skal brukes ved ankomst. Utarbeides standardskriv om hvordan skolehverdagen på Solvang skole er, som oversettes til de aktuelle språkene (kurdisk, somalisk, serbisk, albansk, spansk) Det skal lage standardskriv på ulike språk, med hvilke forventninger skolen har til foreldrene. Informasjon til foreldre kan oversettes til morsmålet dersom det er nødvendig. Morsmålslærere kan brukes til å oversette læringsplaner, informasjonsskriv og innkallinger etter behov. Kontaktlærer Faglærer Rektor/kollegiet Rektor/kollegiet Rektor/kollegiet Morsmålslærer og kontaktlærer

15 FN-dagen markeres. Skolen skal markere høytider og merkedager. Etablere gode samarbeidsrutiner mellom morsmålslærere og faglærere Ha tilgjengelig nødvendig utstyr for at elevene skal kunne delta på like vilkår FN-dagen markeres med morgensamling. Internasjonal dag for hele skolen med invitasjon til foreldre om deltakelse Markering av ulike religiøse merkedager markeres på trinnene der religionene er representert. Felles oppstartsmøte mellom morsmålslærere og kontaktlærere Etablere utstyrsbank med ski, skisko, skøyter osv. 4. trinn Faglærere i RLE / kontaktlærer Rektor Rektor / FAU Kompetansetiltak: Får økt innsikt og kompetanse i hvordan jobbe med tospråklige - Les kurskompendier og ressurssider på It`s learning - UDIR Alle lærerne

VIRKSOMHETSPLAN INGEBERG SKOLE 2010-2011

VIRKSOMHETSPLAN INGEBERG SKOLE 2010-2011 VIRKSOMHETSPLAN INGEBERG SKOLE 2010-2011 STYRINGSARK FOR INGEBERG SKOLE 2010/2011 SAMFUNN Mål Tiltak (oppgaver/aktiviteter) Ressursbruk Frist Ansvar Vurdering Ingeberg skole har felles praksis i samsvar

Detaljer

ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER

ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER 11. 7. 2014 LØTEN KOMMUNE ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER Revidering av strategiplan 2013-2015 Innholdsfortegnelse 1.1 Forord... 3 1.2 Innledning... 4 1.3 Skolenes kapasitet

Detaljer

Kvalitetsutviklingsplan Hovin skole og barnehage. Kvalitetsutviklingsplan for Hovin skole og barnehage 2010-2014

Kvalitetsutviklingsplan Hovin skole og barnehage. Kvalitetsutviklingsplan for Hovin skole og barnehage 2010-2014 Kvalitetsutviklingsplan Hovin skole og barnehage Kvalitetsutviklingsplan for Hovin skole og barnehage 2010-2014 Hovin skole og barnehage skal drives etter lov om opplæring og tilhørende forskrifter, som

Detaljer

Rullering. Hamarskolen som merkevare. Høringsdokument

Rullering. Hamarskolen som merkevare. Høringsdokument Rullering av Hamarskolen som merkevare Høringsdokument 1 Forord Komiteen for barn og unge er en av 4 komiteer opprettet av Hamar kommunestyre. Komiteenes utredninger skal gi formannskapet og kommunestyret

Detaljer

Utviklingsplan Venn oppvekstsenter, skole. Skaun kommune 2015 2018

Utviklingsplan Venn oppvekstsenter, skole. Skaun kommune 2015 2018 Utviklingsplan Venn oppvekstsenter, skole Skaun kommune 2015 2018 1 FORORD: Kunnskapsløftet, Opplæringsloven, Kommuneplanens langsiktige og kortsiktige del, samt skolebasert vurdering, er utgangspunktet

Detaljer

Sandnes - i sentrum for framtiden MODIG. Kvalitetsplan for Sandnes-skolen 2011-2014 SANDNES KOMMUNE

Sandnes - i sentrum for framtiden MODIG. Kvalitetsplan for Sandnes-skolen 2011-2014 SANDNES KOMMUNE MODIG Kvalitetsplan for Sandnes-skolen 2011-2014 Sandnes - i sentrum for framtiden SANDNES KOMMUNE Innholdsfortegnelse Innledning...3 Kapittel 1 Kvalitet i Sandnes-skolen.6 Kapittel 2 Tilpasset opplæring

Detaljer

Sammen for en framtidsrettet skole Kvalitetsutviklingsplan for Tromsøskolen 2015-2020

Sammen for en framtidsrettet skole Kvalitetsutviklingsplan for Tromsøskolen 2015-2020 Sammen for en framtidsrettet skole Kvalitetsutviklingsplan for Tromsøskolen 2015-2020 tromso.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse Formål med opplæringa 4 Innledning 5 Utviklingsmål for perioden 2015-2020 6

Detaljer

Økt læringsutbytte Informasjonsskriv 4.6.2013

Økt læringsutbytte Informasjonsskriv 4.6.2013 Økt læringsutbytte Informasjonsskriv 4.6.2013 Innhold Situasjonsbeskrivelse... 3 Tettere oppfølging og støtte til bedre praksis... 4 Forsøk med utvidet skoledag og leksehjelp... 4 Kartlegging og oppfølging...

Detaljer

Virksomhetsplan for Ime skole 2012

Virksomhetsplan for Ime skole 2012 Virksomhetsplan for Ime skole 2012 1. Innholdsfortegnelse 1. Innholdsfortegnelse... 1 2. Mandal kommunes visjon... 2 3. Virksomhetsplan... 3 4. Sammendrag: Hva fikk vi til siste år:... 3 5. Verdigrunnlag...

Detaljer

Overordna virksomhetsplan for grunnskolen i Vennesla 2012-2018

Overordna virksomhetsplan for grunnskolen i Vennesla 2012-2018 Overordna virksomhetsplan for grunnskolen i Vennesla 2012-2018 Vennesla kommune Vennesla er en innlandskommune i Vest-Agder med ca. 13 000 innbyggere. Vennesla har en sentral posisjon i Kristiansandsregionen

Detaljer

Alltid i utvikling! Strategi- og utviklingsplan. med tiltaksplan for skoleåret 2014/15. www.lillehammer.kommune.no/åretta

Alltid i utvikling! Strategi- og utviklingsplan. med tiltaksplan for skoleåret 2014/15. www.lillehammer.kommune.no/åretta Alltid i utvikling! Strategi- og utviklingsplan med tiltaksplan for skoleåret 2014/15 Side2 INNHOLD Sammen om læring!... 3 Visjon for Lillehammerskolen... 4 Sammen om læring! Årettas verdigrunnlag... 6

Detaljer

Elevens læring i sentrum

Elevens læring i sentrum Alt det vi som voksne gjør i vårt arbeid i skolen skal sette elevens læring i sentrum. Vårt fremste mål skal være å gi elevene i Ranaskolen et best mulig utgangspunkt for å mestre og lykkes i dag og i

Detaljer

Strategisk skoleplan 2010 2015

Strategisk skoleplan 2010 2015 Strategisk skoleplan 2010 2015 4 4 4 4 4 5 6 6 6 7 8 8 8 9 9 9 10 2 6.2 Brukerperspektivet... 10 6.3 Medarbeiderperspektivet... 11 6.4 Perspektivet Interne prosesser... 12 7. STRATEGI... 14 14 7.1 Visjon

Detaljer

Et løft i Nes-skolen. Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018. Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune

Et løft i Nes-skolen. Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018. Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune Et løft i Nes-skolen Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018 Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune Kapt. 1: Innledning Innhold INNHOLD... 2 1. INNLEDNING... 3 1.1 FØRENDE PRINSIPPER FOR

Detaljer

ANDEBU SKOLE - Handlingsplan 2010/2011

ANDEBU SKOLE - Handlingsplan 2010/2011 ANDEBU SKOLE - Handlingsplan 2010/2011 -KUNNSKAP OG UTVIKLING Visjon for Andebu kommune: Med eleven i sentrum ønskes en skole som gir trygghet og de nødvendige kunnskaper for å fungere i dagens og morgendagens

Detaljer

Jessheim skole og ressurssenter

Jessheim skole og ressurssenter Jessheim skole og ressurssenter STRATEGISKE MÅL 2014-2017 TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN 2014 Visjon/slagord Ullensakerskolen står «RAK» - Rettvendt, Ambisiøs, Kompetent virksomhetsplan 2014 og strategisk plan

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2013-2017

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2013-2017 KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2013-2017 1 Innhold KOMMUNESTYRETS ROLLE...3 FORORD...4 INNLEDNING...5 Nasjonale retningslinjer...5 Prinsipper for opplæringen...6 VISJON...7 Best i lag...7 Verdigrunnlag

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2012-2015 FOR GAUSTAD UNGDOMSSKOLE

VIRKSOMHETSPLAN 2012-2015 FOR GAUSTAD UNGDOMSSKOLE VIRKSOMHETSPLAN - FOR GAUSTAD UNGDOMSSKOLE Sammendrag Gaustad ungdomsskole følger opp de styringssignaler som er gitt av kommunalsjef og fagsjef. Skolen har høsten 2011 8 klasser og har vært relativt stabile

Detaljer

Lø skole er "en inkluderende skole der alle er trygge og blir akseptert".

Lø skole er en inkluderende skole der alle er trygge og blir akseptert. Lø skole er "en inkluderende skole der alle er trygge og blir akseptert". VIRKSOMHETSPLAN FOR LØ SKOLE 2009-2013 Skoleåret 2012/13 Bilde SKOLEÅRENE 2009/2013 Innhold 1 INNLEDNING... 3 1.1 Presentasjon

Detaljer

Saksframlegg. Pedagogisk utviklingsplan for grunnskolen 2015-2019

Saksframlegg. Pedagogisk utviklingsplan for grunnskolen 2015-2019 Søgne kommune Arkiv: A00 Saksmappe: 2013/3223-5913/2015 Saksbehandler: Tor Johan Haugland Dato: 13.02.2015 Saksframlegg Pedagogisk utviklingsplan for grunnskolen 2015-2019 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 17/15

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR GRUNNSKOLEN I SANDE 2013-2017. Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag

HANDLINGSPLAN FOR GRUNNSKOLEN I SANDE 2013-2017. Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag HANDLINGSPLAN FOR GRUNNSKOLEN I SANDE 2013-2017 Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag Opplæringslovens formålsparagraf 1-1. Formålet med opplæringa Opplæringa i skole og lærebedrift skal,

Detaljer

Billingstad skoles visjon, pedagogiske plattform og pedagogiske praksis

Billingstad skoles visjon, pedagogiske plattform og pedagogiske praksis Billingstad skoles visjon, pedagogiske plattform og pedagogiske praksis FAGLIG UTVIKLING Elevene har gode muligheter til å nå målene i Kunnskapsløftet. Læreren vurderer elevenes utvikling og kompetanse

Detaljer

Tiltaksplan mot mobbing. Goa skole

Tiltaksplan mot mobbing. Goa skole Tiltaksplan mot mobbing Goa skole 5.6.0 Tiltaksplan mot mobbing 5.6.2 Sosialpedagogisk handlingsplan overordnet felles plan. 5.6.3 Rutiner når mistanke om mobbing er tilstede: INNLEDNING Tiltaksplanen

Detaljer

Årsbudsjett 2010. Økonomiplan 2010-2013 Virksomheter og staber. Rådmannens forslag 23.11.2009 Hefte 2

Årsbudsjett 2010. Økonomiplan 2010-2013 Virksomheter og staber. Rådmannens forslag 23.11.2009 Hefte 2 Årsbudsjett 2010 Økonomiplan 2010-2013 Virksomheter og staber Rådmannens forslag 23.11.2009 Hefte 2 åpenhet trygghet mangfold 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 11 Personal og organisasjon 3 12 Økonomi- og administrasjonsavdelingen

Detaljer

Sosial læreplan for Solvang skole og SFO

Sosial læreplan for Solvang skole og SFO Sosial læreplan for Solvang skole og SFO 2014/15 Innledning I Stortingsmelding 31 (2007 2008), Kvalitet i skolen er et av målene for kvalitet i grunnopplæringen at: Alle elever og lærlinger skal inkluderes

Detaljer

Kvalitet i skolen 2014 2016

Kvalitet i skolen 2014 2016 Kvalitet i skolen 2014 l 2016 2 Ett skritt fram Kvalitet i skolen 2011-13. Oppvekst og kulturkomiteen ba i februar 2010 rådmannen om å utvikle en plan for kvalitetsløft for alle skolene i kommune over

Detaljer

Samarbeid hjem skole

Samarbeid hjem skole Samarbeid hjem skole 1 Aronsløkka E 18 Kjøsterud Åssiden E134 Konnerud 283 Øren Rødskog Gulskogen Hallermoen Svensedammen 282 Børresen Marienlyst Danvik Bragernes Frydenhaug Brandengen Fjell Galterud 282

Detaljer

Rød skole Kråkerøy. Virksomhetsplan 2010-2013 15.02.2010 VIRKSOMHETSPLAN FOR RØD SKOLE, KRÅKERØY, 2010-2013

Rød skole Kråkerøy. Virksomhetsplan 2010-2013 15.02.2010 VIRKSOMHETSPLAN FOR RØD SKOLE, KRÅKERØY, 2010-2013 Rød skole Kråkerøy Virksomhetsplan 2010-2013 15.02.2010 VIRKSOMHETSPLAN FOR RØD SKOLE, KRÅKERØY, 2010-2013 1. Sammendrag Virksomhetsplanen er utarbeidet av rektor i samarbeid med undervisningsinspektør,

Detaljer

Virksomhetsplan 2013-2014

Virksomhetsplan 2013-2014 LIER VIDEREGÅENDE SKOLE Postadresse: Postboks 574, NO-3412 Lierstranda Besøksadresse: Jensvollveien 16, 3400 Lier E-postadresse livs@bfk.no Telefon +47 32 22 05 00 Telefaks +47 [00 00 00 00] Bankkonto

Detaljer

PLAN FOR SAMARBEID SKOLE/SFO - HJEM FOR FENSTAD SKOLE

PLAN FOR SAMARBEID SKOLE/SFO - HJEM FOR FENSTAD SKOLE PLAN FOR SAMARBEID SKOLE/SFO - HJEM FOR FENSTAD SKOLE Om skole hjem samarbeidet Samarbeid mellom skole og hjem er viktig i hele grunnopplæringen. Når vi her snakker om skole-hjem samarbeidet er SFO en

Detaljer