STYREMØTE 15. oktober 2013 kl.08:30

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STYREMØTE 15. oktober 2013 kl.08:30"

Transkript

1 Det innkalles til: STYREMØTE 15. oktober 2013 kl.08:30 på Styrerommet, HiN Innkallingen går til: Styremedlemmer Åge Danielsen Ruben Jensen Merethe Kumle Wenche Olsen Bjørn Christian Nilsen Ragnhild Johanne Rensaa Raymond Kristiansen Wei Deng Solvang Baard Arnøy Diana Jensen Mats Erik Vikholt Styreleder Ekstern representant Ekstern representant Ekstern representant Ekstern representant Faglig tilsatt Faglig tilsatt Faglig tilsatt Faglig tilsatt Tekn./adm. tilsatt Studentrepresentant Studentrepresentant Kopi til orientering: Vararepresentanter Gunnar Hartvigsen Frank Lindberg Randi Punsvik Randi Erlandsen Arlene Hall Gunn-Mari Jenssen Bjørn Reidar Sørensen Anne Gjerløw Anna Hultgren Olsen Bjørn Dinesen Ekstern representant Ekstern representant Ekstern representant Ekstern representant Faglig tilsatt Faglig tilsatt Faglig tilsatt Tekn./adm. tilsatt Studentrepresentant, vara for Diana Jensen Studentrepresentant Administrativt ansatte: Arne Erik Holdø Bjørnar Storeng Bjørn Solvang Wenche Falch Rektor, HiN Direktør, HiN Dekan, avdeling for teknologi Dekan, avdeling for helse og samfunn 1

2 ORIENTERINGSSAKER: 1. Referat IDF 2. Orientering om søker- opptaks- og studenttall - muntlig v/jon Are Lunde 3. Orientering om planlagt medarbeiderundersøkelse i 2014 ved HiN 4. Avtaler mellom HiN og NORUT (u.off 23) 5. Rapport for High North Technology Centre (u.off 14) 6. Langtidsplan for Studentsamskipnaden i Nordland 7. Strukturen i UH-sektoren muntlig orientering 8. Orientering om status og fremdrift i NOKUT-prosessen v/ Anne Gjerløw og Jon Are Lunde. SAKSLISTE Sak 27/13: Godkjenning av møteinnkalling, referat og saksliste. Sak 28/13: Budsjettforslag Utenfor rammen. Sak 29/13: Nye studieplaner med emnebeskrivelser skoleåret 2014/2015 Sak 30/13: Studieporteføljen for kommende studieår 2014/2015 Sak 31/13: Statusrapport - etablering av masterstudium i Helseteknologi Sak 32/13: Arbeidsplan for 2014 for Styret Sak 33/13: Eventuelt 2

3 3

4 M ø t e r e f e r a t Møte: IDF-møte Møtetidspunkt: Mandag kl Møtested: E2051 Møtedeltakere: LO: Sidsel Kruuse-Meyer (NTL) UNIO: Charlotte Nyhus (NSF), Arlene Hall (UDF), Randi Eilertsen (UDF), Steen Mejrup (FF) Akademikerne: Jan-Arne Pettersen (TEKNA), Johnny Tokle (NITO) Bjørnar Storeng, Anne Gjerløw, Lise Bang Ericsson Observatør: Bjørn Solvang, Wenche Falch Forfall: Fra/Referent: Anne Gjerløw Dekanene kalles inn som observatører til IDF-møtene for å svare på spørsmål (gjelder primært den første halve timen av møtet). Ordningen gjelder inntil vi har fått på plass medbestemmelsesordningen på avdelingsnivå. Medbestemmelse på lavere nivå er et punkt i den pågående revisjonen av tilpasningsavtalen til hovedavtalen. Oppfølgingssaker: Sak 5/13 Revisjon / oppdatering av funksjonsbeskrivelser AT. Henvendelse fra NITO: Kan direktør orientere på IDF møtet hvor langt arbeidet med å få på plass funksjonsbeskrivelsene på avdeling på teknologi er kommet. Det begynner å haste få dette på plass, bakgrunn for min bekymring er at dette kan gå ut over sikkerheten i våre laboratorier. I sommer har det vært et uhell i vindtunnelen, denne gang kun materielle skader. Har student eller ansatt vært i nærheten der biter ble kastet ut med stor kraft kunne det ha medført meget alvorlig personskader. Dersom det er slik at manglene funksjonsbeskrivelser fører til at Programområdelederne tar lett på HMS er det bekymringsfullt. Får utenlandske ansatt god nok opplæring i HMS slik at det blir i stand til å gjennomføre risikovurdering? Svar fra dekan ved Avdeling for teknologi (AT): 4

5 Høsten 2012 fikk AT inndratt alle investeringsmidler. Områdelederne går årlige vernerunder. Det utarbeides tiltaksliste, men det er ikke alle tiltak vi har økonomi til å få iverksatt. Funksjonsbeskrivelsene omhandler også ansvar for laboratoriene, beskrivelsene er nå under revisjon. Det er lagt opp en prosess for revisjon av funksjonsbeskrivelsene, studie- og programområdene vil gå gjennom dem og komme med endringsforslag innen 23. september. Vindtunnelen ønskes flyttet fra HiNs parkeringsplass, alternative plasseringer blir vurdert. NITO påpeker at det har krevd mye masing for å få gjennomført vernerundene. Det er viktig å få på plass personalansvar og ansvar for HMS. Det er arbeidsgivers ansvar å gi opplæring, dette kan være særskilt utfordrende med tanke på utenlandske arbeidstakere, siden de fleste sikkerhetsinstruksene kun forefinnes på norsk. TEKNA bemerker at ikke alle områdelederne har informert egne ansatte om den interne prosessen. Sak 35/13 Orienteringssaker Informasjon om oppfølging av sak fra siste styremøte: Framtidig struktur innenfor høyere utdanning i Nord-Norge. o Styret ønsker en matrise med oversikt over fordeler og ulemper knyttet til ulike alternativer. Direktør delte ut forslag til prosess i møtet. Foruten en intern prosess ønsker styret også å få inn synspunkt fra bl.a. Narvik kommune, Ofoten regionråd, UNN Narvik. Utredningen skal fremmes for styret til møtet 3. desember. Det vil komme en formell henvendelse om å få oppnevnt representanter fra fagsiden og organisasjonene. o NTL viser til forslaget til prosess og ber om at sammensetningen av prosjektgruppen endres, «studiesjef og personalsjef» bør endres til «utvalg av seksjonsledere». o NSF foreslår at HiN i henvendelsen til UNN Narvik og Narvik kommune foreslår konkrete navn som deltakere i referansegruppen. o Natek, Vinn, Bamek, jernbaneverket kan være aktuelle deltakere i referansegruppen. o HiN vurderer å be om ekstern hjelp i utarbeidelsen av saken. Foreløpig plan for budsjettprosessen 2014 o Direktør la fram en foreløpig tidsplan for prosess med budsjett 2014 o Budsjettprosessen starter formelt 30. september. Da skal økonomiseksjonen ha sammenstilt lønnskostnader og andre faste utgifter slik at budsjettgrunnlaget er klart. o Organisasjonene skal involveres i arbeidet med budsjett på avdelinger / i seksjoner. o Dekan AT: AT er opptatt av det som kommer i forkant av 30. september. De arbeider med budsjetteringsprinsipper, blant annet utkast til alternative måter å fordele driftsmidler på. Eventuelle nye budsjetteringsprinsipper bør være avklart før avdelinger / seksjoner utarbeider sine budsjetter. o TEKNA: Spør hvor det ble av arbeidet med en ny budsjettmodell. o Direktør: Vi har ikke klar en ny budsjettmodell, men det kan bli endringer i prinsippene for beregning av kostnader. 5

6 o Organisasjonene påpekte at de forventer å bli involvert dersom det foreslås endringer i budsjetteringsprinsipper. Informasjon om arbeidet med utforming av maler for stillingsbeskrivelser for teknisk administrative stillinger utfordringer knyttet til beskrivelser i lokal lønnspolitikk. o Personalsjef orienterte om utforming av maler for stillingsbeskrivelser for teknisk administrative stillinger. Gjennom dette arbeidet har vi sett at det er behov for revisjon av lokal lønnspolitikk. Vi avventer en gjennomgang av lokal lønnspolitikk til våren Malene for stillingsbeskrivelser diskuteres med seksjonslederne. Oppfølging av møte i rektoratet 15. mai, og orientering i styremøte 28. mai: Man velger to personer fra hver avdeling og ser på undervisningsmetoder og gjennomstrømming. SPIN-leder inviteres med i gruppen. Gruppen skal ha fokus på: 1. Undervisningsmetoder og evalueringsmetoder i bruk. 2. Bruk av nettstøttet undervisning. 3. Økt gjennomstrømming. Utredningen skal være ferdig til 1. oktober Børre inviterer gruppen og gir dem et mandat. Saken følges opp på neste møte. Tidsfristen må sannsynligvis utvides. Sak 36/13 Eventuelt Direktør skal ha ferdig utkast til organisasjonskart til neste IDF-møte, 9. oktober. Administrasjonen vil få presentert en oversikt over undervisningsporteføljen av Frode Strøm. Presentasjonen vil gi en oversikt over hva som er dekket via egne ressurser og hva som kjøpes inn ved begge avdelinger. Organisasjonene ber om å få orientering om dette arbeidet. NTL etterspør oppfølging av evalueringsmøtet vi hadde før sommeren, «informasjon til ansatte». Kan vi lage et nyhetssted f.eks i HR-portalen? Dette må evt. følges opp i forhold til ansvar/ tid til å gjøre jobben. UDF etterspør informasjon om når høgskolens nye nettsider skal være ferdig.. 6

7 7

8 M ø t e r e f e r a t Møte: IDF-møte Møtetidspunkt: Onsdag kl Møtested: E2051 Møtedeltakere: LO: Sidsel Kruuse-Meyer (NTL), Christoffer Ørntuvik (NTL) UNIO: Arlene Hall (UDF), Steen Mejrup (FF), Randi Eilertsen (UDF), Charlotte Nyhus (NSF) Akademikerne: Asbjørn Førlie (NITO), Jan-Arne Pettersen (TEKNA) Bjørnar Storeng, Anne Gjerløw, Arne Erik Holdø, Lise Bang Ericsson Observatør: Helge Lagaard, Eirik Sund, Rolf Håkon Rensaa, Børre Bang Forfall: Bjørn Solvang, Wenche Falch, Johnny Tokle, Bente Nymoen Fra/Referent: Anne Gjerløw Sak 38/13 Styresaker til styremøtet Organisasjonene kommenterer at sakspapirene til styremøtet først ble sendt ut tirsdag, like før arbeidstidens slutt. Orienteringssaker: 1. Referat IDF 2. Orientering om søker- opptaks- og studenttall - muntlig v/jon Are Lunde 3. Orientering om planlagt medarbeiderundersøkelse i 2014 ved HiN Dersom medarbeiderundersøkelsen skal gjennomføres må det settes av midler (ca ) på budsjettet for Det må også settes av tid for å følge opp tilbakemeldingene som kommer via undersøkelsen. 4. Avtaler mellom HiN og NORUT (u.off 23) TEKNA stiller spørsmål til avtalen som omhandler laboratorieutstyr. Det er ikke full enighet om at NORUT eier alt som er listet opp i avtalen, dette gjelder særlig strekkprøvemaskinen som HiN også har investert i. Det er også uklarheter knyttet til bruk av bibliotek / tidsskrift og følgekostnader for HiN. 5. Rapport for High North Technology Centre (u.off 14) Rektor besluttet å trekke rapporten fra sakskartet til styremøtet , den utsettes til desembermøtet. De to som er navngitt vil få mulighet til å gi uttalelse i forhold til rapporten. TEKNA etterlyser kommentarer i rapporten til hvorfor senteret avvikles. Hva gikk galt og hva har vi lært til neste gang? Utenom lønnskostnader har HiN brukt av avsetningene til dette prosjektet. De totale kostnadene bør komme fram i rapporten. UDF ber om kommentarer til eventuell videreføring av prosjekt som er igangsatt i regi av senteret. 6. Langtidsplan for Studentsamskipnaden i Nordland

9 KD har pålagt samskipnaden å lage en langtidsplan. Narvik har et betydelig etterslep på vedlikeholdssiden. Eventuelt salg av boliger er ikke et tema i langtidsplanen. 7. Strukturen i UH-sektoren muntlig orientering 8. Orientering om status og fremdrift i NOKUT-prosessen v/ Anne Gjerløw og Jon Are Lunde. SAKSLISTE Sak 27/13: Godkjenning av møteinnkalling, referat og saksliste. Sak 28/13: Budsjettforslag Utenfor rammen. Det ble ikke tid til å gå gjennom denne saken i IDF-møtet. NSF kommenterer at det er foreslått sykepleie på nett, noe som er helt fremmed for de ansatte ved bachelor i sykepleie og det har ikke vært diskutert på avdelingen. Sak 29/13: Nye studieplaner med emnebeskrivelser skoleåret 2014/2015 Organisasjonene fikk sakspapirene utdelt i møtet. I kvalitetssikringssystemet er prosedyren for etablering av nye studieprogram beskrevet. Høgskolen bør forholde seg til denne prosedyren. Studieplan med læringsutbytte, emnebeskrivelse og en oversikt over økonomi etterspørres. TEKNA spør om de ansatte som er listet opp har kapasitet til å arbeide med phd-utdanningen, eller om det vil utløse overtid. Bare tre av masterprogrammene våre rekrutterer til doktorgradsutdanningen. Sak 30/13: Studieporteføljen for kommende studieår 2014/2015 Det vurderes å utsette opptak i ett år på masterprogrammet ingeniørdesign for å kunne bruke ressursene til etablering / oppstart av ph.d.-utdanningen, samt å gjøre kursendring i dette masterstudiet. Tilsvarende gjelder for masterprogrammet satelitteknologi. NTL spør om HiN har vurdert dette i forhold til studenter som er tatt opp på 5-årig løp. I følge prodekan er det ikke er tatt opp studenter på 5-årig løp på ingeniørdesign, men det må vurderes i forhold til satellitteknologi. Y-vei bygg er ikke å anse som ny studieplan. Norsk for utenlandske studenter mangler i studieporteføljen, det må rettes opp. Sak 31/13: Statusrapport - etablering av masterstudium i Helseteknologi Både UiT og HiN har problemer med forankring av denne saken i fagmiljøet og å få til samarbeid internt på tvers av avdelinger / fakultet. Sak 32/13: Arbeidsplan for 2014 for Styret Sak 33/13: Eventuelt Sikkerhetspolitikken for HiN er trukket som sak (var opprinnelig sak 31/13). Den vil bli fremmet til desembermøtet. Sak 39/13 Budsjett Presentasjon av budsjettgrunnlaget. (jf oversikt budsjettprosess) Gapet mellom beregnede inntekter for 2014 og utgifter ser i dag ut til å være på ca mill. Det vil være en stor utfordring å få et budsjett i balanse. Innen fredag skal dekanene og direktør gi tilbakemelding på nye stillinger/midlertidige ansettelser, maksimal ressursutnyttelse samt gi en vurdering av studieportefølje sett i forhold til økonomi. NTL spør om overtidsbruken, det jobbes mye overtid på HiN. Noen ledere har kommet med innspill for å hensynta overtid. 2

10 Presentasjonen til økonomisjefen blir sendt ut til organisasjonene. Organisasjonene ber om å få en oversikt over hva driftskostnadene for administrasjonen (16,7 mill) disponeres til. TEKNA stiller spørsmål til studieprogramsporteføljen, sett i sammenheng med høgskolens budsjett. Sak 40/13 Hovedverneombud + vara for neste 2-årsperiode (Jf utsendt e-post 20/9 til organisasjonene) NTL foreslår at Rolf Håkon Rensaa tar en ny toårsperiode. Han gir svar innen en uke. NITO spør nåværende vara, Johnny Tokle, om han også kan ta en ny periode. Sak 41/13 Organisasjonskart for HiN Forslag til organisasjonskart ble lagt fram på møtet. Eneste endring som er gjort er at studiested Alta er foreslått flyttet inn under Avdeling for teknologi. Det er redigeringsmessige feil i kartet. Boksen med tittel «stab» får nytt navn, «administrasjon». Avdeling for helse og samfunn deles inn i programområder (sykepleie og EVU) og studieområde (internasjonal beredskap). Forkurs i Bodø, Mo og Harstad er organisert under forkurset på AT. Fra neste år har vi ingeniørstudier på Mo og i Bodø - da vil vi måtte ta en vurdering av hvordan de skal inn i organisasjonskartet. TEKNA stiller spørsmål om det finnes et studieområde for nettbaserte studier. Hva med forskningsgruppelederne (når det er en annen person enn områdeleder), de har budsjettansvar og kan administrere forskningstiden til ansatte. Det kommer ikke fram av organisasjonskartet. Organisasjonskartet kan gjerne ha en beskrivelse av begrepene programområde og studieområde (ref styresak høsten 2009). Sak 42/13 Oppfølgingssaker Plan for bedre studiepoengsproduksjon Oppfølging av møte i rektoratet 15. mai, og orientering i styremøte 28. mai: Det er tatt initiativ for å sette sammen en arbeidsgruppe på tvers av avdelingene som skal jobbe med denne problematikken. I referatet fra rektoratet heter det: Man velger to personer fra hver avdeling og ser på undervisningsmetoder og gjennomstrømming. SPIN-leder inviteres med i gruppen. Gruppen skal ha fokus på: 1. Undervisningsmetoder og evalueringsmetoder i bruk. 2. Bruk av nettstøttet undervisning. 3. Økt gjennomstrømming. Børre Bang inviterer gruppen og gir dem et mandat. Utredningen skal være ferdig til 1. oktober. Tidsfristen må sannsynligvis utvides. 3

11 Børre Bang ga en muntlig orientering om arbeidet. Det vil foreligge en foreløpig rapport, med orientering til styret i desembermøtet. Struktur og møtefrekvens for ledermøtene ved HiN (notat vedlagt): Redigert notat med oversikt over struktur og møtefrekvens for ledermøter ved HiN var sendt ut sammen med møteinnkallingen. Kommentarer til notatet: TEKNA spør om ledermøtet skal fatte beslutninger. Direktør mener ledermøtet er et organ for gjensidig informasjon og samarbeid. Skal det fattes beslutninger så må rektor gjøre dette i møtet. Rektor fatter beslutninger i rektoratet. Personalmøtene (etter hvert styremøte) bør tas med på oversikten. Notatet skal ha en viss varighet, av den grunn tar vi vekk kommentaren om at studiesjefen er medlem i rektoratet så lenge NOKUT-prosessen pågår. Sak 43/13 Eventuelt Personalsjefen orienterte om spørreskjema som vil bli sendt ut vedrørende sidegjøremål. Skjema og retningslinjer ble delt ut i møtet. 4

12

13 Internt notat Fra: Personalsjef Lise Bang Ericsson Dato: Til: Kopi: Orienteringssak: Planlagt medarbeiderundersøkelse 2014 Bakgrunn for saken På styremøtet 25.septemper 2012 fremmet styret et ønske om gjennomføring av en medarbeiderundersøkelse ved HiN. Det er for universitets- og høgskolesektoren utviklet et helhetlig opplegg for gjennomføring av en arbeidsmiljø- og klimaundersøkelse (ARK). ARK har vært under utvikling siden 2012 og blei lansert og gjort tilgjengelig for sektoren i juni Det har i utviklingsperioden har vært kjørt piloter ved NTNU og UIO med gode tilbakemeldinger på opplegget. Kostnadene i forbindelse med gjennomføring av en slik undersøkelse er for HiN estimert til kr ,- Personalseksjonen hadde planlagt å gjennomføre ARK høsten I forbindelse med budsjettrevisjonen valgte personalseksjonen i samråd med ledelsen å utsette gjennomføringen av arbeidsmiljø- og klimaundersøkelsen til En forutsetning for gjennomføring i 2014 er at det blir avsatt midler til en slik undersøkelse i budsjettet for

14 9

15 10

16 Langtidsplan for Studentsamskipnaden i Nordland 1 11

17 INNHOLD 1. INNLEDNING Bakgrunn for langtidsplanen Beskrivelse av virksomheten Sammendrag UTDANNINGSINSTITUSJONENE Utdanningsinstitusjonenes utviklingsplaner og studenttallsutvikling... 9 Universitetet i Nordland... 9 Høgskolen i Narvik Politihøgskolen, avd. Bodø Behov for utvikling av studentvelferdstjenestene Universitetet i Nordland Høgskolen i Narvik Politihøgskolen, avd. Bodø Overordnede mål for studentvelferden i Nordland Studentboliger Kantiner Barnehager Trening Rådgivningstjeneste, studentprest og helsetjenester Bokhandel Budsjett med forutsetninger

18 1. INNLEDNING 1.1 BAKGRUNN FOR LANGTIDSPLANEN Regjeringen fattet i november 2011 beslutning om ny organisering av studentvelferden i Nordland. Formålet med fusjonen mellom studentsamskipnadene i Bodø og Narvik er å bevare og skape en mer robust studentvelferd for studiestedene samlet, og har som forutsetning at velferdstilbudet til studentene i både Narvik og Bodø fortsatt skal tilbys lokalt, men innenfor rammene av en felles studentsamskipnad. I pressemelding uttalte tidligere forsknings og høyere utdanningsminister Tora Aasland følgende: «Mitt klare budskap og forutsetning er at det skal opprettholdes et solid studentvelferdstilbud for studentene ved Høgskolen i Narvik. En sammenslåing av studentsamskipnadene i Narvik og Bodø er etter min mening er viktig grep for å sikre dette arbeidet og gi en mer robust organisering av virksomheten.» I brev fra kunnskapsminister Kristin Halvorsen av sies det: Med hjemmel i studentsamskipnadslovens 2 har departementet besluttet at Studentsamskipnaden i Bodø og Narvik skal slås sammen til en ny studentsamskipnad. Departementet fastsetter med dette at sammenslåingen skal gjennomføres med virkning fra 1. januar I brev fra Kunnskapsdepartementet av sies det følgende om langtidsplan/strategi for Studentsamskipnaden i Nordland: Departementet forutsetter at det nye styret skal foreta en totalgjennomgang av økonomien til studentsamskipnaden, og på basis av dette skal det utarbeides en strategiplan. Planen skal legge opp til en bærekraftig økonomisk utvikling for studentsamskipnaden med en tidshorisont på minst 5 år. Forslagene skal ligge innenfor studentsamskipnadens egne budsjettrammer, og planen skal forelegges Kunnskapsdepartementet innen 1. oktober I brev av fastsatte Kunnskapsdepartementet vedtektene for Studentsamskipnaden i Nordland. I vedtektenes 9 Overgangsbestemmelser sies følgende: I forbindelse med sammenslåingen er det forutsatt at Studentsamskipnaden i Nordland skal styrke sin økonomiske stilling gjennom salg av boliger i Narvik. Styret skal foreta en gjennomgang av økonomien til studentsamskipnaden, og utarbeide en strategiplan. Planen skal legge opp til en bærekraftig økonomisk utvikling for studentsamskipnaden med en tidshorisont på minst 5 år. Forslagene skal ligge innenfor studentsamskipnadens egne budsjettrammer, og planen skal forelegges Kunnskapsdepartementet innen 1. oktober På bakgrunn av innsendt strategiplan beslutter departementet om studentboliger i Narvik skal selges. Utarbeidelsen av denne strategiplanen har derfor sitt utgangspunkt i et vedtak i Kunnskapsdepartementet som en del av fusjonsbeslutningen. Samtidig er utarbeidelse av planen et viktig verktøy for Studentsamskipnaden i Nordland for å kunne få full oversikt over de økonomiske konsekvensene og utfordringene som følge av fusjonen. Ideelt sett burde mye av denne kartleggingen vært foretatt i forkant av fusjonen, i tråd med uttalelsen fra tidligere forsknings og høyere utdanningsminister Tora Aasland (innlegg i Avisa Fremover ): «Forut for at sammenslåingen kan gjennomføres, må det gjøres et arbeid med å få på plass alle relevante juridiske, økonomiske og praktiske konsekvenser ved sammenslåingen.» Aasland sier videre: «Studentsamskipnaden i Narvik er likevel, etter vår vurdering, fortsatt i en svært sårbar økonomisk situasjon og, økonomien ville ikke tåle større endringer som for eksempel en renteoppgang eller nedgang i antall studenter ved Høgskolen i Narvik. «I arbeidet med strategiplanen har Studentsamskipnaden i Nordland derfor lagt vekt på å kartlegge de juridiske og økonomiske forholdene for den fusjonerte studentsamskipnaden, spesielt siden den sårbare økonomiske situasjonen i Narvik var utgangspunkt for vedtak om fusjon. Dette arbeidet startet i januar 2013, parallelt med at alle praktiske og driftsmessige forhold måtte etableres. Kartleggingsarbeidet har vært svært arbeidskrevende, men har samtidig vært helt nødvendig for å få 3 13

19 en oversikt over hvilke økonomiske forpliktelser den fusjonerte studentsamskipnaden står overfor. Slik strategiplanen nå legges frem for Kunnskapsdepartementet, er det lagt vekt på å vise hvilke utfordringer som må løses i samarbeid med departementet for at målet om å opprettholde et solid studentvelferdstilbud for studentene i Nordland skal kunne oppfylles. Strategiplanen over 5 år er utarbeidet for alle virksomhetsområdene, men med hovedvekt på utfordringer knyttet til studentboligene og økonomiske forhold. 4 14

20 1.2 BESKRIVELSE AV VIRKSOMHETEN Studentsamskipnaden i Nordland (Studentinord) har ansvar for studenter tilknyttet Universitetet i Nordland, Høgskolen i Narvik og Politihøgskolen, avdeling Bodø. Virksomheten er i hovedsak lokalisert til Bodø og Narvik, men Studentsamskipnaden har også ansvar for velferdstiltak overfor studenter i andre kommuner, herunder spesielt utdanningsinstitusjonenes studenter på Stokmarknes og Mo i Rana. I forbindelse med etableringen av Campus Helgeland høsten 2013 er det åpnet ny kantine. Velferdstilbudene på Campus Helgeland vil også bli benyttet av studenter som er tilknyttet Høgskolen i Nesna, Universitetet i Tromsø og andre som tilbyr undervisning/kurs her. Formål/virksomhetsidè Studentsamskipnaden i Nordland skal bidra til å skape et spennende, utviklende og attraktivt studentmiljø. Visjon studenten først og fremst studenten i entall fordi hver student er unik først fordi vår første tanke alltid skal være om det vi gjør er til beste for studentene fremst fordi det vi gjør alltid skal være i fremste rekke Hovedmål Solid Attraktiv Nyskapende Topp Vi skal ha en bærekraftig økonomi som sikrer god studentvelferd for dagens og fremtidens studenter Vi skal utvikle og synliggjøre tilbud slik at vi gjør utdanning i Nordland til studentenes førstevalg Vi skal utvikle en organisasjon som evner å se fremover, har mot til å satse og evne til å lykkes Vi skal ha landets mest tilfredse studenter Målene skal oppnås gjennom å: Sikre og videreutvikle et solid og tilfredsstillende studentvelferdstilbud for studentene ved Universitetet i Nordland, Høgskolen i Narvik og Politihøgskolen i Bodø. Tilrettelegge for lokale tilpasninger ved lærestedene, samtidig som det defineres et basistilbud. Ivareta ansatte på en god måte slik at de settes i stand til å levere tjenester til studentene med stor grad av selvstendighet. Innrette forholdet til og avtaler med utdanningsinstitusjonene på en slik måte at de i størst mulig grad støtter opp under formålet med fusjonen og ivaretakelsen av tjenestetilbudet for studentene. Etablere gode systemer og god kultur for kommunikasjon, informasjon og omdømmebygging. Gjennomføre kommunikasjon ut mot studentene slik at det ikke skapes tvil om velferdstilbudet og at det skapes en positiv omdømmebygging for fremtiden. Ivareta forholdet til våre premissleverandører og samarbeidspartnere (Kunnskapsdepartementet, vertskommuner osv.) på en god måte. Skape et solid økonomisk fundament for Studentsamskipnaden i Nordland. 5 15

21 Følgende oversikt viser utvikling i studenttallet fra for alle utdanningsinstitusjonene, basert på antall som har betalt semesteravgift: 6 16

22 Fakta om Studentsamskipnaden i Nordland Bodø Narvik Nordland totalt Tall fra årsberetning og regnskap 2012 Antall ansatte (årsverk) 44 (41) 38 (35,4) 82 (76,4) Omsetning 61 mill. kr. 46 mill. kr. 107 mill. kr. Antall boliger HE Dekningsgrad Under bygging Tilskudd nybygg ,7 % 72 HE 150 HE ,5 32,7 % ,5 72 HE 150 HE Kantiner I august 2013 er det etablert kantine på Campus Helgeland, Mo i Rana Trening Eier 34 % av Friskhuset Mørkved AS Eierandel (1/5) i Mørkvedhallen BA Barnehageplasser 80 (5 avdelinger) Rådgivningstjeneste Sosialrådgiver i 100 % stilling Studentprest i 100 % stilling Helsestasjon 1 dag pr. uke Psykologavtale Franchiseavtale med Stamina Hot. Avdeling i studentsamskipnaden 75 (5 avdelinger) Sosialrådgiver i 80 % stilling Søker samarbeid med kommunen angående den kommunale helsestasjonen Helsekasse JA JA Bokhandel Avtale med Akademika AS fra 2010 Avtale med Akademika AS fra 2012 Det lille ekstra Utleie/utlån av hytte, sykler, mopeder, turutstyr, symaskin med mer Semesteravgift Antall studenter (gj.sn. betalt semesteravgift 2012) (UiN og Politihøgskolen) HiN

23 1.3 SAMMENDRAG Her presenteres et sammendrag som viser de viktigste momentene og utfordringene for Studentsamskipnaden i Nordland i 5 års perioden: Langtidsplanen er utarbeidet for alle virksomhetsområdene med hovedvekt på utfordringer knyttet til studentboliger og økonomiske forhold. Det har vært en utfordring å kartlegge alle økonomiske forpliktelser. Budsjettene i langtidsplanen viser at den ordinære driften i hovedsak er under kontroll, men at det er store økonomiske utfordringer knyttet til vedlikehold av studentboligene i Narvik. Den korrigerte balansen viser en negativ egenkapital på ca. 22 mill. kr. Dersom vedlikehold av studentboligene må finansieres ved låneopptak, vil dette føre til årlige underskudd, med en ytterligere forverring av egenkapitalsituasjonen. Studentinord er i en svært sårbar økonomisk situasjon i forhold til renteøkninger. En endring i rentenivået på 1 prosentpoeng, vil gi en økt kostnad i størrelsesorden 1,5 mill. kr. Situasjonen etter fusjonen tilsier at den økonomiske handlefriheten er sterkt redusert. Dette vil spesielt kunne være kritisk for realisering av forestående boligprosjekt i Bodø. Universitetet i Nordland og Høgskolen i Narvik forventer vekst i studenttallet i årene fremover. Dette gjelder både norske og internasjonale studenter. Nordland har et langt lavere utdanningsnivå enn landsgjennomsnittet. Behovet for etter og videreutdanning er derfor svært stort og ventes å øke etter som kompetansekravet i nærings og arbeidsliv øker. Økningen i antall studenter vil øke behovet for studentvelferdstjenester betraktelig. Dette gjelder spesielt antallet studentboliger. Den reduserte økonomiske handlefriheten innebærer at velferdstilbudet vil kunne bli redusert, til tross for målsettingen om at det skal opprettholdes et solid velferdstilbud etter fusjonen. Samtidig reduseres mulighetene for å utvikle studentvelferden i tråd med utdanningsinstitusjonenes utvikling og studentenes behov. Dette vil spesielt være kritisk i forhold til bygging av studentboliger. For å finne mulige løsninger er det nødvendig å gjennomføre en tett dialog mellom Kunnskapsdepartementet, studentsamskipnaden og utdanningsinstitusjonene. 8 18

24 2. UTDANNINGSINSTITUSJONENE 2.1 UTDANNINGSINSTITUSJONENES UTVIKLINGSPLANER OG STUDENTTALLSUTVIKLING I dette avsnittet beskriver utdanningsinstitusjonene sine utviklingsplaner og prognoser for studenttallsutvikling. UNIVERSITETET I NORDLAND Utviklingsplaner UiN styret har vedtatt en overordnet strategiplan for som innebærer en forsterket satsing på høyere utdanning, forskerutdanning og forskning. Dagens fagprofiler innenfor bedriftsøkonomi, sosiologi, akvakultur og profesjonspraksis skal videreutvikles og utdypes. Mulige synergieffekter mellom fagene og fakultetene skal utredes og, i de tilfeller det er et utviklingspotensial, skal en arbeide for å realisere disse. Eksempler på slike interfakultære faglige og tematiske satsinger er: Innovasjon og entreprenørskap Bioøkonomi Bærekraftig ressursforvaltning Lærerprofesjonen og velferdstjenester Nærings og samfunnsutvikling i nordområdene Strategiplanen har en klar ambisjon om å forsterke satsingen på samarbeid med regionale, nasjonale og internasjonale aktører innenfor utdanning og forskning, for å fremme resultatene av UiNs utdannings og forskningsinnsats. Videre skal det legges til rette for en ytterligere satsing på samarbeid med arbeids og næringslivsaktører, regionalt, nasjonalt og internasjonalt, både for å sikre samfunnsrelevans og for å bidra til en bærekraftig bedrifts og samfunnsutvikling. I den senere tid er satsing på kompetanseutvikling i Bodø og Nordland omtalt i nasjonale styringsdokumenter. Eksempelvis gir Meld. St 7 ( ): Nordområdene. Visjon og virkemidler (side 39), følgende omtale av UiN: Universitetet i Nordland har i nordområdesammenheng sterke miljøer innen samfunnsvitenskap, bedriftsøkonomi og marin biovitenskap, og har vokst frem til et ledende miljø for samarbeid med universiteter og næringsliv i Russland. Etableringen av Nordområdesenteret i 2007 har bidratt til å samordne og videreutvikle kompetanse og samarbeid med Russland innen energi, handel, fiskeri, reiseliv og andre næringer. Regjeringen satser på å styrke Bodø som sentrum for utvikling av kunnskap om næringslivets muligheter i nordområdene, og spesielt tilknyttet samarbeid med russiske kompetansemiljøer og næringsliv. I Meld. St. 18 ( ) Lange linjer kunnskap gir muligheter (side 107) sies følgende: I sitt omforente innspill til forskningsmelding har universitetene i Agder, Stavanger og Nordland framhevet at de har et tyngdepunkt i profesjonsutdanning og profesjonsfaglig forskning. De understreker at økt kompetanse i profesjonsfagene er viktig for samfunnet generelt, men 9 19

STYREMØTE 15. oktober 2013. kl.08:30 14.00 på Styrerommet, HiN

STYREMØTE 15. oktober 2013. kl.08:30 14.00 på Styrerommet, HiN Vedtaksprotokoll fra STYREMØTE 15. oktober 2013 kl.08:30 14.00 på Styrerommet, HiN Til stede: Styremedlemmer Åge Danielsen Ruben Jensen Merethe Kumle Wenche Olsen Bjørn Christian Nilsen Ragnhild Johanne

Detaljer

STYREMØTE 3. desember 2013 kl.08:30 14.30. på Styrerommet, HiN

STYREMØTE 3. desember 2013 kl.08:30 14.30. på Styrerommet, HiN Vedtaksprotokoll fra Til stede: Styremedlemmer STYREMØTE 3. desember 2013 kl.08:30 14.30 på Styrerommet, HiN Åge Danielsen Ruben Jensen Merethe Kumle Wenche Olsen Bjørn Christian Nilsen Ragnhild Johanne

Detaljer

MØTEBOK HØGSKOLESTYRET. Møte 6/2012 Styremøte 19. juni 2012. Off. versjon. Styremedlemmer til stede: Ekstern representant Styreleder

MØTEBOK HØGSKOLESTYRET. Møte 6/2012 Styremøte 19. juni 2012. Off. versjon. Styremedlemmer til stede: Ekstern representant Styreleder MØTEBOK Off. versjon HØGSKOLESTYRET Møte 6/2012 Styremøte 19. juni 2012 Styremedlemmer til stede: Åge Danielsen Ruben Jensen Merete Kumle Wenche Olsen Bjørn Christian Nilsen Ragnhild Johanne Rensaa Raymond

Detaljer

STYREMØTE 12. februar 2014 kl.09:00 14.30. på Styrerommet, HiN

STYREMØTE 12. februar 2014 kl.09:00 14.30. på Styrerommet, HiN Vedtaksprotokoll fra STYREMØTE 12. februar 2014 kl.09:00 14.30 på Styrerommet, HiN Deltakere: Styremedlemmer Åge Danielsen Ruben Jensen Wenche Olsen Bjørn Christian Nilsen Ragnhild Johanne Rensaa Raymond

Detaljer

STYREMØTE 27. mai 2014 på Styrerommet, HiN

STYREMØTE 27. mai 2014 på Styrerommet, HiN Vedtaksprotokoll fra STYREMØTE 27. mai 2014 på Styrerommet, HiN Møtets varighet. 11.30-15.00 Til stede: Styremedlemmer Åge Danielsen Ruben Jensen Merethe Kumle Wenche Olsen Arlene Hall Ragnhild Johanne

Detaljer

STYREMØTE 16. juni 2015 kl.08.30-12.00. Styrerommet, HiN

STYREMØTE 16. juni 2015 kl.08.30-12.00. Styrerommet, HiN Vedtaksprotokoll: STYREMØTE 16. juni 2015 kl.08.30-12.00 Styrerommet, HiN Til stede: Styremedlemmer Åge Danielsen Merethe Kumle Randi Punsvik Bjørn Christian Nilsen Ragnhild Johanne Rensaa Raymond Kristiansen

Detaljer

STYREMØTE 30. september 2014 kl.08.30 14.00. på Styrerommet, HiN

STYREMØTE 30. september 2014 kl.08.30 14.00. på Styrerommet, HiN Vedtaksprotokoll fra: STYREMØTE 30. september 2014 kl.08.30 14.00 på Styrerommet, HiN Til stede: Styremedlemmer Åge Danielsen Ruben Jensen Merethe Kumle Wenche Olsen Bjørn Christian Nilsen Ragnhild Johanne

Detaljer

MØTEBOK HØGSKOLESTYRET. Møte 3/2012 Styremøte 6. mars. Til stede:

MØTEBOK HØGSKOLESTYRET. Møte 3/2012 Styremøte 6. mars. Til stede: MØTEBOK HØGSKOLESTYRET Møte 3/2012 Styremøte 6. mars Til stede: Styremedlemmer Åge Danielsen Ruben Jensen Merete Kumle Wenche Olsen Bjørn Christian Nilsen Ragnhild Johanne Rensaa Raymond Kristiansen Wei

Detaljer

STYREMØTE. Telefonmøte 27. august 2012 kl.08:30 på Styrerommet, HiN. Det innkalles til: Eksterne deltakere ringer inn. Innkallingen går til:

STYREMØTE. Telefonmøte 27. august 2012 kl.08:30 på Styrerommet, HiN. Det innkalles til: Eksterne deltakere ringer inn. Innkallingen går til: Det innkalles til: STYREMØTE Telefonmøte 27. august 2012 kl.08:30 på Styrerommet, HiN Eksterne deltakere ringer inn Innkallingen går til: Styremedlemmer Åge Danielsen Ruben Jensen Merete Kumle Wenche Olsen

Detaljer

STYREMØTE 10. desember 2015 kl.12.00 15.15. Styrerommet, HiN

STYREMØTE 10. desember 2015 kl.12.00 15.15. Styrerommet, HiN Vedtaksprotokoll fra: Til stede: Styremedlemmer STYREMØTE 10. desember 2015 kl.12.00 15.15 Styrerommet, HiN Åge Danielsen Ruben Jensen Merethe Kumle Wenche Olsen Bjørn Christian Nilsen Ragnhild Johanne

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Fra administrasjonen møtte: Bjørn Solvang. Ragnhild Johanne Rensaa Prodekan for utdanning

MØTEPROTOKOLL. Fra administrasjonen møtte: Bjørn Solvang. Ragnhild Johanne Rensaa Prodekan for utdanning MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi Møtested: Styrerommet E2016, UiT i Narvik Møtedato: Tidspunkt: 09:00 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

STYREMØTE 10. desember 2014 kl.08.30-15.00. Styrerommet, HiN

STYREMØTE 10. desember 2014 kl.08.30-15.00. Styrerommet, HiN Vedtaksprotokoll: STYREMØTE 10. desember 2014 kl.08.30-15.00 Styrerommet, HiN Til stede: Styremedlemmer Åge Danielsen Ruben Jensen Merethe Kumle Wenche Olsen Bjørn Christian Nilsen Ragnhild Johanne Rensaa

Detaljer

STYREMØTE 10. desember 2012 kl.08:30 14:05 på Styrerommet, HiN

STYREMØTE 10. desember 2012 kl.08:30 14:05 på Styrerommet, HiN Møtebok 10 STYREMØTE 10. desember 2012 kl.08:30 14:05 på Styrerommet, HiN Til stede: Styremedlemmer Åge Danielsen Ruben Jensen Randi Punsvik Wenche Olsen Arlene Hall Ragnhild Johanne Rensaa Raymond Kristiansen

Detaljer

Strategi og strukturprosessen videre

Strategi og strukturprosessen videre SAKSUTREDNING Sak: Saksbehandler: Strategi og strukturprosessen videre Anita Eriksen Universitetsledelsens kommentarer I denne styresaken får styret en oversikt over det arbeidet som er startet opp rundt

Detaljer

Fylkesrådsleder Tomas Norvoll St. meld. Nr 18 Konsentrasjon for kvalitet, Strukturreform i universitetets- og høyskolesektoren 20.

Fylkesrådsleder Tomas Norvoll St. meld. Nr 18 Konsentrasjon for kvalitet, Strukturreform i universitetets- og høyskolesektoren 20. Fylkesrådsleder Tomas Norvoll St. meld. Nr 18 Konsentrasjon for kvalitet, Strukturreform i universitetets- og høyskolesektoren 20.april 2015, Bodø Strukturreform i universitetets- og høyskolesektoren Fylkesordfører;

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Formannskapet har derfor følgende merknader og presiseringer til foreslåtte strategi;

SAKSFREMLEGG. Formannskapet har derfor følgende merknader og presiseringer til foreslåtte strategi; SAKSFREMLEGG Saksnr.: 14/697-2 Arkiv: A62 &13 Sakbeh.: Andreas Foss Westgaard Sakstittel: HØRING - UIT 2020 - NY STRATEGI FOR UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET Planlagt behandling: Formannskapet Administrasjonens

Detaljer

leder varamedlem medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem

leder varamedlem medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 4/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 18.06.2014 Tidspunkt: 08:30 14:00 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein Brynjolv Anke Inge Myrvoll Bodil Børset Berit

Detaljer

Høgskolestyrets møte 6. november 2012 kl.08:30 14:00 - HiN Til stede:

Høgskolestyrets møte 6. november 2012 kl.08:30 14:00 - HiN Til stede: Møtebok 9/12: Høgskolestyrets møte 6. november 2012 kl.08:30 14:00 - HiN Til stede: Styremedlemmer Åge Danielsen Ruben Jensen Wenche Olsen Arlene Hall Ragnhild Johanne Rensaa Raymond Kristiansen Wei Deng

Detaljer

..viljen frigjør eller feller. Rektor Jarle Aarbakke 2. mars 2011, Drammen

..viljen frigjør eller feller. Rektor Jarle Aarbakke 2. mars 2011, Drammen ..viljen frigjør eller feller Rektor Jarle Aarbakke 2. mars 2011, Drammen Utfordringsbildet Økt konkurranse og en insentivstruktur som stimulerer til opprettelse av stadig flere små tilbud/ emner Demografiske

Detaljer

Strategisk plan 2014-2017

Strategisk plan 2014-2017 Strategisk plan 2014-2017 Visjon Høgskolen i Nesna skal være attraktiv, dynamisk og relevant for regionen. Virksomhetsidé Høgskolen i Nesna er en selvstendig høgskole som, alene og i samarbeid med andre

Detaljer

Å møte fremtidens kompetanseutfordringer i Nordland. NordlandsLøftet. Grunnlagsdokument. Forum NordlandsLøftet 2012-2015 (11.09.

Å møte fremtidens kompetanseutfordringer i Nordland. NordlandsLøftet. Grunnlagsdokument. Forum NordlandsLøftet 2012-2015 (11.09. Å møte fremtidens kompetanseutfordringer i Nordland NordlandsLøftet Grunnlagsdokument Forum NordlandsLøftet 2012-2015 (11.09.13) Innledning (1) Hvorfor Nordlandsløftet? Nordlandssamfunnet står overfor

Detaljer

Fylkesplan for Nordland

Fylkesplan for Nordland Fylkesplan for Nordland Ole Bernt Skarstein Dato 19.10.12 Ofoten Foto: Bjørn Erik Olsen Kort om prosessen Oppstart des. 2011 Oppstartsseminar februar 2012 Reg. planseminar marsmai 2012 Høring 24.10-12.12.12

Detaljer

Overordnet strategiplan for Universitetet i Nordland (2012-2016)

Overordnet strategiplan for Universitetet i Nordland (2012-2016) Overordnet strategiplan for Universitetet i Nordland (2012-2016) 1 Ambisjon Universitetet i Nordland skal utfordre etablerte sannheter og være en aktiv bidragsyter til den nasjonale og internasjonale kunnskapsallmenningen.

Detaljer

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Føringer i fusjonsplattformen Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Høy kvalitet Våre studenter skal oppleve undervisning, læring og læringsmiljø med høy kvalitet og høye kvalitetskrav. Utdanningene

Detaljer

Tilstede: Gunnar Bovim, Marianne Synnes, Jørn Wroldsen, Helge Klungland, Øystein Risa.

Tilstede: Gunnar Bovim, Marianne Synnes, Jørn Wroldsen, Helge Klungland, Øystein Risa. 1 Fusjon HiG, HiÅ, HiST, NTNU Referat fra Styringsgruppas møte 18.03.2015 Tilstede: Gunnar Bovim, Marianne Synnes, Jørn Wroldsen, Helge Klungland, Øystein Risa. Dessuten møtte: Trond Singsaas og Martha

Detaljer

MØTEBOK HØGSKOLESTYRET

MØTEBOK HØGSKOLESTYRET MØTEBOK HØGSKOLESTYRET Møte 5/2007 7. september 2007 Til stede: Håkon With Andersen Åge Danielsen Ellen Øseth Sidsel Kruuse-Meyer Elisabeth Romàn Bjørn Reidar Sørensen Annette Meidell Per Johan Nicklasson

Detaljer

HØRING - rapport fra utvalget for utredning av samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon i høyskolesektoren i Nordland (Nordlandsutvalget)

HØRING - rapport fra utvalget for utredning av samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon i høyskolesektoren i Nordland (Nordlandsutvalget) Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo HØGSKOLEN I NARVIK Deres ref.: Vår ref.: Narvik, 2010/54/KKV 22.04.2010 HØRING - rapport fra utvalget for utredning av samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon

Detaljer

Vedtakssak Dato: Vedlegg: 1. Referat fra møte med KD av

Vedtakssak Dato: Vedlegg: 1. Referat fra møte med KD av Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 15.04.2008 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: HS-V-019/08 HS-V-019/08 Campusutvikling sluttføring av KS1, organisering og budsjett Saksbehandler/-sted:

Detaljer

Sak RR Organisering, ledelse og styring av det fusjonerte universitetet

Sak RR Organisering, ledelse og styring av det fusjonerte universitetet MØTEREFERAT Møte: Rektorrådet for fusjonen mellom HiN, HiH og UiT Møtedato: 19.10.2105 Møteleder/referent: Rektor Anne Husebekk/seniorrådgiver Bjarte Toftaker Arkivref.: 2015/1550 Referat fra møte i rektorrådet

Detaljer

FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Forslag til vedtak: Vedlegg

FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Forslag til vedtak: Vedlegg FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Saksfremlegget bygger på Fellesstyrets styringsdokument for samorganisering og samlokalisering Norges veterinærhøgskole og Universitetet for miljø-

Detaljer

Utvalg: Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 1/2012 Møtested: E313, Universitetet i Nordland Dato: 31.1.2012 Tidspunkt: 08:30-15:00

Utvalg: Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 1/2012 Møtested: E313, Universitetet i Nordland Dato: 31.1.2012 Tidspunkt: 08:30-15:00 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 1/2012 Møtested: E313, Universitetet i Nordland Dato: 31.1.2012 Tidspunkt: 08:30-15:00 Til stede: Navn Funksjon Representerer Rita

Detaljer

Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA)

Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Tilbakemelding på profil og ambisjoner, resultater, strategiske prioriteringer og utfordringer Sektormål 1 Høy kvalitet i utdanning

Detaljer

Satsings- og tiltaksområder fra Strategisk plan og virksomhetsmål fra Departementets Tildelingsbrev

Satsings- og tiltaksområder fra Strategisk plan og virksomhetsmål fra Departementets Tildelingsbrev Satsings- og tiltaksområder fra Strategisk plan og virksomhetsmål fra Departementets Tildelingsbrev Forkortelser Strategisk plan ST Strategisk tiltak TD Tildelingsbrev Kilde Ansvar 2008 2009 2010 2011

Detaljer

Ekstraordinært STYREMØTE 30. januar 2015 kl.08.00. Pr telefon, Styrerommet, HiN

Ekstraordinært STYREMØTE 30. januar 2015 kl.08.00. Pr telefon, Styrerommet, HiN Det innkalles til: Ekstraordinært STYREMØTE 30. januar 2015 kl.08.00 Pr telefon, Styrerommet, HiN Innkallingen går til: Styremedlemmer Åge Danielsen Ruben Jensen Merethe Kumle Wenche Olsen Bjørn Christian

Detaljer

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Side 1 av 6 Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Attraktive regioner gjennom økt samspill mellom forskning og næringsliv Takk for invitasjonen til Kommunal-

Detaljer

1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3

1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3 STRATEGI 2012-2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3 4.2. HOVEDMÅL 3 5. ROLLE NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING

Detaljer

Y-veinord Kirkenes. Kirkenes onsdag 27. november kl. 13-14 Christine B. Østbø Munch, UiT Kjell Birger Hansen, Høgskolen i Narvik (HiN)

Y-veinord Kirkenes. Kirkenes onsdag 27. november kl. 13-14 Christine B. Østbø Munch, UiT Kjell Birger Hansen, Høgskolen i Narvik (HiN) Y-veinord Kirkenes Kirkenes onsdag 27. november kl. 13-14 Christine B. Østbø Munch, UiT Kjell Birger Hansen, Høgskolen i Narvik (HiN) 1 Bakgrunn Oljeindustriens aktiviteter i Nord-Norge utvides, og det

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Bodø kommune og Universitetet i Nordland

Samarbeidsavtale mellom Bodø kommune og Universitetet i Nordland Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 29.08.2013 57386/2013 2013/5407 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/158 Formannskapet 25.09.2013 Samarbeidsavtale mellom Bodø kommune og Universitetet

Detaljer

Kunnskap for en bedre verden 1

Kunnskap for en bedre verden 1 Kunnskap for en bedre verden 1 Noen sentrale spørsmål fra regjeringen: Bør institusjoner med få søkere og lave studenttall legge ned tilbud som er dekket av andre i regionen? Hvor og hvordan finner og

Detaljer

Høring av NOU 2014:5 MOOC til Norge - Nye digitale læringsformer i høyere utdanning

Høring av NOU 2014:5 MOOC til Norge - Nye digitale læringsformer i høyere utdanning Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Ledelsesstab Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep. 0032 OSLO Vår ref. 14/03543-4 Deres ref. 14/3274 1 Dato 03.10.2014 Høring av NOU 2014:5 MOOC til Norge

Detaljer

Møtereferat. fra. Lokalt hovedavtaleutvalg ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet

Møtereferat. fra. Lokalt hovedavtaleutvalg ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Stavanger Møtereferat Møtereferat fra Lokalt hovedavtaleutvalg ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Møtested: Kjølv Egelands hus, dekankontor D-329 Tid: 30.04.2014, kl. 13:00-14:30

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 2/2015 Møtested: Styrerommet Dato: 04.03.2015 Tidspunkt: 10:30 16:40. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 2/2015 Møtested: Styrerommet Dato: 04.03.2015 Tidspunkt: 10:30 16:40. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 2/2015 Møtested: Styrerommet Dato: 04.03.2015 Tidspunkt: 10:30 16:40 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein Paul Birger Torgnes Bodil Børset Inge Myrvoll

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 17/4005 /37253/ Leif Martin Haugen Telefon:

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 17/4005 /37253/ Leif Martin Haugen Telefon: Saksfremlegg Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 17/4005 /37253/17-000 Leif Martin Haugen 15.06.17 &13 Telefon: 414 12 863 Saken skal behandles i følgende utvalg: FSK HØRING - FAGLIG ORGANISERING

Detaljer

Vedtakssaker. 7/15 15/02668-2 Godkjenning av innkalling og saksliste 2. 8/15 15/02668-1 Godkjenning av protokoll 3

Vedtakssaker. 7/15 15/02668-2 Godkjenning av innkalling og saksliste 2. 8/15 15/02668-1 Godkjenning av protokoll 3 MØTEINNKALLING Fakultetsstyre Profesjonshøgskolen Dato: 03.06.2015 kl. 9:00 Sted: Arkivsak: 15/02668 Arkivkode: Møterom 3428.16 (Grønne møterommet i administrasjonen) Mulige forfall meldes snarest til

Detaljer

Møteprotokoll Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: Dato: Tidspunkt: Følgende faste medlemmer møtte Følgende medlemmer hadde meldt forfall

Møteprotokoll Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: Dato: Tidspunkt: Følgende faste medlemmer møtte Følgende medlemmer hadde meldt forfall Møteprotokoll Høgskolestyret Styre/råd/utvalg: Møtested: Thon hotels, Brønnøysund Dato: 24.04. 25.04. 2013 Tidspunkt: 24.04. kl. 13 til 25.04. kl. 12 Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Hanne Reistad

Detaljer

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: MN- fakultetsstyret Sakstype: Orienteringssak Saksnr.: 51/16 Møtedato: 5. desember 2016 Notatdato:25. november 2016 Saksbehandler:Jarle

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Gisle Pettersen MEDL TEK Arne Hjalmar Hansen NESTL EKS Johanne Alteren MEDL FAG Kristoffer Grorud MEDL STU

Forfall: Navn Funksjon Representerer Gisle Pettersen MEDL TEK Arne Hjalmar Hansen NESTL EKS Johanne Alteren MEDL FAG Kristoffer Grorud MEDL STU MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 4/2014 Møtested: Stokmarknes, Universitetet i Nordland, Campus Vesterålen Dato: 01.10.2014 Tidspunkt: 13:30-16:30 Til stede: Rita

Detaljer

Fakultet for kunstfag

Fakultet for kunstfag Fakultet for kunstfag 2015-2019 Fakultetets overordnede visjon Visjon og profil Fakultet for kunstfag skal levere betydelige bidrag til utviklingen av kunstfagene innen undervisning, forskning og kunstnerisk

Detaljer

Fusjonering i høyere utdanning bidrar det til regional utvikling?

Fusjonering i høyere utdanning bidrar det til regional utvikling? Fusjonering i høyere utdanning bidrar det til regional utvikling? Erfaringer fra fusjonsdiskusjoner fra Høgskolen i Narvik Kjetil Kvalsvik Høgskolen i Narvik Litt om fusjoner En fusjons og/eller alliansebølge

Detaljer

Fylkesråd for utdanning Oddleif Olavsen. Orientering til Fylkestinget om NOU 2014:14 16.februar 2015, Svolvær

Fylkesråd for utdanning Oddleif Olavsen. Orientering til Fylkestinget om NOU 2014:14 16.februar 2015, Svolvær Fylkesråd for utdanning Oddleif Olavsen. Orientering til Fylkestinget om NOU 2014:14 16.februar 2015, Svolvær Fylkesordfører - Det nasjonale fagskoleutvalget leverte sin utredning «Fagskolen et attraktivt

Detaljer

ARBEIDET MED MULIG FUSJON HIL OG HH

ARBEIDET MED MULIG FUSJON HIL OG HH ARBEIDET MED MULIG FUSJON HIL OG HH DIREKTØRMØTET I BODØ, 19. MAI 2016 VED PÅL E DIETRICHS, DIREKTØR VED HØGSKOLEN I HEDMARK VISJONENE TIL DE TO HØGSKOLENE HiL Høgskolen i Lillehammer - læring og opplevelser

Detaljer

Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 4/12 Møtested: E313, Universitetet i Nordland Dato: Tidspunkt: 08:30-11:40

Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 4/12 Møtested: E313, Universitetet i Nordland Dato: Tidspunkt: 08:30-11:40 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 4/12 Møtested: E313, Universitetet i Nordland Dato: 05.12.2012 Tidspunkt: 08:30-11:40 Til stede: Navn Funksjon Representerer Rita

Detaljer

SAKSLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 33/07 og 34/07 ble behandlet først i møtet. Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes.

SAKSLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 33/07 og 34/07 ble behandlet først i møtet. Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes. UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET Referat fra møte i i UHRs administrasjonsutvalg 22. juni 2007 Tid: 22.06.07 fra kl. 09.00-12.30 Sted: Høgskolen i Agder, Kristiansand Tilstede Medlemmer:

Detaljer

Strukturreformen i høyere utdanning Konsekvenser for HiNTs regionale posisjon og rolle. Steinar Nebb, Rektor Høgskolen i Nord - Trøndelag

Strukturreformen i høyere utdanning Konsekvenser for HiNTs regionale posisjon og rolle. Steinar Nebb, Rektor Høgskolen i Nord - Trøndelag Strukturreformen i høyere utdanning Konsekvenser for HiNTs regionale posisjon og rolle Steinar Nebb, Rektor Høgskolen i Nord - Trøndelag Høgskolen i Nord - Trøndelag i dag status og faktainformasjon Fakta

Detaljer

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015)

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) 1 Visjon Handelshøyskolen i Trondheim skal være en selvstendig, anerkjent handelshøyskole med internasjonal

Detaljer

MØTEBOK HØGSKOLESTYRET

MØTEBOK HØGSKOLESTYRET MØTEBOK HØGSKOLESTYRET Møte 7/2007 10. desember 2007 Til stede: Håkon With Andersen Åge Danielsen Marit Allern Randi Punsvik Sidsel Kruuse-Meyer Bjørn Reidar Sørensen Marit Andreassen Annette Meidell Per

Detaljer

Høring Rapport og finansiering av universiteter og høyskoler

Høring Rapport og finansiering av universiteter og høyskoler Kunnskapsdepartementet v/ Universitets- og høyskoleavdelingen Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Deres ref.: 15/162 Vår ref.: Dato: 09.02.15 Høring Rapport og finansiering av universiteter og høyskoler Vi viser

Detaljer

Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Árdna, universitetets samiske kulturhus, Campus Breivika, Tromsø Møtedato: Tidspunkt: 09:00 15:30

Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Árdna, universitetets samiske kulturhus, Campus Breivika, Tromsø Møtedato: Tidspunkt: 09:00 15:30 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Árdna, universitetets samiske kulturhus, Campus Breivika, Tromsø Møtedato: 10.03.2016 Tidspunkt: 09:00 15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

ØKONOMI OG ADMINISTRASJON REVISJON

ØKONOMI OG ADMINISTRASJON REVISJON Bachelor i ØKONOMI OG ADMINISTRASJON REVISJON www.hiof.no Høgskolen i Østfold HALDEN Bachelor i økonomi og administrasjon Et tradisjonelt treårig studium, anerkjent og velkjent Utdannelsen gir et utmerket

Detaljer

Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 05/14 Møtested: Nye møterommet, Universitetet i Nordland Dato: 26.11.2014 Tidspunkt: 09:00-13:00

Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 05/14 Møtested: Nye møterommet, Universitetet i Nordland Dato: 26.11.2014 Tidspunkt: 09:00-13:00 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 05/14 Møtested: Nye møterommet, Universitetet i Nordland Dato: 26.11.2014 Tidspunkt: 09:00-13:00 Til stede: Rita Lekang Leder EKS

Detaljer

Nye NTNU Norges største universitet - veien dit og mulighetene fremover

Nye NTNU Norges største universitet - veien dit og mulighetene fremover Nye NTNU Norges største universitet - veien dit og mulighetene fremover Professor Are Strandlie, HiG Medlem i HiG-styret siden 2007 Teknologi- og Polymerdagene 23/09/2015 HiG 3500 studenter Foto: Espen

Detaljer

FORBEREDELSE TIL ETATSSTYRINGSMØTET

FORBEREDELSE TIL ETATSSTYRINGSMØTET US 46/2016 FORBEREDELSE TIL ETATSSTYRINGSMØTET Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Jan Olav Aasbø Arkiv nr: 16/00948 Vedlegg: 1. Kunnskapsdepartementets brev av 19.04.2016 om Dagsorden

Detaljer

Strategiplan Avdeling for lærerutdanning og internasjonale studier

Strategiplan Avdeling for lærerutdanning og internasjonale studier Vedtatt i AS januar 2010 (AS 06-10) Journalnr. 2008/273 Strategiplan 2008 2011 Avdeling for lærerutdanning og internasjonale studier - med resultatmål for 2010 Virksomhetsidé Avdeling for lærerutdanning

Detaljer

Terje Bostad - tidligere boligdirektør og rådgiver i SiT Styreleder i Boligstiftelsen for trygdeboliger, Trondheim kommune

Terje Bostad - tidligere boligdirektør og rådgiver i SiT Styreleder i Boligstiftelsen for trygdeboliger, Trondheim kommune Campus- og byutvikling i Trondheim blir tilstrekkelige arealer til et variert boligtilbud ivaretatt? Terje Bostad - tidligere boligdirektør og rådgiver i SiT Styreleder i Boligstiftelsen for trygdeboliger,

Detaljer

NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet

NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet Vedtatt av rektor 20.12.2016 1 Innhold NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet... 3 Visjon... 3 3 hovedmål... 3 Hovedmål 1 NTNU skal bidra til samfunnsutvikling,

Detaljer

SAKSPAPIRER. Saksnr: 76-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll.

SAKSPAPIRER. Saksnr: 76-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. Møtested: Avd. for Helse og sosialfag Møtedato: 30.10.06 Arkivref: red/76-06 Innstilling fra: Studentleder Saksbehandler: Renee E. Dalan Saksnr: 76-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll.

Detaljer

Møtebok: Høgskolestyret ( ) Høgskolestyret. Dato: Campus Elverum. Notat:

Møtebok: Høgskolestyret ( ) Høgskolestyret. Dato: Campus Elverum. Notat: Møtebok: Høgskolestyret (01.03.2016) Høgskolestyret Dato: 03.01.2016 Sted: Campus Elverum Notat: Saksliste Godkjenning av innkalling Godkjenning av sakskart Vedtakssaker 1/16 Strukturell tilhørighet for

Detaljer

Gruppa vedtok i sitt siste møte et forslag til revidert mandat, som legges fram for Styringsgruppa til vedtak.

Gruppa vedtok i sitt siste møte et forslag til revidert mandat, som legges fram for Styringsgruppa til vedtak. Fusjon HiG, HiÅ, HiST, NTNU Styringsgruppa møte 14.09. 2015, kl 1200-1600. Saksliste 38/15 Administrativ organisering fra 2017 Styringsgruppa har tidligere oppnevnt en egen arbeidsgruppe for å utrede NTNUs

Detaljer

Strukturreformen i høyere utdanning. HiN Ts posisjon 2020. Steinar Nebb, rektor Høgskolen i Nord - Trøndelag

Strukturreformen i høyere utdanning. HiN Ts posisjon 2020. Steinar Nebb, rektor Høgskolen i Nord - Trøndelag Strukturreformen i høyere utdanning. HiN Ts posisjon 2020 Steinar Nebb, rektor Høgskolen i Nord - Trøndelag Universitets - og høyskolesektoren i Norge 8 universiteter 8 vitenskapelige høgskoler 2 kunsthøgskoler

Detaljer

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014 Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014 Visjon Strategisk Næringsplan Rana kommune skal være en motor for regional vekst og utvikling med 30 000 innbyggere innen 2030. Visjonen inkluderer dessuten at Mo i Rana

Detaljer

Saksnr.: Referent/tlf.: Sted/dato: 2014/196-20 Ingvild Fjellberg, 75 51 29 80 Bodø, 08.06..15. Institusjon

Saksnr.: Referent/tlf.: Sted/dato: 2014/196-20 Ingvild Fjellberg, 75 51 29 80 Bodø, 08.06..15. Institusjon Saksnr.: Referent/tlf.: Sted/dato: 2014/196-20 Ingvild Fjellberg, 75 51 29 80 Bodø, 08.06..15 Møtereferat Møtetype: HSAM Høgskolesamarbeidet Møtedato: 19.03.15 Møtested: MHL 11.202 MH- bygget UiT Neste

Detaljer

Overordnet beskrivelse av fusjonsprosessen SiTel SIBV

Overordnet beskrivelse av fusjonsprosessen SiTel SIBV Overordnet beskrivelse av fusjonsprosessen SiTel SIBV Bakgrunn Kunnskapsdepartementet (KD) har igangsatt en restruktureringsprosess av universitets- og høgskolesektoren. I brev fra KD 19.6.2015 står det

Detaljer

NTNU S-sak 18/08 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet RE/IF Arkiv: N O T A T

NTNU S-sak 18/08 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet RE/IF Arkiv: N O T A T NTNU S-sak 18/08 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 14.04.08 RE/IF Arkiv: N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Campusutvikling sluttføring av KS1, organisering og budsjett Tilråding: Styret

Detaljer

Representantskapet. Godkjent referat

Representantskapet. Godkjent referat Representantskapet Godkjent referat Møtedato: 17.11.2009 Møtetid: Kl. 12:00 17:00 Møtested: Høgskolen i Oslo Saksnr.: 09/350 SAKSLISTE Saksnr. Sakstittel 008/09 Godkjenning av innkalling/saksliste 009/09

Detaljer

Høringsuttalelse fra Avdeling Vernepleie - Organisering av UiT Norges arktiske universitet

Høringsuttalelse fra Avdeling Vernepleie - Organisering av UiT Norges arktiske universitet Avdeling vernepleie Arkivref.: 2016/712 Dato: 10.03.2017 Odd Arne Paulsen Høringsuttalelse fra Avdeling Vernepleie - Organisering av UiT Norges arktiske universitet Høringsuttalelse til sak: Organisering

Detaljer

Prosjektplan vedtatt i fakultetsstyremøte sak 67/15

Prosjektplan vedtatt i fakultetsstyremøte sak 67/15 Prosjektplan vedtatt i fakultetsstyremøte 16.12.15 sak 67/15 HF 2018 PROSJEKT STUDIEPROGRAMPORTEFØLJE Prosjektplan og organisering Det humanistiske fakultet ved Universitetet i Bergen skal ha en framtidsrettet

Detaljer

Forskningsutvalget. Referat fra møte i UHRs forskningsutvalg 17. september Det var følgende saksliste: Følgende var til stede:

Forskningsutvalget. Referat fra møte i UHRs forskningsutvalg 17. september Det var følgende saksliste: Følgende var til stede: Forskningsutvalget Følgende var til stede: Medlemmer: Dag Rune Olsen, rektor (leder) Simone Heinz, forskningsdirektør, UiA Jan Olav Henriksen, forskningsdekan, MF Pål A. Pedersen, rektor, UiN Peter Tornqvist,

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Strategi 2014 2018

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Strategi 2014 2018 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Strategi 2014 2018 Mulighetenes tid en ambisiøs strategi for NMBU Dette er en tid for store muligheter og store forventninger. Fusjonen og den forestående

Detaljer

Strategisk plan UTKAST

Strategisk plan UTKAST Strategisk plan 15.11.2007 UTKAST Prosess 30. oktober styrebehandling. Styret ønsket en kort strategisk plan og en mer omfattende handlingsplan. November høring internt med behandling i avdelinger, administrasjonen

Detaljer

Samhandlingsreformen og kompetansebehov. Rådgiver Arnfinn Andersen, Helsefak Møte med VIN-nettverket Uvett 15. september, 2011

Samhandlingsreformen og kompetansebehov. Rådgiver Arnfinn Andersen, Helsefak Møte med VIN-nettverket Uvett 15. september, 2011 Samhandlingsreformen og kompetansebehov Rådgiver Arnfinn Andersen, Helsefak Møte med VIN-nettverket Uvett 15. september, 2011 Det helsevitenskapelige fakultet Helsefak Stort, ressurssterkt og komplekst

Detaljer

Strategi 2024 Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer

Strategi 2024 Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer Strategi 2024 Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer Ny viten ny praksis Visjon og slagord Visjon Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer Slagord Ny viten ny praksis Våre verdier

Detaljer

Høring - Ny organisasjonsmodell for UiT Norges arktiske universitet

Høring - Ny organisasjonsmodell for UiT Norges arktiske universitet Journalpost:17/45624 Saksnummer Utvalg/komite Dato 193/2017 Fylkesrådet 09.06.2017 121/2017 Fylkestinget 12.06.2017 Komite for plan og økonomi 12.06.2017 Høring - Ny organisasjonsmodell for UiT Norges

Detaljer

NY MÅLSTRUKTUR FOR UMB

NY MÅLSTRUKTUR FOR UMB NOTAT 14.11.2012 PS/JOA NY MÅLSTRUKTUR FOR UMB Innledning Kunnskapsdepartementet (KD) har utarbeidet ny målstruktur for UH institusjonene. Den nye målstrukturen er forenklet ved at KD fastsetter 4 sektormål

Detaljer

Avdeling for helse- og sosialfag. Strategisk plan

Avdeling for helse- og sosialfag. Strategisk plan Avdeling for helse- og sosialfag Strategisk plan 2013-2016 Vedtatt i avdelingsstyret 16.01.2013 INNHOLD Innledning... 3 Høgskolen i Østfolds verdigrunnlag... 3 Studiested Fredrikstads visjon... 3 1 Utdanning...

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Strategi

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Strategi Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Strategi 2014 2018 Mulighetenes tid en ambisiøs strategi for NMBU Dette er en tid for store muligheter og store forventninger. Fusjonen og den forestående

Detaljer

Tidspunkt for samorganiseringen mellom NVH og UMB. Dokumenter: a) Saksframlegg. Forslag til vedtak:

Tidspunkt for samorganiseringen mellom NVH og UMB. Dokumenter: a) Saksframlegg. Forslag til vedtak: US-SAK NR: 24 /2011 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: UNIVERSITETSDIREKTØREN ARKIVSAK NR: 2010/30-12 Tidspunkt for samorganiseringen mellom NVH og

Detaljer

Hva er god planlegging?

Hva er god planlegging? Hva er god planlegging? Tim Moseng Mo i Rana 22. april 2013 Foto: Bjørn Erik Olsen Temaer Kommuneplanlegging Planstatus for Indre Helgeland Planstrategi og kommuneplan Kommuneplanens samfunnsdel Lokal

Detaljer

SAK 02/15 - Godkjenning av innkalling. Godkjenning av møteprotokoll fra 12.12.14.

SAK 02/15 - Godkjenning av innkalling. Godkjenning av møteprotokoll fra 12.12.14. MØTEBOK FRA STYREMØTET FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD Møtet ble holdt Til stede Meldt forfall Fredag 13.februar 2015 - Campus Kongsberg Styreleder/rektor Petter Aasen, varamedlem Christian Brørs,

Detaljer

Hvorfor bør Universitetet i Agder fusjonere med Høgskolen i Telemark?

Hvorfor bør Universitetet i Agder fusjonere med Høgskolen i Telemark? Hvorfor bør Universitetet i Agder fusjonere med Høgskolen i Telemark? Innlegg på temamøte i Vest-Agder Høyre 28.04.2014 Torunn Lauvdal, rektor Universitetet i Agder Utgangspunktet: Hva slags universitet

Detaljer

Strukturreform i universitets- og høgskolesektoren 2014- KHiB informasjonsmøte 28.04.2015

Strukturreform i universitets- og høgskolesektoren 2014- KHiB informasjonsmøte 28.04.2015 Strukturreform i universitets- og høgskolesektoren 2014- KHiB informasjonsmøte 28.04.2015 Vinter/vår 2014: Regjeringen varslet kommende stortingsmelding om strukturreform i universitets- og høgskolesektoren.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Til saksliste: Forslag fra ordfører: Sak 0078/08 behandles etter referater og meldinger.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Til saksliste: Forslag fra ordfører: Sak 0078/08 behandles etter referater og meldinger. MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 11.09.2008 Møtestart: 14.00. Møteslutt: 15.00. Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Viggo Willassen Viggo Johnsen Tor Andersen møtte for Ingelin

Detaljer

Strategisk plan 2010-2020

Strategisk plan 2010-2020 Strategisk plan 2010-2020 FOTO: JAN UNNEBERG Visjon: Det odontologiske fakultet ved Universitetet i Oslo skal utdanne kandidater til selvstendig klinisk yrkesutøvelse som sikrer at tannhelsetjenester av

Detaljer

Politisk prinsipprogram for SP HiOA

Politisk prinsipprogram for SP HiOA Politisk prinsipprogram for SP HiOA 1. Fag og kvalitet 1.1 Samarbeid, arbeidsdeling og faglig konsentrasjon a) HiOA skal ha robuste fagmiljøer. b) HiOA skal samarbeide med andre institusjoner som tilbyr

Detaljer

Rektor Bjørn Olsen, universitetsdirektør Stig Fossum, direktør Beate Aspdal. 18/16 16/ Godkjenning av protokoll fra møte 6.

Rektor Bjørn Olsen, universitetsdirektør Stig Fossum, direktør Beate Aspdal. 18/16 16/ Godkjenning av protokoll fra møte 6. MØTEPROTOKOLL Styret for Nord universitet Dato: 17.02.2016 kl. 09:00 15.00 Sted: Arkivsak: 15/05680 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Vigdis Moe Skarstein, Bjørg Tørresdal,

Detaljer

Mål- og strategiplan. Mål- og strategiplan for Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører

Mål- og strategiplan. Mål- og strategiplan for Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører Mål- og strategiplan Mål- og strategiplan 2014-2017 Innhold Forord... 3 Strategisk retning 2014-2017... 4 Mål og fokusområder... 5 Hovedmål 1: Gi fagskoleutdanning med god kvalitet... 5 Hovedmål 2 Øke

Detaljer

Referat fra møte i UHRs arbeidsgruppe for karakteranalyse, onsdag 13.03.2013 Kl 11 ca 1500 i UHR. Pilestredet 46, 6. etasje. M20

Referat fra møte i UHRs arbeidsgruppe for karakteranalyse, onsdag 13.03.2013 Kl 11 ca 1500 i UHR. Pilestredet 46, 6. etasje. M20 Tilstede: Asbjørn Bjørnset Grete Lysfjord Per Manne Birgitte Levy (ref. UHR) Forfall: Svein Gladsø Kirsti Margrethe Mortensen Trine Oftedal 13.03.2013 Referat fra møte i UHRs arbeidsgruppe for karakteranalyse,

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 18. juni.2009 Dato møte: 25. juni 2009 Saksbehandler: Administrerende direktør Vedlegg: Oppfølgingen av styresak 20/2009 SAK 103/2009 STATUS IKT I OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS

Detaljer

Høringssvar-Strategisk plan 2007-2010 Høgskolen i Narvik. Narvik bystyre vedtar Høringssvar Strategisk plan 2007 2010 for Høgskolen i Narvik.

Høringssvar-Strategisk plan 2007-2010 Høgskolen i Narvik. Narvik bystyre vedtar Høringssvar Strategisk plan 2007 2010 for Høgskolen i Narvik. NARVIK KOMMUNE Plan og strategi Saksframlegg Arkivsak: 06/4387 Dokumentnr: 2 Arkivkode: K2-U01, K3-Q13 Saksbeh: Pål Domben SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr Saksbeh. Bystyret 09.11.2006

Detaljer

Organisering - styring

Organisering - styring Organisering - styring Ansatt rektor, ekstern styreleder, fem ansatte dekaner. Tre studiesteder Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap (970 studenter) Avdeling for helsefag (615 studenter) Avdeling

Detaljer

MISJONSHØGSKOLEN INNKALLING HØGSKOLESTYRET

MISJONSHØGSKOLEN INNKALLING HØGSKOLESTYRET MISJONSHØGSKOLEN INNKALLING HØGSKOLESTYRET MØTE: Høgskolestyret DATO: Fredag 2. mars 2012 TID: 9.00 13.00 DELTAKERE: MØTENDE VARA: MØTESTED: BIBEL OG BØNN: Bjørg Tørresdal, styreleder, Inge Særheim, Karen

Detaljer