STYREMØTE 15. oktober 2013 kl.08:30

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STYREMØTE 15. oktober 2013 kl.08:30"

Transkript

1 Det innkalles til: STYREMØTE 15. oktober 2013 kl.08:30 på Styrerommet, HiN Innkallingen går til: Styremedlemmer Åge Danielsen Ruben Jensen Merethe Kumle Wenche Olsen Bjørn Christian Nilsen Ragnhild Johanne Rensaa Raymond Kristiansen Wei Deng Solvang Baard Arnøy Diana Jensen Mats Erik Vikholt Styreleder Ekstern representant Ekstern representant Ekstern representant Ekstern representant Faglig tilsatt Faglig tilsatt Faglig tilsatt Faglig tilsatt Tekn./adm. tilsatt Studentrepresentant Studentrepresentant Kopi til orientering: Vararepresentanter Gunnar Hartvigsen Frank Lindberg Randi Punsvik Randi Erlandsen Arlene Hall Gunn-Mari Jenssen Bjørn Reidar Sørensen Anne Gjerløw Anna Hultgren Olsen Bjørn Dinesen Ekstern representant Ekstern representant Ekstern representant Ekstern representant Faglig tilsatt Faglig tilsatt Faglig tilsatt Tekn./adm. tilsatt Studentrepresentant, vara for Diana Jensen Studentrepresentant Administrativt ansatte: Arne Erik Holdø Bjørnar Storeng Bjørn Solvang Wenche Falch Rektor, HiN Direktør, HiN Dekan, avdeling for teknologi Dekan, avdeling for helse og samfunn 1

2 ORIENTERINGSSAKER: 1. Referat IDF 2. Orientering om søker- opptaks- og studenttall - muntlig v/jon Are Lunde 3. Orientering om planlagt medarbeiderundersøkelse i 2014 ved HiN 4. Avtaler mellom HiN og NORUT (u.off 23) 5. Rapport for High North Technology Centre (u.off 14) 6. Langtidsplan for Studentsamskipnaden i Nordland 7. Strukturen i UH-sektoren muntlig orientering 8. Orientering om status og fremdrift i NOKUT-prosessen v/ Anne Gjerløw og Jon Are Lunde. SAKSLISTE Sak 27/13: Godkjenning av møteinnkalling, referat og saksliste. Sak 28/13: Budsjettforslag Utenfor rammen. Sak 29/13: Nye studieplaner med emnebeskrivelser skoleåret 2014/2015 Sak 30/13: Studieporteføljen for kommende studieår 2014/2015 Sak 31/13: Statusrapport - etablering av masterstudium i Helseteknologi Sak 32/13: Arbeidsplan for 2014 for Styret Sak 33/13: Eventuelt 2

3 3

4 M ø t e r e f e r a t Møte: IDF-møte Møtetidspunkt: Mandag kl Møtested: E2051 Møtedeltakere: LO: Sidsel Kruuse-Meyer (NTL) UNIO: Charlotte Nyhus (NSF), Arlene Hall (UDF), Randi Eilertsen (UDF), Steen Mejrup (FF) Akademikerne: Jan-Arne Pettersen (TEKNA), Johnny Tokle (NITO) Bjørnar Storeng, Anne Gjerløw, Lise Bang Ericsson Observatør: Bjørn Solvang, Wenche Falch Forfall: Fra/Referent: Anne Gjerløw Dekanene kalles inn som observatører til IDF-møtene for å svare på spørsmål (gjelder primært den første halve timen av møtet). Ordningen gjelder inntil vi har fått på plass medbestemmelsesordningen på avdelingsnivå. Medbestemmelse på lavere nivå er et punkt i den pågående revisjonen av tilpasningsavtalen til hovedavtalen. Oppfølgingssaker: Sak 5/13 Revisjon / oppdatering av funksjonsbeskrivelser AT. Henvendelse fra NITO: Kan direktør orientere på IDF møtet hvor langt arbeidet med å få på plass funksjonsbeskrivelsene på avdeling på teknologi er kommet. Det begynner å haste få dette på plass, bakgrunn for min bekymring er at dette kan gå ut over sikkerheten i våre laboratorier. I sommer har det vært et uhell i vindtunnelen, denne gang kun materielle skader. Har student eller ansatt vært i nærheten der biter ble kastet ut med stor kraft kunne det ha medført meget alvorlig personskader. Dersom det er slik at manglene funksjonsbeskrivelser fører til at Programområdelederne tar lett på HMS er det bekymringsfullt. Får utenlandske ansatt god nok opplæring i HMS slik at det blir i stand til å gjennomføre risikovurdering? Svar fra dekan ved Avdeling for teknologi (AT): 4

5 Høsten 2012 fikk AT inndratt alle investeringsmidler. Områdelederne går årlige vernerunder. Det utarbeides tiltaksliste, men det er ikke alle tiltak vi har økonomi til å få iverksatt. Funksjonsbeskrivelsene omhandler også ansvar for laboratoriene, beskrivelsene er nå under revisjon. Det er lagt opp en prosess for revisjon av funksjonsbeskrivelsene, studie- og programområdene vil gå gjennom dem og komme med endringsforslag innen 23. september. Vindtunnelen ønskes flyttet fra HiNs parkeringsplass, alternative plasseringer blir vurdert. NITO påpeker at det har krevd mye masing for å få gjennomført vernerundene. Det er viktig å få på plass personalansvar og ansvar for HMS. Det er arbeidsgivers ansvar å gi opplæring, dette kan være særskilt utfordrende med tanke på utenlandske arbeidstakere, siden de fleste sikkerhetsinstruksene kun forefinnes på norsk. TEKNA bemerker at ikke alle områdelederne har informert egne ansatte om den interne prosessen. Sak 35/13 Orienteringssaker Informasjon om oppfølging av sak fra siste styremøte: Framtidig struktur innenfor høyere utdanning i Nord-Norge. o Styret ønsker en matrise med oversikt over fordeler og ulemper knyttet til ulike alternativer. Direktør delte ut forslag til prosess i møtet. Foruten en intern prosess ønsker styret også å få inn synspunkt fra bl.a. Narvik kommune, Ofoten regionråd, UNN Narvik. Utredningen skal fremmes for styret til møtet 3. desember. Det vil komme en formell henvendelse om å få oppnevnt representanter fra fagsiden og organisasjonene. o NTL viser til forslaget til prosess og ber om at sammensetningen av prosjektgruppen endres, «studiesjef og personalsjef» bør endres til «utvalg av seksjonsledere». o NSF foreslår at HiN i henvendelsen til UNN Narvik og Narvik kommune foreslår konkrete navn som deltakere i referansegruppen. o Natek, Vinn, Bamek, jernbaneverket kan være aktuelle deltakere i referansegruppen. o HiN vurderer å be om ekstern hjelp i utarbeidelsen av saken. Foreløpig plan for budsjettprosessen 2014 o Direktør la fram en foreløpig tidsplan for prosess med budsjett 2014 o Budsjettprosessen starter formelt 30. september. Da skal økonomiseksjonen ha sammenstilt lønnskostnader og andre faste utgifter slik at budsjettgrunnlaget er klart. o Organisasjonene skal involveres i arbeidet med budsjett på avdelinger / i seksjoner. o Dekan AT: AT er opptatt av det som kommer i forkant av 30. september. De arbeider med budsjetteringsprinsipper, blant annet utkast til alternative måter å fordele driftsmidler på. Eventuelle nye budsjetteringsprinsipper bør være avklart før avdelinger / seksjoner utarbeider sine budsjetter. o TEKNA: Spør hvor det ble av arbeidet med en ny budsjettmodell. o Direktør: Vi har ikke klar en ny budsjettmodell, men det kan bli endringer i prinsippene for beregning av kostnader. 5

6 o Organisasjonene påpekte at de forventer å bli involvert dersom det foreslås endringer i budsjetteringsprinsipper. Informasjon om arbeidet med utforming av maler for stillingsbeskrivelser for teknisk administrative stillinger utfordringer knyttet til beskrivelser i lokal lønnspolitikk. o Personalsjef orienterte om utforming av maler for stillingsbeskrivelser for teknisk administrative stillinger. Gjennom dette arbeidet har vi sett at det er behov for revisjon av lokal lønnspolitikk. Vi avventer en gjennomgang av lokal lønnspolitikk til våren Malene for stillingsbeskrivelser diskuteres med seksjonslederne. Oppfølging av møte i rektoratet 15. mai, og orientering i styremøte 28. mai: Man velger to personer fra hver avdeling og ser på undervisningsmetoder og gjennomstrømming. SPIN-leder inviteres med i gruppen. Gruppen skal ha fokus på: 1. Undervisningsmetoder og evalueringsmetoder i bruk. 2. Bruk av nettstøttet undervisning. 3. Økt gjennomstrømming. Utredningen skal være ferdig til 1. oktober Børre inviterer gruppen og gir dem et mandat. Saken følges opp på neste møte. Tidsfristen må sannsynligvis utvides. Sak 36/13 Eventuelt Direktør skal ha ferdig utkast til organisasjonskart til neste IDF-møte, 9. oktober. Administrasjonen vil få presentert en oversikt over undervisningsporteføljen av Frode Strøm. Presentasjonen vil gi en oversikt over hva som er dekket via egne ressurser og hva som kjøpes inn ved begge avdelinger. Organisasjonene ber om å få orientering om dette arbeidet. NTL etterspør oppfølging av evalueringsmøtet vi hadde før sommeren, «informasjon til ansatte». Kan vi lage et nyhetssted f.eks i HR-portalen? Dette må evt. følges opp i forhold til ansvar/ tid til å gjøre jobben. UDF etterspør informasjon om når høgskolens nye nettsider skal være ferdig.. 6

7 7

8 M ø t e r e f e r a t Møte: IDF-møte Møtetidspunkt: Onsdag kl Møtested: E2051 Møtedeltakere: LO: Sidsel Kruuse-Meyer (NTL), Christoffer Ørntuvik (NTL) UNIO: Arlene Hall (UDF), Steen Mejrup (FF), Randi Eilertsen (UDF), Charlotte Nyhus (NSF) Akademikerne: Asbjørn Førlie (NITO), Jan-Arne Pettersen (TEKNA) Bjørnar Storeng, Anne Gjerløw, Arne Erik Holdø, Lise Bang Ericsson Observatør: Helge Lagaard, Eirik Sund, Rolf Håkon Rensaa, Børre Bang Forfall: Bjørn Solvang, Wenche Falch, Johnny Tokle, Bente Nymoen Fra/Referent: Anne Gjerløw Sak 38/13 Styresaker til styremøtet Organisasjonene kommenterer at sakspapirene til styremøtet først ble sendt ut tirsdag, like før arbeidstidens slutt. Orienteringssaker: 1. Referat IDF 2. Orientering om søker- opptaks- og studenttall - muntlig v/jon Are Lunde 3. Orientering om planlagt medarbeiderundersøkelse i 2014 ved HiN Dersom medarbeiderundersøkelsen skal gjennomføres må det settes av midler (ca ) på budsjettet for Det må også settes av tid for å følge opp tilbakemeldingene som kommer via undersøkelsen. 4. Avtaler mellom HiN og NORUT (u.off 23) TEKNA stiller spørsmål til avtalen som omhandler laboratorieutstyr. Det er ikke full enighet om at NORUT eier alt som er listet opp i avtalen, dette gjelder særlig strekkprøvemaskinen som HiN også har investert i. Det er også uklarheter knyttet til bruk av bibliotek / tidsskrift og følgekostnader for HiN. 5. Rapport for High North Technology Centre (u.off 14) Rektor besluttet å trekke rapporten fra sakskartet til styremøtet , den utsettes til desembermøtet. De to som er navngitt vil få mulighet til å gi uttalelse i forhold til rapporten. TEKNA etterlyser kommentarer i rapporten til hvorfor senteret avvikles. Hva gikk galt og hva har vi lært til neste gang? Utenom lønnskostnader har HiN brukt av avsetningene til dette prosjektet. De totale kostnadene bør komme fram i rapporten. UDF ber om kommentarer til eventuell videreføring av prosjekt som er igangsatt i regi av senteret. 6. Langtidsplan for Studentsamskipnaden i Nordland

9 KD har pålagt samskipnaden å lage en langtidsplan. Narvik har et betydelig etterslep på vedlikeholdssiden. Eventuelt salg av boliger er ikke et tema i langtidsplanen. 7. Strukturen i UH-sektoren muntlig orientering 8. Orientering om status og fremdrift i NOKUT-prosessen v/ Anne Gjerløw og Jon Are Lunde. SAKSLISTE Sak 27/13: Godkjenning av møteinnkalling, referat og saksliste. Sak 28/13: Budsjettforslag Utenfor rammen. Det ble ikke tid til å gå gjennom denne saken i IDF-møtet. NSF kommenterer at det er foreslått sykepleie på nett, noe som er helt fremmed for de ansatte ved bachelor i sykepleie og det har ikke vært diskutert på avdelingen. Sak 29/13: Nye studieplaner med emnebeskrivelser skoleåret 2014/2015 Organisasjonene fikk sakspapirene utdelt i møtet. I kvalitetssikringssystemet er prosedyren for etablering av nye studieprogram beskrevet. Høgskolen bør forholde seg til denne prosedyren. Studieplan med læringsutbytte, emnebeskrivelse og en oversikt over økonomi etterspørres. TEKNA spør om de ansatte som er listet opp har kapasitet til å arbeide med phd-utdanningen, eller om det vil utløse overtid. Bare tre av masterprogrammene våre rekrutterer til doktorgradsutdanningen. Sak 30/13: Studieporteføljen for kommende studieår 2014/2015 Det vurderes å utsette opptak i ett år på masterprogrammet ingeniørdesign for å kunne bruke ressursene til etablering / oppstart av ph.d.-utdanningen, samt å gjøre kursendring i dette masterstudiet. Tilsvarende gjelder for masterprogrammet satelitteknologi. NTL spør om HiN har vurdert dette i forhold til studenter som er tatt opp på 5-årig løp. I følge prodekan er det ikke er tatt opp studenter på 5-årig løp på ingeniørdesign, men det må vurderes i forhold til satellitteknologi. Y-vei bygg er ikke å anse som ny studieplan. Norsk for utenlandske studenter mangler i studieporteføljen, det må rettes opp. Sak 31/13: Statusrapport - etablering av masterstudium i Helseteknologi Både UiT og HiN har problemer med forankring av denne saken i fagmiljøet og å få til samarbeid internt på tvers av avdelinger / fakultet. Sak 32/13: Arbeidsplan for 2014 for Styret Sak 33/13: Eventuelt Sikkerhetspolitikken for HiN er trukket som sak (var opprinnelig sak 31/13). Den vil bli fremmet til desembermøtet. Sak 39/13 Budsjett Presentasjon av budsjettgrunnlaget. (jf oversikt budsjettprosess) Gapet mellom beregnede inntekter for 2014 og utgifter ser i dag ut til å være på ca mill. Det vil være en stor utfordring å få et budsjett i balanse. Innen fredag skal dekanene og direktør gi tilbakemelding på nye stillinger/midlertidige ansettelser, maksimal ressursutnyttelse samt gi en vurdering av studieportefølje sett i forhold til økonomi. NTL spør om overtidsbruken, det jobbes mye overtid på HiN. Noen ledere har kommet med innspill for å hensynta overtid. 2

10 Presentasjonen til økonomisjefen blir sendt ut til organisasjonene. Organisasjonene ber om å få en oversikt over hva driftskostnadene for administrasjonen (16,7 mill) disponeres til. TEKNA stiller spørsmål til studieprogramsporteføljen, sett i sammenheng med høgskolens budsjett. Sak 40/13 Hovedverneombud + vara for neste 2-årsperiode (Jf utsendt e-post 20/9 til organisasjonene) NTL foreslår at Rolf Håkon Rensaa tar en ny toårsperiode. Han gir svar innen en uke. NITO spør nåværende vara, Johnny Tokle, om han også kan ta en ny periode. Sak 41/13 Organisasjonskart for HiN Forslag til organisasjonskart ble lagt fram på møtet. Eneste endring som er gjort er at studiested Alta er foreslått flyttet inn under Avdeling for teknologi. Det er redigeringsmessige feil i kartet. Boksen med tittel «stab» får nytt navn, «administrasjon». Avdeling for helse og samfunn deles inn i programområder (sykepleie og EVU) og studieområde (internasjonal beredskap). Forkurs i Bodø, Mo og Harstad er organisert under forkurset på AT. Fra neste år har vi ingeniørstudier på Mo og i Bodø - da vil vi måtte ta en vurdering av hvordan de skal inn i organisasjonskartet. TEKNA stiller spørsmål om det finnes et studieområde for nettbaserte studier. Hva med forskningsgruppelederne (når det er en annen person enn områdeleder), de har budsjettansvar og kan administrere forskningstiden til ansatte. Det kommer ikke fram av organisasjonskartet. Organisasjonskartet kan gjerne ha en beskrivelse av begrepene programområde og studieområde (ref styresak høsten 2009). Sak 42/13 Oppfølgingssaker Plan for bedre studiepoengsproduksjon Oppfølging av møte i rektoratet 15. mai, og orientering i styremøte 28. mai: Det er tatt initiativ for å sette sammen en arbeidsgruppe på tvers av avdelingene som skal jobbe med denne problematikken. I referatet fra rektoratet heter det: Man velger to personer fra hver avdeling og ser på undervisningsmetoder og gjennomstrømming. SPIN-leder inviteres med i gruppen. Gruppen skal ha fokus på: 1. Undervisningsmetoder og evalueringsmetoder i bruk. 2. Bruk av nettstøttet undervisning. 3. Økt gjennomstrømming. Børre Bang inviterer gruppen og gir dem et mandat. Utredningen skal være ferdig til 1. oktober. Tidsfristen må sannsynligvis utvides. 3

11 Børre Bang ga en muntlig orientering om arbeidet. Det vil foreligge en foreløpig rapport, med orientering til styret i desembermøtet. Struktur og møtefrekvens for ledermøtene ved HiN (notat vedlagt): Redigert notat med oversikt over struktur og møtefrekvens for ledermøter ved HiN var sendt ut sammen med møteinnkallingen. Kommentarer til notatet: TEKNA spør om ledermøtet skal fatte beslutninger. Direktør mener ledermøtet er et organ for gjensidig informasjon og samarbeid. Skal det fattes beslutninger så må rektor gjøre dette i møtet. Rektor fatter beslutninger i rektoratet. Personalmøtene (etter hvert styremøte) bør tas med på oversikten. Notatet skal ha en viss varighet, av den grunn tar vi vekk kommentaren om at studiesjefen er medlem i rektoratet så lenge NOKUT-prosessen pågår. Sak 43/13 Eventuelt Personalsjefen orienterte om spørreskjema som vil bli sendt ut vedrørende sidegjøremål. Skjema og retningslinjer ble delt ut i møtet. 4

12

13 Internt notat Fra: Personalsjef Lise Bang Ericsson Dato: Til: Kopi: Orienteringssak: Planlagt medarbeiderundersøkelse 2014 Bakgrunn for saken På styremøtet 25.septemper 2012 fremmet styret et ønske om gjennomføring av en medarbeiderundersøkelse ved HiN. Det er for universitets- og høgskolesektoren utviklet et helhetlig opplegg for gjennomføring av en arbeidsmiljø- og klimaundersøkelse (ARK). ARK har vært under utvikling siden 2012 og blei lansert og gjort tilgjengelig for sektoren i juni Det har i utviklingsperioden har vært kjørt piloter ved NTNU og UIO med gode tilbakemeldinger på opplegget. Kostnadene i forbindelse med gjennomføring av en slik undersøkelse er for HiN estimert til kr ,- Personalseksjonen hadde planlagt å gjennomføre ARK høsten I forbindelse med budsjettrevisjonen valgte personalseksjonen i samråd med ledelsen å utsette gjennomføringen av arbeidsmiljø- og klimaundersøkelsen til En forutsetning for gjennomføring i 2014 er at det blir avsatt midler til en slik undersøkelse i budsjettet for

14 9

15 10

16 Langtidsplan for Studentsamskipnaden i Nordland 1 11

17 INNHOLD 1. INNLEDNING Bakgrunn for langtidsplanen Beskrivelse av virksomheten Sammendrag UTDANNINGSINSTITUSJONENE Utdanningsinstitusjonenes utviklingsplaner og studenttallsutvikling... 9 Universitetet i Nordland... 9 Høgskolen i Narvik Politihøgskolen, avd. Bodø Behov for utvikling av studentvelferdstjenestene Universitetet i Nordland Høgskolen i Narvik Politihøgskolen, avd. Bodø Overordnede mål for studentvelferden i Nordland Studentboliger Kantiner Barnehager Trening Rådgivningstjeneste, studentprest og helsetjenester Bokhandel Budsjett med forutsetninger

18 1. INNLEDNING 1.1 BAKGRUNN FOR LANGTIDSPLANEN Regjeringen fattet i november 2011 beslutning om ny organisering av studentvelferden i Nordland. Formålet med fusjonen mellom studentsamskipnadene i Bodø og Narvik er å bevare og skape en mer robust studentvelferd for studiestedene samlet, og har som forutsetning at velferdstilbudet til studentene i både Narvik og Bodø fortsatt skal tilbys lokalt, men innenfor rammene av en felles studentsamskipnad. I pressemelding uttalte tidligere forsknings og høyere utdanningsminister Tora Aasland følgende: «Mitt klare budskap og forutsetning er at det skal opprettholdes et solid studentvelferdstilbud for studentene ved Høgskolen i Narvik. En sammenslåing av studentsamskipnadene i Narvik og Bodø er etter min mening er viktig grep for å sikre dette arbeidet og gi en mer robust organisering av virksomheten.» I brev fra kunnskapsminister Kristin Halvorsen av sies det: Med hjemmel i studentsamskipnadslovens 2 har departementet besluttet at Studentsamskipnaden i Bodø og Narvik skal slås sammen til en ny studentsamskipnad. Departementet fastsetter med dette at sammenslåingen skal gjennomføres med virkning fra 1. januar I brev fra Kunnskapsdepartementet av sies det følgende om langtidsplan/strategi for Studentsamskipnaden i Nordland: Departementet forutsetter at det nye styret skal foreta en totalgjennomgang av økonomien til studentsamskipnaden, og på basis av dette skal det utarbeides en strategiplan. Planen skal legge opp til en bærekraftig økonomisk utvikling for studentsamskipnaden med en tidshorisont på minst 5 år. Forslagene skal ligge innenfor studentsamskipnadens egne budsjettrammer, og planen skal forelegges Kunnskapsdepartementet innen 1. oktober I brev av fastsatte Kunnskapsdepartementet vedtektene for Studentsamskipnaden i Nordland. I vedtektenes 9 Overgangsbestemmelser sies følgende: I forbindelse med sammenslåingen er det forutsatt at Studentsamskipnaden i Nordland skal styrke sin økonomiske stilling gjennom salg av boliger i Narvik. Styret skal foreta en gjennomgang av økonomien til studentsamskipnaden, og utarbeide en strategiplan. Planen skal legge opp til en bærekraftig økonomisk utvikling for studentsamskipnaden med en tidshorisont på minst 5 år. Forslagene skal ligge innenfor studentsamskipnadens egne budsjettrammer, og planen skal forelegges Kunnskapsdepartementet innen 1. oktober På bakgrunn av innsendt strategiplan beslutter departementet om studentboliger i Narvik skal selges. Utarbeidelsen av denne strategiplanen har derfor sitt utgangspunkt i et vedtak i Kunnskapsdepartementet som en del av fusjonsbeslutningen. Samtidig er utarbeidelse av planen et viktig verktøy for Studentsamskipnaden i Nordland for å kunne få full oversikt over de økonomiske konsekvensene og utfordringene som følge av fusjonen. Ideelt sett burde mye av denne kartleggingen vært foretatt i forkant av fusjonen, i tråd med uttalelsen fra tidligere forsknings og høyere utdanningsminister Tora Aasland (innlegg i Avisa Fremover ): «Forut for at sammenslåingen kan gjennomføres, må det gjøres et arbeid med å få på plass alle relevante juridiske, økonomiske og praktiske konsekvenser ved sammenslåingen.» Aasland sier videre: «Studentsamskipnaden i Narvik er likevel, etter vår vurdering, fortsatt i en svært sårbar økonomisk situasjon og, økonomien ville ikke tåle større endringer som for eksempel en renteoppgang eller nedgang i antall studenter ved Høgskolen i Narvik. «I arbeidet med strategiplanen har Studentsamskipnaden i Nordland derfor lagt vekt på å kartlegge de juridiske og økonomiske forholdene for den fusjonerte studentsamskipnaden, spesielt siden den sårbare økonomiske situasjonen i Narvik var utgangspunkt for vedtak om fusjon. Dette arbeidet startet i januar 2013, parallelt med at alle praktiske og driftsmessige forhold måtte etableres. Kartleggingsarbeidet har vært svært arbeidskrevende, men har samtidig vært helt nødvendig for å få 3 13

19 en oversikt over hvilke økonomiske forpliktelser den fusjonerte studentsamskipnaden står overfor. Slik strategiplanen nå legges frem for Kunnskapsdepartementet, er det lagt vekt på å vise hvilke utfordringer som må løses i samarbeid med departementet for at målet om å opprettholde et solid studentvelferdstilbud for studentene i Nordland skal kunne oppfylles. Strategiplanen over 5 år er utarbeidet for alle virksomhetsområdene, men med hovedvekt på utfordringer knyttet til studentboligene og økonomiske forhold. 4 14

20 1.2 BESKRIVELSE AV VIRKSOMHETEN Studentsamskipnaden i Nordland (Studentinord) har ansvar for studenter tilknyttet Universitetet i Nordland, Høgskolen i Narvik og Politihøgskolen, avdeling Bodø. Virksomheten er i hovedsak lokalisert til Bodø og Narvik, men Studentsamskipnaden har også ansvar for velferdstiltak overfor studenter i andre kommuner, herunder spesielt utdanningsinstitusjonenes studenter på Stokmarknes og Mo i Rana. I forbindelse med etableringen av Campus Helgeland høsten 2013 er det åpnet ny kantine. Velferdstilbudene på Campus Helgeland vil også bli benyttet av studenter som er tilknyttet Høgskolen i Nesna, Universitetet i Tromsø og andre som tilbyr undervisning/kurs her. Formål/virksomhetsidè Studentsamskipnaden i Nordland skal bidra til å skape et spennende, utviklende og attraktivt studentmiljø. Visjon studenten først og fremst studenten i entall fordi hver student er unik først fordi vår første tanke alltid skal være om det vi gjør er til beste for studentene fremst fordi det vi gjør alltid skal være i fremste rekke Hovedmål Solid Attraktiv Nyskapende Topp Vi skal ha en bærekraftig økonomi som sikrer god studentvelferd for dagens og fremtidens studenter Vi skal utvikle og synliggjøre tilbud slik at vi gjør utdanning i Nordland til studentenes førstevalg Vi skal utvikle en organisasjon som evner å se fremover, har mot til å satse og evne til å lykkes Vi skal ha landets mest tilfredse studenter Målene skal oppnås gjennom å: Sikre og videreutvikle et solid og tilfredsstillende studentvelferdstilbud for studentene ved Universitetet i Nordland, Høgskolen i Narvik og Politihøgskolen i Bodø. Tilrettelegge for lokale tilpasninger ved lærestedene, samtidig som det defineres et basistilbud. Ivareta ansatte på en god måte slik at de settes i stand til å levere tjenester til studentene med stor grad av selvstendighet. Innrette forholdet til og avtaler med utdanningsinstitusjonene på en slik måte at de i størst mulig grad støtter opp under formålet med fusjonen og ivaretakelsen av tjenestetilbudet for studentene. Etablere gode systemer og god kultur for kommunikasjon, informasjon og omdømmebygging. Gjennomføre kommunikasjon ut mot studentene slik at det ikke skapes tvil om velferdstilbudet og at det skapes en positiv omdømmebygging for fremtiden. Ivareta forholdet til våre premissleverandører og samarbeidspartnere (Kunnskapsdepartementet, vertskommuner osv.) på en god måte. Skape et solid økonomisk fundament for Studentsamskipnaden i Nordland. 5 15

21 Følgende oversikt viser utvikling i studenttallet fra for alle utdanningsinstitusjonene, basert på antall som har betalt semesteravgift: 6 16

22 Fakta om Studentsamskipnaden i Nordland Bodø Narvik Nordland totalt Tall fra årsberetning og regnskap 2012 Antall ansatte (årsverk) 44 (41) 38 (35,4) 82 (76,4) Omsetning 61 mill. kr. 46 mill. kr. 107 mill. kr. Antall boliger HE Dekningsgrad Under bygging Tilskudd nybygg ,7 % 72 HE 150 HE ,5 32,7 % ,5 72 HE 150 HE Kantiner I august 2013 er det etablert kantine på Campus Helgeland, Mo i Rana Trening Eier 34 % av Friskhuset Mørkved AS Eierandel (1/5) i Mørkvedhallen BA Barnehageplasser 80 (5 avdelinger) Rådgivningstjeneste Sosialrådgiver i 100 % stilling Studentprest i 100 % stilling Helsestasjon 1 dag pr. uke Psykologavtale Franchiseavtale med Stamina Hot. Avdeling i studentsamskipnaden 75 (5 avdelinger) Sosialrådgiver i 80 % stilling Søker samarbeid med kommunen angående den kommunale helsestasjonen Helsekasse JA JA Bokhandel Avtale med Akademika AS fra 2010 Avtale med Akademika AS fra 2012 Det lille ekstra Utleie/utlån av hytte, sykler, mopeder, turutstyr, symaskin med mer Semesteravgift Antall studenter (gj.sn. betalt semesteravgift 2012) (UiN og Politihøgskolen) HiN

23 1.3 SAMMENDRAG Her presenteres et sammendrag som viser de viktigste momentene og utfordringene for Studentsamskipnaden i Nordland i 5 års perioden: Langtidsplanen er utarbeidet for alle virksomhetsområdene med hovedvekt på utfordringer knyttet til studentboliger og økonomiske forhold. Det har vært en utfordring å kartlegge alle økonomiske forpliktelser. Budsjettene i langtidsplanen viser at den ordinære driften i hovedsak er under kontroll, men at det er store økonomiske utfordringer knyttet til vedlikehold av studentboligene i Narvik. Den korrigerte balansen viser en negativ egenkapital på ca. 22 mill. kr. Dersom vedlikehold av studentboligene må finansieres ved låneopptak, vil dette føre til årlige underskudd, med en ytterligere forverring av egenkapitalsituasjonen. Studentinord er i en svært sårbar økonomisk situasjon i forhold til renteøkninger. En endring i rentenivået på 1 prosentpoeng, vil gi en økt kostnad i størrelsesorden 1,5 mill. kr. Situasjonen etter fusjonen tilsier at den økonomiske handlefriheten er sterkt redusert. Dette vil spesielt kunne være kritisk for realisering av forestående boligprosjekt i Bodø. Universitetet i Nordland og Høgskolen i Narvik forventer vekst i studenttallet i årene fremover. Dette gjelder både norske og internasjonale studenter. Nordland har et langt lavere utdanningsnivå enn landsgjennomsnittet. Behovet for etter og videreutdanning er derfor svært stort og ventes å øke etter som kompetansekravet i nærings og arbeidsliv øker. Økningen i antall studenter vil øke behovet for studentvelferdstjenester betraktelig. Dette gjelder spesielt antallet studentboliger. Den reduserte økonomiske handlefriheten innebærer at velferdstilbudet vil kunne bli redusert, til tross for målsettingen om at det skal opprettholdes et solid velferdstilbud etter fusjonen. Samtidig reduseres mulighetene for å utvikle studentvelferden i tråd med utdanningsinstitusjonenes utvikling og studentenes behov. Dette vil spesielt være kritisk i forhold til bygging av studentboliger. For å finne mulige løsninger er det nødvendig å gjennomføre en tett dialog mellom Kunnskapsdepartementet, studentsamskipnaden og utdanningsinstitusjonene. 8 18

24 2. UTDANNINGSINSTITUSJONENE 2.1 UTDANNINGSINSTITUSJONENES UTVIKLINGSPLANER OG STUDENTTALLSUTVIKLING I dette avsnittet beskriver utdanningsinstitusjonene sine utviklingsplaner og prognoser for studenttallsutvikling. UNIVERSITETET I NORDLAND Utviklingsplaner UiN styret har vedtatt en overordnet strategiplan for som innebærer en forsterket satsing på høyere utdanning, forskerutdanning og forskning. Dagens fagprofiler innenfor bedriftsøkonomi, sosiologi, akvakultur og profesjonspraksis skal videreutvikles og utdypes. Mulige synergieffekter mellom fagene og fakultetene skal utredes og, i de tilfeller det er et utviklingspotensial, skal en arbeide for å realisere disse. Eksempler på slike interfakultære faglige og tematiske satsinger er: Innovasjon og entreprenørskap Bioøkonomi Bærekraftig ressursforvaltning Lærerprofesjonen og velferdstjenester Nærings og samfunnsutvikling i nordområdene Strategiplanen har en klar ambisjon om å forsterke satsingen på samarbeid med regionale, nasjonale og internasjonale aktører innenfor utdanning og forskning, for å fremme resultatene av UiNs utdannings og forskningsinnsats. Videre skal det legges til rette for en ytterligere satsing på samarbeid med arbeids og næringslivsaktører, regionalt, nasjonalt og internasjonalt, både for å sikre samfunnsrelevans og for å bidra til en bærekraftig bedrifts og samfunnsutvikling. I den senere tid er satsing på kompetanseutvikling i Bodø og Nordland omtalt i nasjonale styringsdokumenter. Eksempelvis gir Meld. St 7 ( ): Nordområdene. Visjon og virkemidler (side 39), følgende omtale av UiN: Universitetet i Nordland har i nordområdesammenheng sterke miljøer innen samfunnsvitenskap, bedriftsøkonomi og marin biovitenskap, og har vokst frem til et ledende miljø for samarbeid med universiteter og næringsliv i Russland. Etableringen av Nordområdesenteret i 2007 har bidratt til å samordne og videreutvikle kompetanse og samarbeid med Russland innen energi, handel, fiskeri, reiseliv og andre næringer. Regjeringen satser på å styrke Bodø som sentrum for utvikling av kunnskap om næringslivets muligheter i nordområdene, og spesielt tilknyttet samarbeid med russiske kompetansemiljøer og næringsliv. I Meld. St. 18 ( ) Lange linjer kunnskap gir muligheter (side 107) sies følgende: I sitt omforente innspill til forskningsmelding har universitetene i Agder, Stavanger og Nordland framhevet at de har et tyngdepunkt i profesjonsutdanning og profesjonsfaglig forskning. De understreker at økt kompetanse i profesjonsfagene er viktig for samfunnet generelt, men 9 19

Årsrapport 2014-2015. www.uin.no

Årsrapport 2014-2015. www.uin.no Årsrapport 2014-2015 www.uin.no Årsrapport 2014 2015 Innhold I. Styrets beretning... 3 II. Introduksjon til virksomheten og hovedtall... 6 III. Årets aktiviteter og resultater... 9 Sektormål 1: Universiteter

Detaljer

STYREMØTE 18. juni 2014 kl.12.00 17.00

STYREMØTE 18. juni 2014 kl.12.00 17.00 Det innkalles til: STYREMØTE 18. juni 2014 kl.12.00 17.00 på Styrerommet, HiN Innkallingen går til: Styremedlemmer Åge Danielsen Ruben Jensen Wenche Olsen Randi Punsvik Bjørn Christian Nilsen Ragnhild

Detaljer

STYREMØTE 10. desember 2012 kl.08:30 på Styrerommet, HiN

STYREMØTE 10. desember 2012 kl.08:30 på Styrerommet, HiN Det innkalles til: STYREMØTE 10. desember 2012 kl.08:30 på Styrerommet, HiN Innkallingen går til: Styremedlemmer Åge Danielsen Ruben Jensen Randi Punsvik Wenche Olsen Arlene Hall Ragnhild Johanne Rensaa

Detaljer

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 -

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 - MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 - Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder

Detaljer

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 4/2014 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Dato: 18.06.2014 Tidspunkt: 08:30 ca 14.00. Innkalling går til:

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 4/2014 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Dato: 18.06.2014 Tidspunkt: 08:30 ca 14.00. Innkalling går til: MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 4/2014 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Dato: 18.06.2014 Tidspunkt: 08:30 ca 14.00 Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern

Detaljer

Rapport og planer 2013-14

Rapport og planer 2013-14 Rapport og planer 2013-14 13. mars 2014 1 Innhold i rapporten 1.0 Innledning 3 1.1.1 Styrets rapportering for 2013 6 2. Resultatrapportering for 2013 7 2. 1 Rapportering på mål: 7 2.1.1 Virksomhetsmål

Detaljer

MØTEINNKALLING. Side1. Det innkalles med dette til møte i Universitetsstyret.

MØTEINNKALLING. Side1. Det innkalles med dette til møte i Universitetsstyret. Dato: 5.3.2014 MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Styrerommet, Administrasjonen, Tromsø Møtedato: 13.03.2014 Tidspunkt: Kl 09.00 - Det innkalles med dette til møte i Universitetsstyret.

Detaljer

Innst. 348 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. 1. Sammendrag. Meld. St.

Innst. 348 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. 1. Sammendrag. Meld. St. Innst. 348 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Meld. St. 18 (2014 2015) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om konsentrasjon for

Detaljer

Vedtakssaker. 38/15 14/00756-7 (V) Referatsaker og orienteringer 10. 40/15 15/00914-5 (V) Budsjett 2015 revisjon 2; delårsstatus 31

Vedtakssaker. 38/15 14/00756-7 (V) Referatsaker og orienteringer 10. 40/15 15/00914-5 (V) Budsjett 2015 revisjon 2; delårsstatus 31 MØTEINNKALLING Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag Dato: 25.06.2015 kl. 10:00 Sted: Møtesalen Levanger Arkivsak: 15/00013 Arkivkode: 012 Mulige forfall meldes snarest til SAKSKART Side 37/15 15/00039-10

Detaljer

Rapport og planer 2012-2013

Rapport og planer 2012-2013 Rapport og planer 2012-2013 www.uin.no Rapport og planer 2012-13 INNHOLD: KAPITTEL 1. INNLEDNING... 2 KAPITTEL 2. RAPPORT... 8 Kap 2.1 Rapport 2012 - Resultatrapportering på mål... 8 2.1.1 Regjeringens

Detaljer

3.0 Innspill/ momenter til rammeverket

3.0 Innspill/ momenter til rammeverket 3.0 Innspill/ momenter til rammeverket 3.1 Ungdoms valg av yrker og utdanning Bakgrunn / begrunnelse for arbeidet Nordland fylke har et lavt utdanningsnivå sammenlignet med resten av landet. Tall fra Statistisk

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 25.02.14 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: Referatsaker HS-V-11/14 Saksbehandler/-sted: Vedlegg: LED v/rektor Kopi av relevante saker Forslag

Detaljer

Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna onsdag 21. september og torsdag 22. september 2011 (lunsj til lunsj).

Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna onsdag 21. september og torsdag 22. september 2011 (lunsj til lunsj). Møteinnkalling Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: G-2015, Nesna Dato: 21.09.2011 22.09.2011 Tidspunkt: Fra kl. 13:00 første dag til ca. kl. 14:00 andre dag Det innkalles herved til møte i Styret

Detaljer

Rapport og planer (2013-2014)

Rapport og planer (2013-2014) Rapport og planer (2013-2014) For et 15.3.2014 Ref. 2013/1777 Innhold 1. Innledning... 3 2. Rapport 2013... 4 2.1. Rapport for virksomheten i 2013... 4 2.2. Øvrig rapportering...21 3. Planer for 2014...27

Detaljer

STYREMØTE fredag den 10. desember 2007, kl.08.30 ved Høgskolen i Narvik

STYREMØTE fredag den 10. desember 2007, kl.08.30 ved Høgskolen i Narvik Det innkalles til: STYREMØTE fredag den 10. desember 2007, kl.08.30 ved Høgskolen i Narvik Innkallingen går til: Styremedlemmer Håkon With Andersen Styreleder Åge Danielsen Ekstern representant Guri Ingebrigtsen

Detaljer

Strukturreformen i høyere utdanning alternative framtidige organisasjonsmodeller for UNIK. Notat

Strukturreformen i høyere utdanning alternative framtidige organisasjonsmodeller for UNIK. Notat Strukturreformen i høyere utdanning alternative framtidige organisasjonsmodeller for UNIK Notat Strukturreformen i høyere utdanning alternative framtidige organisasjonsmodeller for UNIK Notat Utgitt av

Detaljer

INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE

INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE 1 av 261 Dato: 12.06.2014 Sted: Styrerommet i Cirkus, Campus Ås Tid: Kl. 09.00 17.00. Lunsj kl. 12 og middag kl. 17 på Vitenparken INNKALLING TIL MØTE I UNIVERSITETSSTYRET

Detaljer

Grunnlagsdokumenter for en eventuell fusjon mellom Høgskolen i Buskerud og Vestfold og Høgskolen i Telemark

Grunnlagsdokumenter for en eventuell fusjon mellom Høgskolen i Buskerud og Vestfold og Høgskolen i Telemark SAKSFREMLEGG FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD Dokumentdato 06.03.2015 Saksbehandler Per Eirik Lund Saksnummer 15/00801-1 Saksgang Høgskolestyret HBV Møtedato Grunnlagsdokumenter for en eventuell fusjon

Detaljer

Vedtakssaker. 19/15 15/01555-1 Godkjenning av protokoll fra møte 2/15 2. 20/15 15/01153-1 Årsrapport 2014 pr. fakultet og avdeling 12

Vedtakssaker. 19/15 15/01555-1 Godkjenning av protokoll fra møte 2/15 2. 20/15 15/01153-1 Årsrapport 2014 pr. fakultet og avdeling 12 MØTEINNKALLING Styret for Universitetet i Nordland Dato: 30.04.2015 kl. 9:00 Sted: Styrerommet, Mørkvedgården Arkivsak: 15/01372 Arkivkode: SAKSKART Side Vedtakssaker 19/15 15/01555-1 Godkjenning av protokoll

Detaljer

Høgskolen i Telemark STATSBUDSJETTET FOR 2013 - BUDSJETTFORDELING. Styret. Mari Pran 2011/1614. 13.12.12 S-sak 116/12

Høgskolen i Telemark STATSBUDSJETTET FOR 2013 - BUDSJETTFORDELING. Styret. Mari Pran 2011/1614. 13.12.12 S-sak 116/12 Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 13.12.12 S-sak 116/12 Saksbehandler: Journalnummer: Mari Pran 2011/1614 STATSBUDSJETTET FOR 2013 - BUDSJETTFORDELING Saken i korte trekk Forslag til budsjettfordeling

Detaljer

ETTER- OG VIDEREUTDANNING VED HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

ETTER- OG VIDEREUTDANNING VED HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG ETTER- OG VIDEREUTDANNING VED HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG 8. mars 2011 1 Innhold 0. Sammendrag... 4 1. Innledning... 7 2. Om oppdraget og fremgangsmåten... 7 3. Etter- og videreutdanning nasjonalt... 9 3.1

Detaljer

39/15 (V) Nytt universitet i Midt-Norge Arkivsak-dok. 14/00799-30 Arkivkode. 010 Saksbehandler Beate Aspdal

39/15 (V) Nytt universitet i Midt-Norge Arkivsak-dok. 14/00799-30 Arkivkode. 010 Saksbehandler Beate Aspdal 39/15 (V) Nytt universitet i Midt-Norge Arkivsak-dok. 14/00799-30 Arkivkode. 010 Saksbehandler Beate Aspdal Saksgang Møtedato Saknr 1 Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag 25.06.2015 39/15 Forslag til

Detaljer

HiOA underveis mot strategiske mål?

HiOA underveis mot strategiske mål? HiOA underveis mot strategiske mål? Ekstern underveisevaluering av styring og ledelse, faglig og administrativ organisering, Høgskolen i Oslo og Akershus Kyrre Lekve, Svein Kyvik, Bjørn Stensaker, Agnete

Detaljer

FELLESPROSJEKTET MELLOM HØGSKOLEN I TELEMARK OG UNIVERSITETET I AGDER SLUTTRAPPORT FRA PROSJEKTSTYRET OPPLEGG FOR HØRINGSPROSESS

FELLESPROSJEKTET MELLOM HØGSKOLEN I TELEMARK OG UNIVERSITETET I AGDER SLUTTRAPPORT FRA PROSJEKTSTYRET OPPLEGG FOR HØRINGSPROSESS Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 10.04.2014 S-sak 29/14 Saksbehandler: Journalnummer: Henning Hanto 2011/1414 FELLESPROSJEKTET MELLOM HØGSKOLEN I TELEMARK OG UNIVERSITETET I AGDER SLUTTRAPPORT

Detaljer

Årsrapport 2014-2015

Årsrapport 2014-2015 Årsrapport 2014-2015 1 Innhold I. Styrets beretning... 3 Overordnede vurderinger... 3 Styrets arbeid... 6 Prioriteringer for 2015... 7 Muligheter og utfordringer framover... 8 II. Introduksjon til virksomheten

Detaljer

Økonomi og styringskraft analyse av utvalgte risikoer. Prosjekt Innlandsuniversitetet

Økonomi og styringskraft analyse av utvalgte risikoer. Prosjekt Innlandsuniversitetet www.pwc.no Økonomi og styringskraft analyse av utvalgte risikoer Prosjekt Innlandsuniversitetet Sluttrapport 23. mars 2012. Denne rapporten er utarbeidet av PwC for Prosjekt Innlandsuniversitetet i samsvar

Detaljer

Rapport og Planer 2008-2009 Høgskolen i Narvik

Rapport og Planer 2008-2009 Høgskolen i Narvik Rapport og Planer 2008-2009 Høgskolen i Narvik Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 1 2. Resultatrapport 2008... 2 3.1 Planer 2009... 22 3.2 Disponering av tildelt bevilgning 2009... 38 1. Innledning 2008

Detaljer

Thon Hotel Åsgårdstrand Styreseminar fra 13/3 klokken 1600 14/3 klokken 1000.

Thon Hotel Åsgårdstrand Styreseminar fra 13/3 klokken 1600 14/3 klokken 1000. STYRESAK FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD Møtedato 14.03.14 (Styreseminar starter torsdag 13.03 klokken 1600) Dokumentdato 06.03.14 Saksbehandler Høgskoledirektør Saksnummer 14/00886 SAK 31/14 INNKALLING

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 27.02.2014 Tid: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 27.02.2014 Tid: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 27.02.2014 Tid: 10:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun

Detaljer

Styremøte nr. 5/2013

Styremøte nr. 5/2013 Styremøte nr. 5/2013 Tid: Mandag 11. november 2013, kl. 09:00 15:00 (møtet avbrytes i ca. 1 time fra kl. 12 styret besøker en fagavdeling) Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom Ørneredet (G-bygget/ 3. etasje)

Detaljer