FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN"

Transkript

1 FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN SANDNES KOMMUNE SEPTEMBER 2010

2 Forsidefoto: Stock Exchng

3 INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen og utførende fagfolk i administrasjon. Rapporten er et offentlig dokument og skal være tilgjengelig også for media og andre interesserte. Behovene varierer, men her er en leserveiledning med to nivåer for hvor dypt rapporten kan behandles: 1. Innholdsfortegnelsen, sammendraget og rådmannens kommentarer 2. Hovedrapporten med innledning, fakta og vurderinger, samt vedlegg Innhold... 3 Sammendrag... 4 Rådmannens kommentar... 6 Rapporten Innledning Formål og problemstillinger Revisjonskriterier og metode Faktabeskrivelse Lav ledighet vanskelig å få tak i kvalifisert arbeidskraft Sysselsatte i kommunal forvaltning Stor økning i alle aldersgrupper Årsverk Aldersammensetning i kommunen Turnover Rekruttering til nye stillinger Hva gjør kommunen for å fremstå som en attraktiv arbeidsgiver? Hvordan kommunens egne ansatte opplever kommunen som arbeidsgiver Vurdering av tre kommunale virksomheter Vurderinger og anbefalinger Positivt hovedinntrykk Turnover Behov og rekruttering Upålitelige seniortall i BaRM Undersøkelser Medarbeidersamtale Vedlegg Arbeidsgiverrollen Sandnes kommune

4 SAMMENDRAG Formålet med dette prosjektet har vært å belyse hva Sandnes kommune gjør for å holde på kvalifisert arbeidskraft, og hva kommunen gjør for å tiltrekke seg ny. Tabellen under oppsummerer vårt inntrykk av gjennomgangen av arbeidsgiversituasjonen i Sandnes kommune. Tabell 1 - Trekk ved Sandnes kommunes arbeidsgiversituasjon et utvalg parametre Trekk ved omgivelsene Sterk sysselsettingsvekst og svært lav arbeidsledighet i regionen skaper rekrutteringsutfordringer for lokale arbeidsgivere. Sandnes kommune har en netto import av offentlige ansatte fra andre kommuner. Dette kan være en indikasjon på at Sandnes oppleves som attraktiv sammenlignet med andre kommuner. En befolkningsfremskriving frem til 2020 viser at kommunen vil få en meget sterk økning i innbyggere i yrkesaktiv alder. For personer fra 35 år og oppover er økningen høyere i Sandnes enn i Stavanger, både i andel og antall personer. Dette innebærer et stort rekrutteringspotensial i egen kommune i årene fremover. Trekk ved arbeidsgiverrollen Sandnes kommune har en egen arbeidsgiverstrategi med seks ulike innsatsområder. Disse er konkretisert og en rekke tiltak er iverksatt. Utviklingen måles og følges opp systematisk, blant annet i BaRM. Kommunen har iverksatt en rekke ulike tiltak for å beholde og utvikle eksisterende arbeidskraft, og for å rekruttere ny. Sandnes kommunen når ledelsesmålet i BaRM, og har en rekke lederutviklingstilbud. Lederutviklingsprogrammet, som startet i 2009, ble vedtatt å ikke videreføres fra og med Attraktivitet blant egne ansatte - trekk ved arbeidsstokken Turnover. Om lag 13 % av de ansatte sluttet i I tillegg var om lag 12 % av de ansatte i permisjon. Høyere sykefravær enn egen målsetting, og spesielt høyt i Kommunen har iverksatt en rekke sykefraværsreduserende tiltak, og tallene de fem første månedene i 2010 viser en klar reduksjon i sykefravær. Gjennomsnittsalderen blant de fast ansatte i kommunen er 44,5 år. Om lag hver fjerde ansatt er 55 eller mer, og seks prosent er 62 eller mer. Det kan se ut som om seniorene i kommunen (62+) står lenge i jobben. En god senioravtale og en aktiv seniorpolitikk ser ut til å være en sterkt medvirkende faktor. Medarbeiderundersøkelsen tyder på at det psykososiale arbeidsmiljøet i kommunen i all hovedsak er bra i kommunen. Dette støttes av våre intervjuer og en annen arbeidsgiverundersøkelse kommunen gjennomførte høsten Hovedinntrykket vårt er at høyskoleutdannede ansatte innen oppvekst og levekår opplever lønnsnivået som godt sammenlignet med andre kommuner i regionen. Attraktivitet blant ansatte utenfor kommunen - trekk ved rekrutteringssituasjonen En beregning viser at det i gjennomsnitt var seks søkere pr. utlyste stilling i kommunen. Det er betydelig færre søkere til stillinger som krever høyskoleutdanning enn til stillinger som ikke krever høyskoleutdanning. Barnehagesektor: 13 søkere i snitt til stillinger som krever opp til videregående skole, og 2 søkere i snitt til stilinger som krever 3-årig høyskoleutdanning. Pleie og omsorg: 2 søkere pr. utlyste sykepleier- og vernepleierstilling, 6 søkere i snitt til stillinger som ikke krever høyskoleutdanning. Gjennomgang av Kommunalteknikk, Byggesak og Byplan. Funn: Virksomhetene har lav turnover det siste året, men spesielt Kommunalteknikk vil få store rekrutteringsutfordringer om 2-3 år fordi mange ansatte når pensjonsalder. Oppsummering: Medarbeiderundersøkelsen 2010, en arbeidsgiverundersøkelse i 2009, og vår gjennomgang tyder på at kommunen oppleves som en attraktiv arbeidsgiver blant de ansatte. Arbeidsgiverrollen Sandnes kommune

5 Rekruttere. Kommunen har gjort en del kreative rekrutteringsfremstøt for å nå flere potensielle medarbeidere. Like fullt viser medarbeiderundersøkelsen et omdømmegap. Dette vil si et gap mellom de ansattes egen oppfatning av kommunen som arbeidsgiver, og opplevelsen av hvordan folk utenifra betrakter kommunen som arbeidsgiver. Dette er ikke spesielt for Sandnes, men er noe som mange kommuner sliter med. En viktig utfordring for kommunen generelt, og de tre tekniske virksomhetene 1 spesielt, blir å lukke omdømmegapet. En må kort og godt bli flinkere til å kommunisere egne fortrinn for utvalgte målgrupper. Her har teknisk sektor et betydelig forbedringspotensial. Det har vært få rekrutteringsfremstøt innenfor våre tre utvalgte virksomheter. Teknisk sektor har heller ikke hatt en egen rekrutteringsgruppe, slik man har hatt innen barnehage-, skole-, og pleie- og omsorgssektoren. En nøkkelutfordring for hele kommunen fremover blir å tiltrekke seg mer kvalifisert arbeidskraft, spesielt innenfor høyutdannete grupper (treårig høyskole eller mer). Anbefalinger: Kommunen bør forsøke å få en samlet oversikt over hvor de som slutter, forsvinner hen. Kommunen bør vurdere hvordan teknisk sektors behov for arbeidskraft kan løses gjennom planlagte rekrutteringstiltak. Kommunen bør vurdere muligheter for å sikre mer pålitelige tall i BaRM mht. hvor mange seniorer som står videre i arbeid. Kommunen bør sikre en bedre oppfølging av egne undersøkelser. Kommunen bør sikre at alle ansatte får årlig tilbud om medarbeiderundersøkelse, slik målet er. 1 Vi valgte ut tre virksomheter innen teknisk sektor for nærmere kontroll: Byggesak, Byplan og Kommunalteknikkk Arbeidsgiverrollen Sandnes kommune

6 RÅDMANNENS KOMMENTAR Følgende uttalelse fra råmannen i Sandnes er datert : Rådmannen merker seg at Rogaland Revisjon sitt hovedinntrykk er at ansatte opplever kommunen som attraktiv arbeidsgiver og at kommunen har en attraktiv arbeidsgiverolle. Videre at det fremholdes at kommunen har iverksatt mange konkrete rekrutteringstiltak. Til anbefalingen som gis vil rådmannen knytte følgende merknader: Turnover er et komplekst område. Manuell telling er gjennomført i forbindelse med høringen av rapporten. Resultatet viser at av personer i 2009 var det 703 som sluttet, dvs. 13 %. Mulighetene for å forfølge opplysningene om hvem som er gått over i annen stilling i kommunen, har sluttet for å ta videre utdanning, flyttet osv. er med dagens personalsystem ikke mulig. I arbeidet både med å beholde og rekruttere medarbeidere vil en slik mulighet klart være fordelaktig. Å få det til betyr tillegg/endringer av dagens personalsystem, men griper også inn i lønn-, regnskap og budsjettstyringssystemene. Følgelig fordrer dette en stor økonomisk investering, som rådmannen vanskelig ser kan prioriteres på kort sikt. Behovet for arbeidskraft fremover vil vedvare bl.a. som følge av befolkningsveksten. Tilgangen på kvalifisert arbeidskraft innenfor flere sektorer er sentral. Dyktiggjøring av ledere mht. rekruttering og å beholde medarbeidere er etter rådmannens vurdering nødvendig. Fortsatt forkus på brukertilfredshetssmålinger i tjenesteområder som Byggesak, Byplan og Kommunalteknikk er viktige redskaper i denne sammenhengen, men også Innbyggerundersøkelse og Medarbeiderundersøkelsen. Summen av disse gir kommunen generelt og lederne spesielt viktig kunnskap i et målrettet rekrutteringsarbeid av fremtidige medarbeidere i Sandnes kommune. Enheter innenfor Kultur og byutvikling vurderer å opprette en egen rekrutteringsgruppe. Høsten 2009 og til vinteren 2011 deltar kommunen i KS sitt trainee-program. Dette gir både arbeidstakeren muligheter for å få erfaringer fra ulike deler av virksomheten og å bli kjent med kommunen som arbeidsplass, samtidig som arbeidsgiver vinner erfaringer mht muligheter for rekruttering til fast stilling. Omstillingsarbeidet som nå pågår blant bestillerenhetene Kommunalteknikk og Park og Idrett vil gjennom sitt kartleggingsarbeid i høst, også gi viktige bidrag til hvordan disse bestillerfunksjonene bør innrettes fremover. I dette ligger bl.a. avklaringer mht. kompetanse, dimensjonering og riktig bestillerpraksis. Arbeidsgiverrollen Sandnes kommune

7 Seniorpolitikk er en del av kommunens målrettede arbeidsgiverstrategi. I rapporten vises til at tallgrunnlaget i BaRM er for unøyaktig for å holde en god styring og oppfølging. Rådmannen er enig i at dagens målinger har svakheter. Imidlertid skjer det en kvalitetssjekk av dataene og rettinger foretas, slik at gjennom året gir målingene et hensiktsmessige styringssignal. Forbedringer mht. innrapportering av data i lønn- og personal, samt kontinuerlig overvåkning av dataoverveltningen i BaRM må fortsette. Undersøkelsen som ble gjennomført blant ansatte i 2009 om deres oppfatning av kommunen som arbeidsgiver, hadde som formål å bli brukt i lederutviklingsprogrammet som startet i Programmet er avviklet og den planlagte oppfølgingen innstilt. Rådmannen deler imidlertid revisjonens anmerkning om at undersøkelser som settes i gang må gjennomføres fullt ut. Medarbeiderundersøkelsen er eksempelvis nå lagt til annet hvert år. Dette gir tid til bearbeiding av resultatene og til iverksetting av forbedringer, før ny måling foretas. Medarbeidersamtale er et tilbud som skal gis alle ansatte i Sandnes kommune. Ansvaret for å gjennomføre medarbeidersamtalen er lagt til den enkelte resultatenhetsleder. Medarbeiderundersøkelsen 2010 viser at 75,5 % har hatt tilbud om slik samtale de siste 12 måneder, mot 71,2 % i Fremgangen er viktig, men resultatoppnåelsen samlet er ikke tilfredsstillende. Tallet vil allikevel ikke bli 100 % fordi det vil være medarbeidere som har begynt de siste 12 md. og som ennå ikke har fått tilbud. Fra 2011 vil et nytt system for kompetansekartlegging bli innført sammen med et justert konsept for gjennomføring av medarbeidersamtalen. Dette gir nye muligheter for bruk av samtalen, både for arbeidstaker og arbeidsgiver. Arbeidsgiverrollen Sandnes kommune

8 RAPPORTEN Arbeidsgiverrollen Sandnes kommune

9 1.1 INNLEDNING FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER Formålet med dette prosjektet er å belyse hva Sandnes kommune gjør for å holde på kvalifisert arbeidskraft og hva kommunen gjør for å tiltrekke seg ny. Mandat for gjennomføring av prosjektet ble vedtatt av kontrollutvalget i møte I tillegg til formålet, framgår det av kontrollutvalgets bestilling at følgende problemstillinger skal besvares: Hvilket behov foreligger for å rekruttere og beholde kompetente medarbeidere de nærmeste årene? Hva gjør kommunen for å holde på kvalifisert arbeidskraft i årene fremover? o Det skal også ses nærmere på ledelse og kommunens lederprogram, samt sykefravær og psykososialt arbeidsmiljø. Hva gjøres for å tiltrekke seg ny kvalifisert arbeidskraft? I hvilken grad fremstår kommunen som en attraktiv arbeidsgiver sett fra egne ansattes ståsted? I hvilken grad fremstår kommunen som en attraktiv arbeidsgiver sett fra eksternes ståsted? Kontrollutvalget poengterte at innenfor de foreslåtte problemstillingene bør det ses nærmere på ledelse og kommunens lederprogram, samt sykefravær og psykososialt arbeidsmiljø REVISJONSKRITERIER OG METODE Revisjonskriteriene er krav eller forventninger som brukes for å vurdere funnene i undersøkelsene. Revisjonskriteriene skal være begrunnet i, eller utledet av, autoritative kilder innenfor det reviderte området, f.eks lovverk og politiske vedtak. I dette prosjektet er følgende kriteriegrunnlag anvendt: Metodisk er det benyttet intervju/spørreskjema, dokumentgransking samt sammenligninger (mot seg selv over tid og mot andre kommuner). En nærmere omtale av kriterier, metode og kildehenvisninger ligger i rapportens vedlegg. Vår samlete vurdering er at metodebruk og kildetilfang har gitt et tilstrekkelig grunnlag til å besvare prosjektets formål og de problemstillinger kontrollutvalget vedtok. Arbeidsgiverrollen Sandnes kommune

10 1.2 FAKTABESKRIVELSE LAV LEDIGHET VANSKELIG Å FÅ TAK I KVALIFISERT ARBEIDSKRAFT Ved utgangen av juli 2010 var det registrert 5228 helt ledige arbeidssøkere i Rogaland (www.nav.no). Dette utgjør 2,2 % av arbeidsstyrken. I Sandnes var drøye 900 personer arbeidsledige, dvs. 2,2 % av arbeidsstyrken. Høsten 2008 fordelte arbeidsledigheten seg omtrent likt på kjønn. Det var særlig menn som ble rammet av økende arbeidsledighet i kjølvannet av finanskrisen, og ved utgangen av juli 2010 utgjør menn nesten 60 % av de ledige i fylket (61 % i Sandnes). Forskjellen mellom kjønnene er gradvis redusert de siste månedene SYSSELSATTE I KOMMUNAL FORVALTNING I tabellen under ser vi på hvor mange i kommunen som bor og arbeider i kommunal forvaltning. Vi sammenligner Sandnes og Stavanger. Bostedskolonnen viser hvor mange i kommunen som arbeider i kommunal forvaltning, enten i bostedskommunen eller i andre kommuner. Arbeidsstedskolonnen viser hvor mange som arbeider i Sandnes kommune, som enten bor i kommunen eller som kommer fra andre kommuner. Vi ser at Sandnes har en netto innpendling til kommunen, og en netto utpendling til fylkeskommunal og spesielt statlig forvaltning. Årsaken til sistnevnte er at de fleste arbeidsplasser i statlig forvaltning i regionen befinner seg i Stavanger kommune. Tabell 1 - Sysselsatte personer i kommunal forvaltning, fylkeskommunal og statlig forvaltning (Kilde: SSB. Tall fra 2008) 2 Sandnes Bosted Arbeidssted Nto utpendling Andel utpendling Statlig forvaltning ,3 % Fylkeskommunal forvaltning ,4 % Kommunal forvaltning ,0 % Stavanger Statlig forvaltning ,9 % Fylkeskommunal forvaltning ,0 % Kommunal forvaltning ,1 % Vi har ikke tall på hvor mange kommunalt ansatte som pendler inn og hvor mange som pendler ut av Sandnes kommune. Men netto innpendling kan være en indikasjon på at både Stavanger og Sandnes kommune oppleves som attraktive arbeidsgivere sammelingnet med andre kommuner. 2 Kommunal forvaltning omfatter i første rekke ansatte i kommunen, men kan også omfatte ansatte i kirkelig fellesråd, KFer og IKSer. Arbeidsgiverrollen Sandnes kommune

11 1.2.3 STOR ØKNING I ALLE ALDERSGRUPPER I figuren under gjengis en fremskriving av størstedelen av Sandes kommunes befolkning i yrkesaktiv alder. Vi ser at det er en betydelig økning i alle alderskategorier, spesielt fra 35 år og oppover. Figur 1 Endringer i alderskategorier for Sandnes kommunes befolkning i yrkesaktiv alder (Kilde SSB, alternativ høy nasjonal vekst) Den prosentvise økningen i Sandnes er betydelig større enn økningen i Stavanger kommune. Dette illustreres i tabellen under: Tabell 2 - Prosentvis økning av befolkning i yrkesaktiv alder (SSB) Alder Sandnes Stavanger % 20 % % 23 % % 23 % % 17 % % 10 % % 17 % % 23 % % 21 % % 21 % For personer fra 35 år og oppover er også økningen i antall personer høyere i Sandnes enn i Stavanger ÅRSVERK I 2009 var det 3670 årsverk i Sandnes kommune, og i tidsrommet 2005 til 2009 økte antallet årsverk med 14 %. 3 Den sterkeste økningen er kommet innenfor tjenesteområdet 3 Kilde: Handlings- og økonomiplaner. Arbeidsgiverrollen Sandnes kommune

12 oppvekst barn og unge (barnehager). Bare fra 2007 til 2009 har antallet årsverk økt med 33 %. Hovedårsaken til den store veksten er utbyggingen av barnehager for å nå nasjonalt målt om full barnehagedekning ALDERSAMMENSETNING I KOMMUNEN ANTALL FAST ANSATTE Det totale antallet fast ansatte pr var De ansatte fordeler seg slik på tjenesteområdene. Tabell 3 Totalt antall og andel fast ansatte i Sandnes kommune Alder Skoler Barn & unge Levekår Kult & byutv Org Økonomi S. bydrift Rådmann Totalt Antall Andel 27 % 14 % 43 % 5 % 2 % 1 % 8 % 1 % 101 % Vi ser at oppvekst og levekårsområdene utgjør 84 % av kommunens ansatte GJENNOMSNITTSALDER I DE ULIKE TJENESTEOMRÅDENE Gjennomsnittsalderen i Sandnes kommune blant de fast ansatte er 44,5 år. Dette er omtrent på nivå med andre kommuner 4. Vi ser at skolene er omtrent på snittet, mens tjenesteområdene Barn og unge og Levekår ligger under kommunens gjennomsnittsalder. Høyest snittalder har rådmannen og felles stab. Figur 2 Gjennomsnittsalder for ansatte i Sandnes kommune fordelt på tjenesteområde 5 Tjenesteområder Gjennomsnitt Tall fra KS fra 2006 viste at gjennomsnittsalder i kommuneforvaltningen i Norge da var på 45 år. Vi har ikke tall fra de seneste årene. Forvaltningsrevisjoner i Randaberg og Gjesdal kommune i 2007 og 2008 viste at gjennomsnittlig alder her var hhv. 42 og 43 år. 5 Tall fått fra kommunen. Kun fast ansatte. Arbeidsgiverrollen Sandnes kommune

13 ANDEL ANSATTE I DE ØVRE ALDERSKATEGORIENE I figuren under ser vi på hvor stor andel av de ansatte som er i alderskategoriene 55+, 60+ og 62+. Figur 3 Andel ansatte i kategoriene 55+, 60+ og % 45 % 40 % 35 % 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % Andel 55 + Andel 60 + Andel 62 + Om lag hver fjerde fast ansatte i Sandnes kommune er 55 år eller mer, 10 % er 60 eller mer og 6 % er 62 eller mer. Vi ser at det er betydelige forskjeller mellom tjenesteområdene, og at tjenesteområde barn og unge har lavest andel i de høyeste alderskategoriene. Tall fra BaRM kan tyde på at en høy andel mellom år velger å stå lenger i jobb, men tallene er ikke pålitelige. Vi finner blant annet eksempler på at andelen seniorer som står videre i arbeid ligger rundt 175 % noen måneder (sommer og høst 2009). Vi får opplyst at dette skyldes en dobbeltføring og at andelen reelt sett er mellom 85 og 90 % denne perioden. Men det hersker en del usikkerhet omkring BaRM-tallene selv om en korrigerer for denne feilen 6. Fra kommunen innrømmes det at metoden for å hente opp data til BaRM er unøyaktig. Men det pekes samtidig på at man ikke har funnet verktøy/rapporter som egner seg bedre til dette. Kommunens seniorpolitiske tiltak ser i forkortet versjon slik ut: 7 6 Beregningsmåte i BaRM: Antall hjemler i aldersgruppen hver måned delt på antall hjemler i aldersgruppen pr 1. januar inneværende år. Noen eksempler på mulige feilkilder: Tallene som overveltes i BaRM kommer fra lønns- og personalsystemet Visma Unique ved månedlige rapportuttrekk. Noen virksomhetsledere har hevdet at de har flere seniorer i virksomheten pr 1 januar enn det rapporten har vært i stand til å fange opp. Vi får opplyst at man i kommunen ikke har klart å finne ut om dette stemmer. Man vet heller ikke om det kan tenkes at noen av disse registreres i den månedlige rapporteringen i BaRM, som i så fall vil innebære at andel seniorer i jobb blir høyere enn det som reelt sett er tilfelle. Vi får også opplyst at andelen seniorer kan overstige 100 % dersom virksomheten ansetter nye medarbeidere mellom 62 og 65. En virksomhet har delt antallet seniorer en gitt måned i 2010 på antallet seniorer 1 januar året før, og dermed har seniorandelen kommet på godt over 100 %. 7 Målgruppe: Ansatte mellom Gjeldende fra Arbeidsgiverrollen Sandnes kommune

14 1) Seniorbonus kroner for 100 % stilling pr. år. Det samme gjelder undervisningspersonell. For ansatte som ikke benytter seniortilskudd eller tiltak om redusert arbeidstid kan det avtales en bonus på kroner i året ifht. stillingsstørrelse. 2) Seniortilskudd kroner pr. år, beregnes etter stillingsstørrelse. For ansatte som ikke benytter seg av tilbudet om seniorbonus, kan det gjennomføres tilrettelegging for totalt kroner pr. år. For undervisningspersonell er rammen på kroner pr. år i tillegg til egen ordning. 3) Redusert stillingsstørrelse med full lønnsutbetaling. 62 år -100 % lønn med 90 % arbeidstid. 63 år 100 % lønn med 85 % arbeidstid. 64 år 100 % lønn med 80 % arbeidstid. 4) Redusert årsramme for lærere: Har rett til å få redusert årsramme for undervisning med inntil 5,8 % og 12,5 % fra skoleårets begynnelse det kalenderåret de fyller hhv. 55 og 60 år. Flere av de intervjuede peker på at seniorpolitikken i Sandnes er god TURNOVER I 2009 var det 703 ansatte som enten sluttet, gikk av med pensjon, eller gikk over i ny jobb i kommunen. 8 Samme år var det i alt 5415 ansatte i kommunen i følge KOSTRA 9. Dette utgjør en turnover på 13 % 10. Gjennomgangen har vist at personalsystemet ikke klarer å generere pålitelige nøkkeltall om turnover. Vi fikk først oppgitt en turnover tilsvarende 30 %, men da var tallene hentet ut elektronisk fra personalsystemet. Dette viste seg å være feil. Det ble deretter foretatt en manuell telling av turnoveren, og dette viste at det var i alt 13 % av de ansatte som hadde sluttet i Pr var 637 ansatte i permisjon (permisjon uten lønn, permisjon pga annen stilling og foreldrepermsjon). Dette utgjør om lag 12 %. Vi får opplyst at det ikke går an å skille antall som har sluttet og begynt hos ny arbeidsgiver, som har gått over i ny jobb i kommunen, som går ut i permisjon, eller som går av med pensjon (alder, uføre). Kommentar til dette fra kommunen: Årsaken til at det ikke lar seg gjøre i dag, å skille ut hvem som går ut av kommunen, hvem som får andre jobber i kommunen mv. er at personaldatasystemet ikke håndterer dette. Innkjøp av tillegg/nye systemer griper både inn i økonomisyste- 8 Opplysninger fra personalsjef. 9 Fast ansatte og vikarer. Gjelder antall personer, ikke årsverk. 10 Turnover betyr i denne sammenheng hvor mange som slutter i løpet av et år. Vi benytter oss av det som beskrives the rate of traffic through the revolving door (wikipedia). Vi har ikke tatt med antall ansatte som er gått ut i permisjon i det aktuelle året. Dette henger blant annet sammen med at vi ikke vet hvor mange som gikk ut i permisjon det gjeldende år, men bare hvor mange som er i permisjon på et gitt tidspunkt. Arbeidsgiverrollen Sandnes kommune

15 met kommunen har, og er således større økonomisk spørsmål som krever prioritering og avklaring i økonomiplan. Vi får opplyst at sluttsamtaler er vanlig prosedyre i kommunen. Virksomhetsleder krysser også av for sluttårsak i sluttmelding til lønningsavdeling, men det føres ikke statistikk på dette REKRUTTERING TIL NYE STILLINGER GENERELT En beregning av antall søkere til utlyste stillinger i tidsrommet januar 2008 til midten av mai 2010 viser at det var i gjennomsnitt seks søkere pr stilling 11. Det er betydelige variasjoner fra utlysning til utlysning, men det er vårt inntrykk at det gjennomgående er flest søkere til de ufaglærte stillingene. Hvis vi ser på barnehagesektoren blir dette ganske tydelig. Her er det i gjennomsnitt fem søkere til hver stilling 12. Til de stillingene som krever opp til videregående skole (assistent, barne og ungdomsarbeider) eller lavere, var det 13 søkere i snitt. Til de stillingene som i utgangspunktet krever høyskoleutdanning (førskolelærer, pedagogisk leder, styrer, støttepedagog, fagutvikler) var det to søkere i snitt. Den samme tendensen ser vi innenfor pleie- og omsorssektoren 13. Her er det i snitt knappe fire søkere pr. stilling. Det er i snitt to søkere pr. utlyste sykepleier- og vernepleierstilling, og nesten seks søkere til hver utlyste stilling innenfor sektorer som ikke krever høyskoleutdanning (hjelpepleier, omsorgsarbeider assistent, fagarbeider osv) HVA GJØR KOMMUNEN FOR Å FREMSTÅ SOM EN ATTRAKTIV ARBEIDSGIVER? Sandnes kommune har en egen arbeidsgiverstrategi. Med denne strategien ønsker kommunen å være en offensiv arbeidsgiver i konkurransen om arbeidskraften. Den skal være en felles referanseramme for alle ansatte, og..den skal bidra til å styrke kommunens omdømme både internt og i omgivelse for øvrig. Arbeidsgiverstrategien peker på 11 I excelfilen vi fikk fra kommunen så det først ut til at gjennomsnittlig antall søkere pr. stilling var nesten 10 personer. Men i dette datagrunnlaget er det ikke alltid opplyst hvor mange stillinger som er opplyst, noe som svekker datagrunnlaget. Følgende utvalg er gjort for å gjøre dataene mest mulig pålitelig: Der stillingstittel i annonse står i entall fører vi på at det er utlyst en stilling. Vi tar bort alle stillingsutlysninger hvor det er opplagt at man søker flere medarbeidere, men der det ikke er oppgitt hvor mange stillinger som utlyses. Det er ikke skilt mellom stillingsprosent eller fast stilling/vikariat. 12 Basert på nevnte beregning. 13 Avgrenset til søkere på omsorgsdistriktene. Ellers samme avgrensning som over. Sykepleiere rene fagstillinger (ikke lederstillinger. Ikke høyskoleutdannede: Miljøarbeidere, assistenter, omsorgsarbeidere, fagarbeidere, servicemedarbeidere. Arbeidsgiverrollen Sandnes kommune

16 innsatsområder kommunen mener er sentrale for å utvikle organisasjon og medarbeidere. Utviklingen og resultatene på disse innsatsområdene blir målt i BaRM og i den årlige medarbeiderundersøkelsen, og rapportert i tertial- og årsrapportene VISJON, VERDIER OG ETIKK. VISJON OG VERDIER Sandnes kommunes visjon er: Sandnes i sentrum for framtiden o Kommunen bygger virksomheten sin på verdiene romslig, modig og sunn. o Romslig betyr at kommunen vektlegger mangfold, toleranse og god kommunikasjon. o Modig betyr at de ansatte i kommunen er ambisiøse og våger å ta modige grep. o Sunn betyr at helse, trivsel og miljøs står i fokus på kommunens arbeidsplasser. Dette er ledestjernene for kommunens virksomhet, og ligger til grunn for de noe mer konkrete delene av arbeidsgiverstrategien. Dette innsatsområdet måles på omdømmeindeksen i den årlige medarbeiderundersøkelsen. Skala her er fra 1 til 6, der 6 er det høyeste score. FUNN Medarbeiderundersøkelsens omdømmeindeks viser en score på 4,67 i Dette er en oppgang i forhold til Men som vi skal se i del viser den også et betydelig omdømmegap.undersøkelsen for 2010 viste også at hele 97 % av de ansatte oppgir at de kjenner kommunens visjon, og at % kjenner til kommunens etiske retningslinjer. Drøye seks prosent (188 ansatte) har opplevd å bli utsatt for trakassering eller annen utilbørlig opptreden fra andre ansatte de siste tolv månedene. 41 % har ikke meldt fra om dette til leder, tillitsvalgt eller verneombud. I intervjuene våre har noen av de tillitsvalgte og hovedverneombudene enkelte innsigelser rettet mot praksisen for varsling: Enkelte tolker undersøkelsen i retning av at det ikke er trygt å melde fra til nærmeste leder alle plasser. 14 Sandnes i sentrum for framtiden. Romslig, modig og sunn. Arbeidsgiverrollen Sandnes kommune

17 Jeg har vært med å varsle men det var mer en diskusjon om det var en varsling og om det var gjort formelt riktig eller ikke. Jeg savnet også en tilbakemelding på hva som ble gjort i etterkant. Det blir også pekt på at varslingsgruppen er feil sammensatt: Økonomidirektør, organisasjonsdirektør og HMS-sjef. Mener at representanter for de ansatte burde vært representert. Utdanningsforbund: Ingen negative erfaringer. Personal og organisasjon er ikke enige i at varslingsgruppen er feil sammensatt. Vi får opplyst at gruppen kobler inn verneombud og tillitsvalgt når det er nødvendig. Det pekes også på at det er svært få som varsler, ca. én i kvartalet, og at det kan dreie seg om taushetsbelagte opplysninger. Bystyret har i sak 97/10 den behandlet reviderte etiske retningslinjer og rutiner for varsling. Det ble enstemmig vedtatt at hovedverneombudet blir fast medlem av varslingsrådet LEDELSE PRINSIPPER FOR LEDELSE Kommunens ledelsesprinsipper: Utfordre, involvere, begeistre, tilrettelegge og støtte. Utviklingen måles i lederindeksen i medarbeiderundersøkelsen/indikator i BaRM. FUNN Mål nådd i BaRM. Score på ledelsesindeks: 4,71 (Mål: 4,68) 15. Under går vi kort gjennom kommunens eksisterende lederutviklingstilbud. Lederskolen: Årlig kurstilbud. Fem dagers opplæring i kommmunens styringsverktøy og sentrale styringssystemer. Eksempler: Kommuneplan, arbeidsgiverstrategi, IKTstrategi, HMS, BaRMarbeidsgrunnopplæring i styringsverktøy og visjon og verdier. Lederutviklingsprogram for 320 ledere: Avviklet. Startet opp i 2009, men ble vedtatt å ikke videreføres fra og med Hensikten med programmet var å utvikle lederferdighetene til den enkelte leder. Blant annet skulle man jobbe med de fem ledelsesprinsippene i arbeidsgiverstrategien for å gi disse et konkret innhold og dele suksesshistorier. Rådmannens Okarina rådmannens samlinger 17 : Okarina har endret karakter fra å være et personlig lederutviklingsprogram til å bli rådmannens samlinger 3-4 ganger i året. Målet med samlingene er å gi informasjon, faglig påfyll samt jobbe i nettverk på 15 Dette lå ikke i BaRM på undersøkelsestidsunktet ( ), men er scoren på medarbeiderundersøkelsen fra 2010, som ikke var lagt inn i BaRM da. 16 Bsak 139/ Okarina er et velkjent begrep internt i kommunen. I intervjuene får vi opplyst at Okarina betyr flyvedyktig. Okarina er også et gammelt blåseinstrument av typen leirgjøk (som også er kommunesymbolet i Sandnes). Arbeidsgiverrollen Sandnes kommune

18 tvers av resultatenhetene. For møtet den 9. november 2010 er mangfold og inkluderinghovedtema for samlingen. Masterstudium i ledelse og aksjonslæring for skoleledere. Sandnes kommune har forhandlet seg frem til et masterstudium med Universitetet i Tromsø. Rektorskole. Innenfor oppvekst skole er det også en egen rektorskole. Dette er et statlig videreutdanningstilbud innenfor ledelse for rektorer som har vært ansatt som skoleledere i under to år 18. Tilbudet startet opp høsten 2009, og gir 30 studiepoeng. Nytilsatte ledere (rektorer og inspektører) får tilbud om rektorskolen, mens mer erfarne ledere får tilbud om masterstudiet. Det er mulig å bygge studiepoengene fra rektorskolen inn i en fremtidig master KOMPETENTE MEDARBEIDERE MÅL Sandnes vil rekruttere og beholde kompetente medarbeidere. Sentrale virkemidler - utvikle og beholde: Nødvendig opplæring, kompetansekartlegging, kompetansehevingstiltak, stipendordninger, jobbrotasjon, studieturer, lederpermisjoner, seniortiltak, fadderordninger, interne karrieremuligheter. Sentrale virkemidler rekruttere: Aktive og synlige overfor elever i videregående skoler, studentmiljøer og i arbeidsmarkedet generelt. Kommunen har en viktig rolle som lærebedrift for å sikre fremtidig arbeidskraft, og skal tilby læreplasser innenfor ulike fagområder. Utviklingen på dette innsatsområde måles gjennom indikatoren løsningsorientert kultur i medarbeiderundersøkelsen/barm, og andel mellom år som velger å stå lenger i jobb 19. FUNN Kommunen har iverksatt en rekke tiltak for å holde på eksisterende arbeidskraft og for å rekruttere ny (se vedlegg). Hvis vi ser på måloppnåelsen i BaRM er kommunens mål nådd delvis: Løsningssorientert kultur får 4,46 i BaRM, dette er en nedgang fra 2008, og er under målet på 4,6 20. Tallene i BaRM kan tyde på at godt over 80 % (kommunens mål) i målruppen stod videre i arbeid de første seks månedene i Men som nevnt over er tallene usikre. 18 Kvalitetsmelding Den sistnevnte indikatoren er en end 20 Dette lå ikke i BaRM på undersøkelsestidsunktet ( ), men er scoren på medarbeiderundersøkelsen fra 2010, som ikke var lagt inn i BaRM da. Arbeidsgiverrollen Sandnes kommune

19 I tillegg tyder medarbeiderundersøkelsen på at det psykososiale arbeidsmiljøet gjennomgående er bra (score på trivsel: 5,04) KONKURRANSEDYKTIGE BETINGELSER MÅL Sandnes kommune skal tilby konkurransedyktige betingelser. Dette skal måles gjennom total tilfredshet på medarbeiderundersøkelsen og lønnsnivå ift. andre offentlige arbeidsgivere i regionen. FUNN Kommunen endret i 2009 lønnsstigene for å sikre lik avlønning til alle med treårig høyskoleutdanning. I praksis innebar dette et lønnsløft for de som lå lavest. Dette mener mange har ført til at kommunen har blitt lønnsledende for høyskoleutdannede. Hovedinntrykket vårt er at de ansatte opplever lønnsnivået som godt sammenlignet med andre kommuner i regionen. Dette er inntrykket fra samtalene med de tillitsvalgte, og fra tilbakemeldingene i kommunens undersøkelse av hvordan ansatte oppfattet kommunen som arbeidsgiver (november 2009) 21. Men det synes å være forskjeller mellom sektorene. Høyskoleutdannede innen oppvekst- og levekårområdet ser ut til være mer fornøyde med lønnen enn innenfor tekniske yrker. Dette har nok sammenheng med at de tekniske virksomhetene opplever langt større konkurranse om arbeidskraften fra private aktører, som kan lokke med høyere lønninger. Og som vi har vært inne på, får kommunen gjennomgående gode tilbakemeldinger i medarbeiderundersøkelsen MANGFOLD OG LIKEVERD MÅL I ARBEIDSGIVERSTRATEGI Sandnes kommune skal være en foregangskommune innen mangfold og likeverd. Dette innsatsområdet måles gjennom BaRM-indikatorene grad av inkludering, andel mellom som velger å stå lenger i jobben, og andel store stillinger innenfor omsorgssektoren (for å motvirke utbredelse av uønsket deltid). 21 Dette gav flere uttrykk for i merknadsfeltet i undersøkelsen. Det var også enkelte som uttrykte misnøye med lønnsnivået. Arbeidsgiverrollen Sandnes kommune

20 FUNN Inkludering. I BaRM finnes det en egen indikator for Grad av inkludering der hensikten å følge opp mangfoldperspektivet i styringssystemet. Kommunen scorer svakt i forhold til eget mål på denne indikatoren, mellom 2 og 2,4 og mål er 4. Den svake scoren følges opp i rådmannens Okarina. For møtet i november 2010 er mangfold fra arbeidsgiverstrategien hovedtema for samlingen. Deltidsstillinger. Reduksjon av uønsket deltid er et sentralt mål innen innsatsområdet mangfold og likeverd. Nedenfor ser vi nærmere på utviklingen i stillingsprosent for kommunen som helhet, og på det enkelte tjeneseteområdet. Tabell 4 Utvikling stillingsprosent (KOSTRA) 22 Gjennomsnittlig stillingsprosent Kommunen (snitt) 72 % 75 % 75 % 76 % 76 % Kommuneadm 77 % 80 % 80 % 80 % 79 % Barnehager 82 % 84 % 86 % 89 % 88 % Grunnskolen 80 % 83 % 84 % 84 % 83 % Helse- og sosialtjenester 63 % 66 % 66 % 68 % 67 % Tekniske tjenester 97 % 101 % 100 % 105 % Kultur 53 % 57 % 57 % 59 % 64 % Annet 96 % 93 % 79 % 97 % 101 % Vi ser at den gjennomsnittlige stillingsprosentene i kommunen har vært nokså stabil de siste fire årene. De er en høy gjennomsnittlig stillingsprosent i barnehagene. Lavest stillingsprosent er det innenfor helse- og sosialtjenester og kultur. Fra 2005 til 2008 hadde kommunen et prosjekt innenfor pleie og omsorg, som ble kalt deltidspuslespillet. Hensikten med prosjektet var å redusere bruk av uønsket deltid og småstillinger. I prosjektet ble stillingsstørrelser og ønsker om større stillinger kartlagt. Kartleggingen som ble gjort i 2005 viste at 55 % (av 410 personer) ønsket større stilling. I prosjektet ble en rekke virkemidler prøvd ut. Tallene tyder på at dette tiltaket har hatt en viss effekt. Fra 2003 til 2008 har gjennomsnittlig stillingsprosent innenfor helse- og sosialtjenester økt fra 63 % til 68 %. Vi ser en liten nedgang fra 2008 til Dette kan være uttrykk for tilfeldige variasjoner, men det kan også være uttrykk for at fokuset på deltidsproblematikken er redusert etter at prosjektet er avsluttet. 22 Endelige KOSTRA-tall, publisert Arbeidsgiverrollen Sandnes kommune

FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN

FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN GJESDAL KOMMUNE FEBRUAR 2014 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi og sykefravær

Arbeidsgiverstrategi og sykefravær Forvaltningsrevisjon Rapport Arbeidsgiverstrategi og sykefravær September 2008 Randaberg kommune www.rogaland-revisjon.no Innhold 1 Sammendrag... 2 1.1 Formål... 2 1.2 Positivt hovedinntrykk... 2 1.3 Utfordringer...

Detaljer

Rogaland Revisjon IKS

Rogaland Revisjon IKS Rogaland Revisjon IKS 2 Stavanger Kommune Rogaland Revisjon IKS Sammendrag... 4 Rådmannens kommentar... 8 Rapporten... 10 1 Innledning... 11 1.1 Formål og problemstillinger... 11 1.2 Revisjonskriterier

Detaljer

UNDERSØKELSE AV SANDNES LÆRINGSSENTER

UNDERSØKELSE AV SANDNES LÆRINGSSENTER UNDERSØKELSE AV SANDNES LÆRINGSSENTER SANDNES KOMMUNE JUNI 2011 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

Nærværsledelse og forebygging av sykefravær

Nærværsledelse og forebygging av sykefravær Nærværsledelse og forebygging av sykefravær Hitra kommune November 2007 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden juni - november 2007.

Detaljer

SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Juni 2009 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommunelovens 77 nr.4. Formålet med forvaltningsrevisjon er å utføre systematiske

Detaljer

Sluttrapport Nye handlingsrom Gruppe 4: Arbeidskraft og innovasjon. 15.09.2011 Sarpsborg kommune

Sluttrapport Nye handlingsrom Gruppe 4: Arbeidskraft og innovasjon. 15.09.2011 Sarpsborg kommune Sluttrapport Nye handlingsrom Gruppe 4: Arbeidskraft og innovasjon 15.09.2011 Sarpsborg kommune Innhold 1. Mandat... 3 1.1 Avgrensninger... 3 2. Gruppas sammensetning og arbeid... 3 3. Arbeidsmetoder og

Detaljer

tallfe FORVALTNINGSREVISJON AV BARNEVERNET

tallfe FORVALTNINGSREVISJON AV BARNEVERNET tallfe FORVALTNINGSREVISJON AV BARNEVERNET BJERKREIM KOMMUNE AUGUST 2011 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

KS -kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon. Strategisk kompetanseutvikling i kommunene

KS -kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon. Strategisk kompetanseutvikling i kommunene KS -kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon Strategisk kompetanseutvikling i kommunene Strategisk og systematisk kompetansestyring 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: KS - kommunesektorens

Detaljer

Forsidefoto: Stock Exchng

Forsidefoto: Stock Exchng Forsidefoto: Stock Exchng Innhold... 3 Sammendrag... 4 Rådmannens kommentar... 10 Rapporten... 11 1.1 Innledning... 12 1.1.1 Formål og problemstillinger... 12 1.1.2 Revisjonskriterier og metode... 12 1.2

Detaljer

SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID

SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID FAUSKE KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Desember 2009 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommuneloven. Formålet med forvaltningsrevisjon

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Oppfølging av sykmeldte i Pleie og omsorg Rapport 2010-14 Forord Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Oppfølging av

Detaljer

AVLASTNINGSTJENESTEN FOR

AVLASTNINGSTJENESTEN FOR FORVALTNINGSREVISJON AV AVLASTNINGSTJENESTEN FOR BARN OG UNGE STAVANGER KOMMUNE JUNI 2011 [Denne side skal være helt blank, bortsett fra kildehenvisning for forsidens bildetekst nederst. Stryk denne tekst

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Nøtterøy kommune. Midlertidige ansettelser og bruk av vikarer i Nøtterøy kommune

Forvaltningsrevisjon Nøtterøy kommune. Midlertidige ansettelser og bruk av vikarer i Nøtterøy kommune Forvaltningsrevisjon Nøtterøy kommune Midlertidige ansettelser og bruk av vikarer i Nøtterøy kommune November 2012 2 Innhold 1. Sammendrag... 5 2. Innledning... 6 2.1 Bakgrunn... 6 2.2 Formål og problemstillinger...

Detaljer

Evaluering av seniorpolitikken i Sandnes

Evaluering av seniorpolitikken i Sandnes Evaluering av seniorpolitikken i Sandnes Rapport 2013-13 Proba-rapport nr. 2013-13, Prosjekt nr. 12054 ISSN: 1891-8093 AG/SK, 28/10/13 -- Offentlig -- Evaluering av seniorpolitikken i Sandnes kommune

Detaljer

Seniorpolitikk. Sør-Trøndelag fylkeskommune

Seniorpolitikk. Sør-Trøndelag fylkeskommune Seniorpolitikk Sør-Trøndelag fylkeskommune Mai 2008 1 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i Sør-Trøndelag fylkeskommune i perioden januar-april 2008. Undersøkelsen

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune

Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune Lærlingeordningen Rapport 2011-15 FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Lærlingeordningen som er gjennomført

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV PLEIE OG OMSORG

FORVALTNINGSREVISJON AV PLEIE OG OMSORG FORVALTNINGSREVISJON AV PLEIE OG OMSORG RANDABERG KOMMUNE AUGUST 2011 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

Rekrutteringsplan. Bardu kommune

Rekrutteringsplan. Bardu kommune Rekrutteringsplan for Bardu kommune 2010-2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. OPPSUMMERING 4 2. INNLEDNING 4 2.1 BAKGRUNN FOR ARBEIDET 4 2.2 AVGRENSNING 4 2.3 FORHOLD TIL ANDRE PLANER OG TILTAK 5 2.4 UTARBEIDELSE

Detaljer

Stjørdal kommune som arbeidsgiver

Stjørdal kommune som arbeidsgiver Stjørdal kommune som arbeidsgiver Forebygging av sykefravær og oppfølging av sykmeldte Stjørdal kommune Forvaltningsrevisjon nr 1714-2/2011 Forvaltningsrevisjonsrapporter fra KomRev Trøndelag IKS 2011

Detaljer

Omdømmearbeid i Frogn kommune

Omdømmearbeid i Frogn kommune Omdømmearbeid i Frogn kommune Omdømme - omgivelsenes oppfatning av en organisasjon over tid En virksomhet kan ha en identitet, den kan muligvis konstruere et image, men omdømme er noe en gjør seg fortjent

Detaljer

Anna Hagen og Torgeir Nyen. Læreplasser i kommunesektoren omfang og utfordringer

Anna Hagen og Torgeir Nyen. Læreplasser i kommunesektoren omfang og utfordringer Anna Hagen og Torgeir Nyen Læreplasser i kommunesektoren omfang og utfordringer Anna Hagen og Torgeir Nyen Læreplasser i kommunesektoren omfang og utfordringer Fafo-rapport 540 Fafo 2006 ISBN 82-7422-551-1

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Årsberetning 2012 31.3.2013

LILLESAND KOMMUNE Årsberetning 2012 31.3.2013 LILLESAND KOMMUNE Årsberetning 2012 31.3.2013 1 Innledning Innholdsfortegnelse Innledning... 4 Rådmannens forord... 4 Visjon og mål for Lillesand kommune... 5 Visjon... 5 Verdigrunnlag... 5 Hovedmål for

Detaljer

Kvalitetsmelding 2011 Barnehage og skole

Kvalitetsmelding 2011 Barnehage og skole Kvalitetsmelding 2011 Barnehage og skole Behandlet i Mandal bystyre 26.5.2011 (j.nr.: 2010/731) Innhold Sammendrag... 3 Innledning... 4 Struktur og innhold... 4 Dokumentasjon og kilder... 5 Økonomi...

Detaljer

OVERGANGEN FRA GRUNNSKOLE TIL VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

OVERGANGEN FRA GRUNNSKOLE TIL VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FORVALTNINGSREVISJON AV OVERGANGEN FRA GRUNNSKOLE TIL VIDEREGÅENDE OPPLÆRING SOLA KOMMUNE MAI 2014 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte,

Detaljer

Søndre Land kommune. Årsmelding med årsregnskap

Søndre Land kommune. Årsmelding med årsregnskap Søndre Land kommune Årsmelding med årsregnskap 2011 Innholdsfortegnelse årsmelding 1. Innledning... 3 2. Ressurser, rammebetingelser og overordnede hensyn... 5 2.1 Kommunens økonomiske situasjon... 5 2.2

Detaljer

1 2 ar med IA-avtaler - hva na?

1 2 ar med IA-avtaler - hva na? 1 2 ar med IA-avtaler - hva na? F orfattere: Solveig Osborg Ose, lngunn Brattlid og Rune Slettebak ~ SINTEF SINTEF Teknologi og samfunn, Avd. helse Gruppe For arbeid og helse SINTEFTeknologiogsamfunn

Detaljer

Interkommunalt traineeprogram som rekrutteringsstrategi

Interkommunalt traineeprogram som rekrutteringsstrategi Interkommunalt traineeprogram som rekrutteringsstrategi Evaluering av 12k trainee i Vestfold OLA K. BERGE OG CHRISTINE HVITSAND TF-rapport nr. 323 2013 Tittel: Interkommunalt traineeprogram som rekrutteringsstrategi

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Kompetansen på bo- og behandlingssentrene

Kompetansen på bo- og behandlingssentrene Kompetansen på bo- og behandlingssentrene Forvaltningsrevisjonsrapport 16.08.10 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Vurderingskriterier... 1 1.1.1 Politiske vedtak... 1 1.1.2 Viktige lover og bestemmelser...

Detaljer