Læring i intensivkontekster for sykepleiere uten spesial- eller videreutdannelse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Læring i intensivkontekster for sykepleiere uten spesial- eller videreutdannelse"

Transkript

1 Læring i intensivkontekster for sykepleiere uten spesial- eller videreutdannelse Fagutviklingssykepleier Randi Ween

2 Introduksjon Studiens hensikt var å undersøke hvordan læring foregår. Undersøker læring og kunnskapstilegnelse i et helhetsperspektiv når arbeidsplassen er læringsarena i stedet for utdannelsesinstitusjoner. Hva motiverer for læring og hvilke ressurser finnes i miljøet.

3 Å brette opp ermene og ta i et tak.. Sykepleiere med liten realkompetanse arbeider ved spesialavdelinger som egt. krever kompetansebasert praksis. Sykepleieledere har urealistiske forventninger til nyutdannete sykepleiere (Bjørk, 2006) Kompetansegapet gjelder fagområder som anatomi, fysiologi, patofysiologi, hygiene og organisatoriske fag (Bjørk, 2006). Virksomheters og personlig økonomi kan medføre at sykepleiere ikke tar videreutdanning (Dæhlen & Seip, 2009). Avanserte behandlingsmuligheter, behov for høy faglig kompetanse også utenfor intensivavdelinger. Effektivisering med fleksibel utnyttelse av senger og personell (Flaatten & Søreide, 2010). Sykehus er store kompetansevirksomheter og hvor kompetanse ble ansett for å være den viktigste driveren for verdiskapning (McKinsey & Company Inc, 2011). Demografiske endringer tilsier at det trengs 30% flere intensivplasser i Norge frem til 2025 dersom dagens intensivtilbud skal opprettholdes trenger 30% flere intensivsykepleiere (Kvåle, 2012). Personell anses for å være viktig for kliniske resultater i sykehus (Skjetne, 2011). Studier viser at uformell læring i jobb anses som viktigste læringsarena (Tøien, 2009). Daglig læring er diffus og gjenstand for liten innsikt (Tøien, 2009).

4 Hvilken kompetanse kreves? Sykepleiepraksis har et holistisk omsorgsperspektiv som er psykologisk og filosofisk basert. Kunnskapen er heterogen med elementer fra ulike kunnskapsfelt som psykologi og filosofi. De integrerte elementer i kunnskapen er styrt av praksis og ikke teori fordi det oppleves helhetlig og meningsfylt i praksisutøvelsen (Grimen, 2008). Se og tolke ulike aspekter ved en situasjon (Kirkevold, 2006) Situasjonsforståelse og dømmekraft (Benner, 1995) Sammenstilling av ulike opplysninger og tolkninger (Guldbrandsen & Stubberud, 2010) Medisinsk faglig og teknologisk forståelse (Helse- og omsorgsdep., 1997b) Forståelse for uspesifikke, subakutte, akutte problemstillinger (NSFs landsgruppe av intensivsykepleiere, 2012)

5 Kunnskapsformer Teoretisk kunnskap Vitenskapelig arbeid Abstrakt, generell, skriftlig, stabile, offentlig tilgjengelig. Praktisk kunnskap Ikke enkeltstående, men inngår i sammenhengende handlingssekvenser Praktisk kunnskap ulike dimensjoner: ferdighetskunnskap, erfaringskunnskap, personlig kunnskap, intuitiv kunnskap, fortrolighetskunnskap, tuas kunnskap, know how/ knowing how Situasjonsspesifikk, aldri identisk. Knyttet til tid og rom. Erfaringsprinsippet viktig: førstehåndserfaring, selvopplevd

6 Teoretisk perspektiv på praktisk kunnskap Benners taksonomi Sosiokulturell læringsteori Erfaringspedagogikk Regelbasert til intuitiv og holistisk gjenkjenning av situasjoner Arbeidet som er styrende for hvordan læring foregår Læring er et biprodukt av arbeidet Standardparadigme: læring skjer i personen og alle lærer på samme måte Etiske overveielser og beslutningsevne kan være gjenstand for tilfeldig læring Læring i hodene Læring i deltakerprosesser Tolker og identifiserer Sosialisering inn i avdelingen var viktig

7 Teori om læring i praksis Erfaringskunnskap er individuell og selvopplevd. Erfaring blir etter hvert abstrahert og refleksjon er bindeleddet mellom dette. Praktisk kunnskap har to ulike forståelser: ferdighetskunnskap (praktisk utførelse) og erfaringskunnskap (moralsk klokhet). Handlingen og ikke produktet som er målet. Gjør mange situasjonsvurderinger. Kunnskap gjennom praksis vil oppstå som selvstendig (praktiske synteser s.14).

8 Forskningsmetode og deltakere Kvalitativ forskningsmetode med abduktiv tilnærming Datakilde fra fokusgrupper. (I tillegg opplæringsplaner, kompetansetiltak, samtale med fagutviklingssykepleiere) Litteratur fra pedagogikk, sosiologi, filosofi 2 gruppeintervjuer etter etter semistrukturert intervjuguide Strategisk utvalg: sykepleiere med grunnutdanning som får/ har fått opplæring i spesialavdeling. Avdeling A: voksne, akutt kritisk syke Avdeling B: blandet avdeling voksne/ barn, oppfølging etter kirurgi og avlastningsavdeling for lettere intensivpasienter Avdeling C: barnemedisinsk post med intermediærstue Avdeling D: kombinert intermediær/ intensivavdeling

9 Sentrale funn Læring er komplekst sammensatt fenomen. Læring gjennom praksis er viktigste faktor i kunnskapstilegnelse. Avdelingen var læringsmiljø, læring måtte foregå der Opparbeidelse av praktisk kunnskap viktigst Uklare grenser mellom å være i opplæring og arbeidskraft Faglig fokus gjenspeilet pasientgrunnlaget og avdelingens aktivitet Fokus på instrumentell sykepleie (spes intensiv), symptomforståelse, problemløsning, tilstrebet handlingsdyktighet Øvrige informanter: mer dybdeforståelse, psykososiale aspekter, omsorgsaspekter mer fremtredende

10 Funn På avdeling: standardiserte behandlingsplaner Faglige utfordringer: varierte Før kunne du mye om lite, nå kan du lite om mye pasientkategorier, tilleggslidelser, avansert behandling, mindre feilmarginer Fokus på med.tekn behandling Fokus på emosjonelle og relasjonelle forhold

11 Funn Pasientgrupper og situasjoner Ytre faktorer kom som en ekstrabelastning Opplevde å være i nesten alarmberedskap Varierte utfordringer Utfordring hvis de ikke fikk hjelp i det øyeblikket de trengte det La press på seg selv Når systemene ikke fungerte Mangel på kontinuitet og mengdetrening

12 Funn Personlig engasjement som motivasjon for å lære Relasjoner til pasient og pårørende Bevissthet om sin betydning Ansvarsbevissthet Inspirerende miljø

13 Funn Deltakelse i daglig arbeid Lærer uavhengig av tilrettelegging Du lærer veldig mye bare ved å jobbe på en sånn avdeling også først å ha fått det inn i ørene.. flytte ting fra ørene og ned til hendene.. Få litt kroppslig intelligens lære the hard way

14 Funn Sykepleiere var de som best kunne lære dem handlingskompetanse Sykepleier vs intensivsykepleier Medsykepleiers betydning for læring Hvem gir best læringsutbytte? Erfaren vs uerfaren sykepleier Gå med en sykepleier vs flere sykepleiere

15 Funn det kan bli litt sånn overwhelming Betydningen av å reflektere da Kunnskap og følelser kan ikke adskilles Konstruktiv kritikk best når en ble møtt med forståelse

16 Funn Teknologi var knytte til faglig kompetanse Betydningen av å kunne håndtere medisinsk teknisk utstyr Betydningen bero på hvor fundamentalt utstyret var i pasientbehandlingen Parallell med utstyrskompetanse og pasientbehandling

17 Funn Klinisk blikk i avansert kontekst Jo mer komplekse pasientproblemer, desto viktigere å kunne se og forstå Å utvikle klinisk blikk fenomener utover det skolerte vi behandler heller symptomer enn sykdommen fange opp tidlige varsler, om noe som ikke helt stemmer

18 Diskusjon Engasjement Hva motiverer til læring Opplevelse av ansvar Opplevelse av personlig ansvar

19 Diskusjon Teori var nedprioritert ift praksis Betydningen av teori i praksis Observere og erfare bedre enn teori Praksis må komme før teori

20 Diskusjon Lærer av kollegafellesskap og Betydning av kollegafellesskap samhandling Medsykepleiere viktigste læringsressurs

21 Diskusjon Informantene var lite opptatt Den formelle opplæringen av strukturelle forhold ved opplæring

22 Diskusjon Moralske og relasjonelle Lære gjennom praktiske handlinger faktorer i handlinger Kroppslig intelligens Klinisk blikk

23 Diskusjon og konklusjon Fordeler? I stedet for utdanning? Autentisk aktivitet Læring ikke statisk, mer nyansert? Læringsressurser kommer fra mange kilder, ikke bare fra pedagogikk Ulemper? Variabler etter det sosiale miljøet Improvisert praksis Valgfrihet, avhengig av eget initiativ Løsere forbindelser enn ved for eksempel mesterlære Mangler språk, hvor reflektert blir kunnskapen? Vanskelig overførbar

24 Referanser Alvsvåg, H. & Førland, O. (red). (2007). Engasjement og læring: Fagkritiske perspektiver på sykepleie. Oslo: Akribe. Benner, P. (1995). Fra novise til ekspert: Dyktighet og styrke i klinisk sykepleiepraksis. Oslo: Tano. Benner, P., Sutphen, M., Leonard, V., Day, L. (2010). Å utdanne sykepleiere: Behov for radikale endringer. San Fransisco, CA: Jossey- Bass. Oslo: Akribe. Bjørk, I.T. (2006). Nyutdannede sykepleieres manglende praktiske sykepleierferdigheter. Klinisk Sygepleie, 20(4), Dæhlen, M., Seip, Å. A. (2009). Sykepleierens kompetanse: Etter og videreutdanning, verdsetting og motivasjon. (Rapport nr. 36). Oslo: Fafo. Flaatten, H., Søreide, E. (2010). Intensivmedisin i Norge. Tidsskrift for Den Norske legeforening, 2010; 130: Grimen, H. (2008). Profesjon og kunnskap. I A. Molander & L. I. Terum (red.). Profesjonsstudier (s ). Oslo: Universitetsforlaget AS. Gulbrandsen, T. og Stubberud. D.-G. (2010). Intensivsykepleie.Oslo: Akribe. Helse og - omsorgsdepartementet. (1997). Pasienten først! (NOU 1997: 2) Helse og - omsorgsdepartementet. (1997). Omsorg og kunnskap. (NOU 1997: 20). Jensen, K. (2008). Nye utfordringer i kunnskapssamfunnet: Kunnskapsutvikling og faglig oppdatering hos lærere, sykepleiere, dataingeniører og revisorer. Bedre skole 4: Kirkevold, M. (2006). Vitenskap: for praksis? Oslo: Universitetsforlaget. Lave, J. og Wenger, E. (2003). Situeret Læring - og andre tekster. København: Hans Reitzels Forlag.

25 Forlag. Lykkeslet, E. (2003). Bevegelig handlingskunnskap. En studie i sykepleiens praksis. (Doktoravhandling). Universitetet i Tromsø. McKinsey & Company Inc. (2011). Investeringer i spesialisthelsetjenesten i Norge Nortvedt, P., Grimen, H. (2009). Sensibilitet og refleksjon: filosofi og vitenskapsteori for helsefag. Gyldendal akademisk. Nygren, P. (2004). Handlingskompetanse - Om profesjonelle personer. Oslo: Gyldendal Akademisk. Skår, R. (2010b). Læringsprosesser i sykepleieres profesjonsutøvelse. En studie av sykepleieres læringserfaringer. (Doktoravhandling). Universitetet i Bergen. Säljö, R. (2001). Læring i praksis: et sosiokulturelt perspektiv. Oslo: Cappelen akademisk. Thomassen M. (2006). Vitenskap, kunnskap og praksis: Innføring i vitenskapsfilosofi for helse- og sosialfag. Oslo: Gyldendal akademisk. Wenger, E. (2004). Praksisfællesskaber: Læring, mening og identitet. Wittek, L. (2012). Læring mellom mennesker: en innføring i sosiokulturelle perspektiver. Oslo: Cappelen akademiske forlag

26 takk for meg..

Deltagelse i prosjekt i praksisstudiet en læringsarena for sykepleiestudenter?

Deltagelse i prosjekt i praksisstudiet en læringsarena for sykepleiestudenter? 60 Klinisk Sygepleje 28. årgang Nr. 3 2014 ORIGINALARTIKEL Deltagelse i prosjekt i praksisstudiet en læringsarena for sykepleiestudenter? Participating in a project during the practical module a learning

Detaljer

Noe for deg? sammendrag

Noe for deg? sammendrag Noe for deg? sammendrag Bakgrunn: Forskning og teknologi er i økende grad blitt en del av vår hverdag, som medfører at kunnskap får en mer abstrakt og symbolsk form. Det stilles derved særegne krav til

Detaljer

Når «praksissjokket» er over

Når «praksissjokket» er over Når «praksissjokket» er over Nyutdannede læreres opplevelse av utfordringer i læreryrket n hilde larsen damsgaard Lærerne forteller at de i stor grad ble overlatt til seg selv som nyutdannede, uten systematisk

Detaljer

Sammen er vi dynamitt!

Sammen er vi dynamitt! Sammen er vi dynamitt! Hvordan fungerer samarbeidet mellom de ulike profesjonene ved en institusjon? I hvilken grad er det preget av tverrfaglighet eller flerfaglighet? SA 205S 000 / SA 203S 000 Bacheloroppgave

Detaljer

En kvalitativ studie av dialog og samarbeid Masteroppgave HØGSKOLEN I OSLO Avdeling for sykepleierutdanning

En kvalitativ studie av dialog og samarbeid Masteroppgave HØGSKOLEN I OSLO Avdeling for sykepleierutdanning 2011 En kvalitativ studie av dialog og samarbeid Masteroppgave HØGSKOLEN I OSLO Avdeling for sykepleierutdanning Anne Grete Olsen Masteroppgave I Psykisk Helsearbeid - kull 2008 4/27/2011 SAMMENDRAG Bakgrunn

Detaljer

Bare det å lære seg å lytte

Bare det å lære seg å lytte Bare det å lære seg å lytte Hvordan erfarer sykepleier at videreutdanning i veiledning har hatt betydning for hennes møte med sykepleierstudenten som skal veiledes? En kvalitativ studie. Anne-Kristine

Detaljer

Å bruke seg selv terapeutisk-

Å bruke seg selv terapeutisk- SPL4911 Masteroppgave i klinisk sykepleie 2008 HMKLSYKD Anne Pettersvold Andreassen Ingrid Thurmann-Nielsen Å bruke seg selv terapeutisk- Operasjonssykepleiers møte med pasienten Høgskolen i Gjøvik Avdeling

Detaljer

Hvordan styrke pasientens integritet og verdighet når tvang er uunngåelig?

Hvordan styrke pasientens integritet og verdighet når tvang er uunngåelig? Hvordan styrke pasientens integritet og verdighet når tvang er uunngåelig? Av Merete Sjåstad, hovedforfatter. Sykepleier ved Olaviken alderspsykiatriske sykehus, ved en avdeling for utredning og behandling

Detaljer

Skolelederens betydning for lærernes samarbeid

Skolelederens betydning for lærernes samarbeid Skolelederens betydning for lærernes samarbeid The Significance of School Administrator for Cooperation with the Teachers Sigrunn Reitan Masteroppgave i skoleledelse En kvalitativ studie av en lærergruppes

Detaljer

«Kan noe hjelpe, så for Guds skyld gjør det»!

«Kan noe hjelpe, så for Guds skyld gjør det»! MASTEROPPGAVE I Avdeling for helsefag, Høgskolen i Buskerud 2009 Cecilie Brewer, akupunktør/leder NAFO «Kan noe hjelpe, så for Guds skyld gjør det»! I studien Akupunktørens yrkesrolle i Norge både i og

Detaljer

Språkets makt. Hilde Larsen Damsgaard, cand.paed.spec., dosent, Institutt for sosialfag, Høgskolen i Telemark.

Språkets makt. Hilde Larsen Damsgaard, cand.paed.spec., dosent, Institutt for sosialfag, Høgskolen i Telemark. Språkets makt Sammendrag Denne artikkelen er basert på en kvalitativ studie blant erfarne lærere. Artikkelen retter søkelyset mot lærernes omtale av elever og hva som påvirker lærernes språkbruk. Lærerne

Detaljer

«I dag var lærer n sinna!» om handlingstvang og kommunikasjon i

«I dag var lærer n sinna!» om handlingstvang og kommunikasjon i «I dag var lærer n sinna!» om handlingstvang og kommunikasjon i klasserommet Av Inger Ulleberg Av og til ser man at forsøk på å få kontroll i en klasse i stedet fører til at konfliktnivået stiger og problemene

Detaljer

Samarbeid til barnets helhetlige utbytte?

Samarbeid til barnets helhetlige utbytte? FoU-rapport nr. 3/2010 Samarbeid til barnets helhetlige utbytte? En case-basert studie av samarbeidet rundt barnehagebarn med individuell plan Ann Christin Eklund Nilsen Hanne Cecilie Jensen Tittel Forfattere

Detaljer

Hel - eller stykkevis og delt?

Hel - eller stykkevis og delt? Hel - eller stykkevis og delt? En kvalitativ intervjuundersøkelse av hvordan unge voksne med alvorlig kronisk somatisk sykdom vurderer egen selvoppfatning og sine omgivelsers påvirkning på denne Anne Marie

Detaljer

«Hvordan skal jeg [ ] utvikle meg selv?» En studie av nyutdannede lærere i deres første yrkesår

«Hvordan skal jeg [ ] utvikle meg selv?» En studie av nyutdannede lærere i deres første yrkesår «Hvordan skal jeg [ ] utvikle meg selv?» En studie av nyutdannede lærere i deres første yrkesår Gunnar Engvik Artikkelens hovedtema er læreres videreutvikling av profesjonell kompetanse i første yrkesår

Detaljer

Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte.

Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte. Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte. Master i skoleledelse NTNU 2014 Hilde Iren Meringdal i Forord Denne masteroppgaven skriver jeg som avsluttende oppgave i et fireårig

Detaljer

Så må vi jobbe tettere sammen

Så må vi jobbe tettere sammen Så må vi jobbe tettere sammen Samarbeid mellom helsesøstre i skolehelsetjenesten og Avdeling for barn og unges psykiske helse ved Sørlandet Sykehus sett fra helsesøstrenes perspektiv Vibeke Palucha Masteroppgaven

Detaljer

«HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NINA E. AANDAL NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014

«HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NINA E. AANDAL NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014 NINA E. AANDAL «HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014 NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET PROGRAM

Detaljer

Hvordan kan vi som ledere forstå og møte motstand i endringsprosesser?

Hvordan kan vi som ledere forstå og møte motstand i endringsprosesser? Hvordan kan vi som ledere forstå og møte motstand i endringsprosesser? Nasjonalt Topplederprogram våren 2009 Anne Bjørg Nyseter Stian Refsnes Henriksen Bård Are Bjørnstad Nasjonalt Topplederprogram våren

Detaljer

Erfaringer fra veien ut og inn i fellesskapene

Erfaringer fra veien ut og inn i fellesskapene Erfaringer fra veien ut og inn i fellesskapene En kvalitativ studie om hva som bidrar til deltakelse i fritidsaktivitet blant mennesker med psykiske lidelser AV: HANNE TRETTERUD LUND OG GRO KILLI HAUGSTAD

Detaljer

Unge kreftpasienters psykososiale behov

Unge kreftpasienters psykososiale behov Bacheloroppgave i sykepleie Unge kreftpasienters psykososiale behov Young cancer patients psychosocial needs Kandidatnummer: 137 Kull: 2011 Antall ord: 10 006 Innleveringsdato: 19. mars 2014 Kreftsykdommen

Detaljer

Refleksjoner over tverrprofesjonell deltakelse og læring i prosjektet Å ta opp uroen

Refleksjoner over tverrprofesjonell deltakelse og læring i prosjektet Å ta opp uroen 1 Å ta opp uroen paper oktober 2012 Refleksjoner over tverrprofesjonell deltakelse og læring i prosjektet Å ta opp uroen Aslaug Kristiansen Institutt for pedagogikk Universitetet i Agder (Utkast) I dette

Detaljer

Utvikling av barnehagen som en lærende organisasjon

Utvikling av barnehagen som en lærende organisasjon Utvikling av barnehagen som en lærende organisasjon Bergen kommune 30-31.1.2014 Professor Kjell-Åge Gotvassli 04.02.2014 1 Endring i styrerrollen Aldrende, sagtmodig Fruentimmer av ulastelig Rygte søkes

Detaljer

Hvordan kan en digital julekalender bidra til trygghet og motivasjon til å skrive og samarbeide på nett?

Hvordan kan en digital julekalender bidra til trygghet og motivasjon til å skrive og samarbeide på nett? Uniped årgang 35, 3/2012, side 6986 Artikkelen er vitenskapelig vurdert av forskere utenfor redaksjonen Av Hanne Maria Bingen og Reidun Lid Hvordan kan en digital julekalender bidra til trygghet og motivasjon

Detaljer

Dilemma: Utfordringer i en leders hverdag. Sterndorff, Antonsen og Skar Kull 6. Nasjonalt topplederprogram

Dilemma: Utfordringer i en leders hverdag. Sterndorff, Antonsen og Skar Kull 6. Nasjonalt topplederprogram Dilemma: Utfordringer i en leders hverdag Sterndorff, Antonsen og Skar Kull 6. Nasjonalt topplederprogram INNHOLD 1.0 Innledning....side 1 2.0 En historie..... 1 2.1 Problemstilling.. 3 3.0 Teori.. 4 3.1

Detaljer

SAMMENDRAG TVERRFAGLIG SAMARBEID I SKOLEN-

SAMMENDRAG TVERRFAGLIG SAMARBEID I SKOLEN- SAMMENDRAG TVERRFAGLIG SAMARBEID I SKOLEN- En case-studie om hvordan et internt tverrfaglig samarbeid i skolen kan være et redskap i arbeidet med elever med sosiale og emosjonelle vansker. Utgangspunktet

Detaljer

Artikkelen beskriver våre erfaringer med kognitiv

Artikkelen beskriver våre erfaringer med kognitiv Terapi Kognitiv miljøterapi Kognitiv tilnærming gir nye og spennende muligheter til å hjelpe pasienten til å forstå og hjelpe seg selv. Våre erfaringer er positive, men vi ser også utfordringer og forbedringspotensiale.

Detaljer

NORGES OFFENTLIGE UTREDNINGER NOU 1997: 2. Pasienten først! Ledelse og organisering i sykehus

NORGES OFFENTLIGE UTREDNINGER NOU 1997: 2. Pasienten først! Ledelse og organisering i sykehus NORGES OFFENTLIGE UTREDNINGER NOU 1997: 2 Pasienten først! Ledelse og organisering i sykehus Utredning fra et utvalg oppnevnt av Sosial- og helsedepartementet 29. april 1996. Avgitt til Sosial- og helsedepartementet

Detaljer

Et samarbeid med gleder og frustrasjoner

Et samarbeid med gleder og frustrasjoner Et samarbeid med gleder og frustrasjoner Om samarbeid ved overgangen fra barnehage til skole for barn med nedsatt funksjonsevne Jette Iversen Masteroppgave i spesialpedagogikk ved Det utdanningsvitenskapelige

Detaljer

SKOLEVANDRING - en systematisk metode for direkte, pedagogisk ledelse hos rektor

SKOLEVANDRING - en systematisk metode for direkte, pedagogisk ledelse hos rektor Masteroppgave i skoleledelse Anders Lehn SKOLEVANDRING - en systematisk metode for direkte, pedagogisk ledelse hos rektor NTNU, Høsten 2009 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Program for

Detaljer