4 Hovedprioriteringer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "4 Hovedprioriteringer 2012-2015"

Transkript

1 4 Hovedprioriteringer Nedenfor vises kommunens overordnede målkart for Deretter kommenteres de enkelte indikatorene. Fokusområde Mål Indikator Siste resultat Ambisjonsnivå 1 Brukere Brukermedvirkning Opplevd brukermedvirkning i dialogprosess (brukerundersøkelse) - 67 % God tjenestestandard Medarbeidere Samfunn og miljø 4 Økonomi God service og tilgjengelighet Ski kommune er en attraktiv arbeidsgiver Sykefravær God håndtering av miljøutfordringer God budsjettoppfølging Sunn kommuneøkonomi Styrere og pedagogiske ledere i barnehage med godkjent førskolelærerutdanning (KOSTRA) Elevenes grunnleggende ferdigheter i lesing (nasjonale prøver) Elevenes grunnleggende ferdigheter i engelsk (nasjonale prøver) Elevenes grunnleggende ferdigheter i regning (nasjonale prøver) Plasser i institusjon i prosent av innbyggere over 80 år (egen opptelling) Hjemmetjenestens fremmøte ift. tildelt hjelp (egen registrering) Gjennomsnittlig stønadslengde i sosialtjenesten (KOSTRA) Undersøkelser i barnevernet med behandlingstid over tre mnd. (KOSTRA, egen telling) Brukertilfredshet innenfor respektive tjenesteområder (brukertilfredshet) 75 % 87 % 5. trinn: 2,0 8. trinn: 3,0 5. trinn: 2,0 8. trinn: 2,9 5. trinn: 2,0 8. trinn: 3,1 Ski kommune er en attraktiv arbeidsplass 3 (trivselsundersøkelse/ 88 % medarbeiderundersøkelse) Blant de 1/3 beste resultatene Blant de 1/3 beste resultatene Blant de 1/3 beste resultatene 22,7 % 25 % % 6,3 mnd. 6 mnd. 19,8 % 0 % % 90 % Sykefravær siste 12 måneder (egen telling) 9,5 % 9,0 % Energiforbruk KWh/m 2 /år 5 % 10 % reduksjon 5 Miljøsertifiserte virksomheter 19 % 67 % 6 Budsjettforbruk 98,5 % 100 % Netto resultatgrad siste 4 år 0,6 % 3,0 % 1 Målkartet inneholder en rekke indikatorer hvor resultatene uttrykkes ved ulike skalaer, for eksempel 1-4 eller 1-6. Det foreslås å omregne disse til en felles skala fra % for å gjøre sammenligninger på tvers av skalaer lettere/mer tilgjengelig. Høyeste mulige skår uttrykkes som 100 % (måloppnåelse). 2 Jfr. årsmelding Resultat på påstander om meningsfylte oppgaver, god lønnspolitikk, tilrettelegging for kompetanseutv., seniortiltak, etc. 4 Indikatorer for ønsket lokalsamfunnsutvikling (areal, samferdsel, næring m.m.) vil bli utviklet i løpet av HP-perioden. 5 Reduksjonen skal måles ift. resultat 2007 og målet oppnås innen Mål innen

2 4.1 Brukere Brukermedvirkning Opplevd brukermedvirkning i dialogprosess Dialogprosessen ble evaluert i forbindelse med evaluering av helhetlig styring på slutten av Det ble besluttet å ikke gjennomføre dialogseminar, men kun oversende referat fra dialogmøtene til kommunestyret i forbindelse med rammesaken. Dialogprosessen skal fortsette på virksomhetene med sikte på 2 årlige brukerrådsmøter samt et dialogmøte med politikerne God tjenestestandard Styrere og pedagogiske ledere i barnehage med godkjent førskolelærerutdanning Tabellen viser utviklingen for dette nøkkeltallet fra i Ski kommune. Som sammenligningsgrunnlag har man valgt gjennomsnitt for gruppe 13, Akershus og landet (kilde: KOSTRA). I 2010 var dette nøkkeltallet 75 % for Ski kommune. Dette er 6 % lavere enn i 2009 og på samme nivå som i Styrere og pedagogiske ledere med godkjent førskolelærerutdanning Prosent Ski kommune Landet Akershuskommunene Kommunegruppe 13 Arbeidet med å rekruttere førskolelærere fortsetter i planperioden. Dette punktet prioriteres høyt og en av de ansatte på barnehagekontoret følger raskt opp alle søkere og fordeler disse til intervju ute i barnehagene. Ski kommune har inngått en avtale med Høgskolen i Oslo om et tilbud til assistenter om førskolelærerutdanning samtidig som de er i arbeid. I skrivende stund er det syv som tar utdanning på denne måten. Fem av disse er ferdig med utdannelsen januar 2014 og to er ferdig januar Det vi for øvrig ser er at det i løpet av 2010/2011 er blitt ansatt flere medarbeidere på dispensasjon som har annen relevant høyskoleutdannelse som lærer, barnevernspedagog og lignende. I tillegg er det flere assistenter som har tatt barne- og ungdomsarbeiderfaget i

3 I kommuner det er naturlig å sammenligne seg med (gruppe 13) og i alle landets kommuner var gjennomsnittet for andel styrere og pedagogiske ledere med godkjent førskolelærerutdanning i 2010 hhv. 87 % og 86,5 %. Rådmannen anbefaler at Ski kommune bør tilstrebe å komme opp på et nivå som minst er lik landsgjennomsnittet. Ambisjonsnivået for 2012 settes dermed til 87 %. Elevenes grunnleggende ferdigheter i lesing, engelsk og regning Målet fastsatt av kommunestyret for skolene i Ski kommune er at resultatet på de nasjonale prøvene skal ligge blant landets 1/3 beste. For skoleåret 2010/2011 oppnådde man disse resultatene i Ski kommune: 5. trinn (skala 1-3) 8. trinn (skala 1-5) Ski kommune Landet Ski kommune Landet Engelsk 2,0 2,0 2,9 3,0 Lesing 2,0 2,0 3,0 3,1 Regning 2,0 2,0 3,1 3,1 Snittet av skolene i Ski kommune lå på landsgjennomsnittet på 5. trinn, mens 8. trinn scoret noe under i engelsk og lesing, og lå på landsgjennomsnittet i regning. Dette var en nedgang fra skoleåret 2009/2010, da Ski var blant den 1/3 beste i alle fag på begge trinnene. For perioden foreslås det å opprettholde ambisjonsnivået om at gjennomsnittet av skolene i Ski kommune skal være blant de 1/3 beste i landet. Resultatene både i 2009/2010 og 2010/2011 varierte mellom grunnskolene i Ski. Resultatene har også variert fra år til år på samme skole og det er variasjon fra fag til fag på samme skole. Rektor og personalet vurderte resultatene grundig, og iverksatte i vinter og vår tiltak etter dette. (Jfr. KST-sak 47/11). I fjor arrangerte man for første gang nasjonale prøver for 9. trinn i engelsk og regning. Her scoret Ski hhv. 3,7, (3,5) og 3,4 (3,4). (Nasjonale tall i parentes). Nasjonale prøver for skoleåret 2011/2012 avholdes i ukene Hensikten med nasjonale prøver er å vurdere i hvilken grad skolen lykkes i at elevene utvikler sine grunnleggende ferdigheter. Resultatene danner grunnlag for forbedrings- og utviklingsarbeid både lokalt og nasjonalt. Også for skoleåret 2010/11 og 2011/12 er lesing som grunnleggende ferdighet i alle fag og på alle klassetrinn, satsningsområdet på alle skolene i Ski. Alle skolene ga forrige skoleår de ansatte individuell opplæring i lese- og læringsstrategier over 3 dager. 10 lærere var ferdige med videreutdanning i leseveiledning i juni i fjor, og en startet i høst. Det er nå 15 leseveiledere i grunnskolen fordelt på våre elleve grunnskoler. Skolene er i gang med å ta i bruk E-lector programmet. Dette er et elektronisk program for å øve opp lesehastighet og leseforståelse på alle trinn i grunnskolen, spesielt for svake elever på lesekurs og i spesialundervisning. Programmet kan også med fordel brukes av elevene hjemme. Også elever som ikke strever med å lese, benytter programmet, som er selvinstruerende og morsomt å bruke. Tilstandsrapporten for skoleverket for det enkelte skoleår behandles som egen sak i utvalg for oppvekst og kultur før sluttbehandling i kommunestyret. Det legges vekt på å øke undervisningspersonalets kompetanse. Høsten 2009 startet fire lærere fra ungdomstrinnet på statlig finansiert videreutdanning på deltid i norsk og matematikk. Disse lærerne avsluttet sine studier våren Nyutdannede lærere vil ha 20

4 minimum 60 studiepoeng i grunnleggende fag som de underviser i på ungdomstrinnet, mens lærere på barnetrinnet vil ha minimum 30 studiepoeng. Det samhandles mellom skole og PPT om kompetanseutvikling og veiledning spesielt knyttet til prosjektet Fra spesialundervisning til tilpasset opplæring. Pleie og omsorg Plasser i institusjon/ bolig med heldøgns omsorg Nasjonal norm tilsier at kommunen bør ha en dekningsgrad for sykehjemsplasser/boliger med heldøgns omsorg og pleie tilsvarende 25 % av andelen eldre over 80 år. Når kommunen planlegger for fremtidig sykehjemsbehov er det med utgangspunkt i denne normen. Selv om normen omtaler eldre over 80 år, dekker den også behovet hos eldre som må tildeles sykehjemsplass noen år før de har nådd denne alderen. Plasser i sykehjem/ heldøgns omsorgsplasser for eldre Antall plasser * Sykehjem - Solborg, Finstadtunet og Langhus Kråkstadtunet Norm dekningsgrad * Tallene inkluderer 8 sykehjemsplasser som ble tatt i bruk sommerne Tabellen er laget ut fra egne tall og ikke hentet fra KOSTRA. KOSTRA gir sammenligningstall for institusjonsplasser, men viser ikke omsorgsboliger med døgnbemanning for eldre. Disse 2 parametrene utgjør til sammen det som skal regnes inn under dekningsgraden. Bemannede omsorgsboliger for eldre presenteres under omsorgsboliger samlet, noe som medfører at de ikke kan skilles ut fra omsorgsboliger til andre målgrupper. Antallet sykehjemsplasser/plasser med heldøgns omsorg og pleie vil reduseres fra 2011 til Årsaken er at 8 plasser som måtte etableres sommeren 2011, ikke videreføres i sin helhet. 4 plasser videreføres på Solborg, mens 4 plasser i dobbeltrom på Finstadtunet avvikles. Dekningsgraden reduseres fra 22,7 % til 22,1 % av andelen eldre over 80 år. I 2014 vil Finstadtunet være i full drift, parallelt med at 32 plasser på Solborg holdes ledige som følge av ombygging og oppussing. Dekningsgraden vil dette året utgjøre 23 %. I 2015 tas de nyoppussede plassene på Solborg i bruk. Ombyggingene medfører at sykehjemmet får 7 færre plasser, men samlet er dekningsgraden i 2015 oppe i normtallet på 25 % av andelen eldre over 80 år. 21

5 Fra iverksettes ny Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester. Loven pålegger kommunen et ansvar for utskrivningsklare pasienter fra første dag. De utskrivningsklare pasientene omfatter både unge og eldre, noe som medfører at kommunens institusjonsplasser vil måtte benyttes til flere aldersgrupper. Det gjenstår å se om dette vil slå ut på behovet for økt kapasitet på institusjonstjenestene. Hjemmetjenestens fremmøte ift. tildelt hjelp Det er et mål at alle brukere får hjelp i det omfang og på det tidspunkt som er avtalt, jfr. tjenestebeskrivelser og kravspesifikasjon for praktisk bistand til rengjøring. Gerica benyttes som fagsystem for journalføring, arbeidsplanlegging og saksbehandling. Rapporter i Gerica vil i 2012 kunne vise fremmøte i henhold til tildelt hjelp. Ambisjonsnivået om 100 % oppmøte opprettholdes. Gjennomsnittlig stønadslengde i sosialtjenesten Antallet personer som mottar økonomisk sosialhjelp i 2011 vil være det samme som i Utgiften til økonomisk sosialhjelp vil også være på samme nivå i 2011 som i Det er et høyt fokus på å redusere stønadsperiodens lengde ved at det satses aktivt på kvalifiseringsprogrammet og arbeidsmarkedstiltak. Spesielt satses det på tiltak og oppfølging av ungdom og langtidsmottakere. Gjennomsnittlig stønadslengde sosialhjelp Måneder Ski kommune Landet Akershuskommunene Kommunegruppe 13 Ski kommune har siden 2005 ligget høyt på Kostra-oversikten over stønadsperiodens lengde. Fra dette året ble også SSB sin metode for å beregne stønadsperiodens lengde endret. Endringen gikk ut på at hele perioden stønaden ble gitt for, ble utgangspunktet for antall stønadsmåneder. Dekning av én strømregning for 3 måneder ble da telt som 3 stønadsmåneder mot tidligere bare som utbetalingsmåneden. Samtidig innebar det at utbetaling av depositum i en leiekontrakt for en leieperiode på 3 år fører til 36 stønadsmåneder dersom en garanti kom til utbetaling selv om vedkommende ikke mottok annen stønad i denne perioden. Dette har bidratt til at stønadsperiodens lengde for Ski kommune har blitt vesentlig høyere enn den er i andre kommuner som registrerer dette på andre måter. 22

6 Rutinen for dette ble endret i 2010 ved NAV Ski slik at vi nå gradvis vil få et mer reelt antall stønadsmåneder. Forskjellen mellom stønadslengden for 2010 som ble tatt ut fra fagsystemet og tallene fra KOSTRA er 1,7 måneder. Den reelle stønadsperioden for 2010 vil være et sted mellom 4,6 og 6,3 måneder. Ambisjonsnivået om at gjennomsnittlig stønadsperiode ikke skal overstige 6 mnd. opprettholdes. Undersøkelser i barnevernet med behandlingstid over tre måneder Barneverntjenesten i Ski har over tid vært i en krevende omstilling. Fra en situasjon med vesentlig merforbruk og store restanser i fht. saksarbeid, har det vært arbeidet målrettet mot å få en bedre balanse i tjenesten. Dette har vært gjort i en periode med et sterkt økende antall bekymringsmeldinger. Det er også grunn til å understreke at det er en økende kompleksitet i sakene, noe som stiller store krav til kompetanse. Undersøkelser i barnevernet med behandlingstid over tre måneder Prosent Ski kommune Landet Akershuskommunene Kommunegruppe 13 Når det har vært vekst i antall meldinger samtidig som antall barn med barnverntiltak er redusert har dette flere forklaringer. På den ene siden bevisst arbeid i fht. barnverntjenestens ansvarsområde, i særlig grad i forhold til avklaring til hvilke saker som krever tiltak etter annet lovverk. Et annet forhold er målrettet tiltaksarbeid som har resultert i at mange saker avsluttes tidligere. Det er ikke forventet en vesentlig endring i antall saker framover. Det kan imidlertid bli en vridning til flere saker med plasseringer utenfor hjemmet, enten med bakgrunn i omsorgssvikt eller barn/ungdoms adferdsproblematikk. Det er viktig å videreføre de personalmessige ressursene, også de ressurser som tilkom gjennom de statlige styrkningsmidlene. Dersom dette gjøres vil det være mulig å styrke barneverntjenesten ytterligere ved det utviklingsarbeid som er igangsatt. I forlengelsen av dette arbeides det med kompetanseheving som videreføres i perioden. 23

7 4.1.3 God service og tilgjengelighet Brukertilfredshet ved tjenestene Det er ønskelig å måle om brukere av kommunale tjenester opplever god service og tilgjengelighet. Dette måles gjennom brukerundersøkelser som avholdes blant brukere av de ulike tjenestene. Ski kommune har som mål å oppnå et resultat på gjennomsnitt minimum 4 i en spørreundersøkelse der skalaen går fra 1 (dårligst) til 6 (best). Tilbakemeldinger i brukerundersøkelsen blir et viktig premiss i den løpende planlegging av tjenestene. Viktige tiltak for å øke brukertilfredsheten er tilrettelegging for faglig utvikling og økt kompetanse, god oppfølging/håndtering av rapporterte avvik, samt å utvikle gode samarbeidsfora. 4.2 Medarbeidere Ski kommune er en attraktiv arbeidsgiver Ski kommune benytter flere innfallsvinkler for å fremstå som en attraktiv arbeidsgiver for de ansatte. Som eksempler kan nevnes meningsfylte/tilrettelagte arbeidsoppgaver, lønnsutvikling i henhold til kommunens lønnspolitikk, tilrettelegging for kompetanseutvikling, fleksibel arbeidstid, pensjonsordning, bedriftshelsetjeneste, permisjonsordninger og seniortiltak. Kommunen forsøker også å markedsføre seg positivt gjennom arbeidet med å rekruttere og ta inn lærlinger/lærekandidater. Ski kommune gjennomfører hvert år en medarbeiderundersøkelse. Formålet med undersøkelsen er å gi et balansert bilde av faktorer som påvirker medarbeidernes arbeidssituasjon og trivsel, samt å gi grunnlag for en videre prosess omkring konkrete forbedringstiltak. Kommunen gjennomførte ikke medarbeiderundersøkelse i 2011, men vil gjenoppta arbeidet i Resultatet fra medarbeiderundersøkelsen i 2010 var bedre enn kommunens ambisjonsnivå. Undersøkelsen viste imidlertid at Ski kommune kan forbedre deltakelsen fra de ansatte, for å øke legitimiteten på lokalt nivå. For den kommende periode vil kommunen ha som ambisjon å øke deltakelsen til 70 %. Målet for tilfredshet settes til 90 %. Ski kommune benytter stipendordninger for å sikre at kommunen har arbeidskraft med tidsmessig og tilstrekkelig kompetanse. Dette har vist seg å være et vellykket tiltak, der mange ansatte nå har tatt, eller er i ferd med å ta, utdanning støttet av kommunen. Kommunen er også medlem av Kompetansehjulet i Follo, som er et samarbeidsorgan om kompetanseutvikling for kommunalt ansatte i pleie- og omsorgstjenesten. Kommunen har som mål å opprettholde aktiviteten knyttet til utdanning og kompetanseutvikling. Det er per 2012 ikke behov for å sette av ytterligere fondsmidler til stipendordning Sykefravær Sykefraværet i Ski kommune 2. kvartal 2010 til 1. kvartal 2011 var på 9.5 prosent. Det totale sykefraværet for landets kommuner var 9,5 prosent i samme periode 7. I denne perioden hadde Ski kommune et sykefraværstall som er veldig likt med gjennomsnittet i landets kommuner. I Ski kommune har kortidsfraværet økt noe, mens langtidsfraværet har gått noe ned samt at det har skjedd en endring i mønsteret ved at fravær over 56 dager er betydelig redusert. Handlingsplanen for inkluderende arbeidsliv, (IA), setter ambisjonsnivået for sykefravær til 7 Tall fra KS 24

8 8 % innen Delmål i forhold til sykefraværet for 2012 settes derfor til 9 prosent eller lavere. Det er et sterkt fokus på å redusere sykefraværet i Ski kommune. Prosjekt Nærvær skal evalueres i løpet av høsten Dette vil synliggjøre hvilke tiltak som ønskes videreført. Helsefremmende arbeidsplass: Når det gjelder systematisk arbeid for å redusere sykefraværet, har dette arbeidet i lang tid vært preget av fokus på risikokartlegging. Ofte med en slik innfallsvinkel at tiltakene settes inn i etterkant, når skaden allerede har skjedd. Det er ønskelig å markere en vending i arbeidsmiljøarbeidet der oppmerksomheten rettes mer mot forholdet mellom mennesker og muligheter for utvikling, samt å bygge et inkluderende arbeidsliv på gjensidig respekt og åpne prosesser. Tiltak som det rettes økt fokus mot i perioden : Det er vedtatt å opprette et IA-forum med representasjon fra NAV, hovedverneombud, tillitsvalgtrepresentant og bedriftshelsetjenesten etter behov samt rådmannen og personalseksjonen. Forumet skal være en bidragsyter i forbindelse med arbeidet omkring IAavtalen og skal bidra til et bedre samarbeid mellom de forskjellige aktørene. Målet er å sikre hensiktsmessigmessighet med hensyn til iverksettelse av ulike tiltak på systemnivå. Ordningen skal evalueres i løpet av I forlengelse av at kommunen har nytegnet IA-avtalen i 2011, er det vedtatt en overordnet IA handlingsplan for Ski kommune. Virksomhetene skal videreutvikle denne handlingsplanen til sin egen lokale handlingsplan. Dette arbeidet vil bli initiert av personalseksjonen. Utarbeide nye oppfølgingsrutiner for langtidssykemeldte. Fokus på lederopplæringsprogram, hvor det årlig skal avholdes et obligatorisk kurs i kommunikasjonspsykologi da dette anses som et vesentlig element innen sykefraværsoppfølging. Obligatoriske, halvårlige sykefraværssamtaler mellom virksomhetsleder og personalseksjonen for å sikre lederstøtte samt internkontroll. Tett dialog med ledere i forhold til oppfølging av sykemeldte. Tilrettelegging for arbeidstakere med redusert arbeidsevne, samt bidra til at personer som NAV har avklart, og som har behov for utprøving av sin arbeids- og funksjonsevne, får tilbud om det. Gjennomgang av sykefraværsarbeid i virksomheter som har hatt et sykefravær på over 15 %. Dette arbeidet vil gjennomføres av personalseksjonen i samarbeid med bedriftshelsetjenesten. Videreføring av forflytningsveiledere/ ryggombudsordningen. Tilby egne treningslokaler. Videreføring av prosjektet Gravide i arbeid. Dette er videreført ut juni Videreføres etter dette tidspunktet hvis evalueringen tilsier det. Oppgradering av HMS-håndbok hvor det med prosedyrene skal følge eksempler. Utvikle et tett samarbeid med vår pensjonsleverandør VITAL i forhold til oppfølging og kompetanse vedrørende ulike tiltak som er satt i gang i kommunen. HMS i tilknytning til påbegynt omstillingsprosess. 4.3 Samfunn og miljø God håndtering av miljøutfordringer Miljørapportering som omfatter over 20 miljøindikatorer skjer gjennom egen Årsmelding Grønt regnskap. Det overordnede målkartet nedenfor inneholder to utvalgte miljøindikatorer som sier noe om miljøstatus i kommunal drift: redusert energiforbruk i kommunale bygg og miljøsertifisering av virksomheter. 25

9 Målkartet mangler indikatorer for samfunnsutvikling. Med bakgrunn i kommuneplanens mål og strategier vil det i handlingsplanperioden bli utviklet indikatorer for områder som areal- og tettstedsutvikling, samferdsel og næringsutvikling. Først når slike indikatorer er på plass vil det være mulig å måle effektene av kommunens helhetlige innsats innenfor høyt prioriterte områder i kommuneplanens samfunnsdel. Oversikten i kapittel 2 viser prioriterte samfunnsutviklingstiltak i handlingsplanperioden. Redusert energiforbruk i kommunale bygg Ett av målene i klima- og energiplanen er at energiforbruket i kommunale bygg skal reduseres med minst 10 % innen utgangen av år 2013 (i forhold til 2007-nivå). Tiltak for å nå dette målet er allerede iverksatt, og energiforbruket er redusert med 21 % siden Dette måles ved totalt energiforbruk (KWH) per kvadratmeter (m 2 ) per år. Energiforbruket i 2007 var 178 KWH/m 2. Ski kommune har som ambisjon å ha et energiforbruk på maksimalt 160 KWH/m 2 /år innen Ved utgangen av 2010 var forbruket 169 KWH/m 2 /år. I 2009 ble det vedtatt en vedlikeholdsplan for kommunale bygg (FDV-plan) som også omfatter direkte og indirekte energibruk. For å redusere behovet for og utgiftene til energi i bygg i fremtiden, planlegger kommunen å oppføre enkelte nye bygg etter passivhusstandard med inntil 75 % lavere energibehov enn i dag. Langhus barnehage og et av byggene på Siggerud skole er allerede under oppføring etter denne standarden. Investeringskostnaden blir noe høyere, men reduserte oppvarmingsutgifter og høyere kvalitet på byggkonstruksjonen vil gi vesentlige innsparinger i byggets levetid. Ambisjonsnivået om at energiforbruket i kommunale bygg skal reduseres med minst 10 % innen 2013 opprettholdes. Miljøsertifisering av virksomheter I klima- og energiplanen er det satt som mål at minst 2/3 eller 67 % av kommunens virksomheter skal være miljøsertifisert innen utgangen av Ingen nye virksomheter ble sertifisert i 2010, men Smedsrud barnehage forventes å få Grønt flagg i løpet av Tidligere er Vevelstadåsen skole, Bøleråsen barnehage og Vevelstadåsen barnehage miljøsertifisert etter Grønt flagg-ordningen. Rådhuset ble sertifisert i 2009 etter Miljøfyrtårnordningen. Ved utgangen av 2010 var 19 % av virksomhetene sertifisert. Både i 2010 og 2011 har det vært gjennomført inspirasjonsseminarer for skolene og barnehagene om Grønt flagg, og miljøsertifisering har vært sak på virksomhetsledermøte. Hovedutfordringen for virksomhetene synes å være å finne tid til og gjennomføre prosessen fram mot sertifisering, og kapasiteten i administrasjonen til å følge opp hver enkelt virksomhet. Uten frikjøp av noe tid på virksomhetene eller annen økonomisk stimulering er det p.t. usikkert om målet vil nås innen Ambisjonsnivået om at 67 % av kommunens virksomheter skal være miljøsertifisert innen år 2013 opprettholdes. 26

10 4.4 Økonomi God budsjettoppfølging Budsjettforbruk Med stramme økonomiske rammer er det viktig at kommunen har en god budsjettoppfølging og at rammene overholdes. En indikator på god økonomistyring er at alle virksomheter holder seg innenfor tildelt budsjettramme. Selv små prosentvise overskridelser kan i sum gi negative avvik som kommunen ikke har buffere til å håndtere avvik fra år til år. Ambisjonsnivået for budsjettforbruk i virksomhetene settes til å være lik eller under 100 %. Utrulling av elektronisk fakturabehandling ultimo 2011, og senere utrulling av ny funksjonalitet knyttet til elektroniske innkjøpsordrer, forventes å gi bedre kontroll ift. budsjettoverholdelse Sunn kommuneøkonomi Netto resultatgrad Netto resultatgrad viser hvor stor del av de løpende driftsinntektene (skatt, rammetilskudd og brukerbetalinger), kommunen sitter igjen med når alle løpende utgifter er betalt. For å oppnå en sunn og bærekraftig økonomi på sikt anses det som nødvendig ø oppnå en netto resultatgrad på minst 3 %, og helst mellom 3-5 %. For Ski kommunes del betyr dette at ca 50 mill. kroner av driftsinntektene bør avsettes til fond til investeringer. Det vil være et uttrykk for sunn og bærekraftig økonomi. Kommunen har store aktivitetsøkninger i økonomiplanperioden, og rådmannens driftsbudsjett er satt opp med en netto resultatgrad på 1,1 % for For å løfte fokuset til ikke å bare gjelde de enkelte år, men å sikre kontinuerlig fokus, foreslås det å gjøre målingen på løpende fireårsperioder. Ved å måle på fire år vil man også ta høyde for utforutsette utgifter som ikke kan håndteres innenfor det enkelte regnskapsår. Ambisjonsnivået for netto resultatgrad settes til tre prosent, målt over en fireårsperiode. 27

IA-avtale 2015-2018. Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo

IA-avtale 2015-2018. Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo IA-avtale 2015-2018 Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo Bakgrunn Basert på intensjonsavtalen mellom Regjeringen og hovedorganisasjonene i arbeidslivet kan den enkelte virksomhet inngå en samarbeidsavtale

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

KOSTRA 2016 VERDAL KOMMUNE

KOSTRA 2016 VERDAL KOMMUNE KOSTRA 216 VERDAL KOMMUNE Vedlegg til økonomirapport pr. 3.4.17 Alle tabeller i dette vedlegget er basert på foreløpige Kostratall for 216, offentliggjort 15. mars 217. Det er i alle tabeller tatt med

Detaljer

Årsrapport 2014. Nav Inderøy

Årsrapport 2014. Nav Inderøy Årsrapport 2014 Nav Inderøy 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Enhetens navn Enhetsleder* Elin Andersen Følgende tjenestesteder inngår i enheten Nav Inderøy Antall

Detaljer

Inkluderende arbeidsliv i Nordland fylkeskommune

Inkluderende arbeidsliv i Nordland fylkeskommune Inkluderende arbeidsliv i Nordland ID Nfk.HMS.4.3.3 Gyldig fra 2015-2018 Forfatter Anniken Beate Solheim Verifisert HR Side 1 av5 Fylkestinget har vedtatt at alle driftsenheter i Nordland skal inngå samarbeidsavtale

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN Mosvik barnehage og skole

VIRKSOMHETSPLAN Mosvik barnehage og skole VIRKSOMHETSPLAN 2013 Mosvik barnehage og skole 1. Om resultatenheten Mosvik barnehage og skole Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Mosvik barnehage Toril Alstad Damås Rita

Detaljer

ØKONOMIPLAN RØMSKOG KOMMUNE

ØKONOMIPLAN RØMSKOG KOMMUNE ØKONOMIPLAN RØMSKOG KOMMUNE 3.3.16 God kobling mellom samfunnsdel og økonomiplan To prinsipielt forskjellige måter å bygge opp handlingsdel med økonomiplan i forhold til samfunnsdelens satsingsområder

Detaljer

HMS/IA handlingsplan

HMS/IA handlingsplan HMS/IA handlingsplan 2017-2018 Bakgrunn og mål skal gjennom målretta aktiviteter og tiltak utvikle og vedlikeholde helsefremmende arbeidsplasser som skaper trivsel og gode tjenester. Se HMS-håndbok for

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2014. Sakshaug skole

VIRKSOMHETSPLAN 2014. Sakshaug skole VIRKSOMHETSPLAN 2014 Sakshaug skole 1. Om resultatenheten Sakshaug skole Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Ingrid Stai Skjesol Sakshaug skole, 1.-7. trinn Ingrid Stai Skjesol

Detaljer

KF Brukerkonferanse 2013

KF Brukerkonferanse 2013 KF Brukerkonferanse 2013 Tromsø 18.03.2013 Kommuneforlagets ledelsesprodukter Bedrekommune.no - KF BedreStyring- KF Kvalitetsstyring Program Sesjon 1 [10.00 10.55] Målstyring, tjenestekvalitet og internkontroll

Detaljer

for Dønna kommune

for Dønna kommune IA handlingsplan Foto: Erlend Haarberg for Dønna kommune 2014-2018 Vedtatt i adm.utv sak 4/15 3.2.2015. OM IA-AVTALEN Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) bygger på en tradisjon

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2012-2015. Sandvollan skole og barnehage

VIRKSOMHETSPLAN 2012-2015. Sandvollan skole og barnehage VIRKSOMHETSPLAN -2015 Sandvollan skole og barnehage 1. Om resultatenheten Sandvollan skole og barnehage ansvar 216 Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Thomas Herstad Skole Thomas Herstad

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2015. Sakshaug skole. Behandles i Samarbeidsutvalget 16. mars

VIRKSOMHETSPLAN 2015. Sakshaug skole. Behandles i Samarbeidsutvalget 16. mars VIRKSOMHETSPLAN 2015 Sakshaug skole Behandles i Samarbeidsutvalget 16. mars 1. Om resultatenheten «Enhetens navn» Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Ingrid Stai Skjesol Sakshaug

Detaljer

Overordnet målkart 2011 med kommentarer

Overordnet målkart 2011 med kommentarer Overordnet målkart 2011 med kommentarer Kommunestyret 30.09.2010 MÅLKART 2011 Kommentarer til målene i overordnet målkart for 2011: SAMFUNN 1 a) Det tilrettelegges for boligtomter i kommunen Tilrettelegging

Detaljer

HR plan 2016 for virksomhet Brandengen skole

HR plan 2016 for virksomhet Brandengen skole HR plan 2016 for virksomhet Brandengen skole AKTIVITET: DATO: Behandlet i HMS gruppen 19.01.2016 Drøftet i medbestemmelsesmøte 19.01.2016 Vedtatt av lederteamet 25.01.2016 INKLUDERENDE ARBEIDSLIV - integrert

Detaljer

Universitetet i Oslo Avdeling for personalstøtte

Universitetet i Oslo Avdeling for personalstøtte Universitetet i Oslo Avdeling for personalstøtte Til: AMU Dato: 08.03.2017 Sykefraværsstatistikk for UiO 2016. Føringene i IA-avtalen gjelder for UiOs arbeid med oppfølging av sykefravær. UiO forventer

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Orkdal kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 79/14 den

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Orkdal kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 79/14 den PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Orkdal kommune Vedtatt i kommunestyret i sak 79/14 den 17.12.14. 1 Om forvaltningsrevisjon I henhold til kommuneloven 77 er kontrollutvalget ansvarlig for å påse

Detaljer

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 RAPPORTERING AV ØKONOMI OG NØKKELTALL I henhold til vedtak i sak om rapportering, følger rapporteringsrapport

Detaljer

Barnehage, skole, oppvekst og integrering 13.10.2015

Barnehage, skole, oppvekst og integrering 13.10.2015 Barnehage, skole, oppvekst og integrering 13.10.2015 Utdanningsdirektør Jan Sivert Jøsendal, 13. oktober 2015 Utdanningsdirektørens ansvarsområde Utdanningsdirektør 24 (+1) virksomhetsledere Budsjett 2015:

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 400 &00 Lnr.: 8683/16 Arkivsaksnr.: 16/1625-1

Saksframlegg. Ark.: 400 &00 Lnr.: 8683/16 Arkivsaksnr.: 16/1625-1 Saksframlegg Ark.: 400 &00 Lnr.: 8683/16 Arkivsaksnr.: 16/1625-1 Saksbehandler: Rannveig Mogren OMLEGGING AV SENIORPOLITIKKEN I GAUSDAL KOMMUNE Vedlegg: Seniorpolitiske tiltak - retningslinjer vedtatt

Detaljer

12/ &14 TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE

12/ &14 TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE 12/1733-8 053 &14 TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE SODIN SKOLE 2011 Data fra enhetens styringskort for 2009-2011. Tall for nasjon er oppført der slike tall er tilgjengelig. Fokusområde Suksessfaktor

Detaljer

Årsrapport 2013. Sandvollan skole og barnehage

Årsrapport 2013. Sandvollan skole og barnehage Årsrapport 2013 Sandvollan skole og barnehage 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Enhetens navn: Sandvollan skole og barnhage. Enhetsleder Tjenester Tjenesteleder Brukere

Detaljer

Noen tall fra KOSTRA 2013

Noen tall fra KOSTRA 2013 Vedlegg 7: Styringsgruppen Larvik Lardal Noen tall fra KOSTRA 2013 Larvik og Lardal Utarbeidet av Kurt Orre 10. september 2014 Kommunaløkonomi Noen momenter kommuneøkonomi Kommunene har omtrent samme

Detaljer

ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.398. Fauske. nr.410 uten justering for inntektsnivå

ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.398. Fauske. nr.410 uten justering for inntektsnivå ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON nr.398 Fauske nr.410 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er klartdårligere enn disponibelinntekt skulle tilsi Kort om barometeret Et journalistisk bearbeidet produkt,

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - NAMSOS KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen Heidi Holmen

Tilstandsrapport for grunnskolen Heidi Holmen Tilstandsrapport for grunnskolen 2011 Heidi Holmen Om tilstandsrapporten Fastsatt i opplæringsloven St.meld. Nr. 31 (2007 2008): Viktig at styringsorganene i kommunen har et bevisst og kunnskapsbasert

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Resultatene av medarbeiderundersøkelsen 2015 tas til orientering.

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Resultatene av medarbeiderundersøkelsen 2015 tas til orientering. Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO RIH-14/18948-7 58590/15 08.06.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Administrasjonsutvalget / 16.06.2015 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN

Detaljer

Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland

Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland IA, 17.04.2015 Side 1 3 parts avtale Arbeidsgiverne, arbeidstakerne og myndighetene Ledelsen, tillitsvalgte og NAV arbeidslivssenter Alle parter

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FOR 2011

VIRKSOMHETSPLAN FOR 2011 VIRKSOMHETSPLAN FOR 2011 Planen bygger på: Mål og visjoner for Drammenssamfunnet: Miljø og kompetansebyen Drammen. En tett, mangfoldig og levende by i et vakkert landskap. Visjon og hovedmål for grunnskolen

Detaljer

HR plan for virksomhet:brandengen skole

HR plan for virksomhet:brandengen skole HR plan for virksomhet:brandengen skole Område: SYKEFRAVÆR Råd: - Reflekter over, og sett mål ift det totale sykefraværet i virksomheten. - Hold fokus på det som er bra. Ved høyt sykefravær anbefales det

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2014. Sandvollan skole og barnehage

VIRKSOMHETSPLAN 2014. Sandvollan skole og barnehage VIRKSOMHETSPLAN 2014 Sandvollan skole og barnehage 1. Om resultatenheten Sandvollan skole og barnehage Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Thomas Herstad Barnehage Bodil Myhr

Detaljer

Verneombudssamling 12. juni IA ved UiO. v/personaldirektør Irene Sandlie

Verneombudssamling 12. juni IA ved UiO. v/personaldirektør Irene Sandlie Verneombudssamling 12. juni 2015 IA ved UiO v/personaldirektør Irene Sandlie UiOs IA-handlingsplan 2015-2018 Partene ved UiO signerte ny IA-avtale med virkning fra 15. januar 2015 Ny IA-handlingsplan ble

Detaljer

HMS/IA handlingsplan

HMS/IA handlingsplan HMS/IA handlingsplan - 2018 Bakgrunn og mål Lillehammer kommune sin HMS/IA-handlingsplan skal gjenspeile hvordan vi systematisk skal jobbe for å oppnå et godt arbeidsmiljø og redusere sykefraværet. Det

Detaljer

Melding til utvalg for kultur og oppvekst /10

Melding til utvalg for kultur og oppvekst /10 SANDNES KOMMUNE RÅDMANNEN Melding til utvalg for kultur og oppvekst 18.01.10 28/10 Arkivsak : Arkivkode : Saksbehandler : Hege Egaas Røen MOBBING I SANDNESSKOLEN Utvalgte skoler i Sandnes ble høsten 2009,

Detaljer

Vedlegg 3: Mal tilstandsrapport skole. Skolens visjon! TILSTANDSRAPPORT FOR XXX SKOLE. Bilde SKOLEÅRET XXXX-XXXX

Vedlegg 3: Mal tilstandsrapport skole. Skolens visjon! TILSTANDSRAPPORT FOR XXX SKOLE. Bilde SKOLEÅRET XXXX-XXXX Vedlegg 3: Mal tilstandsrapport skole Skolens visjon! TILSTANDSRAPPORT FOR XXX SKOLE Bilde SKOLEÅRET XXXX-XXXX Innhold 1. Sammendrag... 4 2. Hovedområder og indikatorer... 5 2.1. Elever og undervisningspersonale...

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTER 2008-2011 - FOSNES KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

Møteinnkalling STJØRDAL KOMMUNE. Administrasjonsutvalget. Utvalg: Møtested: F-salen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling STJØRDAL KOMMUNE. Administrasjonsutvalget. Utvalg: Møtested: F-salen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 13:00 STJØRDAL KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Administrasjonsutvalget F-salen, Rådhuset Dato: 07.02.2013 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74 83 35 03. Varamedlemmer møter

Detaljer

Til: Svein Johny Forren. Kopi til: 13/ &14 HK/VBHG/EBO TJENESTERAPPORT VINJE BARNEHAGE

Til: Svein Johny Forren. Kopi til: 13/ &14 HK/VBHG/EBO TJENESTERAPPORT VINJE BARNEHAGE Til: Svein Johny Forren Kopi til: 13/1716-4 053 &14 HK/VBHG/EBO 29.08.2013 TJENESTERAPPORT 2012 - VINJE BARNEHAGE TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE VINJE BARNEHAGE Data fra enhetens styringskort

Detaljer

STYRINGSINDIKATORER BUDSJETT 2015

STYRINGSINDIKATORER BUDSJETT 2015 STYRINGSINDIKATORER BUDSJETT 2015 Felles kriterier lagt til grunn for utvelgelsen av styringsindikatorene: (Max 5 7 indikatorer innenfor hvert område) Enhetskostnad pr bruker ( dvs pr skoleelev, barnehagebarn,

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 07.03.2012 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

Handlings- og økonomiplan med budsjett

Handlings- og økonomiplan med budsjett Handlings- og økonomiplan med budsjett 2018-2021 Rådmannens forslag FSK 22. november 2017 Agenda Prosessen Handlings- og økonomiplan 2018-2021 del I Budsjettprofil Omstillingsbehov og tiltak i kommunalområdene

Detaljer

Vedlegg til Handling- og økonomiplan Styringskort

Vedlegg til Handling- og økonomiplan Styringskort Vedlegg til Handling- og økonomiplan 2018-2021 Styringskort 1. Overordnet styringskort Faktatabell Kommunebarometeret 2017 2016 2015 2014 2013 Grunnskole 315 376 396 397 369 Eldreomsorg 196 178 259 299

Detaljer

16.4. Medarbeiderperspektivet

16.4. Medarbeiderperspektivet 16.4. Medarbeiderperspektivet Bystyret har det øverste arbeidsgiveransvaret for kommunens vel 3000 medarbeidere. Bystyret ønsker at arbeidet med en helhetlig arbeidsgiverstrategi samsvarer med kommunens

Detaljer

LEDERAVTALE OG RESULTATAVTALE MELØY KOMMUNE SEKSJON UNDERVISNING Skoleåret 2013/14

LEDERAVTALE OG RESULTATAVTALE MELØY KOMMUNE SEKSJON UNDERVISNING Skoleåret 2013/14 LEDERAVTALE OG RESULTATAVTALE MELØY KOMMUNE SEKSJON UNDERVISNING Skoleåret 2013/14 Enhet: Enhetsleder: Seksjonsleder: Meløy voksenopplæringssenter Rektor Line Maruhn Elfrid Boine Ørnes, dato: 180613..

Detaljer

HANDLINGSPLAN Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2011-2013

HANDLINGSPLAN Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2011-2013 HANDLINGSPLAN Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2011-2013 Edvard Velsvik Bele Rådgiver Personal- og organisasjonsavdelingen BAKGRUNN I februar 2010 ble regjeringen og partene i arbeidslivet

Detaljer

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv mellom BBS og Arbeids- og velferdsetaten ved NAV Arbeidslivssenter

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv mellom BBS og Arbeids- og velferdsetaten ved NAV Arbeidslivssenter /15 Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv mellom BBS og Arbeids- og velferdsetaten ved NAV Arbeidslivssenter BBS ESARK-038-201300766-20 Hva saken gjelder: Den 22.10.2014 inngikk Bergen kommune

Detaljer

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE SVANEM SKOLE Data fra enhetens styringskort for 2010-2012 Fokusområde Suksessfaktor Indikator Mål 2012 2012 2011 2010 1. Andel elever med enkeltvedtak spesialundervisning

Detaljer

Plasseringer. Totalt

Plasseringer. Totalt nr.266 Loppa Plasseringer 2010 2011 2012 2013 2014 Trend Totalt 352 158 92 176 266 I fylket 4 3 1 1 2 I kommunegruppa 31 19 8 24 26 Korrigert inntekt (KI) 170,8 170,8 145,9 140,5 139,1 Rangering KI 16

Detaljer

Plan for kompetanseutvikling for pedagogisk personalet og skoleledere

Plan for kompetanseutvikling for pedagogisk personalet og skoleledere Plan for kompetanseutvikling for pedagogisk personalet og skoleledere Foto: Erlend Haarberg i Dønna kommune 2015-2018 Forslag 1.0 Bakgrunn En viktig forutsetning for elevens læring er lærere med høy faglig

Detaljer

Virksomhetsplan kommunalomra de oppvekst 2017

Virksomhetsplan kommunalomra de oppvekst 2017 Virksomhetsplan kommunalomra de oppvekst 2017 Innledning Virksomhetsplanen for kommunalområde oppvekst bygger på kommuneplanens samfunnsdel og økonomiplanen for perioden 2017 2020. Med utgangspunkt i mål

Detaljer

For framstilling av netto driftsresultat, se Økonomisk oversikt drift på regnskapets side 14.

For framstilling av netto driftsresultat, se Økonomisk oversikt drift på regnskapets side 14. Del 1: Økonomisk resultat (Årsmeldingens obligatoriske del) Etter Forskrift om årsregnskap og årsberetning og kommunal regnskapsstandard skal rådmannen redegjøre for økonomisk stilling og avvik mellom

Detaljer

Hvordan lykkes med effektiv sykefraværsoppfølging og bedre trivsel?

Hvordan lykkes med effektiv sykefraværsoppfølging og bedre trivsel? Hvordan lykkes med effektiv sykefraværsoppfølging og bedre trivsel? HMS faglig forum Vestlandet, HMS-dag Bergen 1. februar 2012 - Svein Oppegaard, NHO Slik ser Norges befolkning ut i dag Folketallet 4

Detaljer

Nordre Land kommune. Vedlegg til Handlings- og økonomiplan med budsjett Styringskort

Nordre Land kommune. Vedlegg til Handlings- og økonomiplan med budsjett Styringskort Nordre Land kommune Ekte landsbyliv og levende grender med åpenhet, nærhet og skaperglede Vedlegg til Handlings- og økonomiplan 2017-2020 med budsjett 2017 Styringskort Gode venner på tur langs Folkestien,

Detaljer

Forslag budsjett og økonomiplan. 16 nov 2016

Forslag budsjett og økonomiplan. 16 nov 2016 Forslag budsjett og økonomiplan 16 nov 2016 Forutsetninger - prosess ansvar for å legge frem et realistisk budsjett i balanse 2 budsjettkonferanser ila 2016 ledere med budsjettansvar har levert innspill

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Arkivsaksnr: 2013/78 Klassering: B20 Saksbehandler: Elisabeth Jonassen STRATEGI FOR Å REDUSERE SPESIALPEDAGOGISK HJELP I

Detaljer

Lokal avtale om arbeidstid for undervisningspersonalet i Tingvoll kommune gjeldende fra

Lokal avtale om arbeidstid for undervisningspersonalet i Tingvoll kommune gjeldende fra Lokal avtale om arbeidstid for undervisningspersonalet i Tingvoll kommune gjeldende fra 01.08.2007 A.1 Omfang, varighet og oppsigelsesfrist Parter: Tingvoll kommune og Utdanningsforbundet. Avtalen er inngått

Detaljer

Årsrapport Lyngstad skole og barnehage

Årsrapport Lyngstad skole og barnehage Årsrapport 2013 Lyngstad skole og barnehage 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Lyngstad skole og barnehage Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder*

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - LEKA KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

Strategidokument 2014-2017

Strategidokument 2014-2017 Rådmannens forslag Strategidokument 2014-2017 Inger Anne Speilberg Rådmann Strategidokument 2014 2017 Rullering av Strategidokument 2013 2016 Sentralt styringsdokument for 4 årsperioden Helhetlig prioritering

Detaljer

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE SVANEM SKOLE Data fra enhetens styringskort for 2011-2013 Fokusområde Suksessfaktor Indikator Mål 2013 2013 2012 2011 1. Andel elever med enkeltvedtak spesialundervisning

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf.

Møteinnkalling. Formannskapet. Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. Møteinnkalling Formannskapet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 20.01.2010 Møtetid: Kl. 18.15

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 461 Lnr.: 2440/17 Arkivsaksnr.: 17/514-1

Saksframlegg. Ark.: 461 Lnr.: 2440/17 Arkivsaksnr.: 17/514-1 Saksframlegg Ark.: 461 Lnr.: 2440/17 Arkivsaksnr.: 17/514-1 Saksbehandler: Frode Frydenlund ANALYSE AV NÆRVÆRET I GAUSDAL KOMMUNE FOR 2016 Vedlegg: ingen Andre saksdokumenter (ikke utsendt): ingen SAMMENDRAG:

Detaljer

Årsplan Å barneskole. Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten.

Årsplan Å barneskole. Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplan 2016 Å barneskole Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2016. Årsplanen

Detaljer

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE SODIN SKOLE

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE SODIN SKOLE TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE SODIN SKOLE Data fra enhetens styringskort for 2011-2013. Mål Nasjon Fokusområde Suksessfaktor Indikator 2013 2012 2011 2013 Andel elever med enkeltvedtak 8,6

Detaljer

Handlingsplan for helsefremmende arbeid

Handlingsplan for helsefremmende arbeid Vestre Toten kommune Handlingsplan for helsefremmende arbeid 2014 2018 Økt mestring gir bedre kvalitet som fører til økt nærvær Innholdsfortegnelse 1. Intensjon med handlingsplanen 2. Vår plattform. 16

Detaljer

Levanger kommune rådmannen Oppvekst i Levanger kommune

Levanger kommune rådmannen Oppvekst i Levanger kommune Oppvekst i Levanger kommune Demografi 2009 Barn og unge 0 t.o.m.19 år :5094 Fødselstall 2009 : 209 B 0-17, ikke-vestlig bakgr. (08) : 160 Antall barn i barnehage (08) :1068 Antall elever i grunnskolen

Detaljer

ARBEIDSMILJØUTVALGET

ARBEIDSMILJØUTVALGET TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.06.2014 Tid: Kl. 09.00 SAKLISTE Saksnr. Tittel 1/14 SYKEFRAVÆR 2013 2/14 PROSEDYRE FOR VURDERING AV ARBEIDSMILJØKONSEKVENSER

Detaljer

ENHETSVISE STYRINGSKORT ÅPEN OMSORG/HELSE 2013

ENHETSVISE STYRINGSKORT ÅPEN OMSORG/HELSE 2013 ENHETSVISE STYRINGSKORT ÅPEN OMSORG/HELSE 20 Perspektiv Mål 20 Suksesskriterier Måleparameter og resultatmål Tid Ønsket oppnådd innen Resultat SAMFUNN Enheten skal bidra til at kommunens omdømme opprettholdes

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009 KLÆBU KOMMUNE PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009 (Behandlet i kontrollutvalgets møte 29.04.2009 i sak 13/2009 Plan for forvaltningsrevisjon for 2009 ). (Endret og vedtatt i kommunestyrets møte 28.05.2009

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen på rådhuset Møtedato: 28.04.2010 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2016. 210 Sakshaug skole. pr. 15.10.2015

VIRKSOMHETSPLAN 2016. 210 Sakshaug skole. pr. 15.10.2015 VIRKSOMHETSPLAN 2016 210 Sakshaug skole pr. 15.10.2015 1. Om resultatenheten 210 Sakshaug skole Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Ingrid Stai Skjesol Sakshaug skole Ingrid

Detaljer

KOSTRA data 2009. Verran kommune siste tre år sammenlignet med andre kommuner

KOSTRA data 2009. Verran kommune siste tre år sammenlignet med andre kommuner KOSTRA data kommune siste tre år sammenlignet med andre kommuner 100,0 BBehovsprofil Diagram C: Alderssammensetning 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 0,0 2007 2008 Namdalseid Inderøy Steinkjer Nord

Detaljer

Folketall pr. kommune 1.1.2010

Folketall pr. kommune 1.1.2010 Folketall pr. kommune 1.1.2010 Mørk: Mer enn gjennomsnittet Lysest: Mindre enn gjennomsnittet Minst: Utsira, 218 innbyggere Størst: Oslo, 586 80 innbyggere Gjennomsnitt: 11 298 innbyggere Median: 4 479

Detaljer

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål Prosessen Kommunestyrets vedtak 06.09.12 om innføring av eiendomsskatt, i kombinasjon med fortsatt reduksjon av netto utgifter Utgangspunktet i videreføring av nivået fra 2012, men øket med 3.2 %, tilsvarende

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN 2012 2016

STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN 2012 2016 STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN 2012 2016 DEL A: SKOLEEIERS STRATEGIPLAN INNLEDNING Bakgrunn Kommunestyret er Jfr. Opplæringsloven 13-10 den formelle skoleeieren og ansvarlig for at kravene i opplæringsloven

Detaljer

Utarbeidelse av overordnet analyse metodevalg. Martin S. Krane Rådgiver

Utarbeidelse av overordnet analyse metodevalg. Martin S. Krane Rådgiver Utarbeidelse av overordnet analyse metodevalg Martin S. Krane Rådgiver Overordnet analyse bakgrunn Plan for forvaltningsrevisjon skal utarbeides av kontrollutvalget minst én gang per kommunestyreperiode

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsmiljøutvalget. Dato: Møtested: Kommunehuset, Formannskapsalen Tidspunkt: 09:00. Orienteringer:

Møteinnkalling. Arbeidsmiljøutvalget. Dato: Møtested: Kommunehuset, Formannskapsalen Tidspunkt: 09:00. Orienteringer: Møteinnkalling Arbeidsmiljøutvalget Dato: 09.09.2015 Møtested: Kommunehuset, Formannskapsalen Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall meldes snarest til tlf. 75 76 06 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst /11 RESULTATER FRA BRUKERUNDERSØKELSE I SFO VÅREN 2011

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst /11 RESULTATER FRA BRUKERUNDERSØKELSE I SFO VÅREN 2011 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201001108 : E: 030 A20 &34 : Harald Nedrelid Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 05.09.2011 70/11 RESULTATER

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/607 Tilstandsrapport for Marker skole 2011-2012 ksbehandler: Ragnar Olsen Arkiv: A00 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 54/12 Oppvekst og omsorgsutvalget 13.11.2012 PS

Detaljer

Melding til formannskapet 26.08.08-41/08

Melding til formannskapet 26.08.08-41/08 Melding til formannskapet 26.08.08-41/08 Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon A-RUNDSKRIV FAKTAARK 4. juli 2008 I dette faktaarket finner du informasjon om kommunesektoren i 2007: Landets

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2012-2015. Lyngstad skole og barnehage

VIRKSOMHETSPLAN 2012-2015. Lyngstad skole og barnehage VIRKSOMHETSPLAN 2012-2015 Lyngstad skole og barnehage 1. Om resultatenheten Lyngstad skole og barnehage ansvar 215 Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Olaug Vang (inntil K.

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE 2016

TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE 2016 TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE 2016 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Fakta om skolen... 3 2.1 Elever og ansatte... 3 2.2 Elevenes forutsetninger... 4 2.3 Spesialundervisning... 4

Detaljer

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE 12/1733-10 053 &14 TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE SVANEM SKOLE Data fra enhetens styringskort for 2009-2011 Fokusområde Suksessfaktor Indikator 1. Andel elever med enkeltvedtak spesialundervisning

Detaljer

Resultater BMS 2010 Programområde 01 Barnehager

Resultater BMS 2010 Programområde 01 Barnehager Resultater BMS 2010 Programområde 01 Barnehager Ja Ja Ja 4,7 4,8 5 5,0 B 3.1 Opplevd likeverd 4,7 5,3 M 1.4 Høy tilstedeværelse 9,5% 8,9 4,6 4,7 0,5 prosentpoeng bedre enn i 2009 Uendret M 2.1 Opplevd

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Formannskapets forslag KST 12. desember 2016 Agenda Prosessen Handlings- og økonomiplan 2017-2020 del I Budsjettprofil Investering Driftsrammer Oppsummering

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 153 Lnr.: 3961/16 Arkivsaksnr.: 16/834-1

Saksframlegg. Ark.: 153 Lnr.: 3961/16 Arkivsaksnr.: 16/834-1 Saksframlegg Ark.: 153 Lnr.: 3961/16 Arkivsaksnr.: 16/834-1 Saksbehandler: Marit Bråten Homb ØKONOMI- OG AKTIVITETSRAPPORT FOR 1. TERTIAL 2016 Vedlegg: Økonomi- og aktivitetsrapport per 30.04.2016. Andre

Detaljer

Årsrapport Plan, byggesak, oppmåling

Årsrapport Plan, byggesak, oppmåling Årsrapport 2014 Plan, byggesak, oppmåling 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Enhetens navn Plan byggesak oppmåling Enhetsleder* Følgende tjenestesteder inngår i enheten

Detaljer

Virksomhetsplan 2015

Virksomhetsplan 2015 Virksomhetsplan 2015 Innholdsfortegnelse 1 Overordnede kommunale mål...2 2 Oppfølging av overordnede kommunale mål...2 3 Kommunalt vedtatte utviklingsmål...3 4 Oppfølging av kommunalt vedtatte utviklingsmål...5

Detaljer

Årsrapport 2014. Utøy skole og barnehage

Årsrapport 2014. Utøy skole og barnehage Årsrapport 2014 Utøy skole og barnehage 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Enhetens navn Enhetsleder* Følgende tjenestesteder inngår i enheten Tjenesteenhetsleder*

Detaljer

Kvalifisering og velferd

Kvalifisering og velferd Alle som mottar økonomisk sosialhjelp skal få tilbud om meningsfulle arbeidsrettede tiltak. I 2016 var det 20 prosent av mottakerne under 30 år som ventet på aktive tiltak. Norskopplæringen ved Voksenopplæringen

Detaljer

Forsvarlige barnevernstjenester

Forsvarlige barnevernstjenester 2.3.2017 UTKAST 1 333 Milepælsplan utkast 2.3.2017 Land barnevernstjeneste 2017-2018 Forsvarlige barnevernstjenester 2.3.2017 UTKAST 2 Milepælsplan for Land barneverntjeneste 1. Fylkesmannens rapport -

Detaljer

KOSTRA og nøkkeltall 2016 Sel kommune

KOSTRA og nøkkeltall 2016 Sel kommune KOSTRA og nøkkeltall 2016 Sel kommune Vurdering for kommunen Utgifter og formål sammenlignet med andre Sel Gausdal Landet uten Oslo Pleie og omsorg 22 358 21 499 16 638 Grunnskole 13 250 14 580 13 407

Detaljer

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE PLEIE OG OMSORG Data fra enhetens styringskort for 2010-2012 Fokusområde Suksessfaktor Indikator Økonomi Ansatte Interne prosesser Brukere God økonomistyring Relevant

Detaljer

Handlingsplan for 2014-2015 - IA-arbeidet i Eigersund kommune Delmål 1.: Tilstedeværelse

Handlingsplan for 2014-2015 - IA-arbeidet i Eigersund kommune Delmål 1.: Tilstedeværelse Handlingsplan for 2014-2015 - IA-arbeidet i Eigersund kommune Delmål 1.: Tilstedeværelse Forebygge Tilrettelegge Oppfølging Mål 94 % Nærvær - Øke fokus på jobbnærværet Tiltak forsøkes iverksatt før ansatt

Detaljer

KONTROLLUTVALGET PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON FOR PERIODEN FOR TYSFJORD KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON FOR PERIODEN FOR TYSFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON FOR PERIODEN 2016 2019 FOR TYSFJORD KOMMUNE TYSFJORD KOMMUNE Innholdsfortegnelse Plan for forvaltningsrevisjon for Tysfjord kommune for perioden 2016 2019...

Detaljer

Overordnet IA-plan 2015-2018

Overordnet IA-plan 2015-2018 Overordnet IA-plan 2015-2018 IA-mål Alta kommune 2015 2018 Alta kommune har fornyet samarbeidsavtalen med NAV Arbeidslivssenter om å være en inkluderende arbeidslivsbedrift i perioden 2014 2018. Inngåelse

Detaljer

Årsmelding interkommunal barneverntjeneste. Virksomhetsleder Familie og Velferd: Kristin Kalbakk. Avdelingsleder barnevern: Karen Haverstad

Årsmelding interkommunal barneverntjeneste. Virksomhetsleder Familie og Velferd: Kristin Kalbakk. Avdelingsleder barnevern: Karen Haverstad Årsmelding interkommunal barneverntjeneste Virksomhetsleder Familie og Velferd: Kristin Kalbakk Avdelingsleder barnevern: Karen Haverstad 1 Litt om virksomheten Sel og Vågå kommuner har hatt interkommunal

Detaljer

SYSTEM FOR KVALITETSUTVIKLING AV SKOLENE SIGDAL KOMMUNE

SYSTEM FOR KVALITETSUTVIKLING AV SKOLENE SIGDAL KOMMUNE SYSTEM FOR KVALITETSUTVIKLING AV SKOLENE I SIGDAL KOMMUNE Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal sak 08/45 20.6 2008 Revidert av Kommunestyret i Sigdal i sak 11/76 2011 Innledning Arbeidet med kvalitetsutvikling

Detaljer

Kompetanseplan for undervisningspersonalet i grunnskolen i Røyken Tiltak 2009-2010

Kompetanseplan for undervisningspersonalet i grunnskolen i Røyken Tiltak 2009-2010 Kompetanseplan for undervisningspersonalet i grunnskolen i Røyken Tiltak 2009-2010 Kompetanseplan for lærere og skoleledere i grunnskolen skal ivareta nasjonale og kommunale satsingsområder i den hensikt

Detaljer

Skole. Samla budsjett i 2008 var kr. 103 742

Skole. Samla budsjett i 2008 var kr. 103 742 ÅRSMELDING 2008 2 Skole Innledning/økonomi Skoletilbudet er forankret i Opplæringsloven og læreplanverket Kunnskapsløftet (LK06) Skolene har ansvar for å gi barn og unge de beste muligheter til å utvikle

Detaljer